Nr. 4/ januar 1982 INNHOLD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nr. 4/82 27. januar 1982 INNHOLD"

Transkript

1 Nr. 4/ januar 1982 INNHOLD Salg av petroleumsprodukter i desember 1981 Emisjoner av ihendehaverobligasjoner i desember og i året 1981 Konkurser og akkordforhandlinger i 1981 Handelsflåten i 4. kvartal 1981 Veitrafikkulykker med personskade i desember 1981 og januar-desember 1981 Byggearealstatistikk 1980 Innreise i 1981 Tillegg til de internasjonale månedstabeller i Statistisk månedshefte nr. 12, 1981 Publikasjoner under utsending fra Statistisk Sentralbyrå i desember 1981 og januar 1982 Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved gjengivelser av oppgaver fra dette heftet. Nærmere opplysninger og mer detalje rte oppgaver kan for flere av emnene fåes ved henvendelse til Byrået.

2 SU 5.1 (SU nr. 4, 1982) SALG AV PETROLEUMSPRODUKTER I DESEMBER 1981 Ifølge foreløpige oppgaver fra Statistisk Sentralbyrå var salget av petroleumsprodukter i 1981 på mill. liter. Dette er en nedgang på 8,4 prosetn fra Salget av bilbensin gikk ned med 0,8 prosetn, og salget av fyringsparafin gikk ned med 25,2 prosent i denne perioden. Leveransene til skip i utenriksfart gikk ned med 9,5 prosent fra 1980 til Salget av petroleumsprodukter i desember 1981 var 860 mill. liter, en nedgang på 1,3 prosent fra Det var 20 utkjoringsdager i desember både i 1980 og i Direkte import av våtgasskomponenter fra Teesside er ikke med i tallene. En brit- merke seg at tallene i oversikten ikke viser forbruket, men salget. For å komme fram til forbruket må en korrigere for lagerendringer hos brukeren. Statistikken utarbeides i samarbeid med Norsk Petroleumsinstitutt. For nærmere opplysninger om prinsipper og definisjoner som nyttes i statistikken, kan henvendelse rettes til Norsk Petroleumsinstitutt eller Statistisk Sentralbyrå. Tabell 1. Salg av petroleumsprodukter. Mill. liter. Foreløpige tall Endring Desember rosent Totalt salg , Bilbensin ,8 Autodiesel Fyringsparafin Marine gassoljer Av dette: Bunkers Fyringsolje nr. 1 Marine diesel Av dette: Bunkers Fyringsolje nr. 2 Tung fyringsolje Av dette: Bunkers Smøremidler Andre petroleumsprodukter 2) , , , , , , , , , , , , ) Omfatter også bunkers, dvs. leveranser fra norske havner til skip i utenriksfart uansett skipenes nasjonalitet. 2) Omfatter flytende propan og butan (LPG), nafta, flybensin, ekstraksjonsbensin, white spirit, jetdrivstoff, traktorbensin, spesialdestillater, veiolje og asfalt (bitumen).

3 SU 5.2x Tabell 2. Totalt salg av petroleumsprodukter 1) etter kjøpergruppe. Mill. liter. Foreløpige tall Endring Desember prosent Totalt salg , Jordbruk og skogbruk , Fiske og fangst , Bergverk, industri og kraftforsyning , Bygg og anlegg , Boliger, forretningsbygg, kontorer mv , Transport , Av dette: Bunkers , Offentlig virksomhet , Annet salg 2) , ) Se fotnote 1, tabell 1. 2) Omfatter oljeselskapenes eget forbruk, uspesifisert salg, leveranser til forsvaret, industriens direkte import mv. Tabell 3. Innenlandsk salg av utvalgte petroleumsprodukter etter fylke. Mill.liter. Foreløpige tall Siste år og endring fra 1--FYringsolje Fyringsolje Bilbensin Autodiesel Fyringspar;;;;- nr. 1 nr. 2 Endring Endring Endring Endring Endring 1981 i 1981 i 1981 i 1981 i 1981 i rosent rosent prosent prosent prosent I ALT , , , , ,5 Østfold 109-0,5 48 0, ,1 78-7,7 34-8,4 Akershus 194 0,6 62 3, ,3 92-8,8 46-2,3 Oslo 205-7,1 87-0, , , ,8 Hedmark 100-1,2 Oppland 102-1,3 Buskerud 122 0,3 Vestfold 91 0,3 Telemark 83-0,7 Aust-Agder 47-0,5 Vest-Agder 66-0,6 Rogaland 115 2,5 Hordaland 133 1,0 Sogn og FJordane 40 2,8 More og Romsdal 86-0,1 63 3,4 65 0,9 54 6,4 35 3,9 35 1,5 26 9,8 25 3,5 51 3,3 50-1,8 23-2,6 41 3, , , , , ,8 9-32, , , ,2 5-24, ,2 67-7,5 35-8, ,7 38-1,7 24 1,6 10-5, , ,6 39-4,7 16 2,2 22-6, , , , ,0 8-7, ,5 16-9,7 43-1,0 61-2,9 16-3,8 29-7,6 Sør-Trøndelag 112-1,2 Nord-Trøndelag 61 0,0 Nordland 95 0,4 Troms 62-1,0 Finnmark 33-0,4 Ikke fordelt 10 2,5 66 1,3 39-0,1 63 3,3 36 1,8 29 2,3 7-5, ,1 8-28, , ,7 9-20,6 3-31,9 36-5, , ,8 30-2,2 32 3, , , ,3 31-3,9 18-0,5 21-1,7 5-35,3 1) Statistikken baseres i prinsippet på leveringsadressen, dvs. at salget registreres i det fylket hvor kunden overtar produktet.

4 (SU nr. 4, 1982) EMISJONER AV IHENDEHAVEROBLIGASJONER I DESEMBER OG I ARET 1981 Foreløpige oppgaver fra Statistisk Sentralbyrås kredittmarkedstatistikk viser at det i 1981 ble emittert ihendehaverobligasjoner for i alt mill.kr, fordelt med mill.kr på det innenlandske marked, mill.kr på lån i utenlandsk valuta og 200 mill.kr på lån i eurokroner. I 1980 ble det emittert obligasjoner innenlands for mill.kr og utenlands for mill.kr. Av emisjonene i norske kroner i 1981 falt mill.kr på statsforvaltningen, mill.kr på kommuneforvaltningen inkl. kommuneforetak, mill.kr på private kredittforetak, mill.kr på andre private foretak, og mill.kr på statsbanker. For staten var det en nedgang på vel 2,5 arder kroner, mens det for statsbankene var en økning på 1,7 williarder kroner i forhold til året for. I desember 1981 ble det emittert ihendehaverobligasjoner for mill.kr i norske kroner og for 548 mill.kr i utenlandsk valuta. Emisjonene i utenlandsk valuta gjaldt Den norske Creditbank's lån (Eurodollar) med flytende rente, 13,56 % i de første seks måneder, Norges Hypotekforening for Næringslivet's 7 1/2 % lån, lagt ut i Sveits, og Årdal og Sunndal Verk's 10 % lån, lagt ut i Vest-Tyskland. Emitterte ihendehaverobligasjoner. Mill.kr Låntakere Desember Jan.-des. Desember Jan.-des. A. Emisjoner i alt B. Emisjoner i norske kroner Statsforvaltningen 1) Kommuneforvaltningen inkl. kommuneforetak Statsbanker Private kredittforetak Herav realkredittforetak Statsforetak Private foretak C. Emisjoner i utenlandsk valuta 2) Statsforvaltningen _ - Kommuneforvaltningen inkl. kommuneforetak Forretningsbanker Sparebanker Statsbanker Private kredittforetak Statsforetak Private foretak D. Emisjoner i eurokroner Kommuneforvaltningen inkl. kommuneforetak Private kredittforetak ) Eksklusive spareobligasjonslån. 2) Beregnet etter månedenes gjennomsnittlige kurs.

