Vedlegg 2: Vedlegg til søknad om utslipp av radioaktive isotoper fra Helse Bergen HF

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedlegg 2: Vedlegg til søknad om utslipp av radioaktive isotoper fra Helse Bergen HF"

Transkript

1 Vedlegg 2: radioaktive isotoper fra Helse Bergen HF Bergen, 06. desember 2012 Dette vedlegget er utarbeidet av strålevernansvarlig Rune Hafslund og bygger på «Veiledning til søknad om tillatelse til radioaktiv forurensning og håndtering av radioaktivt avfall». I dette vedlegget refereres det til «Kravdokument Strålebruk» (vedlegg 3). Kravdokumentet er foretaks-ledelsens instruks til strålebruk i Helse Bergen HF, det finnes i det sentrale dokumentstyringssystemet og har dokumentnummer Det er senest revidert Liten tekst i kursiv i etterkant av hver paragraf er den forskrift/ -tekst som veilederen viser til. 1. Opplysninger om foretaket 1.1. Generelt Namn på virksomhet: Helse Bergen HF Foretaksnummer: Tlf/Fax: / Internett: Besøksadresse: Haukeland universitetssjukehus, Jonas Liesvei 65, 5021 Bergen Postadresse: Haukeland universitetssjukehus, 5021 Bergen E-post: Kontaktperson Strålevernansvarlig Rune Hafslund, tel Organisasjonskart Foretaket 1

2 Organisasjon strålebruk Foretaksledelsen Strålevernansvarlig Senter for strålebruk Nivå 2-leder Strålebrukansvarlig Strålebruker Strålemedbruker Iflg. «Kravdokument Strålebruk», kapittel Søknaden gjelder Søknaden gjelder fornyet tillatelse for utslipp av radioaktive isotoper etter forurensingsforskriften. Det er kun endring i forhold til godkjenninger foretaket tidligere har fått (GO05-19 med tillegg 1-5 og TU11-04) for isotopene 123 I og 18 F Beskrivelse av virksomheten Virksomheten er Helse Bergen HF. Søknad gjelder utslipp av radioaktive isotoper fra Haukeland universitetssykehus. Utslipp vil skje ved kjerneaktivitetene helsehjelp og forskning. Av aktuelle prosesser under helsehjelp er pasientundersøkelse og behandling relevant for denne søknaden. Utslipp vil også skje under laboratoriearbeid, som er støtteaktivitet til nevnte kjerneaktiviteter. Forurensningsforskriften

3 2. Opplysninger om kompetanse Vedlegg 2: 2.1. Beskrivelse av hvordan virksomheten oppfyller krav til kompetanse Helse Bergen HF har siden 2006 hatt godkjenning for utslipp av radioaktive isotoper, og det er ingen vesentlige endringer i kompetanse til personalet siden godkjenning ble gitt. «Kravdokument Strålebruk» har i kapittel 4.8 «Godkjent Kompetent personell Tilstrekkelig ressurser Strålebruk» instruks om kompetanse til «Strålebruker». Det stilles altså krav til den enkelte «Strålebruker», til den medarbeider som gir eller påvirker dose til pasient eller andre personer. Samtidig finnes instruks til «Strålebrukansvarlig» som har personalansvar for «Strålebruker» og derved ansvar for at «Strålebrukere» innen sin enhet har nødvendig kompetanse til å utføre det arbeid de er satt til å gjøre. Nivå 2-leder har delegert ansvar for å u tpeke «Strålebrukansvarlig(e)» ved sin divisjon/ klinikk/ avdeling og til å ansvarlig-gjøre disse. Administrerende direktør har senest på møter for sine N2-/N3- ledere i oktober 2012 informert og instruert disse om at Strålebrukansvarlig må være bevisst sitt ansvar, utarbeide nødvendige strålevernprosedyrer og inneha nødvendig kompetanse. Strålevernforskriften 15, Avfallsforskriften 16-4 «Forsvarlig oppbevaring mv. av radioaktivt avfall» Radioaktivt avfall skal håndteres forsvarlig. Alle som oppbevarer, transporterer eller håndterer radioaktivt avfall, skal treffe nødvendige tiltak for å unngå fare for forurensning eller skade på mennesker eller dyr. Radioaktivt avfall skal ikke blandes sammen med annet avfall og ulike typer radioaktivt avfall skal ikke sammenblandes dersom dette kan medføre fare for forurensning eller skape problemer for den videre håndteringen av avfallet. Det ikke er tillatt å fortynne radioaktivt avfall med den hensikt å komme under grensene for radioaktivt avfall i vedlegg I til forskrift 1. november 2010 nr om forurensningslovens anvendelse på radioaktiv forurensning og radioaktivt avfall Beskrivelse av kompetanse til strålevernkoordinator Strålevernansvarlig (strålevernkoordinator) i Helse Bergen HF, Rune Hafslund, er sivilingeniør fra NTH 1976 og har vært ansatt ved sykehuset siden Norsk Forening for Medisinsk Fysikk har ifølge sine retningslinjer for intern sertifisering, godkjent ham som medisinsk fysiker og medisinsk fysiker spesialist innen strålevern og innen stråleterapi. Strålevernforskriften 16 3

4 3. Opplysninger om skjerming og sikkerhetsutstyr 3.1. Beskrivelse av hvordan virksomheten oppfyller krav om forsvarlig håndtering av radioaktive stoffer Arbeid med radioaktive isotoper skal være ifølge instrukser i «Kravdokument Strålebruk». Dokumentet forutsetter at de barrieretiltak, som er brukt i risikovurdering ved strålebruk i Helse Bergen HF, må fungere. Barrieretiltak kan kun f ungere hvis krav følges av de personer det stilles krav til. «Kravdokument Strålebruk» ansvarliggjør disse personer, kfr. «Organisasjonskart Strålebruk» hvor funksjoner og de rved personer er ansvarliggjort. Aktuelle barrieretiltak er (underpunkt er ikke tatt med): 1. Adgangskontroll 2. Anskaffelser Lagring Transport Avhending 3. Beredskap Nødprosedyrer 4. Berettigelse Optimalisering Prosedyrer 5. Bygging Ombygging Innredning 6. Dokumentasjon 7. Egenkontroll 8. Godkjent Kompetent personell Tilstrekkelige ressurser 9. Godkjent Vedlikeholdt strålekilde 10. Helsekontrollsystem ansatte 11. Laboratorievirksomhet 12. Policy Mål Risikovurdering Forebyggende tiltak 13. Radioaktivt avfall Forurensning 14. Rapportering Godkjenning Melding 15. Skjermingstiltak 16. Uønsket strålebruk Avvikshåndtering I kapittel 4.15 «Skjermingstiltak Strålebruk», finnes instruks for skjerming av pasient, foster, ansatte og tredjeperson og det finnes instruks om sikkerhetsutstyr og hvor helsehjelp med åpne radioaktive kilder skal utføres. Foretaket disponerer tilstrekkelig sikkerhetsutstyr, måleutstyr og utstyr for å ta hånd om eventuelt søl og lekkasjer, og «Strålebruker» har kompetanse til å bruke utstyret. Strålevernforskriften 15og 25, Avfallsforskriften 16-4 (sikkerhetsutstyr, måleutstyr, utstyr vedr. søl og lekkasjer) 4

5 4. Opplysninger om internkontroll/ HMS-regelverket på sokkelen Regelverk rundt internkontroll er relevant, mens HMS-regelverket på sokkelen ikke er relevant for denne søknaden Oversikt over prosedyrer som omhandler håndtering av radioaktive stoffer I «Kravdokument Strålebruk» finnes flere paragrafer som omhandler instrukser / prosedyrer til arbeid med radioaktive isotoper/ materiale; 3.5 Hovedmål miljøvern Merking Innlåsing av radioaktive kilder Nye radioaktive strålekilder Kapsling Måleutstyr radioaktiv kontaminering Lagring/ oppbevaring radioaktive strålekilder Mellomlagring radioaktive strålekilder Retur radioaktive strålekilder Beredskap ved brann sabotasje tyveri Radioaktivt materiale Beredskap ved atomulykke Radioaktivt materiale Nødprosedyrer Strålebruk Berettiget strålebruk Nukleærmedisinsk behandling Individuell planlegging Lagerrom for radioaktive kilder Isotoplaboratorium Utlufting fra isotoplaboratorium type A Oversikt strålekilder Godkjent strålebruker Helsehjelp Nukleærmedisin Godkjent strålebruker Støtteaktiviteter Strålebruk Ressurser Nukleærmedisin Ressurser Strålevernansvarlig Ressurser Seksjon for medisinsk fysikk Godkjente strålekilder Kontroll Vedlikehold strålekilder og utstyr Strålebehandling Dosimetri Strålekilder Arbeid med åpne radioaktive kilder 4.13 Radioaktivt avfall Forurensning Rapportering fra Strålebrukansvarlig Helsehjelp Rapportering fra Strålebrukansvarlig Støtteaktiviteter Rapportering fra N2-leder Strålebruk Rapportering til Statens strålevern Godkjenning fra Statens strålevern Meldinger til Statens strålevern Skjerming Sikkerhetsutstyr Strålebruk Helsehjelp med åpne radioaktive kilder Melding uønsket strålehendelse Avvik Rapportering uønsket strålehendelse til Statens strålevern I tillegg finnes lokale prosedyrer ved den enkelte seksjon. 5

