STRÅLEVERNLOVEN eller INSTRUKS TIL STRÅLEBRUK

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STRÅLEVERNLOVEN eller INSTRUKS TIL STRÅLEBRUK"

Transkript

1 STRÅLEVERNLOVEN eller INSTRUKS TIL STRÅLEBRUK En presentasjon på Kurs i miljøvernlovgivning for spesialisthelsetjenesten Gardermoen, 22. April 2013 Rune Hafslund Strålevernansvarlig i Helse Bergen HF Rådgiver ved Avdeling for kreftbehandling og medisinsk fysikk

2 Oppdrag: Gjennomgå det som gjelder av lover og forskrifter innen strålevern Hva må vi forholde oss til mtp. det ytre miljø Bruk av radioaktive isotoper 2

3 Presentasjonen: Litt om aktuelt lovverk Praktisk anvendelse instrukser til strålebruk fra foretaksledelsen hvordan strålebruk er organisert hvem som har ansvar for hva hvordan formidle ut i foretaket 3

4 Strålevernlovgivning - avfall og forurensning Strålevernforskriften Nytt fra jan Radioaktivt forurensning og radioaktivt avfall til ytre miljø blir nå behandlet likt med andre miljøgifter Forskrift om forurensningslovens anvendelse på radioaktiv forurensning og radioaktivt avfall Nytt kapittel 16 om radioaktivt avfall i avfallsforskriften

5 Radioaktivt avfall og - forurensning Strålevernforskriften: Returordninger Varslingsplikt ved alvorlig radioaktiv forurensning Krav til arbeidsplass, oppbevaring og lagring Dosegrenser Merking

6 Radioaktivt avfall og - forurensning Hva er nytt? Tillatelse til å forurense eller gjøre noe som kan føre til forurensning Nye grenseverdier for tillatelsespliktig utslipp hva som er radioaktivt avfall hva som er deponeringspliktig avfall Leveringsplikt og deklarasjonsplikt for radioaktivt avfall Hva er aktuelt for Helse Bergen HF?

7 Tillatelse fra Statens strålevern Tillatelse kreves hvis utslipp overskrider grenseverdiene i vedlegg II i forskriften. «Forskrift om forurensningslovens anvendelse på radioaktivt forurensning og radioaktivt avfall», som viser til paragrafer i «Forurensningsloven» Helse Bergen HF har godkjenning for utslipp til avløp og luft Etter «Strålevernforskriften» Har søkt etter «Forurensningsloven» Rapporteringsplikt ut fra spesielle vilkår i godkjenning Krav til årlig rapportering

8 Radioaktivt avfall og Deponeringspliktig radioaktivt avfall Hvis avfallet inneholder radioaktive stoffer med aktivitet over grenseverdier angitt i vedlegg I a AVFALL Vedlegg I b DEPONERINGSPLIKT Vedleggene finnes i «Forskrift om forurensningslovens anvendelse på radioaktivt forurensning og radioaktivt avfall»

9 Radioaktivt avfall og Deponeringspliktig radioaktivt avfall Avfall skal leveres MINST 1 GANG PR. ÅR til en virksomhet som har tillatelse fra Statens strålevern til å håndtere avfallet. Spesielle regler hvis vi lar avfallet stå til henfall Deklarasjonsplikt når vi leverer avfall Deklarasjonsskjema godkjent av Statens strålevern Et felles skjema for farlig avfall og radioaktivt avfall Tydelig merking av emballasje

10 Håndtering av radioaktivt avfall Avfallsforskriften 16 Helse Bergen HF håndterer ikke radioaktivt avfall. Vi har tillatelse til forurensning og håndtering av eget avfall er inkludert i tillatelsen.

11 Praktisk anvendelse: Hvordan sørge for - Hvordan legge til rette for - at ansatte i Helse Bergen kjenner til og følger relevante lover og forskrifter?

