INNHOLD. Byggevirksomheten i februar Salg av petroleumsprodukter i februar Veitrafikkulykker med personskade i februar 1979

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNHOLD. Byggevirksomheten i februar 1979. Salg av petroleumsprodukter i februar 1979. Veitrafikkulykker med personskade i februar 1979"

Transkript

1 r. 13/ mars 1979 INNHOLD Byggevirksomheten i februar 1979 Salg av petroleumsprodukter i februar 1979 Veitrafikkulykker med personskade i februar 1979 Lønnsstatistikk for losse- og lastearbeidere i 4. kvartal 1978 Månedsstatistikk for forretnings- og sparebanker. Januar 1979 Emisjoner av ihendehaverobligasjoner i februar 1979 Kjøtkontrollen 1978 Kommuneregnskaper 1977 Innreise i februar 1979 Barnevernstatistikk 1977 Tillegg til de internasjonale månedstabeller i Statistisk månedshefte nr. 2, 1979 Publikasjoner under utsending fra Statistisk Sentralbyrå hittil i mars 1979 Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved gjengivelser av oppgaver fra dette heftet. Nærmere opplysninger og mer detaljerte oppgaver kan for flere av emnene fåes ved henvendelse til Byrået.

2 SU 2.1 (SU nr. 13, 1979) BYGGEVIRKSOMHETEN I FEBRUAR 1979 (Forrige melding ble offentliggjort i SU nr. 9, 1979) Statistisk Sentralbyrås månedlige byggearealstatistikk viser at det i februar 1979 ble satt i gang arbeid med boliger (leiligheter og hybler) og fullført boliger. Dette er 338 færre boliger satt i gang og 344 færre boliger fullført enn i februar Hittil i år er det satt i gang arbeid med boliger og fullfort boliger. Dette er 558 (13,7 prosent) færre boliger satt i gang og 714 (13,2 prosent) færre boliger fullført enn i samme periode Ved utgangen av februar 1979 var det boliger under arbeid mot ved utgangen av februar 1978, en nedgang på 5,1 prosent. For andre bygg enn boliger og bygg for jordbruk, skogbruk og fiske ble det i februar 1979 satt i gang arbeid med m 2 golvflate og fullført m 2 golvflate. Dette er 25,4 prosent mindre satt i gang og 16,7 prosent mindre fullført enn i februar Hittil i år er det satt i gang arbeid med m 2 golvflate og fullført m 2 golvflate. Dette er 32,4 prosent mindre satt i gang og 9,8 prosent mindre fullfort enn i samme periode Ved utgangen av februar 1979 var det m 2 golvflate under arbeid mot m 2 ved utgangen av februar 1978, en nedgang på 16,1 prosent. Tabell 1. Byggevirksomheten i februar 1979 Bygg satt i gang Bygg i arbeid Bygg fullfort Februar Jan.-feb. pr. 28. feb. Februar Jan.-feb, BOLIGER I ALT Leiligheter Hybler Antall Boligflate i alt m GOLVFLATE I ALT ANDRE BYGG1) Bergverksdrift og industri Varehandel, bank, finans og forsikring Hotell- og restaurantvirksomhet Offentlig administrasjon Undervisning og forskning Helse- og veterinærvesen Annen virksomhetl) ) Omfatter ikke bygg for jordbruk, skogbruk og fiske.

3 SU 2.2 Tabell 2. Byggevirksomheten i januar-februar 1979 etter fylke Bygg satt i gang i januar-februar 1979 Annen Bolig- virksomflate hetl) i alt Golvflate Leiligheter i alt Boliger Annen Bolig- virksom- Hybler flate hetl) i alt i alt Golvflate m 2 Bygg under arbeid pr. 28. februar 1979 Leiligheter i alt Boliger Hybler i alt m2 Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane More og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark I alt B g. fullført i januar-februar 1979 Bygg for Varehan- He se- Undervisdel, bank, og ning og finans og veteriforskning forsikring nærvesen Golvflate Leiligheter i alt Boliger Hybler i alt Boligflate i alt Bergverksdrift og industri m 2 Annen vi rom - het') Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane More og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark I alt ) Omfatter ikke bygg for jordbruk, skogbruk og fiske.

4

5 SU 2.4x Bygg under arbeid pr. 28. februar Golvflate i m L516:77,11322, 5L2677,1/312 Z576.7 i Z5_16_Z7;_7_3_', 79 L5:7_177,28:1S 7829, Boliger Bergverks- Varehandel, Undervisning Helse- og Annen drift og bank, finans og forskning veterinær- virksomhet 1) industri og forsikring vesen 1) Omfatter ikke bygg for jordbruk, skogbruk og fiske.

