HMS-strategi SØ Statusrapport pr

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HMS-strategi SØ 2015-2020 Statusrapport pr 30.06.2015"

Transkript

1 1 / 8 HMS-strategi SØ Statusrapport pr Fotomontasje: kommunikasjonsavdelingen v/nina Charlotte Bjerke og Berit Louise Palm Helse, Miljø og Sikkerhet for medarbeidere, ledere, pasienter og besøkende

2 2 / 8 STATUSRAPPORT HMS PR HMS-strategien 1 ble vedtatt i administrerende direktørs ledermøte , arbeidsmiljøutvalget og behandlet i styret Det ble fattet vedtak om halvårlig rapportering på realisering av mål og tiltak. Vi mottar gjerne innspill på rapportens form og innhold for å utvikle et godt styringsverktøy. Sarpsborg, Trond Smogeli/s. direktør FM 2 Terje Engvik/s. HMS-sjef Innhold 1 RAPPORTENS FORMÅL MÅL OG RESULTATOPPNÅELSE PRIORITERTE HMS MÅL-INDIKATORER SYSTEMATISK HMS-ARBEID - ANDEL ENHETER MED AKTIV ELEKTRONISK HMS HANDLINGSPLAN HELSE UTVIKLING I SYKEFRAVÆR YTRE MILJØ - AVFALLSSORTERINGSGRAD JOBBSIKKERHET - PÅFØRTE VOLDSSKADER PÅ ANSATTE IVERKSATTE TILTAK I STRATEGISKE INNSATSOMRÅDER FRA HMS-STRATEGIEN - IVERKSATTE TILTAK EVALUERING AV HMS GRUNNKURS, HMS MINIKURS OG HMS AKSJONSMØTE VEDLEGG MÅLEKART UNDER UTARBEIDELSE FRAM MOT HMS ÅRSRAPPORT FOR Saksgang: Organ Leder Stilling Dato Ledermøte Just Ebbesen Administrerende direktør Arbeidsmiljøutvalget Just Ebbesen Administrerende direktør Foretakstillitsvalgte Just Ebbesen Administrerende direktør Styret Peder Olsen Styreleder En strategi (plan)kan være å beslutte hva en vil oppnå (mål), prioritere hva en vil gjøre (fokus og tiltak), hvem som skal gjøre det, når man skal gjøre det, hva det vil koste, hvordan måle ønskede resultater» (Grønhaug, Hellesøy og Kaufmann, 2006). 2 FM: divisjon Facility Management (HMS-avdeling, Eiendomsavdeling, Sykehusservice (renhold, mat, internt servicesenter, portørtjeneste))

