Vi viser til patenthavers tilsvar til innsigelsen, datert 6. oktober 2014, og vil i det følgende gi våre kommentarer til dette.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vi viser til patenthavers tilsvar til innsigelsen, datert 6. oktober 2014, og vil i det følgende gi våre kommentarer til dette."

Transkript

1 Patentstyret Postboks 8160 Dep Oslo Oslo, 16. oktober 2014 Deres ref.: Vår ref.: O1082NO00-KM Innsigelse mot norsk patent nr Vi viser til patenthavers tilsvar til innsigelsen, datert 6. oktober 2014, og vil i det følgende gi våre kommentarer til dette. Kravendringene Nedenfor er våre kommentarer til patenthaverens inngitte kravendringer: 1. Endring av beskyttelsesomfanget fra «undersjøisk kjølingsenhet» til «undersjøisk brønnstrømkjølingsenhet». Kjølingsenheten angitt i det meddelte krav 1 gjelder en undersjøisk kjølingsenhet hvor det første samlerøret er tilpasset for kommunikasjon med en hydrokarbonbrønn. At kjølingsenheten nå kun vedrører en brønnstrømkjølingsenhet kan vi ikke se forandrer noe i diskusjonen av patenterbarhetskriteriene. Det nærmeste motholdet P1 er jo også nettopp en brønnstrømkjølingsenhet. 2. Kombinasjon av det meddelte krav 1 og krav 4. Det nye krav 1 angir at «minst ett sett kjølecoiler omfatter i det minste tre rette rør og i det minste to 180 graders svinger og to konnektorer for forbindelse av settene til samlerørene». Denne begrensningen er tydelig vist i Fig. 1 i P1. P1 angir riktig nok ikke direkte noen «konnektorer». Dog, i P1 er kjølecoilene koblet til en distribusjonsenhet (22, 24) og dette må vært gjort med en eller annen slags sammenkobling. Stridspatentet eller kravet angir ikke nærmere hva «konnektorer» er ment å bety. Følgelig vil begrensningen også omfatte løsningen vist i P1. Enn videre vil det, som Patentstyret skriver i uttalelsen av 28. januar 2010, være fagmessig å koble et rør til et annet rør ved hjelp av en konnektor. 3. Innføring av følgende begrensning: «hvor samlerørene og kjølecoilene er arrangert for å føre brønnstrømmen som skal kjøles slik at brønnstrømmen kjøles med sjøvann på utsiden av rørene». Denne begrensningen finnes også i P1, som er anbrakt for å kjøle en brønnstrøm. Videre viser også P11 en kjøler anordnet i Protector IP Consultants AS Stavangerkontor / Stavanger office: Adresse / address: Oscarsgate 20, NO-0352 Oslo, Norway ipark, bygning i4, Prof. Olaf Hansensvei 7A, Telefon / Telephone: (+47) (+47) Telefax: (+47) Internet: Foretaksnr. / Enterprise No.: mva

2 2 sjøvann, for øvrig også med serpentinformet sett av kjølecoiler plassert mellom to distribusjonsenheter. 4. Innføring av følgende begrensning: «nevnte flere sett av kjølecoiler er stablet sammen i en ramme». Vi mener dette er en ulovlig begrensning av beskyttelsesomfanget. For det første mener vi begrensningen ikke har støtte i basisdokumentene. Begrepet «ramme», oversatt fra engelske «frame», benyttes én gang i beskrivelsen, og da under en oppramsing av fordeler ved kjøleren. Nærmere bestemt angis det som en fordel at kjøleren kan stables i en ramme. Det er ikke gitt noen ytterligere teknisk informasjon til leseren som angår dette mer eller mindre alt kan stables. At noe kan stables i en ramme er en egenskap. Patentbeskyttelse kan derimot gis på tekniske løsninger som resulterer i en egenskap. Det er ikke i basisdokumentene beskrevet en løsning hvor den patentsøkte kjøleren er stablet i en ramme. Innføringen kan altså ikke godtas idet det vil stride mot 25, punkt 3 i Patentloven (henholdsvis 13), ettersom begrensningen omhandler noe som ikke fremgår av basissøknaden. For det andre er det ikke angitt hva som menes med begrepet «ramme». Det kan således være nærmest en hvilken som helst anordning som kjøleren festes til eller anordnes inntil, eller det kan være en eller annen form for beholder eller innkapsling. Tredjemann vil ikke vite når han gjør inngrep og når han ikke gjør inngrep. Vil for eksempel et todimensjonal rektangulært rammeverk (e.g. et rektangel av stålbjelker) som kjøleren står på eller innenfor dekkes av krav 1? Vil en vertikalt anordnet vegg som kjøleren henges inntil falle inn under krav 1? Vil en kanal med innløp og utløp for sjøvann være dekket av krav 1? Begrepet ramme er ikke tilstrekkelig beskrevet til at det kan utgjøre en begrensning i patentvernet. Følgelig vil innføringen av «ramme» stride mot 25, punkt 2 i Patentloven (henholdsvis 8), idet kravet nå gjelder en oppfinnelse som ikke er så tydelig beskrevet at en fagkyndig på grunnlag av beskrivelsen kan utøve den. Videre er også kjøleren i P1 anordnet i en ramme, slik begrepet må forstås her. Kjøleren i P1 er anordnet i det P1 angir å være en kanal (engelsk «duct»), og denne kanalen må kunne anses å være dekket av begrepet ramme, idet begrepet ikke er nærmere angitt i basisdokumentene. Havbunnskjøleren i P11 (til høyre, nederst på side 17) er for øvrig også anordnet i et rammeverk som må anses falle inn under begrepet ramme. Videre vil det være nærmest utenkelig for en fagmann på dette tekniske området å senke en kjøler ned på havbunnen uten noen som helst form for beskyttelsesstruktur rundt. Særlig ettersom det skal strømme hydrokarboner / brønnstrøm gjennom kjølecoilene. Å anordne et rammeverk rundt noe, her relativt tynne brønnstrømførende rør, som skal anordnes på havbunnen i forbindelse med dette tekniske området, er altså det fagmannen vanligvis gjør. Vi kan således ikke se at kravendringene vil medføre noe nytt hva angår diskusjonen av nyhet og oppfinnelseshøyde. Videre, når det gjelder innføringen av begrepet ramme, står det i basisdokumentene altså kun at kjøleren kan stables i en ramme. Dette gjelder dog for alle kjølere. Det er ikke angitt på hvilken måte kjøleren skal

