Tonje Malene Stenstad, Lasse Georg Tønnessen, Line Kamilla Nygård

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tonje Malene Stenstad, Lasse Georg Tønnessen, Line Kamilla Nygård"

Transkript

1 Samfunnsfaglig undersøkelse Sosiologi og Sosialantropologi VG2 Hva/hvem har en innvirkning på ungdommens søvnvaner i dag? Hvordan påvirker disse vanene skolemotivasjonen deres? Tonje Malene Stenstad, Lasse Georg Tønnessen, Line Kamilla Nygård

2 Innholdsfortegnelse Innledning og metode. Side 3 Resultat... Side 4-5 Tolk, drøft og kommenter... Side 5-8 Konklusjon og kilder Side 8-9 Vedlegg 1. Side 1-12 Vedlegg 2. Side

3 1. Innledning I denne oppgaven har vi tenkt til å se nærmere på hvordan ungdomsskoleelevers søvnvaner egentlig er, og hva eller hvem som har en innvirkning på disse søvnvanene. Har ungdommene i dag fortsatt leggetider? Hvis ja, så lurer vi på om foreldre fortsatt har kontroll over disse og om de sjekker at ungdommene følger dem. Vi synes dette er samfunnsfaglig interessant fordi vi lurer på om søvnvanene deres kan ha en innvirkning på skolemotivasjonen deres. Dårlig skolemotivasjon er et problem man ser på flere ungdommer. Hvis søvn har en direkte innvirkning på dette, kan det være interessant og se på evt. hva som skaper de dårlige søvnvaner og hvorfor ingen (foreldre, lærere) gjør noe med dem. Problemstillingen vi har valgt i tilknytting til denne undersøkelsen er: Hva/hvem har en innvirkning på ungdommers søvnvaner i dag? Hvordan påvirker disse vanene skolemotivasjonen deres?? Da vi utførte denne undersøkelsen antok vi at alle ungdommene hadde samme behov for søvn. Før vi utførte undersøkelsen så hadde vi en hypotese om at søvnvanene absolutt hadde en sammenheng med innsats og motivasjon på skolen. Vi tenkte at flere av ungdomsskoleelevene kom til å ha leggetider, men at få hadde strenge oppfølginger av disse. Vi trodde kjønn hadde i liten grad noe å si når det gjaldt hvem som sov lite, men at det spilte en større rolle når det gjaldt hva som holdt de oppe og i hvor stor grad skolemotivasjonen deres ble påvirket av det. Vi tenkte at gutter satt mer opp med gaming og lignende mens jenter var på sosiale medier som Facebook og MSN. Vi syntes også det virket interessant og se på de forskjellige klassetrinnene på ungdomsskolen etter å ha lest en artikkel der det stod: I dag oppfatter og til dels forventer samfunnet at jo eldre barn og ungdommer blir, desto mindre søvn trenger de. Men undersøkelser viser det motsatte. (Sørensen, E og Ursin, R 21) Vi vil også se om det enten ble bedre fordi elevene ble mer seriøse, eller om det ble verre med søvnvanene fordi leggetidene blir slakkere. Dette tenkte vi at kom til å være veldig spredt blant elevene. 2. Metode For å fullføre denne undersøkelsen har vi brukt en kvantitativ metode der har vi spurte 49 elever på en ungdomskole (en 9.klasse og en 1.klasse). Vi spurte 2 gutter og 29 jenter jevnt fordelt i klassetrinnene. Vi syntes at det virket mest logisk å bruke denne metoden slik at vi kunne få inn data i form av tall slik at vi kan bruke forskjellige statistikker og diagrammer for å fremstille resultatene. I tillegg har vi valgt denne metoden for å kunne få et bredere perspektiv på det vi vil finne ut av og slik at vi kan sette opp besvarelsene og se på de i forhold til hverandre. For å kunne gjøre dette må vi ha en del besvarelser, derfor passer kvantitativ metode veldig bra. Vi er klar over at undersøkelsen vår ikke er stor nok til å være representativt for alle ungdommer, men vi får likevel muligheten til å teste ut antakelsene våre på en mindre gruppe. 3

