Størrelse: px
Begynne med side:

Download "http://eintervju.nsd.uib.no"

Transkript

1 Påloggingskode: < > Intervjuskjema Takk for at du deltar i skolevalgets valgundersøkelse. For at resultatene skal bli så pålitelige som mulig, er det viktig at du gir deg god tid, og at du fyller ut skjemaet i samsvar med egne meninger. Les spørsmål og svaralternativ nøye, og kryss av for ett av alternativene. Du må ikke sette kryss mellom de oppsatte svarrutene, eller krysse av for flere svaralternativ under samme spørsmål. For å sikre din anonymitet, må du ikke sette navn, klassenummer eller annen personidentifikasjon på skjemaet. Vi understreker at det er frivillig å delta. Vi begynner med noen generelle spørsmål om politikk og om det forestående kommunestyre- og fylkestingsvalget. 1. Hvor interessert er du i politikk? 1 Meget interessert 2 Nokså interessert 3 Litt interessert 4 Overhodet ikke interessert 2. Hvilke politiske spørsmål er du mest opptatt av, er det lokalpolitiske spørsmål, nasjonale eller internasjonale spørsmål? 1 Lokalpolitiske spørsmål 2 Nasjonale spørsmål 3 Internasjonale spørsmål 3. Hvor stor tillit har du til norske politikere? 1 Meget stor tillit 2 Nokså stor tillit 3 Nokså liten tillit 4 Meget liten tillit 4. Alt tatt i betraktning, hvor fornøyd er du med den måten lokaldemokratiet fungerer i din kommune? 1 Meget fornøyd 2 Nokså fornøyd 3 Ikke særlig fornøyd 4 Ikke fornøyd i det hele tatt Hvor enig eller uenig er du i følgende påstander? Helt Nokså Både Nokså Helt Vet Kun ett kryss mulig pr. linje enig enig og uenig uenig ikke 5. Det å kunne stemme via Internett i stedet for i valglokalet, vil styrke demokratiet. 6. Det å stemme ved valg, er en for alvorlig handling til at dette bør gjøres via Internett

2 7. Hva vil du si er din viktigste kilde til informasjon om politiske saker? (Sett kun ett kryss) 1 Aviser 2 TV og radio 3 Internett 4 Skolen og undervisningen 5 Familien og nære venner 6 Møter og deltakelse i foreninger/lag 8. Hvor stor betydning tror du at resultatet av kommunestyrevalget i høst vil få for hva som vil skje i kommunen de neste fire årene? 1 Stor betydning 2 En viss betydning 3 Liten eller ingen betydning 9. Synes du at Norge bør bli medlem av EU? 1 Ja 2 Nei 10. Har du stemmerett ved kommunestyre- og fylkestingsvalget i år, og vil du benytte deg av denne retten? 1 Nei, har ikke stemmerett 2 Har stemmerett, og vil helt sikkert stemme 3 Har stemmerett, og vil kanskje stemme 4 Har stemmerett, men vil ikke stemme 11. Det er vanlig å snakke om en høyreside og en venstreside i politikken. Her har vi en skala som går fra 0 på venstre side dvs. de som står helt til venstre politisk og opp til 10 dvs. de som står helt til høyre. Hvor vil du plassere deg selv på denne skalaen? Helt til Helt til Vet venstre høyre ikke Så noen spørsmål om skolevalget. Kan du angi hvor viktig de følgende saksområdene er for ditt valg av parti ved skolevalget? Svært Nokså Verken Nokså Helt Vet viktig viktig viktig uviktig uviktig ikke Kun ett kryss mulig pr. linje eller uviktig 12. Helse- og sosialpolitiske spørsmål (eldreomsorg, sosialhjelp osv). 13. Skole og utdanningspolitikk (studiefinansiering, skolereformer osv.) 14. Kultur- og idrettsspørsmål (idrettsanlegg, kulturarrangementer osv.)