5 SU 2.1 (SU nr. 4, 1982) KONKURSER OG AKKORDFORHANDLINGER 1981 I 1981 ble det åpnet i alt 810 konkurser og 55 akkordforhandlinger, ifølge Statistisk Sentralbyrås kredittmarkedstatistikk. Dette er ny etterkrigsrekord for antall konkurser. Tallene for 1980 var henholdsvis 765 og 60. Av de 810 åpnede konkurser i 1981 hadde Oslo 176, det vil si en andel på 21,7 prosent, Akershus 90 (11,1 prosent), Hordaland 66 (8,2 prosent), Vestfold 48 (5,9 prosent), More og Romsdal 44 (5,4 prosent), Oppland 43 (5,3 prosent) og Nordland 40 (4,9 prosent). Av nye konkurs- og akkordforhandlingsbo som ble åpnet i 1981, falt 214 på varehandel, 132 på bygge- og anleggsvirksomhet, 118 på industri og 70 på transport og lagring. Statistikken bygger på oppgaver i Norsk lysingsblad. Tabell 1. Apnede konkurser etter kvartal og fylke Fylke I alti altl.kv. 2.k v. 3.kv. 4.kv. I alt 1.kv. 2.kv. 3.kv. 4.kv. I ALT Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane More og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark Tabell 2. Apnede konkurser og akkordforhandlinger. Månedstall Måned 1977 Akkordforhandlinger 1978 Akkordforhandlinger 1979 Akkordforhandlinger 1980 Akkord: forhandlinger 1981 Akkordforhandlinger Konkurser Konkurser Konkurser Konkurser Konkurser Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Hele året

6 SU 2.2x Tabell 3. Åpnede konkurser og akkordforhandlinger etter næring. Tinglyste utleggsforretninger I alt I alt 1.kv. 2.kv. 3.kv. 4.kv. I alt 1.kv. 2.kv. 3.kv. 4.kv. I. Åpnede konkurser i alt II. III. IV. Av dette etter forutgående akkordforhandlinger Åpnede akkordforhandlinger ialt Nye konkurs- og akkordforhandlinger i alt (I-II+III) Av dette: Jordbruk og skogbruk Fiske og fangst Be rgve rksdri ft Utvinning av råolje og naturgass Annen bergverksdrift Industri i alt Produksjon av næringsmidler, drikkevarer og tobakksvarer Produksjon av tekstilvarer, bekledningsvarer, lær og lærvarer '..., Produksjon av trevarer Treforedling Grafisk produksjon og forlagsvirksomhet Produksjon av kjemiske produkter, mineralolje-, kull-, gummi- og plastprodukter Produksjon av mineralske produkter Produksjon av metaller Produksjon av oljerigger mv Bygging av fartøyer Produksjon av verkstedprodukter (ekskl. bygging av fartøyer) Industriproduksjon ellers Kraft- og vannforsyning Bygge- og anleggsvirksomhet Oljeboring på kontraktbasis '- Annen bygge- og anleggsvirksomhet Varehandel Engros- og agenturhandel Detaljhandel Hotell- og restaurantdrift Utenriks sjø fart Transport, lagring, post og telekommunikasjon (ekskl. utenriks sjøfart) Drift av rørledninger Annen transport og lagring Post og telekommunikasjoner Finansiering, eiendomsdrift og tjenesteyting ti 1 næringsli vet Investerings- og holdingselskaper mv Utleie av boligbygg og andre bygg Forretningsmessi g tjenesteyting Sosial og personlig tjenesteyting Uoppgi tt V. Tinglyste utleggsforretninger

7 SU 3.1 (SU nr. 4, 1982) HANDELSFLÅTEN I 4. KVARTAL 1981 (Forrige melding ble offentliggjort i SU nr. 44, 1981) Etter Statistisk Sentralbyrås tonnasjestatistikk hadde handelsflåten i 4. kvartal 1981 en netto tilgang på bruttotonn og var pr. 31. desember 1981 på i alt skip på til sammen bruttotonn. Av disse var 286 tankskip på til sammen bruttotonn. Som tankskip regnes vanlige tankskip og gasstankskip. Kombinasjonsskip som malm/tankskip og bulk/tankskip regnes som tørrlastskip. Tallene for handelsflåten 31. desember 1981 er foreløpige. Oppgavene omfatter bare handelsskip på 100 bruttotonn og over. Bruttotilgangen til flåten i 4. kvartal utgjorde i alt bruttotonn. Fra norske verksteder ble det levert 5 tankskip på til sammen bruttotonn og 11 tørrlastskip på til sammen bruttotonn. Fra utlandet ble det innført 10 nybygde skip på til sammen bruttotonn. Av disse var 3 tankskip på til sammen bruttotonn og 7 tørrlastskip på til sammen bruttotonn. Av eldre skip ble det innført 3 tørrlastskip på til sammen bruttotonn. Avgangen fra handelsflåten i 4. kvartal var på i alt bruttotonn. Til utlandet ble det solgt 5 tankskip på til sammen bruttotonn og 20 tørrlastskip på til sammen bruttotonn. Videre ble 1 tørrlastskip på 900 bruttotonn slettet etter forlis, og 1 tørrlastskip på 150 bruttotonn er kondemnert.

8 SU 3.2 Tilgang og avgang i handelsflåten i 4. kvartal Handelsskip på 100 br.tonn og over I alt br.tonn br. tonn br.tonn Ski stonnasje Ski Tonnasje Ski Tonnas e Ski stonnasje Br.tonn Br.tonn Br. tonn Br. tonn TILGANG I alt Nybygd i utlandet Eldre skip kjøpt fra utlandet Nybygd i Norge Annen tilgang Av tilgang i alt var: Motor tankskip Damp-turbi n2 ) tankskip Motor tørrlastskip Damp-turbin 2) tørrlastskip AVGANG Ialt Solgt til utlandet Forlist eller kondemnert Solgt til opphogging innenlands Annen avgang Av avgang i alt var: Motor tankskip Damp-turbin 2) tankskip Motor tørrlastskip 22, Damp-turbin 2 ) tørrlastskip - - _ Handelsflåten 31/ Netto tilgang i 1981: 1. kvartal kvartal kvartal kvartal ) Handelsflåten 31/ Av dette: Motor-tankskip Damp-turbin 2) tankskip Motor tørrlastskip Damp-turbin 2) tørrlastskip ) Ikke medregnet fiske- og fangstbåter, hvalbåter, hvalkokerier og spesialskip som taubåter, bergningsbåter, isbrytere, kabelskip, kranfartøyer, havforskningsskip, skoleskip o.l. som ikke kan karakteriseres som handelsskip. 2) Omfatter også damp-stempel-maskin. 3) Foreløpig oppgave.

9 SU 3.3x Tilgang og avgang i handelsflåten i 4. kvartal Handelsskip på 100 br.tonn og over (forts.) br.tonn br.tonn br.tonn br.tonn og over Skip Tonnasje Skip Tonnasje Skip Tonnasje Skip Tonnasje Br.tonn Bretonn Br.tonn Br.tonn TILGANG I alt Nybygd i utlandet Eldre skip kjøpt fra utlandet Nybygd i Norge Annen tilgang _ Av tilgang i alt var: Motor tankskip _ _ - Damp-turbin 2 ) tankskip _ Motor tørrlastskip Damp-turbin 2) tørrlastskip AVGANG I alt......e Solgt til utlandet Forlist eller kondemnert Solgt til opphogging innenlands Annen avgang Av avgang i alt var: Motor tankskip Damp-turbin 2) tankskip Motor tørrlastskip Damp-turbin 2) tørrlastskip Handelsflåten 31/ Netto tilgang 1981: 1. kvartal kvartal kvartal _ kvartal Handelsflåten 31/ ) Av dette: Motor tankskip Damp-turbin 2) tankskip Motor tørrlastskip Damp-turbin 2) tørrlastskip ) Ikke medregnet fiske- og fangstbåter, hvalbåter, hvalkokerier og spesialskip som taubåter, bergningsbåter, isbrytere, kabelskip, kranfartøyer, havforskningsskip, skoleskip o.l. som ikke kan karakteriseres som handelsskip. 2) Omfatter også damp-stempel-maskin. 3) Foreløpig oppgave.

10 SU 6.1 (SU nr. 4, 1982) VEITRAFIKKULYKKER MED PERSONSKADE I DESEMBER 1981 OG JANUAR-DESEMBER 1981 (Forrige melding ble offentliggjort i SU nr. 44, 1981) Inntil august 1981 bygde månedsstatistikken bare på innsendte rapporter fra politiet om hver enkelt ulykke. Fra september 1981 bruker en som grunnlag også et postkort fra lensmenn mv. med melding om alle ulykker i eget distrikt i siste måned. Tallet på ulykker og tallet på skadde ifølge portkortene for 1981 er noe usikre, og en regner med at den endelige statistikken for 1981 vi gi noe høyere tall. En kan da anta at tallet på ulykker og skadde personer for 1981 ville ligge på omtrekt samme nivå som for Tabell 1. Tallet på ulykker og skadde eller drepte personer i alt U ykker Av dette med per- clodssonskade ulykker Personer drept eller skadd I alt Skadde Dreptel) Januar-desember Januar-november Desember Januar-desember Januar-november 2) Desember ) Doc' innen 30 dager etter ulykken. 2) Tallene er rettet. Tabell 2. Tallet på ulykker og skadde eller drepte personer etter fylke Fylke Ulykker med personskade Jan.-des Personer skadd eller Personer drept drept Desember Jan.-des. Desember Jan.-des. Desember I ALT Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane More og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark

11 SU 6.2 Tabell 3. Tallet på ulykker og skadde eller drepte personer etter politidistrikt Politidistrikt Personer skadd eller Ulykker med personskade Personer drept drept Jan.-des. Desember Jan.-des. Desember Jan.-des. Desember I ALT Halden Sarpsborg Fredrikstad Moss Follo Asker og Bærum Romerike Oslo Kongsvinger Hamar Osterdal Gudbrandsdal Vestoppland Ringerike Drammen Kongsberg Nord-Jarlsberg Tønsberg Sandefjord Larvik _ Skien _ Telemark Notodden Rjukan Kragerø Arendal Kristiansand Vest-Agder Rogaland Stavanger Haugesund Hardanger Hordaland Bergen Sogn Fjordane Sunnmøre Romsdal Nordmøre Uttrøndelag Trondheim Inntrøndelag Namdal Helgeland Bodo Narvik Lofoten og Vesterålen Senja Troms Vest-Finnmark Vardo _ - Vadsø Sør-Varanger

12 - - SU 6.3x Tabell 4. Personer drept etter trafikant- og aldersgruppe, skadde etter trafikantgruppe Trafikantgruppe Ar Drepte Drepte år Skadde Under i alt 7 år år år år år år og over DESEMBER I alt _ Bilfører _ Bilpassasjer Motorsykkelfører og passasjer _ 10 Mopedfører og passasjer Sykkelfører og passasjer _ - - _ Fotgjenger Akende, skiløper o.l Andre JANUAR-DESEMBER I alt Bilfører Bilpassasjer Motorsykkelfører og passasjer Mopedfører og passasjer Sykkelfører og passasjer Fotgjenger Akende, skiløper o.l Andre

13 SU 4.1 (SU nr., 4, 1982) BYGGEAREALSTATISTIKK 1980 Endelige tall fra Statistisk Sentralbyrås årlige byggearealstatistikk viser at det i 1980 ble satt i gang arbeid med leiligheter og 936 hybler med en samlet boligflate på m 2. Dette er 9,9 prosent færre leiligheter, 11,8 prosent færre hybler og 5,1 prosent mindre boligflate enn i Andelen av igangsatte leiligheter i ene- og tomannsboliger var i ,7 prosent, mens andelen av blokkleiligheter var 11,7 prosent. For andre bygg enn boliger og bygg for jordbruk, skogbruk og fiske ble det i 1980 satt i gang arbeid med m 2 golvflate. Dette er en økning på 2,0 prosent fra året for. Det var økning for bygg igangsatt i industri og bergverk, varehandel, bank, finans og forsikring, mens det var nedgang for igangsatte undervisnings- og forskningsbygg, helse- og veterinærbygg og bygg for annen virksomhet. I 1980 ble det fullført leiligheter og 816 hybler. Den samlede boligflaten var m 2. Dette er 3,1 prosent flere leiligheter, 18,0 prosent færre hybler og 6,1 prosent større boligflate enn i Størst stigning i tallet på fullførte leiligheter var det i More og Romsdal med 25,3 prosent og i Sogn og Fjordane og Oslo med 18,2 prosent. Størst nedgang i tallet på fullførte leiligheter var det i Telemark med 35,1 prosent og i Buskerud med 16,7 prosent. I 1980 var 51,4 prosent av alle fullførte leiligheter i frittliggende eneboliger, mens 10,9 prosent var i blokker. Av de fullførte leilighetene var 59,8 prosent på 4 rom og kjøkken. Tilsvarende tall for 1979 var 57,7 prosent. For andre bygg enn boliger og bygg for jordbruk, skogbruk og fiske ble det i 1980 fullført m 2 golvflate. Dette er en økning på 0,1 prosent fra året for. Det var økning for fullførte undervisnings- og forskningsbygg og bygg for annen virksomhet, mens fullføringen gikk ned for bygg i industri og bergverk, varehandel, bank, finans og forsikring og helse- og veterinærvesen. Ved utgangen av 1980 var det under arbeid leiligheter og 974 hybler med en samlet boligflate på m 2. Dette er 7,2 prosent færre leiligheter, 14,5 prosent flere hybler og 3,7 prosent mindre boligflate enn i For andre bygg enn boliger og bygg for jordbruk, skogbruk og fiske var det m 2 golvflate under arbeid ved utgangen av 1980, en nedgang på 3,3 prosent fra Det var nedgang for bygg i industri og bergverk, undervisning og forskning, helse- og veterinmrw,sen, og annen virksomhet, mens bygg for varehandel, bank, finans og forsikring økte. Byggearealstatistikken omfatter med få unntak alle nybygg, tilbygg og påbygg som inneholder minst en leilighet på ett rom og kjøkken. Dessuten er andre reine boligbygg med minst 60 m 2 leieareal og andre bygg med minst 60 m 2 nybygd golvflate tatt med.

14 SU 4.2 Byggearealstatistikk 1980 Tabell 1. Hovedtall for bygg under arbeid, satt i gang, fullført, omregistrert og annullert etter brukerens næring 1979 og 1980 Næring Under Enhet Ar arbeid pr.1/1 Satt i gang Omregi- Under Fullført strert og arbeid annullert pr.31/12 BOLIGER Antall Leiligheter H Hybler Boligflate m II ANDRE BYGG 1)Golvflate m Bergverksdrift og industri Varehandel, bank, finans og forsikring Undervisning og forskning Helse- og veterinærvesen Annen virksomhetl) ) Tallene omfatter ikke bygg for jordbruk, skogbruk og fiske.

15 SU 4.3 Byggearealstatistikk 1980 Tabell 2. Fullførte boliger. Leiligheter etter antall rom og byggets art 1979 og 1980 Byggets art Ar Bol i'er Av dette: I alt') Leiligheterz) Hybel 1 heter rom Leiligheter med kjøkken og rom rom rom rom 6 rom og over ENEBOLIGER Frittliggende eneboliger Tomannsboliger, vertikalt delte Tomannsboliger, horisontalt delte Rekkehus o.l Terrassehus BOLIGBYGG MED FLERE LEILIGHETER Andre småhus Blokker 3-4 etasjer Blokker 5 etasjer og over Andre hustyper TILBYGG OG PÅBYGG KOMBINERTE BYGG MED UNDER 50 PST. BOLIGFLATE IALT ) Omfatter leiligheter og hybler. 2) Omfatter hybelleiligheter og leiligheter med kjøkken og ett eller flere rom.

16 SU 4.4 Byggearealstatistikk 1980 Tabell 3. Fullførte leiligheter etter byggets art og fylke 1979 og 1980 V-delte to- Leiligheter Frittliggende mannsboliger, i alt eneboliger rekke-, terrassehus o.l. Blokker Andre bygg RIKET Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane More og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms I Finnmark

17 SU 4.5 Byggearealstatistikk 1980 Tabell 4. Bygg satt i gang, etter byggets art og 1980 Byggets art Ar Bygg Hybler Leiligheter Boligflate ENEBOLIGER Frittliggende eneboliger Tomannsboliger, vertikalt delte Tomannsboliger, horisontalt delte Rekkehus o.l. Terrassehus BOLIGBYGG MED FLERE LEILIGHETER Andre småhus Blokker 3-4 etasjer Blokker 5 etasjer og over Andre hustyper TILBYGG OG PABYGG ANDRE BYGG I ALT

18 SU 4.6x Fullført golvflate etter næring Golvflate i m Hele året Januar-august 400C C C C 2000 L 200C C C C Boliger Bergverksdrift Varehandel, og industribank, fi nans og forsikring Undervisning og forskning Helse- og veterinærvesen Annen 1),vi rksomhet ) Omfatter ikke bygg for jordbruk, skogbruk og fiske.

19 SU 7.1 (SU nr. 4, 1982) INNREISE I 1981 Statistisk Sentralbyrås månedlige statistikk over innreise viser at personer kom med fly og skip til Norge direkte fra ikke-nordiske land i desember Tallene for desember 1980 var I desember 1981 var av de innmiste personer nordmenn og utlendinger. I forhold til desember 1980 var det en økning på 8 prosent i tallet på innreiste nordmenn og en nedgang på 19 prosent for utlendinger. For hele 1981 viser innreisestatistikken at det i alt kom personer med fly og skip til Norge direkte fra ikke-nordiske land. Tallene for året 1980 var I 1981 var av de innreiste nordmenn og utlendinger. I forhold til 1980 var det en økning på 6 prosent i tallet på nordmenn innreist, og en nedgang på 10 prosent for utlendinger. Nedgangen for utlendinger skyldes den svenske flytrafikken til Norge på grunn av arbeidsnedleggelse i Sverige 25. april mai Hvis en trekker ut denne trafikken ( i april og i mai ifølge Luftfartsverkets oppgaver), var det en nedgang for innreiste utlendinger på 0,4 prosent. De tre viktigste hjemlandene for de innreiste var Storbritannia og Nord-Irland, Vest-Tyskland og Sambandsstatene. For innreiste fra Storbritannia og Nord-Irland var det en økning på 1 prosent, for innreiste fra Vest-Tyskland var det en økning på 9 prosent og for innreiste fra Sambandsstatene en nedgang på 4,5 prosent i forhold til I månedene juni, juli og august 1981 kom det i alt utlendinger av i alt for hele året For personer innreist til Norge fra og via annet nordisk land mangler en oppgaver.

