Ny strålevernsforskrift Konsekvenser for helseforetakene

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ny strålevernsforskrift Konsekvenser for helseforetakene"

Transkript

1 Ny strålevernsforskrift Konsekvenser for helseforetakene Tor Wøhni Novembermøte,

2 Gammel forskrift er delt i to Forskrift om strålevern og bruk av stråling (Strålevernforskriften) Fastsatt av Helse og Omsorgsdepartementet Statens strålevern er forvaltningsorgan Forskrift om forurensningslovens anvendelse på radioaktive stoffer og radioaktivt avfall. Fastsatt av Miljødepartementet Statens strålevern er forvaltningsorgan Ikrafttredelsen av forskriftene er utsatt til 1.juli 2010

3 Store endringer 1- strålevernsforskriften Krav til dosereduserende tiltak for radon. Radonreduserende tiltak skal iverksettes i barnehager, skoler mv. som er omfattet av forskrift 1. desember 1995 nr. 928 om miljørettet helsevern i skoler, barnehager mv. 2, dersom radonnivået overstiger 100 Bq/m3. Tilsvarende gjelder for boliger og fritidsboliger hvor eier ikke bor eller oppholder seg. Radonnivået skal uansett ikke overstige 200 Bq/m3 i slike bygninger og lokaler. (Trer i kraft 1. januar 2013)

4 Store endringer 2- strålevernsforskriften Krav til 18-årsgrense og betjening ved solarier. Foreslått av Strålevernet, men ikke tatt med i høringsutkastet Kravet er problematisert i høringsbrevet, og kanskje det blir ny høring på dette kravet.

5 Store endringer 3- strålevernsforskriften Kompetansekrav knyttet til bruk av medisinsk laser I virksomheter som benytter stråling til følgende spesifiserte formål, skal det inngå personell med følgende kompetanse: Ved medisinsk behandling av laser klasse 4 og IPL, lege. Ved medisinsk behandling med laser klasse 3B eller andre sterke ikke-ioniserende kilder, lege, kiropraktor eller fysioterapeut.

6 Mindre endringer vedr. godkjenninger Krav om godkjenning av forskningsmessig strålebruk er begrenset til omfattende ikke-medisinsk forskningsmessig strålebruk. Eventuell strålebruk innen medisinsk forskning blir nå en del av totalvurderingen som de etiske komitéer gjør. Strålevernet har utarbeidet en rettledning til de etiske komitéer om hvordan de bør vurdere stråleaspektene. Krav om godkjenning av screeningprogram er tatt ut, og erstattet med meldeplikt, samt en rekke generelle krav som må oppfylles, (berettigelsesvurdering, rutiner for oppfølging av funn, KSprogrammer m.m.)

7 Mindre endringer generelt Strålevernsansvarlig er døpt om til strålevernskoordinator. Plikter og funksjonsbeskrivelse som før. Krav om persondosimetri. Nytt: Arbeidstaker skal medvirke til at persondosimetriordningen fungerer. Arbeidstaker skal skriftlig informeres om doseavlesningen.

8 Mindre endringer 1 medisinsk område Krav om medisinsk kompetanse Paragrafen er redigert om i forhold til gjeldende 33 og deler av gjeldende bestemmelse er dessuten fordelt mellom utkast til 44, 45 og 46. Det foreslås innført kompetansekrav ved medisinsk bruk av ikke-ioniserende stråling. Eneste endring for ioniserende stråling er kravet om at strålevernskompetansen skal være dokumenterbar

9 Mindre endringer 2 medisinsk område 45 Kompetansen innen medisinsk fysikk Dette kravet stammer fra gjeldende kompetanseparagraf ( 33), men foreslås nå regulert i en egen bestemmelse. Eneste innholdmessige endring er at det foreslås å stille krav om kompetanse innen den aktuelle disiplin av medisinsk fysikk (røntgendiagnostikk, strålebehandling, MR, nukleærmedisin) og med et antall som er tilpasset virksomhetens omfang. Denne kvalitative og kvantitative presiseringen er i dag omtalt i merknadene til forskriften. (sitat fra høringsbrevet): Endringsforslagene representerer en viss skjerpelse av kravene om medisinsk fysiker i den forstand at Strålvernet nå i enkeltvedtak vil kunne stille krav til antall stillinger og størrelse på stillingsbrøker m.m. Dette kan på sikt innebære en noe større økonomisk belastning hos virksomhetene

10 Mindre (?) endringer 3 - medisinsk område 40. Rekvisisjon Røntgendiagnostiske, nukleærmedisinske og MR-undersøkelser og behandlinger skal kun foretas på basis av rekvisisjon fra helsepersonell med rekvisisjonsrett. Kravet gjelder ikke undersøkelser foretatt innenfor screeningprogrammet i samsvar med 47. Ved røntgendiagnostiske, nukleærmedisinske og MR-undersøkelser og behandlinger underlagt godkjenningsplikt etter 8, skal berettigelse av rekvisisjonen vurderes av den aktuelle medisinske spesialist før undersøkelsen eller behandlingen gjennomføres, jf. 43 om krav til medisinsk kompetanse. (Fra høringsbrevet:) Det nye kravet er nødvendig for å stoppe den økende praksis med egenhenvisning (self referral), dvs. at pasienter kjøper seg røntgenundersøkelser uten at det foretas en kvalifisert individuell vurdering. Første ledd i denne paragrafen kan innholdsmessig sammenholdes med 3 i forskrift 27. juni 2003 om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling i private medisinske laboratorie- og røntgenvirksomheter: Det er et vilkår for refusjon at undersøkelsen ved røntgenvirksomhet er rekvirert av lege, tannlege, kiropraktor eller manuellterapeut

11 Mindre endringer 3 medisinsk område Røntgen og MR-apparater skal betjenes av radiograf eller lege med spesialistgodkjenning,.. Nye momenter er: Faste røntgeninstallasjoner er erstattet med Røntgen og MRapparater fordi også moderne transportable installasjoner kan være avanserte og kreve spesialkompetanse for betjening. Dette gjelder f. eks transportable CT-maskiner). Det gjøres imidlertid unntak fra kompetansekravene for enkel transportabel apparatur for fotografering og gjennomlysing eller enkel konvensjonell dentalrøntgenapparatur. Betjening av flermodalitetsapparatur som PET/CT og SPECT/CT krever kompetanse både i nukleærmedisin og radiografi

12 Mindre endringer 4 rtg.diagostikk 51. Røntgendiagnostikk For undersøkelsestypene dataassistert snittfotografering (CT), angiografi og intervensjon, konvensjonelle røntgenundersøkelser av magetarmkanalen og undersøkelser som er spesielt innrettet på barn, gjelder følgende: Røntgenapparaturen skal være utstyrt med en anordning som gir et mål for stråledose til pasient under undersøkelsen. (Før gjaldt dette bare nye apparater) Individuell registrering av strålebelastningen til pasient skal foretas. Disse data skal legges ved pasientens journal eller på annen måte kunne fremskaffes. Det skal utvikles standardiserte protokoller for optimal innstilling av apparaturen for de vanligste medisinske spørsmålsstillingene. Slike protokoller er veiledende, apparatinnstillingene skal endres til det som er optimalt for den enkelte pasient. Doser til øyelinser, bryster, skjoldbruskkjertel og gonader skal holdes så lave som mulig.

13 Høringskommentar- legeforeningen 1

14 Høringskommentar legeforeningen 2

15 Høringsuttalelse 1 Norsk radiologisk forening Paragraf 40 Rekvisisjon, annet avsnitt...skal berettigelse av rekvisisjonen vurderes av den aktuelle medisinske spesialist før undersøkelsen eller behandlingen gjennomføres. Dette skal være en konkretisering av kravet om vurdering av berettigelse under paragraf 38. I en praktisk klinisk hverdag er det umulig på radiologiske avdelinger å la legespesialist vurdere alle rekvisisjoner før undersøkelsene gjennomføres. Det er imidlertid utstrakt praksis at konvensjonelle røntegenundersøkelser gjennomføres etter at radiograf og kontorpersonell har vurdert henvisningen, dvs athenvisningen kommer fra en med henvisningsrett (lege, tannlege, kiropraktor eller manuell terapaut) og attilstrekkelige opplysninger er oppgitt, samt at det ikke nylig er utført en tilsvarende undersøkelse. For MRog CT-undersøkelser er det vanlig praksis at hver enkelt henvisning vurderes av lege. Det vil heller ikke være lege tilstede om natten på alle sykehusavdelinger, primærtolkningen gjøres her av annen lege. I tillegg drives en rekke helseforetak og radiologiske virksomheter satelittvirksomhet med teleradiologiskgranskning av undersøkelser, noe som er nødvendig for å sikre tilbudet til befolkningen. Begrepet den aktuelle medisinske spesialist blir således uklart, må henvisningen vurderes av lege? Eller erdet tilstrekkelig at en radiograf vurderer henvisning til en konvensjonell røntgenundersøkelse, og atvirksometen har prosedyrer for hvordan dette skal foregå?