3 Kun ett kryss mulig pr. linje 15. Miljøvernspørsmål (forurensing, kollektivtrafikk, rovdyrforvaltning osv.) 16. Økonomisk politikk (avgifter, rentenivå osv.) 17. Innvandringspolitikk (regler for oppholdstillatelse, integreringspolitikk osv.) Svært Nokså Verken Nokså Helt Vet viktig viktig viktig uviktig uviktig ikke eller uviktig 18. Hvilket av de følgende forhold var viktigst for at du stemte som du gjorde ved skolevalget? (Sett kun ett kryss) 1 Dine generelle holdninger til et politisk parti 2 Dine oppfatninger av en bestemt politiker 3 Dine standpunkter i en eller flere politiske saker 4 Stemte ikke 19. Når bestemte du deg for hva du ville stemme? (Sett kun ett kryss) 1 I valglokalet 2 Den dagen skolevalget ble holdt 3 I løpet av siste uken før valget 4 I løpet av siste måneden 5 I løpet av siste året 6 Har alltid støttet ett parti 7 Stemte ikke ved skolevalget 20. Hvor god informasjon synes du den politiske debatten ved skolen ga om de ulike partienes politikk? (Sett kun ett kryss) 1 Svært god 2 Nokså god 3 Både og 4 Nokså dårlig 5 Svært dårlig 6 Det har ikke vært debatt ved skolen 7 Det var debatt, men jeg var ikke tilstede 21. Hvilket parti stemte du på ved skolevalget? (Sett kun ett kryss) 01 Det norske Arbeiderparti (DnA) 02 Sosialistisk Venstreparti (SV) 03 Rød Valgallianse (RV) 04 Senterpartiet (SP) 05 Kristelig Folkeparti (KrF) 06 Venstre (V) 07 Høyre (H) 08 Fremskrittspartiet (FrP) 09 Kystpartiet (KP) 10 Miljøpartiet De Grønne (MDG) 11 Pensjonistpartiet (PP) 12 Kristent Samlingsparti (KS) 13 Demokratene (D) 14 Norges Kommunistiske Parti (NKP) 15 Andre partier/lister 16 Stemte ikke ved skolevalget 9

4 22. Hvilken av partirepresentantene som deltok i den politiske debatten ved skolen, gjorde best inntrykk på deg? (Sett kun ett kryss) 01 Representant fra DnA 02 Representant fra FrP 03 Representant fra H 04 Representant fra KrF 05 Representant fra RV 06 Representant fra SP 07 Representant fra SV 08 Representant fra V 09 Representant fra D 10 Representant fra KP 11 Representant fra annet parti 97 Det har ikke vært debatt ved skolen 98 Det var debatt, men jeg var ikke tilstede Når du er sammen med venner, diskuterer du da politiske saker med dem? 1 Ja, nesten hver gang 2 Ja, nokså ofte 3 Ja, nokså sjelden 4 Nei, aldri 24. I forbindelse med årets valg, hvor ofte har du søkt etter valgstoff på Internett? 1 Hver dag 2 Minst en gang i uka 3 Sjeldnere 4 Aldri Vi vil gjerne vite om du er medlem av noen frivillig organisasjon, og om du er politisk aktiv. Er du medlem av Er Er ikke Vet medlem medlem ikke 25. et politisk parti eller en partipolitisk ungdomsorganisasjon? 26. andre foreninger som arbeider med politiske spørsmål, så som naturverngrupper, menneskerettighetsgrupper og liknende? 27. noen sosial eller kulturell forening, så som idrettslag, speideren, musikklag o.l.? 28. noen kirkelig eller religiøs organisasjon eller forening? (Medlemskap i statskirken skal ikke regnes med.) Har du Ja Nei Vet ikke 29. skrevet under på opprop, aksjonslister, underskriftskampanjer og liknende? 30. deltatt i demonstrasjoner, aksjoner og liknende? 1 2 9