6 4.2. Oversikt over prosedyrer som omhandler radioaktiv forurensning Kapittel 4.13 i «Kravdokument Strålebruk» omhandler Radioaktivt avfall og forurensning. Det inneholder Radioaktivt avfall Deponeringspliktig radioaktivt avfall Deklarasjon radioaktivt avfall Utslipp av radioaktive isotoper Prinsipp Radioaktivt avfall og forurensning 4.3. Kartlegging og vurdering av risiko i forbindelse med håndtering av strålekilder med både total aktivitet og spesifikk aktivitet lik eller over unntaksgrensene gitt i strålevernforskriften ( 17) Vedlegg 4 til «Kravdokument Strålebruk» er risikorapport for strålebruk i Helse Bergen HF. Denne inneholder en risikovurdering ved bruk av radioaktive strålekilder, og vurderingen er gjort opp mot mål om pasientsikkerhet, ansattesikkerhet, tredjeperson sikkerhet og miljøvern. Strålevernforskriften 17 «Risikovurdering og forebyggende tiltak» 4.4. Hvordan er styrings og internkontrollsystem iverksatt Ifølge EK-dokument nr «Ledelsens gjennomgåelse av internkontroll og kvalitetsstyringssystem» skal N2-lederne «minst én gang i året gjennomgå organisasjonens system for kvalitetsstyring og internkontroll og kontrollere at dette fortsatt er hensiktsmessig og tilstrekkelig og at det fungerer effektivt. Gjennomgåelsen skal omfatte muligheter for forbedringer og behov for endringer i systemet. Gjennomgangen skal dokumenteres». «Kravdokument Strålebruk» er gjort kjent for N2-lederne og dokumentet finnes i EK. «Kravdokument Strålebruk» er revidert for å få samsvar med ovenstående punkt: Forbyggende tiltak Strålebruk Nivå 2-leder og Strålebrukansvarlige skal årlig informere sine medarbeidere om «Kravdokument Strålebruk» og hvilket ansvar som er lagt på Strålebrukansvarlig, Strålebruker og Strålemedbruker. N2-HH, N2-STØTTE, SBA-HH, SBA-STØTTE 6

7 5. Opplysninger om radioaktiv forurensing og forebygging av forurensing 5.1. Beskrivelse av tilførsel Søknaden omhandler kun utslipp av radioaktive isotoper til luft og vann (avløpssystem) Beskrivelse av alle utslipp til luft, vann og grunn som virksomheten forårsaker eller kan forårsake. Nedenfor er oversikt over alle utslipp av i Oversikten er utarbeidet av strålevernansvarlig Rune Hafslund. Data er hentet fra Årsrapport 2011 Utslipp fra Helse Bergen HF, datert 29. mars UTSLIPP TIL AVLØP fra pasient ved diagnostikk og terapi 2011 HELSE BERGEN HF Samlet administrert aktivitet [MBq] UTSLIPP [MBq] (30 % av administrert Utslippstillatelse til avløp [MBq] Isotop Diag. Terapi Totalt aktivitet) ( / ) 11 C F P Cr Ga Sr Y m Tc In I (ny søknadsverdi) 131 I Sm Samlet administrert aktivitet er tatt fra Årsrapport 2011 Administrasjon av radioaktivt legemiddel eller stoff til personar i samanheng med medisinsk diagnostikk, behandling eller forskning, datert UTSLIPP TIL AVLØP fra laboratorievirksomhet i 2011 HELSE BERGEN HF Isotop INNKJØPT AKTIVITET [MBq] Mengde/ Sted Totalt SAMLET UTSLIPP TIL AVLØP [MBq] Mengde/ Sted Totalt Utslippstillatelse til avløp [MBq] (18. mai 2010) 3 H 0 / Hormon (msd) 0/ Med.gen. (msd) P 120 / Med.gen (msd)

8 35 S 0/ Hormon (msd) 42.9 / Nev.forsk.lab (nk) 0/ Med.gen (msd) (30%) Cr 0 / Med. spesiallab (ma) I 4.29/ Nevro-Revma lab(msd) / Hormon (msd) 0/ Med.gen. (msd) (40%) U ,007 UTSLIPP TIL LUFT fra laboratorievirksomhet i 2011 HELSE BERGEN HF Isotop PRODUSERT AKTIVITET [MBq] ved SfNM/PET* SAMLET UTSLIPP TIL LUFT [MBq] (10%) Utslippstillatelse til luft [MBq] (18. mai 2010) 11 C N F (ny søknadsverdi) * SfNM/PET - Senter for nukleærmedisin/ PET ved Radiologisk avdeling msd - Medisinsk Service Divisjon ma - Medisinsk avdeling nk - Nevroklinikken Helse Bergen søker altså om uendret utslipp for de fleste isotopene, og søker om å få øke utslipp av 123 I og 18 F til de tall som er oppgitt i rødt i tabellene ovenfor, hhv og MBq/år. Årsaken til dette er: 1. Økt bruk av 123 I fordi denne isotopen gir bedre MIBG-diagnostikk enn bruk av isotopen 131 I. Utslipp av 131 I vil bli redusert i forhold til tidligere utslipp. 2. Antall pasienter som scannes ved PET/CT har økt betraktelig, egenprodusert 18 F må derfor økes og utslipp vil følgelig også økes Beskrivelse av rensing eller andre utslippsreduserende tiltak I Parkbygget har foretaket rensing i form av kullfiltre påmontert utgang av luften fra hotcelle i isotoplaboratorium type A og utgang av luften fra syklotronbunkeren. Foretaket har ikke egen oppsamlingstank ved produksjon og behandling av isotopene 11 C, 18 F og 13 N Beskrivelse av om utslippet via kommunal ledning eller egen ledning Utslipp til vann skjer via det kommunale avløpsnettet. 8

9 Beskrivelse av om utslippene vil være støtutslipp eller kontinuerlig utslipp Utslipp til avløp fra pasient: Utslipp til a vløp må karakteriseres som «semi-kontinuerlig» siden utslippet skyldes utslipp (vannlatning/ avføring) fra pasient som er til undersøkelse eller behandling. Utslipp til avløp fra laboratorievirksomhet: Arbeid i laboratorium foregår mer eller mindre gjennom hele året, men utslipp er kun knyttet til spesielle arbeidsoperasjoner. Utslippene må derfor karakteriseres som «semi-kontinuerlig». Utslipp til luft ved laboratorievirksomhet: Utslipp til lu ft skjer ved produksjon av isotoper i vår syklotron og ved ferdigstilling i legemiddelfabrikken, og dette vil skje støtvis under hver produksjon Fysiske egenskaper (støv, flytende, slam, innhold av faststoff, osv) De radioaktive isotopene finnes enten i flytende form eller i gass form Radioaktive stoffer Aktuelle radioaktive isotoper er angitt i tabellene i punkt ovenfor Spesifikk aktivitet (Bq/år) Spesifikk aktivitet fra de aktuelle radioaktive isotoper er angitt i tabellene i punkt ovenfor Utslippsmengde gitt i liter eller kubikkmeter pr år Utslippsmengde i liter eller kubikkmeter er vanskelig å anslå. Volum (l eller m 3 ) av kjøpte isotoper og egen-produserte isotoper er svært lite, anslagsvis under 1 liter, og når dette blir fortynnet i p asient og ved utslipp i v ask/ toalett blir det nødvendigvis større volum Forslag til beregning eller måleprogram av tilførsel til det ytre miljø Som en ser i tabellene i punkt ovenfor har Helse Bergen HF beregnet utslippene til hhv. 10%, 30% og 40% slik det er angitt i tabellene. Disse verdier har vært brukt ved vår årlige rapportering til Statens strålevern av utslipp. Helse Bergen HF har et måleprogram for å måle tilførsel av radioaktive isotoper til luft. Man har installert 2 stk. meget sensitive krystall baserte detektorer på utgangskanalene i ventilasjonen fra syklotron og legemiddelfabrikk i Parkbygget. Forurensningsforskriften 36-2 (omhandler innhold i søknaden) 9

10 5.3. Beskrivelse av teknikker som kan forebygge eller begrense forurensning og skadevirkningene av denne Kapittel 4, punkt «Prinsipper Radioaktivt avfall og forurensning» i «Kravdokument Strålebruk» gir instruks til hvordan foretaket kan forebygge og begrense forurensing. Forurensningsforskriften 36-2 (omhandler innhold i søknaden) 5.4. Beskrivelse av tiltak for å begrense generering av avfall, herunder muligheter for gjenvinning, og øvrig håndtering av avfall Kapittel 4, punkt 4.13 «Radioaktivt avfall Forurensning» i «Kravdokument Strålebruk» gir instruks om hvordan foretaket kan begrense generering av avfall som skal sendes ut av foretaket og hvordan foretaket skal behandle radioaktivt avfall som skal ut av foretaket. Forurensningsforskriften 36-2 (omhandler innhold i søknaden) 10

11 6. Opplysninger om håndtering av radioaktivt avfall Helse Bergen HF arbeider med radioaktive isotoper og betrakter dette som avfall først når radioaktive isotoper leveres ut av foretaket for videre behandling eller deponering. I kapittel 4, punkt 4.13 «Radioaktivt avfall Forurensning» i «Kravdokument Strålebruk» beskrives hvordan Helse Bergen HF skal forholde seg til avfall som blir sendt ut av foretaket til godkjent anlegg i Norge for håndtering og /eller deponering. Helse Bergen HF håndterer således ikke radioaktivt avfall Beskrivelse av avfallet det søkes om å håndtere Ikke relevant for Helse Bergen HF, kfr. ovenfor. Avfallsforskriften 16-5 «Tillatelse til håndtering av radioaktivt avfall» Den som håndterer deponeringspliktig radioaktivt avfall skal ha tillatelse fra Statens strålevern. Den som har tillatelse til å håndtere farlig avfall etter 11-6 i denne forskriften kan håndtere radioaktivt avfall som ikke er deponeringspliktig. Den som ikke har tillatelse til å håndtere farlig avfall etter 11-6 i denne forskriften, men som likevel håndterer radioaktivt avfall som ikke er deponeringspliktig, skal ha tillatelse fra Statens strålevern Beskrivelse av den kapasitet virksomheten søker om for håndtering av radioaktivt avfall Ikke relevant for Helse Bergen HF, kfr. ovenfor Beskrivelse av hvordan avfallet skal håndteres. Ikke relevant for Helse Bergen HF, kfr. ovenfor. Avfallsforskriften 16-4 Forsvarlig oppbevaring mv. av radioaktivt avfall Radioaktivt avfall skal håndteres forsvarlig. Alle som oppbevarer, transporterer eller håndterer radioaktivt avfall, skal treffe nødvendige tiltak for å unngå fare for forurensning eller skade på mennesker eller dyr. Radioaktivt avfall skal ikke blandes sammen med annet avfall og ulike typer radioaktivt avfall skal ikke sammenblandes dersom dette kan medføre fare for forurensning eller skape problemer for den videre håndteringen av avfallet. Det ikke er tillatt å fortynne radioaktivt avfall med den hensikt å komme under grensene for radioaktivt avfall i vedlegg I til forskrift 1. november 2010 nr om forurensningslovens anvendelse på radioaktiv forurensning og radioaktivt avfall Beskrivelse av avfallsstrømmene Ikke relevant for Helse Bergen HF, kfr. ovenfor Beskrivelse av eventuell bruk av kjemikalier i håndtering av radioaktivt avfall Ikke relevant for Helse Bergen HF, kfr. ovenfor Beskrivelse av om avfallet inneholder nuklider med kort halveringstid og om det skal stå lagret til henfall Ikke relevant for Helse Bergen HF, kfr. ovenfor. 11