6 SU 9.1 (SU nr. 13, 1979) SALG AV PETROLEUMSPRODUKTER I FEBRUAR 1979 Ifølge foreløpige oppgaver fra Statistisk Sentralbyrå var salget av petroleumsprodukter i februar 1979 på 935 mill. liter mot 857 mill. liter i februar I årets to første måneder er det solgt mill. liter, en økning på 14,2 prosent fra samme periode året for. Parafin økte med 30,4 prosent, mens fyringsolje nr. 1 og 2 hadde en økning på henholdsvis 22,3 og 16,0 prosent i denne perioden. I de siste tolv månedene er det solgt mill. liter petroleumsprodukter, en oknino, på 1,9 prosent sammenholdt med tilsvarende periode ett år tidligere. En bør merke seg at tallene i oversikten ikke viser forbruket, men salget. For å komme fram til forbruket må en korrigere for lagerendringer hos brukeren. Tallene er ikke temperaturkorrigerte. For nærmere opplysninger om prinsipper og definisjoner som nyttes i statistikken, kan henvendelse rettes til Norsk Petroleumsinstitutt eller Statistisk Sentralbyrå. Tabell 1. Salg av petroleumsprodukter. Mill. liter. Foreløpige tall Tolvmånedersperi oder MirsMars1978 Endring t.o.m. t.o.m. feb feb prosent Januar-februar Februar Endring i prosent Totalt salg , , Bilbensin , , Autodiesel , , Parafin , , Marine gassoljer , , Bunkers , ,4 9 5 Fyringsolje nr , , Marine diesel , , Bunkers , ,5 9 7 Fyringsolje nr , , Tung fyringsolje , , Bunkers , , Smøremidler , ,3 7 7 Andre petroleumsprodukter2 ) , , ) Omfatter også bunkers, dvs. leveranser fra norske havner til skip i utenriksfart uansett skipenes nasjonalitet. 2) Omfatter flytende propan og butan (LPG), nafta, flybensin, ekstraksjonsbensin, white spirit, jetdrivstoff, traktorbensin, spesialdestillater, veiolje og asfalt (bitumen).

7 SU 9.2x Tabell 2. Totalt salg av petroleumsprodukter 1) etter forbrukergruppe. Mill. liter: Foreløpige tall TolvmånedersperioderJanuar-februar Februar Mars 1977 Forbrukergruppe Mars 1978 EndringEndring t.o.m. t.o.m.i i feb feb prosent prosent Totalt salg , , Jordbruk og skogbruk , , Fiske og fangst , , Bergverk, industri og kraftforsyning , , Bygg og anlegg , , Boliger, forretningsbygg, kontorer m v , , Transport , , Bunkers , , Offentlig virksomhet , , Annet salg 2 ) , , ) Se fotnote 1), tabell 1. 2) Omfatter oljeselskapenes eget forbruk, uspesifisert salg, leveranser til forsvaret, industriens direkte import m.v. Tabell 3. Innenlandsk salg av utvalgte petroleumsprodukter etter fylke 1). Mill.liter. Foreløpige tall iste tolv måneder og med endringer fra tilsvarende nærmest foregående tolvmånedersperiode Bilbensin Autodiesel Parafin Fyringsolje Fyringsolje nr. 1 nr. 2 Mars Mars Mars Endring Endring 1978 Endring 1978 Endring Mars 1978 Endring t.o.m. feb t.o.m. i t.o.m. i t.o.m. i prosent feb. prosent feb. prosent feb. prosent t.o.m. i feb. prosent 1979 I alt , , , , ,1 Østfold 106-1,6 44 1, ,9 91 9,1 43-0,8 Akershus 188 4,7 54 2, , ,4 53-1,8 Oslo 214 3, , , , ,3 Hedmark 102 4,3 58 5, ,8 76 7,5 23-1,7 Oppland 106 3,3 57 9, ,5 43 2,6 20 5,3 Buskerud 123 3,7 49 2, ,1 79 9,2 41 5,6 Vestfold 92 5,6 31 4, ,0 46 6,7 38 9,0 Telemark 85 2,0 34-0, ,8 27 4, ,7 Aust-Agder 46 5,3 18 5, ,9 12 4, ,3 Vest-Agder 66 4,8 22 3, ,9 21 8,8 19 2,5 Rogaland 108 4, , , ,4 55-2,3 Hordaland 131 4,4 50 3, , ,1 70-8,1 Sogn og Fjordane 39 4,1 22 5, ,4 14 9,7 20-4,0 More og Romsdal 86 4,5 36 5, ,8 24-7,8 34-1,8 Sør-Trøndelag 111 4,9 54 5, , ,1 53-0,2 Nord-Trøndelag 61 4,4 33-2, ,1 25-3,1 19 6,5 Nordland 92 4,0 57 2, ,7 38 0,4 34-9,3 Troms 60 5,5 37 6, ,5 36 2,6 22-2,6 Finnmark 32 3,8 29 2, , ,1 24 5,0 Ikke fordelt 10-8,8 4 44,9 3 14, ,1 5-23,6 1) Statistikken baseres i prinsippet på leveringsadressen, dvs. at salget registreres i det fylket hvor kunden overtar produktet.

8 SU 8.1 (SU nr. 13, 1979) VEITRAFIKKULYKKER MED PERSONSKADE I FEBRUAR 1979 Tallene er foreløpige. De endelige tall ventes å bli høyere. (Forrige melding ble offentliggjort i SU nr. 9, 1979) Tabell 1. Tallet på ulykker og skadde eller drepte personer i alt U.y erlv sette med per- dødssonskade ulykker Personer skadd eller drept alt Skadde Drepte 1) 1978 Januar-februar Januar Februar......** e*** Januar-februar Januar 2) Februar I ) Død innen 30 dager etter ulykken. 2) Tallene er rettet. Tabell 2. Tallet på ulykker og skadde eller drepte personer etter fylke Urykker -Personer skadd ertifd-rept med per- i februar 1979 sonskade Personer drept I februar I alt Skadde Drepte 1978 feb. feb I alt Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms G Finnmark. OSO

9 SU 8.2 Tabell 3. Tallet på ulykker og skadde eller drepte personer etter politidistrikt. y er ersoner skadd e ler drept Personer drept med per- i februar 1979 Politidistrikt sonskade Jan.- Jan.- i februar I alt Skadde Drepte 1978 feb. feb I alt Halden Sarpsborg Fredrikstad Moss Follo Asker og Bærum Romerike Oslo Kongsvinger Hamar Østerdal Gudbrandsdal Vestoppland Ringerike Drammen Kongsberg Nord-Jarlsberg Tønsberg Sandefjord Larvik Skien Telemark Notodden Rjukan Kragerø Arendal Kristiansand Vest-Agder Rogaland Stavanger Haugesund Hardanger Hordaland Bergen Sogn Fjordane Sunnmøre Romsdal Nordmøre Uttrøndelag Trondheim Inntrøndelag Namdal Helgeland Bodo Narvik Lofoten og Vesterålen Senja Troms Vest-Finnmark Vardø Vadsø Sør-Varanger

