Stein Bjarne Larsen Hovedverneombud Arbeids og velferdsetaten. Arbeidsmiljø i NAV trygg på jobben

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Stein Bjarne Larsen Hovedverneombud Arbeids og velferdsetaten. Arbeidsmiljø i NAV trygg på jobben"

Transkript

1 Stein Bjarne Larsen Hovedverneombud Arbeids og velferdsetaten Arbeidsmiljø i NAV trygg på jobben

2 Arbeidsmiljø i NAV HVO inntrykk HMS satsinger Organisasjonsundersøkelse ( OHI) HKI Sikkerhet status og oppfølging tiltak Saker i sentralt AMU NAV, Side 2

3 Arbeidsmiljø i NAV Det er mye bra i NAV. Vi har mange flinke medarbeidere, ledere, TV og VO som samhandler godt og er lokalt løsningsdyktige NAV går spennende og krevende år i møte. Vi er gode, men skal bli bedre, vi skal følge opp ekspertutvalgets anbefalinger og levere bedre brukertjenester, øke overgang til arbeid, uførereform, ny kommunereform, budsjett kutt, IKT modernisering, mm NAV kontorene og oppfølgingsarbeid skal styrkes Nærværet i NAV stiger for tredje året på rad Trenden de siste år er positiv: - Sykefravær snitt 2013 ble 7,4% - Sykefravær snitt 2012 ble 7,8% - Sykefravær snitt 2011 ble 8,0% NAV, Side 3

4 HMS i NAV satsningsområder Arbeids- og velferdsetaten skal ha et arbeidsmiljø som fremmer mestring, helse og trivsel samt ivaretar ansattes sikkerhet. Ansatte skal sikres mot helseskadelige belastninger og vi har nulltoleranse for vold og trusler. Arbeidsmiljøarbeidet skal stimulere til medvirkning, motivasjon, god arbeidshelse, effektivitet og produktivitet. Alle ledere, VO, TV og medarbeidere skal bidra til å skape en arbeidsplass preget av samarbeid, involvering og engasjement. Årlig vurdering av risikoer som kan hindre at vi når HMS-målbildet, integrert i ordinær planprosess. Nærværsarbeid og redusert sykefravær «Sikkerhet i Arbeids- og velferdsforvaltningen» - iverksetting av tiltak Satsningsområder basert på oppdaterte risikovurderinger og oppfølging OHI NAV, Side 4

5 Ny organisasjonsundersøkelse Arbeids, - og velferdsdirektøren: Vi trenger mer kunnskap og vi trenger en organisasjonsundersøkelsen for å identifisere NAVs styrker og svakheter som organisasjon. Undersøkelsen som ble valgt omfatter bl.a. kompetanse, motivasjon, kultur og miljø, innovasjon, læring, lederskap og ansvar. Gjennom undersøkelsen kan en sammenligne NAV med andre organisasjoner, få kunnskap til å prioritere tiltak og tilgang til erfaringsdatabaser med relevante tiltak. Resultatene fra undersøkelsen skal sees i sammenheng med HKI, leder undersøkelsen, HR undersøkelse, sikkerhetsundersøkelsen, nærværsundersøkelsen og ressursbruksundersøkelsen. OHI ble lagt ut 14 oktober, nesten svarte, kommentarer i fritekst Resultater ble gjennomgått i Topplederforum 12. og 13. november og ble gjennomgått i ekstraordinært sentralt AMU 21. november NAV, Side 5

6 HKI En part sammensatt arbeidsgruppe har gjennomgått spørsmålene i etatens medarbeiderundersøkelse HKI, og det er foretatt flere endringer. HKI informasjonsmateriell til medarbeidere og ledere er oppdatert Ny HKI ble lagt ut 10. oktober, av svarte på undersøkelsen Den partssammensatte gruppen skal også vurdere behov for en arbeidsmiljøundersøkelse i NAV NAV, Side 6

7 Resultater fra OHI, HKI og andre undersøkelser Stor motivasjon og endringsvilje blant medarbeiderne Vi kan bli bedre på omverden / bruker orientering Stort ønske om større fokus på innovasjon (skape noe nytt til det bedre ) og læring Mange opplever utydelig ledelse For mye detaljstyring og måling For dårlig oppfølging sikkerhetsarbeid Mange konflikter Mestringsutfordringer, svak på systematisk kompetanseutvikling Mange opplever at en jobber for dårlig med tiltak HKI mellom målinger NAV, Side 7