12 Bakgrunn - Strålevernansvarlig: Funksjon koordinator for strålebruk i Helse Bergen HF direktørens forlengede arm ansvarlig for styrende dokumentasjon fra foretaksledelsen Ensom «ulv» i stor organisasjon Viktig spille på lag/ følge felles instrukser Strålebrukgruppe/ Senter for strålebruk Personer med operativt ansvar Gi og få informasjon/ råd

13 Bakgrunn - Strålevernansvarlig: «lettere hverdag» Strålebruk vs. strålevern Sektorielle krav vs. sekvensiell drift Uklar språkbruk: Hvem håndterer? Når oppstår avfall? Hvem kan tolke lov og forskrift? Etterlevelse?

14 Bakgrunn - Strålevernansvarlig: Utgangspunkt: DET ER TRYGT Å VÆRE PASIENT OG ANSATT I HELSE BERGEN! Er alle enig i dette? Synliggjøre viktig!

15 Hvordan legge til rette for - at ansatte i Helse Bergen kjenner til og følger relevante lover og forskrifter? Kravdokument Strålebruk Alle krav som stilles til Helse Bergen Bygger på Risikovurdering gjennomført i Helse Bergen Inneholder Mål for strålebruk i Helse Bergen

16 Krav til strålebruk i Helse Bergen: Myndighetskrav Strålevernlov og forskrift Forurensningsloven og forskrift Forskrift om forurensningslovene anvendelse på radioaktiv forurensning og radioaktivt Avfallsforskriften Styringsdokument fra Helse Vest RHF Spesielle vilkår knyttet til godkjenninger Sektorielt Relevant for strålebruk i Helse Bergen?

17 Krav til strålebruk: Risikovurdering Danne grunnlag for tiltak Hvor er det viktigst å sette inn tiltak? Oversikt over tiltak (barrieretiltak) Hvordan risikovurderte vi strålebruk i Helse Bergen? Hovedmål for pasient-, ansatte-, tredjeperson og miljøsikkerhet Barrieretiltak

18 RESULTAT FRA RISIKOVURDERING SYNLIGGJORT I RISIKOMATRISE: 18

19 TILTAK OVERSIKT RISIKOVURDERING: Synliggjør hvor tiltak er viktigst! Røde gule grønne områder Hvordan er risikoen FØR barrieretiltak og hvordan er risikoen ETTER barrieretiltak vurdert opp mot Hovedmålene DET ER TRYGG STRÅLEBRUK DETTE MÅ SYNLIGGJØRES! 19

20 Barrieretiltak: 1. Adgangskontroll 2. Anskaffelser Lagring Transport Avhending 3. Beredskap Nødprosedyrer 4. Berettigelse Optimalisering Prosedyrer 5. Bygging Ombygging Innredning 6. Dokumentasjon 7. Egenkontroll 8. Godkjent Kompetent personell Tilstrekkelig ressurser 9. Godkjent Vedlikeholdt strålekilde 10.Helsekontrollsystem ansatte 11.Laboratorievirksomhet 12.Policy Mål Risikovurdering Forebyggende tiltak 13.Radioaktivt avfall Forurensning 14.Rapportering Godkjenning Melding 15.Skjermingstiltak 16.Uønsket strålebruk Avvikshåndtering

21 Resultat: Kravdokument Strålebruk med vedlegg foretaksledelsens instrukser til strålebruk finnes på foretakets intranettsider stiller krav til ansvarliggjorte personer 4 vedlegg Fellesregler og Detaljkrav Myndighetsgodkjenninger Unntaksgrenser for radioaktive isotoper Risikorapport

22 KRAVDOKUMENT STRÅLEBRUK 1 INTRODUKSJON Bakgrunn Målgruppe Hensikt Omfang 2 - ORGANISERING FUNKSJONER K 3 - POLICY OG HOVEDMÅL 4 INSTRUKSER (ikke prosedyre) Totalt 26 sider 22

