Vedlegg 2: Vedlegg til søknad om utslipp av radioaktive isotoper fra Helse Bergen HF

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedlegg 2: Vedlegg til søknad om utslipp av radioaktive isotoper fra Helse Bergen HF"

Transkript

1 Vedlegg 2: radioaktive isotoper fra Helse Bergen HF Bergen, 06. desember 2012 Dette vedlegget er utarbeidet av strålevernansvarlig Rune Hafslund og bygger på «Veiledning til søknad om tillatelse til radioaktiv forurensning og håndtering av radioaktivt avfall». I dette vedlegget refereres det til «Kravdokument Strålebruk» (vedlegg 3). Kravdokumentet er foretaks-ledelsens instruks til strålebruk i Helse Bergen HF, det finnes i det sentrale dokumentstyringssystemet og har dokumentnummer Det er senest revidert Liten tekst i kursiv i etterkant av hver paragraf er den forskrift/ -tekst som veilederen viser til. 1. Opplysninger om foretaket 1.1. Generelt Namn på virksomhet: Helse Bergen HF Foretaksnummer: Tlf/Fax: / Internett: Besøksadresse: Haukeland universitetssjukehus, Jonas Liesvei 65, 5021 Bergen Postadresse: Haukeland universitetssjukehus, 5021 Bergen E-post: Kontaktperson Strålevernansvarlig Rune Hafslund, tel Organisasjonskart Foretaket 1

2 Organisasjon strålebruk Foretaksledelsen Strålevernansvarlig Senter for strålebruk Nivå 2-leder Strålebrukansvarlig Strålebruker Strålemedbruker Iflg. «Kravdokument Strålebruk», kapittel Søknaden gjelder Søknaden gjelder fornyet tillatelse for utslipp av radioaktive isotoper etter forurensingsforskriften. Det er kun endring i forhold til godkjenninger foretaket tidligere har fått (GO05-19 med tillegg 1-5 og TU11-04) for isotopene 123 I og 18 F Beskrivelse av virksomheten Virksomheten er Helse Bergen HF. Søknad gjelder utslipp av radioaktive isotoper fra Haukeland universitetssykehus. Utslipp vil skje ved kjerneaktivitetene helsehjelp og forskning. Av aktuelle prosesser under helsehjelp er pasientundersøkelse og behandling relevant for denne søknaden. Utslipp vil også skje under laboratoriearbeid, som er støtteaktivitet til nevnte kjerneaktiviteter. Forurensningsforskriften

3 2. Opplysninger om kompetanse Vedlegg 2: 2.1. Beskrivelse av hvordan virksomheten oppfyller krav til kompetanse Helse Bergen HF har siden 2006 hatt godkjenning for utslipp av radioaktive isotoper, og det er ingen vesentlige endringer i kompetanse til personalet siden godkjenning ble gitt. «Kravdokument Strålebruk» har i kapittel 4.8 «Godkjent Kompetent personell Tilstrekkelig ressurser Strålebruk» instruks om kompetanse til «Strålebruker». Det stilles altså krav til den enkelte «Strålebruker», til den medarbeider som gir eller påvirker dose til pasient eller andre personer. Samtidig finnes instruks til «Strålebrukansvarlig» som har personalansvar for «Strålebruker» og derved ansvar for at «Strålebrukere» innen sin enhet har nødvendig kompetanse til å utføre det arbeid de er satt til å gjøre. Nivå 2-leder har delegert ansvar for å u tpeke «Strålebrukansvarlig(e)» ved sin divisjon/ klinikk/ avdeling og til å ansvarlig-gjøre disse. Administrerende direktør har senest på møter for sine N2-/N3- ledere i oktober 2012 informert og instruert disse om at Strålebrukansvarlig må være bevisst sitt ansvar, utarbeide nødvendige strålevernprosedyrer og inneha nødvendig kompetanse. Strålevernforskriften 15, Avfallsforskriften 16-4 «Forsvarlig oppbevaring mv. av radioaktivt avfall» Radioaktivt avfall skal håndteres forsvarlig. Alle som oppbevarer, transporterer eller håndterer radioaktivt avfall, skal treffe nødvendige tiltak for å unngå fare for forurensning eller skade på mennesker eller dyr. Radioaktivt avfall skal ikke blandes sammen med annet avfall og ulike typer radioaktivt avfall skal ikke sammenblandes dersom dette kan medføre fare for forurensning eller skape problemer for den videre håndteringen av avfallet. Det ikke er tillatt å fortynne radioaktivt avfall med den hensikt å komme under grensene for radioaktivt avfall i vedlegg I til forskrift 1. november 2010 nr om forurensningslovens anvendelse på radioaktiv forurensning og radioaktivt avfall Beskrivelse av kompetanse til strålevernkoordinator Strålevernansvarlig (strålevernkoordinator) i Helse Bergen HF, Rune Hafslund, er sivilingeniør fra NTH 1976 og har vært ansatt ved sykehuset siden Norsk Forening for Medisinsk Fysikk har ifølge sine retningslinjer for intern sertifisering, godkjent ham som medisinsk fysiker og medisinsk fysiker spesialist innen strålevern og innen stråleterapi. Strålevernforskriften 16 3

4 3. Opplysninger om skjerming og sikkerhetsutstyr 3.1. Beskrivelse av hvordan virksomheten oppfyller krav om forsvarlig håndtering av radioaktive stoffer Arbeid med radioaktive isotoper skal være ifølge instrukser i «Kravdokument Strålebruk». Dokumentet forutsetter at de barrieretiltak, som er brukt i risikovurdering ved strålebruk i Helse Bergen HF, må fungere. Barrieretiltak kan kun f ungere hvis krav følges av de personer det stilles krav til. «Kravdokument Strålebruk» ansvarliggjør disse personer, kfr. «Organisasjonskart Strålebruk» hvor funksjoner og de rved personer er ansvarliggjort. Aktuelle barrieretiltak er (underpunkt er ikke tatt med): 1. Adgangskontroll 2. Anskaffelser Lagring Transport Avhending 3. Beredskap Nødprosedyrer 4. Berettigelse Optimalisering Prosedyrer 5. Bygging Ombygging Innredning 6. Dokumentasjon 7. Egenkontroll 8. Godkjent Kompetent personell Tilstrekkelige ressurser 9. Godkjent Vedlikeholdt strålekilde 10. Helsekontrollsystem ansatte 11. Laboratorievirksomhet 12. Policy Mål Risikovurdering Forebyggende tiltak 13. Radioaktivt avfall Forurensning 14. Rapportering Godkjenning Melding 15. Skjermingstiltak 16. Uønsket strålebruk Avvikshåndtering I kapittel 4.15 «Skjermingstiltak Strålebruk», finnes instruks for skjerming av pasient, foster, ansatte og tredjeperson og det finnes instruks om sikkerhetsutstyr og hvor helsehjelp med åpne radioaktive kilder skal utføres. Foretaket disponerer tilstrekkelig sikkerhetsutstyr, måleutstyr og utstyr for å ta hånd om eventuelt søl og lekkasjer, og «Strålebruker» har kompetanse til å bruke utstyret. Strålevernforskriften 15og 25, Avfallsforskriften 16-4 (sikkerhetsutstyr, måleutstyr, utstyr vedr. søl og lekkasjer) 4