4 3. Resultat I undersøkelsen er det en jevn fordeling av antall enheter mellom de ulike klassetrinnene. Av fordeling mellom gutter og jenter er det cirka 6 % jenter og 4 % gutter(se figur 1). Det var få forskjeller i søvnvanene i de ulike klassetrinnene, men det var en tendens til at ungdommene i 1. klasse la seg tidligere enn elevene i 9. klasse. De fleste ungdommene la seg også cirka en time senere i helgene sammenlignet med i ukedagene. Funnene i undersøkelsen viser at det ikke er noen klar sammenheng mellom søvnvaner og skolemotivasjon(med skolemotivasjon legger vi vekt på spørsmålene om karakterer og om de forsov seg). Ungdommene ligger jevnt på middels Hvilket karaktersnitt ligger du på? Når pleier du å legge deg i ukedagene? til gode karakterer, uavhengig av leggetid. Det var heller ingen klar sammenheng mellom ungdommenes leggetid og om de kom for sent til skolen.(figur 9.) Ubesv art Ubesv art Nesten alle elevene var også enige i at det var viktig å få gode karakterer(figur 17.). Det man ser er at de som sliter på skolen og får dårlige karakterer(da regner vi de med karakter 1-2), som har størst tendens til å føle at søvn påvirker karakterene. Når det gjelder resultatene mellom karakterene og leggetider, kunne vi ikke finne en sammenheng som verken stemte eller motsa hypotesen vår. Vi ser at faste leggetider spiller en rolle på ungdommenes leggetider(figur 18.). De ungdommene med faste leggetider var de som var tidligst i seng, og foreldrene som ga bestemte leggetider passet også på at ungdommene - fulgte dem. (Figur 14.) 12 1 Har du leggetid/innetid? Når pleier du å legge deg i ukedagene? Ja, jeg har leggetid/ innetid Ja, jeg har leggetid/innetid, men følger den ikke Nei, jeg har ikke leggetid Ubesv art

5 Men det som virkelig skilte seg ut i forhold til påvirkning på ungdoms søvnvaner var bruken av PC og TV. I figuren under ser vi at 44 av 49 svarte at Pc-en kunne holde dem våken på kveldene altså hele 9 % av ungdommene og rundt 6 % svarte tv. Det ungdommene brukte pc-en til var mest sosiale medier som Facebook og Twitter, og kommunikasjons og chatte-programmer som Skype og MSN, mens spill(både lokalt og online) var den aktiviteten som færrest satt oppe med om kveldene være på pcen se på tv spille tv-spill online gaming facebook, Twitter, Myspace og liknende 25 lese bøker eller blader 2 Msn / Skype gjøre lekse fritidsaktivitet er gå med venner/kjære ste Spill Blogger og nettaviser Svar på spørsmål 14 Svar på spørsmål Tolk, drøft og kommenter Vår problemstilling var Hva/hvem har en innvirkning på ungdommers søvnvaner i dag? Hvordan påvirker disse vanene skolemotivasjonen deres?? I vår hypotese tenkte vi at søvnvanene absolutt hadde en sammenheng med innsats og motivasjon på skolen. Vi tenkte at flere av elevene kom til å ha leggetider, men at kun et fåtall av foreldrene var opptatt av å følge opp disse. Når det gjelder moderne teknologi, tenkte vi at dette hadde en stor rolle i ungdommenes søvnvaner. Det viste seg at vi undervurderte foreldrene som normsendere i en ganske stor grad, i tillegg til at vi trodde at det å få nok søvn spilte en viktigere rolle blant elevene. I våre resultater viser det seg at blant alle de vi spurte hadde 7 % leggetider og alle som hadde leggetid krysset av på at foreldrene fulgte opp til en viss grad eller i en stor grad. 5

