FORETAKSLEDELSENS INSTRUKS TIL STRÅLEBRUK I HELSE BERGEN HF

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORETAKSLEDELSENS INSTRUKS TIL STRÅLEBRUK I HELSE BERGEN HF"

Transkript

1 Kategori: Strålevern Gyldig fra: Organisatorisk plassering: HVRHF - Helse Bergen HF Retningslinje Dok. eier: Stig Harthug Dok. ansvarlig: Rune Hafslund FORETAKSLEDELSENS INSTRUKS TIL STRÅLEBRUK I HELSE BERGEN HF Bergen, 29. oktober 2012 Ref. nr.: Uoffisiell utskrift er kun gyldig på utskriftsdato Side 1 av 26 Bedriftsnavn: Helse Bergen

2 INNHOLD Introduksjon Organisering Funksjoner Strålebruk Policy og Hovedmål Kravdokument Strålebruk Vedlegg Vedlegg 1 til Kravdokument Strålebruk - Fellesregler strålebruk Vedlegg 2 til Kravdokument Strålebruk - Myndighetsgodkjenninger strålebruk Vedlegg 3 til Kravdokument Strålebruk - Unntaksgrenser åpne radioaktive kilder Vedlegg 4 til Kravdokument Strålebruk - Risikorapport strålebruk Kravdokument Strålebruk ble publisert i EK i I oktober 2010 kom den første store revisjonen som tok sikte på at krav i dokumentet skulle bli lettere å forstå og lettere å etterleve. Revisjon 2 fra november 2011 skjedde etter at ny strålevernforskrift og ny forurensingsforskrift trådte i kraft fra 1. januar 2011, og revisjon 2 inneholder primært nye krav fra strålevernforskriften. Revisjon 3 fra juni 2012 bygger på handlingsplanen utarbeidet av Helse Bergen HF etter tilsyn fra Statens strålevern i november Revisjon 24. september 2012 presiserer at Kravdokument Strålebruk er foretaksledelsens instruks, samt inneholder revisjon av kapittel Revisjon 29. oktober 2012 inneholder revisjon av hovedmål ansattesikkerhet (linsedoser), kapittel 4.6 Dokumentasjon og kapittel 4.8 Godkjent Kompetent personell Tilstrekkelig ressurser. Ref. nr.: Side 2 av 26

3 1. INTRODUKSJON Kravdokument Strålebruk er utarbeidet av Rune Hafslund, strålevernansvarlig i Helse Bergen HF Bakgrunn Bruk av stråling er en forutsetning for å kunne gjennomføre kjerneaktivitetene til Helse Bergen HF innenfor diagnostikk og behandling. Foretaksledelsen har oppsummert krav til bruk av stråling fra foretakets interessenter* i dette kravdokumentet. (*Foretakets interessenter: pasienter, besøkende, pårørende, ansatte, ledere, adm.dir., styret, leverandører, samarbeidspartnere og myndigheter) 1.2. Målgruppe Kravdokumentet for strålebruk er skrevet for foretakets egne medarbeidere, som gir, påvirker eller blir utsatt for stråling og for foretakets ledere, som har ansvar for strålekilder og/eller pasienter og/eller medarbeidere som kan bli utsatt for stråling Hensikt Kravdokument Strålebruk skal bidra til effektiv helsehjelp og trygg strålebruk, samt at stråling brukes i samsvar med myndighetskrav Omfang Kravdokument Strålebruk forutsetter opplærte, kompetente medarbeidere. Kravdokument Strålebruk er skrevet i et språk og i et omfang som er tilpasset de som skal etterleve kravene med fokus på å gi korte, klare meldinger om hvem som skal gjøre hva og eventuelt hvordan Vedlegg Til Kravdokument Strålebruk finnes det 4 vedlegg. Disse er ikke nødvendig lesing for å etterkomme kravene, men innholdet i vedleggene danner grunnlag for de instrukser som er utarbeidet. Vedleggene kan være en hjelp for å forstå eller for å etterkomme den enkelte instruks. Vedlegg 1 til Kravdokument Strålebruk - Fellesregler strålebruk Vedlegg 2 til Kravdokument Strålebruk - Myndighetsgodkjenninger strålebruk Vedlegg 3 til Kravdokument Strålebruk - Unntaksgrenser åpne radioaktive kilder Vedlegg 4 til Kravdokument Strålebruk - Risikorapport strålebruk Ref. nr.: Side 3 av 26

4 1.6. Relevante myndighetskrav Kravdokument Strålebruk er bygget opp rundt relevante myndighetskrav, Strålevernloven Strålevernforskriften Forurensningsloven Forurensningsforskriften Forskrift om forurensningslovene anvendelse på radioaktiv forurensning og radioaktivt avfall Avfallsforskriften 1.7. Barrieretiltak Strålebruk Kravdokument Strålebruk forutsetter at barrieretiltak, som brukes i risikovurderingen (se Vedlegg 3), må fungere. Nedenfor finnes en oversikt over de barrieretiltak som finnes i risikovurderingen. Til hvert barrieretiltak med underpunkter er det knyttet ett eller flere krav som gjenspeiles i Kravdokument Strålebruk. a) Adgangskontroll Klassifisering Låsing Merking b) Anskaffelser Lagring Transport Avhending c) Beredskap Nødprosedyrer d) Berettigelse Optimalisering Prosedyrer Rekvisisjon Informasjon til/ fra pasient e) Bygging Ombygging Innredning Skjermingsarkitektur f) Dokumentasjon Journalføring Berettiget Pasientdoser Vedlikehold g) Egenkontroll h) Godkjent Kompetent personell Tilstrekkelig ressurser Profesjonsutdanning Opplæringsplan i. E-læringskurs ii. Apparat-/ metode- spesifikk iii. Vedlikeholdt (gjentatt etter bestemt plan) i) Godkjent Vedlikeholdt strålekilde Godkjenning Melding Oversikt j) Helsekontrollsystem ansatte Persondosimeter k) Laboratorievirksomhet Krav til isotoplaboratorium, Arbeid med åpne radioaktive strålekilder l) Policy Mål Risikovurdering Forebyggende tiltak m) Radioaktivt avfall Forurensning n) Rapportering Godkjenning Melding o) Skjermingstiltak Grenseverdier for stråledose p) Uønsket strålebruk Avvikshåndtering Avviksrapportering Avvikssystem Ref. nr.: Side 4 av 26

5 2. ORGANISERING OG FUNKSJONER STRÅLEBRUK 2.1. Organisasjonskart Foretaksledelsen Strålevernansvarlig Senter for strålebruk Nivå 2-leder Strålebrukansvarlig Strålebruker Strålemedbruker 2.2. Funksjoner Strålebruker er den som, på vegne av Strålebrukansvarlig, gir eller påvirker stråledose til pasient eller andre som derved blir utsatt for stråling. Strålemedbruker er den som assisterer ved bruk av stråling eller på annen måte arbeider rutinemessig i nærheten av en strålekilde, eksempelvis en sykepleier eller renholdsassistent. Strålebrukansvarlig er den som har ansvar for strålebruken innen sitt ansvarsområde eller har personalansvar for strålemedbrukere. Strålebrukansvarlig bestemmer hvilke ressurser og hjelpemidler som skal anvendes til strålebruk og vern innen sitt ansvarsområde. Nivå 2-leder har overordnet ansvar for strålebruk innen sin enhet Strålevernansvarlig har stabsansvar for strålebruk og er kontaktperson mot tilsynsmyndighet Statens strålevern. Senter for strålebruk skal bistå organisasjonen med samordning, kompetanse, veiledning og ressurser for å bidra til effektiv helsehjelp og trygg strålebruk, samt at stråling brukes i samsvar med myndighetskrav. Kravdokument Strålebruk gjelder også for ansatte ved Universitetet i Bergen når disse bruker strålekilder i lokaler tilhørende Helse Bergen HF. Ref. nr.: Side 5 av 26

