Tonje Malene Stenstad, Lasse Georg Tønnessen, Line Kamilla Nygård

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tonje Malene Stenstad, Lasse Georg Tønnessen, Line Kamilla Nygård"

Transkript

1 Samfunnsfaglig undersøkelse Sosiologi og Sosialantropologi VG2 Hva/hvem har en innvirkning på ungdommens søvnvaner i dag? Hvordan påvirker disse vanene skolemotivasjonen deres? Tonje Malene Stenstad, Lasse Georg Tønnessen, Line Kamilla Nygård

2 Innholdsfortegnelse Innledning og metode. Side 3 Resultat... Side 4-5 Tolk, drøft og kommenter... Side 5-8 Konklusjon og kilder Side 8-9 Vedlegg 1. Side 1-12 Vedlegg 2. Side

3 1. Innledning I denne oppgaven har vi tenkt til å se nærmere på hvordan ungdomsskoleelevers søvnvaner egentlig er, og hva eller hvem som har en innvirkning på disse søvnvanene. Har ungdommene i dag fortsatt leggetider? Hvis ja, så lurer vi på om foreldre fortsatt har kontroll over disse og om de sjekker at ungdommene følger dem. Vi synes dette er samfunnsfaglig interessant fordi vi lurer på om søvnvanene deres kan ha en innvirkning på skolemotivasjonen deres. Dårlig skolemotivasjon er et problem man ser på flere ungdommer. Hvis søvn har en direkte innvirkning på dette, kan det være interessant og se på evt. hva som skaper de dårlige søvnvaner og hvorfor ingen (foreldre, lærere) gjør noe med dem. Problemstillingen vi har valgt i tilknytting til denne undersøkelsen er: Hva/hvem har en innvirkning på ungdommers søvnvaner i dag? Hvordan påvirker disse vanene skolemotivasjonen deres?? Da vi utførte denne undersøkelsen antok vi at alle ungdommene hadde samme behov for søvn. Før vi utførte undersøkelsen så hadde vi en hypotese om at søvnvanene absolutt hadde en sammenheng med innsats og motivasjon på skolen. Vi tenkte at flere av ungdomsskoleelevene kom til å ha leggetider, men at få hadde strenge oppfølginger av disse. Vi trodde kjønn hadde i liten grad noe å si når det gjaldt hvem som sov lite, men at det spilte en større rolle når det gjaldt hva som holdt de oppe og i hvor stor grad skolemotivasjonen deres ble påvirket av det. Vi tenkte at gutter satt mer opp med gaming og lignende mens jenter var på sosiale medier som Facebook og MSN. Vi syntes også det virket interessant og se på de forskjellige klassetrinnene på ungdomsskolen etter å ha lest en artikkel der det stod: I dag oppfatter og til dels forventer samfunnet at jo eldre barn og ungdommer blir, desto mindre søvn trenger de. Men undersøkelser viser det motsatte. (Sørensen, E og Ursin, R 21) Vi vil også se om det enten ble bedre fordi elevene ble mer seriøse, eller om det ble verre med søvnvanene fordi leggetidene blir slakkere. Dette tenkte vi at kom til å være veldig spredt blant elevene. 2. Metode For å fullføre denne undersøkelsen har vi brukt en kvantitativ metode der har vi spurte 49 elever på en ungdomskole (en 9.klasse og en 1.klasse). Vi spurte 2 gutter og 29 jenter jevnt fordelt i klassetrinnene. Vi syntes at det virket mest logisk å bruke denne metoden slik at vi kunne få inn data i form av tall slik at vi kan bruke forskjellige statistikker og diagrammer for å fremstille resultatene. I tillegg har vi valgt denne metoden for å kunne få et bredere perspektiv på det vi vil finne ut av og slik at vi kan sette opp besvarelsene og se på de i forhold til hverandre. For å kunne gjøre dette må vi ha en del besvarelser, derfor passer kvantitativ metode veldig bra. Vi er klar over at undersøkelsen vår ikke er stor nok til å være representativt for alle ungdommer, men vi får likevel muligheten til å teste ut antakelsene våre på en mindre gruppe. 3

4 3. Resultat I undersøkelsen er det en jevn fordeling av antall enheter mellom de ulike klassetrinnene. Av fordeling mellom gutter og jenter er det cirka 6 % jenter og 4 % gutter(se figur 1). Det var få forskjeller i søvnvanene i de ulike klassetrinnene, men det var en tendens til at ungdommene i 1. klasse la seg tidligere enn elevene i 9. klasse. De fleste ungdommene la seg også cirka en time senere i helgene sammenlignet med i ukedagene. Funnene i undersøkelsen viser at det ikke er noen klar sammenheng mellom søvnvaner og skolemotivasjon(med skolemotivasjon legger vi vekt på spørsmålene om karakterer og om de forsov seg). Ungdommene ligger jevnt på middels Hvilket karaktersnitt ligger du på? Når pleier du å legge deg i ukedagene? til gode karakterer, uavhengig av leggetid. Det var heller ingen klar sammenheng mellom ungdommenes leggetid og om de kom for sent til skolen.(figur 9.) Ubesv art Ubesv art Nesten alle elevene var også enige i at det var viktig å få gode karakterer(figur 17.). Det man ser er at de som sliter på skolen og får dårlige karakterer(da regner vi de med karakter 1-2), som har størst tendens til å føle at søvn påvirker karakterene. Når det gjelder resultatene mellom karakterene og leggetider, kunne vi ikke finne en sammenheng som verken stemte eller motsa hypotesen vår. Vi ser at faste leggetider spiller en rolle på ungdommenes leggetider(figur 18.). De ungdommene med faste leggetider var de som var tidligst i seng, og foreldrene som ga bestemte leggetider passet også på at ungdommene - fulgte dem. (Figur 14.) 12 1 Har du leggetid/innetid? Når pleier du å legge deg i ukedagene? Ja, jeg har leggetid/ innetid Ja, jeg har leggetid/innetid, men følger den ikke Nei, jeg har ikke leggetid Ubesv art

5 Men det som virkelig skilte seg ut i forhold til påvirkning på ungdoms søvnvaner var bruken av PC og TV. I figuren under ser vi at 44 av 49 svarte at Pc-en kunne holde dem våken på kveldene altså hele 9 % av ungdommene og rundt 6 % svarte tv. Det ungdommene brukte pc-en til var mest sosiale medier som Facebook og Twitter, og kommunikasjons og chatte-programmer som Skype og MSN, mens spill(både lokalt og online) var den aktiviteten som færrest satt oppe med om kveldene være på pcen se på tv spille tv-spill online gaming facebook, Twitter, Myspace og liknende 25 lese bøker eller blader 2 Msn / Skype gjøre lekse fritidsaktivitet er gå med venner/kjære ste Spill Blogger og nettaviser Svar på spørsmål 14 Svar på spørsmål Tolk, drøft og kommenter Vår problemstilling var Hva/hvem har en innvirkning på ungdommers søvnvaner i dag? Hvordan påvirker disse vanene skolemotivasjonen deres?? I vår hypotese tenkte vi at søvnvanene absolutt hadde en sammenheng med innsats og motivasjon på skolen. Vi tenkte at flere av elevene kom til å ha leggetider, men at kun et fåtall av foreldrene var opptatt av å følge opp disse. Når det gjelder moderne teknologi, tenkte vi at dette hadde en stor rolle i ungdommenes søvnvaner. Det viste seg at vi undervurderte foreldrene som normsendere i en ganske stor grad, i tillegg til at vi trodde at det å få nok søvn spilte en viktigere rolle blant elevene. I våre resultater viser det seg at blant alle de vi spurte hadde 7 % leggetider og alle som hadde leggetid krysset av på at foreldrene fulgte opp til en viss grad eller i en stor grad. 5