3 3 / 8 1 RAPPORTENS FORMÅL Å informere styrende og partssammensatte organer for å realisere mål, strategier og tiltak i det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet (HMS). Å kunne overvåke og vurdere om det systematiske HMS-arbeidet ved Sykehuset Østfold er i tråd med myndighetskrav og interne prosedyrer. HMS-strategi SØ finner du i elektronisk kvalitetssystem (EK) her og på styrets sider her under sak fra styremøte MÅL OG RESULTATOPPNÅELSE 2.1 Prioriterte HMS mål-indikatorer I HMS-strategien ble det utformet et målekart med 11 målindikatorer. I realisering av strategien har vi sett behov for et bredere målekart, også på bakgrunn av føringer fra Helse Sør-øst. Vedlegg 1 viser oversikt over et målekart med målindikatorer som utvikles fram mot «HMS årsrapport 2015» i februar Det betyr en revidering av målekartet i strategiplanen. I løpende rapportering ut over årsrapport anbefales følgende prioriterte målindikatorer: - Systematisk HMS-arbeid: andel enheter med aktive HMS handlingsplaner med riktig kvalitet. - Helse med med målindikator sykefravær på foretaks- og avdelingsnivå. - Ytre miljø med målindikator sorteringsgrad for kildesortering av avfall. - Jobbsikkerhet med målindikator antall «påførte voldsskader på ansatte». 2.2 Systematisk HMS-arbeid - andel enheter med aktiv elektronisk HMS handlingsplan I tråd med internkontrollforskrift for helse, miljø og sikkerhet og intern prosedyre (D03607), skal avdelinger og seksjoner ha aktive HMS handlingsplaner med prioriterte mål og tiltak i det systematiske HMS-arbeidet. Det skal angis problemstilling, kostnad, ansvar, frist, effekt og status for tiltak samt involvering av verneombud. Til grunn ligger kartlegging av arbeidsmiljøet gjennom vernerunde, medarbeiderundersøkelsen, medarbeidersamtaler, risikovurderinger og evt. uønskede hendelser. Status Det gjøres mye godt HMS-arbeid i SØ. En kvalitativ gjennomgang av HMS handlingsplaner pr viser dog at anslagsvis 60 % av enhetene har aktive HMS handlingsplaner. Tabell 1: HMS handlingsplaner pr Kilde: ansvarskontoplan/hms handlingsplaner på intranett Nivå Antall enheter %-vis andel Mål 2015 Ca % Status: God eller meget god kvalitet Ca % Svak/har ikke handlingsplan Ca % Tiltak - Det tas høyde for at enkelte seksjoner er så små at de inngår i avdelingssjefens HMS handlingsplan. Dette søkes korrigert til neste rapportering gjennom dialog med avdelingssjefene. - Gjennomgangen viser at SØ pr dato ikke er innenfor de krav som stilles i internkontrollforskriften, arbeidsmiljøloven og i intern prosedyre ved å sette mål, foreta risikovurdering og ha en plan med tiltak det systematiske HMS-arbeidet. Til tross for stort fokus på HMS handlingsplan med tilbud om bistand og opplæring har det i begrenset grad skjedd en positiv utvikling i Det anbefales tiltak for måloppnåelse innen I seksjoner hvor leder har bedt om bistand fra HMS-stab, viser erfaringe7r at leder og verneombud utarbeider en HMS handlingsplan med god kvalitet gjennom 1-2 timers veiledning. Deretter kan handlingsplanen benyttes aktivt i det systematiske HMS-arbeidet ved bruk i ledermøter, personalmøter og i partssammensatte møter mellom leder, verneombud og tillitsvalgte.