6 3. POLICY OG HOVEDMÅL STRÅLEBRUK 3.1. Policy Strålebruk i Helse Bergen HF Bruk av stråling i medisinsk diagnostikk, behandling og forskning er grunnleggende positiv. Samtidig er denne aktiviteten forbundet med risiko for skade på mennesker og miljø. Helse Bergen HF tilstreber derfor å minimalisere denne risikoen og å skape tillit hos pasienter, ansatte, myndigheter og i samfunnet forøvrig. Helse Bergen HF skal være et regionalt kompetansesenter innen strålebruk Hovedmål Pasientsikkerhet Strålebruk Pasienter i Helse Bergen HF skal ikke undersøkes eller behandles med strålekilder uten at behovet er berettiget og undersøkelsen eller behandlingen er optimalisert. Bruk av ikke-ioniserende stråling (eks ultralyd og MR) skal tilstrebes. Representative doser/ -aktiviteter skal ligge innenfor henholdsvis +5%/-30% og +/-10% fra nasjonale referanseverdier Hovedmål Ansattesikkerhet Strålebruk Ioniserende stråling: Ansatt, som ikke er yrkeseksponert (ie: sykepleier, kontormedarbeider, renholdsassistent), skal ikke motta større effektiv stråledose enn 0,25 msv/år Yrkeseksponert ansatt, som arbeider utenfor kontrollert og overvåket område (ie: spesialsykepleier, portør), skal ikke motta større effektiv stråledose enn 1.0 msv/år. Yrkeseksponert ansatt, som arbeider innenfor kontrollert og overvåket område (ie: radiograf, lege), skal - få årsakene kartlagt og tiltak skal vurderes hvis avlest dosimeterverdi H[10] i en måleperiode er mer enn 3.0 msv. - ikke få høyere linsedoser enn 20mSv/år, og stråledose til hud, hender og føtter skal være under 500 msv/år. - få beregnet effektiv stråledose hvis samlet dosimeteravlesing H[10] er mer enn 20 msv/år. - ikke utsettes for en større effektiv stråledose enn 20 msv/år. Yrkeseksponert ansatt, som er gravid, skal ikke motta større effektiv stråledose enn 1.0 msv/år. (ref. fosterdose). Ikke-ioniserende stråling: Yrkeseksponert ansatt skal ikke motta en stråledose som overskrider grenseverdier gitt i siste oppdaterte versjon av Guidelines on limited exposure to Non-Ionizing Radiation fra den Internasjonale kommisjonen for beskyttelse mot ikke-ioniserende stråling (optisk stråling og elektromagnetiske felt) Hovedmål Tredjeperson sikkerhet Strålebruk Ioniserende stråling: Helse Bergen HF skal ikke utsette tredjeperson for større effektiv stråledose enn 0,25 msv/år. Ikke-ioniserende stråling: Stråledose til tredjeperson skal ikke overskride grenseverdier gitt i siste oppdaterte versjon av Guidelines on limited exposure to Non-Ionizing Radiation fra den Internasjonale kommisjonen for beskyttelse mot ikke-ioniserende stråling (optisk stråling og elektromagnetiske felt). Tredjeperson er ikke ansatt i Helse Bergen HF, men kan ha adgang til foretakets område, eksempelvis pårørende, servicepersonell eller leverandører Hovedmål Miljøvern Strålebruk Utslipp av radioaktive isotoper utover utslippstillatelsen skal ikke forekomme. Radioaktivt avfall, som sendes ut av foretaket, skal behandles ifølge krav i Kravdokument Strålebruk Ref. nr.: Side 6 av 26

7 4. KRAVDOKUMENT STRÅLEBRUK Instruksene fremkommer som resultat av de barrieretiltak som ble benyttet ved risikovurderingen og er ordnet i samme rekkefølge. Instruksene skal ivareta gjeldende lover og forskrifter, samt de spesielle krav/ vilkår som finnes i godkjenninger fra Statens strålevern. Etter hver paragraf finnes forkortelser som SVA, N2-HH eller SB-HH. Forkortelsene angir hvem som er ansvarlig for å følge instruksene. Følgende forkortelser gjelder: FTL - foretaksledelsen SVA - strålevernansvarlig i Helse Bergen HF N2-HH / -STØTTE - nivå 2-leder innen Helsehjelp eller Støtteaktiviteter SBA-HH / -STØTTE - strålebrukansvarlig innen Helsehjelp eller Støtteaktiviteter SB-HH / -STØTTE - strålebruker innen Helsehjelp eller Støtteaktiviteter SMB - strålemedbruker 4.1. Adgangskontroll Avgrensning av strålebruksområdet Kontrollert- og overvåket strålebruksområde skal fortrinnsvis være fysisk avgrenset. Der hvor fysisk avgrensning ikke er mulig, skal områdene være tydelig avmerket ihht. "Felles regler Strålebruk - Detaljkrav" gitt i Vedlegg Merking Strålebruk Merking skal være iht. felles regler for merking innen foretaket, se Vedlegg 1 "Fellesregler Strålebruk - Detaljkrav". Kontrollert- og Overvåket område skal være merket slik at personer blir gjort oppmerksom på hvor det er restriksjoner på adgang. Radioaktive strålekilder skal være merket med isotop, aktivitetsmengde på en gitt dato, samt serienummer eller annen informasjon som entydig identifiserer strålekilden. Dør inn til rom eller skap med radioaktive kilder skal ha standard varselskilt om ioniserende stråling, samt informerende tekst., SB-HH, SB-STØTTE Innlåsing av radioaktive kilder Lagerrom, oppbevaringsplass eller skap med radioaktive kilder skal være låst med adgangsbegrensning., SB-HH, SB-STØTTE Arbeidsoppgaver Gravid ansatt Strålebruk Ansatt, som ikke kan utelukke graviditet eller som er gravid, kan uten spesielle tiltak utføre vanlige arbeidsoppgaver hvis total årlig forventet stråledose er mindre enn 1.0 msv, kfr. hovedmål ansattesikkerhet., SB-HH, SB-STØTTE, SMB 4.2. Anskaffelser Lagring Transport Avhending Nye strålekilder Strålekildene skal være i henhold til harmoniserte standarder fra Norsk Elektroteknisk Komité og Norsk Standardiseringsforbund. Alt stråleutstyr skal være tilpasset de respektive bruksområdene. Apparatur for medisinsk strålebruk skal, så langt kravene er relevante for slik apparatur, oppfylle de krav som fremkommer av lov 12. januar 1995 nr. 06 om medisinsk utstyr, og forskrifter gitt i medhold av loven. Dette omfatter blant annet krav om CE-merking. Fast plassert strålekilder i lukkede system for ikke-medisinsk strålebruk skal a) være skjermet slik at doseraten på overflaten ikke overstiger 5µSv/t. b) ha lys- eller lydsignal som viser når stråling genereres om det er et røntgenapparat. c) ikke kunne generere stråling uten bruk av nøkkel eller kode om det er et røntgenapparat. Ref. nr.: Side 7 av 26

8 Teknisk beskrivelse nye strålekilder Det skal finnes teknisk dokumentasjon på apparaturens ytelse, bruksanvisning og beskrivelser for sikkerhet, strålevern og vedlikehold. Dokumentasjonen skal finnes på norsk eller engelsk, og skal følge relevante harmoniserte standarder Lasere Laser skal være konstruert, klassifisert og merket i samsvar med gjeldende norsk standard NEK-EN , SB-STØTTE Solarium Solarier skal være konstruert og klassifisert etter gjeldende norsk standard EN , SB-STØTTE Nye radioaktive strålekilder Kapsling Radioaktive strålekilder skal fortrinnsvis være kapslet og har så lav aktivitet som mulig. Kapsling skal være tilstrekkelig solid til å forhindre lekkasje av det radioaktive stoffet ved både normal bruk og mindre uhell. Kapslingen skal overholde kravene anbefalt i den til enhver tid gjeldende versjon av ISO 2919., SB-STØTTE Måleutstyr radioaktiv kontaminering Det skal anskaffes måleutstyr for kontroll av radioaktiv kontaminering der dette er aktuelt., SB-HH, SB-STØTTE Mottak nye strålekilder Ved mottak og klargjøring av strålekilder skal kontrollen omfatte alle parametere og forhold som kan påvirke stråledose og bildekvalitet., SB-STØTTE Lagring/ Oppbevaring radioaktive strålekilder Lagring/ oppbevaring av radioaktive strålekilder skal være forsvarlig. Dette innebærer blant annet at a) oppbevaring av åpne radioaktive strålekilder skal begrenses til et minimum. b) det på oppbevaringsplassen skal det foreligge en oversikt over strålekilder, herunder aktivitetsnivå. c) strålenivået utenfor oppbevaringsplassen ikke skal overstige 7,5 μsv/t. d) radioaktive strålekilder ikke skal oppbevares sammen med eksplosiver, sterkt brennbare stoffer eller i korrosivt miljø., SB-HH, SB-STØTTE Mellomlagring radioaktive strålekilder Mellomlagring av radioaktive strålekilder skal begrenses til et minimum og fortrinnsvis skje i dedikert område i Miljøhallen. Kontakt Seksjon for Medisinsk Fysikk for informasjon og veiledning., SB-STØTTE Retur radioaktive strålekilder Det skal finnes returordninger for radioaktive strålekilder. Radioaktive strålekilder som fremdeles avgir stråling, skal merkes og sendes tilbake til forhandler, produsent eller til godkjent anlegg i Norge for deponering Avhending ikke-radioaktive strålekilder Når apparater eller utstyr som kan avgi stråling, kasseres eller settes endelig ut av drift, skal Helse Bergen HF sørge for at apparatet/ utstyret ikke lenger kan avgi stråling. Ref. nr.: Side 8 av 26