16 Høringsuttalelse 2 Norsk radiologisk forening Paragraf 43 Krav om kompetanse. Her stilles det krav om hva slags personell som skal inngå i ulike typer virksomhet. For radiologisk diagnostikk er kravet legespesialist, men vi har innvendinger til annet avsnitt pkt a) Ved hjerte-kar-radiologi og lungeradiologi anses spesialistgodkjenning i den angitte disiplin å ha tilstrekkelig radiologisk kompetanse innenfor sitt fagområde. Hele dette avsnittet er upresist. Det er ingen disipliner som heter hjerte-karradiologi eller lungeradiologi, og således kan det heller ikke finnes spesialister i dette. Forslag til endring: Ved utvalgt bildediagnostikk innen hjertesykdommer og lungesykdommer anses legespesialister innen disse fagområdene å ha den nødvendige kompetanse. For uten anmerkningene over, anses revisjonen av forskriften for betimelig og forslåtte endringer gir bedringer i de deler som omhandler medisinsk diagnostikk.

17 Høringsuttalelse - Norsk radiografforbund 46 Krav til kompetanse Norsk radiografforbund mener at man heller bør skjerpe kravet til apparatsspesifikk- og strålevernskompetanse hos brukerne av mobilt gjennomlysningsutstyr. En løsning kasn være å innføre et krav om tilknytting av apparatansvarlig radiograf til de avdelinger som har mobilt gjennomlysningsutstyr. For betjening av flermodalitetsutstyr som PET/CT, SPECT/CT og PET/MR er det nødvendig med en utdyping av hva som menes med kompetanse i nukleærmedisin og radiografi. For PET/CT, SPECT/CT og PET/MR, der hvor det vil være aktuelt med utførelse av CT og MR diagnostikk, bør det etter vår mening stilles krav om betjening av radiograf.

18 Høringsuttalelse 1 helsedir Helsedirektoratet anbefaler at formuleringen om forhåndsvurdering av spesialist i radiologi strykes og erstattes med en bestemmelse om at radiologene som en del av sin veiledningsplikt må utvikle faglige retningslinjer for rasjonell bruk av røntgenundersøkelser. For enkelte undersøkelser der etterspørselen viser en sterk økning (MRundersøkelser) og der undersøkelsene utgjør en særlig strålebelastning (omfattende CT-undersøkelser) bør det etableres rutiner der en spesialist i radiologi vurderer og prioriterer henvisningene i henhold til bestemmelser i pasientrettighetsloven og prioriteringsforskriften.

19 Høringsuttalelse 2 Helsedir Til 45 Kompetanse innen medisinsk f sikk Helsedirektoratet støtter forslaget til krav om kompetanse innen medisinsk fysikk. Selv om dette medfører økte utgifter for foretakene, synes kravet rimelig. Det kan neppe være akseptabelt at det enkelte foretak skal kunne økonomisere seg inn i en situasjon der ioniserende stråling blir benyttet uttrygt.

20 Høringsuttalelse OUS HF 32 Persondosimetri Virksomheten skal sørge for at arbeidstakere som arbeider innen kontrollert eller overvåket område, får fastlagt sin personlige stråleeksponering og arbeidstakeren skal medvirke til dette. Virksomhetene skal sørge for at arbeidstakerne informeres skriftlig om doseavlesningene og iverksette tiltak ved behov. Kommentar: Første setning i denne paragrafen mener jeg er god, og en klar forbedring i forhold til teksten i den gamle paragrafen om persondosimetri. Det er positivt at man har tatt inn at arbeidstakeren selv skal medvirke til å få fastlagt sin personlige stråleeksponering. Andre setning mener jeg kan forbedres for å ta høyde for at det er situasjoner hvor brukeren selv administrerer en elektronisk dosedetektor, eller avdelingen har et system hvor doser registreres i et arkiv (elektronisk eller papir) som er tilgjengelig for brukeren å slå opp i. I slike situasjoner kan det innebære et betydelig unødvendig ekstraarbeid for avdelingen å informere hver bruker skriftlig om sin personlige dose. Jeg mener at formuleringen med fordel kan gjøres noe mer generell ved å fjerne ordet skriftlig : Virksomhetene skal sørge for at arbeidstakerne informeres om doseavlesningene og iverksette tiltak ved behov.

21 Høringsuttalelse - OUS Kap. VI Bestemmelser om medisinsk stråle bruk : 40 Bør det inn i primærlege opplæringen et kurs om biologisk effekt av stråling og om strålevern? Dessverre inneholder heller ikke den nye forskriften klare krav om hva som kreves av kunnskap for å betjene strålegivende utstyr på et sykehus. 43 sier noe om medisinsk kompetanse, men dessverre er det slik at Radiologisk ( eller annen medisinsk) kompetanse ikke nødvendigvis inkluderer strålehygienisk kompetanse. 44 omtaler riktignok opplæring i strålevern, men jevnlig og relevant er svært diffuse begrep. Forslag tillegg til 44 : Alle som betjener et røntgenapparat skal ha en dokumentert opplæring (sertifikat?) i strålevern og apparatspesifik opplæring i bruken. 46 om kompetanse for å betjene flennodalitetsapparatur: Radiografer er nå blitt så spesialiserte at det bør hete CTradiografi. 16 Internasjonalt benyttes begrepet Health Physics. Hvorfor ikke benytte Helsefysiker der oppgavene ivaretaes av en person med fysikerkompetanse. Dessuten bør det presiseres at i spørsmål som angår strålevern, skal StrålevernkoordinatorenJhelsefysikeren ha en fri og uavhengig stilling. ( sml. Arbeidsmiljølovens 3-3 )

22 Høring OUS HF- Diagnostikkfys Seksjon for Diagnostikk -fysikk ved Rikshospitalet/Radiumhospitalet har følgende merknad til høringsnotatet. Kap. VI Bestemmelser om medisinsk strålebruk : 45 Kompetanse innen medisinsk fysikk Hensikten med krav om kompetanse innen medisinsk fysikk er å sikre at pasientene får en optimal undersøkelse med den tilgjengelige apparatur for medisinsk strålebruk. Det bør i teksten settes opp et minstekrav til fysiker-medvirkning knyttet opp mot antall enkle laboratorier, antall komplekse laboratorier og type diagnostikk. Dette kan gjøres ved å spesifisere fraksjoner av fysiker-årsverk knyttet til de ulike typer laboratorier og prosedyrer som er i bruk. Dersom det ikke settes slike minstekrav, vil bemanningen ( tilpasset virksomhetens omfang ) kunne avgjøres av ikke-faglige momenter, og det kan bli vanskelig å oppnå den optimalisering av radiologiske og nukleærmedisinske metoder som strålevernloven ( og strålevernforskriften ) signaliserer.

23 Høringsuttalelse 1 Helse Nordmøre og Romsdal HF Vedr 40. Rekvisisjon I paragrafens første ledd står det at bestemte undersøkelser kun kan utføres på basis av rekvisisjon fra helsepersonell med rekvisisjonsrett. Vi mener at det i den sammenheng bør innføres krav med tanke på innhold i utdannelsen av helsepersonell når det gjelder stråling, strålebruk og strålevern. I paragrafens andre ledd skrives det at berettigelse av rekvisisjon skal vurderes av den aktuelle medisinske spesialist før undersøkelsen eller behandlingen gjennomføres. Slik det her er skrevet, vil dette føre til en økt arbeidsmengede for radiologene. Med en vaktordning hvor det ikke er radiolog tilstede til enhver tid, vil dette føre til betydelige merkostnader for helseforetaket dersom radiologen må møte opp for å vurdere om rekvisisjonen er berettiget. Generelt mener vi at bruken av ordet rekvisisjon er uheldig. Man bør i stedet bruke ordet henvisning.