20 SU 7.2 Tabell 1. Personer innreist til Norge direkte fra ikke-nordiske land. Desember 1981 Hjemland Desember 1981 Desem- Hele I alt Med fl Med skip ber året med Av dette: fly og I alt Forne- Garder- Fles- I alt I alt I alt skip Sola bu moen land Hele året 1981 I alt I ALT Nordiske land Norge Danmark Finland Island , 804 Sverige ) Ikke-nordiske land Belgia og Luxembourg Bulgaria Frankrike Hellas Irland Italia Jugoslavia Nederland Polen Portugal Romania Sovjetunionen Spania Storbritannia og Nord Irland Sveits....,, Tsjekkoslovakia Tyrkia Ungarn Vest-Tyskland Ost-Tyskland Østerrike Europa ellers Canada Sambandsstatene Amerika ellers Den Arabiske Republikk Egypt /5 Sør-Afrika Afrika ellers India Indonesia Iran Israel Japan Kina, Folkerepublikken Pakistan Thailand Asia ellers Australia Oseania ellers Statsløse, ukjent nasjonalitet ) Av dette i april og i mai. Pga. arbeidsnedleggelse i Sverige var svensk chartertrafikk avviklet over Gardermoen f.o.m. 25. april t.o.m. 11. mai 1980.

21 SU 7.3 Tabell 2. Personer innreist til Norge direkte fra ikke-nordiske land Hjemland I alt Jan. Febr. Mars April Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Des. I ALT Nordiske land Norge Danmark Finland Island Sverige Ikke-nordiske land Belgia og Luxembourg Bulgaria Frankrike Hellas Irland Italia Jugoslavia Nederland Polen Portugal....f Romania Sovjetunionen Spania..., Storbritannia og Nord-Irland Sveits Tsjekkoslovakia Tyrkia Ungarn Vest-Tyskland Ost-Tyskland Østerrike Europa ellers Canada Sambandsstatene Amerika ellers Den Arabiske Republikk Egypt Sør-Afrika Afrika ellers India Indonesia Iran Israel Japan Kina, Folkerep Pakistan Thailand Asia ellers Australia...., Oseania ellers Statsløse, ukjent nasjonalitet

22 SU 7.4x Tabell 3. Personer innreist til Norge direkte fra ikke-nordiske land I alt Med fly Hjemland med fly Av dette: og skip I alt Garder- Fornebu Sola moen Flesland Med skip I alt I ALT Nordiske land Norge Danmark Finland Island Sverige Ikke-Nordiske land Belgia og Luxembourg Bulgaria Frankrike Hellas Irland Italia Jugoslavia Nederland Polen Portugal Romania Sovjetunionen Spania Storbritannia og Nord-Irland Sveits Tsjekkoslovakia Tyrkia Ungarn Vest-Tyskland Ost-Tyskland Østerrike Europa ellers Canada Sambandsstatene Amerika ellers Den Arabiske Republikk Egypt Sør-Afrika Afrika ellers India Indonesia Iran Israel Japan Kina, Folkerepublikken Pakistan Thailand Asia ellers Australia Oseania ellers Statsløse, ukjent nasjonalitet

23 SU 8x TILLEGG TIL DE INTERNASJONALE MANEDSTABELLER I STATISTISK MANEDSHEFTE NR. 12, 1981 Tallene er mottatt i tiden 18/1-22/1 og er foreløpige. De vil eventuelt bli korrigert i Statistisk månedshefte. Der vil man også finne nærmere forklaringer til tallene og alle korreksjoner av eldre tall. Tall i parentes gjelder måneden (kvartalet, uken) for. Sverige (tabell 89) Arbeidsløyse Kol. A des. 125 (128) Storbritannia (tabell 90) Reuters råvareindeks, uketall 11/1-15/1 288 (286) Timefortjeneste Kol. K nov. 508 (503) Frankrike (tabell 91) Arbeidsløyse Kol. A okt ,9 (1 912,1) nov ,2 Produksjonsindeks, industri B Sept. 128 (127) Okt. 129 Verdi av utenrikshandelen a. Innførsel " C.a Okt (59 263) Nov b. Utførsel " C.b Okt (48 059) Nov Konsumprisindeks E Okt. 297 (293) Nov. 299 Sambandsstatene (tabell 94) Sysselsetting Arbeidsløyse Detaljomsetning Moody's råvareindeks, uketall Timefortjeneste Kol. B Ç E Okt (98 277) Okt (7 687) Nov. 87,2 (87,2) Des. 87,5 11/1-15/1 244 (242) Aug. 8,08 (8,02) Sept. 8,13 Okt. 8,14

24 SU 9x ND PUBLIKASJONER UNDER UTSENDING FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ I DESEMBER 1981 OG JANUAR 1982 I serien Norges offisielle statistikk (NOS): Strukturtall for kommunenes økonomi 1979 Sidetall 123 Pris kr 15,00 Kredittmarkedstatistikk Finansielle sektorbalanser Sidetall 144 Pris kr 15,00 Kriminalstatistikk Reaksjoner, fengslinger 1979 Sidetall 107 Pris kr 15,00 Lakse- og sjoaurefiske 1980 Sidetall 98 Pris kr 15,00 Kredittmarkedstatistikk Private og offentlige banker 1980 Sidetall 310 Pris kr 20,00 Nasjonalregnskap Revidert utgave Sidetall 133 Pris kr 15,00 I serien Artikler fra Statistisk Sentralbyrå (ART): Macroeconomic Models for Medium and Long-Term Planning Sidetall 35 Pris kr.10,00 (ART nr. 128) Jobb, barn og likestilling Om kvinners tilpasning til arbeid og familie Sidetall 24 Pris kr 10,00 (ART nr. 129) I serien Rapporter fra Statistisk Sentralbyrå (RAPP): National Accounts of Norway System and Methods of Estimation Sidetall 101 Pris kr 15,00 (RAPP nr. 81/1) Jordbruksareal ifølge jordregister og utvalgstellinger Metodiske forskjeller belyst med materiale fra Trogstad kommune Sidetall 63 Pris kr 15,00 (RAPP nr. 81/18) Levekårsundersøkelsen 1980 Dokumentasjon Del 1 Sidetall 67 Pris kr 15,00 (RAPP nr. 81/24) FASTE PUBLIKASJONER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ Statistisk månedshefte Månedsstatistikk over utenrikshandelen Statistisk ukehefte Pris: Arsabonnement kr 50,00 Pr. hefte " 5,00 Pris: Årsabonnement kr 60,00 Pr. hefte " 5,00 Pris: Årsabonnement kr 80,00 Pr. hefte " 3,00 Standardtegn i tabeller:. Tall kan ikke forekomme.. Oppgave mangler - Null 0 og 0,0 Mindre enn 0,5 og 0,05 av den brukte enhet

25

INNHOLD. Kvartalsstatistikk for livsforsikringsselskaper. 2. kvartal 1964

INNHOLD. Kvartalsstatistikk for livsforsikringsselskaper. 2. kvartal 1964 Nr. 32-5. årgang Oslo, 6. august 1964 INNHOLD Kvartalsstatistikk for livsforsikringsselskaper. 2. kvartal 1964 i 2. kvartal 1964 Tillegg til de internasjonale månedstabeller i Statistisk månedshefte nr.

Detaljer

Statistisk Sentralbyrd bes oppgitt sint kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte.

Statistisk Sentralbyrd bes oppgitt sint kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte. 1. årgang Nr. 10, 1960 INNHOLD Balanseutdrag for livsforsikringsselskapene Handelsflåten i 1e kvartal 1960 Tillegg til de internasjonale månedstabeller i Statistisk månedshefte nr. 4, 1960 Statistisk Sentralbyrd

Detaljer

11 S E N T R A i B Y, R

11 S E N T R A i B Y, R 11 S E N T R A i B Y, R Nr. 4-6. årgang Oslo, 21. januar 1965 INNHOLD Konsumprisindeksen pr. 15. desember 1964 Emisjoner av ihendehaverobligasjoner i desember og i året 1964 Veitrafikkulykker med personskade.

Detaljer

SIDE. fr. 22-23/84 6. juni 1984 INNHOLD ,MNE- JRUPPE REGISTRERINGS- PERIODE. 09 Petroleumsprodukter. Salg April 1984 1

SIDE. fr. 22-23/84 6. juni 1984 INNHOLD ,MNE- JRUPPE REGISTRERINGS- PERIODE. 09 Petroleumsprodukter. Salg April 1984 1 fr. 22-23/84 6. juni 1984 INNHOLD,MNE- JRUPPE REGISTRERINGS- PERIODE SIDE 09 Petroleumsprodukter. Salg April 1984 1 16 Livsforsikringsselskaper. Kvartalsstatistikk 31. mars 1984 3 06 Rådyrjakta 1983 5

Detaljer

Tjenesteeksporten i 3. kvartal 2017

Tjenesteeksporten i 3. kvartal 2017 Tjenesteeksporten i 3. kvartal 2017 Eksporten av tjenester var 50 mrd. kroner i 3. kvartal i år, 3,3 prosent lavere enn samme kvartal i fjor. Tjenesteeksporten har utviklet seg svakt det siste året. Tjenester

Detaljer

7. april 1983 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Banksparing med skattefradrag. Konti og innestående bel p 31/12 1982

7. april 1983 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Banksparing med skattefradrag. Konti og innestående bel p 31/12 1982 Nr. 7/83 7. april 1983 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Banksparing med skattefradrag. Konti og innestående bel p 31/12 1982 3 2. Alle banker. Banksparing med skattefradrag. Nye konti i 1982 3 3.

