Elevundersøkelsen ( ) - Kjelle videregående skole

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Elevundersøkelsen (2007-2008) - Kjelle videregående skole"

Transkript

1 Nedenfor følger en analyse av årets elevundersøkelse. Vi mener prikkesystemet gjør det vanskelig å finne gode svar på flere av spørsmålene, da der er umulig å si frekvensfordelingen av de svarene som er prikket bort. Det kan for eksempel stå prikk både på 1 og 5, men svarene vil være veldig forskjellig dersom det er den nest laveste svarprosenten som er på 1 eller hvis den er på 5. Videre har vi valg å kommentere årets undersøkelse uten å trekke sammenlikningene til den forrige, både fordi prikkesystemet gjør dette vanskelig, men også fordi det ikke er store forskjeller i svarene. På Kjelle videregående skole bruker vi kvalitetsundersøkelsen som vårt viktigste verktøy for analyse av organisasjonen. Denne er knyttet opp mot kvalitetskartet og dermed beskrivelsen av hva som er en god skole i Akershus. Kommentarer er gitt under resultatene nederst, der vi finner det hensiktsmessig. Ellers er det gitt noen generelle kommentarer og vurderinger av forbedringsområder. Generelt for undersøkelsen, er at det ser ut til at elevene trives godt og opplever et godt miljø for læring ved Kjelle videregående skole. Det er grunn til å påpeke at vi finner Elevundersøkelsen lite relevant og lite egnet for utviklingsarbeid grunnet prikksystemet. Side 1 av 8

2 Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte SvarProsent Prikket Data oppdatert Vår 2008 Vår , :39:27 Elevundersøkelsen ( ) Bakgrunn Er du gutt eller jente? 83,67 % 16,33 % Gutt Jente Trivsel Trives svært godt Trives godt Trives litt Trives ikke noe særlig Trives ikke i det Trives du godt på skolen? 61,22 % 30,61 % - - 0,00 % Trives du sammen med elevene i gruppa/klassen din? 51,06 % 38,30 % 10,64 % 0,00 % 0,00 % Trives du i friminuttene/fritimene? 55,32 % 31,91 % 12,77 % 0,00 % 0,00 % Resultatet er meget godt for skolen, det er høy grad av trivsel blandt elevene de fleste I mange I noen Trives du sammen med lærerne dine? 55,10 % 22,45 % 16,33 % 6,12 % 0,00 % 22,4% av eleven trives kun i noen eller svært få. Dette er et område skolen bør se nærmere på. Seks eller flere Fire-fem To-tre En Ingen Hvor mange gode venner har du på skolen? 75,00 % 12,50 % - - 0,00 % Motivasjon Prioriterer du å bruke tid på skolearbeidet (både arbeid i timene og lekser)? de fleste I mange I noen 16,33 % 44,90 % 28,57 % - - Er du interessert i å lære på skolen? 63,83 % 21,28 % - - 0,00 % Gjør du leksene dine? 38,30 % 23,40 % 19,15 % 6,38 % 12,77 % Får du nok utfordringer på skolen? 55,32 % 29,79 % - - 0,00 % Elevene svarer at de i stor grad er interessert i å lære på skolen og at de får utfordringer. Kjelle gir minimalt med lekser, men er opptatt av at det skal være veiledningsoppgaver elevene kan velg å gjøre. Derfor kan dette slå ut på spørsmålet om elevene prioriterer tid til lekser. godt Godt Nokså godt Ikke særlig godt Hvor godt liker du skolearbeidet? 26,53 % 42,86 % 18,37 % ,39% av eleven liker skolearbeidet svært godt eller godt. Det er et bra resultat, men 18,37 % av elevene liker skolearbeidet bare nokså godt. I tillegge er det da 12, 24% av elevene som har svart dårligere enn dette. Det kan være verdt for skolen å gjøre en tilleggsundersøkelse på dette området. Motivasjon (2) de fleste I mange I noen Har du lærere som gir deg lyst til å jobbe med ene? - 31,25 % 35,42 % - 0,00 % Vanskelig å vurdere, da prikkesystemet gjør det umulig å vite om sprredning. Dette kan være et bra, men også et mindre bra resultat. Side 2 av 8

3 lette Litt lette Verken lette eller vanskelige Litt vanskelige vanskelige Hvordan er oppgavene du får på skolen? ,50 % 18,75 % 0,00 % Det kan se ut som eleven får for lette oppgaver på skolen. Læring Hvor ofte bruker dere følgende arbeidsmåter? Tavleundervisning/læreren snakker 38,30 % 36,17 % 17,02 % - - Samtale/diskusjon mellom lærer og elevene 29,79 % 29,79 % 23,40 % - - Elevene jobber alene 57,45 % 23,40 % - - 8,51 % To og to elever jobber sammen 62,50 % 20,83 % 8,33 % - - Gruppearbeid (ikke prosjektarbeid) 31,25 % 33,33 % 25,00 % - - Prosjektarbeid 34,78 % 21,74 % 28,26 % 8,70 % 6,52 % Praktisk arbeid med ene (forsøk, verksted, søm, matlaging osv.) 57,45 % 19,15 % 14,89 % - - Kjelle er opptatt av variasjon i læringsarbeidet og det tyder på at eleven opplever varierte undervisningsmetoder. Hvor er du med måten dere arbeider på i de følgende ene? Fornøyd Verken eller mis Mis mis et Engelsk 26,19 % 45,24 % - - 0,00 % 11,90 % Kroppsøving 27,91 % 46,51 % - - 0,00 % 13,95 % Norsk hovedmål skriftlig 14,29 % 28,57 % 23,81 % 11,90 % 0,00 % 21,43 % Matematikk 21,43 % 45,24 % 11,90 % 7,14 % 0,00 % 14,29 % Samfunns Natur 29,55 % 40,91 % - - 0,00 % 18,18 % Elevene er i hovedsak godt med arbeide I ene. Det kan se ut som Norsk og matematikk skiller seg noe ut som de ene der elevene er minst med måten det arbeides på. Læring (2) PC/data på skolen Hvor ofte bruker du PC/data til arbeid på skolen? 80,85 % 10,64 % ,00 % Alle elever på Kjelle har bærbar pc. Godt resultat PC/data hjemme Hvor ofte bruker du PC/data til skolearbeid hjemme? 25,53 % 25,53 % ,04 % 6,38 % Lite eller inkke lekser hjemmearbeid på Kjelle. Bruker du skriftlige planer (ukeplan, periodeplan, årsplan) i arbeidet med ene? de fleste I mange I noen 21,74 % 15,22 % 34,78 % 8,70 % 19,57 % Vet du hva du skal lære i de ulike ene? 42,55 % - 27,66 % - 0,00 % Disse svarene forteller at Kjelle kan ha behov for å tydeliggjøre broken av arbeidsplaner og arbeide mer med å få eleven engasjert hva de skal lære i de ulike ene. Vurdering og veiledning Får du være med på å bestemme hva det skal legges vekt på når arbeidet ditt skal vurderes? de fleste I mange I noen 26,53 % 20,41 % 34,69 % 12,24 % 6,12 % Side 3 av 8