9 4.3. Beredskap Nødprosedyrer Strålebruk Beredskap ved brann sabotasje tyveri Radioaktivt materiale Hvis det er behov, skal det utarbeides beredskapsplan med tanke på brann og sabotasje slik at den radioaktive kilden ikke kommer på avveie. N2-HH, N2-STØTTE Beredskap ved atomulykke ulykke Radioaktivt materiale I Helse Bergen HF er avdelingsdirektør ved Avdeling for Kreftbehandling og medisinsk fysikk ansvarlig for å utarbeide en beredskapsplan ved atomulykke (ikke kjernefysisk katastrofe) eller ulykker med radioaktivt materiale utenfor sykehuset hvor mennesker har blitt utsatt for ekstern bestråling eller radioaktiv kontaminasjon. Beredskapsplanen skal godkjennes av Beredskapsledelsen i Helse Bergen HF. SVA, N2-HH ved Kreftavdelingen Nødprosedyrer Strålebruk Det skal finnes nødprosedyrer ved strålebruk der dette er nødvendig. Dette er spesielt viktig ved bruk av radioaktive kilder. Der det finnes nødprosedyrer, skal det avholdes øvelser. Nødprosedyrer for redningsarbeid skal inneholde opplysninger om dosegrenser, merking og bruk av dosimeter., SB-HH, SB-STØTTE 4.4. Berettigelse Optimalisering Prosedyrer Strålebruk Berettiget strålebruk All strålebruk (både innen Helsehjelp og Støtteaktiviteter) i Helse Bergen HF skal være berettiget, herunder en vurdering av alternativ strålekilde til ioniserende stråling og til radioaktiv stråling. Hvis nødvendig, skal det utarbeides prosedyrer som kan dokumentere slik berettigelse Berettiget helsehjelp Strålebruker Det skal brukes henvisning/rekvisisjon/ journal som begrunner at strålebruken innen helsehjelp er berettiget. Med dokumentet berettigelse menes at henvisning/ rekvisisjon skal være fra helsepersonell med rekvisisjonsrett og være vurdert av aktuell medisinsk spesialist (eksempelvis radiolog) eller at undersøkelse/ behandling er klart indisert ut fra klinisk problemstilling (eksempelvis frakturkontroll). SB-HH Berettiget helsehjelp Strålebrukansvarlig Det skal brukes henvisning/rekvisisjon/ journal som begrunner at strålebruken innen helsehjelp er berettiget. Undersøkelser og behandlinger skal kun foretas etter henvisning fra helsepersonell med rekvisisjonsrett. Kravet gjelder ikke undersøkelser foretatt innenfor godkjent screeningprogram. Ved røntgendiagnostiske-, nukleærmedisinske- og MR-undersøkelser skal berettigelse vurderes mot faglige retningslinjer før undersøkelsene gjennomføres. I ikke-akutte tilfeller der undersøkelsen er særlig strålebelastende skal berettigelsen vurderes av relevant medisinsk spesialist. Dersom graviditet foreligger eller ikke kan utelukkes, skal vurderingen av berettigelse ta hensyn til forventet dose til embryo/foster, om undersøkelsen eller behandlingen kan utsettes med hensyn til kvinnens helsetilstand og om det finnes alternative metoder som innebærer mindre risiko for skader på embryo/foster. SBA-HH Optimalisering Prosedyrer Oppdatering Strålebruk Strålebruk skal alltid være optimalisert, og det skal finnes nødvendige prosedyrer for optimalisering (ie. valg av metode, apparatur og utstyr, vurdering av diagnostisk informasjon eller behandlingseffekt, praktisk gjennomførbarhet av undersøkelse eller behandling, samt vurdering av arbeidsteknikk og stråledose til pasient, spesielt dose til øyelinser, bryster, skjoldbruskkjertel og gonader). Alle prosedyrer innen strålebruk skal være oppdatert., SB-HH, SB-STØTTE Ref. nr.: Side 9 av 26

10 Anerkjente og forsvarlige prosedyrer Strålebruk Prosedyrer skal utformes etter anerkjente og forsvarlige metoder. Der hvor det er nødvendig, skal prosedyrene inneholde informasjon om berettigelse og optimalisering med tanke på lave stråledoser. Ved behandling med ikke-ioniserende kilder i den hensikt å forebygge, helbrede, lindre eller med kosmetisk formål skal behandlingen skje etter faglig forsvarlige og dokumenterte prosedyrer Pasientdoser Strålebruk Det skal finnes prosedyrer for hvordan stråledose til pasient skal dokumenteres/ journalføres. Felles retningslinjer for registrering og dokumentasjon av stråledose til pasient i Helse Bergen HF skal følges. SBA-HH, SB-HH Fosterdoser Helsehjelp Strålebruk Dersom graviditet foreligger eller ikke kan utelukkes, skal det rettes særskilt oppmerksomhet mot beskyttelse av embryo/foster, Det bør finnes prosedyrer for å estimere fosterdosen basert på de faktiske eksponeringsparametrene og undersøkelsesprotokollene for alle undersøkelser der fosterdosen kan overstige 10 mgy. SBA-HH, SB-HH Pasientinformasjon Strålebruk Pasienten skal opplyses om hvordan han/hun skal forholde seg ved undersøkelsen eller behandlingen. Dette er viktig av hensyn til optimal strålebruk og strålevern, både for vern av pasient og andre mot uønsket stråling. Informasjon er spesielt viktig ved nukleærmedisin. SB-HH Pasientinformasjon Graviditet Strålebruk Det må klargjøres om pasienten er gravid eller om graviditet kan utelukkes ved strålebruk der livmor/ foster ligger i eller nær primærstrålefeltet. SB-HH Spørreskjema Kontroll MR Det skal brukes sjekkliste for å identifisere risikopasienter (implantat, pacemaker, etc). Sjekkliste fra henvisende lege skal verifiseres før undersøkelsen. SB-HH Strålebehandling Individuell planlegging Ved strålebehandling skal det anvendes verktøy for individuell planlegging av stråledose ut fra pasientens anatomi Strålebehandling Beregningsmodeller Ved strålebehandling skal det være en faglig ansvarlig som kjenner beregningsmodellene og begrensninger til disse dataverktøyene Strålebehandling Målvolum, risikoorgan, fraksjonering og doser Ved strålebehandling skal det anvendes faglig forsvarlige og dokumenterte prosedyrer for beskrivelse av målvolum, risikoorgan, fraksjonering og doser. SBA-HH Strålebehandling Kontroll doseberegning Ved strålebehandling skal det finnes prosedyrer slik at doseberegningen kontrolleres av minst to fagpersoner før behandlingsstart., SB-HH, SB-STØTTE Ref. nr.: Side 10 av 26

11 Nukleærmedisinsk behandling Individuell planlegging Før hver nukleærmedisinsk behandling skal det foretas individuell doseplanlegging., SB-HH Nukleærmedisinsk behandling Aktivitet Før hver nukleærmedisinsk behandling skal administrert aktivitet til pasient bestemmes og verifiseres., SB-HH Ikke-ioniserende kilder Behandling Behandling med ikke-ioniserende kilder i den hensikt å forebygge og helbrede sykdom eller lindre symptomer skal skje etter faglig forsvarlige og dokumenterte prosedyrer. Tilsvarende gjelder når behandlingens formål er kosmetisk., SB-HH 4.5. Bygging Ombygging Innredning Strålebruk Krav til rom med strålekilder I Helse Bergen HF skal stråleskjerming og tekniske sikkerhetssystem forfinnes der hvor det er nødvendig. Disse skal være konstruert slik at risiko for uhell og stråledoser til ansatte og andre personer er i følge hovedmål for strålebruk i Helse Bergen HF Lagerrom for radioaktive kilder Et lagerrom eller skap med radioaktive kilder skal være låst med adgangsbegrensning. Strålenivået utenfor et lagerrom, som inneholder radioaktiv strålekilde, skal ikke overstige 7.5µSv/t Isotoplaboratorium Alle isotoplaboratorier skal være utstyrt og utformet slik at a) stråledosene til personell kan holdes så lave som praktisk mulig b) risiko for kontaminering og for inntak av radioaktive stoffer er minimal c) overflater er tette og jevne for å lette rengjøring og resistente mot den kjemikaliebruk som foregår i laboratoriet d) resirkulering av radioaktive stoffer til laboratoriet eller andre lokaler forhindres, normalt ved hjelp av avtrekksskap. Om nødvendig skal absorberende filtre kunne monteres i ventilasjonsanlegget e) håndvask kan benyttes. Type B isotoplaboratorium skal være forbeholdt arbeid med radioaktive stoffer, og skal være utformet slik at a) det finnes en overgangssone inn til kontrollert område, inneholdende kontamineringsmonitor, egnet håndvask og nøddusj. Overgangen til det aktive området skal være tydelig avmerket ved malt stripe på gulvet eller fysisk barriere; b) laboratoriet har redusert lufttrykk i forhold til omgivelsene, slik at radioaktive stoffer ikke kommer ut i arbeidsatmosfæren c) ventilasjonsanlegg for utadgående luft er tilkoplet separat ventilasjonskanal, med utløp plassert slik at luften ikke resirkuleres inn i arbeidsatmosfæren. Viften skal være plassert nær utløpet av ventilasjonskanalen. Type A laboratorium krever godkjenning etter 8 bokstav n. Godkjenningen vil omfatte spesielle krav til utforming og utstyr i tillegg til kravene til type B laboratorium i denne bestemmelsen Utlufting fra isotoplaboratorium type A Utslipp av radioaktive isotoper til luft fra isotoplaboratorium type A i Parkbygget er kun tillatt over tak i Parkbygget og forutsetter bruk av kullfilter eller annen minst like effektiv renseanordning (kfr. Vedlegg 2, krav i godkjenning GO ). Ref. nr.: Side 11 av 26