6 Det man vanligvis tenker er at for ungdomsskoleelever, så er det sekundærgruppene som venner som har en av de mest påvirkende rollene. Det vi i midlertidig fikk se var at primærgruppene som foreldre fortsatt klarer å holde på sin rolle som viktige normsendere. En av grunnene til dette kan være at den personlige sosialiseringen med foreldre kan ha fått mer å si, i et samfunn som ellers baserer seg på så mye upersonlig kommunikasjon. Når det gjelder sammenhengen mellom teknologi og søvnvanene til elevene, stemte hypotesen vår med resultatene vi fikk. Det viser at hele 9 % av elevene svarte at PC-en kunne holde dem våkne og rundt 6 % svarte tv. Når det gjelder de som satt på PC satt majoriteten på sosiale medier og andre liknende aktiviteter på internett. Internett er i dag mye mer tilgjengelig enn det var før, og blir i mye større grad brukt daglig blant folk flest. Det vi syntes det var overraskende at så få av elevene satt oppe med spill og online gaming. En av grunnene til dette var at blant enhetene som deltok i undersøkelsen var det en overvekt av jenter, men resultatene viser oss at det er gutter som i stor grad sitter oppe med spill(figur 16). Ungdommer i dag har mange forskjellige roller å forholde seg til. Det kan bli en rollekonflikt mellom to av ungdommens roller da han/hun må velge mellom å prioritere å legge seg i rimelig tid for å være opplagt på skolen og å være oppe for å snakke med venner. Ungdommen får da en rollekonflikt mellom å være en opplagt elev og en gøyal venn. Et annet senario er at ungdommen sitter og chatter på PC-en, men så er det leggetid. Ungdommen kan føle seg forpliktet til å gå og legge seg når foreldrene ber om det, men vil også føle seg forpliktet til å fullføre samtalen på PCen. Nå som kommunikasjon er blitt mer tilgjengelig gjennom moderne elektronikk bruker ungdommene mer tid på sosiale medier. Dette gjør at kontakten med sekundærgruppene blir sterkere ved at de snakkes oftere og uten grenser. Mens ungdommene er hjemme bruker de da mer tid på sekundærgruppene i stedet for tid med primærgrupper som familie. Gjennom PC og sosiale medier kan derfor ungdommene ha kontakt med sekundærgrupper som venner i flere situasjoner som man før heller ville ha brukt på for eksempel søvn. Ved dette ser vi at sekundærgruppene får større innvirkning på ungdommen ved kommunikasjonen gjennom sosiale medier. Det er noen ting som vi i etterkant ser at kunne blitt gjort annerledes. Vi ville gjennomføre undersøkelsen vår på en ungdomskole. Men siden skolen ikke hadde anledning til å gjennomføre undersøkelsen når vi hadde tid til å være tilstedet, ble det til at vi ga spørreskjemaene til skolen som igjen delte disse ut til klassene. Siden vi ikke var der når elevene besvarte skjemaene fikk vi heller ikke oppklart de spørsmålene elevene eventuelt måtte ha til undersøkelsen. Dette gjorde seg 6

7 utslagsgivende i at elevene har krysset av på flere alternativer der de egentlig bare skulle krysse av på ett, i tillegg til at noen spørsmål ble stående ubesvart. I og med at vår undersøkelse var ganske liten så er det vanskelig å vite hvor realistiske våre resultater er. Det kunne vært interessant og for eksempel se på forskjellige ungdomsskoler. Har det noe å si om skolen er i byen eller for eksempel Flekkerøya eller Søgne? Det kan for eksempel være at det er forksjellige ting som holder dem oppe, og kanskje vi kunne ha funnet en sammenheng mellom sted og når du legger deg. Vi kunne også ha utvidet begrepet skolemotivasjon. I tillegg til å bruke karakternivå og om de forsov seg, kunne vi for eksempel ha gått inn på trivsel på skolen og hvor mye tid eleven brukte på lekser. Kristin Straumsheim Grønli forteller i en artikkel at søvnvanene til ungdom spiller inn på skolen. Det er vist gjennom flere norske studier at norske ungdommer sover for lite, og det er mye som tyder på at ungdommer sover mindre enn før, samtidig viser en amerikansk undersøkelse at hvis tenåringer får sove litt lenger om morgenen blir de mer opplagte. Hvor mye søvn en tenåring trenger er helt individuelt, men forskeren Mary Carskadon forteller at ungdom trenger mellom 8.3 og 9.2 timer søvn i døgnet. Søvnmangel synes å være nært forbundet med læring, og uheldige døgnrytmer og ugunstige søvnvaner hos ungdom kan hemme skolearbeid. Ungdommer sitter stadig lengre oppe om kveldene, teknologien kan forklare noe av dette. (Grønli, desember 28) Grønli forteller i en annen artikkel at de som er storbrukere av teknologi som internett, mobiltelefon og fjernsyn lar dette stjele nattesøvn. Det gjelder å skru av i tide skriver hun i første avsnitt. Det er nå mulig for oss å kommunisere med hverandre nesten overalt til en hver tid ettersom teknologien har utviklet seg, og en studie viser at bruk av mobiltelefon etter sengetid henger sammen med økt tretthet. I denne studien fant de ut at hvis ungdommene brukte mobiltelefonen rundt en gang i uken etter sengetid, ville trøtthetsoddsene øke med 3,3 prosent. En studie fra Japan viser at det ikke kun er bruken av mobiltelefon som spiller inn på søvnproblemer. Også tv og internett før leggetid fører til dette. Og dette er ikke bare blant unge, men voksne og eldre også. (Grønli, august 27) Den neste artikkelen forteller at i løpet av de siste årene har morgentretthet blant ungdom økt, både i Norge og andre land. Dette kan være knyttet til selve pubertetsutviklingen, men det kan også henge sammen med døgnrytmene til ungdommen. En spørreskjemaundersøkelse viser at ungdommer har en tendens til forsinket søvnfase og sover litt for lite. Skolearbeid, læring og helse 7