4 Har læreren snakket om hva som kreves for å oppnå de ulike karakterene? 64,58 % 14,58 % 20,83 % 0,00 % 0,00 % Kjelle har arbeidet mye med vurderingskriterier i forhold til kunnskapsmålene i læreplanen det siste året og fokuserer sterkt på vurdering dette året. Vi håper det vil resultere i at flere elever svarer positivt på at de har lærere som snakker om hva som skal til for å oppnå de ulike karakterene. Resultatet kan også tyde på at det er mange elever som mottar spesialundervisning på Kjelle og gjennom det ikke så opptatt av karakterer. Vet du hva som kreves for å oppnå de ulike kompetansemålene? (Kompetansemålene står i læreplanen) Se kommentar over I alle eller de fleste I mange I noen I svært få Ikke i noen Vet ikke hva kompetansemål betyr 38,78 % 28,57 % 20,41 % - 0,00 % - I hvor mange er du med på å sette dine egne læringsmål? de fleste I mange I noen Ikke i noen Vet ikke 30,61 % 22,45 % 30,61 % 10,20 % - - Her har skolen en utfordring. Svarene burde være 100% i alle eller de fleste. Kjelle er opptatt av at elevene setter seg egne mål, og i fellesene er det et krav at de gjør det. Her bør vi bruke tid og kanskje gjøre noen tilleggsundersøkelser for å avdekke hva som ligger til grunn fro svarene. Spør lærerne hvordan du selv vurderer ditt eget skolearbeid? de fleste I mange I noen 33,33 % 22,92 % 31,25 % - - Alle elver deltar i underveisvurdering hver 6 uke innenfor spesialundervisning og minst to er hvert halvår på de ordinære kursene, så her tror vi det ligger feil i svarene. Vurdering og veiledning (2) Generell kommentar: Elevene opplever is tor grad å få tilbakemeldinger og at tilbakemeldingene gjør at de blir bedre i ene. Det er jevnlige tilbakemeldinger i ene og det er varierte vurderingsmåter. Forteller lærerne deg hva du bør gjøre for at du skal bli bedre i ene? de fleste I mange I noen 47,92 % 35,42 % - - 0,00 % Hvor ofte forteller lærerne deg hva du bør gjøre for at du skal bli bedre i ene? ,73 % 28,57 % 30,61 % - - Gjør tilbakemeldingene du får underveis i undervisningen/opplæringen at du blir bedre i ene? de fleste I mange I noen 36,73 % 28,57 % 28,57 % - - Hvor ofte vurderes arbeidet ditt ved hjelp av skriftlige prøver? 6,12 % - 51,02 % - 34,69 % muntlig presentasjon? - 14,58 % 52,08 % - 20,83 % leksehøring? ,75 % 14,58 % 58,33 % Side 4 av 8

5 innlevering av hjemmearbeid (skriftlig lekse)? 8,16 % 10,20 % 28,57 % 10,20 % 42,86 % mapper? 8,70 % 6,52 % 23,91 % 17,39 % 43,48 % praktiske oppgaver? 44,90 % 18,37 % 20,41 % 6,12 % 10,20 % Vurdering og veiledning (3) Hvilke karakterer fikk du i følgende ved siste karakteroppgjør (jul eller sommer)? et Engelsk - 13,33 % 28,89 % 17,78 % - 24,44 % Kroppsøving 17,78 % 33,33 % 20,00 % 8,89 % 0,00 % 20,00 % Norsk hovedmål skriftlig ,36 % 15,91 % 0,00 % 31,82 % Matematikk ,11 % 24,44 % 0,00 % 22,22 % Samfunns Natur 10,64 % 27,66 % 21,28 % 17,02 % 0,00 % 23,40 % Hvor mange utviklingssamtaler/elevsamtaler har du hatt med din kontaktlærer dette skoleåret? Fire eller flere Tre To Én Ingen 44,68 % 17,02 % 31,91 % - - I svært stor grad I stor grad I noen grad I liten grad hatt slike samtaler Synes du at slike samtaler med læreren er nyttig? 38,30 % 25,53 % 17,02 % 12,77 % - - For mange elever svarer at de bare i noen grad eller i liten grad er e med vurderingssamtalene. Det kan tyde på at Kjelle bør gjennomgå måten underveisvurderingssamtalene blir utført på. Vurdering og veiledning (4) Får du støtte og hjelp i ene når du trenger det... I mange I noen de fleste fra læreren? 44,90 % 28,57 % - - 0,00 % fra elever i gruppa/klassen? 29,17 % 29,17 % 22,92 % - - hjemmefra? 32,65 % 18,37 % 24,49 % 12,24 % 12,24 % fra organisert leksehjelp? 10,20 % 6,12 % 16,33 % 10,20 % 57,14 % I hvor mange synes du at undervisningen/opplæringen er tilpasset ditt nivå? de fleste I mange I noen 38,78 % 24,49 % 30,61 % % av eleven svarer at ene kun er tilrettelagt i noen eller færre. Dette er et resultat Kjelle ikke kan være e med og det bør gjennomføres tiltak på bakgrunn av dette. I hvilken grad er du med informasjonen fra ungdomsskolen i forhold til å velge type videregående opplæring som passer for deg? I hvilken grad er du med informasjonen du får på skolen om ulike utdannings- og yrkesvalg? Fornøyd Verken eller mis Mis mis 26,53 % 22,45 % 26,53 % 8,16 % 16,33 % 31,25 % 35,42 % 20,83 % - - De fleste er godt e med den informasjonen de får på skolen om ulike utdannings-/ yrkesvalg. Har du hatt samtale med rådgiver på skolen om hvilke yrker som kan passe for deg? Fire eller flere er Tre er To er En Ingen er 8,16 % 8,16 % 20,41 % 26,53 % 36,73 % Side 5 av 8