12 7. Opplysninger om arbeidsmiljø Vedlegg 2: 7.1. Vurdering av og en eventuell klassifisering av arbeidsplass Helse Bergen HF har vurdert og klassifisert spesifikk angitte arbeidsplasser som kontrollert og overvåket område ut fra 29 i Strålevernforskiften. Nedenfor er gjengitt relevant utdrag fra Vedlegg 1 i «Kravdokument Strålebruk»: Kontrollert område i Helse Bergen HF: Ioniserende stråling rom med fast montert røntgenutstyr som er i daglig bruk (inkl. 10kV hudbestråler) rom med avansert c-bue rom med gammakamre, SPECT/ CT og PET/CT rom med lineærakselleratorer rom med Gammakniv rom med brachyterapikilder rom for injeksjon av radioaktive isotoper alle isotoplaboratorium type A og B (Hot-lab) område med radius 2 meter rundt mobilt røntgenutstyr Området rundt en pasient som sender ut radioaktiv stråling, er IKKE klassifisert som kontrollert område i Helse Bergen HF dersom opplæring er gitt til de personer som rutinemessig pleier pasienten og som derved er yrkeseksponert. Ikke-ioniserende stråling område rundt en laser (må defineres bedre, viser kun til veileder 8) område innenfor et magnetfelt på 3mT rundt et MR-apparat. Område innenfor skjermrommet (faraday-buret) ved regional hypertermi Kontrollert område er avklassifisert når utstyret ikke sender ut stråling/ er avslått. radioaktiv kilde (eksempelvis pasient) ikke befinner seg i rommet. strålebruker ikke utfører flere enn 120 prosedyrer pr år.* strålemedbruker ikke deltar i flere enn 120 prosedyrer pr år og i gjennomsnitt ikke står nærmere enn 2 meter fra primærfeltet.* * En begrunnelse for innført antall prosedyrer/ undersøkelser finnes i vedlegg 101. Kontrollert område er ifølge strålevernforskriften et område der arbeidstaker kan utsettes for effektiv stråledose fra ioniserende stråling større enn 6mSv/år eller dersom dosen til hendene kan overstige 150mSv/år. Begrepet får ikke anvendelse i forhold til radon. Overvåket område i Helse Bergen HF: Ioniserende stråling sluse mellom røntgenlab og kontrollrom hvis dør mangler.. sluse inn til isotoplaboratorium type A og B. isotoplaboratorium type C. lagerrom/ skap for radioaktive strålekilder. rom på patologen/ HUS med fast montert røntgenutstyr. Området rundt en pasient som sender ut radioaktiv stråling, er IKKE klassifisert som overvåket område i Helse Bergen HF dersom opplæring er gitt til de personer som rutinemessig pleier pasienten og som derved er yrkeseksponert. Ikke-ioniserende stråling område innenfor et magnetfelt på 0.5 mt rundt et MR-apparat. Overvåket område er avklassifisert når utstyret ikke sender ut stråling/ er avslått. radioaktiv kilde (eksempelvis pasient) ikke befinner seg i rommet. strålebruker ikke utfører flere enn 120 prosedyrer pr år.* strålemedbruker ikke deltar i flere enn 120 prosedyrer pr år og i gjennomsnitt ikke står nærmere enn 2 meter fra primærfeltet.* * En begrunnelse for innført antall prosedyrer/ undersøkelser finnes i vedlegg 101. Overvåket område er ifølge strålevernforskriften et område der arbeidstaker kan utsettes for effektiv stråledose fra ioniserende stråling større enn 1mSv/år eller dersom dosen til hendene kan overstige 50mSv/år. Begrepet får ikke anvendelse i forhold til radon. 12

13 Isotoplaboratorier i Helse Bergen HF: PARKBYGGET Rom XXX Type A FDG-laboratorium Rom XXX Type B Kvalitetssikrings-laboratorium Rom XXX Type A Forsknings-laboratorium Rom XXX Type A Ut-rom for radiofarmaka Rom XXX Type B Nukleærmedisinsk-laboratorium Strålevernforskriften Beskrivelse av hvordan arbeidstaker som arbeider innen kontrollert eller overvåket område får fastlagt sin personlige stråledose Persondosimetri (tjeneste kjøpt fra Statens strålevern) er grunnlaget for å kunne fastlegge personlig stråledose. «Kravdokument Strålebruk» gir i punkt «Persondosimeter Strålebruk» instruks om hvem som skal bære persondosimeter: Strålebrukere og Strålemedbrukere som utsettes for ioniserende stråling innen Kontrollert - eller Overvåket område (se Vedlegg 1 om "Fellesregler Strålebruk - Detaljkrav"), skal bære persondosimeter, fortrinnsvis på skulder eller ubeskyttet av blyfrakken. SBA-HH, SBA-STØTTE, SB-HH, SB-STØTTE, SMB Instruksen stiller også krav til «Strålebrukansvarlig» om å tilrettelegge for bruk av persondosimeter. Oppfølging av personlige stråledoser skjer ved instruks om rapportering fra «Strålebrukansvarlig» i punkt og i «Kravdokument Strålebruk». Et relevant utdrag er vist nedenfor: Det skal etter hvert årsskifte utarbeides en rapport til nivå 2-leder med opplysninger om: - stråledose til yrkeseksponerte (strålebrukere/ strålemedbrukere), som i en måleperiode har registrert en dosimeterverdi H[10] større enn 3.0 msv, sammen med en oversikt over tiltak som er satt i verk. - stråledose til yrkeseksponerte som har mottatt en effektiv stråledose større enn 20mSv/år. Likeledes finnes instruks om rapportering fra «Nivå 2-leder» i punkt i «Kravdokument Strålebruk»: Det skal innen 1. februar hvert år utarbeides en årsrapport til Strålevernansvarlig om forhold relevant for enheten: - Stråledose til yrkeseksponerte (strålebrukere/ strålemedbrukere) som i en måleperiode har fått registrert en dosimeterverdi H[10]større enn 3.0 msv, sammen med en oversikt over tiltak som er satt i verk. - Stråledose til yrkeseksponerte som har mottatt større effektiv stråledose enn 20mSv/år. Endelig finnes instruks om rapportering fra «Strålevernansvarlig» i punkt i «Kravdokument Strålebruk»: Det skal sendes årsrapporter til Statens strålevern (innen 31. mars): - Stråledoser til ansatte over dosegrenser satt i Hovedmål Strålebruk Strålevernforskriften 32 13

14 8. Opplysninger om konsekvensutredninger Vedlegg 2: 8.1. Konsekvenser for naboer, allmennheten og andre virksomheter i området Betraktningene nedenfor gjelder utslipp til luft, som kun kan skje fra aktivitet ved Senter for nukleærmedisin/pet ved Radiologisk avdeling Avstand til nærmeste bebyggelse, boliger og oppholdssteder for allmennheten Utslipp til luft vil skje via utslippspunkt (ventilasjonssjakt/ pipe) på Parkbygget på vestsiden av Sentralblokken ved Haukeland universitetssykehus. Utslipp skjer over tak om lag 25 meter over bakkenivå. Det er ca 50 meter fra utslippspunkt til nærmeste tilgjengelige uteplass for allmennheten (i Sentralblokken) i s amme høyde som utslippspunktet. Det vil for øvrig være alminnelig ferdsel på bakkenivå i området rundt Parkbygget. Avstand til nærmeste bebyggelse/ boliger er meter Redegjørelse for forhold til eventuelle oversikts- og reguleringsplaner Oversikt over utslippspunkt (x) i forhold til bebyggelse: X Sentralblokk Bebyggelse på andre side av Ibsensgate Sengebygg Sør Ibsensgate 14