3 3 stables i en ramme eller hvilken teknisk effekt dette skal gi utover det en fagmann vil forvente når han stabler noe. Patenthaveren angir at å stable kjøleren i en ramme muliggjør den modulære utformingen av kjølingsenheten og gir samtidig det omkringliggende sjøvannet fri tilgang til kjølecoilene for å tilveiebringe kjøling ved passiv konveksjon. Vi vil bemerke at det er nedsenkingen i sjøen som gir sjøvannet fri tilgang til kjølecoilene, ikke å anbringe en ramme rundt kjøleren. Videre, man muliggjør ikke en modulær utforming ved å stable flere ting oppå eller inntil hverandre. Tvert imot vil en slik stabling være et eksempel på en modulær utforming. Nyhet Vår formening om nyhetsspørsmålet fremgår av innsigelsesbrevet av 1. april Vi vil derfor nøye oss med å kommentere kun deler av patenthaverens anførsler til dette spørsmålet. Når det gjelder fagpersonens tolkning av uttrykket «coil», gjorde vi et bildesøk på Google på ordene «cooling unit» (som i prioritetsdokumentets patentkrav 1), samt «coil». Det fremkommer da et flertall serpentinformete «coils». Med andre ord er det engelske utrykket «coil» - innenfor dette fagfeltet ikke lenket til heliske former eller spiralformer slik patenthaveren anfører. Patenthaveren har dessuten selv anvendt uttrykket «coil» om serpentinformen i stridspatentet, jf. prioritetsdokumentet i engelsk språkdrakt. Dette ville han neppe ha gjort dersom han mente fagmannen ville forstå dette som en spiralform eller en helisk form. Patenthaveren anfører at kjøleren i P1 ikke er anordnet i en ramme, derimot i en kanal. Vi kan ikke se noe i stridspatentet som angir forskjellen på disse to begrepene (ramme og kanal), jf. vår diskusjon ovenfor. Oppfinnelseshøyde Vår formening om oppfinnelseshøyde fremgår av innsigelsesbrevet av 1. april Vi vil derfor nøye oss med å kommentere kun deler av patenthaverens anførsler til dette spørsmålet. Patenthaveren anfører at patentkrav 1 skiller seg fra P1 ved i det minste de tre følgende begrensningene: i) samlerørene (48) er parallelle og i avstand fra hverandre; ii) hvert sett av kjølecoiler er utformet slik at coilene til det ene settet er arrangert i ett plan; og iii) nevnte flere sett av kjølecoiler (400) er stablet sammen i en ramme. Det vil være enhver fagmanns underliggende mål, nærmest uansett hva han skulle lage, å lage en anordning mest mulig kompakt og billig. Dette vil også gjelde for undersjøiske brønnstrømkjølingsenheter. Videre, dersom en fagmann i ett produkt skal anordne flere elementer som gjør den samme oppgaven, vil det nærmest alltid være nærliggende å lage elementene like og dernest å plassere dem på samme måte, for på den måten å spare plass og å forenkle produksjonen. De tre punktene i), ii) og iii) ovenfor kan ikke ses å gi noen synergieffekt med hverandre utover det en fagmann vil forvente, og vi kan derfor betrakte de individuelt (hver for seg) ved diskusjon av oppfinnelseshøyde.

4 4 Trekk i) Som angitt tidligere mener vi Fig. 1 i P1 vil gi fagmannen på dette området (jf. «cooling unit» + «coils») inntrykket av at det strekker seg to parallelle distribusjonsrør, mellom hvilke sett av coils er anordnet. Dog, skulle dette ikke anses å være vist, er det uansett åpenbart for fagmannen å anordne slike serpentinformete coils mellom to rette rør, slik de anførte motholdene P1 til P11 viser. Trekk i) kan derfor ikke bidra til oppfinnelseshøyde. Å anordne dem på en annen, mer usystematisk måte, vil ikke gi ham noen teknisk fordel, tvert imot. Trekk ii) Argumentasjonen for trekk i) vil gjelde også for trekk ii). Hvorfor skulle en fagmann anordne planene til settene av coiler på kryss og tvers? Motholdene viser at settene av coiler er anordnet regelmessig. Trekk ii) er således den mest åpenbare løsningen for fagmannen. Vi vil for ordens skyld bemerke at ordlyden i patentkrav 1, nemlig «hvor hvert sett (400) er formet slik at coilene i ett sett (400) er anordnet i ett plan», også vil omfatte løsninger der planene til forskjellige sett ikke er parallelle. En slik utførelsesform er ikke vist i beskrivelsen eller i figurene. Muligens er det ment at planene til alle settene skal være parallelle, dette er imidlertid uklart. Vi bemerker oss også at begrensningene til trekk i) og trekk ii) er angitt i kravets ingress, noe som skulle tyde på at patenthaveren anser, og at tredjemann bør kunne anse, disse trekkene som kjent teknikk. Trekk iii) Å stable noe i en ramme, som ikke er nærmere angitt, kan ikke bidra til oppfinnelseshøyde. Særlig innenfor havbunnsteknikk er det vanlig å anordne havbunnskomponenter i en ramme. Dette gjøres dels for beskyttelse av komponentene og dels for å forenkle håndteringen. Videre, å tilpasse effekten til en kjøler ved å anbringe et ønskelig antall sett av coiler kan heller ikke ses å bidra til teknikkens stilling. Enhver fagmann vil beregne hvilken kjøleeffekt han trenger og dernest tilpasse kjøleren tilsvarende. Justering av kjøling Patenthaveren underbygger tilsynelatende oppfinnelseshøyde med at den patenterte kjøleren kan tilpasses behov, mens i P1 blir kjølebehovet justert ved hjelp av en propell. Til tross for at P1 innehar denne justeringsfunksjonen, vil fagmannen som bygger en kjøler som i P1 selvfølgelig også beregne hvor stor kjøleren i kanalen bør være for å sikre ønskelig kjøleeffekt. Med andre ord imøtekommer ikke krav 1 noe nytt hva angår det foreslåtte objektive teknisk problem. Generelle kommentarer til kombinasjoner mellom P1 og ytterligere mothold P2 P11 Patenthaveren argumenterer for hvorfor fagmannen ikke ville la seg inspirere av serpentinkonfigurasjonene kjent fra P2 til P11 for å modifisere en havbunnskjøler som i P1. For eksempel påstås det at ettersom P2 anvender forbrenningsgasser / forbrenningskammer, vil det være utelukket for fagmannen å bruke en slik varmeveksler. Vi vil påstå at en fagmann vil, uten å gå utover fagmannens evner i patentlovens forstand, uten videre vil klare å studere varmeveksleres utforming