6 På Kjelle er det lærer so mi hovedsak ivaretar informasjon og opplæring i forhold til yrket. Kjelle er en yrkesskole og de fleste har bestemt seg for hvilket yrke de skal ha. hatt I svært I stor I noen I liten samtale stor grad grad grad grad med rådgiver Synes du samtalene med rådgiver har vært nyttige? 25,00 % 20,83 % 12,50 % ,17 % Arbeidsmiljø ofte eller alltid Ofte Av og til Sjelden Aldri Er du hyggelig mot lærerne dine? 55,10 % 34,69 % - 0,00 % - Er lærerne dine hyggelige mot deg? 51,02 % 34,69 % - 0,00 % - Kommer lærerne presis til timene/arbeidsøktene? 41,67 % 50,00 % 8,33 % 0,00 % 0,00 % Må lærerne bruke mye tid på å få ro i klassen? 8,16 % 10,20 % 36,73 % 30,61 % 14,29 % Følger du med og hører etter når lærerne snakker? 42,86 % 36,73 % 14,29 % - - Forstyrrer du andre elever når de arbeider? - 10,20 % 30,61 % 48,98 % - Kommer elevene i din gruppe/klasse for sent til timene? 19,15 % 10,64 % 51,06 % 19,15 % 0,00 % Blir du forstyrret av at andre elever lager bråk og uro i arbeidsøktene? 14,29 % 16,33 % 28,57 % 30,61 % 10,20 % Generelt veldig godt arbeidsmiljø, det kan se ut til at eleven opplever at det er en del bråk i timene. Arbeidsmiljø (2) Med mobbing mener vi gjentatt negativ eller ondsinnet atferd fra en eller flere rettet mot en elev som har vanskelig for å forsvare seg. Gjentatt erting på en ubehagelig og sårende måte er også mobbing. i Er du blitt mobbet på skolen de siste e? 71,43 % 10,20 % 10,20 % - - Det er ikke til å unngå at noen elever opplever mobbing. Kjelle har et gode rutiner for å avdekke og følge opp dersom det oppdages mobbing. Det er ikke mange elever som opplever mobbing på Kjelle, men det er 4-5 elever som har svart at de opplever det. Det er for mange! Blir du mobbet av... i elever i gruppa/klassen? 75,00 % 10,42 % 8,33 % 0,00 % 6,25 % andre elever på skolen? 82,98 % 12,77 % - 0,00 % - en eller flere lærere? 89,58 % - - 0,00 % 0,00 % andre voksne på skolen? 91,67 % - - 0,00 % 0,00 % Ingen tydelig resultater. Prikksystemet gjør det umulig å lese resultatet. Har du selv vært med på å mobbe en eller flere elever på skolen de siste e? i 79,17 % 12,50 % - - 0,00 % ofte eller alltid Ofte Av og til Sjelden Aldri Pleier elevene å si fra til lærerne hvis noen blir mobbet? 27,08 % 12,50 % 25,00 % 22,92 % 12,50 % Kjelle arbeider aktivt for å få eleven til å stå fram og ta ansvar for skolemiljøet, og vi skulle ønske at flere elever svarte at de sier ifra hvis noen blir mobbet! Side 6 av 8

7 Arbeidsmiljø (3) Er du blitt utsatt for urettferdig behandling/diskriminering på skolen på grunn av... i kjønn? 89,13 % - - 0,00 % 0,00 % nasjonalitet? 89,58 % 6,25 % - 0,00 % - Bra resultat. Er du blitt utsatt for urettferdig behandling/diskriminering av... i elever i gruppa/klassen? 79,17 % 10,42 % - 0,00 % - andre elever på skolen? 79,17 % 12,50 % 8,33 % 0,00 % 0,00 % en eller flere lærere? 83,33 % 10,42 % - - 0,00 % andre voksne på skolen? 91,67 % - - 0,00 % 0,00 % Lite eler ingen diskrimenring på Kjelle, men spørsmålet er helt umulig. Det er spørsmål om to ting: urettferdig behandling og diskriminering, to vidt forskjellige ting! Arbeidsmiljø (4) Er du med følgende forhold på skolen? Fornøyd Ganske Litt Ikke særlig Luften i klasserommene 24,49 % 32,65 % 14,29 % 18,37 % 10,20 % Temperaturen i klasserommene 18,37 % 32,65 % 14,29 % 20,41 % 14,29 % Klasserommene ellers 28,57 % 34,69 % 22,45 % 8,16 % 6,12 % Lærebøker og utstyr 42,86 % 36,73 % - - 0,00 % Skolebibliotek 55,10 % 28,57 % - - 0,00 % Toaletter 24,49 % 38,78 % 28,57 % - - Garderobe og dusj 24,49 % 36,73 % 30,61 % - - Skolebygget 38,78 % 40,82 % 12,24 % - - Renhold/vasking 42,86 % 42,86 % 8,16 % - - Uteområdet elevene kan bruke i friminuttene 40,82 % 32,65 % 16,33 % - - Kjelle har en gammel bygningsmasse og det er en utfordring å oppnå godt inneklima og rammer for elevenes læringssituasjon. Elevene ser ut til å være e med det renholdet som utføres. Kjelle arbeider hele tiden for at rammene skal være best mulig og har en helhetlig plan for rehabilitering og vedlikehold. Noe krever mer investering en annet og det er således meldt fylket som behov. Elevmedvirkning I hvor mange får du være med på å... lage arbeidsplaner (ukeplan, periodeplan, årsplan) i ene? de fleste I mange I noen 21,28 % 10,64 % 23,40 % 27,66 % 17,02 % velge mellom ulike oppgavetyper i ene? 21,28 % - 34,04 % 23,40 % - velge arbeidsmåter i ene? 21,28 % 27,66 % 36,17 % - - Kjelle er iferd med å gjennomgå dagens praksis for bruk av arbeidsplaner. Vi håper derfor at elevene svarer mer positivt på dette området ved neste undersøkelse. Har lærerne forklart hvordan elevene kan være med på å bestemme hvordan dere skal arbeide med ene? Oppmuntrer lærerne til at elevene kan være med på å bestemme hvordan dere skal arbeide med ene? de fleste I mange I noen 33,33 % 20,83 % 29,17 % ,17 % 35,42 % 22,92 % - - Godt resultat. Alle elever på Kjelle gjennomgår et kurs i studietekninkk. I tillegg er det et krav i felles og program at elvene setter seg mål i et. Elevmedvirkning (2) I svært stor grad I stor grad I noen grad I liten grad Side 7 av 8

8 Oppmuntrer lærerne til at elevene kan delta i elevrådsarbeid og annet arbeid som tillitsvalgt? 22,45 % 30,61 % 28,57 % 12,24 % 6,12 % Disse svarene er vi ikke med og kommer til å ivertksette tiltak fo å finne ut hvorfor eleven stiller seg såpass negativt til om lærerne oppmuntrer dem til å delta i elevrådsarbeid Godt Litt godt Dårlig Vet ikke godt dårlig Hvor godt arbeid synes du elevrådet gjør på skolen? 20,83 % 27,08 % 31,25 % - 8,33 % - ofte eller alltid Ofte Av og til Sjelden Aldri Hører skolen på elevenes forslag? 27,08 % 41,67 % 18,75 % - - Side 8 av 8

Elevundersøkelsen (2007-2008) Bakgrunn

Elevundersøkelsen (2007-2008) Bakgrunn Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Sagvåg skule Vår 2008 63 61 96,83 06.05.2008 Elevundersøkelsen (2007-2008) Bakgrunn Gutt Jente Er du gutt eller jente? 27 34 Trivsel

Detaljer

Elevundersøkelsen ( ) Bakgrunn

Elevundersøkelsen ( ) Bakgrunn Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Kragerø videregående skole - Vår 2009 Vår 2009 172 144 83,72 12.05.2009 Kragerø videregående skole - Vår 2008 Vår 2008 192 134