15 I det grønne området på figuren ovenfor er inntegnet Sengebygg Sør, med planlagt byggestart høsten Forurensningsforskiften Oversikt over interessenter som virksomheten antar kan bli berørt av virksomheten Helse Bergen HF kan ikke se at det er interessenter som blir berørt av aktuelle omsøkte utslippsmengder av radioaktive isotoper til avløp eller luft utover de som allerede har vært involvert/ tatt i betraktning ved godkjenningene GO05-19 og TU Vurdering av konsekvenser for naboer, allmennheten eller andre virksomheter i området Nedenfor er utdrag av vårt brev til Statens strålevern «Tilbakemelding ad krav knyttet til godkjenning GO », datert Tilbakemeldingen er en oppfølging av foretakets søknad, datert , om endring av godkjenning for utslipp til luft av radioaktive stoffer og beskriver vår vurdering av konsekvenser for naboer etc.: Vi viser til Deres brev Oversendelse av godkjenning for utslipp GO datert I godkjenning GO vil Strålevernet at Helse Bergen HF foretar en beregning av utslippsspredning og dose til kritisk gruppe, vurderer om det er behov for å redusere utslipp til luft ytterligere (ut over verdier i godkjenning) og eventuelt opplyser om hvilke tiltak foretaket vil ta i bruk hvis det er behov for å redusere utslippet. Svaret skal være Strålevernet i hende innen 01. september Ifølge oversendelsesbrevet fra Dem ser vi at Helsevernetaten i Bergen kommune uttrykker bekymring for strålingseksponering av befolkningen i den nærmeste bebyggelse rundt Haukeland Universitetssykehus, og Helsevernetaten ønsker å se aktuelle doseberegninger. Helse Bergen HF, ved Seksjon for nukleærmedisin/ PET ved Radiologisk avdeling, viser i vedlegg VO-L1 doseberegninger under ulike forutsetninger. Våre beregninger samsvarer med beregninger gjort av Institutt for Energiteknikk (IFE) ved Kjeller, vedlegg VO-L2. Ut fra opplysningene i vedlegg vil Helse Bergen HF hevde at utslipp til luft, både ved vanlig produksjon og ved et mulig uhell, vil gi befolkningen i området rundt sykehuset stråledoser som ligger svært, svært langt under de doser som vi alle mottar fra naturlig bakgrunnsbestråling hvert år. Det er ingen risiko for stråleskade i befolkningen knyttet opp mot produksjon av radioaktive isotoper ved sykehuset. Foretaket har allerede innarbeidet flere sikkerhetssystem knyttet til isotop-produksjonen. Ut fra doseberegningene kan Helse Bergen HF ikke se at det er behov for å bruke ytterligere ressurser på å redusere utslipp til luft utover de verdier som er satt i godkjenning GO Vi håper dette er tilstrekkelige opplysninger til at Helsevernetaten i Bergen kommune kan formidle at det, med tanke på stråling, er trygt å være nabo til Haukeland Universitetssykehus. Vedleggene det vises til ovenfor, VO-L1 og VO-L2, er vedlagt denne søknaden. Ifølge Helse Bergen HF sin vurdering er det altså ingen risiko for stråleskade til befolkningen knyttet opp mot utslipp til luft av radioaktive isotoper. 15

16 Vi viser også til utdrag fra e-post til Deres Marie Callin Østern, datert , fra overlege Arve Bang ved Helsevernetaten i Bergen Kommune: Etter å ha lest vedleggene er vel min konklusjon også at de daglige utslipp og evt. akutte urensede utslipp ikke representerer noen helsefare for beboerne rundt sykehuset. Jeg takker for god informasjon. Vi mener at en økning i utslippene fra 123 I og 18 F vil ikke endre vurderingene gjort ovenfor Konsekvenser for miljø Redegjørelse for miljøtilstanden i området der virksomheten ligger Omsøkte utslipp fra aktuelle radioaktive isotoper til luft eller vann vil neppe påvirke miljøtilstanden i området rundt sykehuset. Forurensningsforskriften 36-2 (omhandler innhold i søknaden) Beskrivelse av utslippets resipient Resipient er altså det offentlige kloakknett/ avløpsnett og luft Vurdering av hvilke konsekvenser disse utslippene får for det ytre miljø i området Tilsvarende det som er beskrevet i punkt ovenfor om stråledoser til befolkningen, vil Helse Bergen HF hevde at utslipp til luft, både ved vanlig produksjon og ved et mulig uhell, vil gi det ytre miljø rundt sykehuset stråledoser som ligger svært, svært langt under årsdoser fra naturlig bakgrunnsbestråling. Utslipp til avløp har vært og skal være innenfor godkjenning gitt av Statens strålevern, og vår vurdering er også her at utslipp til vann gir ubetydelig skade til det ytre miljø Gi et sammendrag av eventuelle gjennomførte konsekvensvurderinger Helse Bergen HF har foretatt en risikovurdering opp m ot hovedmål miljø. Denne vurdering finnes i vedlegg 4 til «Kravdokument Strålebruk». 16

17 9. Opplyninger om miljøovervåkning Vedlegg 2: 9.1. Beskrivelse av pågående eller planlagte måleprogram Helse Bergen HF, ved Senter for nukleærmedisin/ PET ved Radiologisk avdeling, overvåker, måler og logger kontinuerlig utslipp til lu ft. Arbeid pågår for å kalibrere tellerater til meningsfylte og pålitelige doserater. 17

18 10. Opplysninger om forebyggende tiltak og beredskapstiltak Vurdering av risiko for akutte utslipp eller andre utilsiktede hendelser Sannsynlighet for akutte utslipp eller andre utilsiktede hendelser vurderes som svært liten Forebyggende tiltak som er etablert for å hindre mulige akutte utslipp eller andre utilsiktede hendelser som kan medføre skade på mennesker eller miljø. De største utslipp vil kunne skje ved Senter for Nukleærmedisin/ PET ved Radiologisk avdeling. Senteret har etablert følgende tiltak: 1. Senter for Nukleærmedisin/PET er utstyrt med 8 hot celler fordelt over 3 laboratorier som kan motta F-18 og N-13. Senteret kan motta C-11 i 6 av disse hotcellene. Hver hotcelle er utstyrt med partikkelfiltreringsfilter (HEPA) av høy klasse og kullfilter for å fange opp radioaktivitet i gassform. Ventilasjonen fra alle 8 hotceller går ut gjennom den samme skorsteinen, med utløp over tak i sydenden av Parkbygget. 2. Det er ikke mulig å entre taknivået på Parkbygget uten etter spesiell avtale med senterets personell, det er dermed meget liten risiko, og nærmest kun i teorien, for at personer vil befinne seg i avstand 1 m fra skorsteinspunktet. Det vil ikke være mulig for den generelle befolkningen å oppholde seg i en avstand 1 m fra skorsteinspunktet. Foretaket har allerede innarbeidet flere sikkerhetssystem knyttet til is otopproduksjonen. Ut fra doseberegningene (se vedlegg VO-L1 «Skriv fra Seksjon for nukleærmedisin/ PET» datert ) kan Helse Bergen HF ikke se at det er behov for å bruke ytterligere ressurser på å redusere utslipp til luft utover de verdier som er satt i godkjenning GO Beredskapsplaner for å håndtere akutte utslipp eller andre utilsiktede hendelser som kan medføre skade på mennesker eller miljø. Det er ikke etablert beredskapsplaner utover de tiltak som er beskrevet ovenfor. 18

STRÅLEVERNLOVEN eller INSTRUKS TIL STRÅLEBRUK

STRÅLEVERNLOVEN eller INSTRUKS TIL STRÅLEBRUK STRÅLEVERNLOVEN eller INSTRUKS TIL STRÅLEBRUK En presentasjon på Kurs i miljøvernlovgivning for spesialisthelsetjenesten Gardermoen, 22. April 2013 Rune Hafslund Strålevernansvarlig i Helse Bergen HF Rådgiver

Detaljer

NOVEMBERMØTET Rapport fra Helse Vest 09. november Rune Hafslund Strålevernansvarlig i Helse Bergen HF

NOVEMBERMØTET Rapport fra Helse Vest 09. november Rune Hafslund Strålevernansvarlig i Helse Bergen HF NOVEMBERMØTET 2015 Rapport fra Helse Vest 09. november 2015 Rune Hafslund Strålevernansvarlig i Helse Bergen HF Mitt bidrag: Strålebruk i Helse Bergen TANKER RUNDT STRÅLEBRUK OG STRÅLEVERN En 10 minutters

Detaljer

Navn på virksomhet Foretaksnummer Besøksadresse Postadresse Telefonnummer, faksnummer, e-postadresse Internettadresse Organisasjonskart

Navn på virksomhet Foretaksnummer Besøksadresse Postadresse Telefonnummer, faksnummer, e-postadresse Internettadresse Organisasjonskart Dette dokumentet gir veiledning til søknad om tillatelse til utslipp av radioaktiv forurensning og håndtering av radioaktivt avfall i henhold til 11 og 29 i forurensningsloven, jf. 4 i forskrift 1.11.2010

Detaljer

Beregninger av utslipp til luft og doserater til omgivelsene ved utslipp av radioaktive isotoper fra Senter for Nukleærmedisin/PET, Helse Bergen HF

Beregninger av utslipp til luft og doserater til omgivelsene ved utslipp av radioaktive isotoper fra Senter for Nukleærmedisin/PET, Helse Bergen HF Vedlegg VO-L1: Beregninger av utslipp til luft og doserater til omgivelsene ved utslipp av radioaktive isotoper fra Senter for Nukleærmedisin/PET, Helse Bergen HF Deres ref.: GO05-19-5 Saksnr: 10/00297

Detaljer

Utslipp av radioaktive emner

Utslipp av radioaktive emner Utslipp av radioaktive emner Utfordringer Strålevernkoordinator OUS Tryggve Johansen 02.11.2011 Alt var enklere ( bedre?) før Før ny strålevernlov ( i år 2000 ) og dertil hørende Strålevernforskrift (

Detaljer

Høringssvar fra Helse Bergen HF

Høringssvar fra Helse Bergen HF Høringssvar fra Helse Bergen HF på forslag til ny strålevernforskrift Nasjonal møtearena for strålevernansvarlige 03. november 2009 Rune Hafslund Strålevernansvarlig i Helse Bergen HF Høringsvar er gitt

Detaljer

VEDLEGG 1 TIL KRAVDOKUMENT STRÅLEBRUK FORETAKSLEDELSENS KRAV TIL STRÅLEBRUK. Fellesregler Strålebruk - Detaljkrav INNHOLD

VEDLEGG 1 TIL KRAVDOKUMENT STRÅLEBRUK FORETAKSLEDELSENS KRAV TIL STRÅLEBRUK. Fellesregler Strålebruk - Detaljkrav INNHOLD VEDLEGG 1 TIL KRAVDOKUMENT STRÅLEBRUK FORETAKSLEDELSENS KRAV TIL STRÅLEBRUK Fellesregler Strålebruk - Detaljkrav INNHOLD Opplæringsplan for ansatte side 2 Definisjoner Strålebruk side 3 Vedlegg 101 side

Detaljer

SØKNAD OM TILLATELSE TIL RADIOAKTIV FORURENSNING FRA NUKLEÆRMEDISINSK VIRKSOMHET I SYKEHUSET INNLANDET

SØKNAD OM TILLATELSE TIL RADIOAKTIV FORURENSNING FRA NUKLEÆRMEDISINSK VIRKSOMHET I SYKEHUSET INNLANDET Statens Strålevern Postboks 55 1332 ØSTERÅS Deres ref.: Vår ref.: 2003/00287-80/322/ Silseth Dato: 14.09.2012 SØKNAD OM TILLATELSE TIL RADIOAKTIV FORURENSNING FRA NUKLEÆRMEDISINSK VIRKSOMHET I SYKEHUSET

Detaljer

Krav og Erfaringer. Nasjonal møtearena for strålevernansvarlige 03. november Rune Hafslund Strålevernansvarlig i Helse Bergen HF

Krav og Erfaringer. Nasjonal møtearena for strålevernansvarlige 03. november Rune Hafslund Strålevernansvarlig i Helse Bergen HF Krav og Erfaringer Nasjonal møtearena for strålevernansvarlige 03. november 2009 Rune Hafslund Strålevernansvarlig i Helse Bergen HF Innhold: Hvilke krav stiller adm. direktør til meg som strålevernansvarlig?