23 BAKGRUNN Bruk av stråling er en forutsetning for å kunne gjennomføre kjerneaktivitetene innenfor diagnostikk og behandling. MÅLGRUPPE Egne medarbeidere - som gir, påvirker eller blir utsatt for stråling Foretakets ledere - som har ansvar for strålekilder og/eller pasienter og/eller medarbeidere som kan bli utsatt for stråling. HENSIKT Bidra til effektiv helsehjelp og trygg strålebruk, samt at stråling brukes i samsvar med myndighetskrav. OMFANG Forutsetter opplærte, kompetente medarbeidere. Skrevet i et språk og i et omfang som er tilpasset de som skal etterleve kravene Fokus på å gi korte, klare meldinger om hvem som skal gjøre hva og eventuelt hvordan. BARRIERETILTAK Forutsetter at barrieretiltak, som brukes i risikovurderingen må fungere. 23

24 Organisering Funksjon Ansvar Gir instruks til STRÅLEMEDBRUKER som assisterer/ kommer i kontakt med en strålekilde STRÅLEBRUKER som gir eller påvirker stråledose til pasient eller ansatt STRÅLEBRUKANSVARLIG som har ansvar for strålebruken innen sitt ansvarsområde og bestemmer hvilke ressurser og hjelpemidler som skal brukes NIVÅ 2-LEDER som har overordnet ansvar for strålebruk innen sin enhet STRÅLEVERNANSVARLIG som skal samordne strålebruk i Helse Bergen HF Strålevernansvarlig Senter for strålebruk Foretaksledelsen Nivå 2-leder Strålebrukansvarlige SYNLIGGJØR hvem skal gjøre hva - evt. hvordan ut fra tiltak i en risikovurdering Strålebruker Strålemedbruker Ingen strålevernkontakt 24

25 Hovedmål Miljøvern Strålebruk Utslipp av radioaktive isotoper utover utslippstillatelsen skal ikke forekomme. Radioaktivt avfall, som sendes ut av foretaket, skal behandles ifølge instruks i Kravdokument Strålebruk I tillegg Hovedmål Pasientsikkerhet Hovedmål Ansattesikkerhet Hovedmål 3.-person sikkerhet

26 Miljøvern ytre miljø: Kapittel 5 Bygging Ombygging Innredning Utlufting fra isotoplaboratorium type A Kapittel 13 Radioaktivt avfall Forurensing Radioaktivt avfall Deponeringspliktig radioaktivt avfall Deklarasjon radioaktivt avfall Utslipp av radioaktive isotoper Prinsipper Radioaktivt avfall og forurensning Kapittel 14 Rapportering Godkjenning Melding Rapportering og Godkjenning

27 Kapittel 5 Bygging Ombygging Innredning: Utlufting fra isotoplaboratorium type A Utslipp av radioaktive isotoper til luft fra isotoplaboratorium type A i Parkbygget er kun tillatt over tak i Parkbygget og forutsetter bruk av kullfilter eller annen minst like effektiv renseanordning (kfr. Vedlegg 2, krav i godkjenning GO ). SBA-HH, SBA-STØTTE

28 Kapittel 13 Radioaktivt avfall Forurensing : Radioaktivt avfall Helse Bergen HF har radioaktivt avfall hvis aktiviteten overskrider verdiene i vedlegg 1a i Forurensnings-forskriften, se tabell i Vedlegg 3: Unntaksgrenser Åpne radioaktive kilder. Radioaktivt avfall skal ikke oppbevares sammen med annet avfall og ulike typer radioaktive isotoper skal ikke sammenblandes. Radioaktivt avfall skal leveres til godkjent anlegg i Norge for behandling. Radioaktive isotoper (avfallet) kan midlertidig lagres forskriftsmessig (etter Strålevernforskriften) innad i foretaket, eksempelvis i Miljøhallen. Internt i foretaket arbeider Helse Bergen HF arbeider med radioaktive isotoper og betrakter dette som avfall først når radioaktive isotoper leveres ut av foretaket for videre behandling eller deponering. SBA-STØTTE, SB-STØTTE