8 kan få konsekvenser av dette. I dag oppfatter og til dels forventer samfunnet at jo eldre barn og ungdommer blir, desto mindre søvn trenger de. Men undersøkelser viser det motsatte. Dette står i artikkelen til (E. Sørensen og R. Ursin). Dette henger sammen med noen faktorer: pubertetsutviklingen, utilstrekkelig antall timer i sengen, forskyving av døgnrytmen i helgene og for lite søvn over lengre tid. Denne artikkelen forteller at det finnes en relasjon mellom karakterer og søvnmengde. At elever som får gode karakterer legger seg tidligere om kvelden før en skoledag enn de som strever på skolen. Konklusjonen i denne artikkelen lyder som følger: Søvnvanene hos ungdommene i undersøkelsen tydet på at de fikk mindre søvn enn de trengte, og at de hadde tendens til forsinket søvnfase. Dette kan ha konsekvenser for utdanning og helse. (E. Sørensen og R. Ursin) Alle disse tre artiklene er ganske enige om det som er hovedspørsmålene i dette temaet. Alle tre har kommet frem til at ungdommen nå sover mindre enn de burde, og at søvnmangelen har økt i løpet av årene. De er også enige om at den nye teknologien spiller en stor rolle i ungdommens søvnproblemer, og at disse søvnproblemene kan virke inn på skolearbeidet. Om det som vi har funnet ut gjennom vår undersøkelse og tidligere undersøkelser stemmer overens er varierer. Gjennom vår undersøkelse fant vi ingen klar sammenheng mellom ungdommers søvnvaner og skolemotivasjonen deres. Vi fikk litt innspill der de som fikk lavest karakter mente at søvnvanene deres spilte inn på karakter resultatene deres, men majoriteten viste ikke til dette. Alle de tre artiklene er enige om at ungdommens søvnvaner kan virke inn på skolearbeidet. Grunnen til at vi har fått forskjellige resultater her kan være fordi vår undersøkelse ikke er så omfattende. Vi har kun spurt ca. 5 elever, som ikke er mange nok til å kunne være representativt. Men vår undersøkelse og de andre undersøkelsene er enig om noe, teknologien kan påvirke nattesøvnen og når man legger seg. I vår undersøkelse ga vi ungdommene spørsmålet Hva er det som eventuelt holder deg oppe om kveldene? Dette var et spørsmål med mulighet for flere svar der vi hadde litt forskjellige alternativer: være på PC-en, se på TV, spille TV-spill, lese bøker eller blader, gjøre lekser, fritidsaktiviteter, gå med venner /kjæreste og annet. Rundt 9 % av ungdommene som var med i denne undersøkelsen svarte PC på dette spørsmålet og rundt 6 % svarte TV. Vi ser altså at moderne teknologi spiller en stor rolle her. 5. Konklusjon I denne undersøkelsen støtte vi på en del uventede funn. For det første hadde vi på forhånd av undersøkelsen tenkt at vi ville se en sammenheng mellom søvn og motivasjon på skolen, noe som viste seg og ikke stemme. 8

9 Det andre som overrasket oss var at foreldre og leggetider faktisk hadde en del å si på søvnvanene, men at mange ungdommer allikevel kunne bli sittende oppe med TV og PC og da spesielt sosiale medier og chatte-programmer. Dette ledet oss til den konklusjon at elevene ble stilt ovenfor flere rollekonflikter, bla mellom skole og venner. Ut ifra vår undersøkelse kan vi konkludere med at ungdommenes søvnvaner ikke har noen stor påvirkning på deres motivasjon eller prestasjon på skolen. Dette stemte ikke overens med det andre forskere har funnet ut. Men på enkelte punkter som sammenhengen mellom moderne teknologi og søvnvaner blant ungdom støtter tidligere forskning våre resultater. 6. Kilder Grønli, Kristin Straumsheim (27) Søvnvaner hos ungdom (Nedlastet ) Grønli, Kristin Straumsheim (28) Teknologiske søvnproblemer (Nedlastet ) Sørensen, E og Ursin, R (21) Mer opplagt med sen førstetime (Nedlastet ) Westerajø, Martin og Andreassen, Odd Gunnar (27) Individ, kultur og samfunn, N.W.DAMM&SØN 9