5 5 isolert. Denne fagmannen vil vite at varmevekslere anvendes til et mangfold av formål, slik patenthaveren selv angir innledningsvis i beskrivelsen, men at isolert sett gjør alle varmevekslere det samme, nemlig å overføre varme/kulde mellom to fluider. Vi vil ikke kommentere alle argumentene til patenthaveren hva angår denne delen av innsigelsen. Dog ønsker vi å kommentere hans behandling av P3. Som angitt i innsigelsesbrevet, står det i P3, kolonne 6, linje at rørdelene 206 og de U- formete 180-graders koblingene 208 kan være anordnet i hovedsakelig et vertikalt plan, det vi med andre ord si ett plan, se også Fig. 4 i P3. Dette er altså den samme serpentinformen som formen angitt i krav 1. I sin omtale av P3 peker imidlertid patenthaveren på Fig. 6 og linjene 39 til 43, som viser en utførelsesform som er forskjellig fra hans patentkrav 1. Vi mener dette er egnet til å villede og å trekke oppmerksomheten bort fra det i P3 som angår patenterbarheten, nemlig Fig. 4 og tilhørende beskrivelse. Som patenthaveren riktig påpeker er løsningen i Fig. 6 foretrukket fremfor løsningen i Fig. 4. Dog, Fig. 4 er en del av den kjente teknikk og å hevde at P3 leder fagmannen bort fra en løsning som faktisk er vist i P3 som en mulig løsning, er søkt. Sagt med andre ord, dersom en fagmann skulle se en løsning beskrevet i en publikasjon fra den kjente teknikk, men publikasjonen angir løsningen som ikke foretrukket, kan han ikke selv forvente å oppnå patent på den beskrevne løsningen av den grunn. Videre vil vi påpeke at det er svært få endringer i P1 som behøves for å komme frem til en utførelsesform som faller inn under patentkrav 1 i stridspatentet, enten det nye eller det meddelte. Det skal også bemerkes at kjøleren ifølge krav 1 også kan være anordnet inne i en kanal med en propell som driver vann forbi den, som i P1. Det står ikke i krav 1 at kjøleren ikke kan være anordnet i en kanal med tvungen konveksjon. Følgelig er en slik utførelsesform også omfattet av patentvernet til krav 1, uansett om den også skulle være egnet for løsninger uten en slik kanal. Videre, som tidligere angitt, henviser patenthaveren selv til landbaserte varmevekslere, ved sin omtale av kjent teknikk i beskrivelsen. Vi kan ikke se noen grunn til at en fagmann på dette området skulle se vekk fra landbaserte varmevekslere for å finne frem til en hensiktsmessig utforming av en havbunns varmeveksler. Det er ikke slik at så snart noe flyttes fra land og under vann, så oppnås oppfinnelseshøyde. Til slutt vil vi bemerke at idet kun gyldige innsigelsesgrunner kan anføres mot det meddelte kravsettet, vil et endret kravsett selvfølgelig måtte imøtekomme de vanlige kriteriene ved behandling av patentsøknader. Vi håper på en snarlig avgjørelse av innsigelsen. Med vennlig hilsen Protector IP Consultants AS Krister Mindrebøe

Patent i Norge nr FMC Kongsberg Subsea AS

Patent i Norge nr FMC Kongsberg Subsea AS P602.doc Patentstyret Sandakerveien 64 Postboks 8160 Dep. 0033 OSLO Oslo, 16. januar 2015 Vår ref.: P22021NO00 / GLA Håvard Larsen Deres ref.: Patent i Norge nr. 333597 FMC Kongsberg Subsea AS Vi viser

Detaljer

Patent i Norge nr. 333597 FMC Kongsberg Subsea AS

Patent i Norge nr. 333597 FMC Kongsberg Subsea AS P602.doc Patentstyret Sandakerveien 64 Postboks 8160 Dep. 0033 OSLO Oslo, 6. oktober 2014 Vår ref.: P22021NO00 / GLA Håvard Larsen Deres ref.:op2014/00168 Patent i Norge nr. 333597 FMC Kongsberg Subsea

Detaljer

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE Sak: 16/00065 Dato: 9. mars 2017 Klager: Representert ved: Aker Subsea AS Protector Intellectual Property Consultants AS Innklaget: Representert ved: FMC Kongsberg Subsea AS Onsagers AS Klagenemnda

Detaljer

Vedr. innsigelse mot norsk Patent nr. 330761 (søknadsnummer 20072798) FMC Kongsberg Subsea AS

Vedr. innsigelse mot norsk Patent nr. 330761 (søknadsnummer 20072798) FMC Kongsberg Subsea AS P602.doc Patentstyret Sandakerveien 64 Postboks 8160 Dep. 0033 OSLO Oslo, 9. oktober 2012 Vår ref.: P20801NO00 / HLA Håvard Larsen Deres ref.: Vedr. innsigelse mot norsk Patent nr. 330761 (søknadsnummer

Detaljer

Vi henviser til Patentstyrets uttalelse av 28. september 2012.

Vi henviser til Patentstyrets uttalelse av 28. september 2012. Patentstyret Første avdeling Postboks 8160 Dep. 0033 Oslo Oslo, 20. desember 2012 Deres ref.: 2009 2521 Vår ref.: P3596NO00-EH Patentsøknad i Norge nr.: 2009 2521 Tittel: Turbomaskin og impeller Søker:

Detaljer

Søkeren vedlegger beskrivelse og krav som er korrigert, og er nå i samsvar med de krav som foreligger i korresponderende søknad i EPO.

Søkeren vedlegger beskrivelse og krav som er korrigert, og er nå i samsvar med de krav som foreligger i korresponderende søknad i EPO. Zacco Norway AS, P.O. Box 2003 Vika, NO-0125 Oslo, Norway Patentstyret Postboks 8160 Dep. NO-0033 Oslo Patentavdelingen Dato: 9. november 2016 Vår ref: E31787 SAA/SAA Patentsøknad/registrering nr.: 20034282

Detaljer

Protector Intellectual Property Consultants AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Protector Intellectual Property Consultants AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE Sak: 16/00077 Dato: 8. mars 2017 Klager: Representert ved: FMC Kongsberg Subsea AS Onsagers AS Innklaget: Representert ved: Aker Subsea AS Protector Intellectual Property Consultants AS Klagenemnda

Detaljer

Patentstyrets avgjørelse av innsigelse

Patentstyrets avgjørelse av innsigelse AVGJØRELSE Vår ref.: OP2011/00230 Patentnr.: 330105 Søknadsnr.: 20082957 Innehaver: Aker Subsea AS Innehavers Protector Intellectual Property Consultants AS fullmektig: Innsiger: Apply Nemo AS Innsigers

Detaljer

AVGJØRELSE. Patentstyrets avgjørelse av innsigelse. Saksfremstilling:

AVGJØRELSE. Patentstyrets avgjørelse av innsigelse. Saksfremstilling: AVGJØRELSE Vår ref.: OP2016/00182 Patentnr.: 337255 Søknadsnr.: 20140025 Innehaver: Arges AS Innehavers Bryn Aarflot AS fullmektig: Innsiger: Hallingplast AS, Haplast AS Innsigers fullmektig: Protector

Detaljer

AVGJØRELSE 16. mai 2014 Sak PAT 13/001. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 16. mai 2014 Sak PAT 13/001. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 16. mai 2014 Sak PAT 13/001 Klager: Diehl Defence Land Systems GmbH Representert ved: Zacco Norway AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Arild Tofting, Arvid

Detaljer

PROTOKOLL. Joti VVS AS, Etterstad, Oslo

PROTOKOLL. Joti VVS AS, Etterstad, Oslo Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7620 Patentsøknad nr. 1998 2862 Søker: Joti VVS AS, Etterstad, Oslo Fullmektig: Zacco Norway AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av 6. september 2007 Foreliggende

Detaljer

Begjæring om administrativ overprøving av norsk patent

Begjæring om administrativ overprøving av norsk patent Zacco Norway AS, P.O. Box 2003 Vika, NO-0125 Oslo, Norway Patentstyret Postboks 8160 Dep. NO-0033 Oslo Patentavdelingen Dato: 12. april 2017 Vår ref: P61700755NO00O Deres ref: Begjæring om administrativ

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 3179 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. E21B 36/00 (06.01) E21B 33/03 (06.01) E21B 43/01 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 091448 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 09.04.14

Detaljer

AVGJØRELSE 26. august 2014 Sak PAT 13/021

AVGJØRELSE 26. august 2014 Sak PAT 13/021 AVGJØRELSE 26. august 2014 Sak PAT 13/021 Klager: Bennex AS Representert ved: Onsagers AS Innklaget: Teledyne ODI Representert ved: Bryn Aarflot AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av

Detaljer

Realitetsuttalelse i patentsøknad nr

Realitetsuttalelse i patentsøknad nr Protector Intellectual Property Consultants AS Oscarsgate 20 0352 OSLO Oslo, 2014.04.22 Deres referanse:p4415no00-kbb Svarfrist: 2014.10.24 Søknadsnr.: 20131233 (må oppgis ved svar) 1 Søker: Aker Subsea

Detaljer

Søknadsnr.: CURO AS, Industriveien 53, 7080 Heimdal

Søknadsnr.: CURO AS, Industriveien 53, 7080 Heimdal Søknadsnr.: 121478 Søker: Lyng Pro Tech AS Referanse: P121478NO Fullmektig: CURO AS, Industriveien 3, 7080 Heimdal Tittel: Varmeveksler 1 Varmeveksler Den foreliggende oppfinnelsen angår en varmeveksler

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 336628 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. F28F 1/24 (06.01) F28F 1/32 (06.01) F2B 39/02 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 121478 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 12.12.07

Detaljer

På vegne av Hallingplast AS og Haplast AS og i medhold av forskrift til Patentloven 35 vil vi med dette innlevere protest mot ovennevnte patentsøknad.

På vegne av Hallingplast AS og Haplast AS og i medhold av forskrift til Patentloven 35 vil vi med dette innlevere protest mot ovennevnte patentsøknad. Patentstyret Postboks 8160 Dep. 0033 Oslo Oslo, 25. april 2016 Deres ref.: 20140025 Vår ref.: O1097NO00-AGI Protest mot patent søknad nr. 20160094 i Norge Tittel: Anordning for transport av for Søker:

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 335705 (13) B1. NORGE (51) Int Cl. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 335705 (13) B1. NORGE (51) Int Cl. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 3370 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. E21B 17/06 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 20127 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 2012.09.18 (8) Videreføringsdag (24) Løpedag

Detaljer

NCE MARITIME CLEANTECH

NCE MARITIME CLEANTECH NCE MARITIME CLEANTECH SEMINAR 26. JANUAR 2017 Egen virksomhet i relasjon til andres immaterielle rettigheter En kort innføring i patentrettigheter som kan legge begrensninger på egen forretningsutøvelse,

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 336114 (13) B1. (51) Int Cl. G01M 3/02 (2006.01) E21B 41/00 (2006.01) E21B 15/02 (2006.01) NORGE.

(12) PATENT (19) NO (11) 336114 (13) B1. (51) Int Cl. G01M 3/02 (2006.01) E21B 41/00 (2006.01) E21B 15/02 (2006.01) NORGE. (12) PATENT (19) NO (11) 336114 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. G01M 3/02 (2006.01) E21B 41/00 (2006.01) E21B 1/02 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 201102 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 2011.02.16

Detaljer

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) (13) A1. (51) Int Cl.

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) (13) A1. (51) Int Cl. (12) SØKNAD (19) NO (21) 20121478 (13) A1 NORGE (1) Int Cl. F28F 1/24 (2006.01) F28F 1/32 (2006.01) F2B 39/02 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 20121478 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag

Detaljer

Patentstyrets avgjørelse av innsigelse

Patentstyrets avgjørelse av innsigelse AVGJØRELSE Vår ref.: OP2011/00225 Patentnr.: 329741 Søknadsnr.: 20092934 Innehaver: Aker Oilfield Services Operation AS Innehavers Protector Intellectual Property Consultants AS fullmektig: Innsiger: FMC

Detaljer

Den foreliggende oppfinnelsen vedrører generelt en propell for anvendelse i en båt, og mer spesifikt en propell som kan øke båtens fremdriftskraft.

Den foreliggende oppfinnelsen vedrører generelt en propell for anvendelse i en båt, og mer spesifikt en propell som kan øke båtens fremdriftskraft. 1 PROPELL FOR BÅT BAKGRUNN FOR OPPFINNELSEN 1. Oppfinnelsens område Den foreliggende oppfinnelsen vedrører generelt en propell for anvendelse i en båt, og mer spesifikt en propell som kan øke båtens fremdriftskraft.