6 Det man vanligvis tenker er at for ungdomsskoleelever, så er det sekundærgruppene som venner som har en av de mest påvirkende rollene. Det vi i midlertidig fikk se var at primærgruppene som foreldre fortsatt klarer å holde på sin rolle som viktige normsendere. En av grunnene til dette kan være at den personlige sosialiseringen med foreldre kan ha fått mer å si, i et samfunn som ellers baserer seg på så mye upersonlig kommunikasjon. Når det gjelder sammenhengen mellom teknologi og søvnvanene til elevene, stemte hypotesen vår med resultatene vi fikk. Det viser at hele 9 % av elevene svarte at PC-en kunne holde dem våkne og rundt 6 % svarte tv. Når det gjelder de som satt på PC satt majoriteten på sosiale medier og andre liknende aktiviteter på internett. Internett er i dag mye mer tilgjengelig enn det var før, og blir i mye større grad brukt daglig blant folk flest. Det vi syntes det var overraskende at så få av elevene satt oppe med spill og online gaming. En av grunnene til dette var at blant enhetene som deltok i undersøkelsen var det en overvekt av jenter, men resultatene viser oss at det er gutter som i stor grad sitter oppe med spill(figur 16). Ungdommer i dag har mange forskjellige roller å forholde seg til. Det kan bli en rollekonflikt mellom to av ungdommens roller da han/hun må velge mellom å prioritere å legge seg i rimelig tid for å være opplagt på skolen og å være oppe for å snakke med venner. Ungdommen får da en rollekonflikt mellom å være en opplagt elev og en gøyal venn. Et annet senario er at ungdommen sitter og chatter på PC-en, men så er det leggetid. Ungdommen kan føle seg forpliktet til å gå og legge seg når foreldrene ber om det, men vil også føle seg forpliktet til å fullføre samtalen på PCen. Nå som kommunikasjon er blitt mer tilgjengelig gjennom moderne elektronikk bruker ungdommene mer tid på sosiale medier. Dette gjør at kontakten med sekundærgruppene blir sterkere ved at de snakkes oftere og uten grenser. Mens ungdommene er hjemme bruker de da mer tid på sekundærgruppene i stedet for tid med primærgrupper som familie. Gjennom PC og sosiale medier kan derfor ungdommene ha kontakt med sekundærgrupper som venner i flere situasjoner som man før heller ville ha brukt på for eksempel søvn. Ved dette ser vi at sekundærgruppene får større innvirkning på ungdommen ved kommunikasjonen gjennom sosiale medier. Det er noen ting som vi i etterkant ser at kunne blitt gjort annerledes. Vi ville gjennomføre undersøkelsen vår på en ungdomskole. Men siden skolen ikke hadde anledning til å gjennomføre undersøkelsen når vi hadde tid til å være tilstedet, ble det til at vi ga spørreskjemaene til skolen som igjen delte disse ut til klassene. Siden vi ikke var der når elevene besvarte skjemaene fikk vi heller ikke oppklart de spørsmålene elevene eventuelt måtte ha til undersøkelsen. Dette gjorde seg 6

7 utslagsgivende i at elevene har krysset av på flere alternativer der de egentlig bare skulle krysse av på ett, i tillegg til at noen spørsmål ble stående ubesvart. I og med at vår undersøkelse var ganske liten så er det vanskelig å vite hvor realistiske våre resultater er. Det kunne vært interessant og for eksempel se på forskjellige ungdomsskoler. Har det noe å si om skolen er i byen eller for eksempel Flekkerøya eller Søgne? Det kan for eksempel være at det er forksjellige ting som holder dem oppe, og kanskje vi kunne ha funnet en sammenheng mellom sted og når du legger deg. Vi kunne også ha utvidet begrepet skolemotivasjon. I tillegg til å bruke karakternivå og om de forsov seg, kunne vi for eksempel ha gått inn på trivsel på skolen og hvor mye tid eleven brukte på lekser. Kristin Straumsheim Grønli forteller i en artikkel at søvnvanene til ungdom spiller inn på skolen. Det er vist gjennom flere norske studier at norske ungdommer sover for lite, og det er mye som tyder på at ungdommer sover mindre enn før, samtidig viser en amerikansk undersøkelse at hvis tenåringer får sove litt lenger om morgenen blir de mer opplagte. Hvor mye søvn en tenåring trenger er helt individuelt, men forskeren Mary Carskadon forteller at ungdom trenger mellom 8.3 og 9.2 timer søvn i døgnet. Søvnmangel synes å være nært forbundet med læring, og uheldige døgnrytmer og ugunstige søvnvaner hos ungdom kan hemme skolearbeid. Ungdommer sitter stadig lengre oppe om kveldene, teknologien kan forklare noe av dette. (Grønli, desember 28) Grønli forteller i en annen artikkel at de som er storbrukere av teknologi som internett, mobiltelefon og fjernsyn lar dette stjele nattesøvn. Det gjelder å skru av i tide skriver hun i første avsnitt. Det er nå mulig for oss å kommunisere med hverandre nesten overalt til en hver tid ettersom teknologien har utviklet seg, og en studie viser at bruk av mobiltelefon etter sengetid henger sammen med økt tretthet. I denne studien fant de ut at hvis ungdommene brukte mobiltelefonen rundt en gang i uken etter sengetid, ville trøtthetsoddsene øke med 3,3 prosent. En studie fra Japan viser at det ikke kun er bruken av mobiltelefon som spiller inn på søvnproblemer. Også tv og internett før leggetid fører til dette. Og dette er ikke bare blant unge, men voksne og eldre også. (Grønli, august 27) Den neste artikkelen forteller at i løpet av de siste årene har morgentretthet blant ungdom økt, både i Norge og andre land. Dette kan være knyttet til selve pubertetsutviklingen, men det kan også henge sammen med døgnrytmene til ungdommen. En spørreskjemaundersøkelse viser at ungdommer har en tendens til forsinket søvnfase og sover litt for lite. Skolearbeid, læring og helse 7

8 kan få konsekvenser av dette. I dag oppfatter og til dels forventer samfunnet at jo eldre barn og ungdommer blir, desto mindre søvn trenger de. Men undersøkelser viser det motsatte. Dette står i artikkelen til (E. Sørensen og R. Ursin). Dette henger sammen med noen faktorer: pubertetsutviklingen, utilstrekkelig antall timer i sengen, forskyving av døgnrytmen i helgene og for lite søvn over lengre tid. Denne artikkelen forteller at det finnes en relasjon mellom karakterer og søvnmengde. At elever som får gode karakterer legger seg tidligere om kvelden før en skoledag enn de som strever på skolen. Konklusjonen i denne artikkelen lyder som følger: Søvnvanene hos ungdommene i undersøkelsen tydet på at de fikk mindre søvn enn de trengte, og at de hadde tendens til forsinket søvnfase. Dette kan ha konsekvenser for utdanning og helse. (E. Sørensen og R. Ursin) Alle disse tre artiklene er ganske enige om det som er hovedspørsmålene i dette temaet. Alle tre har kommet frem til at ungdommen nå sover mindre enn de burde, og at søvnmangelen har økt i løpet av årene. De er også enige om at den nye teknologien spiller en stor rolle i ungdommens søvnproblemer, og at disse søvnproblemene kan virke inn på skolearbeidet. Om det som vi har funnet ut gjennom vår undersøkelse og tidligere undersøkelser stemmer overens er varierer. Gjennom vår undersøkelse fant vi ingen klar sammenheng mellom ungdommers søvnvaner og skolemotivasjonen deres. Vi fikk litt innspill der de som fikk lavest karakter mente at søvnvanene deres spilte inn på karakter resultatene deres, men majoriteten viste ikke til dette. Alle de tre artiklene er enige om at ungdommens søvnvaner kan virke inn på skolearbeidet. Grunnen til at vi har fått forskjellige resultater her kan være fordi vår undersøkelse ikke er så omfattende. Vi har kun spurt ca. 5 elever, som ikke er mange nok til å kunne være representativt. Men vår undersøkelse og de andre undersøkelsene er enig om noe, teknologien kan påvirke nattesøvnen og når man legger seg. I vår undersøkelse ga vi ungdommene spørsmålet Hva er det som eventuelt holder deg oppe om kveldene? Dette var et spørsmål med mulighet for flere svar der vi hadde litt forskjellige alternativer: være på PC-en, se på TV, spille TV-spill, lese bøker eller blader, gjøre lekser, fritidsaktiviteter, gå med venner /kjæreste og annet. Rundt 9 % av ungdommene som var med i denne undersøkelsen svarte PC på dette spørsmålet og rundt 6 % svarte TV. Vi ser altså at moderne teknologi spiller en stor rolle her. 5. Konklusjon I denne undersøkelsen støtte vi på en del uventede funn. For det første hadde vi på forhånd av undersøkelsen tenkt at vi ville se en sammenheng mellom søvn og motivasjon på skolen, noe som viste seg og ikke stemme. 8

