(AMUS)2016 i Helse Midt- Norge Orienteringssak til styret i Helse Midt-Norge RHF, 9.mars 2017

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "(AMUS)2016 i Helse Midt- Norge Orienteringssak til styret i Helse Midt-Norge RHF, 9.mars 2017"

Transkript

1 Arbeidsmiljøundersøkelsen (AMUS)2016 i Helse Midt- Norge Orienteringssak til styret i Helse Midt-Norge RHF, 9.mars 2017 Bech, Hilde Kristin HELSE MIDT-NORGE

2 Innhold: 1. Innledning Hensikt med undersøkelsen Bakgrunn for saken og hva som kartlegges Resultater for foretaksgruppen Resultatindikatorer Utvikling faktorskåre Faktorskårer i de tre største HF-ene Andre resultater Resultatindikatorer og faktorskårer sammenlignet i regionene Prosess Status fra HF-ene Helse Nord-Trøndelag St. Olavs Hospital Helse Møre og Romsdal Hemit RHF-et Sykehusapotekene Medarbeiderundersøkelsen Avslutning

3 1. Innledning Hensikten med denne orientering er at styret skal være kjent med resultatene, resultatutviklingen og hvordan RHF-et støtter og følger opp medarbeiderundersøkelsen i foretaksgruppen. Helse Midt-Norge har gjennomført AMUS 5 ganger tidligere ( ) i regionen med ulike spørreskjema og metode. Samme metode og spørreskjema er imidlertid brukt i 2014 og 2016 og Helse Midt-Norge kan for første gang sammenligne resultatene fra to undersøkelser. Helse Midt-Norge RHF og Helse Sør Øst RHF bruker samme spørreskjema og rapportoppsett. I tillegg bruker Helse Nord samme spørreskjema. Dette gir en mulighet til å sammenligne resultatene mellom de tre regionene, noe som også vil bli presentert i denne orientering. 2. Hensikt med undersøkelsen Den primære hensikt med undersøkelsen er å gi ledere og medarbeidere i virksomheten et verktøy til lokalt forbedringsarbeid. I tillegg vil den gi ledelsen et systematisk verktøy for organisasjonsutvikling på overordnet nivå og for å skaffe styringsinformasjon som kan avdekke sårbare miljø knyttet til endring, omstilling, effektivitetstap og avvik. Det enkelte foretak eier sine data fra undersøkelsen, men skal avgi anonymiserte data til RHF-et som kan benytte disse til resultatrapportering for foretaksgruppen som helhet, benchmarking mellom foretakene samt analyse/utviklingsarbeid. 3. Bakgrunn for saken og hva som kartlegges Arbeidsmiljøet skapes og utvikles i samspill mellom de som jobber sammen. Ledere, medarbeidere, interne og eksterne samarbeidspartnere, pasienter og deres pårørende er med å prege miljøet. Pasientene vil i møte med sykehuset både oppleve og være en deltaker i miljøet. Arbeidsmiljøet preger pasientopplevelsen, omdømmet, og virker inn på behandlingskvaliteter som sikkerhet, effektivitet og i noen tilfeller også behandlingsresultater. Tilsynsmyndighetene har over tid hatt fokus på Arbeidsmiljøet i sykehusene med bakgrunn i de risikofaktorer som eksisterer i sykehus, samt det relativt høye sykefraværet i sykehusene sett opp mot andre bransjer. Undersøkelsen kartlegger de mest fremtredende psykososiale jobb-faktorene som kan føre til stress, i tillegg til motivasjons- og jobbressurser som er viktige beskyttelsesfaktorer for stress. I 2014 ble det etablert et felles overordnet mål knyttet til undersøkelsen (viser til styringskrav og rammer til HF-ene i 2014): Alle medarbeidere skal involveres i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen med etablering av forbedringstiltak for egen enhet. 2

4 Hensikten med målet er å forsterke innsatsen på oppfølgingen av medarbeiderundersøkelsen i foretaksgruppen, samt sikre at forbedringsarbeidet ute i virksomhetene bygger på en aktiv involvering av medarbeiderne. Det er etablert fem resultatindikatorer knyttet til arbeidsmiljøundersøkelse. Disse er: 1. Grad av deltakelse. Det er stilt krav i arbeidsmiljøloven med dens tilhørende forskrifter at alle ansatte skal involveres i utviklingen av arbeidsmiljøet på egen arbeidsplass. Deltakelse i undersøkelsen indikerer i hvilken grad foretaket evner å få ansatte til å ta del i kartleggingen av arbeidsmiljøet. 2. Oppfølging av medarbeiderundersøkelsen Denne indikatoren beskriver hvor stor andel som opplever at de har vært involvert i oppfølgingsarbeidet etter forrige kartlegging. 3. Jobbtilfredshet (engasjement) Det er god støtte i forskningslitteraturen på organisasjonsatferd at denne psykologiske faktoren er en viktig driver for virksomhetens resultatoppnåelse, både kvalitet og produktivitet. 4. Jobbrelatert sykefravær Det er stilt krav i arbeidsmiljøloven med tilhørende forskrifter at arbeidet skal innrettes slik at det ikke gir skade eller fravær. Indikatoren kartlegger om den enkelte medarbeider mener forhold ved jobben helt eller delvis har bidratt til et fravær siste 12 måneder. 5. Medarbeidersamtale Indikatoren i medarbeiderundersøkelsen beskriver hvor stor andel av medarbeiderne som opplever at de får en systematisk oppfølging av sin nærmeste leder (medarbeidersamtale). 3