Detaljer

Norsk patent nr.: (patentet) Tittel: Anlegg og fremgangsmåte for nedsmelting og rensing av snø og is Innehaver: NCC Construction AS

Norsk patent nr.: (patentet) Tittel: Anlegg og fremgangsmåte for nedsmelting og rensing av snø og is Innehaver: NCC Construction AS Patentstyret Postboks 8160 Dep. 0033 Oslo Oslo, 6. april 2016 Deres ref.: 20090381 Vår ref.: P3768NO00-EH Norsk patent nr.: 334886 (patentet) Tittel: Anlegg og fremgangsmåte for nedsmelting og rensing

Detaljer

AVGJØRELSE 10. mai 2016 PAT 15/004. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 10. mai 2016 PAT 15/004. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 10. mai 2016 PAT 15/004 Klager: Selantic AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Haakon Aakre og Inger Berg Ørstavik har kommet frem til

Detaljer

Realitetsuttalelse i patentsøknad nr

Realitetsuttalelse i patentsøknad nr Acapo AS Postboks 1880 Nordnes 5817 BERGEN Oslo, 2012.10.16 Deres referanse:p15731no00 Svarfrist: 2013.04.18 Søknadsnr.: 20120311 (må oppgis ved svar) 1 Søker: Leiv Vidar AS, Bjarne Johnsen AS Realitetsuttalelse

Detaljer

FMC Kongsberg Subsea AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Arvid Øvrebø og Johannes Hope

FMC Kongsberg Subsea AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Arvid Øvrebø og Johannes Hope AVGJØRELSE Sak: 16/00078 Dato: 6. mars 2017 Klager: Representert ved: FMC Kongsberg Subsea AS Onsagers AS Innklaget: Representert ved: Aker Subsea AS Protector IP Consultants AS Klagenemnda for industrielle

Detaljer

AVGJØRELSE 23. februar 2015 Sak PAT 14/005. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 23. februar 2015 Sak PAT 14/005. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 23. februar 2015 Sak PAT 14/005 Klager: Naturtorv AS Representert ved: Zacco Norway AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Elisabeth Ohm, Johannes Hope og

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 332779 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. F24H 4/02 (2006.01) F24H 4/04 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 20130 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 2011.02.24 (8) Videreføringsdag

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Sammendrag og figur. Klasser. IPC-klasse. Finn patenter, varemerker og design i Norge

Søk. Nøkkelinformasjon. Sammendrag og figur. Klasser. IPC-klasse. Finn patenter, varemerker og design i Norge Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Paten Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.12.10 11:57:00 Tittel Status Detaljstatus Patentnummer 330761 Søknadsnummer 20072798 Inngitt 2007.06.01

Detaljer

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE Sak: 16/00064 Dato: 7. mars 2017 Klager: Representert ved: FMC Kongsberg Subsea AS Onsagers AS Innklaget: Representert ved: Aker Oilfield Services Operation AS Protector Intellectual Property

Detaljer

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE Sak: 16/00052 Dato: 15. februar 2017 Klager: Representert ved: Nexans og Statoil ASA Onsagers AS Innklaget: Representert ved: Aker Subsea AS Protector Intellectual Property Consultants AS Klagenemnda

Detaljer

AVGJØRELSE 25. november 2014 Sak PAT 13/039. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 25. november 2014 Sak PAT 13/039. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 25. november 2014 Sak PAT 13/039 Klager: O.B. Wiik AS Representert ved: Oslo Patentkontor AS Innklaget: Rubb International AS Representert ved: Onsagers AS Klagenemnda for industrielle rettigheter

Detaljer

Vedlagt følger sammenlikningsdata A2 og A3 samt en presentasjon som redegjør for krav til bevisførsel for teknisk effekt.

Vedlagt følger sammenlikningsdata A2 og A3 samt en presentasjon som redegjør for krav til bevisførsel for teknisk effekt. Patentstyret Postboks 8160 Dept 0033 Oslo Patentavdelingen Dato 8. oktober 2013 Deres ref. NO330244 Vår ref. P61103399NO00M Norge Innsigelse mot NO330244 Vi viser til Patentstyrets skriv datert henholdsvis

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 19724 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B63H 23/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.12. (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

Om ulike muligheter for å angripe patenter. Partner og advokat Inga Kaasen Dr. philos. (bioteknologi)

Om ulike muligheter for å angripe patenter. Partner og advokat Inga Kaasen Dr. philos. (bioteknologi) Om ulike muligheter for å angripe patenter Partner og advokat Inga Kaasen Dr. philos. (bioteknologi) Om ulike måter for å angripe patenter Angripe patentet- én av flere muligheter Muligheter under søknadsbehandlingen

Detaljer

Patentstyret Postboks 8160 Dept 0033 Oslo Patentavdelingen. Norge Innsigelse mot NO330244

Patentstyret Postboks 8160 Dept 0033 Oslo Patentavdelingen. Norge Innsigelse mot NO330244 Patentstyret Postboks 8160 Dept 0033 Oslo Patentavdelingen Dato 28. november 2012 Deres ref. NO330244 Vår ref. P61103399NO00M KAB Norge Innsigelse mot NO330244 Vi viser til Patentstyrets skriv datert 29.

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 218466 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B67C 3/26 (06.01) B6D 47/ (06.01) B67C 7/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.02. (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP22342 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22342 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F2D 23/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01.27 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

AVGJØRELSE 20. mai 2014 Sak PAT 13/008. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 20. mai 2014 Sak PAT 13/008. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 20. mai 2014 Sak PAT 13/008 Klager: Novartis AG Representert ved: Zacco Norway AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Tom Kristensen

Detaljer

AVGJØRELSE 19. august 2014 Sak PAT 13/010. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 19. august 2014 Sak PAT 13/010. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 19. august 2014 Sak PAT 13/010 Klager: Sepracor Inc Representert ved: Zacco Norway AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Tom Kristensen

Detaljer

Leketøysbyggesett. Med det er det mulig f.eks. for et barn å bygge konstruksjoner, så som leketøysfigurer med leddede kroppsdeler.

Leketøysbyggesett. Med det er det mulig f.eks. for et barn å bygge konstruksjoner, så som leketøysfigurer med leddede kroppsdeler. 1 Leketøysbyggesett Foreliggende oppfinnelse vedrører et leketøysbyggesett omfattende en gruppe av byggeelementer, som hvert har minst én kule anordnet på byggeelementet, og hvor kulen er koblet til andre

Detaljer

17/ desember Kongsberg Maritime AS Protector IP Consultants AS. Henning Skjold-Larsen Onsagers AS

17/ desember Kongsberg Maritime AS Protector IP Consultants AS. Henning Skjold-Larsen Onsagers AS AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00046 1. desember 2017 Klager: Representert ved: Kongsberg Maritime AS Protector IP Consultants AS Innklaget: Representert ved: Henning Skjold-Larsen Onsagers AS Klagenemnda for

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 333261 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 333261 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 333261 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. E21B 43/34 (06.01) E21B 43/36 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 1114 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 11..27 (8) Videreføringsdag

Detaljer

AVGJØRELSE. Det meddelte patentet har 11 patentkrav hvorav patentkrav 1 og 5 er selvstendige krav. De selvstendige patentkrav har følgende ordlyd:

AVGJØRELSE. Det meddelte patentet har 11 patentkrav hvorav patentkrav 1 og 5 er selvstendige krav. De selvstendige patentkrav har følgende ordlyd: AVGJØRELSE Vår ref.: OP2016/00035 Patentnr.: 336587 Søknadsnr.: 20150199 Innehaver: First Process AS Innehavers Acapo AS fullmektig: Innsiger: OptimarStette AS Innsigers fullmektig: Adviso Advokatfirma

Detaljer

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20110631 (13) A1. (51) Int Cl.