Detaljer

Elevundersøkelsen ( )

Elevundersøkelsen ( ) Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Vår 2009 Vår 2009 544 415 76,29 02.05.2009 02:24:06 Vår 2008 Vår 2008 501 439 87,62 15.05.2008 06:39:27 Vår 2007 Vår 2007 509

Detaljer

Elevundersøkelsen ( )

Elevundersøkelsen ( ) Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte SvarProsent Prikket Data oppdatert Vår 2009 Vår 2009 398761 333310 83,58 02.05.2009 02:24:06 Vår 2008 Vår 2008 392078 319712 81,54 15.05.2008 06:39:27 Elevundersøkelsen

Detaljer

Elevundersøkelsen ( )

Elevundersøkelsen ( ) Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte SvarProsent Prikket Data oppdatert Vår 2009 Vår 2009 398761 333310 83,58 02.05.2009 02:24:06 Vår 2008 Vår 2008 392078 319712 81,54 15.05.2008 06:39:27 Elevundersøkelsen

Detaljer

Elevundersøkelsen ( )

Elevundersøkelsen ( ) Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte SvarProsent Prikket Data oppdatert Vår 2009 Vår 2009 398761 333310 83,58 02.05.2009 02:24:06 Vår 2008 Vår 2008 392078 319712 81,54 15.05.2008 06:39:27 Elevundersøkelsen

Detaljer

Elevundersøkelsen ( ) Bakgrunn

Elevundersøkelsen ( ) Bakgrunn Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Møre og Romsdal fylkeskommune Vår 2011 9165 7037 76,78 02.05.2011 Surnadal vidaregåande skule - Vår 2011 Vår 2011 260 227 87,31

Detaljer

Elevundersøkelsen (2007-2012)

Elevundersøkelsen (2007-2012) Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Nasjonalt Vår 2012 443124 380183 85,80 16.05.2012 Elevundersøkelsen (2007-2012) Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se

Detaljer

Elevundersøkelsen ( ) Bakgrunn

Elevundersøkelsen ( ) Bakgrunn Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Lycee Francais Rene Cassin D'Oslo Avd Grunnskole/barnehage Vår 2011 246 210 85,37 18.08.2011 Elevundersøkelsen (2007-2011) Bakgrunn

Detaljer

Elevundersøkelsen ( )

Elevundersøkelsen ( ) Tabellene viser kun resultater for obligatoriske spørsmål, dvs spørsmål som er stilt til alle elevene. Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte SvarProsent Prikket Data oppdatert Vår 2010 Vår 2010 405996

Detaljer

Elevundersøkelsen ( ) Obligatoriske spørsmål 2011

Elevundersøkelsen ( ) Obligatoriske spørsmål 2011 Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte SvarProsent Prikket Data oppdatert Nasjonalt - Vår 2011 Vår 2011 434223 371574 85,57 06.05.2011 00:25:05 Nasjonalt - Vår 2010 Vår 2010 405996 342100 84,26 22.09.2010

Detaljer

Elevundersøkelsen ( )

Elevundersøkelsen ( ) Tabellene viser kun resultater for obligatoriske spørsmål, dvs spørsmål som er stilt til alle elevene. Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte SvarProsent Prikket Data oppdatert Vår 2010 Vår 2010 405996

Detaljer

Elevundersøkelsen ( ) Bakgrunn

Elevundersøkelsen ( ) Bakgrunn Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Vår 2011 Vår 2011 273 241 88,28 08.04.2011 Vår 2010 Vår 2010 297 267 89,90 22.09.2010 Vår 2009 Vår 2009 284 248 87,32 26.06.2009

Detaljer

Elevundersøkelsen ( )

Elevundersøkelsen ( ) Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Nasjonalt Vår 2012 443124 380183 85,80 16.05.2012 Elevundersøkelsen (2007-2012) Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se

Detaljer

Elevundersøkelsen ( )

Elevundersøkelsen ( ) Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Nasjonalt Vår 2012 443124 380183 85,80 16.05.2012 Elevundersøkelsen (2007-2012) Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se

Detaljer

Elevundersøkelsen ( )

Elevundersøkelsen ( ) Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Nasjonalt Vår 2012 288020 236090 81,97 26.04.2012 Kristiansand kommune Vår 2012 5875 4939 84,07 26.04.2012 Vardåsen skole Vår

Detaljer

Elevundersøkelsen er en nettbasert spørreundersøkelse hvor du som elev skal få si din mening om forhold som er viktige for å lære og trives på skolen.

Elevundersøkelsen er en nettbasert spørreundersøkelse hvor du som elev skal få si din mening om forhold som er viktige for å lære og trives på skolen. Spørsmål fra Elevundersøkelsen for 5. til og med 7. trinn Elevundersøkelsen er en nettbasert spørreundersøkelse hvor du som elev skal få si din mening om forhold som er viktige for å lære og trives på

Detaljer

Spørsmål fra Elevundersøkelsen for ungdomstrinn og videregående opplæring

Spørsmål fra Elevundersøkelsen for ungdomstrinn og videregående opplæring Spørsmål fra Elevundersøkelsen for ungdomstrinn og videregående opplæring Elevundersøkelsen er en nettbasert spørreundersøkelse hvor du som elev skal få si din mening om forhold som er viktige for å lære

Detaljer

Elevundersøkelsen ( )

Elevundersøkelsen ( ) Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Vår 2012 Vår 2012 50 49 98,00 08.08.2012 Vår 2011 Vår 2011 56 56 100,00 28.09.2011 Vår 2010 Vår 2010 60 59 98,33 22.09.2010 Vår

Detaljer

OBLIGATORISKE SPØRSMÅL I ELEVUNDERSØKELSEN

OBLIGATORISKE SPØRSMÅL I ELEVUNDERSØKELSEN OBLIGATORISKE SPØRSMÅL I ELEVUNDERSØKELSEN Nr Kategori/spørsmål Trivsel 1 Trives du på skolen? Svaralternativ: Trives svært godt Trives godt Trives litt Trives ikke noe særlig Trives ikke i det hele tatt

Detaljer

Elevundersøkelsen oversikt over spørsmål og nyheter

Elevundersøkelsen oversikt over spørsmål og nyheter Elevundersøkelsen oversikt over spørsmål og nyheter Nyheter høsten 2015 Fra og med høsten 2015 starter Elevundersøkelsen med en introduksjonstekst til elevene om formålet med og premissene for undersøkelsen,

Detaljer

Lærerundersøkelsen ( )

Lærerundersøkelsen ( ) Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Vår 2012 88 77 87,5 01.05.2012 04:19:00 Lærerundersøkelsen (2007-2012) Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler"

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Vaulen skole - 6. trinn (Høst 2017) Høst

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Vaulen skole - 6. trinn (Høst 2017) Høst Utvalg År Prikket Sist oppdatert Vaulen skole - 6. trinn (Høst 2017) Høst 2017 07.01.2018 Elevundersøkelsen Indekser Vaulen skole - 6. trinn (Høst 2017) Trivsel 4,5 Støtte fra lærer 4,6 Støtte hjemmefra