10 SU 8.3x Tabell 4. Personer drept etter trafikant- og aldersgruppe, skadde etter trafikantgruppe Trafi kantgruppe FEBRUAR År Drepte Skadde Drepte Under år 1979 i alt 7 Ar år år år år år og over I alt Bilfører Bilpassasjer Motorsykkelfører og passasjer Mopedfører og passasjer Sykkelfører og passasjer Fotgjenger Akende, skiløper o.l. Andre _ _ _ _ _ _. _ 79 _ _ , JANUAR-FEBRUAR I alt Bilforer Bi1passasjer Motorsykkelfører og passasjer Mopedfører og passasjer Sykkelfører og passasjer Fotgjenger Akende, skiløper o.l. Andre _ - _ 79 - _ _ _ _ _ _ _ _ 11

11 (SU nr. 13, 1979) LØNNSSTATISTIKK FOR LOSSE- OG LASTEARBEIDERE I 4. KVARTAL 1978 (Forrige melding ble offentliggjort i SU nr. 50, 1978) Den gjennomsnittlige timefortjeneste for losse- og lastearbeidere var kr 45,96 i 4. kvartal Betalingen for bevegelige helgedager er ikke tatt med i dette fortjenestetallet, men er beregnet særskilt og utgjorde kr 0,67 pr. time. Fra 4. kvartal 1977 til 4. kvartal 1978 har timefortjenesten steget med 9,3 prosent. Den gjennomsnittlige arbeidstid for de faste arbeidere ved felles- og stuerkontorene var 34,2 timer pr. uke i 4. kvartal 1978 og 33,5 timer pr. uke i 4. kvartal Tabell 1. Gjennomsnittlig timefortjeneste og arbeidde timer for losse- og lastearbeidere 1) Natt- Timefortjeneste Overtids- Arbeidde Ar Akkord- g Tid- timer Kvartal Maskin- Akkord- tillegg helgelossing arbeid timer I alt lønns- arbeid timer pr. time i alt dags- Kroner t.1 Prosent ,03 23,33 29,50 33,72 3, ,4 21, ,29 28,43 35,62 39,25 4, ,6 23, ,55 37,65 40,31 43,50 5, ,7 23, ,99 42,49 42,99 47,28 5, ,2 23, kvartal 38,34 34,33 39,82 42,52 5, ,8 24,0 2. kvartal 41,21 39,18 39,69 43,08 5, ,8 24,3 3. kvartal 40,61 37,57 40,73 43,94 4, ,8 21,6 4. kvartal 42,06 39,46 41,19 44,62 5, ,2 24, kvartal 42,33 40,54 42,87 45,02 5, ,0 24,1 2. kvartal 43,32 41,41 41,08 47,78 5, ,1 23,7 3. kvartal 44,40 42,70 43,26 48,25 5, ,5 22,4 4. kvartal 45,96 44,88 45,00 48,22 5, ,0 23,7 Ostlandet 45,40 43,83 45,00 46,96 4, ,2 20,3 Sørlandet 55,84 42,32-58,42 10, ,0 25,4 Vestlandet 50,27 50,25-50,44 6, ,7 25,6 Trøndelag 44,04 43,06-51,03 2, ,3 12,6 Nord-Norge 40,67 40,04-46,97 9, ,1 38,0 1) Betaling for bevegelige helgedager ikke medregnet. Tabell 2. Arbeidde timer fordelt på dag-, natt- og helgedagsarbeid for losse- og lastearbeidere. 4. kvartal 1978 Arbeidde timer på vanlig tidlønn Arbeidde timer på akkord Helge- Dag- Natt- Dag- Natt- I alt dagsarbeid arbeid arbeid arbeid I alt dagsarbeid arbeid Timer 1 Prosent Timer 'rosent Alle bedrifter ,2 19,6 5, ,2 14,8 6,0 106 Ostlandet ,8 20,6 0, ,2 13,4 5,4 Sørlandet ,7 8,6 7, ,9 18,6 8,5 Vestlandet ,0 18,8 6, ,0 22,3 9,7 Trøndelag ,8 7,6 4, ,2 12,5 3,3 Nord-Norge ,5 26,0 12, ,1 23,6 9,3