9 Det andre som overrasket oss var at foreldre og leggetider faktisk hadde en del å si på søvnvanene, men at mange ungdommer allikevel kunne bli sittende oppe med TV og PC og da spesielt sosiale medier og chatte-programmer. Dette ledet oss til den konklusjon at elevene ble stilt ovenfor flere rollekonflikter, bla mellom skole og venner. Ut ifra vår undersøkelse kan vi konkludere med at ungdommenes søvnvaner ikke har noen stor påvirkning på deres motivasjon eller prestasjon på skolen. Dette stemte ikke overens med det andre forskere har funnet ut. Men på enkelte punkter som sammenhengen mellom moderne teknologi og søvnvaner blant ungdom støtter tidligere forskning våre resultater. 6. Kilder Grønli, Kristin Straumsheim (27) Søvnvaner hos ungdom (Nedlastet ) Grønli, Kristin Straumsheim (28) Teknologiske søvnproblemer (Nedlastet ) Sørensen, E og Ursin, R (21) Mer opplagt med sen førstetime (Nedlastet ) Westerajø, Martin og Andreassen, Odd Gunnar (27) Individ, kultur og samfunn, N.W.DAMM&SØN 9

10 VEDLEGG 1: Spørsmål til undersøkelse 8., 9. og 1. klasse Generelt 1. Er du gutt eller jente? Gutt Jente 2. Hvilket klassetrinn er du på? 8. Klasse 9. Klasse 1. Klasse 3. Hva er din mors høyeste fullførte utdanning? Grunnskole Videregående 3-årig høyskole Mer enn 3-årig høyskole 4. Hva er din fars høyeste fullførte utdanning? Grunnskole Videregående 3-årig høyskole Mer enn 3-årig høyskole Skole 5. Hvilket karaktersnitt ligger du på? Synes du det er viktig å få gode karakterer? Ja Nei (Valgfritt for 8. og 9. Klasse) 7. Hvilken studieretning vil du eventuelt gå videre med etter ungdomskolen? Studiespesialiserende (Med eller uten formgivning) Byggfag Restaurant og matfag Musikk, dans og drama Design og Håndverk Naturbruk Elektrofag 1

11 Idrettsfag Helse og sosialfag Medier og kommunikasjon Service og samferdsel Ut i arbeidslivet Søvnvaner 8. Har du leggetid/ innetid? Ja, jeg har leggetid/ innetid Ja, jeg har leggetid/ innetid, men følger den ikke Nei jeg har ikke leggetid/ innetid 9. Hvis ja, til hvilken grad følger foreldre/foresatte med på om du følger disse? Ingenting I en liten grad Til en viss grad I en stor grad 1. Når pleier du å legge deg i ukedagene? Når pleier du å legge deg i helgene? Hvor mye søvn tror du er nødvendig (i ukedagene)? 5-7 timer 8-9 timer 1+ timer 13. Forsover du deg ofte? 1 gang i måneden eller mindre 3-5 ganger i måneden Opptil flere ganger i uken 14. Hva er det som eventuelt holder deg oppe om kveldene (Her kan du krysse av flere alternativer)? 11

12 Være på PC-en Se på TV Spille TV-spill Lese bøker eller blader Gjøre lekser Fritidsaktiviteter Gå med venner /Kjæreste Annet 15. Hvis PC, hva bruker du PC-en til (Her kan du krysse av flere alternativer)? Online gaming Facebook, Twitter, MySpace og liknende Msn / Skype Spill Blogger og nettaviser Konklusjon 16. I hvor stor grad tror du dine søvnvaner påvirker karakterene dine? Ingenting I en liten grad Til en viss grad I en stor grad Vi takker for tiden din! 12

13 VEDLEGG 2 Er du gutt eller jente? Figur 1 Gutt 4.8 Jente 59.2 % 1 % 2 % 3 % 4 % 5 % 6 % Hvilket klassetrinn er du på? Figur 2 9. Klasse Klasse

14 Svar på spørsmål 14 Figur 3 være på pcen se på tv spille tv-spill lese bøker eller blader gjøre lekse fritidsaktiviteter gå med venner/kjæreste annet Svar på spørsmål 15 Figur 4 online gaming facebook, Twitter, Myspace og liknende Msn / Skype Spill Blogger og nettaviser Har du leggetid/innetid? Når pleier du å legge deg i ukedagene? 12 1 Figur 5 Ja, jeg har leggetid/ innetid Ja, jeg har leggetid/innetid, men følger den ikke Nei, jeg har ikke leggetid Ubesv art 14

15 Når pleier du å legge deg i helgene? Figur Ubesv art 6.1 % 1 % 2 % 3 % 4 % 5 % 6 % Når pleier du å legge deg i ukedagene? Hvilket karaktersnitt ligger du på? 12 9 Figur Ubesv art Ubesv art 15

16 Hvilket karaktersnitt ligger du på? I hvor stor grad tror du søvnvaner påvirker karakterene dine? 25 2 Figur 8 Ubesv art Ingenting I en liten grad Til en viss grad I en stor grad Ubesvart Når pleier du å legge deg i ukedagene? Forsover du deg ofte? Figur Ubesv art gang i måneden eller mindre 3-5 ganger i måneden Opptil flere ganger i uken Ubesv art 16

17 Hvilket klassetrinn er du på? Når pleier du å legge deg i ukedagene? 1 8 Figur 1 9. Klasse 1. Klasse Ubesv art Når pleier du å legge deg i ukedagene? Når pleier du å legge deg i helgene? Figur Ubesv art Ubesv art 17

18 Er du gutt eller jente? Når pleier du å legge deg i ukedagene? 12 Figur 12 Gutt Jente Ubesv art Hvilket karaktersnitt ligger du på? Forsover du deg ofte? 25 2 Figur Ubesv art gang i måneden eller mindre 3-5 ganger i måneden Opptil flere ganger i uken Ubesv art 18

19 2 15 Har du leggetid/innetid? Hvis ja, til hvilken grad følger foreldre/foresatte med på om du følger disse? Figur 14 Ja, jeg har leggetid/ innetid Ja, jeg har leggetid/innetid, men følger den ikke Nei, jeg har ikke leggetid 1 5 Ingenting I en liten grad Til en viss grad I en stor grad Ubesvart Har du leggetid/innetid? Ja, jeg har leggetid/ innetid 55.1 Ja, jeg har leggetid/innetid, men følger den ikke 2.4 Nei, jeg har ikke leggetid 24.5 Figur 15 % 1 % 2 % 3 % 4 % 5 % 6 % Hvem spiller? Figur 16 Hvem spiller? gutter jenter 19