Detaljer

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Her finner dere spørsmålene fra Elevundersøkelsen. Nyheter høsten 2014: Høsten 2014 tar vi i bruk nye spørsmål rettet mot elever på yrkesfag. De er lagt inn som

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Goa skole - 5. trinn - 6. trinn - 7. trinn - 8. trinn - 9. trinn - 10. trinn (Høst 2014) 51,3% 39,6% 6,4% - -

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Goa skole - 5. trinn - 6. trinn - 7. trinn - 8. trinn - 9. trinn - 10. trinn (Høst 2014) 51,3% 39,6% 6,4% - - Utvalg År Prikket Sist oppdatert Goa skole - 5. trinn - 6. trinn - 7. trinn - 8. trinn - 9. trinn - 10. trinn (Høst 2014) Høst 2014 08.12.2014 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult,

Detaljer

Elevundersøkelsen Bergen kommune, vår 09: Et nærmere blikk på mobbing, uro, motivasjon, bruk av PC

Elevundersøkelsen Bergen kommune, vår 09: Et nærmere blikk på mobbing, uro, motivasjon, bruk av PC Elevundersøkelsen Bergen kommune, vår 09: Et nærmere blikk på mobbing, uro, motivasjon, bruk av PC Dette notatet er en sammenstilling av et utvalg av spørsmålene i Elevundersøkelsen. Mobbing Spørsmål:

Detaljer

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Her finner dere spørsmålene fra Elevundersøkelsen. Spørsmålene er revidert høsten 2013. Vær oppmerksom på følgende: o Der (5 7) eller lignende er lagt inn i parentes

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015 Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015 Lærerundersøkelsen Bakgrunn Er du mann eller kvinne? 16 32 Mann Kvinne Hvilke faggrupper underviser du i? Sett ett

Detaljer

Svara i undersøkinga vil bli brukte til å forbetre læringsmiljøet på skolen, og vi håper derfor du svarer på alle spørsmåla.

Svara i undersøkinga vil bli brukte til å forbetre læringsmiljøet på skolen, og vi håper derfor du svarer på alle spørsmåla. Spørsmål frå Elevundersøkinga 5.-7. trinn Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking der du som elev skal få seie di meining om forhold som er viktige for å lære og trivjast på skolen. Det er

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert 44,4% 46,3% 5,6% 1,3% 2,5% 55,1% 44,9% 0% 0% 0% 44,6% 41,6% 7,9% 3% 3% 33,9% 51,8% 8,9% - -

Utvalg År Prikket Sist oppdatert 44,4% 46,3% 5,6% 1,3% 2,5% 55,1% 44,9% 0% 0% 0% 44,6% 41,6% 7,9% 3% 3% 33,9% 51,8% 8,9% - - Utvalg År Prikket Sist oppdatert - 8. - 9. - 10. Høst 2014 19.11.2014 Høst 2014 19.11.2014 Høst 2014 19.11.2014 Høst 2014 19.11.2014 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler"

Detaljer

Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen.

Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se Prikkeregler i brukerveiledningen. Utvalg År Prikket Sist oppdatert Høst 2017 09.01.2018 Høst 2016 21.09.2017 Høst 2015 21.09.2017 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel

Detaljer

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Her finner dere spørsmålene fra Elevundersøkelsen. Nyheter høsten 2014: o o o Høsten 2014 tar vi i bruk nye spørsmål rettet mot elever på yrkesfag. De er lagt inn

Detaljer

Elevundersøkelsen. Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel

Elevundersøkelsen. Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se Prikkeregler i brukerveiledningen. Trivsel Utvalg År Prikket Sist oppdatert Jønsberg videregående skole (Høst 2016)_1 Høst 2016 09.01.2017 Jønsberg videregående skole (Høst 2015) Høst 2015 02.02.2016 Hedmark fylkeskommune (Høst 2016) Høst 2016

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Rennesøy skule (Høst 2015) Høst Rennesøy skule (Høst 2013) Høst ,4

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Rennesøy skule (Høst 2015) Høst Rennesøy skule (Høst 2013) Høst ,4 Utvalg År Prikket Sist oppdatert Høst 2015 02.02.2016 Høst 2014 30.06.2015 Høst 2013 30.06.2015 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Kampen skole (Høst 2014) Trives du på skolen? 4,6. Har du noen medelever å være sammen med i friminuttene?

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Kampen skole (Høst 2014) Trives du på skolen? 4,6. Har du noen medelever å være sammen med i friminuttene? Utvalg År Prikket Sist oppdatert Kampen skole (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015 Elevundersøkelsen Høyeste skåre er: 5 Trivsel Trives du på skolen? 4,6 Har du noen medelever å være sammen med i friminuttene?

Detaljer

Elevundersøkelsen 2017 (7.trinn)

Elevundersøkelsen 2017 (7.trinn) Utvalg År Prikket Sist oppdatert Kampen skole (Høst 2017) Høst 2017 15.01.2018 Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel Trives du på Har du noen medelever

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2016) Høst

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2016) Høst Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2016) Høst 2016 06.01.2017 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel Trives

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Blindern videregående skole (Høst 2018) Høst

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Blindern videregående skole (Høst 2018) Høst Utvalg År Prikket Sist oppdatert Blindern videregående skole (Høst 2018) Høst 2018 23.11.2018 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Klikk

Detaljer

Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål

Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål Nyheter høsten 2016 Nye spørsmål om mobbing Vi har fjernet spørsmålene om krenkelser som tidligere kom før spørsmålet om mobbing. De ulike

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Auglend skole (Høst 2014) Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen.

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Auglend skole (Høst 2014) Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se Prikkeregler i brukerveiledningen. Utvalg År Prikket Sist oppdatert Auglend skole (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel Trives du på

Detaljer

Spørsmål frå Elevundersøkinga Ungdomstrinnet og vidaregåande opplæring

Spørsmål frå Elevundersøkinga Ungdomstrinnet og vidaregåande opplæring Spørsmål frå Elevundersøkinga Ungdomstrinnet og vidaregåande opplæring Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking der du som elev skal få seie di meining om forhold som er viktige for å lære og

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Vassøy skole (Høst 2015) Høst Stavanger kommune (Høst 2015) Høst

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Vassøy skole (Høst 2015) Høst Stavanger kommune (Høst 2015) Høst Utvalg År Prikket Sist oppdatert Høst 2015 02.02.2016 Høst 2015 02.02.2016 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel Trives du på skolen?

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2016) Høst

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2016) Høst Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2016) Høst 2016 06.01.2017 Lærerundersøkelsen Bakgrunn Er du mann eller kvinne? 19 33 Mann Kvinne Hvilke faggrupper underviser du i? Sett ett

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Røra skole( høst 2017) Høst

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Røra skole( høst 2017) Høst Utvalg År Prikket Sist oppdatert Røra skole( høst 2017) Høst 2017 15.01.2018 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Klikk på «Historiske spørsmål»

Detaljer

Det er frivillig å delta i spørreundersøkelsen, ingen skal vite hvem som svarer hva, og derfor skal du ikke skrive navnet ditt på skjemaet.