12 SU 1.2x Tabell 3. Gjennomsnittlig timefortjeneste og arbeidde timer ved felles- og stuerkontorene. Arbeidstid pr. uke for faste arbeidere. 4. kvartal 1978 Gj.sn. Arbeidde timer arbeidde Timefor-,, Overtidstimer pr. tjeneste' ) tillegg Helge- Dag- Natt- uke for i alt pr. time I alt dagsarbeid arbeid faste arbeid arbeidere Kroner t. Prosent Timer FELLES- OG STUERKONTORER 46,66 5, ,8 17,0 4,2 34,2 Felleskontorer 46,35 4, ,1 18,1 2,8 36,4 Arendal losse- og lastekontor 65,34 13, ,9 31,2 2,9 9,3 Bodo losse- og lastekontor 41,24 5, ,1 18,5 8,4 34,3 Oslo losse- og lastekontor 44,17 4, ,5 19,5-40,8 Sandnes losse- og lastekontor 57,09 7, ,6 21,6 11,8 30,0 Stavanger losse- og lastekontor 61,46 8, ,2 27,2 9,6 29,7 Trondheim losse- og lastekontor 44,62 2, ,4 7,9 4,7 36,2 Stuerkontorer 47,02 5, ,5 15,6 5,9 31,7 Lønningskontoret for Tromso havn 40,44 10, ,3 29,5 10,2 41,2 Administrasjonskontoret for havnearbeid, Bergen 48,73 4, ,5 14,1 3,4 33,6 Export- & Importforeningen, Drammen 41,58 2, ,2 9,5 2,3 30,4 A/S Fredrikstad Stuerkontor 56,69 12, ,6 22,4 19,0 32,3 Fredrikshalds Stuerkontor, Halden 41,13 0, ,0 3,4 0,6 29,3 A/S Larvik Stuerkontor 60,53 8, ,8 17,6 5,6 24,7 A/S Skiensfjordens Stuerkontor, Skien 40,90 4, ,7 19,3 3,0 32,6 1) Betaling for bevegelige helgedager ikke medregnet. Tabell 4. Gjennomsnittlig timefortjeneste og arbeidde timer ved felles- og stuerkontorene i året Arbeidstid pr. uke for faste arbeidere Gj.sn. Arbeidde timer arbeidde Timefor- Overtidstimer pr. tjeneste 1) tillegg Helge- Dag- Natt- uke for i alt pr. time I alt arbeid arbeid faste a rb eid arbeidere Kroner MirCIT-Trf. rosent imer FELLES- OG STUERKONTORER... 44,40 5, ,0 16,6 4,4 33,5 Felleskontorer ,81 4, ,3 17,6 3,1 35,7 Arendal losse- og lastekontor 61,55 12, ,4 24,1 10,5 7,6 Bodo losse- og lastekontor 38,58 5, ,7 19,4 8,9 35,8 Oslo losse- og lastekontor... 41,62 3, ,7 18,3-39,9 Sandnes losse- og lastekontor 55,98 8, ,3 24,2 14,5 30,6 Stavanger losse- og lastekontor 58,58 8, ,0 28,1 9,9 29,5 Trondheim losse- og lastekontor... 41,94 2, ,7 8,7 4,6 34,4 45,12 Stuerkonto rer... 5, ,6 15,5 5,9 31,0 Lønningskontoret for Tromso havn... 38,58 11, ,6 27,8 11,6 40,2 Administrasjonskontoret for havnearbeid, Bergen 4, ,4 13,8 45,15 3,8 34,4 Export- & Importforeningen, Drammen 39,80 2, ,0 11,1 1,9 30,8 A/S Fredrikstad Stuerkontor 58,40 12, ,8 22,0 19,2 29,5 Fredrikshalds Stuerkontor, Halden.. 41,98 1, ,2 4,0 0,8 24,6 A/S Larvik Stuerkontor 57,66 6, ,1 17,8 4,1 25,2 A/S Skiensfjordens Stuerkontor, Skien 40,59 3, ,8 15,2 3,0 28,0 1) Betaling for bevegelige helgedager ikke medregnet.

13 SU 10.1 (SU nr. 13, 1979) MÅNEDSSTATISTIKK FOR FORRETNINGS- OG SPAREBANKER. JANUAR 1979 Foreløpige oppgaver fra Statistisk Sentralbyrås kredittmarkedstatistikk viser at forretningsbankenes utlån til næringslivet og privatpersoner i januar 1979 gikk ned med 374 mill.kr (0,9 prosent), mot en nedgang på 150 mill.kr (0,4 prosent) i januar For sparebankene steg utlånene i januar i år med 17 mill.kr (0,05 prosent), mot 11 mill.kr (0,04 prosent) i samme måned året for.