5 4. Opplysninger om internkontroll/ HMS-regelverket på sokkelen Regelverk rundt internkontroll er relevant, mens HMS-regelverket på sokkelen ikke er relevant for denne søknaden Oversikt over prosedyrer som omhandler håndtering av radioaktive stoffer I «Kravdokument Strålebruk» finnes flere paragrafer som omhandler instrukser / prosedyrer til arbeid med radioaktive isotoper/ materiale; 3.5 Hovedmål miljøvern Merking Innlåsing av radioaktive kilder Nye radioaktive strålekilder Kapsling Måleutstyr radioaktiv kontaminering Lagring/ oppbevaring radioaktive strålekilder Mellomlagring radioaktive strålekilder Retur radioaktive strålekilder Beredskap ved brann sabotasje tyveri Radioaktivt materiale Beredskap ved atomulykke Radioaktivt materiale Nødprosedyrer Strålebruk Berettiget strålebruk Nukleærmedisinsk behandling Individuell planlegging Lagerrom for radioaktive kilder Isotoplaboratorium Utlufting fra isotoplaboratorium type A Oversikt strålekilder Godkjent strålebruker Helsehjelp Nukleærmedisin Godkjent strålebruker Støtteaktiviteter Strålebruk Ressurser Nukleærmedisin Ressurser Strålevernansvarlig Ressurser Seksjon for medisinsk fysikk Godkjente strålekilder Kontroll Vedlikehold strålekilder og utstyr Strålebehandling Dosimetri Strålekilder Arbeid med åpne radioaktive kilder 4.13 Radioaktivt avfall Forurensning Rapportering fra Strålebrukansvarlig Helsehjelp Rapportering fra Strålebrukansvarlig Støtteaktiviteter Rapportering fra N2-leder Strålebruk Rapportering til Statens strålevern Godkjenning fra Statens strålevern Meldinger til Statens strålevern Skjerming Sikkerhetsutstyr Strålebruk Helsehjelp med åpne radioaktive kilder Melding uønsket strålehendelse Avvik Rapportering uønsket strålehendelse til Statens strålevern I tillegg finnes lokale prosedyrer ved den enkelte seksjon. 5

6 4.2. Oversikt over prosedyrer som omhandler radioaktiv forurensning Kapittel 4.13 i «Kravdokument Strålebruk» omhandler Radioaktivt avfall og forurensning. Det inneholder Radioaktivt avfall Deponeringspliktig radioaktivt avfall Deklarasjon radioaktivt avfall Utslipp av radioaktive isotoper Prinsipp Radioaktivt avfall og forurensning 4.3. Kartlegging og vurdering av risiko i forbindelse med håndtering av strålekilder med både total aktivitet og spesifikk aktivitet lik eller over unntaksgrensene gitt i strålevernforskriften ( 17) Vedlegg 4 til «Kravdokument Strålebruk» er risikorapport for strålebruk i Helse Bergen HF. Denne inneholder en risikovurdering ved bruk av radioaktive strålekilder, og vurderingen er gjort opp mot mål om pasientsikkerhet, ansattesikkerhet, tredjeperson sikkerhet og miljøvern. Strålevernforskriften 17 «Risikovurdering og forebyggende tiltak» 4.4. Hvordan er styrings og internkontrollsystem iverksatt Ifølge EK-dokument nr «Ledelsens gjennomgåelse av internkontroll og kvalitetsstyringssystem» skal N2-lederne «minst én gang i året gjennomgå organisasjonens system for kvalitetsstyring og internkontroll og kontrollere at dette fortsatt er hensiktsmessig og tilstrekkelig og at det fungerer effektivt. Gjennomgåelsen skal omfatte muligheter for forbedringer og behov for endringer i systemet. Gjennomgangen skal dokumenteres». «Kravdokument Strålebruk» er gjort kjent for N2-lederne og dokumentet finnes i EK. «Kravdokument Strålebruk» er revidert for å få samsvar med ovenstående punkt: Forbyggende tiltak Strålebruk Nivå 2-leder og Strålebrukansvarlige skal årlig informere sine medarbeidere om «Kravdokument Strålebruk» og hvilket ansvar som er lagt på Strålebrukansvarlig, Strålebruker og Strålemedbruker. N2-HH, N2-STØTTE, SBA-HH, SBA-STØTTE 6

7 5. Opplysninger om radioaktiv forurensing og forebygging av forurensing 5.1. Beskrivelse av tilførsel Søknaden omhandler kun utslipp av radioaktive isotoper til luft og vann (avløpssystem) Beskrivelse av alle utslipp til luft, vann og grunn som virksomheten forårsaker eller kan forårsake. Nedenfor er oversikt over alle utslipp av i Oversikten er utarbeidet av strålevernansvarlig Rune Hafslund. Data er hentet fra Årsrapport 2011 Utslipp fra Helse Bergen HF, datert 29. mars UTSLIPP TIL AVLØP fra pasient ved diagnostikk og terapi 2011 HELSE BERGEN HF Samlet administrert aktivitet [MBq] UTSLIPP [MBq] (30 % av administrert Utslippstillatelse til avløp [MBq] Isotop Diag. Terapi Totalt aktivitet) ( / ) 11 C F P Cr Ga Sr Y m Tc In I (ny søknadsverdi) 131 I Sm Samlet administrert aktivitet er tatt fra Årsrapport 2011 Administrasjon av radioaktivt legemiddel eller stoff til personar i samanheng med medisinsk diagnostikk, behandling eller forskning, datert UTSLIPP TIL AVLØP fra laboratorievirksomhet i 2011 HELSE BERGEN HF Isotop INNKJØPT AKTIVITET [MBq] Mengde/ Sted Totalt SAMLET UTSLIPP TIL AVLØP [MBq] Mengde/ Sted Totalt Utslippstillatelse til avløp [MBq] (18. mai 2010) 3 H 0 / Hormon (msd) 0/ Med.gen. (msd) P 120 / Med.gen (msd)