20 Synes du det er viktig å få gode karakterer? Ja 93.9 Nei 4.1 Ubesv art 2. Figur 17 % 2 % 4 % 6 % 8 % 1 % Har du leggetid/innetid? Når pleier du å legge deg i ukedagene? 12 1 VELDEGG 18 Ja, jeg har leggetid/ innetid Ja, jeg har leggetid/innetid, men følger den ikke Nei, jeg har ikke leggetid Ubesv art 2

Fravær pa Horten viderega ende skole

Fravær pa Horten viderega ende skole Fravær pa Horten viderega ende skole Horten videregående skole har hatt problemer med høyt fravær og frafall blant sine elever. Når vi skulle velge oppgave, synes vi det kunne være spennende å finne ut

Detaljer

Undersøkelse om utdanning

Undersøkelse om utdanning Undersøkelse om utdanning I dag er det flere som lurer på om det er en sammenheng mellom barn og foreldre når det kommer til valg av utdanningsnivå. Vi er veldig nysgjerrige på dette emnet, og har derfor

Detaljer

Skriftlig innlevering

Skriftlig innlevering 2011 Skriftlig innlevering Spørre undersøkelse VG2 sosiologi Vi valgte temaet kantinebruk og ville finne ut hvem som handlet oftest i kantinen av første-, andre- og tredje klasse. Dette var en problem

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Sigdal

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Sigdal Standardrapport kjønn FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Ungdata-undersøkelsen 2017 i Sigdal Tidspunkt: Uke 11 Klassetrinn: 8. trinn, 9. trinn, 10. trinn Antall: 134 Svarprosent: 93% Skole Er du enig eller uenig

Detaljer

TRENDS IN INTERNATIONAL MATHEMATICS AND SCIENCE STUDY

TRENDS IN INTERNATIONAL MATHEMATICS AND SCIENCE STUDY Identification Identifikasjonsboks Label TRENDS IN INTERNATIONAL MATHEMATICS AND SCIENCE STUDY Elevspørreskjema 9. trinn ILS, Universitetet i Oslo Postboks 1099 Blindern 0317 Oslo e IEA, 2014 Veiledning

Detaljer

Trygg bruk av nye medier. Rita Astridsdotter Brudalen Trygg bruk-prosjektet

Trygg bruk av nye medier. Rita Astridsdotter Brudalen Trygg bruk-prosjektet Trygg bruk av nye medier Rita Astridsdotter Brudalen Trygg bruk-prosjektet Hvem er vi? - Medietilsynets Trygg bruk-prosjekt jobber for trygg bruk av nye digitale medier for barn og unge i sær nett og mobil

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Krødsherad

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Krødsherad Standardrapport kjønn FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Ungdata-undersøkelsen 2017 i Krødsherad Tidspunkt: Uke 10-11 Klassetrinn: 8. trinn, 9. trinn, 10. trinn Antall: 70 Svarprosent: 96% Skole Er du enig eller

Detaljer

Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovedtest Elevspørreskjema 8. klasse Veiledning I dette heftet vil du finne spørsmål om deg selv. Noen spørsmål dreier seg om fakta,

Detaljer

Lærlingundersøkelsen 2012-2013

Lærlingundersøkelsen 2012-2013 Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Nasjonalt-Lærling 2012-2013 13211 6712 50,81 01.05.2013 Buskerud-Lærling 2012-2013 860 241 28,02 01.05.2013 Lærlingundersøkelsen

Detaljer

Hvorfor vil ungomsskoleelever sitte bakerst i bussen, men foran i bilen?

Hvorfor vil ungomsskoleelever sitte bakerst i bussen, men foran i bilen? Hvorfor vil ungomsskoleelever sitte bakerst i bussen, men foran i bilen? Innlevert av 3.trinn ved Granmoen skole (Vefsn, Nordland) Årets nysgjerrigper 2015 Vi i 3.klasse ved Granmoen skole har i vinter

Detaljer

Unntatt offentlighet. Merk av eller fyll ut! 1. Fysisk velvære. 2. Psykisk velvære. Barnet mitt er: en jente en gutt. Barnets for- og etternavn er

Unntatt offentlighet. Merk av eller fyll ut! 1. Fysisk velvære. 2. Psykisk velvære. Barnet mitt er: en jente en gutt. Barnets for- og etternavn er Spørreskjema for skoler i samarbeid med Universitetet i Tromsø. Foreldreversjon. Kid-Kindl/ Foreldreversjon / 8 16 År /. Norsk oversettelse ved T. Jozefiak & S. Helseth 200. SDQ/Robert Goodman 2005. Trivsel

Detaljer

ELVERUM UNGDOMSSKOLE

ELVERUM UNGDOMSSKOLE ELVERUM UNGDOMSSKOLE 600 ELEVER 12 TEAM OG 24 STORGRUPPER 90 LÆRERE OG ANDRE VOKSNE Hvem er vi? * Elevsyn Læringssyn Alle elever skal møtes med forventning om at de kan utvikle seg faglig og sosialt. På

Detaljer

School ID: School Name: TIMSS Elevspørreskjema. 8. trinn. ILS, Universitetet i Oslo Postboks 1099 Blindern 0317 Oslo IEA, 2011

School ID: School Name: TIMSS Elevspørreskjema. 8. trinn. ILS, Universitetet i Oslo Postboks 1099 Blindern 0317 Oslo IEA, 2011 k m Identification Identifikasjonsboks Label School ID: School Name: TIMSS 2011 Elevspørreskjema 8. trinn ILS, Universitetet i Oslo Postboks 1099 Blindern 0317 Oslo IEA, 2011 l n Veiledning h j I dette

Detaljer

skoleplass på videregående skole?

skoleplass på videregående skole? Skal barnet ditt snart søke skoleplass på videregående skole? Viktig Skal informasjon din 10. klassing til foreldre med snart barn søke i ungdomsskolen. skoleplass på videregående skole? Viktig informasjon

Detaljer

«Mediehverdagen» Foto: Silje Hanson og Arne Holsen. - en spørreundersøkelse om unges mediebruk

«Mediehverdagen» Foto: Silje Hanson og Arne Holsen. - en spørreundersøkelse om unges mediebruk «Mediehverdagen» Foto: Silje Hanson og Arne Holsen. - en spørreundersøkelse om unges mediebruk Mediehverdagen - sammendrag Klasse 2mka ved Vennesla videregående skole har utført undersøkelsen Mediehverdagen

Detaljer

Spørreskjema for elever 5.-10. klasse, høst 2014

Spørreskjema for elever 5.-10. klasse, høst 2014 Spørreskjema for elever 5.-10. klasse, høst 2014 (Bokmål) Du skal IKKE skrive navnet ditt på noen av sidene i dette spørreskjemaet. Vi vil bare vite om du er jente eller gutt og hvilken klasse du går i.

Detaljer

MEDIEHVERDAGEN TIL BARN OG UNGE. Bakgrunn. Mobil

MEDIEHVERDAGEN TIL BARN OG UNGE. Bakgrunn. Mobil MEDIEHVERDAGEN TIL BARN OG UNGE For utfylling på web, gå til denne siden: www.srgi.no. Fyll inn brukernavn og passord. Brukernavn: «BRUKERNAVN» Passord: «PASSORD» Bakgrunn Først kommer noen spørsmål som

Detaljer

Hvem i familien er mest opptatt av energibruken?