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20110631 (13) A1. (51) Int Cl. (12) SØKNAD (19) NO (21) 20110631 (13) A1 NORGE (51) Int Cl. E21B 33/035 (2006.01) E21B 43/12 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 20110631 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 2011.04.28 (85)

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7617 Patentsøknad nr. 1996 0519 Baker Hughes Corporation, Houston, Texas, USA

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7617 Patentsøknad nr. 1996 0519 Baker Hughes Corporation, Houston, Texas, USA Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7617 Patentsøknad nr. 1996 0519 Søker: Baker Hughes Corporation, Houston, Texas, USA Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av 30. juli

Detaljer

Lill Anita Grimstad, Arvid Øvrebø og Johannes Hope

Lill Anita Grimstad, Arvid Øvrebø og Johannes Hope AVGJØRELSE Sak: 16/00054 Dato: 6. februar 2017 Klager: Representert ved: Rolls-Royce Marine AS Acapo AS Innklaget: SmartMotor AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2384729 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61G /12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.04.08 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 332298 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 332298 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 332298 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. A01K 61/00 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 162 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 11.04.27 (8) Videreføringsdag (24) Løpedag 11.04.27

Detaljer

Mer spesielt tilveiebringer den foreliggende oppfinnelsen en undervannsklemme i samsvar med ingressen til patentkrav 1.

Mer spesielt tilveiebringer den foreliggende oppfinnelsen en undervannsklemme i samsvar med ingressen til patentkrav 1. - 1 - P4064NO00-KM Undervannsklemme Den foreliggende oppfinnelsen gjelder generelt en undervannsklemme for å holde én rørformet struktur sammen med en langstrakt guidestruktur anvendt i en undervannsoperasjon.

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Sammendrag og figur. Klasser. IPC-klasse. Finn patenter, varemerker og design i Norge

Søk. Nøkkelinformasjon. Sammendrag og figur. Klasser. IPC-klasse. Finn patenter, varemerker og design i Norge Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.10.07 12:05:00 Tittel Status Detaljstatus Patentnummer 330105 Søknadsnummer 20082957 Inngitt 2008.07.03

Detaljer

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) (13) A1. (51) Int Cl.

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) (13) A1. (51) Int Cl. (12) SØKNAD (19) NO (21) 141411 (13) A1 NORGE (1) Int Cl. E21B 36/00 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 141411 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 14.11.2 (8) Videreføringsdag (24) Løpedag 12.02.

Detaljer

Fremgangsmåte og apparat for separering av en væske fra en gassinnstrømning i en katalytisk reaktor

Fremgangsmåte og apparat for separering av en væske fra en gassinnstrømning i en katalytisk reaktor 1 Fremgangsmåte og apparat for separering av en væske fra en gassinnstrømning i en katalytisk reaktor Den foreliggende oppfinnelse er generelt relatert til separering av et flytende reaksjonsprodukt som

Detaljer

PROTOKOLL. Ved avgjørelsen i Patentstyrets første avdeling omfattet søknaden følgende 13 krav, inngitt den 11. juni 2009:

PROTOKOLL. Ved avgjørelsen i Patentstyrets første avdeling omfattet søknaden følgende 13 krav, inngitt den 11. juni 2009: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8049 Patentsøknad nr. 20014678 Søknadsdato: 2001.09.26 PCT-nummer: PCT/EP00/02455 (2000.03.21) Prioritetskrav: 1999.03.27 - DE19914066 Patentsøker: Celanese

Detaljer

Tittel: WC-SKÅL OG MONTERINGSSOKKEL BAKGRUNN FOR OPPFINNELSEN

Tittel: WC-SKÅL OG MONTERINGSSOKKEL BAKGRUNN FOR OPPFINNELSEN 1 Tittel: WC-SKÅL OG MONTERINGSSOKKEL BAKGRUNN FOR OPPFINNELSEN Oppfinnelsen vedrører WC-skåler og spesielt WC-skåler som omfatter verktøy for å forenkle monteringen av disse, og verktøyene for å forenkle

Detaljer

Magnic Innovations GmbH & Co. KG. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Magnic Innovations GmbH & Co. KG. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE Sak: 16/00144 Dato: 7. februar 2017 Klager: Representert ved: Magnic Innovations GmbH & Co. KG Onsagers AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita

Detaljer

konstruksjon Aker Kværner Offshore Partner AS Postboks 589, Strømsteinen 4003 STAVANGER Rytterfaret Hafrsfjord

konstruksjon Aker Kværner Offshore Partner AS Postboks 589, Strømsteinen 4003 STAVANGER Rytterfaret Hafrsfjord OPPFINNELSENS BENEVNELSE: Fremgangsmåte og anordning for å sikre en konstruksjon SØKER: Aker Kværner Offshore Partner AS Postboks 89, Strømsteinen 4003 STAVANGER OPPFINNER: Eirik Engevik Rytterfaret 34

Detaljer

DOBBELTSKRÅNENDE BAUGTANK FOR NLG-FARTØY

DOBBELTSKRÅNENDE BAUGTANK FOR NLG-FARTØY DOBBELTSKRÅNENDE BAUGTANK FOR NLG-FARTØY 1 Oppfinnelsens tekniske område Den foreliggende oppfinnelsen vedrører fremstilling av tette og varmeisolerte tanker integrert i en bæresktruktur, særlig skroget

Detaljer

AVGJØRELSE 31. mars 2015 Sak PAT 14/003. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 31. mars 2015 Sak PAT 14/003. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 31. mars 2015 Sak PAT 14/003 Klager: Biogen Idec Inc Representert ved: Oslo Patentkontor AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Elisabeth Ohm, Tom Kristensen

Detaljer

Håbamyrå Sandnes. Lasse Haugland Pastellveien Bryne. Postboks SANDNES

Håbamyrå Sandnes. Lasse Haugland Pastellveien Bryne. Postboks SANDNES OPPFINNELSENS BENEVNELSE: Verktøy for tilkopling til en wirelinetraktor SØKER: Aker Well Service AS Postboks 281 4066 STAVANGER OPPFINNER: Espen Osaland Håbamyrå 34 432 Sandnes Lasse Haugland Pastellveien