12 4.6. Dokumentasjon Strålebruk Dokumentasjon Helsehjelp Berettiget Strålebruk Strålebruk skal dokumenteres ved at relevant informasjon vedrørende utført undersøkelse/ behandling skal finnes i pasientjournal-systemet (eksempelvis radiologisvar, berettigelse eller fravik fra standard prosedyre). SBA-HH, SB-HH Dokumentasjon Pasientdoser Røntgenundersøkelser Strålebruk Helse Bergen skal registrere stråledose til alle pasienter som får utført: - CT-undersøkelser. - angiografi og intervensjon. - konvensjonelle røntgenundersøkelser av magetarmkanalen. - undersøkelser som er spesielt innrettet på barn. For ovenforstående røntgenundersøkelsene skal det finnes prosedyrer for hvordan stråledose til pasient dokumenteres/ journalføres. Felles retningslinjer for registrering og dokumentasjon av stråledose til pasient i Helse Bergen HF skal følges: - all registrering skal kun gjøres der hvor data kan overføres automatisk til RIS eller til PACS o Ved CT på Hagavik skal all registrering skje manuelt - CTDIvol [mgy] og DLP [mgycm] ved alle CT undersøkelser. o Ved CT på Hagavik skal kun CTDIw [mgy] registreres. - DAP [Gycm2] ved angiografi, intervensjon, konvensjonelle røntgenundersøkelser av magetarmkanalen og undersøkelser som er spesielt innrettet på barn., SB-HH Dokumentasjon Pasientdoser Nukleærmedisinske undersøkelser og - behandling Strålebruk Det skal finnes prosedyrer for hvordan stråledose til pasient skal dokumenteres/ journalføres. Felles retningslinjer for registrering og dokumentasjon av stråledose til pasient i Helse Bergen HF skal følges. - all registrering skal fortrinnsvis overføres automatisk til RIS. Helse Bergen skal for hver pasient dokumentere: - tilført aktivitet [MBq] (verifisert i dosekalibrator før administrert i pasient). - anvendt isotop/ legemiddel/ kjemisk form eller vanlig forkortelse., SB-HH Dokumentasjon Pasientdoser Strålebehandling Strålebruk Det skal finnes prosedyrer for hvordan stråledose til pasient skal dokumenteres/ journalføres. Felles retningslinjer for registrering og dokumentasjon av stråledose til pasient i Helse Bergen HF skal følges. - Helse Bergen HF skal kun registrere stråledoser som har terapeutisk hensikt, ikke doser fra strålekilder til grunnlag for doseplan og innstillingskontroll. - Behandlingen skal være dokumentert slik at det skal være mulig å rekonstruere behandlingsopplegg, behandlingsforløp og gitte doser til hver enkelt pasient. - Dosemetriske og geometriske kontroller av behandlingen skal dokumenteres i pasientrapport. - Endring i forhold til behandlingsplan skal dokumenteres., SB-HH Dokumentasjon Pasientdoser Brachyterapi Strålebruk Det skal finnes prosedyrer for hvordan stråledose til pasient skal dokumenteres/ journalføres. Felles retningslinjer for registrering og dokumentasjon av stråledose til pasient i Helse Bergen HF skal følges. - Helse Bergen HF skal kun registrere stråledoser som har terapeutisk hensikt, ikke doser fra strålekilder til grunnlag for doseplan og innstillingskontroll. - Behandlingen skal være dokumentert slik at det skal være mulig å rekonstruere behandlingsopplegg, behandlingsforløp og gitte doser til hver enkelt pasient. - Endring i forhold til behandlingsplan skal dokumenteres. - Plassering av kilder i pasient og behandlingstider dokumenteres., SB-HH Dokumentasjon Hudbehandling Helsehjelp Strålebruk For hudbehandling med rørspenninginntil 15 kv gjelder de samme krav som for høy- og mellomenergetisk strålebehandling når det gjelder dokumentasjon av berettigelse, medisinske protokoller og metodebøker for Ref. nr.: Side 12 av 26

13 behandlingen, individuell doseplanlegging, fiksering og innstilling av apparat, verifikasjon av behandlingen og tilgjengelig informasjon til pasient om risiko knyttet til behandlingen (se Vedlegg 2, kategori F, spesielle krav knyttet til godkjenning)., SB-HH Dokumentasjon Strålebruker Strålebruker(e), som ikke er lege med relevant spesialistutdanning, radiograf, stråleterapeut eller medisinsk fysiker, skal være utpekt og dokumentasjon på dette skal finnes hos Strålebrukansvarlig Dokumentasjon Strålebrukansvarlig Strålebrukansvarlig(e) ved enheten skal være utpekt og dette skal være dokumentert. N2-HH, N2-STØTTE Dokumentasjon Medisinsk-faglig ansvarlig Medisinsk faglig lege(r) skal være utpekt og dette skal være dokumentert. N2-HH Dokumentert opplæringsoversikt/ Kompetanseplan Strålebruk Oversikt over gjennomgått opplæring innen strålebruk for Strålebrukansvarlig, Strålebruker og Strålemedbruker skal dokumenteres og verifiseres i Kompetanseportalen. Innenfor den enkelte enhet gjelder: Kompetanseplanene skal finnes i Kompetanseportalen. Kompetanseportalen skal alltid være oppdatert. Strålebrukansvarlig skal følge med underveis på hvordan kompetanseplanene blir gjennomført og hva som gjenstår. Gjennomførte e-læringskurs blir automatisk overført til den enkeltes medarbeiders portal Strålebrukansvarlig skal ta ut rapporter på enhetsnivå og for den enkelte medarbeider. Strålebrukansvarlig skal verifisere mottatt opplæring for den enkelte medarbeider Dokumentert vedlikehold strålekilder Alt vedlikehold av strålekilder skal være dokumentert, inkludert: - teknisk måleprotokoll for hvert enkelt apparat, med resultat fra ferdigstilling, mottakskontroll og periodiske kontroller, samt vedlikeholds- og servicerapporter., SB-STØTTE Dokumentert vedlikehold Strålekilder til hudbehandling For hudbehandling med rørspenning inntil 15kV gjelder de samme krav som ved høy- og mellomenergetisk strålebehandling når det gjelder dokumentasjon av rutiner for vedlikehold, kvalitetskontroll og dosimetri, se Vedlegg 2., SB-STØTTE Dokumentert vedlikehold utstyr Det skal dokumenteres at måleutstyr og sikkerhetsutstyr/-funksjon, som nyttes ved strålebruk, fungerer etter hensikten., SB-STØTTE Oversikt strålekilder Det skal føres oversikt over ioniserende og ikke-ioniserende strålekilder (eksempelvis UVC-kilder, klasse 4 lasere eller andre kraftige kilder for ikke-ioniserende stråling, som kan føre til at grenseverdier (stråledoser) etter eksisterende normer eller internasjonale retningslinjer overskrides). Oversikten skal angi plassering, kildetype, midlertidig forflytning, samt informasjon som entydig kan identifisere strålekilden (serienummer, produsent, modell, etc.). For radioaktive strålekilder skal oversikten også inneholde opplysninger om isotop og aktivitetsmengde på en gitt dato. For åpne radioaktive strålekilder skal kun isotop og aktivitet registreres. I Helse Bergen HB er Strålebrukansvarlig ved Medisinsk-teknisk avdeling ansvarlig for å holde denne oversikten oppdatert, unntatt for åpne radioaktive kilder., SBA-STØTTE ved Medisinsk-teknisk avdeling Ref. nr.: Side 13 av 26

14 Oversikt representative doser/administrert aktivitet til pasient Det skal føres oversikt over representative doser/administrert aktivitet til pasienter ved typiske røntgendiagnostiske og nukleærmedisinske undersøkelser. SBA-HH 4.7. Egenkontroll Strålebruk Egenkontroll Strålebruker Strålebruker skal gjøre egenkontroll når Strålebrukansvarlig ber om det. SB-HH, SB-STØTTE Egenkontroll Strålemedbruker Strålemedbruker skal gjøre egenkontroll når Strålebrukansvarlig ber om det. SMB-HH, SMB-STØTTE Egenkontroll Strålebrukansvarlig Strålebrukansvarlig skal fortløpende gjøre egnekontroll av strålebruk innen eget ansvarsområde og vedlikeholde egenkontroll-listene/ statuslistene som viser hvordan strålebruken tilfredsstiller kravene i dette kravdokumentet. Kravdokumentet bør leses før egenkontrollen gjøres. Strålebrukansvarlig skal be utvalgte representative strålebrukere/ strålemedbrukere gjøre egenkontroll innen eget ansvarsområde Egenkontroll Nivå 2-leder Nivå 2-leder skal gjøre egenkontroll som en bekreftelse på at strålebruk innen eget ansvarsområde tilfredsstiller kravene i dette kravdokumentet samt i hvilken grad etterlevelsen kan bevises / dokumenteres. Strålevernansvarlig har ansvar for å klargjøre egenkontrollen for nivå 2-lederne. Egenkontrollen, herunder også frekvens, er en del av foretakets bekreftelse av internkontrollen for bruk av stråling. SVA, N2-HH, N2-STØTTE Egenkontroll Verifikasjon/ Revisjon Strålebruk Alle ledere skal vurdere behovet for verifikasjon og revisjon av egenkontrollen. Verifikasjonen og revisjonene skal dokumenteres. SVA, N2-HH, N2-STØTTE, 4.8. Godkjent Kompetent personell Tilstrekkelig ressurser Strålebruk Godkjent Strålebruker Helsehjelp Røntgen- og MR strålekilder Strålebruker, som betjener røntgenapparat (inkl. avanserte C-buer) eller MR-apparat, skal være kompetent og skal: - være lege med spesialistutdanning innen sin fagdisiplin (ie. radiolog, kardiolog, ortoped), tannlege med spesialistgodkjenning i kjeve- og ansiktsradiologi, radiograf eller stråleterapeut. Unntaksvis; personell med dokumentert tilsvarende kunnskaper om strålebruk og strålevern (skal være utpekt av Strålebrukansvarlig). - ha gjennomgått apparat- og metodespesifikk opplæring ifølge opplæringsplan ved enheten. Strålebruker er den som, på vegne av Strålebrukansvarlig, gir eller påvirker stråledose til pasient eller andre som derved blir utsatt for stråling. SBA-HH, SB-HH Ref. nr.: Side 14 av 26