8 Gruppe oppgave diskuter resultater Kjenner dere dere igjen i de ulike funn? Hvordan kan NAV bli bedre på de ulike områdene, og hvordan kan lokale og sentrale TV og VO bidra? Hva er det viktigst å ta tak i, lokalt og sentralt? NAV, Side 8

9 Sikkerhet i NAV Sikkerhetsrapport funn - tiltak

10 Funn kartlegging / intervjuer - sikkerhetsrapport 2,3 % av ansatte ved NAV kontor har vært utsatt for fysisk angrep de siste 12 mnd Samlet sett har 63 % av de ansatte opplevd en trussel rettet mot seg selv eller kontoret de jobber på de siste 12 mnd 39 % har vært utsatt for trusler eller truende situasjoner mot seg selv. Over halvparten av disse har opplevd trusselen alvorlig De som jobber i PM og ansatte som jobber med kommunale oppfølgingsoppgaver på større kontorer er mest utsatt for trusler og fysisk vold ( 63 % av de ansatte i PM har opplevd trussel mot seg selv de siste 12 mnd) 17% sier at de er redde for å bli utsatt for fysisk vold 10 % har ønsket å slutte pga vold eller trusler Disse funn viser at vold og trusler er en alvorlig stressfaktor og arbeidsmiljøbelastning NAV, Side 10

11 HVO betraktninger sikkerhets arbeid Mye bra arbeid! Arbeidsgruppe, referansegruppe og org. avd. har tatt sikkerhetsarbeidet på alvor Arbeidet / rapporten viser alvorlige funn, alt for mange medarbeidere i NAV blir utsatt for trusler og vold og opplever utrygghet Rapporten er veldig NAV kontor fokusert, viktig at vi nå tenker tiltak som treffer bredt, ved at tiltak med overføringsverdi følges opp i den enkelte linje Tiltaksarbeidet er startet både lokalt ( avsatt 15. mill til lokalt arbeid i 2014) og sentralt NAV, Side 11

12 Sikkerhet i NAV Status utviklingsbildet trusler og vold pr 1. oktober

13 Vold og trussel-utvikling per måned NAV, Side 13

14 Utviklingsbildet i ASYS pr 1. oktober 1616 hendelser registrert Økning på 311 hendelser sammenliknet med samme periode i fjor. 75 prosent av hendelsene i perioden januar til august er registrert ved NAV-kontorene, mens kontaktsentrene har registrert om lag 20 prosent. Forvaltningsenhetene står for 2 prosent og hendelser i de resterende enhetene utgjør 3 prosent. 77,5 prosent av hendelsene skjer mellom kl. 10 og 15, med en topp i timen mellom 14 og 15. En av de utløsende faktorene, knyttes til strengere krav til bruker, noe som kan utløse aggresjon. I flere av hendelsene er det de samme brukerne som er involvert Driftsenhetene knytter økningen av registrerte trussel og voldshendelser til større oppmerksomhet om rapportering og en lavere terskel for å registrere. NAV, Side 14

15 Type hendelser per måned (Januar September) Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Verbal utskjelling Truende adferd/ trussel Sjikane/ Trakassering Fysisk angrep NAV, Side 15

16 Prosentvis andel av antall hendelser Januar - September 2014 fordelt på type enhet 80,00 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00 NAV-kontor prosent av total Kontaktsenter prosent av Forvaltning prosent av total Annen enhet prosent av total total Serie1 73,46 19,20 2,32 2,38 NAV, Side 16

17 Sikkerhet veien videre Nytt mandat: Arbeidsgruppen skal koordinere og følge opp de anbefalte sikkerhetstiltakene Opprettet ny side på Navet som viser status sikkerhetsarbeidet Sikkerhet jevnlig tema i sentralt mba og AMU Sikkerhetsarbeid lokalt SKAL ha høy oppmerksomhet NAV, Side 17