Detaljer

Vedlegg 4 til Kravdokument Strålebruk i Helse Bergen HF VEDLEGG 4 TIL KRAVDOKUMENT STRÅLEBRUK FORETAKSLEDELSENS KRAV TIL STRÅLEBRUK

Vedlegg 4 til Kravdokument Strålebruk i Helse Bergen HF VEDLEGG 4 TIL KRAVDOKUMENT STRÅLEBRUK FORETAKSLEDELSENS KRAV TIL STRÅLEBRUK VEDLEGG 4 TIL KRAVDOKUMENT STRÅLEBRUK FORETAKSLEDELSENS KRAV TIL STRÅLEBRUK RISIKORAORT STRÅLEBRUK November 2011 Revisjon 2 Risikovurdering Strålebruk 10/11/2011 Side 1 av 14 INNHOLD Risikovurderingsmetode

Detaljer

SØKNAD OM GODKJENNING - DEL 1

SØKNAD OM GODKJENNING - DEL 1 SØKNAD OM GODKJENNING - DEL 1 Generell informasjon om virksomheten: Navn på virksomhet: Foretaksnr.: Besøksadresse:, Postnr.:, Sted: Postadresse:, Postnr.:, Sted: Telefon:, Fax:, e-post: Internettadresse:

Detaljer

Tanker rundt diverse tema

Tanker rundt diverse tema Tanker rundt diverse tema Nasjonal møtearena for strålevernansvarlige 02. november 2010 Rune Hafslund Strålevernansvarlig i Helse Bergen HF DET ER TRYGG STRÅLEBRUK I HELSE BERGEN HF Kort introduksjon Krav

Detaljer

SØKNAD OM GODKJENNING - DEL 1

SØKNAD OM GODKJENNING - DEL 1 SØKNAD OM GODKJENNING - DEL 1 Generell informasjon om virksomheten: Navn på virksomhet: Foretaksnr.: Besøksadresse:, Postnr.:, Sted: Postadresse:, Postnr.:, Sted: Telefon:, Fax:, e-post: Internettadresse:

Detaljer

Det er to hovedkategorier strålekilder: Ioniserende strålekilder; radioaktive stoffer, røntgenapparater,

Det er to hovedkategorier strålekilder: Ioniserende strålekilder; radioaktive stoffer, røntgenapparater, 11 STRÅLEVERN 109 110 11.1 Strålekilder Det er to hovedkategorier strålekilder: Ioniserende strålekilder; radioaktive stoffer, røntgenapparater, elektronmikroskoper Sterke ikke-ioniserende strålekilder;

Detaljer

Strålevernaspekter ved syklotronbasert isotop-produksjon. Anne Toril Aalvik Teknisk leder/strålevernkoordinator Norsk medisinsk syklotronsenter AS

Strålevernaspekter ved syklotronbasert isotop-produksjon. Anne Toril Aalvik Teknisk leder/strålevernkoordinator Norsk medisinsk syklotronsenter AS Strålevernaspekter ved syklotronbasert isotop-produksjon Anne Toril Aalvik Teknisk leder/strålevernkoordinator Norsk medisinsk syklotronsenter AS Norsk medisinsk syklotronsenter AS Kort om bakgrunn til

Detaljer

Direkte telefon 32804193 e-post

Direkte telefon 32804193 e-post Statens strålevern Postboks 55 1332 Østerås Saksbehandler Dato 11.10.2011 Elin Rotstigen Direkte telefon 32804193 e-post sbroel@vestreviken.no Foretaksnummer 894 166 762 Klinikk/Avdeling Avdeling for bildediagnostikk

Detaljer

Søknad om tillatelse til radioaktiv forurensning og håndtering av radioaktivt avfall

Søknad om tillatelse til radioaktiv forurensning og håndtering av radioaktivt avfall Statens strålevern Postboks 55 1332 Østerås Deres ref: Vår ref: Dato: AE/ 27.11.2012 Søknad om tillatelse til radioaktiv forurensning og håndtering av radioaktivt avfall Universitetssykehuset Nord-Norge

Detaljer

NOVEMBERMØTET 2014. Informasjon fra Helse Vest 18. november 2014. Rune Hafslund Strålevernansvarlig i Helse Bergen HF

NOVEMBERMØTET 2014. Informasjon fra Helse Vest 18. november 2014. Rune Hafslund Strålevernansvarlig i Helse Bergen HF NOVEMBERMØTET 2014 Informasjon fra Helse Vest 18. november 2014 Rune Hafslund Strålevernansvarlig i Helse Bergen HF Strålebruk i Helse Bergen Mitt bidrag: Tematilsyn ved Hjerteavdelingen jan. 2014 NYTTEVERDI

Detaljer

Mitt MÅL for strålebruk:

Mitt MÅL for strålebruk: STYRENDE DOKUMENTASJON STRÅLEBRUK Kravdokument Strålebruk Presentasjon av Metode, Prosess og Resultat Nasjonalt møte for strålevernansvarlige Gardermoen, 09. november 2007 Rune Hafslund Strålevernansvarlig

Detaljer

Miljøregelverk for radioaktive stoffer og radioaktivt avfall

Miljøregelverk for radioaktive stoffer og radioaktivt avfall MILJØVERNDEPARTEMENTET P.B. 8013 DEP 0030 OSLO Sendes som e-post til postmottak@md.dep.no Deres ref.: 200803891 Vår ref.: RHAF Bergen 14. august 2009 Høringsvar fra Helse Bergen HF Miljøregelverk for radioaktive

Detaljer

FORETAKSLEDELSENS INSTRUKS TIL STRÅLEBRUK I HELSE BERGEN HF

FORETAKSLEDELSENS INSTRUKS TIL STRÅLEBRUK I HELSE BERGEN HF Kategori: Strålevern Gyldig fra: 30.10.2012 Organisatorisk plassering: HVRHF - Helse Bergen HF Retningslinje Dok. eier: Stig Harthug Dok. ansvarlig: Rune Hafslund FORETAKSLEDELSENS INSTRUKS TIL STRÅLEBRUK

Detaljer

SØKNAD OM GODKJENNING - DEL 1

SØKNAD OM GODKJENNING - DEL 1 SØKNAD OM GODKJENNING - DEL 1 Generell informasjon om virksomheten: Navn på virksomhet: Foretaksnr.: Besøksadresse:, Postnr.:, Sted: Postadresse:, Postnr.:, Sted: Telefon:, Fax:, e-post: Internettadresse:

Detaljer

Statens strålevern Norwegian Radiation Protection Authority

Statens strålevern Norwegian Radiation Protection Authority Godkjenning for utslipp av radioaktive stoffer gitt Universitetet i Oslo 29. november 2005 endret 1. juni 2010 Godkjenningen er gitt med hjemmel i lov 12. mai 2000 nr. 36 om strålevern og bruk av stråling

Detaljer

SØKNAD OM GODKJENNING - DEL 1

SØKNAD OM GODKJENNING - DEL 1 SØKNAD OM GODKJENNING - DEL 1 Generell informasjon om virksomheten: Navn på virksomhet: Foretaksnr.: Besøksadresse:, Postnr.:, Sted: Postadresse:, Postnr.:, Sted: Telefon:, Fax:, e-post: Internettadresse:

Detaljer

Universitetet i Oslo. Statens Strålevern Postboks 55 1332 Østerås

Universitetet i Oslo. Statens Strålevern Postboks 55 1332 Østerås Universitetet i Oslo Statens Strålevern Postboks 55 1332 Østerås Dato: 12.10.2012 Deres ref.: Vår ref.: 2012/12319 ELINAHUL Søknad om fornyet tillatelse til utslipp Vi søker å få fornyet godkjenning GO05-04-1,

Detaljer

Felles opplæringsmodell i strålevern til personell i olje- og gassindustrien

Felles opplæringsmodell i strålevern til personell i olje- og gassindustrien Felles opplæringsmodell i strålevern til personell i olje- og gassindustrien Norsk Olje og Gass tok i 2014 initiativet til å etablere en felles opplæringsmodell innen fagområdet strålevern. Rollen som

Detaljer

KRAVDOKUMENT STRÅLEBRUK

KRAVDOKUMENT STRÅLEBRUK Kategori: Strålevern Gyldig fra: 25.06.2013 Organisatorisk plassering: HVRHF - Helse Bergen HF Informasjon Dok. eier: Stig Harthug Dok. ansvarlig: Hafslund Rune KRAVDOKUMENT STRÅLEBRUK FORETAKSLEDELSENS

Detaljer

SØKNAD OM GODKJENNING - DEL 1

SØKNAD OM GODKJENNING - DEL 1 SØKNAD OM GODKJENNING - DEL 1 Generell informasjon om virksomheten: Navn på virksomhet: Foretaksnr.: Besøksadresse: _, Postnr.:, Sted: Postadresse:, Postnr.:, Sted: Telefon:, Fax:, e-post: Internettadresse:

Detaljer

SØKNAD OM GODKJENNING - DEL 1

SØKNAD OM GODKJENNING - DEL 1 SØKNAD OM GODKJENNING - DEL 1 Generell informasjon om virksomheten: Navn på virksomhet: Foretaksnr.: Besøksadresse:, Postnr.:, Sted: Postadresse:, Postnr.:, Sted: Telefon:, Fax:, e-post: Internettadresse:

Detaljer

Staten strålevern Norwegian Radialion Prolection Authonly

Staten strålevern Norwegian Radialion Prolection Authonly Staten strålevern Norwegian Radialion Prolection Authonly Helse Bergen HF Postboks 1 5021 Bergen Deres ref. Vår ref. Vår dato 11/01143/327 19.09.2012 Saksbeh. Marie Solberg Vedtak om pålegg Vi viser til

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 127/16 29.09.2016 Dato: 05.09.2016 Arkivsaksnr: 2016/2903 Årsrapport 2015 - Strålevern Henvisning til bakgrunnsdokumenter Godkjenninger

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 71/17 01.06.2017 Dato: 18.05.2017 Arkivsaksnr: 2017/3413 Årsrapport 2016 - Strålevern Henvisning til bakgrunnsdokumenter

Detaljer

SØKNAD OM GODKJENNING - DEL 1

SØKNAD OM GODKJENNING - DEL 1 SØKNAD OM GODKJENNING - DEL 1 Generell informasjon om virksomheten: Navn på virksomhet: Foretaksnr.: Besøksadresse:, Postnr.:, Sted: Postadresse:, Postnr.:, Sted: Telefon:, Fax:, e-post: Internettadresse:

Detaljer

SØKNAD OM GODKJENNING - DEL 1

SØKNAD OM GODKJENNING - DEL 1 SØKNAD OM GODKJENNING - DEL 1 Generell informasjon om virksomheten: Navn på virksomhet: Foretaksnr.: Besøksadresse:, Postnr.:, Sted: Postadresse:, Postnr.:, Sted: Telefon:, Fax:, e-post: Internettadresse:

Detaljer

AVVIKSHåNDTERING. Marie Solberg Novembermøte 02.11.2011

AVVIKSHåNDTERING. Marie Solberg Novembermøte 02.11.2011 AVVIKSHåNDTERING Marie Solberg Novembermøte 02.11.2011 Innhold HVA HVORFOR HVORDAN HVA...er et avvikssystem? BEHOV FOR KONTROLL MED KVALITET, SIKKERHET OG ØKONOMI Internkontroll Def. Internkontroll ihht

Detaljer

SØKNAD OM GODKJENNING - DEL 1

SØKNAD OM GODKJENNING - DEL 1 SØKNAD OM GODKJENNING - DEL 1 Generell informasjon om virksomheten: Navn på virksomhet: Foretaksnr.: Besøksadresse:, Postnr.:, Sted: Postadresse:, Postnr.:, Sted: Telefon:, Fax:, e-post: Internettadresse:

Detaljer

VEDLEGG 1. Bergen, 28.06.13

VEDLEGG 1. Bergen, 28.06.13 VEDLEGG 1 Bergen, 28.06.13 Avvik 07 Gjennomført opplæring Tekst i avvik07 frå Statens strålevern: Mange ansatte som bruker eller er involvert i bruk av ioniserende stråling har ikke fått opplæring i strålevern

Detaljer

SØKNAD OM GODKJENNING - DEL 1

SØKNAD OM GODKJENNING - DEL 1 SØKNAD OM GODKJENNING - DEL 1 Generell informasjon om virksomheten: Navn på virksomhet: Foretaksnr.: Besøksadresse:, Postnr.:, Sted: Postadresse:, Postnr.:, Sted: Telefon:, Fax:, e-post: Internettadresse:

Detaljer

Radioaktivitet i industrien Råvarer, forurensning og vern av arbeidstakere

Radioaktivitet i industrien Råvarer, forurensning og vern av arbeidstakere Radioaktivitet i industrien Råvarer, forurensning og vern av arbeidstakere Mette Nilsen, seniorrådgiver Kjemikaliedagene, 11.11.2015 www.nrpa.no spørsmål til tilhørerne I Hvem vet at de har radioaktive

Detaljer

SØKNAD OM GODKJENNING - DEL 1

SØKNAD OM GODKJENNING - DEL 1 SØKNAD OM GODKJENNING - DEL 1 Generell informasjon om virksomheten: Navn på virksomhet: Foretaksnr.: Besøksadresse:, Postnr.:, Sted: Postadresse:, Postnr.:, Sted: Telefon:, Fax:, e-post: Internettadresse:

Detaljer

Forskriftsrevisjon Versjon Tor Wøhni. F o r

Forskriftsrevisjon Versjon Tor Wøhni. F o r Forskriftsrevisjon Versjon 26.10.07 Tor Wøhni F o r 2 Saklig virkeområde Forskriften gjelder ikke elektriske apparater og komponenter som frambringer røntgenstråling, dersom dosen ved normal bruk ikke

Detaljer

SØKNAD OM GODKJENNING DEL 2 KATEGORI R: FORHANDLERE AV IONISERENDE STRÅLEKILDER

SØKNAD OM GODKJENNING DEL 2 KATEGORI R: FORHANDLERE AV IONISERENDE STRÅLEKILDER SØKNAD OM GODKJENNING DEL 2 KATEGORI R: FORHANDLERE AV IONISERENDE STRÅLEKILDER Del 2 må fylles ut i tillegg til søknadsskjemaets Del 1. Etterspurt informasjon/dokumentasjon vedlegges søknaden. Vennligst

Detaljer

Inntrykk fra Strålevernets tilsyn av CT bruken

Inntrykk fra Strålevernets tilsyn av CT bruken Inntrykk fra Strålevernets tilsyn av CT bruken Anders Widmark 1,2, Reidun Silkoset 1, Hilde M. Olerud 1,3 1 Statens strålevern: Reidun.Silkoset@nrpa.no 1, 2 Høgskolen i Gjøvik: Anders.Widmark@nrpa.no 1,

Detaljer

Søknad om tillatelse til håndtering av radioaktivt avfall

Søknad om tillatelse til håndtering av radioaktivt avfall Søknad om tillatelse til håndtering av radioaktivt avfall Innledning Pipetech International søker om ny tillatelse til å håndtere LRA (Lav Radioaktivt Avfall) offshore, en videreføring av Godkjenning GP10-01

Detaljer

Erfaringer to år etter ny forskrift om radioaktivt avfall: Har bransjen klart utfordringene?

Erfaringer to år etter ny forskrift om radioaktivt avfall: Har bransjen klart utfordringene? Erfaringer to år etter ny forskrift om radioaktivt avfall: Har bransjen klart utfordringene? Farlig avfallskonferansen 2013 Solveig Dysvik Bergen, 11.09.2013 Radioaktivitet litt «enkel» fysikk! En rekke

Detaljer

SØKNAD OM GODKJENNING - DEL 1

SØKNAD OM GODKJENNING - DEL 1 SØKNAD OM GODKJENNING - DEL 1 Generell informasjon om virksomheten: Navn på virksomhet: Foretaksnr.: Besøksadresse:, Postnr.:, Sted: Postadresse:, Postnr.:, Sted: Telefon:, Fax:, e-post: Internettadresse:

Detaljer

Erfaringer med regelverket for radioaktivt avfall

Erfaringer med regelverket for radioaktivt avfall Erfaringer med regelverket for radioaktivt avfall Farlig avfallskonferansen 2014 Solveig Dysvik, Seksjonsleder miljø og atomsikkerhet Haugesund, 18.09.2014 Statens strålevern Statens strålevern er et direktorat

Detaljer

SØKNAD OM GODKJENNING - DEL 1

SØKNAD OM GODKJENNING - DEL 1 SØKNAD OM GODKJENNING - DEL 1 Generell informasjon om virksomheten: Navn på virksomhet: Foretaksnr.: Besøksadresse:, Postnr.:, Sted: Postadresse:, Postnr.:, Sted: Telefon:, Fax:, e-post: Internettadresse:

Detaljer

SØKNAD OM GODKJENNING - DEL 1

SØKNAD OM GODKJENNING - DEL 1 SØKNAD OM GODKJENNING - DEL 1 Generell informasjon om virksomheten: Navn på virksomhet: Foretaksnr.: Besøksadresse:, Postnr.:, Sted: Postadresse:, Postnr.:, Sted: Telefon:, Fax:, e-post: Internettadresse:

Detaljer

Tilsynsrapport. Tilsyn ved Helse Stavanger HF. Vår ref.: 15/00 723

Tilsynsrapport. Tilsyn ved Helse Stavanger HF. Vår ref.: 15/00 723 Tilsynsrapport Vår ref.: 15/00 723 5 aksbehandler.: Nina Bratteteig Dato: 13.07.2016 Tilsyn ved Helse Stavanger HF 1. Innledning Statens strålevem (Strålevernet) gjennomførte et tilsyn ved nukleærmedisinsk

Detaljer

Søknad om endring i tillatelse til radioaktiv forurensning, etter forurensningsloven

Søknad om endring i tillatelse til radioaktiv forurensning, etter forurensningsloven Statens Strålevern Postboks 55 1332 Østerås : Vår saksbehandler: Julie Haglund Søknad om endring i tillatelse til radioaktiv forurensning, etter forurensningsloven Sykehuset Østfold HF søker med dette

Detaljer

Håndtering og transport av radioaktivt avfall

Håndtering og transport av radioaktivt avfall Håndtering og transport av radioaktivt avfall Marte Varpen Holmstrand Gardermoen, 5.11.2013 Radioaktivt avfall Forskrift om radioaktiv forurensning og avfall: «2. Definisjoner c) radioaktivt avfall: løsøregjenstander

Detaljer

Persondosimetri i forhold til operasjonsavdeling

Persondosimetri i forhold til operasjonsavdeling Persondosimetri i forhold til operasjonsavdeling Marit Bergmo og Julie Haglund Strålevernkoordinatorer Sykehuset Østfold Statens Stråleverns Novembermøte 13 november 2012 Brukes persondosimeter på operasjonsstuer?