5 4. Resultater for foretaksgruppen 4.1 Resultatindikatorer Resultatene fra medarbeiderundersøkelsen meldes tilbake til alle enheter som har deltatt, og enheter som har fem eller flere svar får egen rapport for enheten. Totalt er det produsert ca rapporter til ledere på ulike nivåer i foretaksgruppen, og alle foretak har interne retningslinjer som krever at undersøkelsen følges opp med konkrete tiltak. Deltakelse Resultater 2016 Nærvær Engasjement (jobbrelatert (Jobbtilfredshet) fravær) Oppfølgning MU Deltakelse fast ansatte ble invitert til å delta hvorav svarte. Dette gir en rekordhøy svarprosent på 81 prosent mot 79 prosent i Dette gir oss representative data og tyder at ansatte har et stort engasjement i sitt arbeidsmiljø. I foretaksgruppen varierte svarprosenten fra 73 prosent til 95 prosent. Jobbtilfredshet Den totale jobbtilfredsheten blant ansatte i regionen er normalt høyt (79 i 2016) og viser en positiv utvikling fra 2014 (78). Norge ligger på topp blant OECD landene når det gjelder jobbtilfredshet, og regionens resultater er innenfor det som er forventet. Oppfølging AMUS/MU Involvering av alle ansatte i utvikling av tiltak og etablering/revidering av enhetenes handlingsplaner, uavhengig av om de har svart på undersøkelsen eller ikke, er et suksesskriterium for å få gjennomført tiltak og forbedre resultatene lokalt. Andelen medarbeidere som oppgir at de har vært involvert i oppfølgingen av medarbeiderundersøkelsen i 2016 ble 41 prosent. Dette er en forbedring med 13 prosentpoeng siden 2014 som er en sterk positiv utvikling. Medarbeidersamtale St.Olavs Hospital 83 % % 66 % Helse Nord-Trøndelag 86 % % 65 % Helse Møre og Romsdal 73 % % 52 % Sykehusapotekene 90 % % 65 % RHF-et 90 % % 82 % Hemit 95 % % 97 % HMN totalt 81 % % 62 % Jobbrelatert fravær Skåren på jobbrelatert sykefravær er høy (88) (høy skår er bra) for hele foretaksgruppen og ligger på samme nivå som i

6 Opplevd kvalitet medarbeidersamtalen Andelen som svarer at de har hatt medarbeidersamtale ligger på 62 prosent som er underet fra Opplevd kvalitet knyttet til medarbeidersamtalen viser en svak positiv utvikling. Her er det store variasjoner i andel gjennomførte medarbeidersamtaler fra 97 prosent i Hemit til 52 prosent i Helse Møre og Romsdal. 4.2 Utvikling faktorskåre Helse Midt-Norge har hatt en positiv utvikling for 16 av 19 områder når vi sammenligner 2016 med 2014 resultatene. To områder er uendret (rollekonflikt og arbeidsbelastning) mens egenkontroll viser en svak reduksjon. Faktorskårer 2014 og 2016 VOLD OG TRUSLER ROLLEKLARHET PASIENTSIKKERHET SOSIALT SAMSPILL ARBEIDSGLEDE TILHØRIGHET MOTIVASJON TRYGGHET KVALITET RESPEKT OPPLEVD LEDERATFERD KONFLIKTER ROLLEKONFLIKT FORBEDRINGER MÅL FAGLIG UTVIKLING ARBEIDSBELASTNING MEDVIRKNING EGENKONTROLL