18 Vernetjenesten er sterkt involvert i det videre arbeid, bl.a. gjennom deltakelse i følgende arbeidsgrupper: Utarbeide minimum standard / krav til fysisk sikring av NAV kontor (HVO Oslo) Utarbeide støttemateriell som kan benyttes lokalt for å etablere felles forståelse av begrepene sjikane, trusler og vold (HVO Akershus) Felles sikkerhetsportal (vara HVO) Informasjonsdeling internt i NAV og med andre eksterne offentlige samarbeidspartnere: Utarbeide rutiner, retningslinjer, varsling i Arena og Gosys, samarbeid helsevesen, barnevern mm, utskrivelse institusjon, løslatelse fengsel (sentralt vara HVO) Utrede en felles vernetjeneste (sentralt HVO) NAV, Side 18

19 Status tiltaksarbeid fortsetter Årlig undersøkelse «opplevd sikkerhet» 3 av spørsmålene fra i sikkerhetsundersøkelsen stilles alle medarbeidere gjennom HKI Bedre rapporterings og oppfølgingssystem (avviksystem) Startet utredningsarbeid Skal behandles i referansegruppe vår 2015 Fra HVO : Signe Hoprekstad blir deltaker i sentral arbeidsgruppe NAV, Side 19

20 Status tiltaksarbeid fortsetter- styrke mestringsevne Styrke kompetanse / mestringsevnen hos ledere og medarbeidere i møte med brukere (fagopplæring, opplæring i sikkerhet og konfliktdempende kommunikasjon) - Øke kunnskap om psykiatri / rus og trening i å møte ustabile brukere - Utarbeide opplegg for praktisk trening / konkrete cases - Involvere ressurspersoner / prosessveiledere, NAV kontor, Kontaktsenter, Hjelpemiddel, forvaltning Fra HVO : Jan Frode Ulvi blir deltaker i sentral arbeidsgruppe NAV, Side 20

21 Veien videre, viktige prinsipper Sikkerhetsarbeidet skal i hovedsak skje lokalt og følges opp i respektive linjer Sikkerhetsarbeid skal være tema i partnerskapsmøter, vernetjenesten skal være med når sikkerhet er tema Tiltak med overføringsverdi til andre deler av organisasjonene følges opp i respektive organisasjoner/linjer Referansegr. 10 desember NAV, Side 21

22 Saker sentralt AMU jobber med Oppfølging av sikkerhetsarbeidet Sykefravær / nærværsutviklingen Overordnede HMS rutiner Oppfølging Nærværsprosjektet Risikoer for at ikke sentralt AMU evner å levere godt nok HKI OHI NAV, Side 22

23 Saker sentralt AMU jobber med HMS opplæring Ressurs situasjonen ( kartlegging og oppfølging) Fysisk arbeidsmiljø, arealkonsept Konflikthåndtering AKAN Arbeidsmiljøpris i NAV NAV, Side 23

24 Sentralt AMU i NAV Kompetente og engasjerte medlemmer Høy grad av opplevelse av likeverd i diskusjonene, respekt for hverandres roller Høyt nok under taket Gode referater / oversiktlig logg Øverste ledelse møter (som oftest) I sentralt AMU er tema alles arbeidsmiljø. Medlemmene i utvalget ivaretar arbeidsmiljøet generelt og ikke sine egne medlemmer spesielt NAV, Side 24

Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 SAK NR 030-2012 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2011 ARBEIDSFORM OG RESULTATER

Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 SAK NR 030-2012 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2011 ARBEIDSFORM OG RESULTATER Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 SAK NR 030-2012 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2011 ARBEIDSFORM OG RESULTATER Forslag til vedtak: 1. Styret tar saken om den regionale

Detaljer

Nærværsledelse og forebygging av sykefravær

Nærværsledelse og forebygging av sykefravær Nærværsledelse og forebygging av sykefravær Hitra kommune November 2007 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden juni - november 2007.

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Øyer kommune

Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Oppfølging av sykmeldte i Pleie og omsorg Rapport 2010-14 Forord Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Oppfølging av

Detaljer

Det gode liv i ei attraktiv fjellbygd. Resultatledelse og overordna målekart for Oppdal kommune

Det gode liv i ei attraktiv fjellbygd. Resultatledelse og overordna målekart for Oppdal kommune Det gode liv i ei attraktiv fjellbygd Resultatledelse og overordna målekart for Oppdal kommune Innhold Del 1 Introduksjon av resultatledelse... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Innfasing av resultatledelse...