4 4 / 8 Enkelte avdelingssjefer har gjennomført HMS aksjonsmøte for egen ledergruppe hvor opplæring i bruk av HMS handlingsplan inngår. Temaet er også en viktig del av månedlig HMS minikurs. - Det anbefales at avdelingssjefer med seksjoner uten HMS handlingsplan, setter av tid til informasjon og veiledning fra HMS-sjef eller HR-rådgiver i ledergruppen. - Alternativt kan avdelingssjef bestille 2-timers HMS-aksjonsmøte for ledergruppen og verneombud, eller be aktuelle ledere delta på HMS minikurs. 2.3 Helse utvikling i sykefravær Tabell 2: Sykefravær i % på foretaksnivå mnd. Total 8,7 7,7 8,2 8,4 7,5 7,3 Korttid < 16 d - 2,1 2,3 2,2 2,0 2,1 Langtid >16 d - 5,6 5,9 6,2 5,5 5,2 Status - Vi ser en gledelig positiv trend. - Mange avdelinger jobber godt med nærværsarbeid og nærværsprosjekter. - Rydding og holdningsarbeid gir meget gode resultater. Slipper man fokuset går det lett tilbake. - Stor fremgang , dog med stagnering siste to måneder vs Det er en utfordring for mange seksjonsledere å utøve relasjonell ledelse (stort kontrollspenn). SØs mål i 2016 er en reduksjon fra 7,5 % i 2014 til 6,5 % sykefravær hvilket betyr ca 50 flere årsverk på jobb i SØ. Alle avdelinger og seksjoner skal i tråd med intern prosedyre sette mål for sykefraværet. Tiltak - Fortsett det gode arbeidet for å nå mål i egen enhet. - Følge utviklingen nøye på foretaks, avdelings- og seksjonsnivå. - HMS og nærvær/sykefravær på agendaen i ledermøte og kontaktmøte med verneombud og tillitsvalgte (partssamarbeid). - Bistand fra HMS-stab, intern IA-rådgivere, bedriftshelsetjenesten og NAVs IA-rådgivere. - Iverksette nærværsprosjekter ved høyt fravær. - Tilby et møtested for seksjonsledere for læring på tvers? Drøftes i AMU. 2.4 Ytre miljø - avfallssorteringsgrad Tabell 3: avfallssorteringsgrad i % Avfallssorteringsgrad 41 % 45 % 43 % Status SØ ble ISO miljøsertifisert i desember Sorteringsgraden forteller hvor stor andel av avfallet som sorteres i avfallstyper og ikke blir restavfall. Målet er en sorteringsgrad på over 50 % for hele Riktig avfallssortering gir økt andel materialgjenvinning hvilket er positivt miljømessig og økonomisk. Tiltak Et mål på over 50 % synes å være ambisiøst. HMS-avdelingen er ikke kjent med sykehus som har oppnådd høyere sorteringsgrad enn 45 %. - Målet revurderes fra Ved ibruktakelse på Kalnes og i hele SØ tilbys alle enheter besøk av miljøvert eller miljøingeniør for opplæring i kildesortering. - Plast anbefales kildesortert kun hvor det er større volumer (Senter for laboratoriemedisin, renhold, kjøkken, kafe, dialysen og servicegård). - Norsk Gjenvinning AS er ny leverandør av avfallstjenester fra (Kalnes). Sammen med leverandør skal SØ drive kontinuerlig forbedring av kvalitet, service og effektivitet i hele verdikjeden fra avfallet produseres fram til materialgjenvinning, forbrenning eller deponi.

5 5 / Jobbsikkerhet - påførte voldsskader på ansatte Arbeidsmiljøet skal i tråd med arbeidsmiljølovens 1-1 gi full trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger. Uttak fra Synergi viser følgende tall: Tabell 4: Påførte voldsskader på ansatte i SØ Påførte voldsskader Kategorier: Bitt, spytting, bruk av gjenstand, lugging/slag/spark/kloring, strupe/kvelertak, annet Tabell 5: Påførte voldsskader på ansatte i SØ - pr kvartal 2014 og kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal Status Målet er null påførte voldsskader på ansatte. Fra var det en nedgang på 29 % i antall registrerte «påførte voldsskader» på ansatte. De fleste voldsskader er rapportert innen Psykisk helsevern og omfatter både fysiske og psykiske skader. Ledere, verneombud og medarbeider har fokus på å forhindre voldsepisoder. Ledelsen for psykiatrisk avdeling og voksenhabilitering mener at det er en underrapportering og reelt mange flere hendelser enn det som er registrert i Synergi. Rapporteringen antas å være unyansert. Enkelte verneombud gir samme tilbakemelding. Ledere og medarbeidere ved avdelingen har gjennomgått opplæring i konflikthåndtering før ibruktakelse på Kalnes. Det har etter ibruktakelse vært alvorlige hendelser hvor medarbeider er påført skader. Ledelsen ved en av DPSene har meldt om alvorlig voldsskade og ønsker dialog på temaet. Gjennom internrevisjoner for HMS melder medarbeidere og ledere i ambulansetjenesten om et økende antall utagerende pasienter, uten at dette er dokumentert. Tiltak: Sykehuset Østfold skal utføre pasientbehandling med høy kvalitet og pasientsikkerhet. Tiltak anbefales for å sikre en trygg arbeidssituasjon for alle og å redusere risiko for påført voldsskade: 1. Iverksatte tiltak gjennom HMS-strategien: 1. Medarbeidere og ledere ved Avdeling for rusbehandling, Prehospital avdeling og en seksjon i Kirurgisk avdeling tilbys opplæring i konflikthåndtering i Et opplegg med faste kurs i konflikthåndtering (teori og praktiske øvelser) fra 2016 er under utarbeidelse. Målgruppe: medarbeidere og ledere fra kliniske og administrative enheter. Kursledere er medarbeidere fra sikkerhetsseksjonen på Kalnes. 2. Nytt tiltak som anbefales fra 4. kvartal 2015: 1. Avdelingssjefer, seksjonsledere og verneombud innen psykisk helsevern, prehospital avdeling og somatisk akuttmottak inviteres til et møte med følgende formål: å sikre at det gjennomføres tilstrekkelig med risikovurderinger. å sikre at medarbeidere og ledere gis opplæring i forhold til hva de er eksponert for av arbeidsmiljø og helserisiko, jf. arbeidsmiljølovens å bidra til ensartet melde- og registreringspraksis i Synergi for å overvåke utviklingen. Det bør vurderes å registrere skade som fører til fravær. 2. Å drøfte behov for årlig møteplass med kunnskapsdeling som grunnlag for nye tiltak. 3. Å innhente erfaringer fra andre sykehus. 3. Hovedverneombud, koordinerende verneombud og bedriftshelsetjenesten anbefales invitert i arbeidet samt relevante ressurser fra HMS-stab.