14 Su 1u.2 TABELL 1. FORRETNINGSBANKER. BALANSE ETTER NORSK OG UTENLANDSK SEKTOR/VALUTA OG FINAMSORJEKT. 31. JANUAR A3SOLUTTE TALL (1000 KR) OG PROSENT AKTIVA I ALT NORSK SEKTOR UTENL. SEKTOR NORSKE KRONER UTENL. VALUTA BELOP PRO- SENT RELAP SENT BELØP PRO- SE4T RELAP PRO- SENT BELØP PRO- SE4T 10. SEDLER OG SKILLEMYNT , , , , ,2 11. BANKINNSKOTT PR ANFORDRING , , , , ,4 1. NORGES BANK , , ,1 2. POSTGIRO , , ,2 3. FORRETNINGSBANKER , , , ,6 4. SPARERANKER , , , UTENLANDSKE RANKER , , , ,8 12. BANKINNSKOTT PR TID , , , , ,4 1. NORGES BANK SKATTEFRIE FONDSAVSETNINGER GOO 2. ANDRE RUNDNE INNSKOTT FORRETNINGSBANKER , , ,6 1. INNTIL 1 MRNED , , ,6 2. OVER 1 MRNED SPARERANKER , , ,2 1. INNTIL 1 MRNED , , ,2 2. OVER 1 MONED UTENLANDSKE RANKER C 1, , ,4 1. INNTIL 1 MONED , , C ,8 2. OVER 1 MND. MEN UNDER 1 PR , , , OR OG OVER , ,2 13. STATSKASSEVEKSLERO.L , , ,1 1. STATSKASSEVEKSLER 1279 CCC 1, OCC 1, ,9 2. MARKEDSPAPIRER , , ,2 14. IHENDEHAVEROBLIGASJONER , , , , ,9 1. ORDINkRE PARTIALOBLIGASJOMER , , , , G 3,9 1. STATS- OG STATSGARANTERTE , , , ,7 11. PREMIEOBLIGASJONER , , ,7 12. ANDRE STATS- OG STATSGAR , , , G ANDRE ORD. PARTIALOBL , ; , , ,2 2. KONVERTIBLE PARTIALOBL 15. AKSJER , , , , ,5 1. BORS- OG MEGLERNOTERTE AKSJER , , , ,3 2C 808 0,6 2. IKKE BØRS- OG MEGLERNOTERTE , , , C, ,9 3. EGNE AKSJER lt. UTLRN (DISPONERT) C22 59, , , , ,7 1. VEKSLER , , , ,7 2. UTLON MOT AVBETALINGSKONTRAKTER , , ,2 3. KASSEKREDITT , , , , ,3 4. RYGGELON , , , BOLIGBYGGELRN m. KONVERTE- RINGSTILSAGN FRA STATENS BOLIGBANKER , , ,7 2. ANDRE BOLIGIYGGELAN F 1, , ,6 3. BYGGELRN TIL BERGV. OS IND.. 95C 805 1, :5 1, C5 1,4 4. SKIPSBYGGELRN , C, ,5 5. ANDRE BYGGELRN ,4 17C , , ANDRE UTLON M. LOPET. UNDER 1 RR , , , , ,7 6. ANDRE UTL. M. LOPET. 1 OR OG OVER , , , , ,6 9. VALUTALRN ETTER LISENS , , , ,4 17. ANDRE FORDRINGER , , , , ,7 1. REmBURSDEBITORER , , ,5 IC? 042 0, ,1 1. KONTANTREMBURSER , ,1 2. KREDITTREMBURSER , , , ,0 2. RENTER , , , , ,2 1. FORFALTE OPPTJENTE, IKKE FORFALTE , C, , , ,2 3. BETALTE, IKKE PRLOPN: , C I REGN. M. HOVEDKONTOR EL. FILIAL , , ,1 4. ANDRE DEBITORER ,7 5C , , ,4 18. ANDRE AKTIVA , , ,1 1. AKSJER OG ANDELER I GORDSELSKAPER 1CC 804 3, , , 1 2. LEIEBOERINNSKOTT MASKINER, INV., TRANSP. MIDL. ETC : 0, , C 0,5 4. BANKBYGN. OG ANDRE FASTE EIEND. EKSKL. FUNKSJ. BOLIGER OGOVER- TETTE FASTE EIENDOMMER F 1, , ,5 5. FUNKSJONÆRBOLIGER OVERTATTE FASTE EIENDOMMER IMMATERIELLE EIENDELER ANNET ' 1.9E UTGIFTER , , ,8 414 I ALT , , , , ,8

15 10,3 PASSIVA I ALT NORSK SEKTOR UTENL. SEKTOR NORSKE KRONER UTENL. VALUTA REL0P PRO- SENT BELO. PRO- SENT FIELOP PRO- SENT BELOP PRO- SENT BELØP PRD- SECT 2C. BANKINNSKOTT PI ANFORDRING , , , , C 51,9 1. FRA KUNDER 13: , , , ,8 19: ,5 1. FOLIOINNSKOTT I ALT 139C9 31, 15, , , ,5 19C ,5 2. I UTENLANDSK VALUTA , , , ,5 2. LØNNSKONTI , , , , FRA ANDRE BANKER , ,9 2C ,C , ,4 1. FORRETNINGSANKER ,5 1C46 S45 1, ,4 ILI 466 1,8 2. SPARERANKER , :1 1, , STATSBANKER 311 C53 2, : 5, C55 0, UTENLANDSKE RANKER , : , C1 1, ,6 21. BANKINNSKOTT PI TID C73 59, , , ,4 24C ,6 1. FRA KUNDER , , ,6 385C , ,4 1. Pe OPPSIGELSE M.V ,C , , , MANEDER , ,: , , MONEDER meneder ,1 2t , ,6 P , LANGTIDSSPARING O.L , , :, , TERMININNSKOTT , , , ,2 1. UNDER 1 ER I ALT C, C, , ,2 2. I UTENLANDSK VALUTA , , , OR OG OVER I ALT 93C 822 1, , C , I UTENLANDSK VALUTA INNSKOTT PR ANDRE VILKOR E 9 25, F31 26, , ,1 845 C9t 15,2 1. UNDER 1 AR I ALT , C74 24, , , ,0 2. I UTENLANDSK VALUTA : 1, , , C 15, OR OG OVER I ALT 164C 927 2, , , ,2 2. I UTENLANDSK VALUTA :, UNDNE INNSKOTT , , , , SPARING m. SKATTEFRADRAG , , , , ANDRE BUNDNE INNS(OTT FRA BANKER ,58 5, , , , ,2 1. FORRETNINGSBANKER , , : 639 :, INNTIL 1 MINED 73 E8C 0, , , OVER 1 MINED , :, SPAREBANKER ', , , INNTIL 1 MINED , , , OVER 1 MINED , , , STATSBANKER. 48C 21: 3,7 487, 315 C, C15 1. INNTIL 1 MANED , C, , OVER 1 MINED 36F 552 0, C, C52 C, UTENLANDSKE BANKER , , ,2 1. INNTIL 1 MINED C, , ,9 2. OVER 1 MINED, UNDER 1 OR , ,3 25 3C , IR OG OVER , , ,2 22. IHENDEHAVEROBLIGASJONSLEN 15 OCC 15 CO ANDRE LAN , , ,7 44C 972 2, ,5 1. AKSEPTER , C, , ,6 1. VEKSELFINANSIERING ANDRE AKSEPTER , , ,4 2C ,6 2. LAN OG INNSKOTT I NORGES BANK , C, , LEN , , , INNSKOTT , , C, ANDRE LON M. LOPETIO UNDER 1 IR. 30 2E C 28C - - 3C 285 0,5 4. FORVALTNINGSBEVIS/ANDELS3EVIS ,1 1: , :, ANSVARLIG LINEKAPITAL , , ,4 6b 483 3,1 17,95 0,3 6. ANDRE LON M. LOPETID 1 AR OG OVER , ,1 t 884 2, , ,1 24. ANNEN GJELD , , , , ,8 1. BANKREMISSER , , , BANKGIRO TIL DISPOSISJON , 0, , , REMBURSKREDITORER ,3 48 5C2 0,1 13C 389 2, , ,3 1. DEKTE, UDISPONERTE REMBURSER , , , , ,9 2. ANDRE REMBURSKREDITORER , , , ,4 4. SKATTEINNBETALINGER , : 1, , SKATTER e 5, , C, ILIKNEDE, IKKE BETALTE le PPREGNEDE FOR SISTE OR , , , IKKE HEVET UTPYTTE FOR TIDL. BR. 1: : RENTER , , , , ,5 1. BETALTE, IKKE OPPTJENTE ,7 490 '54 0, , PILOPNE, IKKE FORFALT , , , , ,5 8. I REGN. M. HOVEDKONTOR EL. FILIAL 3R , , , ANDRE KREDITORER , , , AKSJEKAPITAL C0 2, , , ,9 26. AVSETNINGER , ,1 9'9 14C ,1 1. UTPYTTE FOR SISTE AR , C, ,2 2. EN BLOC-AVSKRIVNINGER PI LITLON , , ,9 3. ANDRE AVSETNINGER Sc 27. FOND , ,3 159, 2,:5 2,4 28. INNTEKTER , , ,7 I ALT , , , ,: ,8