Detaljer

Sak nr. Sak Ca tid for behandling 40/2014 Orientering ved rådmannen. 18:00

Sak nr. Sak Ca tid for behandling 40/2014 Orientering ved rådmannen. 18:00 KONTROLLUTVALGET I SØRUM KOMMUNE Kontrollutvalgets medlemmer Tor-Arne Lie Jensen (leder) Tore Kampen (nestleder) Jon Arild Hoelsengen Steinar Dalbakk Anita Heier Kopi av innkallingen sendes: Ordfører Rådmann

Detaljer

AÅ rsrapport HMS 2013/2014

AÅ rsrapport HMS 2013/2014 S-sak xx/2014 AÅ rsrapport HMS 2013/2014 Sammendrag Årsrapport HMS skal sammenfatte og synliggjøre HMS-arbeidet for studieåret 2013/2014, trekke opp noen områder hvor høgskolen har utfordringer og foreslå

Detaljer

Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet!

Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! omtanke solidaritet samhold Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! Alle medlemmer, tillitsvalgte og verneombud i Fagforbundet er viktige for å få gjennomslag

Detaljer

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren Moss kommune 12.11.10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE

Detaljer

Stjørdal kommune som arbeidsgiver

Stjørdal kommune som arbeidsgiver Stjørdal kommune som arbeidsgiver Forebygging av sykefravær og oppfølging av sykmeldte Stjørdal kommune Forvaltningsrevisjon nr 1714-2/2011 Forvaltningsrevisjonsrapporter fra KomRev Trøndelag IKS 2011

Detaljer

Omdømmearbeid i Frogn kommune

Omdømmearbeid i Frogn kommune Omdømmearbeid i Frogn kommune Omdømme - omgivelsenes oppfatning av en organisasjon over tid En virksomhet kan ha en identitet, den kan muligvis konstruere et image, men omdømme er noe en gjør seg fortjent

Detaljer

Forebygging og oppfølging av sykefravær

Forebygging og oppfølging av sykefravær FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Forebygging og oppfølging av sykefravær Sarpsborg kommune 25.1.11 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE OG GJENNOMFØRING...5

Detaljer

Arbeidsmiljøårsrapport 2013

Arbeidsmiljøårsrapport 2013 Arbeidsmiljøårsrapport Arbeidsmiljøavdelingen Arbeidsmiljøårsrapport Innledning Oslo Universitetssykehus (OUS) sine hovedoppgaver er å drive avansert pasientbehandling, forskning, undervisning og rådgivning

Detaljer

SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID

SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID FAUSKE KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Desember 2009 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommuneloven. Formålet med forvaltningsrevisjon

Detaljer

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv hvordan virksomheter og myndigheter skal gå frem i arbeidet for et mer inkluderende arbeidsliv IA // Veileder til Samarbeidsavtale om et

Detaljer

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Januar 2013. NAV Oppegård Styring og samarbeid

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Januar 2013. NAV Oppegård Styring og samarbeid Forvaltningsrevisjonsrapport Januar 2013 NAV Oppegård Styring og samarbeid Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Oppegård kommune etter Kommuneloven av 25. september 1992 med endringer

Detaljer

FORSIDE. Medarbeiderundersøkelsen 2011. Rapport for OUS

FORSIDE. Medarbeiderundersøkelsen 2011. Rapport for OUS FORSIDE Medarbeiderundersøkelsen 2011 1 Rapport for OUS INNHOLD 2 Medarbeiderundersøkelsen 2011 Innholdsfortegnelse Forside s 1 Innholdsfortegnelse s 2 Oppsummering av rapporten 2011 s 3 Hvordan lese og

Detaljer

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Hovedområder og indikatorer... 6 2.1. Elever og undervisningspersonale... 6 2.1.1. Antall elever og

Detaljer

SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Juni 2009 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommunelovens 77 nr.4. Formålet med forvaltningsrevisjon er å utføre systematiske

Detaljer

2. Tidspunkt for endring omorganiseringen bør Kommentar / svar utsettes / stoppes.

2. Tidspunkt for endring omorganiseringen bør Kommentar / svar utsettes / stoppes. Høringsuttalelser fra fagforeningene til høringssak: «Høring innføring av arbeidsgiverstrategi status i arbeidet og organisering av personalog organisasjon» sendt ut 01.12.2014 Det kom inn totalt seks

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne

Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne Dokument 3:10 (2013 2014) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Pensjonsalderen i 2014 holder seg på omtrent samme nivå som i 2013.