8 35 S 0/ Hormon (msd) 42.9 / Nev.forsk.lab (nk) 0/ Med.gen (msd) (30%) Cr 0 / Med. spesiallab (ma) I 4.29/ Nevro-Revma lab(msd) / Hormon (msd) 0/ Med.gen. (msd) (40%) U ,007 UTSLIPP TIL LUFT fra laboratorievirksomhet i 2011 HELSE BERGEN HF Isotop PRODUSERT AKTIVITET [MBq] ved SfNM/PET* SAMLET UTSLIPP TIL LUFT [MBq] (10%) Utslippstillatelse til luft [MBq] (18. mai 2010) 11 C N F (ny søknadsverdi) * SfNM/PET - Senter for nukleærmedisin/ PET ved Radiologisk avdeling msd - Medisinsk Service Divisjon ma - Medisinsk avdeling nk - Nevroklinikken Helse Bergen søker altså om uendret utslipp for de fleste isotopene, og søker om å få øke utslipp av 123 I og 18 F til de tall som er oppgitt i rødt i tabellene ovenfor, hhv og MBq/år. Årsaken til dette er: 1. Økt bruk av 123 I fordi denne isotopen gir bedre MIBG-diagnostikk enn bruk av isotopen 131 I. Utslipp av 131 I vil bli redusert i forhold til tidligere utslipp. 2. Antall pasienter som scannes ved PET/CT har økt betraktelig, egenprodusert 18 F må derfor økes og utslipp vil følgelig også økes Beskrivelse av rensing eller andre utslippsreduserende tiltak I Parkbygget har foretaket rensing i form av kullfiltre påmontert utgang av luften fra hotcelle i isotoplaboratorium type A og utgang av luften fra syklotronbunkeren. Foretaket har ikke egen oppsamlingstank ved produksjon og behandling av isotopene 11 C, 18 F og 13 N Beskrivelse av om utslippet via kommunal ledning eller egen ledning Utslipp til vann skjer via det kommunale avløpsnettet. 8

9 Beskrivelse av om utslippene vil være støtutslipp eller kontinuerlig utslipp Utslipp til avløp fra pasient: Utslipp til a vløp må karakteriseres som «semi-kontinuerlig» siden utslippet skyldes utslipp (vannlatning/ avføring) fra pasient som er til undersøkelse eller behandling. Utslipp til avløp fra laboratorievirksomhet: Arbeid i laboratorium foregår mer eller mindre gjennom hele året, men utslipp er kun knyttet til spesielle arbeidsoperasjoner. Utslippene må derfor karakteriseres som «semi-kontinuerlig». Utslipp til luft ved laboratorievirksomhet: Utslipp til lu ft skjer ved produksjon av isotoper i vår syklotron og ved ferdigstilling i legemiddelfabrikken, og dette vil skje støtvis under hver produksjon Fysiske egenskaper (støv, flytende, slam, innhold av faststoff, osv) De radioaktive isotopene finnes enten i flytende form eller i gass form Radioaktive stoffer Aktuelle radioaktive isotoper er angitt i tabellene i punkt ovenfor Spesifikk aktivitet (Bq/år) Spesifikk aktivitet fra de aktuelle radioaktive isotoper er angitt i tabellene i punkt ovenfor Utslippsmengde gitt i liter eller kubikkmeter pr år Utslippsmengde i liter eller kubikkmeter er vanskelig å anslå. Volum (l eller m 3 ) av kjøpte isotoper og egen-produserte isotoper er svært lite, anslagsvis under 1 liter, og når dette blir fortynnet i p asient og ved utslipp i v ask/ toalett blir det nødvendigvis større volum Forslag til beregning eller måleprogram av tilførsel til det ytre miljø Som en ser i tabellene i punkt ovenfor har Helse Bergen HF beregnet utslippene til hhv. 10%, 30% og 40% slik det er angitt i tabellene. Disse verdier har vært brukt ved vår årlige rapportering til Statens strålevern av utslipp. Helse Bergen HF har et måleprogram for å måle tilførsel av radioaktive isotoper til luft. Man har installert 2 stk. meget sensitive krystall baserte detektorer på utgangskanalene i ventilasjonen fra syklotron og legemiddelfabrikk i Parkbygget. Forurensningsforskriften 36-2 (omhandler innhold i søknaden) 9

10 5.3. Beskrivelse av teknikker som kan forebygge eller begrense forurensning og skadevirkningene av denne Kapittel 4, punkt «Prinsipper Radioaktivt avfall og forurensning» i «Kravdokument Strålebruk» gir instruks til hvordan foretaket kan forebygge og begrense forurensing. Forurensningsforskriften 36-2 (omhandler innhold i søknaden) 5.4. Beskrivelse av tiltak for å begrense generering av avfall, herunder muligheter for gjenvinning, og øvrig håndtering av avfall Kapittel 4, punkt 4.13 «Radioaktivt avfall Forurensning» i «Kravdokument Strålebruk» gir instruks om hvordan foretaket kan begrense generering av avfall som skal sendes ut av foretaket og hvordan foretaket skal behandle radioaktivt avfall som skal ut av foretaket. Forurensningsforskriften 36-2 (omhandler innhold i søknaden) 10