Det er frivillig å delta i spørreundersøkelsen, ingen skal vite hvem som svarer hva, og derfor skal du ikke skrive navnet ditt på skjemaet. 7 Vedlegg 4 Spørreskjema for elever - norskfaget Spørsmålene handler om forhold som er viktig for din læring. Det er ingen rette eller gale svar. Vi vil bare vite hvordan du opplever situasjonen på din

Detaljer

Elevundersøkelsen. Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel ,7.

Elevundersøkelsen. Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se Prikkeregler i brukerveiledningen. Trivsel ,7. Utvalg År Prikket Sist oppdatert Figgjo skole (Høst 2016) Høst 2016 21.02.2017 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel Trives svært

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Eiganes skole (Høst 2017) Høst Alltid Ofte Noen ganger Sjelden Aldri Snitt ,7

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Eiganes skole (Høst 2017) Høst Alltid Ofte Noen ganger Sjelden Aldri Snitt ,7 Utvalg År Prikket Sist oppdatert Eiganes skole (Høst 2017) Høst 2017 15.01.2018 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel Trives du på

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert. Trives ikke i det hele tatt Trives du på skolen? ,1

Utvalg År Prikket Sist oppdatert. Trives ikke i det hele tatt Trives du på skolen? ,1 Utvalg År Prikket Sist oppdatert Blindern videregående skole (Høst 2017) - TOTAL Høst 2017 27.11.2017 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen.

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Melhus kommune 1 SAMLET SAKSFRAMSTILLING VURDERING AV GRUNNSKOLEN I MELHUS 26 PS sak: Utvalg Møtedato 38/7 Komite for liv og lære 6.6.27 Arkivsak: 7/122 Saksbehandler: Egil Johannes Hauge Rådmannens forslag

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Eiganes skole (Høst 2016) Høst Trives ikke i det hele tatt Trives du på skolen?

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Eiganes skole (Høst 2016) Høst Trives ikke i det hele tatt Trives du på skolen? Utvalg År Prikket Sist oppdatert Eiganes skole (Høst 2016) Høst 2016 17.01.2017 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel Trives svært

Detaljer

Rapport skole: Oslo Katedralskole

Rapport skole: Oslo Katedralskole Totalresultat for satsingsområde: Utsagn 1 6 Tilpasset opplæring 67 21 8 5 68 22 7 3 64 23 9 4 62 24 10 4 gruppe G 59 21 9 10 61 22 9 9 57 22 11 10 51 25 13 11 66 21 6 6 76 13 4 6 65 15 6 14 68 15 10 6

Detaljer

Rapport skole: Bogstad skole

Rapport skole: Bogstad skole Totalresultat for satsingsområde: Utsagn 1 6 Tilpasset opplæring 67 21 8 5 68 22 7 3 64 23 9 4 62 24 10 4 gruppe F 71 19 7 2 72 20 6 3 69 21 9 2 66 22 8 4 83 12 4 1 78 17 4 1 59 23 16 2 74 20 4 1 Utsagn

Detaljer

Rapport skole: Oslo Handelsgymnasium

Rapport skole: Oslo Handelsgymnasium Totalresultat for satsingsområde: Utsagn 1 6 Tilpasset opplæring 67 21 8 5 68 22 7 3 64 23 9 4 62 24 10 4 59 21 9 10 61 22 9 9 57 22 11 10 51 25 13 11 61 19 9 12 66 17 6 12 64 19 6 11 50 27 14 9 Utsagn

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Aursmoen skole - 7. trinn (Høst 2014) Høst 2014 Aursmoen skole trinn (Høst 2014) Høst 2014

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Aursmoen skole - 7. trinn (Høst 2014) Høst 2014 Aursmoen skole trinn (Høst 2014) Høst 2014 Utvalg År Prikket Sist oppdatert Aursmoen skole - 7. trinn (Høst 2014) Høst 2014 Aursmoen skole - 10. trinn (Høst 2014) Høst 2014 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler"

Detaljer

Foreldreundersøkelsen

Foreldreundersøkelsen Utvalg År Prikket Sist oppdatert Kampen skole (Høst 2014) Høst 2014 03.12.2014 Foreldreundersøkelsen Bakgrunn Kryss av for hvilket årstrinn barnet går på: Trivsel Barnet mitt trives på skolen 4,7 Barnet

Detaljer

Utvalg Nasjon HUS

Utvalg Nasjon HUS Utvalg Nasjon HUS 2015 2016 Trivsel Trives du på skolen? 4,3 4,1 Har du noen medelever å være sammen med i friminuttene? 4,7 4,8 Motivasjon Er du interessert i å lære på skolen? 4,1 4 Hvor godt liker du

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Melhus kommune 1 SAMLET SAKSFRAMSTILLING VURDERING AV GRUNNSKOLEN I MELHUS 27 PS sak: Utvalg Møtedato 24/8 Komite for liv og lære 8.4.28 Arkivsak: 8/839 Saksbehandler: Egil Johannes Hauge Rådmannens forslag

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Vardenes skole 7.trinn høst 2015 Høst

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Vardenes skole 7.trinn høst 2015 Høst Utvalg År Prikket Sist oppdatert Vardenes skole 7.trinn høst 2015 Høst 2015 11.01.2016 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult. "Prikkeregler": For å hindre at noen blir indirekte

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Kampen skole (Høst 2015) Høst

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Kampen skole (Høst 2015) Høst Utvalg År Prikket Sist oppdatert Kampen skole (Høst 2015) Høst 2015 22.01.2016 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel Trives du på

Detaljer

19.01.2015 Endres i topp-/bunntekst 1

19.01.2015 Endres i topp-/bunntekst 1 19.01.2015 Endres i topp-/bunntekst 1 Gjennomføring i videregående opplæring 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Elever og lærlinger som fullfører og består innen fem år etter at de begynte i videregående

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Uranienborg skole (Høst 2015) Høst

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Uranienborg skole (Høst 2015) Høst Utvalg År Prikket Sist oppdatert Uranienborg skole (Høst 2015) Høst 2015 06.01.2016 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel Trives

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Kampen skole - 7. trinn (Høst 2016) Høst

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Kampen skole - 7. trinn (Høst 2016) Høst Utvalg År Prikket Sist oppdatert Kampen skole - 7. trinn (Høst 2016) Høst 2016 31.01.2017 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel Trives

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Vaulen skole (Høst 2016) Høst Trives ikke i det hele tatt Trives du på skolen?