10 VEDLEGG 1: Spørsmål til undersøkelse 8., 9. og 1. klasse Generelt 1. Er du gutt eller jente? Gutt Jente 2. Hvilket klassetrinn er du på? 8. Klasse 9. Klasse 1. Klasse 3. Hva er din mors høyeste fullførte utdanning? Grunnskole Videregående 3-årig høyskole Mer enn 3-årig høyskole 4. Hva er din fars høyeste fullførte utdanning? Grunnskole Videregående 3-årig høyskole Mer enn 3-årig høyskole Skole 5. Hvilket karaktersnitt ligger du på? Synes du det er viktig å få gode karakterer? Ja Nei (Valgfritt for 8. og 9. Klasse) 7. Hvilken studieretning vil du eventuelt gå videre med etter ungdomskolen? Studiespesialiserende (Med eller uten formgivning) Byggfag Restaurant og matfag Musikk, dans og drama Design og Håndverk Naturbruk Elektrofag 1

11 Idrettsfag Helse og sosialfag Medier og kommunikasjon Service og samferdsel Ut i arbeidslivet Søvnvaner 8. Har du leggetid/ innetid? Ja, jeg har leggetid/ innetid Ja, jeg har leggetid/ innetid, men følger den ikke Nei jeg har ikke leggetid/ innetid 9. Hvis ja, til hvilken grad følger foreldre/foresatte med på om du følger disse? Ingenting I en liten grad Til en viss grad I en stor grad 1. Når pleier du å legge deg i ukedagene? Når pleier du å legge deg i helgene? Hvor mye søvn tror du er nødvendig (i ukedagene)? 5-7 timer 8-9 timer 1+ timer 13. Forsover du deg ofte? 1 gang i måneden eller mindre 3-5 ganger i måneden Opptil flere ganger i uken 14. Hva er det som eventuelt holder deg oppe om kveldene (Her kan du krysse av flere alternativer)? 11

12 Være på PC-en Se på TV Spille TV-spill Lese bøker eller blader Gjøre lekser Fritidsaktiviteter Gå med venner /Kjæreste Annet 15. Hvis PC, hva bruker du PC-en til (Her kan du krysse av flere alternativer)? Online gaming Facebook, Twitter, MySpace og liknende Msn / Skype Spill Blogger og nettaviser Konklusjon 16. I hvor stor grad tror du dine søvnvaner påvirker karakterene dine? Ingenting I en liten grad Til en viss grad I en stor grad Vi takker for tiden din! 12

13 VEDLEGG 2 Er du gutt eller jente? Figur 1 Gutt 4.8 Jente 59.2 % 1 % 2 % 3 % 4 % 5 % 6 % Hvilket klassetrinn er du på? Figur 2 9. Klasse Klasse

14 Svar på spørsmål 14 Figur 3 være på pcen se på tv spille tv-spill lese bøker eller blader gjøre lekse fritidsaktiviteter gå med venner/kjæreste annet Svar på spørsmål 15 Figur 4 online gaming facebook, Twitter, Myspace og liknende Msn / Skype Spill Blogger og nettaviser Har du leggetid/innetid? Når pleier du å legge deg i ukedagene? 12 1 Figur 5 Ja, jeg har leggetid/ innetid Ja, jeg har leggetid/innetid, men følger den ikke Nei, jeg har ikke leggetid Ubesv art 14

15 Når pleier du å legge deg i helgene? Figur Ubesv art 6.1 % 1 % 2 % 3 % 4 % 5 % 6 % Når pleier du å legge deg i ukedagene? Hvilket karaktersnitt ligger du på? 12 9 Figur Ubesv art Ubesv art 15

16 Hvilket karaktersnitt ligger du på? I hvor stor grad tror du søvnvaner påvirker karakterene dine? 25 2 Figur 8 Ubesv art Ingenting I en liten grad Til en viss grad I en stor grad Ubesvart Når pleier du å legge deg i ukedagene? Forsover du deg ofte? Figur Ubesv art gang i måneden eller mindre 3-5 ganger i måneden Opptil flere ganger i uken Ubesv art 16

17 Hvilket klassetrinn er du på? Når pleier du å legge deg i ukedagene? 1 8 Figur 1 9. Klasse 1. Klasse Ubesv art Når pleier du å legge deg i ukedagene? Når pleier du å legge deg i helgene? Figur Ubesv art Ubesv art 17

18 Er du gutt eller jente? Når pleier du å legge deg i ukedagene? 12 Figur 12 Gutt Jente Ubesv art Hvilket karaktersnitt ligger du på? Forsover du deg ofte? 25 2 Figur Ubesv art gang i måneden eller mindre 3-5 ganger i måneden Opptil flere ganger i uken Ubesv art 18