Nr. 46/75 12. november 1975 INNHOLD

Nr. 46/75 12. november 1975 INNHOLD Nr. 46/75 12. november 1975 INNHOLD Konsumprisindeksen pr. 15. oktober 1975 Ordretilgangen i 3. kvartal 1975 og ordrereserven pr. 30. september 1975 Detaljomsetningen i september 1975 Lønnsstatistikk for

Detaljer

Utenrikshandelen i desember og januar-desember 1980. Foreløpige tall. Konsumprisindeksen pr. 15. desember 1980

Utenrikshandelen i desember og januar-desember 1980. Foreløpige tall. Konsumprisindeksen pr. 15. desember 1980 4/81 21. januar 1981 INNHOLD Utenrikshandelen i desember og januardesember 1980. Foreløpige tall Konsumprisindeksen pr. 15. desember 1980 Engrosprisindeksen for desember 1980 Produsentprisindeksen for

Detaljer

INNHOLD. Emne. Side 21 Folketallet, 1. oktober 1990 1. 21 Framskriving av folkemengden, 1990-2050 4. 21 Utlendingsstatistikk, 1.

INNHOLD. Emne. Side 21 Folketallet, 1. oktober 1990 1. 21 Framskriving av folkemengden, 1990-2050 4. 21 Utlendingsstatistikk, 1. \J r. 47/90 21. november 1990 INNHOLD Emne Side 21 Folketallet, 1. oktober 1990 1 21 Framskriving av folkemengden, 1990-2050 4 21 Utlendingsstatistikk, 1. juli 1990 10 26 Midler forvaltet av overformynderiene,

Detaljer

INNHOLD. Samhandelen med land og landområder. Januar-august 1974. Lønnsstatistikk for losse- og lastearbeidere i 2. kvartal 1974

INNHOLD. Samhandelen med land og landområder. Januar-august 1974. Lønnsstatistikk for losse- og lastearbeidere i 2. kvartal 1974 Nr. 40/74 2. oktober 1974 INNHOLD Samhandelen med land og landområder. Januar-august 1974 Lønnsstatistikk for losse- og lastearbeidere i 2. kvartal 1974 Kvartalsstatistikk for skadeforsikringsselskaper

Detaljer

Nr. 50/77 14. desember 1977 INNHOLD

Nr. 50/77 14. desember 1977 INNHOLD Nr. 50/77 14. desember 1977 INNHOLD Aktuelle konjunkturtall for Norge Utenrikshandelen i november og januar-november 1977. Foreløpige tall Konsumprisindeksen pr. 15. november 1977 Elektrisitetsbalanse

Detaljer

REGISTRERINGS- PERIODE

REGISTRERINGS- PERIODE gr. 51-52/84 19. desember 1984 INNHOLD EMNE- JRUPPE REGISTRERINGS- PERIODE SIDF 06 Skogbruket. Utvalgstelling 1 04 Arbeidstakerstatistikk for oljeutvinning, bergverksdrift, industri og bygge- og anleggsvirksomhet

Detaljer

INNHOLD. 2. Forretningsbanker. Ihendehaverobligasjoner, utlån, bankinnskott og lån, etter sektor. 30/11 1985 4-5

INNHOLD. 2. Forretningsbanker. Ihendehaverobligasjoner, utlån, bankinnskott og lån, etter sektor. 30/11 1985 4-5 Nr. 3/86 27. februar 1986 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Banksparing med skattefradrag. Konti og innestående be1op. 31/12 1985 3 2. Forretningsbanker. Ihendehaverobligasjoner, utlån, bankinnskott

Detaljer

Nr. 4/89 6. februar 1989

Nr. 4/89 6. februar 1989 Nr. 4/89 6. februar 1989 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe og finansobjekt. 30/11 1988 4-5 2. Alle banker. Utlån, kassekreditter og byggelån, etter bankgruppe. 30/11 1988