5 Vi kommer nå til en del meninger som folk gjerne gir uttrykk for. Vil du for hvert utsagn si om du er helt enig, nokså enig, både og, nokså uenig eller helt uenig? Kun ett kryss mulig pr. linje 31. Man burde på forskjellige måter hindre privat bilbruk, og heller bygge ut kollektivtrafikken. 32. Det er viktigere å bygge ut offentlige tjenester enn å sette ned skattene 33. Innvandring utgjør en alvorlig trussel mot vår nasjonale egenart 34. Politikken er ofte så innviklet at alminnelige folk ikke kan sette seg inn i hva den dreier seg om 35. Offentlige myndigheter har et spesielt ansvar for å hjelpe personer som ikke klarer seg selv, uansett årsak til deres problemer 36. For å oppmuntre innsatsviljen til den enkelte, bør vi godta større lønnsforskjeller enn i dag 37. Ved å stemme ved lokalvalgene, kan en virkelig være med på å bestemme hvordan kommunen og fylket skal styres 38. Kommunene bør i større grad la private firmaer utføre kommunale tjenester 39. For å trygge strømforsyningen, må vi bygge nye kraftverk, selv om dette skulle komme i strid med naturverninteressene Helt Nokså Både Nokså Helt Vet enig enig og uenig uenig ikke Vi vil gjerne vite hva du mener om de enkelte partiene. Plasser hvert parti på en skala fra 0 til 10, der 0 betyr at du sterkt misliker partiet og 10 betyr at du liker partiet svært godt. Kun ett kryss mulig pr. linje 40. Kristelig Folkeparti (KrF) 41. Venstre (V) 42. Senterpartiet (SP) 43. Sosialistisk Venstreparti (SV) 44. Høyre (H) 45. Det norske Arbeiderparti (DnA) 46. Fremskrittspartiet (FrP) 47. Rød Valgallianse (RV) 48. Kystpartiet (KP) 49. Demokratene (D) Misliker Liker Vet sterkt svært godt ikke

6 Vi avslutter med noen spørsmål som forteller litt mer om deg og din bakgrunn. 50. Er du gutt eller jente? 1 Gutt 2 Jente 51. Hvilken utdanning har den av dine foreldre/foresatte som har høyest utdanning? (Sett kun ett kryss for høyeste utdanning) 1 Folkeskole/ungdomsskole 2 Videregående skole, yrkesfaglig retning 3 Videregående skole, allmennfaglig retning 4 Høgskole/universitet 52. Medregnet det skoleåret du har begynt på, hvor mange år har du gått på videregående skole? 1 1 år 2 2 år 3 3 år eller mer 53. Hvilken endelig utdanning tar du selv sikte på? 1 Ingen utdanning utover videregående skole 2 Høyere utdanning, øk./administrative fag 3 Høyere utdanning, helsefag/sosiale fag 4 Høyere utdanning, tekniske fag 5 Annen høyere utdanning 54. Har du innvandrerbakgrunn? 1 Nei 2 Ja, fra et land i vesten 3 Ja, fra andre deler av verden 55. Utdanningsprogram - studieretning? Går du på Vg1 eller Vg2, kryss av her: 01 Idrettsfag 02 Musikk, dans og drama 03 Studiespesialisering 04 Bygg- og anleggsteknikk 05 Design og håndverk 06 Elektrofag 07 Helse- og sosialfag 08 Medier og kommunikasjon 09 Naturbruk 10 Restaurant- og matfag 11 Service og samferdsel 12 Teknikk og industriell produksjon Går du på VK2 (R-94), kryss av her: 13 Idrettsfag 14 Musikk, dans og drama 15 Allmenne, økonomiske og administrative fag 16 Byggfag 17 Elektrofag 18 Formgivningsfag 19 Hotell- og næringsmiddelfag 20 Helse- og sosialfag 21 Kjemi- og prosessfag 22 Medier og kommunikasjon 23 Mekaniske fag 24 Naturbruk 25 Salg og service 26 Tekniske byggfag 27 Trearbeidsfag 28 Kurs utenfor studieretning Takk for innsatsen!