19 2 15 Har du leggetid/innetid? Hvis ja, til hvilken grad følger foreldre/foresatte med på om du følger disse? Figur 14 Ja, jeg har leggetid/ innetid Ja, jeg har leggetid/innetid, men følger den ikke Nei, jeg har ikke leggetid 1 5 Ingenting I en liten grad Til en viss grad I en stor grad Ubesvart Har du leggetid/innetid? Ja, jeg har leggetid/ innetid 55.1 Ja, jeg har leggetid/innetid, men følger den ikke 2.4 Nei, jeg har ikke leggetid 24.5 Figur 15 % 1 % 2 % 3 % 4 % 5 % 6 % Hvem spiller? Figur 16 Hvem spiller? gutter jenter 19

20 Synes du det er viktig å få gode karakterer? Ja 93.9 Nei 4.1 Ubesv art 2. Figur 17 % 2 % 4 % 6 % 8 % 1 % Har du leggetid/innetid? Når pleier du å legge deg i ukedagene? 12 1 VELDEGG 18 Ja, jeg har leggetid/ innetid Ja, jeg har leggetid/innetid, men følger den ikke Nei, jeg har ikke leggetid Ubesv art 2

PC i skolen. - Verktøy eller krykke? Hva er elevers syn på databruk i den videregående skolen?

PC i skolen. - Verktøy eller krykke? Hva er elevers syn på databruk i den videregående skolen? PC i skolen - Verktøy eller krykke? Hva er elevers syn på databruk i den videregående skolen? Camilla Louise Aag Sjursen Siri Tuft Isdahl VG3, 2008 Bergen Handelsgymnasium Forord F orskningsrapporten PC

Detaljer

HVORFOR HØRER UNGDOMMER PÅ MUSIKK NÅR DE GJØR SKOLEARBEID?

HVORFOR HØRER UNGDOMMER PÅ MUSIKK NÅR DE GJØR SKOLEARBEID? HVORFOR HØRER UNGDOMMER PÅ MUSIKK NÅR DE GJØR SKOLEARBEID? Nysgjerrigperkonkurransen 2011 FORORD 3C kan igjen være stolte over jobben de har gjort. Finaleplassen i fjor ga mersmak, og klassen har vært

Detaljer

Bedre grunnlag for valg

Bedre grunnlag for valg ARBEIDSNOTAT 28/2006 Nils Vibe Bedre grunnlag for valg Evaluering av prosjektet Rett førstevalg NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og utdanning Wergelandsveien 7, 0167 Oslo Arbeidsnotat 28/2006

Detaljer

Evaluering av Kickoffleirene 2014. Ingrid Kristine Hasund, Leiv Einar Gabrielsen og Reidun Kerlefsen

Evaluering av Kickoffleirene 2014. Ingrid Kristine Hasund, Leiv Einar Gabrielsen og Reidun Kerlefsen Evaluering av Kickoffleirene 2014 Ingrid Kristine Hasund, Leiv Einar Gabrielsen og Reidun Kerlefsen abup.no Kristiansand, mai 2015 Kristiansand, Mai 2015 «Jeg lærer å se andres situasjon. Det er som å

Detaljer

Forholdet mellom tidligere skolegang og frafall i videregående skolen

Forholdet mellom tidligere skolegang og frafall i videregående skolen Forholdet mellom tidligere skolegang og frafall i videregående skolen På hvilken måte påvirker tidligere skolegang elevers frafallsbeslutninger i den videregående opplæringen? Ped-3900 Ida Steensrud Mastergradsoppgave

Detaljer

Ungdom og skolematvaner $ % Holbergprisen i skolen 1

Ungdom og skolematvaner $ % Holbergprisen i skolen 1 !""# $ % Holbergprisen i skolen 1 FORORD Denne forskningsrapporten er utarbeidet av fire elever fra VK1 ved Bergen Handelsgymnasium i Bergen. Elevene som har deltatt i prosjektet er Tale Bjerknes, Christina

Detaljer

Påbygg et gode eller en nødløsning?

Påbygg et gode eller en nødløsning? Påbygg et gode eller en nødløsning? En studie av påbygging til generell studiekompetanse i Østfold, Akershus, Buskerud, Rogaland og Nord- Trøndelag skoleåret 2010-2011 Eifred Markussen Silje Kristin Gloppen

Detaljer

Hvordan ville livene våre vært uten dataspill, internett og sosiale medier?