11 6. Opplysninger om håndtering av radioaktivt avfall Helse Bergen HF arbeider med radioaktive isotoper og betrakter dette som avfall først når radioaktive isotoper leveres ut av foretaket for videre behandling eller deponering. I kapittel 4, punkt 4.13 «Radioaktivt avfall Forurensning» i «Kravdokument Strålebruk» beskrives hvordan Helse Bergen HF skal forholde seg til avfall som blir sendt ut av foretaket til godkjent anlegg i Norge for håndtering og /eller deponering. Helse Bergen HF håndterer således ikke radioaktivt avfall Beskrivelse av avfallet det søkes om å håndtere Ikke relevant for Helse Bergen HF, kfr. ovenfor. Avfallsforskriften 16-5 «Tillatelse til håndtering av radioaktivt avfall» Den som håndterer deponeringspliktig radioaktivt avfall skal ha tillatelse fra Statens strålevern. Den som har tillatelse til å håndtere farlig avfall etter 11-6 i denne forskriften kan håndtere radioaktivt avfall som ikke er deponeringspliktig. Den som ikke har tillatelse til å håndtere farlig avfall etter 11-6 i denne forskriften, men som likevel håndterer radioaktivt avfall som ikke er deponeringspliktig, skal ha tillatelse fra Statens strålevern Beskrivelse av den kapasitet virksomheten søker om for håndtering av radioaktivt avfall Ikke relevant for Helse Bergen HF, kfr. ovenfor Beskrivelse av hvordan avfallet skal håndteres. Ikke relevant for Helse Bergen HF, kfr. ovenfor. Avfallsforskriften 16-4 Forsvarlig oppbevaring mv. av radioaktivt avfall Radioaktivt avfall skal håndteres forsvarlig. Alle som oppbevarer, transporterer eller håndterer radioaktivt avfall, skal treffe nødvendige tiltak for å unngå fare for forurensning eller skade på mennesker eller dyr. Radioaktivt avfall skal ikke blandes sammen med annet avfall og ulike typer radioaktivt avfall skal ikke sammenblandes dersom dette kan medføre fare for forurensning eller skape problemer for den videre håndteringen av avfallet. Det ikke er tillatt å fortynne radioaktivt avfall med den hensikt å komme under grensene for radioaktivt avfall i vedlegg I til forskrift 1. november 2010 nr om forurensningslovens anvendelse på radioaktiv forurensning og radioaktivt avfall Beskrivelse av avfallsstrømmene Ikke relevant for Helse Bergen HF, kfr. ovenfor Beskrivelse av eventuell bruk av kjemikalier i håndtering av radioaktivt avfall Ikke relevant for Helse Bergen HF, kfr. ovenfor Beskrivelse av om avfallet inneholder nuklider med kort halveringstid og om det skal stå lagret til henfall Ikke relevant for Helse Bergen HF, kfr. ovenfor. 11

12 7. Opplysninger om arbeidsmiljø Vedlegg 2: 7.1. Vurdering av og en eventuell klassifisering av arbeidsplass Helse Bergen HF har vurdert og klassifisert spesifikk angitte arbeidsplasser som kontrollert og overvåket område ut fra 29 i Strålevernforskiften. Nedenfor er gjengitt relevant utdrag fra Vedlegg 1 i «Kravdokument Strålebruk»: Kontrollert område i Helse Bergen HF: Ioniserende stråling rom med fast montert røntgenutstyr som er i daglig bruk (inkl. 10kV hudbestråler) rom med avansert c-bue rom med gammakamre, SPECT/ CT og PET/CT rom med lineærakselleratorer rom med Gammakniv rom med brachyterapikilder rom for injeksjon av radioaktive isotoper alle isotoplaboratorium type A og B (Hot-lab) område med radius 2 meter rundt mobilt røntgenutstyr Området rundt en pasient som sender ut radioaktiv stråling, er IKKE klassifisert som kontrollert område i Helse Bergen HF dersom opplæring er gitt til de personer som rutinemessig pleier pasienten og som derved er yrkeseksponert. Ikke-ioniserende stråling område rundt en laser (må defineres bedre, viser kun til veileder 8) område innenfor et magnetfelt på 3mT rundt et MR-apparat. Område innenfor skjermrommet (faraday-buret) ved regional hypertermi Kontrollert område er avklassifisert når utstyret ikke sender ut stråling/ er avslått. radioaktiv kilde (eksempelvis pasient) ikke befinner seg i rommet. strålebruker ikke utfører flere enn 120 prosedyrer pr år.* strålemedbruker ikke deltar i flere enn 120 prosedyrer pr år og i gjennomsnitt ikke står nærmere enn 2 meter fra primærfeltet.* * En begrunnelse for innført antall prosedyrer/ undersøkelser finnes i vedlegg 101. Kontrollert område er ifølge strålevernforskriften et område der arbeidstaker kan utsettes for effektiv stråledose fra ioniserende stråling større enn 6mSv/år eller dersom dosen til hendene kan overstige 150mSv/år. Begrepet får ikke anvendelse i forhold til radon. Overvåket område i Helse Bergen HF: Ioniserende stråling sluse mellom røntgenlab og kontrollrom hvis dør mangler.. sluse inn til isotoplaboratorium type A og B. isotoplaboratorium type C. lagerrom/ skap for radioaktive strålekilder. rom på patologen/ HUS med fast montert røntgenutstyr. Området rundt en pasient som sender ut radioaktiv stråling, er IKKE klassifisert som overvåket område i Helse Bergen HF dersom opplæring er gitt til de personer som rutinemessig pleier pasienten og som derved er yrkeseksponert. Ikke-ioniserende stråling område innenfor et magnetfelt på 0.5 mt rundt et MR-apparat. Overvåket område er avklassifisert når utstyret ikke sender ut stråling/ er avslått. radioaktiv kilde (eksempelvis pasient) ikke befinner seg i rommet. strålebruker ikke utfører flere enn 120 prosedyrer pr år.* strålemedbruker ikke deltar i flere enn 120 prosedyrer pr år og i gjennomsnitt ikke står nærmere enn 2 meter fra primærfeltet.* * En begrunnelse for innført antall prosedyrer/ undersøkelser finnes i vedlegg 101. Overvåket område er ifølge strålevernforskriften et område der arbeidstaker kan utsettes for effektiv stråledose fra ioniserende stråling større enn 1mSv/år eller dersom dosen til hendene kan overstige 50mSv/år. Begrepet får ikke anvendelse i forhold til radon. 12