Detaljer

Håbamyrå SANDNES. Postboks SANDNES

Håbamyrå SANDNES. Postboks SANDNES OPPFINNELSENS BENEVNELSE: Anordning og fremgangsmåte for å knuse et glasslegeme samt anvendelse av anordningen SØKER: Aker Well Service AS Postboks 281 4066 STAVANGER OPPFINNER: Espen Osaland Håbamyrå

Detaljer

TRANSPORTENHET FOR LEVENDE FJÆRFE OM BORD PÅ EN LASTEBIL

TRANSPORTENHET FOR LEVENDE FJÆRFE OM BORD PÅ EN LASTEBIL 1 TRANSPORTENHET FOR LEVENDE FJÆRFE OM BORD PÅ EN LASTEBIL Oppfinnelsens område Den foreliggende oppfinnelsen vedrører generelt transport av levende fjærfe fra avls- til slaktesteder. Kjent teknikk 10

Detaljer

16/ mai EntroMission AS Ikke representert ved fullmektig. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

16/ mai EntroMission AS Ikke representert ved fullmektig. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE Sak: Dato: 16/00212 2. mai 2017 Klager: Representert ved: EntroMission AS Ikke representert ved fullmektig Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Elisabeth Ohm,

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2117944 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6D 21/02 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2011.09.0 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2261144 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6G 21/00 (06.01) B6G 21/08 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.07.08 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

Tittel: Fleksibelt rørformet element med tettende tapelag

Tittel: Fleksibelt rørformet element med tettende tapelag Tittel: Fleksibelt rørformet element med tettende tapelag Fagfelt Oppfinnelsen angår generelt fleksible rør og især en ny utforming for et fleksibelt rør med et tett båndlag. 5 Bakgrunn Fleksible rør er

Detaljer

er utformet for å likne veldig på en arm, ikke vil være en særlig god kandidat til en hale.

er utformet for å likne veldig på en arm, ikke vil være en særlig god kandidat til en hale. 1 Et lekebyggesett Foreliggende oppfinnelse vedrører et lekebyggesett omfattende separate byggeelementer tilpasset for bygging av en leketøysfigur, byggeelementene omfattende et antall kroppselementer

Detaljer

og driftsvinduet er betydelig redusert av værforhold.

og driftsvinduet er betydelig redusert av værforhold. - 1 - P4247NO01-KM Høytrykks stigerørssammenstilling Den foreliggende oppfinnelsen vedrører en høytrykks stigerørssammenstilling der en øvre del av sammenstillingen kan løsnes fra en stigerørsstreng som

Detaljer

P28416NO05. Fagfelt Oppfinnelsen angår generelt fleksible rør og især en ny utforming for et fleksibelt rør med et tett båndlag.

P28416NO05. Fagfelt Oppfinnelsen angår generelt fleksible rør og især en ny utforming for et fleksibelt rør med et tett båndlag. P28416NO05 1 5 30 35 Fagfelt Oppfinnelsen angår generelt fleksible rør og især en ny utforming for et fleksibelt rør med et tett båndlag. Bakgrunn Fleksible rør er vanlig og blir vanligvis fremstilt av

Detaljer

Elisabeth Ohm, Turid Helene Tronbøl og Tove Aas Helge

Elisabeth Ohm, Turid Helene Tronbøl og Tove Aas Helge AVGJØRELSE Sak: 16/00182 Dato: 15. mai 2017 Klager: APX Systems AS Innklaget: Representert ved: Profectum AS Bryn Aarflot AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Elisabeth

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 332939 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 332939 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 332939 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. E06B 9/323 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 071991 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 07.04.19 (8) Videreføringsdag (24) Løpedag 07.04.19

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 217368 B2 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B42D / (06.01) Patentstyret Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (21) Oversettelse publisert.04. (80) Dato for

Detaljer

akseltetningen. Derved kan den termiske belastningen på tetningen bedres, og faren for utettheter reduseres. I tillegg vil den på akseltetningen

akseltetningen. Derved kan den termiske belastningen på tetningen bedres, og faren for utettheter reduseres. I tillegg vil den på akseltetningen 1 Oppfinnelsen vedrører en strømningsmaskin som angitt i innledningen til patentkrav 1. En slik strømningsmaskin er eksempelvis kjent fra EP 1 972 4 A1. 1 2 3 40 EP 1 972 4 A1 anses å representere den

Detaljer

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20120717 (13) A1. (51) Int Cl. G01N 1/22 (2006.01)

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20120717 (13) A1. (51) Int Cl. G01N 1/22 (2006.01) (12) SØKNAD (19) NO (21) 1717 (13) A1 NORGE (1) Int Cl. G01N 1/22 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 1717 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 12.06. (8) Videreføringsdag (24) Løpedag 12.06. (30)

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. desember 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. desember 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7700 Patent nr. 317 823 Patentsøknad nr. 2001 3036 Søker / Patenthaver: Navion ASA, Stavanger Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Oslo Innsiger: Vetco Gas

Detaljer

Håbamyrå Sandnes. Lasse Haugland Pastellveien Bryne. Postboks SANDNES

Håbamyrå Sandnes. Lasse Haugland Pastellveien Bryne. Postboks SANDNES OPPFINNELSENS BENEVNELSE: Verktøy for tilkopling til en wirelinetraktor SØKER: Aker Well Service AS Postboks 281 4066 STAVANGER OPPFINNER: Espen Osaland Håbamyrå 34 432 Sandnes Lasse Haugland Pastellveien

Detaljer

PROTOKOLL. Ved avgjørelsen hadde patentet følgende to selvstendige krav:

PROTOKOLL. Ved avgjørelsen hadde patentet følgende to selvstendige krav: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7510 Patentnr. 311 639 Søknad nr. 2000 1743 Patenthaver: GTO Subsea AS, Tustna Fullmektig: Curo AS, Heimdal, Trondheim Innsiger: ScanMudring AS, Mandal Fullmektig:

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 21847 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F24F 7/08 (06.01) F24F 11/04 (06.01) F24F 12/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.12.02 (80)

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) (13) B1 NORGE (51) Int Cl. E21B 33/06 (2006.01) E21B 19/00 (2006.01) E21B 29/00 (2006.01) E21B 19/09 (2006.01) E21B 17/01 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 20120665 (86) Int.inng.dag

Detaljer

AVGJØRELSE 26. august 2015 Sak PAT 13/020. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 26. august 2015 Sak PAT 13/020. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 26. august 2015 Sak PAT 13/020 Klager: Schering Corporation et al. Representert ved: Tandbergs patentkontor AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 331339 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. E21B 33/03 (06.01) F16J 1/08 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 093178 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 09.. (8) Videreføringsdag