29 Kapittel 13 Radioaktivt avfall forurensing : Deponeringspliktig radioaktivt avfall Helse Bergen HF har deponeringspliktig radioaktivt avfall hvis aktivitet overskrider verdiene i vedlegg 1b i Forurensningsforskriften, se tabell i Vedlegg 3: Unntaksgrenser Åpne radioaktive kilder. Deponeringspliktig avfall skal leveres til godkjent anlegg i Norge for håndtering/ deponering. Radioaktive isotoper (avfallet) kan midlertidig lagres forskriftsmessig (etter Strålevernforskriften) innad i foretaket, eksempelvis i Miljøhallen, men må leveres ut av foretaket minst en gang pr år. Internt i foretaket arbeider Helse Bergen HF med radioaktive isotoper og betrakter dette som avfall først når radioaktive isotoper leveres ut av foretaket for videre behandling eller deponering. SBA-STØTTE, SB-STØTTE

30 Kapittel 13 Radioaktivt avfall Forurensing: Deklarasjon radioaktivt avfall Når Helse Bergen HF leverer radioaktivt avfall, med aktivitet både over og under deponeringsgrensen, skal det fylles ut deklarasjonsskjema (http://www.norsas.no/farlig-avfall/deklarasjonsskjema-for-farligavfall) som er godkjent av Statens strålevern. Avfallsnummer: TYPE AVFALL DEPONERINGSPLIKTIG IKKE DEPONERINGSPLIKTIG Radioaktivt sykehusavfall Radioaktivt avfall fra universiteter og forskningsinstitusjoner Emballasjen skal merkes med deklarasjonsskjemaets løpenummer Internt i foretaket arbeider Helse Bergen HF med radioaktive isotoper og betrakter dette som avfall først når radioaktive isotoper leveres ut av foretaket for videre behandling eller deponering. SBA-Seksjon for Medisinsk fysikk

31 Kapittel 13 Radioaktivt avfall forurensing : Utslipp av radioaktive isotoper Utslipp av radioaktive isotoper til ytre miljø (avløp og luft) skal kun skje ved Haukeland universitetssykehus og skal ikke overstige verdier gitt i utslippstillatelse/ godkjenning, se Vedlegg 2 Myndighetsgodkjenninger Strålebruk. SBA-HH, SBA-STØTTE, SB-STØTTE

32 Kapittel 13 Radioaktivt avfall forurensing : Prinsipp radioaktivt avfall og forurensning Prinsipp som skal følges når det gjelder radioaktivt avfall, radioaktiv forurensing og utslipp til det ytre miljø: føre var; et grunnleggende prinsipp i forurensningspolitikken, spesielt i arbeidet med helse- og miljøfarlige kjemikalier, og særlig miljøgifter. utslipp av radioaktive stoffer til miljøet skal opphøre eller reduseres så langt som teknisk og økonomisk mulig. Substitusjon; et sentralt prinsipp for forebygging av miljøskade fra miljøfarlige stoffer og produkter. unngå å produsere avfall som må tas særskilt hånd om. Best tilgjengelig teknologi skal benyttes slik at utslipp til miljø unngås eller holdes på laveste mulig nivå. radioaktivt avfall, som likevel oppstår, skal leveres slik at det kan håndteres miljømessig forsvarlig. SBA-HH, SBA-STØTTE, SB-STØTTE

33 Kapittel 14 Rapportering Godkjenning Melding: Rapportering fra Strålebrukansvarlig-Helsehjelp Det skal etter hvert årsskifte utarbeides en rapport til nivå 2-leder med opplysninger om: utslipp av radioaktive isotoper til avløp fra pasienter (målt/beregnet utslipp av alle radionukleider ihht. godkjenning, se Vedlegg 2) Rapportering fra Strålebrukansvarlig - Støtteaktiviteter: Det skal etter hvert årsskifte utarbeides en rapport til nivå 2-leder med opplysninger om: utslipp av radioaktive isotoper til avløp og luft fra laboratorie-virksomhet (målt/beregnet utslipp av alle radionukleider ihht. godkjenning, se Vedlegg 2).