Hvem i familien er mest opptatt av energibruken? Hvem i familien er mest opptatt av energibruken? Innlevert av 7. trinn ved Haukås skole (Bergen Kommune, Hordaland) Årets nysgjerrigper 2013 Vi var med i forskningskampanjen der vi målte temperaturen hjemme

Detaljer

Årets nysgjerrigper 2009

Årets nysgjerrigper 2009 Årets nysgjerrigper 2009 Prosjekttittel: Er det forskjell på når barn får sin første mobil? Klasse: 5.trinn Skole: Koppang skole (Stor-Elvdal, Hedmark) Antall deltagere (elever): 23 Dato: 30.04.2009 Side

Detaljer

GJESTEELEV I NABOFYLKET -en kartlegging av omfanget elever som ønsker å ta videregående utdanning i nabofylket

GJESTEELEV I NABOFYLKET -en kartlegging av omfanget elever som ønsker å ta videregående utdanning i nabofylket Prosjektrapport nr. 38/00 GJESTEELEV I NABOFYLKET -en kartlegging av omfanget elever som ønsker å ta videregående utdanning i nabofylket Rune Jamt Rapportens tittel: FoU-informasjon GJESTEELEV I NABOFYLKET

Detaljer

Elev ID: Elevspørreskjema. 8. årstrinn. Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo

Elev ID: Elevspørreskjema. 8. årstrinn. Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Elev ID: Elevspørreskjema 8. årstrinn Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo International Association for the Evaluation of Educational Achievement Copyright IEA, 2005 Veiledning

Detaljer

Utdanningsvalg i praksis

Utdanningsvalg i praksis 8. trinn HAUGALANDET Utdanningsvalg i praksis med utgangspunkt Lokalt arbeidshefte i faget utdanningsvalg Tilhører: HAUGALANDET Alle kopirettigheter på tekst innhold tilhører UE Rogaland og HSA 1 HAUGALANDET

Detaljer

Spørsmål fra Elevundersøkelsen for ungdomstrinn og videregående opplæring

Spørsmål fra Elevundersøkelsen for ungdomstrinn og videregående opplæring Spørsmål fra Elevundersøkelsen for ungdomstrinn og videregående opplæring Elevundersøkelsen er en nettbasert spørreundersøkelse hvor du som elev skal få si din mening om forhold som er viktige for å lære

Detaljer

Identification Label. Student ID: Student Name: Elevspørreskjema. Fysikk. Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo

Identification Label. Student ID: Student Name: Elevspørreskjema. Fysikk. Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Identification Label Student ID: Student Name: Elevspørreskjema Fysikk Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo International Association for the Evaluation of Educational Achievement

Detaljer

Leker gutter mest med gutter og jenter mest med jenter? Et nysgjerrigpersprosjekt av 2. klasse, Hedemarken Friskole 2016

Leker gutter mest med gutter og jenter mest med jenter? Et nysgjerrigpersprosjekt av 2. klasse, Hedemarken Friskole 2016 Leker gutter mest med gutter og jenter mest med jenter? Et nysgjerrigpersprosjekt av 2. klasse, Hedemarken Friskole 2016 1 Forord 2. klasse ved Hedemarken friskole har hatt mange spennende og morsomme

Detaljer

DITT VALG DINE MULIGHETER

DITT VALG DINE MULIGHETER Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING DITT VALG DINE MULIGHETER Informasjon om videregående skoler og utdanningsprogram i Buskerud fylkeskommune Forord Til deg som skal velge videregående

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Andebu 2013

Ungdata-undersøkelsen i Andebu 2013 Ungdata-undersøkelsen i Andebu 213 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 19 Klassetrinn: 8. 1. klasse Antall: 188 Svarfordeling Svarprosent: 86 Ressurser Økonomi, bøker i hjemmet, nære relasjoner og nettverk

Detaljer

Rapport til undersøkelse i sosiologi og sosialantropologi

Rapport til undersøkelse i sosiologi og sosialantropologi Rapport til undersøkelse i sosiologi og sosialantropologi Problemstilling: Er det en sammenheng mellom kjønn og hva de velger å gjøre etter videregående? Er det noen hindringer for ønske av utdanning og

Detaljer

Rapport fra utdanningsmessen i Trondheim

Rapport fra utdanningsmessen i Trondheim Rapport fra utdanningsmessen i Trondheim 17 19 januar 2002 Berit Skog ISS NTNU Ann Iren Jamtøy Sentio as INNHOLD INNLEDNING...3 1. UNGDOM OG SMS...4 1.1 Bakgrunn...4 1.2 Hvorfor har de unge mobiltelefon?...5

Detaljer

SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM

SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM Takk for at du vil være med på vår spørreundersøkelse om den hjelpen barnevernet gir til barn og ungdommer! Dato for utfylling: Kode nr: 1. Hvor gammel er du? år 2. Kjønn: Jente

Detaljer

Resultater fra Ungdata i Nordland 2013

Resultater fra Ungdata i Nordland 2013 Resultater fra Ungdata i Nordland 213 1.1.213 Ungdata-undersøkelsen i Nordland 213 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 14 24 Klassetrinn: VG1 VG3 Antall: 5862 Svarprosent: 67 Fordeling etter skole,

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen 2017 for videregående skoler i Buskerud

Ungdata-undersøkelsen 2017 for videregående skoler i Buskerud Standardrapport kjønn FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Ungdata-undersøkelsen for videregående skoler i Buskerud Tidspunkt: Uke 10-13 Klassetrinn: VG1, VG2, VG3 Antall: 9113 Svarprosent: 74% Skole Er du enig eller

Detaljer

Brosjyre basert på Ung i Stavanger 2013. Ved Silje Hartberg Kristinn Hegna. NOVA, 1.juni 2013

Brosjyre basert på Ung i Stavanger 2013. Ved Silje Hartberg Kristinn Hegna. NOVA, 1.juni 2013 Brosjyre basert på Ung i Stavanger 2013 Ved Silje Hartberg Kristinn Hegna NOVA, 1.juni 2013 Dette hørte vi da vi hørte på ungdommen! I mars 2013 svarte nesten 5000 ungdommer fra Stavanger på spørsmål om

Detaljer

TIMSS & PIRLS 2011. Spørreskjema for elever. 4. trinn. Bokmål. Identifikasjonsboks. Lesesenteret Universitetet i Stavanger 4036 Stavanger

TIMSS & PIRLS 2011. Spørreskjema for elever. 4. trinn. Bokmål. Identifikasjonsboks. Lesesenteret Universitetet i Stavanger 4036 Stavanger Identifikasjonsboks TIMSS & PIRLS 2011 Spørreskjema for elever Bokmål 4. trinn Lesesenteret Universitetet i Stavanger 4036 Stavanger ILS Universitetet i Oslo 0317 Oslo IEA, 2011 Veiledning I dette heftet

Detaljer

Lærlingundersøkelsen

Lærlingundersøkelsen Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Nasjonalt-Lærling 2012-2013 13211 6712 50,81 01.05.2013 Buskerud-Lærling 2012-2013 860 241 28,02 01.05.2013 Lærlingundersøkelsen

Detaljer

http://www.samfunnsveven.no/eintervju

http://www.samfunnsveven.no/eintervju http://www.samfunnsveven.no/eintervju Intervjuskjema Takk for at du deltar i skolevalgundersøkelsen! For at resultatene skal bli så pålitelige som mulig, er det viktig at du gir deg god tid, og at du besvarer

Detaljer

Nysgjerrigper-konkurransen 2017

Nysgjerrigper-konkurransen 2017 Forskningsrapport Nysgjerrigper-konkurransen 2017 Blir man smartere av gaming? Forskere: 6. trinn ved Smeaheia skole (Sandnes, Rogaland) Nysgjerrigper-konkurransen arrangeres av Norgesforskningsråd Forord