Hvordan ville livene våre vært uten dataspill, internett og sosiale medier? Hvordan ville livene våre vært uten dataspill, internett og sosiale medier? Innlevert av 7A ved Majorstuen skole (Oslo, Oslo) Årets nysgjerrigper 2013 Vi synes det har vært spennende å være med på en konkurranse

Detaljer

Årets nysgjerrigper 2010

Årets nysgjerrigper 2010 Årets nysgjerrigper 2010 Prosjekttittel: Lærer vi bedre ved å høre på musikk, eller jobber vi bare raskere? Klasse: 6A, Storevarden skole Skole: Storevarden skole (Sola, Rogaland) Antall deltagere (elever):

Detaljer

Forskningsrapport. Hvordan er karakterene og miljøet på en aldersblandet ungdomsskole i forhold til en aldersdelt ungdomsskole?

Forskningsrapport. Hvordan er karakterene og miljøet på en aldersblandet ungdomsskole i forhold til en aldersdelt ungdomsskole? Forskningsrapport Hvordan er karakterene og miljøet på en aldersblandet ungdomsskole i forhold til en aldersdelt ungdomsskole? Navn og fødselsdato: Ida Bosch 30.04.94 Hanne Mathisen 23.12.94 Problemstilling:

Detaljer

Ungdom. om skole. Hva gir motivasjon? Ungdomshøringen 2013. Ungdom om skole Ungdomshøringen 2013 1

Ungdom. om skole. Hva gir motivasjon? Ungdomshøringen 2013. Ungdom om skole Ungdomshøringen 2013 1 Ungdom om skole Hva gir motivasjon? Ungdomshøringen 2013 Ungdom om skole Ungdomshøringen 2013 1 Innhold Forord Ungdomshøringen 2013: En oversikt. Dette ønsket ungdommene: Prioriterte saker fra gruppene

Detaljer

Flere 8.klassinger gjør lekser enn 9.klassinger

Flere 8.klassinger gjør lekser enn 9.klassinger Flere 8.klassinger gjør lekser enn 9.klassinger Vi i Forskning i Praksis på St. Sunniva Skole har gjort forsøk på leksevaner i 8. og 9. klasse på skolen. I denne rapporten kommer jeg til å vise resultatene.

Detaljer

Trygg bruk- 2008 - En kartlegging av 8 til 18-åringers bruk av digitale medier. undersøkelsen

Trygg bruk- 2008 - En kartlegging av 8 til 18-åringers bruk av digitale medier. undersøkelsen Trygg bruk- - En kartlegging av til -åringers bruk av digitale medier undersøkelsen Forord I Trygg bruk undersøkelsen legger Medietilsynet fram hovedresultatene fra en landsomfattende undersøkelse om barn

Detaljer

Slik leser 10-åringer i Norge

Slik leser 10-åringer i Norge En kartlegging av leseferdigheten blant -åringer i Norge 01 Slik leser -åringer i Norge Senter for leseforsking OO Senter for leseforsking ISBN: 82-7649-029-8 Opplag: 00 eks. På oppdrag for Senter for

Detaljer

Barns rettigheter i HJEMMET

Barns rettigheter i HJEMMET Et undervisningsopplegg om Barns rettigheter i HJEMMET Aktivitetsark med oppgaveidéer og tips til lærerne Hjelpeark med bakgrunnsinformasjon og kopieringsoriginaler DELTAKELSE Artikkel 12: DISKRIMINERING

Detaljer

Hvorfor får man lyst til å danse av musikk? 5A forsker ved hjelp av Nysgjerrigper-metoden. 5A Mjølkeråen skole 30.04.15

Hvorfor får man lyst til å danse av musikk? 5A forsker ved hjelp av Nysgjerrigper-metoden. 5A Mjølkeråen skole 30.04.15 Hvorfor får man lyst til å danse av musikk? 5A forsker ved hjelp av Nysgjerrigper-metoden 5A Mjølkeråen skole 30.04.15 Innholdsfortegnelse Hvorfor får man lyst til å danse av musikk?... 1 5A forsker ved

Detaljer

Årets nysgjerrigper 2009

Årets nysgjerrigper 2009 Årets nysgjerrigper 2009 Prosjekttittel: Er det forskjell på når barn får sin første mobil? Klasse: 5.trinn Skole: Koppang skole (Stor-Elvdal, Hedmark) Antall deltagere (elever): 23 Dato: 30.04.2009 Side

Detaljer

Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir?

Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir? 30 Analysenytt 01I2015 Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir? Selv om andelen som leverer selvangivelsen på papir har gått ned de siste årene, var det i 2013 fortsatt nesten 300 000

Detaljer

Evaluering av MOT i ungdomsskolen

Evaluering av MOT i ungdomsskolen R Evaluering av MOT i ungdomsskolen Rapport 2010-05 Proba-rapport nr. 2010-05, Prosjekt nr. 916 ISSN: 1891-8093 HB, LEB, 9. september 2010 Offentlig Rapport 2010-05 Evaluering av MOT i ungdomsskolen Utarbeidet

Detaljer

Bruk av rusmidler blant unge på Innherred Resultater fra en spørreundersøkelse blant 8. 10.-klassinger i Innherred samkommune i 2004

Bruk av rusmidler blant unge på Innherred Resultater fra en spørreundersøkelse blant 8. 10.-klassinger i Innherred samkommune i 2004 Bruk av rusmidler blant unge på Innherred Resultater fra en spørreundersøkelse blant 8. 10.-klassinger i Innherred samkommune i 2004 Gunnar Nossum NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2004 Bruk av rusmidler

Detaljer

Jeg vil drømme gode drømmer

Jeg vil drømme gode drømmer Jeg vil drømme gode drømmer Barnehøring om krenkelser i skolen Innspill til djupedalutvalget fra barn og unge som har opplevd mobbing i skolen 2014 innhold Innledning... 3 Hva har barna opplevd?... 4 Ikke

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

Ungdomsskoleelever. Motivasjon, mestring og resultater. nr 9/11. Tormod Øia. NOva Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring

Ungdomsskoleelever. Motivasjon, mestring og resultater. nr 9/11. Tormod Øia. NOva Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring Ungdomsskoleelever Motivasjon, mestring og resultater Tormod Øia Rapport nr 9/11 NOva Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring Ungdomsskoleelever Motivasjon, mestring og resultater

Detaljer

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 Ǧ ǣ Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 www.drammen.kommune.no Senter for oppvekst Nedre

Detaljer

Elevundersøkelsen. Harald Furre, Inger-Johanne Danielsen, Rune Stiberg-Jamt. Oxford Research. Einar M. Skaalvik

Elevundersøkelsen. Harald Furre, Inger-Johanne Danielsen, Rune Stiberg-Jamt. Oxford Research. Einar M. Skaalvik Analyse av den nasjonale undersøkelsen Elevundersøkelsen 2006 Harald Furre, Inger-Johanne Danielsen, Rune Stiberg-Jamt Oxford Research Einar M. Skaalvik Norges Teknisk Naturvitenskapelige Universitet Oxford

Detaljer

Livet med Gullbilletten?

Livet med Gullbilletten? Holbergprisen i skolen 2014 Livet med Gullbilletten? Muligheter og utfordringer for unge voksne som kom alene til Norge som mindreårig Luisa Van den Bergh, Katrine Jakobsen og Johanne F. Ullestad Langhaugen

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. 3. TIDLIGERE FORSKNING... 13 3.1 Kontekst for problemstillingen...13 3.2 Oppsummering...15

INNHOLDSFORTEGNELSE. 3. TIDLIGERE FORSKNING... 13 3.1 Kontekst for problemstillingen...13 3.2 Oppsummering...15 FORORD! Hovedtemaet i denne masteroppgaven er frafall i videregående skole. Masteroppgaven er ment som et bidrag for å få en dypere forståelse av erfaringene tidligere elever har med frafall i yrkesfaglig

Detaljer

Hva hendte siden? Ungdomsbedrifter i den videregående skolen

Hva hendte siden? Ungdomsbedrifter i den videregående skolen Hva hendte siden? Ungdomsbedrifter i den videregående skolen Monika S. Luktvasslimo NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2003 Tittel Forfatter NTF-notat : 2003:1 Prosjektnummer : 1533 : HVA HENDTE SIDEN?

Detaljer

EU KIDS ONLINE II Child questionnaire draft new master 31/03/2010

EU KIDS ONLINE II Child questionnaire draft new master 31/03/2010 OVERFØR ID- NUMMER FRA OPPSUMMERINGS- KONTAKTSKJEMAET LAND KODE UTVALGS OMRÅDE NUMMER ADRESSENUMMER INTERVJUER NAVN OG NUMMER ADRESSE POSTNUMMER TELEFONNUMMER INTERVJUER NOTERER ALDER OG KJØNN PÅ UTVALGTE

Detaljer

Hva skal du bli når du blir stor, da?

Hva skal du bli når du blir stor, da? Martin F. Svarva Hva skal du bli når du blir stor, da? En kvalitativ studie av sammenhengen mellom sosial bakgrunn, fremtidskonstruksjoner og utdannings- og yrkesvalg blant ungdom Masteroppgave i sosiologi

Detaljer