15 Godkjent Strålebruker Helsehjelp Enkel Transportabel røntgenstrålekilde Strålebruker, som betjener enkel transportabel apparatur for fotografering og gjennomlysning eller enkel konvensjonell dentalrøntgenapparatur, skal være kompetent og skal: - være lege/ tannlege, radiograf eller unntaksvis personell som kun har gjennomført dokumentert grunnopplæring (i E-læringsportalen). - ha gjennomgått apparat- og metodespesifikk opplæring ifølge opplæringsplan ved enheten. Strålebruker, som ikke er lege, tannlege eller radiograf, skal være utpekt av Strålebrukansvarlig. Strålebruker er den som, på vegne av Strålebrukansvarlig, gir eller påvirker stråledose til pasient eller andre som derved blir utsatt for stråling. SBA-HH, SB-HH Godkjent Strålebruker Helsehjelp ConeBeam CT og Cone Beam Volumetric Tomography Strålebruker, som betjener CBCT og CBVT for bruk innen kjeve- og ansiktsradiologi, skal være kompetent og skal: - være tannlege med relevant og dokumenterbar kompetanse - ha gjennomgått apparat- og metodespesifikk opplæring ifølge opplæringsplan ved enheten. Strålebruker er den som, på vegne av Strålebrukansvarlig, gir eller påvirker stråledose til pasient eller andre som derved blir utsatt for stråling. SBA-HH, SB-HH Godkjent Strålebruker Helsehjelp Høyenergetisk strålebehandling Strålebruker, som betjener høyenergetisk utstyr for strålebehandling selvstendig, skal være kompetent og skal: - være stråleterapeut - ha gjennomgått apparat- og metodespesifikk opplæring ifølge opplæringsprogram ved enheten. Strålebruker, som påvirker stråledose til pasient, skal være kompetent og skal: - være onkolog eller assistentlege ansatt ved Avdeling for Kreftbehandling og medisinsk fysikk - ha gjennomgått metodespesifikk opplæring ifølge opplæringsprogram ved enheten. Strålebruker er den som, på vegne av Strålebrukansvarlig, gir eller påvirker stråledose til pasient eller andre som derved blir utsatt for stråling. SBA-HH, SB-HH Godkjent Strålebruker Helsehjelp Gammakniv Strålebruker, som betjener Gammakniv i samarbeid med Medisinsk fysiker, skal være kompetent og skal: - være sykepleier, ansatt ved Nevrokirurgisk avdeling, Nevroklinikken. Medisinsk fysiker skal delta i behandlingen. - ha gjennomgått apparat- og metodespesifikk opplæring ifølge opplæringsprogram ved enheten (modul 1 og 3). - ha fått skriftlig intern godkjenning. Strålebruker, som påvirker stråledose til pasient, skal være kompetent og skal: - være spesialist i nevrokirurgi, ansatt ved Nevrokirurgisk avdeling, Nevroklinikken. - ha gjennomgått metodespesifikk opplæring ifølge opplæringsprogram ved enheten. - ha fått skriftlig intern godkjenning. Strålebruker er den som, på vegne av Strålebrukansvarlig, gir eller påvirker stråledose til pasient eller andre som derved blir utsatt for stråling. SBA-HH, SB-HH Godkjent Strålebruker Helsehjelp Nukleærmedisin Strålebruker, som betjener nukleærmedisinsk utstyr, skal være kompetent og skal: - være lege med relevant spesialistgodkjenning eller personell med helsefaglig utdanning på bachelornivå (radiograf, bioingeniør el.). o Personell med bachelorgrad skal seneste 3 år etter ansettelse ha gjennomført videreutdanning i nukleærmedisin og strålevern tilsvarende minst 15 studiepoeng i universitetets- eller høyskolesystemet. eksempelvis videreutdanning innen kunnskapsbasert praksis med vekt på Ref. nr.: Side 15 av 26

16 nukleærmedisin og strålevern ha gjennomgått apparat- og metodespesifikk opplæring ifølge opplæringsplan ved enheten. Strålebruker, som utfører nukleærmedisinsk behandling av pasient, skal være kompetent og skal: - være nukleærmedisiner, onkolog eller personell med skriftlig delegert tillatelse fra nukleærmedisiner eller onkolog. - ha gjennomgått metodespesifikk opplæring ifølge opplæringsplan ved enheten. Strålebruker er den som, på vegne av Strålebrukansvarlig, gir eller påvirker stråledose til pasient eller andre som derved blir utsatt for stråling. SBA-HH, SB-HH Godkjent Strålebruker Helsehjelp Lysbehandlingsapparat Strålebruker, som betjener lysbehandlingsapparat for gulsottbehandling av nyfødte, skal være kompetent og skal: - være helsepersonell. - ha spesiell opplæring i strålevern ved bruk av lys. - ha gjennomgått apparat- og metodespesifikk opplæring ifølge opplæringsplan ved enheten. Strålebruker er den som, på vegne av Strålebrukansvarlig, gir eller påvirker stråledose til pasient eller andre som derved blir utsatt for stråling. SBA-HH, SB-HH Godkjent Strålebruker Støtteaktiviteter Strålebruk Strålebruker, som arbeider med åpne radioaktive kilder, skal være kompetent og skal: - få opplæring før arbeidet starter. - ha gjennomført dokumentert grunnopplæring Trygghetskurs (i E-læringsportalen) hvis strålebruker ikke er radiograf, radiolog, kardiolog, onkolog eller medisinsk fysiker. - ha gjennomgått apparat- og metodespesifikk opplæring ifølge opplæringsplan ved enheten. Strålebruker, som utfører andre støtteaktiviteter, skal være kompetent og: - være ingeniør ved utførelse av teknisk service på strålekilder. - være medisinsk fysiker ved utførelse av faglig service innen medisinsk fysikk. - ha gjennomgått dokumentert grunnopplæring (i E-læringsportalen) hvis en ikke er medisinsk fysiker. - ha gjennomgått apparat- og metodespesifikk opplæring ifølge opplæringsplan ved enheten. Strålebruker, som ikke er radiograf eller medisinsk fysiker, skal være utpekt av Strålebrukansvarlig. Strålebruker er den som, på vegne av Strålebrukansvarlig, gir eller påvirker stråledose til pasient eller andre som derved blir utsatt for stråling. SBA-STØTTE, SB-STØTTE Godkjent Strålebrukansvarlig Strålebruk Strålebrukansvarlig skal være kompetent og skal: - sørge for ressurser og hjelpemidler innen strålebruk og vern ved sin enhet. - ha gjennomgått e-læringskursene «Strålevern og trygghet», «Strålebruk og sikkerhet» og «C-bue og strålevern». - kunne bruke «Kravdokument Strålebruk». - kjenne sitt ansvar som Strålebrukansvarlig, eksempelvis å sørge for at det utarbeides prosedyrer innen strålebruk ved sin enhet. Prosedyrer skal være ifølge «Opplæringsplan innen strålebruk og strålevern til ansatte i Helse Bergen HF" skal benyttes, se Vedlegg 1 "Fellesregler". - søke hjelp hos Seksjon for Medisinsk fysikk ved Avdeling for kreftbehandling og medisinsk fysikk eller Senter for strålebruk for å kunne følge opp strålevernrelaterte problemstillinger. - Strålebrukeransvarlig skal være utpekt av N 2- leder. Strålebrukansvarlig er den som har ansvar for strålebruken innen sitt ansvarsområde eller har personalansvar for strålemedbrukere. Strålebrukansvarlig bestemmer hvilke ressurser og hjelpemidler som skal anvendes til strålebruk og vern innen sitt ansvarsområde. N2-HH, N2-STØTTE, Opplæring Strålebruk o Kompetanseplaner i Kompetanseportalen ved enheten skal følges. o Opplæring i strålebruk skal gjentas som angitt i kompetanseplanen. o Gjennomført, oppdatert opplæring skal dokumenteres i Kompetanseportalen og verifiseres i Kompetanseportalen av enhetsleder / Strålebrukansvarlig. o Når Strålebruker er under opplæring, ligger ansvar for strålebruken hos Strålebruker som gir opplæring ( kjørelærerprinsippet ). SB-HH, SB-STØTTE, SMB Ref. nr.: Side 16 av 26