Detaljer

INNHOLD. Veitrafikkulykker med personskade i desember 1973 og i januar-desember 1973. Emisjoner av ihendehaverobligasjoner i desember 1973

INNHOLD. Veitrafikkulykker med personskade i desember 1973 og i januar-desember 1973. Emisjoner av ihendehaverobligasjoner i desember 1973 Nr. 4/74 23. januar 1974 INNHOLD Handelsflåten i 4. kvartal 1973 Veitrafikkulykker med personskade i desember 1973 og i januar-desember 1973 Innreise i desember 1973 Emisjoner av ihendehaverobligasjoner

Detaljer

Nr 29-2 årgang Oslo 20. juli 1961

Nr 29-2 årgang Oslo 20. juli 1961 Nr 9 - årgang Oslo 0. juli 96 INNHOLD Konsumprisindeksen pr. 5 juni 96 Emisjoner av ihendehaverobligasjoner i juni og første halvår 96 Veitrafikkulykker med personskade i mai 96 Tillegg til de internasio,lale

Detaljer

INNHOLD. 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe, finansobjekt og

INNHOLD. 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe, finansobjekt og 26. april 1983 Nr. 10/83 INNHOLD Tabell nr. 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe, finansobjekt og sektor. 31/12 1982 Side 2-2. Alle banker. Disponerte utlån etter bankgruppe, låntakersektor og -næring.

Detaljer

OVERSIKT. Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 2. kv. 1993: Boligbyggingen øker

OVERSIKT. Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 2. kv. 1993: Boligbyggingen øker OVERSIKT Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 2. kv. 1993: Boligbyggingen øker Ordretilgangen på boligbygg økte med 27 prosent fra 2. kvartal i fjor til samme tidsrom i år. Økningen omfattet både

Detaljer

Fordringer og gjeld overfor utlandet 1989 -

Fordringer og gjeld overfor utlandet 1989 - Fordringer og gjeld overfor utlandet 989 99 8. november 99 Bank og kredittstatistikk Aktuelle tall Statistisk sentralbyrå Statistics Norway OsloKongsvinger 99 Bank og kredittstatistikk. Aktuelle tall inneholder

Detaljer

OVERSIKT. Økt igangsetting av yrkesbygg. Stabile byggekostnader. Liten prisvekst på trevarer

OVERSIKT. Økt igangsetting av yrkesbygg. Stabile byggekostnader. Liten prisvekst på trevarer OVERSIKT Økt igangsetting av yrkesbygg. Mens nedgangen i byggingen fortsetter også i 1993, er det en oppgang når det gjelder igangsatte yrkesbygg i årets to første måneder. Bruker vi "bygg under arbeid"

Detaljer

INNHOLD. STr. 1/90 3. januar 1990. Side. Emne

INNHOLD. STr. 1/90 3. januar 1990. Side. Emne STr. 1/90 3. januar 1990 INNHOLD Emne Side 46 Hoteller og andre overnattingsbedrifter. Overnattingsstatistikk, november 1989,,.. 1 52 Emisjoner av ihendehaverobligasjoner, oktober 1989 7 52Skadeforsikringsselskaper.

Detaljer

EKSPORTEN I SEPTEMBER 2015

EKSPORTEN I SEPTEMBER 2015 1 EKSPORTEN I SEPTEMBER 2015 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall September 2015 Verdiendring fra sept. 2014 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 66 914-6,3

Detaljer

INNHOLD. Aktuelle konjunkturtall for Norge. Byggevirksomheten i oktober 1973. Avlingane av engvekstar til slatt 1973

INNHOLD. Aktuelle konjunkturtall for Norge. Byggevirksomheten i oktober 1973. Avlingane av engvekstar til slatt 1973 D r o n n i n g e n s g t. 16, Oslo-Dep., Oslo 1. T1 f. 41 38 20, 41 36 60 Nr. 48/73 28. november 1973 INNHOLD Aktuelle konjunkturtall for Norge Byggevirksomheten i oktober 1973 Innreise i oktober 1973

Detaljer

6/94. Bygginfo. 1. juni 1994. Ordrestatistikk, BA-næringen, 1. kvartal 1994. Byggearealstatistikk, april 1994

6/94. Bygginfo. 1. juni 1994. Ordrestatistikk, BA-næringen, 1. kvartal 1994. Byggearealstatistikk, april 1994 Bygginfo 1. juni 1994 6/94 Ordrestatistikk, BA-næringen, 1. kvartal 1994 Mye boligrehabilitering Ordretilgangen på rehabilitering av boligbygg økte kraftig både i 4. kvartal 1993 og nå i 1. kvartal 1994

Detaljer

Nr. 21/85 22. mai 1985 NN HOLD

Nr. 21/85 22. mai 1985 NN HOLD Nr. 21/85 22. mai I NN HOLD Emne 02 Folketallet, 1. april 1 03 Steriliseringer, 2 08 Byggevarestatistikk, 1. kvartal 5 Side Tillegg til de internasjonale månedstabeller i Statistisk månedshefte nr. 4,

Detaljer

Drepte i vegtrafikken 2. kvartal 2015

Drepte i vegtrafikken 2. kvartal 2015 Vegdirektoratet, august 2015 Drepte i vegtrafikken 2. kvartal 2015 Foto: Knut Opeide Drepte i vegtrafikken 2. kvartal 2015 Vegdirektoratet, august 2015 Denne rapporten sammenstiller opplysninger om drepte

Detaljer

EKSPORTEN I NOVEMBER 2016

EKSPORTEN I NOVEMBER 2016 EKSPORTEN I NOVEMBER 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall November 2016 Verdiendring fra nov. 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 68 032 0,8

Detaljer

INNHOLD. Utenriksregnskap for januar-oktober 1964. Foreløpige tall. Utenriksregnskap for 1964. Foreløpige tall

INNHOLD. Utenriksregnskap for januar-oktober 1964. Foreløpige tall. Utenriksregnskap for 1964. Foreløpige tall Nr. 51-5. årgang Oslo, 17. desember 1964 INNHOLD Utenriksregnskap for januar-oktober 1964. Foreløpige tall Utenriksregnskap for 1964. Foreløpige tall Utenrikshandelen i november. 1964. Foreløpige tall

Detaljer

Statistisk ukehefte utkommer med 50 nummer i året. Et årsabonnement koster kr 300. OSLO KONGSVINGER

Statistisk ukehefte utkommer med 50 nummer i året. Et årsabonnement koster kr 300. OSLO KONGSVINGER 440 %) I semi Statistisk Sentralbyrå Resultatene av SSBs statistikkproduksjon utgis i serien NORGES OFFISIELLE STATISTIKK NOS. Den omfatter ca. 80 titler med detaljerte data for de fleste områder i samfunnet.

Detaljer

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere:

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Oversikt over alle landets krisentere: Østfold Stiftelsen Eva Senteret, Halden Krise- og incestsenteret i Fredrikstad et i Moss

Detaljer

Ungdom arbeid og velferd. Truls Nordahl, NAV Rogaland

Ungdom arbeid og velferd. Truls Nordahl, NAV Rogaland Truls Nordahl, NAV Rogaland De yrkesaktive 16-19 år 20-24 år 25-29 år 30-49 år 50-59 år 60-74 år Utviklingen i arbeidsstyrken 2005-2030 5 % 15 % 16 % 3 % 9 % 62 % Side 2 alder Presentasjon fra NAV 12.04.2011

Detaljer

Drepte i vegtrafikken

Drepte i vegtrafikken i vegtrafikken Årsrapport Januar 2016 Vegdirektoratet 16-0232 grafisk.senter@vegvesen.no Foto: Colourbox.com i vegtrafikken Årsrapport Vegdirektoratet, januar 2016 Denne rapporten sammenstiller opplysninger

Detaljer

NNU 2006 Q4 En bedriftsundersøkelse om rekruttering av arbeidskraft. utarbeidet for

NNU 2006 Q4 En bedriftsundersøkelse om rekruttering av arbeidskraft. utarbeidet for U 2006 Q4 En bedriftsundersøkelse om rekruttering av arbeidskraft utarbeidet for PERDUCO ORGES ÆRIGSLIVSUDERSØKELSER - U Forord Perduco har på oppdrag fra EURES gjennomført en bedriftsundersøkelse om rekruttering