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Vaulen skole (Høst 2016) Høst Trives ikke i det hele tatt Trives du på skolen? Utvalg År Prikket Sist oppdatert Vaulen skole (Høst 2016) Høst 2016 07.12.2016 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel Trives svært

Detaljer

Lærerundersøkelsen oversikt over spørsmålene som kan tas med i undersøkelsen

Lærerundersøkelsen oversikt over spørsmålene som kan tas med i undersøkelsen Lærerundersøkelsen oversikt over spørsmålene som kan tas med i undersøkelsen Lærerundersøkelsen gjennomføres elektronisk. Den begynner med følgende tekst, som alle respondenter må lese og godkjenne før

Detaljer

Brattholmen skule, zero-undersøkingar 2009, 2011, 2013 og 2014, alle klassar.

Brattholmen skule, zero-undersøkingar 2009, 2011, 2013 og 2014, alle klassar. Brattholmen skule, zero-undersøkingar 2009, 2011, 2013 og 2014, alle klassar. Gjennomføring Ant. Inviterte Ant. Besvarte Data oppdatert 14 173 161 11.05.2014 16:02:37 13 174 164 01.07.2013 16:18:40 11

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Vaulen skole (Høst 2015) Høst Alltid Ofte Noen ganger Sjelden Aldri Snitt ,5

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Vaulen skole (Høst 2015) Høst Alltid Ofte Noen ganger Sjelden Aldri Snitt ,5 Utvalg År Prikket Sist oppdatert Vaulen skole (Høst 2015) Høst 2015 15.01.2016 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel Trives du på?

Detaljer

Spørreskjema for elever 5.-10. klasse, høst 2014

Spørreskjema for elever 5.-10. klasse, høst 2014 Spørreskjema for elever 5.-10. klasse, høst 2014 (Bokmål) Du skal IKKE skrive navnet ditt på noen av sidene i dette spørreskjemaet. Vi vil bare vite om du er jente eller gutt og hvilken klasse du går i.

Detaljer

Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål

Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål Nyheter våren 2017 Justering av spørsmål: Vi har lagt til ett nytt svaralternativ til spørsmål 56 som kartlegger hvordan elever opplever

Detaljer

Elevundersøkelsen spørsmålene (SVS 2016)

Elevundersøkelsen spørsmålene (SVS 2016) Elevundersøkelsen spørsmålene (SVS 2016) Trivsel 1. Trives du på skolen? 2. Har du noen medelever å være sammen med i friminuttene? Motivasjon 3. Er du interessert i å lære på skolen? 4. Hvor godt liker

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Groruddalen skole (Høst 2016) Høst

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Groruddalen skole (Høst 2016) Høst Utvalg År Prikket Sist oppdatert Groruddalen skole (Høst 2016) Høst 2016 31.01.2017 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel Trives

Detaljer

Elevundersøkelsen 2009 en undersøkelse av resultatene

Elevundersøkelsen 2009 en undersøkelse av resultatene Elevundersøkelsen 2009 en undersøkelse av resultatene På oppdrag fra Utdanningsdirektoratet har Oxford Research analysert resultatene fra Elevundersøkelsen på nasjonalt nivå våren 2009. Her finner du en

Detaljer

Elevskjema Skole: Klasse: Løpenr. År: V jente. Vi vil gjerne vite hvordan du trives dette skoleåret. Sett kryss for det som passer best for deg.

Elevskjema Skole: Klasse: Løpenr. År: V jente. Vi vil gjerne vite hvordan du trives dette skoleåret. Sett kryss for det som passer best for deg. Elevskjema Skole: Klasse: Løpenr. År: V jente H gutt SKOLETRIVSEL Vi vil gjerne vite hvordan du trives dette skoleåret. Sett kryss for det som passer best for deg. Timer og friminutt 1. Hva liker du best

Detaljer

Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål

Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål Nyheter høsten 2016 Nye spørsmål om mobbing Vi har fjernet spørsmålene om krenkelser som tidligere kom før spørsmålet om mobbing. De ulike

Detaljer

Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål

Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål Nyheter høsten 2016 Nye spørsmål om mobbing Vi har fjernet spørsmålene om krenkelser som tidligere kom før spørsmålet om mobbing. De ulike

Detaljer

Elevundersøkelsen 2016 Nyheter fra høsten 2016

Elevundersøkelsen 2016 Nyheter fra høsten 2016 Elevundersøkelsen 2016 Nyheter fra høsten 2016 Nye spørsmål om mobbing Udir har fjernet spørsmålene om krenkelser som tidligere kom før spørsmålet om mobbing. De ulike formene for krenkelser er nå brukt

Detaljer

Medarbeiderkartlegging

Medarbeiderkartlegging Medarbeiderkartlegging 1. Arbeidsfellesskap 1.1 Kollegialt fellesskap 1.2 Felles mål 2. Profesjonalitet 2.1 Refleksjon og fornyelse(k3) 2.2 Planlegging og vurdering (K2) 2.3 Gjennomføring (K1) T 2.4 Profesjonsutvikling

Detaljer

Skoleundersøkelse om mobbing

Skoleundersøkelse om mobbing Skoleundersøkelse om mobbing Elevskjema - Bokmål Humanistisk fakultet Senter for atferdsforskning Spørreskjema for Zero et program mot mobbing Informasjon til elevene Skolen du går på har valgt å være

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten KFU område F. Bolteløkka skole

Oslo kommune Utdanningsetaten KFU område F. Bolteløkka skole KFU område F Bolteløkka skole 06.05.2014 Agenda Siden sist Elevundersøkelsen 201 Oslostandard for skole-hjem samarbeid Evt. Elevundersøkelsen201 Utdanningsdirektoratets undersøkelse Nasjonalt er undersøkelsen

Detaljer

Elevundersøkelsen. Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel

Elevundersøkelsen. Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se Prikkeregler i brukerveiledningen. Trivsel Utvalg År Prikket Sist oppdatert Nasjonalt (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015 Kristiansand kommune (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015 Ve skole (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015 Elevundersøkelsen Symbolet (-)

Detaljer

Vennskap. Noen tema for samtaler om vennskap Klassemøtet

Vennskap. Noen tema for samtaler om vennskap Klassemøtet Vennskap Noen tema for samtaler om vennskap Klassemøtet Prosess Hold en innledning slik at elevene har god kunnskap om temaet de skal arbeide med Bruk forslagene til spørsmål eller lag egne Skriv spørsmålet

Detaljer

Besvarte / Inviterte

Besvarte / Inviterte Utvalg År Besvarte / Inviterte Prikket Sist oppdatert Høst 2012 61228 / 76559 (79,97 %) 27.04.2013 Høst 2011 60353 / 76721 (78,67 %) 27.04.2013 Undervisningsevaluering Akershus (Høst Akershus (Høst 1.