24 Høringsuttalelse 2 Helse Nordmøre og Romsdal HF Vedr 43. Medisinsk kompetanse. I innledningen står det at det skal "inngå personell med følgende kompetanse". Det er ønskelig med en presisering på hva man legger i ordet "inngå". Må for eksempel slikt personell være tilstede ved alle enheter, eller om det er nok for eksempel å ha avtale med en spesialist i aktuell disiplin som er innom en gang i blant. I paragrafens bokstav a) står det at spesialistgodkjenning i den angitte disiplin ansees å inneha tilstrekkelig radiologisk kompetanse innenfor sitt fagområde. Her er det ønskelig med en konkretisering på hva man legger i begrepet tilstrekkelig radiologisk kompetanse, og hvorvidt dette også innbefatter kompetanse i strålevern og strålebruk. Når det gjelder paragrafens bokstav b) hvor det står at man ved flermodalitetsundersøkelser skal ha både spesialist i nukleærmedisin og radiologi, kan det stilles spørsmål ved hvorvidt dette er nødvendig med radiolog for bruk av anatomisk CT.

25 Høringsuttalelse St.Olavs Hospital 43 Medisinsk kompetanse, punkt b): Dette bør utdypes mer. Det bør skilles mellom CT til diagnostisk bruk og CT til anatomisk bruk. Det bør ikke stilles krav til radiolog ved flermodalitetsundersøkelser hvor CT kun benyttes anatomisk, dvs for plassering av nukleærmedisinske funn anatomisk og for attenuasjonskorreksjon. 44 Opplæring i strålevern og medisinsk strålebruk: Det bør spesifiseres hva som menes med jevnlig opplæring. 45 Kompetanse innen medisinsk fysikk: Hva menes med et antall tilpasset virksomhetens omfang? Er det et antall tilpasset kun daglig drift, eller inkluderes også forskning? Er det EFOMP sine anbefalinger som legges til grunn?

26 Høringsuttalelse - Kreftregisteret

27 Høringsuttalelse Sykehuset i Vestfold

28 Konklusjon 1 medisinske høringsuttalelser Godkjenningskravene. Ingen innvendinger til endringene (screening og bio-medisinsk forskning). Persondosimetri. Skepsis til behov for skriftlig informasjon om doseavlesningsresultatene. Krav til Rekvisisjon/vurdering av berettigelse. Mange kommentarer på omdøping til henvisning Almen tilslutning til prinsippet. Mange kommentarer om manglende strålevernskompetanse også hos yrkesgrupper med rekvisisjonsrett. Praktiske vanskeligheter påpekt mhp å vurdere alle henvisninger før undersøkelsen gjennomføres, forslag om at dette begrenses til tunge us. som CT m.m.

29 Konklusjon 2 medisinske høringsuttalelser 43 medisinsk kompetanse. Mange gode kommentarer /forbedringsforslag mhp ordbruk og betegnelser på medisinske spesialistgrupper. Ingen tunge prinsipielle innvendinger 45 Kompetanse innen medisinsk fysikk Støtte til endringsforslaget, men mange kommentarer angående behov for mer konkret volumangivelse (EFOMP etc.). Ingen innvendinger mot å kreve medisinsk fysikk - kompetanse

30 Konklusjon 3 medisinske høringsuttalelser 46 Krav til kompetanse for å betjene apparatur. Behov for bedre definisjon på enkel transportabel apparatur for fotografering. Flermodalitetsapparatur. Behov for definisjon av kompetanse i både nukleærmedisin og radiografi. Nukleærmedisinere og bioingeniører bør kunne kjøre CT-maskiner. Bruk av diagnostisk CT-maskiner bør forbeholdes radiografer.

31 Diskusjon om Stillingsbrøker Stillingsbrøker for diagnostikkfysikere Stillingsbrøker for strålevernsansvarlige

32 Stillingsbrøker for diagnostikkfysikere og strålevernsansvarlige 16. Krav til strålevernkoordinator (Ny forskrift) Virksomheter som er underlagt godkjenningsplikt etter 8 eller meldeplikt etter 12, skal utpeke en eller flere personer som skal kunne a) utføre eller få utført målinger og vurderinger for å bestemme stråledoser b) veilede arbeidstakerne om sikker håndtering av strålekildene, samt bruk av verne- og måleutstyr. Det samme gjelder virksomheter som anvender eller installerer sterke ikkeioniserende kilder. Strålevernkoordinator skal arbeide for at virksomheten oppfyller kravene til helse, miljø og sikkerhet slik de er fastsatt i strålevernlovgivningen. Antall strålevernkoordinatorer og organiseringen av disse vil måtte avhenge av virksomhetens struktur og strålebrukens kompleksitet. Ved særlig omfattende bruk eller annen håndtering av ioniserende strålekilder må strålevernkoordinatoren kunne utføre eller få utført fysiske, tekniske og radiokjemiske målinger og vurderinger for å bestemme stråledoser, og må også kunne vurdere helserisiko og konsekvenser ved forskjellige ulykker og unormale hendelser som kan oppstå.

33 Stillingsbrøker for diagnostikkfysikere og strålevernsansvarlige 45. Kompetanse innen medisinsk fysikk. I virksomheter som anvender medisinsk strålebruk som krever godkjenning etter 8, skal det inngå realfaglig personell på masternivå med realkompetanse innen den aktuelle disiplinen av medisinsk fysikk (røntgendiagnostikk, MR, nukleærmedisin, strålebehandling), og med et antall som er tilpasset virksomhetens omfang. Faglig ansvarlig fysiker skal ha ytterligere to års klinisk erfaring.

34 Enkeltvedtak etter tilsyn Avvik 1 Realfaglig kompetanse er ikke tilpasset virksomhetens størrelse for å ivareta arbeidsoppgavene iht strålevernsforskriften. Kommentar: Fysiker har for liten stillingsbrøk (~ 25% inkl. reisetid, forutsatt 50/50 SVA/fysiker) til å dekke arbeidsoppgavene referert i strålevernsforskriften Liten grad av løpende kvalitetskontroll av rtg.utstyr er utført. Volum av fysikerårsverk ligger langt under EFOMP sine anbefalinger, og også under det generelle norske nivå med 0,5 1,0 årsverk for middels store helseforetak.

35 EFOMP

36 EFOMP - rtg.diagn.

37 EFOMP eksempler

Forskriftsrevisjon Versjon Tor Wøhni. F o r

Forskriftsrevisjon Versjon Tor Wøhni. F o r Forskriftsrevisjon Versjon 26.10.07 Tor Wøhni F o r 2 Saklig virkeområde Forskriften gjelder ikke elektriske apparater og komponenter som frambringer røntgenstråling, dersom dosen ved normal bruk ikke

Detaljer

SØKNAD OM GODKJENNING - DEL 1

SØKNAD OM GODKJENNING - DEL 1 SØKNAD OM GODKJENNING - DEL 1 Generell informasjon om virksomheten: Navn på virksomhet: Foretaksnr.: Besøksadresse:, Postnr.:, Sted: Postadresse:, Postnr.:, Sted: Telefon:, Fax:, e-post: Internettadresse:

Detaljer

Høringsuttalelse for revidert strålevernforskrift og endring i strålevernloven

Høringsuttalelse for revidert strålevernforskrift og endring i strålevernloven Oslo universitetssykehus HF Sentralbord: 02770 Statens Strålevern Saksbeh. Therese S. Bakkemoen Vår ref.: Deres ref.: Saksbeh.: Dato: 2011/1811-5 2015/00259 Tanja Holter 19.9.2016 Høringsuttalelse for

Detaljer

SØKNAD OM GODKJENNING - DEL 1

SØKNAD OM GODKJENNING - DEL 1 SØKNAD OM GODKJENNING - DEL 1 Godkjenningsnr.: (Tildeles av Statens strålevern) Generell informasjon om virksomheten: Navn på virksomhet: Foretaksnr.: Besøksadresse:, Postnr.:, Sted: Postadresse:, Postnr.:,

Detaljer

Relevant og dokumenterbar kompetanse i CBCT virksomheter

Relevant og dokumenterbar kompetanse i CBCT virksomheter Relevant og dokumenterbar kompetanse i CBCT virksomheter Radiologiseminar 2012 Oslo Caroline Hol Kjeve- og ansiktsradiolog Tannhelsetjenestens kompetansesenter Sør Regelverk for CT/CBCT Strålevernsloven

Detaljer

SØKNAD OM GODKJENNING - DEL 1

SØKNAD OM GODKJENNING - DEL 1 SØKNAD OM GODKJENNING - DEL 1 Generell informasjon om virksomheten: Navn på virksomhet: Foretaksnr.: Besøksadresse:, Postnr.:, Sted: Postadresse:, Postnr.:, Sted: Telefon:, Fax:, e-post: Internettadresse:

Detaljer

Høringssvar revidert Strålevernforskrift og endringer i

Høringssvar revidert Strålevernforskrift og endringer i Norsk Forening for Medisinsk Fysikk Norwegian Association of Medical Physics Postboks 70, 1332 Østerås URL: www.nfmf.org E-post: post@nfmf.org Org.nr. 981 402 154 Stiftet Statens Strålevern nrpa@nrpa.no

Detaljer

Høringsuttalelse fra Helse Stavanger HF på forslag til endringer i strålevernforskriften.