34 Kapittel 14 Rapportering Godkjenning Melding: Rapportering til Statens strålevern Det skal sendes årsrapporter til Statens strålevern (innen 31. mars): - Utslipp av radioaktive isotoper SVA

35 Kapittel 14 Rapportering Godkjenning Melding: Godkjenning fra Statens strålevern FORURENSNING FRA RADIOAKTIVT STOFF til ytre miljø: Helse Bergen HF må ha tillatelse fra Statens strålevern for utslipp av radioaktivt stoff til luft eller vann hvis utslippet har samme eller høyere aktivitet enn de verdier som finnes i Vedlegg II (se Vedlegg 3 til Kravdokument) Helse Bergen HF håndterer ikke radioaktivt avfall (håndtering av avfall gjøres i godkjent mottak) og trenger ikke spesiell tillatelse fra Statens strålevern. SVA, N2-HH, N2-STØTTE

36 Kapittel 2 Anskaffelser Lagring Transport Avhending Retur radioaktive strålekilder Det skal finnes returordninger for radioaktive strålekilder. Radioaktive strålekilder som fremdeles avgir stråling, skal merkes og sendes tilbake til forhandler, produsent eller til godkjent anlegg i Norge for deponering. SBA-HH, SBA-STØTTE

37 Kapittel 10: Helsekontrollsystem Ansatte Strålebruk Persondosimeter Strålebruk Strålebrukere og Strålemedbrukere som utsettes for ioniserende stråling innen Kontrollert - eller Overvåket område (se Vedlegg 1 om "Fellesregler Strålebruk - Detaljkrav"), skal bære persondosimeter, fortrinnsvis på skulder eller ubeskyttet av blyfrakken. Strålebrukansvarlig skal sørge for at det blir gitt skriftlig informasjon om doseavlesningene. Strålebruker arbeider i et Kontrollert- eller Overvåket område hvis vedkommende gjennomfører mer enn 120 prosedyrer pr år. Strålemedbruker arbeider i et Kontrollert- eller Overvåket område hvis vedkommende deltar i mer enn 120 prosedyrer pr år og i gjennomsnitt står nærmere enn 2 meter fra primærfeltet. SBA-HH, SBA-STØTTE, SB-HH, SB-STØTTE, SMB

38 Kapittel 8: Godkjent Kompetent personell Tilstrekkelig ressurser Godkjent Strålebruker støtteaktiviteter Strålebruker, som arbeider med åpne radioaktive kilder, skal være kompetent og skal: få opplæring før arbeidet starter. ha gjennomført dokumentert grunnopplæring Trygghetskurs (i E- læringsportalen) hvis strålebruker ikke er radiograf, radiolog, kardiolog, onkolog eller medisinsk fysiker. ha gjennomgått apparat- og metodespesifikk opplæring ifølge opplæringsplan ved enheten. Strålebruker, som ikke er radiograf eller medisinsk fysiker, skal være utpekt av Strålebrukansvarlig. Strålebruker er den som, på vegne av Strålebrukansvarlig, gir eller påvirker stråledose til pasient eller andre som derved blir utsatt for stråling. SBA-STØTTE, SB-STØTTE

39 Kravdokument strålebruk: sikre SAMSVAR med myndighetskrav formidle TRYGGHET Det er trygt å bruke stråling i Helse Bergen HF gi en LETTERE hverdag Eget kapittel: EGENKONTROLL fordi synliggjør hvilke trygghetstiltak vi gjør og har gjort bevisstgjør strålebruker synliggjøre hvilke instrukser som stilles endrer uønsket atferd og holdninger vise hvordan instruksene etterleves 39

40 OPPSUMMERING Informert om aktuelle lover og forskrifter Praktisk anvendelse Kravdokument Strålebruk Organisering, ansvar og instrukser

41 TAKK FOR MEG. TID FOR SPØRSMÅL!

42 42

43 Organisering og synliggjøring av ansvar for hvem: Foretaksledelsen Strålevernansvarlig Senter for strålebruk Nivå 2-leder Nivå 2-leder Nivå 2-leder Nivå 2-leder (klinikkdirektør Kirurgisk Serviceklinikk ved KSK) (klinikkdirektør ved OK) (klinikkdir. ved KirK) (klinikkdirektør ved NK) Strålebrukansvarlige Strålebruks- ansvarlige Strålebruker Strålemedbruker Strålebruker Strålemedbruker MÅ følge krav i Kravdokument Strålemedbruker kan ikke stille krav til Strålebruker Strålebrukansvarlig kan ikke stille krav til Strålebrukansvarlig Direktørene kan forsikre hverandre om trygg strålebruk

Veileder til forskrift om strålevern og bruk av stråling.