Detaljer

SØKNAD OM GODKJENNING - DEL 1

SØKNAD OM GODKJENNING - DEL 1 SØKNAD OM GODKJENNING - DEL 1 Generell informasjon om virksomheten: Navn på virksomhet: Foretaksnr.: Besøksadresse:, Postnr.:, Sted: Postadresse:, Postnr.:, Sted: Telefon:, Fax:, e-post: Internettadresse:

Detaljer

Utvikling av retningslinjer for varsling av uhell og uønskede hendelser til Statens strålevern

Utvikling av retningslinjer for varsling av uhell og uønskede hendelser til Statens strålevern Utvikling av retningslinjer for varsling av uhell og uønskede hendelser til Statens strålevern Novembermøtet 2014 Ingrid Espe Heikkilä Gardermoen, 18.11.14 www.nrpa.no 19: Varslingsplikt ved ulykker og

Detaljer

Godkjenning for utslipp av radioaktive stoffer. gitt til. Institutt for energiteknikk. 21. desember 2005

Godkjenning for utslipp av radioaktive stoffer. gitt til. Institutt for energiteknikk. 21. desember 2005 Godkjenning for utslipp av radioaktive stoffer gitt til Institutt for energiteknikk 21. desember 2005 Godkjenningen er gitt med hjemmel i forskrift av 21. november 2003 nr. 1362 om strålevern og bruk av

Detaljer

SØKNAD OM GODKJENNING DEL 2 KATEGORI R: FORHANDLARAR AV IONISERANDE STRÅLEKJELDER

SØKNAD OM GODKJENNING DEL 2 KATEGORI R: FORHANDLARAR AV IONISERANDE STRÅLEKJELDER SØKNAD OM GODKJENNING DEL 2 KATEGORI R: FORHANDLARAR AV IONISERANDE STRÅLEKJELDER Del 2 må fyllast ut i tillegg til Del 1 i søknadsskjemaet. Etterspurd informasjon/dokumentasjon må leggjast ved søknaden.

Detaljer

SØKNAD OM GODKJENNING - DEL 1

SØKNAD OM GODKJENNING - DEL 1 SØKNAD OM GODKJENNING - DEL 1 Godkjenningsnr.: (Tildeles av Statens strålevern) Generell informasjon om virksomheten: Navn på virksomhet: Foretaksnr.: Besøksadresse:, Postnr.:, Sted: Postadresse:, Postnr.:,

Detaljer

Høringsuttalelse for revidert strålevernforskrift og endring i strålevernloven

Høringsuttalelse for revidert strålevernforskrift og endring i strålevernloven Oslo universitetssykehus HF Sentralbord: 02770 Statens Strålevern Saksbeh. Therese S. Bakkemoen Vår ref.: Deres ref.: Saksbeh.: Dato: 2011/1811-5 2015/00259 Tanja Holter 19.9.2016 Høringsuttalelse for

Detaljer

Radioaktivt avfall, forvaltning etter forurensningsloven

Radioaktivt avfall, forvaltning etter forurensningsloven Radioaktivt avfall, forvaltning etter forurensningsloven Ole Harbitz direktør Statens strålevern Tromsø, 20.9.2011 Om Statens strålevern I Landets fagmyndighet innen strålevern, atomsikkerhet og radioaktiv

Detaljer

Tilsynsrapport. Tilsyn ved Helse Førde HF - tema sirålevern og strålebruk innen nukleærmedisin

Tilsynsrapport. Tilsyn ved Helse Førde HF - tema sirålevern og strålebruk innen nukleærmedisin Tilsynsrapport Vår ref.: 5 aksbehandler.: Dato: 16/00675/327.0 Annette Andersen 30.11.2016 Tilsyn ved Helse Førde HF - tema sirålevern og strålebruk innen nukleærmedisin 1. Innledning Statens strålevern

Detaljer

Søknad om utslipp av radioaktive stoff fra Ålesund sjukehus Møre og Romsdal HF

Søknad om utslipp av radioaktive stoff fra Ålesund sjukehus Møre og Romsdal HF Søknad om utslipp av radioaktive stoff fra Ålesund sjukehus Møre og Romsdal HF Opplysninger om foretaket: Namn på virksomhet: Helse Møre og Romsdal HF Adresse: Åsehaugen, 6026 Ålesund Avdeling: Ålesund

Detaljer

SØKNAD OM GODKJENNING - DEL 1

SØKNAD OM GODKJENNING - DEL 1 SØKNAD OM GODKJENNING - DEL 1 Generell informasjon om virksomheten: Navn på virksomhet: Foretaksnr.: Besøksadresse:, Postnr.:, Sted: Postadresse:, Postnr.:, Sted: Telefon:, Fax:, e-post: Internettadresse:

Detaljer

Rapport etter kontroll ved Slakteriet til Sinkaberg Hansen AS

Rapport etter kontroll ved Slakteriet til Sinkaberg Hansen AS Rapport etter kontroll ved Slakteriet til Sinkaberg Hansen AS Virksomhet Virksomhetens adresse (anlegg) Sinkaberg Hansen AS Marøya, 7900 Rørvik Deltagere fra virksomheten Eskil Laukvik (fabrikksjef) Marit

Detaljer

Høringsuttalelse fra Helse Stavanger HF på forslag til endringer i strålevernforskriften.

Høringsuttalelse fra Helse Stavanger HF på forslag til endringer i strålevernforskriften. Avdeling for blod- og kreftsykdommer Statens strålevern Postboks 55 1332 Østerås v/ Therese Søvde Bakkemoen Deres ref: 2015/00259 Vår ref: 2016/5427-79576/2016 Saksbehandler: Johan Vikström Dato: 16.09.2016

Detaljer

ERFARINGER FRA TILSYN TEMA: Røntgendiagnostikk

ERFARINGER FRA TILSYN TEMA: Røntgendiagnostikk ERFARINGER FRA TILSYN 2008 TEMA: Røntgendiagnostikk Møte for strålevernsansvarlige 2008 Gardermoen, 17.11.2008 Hensikt Gjennomgang av virksomhetens arbeid med strålevern og implementering av strålevernforskriften

Detaljer

Strålevernet fullstendig medlem i nasjonalt system fra 2014

Strålevernet fullstendig medlem i nasjonalt system fra 2014 Strålevernet fullstendig medlem i nasjonalt system fra 2014 Eva G. Friberg Seksjonssjef, seksjon medisinsk strålebruk Kurs i nasjonalt system, 4. mai 2015 Hvem er Statens strålevern Fagmyndighet på område

Detaljer

GODKJENNINGER STRÅLEBRUK HELSE BERGEN HF VEDLEGG 2 TIL KRAVDOKUMENT STRÅLEBRUK FORETAKSLEDELSENS KRAV TIL STRÅLEBRUK

GODKJENNINGER STRÅLEBRUK HELSE BERGEN HF VEDLEGG 2 TIL KRAVDOKUMENT STRÅLEBRUK FORETAKSLEDELSENS KRAV TIL STRÅLEBRUK VEDLEGG 2 TIL KRAVDOKUMENT STRÅLEBRUK FORETAKSLEDELSENS KRAV TIL STRÅLEBRUK Myndighetsgodkjenninger Strålebruk Oversikt side 2 Godkjenning Medisinsk Strålebruk Blodbestråling side 3-4 Nukleærmedisin side

Detaljer

Tilsyn ved Wintershall Norge AS - Brage

Tilsyn ved Wintershall Norge AS - Brage Tilsynsrapport Vår ref.: Saksbehandler.: Dato: 2011/00505/425.1/HNA Henning Natvig 24.september 2015 Tilsyn ved Wintershall Norge AS - Brage 1. Innledning Dato for tilsynet: 8. 9. 11. 9. 2015 Kontaktpersoner

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 6. februar 2017 kl. 14.50 PDF-versjon 10. februar 2017 03.02.2017 nr. 118 Forskrift om

Detaljer

Senter for Nukleærmedisin/PET Haukeland Universitetssykehus

Senter for Nukleærmedisin/PET Haukeland Universitetssykehus proton Senter for Nukleærmedisin/PET Haukeland Universitetssykehus nøytron Anriket oksygen (O-18) i vann Fysiker Odd Harald Odland (Dr. Scient. kjernefysikk, UiB, 2000) Radioaktivt fluor PET/CT scanner

Detaljer

I I forskrift nr 930: forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften), gjøres følgende endringer:

I I forskrift nr 930: forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften), gjøres følgende endringer: Forslag Forskrift om endring av forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften). Fastsatt av Klima- og miljødepartementet xx.xx.xxxx med hjemmel i lov av 13. mars 1981 om vern av

Detaljer

RADIO- AVFALLET SLIK TAR VI HAND OM DET AKTIVE. KJELLER: Postboks 40, 2007 Kjeller Telefon Telefax

RADIO- AVFALLET SLIK TAR VI HAND OM DET AKTIVE. KJELLER: Postboks 40, 2007 Kjeller Telefon Telefax Rostra Reklamebyrå RRA 26 Foto: Kjell Brustaad Okt. 1998 SLIK TAR VI HAND OM DET RADIO- AKTIVE AVFALLET KJELLER: Postboks 40, 2007 Kjeller Telefon 63 80 60 00 Telefax 63 81 63 56 HALDEN: Postboks 173,

Detaljer

Strålevernet, nå en integrert del i metodevurderingen

Strålevernet, nå en integrert del i metodevurderingen Strålevernet, nå en integrert del i metodevurderingen Hva betyr dette for leverandørene? Eva G. Friberg Seksjonssjef, seksjon medisinsk strålebruk Dagsseminar i metodevurdering, 29. januar 2015 Hvem er

Detaljer

Helsekontroll etter eksponering for ioniserende stråling. Tone Eriksen Spesialist i Arbeidsmedisin Arbeidstilsynet Østfold og Akershus

Helsekontroll etter eksponering for ioniserende stråling. Tone Eriksen Spesialist i Arbeidsmedisin Arbeidstilsynet Østfold og Akershus Helsekontroll etter eksponering for ioniserende stråling Tone Eriksen Spesialist i Arbeidsmedisin Østfold og Akershus Arbeidsdepartementet Overordnet enhet: Direktoratet for, med kontor i Trondheim Organisert