13 Isotoplaboratorier i Helse Bergen HF: PARKBYGGET Rom XXX Type A FDG-laboratorium Rom XXX Type B Kvalitetssikrings-laboratorium Rom XXX Type A Forsknings-laboratorium Rom XXX Type A Ut-rom for radiofarmaka Rom XXX Type B Nukleærmedisinsk-laboratorium Strålevernforskriften Beskrivelse av hvordan arbeidstaker som arbeider innen kontrollert eller overvåket område får fastlagt sin personlige stråledose Persondosimetri (tjeneste kjøpt fra Statens strålevern) er grunnlaget for å kunne fastlegge personlig stråledose. «Kravdokument Strålebruk» gir i punkt «Persondosimeter Strålebruk» instruks om hvem som skal bære persondosimeter: Strålebrukere og Strålemedbrukere som utsettes for ioniserende stråling innen Kontrollert - eller Overvåket område (se Vedlegg 1 om "Fellesregler Strålebruk - Detaljkrav"), skal bære persondosimeter, fortrinnsvis på skulder eller ubeskyttet av blyfrakken. SBA-HH, SBA-STØTTE, SB-HH, SB-STØTTE, SMB Instruksen stiller også krav til «Strålebrukansvarlig» om å tilrettelegge for bruk av persondosimeter. Oppfølging av personlige stråledoser skjer ved instruks om rapportering fra «Strålebrukansvarlig» i punkt og i «Kravdokument Strålebruk». Et relevant utdrag er vist nedenfor: Det skal etter hvert årsskifte utarbeides en rapport til nivå 2-leder med opplysninger om: - stråledose til yrkeseksponerte (strålebrukere/ strålemedbrukere), som i en måleperiode har registrert en dosimeterverdi H[10] større enn 3.0 msv, sammen med en oversikt over tiltak som er satt i verk. - stråledose til yrkeseksponerte som har mottatt en effektiv stråledose større enn 20mSv/år. Likeledes finnes instruks om rapportering fra «Nivå 2-leder» i punkt i «Kravdokument Strålebruk»: Det skal innen 1. februar hvert år utarbeides en årsrapport til Strålevernansvarlig om forhold relevant for enheten: - Stråledose til yrkeseksponerte (strålebrukere/ strålemedbrukere) som i en måleperiode har fått registrert en dosimeterverdi H[10]større enn 3.0 msv, sammen med en oversikt over tiltak som er satt i verk. - Stråledose til yrkeseksponerte som har mottatt større effektiv stråledose enn 20mSv/år. Endelig finnes instruks om rapportering fra «Strålevernansvarlig» i punkt i «Kravdokument Strålebruk»: Det skal sendes årsrapporter til Statens strålevern (innen 31. mars): - Stråledoser til ansatte over dosegrenser satt i Hovedmål Strålebruk Strålevernforskriften 32 13

14 8. Opplysninger om konsekvensutredninger Vedlegg 2: 8.1. Konsekvenser for naboer, allmennheten og andre virksomheter i området Betraktningene nedenfor gjelder utslipp til luft, som kun kan skje fra aktivitet ved Senter for nukleærmedisin/pet ved Radiologisk avdeling Avstand til nærmeste bebyggelse, boliger og oppholdssteder for allmennheten Utslipp til luft vil skje via utslippspunkt (ventilasjonssjakt/ pipe) på Parkbygget på vestsiden av Sentralblokken ved Haukeland universitetssykehus. Utslipp skjer over tak om lag 25 meter over bakkenivå. Det er ca 50 meter fra utslippspunkt til nærmeste tilgjengelige uteplass for allmennheten (i Sentralblokken) i s amme høyde som utslippspunktet. Det vil for øvrig være alminnelig ferdsel på bakkenivå i området rundt Parkbygget. Avstand til nærmeste bebyggelse/ boliger er meter Redegjørelse for forhold til eventuelle oversikts- og reguleringsplaner Oversikt over utslippspunkt (x) i forhold til bebyggelse: X Sentralblokk Bebyggelse på andre side av Ibsensgate Sengebygg Sør Ibsensgate 14

15 I det grønne området på figuren ovenfor er inntegnet Sengebygg Sør, med planlagt byggestart høsten Forurensningsforskiften Oversikt over interessenter som virksomheten antar kan bli berørt av virksomheten Helse Bergen HF kan ikke se at det er interessenter som blir berørt av aktuelle omsøkte utslippsmengder av radioaktive isotoper til avløp eller luft utover de som allerede har vært involvert/ tatt i betraktning ved godkjenningene GO05-19 og TU Vurdering av konsekvenser for naboer, allmennheten eller andre virksomheter i området Nedenfor er utdrag av vårt brev til Statens strålevern «Tilbakemelding ad krav knyttet til godkjenning GO », datert Tilbakemeldingen er en oppfølging av foretakets søknad, datert , om endring av godkjenning for utslipp til luft av radioaktive stoffer og beskriver vår vurdering av konsekvenser for naboer etc.: Vi viser til Deres brev Oversendelse av godkjenning for utslipp GO datert I godkjenning GO vil Strålevernet at Helse Bergen HF foretar en beregning av utslippsspredning og dose til kritisk gruppe, vurderer om det er behov for å redusere utslipp til luft ytterligere (ut over verdier i godkjenning) og eventuelt opplyser om hvilke tiltak foretaket vil ta i bruk hvis det er behov for å redusere utslippet. Svaret skal være Strålevernet i hende innen 01. september Ifølge oversendelsesbrevet fra Dem ser vi at Helsevernetaten i Bergen kommune uttrykker bekymring for strålingseksponering av befolkningen i den nærmeste bebyggelse rundt Haukeland Universitetssykehus, og Helsevernetaten ønsker å se aktuelle doseberegninger. Helse Bergen HF, ved Seksjon for nukleærmedisin/ PET ved Radiologisk avdeling, viser i vedlegg VO-L1 doseberegninger under ulike forutsetninger. Våre beregninger samsvarer med beregninger gjort av Institutt for Energiteknikk (IFE) ved Kjeller, vedlegg VO-L2. Ut fra opplysningene i vedlegg vil Helse Bergen HF hevde at utslipp til luft, både ved vanlig produksjon og ved et mulig uhell, vil gi befolkningen i området rundt sykehuset stråledoser som ligger svært, svært langt under de doser som vi alle mottar fra naturlig bakgrunnsbestråling hvert år. Det er ingen risiko for stråleskade i befolkningen knyttet opp mot produksjon av radioaktive isotoper ved sykehuset. Foretaket har allerede innarbeidet flere sikkerhetssystem knyttet til isotop-produksjonen. Ut fra doseberegningene kan Helse Bergen HF ikke se at det er behov for å bruke ytterligere ressurser på å redusere utslipp til luft utover de verdier som er satt i godkjenning GO Vi håper dette er tilstrekkelige opplysninger til at Helsevernetaten i Bergen kommune kan formidle at det, med tanke på stråling, er trygt å være nabo til Haukeland Universitetssykehus. Vedleggene det vises til ovenfor, VO-L1 og VO-L2, er vedlagt denne søknaden. Ifølge Helse Bergen HF sin vurdering er det altså ingen risiko for stråleskade til befolkningen knyttet opp mot utslipp til luft av radioaktive isotoper. 15