Veileder til forskrift om strålevern og bruk av stråling. Veileder10 Veileder 10 Veileder om nukleærmedisin. Veileder til forskrift om strålevern og bruk av stråling. Forskrift 21. november 2003 nr. 1362 om strålevern og bruk av stråling (strålevernforkriften)

Detaljer

Systematisk. Helse-,miljø og sikkerhetsarbeid. Hovedbok. 2 utgave. Gjelder fra 01.05.2006. Oppdatert 2012/2013

Systematisk. Helse-,miljø og sikkerhetsarbeid. Hovedbok. 2 utgave. Gjelder fra 01.05.2006. Oppdatert 2012/2013 Systematisk Helse-,miljø og sikkerhetsarbeid Hovedbok 2 utgave Gjelder fra 01.05.2006 Oppdatert 2012/2013 Elektronisk adresse: www.kirken.tromso.no Side 2 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. LOVER

Detaljer

Rapport etter forurensningstilsyn ved Hæhre Auto AS i Modum kommune

Rapport etter forurensningstilsyn ved Hæhre Auto AS i Modum kommune Vår dato: 24.03.2015 Vår referanse: 2015/1787 Arkivnr.: 472 Deres referanse: Hans Tomter Saksbehandler: Kirsten Kleveland Hæhre Auto AS Postboks 203 3371 VIKERSUND Innvalgstelefon: 32266815 Rapport etter

Detaljer

093 - Anbefalte retningslinjer for avfallsstyring i offshorevirksomheten

093 - Anbefalte retningslinjer for avfallsstyring i offshorevirksomheten 093 - Anbefalte retningslinjer for avfallsstyring i offshorevirksomheten Nr:093 Etablert: 01.02.2004 Revisjon nr: 02 Rev. dato:21.02.2013 Side: 2 FORORD Denne retningslinjen er anbefalt av Norsk olje og

Detaljer

Helse - Miljø - Sikkerhet i KIM-senteret

Helse - Miljø - Sikkerhet i KIM-senteret Innhold: Målsetting for helse, miljø og sikkerhetsarbeidet... 4 Prinsipper:...4 Mål for inkluderende arbeidsliv...4 Lokale forbedringsområder ved enhetene...4 Merknader...4 1. Organisering av helse-, miljø

Detaljer

H Å N D B O K. Helse, miljø og sikkerhet (Internkontrollsystemet)

H Å N D B O K. Helse, miljø og sikkerhet (Internkontrollsystemet) H Å N D B O K Helse, miljø og sikkerhet (Internkontrollsystemet) Ajourført pr. 27. desember Innholdsfortegnelse Forord 1. Grendelaget A. Mål B. Fakta om grendelaget C. Ansvar D. Styrende dokumentasjon

Detaljer

Veiledning. til. forskrift 4. juli 2003 nr 951 om gjødselvarer mv. av organisk opphav

Veiledning. til. forskrift 4. juli 2003 nr 951 om gjødselvarer mv. av organisk opphav Veiledning til forskrift 4. juli 2003 nr 951 om gjødselvarer mv. av organisk opphav 1 Forord Dette er en veileder til deler av Forskrift 4. juli 2003 nr 951 om gjødselvarer mv. av organisk opphav. Den

Detaljer

Veileder 8. Veileder for bruk av optisk stråling til medisinsk og kosmetisk behandling. Veiledning til forskrift om stålevern og bruk av stråling

Veileder 8. Veileder for bruk av optisk stråling til medisinsk og kosmetisk behandling. Veiledning til forskrift om stålevern og bruk av stråling Veileder 8 Veileder for bruk av optisk stråling til medisinsk og kosmetisk behandling Veiledning til forskrift om stålevern og bruk av stråling Revidert 22. juni 2012 Forskrift om strålevern og bruk av