Detaljer

Regelverk for radioaktiv forurensning og radioaktivt avfall

Regelverk for radioaktiv forurensning og radioaktivt avfall Regelverk for radioaktiv forurensning og radioaktivt avfall Ronny Lystad, Statens strålevern Miljølovgivningsdag Helse Vest Gardermoen, 30.8.2012 Oversikt Om Statens strålevern Bakgrunn for nytt regelverk

Detaljer

Søknad om mottak av impregnert trevirke, Knarrevik, Fjell kommune

Søknad om mottak av impregnert trevirke, Knarrevik, Fjell kommune Saksbehandler, innvalgstelefon Hallvard Hageberg, 55 57 22 23 Vår dato 16.09.2009 Deres dato 07.04.2009 Vår referanse 2009/10940-472 Deres referanse Veolia Miljø Gjenvinning AS Mjåvannsveien 68 4628 KRISTIANSAND

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Guri Ravn,

Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Guri Ravn, Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Guri Ravn, 35 58 61 71 Kontrollrapport Kontrollrapport nummer: 2014.003.I.FMTE Saksnummer: 2014/3898 Dato for kontroll: 14.10.14

Detaljer

Høringssvar revidert Strålevernforskrift og endringer i

Høringssvar revidert Strålevernforskrift og endringer i Norsk Forening for Medisinsk Fysikk Norwegian Association of Medical Physics Postboks 70, 1332 Østerås URL: www.nfmf.org E-post: post@nfmf.org Org.nr. 981 402 154 Stiftet Statens Strålevern nrpa@nrpa.no

Detaljer

Forskningsmessig strålebruk og utslipp av radioaktive stoffer

Forskningsmessig strålebruk og utslipp av radioaktive stoffer Rapport 5 2007 Forskningsmessig strålebruk og utslipp av radioaktive stoffer Årsrapport 2006 Dag Grønningen Veterinærinstituttets rapportserie 5 2007 Tittel Forskningsmessig strålebruk og utslipp av radioaktive

Detaljer

Atomberedskap: Hvordan skal jeg forholde meg ved en atomhendelse?

Atomberedskap: Hvordan skal jeg forholde meg ved en atomhendelse? Atomberedskap: Hvordan skal jeg forholde meg ved en atomhendelse? Stråling og mennesker Mennesker kan bli utsatt for stråling på ulike måter. De radioaktive stoffene kan spres via luft og de tas opp i

Detaljer

Rapport etter tilsyn hos Midt-Norge Slakteri AS i Levanger kommune

Rapport etter tilsyn hos Midt-Norge Slakteri AS i Levanger kommune Rapport etter tilsyn hos Midt-Norge Slakteri AS i Levanger kommune Virksomhet Virksomhetens adresse Organisasjonsnummer (BEDR) Midt-Norge Slakteri AS Deltagere fra Kirkegata 70 virksomheten 7600 Levanger

Detaljer

Deres ref Vår ref Saksbehandler Dato 16/ Sissel Ranveig Steffensen

Deres ref Vår ref Saksbehandler Dato 16/ Sissel Ranveig Steffensen Statens strålevern PB 55 1332 ØSTERÅS Deres ref Vår ref Saksbehandler Dato 16/08159-4 Sissel Ranveig Steffensen 27.09.2016 Høringsuttalelse - forslag til revidert strålevernforskrift Det vises til tilsendte

Detaljer

Rapport etter kontroll ved Slakteriet til Emilsen Fisk AS

Rapport etter kontroll ved Slakteriet til Emilsen Fisk AS Rapport etter kontroll ved Slakteriet til Emilsen Fisk AS Virksomhet Virksomhetens adresse (anlegg) Emilsen Fisk AS Lauvøya 7900 Rørvik Deltagere fra virksomheten Dennis Andre Wahl (kvalitetskoordinator)

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Guri Ravn,

Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Guri Ravn, Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Guri Ravn, 35 58 61 71 Kontrollrapport Kontrollrapport nummer: 2014.004.I.FMTE Saksnummer: 2014/2539 Dato for kontroll: 10.06.14

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen Miljøvernavdelingen Midlertidig pukkverk ved i Østreheimsveien 28A ved Årvoll ridesenter - Kontrollrapport Bedriftsnr. Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: 972297542 0301.1271.01 2011.083.I.FMOA

Detaljer

Kontrollert anlegg Navn: Sørlandets plastindustri AS Anleggsnr:

Kontrollert anlegg Navn: Sørlandets plastindustri AS Anleggsnr: Informasjon om virksomheten Organisasjonsnr (underenhet): 971 955 619 Eies av (org.nr): 979 435 185 Besøksadresse: Skrarpnestangen 9, 4823 Nedenes Telefon: 37 05 85 55 Bransjenr. (NACE-kode): 30.120 E-post:

Detaljer

Rapport etter kontroll ved Sutterø avfallsanlegg Isak D. Westgaard AS

Rapport etter kontroll ved Sutterø avfallsanlegg Isak D. Westgaard AS Rapport etter kontroll ved Sutterø avfallsanlegg Isak D. Westgaard AS Virksomhet Virksomhetens Adresse Sutterø avfallsanlegg Industriveien 13, 7502 Stjørdal Organisasjonsnummer 971791764 Tidsrom for kontrollen

Detaljer

Arbeidstilsynet. Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser

Arbeidstilsynet. Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser Arbeidstilsynet Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser 1 Innhold 3 Byggherreforskriften 4 Byggherrens ansvar og plikter/oppgaver 7 SHA-koordinatorens

Detaljer

Inspeksjon ved ISO Miljø AS Dato for inspeksjonen: 6.oktober 2010 Rapportnummer: I.Klif Saksnr.: 2008/61

Inspeksjon ved ISO Miljø AS Dato for inspeksjonen: 6.oktober 2010 Rapportnummer: I.Klif Saksnr.: 2008/61 Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@klif.no Internett: www.klif.no 2010.072.I.KLIF

Detaljer

2. Oversikt over organisasjonen Ansvar Oppgaver Myndighet

2. Oversikt over organisasjonen Ansvar Oppgaver Myndighet Revisjon av HMS-systemet ved Dato: Til stede: Referent: 1. Igangsette HMS-arbeidet Leder starter arbeidet Informasjon til alle ansatte om hva som skal skje Oppgavene fordeles Ansattes plikt til å delta

Detaljer

NGIR - løyve til mottak og mellomlagring av impregnert trevyrkje.

NGIR - løyve til mottak og mellomlagring av impregnert trevyrkje. FYLKESMANNEN I HORDALAND Sakshandsamar, innvalstelefon Miljøvernavdelinga Hallvard Hageberg, 55 57 22 23 Nordhordland og Gulen Interkommunale Renovasjonsselskap 5956 Vågseidet Vår dato Vår referanse 2003/7175-472

Detaljer

Vilkår for stråle^n E ved brønnlogging

Vilkår for stråle^n E ved brønnlogging NO9800035 Vilkår for stråle^n E ved brønnlogging Autorisasjonskrav, anbefalinger og operasjonsprosedyre Strålevern HEFTE I3b ISSN (1804-4929 November 1997 Statens strålevern Referanse: Statens strålevern.

Detaljer

Vedlegg 2 (rev 2) IKM TESTING AS

Vedlegg 2 (rev 2) IKM TESTING AS Vedlegg 2 (rev 2) IKM TESTING AS RISIKOVURDERING OG BEREDSKAP VED HÅNDTERING OG RENSING AV KOMPONENTER KONTAMINERT MED RADIOAKTIVE STOFFER Dokumentet er utarbeidet av StrålevernSpesialisten AS for IKM

Detaljer

Forskrift om endring i forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) FOR-2015-09-09-1042

Forskrift om endring i forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) FOR-2015-09-09-1042 Forskrift om endring i forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) Dato FOR-2015-09-09-1042 Departement Klima- og miljødepartementet Publisert I 2015 hefte 10 Ikrafttredelse 01.01.2016

Detaljer

Tilsyn etter forurensningsloven ved Aleris Helse AS, Frogner

Tilsyn etter forurensningsloven ved Aleris Helse AS, Frogner Tilsynsrapport Vår ref.: Saksbehandler.: Dato: 16/00092 Marte Varpen Holmstrand 9. mai 2016 Tilsyn etter forurensningsloven ved Aleris Helse AS, Frogner 1. Innledning Statens strålevern gjennomførte et

Detaljer

Anmerkningen gjaldt: Internkontrolldokumentasjonen ved virksomheten kan med fordel gjennomgås/revideres oftere.

Anmerkningen gjaldt: Internkontrolldokumentasjonen ved virksomheten kan med fordel gjennomgås/revideres oftere. Vår dato: 17.11.2011 Vår referanse: 2011/7815 Arkivnr.: 461.3 Deres referanse: Tom Lillemoen Saksbehandler: Håkon Dalen Protan AS Postboks 420 Brakerøya 3002 DRAMMEN Innvalgstelefon: 32266826 Rapport etter

Detaljer

Rapport etter tilsyn ved Overhalla Betongbygg AS. Tidsrom for kontrollen:

Rapport etter tilsyn ved Overhalla Betongbygg AS. Tidsrom for kontrollen: Rapport etter tilsyn ved Overhalla Betongbygg AS Virksomhet: Virksomhetens adresse: Overhalla Betongbygg AS Bjørnes Skogmo 7863 Overhalla Organisasjonsnummer: 971 751 665 Tidsrom for kontrollen: Virksomhetens

Detaljer

Avfall i småbåthavner og marinaer

Avfall i småbåthavner og marinaer Avfall i småbåthavner og marinaer Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Miljøvernavdelingen Kjersti Aastorp Hirth 27.08.2012 Regelverk Forurensningsforskriften kapittel 20: Levering og mottak av avfall og lasterester

Detaljer

Tillatelse til innsamling av farlig avfall for Norsk Gjenvinning Industri AS

Tillatelse til innsamling av farlig avfall for Norsk Gjenvinning Industri AS Tillatelse til innsamling av farlig avfall for Norsk Gjenvinning Industri AS I medhold av forskrift av 1. juni 2004, nr 930 om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) 11-16, jfr. lov om

Detaljer