2. Alt tatt i betraktning, hvor fornøyd er du med den måten demokratiet virker på i Norge?

2. Alt tatt i betraktning, hvor fornøyd er du med den måten demokratiet virker på i Norge? Dette dokumentet gir en kortfattet dokumentasjon av hvilke spørsmål som inngikk i den nasjonale meningsmålingen utført i tilknytning til skolevalget i 2009. Intervjumetode: Telefon Utvalg: Nasjonalt, minst

Detaljer

Valgundersøkelsen 1997

Valgundersøkelsen 1997 Valgundersøkelsen 1997 SPM. 1 La oss begynne med et spørsmål om politisk interesse. Vil du si at du i alminnelighet er 1 9 meget politisk interessert 2 52 ganske interessert 3 36 lite interessert 4 3 overhode

Detaljer

Norway ISSP 2000 Environment II Questionnaire

Norway ISSP 2000 Environment II Questionnaire Norway ISSP 2000 Environment II Questionnaire Spørreundersøkelse for Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste Undersøkelse om verdier, natur og miljø Norsk Gallup Institutt A/S gjennomfører nå på oppdrag

Detaljer

Internasjonal spørreundersøkelse om nasjonal identitet

Internasjonal spørreundersøkelse om nasjonal identitet Internasjonal spørreundersøkelse om nasjonal identitet Hvis du svarer på undersøkelsen vil du delta i trekningen av to reiser à kr. 8.000,- fem gavekort à kr. 1.000,- Alle vinnere vil bli kontaktet TNS

Detaljer

Den europeiske samfunnsundersøkelsen Spørreskjema (Runde 1, 2002)

Den europeiske samfunnsundersøkelsen Spørreskjema (Runde 1, 2002) 11/09/2002 Den europeiske samfunnsundersøkelsen Spørreskjema (Runde 1, 2002) INNHOLD i SPØRRESKJEMA A1 A10 Media og tillit til andre og til samfunnet B1 B50 Politikk Politisk interesse, effektivitet, tillit,

Detaljer

MEDLEMMER AV GRØNNE PARTIER I EUROPA

MEDLEMMER AV GRØNNE PARTIER I EUROPA Intervjuundersøkelse av MEDLEMMER AV GRØNNE PARTIER I EUROPA Norge: MILJØPARTIET DE GRØNNE Våren 2002 gjennomføres en intervjuundersøkelse blant medlemmer av grønne partier i Europa. I alt 15 grønne partier

Detaljer

Intervjuskjemaet i Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2004

Intervjuskjemaet i Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2004 Intervjuskjemaet i Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2004 SPØRRESKJEMA (CAPI)...2 A1-A10 - MEDIEBRUK OG SOSIAL TILLIT...2 B1-B50 - POLITIKK, POLITISK INTERESSE, VALG OG POLITISK DELTAKELSE, PARTIPREFERANSE...5

Detaljer

Det aller meste er politikk

Det aller meste er politikk Det aller meste er politikk Hvilket parti ville du stemme på hvis det var valg i dag? Hva synes du er bra med det norske samfunnet? Hva vil du forandre i det norske samfunnet? Lederen i ungdomsorganisasjonen

Detaljer

Nasjonal meningsmåling 1995

Nasjonal meningsmåling 1995 Nasjonal meningsmåling 1995 "Skolevalget 1995, landsomfattende undersøkelse" er en nasjonal meningsmåling (telefonintervju) gjennomført 28-31 august 1995 av NORSK GALLUP INSTITUTT A/S på oppdrag fra Norsk

Detaljer

Kandidatundersøkelse av fagskoleutdannede 2013

Kandidatundersøkelse av fagskoleutdannede 2013 KONFIDENSIELT «lpnr» Pb. 5183 Majorstuen, 0302 Oslo Telefon: 22 59 51 00 Telefaks: 22 59 51 01 Kandidatundersøkelse av fagskoleutdannede 2013 Du vil bli guidet gjennom spørreskjemaet ved hjelp av pilhenvisninger

Detaljer

Fysioterapeut- og mensendieckstudenter SD 4-1

Fysioterapeut- og mensendieckstudenter SD 4-1 Fysioterapeut- og mensendieckstudenter SD 4-1 Dette skjema skal leses maskinelt, det må derfor ikke brettes. ID-nummer Bruk blå/ svart penn Kryss settes slik: Ikke slik: Eliminere slik: Ikke skriv i felt

Detaljer

«Folkekirke 2000» Rapport fra Stiftelsen Kirkeforskning. En spørreundersøkelse blant medlemmer av Den norske kirke