6 6 / 8 3 IVERKSATTE TILTAK I strategiske innsatsområder fra HMS-strategien - iverksatte tiltak Strategisk innsatsområde 1. Styrket mål- og resultatoppfølging for ledere på alle nivåer innen HMS 2. HMS integrert i virksomhetsstyring og virksomhetskultur 3. Styrket kompetanseutvikling for ledere, medarbeidere, verneombud (VO) og tillitsvalgte (TV) 4. Styrket samordning, tilgjengelighet og kundevennlighet fra HMS stab og støttesystemer Tabell 6: Iverksatte tiltak Iverksatte tiltak 1. HMS-måleindikator integreres i lederavtaler. 1. HMS-måleindikator integreres i lederavtaler. 2. HMS-mål og status settes på dagsorden på administrerende direktørs ledermøter, AMU, FTV-møte og i styret. 1. Revidert 3-dagers obligatorisk HMS grunnkurs for ledere, verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalget 2. Tilbud om 2 timers HMS aksjonsmøte til alle avdelinger (avdelingssjef, seksjonsledere, verneombud, tillitsvalgt). Gjennomført 3 pilotmøter og 6 møter 3. Månedlig tilbud om 3-timers HMS minikurs for ledere, verneombud og tillitsvalgte. 50 deltakere 4. Tilbud om HMS miniseminar i «Arbeidsglede på jobben». Bestilt av 4 seksjoner 5. Kurs i forebygging og håndtering av vold- og trusselhendelser for Avdeling for rusbehandling, Prehospital avdeling (november 2015) og en seksjon ved Kirurgisk avdeling (september 2015) 6. Åpent kurs for medarbeidere og ledere fra 2016 i forebygging og håndtering av vold- og trusselhendelser er under planlegging 7. Proaktivt tilbud om lederstøtte og veiledning 1. HMS fagdag for ledere og medarbeidere innen HMS-stab og samarbeidspartnere 2. Opprettelse av HMS serviceavtale for enkeltroller/enheter. 3. Revidert sjekkliste for utsjekk og risikovurdering av HMS-faktorer for vernerunde o.a. 4. Utforming av helhetlig struktur og innhold for HMS på intranett for ledere, verneombud 5. Utforming av helhetlig struktur og innhold for HMS på intranett for ledere, verneombud 5. Styrket ivaretakelse av HMS ved endring og omstilling 6. Ivaretakelse av ytre miljø 1. HMS sjekkliste gjennomgås og signeres av avdelingssjef og verneombud i KIB 2. Formål: lov- og prosedyrehjemlet risikovurdering og ivaretakelse av HMS ved omstilling 2. Risikovurdering er sentralt tema på månedlig HMS minikurs 1. Ny leverandør av avfallstjenester (Norsk Gjenvinning) fra Sikre best mulig løsning for avfallshåndtering og kildesortering på Kalnes basert på avfallsstrategi og logistikkrapport (logistikk, rolleansvar, utstyr, opplæring, informasjon, avviksoppfølging) 3. Periodisk revisjon fra av SØs miljøstyringssystem ISO fra DNV GL i uke 35 Enkelte tiltak fullføres i 2015, andre vil gå inn i 2016.