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Pensjonsalderen i 2014 holder seg på omtrent samme nivå som i 2013. Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO CRH-14/7511-9 39701/15 14.04.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Administrasjonsutvalget / 21.04.2015 ÅRSRAPPORT

Detaljer

Ringerike kommune MØTEINNKALLING SAKSLISTE NR 3. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Leseværelset Møtedato: 03.11.

Ringerike kommune MØTEINNKALLING SAKSLISTE NR 3. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Leseværelset Møtedato: 03.11. Ringerike kommune Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Leseværelset Møtedato: 03.11.2014 Tid: 09:00 MØTEINNKALLING Gyldig forfall meldes til sekretariatet, e-post { HYPERLINK "mailto:sek@ringerike.kommune.no"

Detaljer

Konsernstyret 6.mars 2015

Konsernstyret 6.mars 2015 Styresak B 24 / 2015 Kompetanse - og organisasjonsutvikling Innledning Kompetanse- og organisasjonsutvikling i SiT står som fast sak på styrets årshjul. Bakgrunnen for at temaet ble satt opp til årlig

Detaljer

MØTEINNKALLING. Gyldig forfall meldes til sekretariatet, e-post sek@ringerike.kommune.no

MØTEINNKALLING. Gyldig forfall meldes til sekretariatet, e-post sek@ringerike.kommune.no RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.11.2013 Tid: kl. 09:00 Gyldig forfall meldes til sekretariatet, e-post sek@ringerike.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Tilsynsrapport og varsel om pålegg fra Arbeidstilsynet

Tilsynsrapport og varsel om pålegg fra Arbeidstilsynet 1 av 1 HMS-avdelingen Dato 14.02.2011 Referanse AMU-sak 4/11 Notat Til: Arbeidsmiljøutvalget Kopi til: Fra: AMUs sekretariat Signatur: Tilsynsrapport og varsel om pålegg fra Arbeidstilsynet NTNU mottok

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/15 15/324 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I HOVEDUTVALG ADMINISTRASJON DEN 04.02.2015.

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/15 15/324 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I HOVEDUTVALG ADMINISTRASJON DEN 04.02.2015. Utvalg: Hovedutvalg administrasjon Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 22.04.2015 Tid: 18:00 MØTEINNKALLING Forfall med kortfattet begrunnelse og eventuelle habilitetsspørsmål meldes snarest til møtesekretær

Detaljer

SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID

SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID STEIGEN KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Juli 2010 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommuneloven. Formålet med forvaltningsrevisjon

Detaljer

Forebygging og oppfølging av sykefravær. - Notodden kommune -

Forebygging og oppfølging av sykefravær. - Notodden kommune - Forebygging og oppfølging av sykefravær - Notodden kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 707014 2012 Telemark kommunerevisjon IKS i Innholdsfortegnelse SAMMENDRAG... IV 1 INNLEDNING... 1 1.1 BAKGRUNN

Detaljer

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Namdalseid kommune Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Vedtatt i kommunestyre 5.2.2015 1 Innholdsfortegnelse: 1. Mål for samfunnsutviklingen (fra Kommuneplanen 2001-2012)... 4 1.1. Hovedmål... 4 1.2. Delmål

Detaljer

PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK HELSE / MILJØ / SIKKERHET

PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK HELSE / MILJØ / SIKKERHET PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK Psykososialt arbeidsmiljø HELSE / MILJØ / SIKKERHET ISBN 82-91869-07-3 Vest-Ager fylkeskommune Design og trykk: Bjorvand & Skarpodde AS FORORD Vest-Agder fylkeskommunes

Detaljer