Detaljer

[B] (II) UTLEGNINGSSKRIFT Ni". 143551

[B] (II) UTLEGNINGSSKRIFT Ni. 143551 [B] (II) UTLEGNINGSSKRIFT Ni". 143551 NORGE [NO] [C] (45) PATETTT MEDDELT 4.MAES 1981 (51) Inf Cl. 1 G 21 C 13/02 STYRET FOR DET INDUSTRIELLE RETTSVERN (21) Palentsølcnad nr. 761334 (22) Inngiti 2 0. 0

Detaljer

AVGJØRELSE 4. mai 2015 Sak PAT 13/022. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 4. mai 2015 Sak PAT 13/022. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 4. mai 2015 Sak PAT 13/022 Klager: Tidal Sails AS Representert ved: Håmsø Patentbyrå AS Innklaget: Aqua Energy Solutions AS Representert ved: Acapo AS Klagenemnda for industrielle rettigheter

Detaljer

Langflåtveien STAVANGER. Postboks SANDNES

Langflåtveien STAVANGER. Postboks SANDNES OPPFINNELSENS BENEVNELSE: Fremgangsmåte og anordning for å sikre en brønn under innslusing av et brønnverktøy SØKER: Aker Well Service AS Postboks 281 4066 STAVANGER OPPFINNER: Åsmund Solland Langflåtveien

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2491293 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F17C 3/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.11.2 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

[B] (1>) UTLEGNINGSSKRIFT J«Tr. 137288. (51) In». Cl. 2 F 04 D 29/58. (21) Patenlsøknad nr. 4253/72. (22) Inngitt 21.11.72. (23) Løpedag 21.11.

[B] (1>) UTLEGNINGSSKRIFT J«Tr. 137288. (51) In». Cl. 2 F 04 D 29/58. (21) Patenlsøknad nr. 4253/72. (22) Inngitt 21.11.72. (23) Løpedag 21.11. [B] (1>) UTLEGNINGSSKRIFT J«Tr. 137288 NORGE [NO] (51) In». Cl. 2 F 04 D 29/58 STYRET FOR DET INDUSTRIELLE RETTSVERN (21) Patenlsøknad nr. 4253/72 (22) Inngitt 21.11.72 (23) Løpedag 21.11.72 (41) Ålment

Detaljer

Innhold. Forord til tredje utgave... 5

Innhold. Forord til tredje utgave... 5 Forord til tredje utgave... 5 I. I Innledning... 13 1. Patentrett og immaterialrett... 13 2. Patentsystemets opprinnelse og begrunnelse... 16 3. Noen patentrettslige prinsipper... 26 4. Patenterbarhetsvilkårene...

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2404809 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B62D 21/02 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.07.22 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

AVGJØRELSE 21. april 2016 Sak PAT 14/002. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 21. april 2016 Sak PAT 14/002. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 21. april 2016 Sak PAT 14/002 Klager: Aker Subsea AS Representert ved: Protector Intellectual Property Consultants AS Innklaget: FMC Kongsberg Subsea AS Representert ved: Onsagers AS Klagenemnda

Detaljer

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) (13) A1. (51) Int Cl. B65G 57/18 ( ) B65G 57/20 ( ) B65G 1/08 (2006.

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) (13) A1. (51) Int Cl. B65G 57/18 ( ) B65G 57/20 ( ) B65G 1/08 (2006. (12) SØKNAD (19) NO (21) 0739 (13) A1 NORGE (1) Int Cl. B6G 7/18 (06.01) B6G 7/ (06.01) B6G 1/08 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 0739 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag.0. (8) Videreføringsdag

Detaljer

GUMMIBELEGG TIL ET SPALTERISTELEMENT. Beskrivelse

GUMMIBELEGG TIL ET SPALTERISTELEMENT. Beskrivelse 1 GUMMIBELEGG TIL ET SPALTERISTELEMENT Beskrivelse Oppfinnelsen vedrører et gummibelegg til et spalteristelement med et avlangt, i det vesentlige plateformet profillegeme, i hvis midtre tverrsnittsområde

Detaljer

Anordning og fremgangsmåte for fjerning av barrer fra støpeformer og støpeinstallasjoner med en slik anordning

Anordning og fremgangsmåte for fjerning av barrer fra støpeformer og støpeinstallasjoner med en slik anordning Anordning og fremgangsmåte for fjerning av barrer fra støpeformer og støpeinstallasjoner med en slik anordning Foreliggende oppfinnelse angår en innretning for tildanning av støpejernbarrer fra kokiller.

Detaljer

Patentstyrets avgjørelse av innsigelse

Patentstyrets avgjørelse av innsigelse AVGJØRELSE Vår ref.: OP2008/00070 Patentnr.: 323381 Søknadsnr.: 20050552 Innehaver: Statoil ASA, Nexans Innehavers Acapo AS fullmektig: Innsiger: Aker Subsea AS Innsigers Protector Intellectual Property

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 339892 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. E21B 36/00 (06.01) F28G 1/00 (06.01) F28D 3/02 (06.01) B08B 9/02 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 1173 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag

Detaljer

Oppfinnelsen angår generelt fleksible rør og især en ny utforming for et fleksibelt rør med et tett båndlag og en fremgangsmåte for å fremstille et

Oppfinnelsen angår generelt fleksible rør og især en ny utforming for et fleksibelt rør med et tett båndlag og en fremgangsmåte for å fremstille et 1 1 2 3 Oppfinnelsen angår generelt fleksible rør og især en ny utforming for et fleksibelt rør med et tett båndlag og en fremgangsmåte for å fremstille et rør. Fleksible rør er vanlig og blir vanligvis

Detaljer

Oppfinnelsen angår et skaputtrekk, eksempelvis skaputtrekk for høyskap, omfattende en translatorisk bevegelig uttrekksramme med en øvre

Oppfinnelsen angår et skaputtrekk, eksempelvis skaputtrekk for høyskap, omfattende en translatorisk bevegelig uttrekksramme med en øvre 1 1 2 3 40 Oppfinnelsen angår et skaputtrekk, eksempelvis skaputtrekk for høyskap, omfattende en translatorisk bevegelig uttrekksramme med en øvre skaplegemeføring for anordning i innerrommet av et skaplegeme,

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2231428 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60H 1/32 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.11.26 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

Før foreliggende patentsøknad ble godkjent til meddelelse, ble følgende publikasjoner (mothold) anført av Patentstyrets første avdeling:

Før foreliggende patentsøknad ble godkjent til meddelelse, ble følgende publikasjoner (mothold) anført av Patentstyrets første avdeling: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7966 Patent nr. 318 692 Patentsøknad nr. 2003 1585 Søker / Patenthaver: Dalseide & Fløysand Group AS, Postboks 273 Slåtthaug, 5851 Bergen Fullmektig: Tandbergs

Detaljer