Høringsuttalelse fra Helse Stavanger HF på forslag til endringer i strålevernforskriften. Avdeling for blod- og kreftsykdommer Statens strålevern Postboks 55 1332 Østerås v/ Therese Søvde Bakkemoen Deres ref: 2015/00259 Vår ref: 2016/5427-79576/2016 Saksbehandler: Johan Vikström Dato: 16.09.2016

Detaljer

Felles opplæringsmodell i strålevern til personell i olje- og gassindustrien

Felles opplæringsmodell i strålevern til personell i olje- og gassindustrien Felles opplæringsmodell i strålevern til personell i olje- og gassindustrien Norsk Olje og Gass tok i 2014 initiativet til å etablere en felles opplæringsmodell innen fagområdet strålevern. Rollen som

Detaljer

Kompetanseforhold ved PET/CT Gardermoen 9. nov. 2007 Jan Frede Unhjem

Kompetanseforhold ved PET/CT Gardermoen 9. nov. 2007 Jan Frede Unhjem Gardermoen 9. nov. 2007 Jan Frede Unhjem CT og PET gir komplementær anatomisk og molekylær informasjon respektivt, der PET gir spesifisitet til anatomiske funn og CT presis lokalisasjon av metabolsk aktivitet.

Detaljer

Høringssvar fra Helse Bergen HF

Høringssvar fra Helse Bergen HF Høringssvar fra Helse Bergen HF på forslag til ny strålevernforskrift Nasjonal møtearena for strålevernansvarlige 03. november 2009 Rune Hafslund Strålevernansvarlig i Helse Bergen HF Høringsvar er gitt

Detaljer

Tilsynsrapport. Tilsyn ved Betanien sykehus Bergen

Tilsynsrapport. Tilsyn ved Betanien sykehus Bergen Tilsynsrapport Värref.: Saksbehandler: Dato: 16/00809 Reidun D. Silkoset 22. november 2016 Tilsyn ved Betanien sykehus Bergen 1. INNLEDNING Statens strålevern gjennomførte tilsyn ved Betanien sykehus 9.

Detaljer

Velkommen til Novembermøte 2014

Velkommen til Novembermøte 2014 Velkommen til Novembermøte 2014 Dialogforum mellom Strålevernet og strålevernkoordinatorer innen medisinsk strålebruk Anders Widmark, seniorrådgiver Seksjon for medisinsk strålebruk, Statens strålevern

Detaljer

Deres ref Vår ref Saksbehandler Dato 16/ Sissel Ranveig Steffensen

Deres ref Vår ref Saksbehandler Dato 16/ Sissel Ranveig Steffensen Statens strålevern PB 55 1332 ØSTERÅS Deres ref Vår ref Saksbehandler Dato 16/08159-4 Sissel Ranveig Steffensen 27.09.2016 Høringsuttalelse - forslag til revidert strålevernforskrift Det vises til tilsendte

Detaljer

Inntrykk fra Strålevernets tilsyn av CT bruken

Inntrykk fra Strålevernets tilsyn av CT bruken Inntrykk fra Strålevernets tilsyn av CT bruken Anders Widmark 1,2, Reidun Silkoset 1, Hilde M. Olerud 1,3 1 Statens strålevern: Reidun.Silkoset@nrpa.no 1, 2 Høgskolen i Gjøvik: Anders.Widmark@nrpa.no 1,

Detaljer

Forskrift om strålevern og bruk av stråling (strålevernforskriften)

Forskrift om strålevern og bruk av stråling (strålevernforskriften) Forskrift om strålevern og bruk av stråling (strålevernforskriften) DATO: FOR-2010-10-29-1380 DEPARTEMENT: HOD (Helse- og omsorgsdepartementet) PUBLISERT: I 2010 hefte 12 s 2103 IKRAFTTREDELSE: 2011-01-01,

Detaljer

Følgende strålekilder er unntatt fra krav som angitt i 8 første ledd bokstavene j og r, 11, 12, 16, 17 og 26

Følgende strålekilder er unntatt fra krav som angitt i 8 første ledd bokstavene j og r, 11, 12, 16, 17 og 26 Forskrift om strålevern og bruk av stråling (strålevernforskriften) Fastsatt ved kgl.res. 29. oktober 2010 med hjemmel i lov av 12. mai 2000 nr. 36 om strålevern og bruk av stråling 6, 7, 8, 9, 10, 12,

Detaljer

NOVEMBERMØTET Rapport fra Helse Vest 09. november Rune Hafslund Strålevernansvarlig i Helse Bergen HF

NOVEMBERMØTET Rapport fra Helse Vest 09. november Rune Hafslund Strålevernansvarlig i Helse Bergen HF NOVEMBERMØTET 2015 Rapport fra Helse Vest 09. november 2015 Rune Hafslund Strålevernansvarlig i Helse Bergen HF Mitt bidrag: Strålebruk i Helse Bergen TANKER RUNDT STRÅLEBRUK OG STRÅLEVERN En 10 minutters

Detaljer

Persondosimetri i forhold til operasjonsavdeling

Persondosimetri i forhold til operasjonsavdeling Persondosimetri i forhold til operasjonsavdeling Marit Bergmo og Julie Haglund Strålevernkoordinatorer Sykehuset Østfold Statens Stråleverns Novembermøte 13 november 2012 Brukes persondosimeter på operasjonsstuer?

Detaljer

SØKNAD OM GODKJENNING - DEL 1

SØKNAD OM GODKJENNING - DEL 1 SØKNAD OM GODKJENNING - DEL 1 Generell informasjon om virksomheten: Navn på virksomhet: Foretaksnr.: Besøksadresse: _, Postnr.:, Sted: Postadresse:, Postnr.:, Sted: Telefon:, Fax:, e-post: Internettadresse:

Detaljer

SØKNAD OM TILLATELSE TIL RADIOAKTIV FORURENSNING FRA NUKLEÆRMEDISINSK VIRKSOMHET I SYKEHUSET INNLANDET

SØKNAD OM TILLATELSE TIL RADIOAKTIV FORURENSNING FRA NUKLEÆRMEDISINSK VIRKSOMHET I SYKEHUSET INNLANDET Statens Strålevern Postboks 55 1332 ØSTERÅS Deres ref.: Vår ref.: 2003/00287-80/322/ Silseth Dato: 14.09.2012 SØKNAD OM TILLATELSE TIL RADIOAKTIV FORURENSNING FRA NUKLEÆRMEDISINSK VIRKSOMHET I SYKEHUSET

Detaljer

SØKNAD OM GODKJENNING - DEL 1

SØKNAD OM GODKJENNING - DEL 1 SØKNAD OM GODKJENNING - DEL 1 Generell informasjon om virksomheten: Navn på virksomhet: Foretaksnr.: Besøksadresse:, Postnr.:, Sted: Postadresse:, Postnr.:, Sted: Telefon:, Fax:, e-post: Internettadresse:

Detaljer

Tanker rundt diverse tema

Tanker rundt diverse tema Tanker rundt diverse tema Nasjonal møtearena for strålevernansvarlige 02. november 2010 Rune Hafslund Strålevernansvarlig i Helse Bergen HF DET ER TRYGG STRÅLEBRUK I HELSE BERGEN HF Kort introduksjon Krav

Detaljer

SØKNAD OM GODKJENNING - DEL 1

SØKNAD OM GODKJENNING - DEL 1 SØKNAD OM GODKJENNING - DEL 1 Generell informasjon om virksomheten: Navn på virksomhet: Foretaksnr.: Besøksadresse:, Postnr.:, Sted: Postadresse:, Postnr.:, Sted: Telefon:, Fax:, e-post: Internettadresse:

Detaljer

SØKNAD OM GODKJENNING - DEL 1

SØKNAD OM GODKJENNING - DEL 1 SØKNAD OM GODKJENNING - DEL 1 Generell informasjon om virksomheten: Navn på virksomhet: Foretaksnr.: Besøksadresse:, Postnr.:, Sted: Postadresse:, Postnr.:, Sted: Telefon:, Fax:, e-post: Internettadresse:

Detaljer

VEDLEGG 1. Bergen, 28.06.13

VEDLEGG 1. Bergen, 28.06.13 VEDLEGG 1 Bergen, 28.06.13 Avvik 07 Gjennomført opplæring Tekst i avvik07 frå Statens strålevern: Mange ansatte som bruker eller er involvert i bruk av ioniserende stråling har ikke fått opplæring i strålevern

Detaljer

ERFARINGER FRA TILSYN TEMA: Røntgendiagnostikk

ERFARINGER FRA TILSYN TEMA: Røntgendiagnostikk ERFARINGER FRA TILSYN 2008 TEMA: Røntgendiagnostikk Møte for strålevernsansvarlige 2008 Gardermoen, 17.11.2008 Hensikt Gjennomgang av virksomhetens arbeid med strålevern og implementering av strålevernforskriften

Detaljer

SØKNAD OM GODKJENNING - DEL 1

SØKNAD OM GODKJENNING - DEL 1 SØKNAD OM GODKJENNING - DEL 1 Generell informasjon om virksomheten: Navn på virksomhet: Foretaksnr.: Besøksadresse:, Postnr.:, Sted: Postadresse:, Postnr.:, Sted: Telefon:, Fax:, e-post: Internettadresse:

Detaljer

Revisjon av strålevernforskriften

Revisjon av strålevernforskriften Statens strålevern godt strålevern for samfunnet, den enkelte og miljøet Revisjon av strålevernforskriften Reidun D. Silkoset 5. november 2013 Regelverk per 2013 medisinsk strålebruk Basic safety standard

Detaljer

Tilsynsrapport. Tilsyn ved Medi 3 AS, Kristiansund

Tilsynsrapport. Tilsyn ved Medi 3 AS, Kristiansund Tilsynsrapport Vår ref.: 16/00823 Saksbehandler. Kristine Wikan Dato: 6. desember 2016 Tilsyn ved Medi 3 AS, Kristiansund 1. INNLEDNING Statens strålevern gjennomførte tilsyn ved Medi 3 AS, Kristiansund,

Detaljer

AVVIKSHåNDTERING. Marie Solberg Novembermøte 02.11.2011

AVVIKSHåNDTERING. Marie Solberg Novembermøte 02.11.2011 AVVIKSHåNDTERING Marie Solberg Novembermøte 02.11.2011 Innhold HVA HVORFOR HVORDAN HVA...er et avvikssystem? BEHOV FOR KONTROLL MED KVALITET, SIKKERHET OG ØKONOMI Internkontroll Def. Internkontroll ihht

Detaljer

SØKNAD OM GODKJENNING - DEL 1

SØKNAD OM GODKJENNING - DEL 1 SØKNAD OM GODKJENNING - DEL 1 Generell informasjon om virksomheten: Navn på virksomhet: Foretaksnr.: Besøksadresse:, Postnr.:, Sted: Postadresse:, Postnr.:, Sted: Telefon:, Fax:, e-post: Internettadresse:

Detaljer

Krav og Erfaringer. Nasjonal møtearena for strålevernansvarlige 03. november Rune Hafslund Strålevernansvarlig i Helse Bergen HF

Krav og Erfaringer. Nasjonal møtearena for strålevernansvarlige 03. november Rune Hafslund Strålevernansvarlig i Helse Bergen HF Krav og Erfaringer Nasjonal møtearena for strålevernansvarlige 03. november 2009 Rune Hafslund Strålevernansvarlig i Helse Bergen HF Innhold: Hvilke krav stiller adm. direktør til meg som strålevernansvarlig?

Detaljer

Etablering av et nasjonalt system for overvåkning av medisinsk strålebruk

Etablering av et nasjonalt system for overvåkning av medisinsk strålebruk Etablering av et nasjonalt system for overvåkning av medisinsk strålebruk HelsIT 2016, Sesjon 1B: Målbar kvalitet Avdelingsdirektør Hanne Kofstadmoen E.G. Friberg 1, R. Silkoset 1, H. Kofstadmoen 1, Tom

Detaljer

SØKNAD OM GODKJENNING - DEL 1

SØKNAD OM GODKJENNING - DEL 1 SØKNAD OM GODKJENNING - DEL 1 Generell informasjon om verksemda: Namn på verksemda: Føretaksnr.: Besøksadresse: Postnr.: Stad: Postadresse: Postnr.: Stad: Telefon: Faks: E-post: Internettadresse: Søknaden

Detaljer

Strålevernregelverkets krav til radon skoler, barnehager og utleieboliger

Strålevernregelverkets krav til radon skoler, barnehager og utleieboliger Strålevernregelverkets krav til radon skoler, barnehager og utleieboliger Mette Seyersted, Statens strålevern Radonkonferansen 2013, Oslo, 27.11.2013 Strålevernregelverket og radon Aktuelt regelverk er:

Detaljer

BRUK AV CBCT I NORGE

BRUK AV CBCT I NORGE BRUK AV CBCT I NORGE ERFARINGER FRA TILSYN 2011 Marie Solberg Radiologiseminar CBCT 2012 12.01.2012 HVA? Omfang: Hvor mange apparater? Hvor mange virksomheter? Krav til bruk av CBCT Regelverk, veileder

Detaljer

FORETAKSLEDELSENS INSTRUKS TIL STRÅLEBRUK I HELSE BERGEN HF

FORETAKSLEDELSENS INSTRUKS TIL STRÅLEBRUK I HELSE BERGEN HF Kategori: Strålevern Gyldig fra: 30.10.2012 Organisatorisk plassering: HVRHF - Helse Bergen HF Retningslinje Dok. eier: Stig Harthug Dok. ansvarlig: Rune Hafslund FORETAKSLEDELSENS INSTRUKS TIL STRÅLEBRUK

Detaljer

Ikke-ioniserende stråling, plikter for Strålevernsansvarlige. Terje Christensen, IIS, Gardermoen 2. nov. 2010

Ikke-ioniserende stråling, plikter for Strålevernsansvarlige. Terje Christensen, IIS, Gardermoen 2. nov. 2010 Ikke-ioniserende stråling, plikter for Strålevernsansvarlige Terje Christensen, IIS, Gardermoen 2. nov. 2010 HOVEDBUDSKAP: De samme plikter som for ioniserende stråling - Og en del nye faglige utfordringer

Detaljer

Erfaringer fra godkjenning og tilsyn

Erfaringer fra godkjenning og tilsyn Erfaringer fra godkjenning og tilsyn Fokus: Røntgendiagnostikk Novembermøte 3. november 2009 E.G. Friberg, A. Widmark, M. Solberg, T. Wøhni Seksjon Dosimetri og medisinsk strålebruk Innhold Nytt regelverk

Detaljer

Direkte telefon 32804193 e-post

Direkte telefon 32804193 e-post Statens strålevern Postboks 55 1332 Østerås Saksbehandler Dato 11.10.2011 Elin Rotstigen Direkte telefon 32804193 e-post sbroel@vestreviken.no Foretaksnummer 894 166 762 Klinikk/Avdeling Avdeling for bildediagnostikk

Detaljer

Tilsynsrapport. Tilsyn ved Oslo Akutten

Tilsynsrapport. Tilsyn ved Oslo Akutten Tilsynsrapport Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 16/00473 Reidun D. Silkoset 23. august2016 Tilsyn ved Oslo Akutten 1. INNLEDNING Tilsynet fra Statens strålevern ved Oslo Akutten ble gjennomført 7. og 13.

Detaljer

Sluttmøte i forbindelse med tilsyn ved. Sykehuset Innlandet HF, Gjøvik. 7. november 2013

Sluttmøte i forbindelse med tilsyn ved. Sykehuset Innlandet HF, Gjøvik. 7. november 2013 Sluttmøte i forbindelse med tilsyn ved Stråleterapienheten, t t Sykehuset innlandet HF, Gjøvik Sykehuset Innlandet HF, Gjøvik 7. november 2013 2 Hensikten med sluttmøtet Gjennomgang av utført tilsyn Redegjørelse

Detaljer

Om strålevernet Om den nye forskriften. Om dosestørrelser knyttet til ulike modaliteter Hvem tar utfordringen?