16 Vi viser også til utdrag fra e-post til Deres Marie Callin Østern, datert , fra overlege Arve Bang ved Helsevernetaten i Bergen Kommune: Etter å ha lest vedleggene er vel min konklusjon også at de daglige utslipp og evt. akutte urensede utslipp ikke representerer noen helsefare for beboerne rundt sykehuset. Jeg takker for god informasjon. Vi mener at en økning i utslippene fra 123 I og 18 F vil ikke endre vurderingene gjort ovenfor Konsekvenser for miljø Redegjørelse for miljøtilstanden i området der virksomheten ligger Omsøkte utslipp fra aktuelle radioaktive isotoper til luft eller vann vil neppe påvirke miljøtilstanden i området rundt sykehuset. Forurensningsforskriften 36-2 (omhandler innhold i søknaden) Beskrivelse av utslippets resipient Resipient er altså det offentlige kloakknett/ avløpsnett og luft Vurdering av hvilke konsekvenser disse utslippene får for det ytre miljø i området Tilsvarende det som er beskrevet i punkt ovenfor om stråledoser til befolkningen, vil Helse Bergen HF hevde at utslipp til luft, både ved vanlig produksjon og ved et mulig uhell, vil gi det ytre miljø rundt sykehuset stråledoser som ligger svært, svært langt under årsdoser fra naturlig bakgrunnsbestråling. Utslipp til avløp har vært og skal være innenfor godkjenning gitt av Statens strålevern, og vår vurdering er også her at utslipp til vann gir ubetydelig skade til det ytre miljø Gi et sammendrag av eventuelle gjennomførte konsekvensvurderinger Helse Bergen HF har foretatt en risikovurdering opp m ot hovedmål miljø. Denne vurdering finnes i vedlegg 4 til «Kravdokument Strålebruk». 16

17 9. Opplyninger om miljøovervåkning Vedlegg 2: 9.1. Beskrivelse av pågående eller planlagte måleprogram Helse Bergen HF, ved Senter for nukleærmedisin/ PET ved Radiologisk avdeling, overvåker, måler og logger kontinuerlig utslipp til lu ft. Arbeid pågår for å kalibrere tellerater til meningsfylte og pålitelige doserater. 17

18 10. Opplysninger om forebyggende tiltak og beredskapstiltak Vurdering av risiko for akutte utslipp eller andre utilsiktede hendelser Sannsynlighet for akutte utslipp eller andre utilsiktede hendelser vurderes som svært liten Forebyggende tiltak som er etablert for å hindre mulige akutte utslipp eller andre utilsiktede hendelser som kan medføre skade på mennesker eller miljø. De største utslipp vil kunne skje ved Senter for Nukleærmedisin/ PET ved Radiologisk avdeling. Senteret har etablert følgende tiltak: 1. Senter for Nukleærmedisin/PET er utstyrt med 8 hot celler fordelt over 3 laboratorier som kan motta F-18 og N-13. Senteret kan motta C-11 i 6 av disse hotcellene. Hver hotcelle er utstyrt med partikkelfiltreringsfilter (HEPA) av høy klasse og kullfilter for å fange opp radioaktivitet i gassform. Ventilasjonen fra alle 8 hotceller går ut gjennom den samme skorsteinen, med utløp over tak i sydenden av Parkbygget. 2. Det er ikke mulig å entre taknivået på Parkbygget uten etter spesiell avtale med senterets personell, det er dermed meget liten risiko, og nærmest kun i teorien, for at personer vil befinne seg i avstand 1 m fra skorsteinspunktet. Det vil ikke være mulig for den generelle befolkningen å oppholde seg i en avstand 1 m fra skorsteinspunktet. Foretaket har allerede innarbeidet flere sikkerhetssystem knyttet til is otopproduksjonen. Ut fra doseberegningene (se vedlegg VO-L1 «Skriv fra Seksjon for nukleærmedisin/ PET» datert ) kan Helse Bergen HF ikke se at det er behov for å bruke ytterligere ressurser på å redusere utslipp til luft utover de verdier som er satt i godkjenning GO Beredskapsplaner for å håndtere akutte utslipp eller andre utilsiktede hendelser som kan medføre skade på mennesker eller miljø. Det er ikke etablert beredskapsplaner utover de tiltak som er beskrevet ovenfor. 18

STRÅLEVERNLOVEN eller INSTRUKS TIL STRÅLEBRUK

STRÅLEVERNLOVEN eller INSTRUKS TIL STRÅLEBRUK STRÅLEVERNLOVEN eller INSTRUKS TIL STRÅLEBRUK En presentasjon på Kurs i miljøvernlovgivning for spesialisthelsetjenesten Gardermoen, 22. April 2013 Rune Hafslund Strålevernansvarlig i Helse Bergen HF Rådgiver

Detaljer

FORETAKSLEDELSENS INSTRUKS TIL STRÅLEBRUK I HELSE BERGEN HF

FORETAKSLEDELSENS INSTRUKS TIL STRÅLEBRUK I HELSE BERGEN HF Kategori: Strålevern Gyldig fra: 30.10.2012 Organisatorisk plassering: HVRHF - Helse Bergen HF Retningslinje Dok. eier: Stig Harthug Dok. ansvarlig: Rune Hafslund FORETAKSLEDELSENS INSTRUKS TIL STRÅLEBRUK

Detaljer

Veileder til forskrift om strålevern og bruk av stråling.