Detaljer

EKSPORTEN I NOVEMBER 2015

EKSPORTEN I NOVEMBER 2015 1 EKSPORTEN I NOVEMBER 2015 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall November 2015 Verdiendring fra nov. 2014 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 68 003-6,9

Detaljer

EKSPORTEN I OKTOBER 2015

EKSPORTEN I OKTOBER 2015 1 EKSPORTEN I OKTOBER 2015 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Oktober 2015 Verdiendring fra okt. 2014 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 74 001-13,6

Detaljer

Nr. 4-2. årgang Oslo, 26. januar 1961 INNHOLD. Veitrafikkulykker med personskade i oktober og november 1960

Nr. 4-2. årgang Oslo, 26. januar 1961 INNHOLD. Veitrafikkulykker med personskade i oktober og november 1960 Nr. 4-2. årgang Oslo, 26. januar 1961 INNHOLD Innenlandske transportytelser i 1959 Konkurser og akkordforhandlinger 1960 Meieridriften i desember 1960 Veitrafikkulykker med personskade i oktober og november

Detaljer

Nr. 14/ september 1985

Nr. 14/ september 1985 Nr. 14/85 12. september 1985 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Norges Postsparebank. Utlån til boligformål, etter type boliglån og låntakersektor 30/6 1985 3 2. Norges Postsparebank. Ihendehaverobligasjoner og

Detaljer

Drepte i vegtrafikken 3. kvartal 2015

Drepte i vegtrafikken 3. kvartal 2015 Vegdirektoratet, oktober 2015 Knut Opeide i vegtrafikken i vegtrafikken-3.kvartal 2015 i vegtrafikken Vegdirektoratet, oktober 2015 Denne rapporten sammenstiller opplysninger om drepte trafikanter per

Detaljer

Detaljomsetningen i juni 1963

Detaljomsetningen i juni 1963 Nr. 32 - Z.. årgang Oslo, 8. august 1963 INNHOLD Produksjonen i bergverksdrift, industri og kraftforsyning i juni 1963 Detaljomsetningen i juni 1963 Drukkenskapsforseelser i mai-juni 1963 Tillegg til de

Detaljer

3. Infrastruktur. Håkon Rød

3. Infrastruktur. Håkon Rød Nøkkeltall om Informasjonssamfunnet Infrastruktur Håkon Rød 3. Infrastruktur Det har vært en utvikling i de siste årene at stadig flere har byttet ut fasttelefonen med mobiltelefon. Dette reflekteres både

Detaljer

EKSPORTEN I MARS 2016

EKSPORTEN I MARS 2016 EKSPORTEN I MARS 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Mars 2016 Verdiendring fra mars 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 59 001-27,0 - Råolje

Detaljer

i Statistisk månedshefte nr. 11, 1987 25 Nr. 1/88 6. januar 1988 INNHOLD Emne Side

i Statistisk månedshefte nr. 11, 1987 25 Nr. 1/88 6. januar 1988 INNHOLD Emne Side Nr /88 januar 88 INNHOLD Emne Side 2 Grunnskoler, oktober 8 2 Museer og samlinger, 8 2 2 Overformynderiene Midler forvaltet, desember 8 8 Lønnsstatistikk for ansatte i bankvirksomhet, september 8 Lønnsstatistikk

Detaljer

3. Infrastruktur. Kjell Lorentzen

3. Infrastruktur. Kjell Lorentzen Nøkkeltall om informasjonssamfunnet 2006 Infrastruktur Kjell Lorentzen 3. Infrastruktur Dette kapittelet presenterer status og utvikling de siste årene i antall abonnementer av ulike typer kommunikasjonsteknologi,

Detaljer

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under:

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under: Østfold Antall oblatpliktige: 153 220 Antall tildelte oblater: 127 224 Får ikke oblater: 25 840 Solgt, men ikke omregistrert: 3571 Mangler forsikring: 5956 Ikke godkjent EU-kontroll: 7375 Ikke betalt årsavgift:

Detaljer

BYGGEAREALSTATISTIKK 4. KVARTAL 1991

BYGGEAREALSTATISTIKK 4. KVARTAL 1991 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK C 27 BYGGEAREALSTATISTIKK 4. KVARTAL 1991 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1992 ISBN 82-537-3671-1 ISSN 0550-7162 EMNEGRUPPE 43 Bygge- og anleggsvirksomhet EMNEORD Boligbygging

Detaljer

EKSPORTEN I AUGUST 2016

EKSPORTEN I AUGUST 2016 EKSPORTEN I AUGUST 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall August 2016 Verdiendring fra aug. 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 59 006-13,1 -

Detaljer

3. Infrastruktur. Anne-Hege Sølverud

3. Infrastruktur. Anne-Hege Sølverud Anne-Hege Sølverud 3. Det har vært en utvikling i de siste årene at stadig flere har byttet ut fasttelefonen med mobiltelefon. Dette reflekteres både i abonnementstall for fasttelefon og for mobiltelefon.

Detaljer

STATISTISK SENTRALBYRÅ INNH OL D. Nr. 22/82 18. oktober 1982. Tabell nr. Side

STATISTISK SENTRALBYRÅ INNH OL D. Nr. 22/82 18. oktober 1982. Tabell nr. Side Nr. 22/82 18. oktober 1982 Tabell nr. INNH OL D 1. Alle banker. Disponerte utlån til foretak, kommuner og privatpersoner etter bankgruppe og låntakerens fylke. 31/12 1931 2-3 2. Forretningsbanker. Rentesatser

Detaljer

AgnedeEtter kvartal 1. halvår 1997 konkurser Etter måned Fylkestall Næringstall Utbetalt statsgaranti

AgnedeEtter kvartal 1. halvår 1997 konkurser Etter måned Fylkestall Næringstall Utbetalt statsgaranti AgnedeEtter kvartal. halvår 997 konkurser Etter måned Fylkestall Næringstall Utbetalt statsgaranti Bank og kredittstatistikk. Aktuelle tall inneholder kvartals og årsstatistikk for private og offentlige

Detaljer

Arbeidsrettssaker. Innkomne saker (antall)

Arbeidsrettssaker. Innkomne saker (antall) Arbeidsrettssaker Innkomne saker (antall) Domstol 2007 2008 2009 2010 2011 Alstahaug tingrett 3 3 4 6 3 Alta tingrett 6 2 5 5 Asker og Bærum tingrett 40 36 68 32 40 Aust-Agder tingrett 6 5 10 16 14 Aust-Telemark

Detaljer

EKSPORTEN I JANUAR 2016

EKSPORTEN I JANUAR 2016 1 EKSPORTEN I JANUAR 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Januar 2016 Verdiendring fra jan. 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 60 354-18,7

Detaljer

EKSPORTEN I MAI 2016

EKSPORTEN I MAI 2016 EKSPORTEN I MAI 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Mai 2016 Verdiendring fra mai 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 56 204-16,9 - Råolje

Detaljer

FORORD. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 8. desember 1978. Petter Jakob Bjerve. Liv Bjørnland

FORORD. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 8. desember 1978. Petter Jakob Bjerve. Liv Bjørnland FORORD Kvartalsheftet for private og offentlige banker tar sikte 0 å ai aktuelle tall på måneds-, kvartals- og årsbasis for bankene. Fra og med dette heftet publiseres mer detaljerte tall for Postgiro,

Detaljer

Ferske statistikker med blikk på fremtiden Morten Ørbeck, Østlandsforskning Mjøskonferansen, Gjøvik gård, 21.juni 2012

Ferske statistikker med blikk på fremtiden Morten Ørbeck, Østlandsforskning Mjøskonferansen, Gjøvik gård, 21.juni 2012 Ferske statistikker med blikk på fremtiden Morten Ørbeck, Østlandsforskning Mjøskonferansen, Gjøvik gård, 21.juni 2012 1. Befolkningsutviklingen i Innlandet og omgivelsene 2. Demografiske muligheter og

Detaljer

EKSPORTEN I JULI 2016

EKSPORTEN I JULI 2016 EKSPORTEN I JULI 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Juli 2016 Verdiendring fra juli 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 59 118-15,2 - Råolje

Detaljer

EKSPORTEN I SEPTEMBER 2016

EKSPORTEN I SEPTEMBER 2016 EKSPORTEN I SEPTEMBER 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall September 2016 Verdiendring fra sept. 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 57 781-15,9

Detaljer

Saker etter barneloven. Innkomne saker (antall)

Saker etter barneloven. Innkomne saker (antall) Saker etter barneloven Innkomne saker (antall) Domstol 2008 2009 2010 2011 Alstahaug tingrett 17 12 23 16 Alta tingrett 10 17 17 11 Asker og Bærum tingrett 53 77 69 72 Aust-Agder tingrett 44 55 52 61 Aust-Telemark