Om strålevernet Om den nye forskriften. Om dosestørrelser knyttet til ulike modaliteter Hvem tar utfordringen? Ny strålevernslovgivning og behov for IT løsninger der RiS/PACS leverandørene vil være en sentral aktør. Hilde M. Olerud, dr.ing seksjonssjef, Statens Strålevern Om strålevernet Om den nye forskriften

Detaljer

SØKNAD OM GODKJENNING - DEL 1

SØKNAD OM GODKJENNING - DEL 1 SØKNAD OM GODKJENNING - DEL 1 Generell informasjon om virksomheten: Navn på virksomhet: Foretaksnr.: Besøksadresse:, Postnr.:, Sted: Postadresse:, Postnr.:, Sted: Telefon:, Fax:, e-post: Internettadresse:

Detaljer

Norsk Manuellterapeutforening

Norsk Manuellterapeutforening Norsk Manuellterapeutforening Helse og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep. 0030 OSLO postmottak@hod.dep.no Deres ref.: 200702010 /KBD Vår ref.: pcl Dato: 05.09.2008 Vedr. høring forslag til endringer

Detaljer

HØRING - REVIDERT STRÅLEVERNFORSKRIFT OG ENDRINGER I STRÅLEVERNLOVEN

HØRING - REVIDERT STRÅLEVERNFORSKRIFT OG ENDRINGER I STRÅLEVERNLOVEN Returadresse: Helsedirektoratet, Pb. 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norge HDIR Innland 19692493 Mottakers navn vil bli flettet inn ved ekspedering. Evt. kontaktpersons navn vil også bli flettet inn her.

Detaljer

Nasjonal innsamling av lokale representative doser Forslag til revisjon av nasjonale referanseverdier Veien videre?

Nasjonal innsamling av lokale representative doser Forslag til revisjon av nasjonale referanseverdier Veien videre? Nasjonal innsamling av lokale representative doser Forslag til revisjon av nasjonale referanseverdier Veien videre? Eva G. Friberg Forsker Seksjon for dosimetri og medisinsk strålebruk Innhold Medisinsk

Detaljer

SØKNAD OM GODKJENNING - DEL 1

SØKNAD OM GODKJENNING - DEL 1 SØKNAD OM GODKJENNING - DEL 1 Generell informasjon om virksomheten: Navn på virksomhet: Foretaksnr.: Besøksadresse:, Postnr.:, Sted: Postadresse:, Postnr.:, Sted: Telefon:, Fax:, e-post: Internettadresse:

Detaljer

Om tilsyn med helsemessige forhold ved utleie av boliger og om tiltaks- og grenseverdier for radon i utleieboliger, barnehager og skoler

Om tilsyn med helsemessige forhold ved utleie av boliger og om tiltaks- og grenseverdier for radon i utleieboliger, barnehager og skoler Rundskriv IS-8/2013 Om tilsyn med helsemessige forhold ved utleie av boliger og om tiltaks- og grenseverdier for radon i utleieboliger, barnehager og skoler Om tilsyn med helsemessige forhold ved utleie

Detaljer

Velkommen til Novembermøte 2012

Velkommen til Novembermøte 2012 Velkommen til Novembermøte 2012 Dag 2: Møtearena for strålevernkoordinatorer Seksjon for dosimetri og medisinsk strålebruk Gardermoen, 13.11.2012 Program Tid TEMA HVEM 0915-1015 Velkommen og nytt fra Strålevernet

Detaljer

SØKNAD OM GODKJENNING DEL 2 KATEGORI R: FORHANDLERE AV IONISERENDE STRÅLEKILDER

SØKNAD OM GODKJENNING DEL 2 KATEGORI R: FORHANDLERE AV IONISERENDE STRÅLEKILDER SØKNAD OM GODKJENNING DEL 2 KATEGORI R: FORHANDLERE AV IONISERENDE STRÅLEKILDER Del 2 må fylles ut i tillegg til søknadsskjemaets Del 1. Etterspurt informasjon/dokumentasjon vedlegges søknaden. Vennligst

Detaljer

KRAVDOKUMENT STRÅLEBRUK

KRAVDOKUMENT STRÅLEBRUK Kategori: Strålevern Gyldig fra: 25.06.2013 Organisatorisk plassering: HVRHF - Helse Bergen HF Informasjon Dok. eier: Stig Harthug Dok. ansvarlig: Hafslund Rune KRAVDOKUMENT STRÅLEBRUK FORETAKSLEDELSENS

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato /VM Høring av utkast til ny forskrift om strålevern og bruk av stråling (strålevernforskriften)

Deres ref Vår ref Dato /VM Høring av utkast til ny forskrift om strålevern og bruk av stråling (strålevernforskriften) Se vedlagte adresseliste Deres ref Vår ref Dato 200902457-/VM 29.6.2009 Høring av utkast til ny forskrift om strålevern og bruk av stråling (strålevernforskriften) Helse- og omsorgsdepartementet sender

Detaljer

Velkommen til Novembermøte 2013

Velkommen til Novembermøte 2013 Velkommen til Novembermøte 2013 Dialogforum mellom Strålevernet og strålevernkoordinatorer innen medisinsk strålebruk Eva G. Friberg, seksjonssjef Seksjon medisinsk strålebruk, Statens strålevern Gardermoen,

Detaljer

Etter 7 i fullmakter for byrådet gjelder følgende for høringsuttalelser:

Etter 7 i fullmakter for byrådet gjelder følgende for høringsuttalelser: /16 Høringssaker tatt på fullmakt 010716 BBVE ESARK-0223-201531396-118 Hva saken gjelder: Bystyrets kontor har mottatt følgende høringssaker: 1. Høring - Innføring av automatisk frikort for egenandelstak

Detaljer

Radioaktivitet i industrien Råvarer, forurensning og vern av arbeidstakere

Radioaktivitet i industrien Råvarer, forurensning og vern av arbeidstakere Radioaktivitet i industrien Råvarer, forurensning og vern av arbeidstakere Mette Nilsen, seniorrådgiver Kjemikaliedagene, 11.11.2015 www.nrpa.no spørsmål til tilhørerne I Hvem vet at de har radioaktive

Detaljer

Oversikt fra Helse Midt-Norge KVIDI 2009. Kristin Ramberg St. Olavs Hospital HF

Oversikt fra Helse Midt-Norge KVIDI 2009. Kristin Ramberg St. Olavs Hospital HF Oversikt fra Helse Midt-Norge KVIDI 2009 Kristin Ramberg St. Olavs Hospital HF Levanger/Namsos Representative doser FULLDIGITALISERT! Mye jobb men nyttig "Problemlab" med mangelfull registrering av doser

Detaljer

FAGUTVIKLING OG ENDRINGER I ARBEIDSOPPGAVER FOR RADIOGRAFER

FAGUTVIKLING OG ENDRINGER I ARBEIDSOPPGAVER FOR RADIOGRAFER FAGUTVIKLING OG ENDRINGER I ARBEIDSOPPGAVER FOR RADIOGRAFER Fagseminar 8. november, Gjøvik Nils Einar Kløw INNHOLD Avgrensing av faget Endringer i radiologien Eksempel Hjerte-karradiologisk UUS Endringer

Detaljer

SØKNAD OM GODKJENNING - DEL 1

SØKNAD OM GODKJENNING - DEL 1 SØKNAD OM GODKJENNING - DEL 1 Generell informasjon om virksomheten: Navn på virksomhet: Foretaksnr.: Besøksadresse:, Postnr.:, Sted: Postadresse:, Postnr.:, Sted: Telefon:, Fax:, e-post: Internettadresse:

Detaljer

Strålevernet fullstendig medlem i nasjonalt system fra 2014

Strålevernet fullstendig medlem i nasjonalt system fra 2014 Strålevernet fullstendig medlem i nasjonalt system fra 2014 Eva G. Friberg Seksjonssjef, seksjon medisinsk strålebruk Kurs i nasjonalt system, 4. mai 2015 Hvem er Statens strålevern Fagmyndighet på område

Detaljer

Strålevernet, nå en integrert del i metodevurderingen

Strålevernet, nå en integrert del i metodevurderingen Strålevernet, nå en integrert del i metodevurderingen Hva betyr dette for leverandørene? Eva G. Friberg Seksjonssjef, seksjon medisinsk strålebruk Dagsseminar i metodevurdering, 29. januar 2015 Hvem er