Detaljer

VESTFOLD NNH OLD. Nye distriktstall. Innhold 1977 Framskriving av folkemengden 1977-2000 Regional sysselsettingsstatistikk for bergverksdrift,

VESTFOLD NNH OLD. Nye distriktstall. Innhold 1977 Framskriving av folkemengden 1977-2000 Regional sysselsettingsstatistikk for bergverksdrift, ir. 1/78 9. januar 1978 VESTFOLD I NNH OLD Nye distriktstall. Innhold 1977 Framskriving av folkemengden 1977-2000 Regional sysselsettingsstatistikk for bergverksdrift, industri og bygge- og anleggsvirksomhet

Detaljer

energ i No kkeltall Boligpriser opp 7 400 skadet Ikens statistikk bringer hver uke oppdaterte økonomiske nøkkeltall, side 6 og 7

energ i No kkeltall Boligpriser opp 7 400 skadet Ikens statistikk bringer hver uke oppdaterte økonomiske nøkkeltall, side 6 og 7 Boligpriser opp I 2 kvartal steg prisene på alle boligtyper, både eneboliger, småhus og blokkleiligheucr side 3 energ i 12i6 ill Fornybare energikilder utljnr ü ^i^,>tilt a^,nnenlandsk energiforbruk, side

Detaljer

Flere arbeidstakere Fra 1994 til 1995 økte antall arbeidstakere med 2,2 prosent. Størst økning var det i Aust-Agder, side 3

Flere arbeidstakere Fra 1994 til 1995 økte antall arbeidstakere med 2,2 prosent. Størst økning var det i Aust-Agder, side 3 Flere arbeidstakere Fra til økte antall arbeidstakere med 2,2 prosent. Størst økning var det i Aust-Agder, side 3 Gode eksportpriser Norge oppnådde gode priser for sine eksportvarer 2. kvartal i år. Eksporten

Detaljer

Nr. 11 2. årgang Oslo, 16. mars 1961 INNHOLD. Engrosprisindeksen pr. 15. februar 1961. Levekostnadsindeksen pr. 15. februar 1961

Nr. 11 2. årgang Oslo, 16. mars 1961 INNHOLD. Engrosprisindeksen pr. 15. februar 1961. Levekostnadsindeksen pr. 15. februar 1961 Nr. 2. årgang Oslo, 6. mars INNHOLD Utenrikshandelen i februar. ForelØpige tall Engrosprisindeksen pr. 5. februar Levekostnadsindeksen pr. 5. februar Industriproduksjonen i januar Utenriksregnskap for

Detaljer

STATISTISK SENTRALBYRÅ INNH OL D. Nr. 22/82 18. oktober 1982. Tabell nr. Side

STATISTISK SENTRALBYRÅ INNH OL D. Nr. 22/82 18. oktober 1982. Tabell nr. Side Nr. 22/82 18. oktober 1982 Tabell nr. INNH OL D 1. Alle banker. Disponerte utlån til foretak, kommuner og privatpersoner etter bankgruppe og låntakerens fylke. 31/12 1931 2-3 2. Forretningsbanker. Rentesatser

Detaljer

Nr. 14/92 26. juni 1992

Nr. 14/92 26. juni 1992 Nr. 14/92 26. juni 1992 REGNSKAPS- STATISTIKK : Finansinstitusjoner 31.12. BALANSETALL : Forretningsbanker.1992 (med spesi- Sparebanker fikasjoner) Private finansieringsselskaper 31.03.1992 EMISJONER :

Detaljer

AKERSHUS OG OSLO INN HOLD. Framskriving av folkemengden 1975-2000. Fylkestingsvalget og kommunestyrevalget 1975

AKERSHUS OG OSLO INN HOLD. Framskriving av folkemengden 1975-2000. Fylkestingsvalget og kommunestyrevalget 1975 Nr. 1/76 5. januar 1976 AKERSHUS OG OSLO INN HOLD Nye distriktstall. Innhold 1975 Framskriving av folkemengden 1975-2000 Fylkestingsvalget og kommunestyrevalget 1975 Kjøtkontrollen 1.-3. kvartal 1975.

Detaljer

Flere bor med én forelder 78 prosent av barna bor sammen med både mor og far. Det er 3 prosentpoeng lavere enn

Flere bor med én forelder 78 prosent av barna bor sammen med både mor og far. Det er 3 prosentpoeng lavere enn Flere bor med én forelder 78 prosent av barna bor sammen med både mor og far Det er 3 prosentpoeng lavere enn i 1989, side 4 Godstrafikken øker I 1995 ble det kjørt 7,6 millioner tonn gods til og fra Norge,

Detaljer

Oslo, 2.3. april.1964

Oslo, 2.3. april.1964 Nr. 17-5. årgang Oslo, 2.3. april.1964 INNHOLD Månedsstatistikk for bankene. Balanser pr. 31. mars 196A Byggelån i forretningsbanker og sparebanker pr. 31. mars 1964 Arbeidslønninger i jordbruk og skogbruk

Detaljer

FS har gifteplaner Hver tredje kvinne i 20-årene er samboende, og det er få som planlegger å gifte seg med det første, side 3

FS har gifteplaner Hver tredje kvinne i 20-årene er samboende, og det er få som planlegger å gifte seg med det første, side 3 FS har gifteplaner Hver tredje kvinne i 20-årene er samboende, og det er få som planlegger å gifte seg med det første, side 3 Historien i tall Statistisk sentralbyrå har gitt ut Historisk statistikk med

Detaljer

Statistisk sentralbyrå har laget en kalender som viser når og hvor all ny statistikk blir frigitt for fire måneder fremover, side 7 og midten

Statistisk sentralbyrå har laget en kalender som viser når og hvor all ny statistikk blir frigitt for fire måneder fremover, side 7 og midten Oslo bruker flest kurdøgn Fylkene brukte i fjor 731 000 kurdøgn i institusjoner for rusmiddelmisbrukere Oslo la beslag på en tredel av det totale antall kurdøgn, side 3 J zr Statistisk sentralbyrå har

Detaljer

TELEMARK INNHOLD. Nye distriktstall. Innhold 1981. Folketallet i kommunene ved utgangen av september 1981 og endringene i 3.