17 Kompetanseplan Strålebruk Kompetanseplanen: o skal legges inn i Kompetanseportalen. o skal inneholde informasjon om hvor ofte opplæring i strålebruk skal gjentas, avhengig av behov, fortrinnsvis årlig. o «Opplæringsplan innen strålebruk og strålevern til ansatte i Helse Bergen HF" skal benyttes, se Vedlegg 1 "Fellesregler". o Apparat- og metodespesifikk opplæring, som er tilpasset den enkelte enhetens strålebruk og de ansattes kompetanse, skal utvikles, dokumenteres og vedlikeholdes. o Kompetanseplan for Strålebrukansvarlig kan være ganske generell. o Kompetanseplan for Strålebruker og Strålemedbruker må bestemmes på den enkelte enhet av Strålebrukansvarlig. Gjennomført opplæring skal dokumenteres og verifiseres i Kompetanseportalen. Lokale kompetanseplaner for grupper av medarbeider (eksempelvis SBA, SB eller SMB), eventuelt tiltak for kompetanseheving av enkeltmedarbeidere (avtalt utviklingstiltak) skal utarbeides. o Eksisterende e-læringskurs skal fortrinnsvis benyttes. Strålebrukere og Strålemedbrukere skal ha spesifikk opplæring før ny apparatur eller nye metoder tas i rutinemessig bruk, både i Helsehjelp eller Støtteprosesser. Når Strålebruker er under opplæring, ligger ansvar for strålebruken hos Strålebruker som gir opplæring ( kjørelærerprinsippet ) Ressurser Strålebruk Ressursene skal være tilpasset enhetens art, aktiviteter og risikoforhold, og skal brukes i et omfang og form som er nødvendig for å etterleve krav fremsatt i Kravdokument Strålebruk. Det skal spesielt være tilstrekkelig kompetanse, bemanning og utstyr til å gjennomføre en berettiget og optimalisert strålebruk. Stort sett er strålebruk i Helse Bergen ifølge intensjon i strålevernforskriften underlagt godkjenning. Ut fra godkjenningskrav følger krav til kompetanse. FTL, N2-HH, N2-STØTTE, Ressurser Røntgen- og MR diagnostikk I tilknytning til røntgen- og MR diagnostikk i Helse Bergen HF skal det inngå følgende personell: - Lege/ tannlege med spesialistgodkjenning innen sin fagdisiplin (eg. medisinsk radiologi, kjeve- og ansiktsradiologi, kardiologi, lungesykdommer ). Faglig ansvarlig lege(r) skal være utpekt. - Realfaglig personell på mastergradnivå med realkompetanse innen røntgendiagnostikk. Antall skal være tilpasset virksomhetens omfang og kompleksitet slik at nødvendige arbeidsoppgaver blir ivaretatt (eg. optimalisering, dosimetri, kvalitetskontroll, etc.) Faglig ansvarlig fysiker skal ha ytterligere 2 års klinisk erfaring. - Godkjent Strålebruker Helsehjelp Røntgen- og MR strålekilder ifølge Kravdokument Strålebruk - Godkjent Strålebruker Støtteaktiviteter bør inngå for å ivareta nødvendig vedlikehold., kfr. Kravdokument Strålebruk Ressurser Strålebehandling I tilknytning til høy og mellomenergetisk strålebehandling ihelse Bergen skal det inngå følgende personell: - lege med spesialistgodkjenning i onkologi. Faglig ansvarlig lege(r) skal være utpekt. - Realfaglig personell på mastergradnivå med realkompetanse innen stråleterapi. Antall skal være tilpasset virksomhetens omfang og kompleksitet slik at nødvendige arbeidsoppgaver blir ivaretatt (eg. optimalisering, dosimetri, kvalitetskontroll, etc.) Faglig ansvarlig fysiker skal ha ytterligere 2 års klinisk erfaring. - en faglig ansvarlig som kjenner beregningsmodellene og begrensninger til verktøyene. - Godkjent Strålebruker Helsehjelp Strålebehandling ifølge Kravdokument Strålebruk. - Godkjent Strålebruker Støtteaktiviteter bør inngå for å ivareta nødvendig vedlikehold, kfr. Kravdokument Strålebruk Ressurser Nukleærmedisin I tilknytning til nukleærmedisin skal Helse Bergen HF skal det inngå følgende personell: - Ved undersøkelser: lege med spesialistgodkjenning i nukleærmedisin, ved flermodalitesundersøkelser som for eksempel PET/CT og SPECT/CT også lege med spesialistgodkjenning i radiologi dersom apparaturen brukes til CT-diagnostikk. Faglig ansvarlig lege(r) skal være utpekt. - Ved behandlinger: lege med spesialistgodkjenning i nukleærmedisin eller onkologi. Faglig ansvarlig lege(r) skal være utpekt. Ref. nr.: Side 17 av 26

18 - Realfaglig personell på mastergradnivå med realkompetanse innen nukleærmedisin. Antall skal være tilpasset virksomhetens omfang og kompleksitet slik at nødvendige arbeidsoppgaver blir ivaretatt (eg. optimalisering, dosimetri, kvalitetskontroll, etc.) Faglig ansvarlig fysiker skal ha ytterligere 2 års klinisk erfaring. - Godkjent strålebruker Helsehjelp Nukleærmedisin ifølge Kravdokument Strålebruk Ressurser Leger Strålebruk Dersom Helse Bergen benytter stråling til nedenfor stående spesifiserte formål, skal det inngå leger med følgende medisinsk kompetanse og faglig ansvarlig lege(r) skal være utpekt: Hudbehandling (rørspenning inntil 15 kv): Lege med spesialistkompetanse i hud- og veneriske sykdommer. Intraoral dentalradiografi: Tannlege eller tannpleier. Ekstraoral dentalradiografi: Tannlege med relevantog dokumenterbar kompetanse. Røntgen i kiropraktorvirksomhet: Kiropraktor Medisinsk behandling med laser klasse 4 eller IPL: Lege. Medisinsk behandling med laser klasse 3B eller andre sterke ikke-ioniserende kilder: Lege, kiropraktor eller fysioterapeut. Medisinsk behandling av munnhule med optiske kilder: Lege eller tannlege. Medisinsk behandling av øyne med laser: Lege med spesialistutdannelse i øyesykdommer. Lysbehandling av gulsott hos nyfødte: Lege med spesialistutdannelse i barnesykdommer. SBA-HH Ressurs Strålevernansvarlig Strålevernansvarlig har stabsansvar for strålebruk og er kontaktperson mot tilsynsmyndighet Statens strålevern. Strålevernansvarlig skal, sammen med Senter for strålebruk, bistå organisasjonen med samordning, kompetanse, veiledning og ressurser for å bidra til effektiv helsehjelp og trygg strålebruk, samt at stråling brukes i samsvar med myndighetskrav. Antall personer tilknyttet Senter for strålebruk må vurderes, avhengig av organisering og strålebrukens kompleksitet. Strålevernansvarlig skal ha kompetanse og skal: - kunne utføre eller få utført målinger og vurderinger for å bestemme stråledoser. - kunne veilede arbeidstakerne om sikker håndtering av strålekildene, samt bruk av verne- og måleutstyr. - arbeide for at Helse Bergen HF oppfyller kravene til helse, miljø og sikkerhet slik de er fastsatt i strålevernlovgivningen. - kunne utføre eller få utført fysiske, tekniske og radiokjemiske målinger og vurderinger for å bestemme stråledoser. - kunne vurdere helserisiko og konsekvenser ved forskjellige ulykker og unormale hendelser som kan oppstå. FTL, SVA Ressurs Senter for strålebruk Senter for strålebruk skal bistå organisasjonen med samordning, kompetanse, veiledning og ressurser for å bidra til effektiv helsehjelp og trygg strålebruk, samt at stråling brukes i samsvar med myndighetskrav. Senter for strålebruk i Helse Bergen (SfSB HB ) skal: være rådgivende, utredende og informerende organ for ledelsen i Helse Bergen i saker som gjelder strålebruk og vern i foretaket. bistå foretaksledelsen i oppfølging av ledergruppevedtak som har konsekvenser for strålebruk og vern. behandle og legge fram saker for foretaksledelsen i spørsmål om strålebruk som er av betydning for pasientsikkerhet, ansattes sikkerhet og foretakets økonomi. i samarbeid med foretaksledelsen og etter innspill fra ansatte bidra til kvalitetsutvikling av strålebruk og vern. rapportere til administrerende direktør eller den han/hun bemyndiger. Medlemmene skal fortrinnsvis ha operativt ansvar og lang klinisk /praktisk erfaring og skal dekke områdene røntgendiagnostikk, nukleærmedisin og strålebehandling. Antall personer tilknyttet Senter for strålebruk må vurderes, avhengig av organisering og strålebrukens kompleksitet. Senterets leder er Strålevernansvarlig i Helse Bergen. SVA Ref. nr.: Side 18 av 26