Detaljer

Tilsynsrapport. Tilsyn ved Unilabs Røntgen Bryn

Tilsynsrapport. Tilsyn ved Unilabs Røntgen Bryn gjeldende Tilsynsrapport Vår ref.: 16/00790/327 Saksbehandler.: Eva G. Friberg Dato: 23januar2017 Tilsyn ved Unilabs Røntgen Bryn 1. INNLEDNING Statens strålevern gjennomførte tilsyn ved Unilabs Røntgen

Detaljer

Hvordan unngå gjentatte radiologiske undersøkelser? Tora Fjeld Strålevernkoordinator t-fjeld@diakonsyk.no

Hvordan unngå gjentatte radiologiske undersøkelser? Tora Fjeld Strålevernkoordinator t-fjeld@diakonsyk.no Hvordan unngå gjentatte radiologiske undersøkelser? Tora Fjeld Strålevernkoordinator t-fjeld@diakonsyk.no Eksempler på uberettigete undersøkelser Gjentagelse av undersøkelser som allerede er utført Usannsynlig

Detaljer

Mitt MÅL for strålebruk:

Mitt MÅL for strålebruk: STYRENDE DOKUMENTASJON STRÅLEBRUK Kravdokument Strålebruk Presentasjon av Metode, Prosess og Resultat Nasjonalt møte for strålevernansvarlige Gardermoen, 09. november 2007 Rune Hafslund Strålevernansvarlig

Detaljer

Staten strålevern Norwegian Radialion Prolection Authonly

Staten strålevern Norwegian Radialion Prolection Authonly Staten strålevern Norwegian Radialion Prolection Authonly Helse Bergen HF Postboks 1 5021 Bergen Deres ref. Vår ref. Vår dato 11/01143/327 19.09.2012 Saksbeh. Marie Solberg Vedtak om pålegg Vi viser til

Detaljer

SØKNAD OM GODKJENNING - DEL 1

SØKNAD OM GODKJENNING - DEL 1 SØKNAD OM GODKJENNING - DEL 1 Generell informasjon om virksomheten: Navn på virksomhet: Foretaksnr.: Besøksadresse:, Postnr.:, Sted: Postadresse:, Postnr.:, Sted: Telefon:, Fax:, e-post: Internettadresse:

Detaljer

Internasjonal workshop

Internasjonal workshop Internasjonal workshop Berettigelse av medisinsk bestråling innen diagnostisk avbildning Organisert av EU og IAEA Novembermøte 3. november 2009 Eva G. Friberg og Anders Widmark Seksjon Dosimetri og medisinsk

Detaljer

SØKNAD OM GODKJENNING - DEL 1

SØKNAD OM GODKJENNING - DEL 1 SØKNAD OM GODKJENNING - DEL 1 Generell informasjon om virksomheten: Navn på virksomhet: Foretaksnr.: Besøksadresse:, Postnr.:, Sted: Postadresse:, Postnr.:, Sted: Telefon:, Fax:, e-post: Internettadresse:

Detaljer

SØKNAD OM GODKJENNING - DEL 1

SØKNAD OM GODKJENNING - DEL 1 SØKNAD OM GODKJENNING - DEL 1 Generell informasjon om virksomheten: Navn på virksomhet: Foretaksnr.: Besøksadresse:, Postnr.:, Sted: Postadresse:, Postnr.:, Sted: Telefon:, Fax:, e-post: Internettadresse:

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 6. februar 2017 kl. 14.50 PDF-versjon 10. februar 2017 03.02.2017 nr. 118 Forskrift om

Detaljer

Det er to hovedkategorier strålekilder: Ioniserende strålekilder; radioaktive stoffer, røntgenapparater,

Det er to hovedkategorier strålekilder: Ioniserende strålekilder; radioaktive stoffer, røntgenapparater, 11 STRÅLEVERN 109 110 11.1 Strålekilder Det er to hovedkategorier strålekilder: Ioniserende strålekilder; radioaktive stoffer, røntgenapparater, elektronmikroskoper Sterke ikke-ioniserende strålekilder;

Detaljer

Forskrift xx.xx 2008 nr. xx om tuberkulosekontroll konsolidert med utkast til endringer

Forskrift xx.xx 2008 nr. xx om tuberkulosekontroll konsolidert med utkast til endringer Forskrift xx.xx 2008 nr. xx om tuberkulosekontroll konsolidert med utkast til endringer Fastsatt ved kgl.res. med hjemmel i lov av 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer 2-3, 3-1, 3-2,

Detaljer

Ny veileder om representative doser for røntgenundersøkelser. Eva G. Friberg Forsker Seksjon for dosimetri og medisinsk strålebruk

Ny veileder om representative doser for røntgenundersøkelser. Eva G. Friberg Forsker Seksjon for dosimetri og medisinsk strålebruk Ny veileder om representative doser for røntgenundersøkelser Eva G. Friberg Forsker Seksjon for dosimetri og medisinsk strålebruk Forskriftskrav (m/veiledere) 31 Virksomheten skal ha oversikt over representative

Detaljer

SØKNAD OM GODKJENNING - DEL 1

SØKNAD OM GODKJENNING - DEL 1 SØKNAD OM GODKJENNING - DEL 1 Generell informasjon om virksomheten: Navn på virksomhet: Foretaksnr.: Besøksadresse:, Postnr.:, Sted: Postadresse:, Postnr.:, Sted: Telefon:, Fax:, e-post: Internettadresse:

Detaljer

Høringsnotat. Helse- og omsorgsdepartementet

Høringsnotat. Helse- og omsorgsdepartementet Helse- og omsorgsdepartementet Høringsnotat om forslag til endringer i lov 28. februar 1997 om folketrygd og enkelte andre endringer som følge av henvisning fra psykolger Høringsfrist: 10. september 2013

Detaljer

Radiologisk avdeling om 5 år 10 år sett med samhandlingsblikk

Radiologisk avdeling om 5 år 10 år sett med samhandlingsblikk Radiologisk avdeling om 5 år 10 år sett med samhandlingsblikk Eivind Reitan, avdelingssjef Radiologisk avdeling Før X-ray Røntgenfilm Lyskasser Mørkerom Demonstrasjoner Papir og penn Nå Digitalisering

Detaljer

Tilsynsrapport. Tilsyn ved Helse Førde HF - tema sirålevern og strålebruk innen nukleærmedisin

Tilsynsrapport. Tilsyn ved Helse Førde HF - tema sirålevern og strålebruk innen nukleærmedisin Tilsynsrapport Vår ref.: 5 aksbehandler.: Dato: 16/00675/327.0 Annette Andersen 30.11.2016 Tilsyn ved Helse Førde HF - tema sirålevern og strålebruk innen nukleærmedisin 1. Innledning Statens strålevern

Detaljer

VEDLEGG 1 TIL KRAVDOKUMENT STRÅLEBRUK FORETAKSLEDELSENS KRAV TIL STRÅLEBRUK. Fellesregler Strålebruk - Detaljkrav INNHOLD

VEDLEGG 1 TIL KRAVDOKUMENT STRÅLEBRUK FORETAKSLEDELSENS KRAV TIL STRÅLEBRUK. Fellesregler Strålebruk - Detaljkrav INNHOLD VEDLEGG 1 TIL KRAVDOKUMENT STRÅLEBRUK FORETAKSLEDELSENS KRAV TIL STRÅLEBRUK Fellesregler Strålebruk - Detaljkrav INNHOLD Opplæringsplan for ansatte side 2 Definisjoner Strålebruk side 3 Vedlegg 101 side

Detaljer

Tilsynsrapport. Tilsyn ved Helse Stavanger HF. Vår ref.: 15/00 723

Tilsynsrapport. Tilsyn ved Helse Stavanger HF. Vår ref.: 15/00 723 Tilsynsrapport Vår ref.: 15/00 723 5 aksbehandler.: Nina Bratteteig Dato: 13.07.2016 Tilsyn ved Helse Stavanger HF 1. Innledning Statens strålevem (Strålevernet) gjennomførte et tilsyn ved nukleærmedisinsk

Detaljer

A. Takster for private medisinske laboratorievirksomheter. Alminnelige undersøkelser

A. Takster for private medisinske laboratorievirksomheter. Alminnelige undersøkelser Forskrift om endring i forskrift 27. juni 2003 nr. 959 om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling i private medisinske laboratorie- og røntgenvirksomheter Hjemmel: Fastsatt av Helse-

Detaljer

Vilkår for stråle^n E ved brønnlogging

Vilkår for stråle^n E ved brønnlogging NO9800035 Vilkår for stråle^n E ved brønnlogging Autorisasjonskrav, anbefalinger og operasjonsprosedyre Strålevern HEFTE I3b ISSN (1804-4929 November 1997 Statens strålevern Referanse: Statens strålevern.