Veileder til forskrift om strålevern og bruk av stråling. Veileder10 Veileder 10 Veileder om nukleærmedisin. Veileder til forskrift om strålevern og bruk av stråling. Forskrift 21. november 2003 nr. 1362 om strålevern og bruk av stråling (strålevernforkriften)

Detaljer

Bruk av åpne radioaktive kilder i laboratorium

Bruk av åpne radioaktive kilder i laboratorium Veileder 2 Bruk av åpne radioaktive kilder i laboratorium Ikke-medisinsk bruk av åpne radioaktive kilder til forskning, undervisning og analyse. Veileder til forskrift om strålevern og bruk av stråling.

Detaljer

Industriell radiografi

Industriell radiografi Veileder 1 Industriell radiografi Revidert utgave fra 2012 om industriell radiografi Veileder til forskrift om strålevern og bruk av stråling Revidert mars 2012 Veileder nr. 1 Industriell radiografi Revidert

Detaljer

Søknad om tillatelse til radioaktiv forurensning og håndtering av radioaktivt avfall

Søknad om tillatelse til radioaktiv forurensning og håndtering av radioaktivt avfall Statens strålevern Postboks 55 1332 Østerås Deres ref: Vår ref: Dato: AE/ 27.11.2012 Søknad om tillatelse til radioaktiv forurensning og håndtering av radioaktivt avfall Universitetssykehuset Nord-Norge

Detaljer

Revidert søknad om tillatelse til håndtering av radioaktivt avfall fra petroleumsvirksomhet og utslipp av renset prosessvann.

Revidert søknad om tillatelse til håndtering av radioaktivt avfall fra petroleumsvirksomhet og utslipp av renset prosessvann. Revidert søknad om tillatelse til håndtering av radioaktivt avfall fra petroleumsvirksomhet og utslipp av renset prosessvann. Innledning Kværner Stord AS vil med dette søke om tillatelse til håndtering

Detaljer

Treårig tilstandsrapport for konsesjonsbelagte anlegg ved Institutt for energiteknikk

Treårig tilstandsrapport for konsesjonsbelagte anlegg ved Institutt for energiteknikk Strålevern Rapport 2003:6 Treårig tilstandsrapport for konsesjonsbelagte anlegg ved Institutt for energiteknikk Norwegian Radiation Protection Authority Postboks 55 N-1332 Østerås Norway Referanse: Reistad

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Lunner kommune

Forvaltningsrevisjon Lunner kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Lunner kommune Rapportering og håndtering av avvik ved Lunner omsorgssenter Rapport 2011-18 2012-074/RG FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer

Veileder 8. Veileder for bruk av optisk stråling til medisinsk og kosmetisk behandling. Veiledning til forskrift om stålevern og bruk av stråling

Veileder 8. Veileder for bruk av optisk stråling til medisinsk og kosmetisk behandling. Veiledning til forskrift om stålevern og bruk av stråling Veileder 8 Veileder for bruk av optisk stråling til medisinsk og kosmetisk behandling Veiledning til forskrift om stålevern og bruk av stråling Revidert 22. juni 2012 Forskrift om strålevern og bruk av

Detaljer

Veileder 8. Veileder for bruk av optisk stråling til medisinsk og kosmetisk behandling. Veiledning til forskrift om stålevern og bruk av stråling

Veileder 8. Veileder for bruk av optisk stråling til medisinsk og kosmetisk behandling. Veiledning til forskrift om stålevern og bruk av stråling Veileder 8 Veileder for bruk av optisk stråling til medisinsk og kosmetisk behandling Veiledning til forskrift om stålevern og bruk av stråling Revidert 22. juni 2012 Forskrift om strålevern og bruk av

Detaljer

Ledelsens gjennomgåelse av kvalitets- og HMS - systemet ved St. Olavs Hospital 2012

Ledelsens gjennomgåelse av kvalitets- og HMS - systemet ved St. Olavs Hospital 2012 Ledelsens gjennomgåelse av kvalitets- og HMS - systemet ved St. Olavs Hospital 2012 Innhold Arbeidsmiljø Beredskap Brannsikkerhet El - sikkerhet Fysisk sikkerhet Informasjonssikkerhet Matsikkerhet og ernæring

Detaljer

Bruk av røntgendiagnostikk i norske kiropraktorvirksomheter Prosjektrettet tilsyn etter ny forskrift om strålevern og bruk av stråling

Bruk av røntgendiagnostikk i norske kiropraktorvirksomheter Prosjektrettet tilsyn etter ny forskrift om strålevern og bruk av stråling Strålevern Rapport 2005:21 Bruk av røntgendiagnostikk i norske kiropraktorvirksomheter Prosjektrettet tilsyn etter ny forskrift om strålevern og bruk av stråling Norwegian Radiation Protection Authority

Detaljer

Intern kontroll i kommunen for

Intern kontroll i kommunen for Dette bildet kan ikke vises for øyeblikket. R 16-2014 Forvaltningsrevisjon i Rennebu kommune Intern kontroll i kommunen for gjennomføring og oppfølging av lovpålagte Forvaltningsrevisjon i Os oppgaver

Detaljer

Vedlagt følger HMS-årsrapport for sentralt organisert HMS-arbeid i 2011. Rapporten skal behandles i Styret 23/2.

Vedlagt følger HMS-årsrapport for sentralt organisert HMS-arbeid i 2011. Rapporten skal behandles i Styret 23/2. 1 av 1 HMS-avdelinga Dato 09.02.2012 Referanse AMU-sak 03/12 Notat Til: Arbeidsmiljøutvalget Kopi til: Frå: HMS-avdelingen Signatur: HMS-årsrapport 2011 Vedlagt følger HMS-årsrapport for sentralt organisert

Detaljer

Yrkeseksponering i Norge Ioniserende stråling Ikke-ioniserende stråling

Yrkeseksponering i Norge Ioniserende stråling Ikke-ioniserende stråling Strålevern Rapport 2005:15 Yrkeseksponering i Norge Ioniserende stråling Ikke-ioniserende stråling Norwegian Radiation Protection Authority Postboks 55 N-1332 Østerås Norway Referanse: Sekse Tonje, Paulsen

Detaljer

Sammendrag... 3 1. Innledning... 4. 1.1 Formål og problemstillinger... 4 1.2 Avgrensning og metode... 4. 2. Revisjonskriterier...