Detaljer

Rapport fra inspeksjon 24. oktober 2012

Rapport fra inspeksjon 24. oktober 2012 Sakshandsamar, innvalstelefon Britt Solheim, 55572334 Vår dato 22.11.2012 Dykkar dato Vår referanse 2012/14100 Dykkar referanse Alireza Soltani Anto Bil Helldalshaugen 22 5222 NESTUN Rapport fra inspeksjon

Detaljer

Miljø- og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten

Miljø- og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten Miljø- og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten Rapport fra arbeidsgruppen September 2008 Utkast 1 Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag 3 2. Bakgrunn for miljø- og klimaprosjektet 5 2.1Oppdraget som er gitt

Detaljer

SPJELKAVIK VIDEREGÅENDE SKOLE

SPJELKAVIK VIDEREGÅENDE SKOLE ELEVHÅNDBOK HMS HELSE-MILJØ-SIKKERHET SPJELKAVIK VIDEREGÅENDE SKOLE 1 INNHOLD Del 1 Om Helse, Miljø og sikkerhet s. 3 Beskrivelse av HMS-systemet for elever s. 4 Organisering og ansvar s. 5 Seksjonskontaktens

Detaljer

Arbeidstilsynet. Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser

Arbeidstilsynet. Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser Arbeidstilsynet Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser 1 Innhold 3 Byggherreforskriften 4 Byggherrens ansvar og plikter/oppgaver 7 SHA-koordinatorens

Detaljer

Overordnet beredskapsplan

Overordnet beredskapsplan Fredrikstad kommune Overordnet beredskapsplan Krisestab Kriseleder Rådmann Beredskapsleder Kommuneoverlege K-1 - Personell K-2 - Situasjon K-3 - Operasjon K-4 - Logistikk K-5 - Informasjon og kommunikasjon

Detaljer

Veileder 5. Veileder om medisinsk bruk av røntgen- og MR-apparatur. Veileder til forskrift om strålevern og bruk av stråling

Veileder 5. Veileder om medisinsk bruk av røntgen- og MR-apparatur. Veileder til forskrift om strålevern og bruk av stråling Veileder 5 Veileder om medisinsk bruk av røntgen- og MR-apparatur Veileder til forskrift om strålevern og bruk av stråling Revidert september 2014 Veileder 5 Veileder om medisinsk bruk av røntgen- og MR-apparatur

Detaljer

Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)

Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) Brukerrettet veiledning, forskrift og kommentarer Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) Best.nr. 544 Utgitt januar 1997 Manuskriptet er utarbeidet

Detaljer

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Statens vegvesen C2-1 C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Innhold 1 Definisjoner... 3 1.1 Kontraktssum (se NS 8406, pkt 2)... 3 1.2 Underentreprenør og underleverandør... 3 2 Kontraktsdokumenter

Detaljer

NORSK BIBLIOTEK TRANSPORT AS PB 204 0612 Oslo Orgnr: 984704828 Tlf: 23140325 Fax: E-post: lars@nbt.as. NBT Håndbok

NORSK BIBLIOTEK TRANSPORT AS PB 204 0612 Oslo Orgnr: 984704828 Tlf: 23140325 Fax: E-post: lars@nbt.as. NBT Håndbok PB 204 0612 Oslo Orgnr: 984704828 Tlf: 23140325 Fax: E-post: lars@nbtas NBT Håndbok : Lars Sandbakken Utarbeidet av: Lars Sandbakken Revidert dato: 05022013 Revisjonsnummer: : Utskrift foretatt 10042013

Detaljer

HMS-system for golfvirksomheter

HMS-system for golfvirksomheter HMS-system for golfvirksomheter Mars 2013 I samarbeid med Norges Golfforbund har Landbrukets HMS tjeneste utviklet et HMS system tilpasset golfvirksomheter. Ved første øyekast kan HMS-systemet virke overveldende

Detaljer

Veileder for kommuner AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL

Veileder for kommuner AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL Veileder for kommuner AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL 2356 2007 Forord Byggavfall utgjør i dag en av de største avfallsstrømmene våre. Hvert år oppstår det størrelsesorden 1,5 millioner tonn