Detaljer

STATENS STRÅLEVERN POSTBOKS ØSTERÅS (sendes via e-post til )

STATENS STRÅLEVERN POSTBOKS ØSTERÅS (sendes via e-post til ) STATENS STRÅLEVERN POSTBOKS 55 1332 ØSTERÅS (sendes via e-post til postmottak@nrpa.no ) Deres ref.: 2015/00259 Vår ref.: RHAF Bergen 19. september 2016 Høringsinnspill fra Helse Bergen HF vedr. forslag

Detaljer

Nordisk kartlegging av nasjonale krav og forvaltningspraksis for dental CBCT

Nordisk kartlegging av nasjonale krav og forvaltningspraksis for dental CBCT Nordisk kartlegging av nasjonale krav og forvaltningspraksis for dental CBCT Radiologisenimar: CBCT I odontologisk virksomheter 12.-13. januar 2012 Eva G. Friberg Seksjonssjef Seksjon dosimetri og medisinsk

Detaljer

Statenstrålevern NorwegianRadiationProtectionAuthority

Statenstrålevern NorwegianRadiationProtectionAuthority Statenstrålevern NorwegianRadiationProtectionAuthority I henhold til vedlagt liste Deres ref. Vår ref. Vår dato 12/00420/301 16.4.2012 Saksbeh. Seksjonssjef Eva Godske Friberg Individuell helsekontroll

Detaljer

STRÅLEVERNLOVEN eller INSTRUKS TIL STRÅLEBRUK

STRÅLEVERNLOVEN eller INSTRUKS TIL STRÅLEBRUK STRÅLEVERNLOVEN eller INSTRUKS TIL STRÅLEBRUK En presentasjon på Kurs i miljøvernlovgivning for spesialisthelsetjenesten Gardermoen, 22. April 2013 Rune Hafslund Strålevernansvarlig i Helse Bergen HF Rådgiver

Detaljer

STRÅLEVERNKOORDINATORS OPPGAVER KRAV TIL FORHANDLERE AV CBCT

STRÅLEVERNKOORDINATORS OPPGAVER KRAV TIL FORHANDLERE AV CBCT STRÅLEVERNKOORDINATORS OPPGAVER & KRAV TIL FORHANDLERE AV CBCT Marie Solberg Radiologiseminar CBCT 2012 13.01.2012 STRÅLEVERNKOORDINATOR Arbeidsoppgaver oppsummert fra regelverk, veiledere, info og forvaltningspraksis:

Detaljer

SØKNAD OM GODKJENNING DEL 2 KATEGORI R: FORHANDLARAR AV IONISERANDE STRÅLEKJELDER

SØKNAD OM GODKJENNING DEL 2 KATEGORI R: FORHANDLARAR AV IONISERANDE STRÅLEKJELDER SØKNAD OM GODKJENNING DEL 2 KATEGORI R: FORHANDLARAR AV IONISERANDE STRÅLEKJELDER Del 2 må fyllast ut i tillegg til Del 1 i søknadsskjemaet. Etterspurd informasjon/dokumentasjon må leggjast ved søknaden.

Detaljer

Kompetanse i SV og SB

Kompetanse i SV og SB Kompetanse i SV og SB Fokus utenfor radiologisk avdeling Novembermøte 3. november 2009 Eva G. Friberg, Anders Widmark, Marie Solberg og Tor Wøhni Seksjon Dosimetri og medisinsk strålebruk Introduksjon

Detaljer

SØKNAD OM GODKJENNING - DEL 1

SØKNAD OM GODKJENNING - DEL 1 SØKNAD OM GODKJENNING - DEL 1 Generell informasjon om virksomheten: Navn på virksomhet: Foretaksnr.: Besøksadresse:, Postnr.:, Sted: Postadresse:, Postnr.:, Sted: Telefon:, Fax:, e-post: Internettadresse:

Detaljer

Måling av radon i skoler og barnehager

Måling av radon i skoler og barnehager Måling av radon i skoler og barnehager Bård Olsen Forum for miljø og helse Fornebu 8. mai 2012 Radon er lett å måle! Anbefaling: Radonmåling i boliger Langtidsmåling om vinteren: Minst to måneder Sporfilm

Detaljer

Hva sier strålevernloven og forskriften om berettigelse?

Hva sier strålevernloven og forskriften om berettigelse? Hva sier strålevernloven og forskriften om berettigelse? Internasjonale og europeiske føringer Eva G. Friberg Seksjonssjef Seksjon for dosimetri og medisinsk strålebruk Innhold Hva er berettigelse Nasjonalt

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 71/17 01.06.2017 Dato: 18.05.2017 Arkivsaksnr: 2017/3413 Årsrapport 2016 - Strålevern Henvisning til bakgrunnsdokumenter

Detaljer

Høringsuttalelse fra fysikerne ved Stavanger Universitetssjukehus

Høringsuttalelse fra fysikerne ved Stavanger Universitetssjukehus Til Styret i NFMF v/sigrun Saur Almberg Stavanger 4.6.2012 Høringsuttalelse fra fysikerne ved Stavanger Universitetssjukehus Viser til høringsdokumenter sendt ut 18. mai 2012 fra NFMFs sekretær. Som en

Detaljer

--',W4f Staten strålevern Norwegian Radiation Protection Authority

--',W4f Staten strålevern Norwegian Radiation Protection Authority --',W4f Staten strålevern Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep. 0030 OSLO Deres ref. Vår ref. Vår dato 200902457 2009/00314/301/HKO 30.09.2009 Saksbeh. Hanne Kofstadmoen Høring - utkast til

Detaljer

RÅD STRÅLEHYGIENE FOR PASIENT I RØNTGENDIAGNOSTIKK GONADESKJERMING

RÅD STRÅLEHYGIENE FOR PASIENT I RØNTGENDIAGNOSTIKK GONADESKJERMING NO9200017 MSN M03-2130 RÅD 1981 :1 NEI-NO--197 STRÅLEHYGIENE FOR PASIENT I RØNTGENDIAGNOSTIKK GONADESKJERMING PUBLIKASJONSSERIEN SIS RÅD Publikasjonsserien SIS RÅD fra Statens institutt for strålehygiene

Detaljer

Utvikling av retningslinjer for varsling av uhell og uønskede hendelser til Statens strålevern

Utvikling av retningslinjer for varsling av uhell og uønskede hendelser til Statens strålevern Utvikling av retningslinjer for varsling av uhell og uønskede hendelser til Statens strålevern Novembermøtet 2014 Ingrid Espe Heikkilä Gardermoen, 18.11.14 www.nrpa.no 19: Varslingsplikt ved ulykker og

Detaljer

Hvordan håndtere økende behov for radiologiske

Hvordan håndtere økende behov for radiologiske Hvordan håndtere økende behov for radiologiske tjenestert Hans Petter Aarseth divisjonsdirektør i Helsedirektoratet Disposisjon Hvordan er organiseringen av det radiologiske tilbudet Antall undersøkelser

Detaljer

SØKNAD OM GODKJENNING - DEL 1

SØKNAD OM GODKJENNING - DEL 1 SØKNAD OM GODKJENNING - DEL 1 Generell informasjon om virksomheten: Navn på virksomhet: Foretaksnr.: Besøksadresse:, Postnr.:, Sted: Postadresse:, Postnr.:, Sted: Telefon:, Fax:, e-post: Internettadresse:

Detaljer

Veileder om medisinsk bruk av røntgen- og MR-apparatur underlagt godkjenning. Veileder til forskrift om strålevern og bruk av stråling

Veileder om medisinsk bruk av røntgen- og MR-apparatur underlagt godkjenning. Veileder til forskrift om strålevern og bruk av stråling Veileder 5 Veileder om medisinsk bruk av røntgen- og MR-apparatur underlagt godkjenning Veileder til forskrift om strålevern og bruk av stråling Forskrift om strålevern og bruk av stråling trådte i kraft

Detaljer