Detaljer

ARBEIDSKRAFTBEHOVET ->

ARBEIDSKRAFTBEHOVET -> ARBEIDSKRAFTBEHOVET -> Terje Tønnessen 30.10.07 Vi gir mennesker muligheter Vår største utfordring 2700 Anslått behov Tall i 1000 personer for arbeidskraft 2600 I 2010 vil Norge mangle 220 000 2500 personer

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

FORORD. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 10. desember 1979. Odd Aukrust. Liv Bjørnland

FORORD. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 10. desember 1979. Odd Aukrust. Liv Bjørnland FORORD Kvartalsheftet for private.og offentlige banker tar sikte på å gi aktuelle tall på måneds, kvartals og årsbasis for bankene. I dette heftet er bl.a. tatt med tabeller for juni og 1979 for forretnings

Detaljer

Bosted Bedrift Besøk

Bosted Bedrift Besøk Bosted Bedrift Besøk -1,0-0,5 0,0 0,5 1,0 1,5 30000 31000 32000 33000 34000 35000 36000 1968 1971 1974 1977 1980 1983 1986 1989 1992 1995 1998 2001 Årlig vekst Folketall 98 100 102 104 106 108 110

Detaljer

BYGG EAREALSTATISTIKK 1. KVARTAL 1991

BYGG EAREALSTATISTIKK 1. KVARTAL 1991 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 976 BYGG EAREALSTATISTIKK 1. KVARTAL 1991 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1991 ISBN 82-537-3562-6 ISSN 0550-7162 EMNEGRUPPE 43 Bygge- og anleggsvirksomhet ANDRE

Detaljer

EKSPORTEN I FEBRUAR 2016

EKSPORTEN I FEBRUAR 2016 EKSPORTEN I FEBRUAR 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Februar 2016 Verdiendring fra feb. 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 59 156-2,0 -

Detaljer

Høy attraktivitet. Ugunstig struktur. Gunstig struktur. Regional. Bosted Basis. Besøk

Høy attraktivitet. Ugunstig struktur. Gunstig struktur. Regional. Bosted Basis. Besøk Ugunstig struktur Høy attraktivitet Regional Bosted Basis Gunstig struktur Besøk Lav attraktivitet 2009-2014 40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 Offentlig Privat 24 732 24 346

Detaljer

EKSPORTEN I APRIL 2016

EKSPORTEN I APRIL 2016 EKSPORTEN I APRIL 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall April 2016 Verdiendring fra april 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 60 622-7,9 - Råolje

Detaljer

Markedsplan 2011 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2010. www.fjordnorway.com

Markedsplan 2011 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2010. www.fjordnorway.com Markedsplan 2011 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2010 www.fjordnorway.com Explore 2 Fjord Norway Fjord Norges markedsplan - Et felles verktøy for regionen Fjord Norges markedsplan skal være et nyttig

Detaljer

EKSPORTEN I FEBRUAR 2017

EKSPORTEN I FEBRUAR 2017 1 EKSPORTEN I FEBRUAR 2017 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Februar 2017 Verdiendring fra feb. 2016 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 71 244 18,0

Detaljer

Husbankens månedsstatistikk August 2011

Husbankens månedsstatistikk August 2011 Husbankens månedsstatistikk August 2011 Hovedtall per 31.08.2011: Investeringstilskudd til omsorgsboliger og sykehjem Ved utgangen av august har det kommet inn søknader om tilskudd til i alt 692 boenheter,

Detaljer

Konjunkturindikatorer for bygge- og eiendomsmarkedet

Konjunkturindikatorer for bygge- og eiendomsmarkedet 2. august 2003 8 2003 Konjunkturindikatorer for bygge- og eiendomsmarkedet Færre nye boliger 4 Prisauke på elektrikararbeid 5 Røyrleggjarkostnadene opp 5,3 prosent 5 Bygginfo Månedlig statistikk for bygge-

Detaljer

0r. 16-9. årgang Oslo, 18, april 1968 INNHOLD. D t eor ïba huodel e o i mars 1968. Forelopiêe tall. Engrosprisindeksen pr.

0r. 16-9. årgang Oslo, 18, april 1968 INNHOLD. D t eor ïba huodel e o i mars 1968. Forelopiêe tall. Engrosprisindeksen pr. 0r. 16-9. årgang Oslo, 18, april 1968 INNHOLD D t eor ïba huodel e o i mars 1968. Forelopiêe tall Engrosprisindeksen pr. 15, mars 1968 Konsumprisindeksen pr. 15. mars 1968 Emisjoner av ihendehaverobligasjoner

Detaljer

Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte.

Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte. fr. 3/72 12. januar 1972 INNHOLD Konsumprisindeksen pr. 15. desember 1971 Skipsopplegg pr. 31. desember 1971 Detaljomsetningen i november 1971 Produksjonen i bergverksdrift, industri og kraftforsyning

Detaljer

Pressemelding 1. november 2012

Pressemelding 1. november 2012 Pressemelding 1. november 2012 Konkurstallene for oktober 2012 ligger på omtrent samme nivå som i oktober 2011. Hittil i år har konkurstallene i hele landet sunket med 12,5 prosent. Det er bare små endringer

Detaljer

I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige samfunnsområdene.

I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige samfunnsområdene. Utviklingstrekk i Vest-Agder I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige samfunnsområdene. Befolkning 1. januar 2007 hadde

Detaljer

Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer

Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen (VPS). I andre kvartal 2015 er

Detaljer

Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte.

Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte. Nr. 49-8. årgang Oslo, 7. desember 1967 INNHOLD Produksjonen i bergverksdrift, industri og kraftforsyning i oktober 1967 Detaljomsetningen i oktober 1967 Skipsopplegg pr. 30. november 1967 Tomtepriser

Detaljer

Tabellvedlegg. Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2014. SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning

Tabellvedlegg. Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2014. SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2014 SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning 1 Innhold Tabell 1 - Salgssteder fordelt på bevillingskombinasjon, 1980-2013... 3 Tabell 2 - Salgssteder

Detaljer

Interne notater STATISTISK SENTRALBYRA. 82/39 6. desember 1982. side 1 1

Interne notater STATISTISK SENTRALBYRA. 82/39 6. desember 1982. side 1 1 Interne notater STATISTISK SENTRALBYRA 82/39 6. desember 1982 ARBEIDSTAKERSTATISTIKK Rapport om resultater av års 1981 INNHOLD 410 GjennomfOring......... 1.1. Bakgrunn 1.2. Utgangspunkt.... 1.3. Datamaterialet

Detaljer

Kvartalshefte for Private og offentlige banker

Kvartalshefte for Private og offentlige banker Kvartalshefte for Private og offentlige banker 4. kvartal 1976 STATISTISK RALBYRÅ OSLO FORORD Kvartalsheftet for private og offentlige banker tar sikte på a gi aktuelle kvartalstall for bankene. Det nye

Detaljer

Vi blir stadig flere særlig rundt storbyene. Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen

Vi blir stadig flere særlig rundt storbyene. Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen Vi blir stadig flere særlig rundt storbyene Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen millioner innbyggere 14 13 12 11 1 9 8 Høye barnetall Høy levealder Høy innvandring Middels barnetall Middels levealder

Detaljer

Juni Bedriftsundersøkelsen 2016 Akershus

Juni Bedriftsundersøkelsen 2016 Akershus Juni 2016 Bedriftsundersøkelsen 2016 Akershus Bedriftsundersøkelsen 2016 Landsbasert spørreundersøkelse i regi av NAV Undersøkelse basert på telefonintervjuer Svarprosent: 72 prosent, 976 bedrifter Belyser

Detaljer

Norge. Tekst 2. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge. Tekst 2. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge Tekst 2 Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Se på verdenskartet Hva heter verdensdelene? Nord-Amerika Sør-Amerika Afrika Asia Australia Europa 2 Norge ligger i Europa 3 Norge grenser til Sverige,

Detaljer

Vindunderlig 3. kvartal

Vindunderlig 3. kvartal Vindunderlig 3. kvartal 3. kvartal har vært et svært bra kvartal for trevareprodusentene. Etter et trått 1. halvår, har trendene snudd, og vi regner med at 2013 totalt sett vil ligge noe over fjoråret

Detaljer

INNHOLD. Utenrikshandelen i september Foreløpige tall. Engrosprisindeksen pr. 15. september 1966

INNHOLD. Utenrikshandelen i september Foreløpige tall. Engrosprisindeksen pr. 15. september 1966 Oslo, 13. oktober 1966 Nr. 42-7. årgang INNHOLD Aktuelle konjunkturtall for Norge Utenrikshandelen i september 1966. Foreløpige tall Engrosprisindeksen pr. 15. september 1966 Emisjoner av ihendehaverobligasjoner

Detaljer

Bosted Bedrift Besøk

Bosted Bedrift Besøk Bosted Bedrift Besøk Andel av Norge % Endring andel % Folketall Årlig vekst % 600 000 500 000 400 000 Årlig vekst Folketall 4,5 4,0 3,5 3,0 300 000 200 000 100 000 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0 2011 2007 2003

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

0106 Fredrikstad Folke- og boligtelling 2001

0106 Fredrikstad Folke- og boligtelling 2001 Tabell 1. Folkemengde 1 ved folketellingene. 1769-2001 Tellingstidspunkt Folkemengde Tellingstidspunkt Folkemengde 15. aug. 1769... 5 518 1. des. 1910... 47 364 1. feb. 1801... 7 045 1. des. 1920... 49

Detaljer

BYGG EAREALSTATISTIKK 3. KVARTAL 1991

BYGG EAREALSTATISTIKK 3. KVARTAL 1991 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK C 14 BYGG EAREALSTATISTIKK 3. KVARTAL 1991 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1991 ISBN 82-537-3634-7 ISSN 0550-7162 EMNEGRUPPE 43 Bygge- og anleggsvirksomhet EMNEORD

Detaljer

Nedgang i legemeldt sykefravær 1

Nedgang i legemeldt sykefravær 1 Sykefraværsstatistikk 1. kvartal 2007 Kvartalsvis statistikknotat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jon Petter Nossen, jon.petter.nossen@nav.no, 19.