Detaljer

http://eintervju.nsd.uib.no

http://eintervju.nsd.uib.no Påloggingskode: < > Intervjuskjema http://eintervju.nsd.uib.no Takk for at du deltar i skolevalgets valgundersøkelse. For at resultatene skal bli så pålitelige som mulig, er det viktig at du gir deg god

Detaljer

AQUARAMA, KRISTIANSAND 22. 23. september

AQUARAMA, KRISTIANSAND 22. 23. september AQUARAMA, KRISTIANSAND 22. 23. september Navn: Klasse: Skole: Opplæringskontorene i Vest-Agder VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE POLITI TØMRER SYKEPLEIER URMAKER FOTTERAPEUT BILLAKKERER HEI! I løpet av de nærmeste

Detaljer

Psykiske plager blant ungdom

Psykiske plager blant ungdom Psykiske plager blant ungdom og hva ungdom selv tror er årsaken Mira Aaboen Sletten Har omfanget økt? Depressive symptomer endringer over tid - hva viser NOVAs ungdomsundersøkelser? 30 25 20 Jenter Gutter

Detaljer

Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål

Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål Nyheter våren 2017 Justering av spørsmål: Vi har lagt til ett nytt svaralternativ til spørsmål 56 som kartlegger hvordan elever opplever

Detaljer

Ditt valg! UTDANNINGSTORGET/ÅPEN DAG ARBEIDSHEFTE TIL 2015/2016. Utdanning er det viktigste våpen hvis vi skal oppnå forandring i verden

Ditt valg! UTDANNINGSTORGET/ÅPEN DAG ARBEIDSHEFTE TIL 2015/2016. Utdanning er det viktigste våpen hvis vi skal oppnå forandring i verden «Utdanning er det viktigste våpen hvis vi skal oppnå forandring i verden Nelson Mandela» Ditt valg! ARBEIDSHEFTE TIL UTDANNINGSTORGET/ÅPEN DAG 2015/2016 1 HVEM ER DU OG HVA ER VIKTIG FOR DEG? Vi vil at

Detaljer

Velkommen. TEMA: Informasjon til 7.kl om ungdomsskolen våren 2010

Velkommen. TEMA: Informasjon til 7.kl om ungdomsskolen våren 2010 Velkommen TEMA: Informasjon til 7.kl om ungdomsskolen våren 2010 Sande ungdomsskole 2009/10 367 elever 51 ansatte Alf Goksøyr Sissel Leet Skeide rektor rådgiver Oppussing / bygging våren 2010 Rollefordeling

Detaljer

Er det sånn at vi sover dårligere hvis vi bruker pc/nettbrett/mobil 1 t før vi legger oss

Er det sånn at vi sover dårligere hvis vi bruker pc/nettbrett/mobil 1 t før vi legger oss Er det sånn at vi sover dårligere hvis vi bruker pc/nettbrett/mobil 1 t før vi legger oss Innlevert av 7C ved Nord-Aurdal Barneskole (Nord-Aurdal, Oppland) Årets nysgjerrigper 2014 Vi valgte ut dette temaet

Detaljer

Bruk av IKT i skolen. Elevundersøkelsen Yrkesfag

Bruk av IKT i skolen. Elevundersøkelsen Yrkesfag Bruk av IKT i skolen Elevundersøkelsen Yrkesfag 21. mai 2010 Forord Undersøkelsen er primært utført av førsteamanuensis i IT-ledelse Øystein Sørebø, ansatt ved Høgskolen i Buskerud, på oppdrag av Utdanningsavdelingen

Detaljer

Videregåendeelever i ÅS kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det?

Videregåendeelever i ÅS kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Videregåendeelever i ÅS kommune Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Ungdataundersøkelsen Ungdata gjennomføres ved at skoleelever over hele landet svarer på et elektronisk spørreskjema som omfatter

Detaljer

Videregåendeelever i Ringsaker kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det?

Videregåendeelever i Ringsaker kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Videregåendeelever i kommune Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Ungdataundersøkelsen Ungdata gjennomføres ved at skoleelever over hele landet svarer på et elektronisk spørreskjema som omfatter

Detaljer

Videregåendeelever i Oppegård kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det?

Videregåendeelever i Oppegård kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Videregåendeelever i kommune Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Ungdataundersøkelsen Ungdata gjennomføres ved at skoleelever over hele landet svarer på et elektronisk spørreskjema som omfatter

Detaljer

Videregåendeelever i Lier kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det?

Videregåendeelever i Lier kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Videregåendeelever i kommune Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Ungdataundersøkelsen Ungdata gjennomføres ved at skoleelever over hele landet svarer på et elektronisk spørreskjema som omfatter

Detaljer

Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole

Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole Utdanningsvalg: 1 time pr uke (aug-okt, jan+febr) Individuell rådgiving/veiledning (nov-febr) Hospitering i videregående skole: 26. oktober Yrkeslabyrinten:

Detaljer

Elevundersøkelsen (2007-2012)

Elevundersøkelsen (2007-2012) Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Nasjonalt Vår 2012 443124 380183 85,80 16.05.2012 Elevundersøkelsen (2007-2012) Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se

Detaljer

Ditt valg! ARBEIDSHEFTE TIL UTDANNINGSTORGET/ÅPEN DAG. Utdanning er det viktigste våpen hvis vi skal oppnå forandring i verden.

Ditt valg! ARBEIDSHEFTE TIL UTDANNINGSTORGET/ÅPEN DAG. Utdanning er det viktigste våpen hvis vi skal oppnå forandring i verden. Ditt valg! ARBEIDSHEFTE TIL UTDANNINGSTORGET/ÅPEN DAG Utdanning er det viktigste våpen hvis vi skal oppnå forandring i verden. Nelson Mandela 2013/2014 1 HVEM ER DU OG HVA ER VIKTIG FOR DEG? Vi vil at

Detaljer

Rapport: Undersøkelse utseendepress

Rapport: Undersøkelse utseendepress Rapport: Undersøkelse utseendepress Temaet vårt er utseendepress på Horten Videregående Skole. Hvorfor?: Det angår oss siden det er vår skole, og vi omgir oss med dette hver dag. Det er spennende å se

Detaljer

Videregåendeelever i Re kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det?

Videregåendeelever i Re kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Videregåendeelever i Re kommune Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Ungdataundersøkelsen Ungdata gjennomføres ved at skoleelever over hele landet svarer på et elektronisk spørreskjema som omfatter

Detaljer

Videregåendeelever i Tønsberg kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det?

Videregåendeelever i Tønsberg kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Videregåendeelever i Tønsberg kommune Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Ungdataundersøkelsen Ungdata gjennomføres ved at skoleelever over hele landet svarer på et elektronisk spørreskjema

Detaljer

Videregåendeelever i Sandefjord kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det?

Videregåendeelever i Sandefjord kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Videregåendeelever i Sandefjord kommune Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Ungdataundersøkelsen Ungdata gjennomføres ved at skoleelever over hele landet svarer på et elektronisk spørreskjema

Detaljer

Videregåendeelever i Horten kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det?

Videregåendeelever i Horten kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Videregåendeelever i Horten kommune Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Ungdataundersøkelsen Ungdata gjennomføres ved at skoleelever over hele landet svarer på et elektronisk spørreskjema som

Detaljer

Videregåendeelever i Herøy kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det?

Videregåendeelever i Herøy kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Videregåendeelever i Herøy kommune Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Ungdataundersøkelsen Ungdata gjennomføres ved at skoleelever over hele landet svarer på et elektronisk spørreskjema som

Detaljer

Videregåendeelever i Nøtterøy kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det?

Videregåendeelever i Nøtterøy kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Videregåendeelever i Nøtterøy kommune Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Ungdataundersøkelsen Ungdata gjennomføres ved at skoleelever over hele landet svarer på et elektronisk spørreskjema

Detaljer

Hvordan ville livene våre vært uten dataspill, internett og sosiale medier?