19 Ressurs Seksjon for medisinsk fysikk Seksjon for medisinsk fysikk ved Avdeling for kreftbehandling og medisinsk fysikk skal bistå organisasjonen med faglig kompetanse innen strålebruk og strålevern. Seksjonen skal kunne: gi veiledning og undervise i spørsmål relatert til strålebruk og strålevern. kunne utføre eller få utført målinger og gjøre vurderinger for å bestemme stråledoser. kunne veilede arbeidstakerne om sikker håndtering av strålekildene, samt bruk av verne- og måleutstyr. kunne utføre eller få utført fysiske, tekniske og radiokjemiske målinger og vurderinger for å bestemme stråledoser. kunne vurdere helserisiko og konsekvenser ved forskjellige stråleulykker og unormale strålehendelser som kan oppstå. N2-Avdelingsdirektør ved Avdeling for kreftbehandling og medisinsk fysikk, SBA-STØTTE-Seksjonsleder ved seksjon for medisinsk fysikk 4.9. Godkjent Vedlikeholdt utstyr Godkjente strålekilder Kun godkjent og egnet strålekilder skal benyttes. Røntgenapparaturen for dataassistert snittfotografering (CT), angiografi og intervensjon, konvensjonelle røntgenundersøkelser av magetarmkanalen og undersøkelser som er spesielt innrettet på barn skal være utstyrt med en anordning som gir et mål for stråledose til pasient under undersøkelsen. Radioaktive nuklider for nukleærmedisinsk bruk og Technetiumgeneratorer kan kun brukes ved Haukeland universitetssykehus. MR-undersøkelser, klinisk mammografiundersøkelser og strålebehandling kan kun skje ved Haukeland universitetssykehus., SB-STØTTE Kontroll Vedlikehold strålekilder og utstyr Strålekilder i Helse Bergen HF skal være i en slik tilstand at risiko for ulykker, unormale hendelser og uønsket stråleeksponering er så lav som praktisk mulig. Kontroll og evt. kalibrering av strålekilder skal skje ved mottakskontroll, ved vedlikehold av betydning for dosimetrien og skal følge planlagte prosedyrer. Slik kontroll skal skje etter internasjonale protokoller eller nasjonale der det er gitt slike. Måleutstyr, sikkerhetsutstyr og funksjoner skal kontrolleres regelmessig. For kapslede radioaktive strålekilder skal det utføres lekkasjetest der hvor kildekapslingen regelmessig utsettes for mekanisk eller kjemisk slitasje og ved konkret mistanke om skade på kildekapslingen. All periodisk kvalitetskontroll av strålekilder og utstyr skal dokumenteres., SB-STØTTE Røntgen Nukleærmedisin Dosimetri Strålekilder Alle anordninger som gir et mål for pasientdose i røntgendiagnostikk og nukleærmedisin skal kalibreres/verifiseres jevnlig., SB-STØTTE Strålebehandling Dosimetri Strålekilder Det skal finnes og benyttes kalibreringsrutiner for hvordan den beregnede stråledose kontrolleres mot den som blir gitt, unntatt der hvor radioaktive stoffer tilføres pasienten. Strålekilder som brukes til strålebehandling skal være kalibrert, for de strålekvaliteter som brukes klinisk, mot et referanseinstrument som igjen skal kalibreres mot nasjonal normal hvert annet år., SB-STØTTE Strålebehandling System for dosimetrisk- og geometrisk kontroll Ved ekstern høyenergetisk strålebehandling skal det finnes og benyttes system for dosimetrisk- og geometrisk kontroll., SB-HH, SB-STØTTE Ref. nr.: Side 19 av 26

20 Strålebehandling Brachybehandling Verifikasjonssystem Ved ekstern høyenergetisk strålebehandling og ved brachybehandling skal det finnes og benyttes system for verifikasjon, der behandlingen kontrolleres mot planlagte verdier., SB-STØTTE Brachybehandling Strålevernmonitor Der hvor det utføres brachybehandling skal det finnes en strålevernmonitor i kontrollrommet., SB-HH, SB-STØTTE Begrenset manuell overføring av strålebruksdata Stråleapperatur skal være utformet slik at manuell overføring av strålebruksdata begrenses til et minimum Behandling Ikke-ioniserende strålekilder Ved behandling med ikke-ioniserende kilder skal det være et system for dosimetri basert på en vurdering eller kontrollmåling av kildens utbytte Helsekontrollsystem Ansatte Strålebruk Helseundersøkelse Strålebruk Arbeidstakere, som i sitt arbeid kan motta en effektiv stråledose på mer enn 6 msv pr. år eller en ekvivalent dose på mer enn 3/10 av dosegrensene, skal gjennomgå helseundersøkelse av lege, med kompetanse arbeidsmedisiner/ bedriftslege, før de settes til slikt arbeid. Deretter skal disse personene ha helseundersøkelse hvert 3. år eller oftere om det tilrås av lege. Helseundersøkelsen skal ta sikte på å avgjøre om det er medisinske grunner til hinder for at arbeidstakeren sysselsettes med ioniserende stråling eller om det er nødvendig med spesielle tiltak. Arbeidstakere skal henvises til lege for helseundersøkelse dersom vedkommende har blitt utsatt for en stråledose utover dosegrensene gitt i strålevernforskriften, vedkommende av spesielle grunner ønsker dette eller dersom lege har bestemt at vedkommende skal undersøkes Persondosimeter Strålebruk Strålebrukere og Strålemedbrukere som utsettes for ioniserende stråling innen Kontrollert - eller Overvåket område (se Vedlegg 1 om "Fellesregler Strålebruk - Detaljkrav"), skal bære persondosimeter, fortrinnsvis på skulder eller ubeskyttet av blyfrakken. Strålebruker arbeider i et Kontrollert- eller Overvåket område hvis vedkommende gjennomfører mer enn 120 prosedyrer pr år. Strålemedbruker arbeider i et Kontrollert- eller Overvåket område hvis vedkommende deltar i mer enn 120 prosedyrer pr år og i gjennomsnitt står nærmere enn 2 meter fra primærfeltet., SB-HH, SB-STØTTE, SMB Arbeidstakerregister Strålebruk Helse Bergen HF føre ikke eget arbeidstakerregister over hvem som bærer persondosimeter fordi opplysninger om stråledose til enkeltpersoner kan fremskaffes fra Statens strålevern, som er vår leverandør av persondosimetri Laboratorievirksomhet Strålebruk Arbeid med åpne radioaktive kilder Alt laboratoriearbeid med åpne radioaktive kilder, med aktivitet/ -konsentrasjon utover unntaksgrensene gitt i tabell i forskrift, skal foregå i isotoplaboratorium av typec, B eller A, avhengig av aktivitet/ -konsentrasjon. Ref. nr.: Side 20 av 26

Veileder til forskrift om strålevern og bruk av stråling.

Veileder til forskrift om strålevern og bruk av stråling. Veileder10 Veileder 10 Veileder om nukleærmedisin. Veileder til forskrift om strålevern og bruk av stråling. Forskrift 21. november 2003 nr. 1362 om strålevern og bruk av stråling (strålevernforkriften)

Detaljer

Veileder 5. Veileder om medisinsk bruk av røntgen- og MR-apparatur. Veileder til forskrift om strålevern og bruk av stråling

Veileder 5. Veileder om medisinsk bruk av røntgen- og MR-apparatur. Veileder til forskrift om strålevern og bruk av stråling Veileder 5 Veileder om medisinsk bruk av røntgen- og MR-apparatur Veileder til forskrift om strålevern og bruk av stråling Revidert september 2014 Veileder 5 Veileder om medisinsk bruk av røntgen- og MR-apparatur

Detaljer

Veileder 8. Veileder for bruk av optisk stråling til medisinsk og kosmetisk behandling. Veiledning til forskrift om stålevern og bruk av stråling

Veileder 8. Veileder for bruk av optisk stråling til medisinsk og kosmetisk behandling. Veiledning til forskrift om stålevern og bruk av stråling Veileder 8 Veileder for bruk av optisk stråling til medisinsk og kosmetisk behandling Veiledning til forskrift om stålevern og bruk av stråling Revidert 22. juni 2012 Forskrift om strålevern og bruk av

Detaljer

Bruk av røntgendiagnostikk i norske kiropraktorvirksomheter Prosjektrettet tilsyn etter ny forskrift om strålevern og bruk av stråling

Bruk av røntgendiagnostikk i norske kiropraktorvirksomheter Prosjektrettet tilsyn etter ny forskrift om strålevern og bruk av stråling Strålevern Rapport 2005:21 Bruk av røntgendiagnostikk i norske kiropraktorvirksomheter Prosjektrettet tilsyn etter ny forskrift om strålevern og bruk av stråling Norwegian Radiation Protection Authority

Detaljer

StrålevernRapport 2009:2. Bruk av røntgendiagnostikk blant norske tannlegar

StrålevernRapport 2009:2. Bruk av røntgendiagnostikk blant norske tannlegar StrålevernRapport 2009:2 Bruk av røntgendiagnostikk blant norske tannlegar Referanse: Hauge IHR, Widmark A, Bruzell E. Bruk av røntgendiagnostikk blant norske tannlegar. Prosjektretta tilsyn etter ny forskrift