Detaljer

FORORD. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 12. oktober 1977. Liv Bjørnland. Odd Aukrust

FORORD. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 12. oktober 1977. Liv Bjørnland. Odd Aukrust FORORD Kvartalsheftet for private og offentlige banker tar sikte på å gi aktuelle kvartalstall for bankene. Heftet gir i hovedsak tabeller som refererer seg til det kvartal som er angitt på heftets omslag,

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

STAT1STiSK E A BxY, _,j< Nr. 6/81 11. juni 1981 INNHOLD

STAT1STiSK E A BxY, _,j< Nr. 6/81 11. juni 1981 INNHOLD Nr. 6/81 11. juni 1981 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe, finansobjekt og sektor. 31/3 1981 23 2. Norges Postsparebank, Ihendehaverobligasjoner, utlån og bankinnskott, etter

Detaljer

Internasjonale trender

Internasjonale trender Redaktør kapittel 1, seniorrådgiver Kaja Wendt Internasjonale trender Indikatorrapporten 215 Lanseringsseminar, Norges forskningsråd, Lysaker, 24. september 215 Internasjonale trender i FoU, BNP og publisering

Detaljer

Fakta. byggenæringen

Fakta. byggenæringen Fakta om byggenæringen viktig for samfunnet fordelt på bransjene Utleie av maskiner og utstyr Arkitekter Eiendom - service Norges nest største fastlandsnæring og Norges største distriktsnæring. Vi gjør

Detaljer

Medlemsutvikling Fagforbundet 1. juli 2005

Medlemsutvikling Fagforbundet 1. juli 2005 Medlemsutvikling Fagforbundet 1. juli 2005 Medlemsutvikling totalt per fylke Fylkeskrets 04.01.05 01.04.05 03.05.05 01.06.05 01.07.05 Endring siste måned Endring fra 04.01.05 01 Østfold 17 421 17 331 17

Detaljer

Aksjestatistikk Andre kvartal Året 2015 Statistikk private aksjonærer. Året 2015 Statistikk private aksjonærer

Aksjestatistikk Andre kvartal Året 2015 Statistikk private aksjonærer. Året 2015 Statistikk private aksjonærer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 Året 2015 Statistikk private aksjonærer AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen (VPS).

Detaljer

Utsendinger til landsmøtet etter 6

Utsendinger til landsmøtet etter 6 Utsendinger til landsmøtet etter 6 Fordeling av delegater (se 6 her): Alle lokalforeninger kan sende en delegat. I tillegg fordeles 50 delegatplasser på fylkene etter medlemstall. Fordelingen av fylkeskvoten

Detaljer

EKSPORTEN I JANUAR 2017

EKSPORTEN I JANUAR 2017 1 EKSPORTEN I JANUAR 2017 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Januar 2017 Verdiendring fra jan. 2016 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 73 816 21,9

Detaljer

Utviklingen i importen av fottøy 1987-2013

Utviklingen i importen av fottøy 1987-2013 Utviklingen i importen av fottøy 1987-2013 Etter at importen av fottøy i 2011 økte med 13,1 prosent i verdi, den høyeste verdiveksten siden 1985, falt importen i verdi med 4,9 prosent i 2012. I 2013 var

Detaljer

Statistikk Nordland Befolkning, Sysselsetting Utdanningsnivå Andre områder

Statistikk Nordland Befolkning, Sysselsetting Utdanningsnivå Andre områder Statistikk Nordland Befolkning, Sysselsetting Utdanningsnivå Andre områder 1 Innholdsfortegnelse Del 1 Befolkningsutviklingen... 3 Tabell 1.1 Befolkningsutviklingen i Nordland og Norge pr. 1. januar...

Detaljer

Statistikk årsrapport, Nærings-ph.d.

Statistikk årsrapport, Nærings-ph.d. Statistikk årsrapport, Nærings-ph.d. Per 31. desember 2012, basert på 146 prosjekter som var aktive i 2012, inkludert 8 prosjekter som ble fullført og 4 prosjekter som avbrøt i løpet av året BEDRIFTENE

Detaljer

INNHOLD. Utenriksregnskap for 1. kvartal ForelØpige tall. Utenrikshandelen i april ForelØpige tall. Engrosprisindeksen pr. 15.

INNHOLD. Utenriksregnskap for 1. kvartal ForelØpige tall. Utenrikshandelen i april ForelØpige tall. Engrosprisindeksen pr. 15. Nr. 20-8. årgang Oslo, 18. mai 1967 INNHOLD Utenriksregnskap for 1. kvartal 1967. ForelØpige tall Utenrikshandelen i april 1967. ForelØpige tall Engrosprisindeksen pr. 15. april 1967 Konsumprisindeksen

Detaljer

NASJONAL DRAPSOVERSIKT 2013

NASJONAL DRAPSOVERSIKT 2013 NASJONAL DRAPSOVERSIKT 2013 Den nasjonale drapsoversikten utarbeides ved Kripos og publiseres i januar hvert år. Drapsoversikten viser drap fordelt etter gjerningsår. Oversikten baseres på tall hentet

Detaljer

OVERSIKT. Minst lønnsomt å bygge nytt i Nord-Norge. Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 3. kv. 1993: Økt ordretilgang i byggenæringen

OVERSIKT. Minst lønnsomt å bygge nytt i Nord-Norge. Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 3. kv. 1993: Økt ordretilgang i byggenæringen OVERSIKT Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 3. : Økt ordretilgang i byggenæringen I byggenæringen økte ordretilgangen med 34 prosent fra 3. kvartal i fjor til 3. kvartal i år. økningen omfattet

Detaljer

INNHOLD. Utenrikshandelen i april og januar-april Foreløpige tall. Konsumprisindeksen pr. 15. april Engrosprisindeksen for april 1979

INNHOLD. Utenrikshandelen i april og januar-april Foreløpige tall. Konsumprisindeksen pr. 15. april Engrosprisindeksen for april 1979 Nr. 20/79 16. mai 1979 INNHOLD Utenrikshandelen i april og januar-april 1979. Foreløpige tall Konsumprisindeksen pr. 15. april 1979 Engrosprisindeksen for april 1979 Produsentprisindeksen for april 1979

Detaljer

Internasjonale FoU-trender

Internasjonale FoU-trender Redaktør/seniorrådgiver Kaja Wendt 15-10-2014 Internasjonale FoU-trender Indikatorrapporten 2014 Lanseringsseminar, Norges forskningsråd, Lysaker, 15. oktober 2014 Internasjonale trender i FoU 1. Fordeling

Detaljer

Det flerkulturelle Norge

Det flerkulturelle Norge 1 Det flerkulturelle Norge - utvikling og utfordringer Silje Vatne Pettersen svp@ssb.no Seniorrådgiver v/koordinatorgruppen for innvandrerrelatert statistikk Statistisk sentralbyrå www.ssb.no/innvandring-og-innvandrere

Detaljer

INNHOLD. Landbruksteljinga 1979. Ein del førebels resultat for Vestfold

INNHOLD. Landbruksteljinga 1979. Ein del førebels resultat for Vestfold Nr. 32/80 6. august 1980 INNHOLD Landbruksteljinga 1979. Ein del førebels resultat for Vestfold Produksjonen i oljeutvinning, annen bergverksdrift, industri og kraftforsyning i juni 1980 Produksjon og

Detaljer

Utsikter for norsk økonomi og næringslivet i Midt-Norge

Utsikter for norsk økonomi og næringslivet i Midt-Norge Utsikter for norsk økonomi og næringslivet i Midt-Norge Sentralbanksjef Svein Gjedrem Trondheim,. oktober BNP for Fastlands-Norge Årlig vekst. Prosent 99 99 99 99 99 Kilder: Statistisk sentralbyrå og Konjunkturbarometer

Detaljer