Hvordan ville livene våre vært uten dataspill, internett og sosiale medier? Hvordan ville livene våre vært uten dataspill, internett og sosiale medier? Innlevert av 7A ved Majorstuen skole (Oslo, Oslo) Årets nysgjerrigper 2013 Vi synes det har vært spennende å være med på en konkurranse

Detaljer

Nordreisa Familiesenter

Nordreisa Familiesenter Nordreisa Familiesenter Rapport fra rusundersøkelse blant ungdom i 9. og 10. klasse i Nordreisa våren 2011 1 Bakgrunn for undersøkelsen Familiesenteret i Nordreisa kommune har i skoleåret 2010-11 mottatt

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Fredrikstad 2016

Ungdata-undersøkelsen i Fredrikstad 2016 Ungdata-undersøkelsen i Fredrikstad 2016 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 7 11 Klassetrinn: 8. 10. trinn + VG3 VG1 Antall: 2447 (US) / 2332 (VGS) Svarprosent: 88 (US) / 65 (VGS) Standardrapport kjønn

Detaljer

INNHOLD. Innledning 2 Sammendrag 4

INNHOLD. Innledning 2 Sammendrag 4 1 Ungdomsundersøkelsen i Mandal INNHOLD Innledning 2 Sammendrag 4 Analyse av tiende trinn 5 Hvem deltar 5 Foreldre 5 Framtidstro og fritid 5 Alkohol 6 Rusvaner ut fra foreldresignaler 7 Sammenheng alkohol

Detaljer

Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål

Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål Nyheter høsten 2016 Nye spørsmål om mobbing Vi har fjernet spørsmålene om krenkelser som tidligere kom før spørsmålet om mobbing. De ulike

Detaljer

Kriterier for utdanningsvalg blant ungdom i Ytre Namdal

Kriterier for utdanningsvalg blant ungdom i Ytre Namdal Kriterier for utdanningsvalg blant ungdom i Ytre Namdal SinkabergHansen AS, Moen Marin AS, Oppdretternes Miljøservice AS Prosesskompetanse AS 2015: Turid Hatling Finne og Torkil Marsdal Hanssen Innhold

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2008 2009 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015 Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015 Lærerundersøkelsen Bakgrunn Er du mann eller kvinne? 16 32 Mann Kvinne Hvilke faggrupper underviser du i? Sett ett

Detaljer

Elevskjema Skole: Klasse: Løpenr. År: V jente. Vi vil gjerne vite hvordan du trives dette skoleåret. Sett kryss for det som passer best for deg.

Elevskjema Skole: Klasse: Løpenr. År: V jente. Vi vil gjerne vite hvordan du trives dette skoleåret. Sett kryss for det som passer best for deg. Elevskjema Skole: Klasse: Løpenr. År: V jente H gutt SKOLETRIVSEL Vi vil gjerne vite hvordan du trives dette skoleåret. Sett kryss for det som passer best for deg. Timer og friminutt 1. Hva liker du best

Detaljer

Forskningsrapport. Hvordan er karakterene og miljøet på en aldersblandet ungdomsskole i forhold til en aldersdelt ungdomsskole?

Forskningsrapport. Hvordan er karakterene og miljøet på en aldersblandet ungdomsskole i forhold til en aldersdelt ungdomsskole? Forskningsrapport Hvordan er karakterene og miljøet på en aldersblandet ungdomsskole i forhold til en aldersdelt ungdomsskole? Navn og fødselsdato: Ida Bosch 30.04.94 Hanne Mathisen 23.12.94 Problemstilling:

Detaljer

Elevundersøkelsen 2016 Nyheter fra høsten 2016

Elevundersøkelsen 2016 Nyheter fra høsten 2016 Elevundersøkelsen 2016 Nyheter fra høsten 2016 Nye spørsmål om mobbing Udir har fjernet spørsmålene om krenkelser som tidligere kom før spørsmålet om mobbing. De ulike formene for krenkelser er nå brukt

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen 2017 ved ungdomsskoler i Sogn og Fjordane

Ungdata-undersøkelsen 2017 ved ungdomsskoler i Sogn og Fjordane Sammenslåingsrapport svarfordeling FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Ungdata-undersøkelsen 2017 ved ungdomsskoler i Sogn og Fjordane Tidspunkt: Uke 9-18 Klassetrinn: 8. trinn, 9. trinn, 10. trinn Antall: 3577 Svarprosent:

Detaljer

Kultur og samfunn. å leve sammen. Del 1

Kultur og samfunn. å leve sammen. Del 1 Kultur og samfunn å leve sammen Del 1 1 1 2 Kapittel 1 Du og de andre Jenta på bildet ser seg selv i et speil. Hva tror du hun tenker når hun ser seg i speilet? Ser hun den samme personen som vennene hennes

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2015 2016 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Levanger 2015

Ungdata-undersøkelsen i Levanger 2015 Ungdata-undersøkelsen i Levanger 2015 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 3 7 Klassetrinn: 8. 10. trinn + VG1-VG3 Antall: 687 (US) / 548 (VGS) Nøkkeltall Svarprosent: 92 (US) / 71 (VGS) UNGDATA Ungdata

Detaljer

Vedlegg til rapport Småbarn og medier 2012 - Fakta om mindre barns (1-12 år) bruk og opplevelser av medier

Vedlegg til rapport Småbarn og medier 2012 - Fakta om mindre barns (1-12 år) bruk og opplevelser av medier Vedlegg til rapport Småbarn og medier 2012 - Fakta om mindre barns (1-12 år) bruk og opplevelser av medier En undersøkelse gjennomført for Medietilsynet Trygg Bruk Vedlegget inneholder enkeltspørsmål brutt

Detaljer

Barneskolene i Sande VELKOMMEN til informasjon om ungdomsskolen mars 2013

Barneskolene i Sande VELKOMMEN til informasjon om ungdomsskolen mars 2013 Barneskolene i Sande VELKOMMEN til informasjon om ungdomsskolen mars 2013 Sande ungdomsskole 2013 (8.35 14.05) 356 elever 54 ansatte v/ rektor, elevrådsrepresentanter og rådgiver Kunnskap gir styrke..

Detaljer

Flere 8.klassinger gjør lekser enn 9.klassinger

Flere 8.klassinger gjør lekser enn 9.klassinger Flere 8.klassinger gjør lekser enn 9.klassinger Vi i Forskning i Praksis på St. Sunniva Skole har gjort forsøk på leksevaner i 8. og 9. klasse på skolen. I denne rapporten kommer jeg til å vise resultatene.

Detaljer

Ditt valg. Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon

Ditt valg. Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Bygg- og anleggsteknikk Elektrofag Helse- og Oppvekst Naturbruk Restaurant- og matfag Service og

Detaljer

Presentasjon av resultat frå Ungdataundersøkinga

Presentasjon av resultat frå Ungdataundersøkinga Presentasjon av resultat frå Ungdataundersøkinga Skei 1.juni 2017 Ung i Sogn og Fjordane 2017 Erik Iversen og Randi Vartdal Knoff Deltaking Ungdomsskular 2097 elevar, svarprosent 86 Vidaregåande skular

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Goa skole - 5. trinn - 6. trinn - 7. trinn - 8. trinn - 9. trinn - 10. trinn (Høst 2014) 51,3% 39,6% 6,4% - -

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Goa skole - 5. trinn - 6. trinn - 7. trinn - 8. trinn - 9. trinn - 10. trinn (Høst 2014) 51,3% 39,6% 6,4% - - Utvalg År Prikket Sist oppdatert Goa skole - 5. trinn - 6. trinn - 7. trinn - 8. trinn - 9. trinn - 10. trinn (Høst 2014) Høst 2014 08.12.2014 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult,

Detaljer

Muskelsyke i skolen 2015. 1. Er du muskelsyk? Nei. 2. har du mor eller far som er muskelsyk? Nei

Muskelsyke i skolen 2015. 1. Er du muskelsyk? Nei. 2. har du mor eller far som er muskelsyk? Nei Muskelsyke i skolen 2015 1. Er du muskelsyk? 2. har du mor eller far som er muskelsyk? Kjønn og alder, muskelsyke i skolen 3. Hvilket kjønn er du? Jente gutt 4. Hvilket klassetrinn går du? 8. klasse 9.