7 7 / Evaluering av HMS grunnkurs, HMS minikurs og HMS aksjonsmøte Tabell 7: Evaluering av HMS grunnkurs og HMS minikurs Tiltak Formål Antall ledere, VO og TV Lovhjemlet opplæring Styrke HMS-kompetansen 1 HMS grunnkurs for ledere, verneombud og AMUs medlemmer 3 HMS minikurs for ledere, verneombud, tillitsvalgte Styrke HMS-kompetansen Faglig innhold 4 ledere 21 verneombud - 47 totalt Nytteverdi jobbsituasjon 5,0 5,0 Kurset som helhet 5,0 5,0 5,2 5,5 5,4 Grad av fornøydhet fra deltakere på skala 1-6 med 6 som beste score. Evalueringen er oppsummert av fag- og kompetanseavdelingen v/martine Hemstad Lyslid og Thor Hoff. Tabell 8: Evaluering av 7 HMS aksjonsmøter Tiltak Formål Ledere, VO og TV 7 HMS aksjonsmøter for avdelingens ledergruppe med VO og TV deltakelse Styrke HMSkompetanse Forbedringsprosess i utvalgte seksjoner Snitt 49 ledere 10 VO, 3 TV Totalt sett fornøyd Oppfølging fra HMS-stab etter møtet Anbefale tilbudet til kolleger Egen innsats etter møtet 4,8 4,8 5,0 3,8 Grad av fornøydhet fra deltakere på skala 1-6 med 6 som beste score. Evalueringen fremgår av rapport fra Quest back spørreundersøkelse utført av Bjørn Kristian Bjercke i divisjon FM.

8 8 / 8 4 VEDLEGG 4.1 Målekart under utarbeidelse fram mot HMS årsrapport for 2015 Prioriterte målindikatorer jf. rapportens punkt 2.1 er uthevet. HMS målindikatorer foretaksnivå Nr 1 Andel enheter m/aktiv HMS handlingsplan Nr 2 Sykefravær Nr 3 Arbeidsrelatert fravær Nr 4 Antall uføre og uføregrad Nr 5 Jobbtilfredshet i medarbeiderundersøkelsen Nr 6 Svarprosent i medarbeiderundersøkelsen Nr 7 Andel ansatte involvert i medarbeiderundersøkelsen Nr 8 Avfallsmengde i tonn Nr 9 Avfallssorteringsgrad i % Nr 10 Matavfall - tonn Nr 11 Energiforbruk megawattimer Nr 12 Transportkilometer (person og vare) Nr 13 Samlet vannforbruk Nr 14 Trusler om vold mot ansatte Nr 15 Påført voldsskade på ansatte Nr 16 Smitteeksponering (inkl smittevern) Nr 17 Psykososialt - arbeidsbelastning og tidspress Nr 18 Psykososialt - mobbing og trakassering Nr 19 Brannsikkerhet - meldte avvik Synergi Nr 20 Beredskapsplaner oppdatert Nr 21 Beredskapsplaner kjent for ledere Nr 22 Lederes brukertilfredshet med HMS-stab

HMS-strategi SØ 2015-2020 Helse, Miljø og Sikkerhet for medarbeidere, ledere, pasienter og besøkende

HMS-strategi SØ 2015-2020 Helse, Miljø og Sikkerhet for medarbeidere, ledere, pasienter og besøkende 1 / 20 HMS-strategi SØ -2020 Helse, Miljø og Sikkerhet for medarbeidere, ledere, pasienter og besøkende Fotomontasje: kommunikasjonsavdelingen v/nina Charlotte Bjercke og Berit Louise Palm Tid for HMS!