«Folkekirke 2000» Rapport fra Stiftelsen Kirkeforskning. En spørreundersøkelse blant medlemmer av Den norske kirke Rapport fra Stiftelsen Kirkeforskning Ida Marie Høeg, Harald Hegstad, Ole Gunnar Winsnes «Folkekirke 2000» En spørreundersøkelse blant medlemmer av Den norske kirke Ida Marie Høeg, Harald Hegstad, Ole

Detaljer

Lettlest om folkestyret i Norge

Lettlest om folkestyret i Norge Lettlest om folkestyret i Norge Innhold Demokrati... 3 Folkestyre... 3 Demokratiske tradisjoner... 3 Deltakelse i demokratiet... 4 Valget... 5 Stortingsvalget... 5 Valgdistrikter... 5 Partiene... 5 Stortinget...

Detaljer

ID-nummer. Tilbakeblikk på sykepleierutdanningen (grunnutdanningen i sykepleie) Høst Vår

ID-nummer. Tilbakeblikk på sykepleierutdanningen (grunnutdanningen i sykepleie) Høst Vår Sykepleier ID-nummer Dette skjema skal leses maskinelt, det må derfor ikke brettes. Bruk blå/ svart penn Kryss settes slik: Ikke slik: Eliminere slik: Ikke skriv i felt merket: Tallene skal se slik ut:

Detaljer

SD2 3 2 0 1 1. Ikke skriv i felt merket: 7 X KODE. Utdanning etter avsluttet vernepleierutdanning

SD2 3 2 0 1 1. Ikke skriv i felt merket: 7 X KODE. Utdanning etter avsluttet vernepleierutdanning SD2 3 2 0 1 1 ID-NUMMER Dette skjemaet skal leses maskinelt, det må derfor ikke brettes. Bruk blå / svart penn. Tallene skal se slik ut: 6 7 8 9 0 Sett kryss slik: Ikke slik: Eliminere feil avkryssing

Detaljer

NASJONAL MENINGSMÅLING 1993

NASJONAL MENINGSMÅLING 1993 NASJONAL MENINGSMÅLING 1993 Dette dokumentet gir en kortfattet dokumentasjon av hvilke spørsmål som inngikk i den nasjonale meningsmålingen utført i tilknytning til skolevalget i 1993. "Skolevalget 1993,

Detaljer

Holdninger til kommunesammenslåing i Klæbu kommune. Spørreundersøkelse i Klæbu kommune fbm kommunereformen. TNS Politikk & samfunn Kommunesammenslåing

Holdninger til kommunesammenslåing i Klæbu kommune. Spørreundersøkelse i Klæbu kommune fbm kommunereformen. TNS Politikk & samfunn Kommunesammenslåing Holdninger til kommunesammenslåing i Klæbu kommune Spørreundersøkelse i Klæbu kommune fbm kommunereformen Innhold 1 Dokumentasjon av undersøkelsen 3 2 Oppsummering av hovedfunn Contents 3 Holdninger til

Detaljer

Sosialarbeiderstudenter. Kjære student! SD3-2 009 0

Sosialarbeiderstudenter. Kjære student! SD3-2 009 0 SD3-2 009 0 ID-NUMMER Kjære student! Sosialarbeiderstudenter StudData er en database basert på flere undersøkelser av studenter og profesjonsutøvere. StudData blir gjennomført ved ni høgskoler og omfatter

Detaljer

Utviklingen i kommune-norge: Stadig økende krav og knappere økonomiske rammer?

Utviklingen i kommune-norge: Stadig økende krav og knappere økonomiske rammer? Norsk institutt for by- og regionforskning Postboks Blindern, 0 Oslo Tlf. 95 88 00 Kontaktperson: Signy Irene Vabo Prosjektnr.: O 99 Respondentnr. Retur dato:. Utviklingen i kommune-norge: Stadig økende

Detaljer

SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM

SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM Takk for at du vil være med på vår spørreundersøkelse om den hjelpen barnevernet gir til barn og ungdommer! Dato for utfylling: Kode nr: 1. Hvor gammel er du? år 2. Kjønn: Jente

Detaljer

HVA SYNES DU OM DET OFFENTLIGE NORGE? I denne undersøkelsen får du en del spørsmål om hva du synes om kommunen og fylket du bor i, og om Norge.