Detaljer

Andre smerter, spesifiser:

Andre smerter, spesifiser: Appendix Bruk av reseptfri smertestillende medisin Smertetilstander: 4.0 Har du eller har du hatt noen av de nevnte plager i løpet av siste 4 uker? (sett ett eller flere kryss) Vondt i øret/øreverk Menstruasjonssmerter

Detaljer

Før 1.mars 2012 skal alle elever i 10. klasse ha søkt det utdanningsprogrammet de ønsker å følge på videregående skole høsten 2012.

Før 1.mars 2012 skal alle elever i 10. klasse ha søkt det utdanningsprogrammet de ønsker å følge på videregående skole høsten 2012. Til elever og foresatte i 10 klasse! SØKNAD TIL VIDEREGÅENDE SKOLE HØSTEN 2012! Før 1.mars 2012 skal alle elever i 10. klasse ha søkt det utdanningsprogrammet de ønsker å følge på videregående skole høsten

Detaljer

Ung i Tønsberg. Forum for rus og psykisk helse 13.mars 2015 Birgitte Søderstrøm

Ung i Tønsberg. Forum for rus og psykisk helse 13.mars 2015 Birgitte Søderstrøm Ung i Tønsberg Forum for rus og psykisk helse 13.mars 2015 Birgitte Søderstrøm Ungdata-undersøkelsene i Tønsberg 2011 og 2014 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 46 49 (2011) / uke 17 19 (2014) Klassetrinn:

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2009 2010 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS

Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS Oppdragsgiver: Nord-Trøndelag Fylkeskommune avdeling for videregående opplæring Hovedtema: Lærlingeundersøkelsen 2012 1 Innhold FORORD... 5 OM RAPPORTEN... 6 SKALAGJENNOMSNITT...

Detaljer

Velkommen til orienteringsmøte om videregående skole

Velkommen til orienteringsmøte om videregående skole Velkommen til orienteringsmøte om videregående skole Presentasjon «Den enkelte har aldrig med et andet menneske at gøre, uden at han holder noget af dets liv i sin hånd. Det kan være meget lidt, en forbigående

Detaljer

OBLIGATORISKE SPØRSMÅL I ELEVUNDERSØKELSEN

OBLIGATORISKE SPØRSMÅL I ELEVUNDERSØKELSEN OBLIGATORISKE SPØRSMÅL I ELEVUNDERSØKELSEN Nr Kategori/spørsmål Trivsel 1 Trives du på skolen? Svaralternativ: Trives svært godt Trives godt Trives litt Trives ikke noe særlig Trives ikke i det hele tatt

Detaljer

Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål

Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål Nyheter høsten 2016 Nye spørsmål om mobbing Vi har fjernet spørsmålene om krenkelser som tidligere kom før spørsmålet om mobbing. De ulike

Detaljer

Elevundersøkelsen ( )

Elevundersøkelsen ( ) Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Nasjonalt Vår 2012 288020 236090 81,97 26.04.2012 Kristiansand kommune Vår 2012 5875 4939 84,07 26.04.2012 Vardåsen skole Vår

Detaljer

Hjemmeoppgave til faktaark nr 9: Hva husker dere fra HEIA på 6. trinn?

Hjemmeoppgave til faktaark nr 9: Hva husker dere fra HEIA på 6. trinn? Hjemmeoppgave til faktaark nr 9: Hva husker dere fra HEIA på 6. trinn? Som en del av HEIA-prosjektet på 7. trinn får dere en hjemmeoppgave sammen med faktaarkene. Vi i prosjektgruppen oppfordrer 7. klassingen

Detaljer

Skoleundersøkelse om mobbing

Skoleundersøkelse om mobbing Skoleundersøkelse om mobbing Elevskjema - Bokmål Humanistisk fakultet Senter for atferdsforskning Spørreskjema for Zero et program mot mobbing Informasjon til elevene Skolen du går på har valgt å være

Detaljer

Nysgjerrigper-konkurransen 2017

Nysgjerrigper-konkurransen 2017 Forskningsrapport Nysgjerrigper-konkurransen 2017 Hvorfor drømmer vi? Forskere: 6.trinn ved Smeaheia skole (Sandnes, Rogaland) Nysgjerrigper-konkurransen arrangeres av Norgesforskningsråd Forord Fem elever

Detaljer

Kjønn og utdanningsvalg. Kristinn Hegna og Ingrid Smette Sosiolog antropolog Gruppe for ungdomsforskning, NOVA

Kjønn og utdanningsvalg. Kristinn Hegna og Ingrid Smette Sosiolog antropolog Gruppe for ungdomsforskning, NOVA Kjønn og utdanningsvalg Kristinn Hegna og Ingrid Smette Sosiolog antropolog Gruppe for ungdomsforskning, NOVA Hvem er vi? Kort om kjønnsforskjeller i utdanning Hva påvirker kjønnsforskjeller i utdanning

Detaljer

Ungdomstid og endring Skole, familie og fritid

Ungdomstid og endring Skole, familie og fritid Ungdomstid og endring Skole, familie og fritid Fellesmøte i rammeplanutvalgene for LU 8-13 19. oktober 2011 Anders Bakken, NOVA Sammenheng mellom skoleprestasjoner 7. og 10. trinn Grunnskolepoeng etter

Detaljer

SPØRSMÅL OG SVAR. - for barn og unge med et familiemedlem i fengsel

SPØRSMÅL OG SVAR. - for barn og unge med et familiemedlem i fengsel SPØRSMÅL OG SVAR - for barn og unge med et familiemedlem i fengsel For Fangers Parorende (FFP) er en organisasjon for de som kjenner noen som er i fengsel. Ta gjerne kontakt med oss! Hvorfor må noen sitte

Detaljer

04.09.2014 Kort informasjon

04.09.2014 Kort informasjon 04.09.2014 Kort informasjon 1. Tidsplan for utdanningsvalg. 2. Statistikk for inntak 3. Jobbintervju 4. IKO. 1. Fraværsutvikling 5. Jobbskygging 6. 2 + 2 modellen 1. Utplassering i videregående skole 7.

Detaljer

HVORFOR HØRER UNGDOMMER PÅ MUSIKK NÅR DE GJØR SKOLEARBEID?

HVORFOR HØRER UNGDOMMER PÅ MUSIKK NÅR DE GJØR SKOLEARBEID? HVORFOR HØRER UNGDOMMER PÅ MUSIKK NÅR DE GJØR SKOLEARBEID? Nysgjerrigperkonkurransen 2011 FORORD 3C kan igjen være stolte over jobben de har gjort. Finaleplassen i fjor ga mersmak, og klassen har vært

Detaljer

TRENDS IN INTERNATIONAL MATHEMATICS AND SCIENCE STUDY

TRENDS IN INTERNATIONAL MATHEMATICS AND SCIENCE STUDY Identification Identifikasjonsboks Label TRENDS IN INTERNATIONAL MATHEMATICS AND SCIENCE STUDY Elevspørreskjema 4. trinn ILS, Universitetet i Oslo Postboks 1099 Blindern 0317 Oslo IEA, 2014 Veiledning

Detaljer