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 SAK NR 030-2012 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2011 ARBEIDSFORM OG RESULTATER

Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 SAK NR 030-2012 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2011 ARBEIDSFORM OG RESULTATER Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 SAK NR 030-2012 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2011 ARBEIDSFORM OG RESULTATER Forslag til vedtak: 1. Styret tar saken om den regionale

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

ÅRSRAPPORT 2012 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET ÅRSRAPPORT 2012 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Sammendrag Helse, miljø og sikkerhetsarbeidet (HMS) ved Universitetet i Bergen (UiB) har i 2012 samlet sett vært preget

Detaljer

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren Moss kommune 12.11.10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE

Detaljer

Forebygging og oppfølging av sykefravær

Forebygging og oppfølging av sykefravær FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Forebygging og oppfølging av sykefravær Sarpsborg kommune 25.1.11 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE OG GJENNOMFØRING...5

Detaljer

SYKEHUSET ØSTFOLD HF Årlig melding 2014 Fredrikstad, 23. februar 2015

SYKEHUSET ØSTFOLD HF Årlig melding 2014 Fredrikstad, 23. februar 2015 SYKEHUSET ØSTFOLD HF Årlig melding 2014 til Helse Sør-Øst RHF Fredrikstad, 23. februar 2015 Vedtatt i styret for Sykehuset Østfold 23. februar 2015 Behandlet i møte med foretakstillitsvalgte i Sykehuset

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF. Status sykefraværsarbeid - orientering. Saksnummer 47/2013. Saksbehandler: HR-sjef Lena E. Nielsen Møtedato: 19.6.

Styremøte i Helse Finnmark HF. Status sykefraværsarbeid - orientering. Saksnummer 47/2013. Saksbehandler: HR-sjef Lena E. Nielsen Møtedato: 19.6. Styremøte i Helse Finnmark HF Saksnummer 47/2013 Saksbehandler: HR-sjef Lena E. Nielsen Møtedato: 19.6.2013 Status sykefraværsarbeid - orientering Administrerende direktørs forslag til vedtak: Styret i

Detaljer

Årsrapport 2014 om helse, miljø og sikkerhet (HMS) ved UiT Norges arktiske universitet

Årsrapport 2014 om helse, miljø og sikkerhet (HMS) ved UiT Norges arktiske universitet Tromsø Museum - Universitetsmuseet Arkivref: 2014/5237 IBA004 Dato: 10.03.2015 Sak M 13/15 SAK M 13/15 Til: Museumsstyret Møtedato: 7. april 2014 Årsrapport 2014 om helse, miljø og sikkerhet (HMS) ved

Detaljer

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Namdalseid kommune Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Vedtatt i kommunestyre 5.2.2015 1 Innholdsfortegnelse: 1. Mål for samfunnsutviklingen (fra Kommuneplanen 2001-2012)... 4 1.1. Hovedmål... 4 1.2. Delmål

Detaljer

FORSLAG TIL SATSNINGSOMRÅDER 2015

FORSLAG TIL SATSNINGSOMRÅDER 2015 FORSLAG TIL SATSNINGSOMRÅDER 2015 - Oppfølging av Arbeidsmiljøundersøkelsen o Har enhetene forbedret seg på sine utvalgte områder siden forrige undersøkelse? o Har alle enheter gjennomført oppfølgingsmøter

Detaljer

Styresak. Maiken H. Jonassen m.fl. Styresak 12/15 O HMS-gjennomgang av tiltak og resultater for reduksjon av vold og trusler mot ansatte