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Risør 2013

Ungdata-undersøkelsen i Risør 2013 Ungdata-undersøkelsen i Risør 2013 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 41 45 Klassetrinn: 8. 10. klasse + VG1 VG3 (49,5% gutter, 50,5% jenter) Komitemøte 13. mars 2014 Antall: 258 (US) / 190 (VGS) Svarprosent:

Detaljer

Foreldres betydning for barn og unge sin læring og utvikling. Thomas Nordahl Ål 18.10.11

Foreldres betydning for barn og unge sin læring og utvikling. Thomas Nordahl Ål 18.10.11 Foreldres betydning for barn og unge sin læring og utvikling Ål 18.10.11 Utfordringer i utdanningssystemet Norske elever skårer relativt dårlig på internasjonale undersøkelser sett i forhold til ressursinnsatsen

Detaljer

Page 1 of 7 Forside Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking der du som elev skal få seie di meining om forhold som er viktige for å lære og trivast på skolen. Det er frivillig å svare på undersøkinga,

Detaljer

SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM

SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM Takk for at du vil være med på vår spørreundersøkelse om den hjelpen barnevernet gir til barn og ungdommer! Dato for utfylling: Kode nr: 1. Hvor gammel er du? år 2. Kjønn: Jente

Detaljer

Foreldreundersøkelsen

Foreldreundersøkelsen Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2014) Høst 2014 09.01.2015 Foreldreundersøkelsen Bakgrunn Kryss av for hvilket årstrinn barnet går på: 1. trinn 2. trinn 3. trinn 4. trinn 5.

Detaljer

Elevundersøkelen ( >)

Elevundersøkelen ( >) Utvalg Gjennomføring nviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Høst 2013 457099 402101 87,96 11.01.2014 23:43:32 Elevundersøkelen (2013 -->) Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler"

Detaljer

Samspillet mellom lærer og elev i videregående skole

Samspillet mellom lærer og elev i videregående skole Forvaltningsrevisjonsrapport Februar 2011 Samspillet mellom lærer og elev i videregående skole Buskerud fylkeskommune Postadresse: Postboks 4197, 3005 DRAMMEN Besøksadresse: Øvre Eiker vei 14, 3048 Drammen

Detaljer

INFORMASJON TIL FORELDRE VURDERING FOR LÆRING HVA ER DET?

INFORMASJON TIL FORELDRE VURDERING FOR LÆRING HVA ER DET? INFORMASJON TIL FORELDRE VURDERING FOR LÆRING HVA ER DET? Begreper: Vurdering for læring De fire prinsippene Læringsmål Kriterier Egenvurdering Kameratvurdering Læringsvenn Tilbake/ Fremover melding Elevsamtaler

Detaljer

Sluttrapport PROBA Samfunnsanalyse - september 2011. Evaluering av MOT i ungdomsskolen

Sluttrapport PROBA Samfunnsanalyse - september 2011. Evaluering av MOT i ungdomsskolen MOTs kommentarer Sluttrapport PROBA Samfunnsanalyse - september 2011 Evaluering av MOT i ungdomsskolen På sammenligningsskoler er det tre ganger flere 10.klassinger som ikke har en eneste venn Ungdommer

Detaljer

Kontaktlærer: Snittkarakter: Fravær dager: Fravær timer: Norsk. skr Samfunnsfag Matte Engelsk. skr Kroppsøving

Kontaktlærer: Snittkarakter: Fravær dager: Fravær timer: Norsk. skr Samfunnsfag Matte Engelsk. skr Kroppsøving Intervjuguide Elev: Klasse: Kontaktlærer: Snittkarakter: Fravær dager: Fravær timer: Norsk. skr Samfunnsfag Matte Engelsk. skr Kroppsøving Andre forhold som bør noteres før samtalen med eleven gjennomføres:

Detaljer

Foreldreundersøkinga Haust 2015 Lye ungdomsskule

Foreldreundersøkinga Haust 2015 Lye ungdomsskule Foreldreundersøkinga Haust 2015 Lye ungdomsskule Bakgrunn 8. trinn 9. trinn 10. trinn I alt I alt Kryss av for hvilket årstrinn barnet går på: 36,1% 30,6% 33,3% 96,7% 118/122 Trivsel Helt enig Litt enig

Detaljer

UNGDATA Averøy kommune 2015

UNGDATA Averøy kommune 2015 AVERØY KOMMUNE 215 UNGDATA Averøy kommune 215 Ungdata er et kvalitetssikret system for gjennomføring av lokale spørreskjemaundersøkelser. NOVA (Norsk institutt for forskning om oppvekst velferd og aldring)

Detaljer

Muskelsyke i skolen 2015. 1. Er du muskelsyk? Nei. 2. har du mor eller far som er muskelsyk? Nei

Muskelsyke i skolen 2015. 1. Er du muskelsyk? Nei. 2. har du mor eller far som er muskelsyk? Nei Muskelsyke i skolen 2015 1. Er du muskelsyk? 2. har du mor eller far som er muskelsyk? Kjønn og alder, muskelsyke i skolen 3. Hvilket kjønn er du? Jente gutt 4. Hvilket klassetrinn går du? 8. klasse 9.

Detaljer

Rapport skole: Abildsø skole

Rapport skole: Abildsø skole Totalresultat for satsingsområde: Utsagn 1 6 Tilpasset opplæring 67 21 8 5 68 22 7 3 64 23 9 4 62 24 10 4 gruppe B 69 21 7 2 69 22 7 2 66 23 8 3 65 23 10 2 69 21 5 4 73 19 6 2 63 25 9 4 74 19 5 3 Utsagn

Detaljer

Rapport skole: Grünerløkka skole

Rapport skole: Grünerløkka skole Totalresultat for satsingsområde: Utsagn 1 6 Tilpasset opplæring 67 21 8 5 68 22 7 3 64 23 9 4 62 24 10 4 gruppe D 67 22 7 3 69 22 6 2 66 22 10 2 63 23 11 3 68 23 8 1 69 25 6 0 67 21 11 1 58 24 17 1 Utsagn

Detaljer

Rapport skole: Voksen skole

Rapport skole: Voksen skole Totalresultat for satsingsområde: Utsagn 1 6 Tilpasset opplæring 67 21 8 5 68 22 7 3 64 23 9 4 62 24 10 4 gruppe F 71 19 7 2 72 20 6 3 69 21 9 2 66 22 8 4 76 19 5 1 78 16 5 2 80 14 5 1 70 21 8 1 Utsagn

Detaljer

Rapport skole: Elvebakken videregående skole

Rapport skole: Elvebakken videregående skole Totalresultat for satsingsområde: Utsagn 1 6 Tilpasset opplæring 67 21 8 5 68 22 7 3 64 23 9 4 62 24 10 4 gruppe G 59 21 9 10 61 22 9 9 57 22 11 10 51 25 13 11 68 15 9 9 64 20 7 8 67 14 7 13 62 19 9 10

Detaljer

Rapport skole: Persbråten videregående skole

Rapport skole: Persbråten videregående skole Totalresultat for satsingsområde: Utsagn 1 6 Tilpasset opplæring 67 21 8 5 68 22 7 3 64 23 9 4 62 24 10 4 gruppe G 59 21 9 10 61 22 9 9 57 22 11 10 51 25 13 11 51 26 14 10 44 32 17 6 48 26 21 5 43 32 16

Detaljer