HVA SYNES DU OM DET OFFENTLIGE NORGE? I denne undersøkelsen får du en del spørsmål om hva du synes om kommunen og fylket du bor i, og om Norge. Spørreskjema innbyggerundersøkelsen 2012-2013 HVA SYNES DU OM DET OFFENTLIGE NORGE? I denne undersøkelsen får du en del spørsmål om hva du synes om kommunen og fylket du bor i, og om Norge. Noen spørsmål

Detaljer

Den europeiske samfunnsundersøkelsen

Den europeiske samfunnsundersøkelsen V1 IO-nummer: Underlagt taushetsplikt Den europeiske samfunnsundersøkelsen Du har allerede blitt intervjuet om noen av temaene her, men skjemaet stiller også spørsmål om noen helt nye emner. Vi håper du

Detaljer

Bedre grunnlag for valg

Bedre grunnlag for valg ARBEIDSNOTAT 28/2006 Nils Vibe Bedre grunnlag for valg Evaluering av prosjektet Rett førstevalg NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og utdanning Wergelandsveien 7, 0167 Oslo Arbeidsnotat 28/2006

Detaljer

GODE RÅD FOR RIKTIG SKOLEVALG

GODE RÅD FOR RIKTIG SKOLEVALG videregående skole GODE RÅD FOR RIKTIG SKOLEVALG IKONER: FORVIRRA? Hvilken utdanningsretning skal du søke etter ungdomsskolen? Usikker? Veldig mange er forvirra og aner ikke hva de skal velge. Det er helt

Detaljer

UNDERSØKELSE om likestilling og livskvalitet

UNDERSØKELSE om likestilling og livskvalitet UNDERSØKELSE om likestilling og livskvalitet skjemanr. SEKSJON 1. OPPVEKST 1 Er du mann eller kvinne? 2 Hva er din alder? (Ett tall i hver rute): Mann Kvinne År 3 Hva er mors og fars høyeste avsluttede

Detaljer

Andre 353 463 66,1 % 3301 2663

Andre 353 463 66,1 % 3301 2663 TNS Gallup Kirkegata 20, Postboks 240 Sentrum, N-0103 Oslo t +47 911 11 600 f +47 23 29 16 01 e info@tns-gallup.no www.tns-gallup.no Org nr NO 924 319 623 MVA Mars 2014 Status for ytringsfriheten i Norge

Detaljer

Ungdom og politikk på Agder

Ungdom og politikk på Agder Prosjektrapport nr. 10/2007 Ungdom og politikk på Agder Fokusgrupper med ungdom om deres oppfatninger om politikk og politiske engasjement Ann Christin Nilsen Hanne Cecilie Jensen Liv Mari Nesje Tittel

Detaljer

Tonje Malene Stenstad, Lasse Georg Tønnessen, Line Kamilla Nygård

Tonje Malene Stenstad, Lasse Georg Tønnessen, Line Kamilla Nygård Samfunnsfaglig undersøkelse Sosiologi og Sosialantropologi VG2 Hva/hvem har en innvirkning på ungdommens søvnvaner i dag? Hvordan påvirker disse vanene skolemotivasjonen deres? Tonje Malene Stenstad, Lasse

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen 2015 Hva mener innbyggerne? Difi-rapport 2015:5 ISSN 1890-6583

Innbyggerundersøkelsen 2015 Hva mener innbyggerne? Difi-rapport 2015:5 ISSN 1890-6583 Innbyggerundersøkelsen 2015 Hva mener innbyggerne? Difi-rapport 2015:5 ISSN 1890-6583 Forord Innbyggerundersøkelsen er en av de største undersøkelsene av forvaltningen i Norge. Den skal gi et bedre kunnskapsgrunnlag

Detaljer

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Her finner dere spørsmålene fra Elevundersøkelsen. Nyheter høsten 2014: o o o Høsten 2014 tar vi i bruk nye spørsmål rettet mot elever på yrkesfag. De er lagt inn

Detaljer