Detaljer

StrålevernRapport 2008:4. Bruk av laser og sterke optiske kilder til medisinske og kosmetiske formål

StrålevernRapport 2008:4. Bruk av laser og sterke optiske kilder til medisinske og kosmetiske formål StrålevernRapport 2008:4 Bruk av laser og sterke optiske kilder til medisinske og kosmetiske formål Referanse: Christensen, T., Nilsen L. T. N. Bruk av laser og sterke optiske kilder til medisinske og

Detaljer

SØKNAD OM GODKJENNING - DEL 1

SØKNAD OM GODKJENNING - DEL 1 SØKNAD OM GODKJENNING - DEL 1 Generell informasjon om virksomheten: Navn på virksomhet: Foretaksnr.: Besøksadresse:, Postnr.:, Sted: Postadresse:, Postnr.:, Sted: Telefon:, Fax:, e-post: Internettadresse:

Detaljer

Yrkeseksponering i Norge Ioniserende stråling Ikke-ioniserende stråling

Yrkeseksponering i Norge Ioniserende stråling Ikke-ioniserende stråling Strålevern Rapport 2005:15 Yrkeseksponering i Norge Ioniserende stråling Ikke-ioniserende stråling Norwegian Radiation Protection Authority Postboks 55 N-1332 Østerås Norway Referanse: Sekse Tonje, Paulsen

Detaljer

SØKNAD OM GODKJENNING - DEL 1

SØKNAD OM GODKJENNING - DEL 1 SØKNAD OM GODKJENNING - DEL 1 Generell informasjon om virksomheten: Navn på virksomhet: Foretaksnr.: Besøksadresse: _, Postnr.:, Sted: Postadresse:, Postnr.:, Sted: Telefon:, Fax:, e-post: Internettadresse:

Detaljer

Personvern og informasjonssikkerhet for virksomheter i tannhelsetjenesten

Personvern og informasjonssikkerhet for virksomheter i tannhelsetjenesten Personvern og informasjonssikkerhet for virksomheter i tannhelsetjenesten - en veileder Veilederen er et støttedokument til Norm for informasjonssikkerhet Utgitt med støtte av: Versjon 1.3 www.normen.no

Detaljer

Forebygging og oppfølging av sykefravær

Forebygging og oppfølging av sykefravær FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Forebygging og oppfølging av sykefravær Sarpsborg kommune 25.1.11 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE OG GJENNOMFØRING...5

Detaljer

Sikker som banken sikrer helseforetakene trygge blodoverføringer?

Sikker som banken sikrer helseforetakene trygge blodoverføringer? Oppsummering av 14 tilsyn i 2008 i henhold til blodforskriften Sikker som banken sikrer helseforetakene trygge blodoverføringer? tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 6/2009 MARS 2009 Rapport

Detaljer

VEILEDNING. (forskrift om håndtering av farlig stoff) Versjon 7. september 2010

VEILEDNING. (forskrift om håndtering av farlig stoff) Versjon 7. september 2010 10 VEILEDNING til forskrift 8. juni 2009 om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen (forskrift om håndtering av farlig stoff) Versjon

Detaljer

Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

Helse, miljø og sikkerhet (HMS) Digital Håndbok 214 Retningslinjer Helse, miljø og sikkerhet (HMS) 03.99 Helse, miljø og sikkerhet (HMS) Mars 1999 Håndbøker i Statens vegvesen Dette er en håndbok i Vegvesenets håndbokserie, en samling

Detaljer

Helse - Miljø - Sikkerhet i KIM-senteret

Helse - Miljø - Sikkerhet i KIM-senteret Innhold: Målsetting for helse, miljø og sikkerhetsarbeidet... 4 Prinsipper:...4 Mål for inkluderende arbeidsliv...4 Lokale forbedringsområder ved enhetene...4 Merknader...4 1. Organisering av helse-, miljø

Detaljer

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern IK-2705 Calmeyers gate 1 Pb. 8128 Dep., 0032 Oslo Telefon 22 24 88 86 - Fakx 22 24 95 90 E-post: postmotak@helsetilsynet.dep.telemax.no

Detaljer

SATSNINGSOMRÅDER 2014

SATSNINGSOMRÅDER 2014 SATSNINGSOMRÅDER 2014 - Plan for BHT - Trening i arbeidstiden - Arbeidsmiljøundersøkelsen - 1 - Innhold 1.0 Innledning... - 3-2.0 NTNUs systematiske HMS-arbeid... - 3-2.1 HMS-systemet... - 3-2.1.1 Arbeidsmiljøutvalg...

Detaljer

Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)

Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) Brukerrettet veiledning, forskrift og kommentarer Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) Best.nr. 544 Utgitt januar 1997 Manuskriptet er utarbeidet

Detaljer

NORSOK STANDARD Rev. 2, desember 2003

NORSOK STANDARD Rev. 2, desember 2003 NORSOK STANDARD S-006N Rev. 2, desember 2003 HMS-evaluering av leverandører Denne NORSOK standarden er utviklet med bred bransjedeltagelse fra interesserte parter i den norske petroleumsindustrien og eies

Detaljer

NORSK BIBLIOTEK TRANSPORT AS PB 204 0612 Oslo Orgnr: 984704828 Tlf: 23140325 Fax: E-post: lars@nbt.as. NBT Håndbok

NORSK BIBLIOTEK TRANSPORT AS PB 204 0612 Oslo Orgnr: 984704828 Tlf: 23140325 Fax: E-post: lars@nbt.as. NBT Håndbok PB 204 0612 Oslo Orgnr: 984704828 Tlf: 23140325 Fax: E-post: lars@nbtas NBT Håndbok : Lars Sandbakken Utarbeidet av: Lars Sandbakken Revidert dato: 05022013 Revisjonsnummer: : Utskrift foretatt 10042013

Detaljer

Radon Temaveiledning

Radon Temaveiledning Melding HO-3/2001 juni 2001 Radon Temaveiledning Forord 1 Formålet med veiledningen 2 Regelverket 3 Saksbehandling og kontroll 4 Stråling og helserisiko 5 Radonkilder og radonkartlegging TEK 6 Tiltak i

Detaljer

STRALEVERiCT I NORGE

STRALEVERiCT I NORGE SIS Rapport 1979:8 En vurdering av STRALEVERiCT I NORGE ved Leiv Bertaig og Jon Flatby En vurdering av STRÅLEVERNET I NORGE ved Leiv Berteig og Jon Platby Statens Institutt for Strålehygiene STATENS INSTITUTT

Detaljer

Hvordan Holde orden i eget Hus

Hvordan Holde orden i eget Hus Veileder IS-1183 Hvordan Holde orden i eget Hus internkontroll i sosialog helsetjenesten innhold 1 Innledning... 6 1.1 Bakgrunn... 7 1.2 Hva er internkontroll... 7 1.3 Internkontroll som en del av et kvalitetssystem...

Detaljer

Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015

Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 HITRA KOMMUNE Fillan den: 07.02.2012 Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte

Detaljer

Kvalitets- og miljøstyringshåndbok

Kvalitets- og miljøstyringshåndbok Kvalitets- og miljøstyringshåndbok Dette er Curato Røntgen Curato Røntgen AS Organisasjonsnummer: 918 041 958, er et selvstendig og frittstående radiologiselskap med godkjente avdelinger i Oslo, Lillestrøm,

Detaljer

Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk. En brosjyre fra Fellesforbundet, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Arbeidstilsynet

Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk. En brosjyre fra Fellesforbundet, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Arbeidstilsynet Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk En brosjyre fra Fellesforbundet, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Arbeidstilsynet Forord Denne brosjyren er et verktøy for å lette arbeidet med helse,

Detaljer

Mye å forbedre vilje til å gjøre det

Mye å forbedre vilje til å gjøre det Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2013 og 2014 med spesialisthelsetjenesten: psykisk helsevern for barn og unge, barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker Mye å forbedre vilje til å gjøre det

Detaljer

Direktoratet for brann- og elsikkerhet

Direktoratet for brann- og elsikkerhet Direktoratet for brann- og elsikkerhet Direktoratet for brann- og elsikkerhet (DBE) arbeider for å verne liv, helse, miljø og materielle verdier. Ansvarsområdet omfatter brann-, eksplosjons- og elsikkerhet,

Detaljer

093 - Anbefalte retningslinjer for avfallsstyring i offshorevirksomheten

093 - Anbefalte retningslinjer for avfallsstyring i offshorevirksomheten 093 - Anbefalte retningslinjer for avfallsstyring i offshorevirksomheten Nr:093 Etablert: 01.02.2004 Revisjon nr: 02 Rev. dato:21.02.2013 Side: 2 FORORD Denne retningslinjen er anbefalt av Norsk olje og

Detaljer

Utdrag fra HMS-håndboka Xstrata Nikkelverk Kapittelinndeling:

Utdrag fra HMS-håndboka Xstrata Nikkelverk Kapittelinndeling: Utdrag fra HMS-håndboka Xstrata Nikkelverk Kapittelinndeling: 1 HMS Policy og Målsetning 2 Linjeorganisasjonen 3 Overordnede krav 4 Opplæring 5 Generelle vernebestemmelser og påbudt verneutstyr 6 Kjemikaliehåndtering

Detaljer