Sammendrag... 3 1. Innledning... 4. 1.1 Formål og problemstillinger... 4 1.2 Avgrensning og metode... 4. 2. Revisjonskriterier... Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 1.1 Formål og problemstillinger... 4 1.2 Avgrensning og metode... 4 2. Revisjonskriterier... 5 2.1 Informasjonssikkerhet... 5 2.2 Ledelsens ansvar...

Detaljer

Follo distriktsrevisjon. Forvaltningsrevisjonsrapport. Vann og avløp. Ski kommune. 15. mars 2010 RAPPORT 2/10

Follo distriktsrevisjon. Forvaltningsrevisjonsrapport. Vann og avløp. Ski kommune. 15. mars 2010 RAPPORT 2/10 Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Ski kommune 15. mars 2010 RAPPORT 2/10 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 SKI KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Ski kommune

Detaljer

SØKNAD OM GODKJENNING - DEL 1

SØKNAD OM GODKJENNING - DEL 1 SØKNAD OM GODKJENNING - DEL 1 Generell informasjon om virksomheten: Navn på virksomhet: Foretaksnr.: Besøksadresse:, Postnr.:, Sted: Postadresse:, Postnr.:, Sted: Telefon:, Fax:, e-post: Internettadresse:

Detaljer

Radon Temaveiledning

Radon Temaveiledning Melding HO-3/2001 juni 2001 Radon Temaveiledning Forord 1 Formålet med veiledningen 2 Regelverket 3 Saksbehandling og kontroll 4 Stråling og helserisiko 5 Radonkilder og radonkartlegging TEK 6 Tiltak i

Detaljer

STRALEVERiCT I NORGE

STRALEVERiCT I NORGE SIS Rapport 1979:8 En vurdering av STRALEVERiCT I NORGE ved Leiv Bertaig og Jon Flatby En vurdering av STRÅLEVERNET I NORGE ved Leiv Berteig og Jon Platby Statens Institutt for Strålehygiene STATENS INSTITUTT

Detaljer

Amdal Miljø Container AS, Stavanger kommune Oversending av tillatelse etter forurensningsloven

Amdal Miljø Container AS, Stavanger kommune Oversending av tillatelse etter forurensningsloven Deres ref.: Vår dato: 02.07.2012 Vår ref.: 2008/8998 Arkivnr.: 473 Amdal Miljø Container AS Postboks 354 4067 STAVANGER Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien 44,

Detaljer

Vedlegg styresak 040-2013. HMS Årsrapport 2012

Vedlegg styresak 040-2013. HMS Årsrapport 2012 Vedlegg styresak 040-2013 HMS Årsrapport 2012 Innhold 1 Innledning 4 2 Arbeidsmiljø 4 3 HMS 4 3.1 Skader 5 3.2 Ergonomi 5 3.3 Medarbeiderundersøkelsen 6 3.4 Konfliktbehandling 6 3.5 Rus 6 3.6 Ledelse og

Detaljer

Retningslinjer for risikostyring i. Helse Nord. Versjon 1.0

Retningslinjer for risikostyring i. Helse Nord. Versjon 1.0 Retningslinjer for risikostyring i Helse Nord Versjon 1.0 31. mars 2009 Innhold Retningslinjer for risikostyring i Helse Nord...3 1.0 Hensikten med dokumentet...3 2.0 Styringskjeden...3 3.0 Definisjoner...4

Detaljer

VEILEDNING TIL MIDLERTIDIG FORSKRIFT OM SIKKERHET OG ARBEIDSMILJØ FOR ENKELTE PETROLEUMSANLEGG PÅ LAND OG TILKNYTTEDE RØRLEDNINGSSYSTEMER

VEILEDNING TIL MIDLERTIDIG FORSKRIFT OM SIKKERHET OG ARBEIDSMILJØ FOR ENKELTE PETROLEUMSANLEGG PÅ LAND OG TILKNYTTEDE RØRLEDNINGSSYSTEMER VEILEDNING TIL MIDLERTIDIG FORSKRIFT OM SIKKERHET OG ARBEIDSMILJØ FOR ENKELTE PETROLEUMSANLEGG PÅ LAND OG TILKNYTTEDE RØRLEDNINGSSYSTEMER Utgitt av Petroleumstilsynet 23. februar 2004 (Oppdatert 20. desember

Detaljer

Virksomhetsplan for 2005

Virksomhetsplan for 2005 Strålevern Rapport 2005:1 Virksomhetsplan for 2005 Norwegian Radiation Protection Authority Postboks 55 N-1332 Østerås Norway Referanse: Statens strålevern. Virksomhetsplan for 2005. StrålevernRapport

Detaljer

Forslag til planprogram for oppgradering av AS Norske Shell sitt tankanlegg i Tananger

Forslag til planprogram for oppgradering av AS Norske Shell sitt tankanlegg i Tananger Forslag til planprogram for oppgradering av AS Norske Shell sitt tankanlegg i Tananger AS Norske Shell 16. Mai 2013 i FORORD AS Norske Shell planlegger en oppgradering av eksisterende oljeterminal i Risavika.

Detaljer

Veileder. Regulering av luktutslipp i tillatelser etter forurensningsloven

Veileder. Regulering av luktutslipp i tillatelser etter forurensningsloven Veileder Regulering av luktutslipp i tillatelser etter forurensningsloven TA 3019 2013 1 Forord Hensikten med denne veilederen er å gi Fylkesmannen og Klima- og forurensingsdirektoratet (Klif) et bedre

Detaljer

Sikker som banken sikrer helseforetakene trygge blodoverføringer?

Sikker som banken sikrer helseforetakene trygge blodoverføringer? Oppsummering av 14 tilsyn i 2008 i henhold til blodforskriften Sikker som banken sikrer helseforetakene trygge blodoverføringer? tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 6/2009 MARS 2009 Rapport

Detaljer

Universitetsledelsen. Administrasjonsdirektør v/personaldirektør. Saksbehandler(e): Gro Holter og Lena Marie Kjøbli Arkiv nr: 15/00844

Universitetsledelsen. Administrasjonsdirektør v/personaldirektør. Saksbehandler(e): Gro Holter og Lena Marie Kjøbli Arkiv nr: 15/00844 US 24/2015 HMS årsrapport Universitetsledelsen Saksansvarlig: Administrasjonsdirektør v/personaldirektør Saksbehandler(e): Gro Holter og Lena Marie Kjøbli Arkiv nr: 15/00844 Vedlegg: 1. Helse, miljø og

Detaljer