Detaljer

Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser ved Helse Nord RHF

Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser ved Helse Nord RHF Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser ved Helse Nord RHF Internrevisjonsrapport 03/09 23.12.09 Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag... 3 2. Innledning... 3 3. Metode og datagrunnlag... 4

Detaljer

Kvalitetsprosjekt Glittreklinikken Sluttrapport mars 2009

Kvalitetsprosjekt Glittreklinikken Sluttrapport mars 2009 Kvalitetsprosjekt Glittreklinikken Sluttrapport mars 2009 Demings sirkel Innholdsfortegnelse 1 Forord... 1 2 Sammendrag... 2 3 Innledning... 3 4 Bakgrunn... 3 Mandat for Kvalitetsprosjektet... 4 5 Oppstart...

Detaljer

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET HELSE, MILJØ OG SIKKERHET i bygg- og anleggsbransjen PLANLEGGING OG ORGANISERING FORMÅLET MED HEFTET s.4 INNLEDNING s.8 ROLLER, ANSVAR OG OPPGAVER s.14 Byggherre s.15 Prosjektleder s.16 HMS-koordinator

Detaljer

MED SPESIELT FOKUS PÅ TEKNISK OG PLAN

MED SPESIELT FOKUS PÅ TEKNISK OG PLAN FORVALTNINGSREVISJON AV ANSKAFFELSER MED SPESIELT FOKUS PÅ TEKNISK OG PLAN RENNESØY KOMMUNE FEBRUAR 2011 Forsidefoto: Stock Exchng ogaland Revisjon IKS INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget,

Detaljer

Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

Helse, miljø og sikkerhet (HMS) Digital Håndbok 214 Retningslinjer Helse, miljø og sikkerhet (HMS) 03.99 Helse, miljø og sikkerhet (HMS) Mars 1999 Håndbøker i Statens vegvesen Dette er en håndbok i Vegvesenets håndbokserie, en samling

Detaljer

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Statens vegvesen C2-1 C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Innhold 1 Definisjoner... 3 1.1 Kontraktssum (se NS 8406 pkt. 2)... 3 1.2 Underentreprenør, underleverandør, innleid og utsendt

Detaljer

Utkast til veiledning til forurensningsforskriftens kapittel 18 (tankforskriften)

Utkast til veiledning til forurensningsforskriftens kapittel 18 (tankforskriften) Utkast til veiledning til forurensningsforskriftens kapittel 18 (tankforskriften) Innledning Alle som eier, driver, leier eller på annen måte påvirker miljørisiko for tanker som inneholder farlige kjemikalier

Detaljer

ResQ`s vei mot ISO - 14001 sertifisering

ResQ`s vei mot ISO - 14001 sertifisering ResQ`s vei mot ISO - 14001 sertifisering BachelorOppgave utført ved Høgskolen Stord/Haugesund Studie for ingeniørfag Sikkerhet, HMS Av: Evy Johannessen Kand.nr. 22 Astrid Låte Kand.nr. 43 Haugesund Våren

Detaljer

Saksframlegg. Beredskapsplan for akutt forurensing i midt agder

Saksframlegg. Beredskapsplan for akutt forurensing i midt agder Søgne kommune Arkiv: 026 Saksmappe: 2014/3173-9769/2015 Saksbehandler: Paal Kristensen Dato: 06.03.2015 Saksframlegg Beredskapsplan for akutt forurensing i midt agder Utv.saksnr Utvalg Møtedato 31/15 Formannskapet

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 586. Få orden på kjemikaliene

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 586. Få orden på kjemikaliene Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 586 Få orden på kjemikaliene Utgitt første gang i 2004 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim Desember 2006 Publikasjonen har fått ny design.

Detaljer

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern IK-2705 Calmeyers gate 1 Pb. 8128 Dep., 0032 Oslo Telefon 22 24 88 86 - Fakx 22 24 95 90 E-post: postmotak@helsetilsynet.dep.telemax.no

Detaljer