TELEMARK INNHOLD. Nye distriktstall. Innhold 1981. Folketallet i kommunene ved utgangen av september 1981 og endringene i 3. Nr. 1/82 11. januar 1982 TELEMARK INNHOLD Nye distriktstall. Innhold 1981 Folketallet i kommunene ved utgangen av september 1981 og endringene i 3. kvartal Folke- og bustadteljing 1980. Hovudtal for kommunar

Detaljer

7. april 1983 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Banksparing med skattefradrag. Konti og innestående bel p 31/12 1982

7. april 1983 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Banksparing med skattefradrag. Konti og innestående bel p 31/12 1982 Nr. 7/83 7. april 1983 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Banksparing med skattefradrag. Konti og innestående bel p 31/12 1982 3 2. Alle banker. Banksparing med skattefradrag. Nye konti i 1982 3 3.

Detaljer

INNHOLD. Utenriksregnskap for januar-oktober 1964. Foreløpige tall. Utenriksregnskap for 1964. Foreløpige tall

INNHOLD. Utenriksregnskap for januar-oktober 1964. Foreløpige tall. Utenriksregnskap for 1964. Foreløpige tall Nr. 51-5. årgang Oslo, 17. desember 1964 INNHOLD Utenriksregnskap for januar-oktober 1964. Foreløpige tall Utenriksregnskap for 1964. Foreløpige tall Utenrikshandelen i november. 1964. Foreløpige tall

Detaljer

STATISTISK MÅNEDSHEFTE

STATISTISK MÅNEDSHEFTE STATISTISK MÅNEDSHEFTE Nr. 9, 1976 MONTHLY BULLETIN OF STATISTICS No. 9, 1976 INNHOLD Register for måneds- kvartalsstatistikk Måneds- kvartalsstatistikk CONTENTS Index of monthly and 2 quarterly statistics

Detaljer

STATISTISK FYLKESHEFTE

STATISTISK FYLKESHEFTE NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 599 STATISTISK FYLKESHEFTE 1973 Finnmark STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1974 ISBN 82-537-0312-0 FORORD Statistisk fylkeshefte inneholder tall fra de fleste områder av norsk

Detaljer

STATISTISK FYLKESHEFTE

STATISTISK FYLKESHEFTE NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 642 STATISTISK FYLKESHEFTE 73 Troms STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 74 ISBN 8253703716 FORORD Statistisk fylkeshefte inneholder tall fra de fleste områder av norsk statistikk.

Detaljer

TO 71/19 26. oktober 1971 DET TEKNISKE UTVALG FOR UTBYGGING AV BANKSTATISTIKKEN. D e l II. Regnskapsføring og oppgavegiving

TO 71/19 26. oktober 1971 DET TEKNISKE UTVALG FOR UTBYGGING AV BANKSTATISTIKKEN. D e l II. Regnskapsføring og oppgavegiving TO 71/19 26. oktober 1971 DET TEKNISKE UTVALG FOR UTBYGGING AV BANKSTATISTIKKEN D e l II Regnskapsføring og oppgavegiving Ikke for offentliggjoring. Dette notat er et arbeidsdokument og kan siteres eller

Detaljer

Høy arbeidsledighet Innvandrerne i Norge har langt høyere ledighet enn nordmenn, side 3

Høy arbeidsledighet Innvandrerne i Norge har langt høyere ledighet enn nordmenn, side 3 Høy arbeidsledighet Innvandrerne i Norge har langt høyere ledighet enn nordmenn, side 3 Tre milliarder Overformynderiene tok hånd om tre milliarder kroner ved siste årsskiftet, side 4 Fremmedspråklige

Detaljer

Statistisk ukehefte utkommer med 50 nummer i året. Et årsabonnement koster kr 300. OSLO KONGSVINGER

Statistisk ukehefte utkommer med 50 nummer i året. Et årsabonnement koster kr 300. OSLO KONGSVINGER 440 %) I semi Statistisk Sentralbyrå Resultatene av SSBs statistikkproduksjon utgis i serien NORGES OFFISIELLE STATISTIKK NOS. Den omfatter ca. 80 titler med detaljerte data for de fleste områder i samfunnet.

Detaljer

STRUKTURTALL FOR KOMMUNENES ØKONOMI

STRUKTURTALL FOR KOMMUNENES ØKONOMI NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 743 STRUKTURTALL FOR KOMMUNENES ØKONOMI 1986 STRUCTURAL DATA FROM THE MUNICIPAL ACCOUNTS 1986 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1988 ISBN 82-537-2590-6 ISSN 0333-3809

Detaljer

4. Infrastruktur. Mona I.A. Engedal og Kjell Lorentzen

4. Infrastruktur. Mona I.A. Engedal og Kjell Lorentzen Nøkkeltall om informasjonssamfunnet Infrastruktur Mona I.A. Engedal og Kjell Lorentzen 4. Infrastruktur Dette kapittelet presenterer status og utvikling de siste årene i antall abonnementer og utbredelsen

Detaljer