Styresak. Maiken H. Jonassen m.fl. Styresak 12/15 O HMS-gjennomgang av tiltak og resultater for reduksjon av vold og trusler mot ansatte Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 06.02.2015 Saksbehandler: Saken gjelder: Maiken H. Jonassen m.fl. Styresak 12/15 O HMS-gjennomgang av tiltak og resultater for reduksjon

Detaljer

HMS årsrapport 2013. Versjon: 1.0

HMS årsrapport 2013. Versjon: 1.0 HMS årsrapport 2013 Versjon: 1.0 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Vernetjenesten... 3 2.1 Verneområder/verneombud... 3 2.2 Hovedverneombudet (HVO)... 4 2.3 HAMU/AMU... 4 2.4 Bedriftshelsetjenesten (BHT)...

Detaljer

HMS-årsrapport 2014. Til behandling i Styret 11.03.2015

HMS-årsrapport 2014. Til behandling i Styret 11.03.2015 HMS-årsrapport 2014 Til behandling i Styret 11.03.2015 - 1 - SAMMENDRAG Det ble i 2014 brukt mye ressurser for å følge opp ulike enheter i forbindelse med arbeidsmiljøundersøkelsen 2012/2013. NTNU besluttet

Detaljer

SATSNINGSOMRÅDER 2014

SATSNINGSOMRÅDER 2014 SATSNINGSOMRÅDER 2014 - Plan for BHT - Trening i arbeidstiden - Arbeidsmiljøundersøkelsen - 1 - Innhold 1.0 Innledning... - 3-2.0 NTNUs systematiske HMS-arbeid... - 3-2.1 HMS-systemet... - 3-2.1.1 Arbeidsmiljøutvalg...

Detaljer

AÅ rsrapport HMS 2013/2014

AÅ rsrapport HMS 2013/2014 S-sak xx/2014 AÅ rsrapport HMS 2013/2014 Sammendrag Årsrapport HMS skal sammenfatte og synliggjøre HMS-arbeidet for studieåret 2013/2014, trekke opp noen områder hvor høgskolen har utfordringer og foreslå

Detaljer

Sykefravær og nærvær

Sykefravær og nærvær FORVALTNINGSREVISJON Sykefravær og nærvær Meldal kommune Januar 2013 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Meldal kommunes kontrollutvalg i perioden april 2012

Detaljer

1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5

1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5 2 1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5 3. TA TAK I VERVET!...6 3.1. VERNEOMBUDSARBEID... 6 3.2 OPPLÆRING OG KOMPETANSEPLANLEGGING... 6 3.3 SAMARBEIDSAKTØRER... 7

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 HELS E, M I L J Ø O G S I KKERH E T U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N

ÅRSRAPPORT 2014 HELS E, M I L J Ø O G S I KKERH E T U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N ÅRSRAPPORT 2014 HELS E, M I L J Ø O G S I KKERH E T U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Sammendrag Helse, miljø og sikkerhetsarbeidet (HMS) ved Universitetet i Bergen (UiB) har i 2014 samlet sett vært

Detaljer

Rapport 2/2012 Regional revisjon av helseforetakenes styringssystem for eierkrav

Rapport 2/2012 Regional revisjon av helseforetakenes styringssystem for eierkrav UTK Rapport 2/2012 Regional revisjon av helseforetakenes styringssystem for eierkrav Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 9.1 2012 Rapport nr. 2/2012 Revisjonsperiode oktober 2010 september 2011 Virksomhet

Detaljer

Styresak 34/2012 Orienteringssak: Arbeidsmiljø og strategi for å få ned sykefravær

Styresak 34/2012 Orienteringssak: Arbeidsmiljø og strategi for å få ned sykefravær HMS-seksjonen Styresak 34/2012 Orienteringssak: Arbeidsmiljø og strategi for å få ned sykefravær Saksbehandler: Per-Ingve Norheim Saksnr.: 2008/3602 Dato: 11.05.2012 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg:

Detaljer

Vedlegg styresak 040-2013. HMS Årsrapport 2012

Vedlegg styresak 040-2013. HMS Årsrapport 2012 Vedlegg styresak 040-2013 HMS Årsrapport 2012 Innhold 1 Innledning 4 2 Arbeidsmiljø 4 3 HMS 4 3.1 Skader 5 3.2 Ergonomi 5 3.3 Medarbeiderundersøkelsen 6 3.4 Konfliktbehandling 6 3.5 Rus 6 3.6 Ledelse og

Detaljer

Ledelsens gjennomgang 3. tertial 2011...21 Formål...21 Sammendrag...21 Risikovurderinger...22 Tiltak...22 Styrende dokumenter...

Ledelsens gjennomgang 3. tertial 2011...21 Formål...21 Sammendrag...21 Risikovurderinger...22 Tiltak...22 Styrende dokumenter... 800 700 600 500 400 300 200 100 0 Hvem har avvikene Melder Nærmeste leder Saksbehandler Godkjenner Forskning, fag, kvalitet og undervisning 2008 2009 2010 Ledelsens gjennomgang 3.tertial 2011 Styringshjul

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON ARBEID MED HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) MERÅKER KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON ARBEID MED HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) MERÅKER KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON ARBEID MED HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) MERÅKER KOMMUNE APRIL 2015 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Meråker

Detaljer

Sykehuset Telemark HF. Årlig melding 2013. Skien 30. januar 2014

Sykehuset Telemark HF. Årlig melding 2013. Skien 30. januar 2014 Sykehuset Telemark HF Årlig melding 2013 til Helse Sør-Øst RHF Skien 30. januar 2014 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG...1 1. Om Sykehuset Telemark HF oppgaver og organisering...1 1.1. Visjon, virksomhetsidé

Detaljer

Helse - Miljø - Sikkerhet i KIM-senteret

Helse - Miljø - Sikkerhet i KIM-senteret Innhold: Målsetting for helse, miljø og sikkerhetsarbeidet... 4 Prinsipper:...4 Mål for inkluderende arbeidsliv...4 Lokale forbedringsområder ved enhetene...4 Merknader...4 1. Organisering av helse-, miljø

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Øyer kommune

Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Oppfølging av sykmeldte i Pleie og omsorg Rapport 2010-14 Forord Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Oppfølging av

Detaljer

Årsrapport 2014 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET. Sunnaas sykehus HF

Årsrapport 2014 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET. Sunnaas sykehus HF Årsrapport 2014 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET Sunnaas sykehus HF Sammendrag I 2014 har det det vært stor aktivitet først og fremst i forbindelse med nytt sykehusbygg, en spennende og utfordrende prosess for

Detaljer

SUNNAAS OG NESODDEN BEDRIFTSHELSETJENESTE

SUNNAAS OG NESODDEN BEDRIFTSHELSETJENESTE Rapport Nesodden kommune SUNNAAS OG NESODDEN BEDRIFTSHELSETJENESTE Rapport april 2014 Forfattere: Sunnaas og Nesodden BHT og BHTs eiere: Sunnaas sykehus HF ved HR-direktør og Nesodden kommune ved fagsjef

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Pensjonsalderen i 2014 holder seg på omtrent samme nivå som i 2013.

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Pensjonsalderen i 2014 holder seg på omtrent samme nivå som i 2013. Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO CRH-14/7511-9 39701/15 14.04.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Administrasjonsutvalget / 21.04.2015 ÅRSRAPPORT

Detaljer

Dok. nr.:. OVERORDNET HMS-HÅNDBOK FOR BERGEN KOMMUNE

Dok. nr.:. OVERORDNET HMS-HÅNDBOK FOR BERGEN KOMMUNE Dok. nr.:. OVERORDNET HMS-HÅNDBOK FOR BERGEN KOMMUNE REVISJON 2012 Innholdsfortegnelse Forord... 3 1. Mål og prinsipper for HMS-arbeidet... 4 2. Organisasjon og ansvarsforhold i HMS-arbeidet... 5 3. Kompetanse

Detaljer