7 Hvert tema er oppsummert med en gjennomsnittlig skår (aritmetisk gjennomsnitt) som kalles faktorskår. Skala som er brukt er fra hvor 0 regnes som minst ønskelig/mest belastende og 100 regnes som minst belastende/mest ønskelig. Viser forøvrig til vedlagt rapport for Helse Midt-Norge for nærmere beskrivelse av hvordan man lese resultatene. Vold og trusler Rapportering om vold og trusler viser en positiv utvikling fra 88 til 92 og er det området vi skårer høyest på. Tema vold og trusler knyttet til både medarbeider og medpasient er et område som foretaksprotokollen for 2017 har viet oppmerksomhet, hvor det er ønskelig å etablere en felle nasjonal indikator. Rolleklarhet Rolleklarhet skåres også høyt og går fra 86 til 88. Dette kan tyde på at ansatte kjenner sitt ansvarsområde og vet hva som forventes av dem. Pasientsikkerhet Tema pasientsikkerhet er det område med størst positiv utvikling fra en skår på 77 til 86 poeng. Det kan tyde på at det er en stor bevissthet knyttet til pasientsikkerhet i helseforetakene. Medvirkning og egenkontroll Temaer som skiller seg ut med lave skårer og som det bør være gode muligheter for forbedring er medvirkning (fra 57 til 59) og egenkontroll som går svakt tilbake (fra 45 til 44). Prinsippet om involvering av medarbeidere bygger på arbeidsmiljøloven og hovedavtalen hvor krav til medvirkning er nedfelt. Det fins ulike teorier fra organisasjonspsykologien som støtter opp under at medvirkning og involvering virker positiv på ansattes motivasjon, helse og produktivitet. Egenkontroll er det område som er mest preget av oppgavenes art i sykehus (akuttvirksomhet), som gjør det krevende å forbedre opplevelsen av egenkontroll i arbeidet. Men dette er samtidig et risikoområde, som bør følges med på da det er sterk støtte i forskningslitteraturen for at dette kan være en belastning som fører til stress. 4.3 Faktorskårer i de tre største HF-ene 2016 Figuren under viser sammenlignbare resultater for Helse Møre og Romsdal, Helse Nord Trøndelag og St. Olavs Hospital. Områder merket med blått viser det foretak som har høyest eller lik skår. Helse Nord-Trøndelag skiller seg ut med flest høyeste skårer. Helse Møre og Romsdal har lavere skårer på alle områder bortsett fra vold og trusler. 6

8 Resultater 2016 HMR HNT STO MÅL FORBEDRINGER FAGLIG UTVIKLING VERDIER - KVALITET VERDIER - TRYGGHET VERDIER - RESPEKT MOTIVASJON ARBEIDSGLEDE TILHØRIGHET MEDVIRKNING ROLLEKLARHET SOSIALT SAMSPILL KONFLIKTER ARBEIDSBELASTNING EGENKONTROLL ROLLEKONFLIKT OPPLEVD LEDERATFERD VOLD OG TRUSLER PASIENTSIKKERHETSKULTUR De fleste ansatte i Helse Midt-Norge opplever motivasjon, arbeidsglede og tilhørighet til arbeidsplassen noe som virker positivt inn på pasientens opplevelse av behandlingen. Alle tre områder skåres høyt og viser en positiv utvikling. Sammenlignet med Helse Sør Øst og Helse Nord ligger vi klart over på disse tre områdene. Figuren under viser en oversikt over hvordan skåren for arbeidsglede fordeler seg i HF-ene. ARBEIDSGLEDE 2016 Apotek 82,6 HNT 81,4 STO 79,9 RHF 78,8 HMR 77,7 Hemit 76,

9 4.4 Andre resultater Spørreundersøkelsen har 3 spørsmål knyttet til tema kompetanseutviklingsplaner som viser en svak forbedring fra 2014 til prosent svarer at utvikling- og medarbeidersamtalen resulterte i en skriftlig kompetanseplan. 16 prosent svarer ja på at kompetanseutviklingsplaner er laget utenom utviklings- og medarbeidersamtalen. 66 prosent svarer at tiltakene i kompetanseutviklingsplanene er gjennomført som planlagt. Dette er et område som det bør være mulig å forbedre og trolig vil endelig implementering av kompetanseportal være et viktig verktøy for å sikre en positiv utvikling. 4.5 Resultatindikatorer og faktorskårer sammenlignet i regionene Figuren under viser sammenlignbare resultater for Helse Midt, Helse Nord og Helse Sør Øst. Områder merket med blått viser det foretak som har høyest eller lik skår. Helse Sør Øst skiller seg ut med flest høyeste skårer men ligger likevel forholdsvis likt med Helse Midt Norge. Helse Nord skiller seg ut jevnt over med flest laveste skår men ligger høyest på tema egenkontroll. Resultater 2016 HMN HN HSØ Svarprosent 81 % 64 % 79 % Involvert i oppfølging av AMUS 41 % 35 % 56 % Jobbtilfredshet 79 Res. foreligger ikke 77 Gjennomført medarbeidersamtale 62 % 40 % 71 % Jobbrelatert sykefravær MÅL FORBEDRINGER FAGLIG UTVIKLING VERDIER - KVALITET VERDIER - TRYGGHET VERDIER - RESPEKT MOTIVASJON ARBEIDSGLEDE TILHØRIGHET MEDVIRKNING ROLLEKLARHET SOSIALT SAMSPILL KONFLIKTER ARBEIDSBELASTNING EGENKONTROLL ROLLEKONFLIKT OPPLEVD LEDERATFERD PASIENTSIKKERHETKULTUR

10 5. Prosess Foretakene har hver for seg utviklet en rekke prosesser og verktøy for å ivareta et systematisk HMS-arbeid. Dette inkluderer kartlegging, risikovurdering og tiltaksarbeid for forbedring. I Helse Midt-Norge er arbeidsmiljøundersøkelsen etablert som ett fellesverktøy for kartlegging og forbedring av arbeidsmiljøet. Alle HF deltok i planlegging og gjennomføring av medarbeiderundersøkelsen Planlegging og gjennomføringen lokalt i det enkelte HF bygger på samarbeid med den lokale vernetjenesten og tillitsvalgte. Både vernetjeneste og tillitsvalgte spiller en viktig rolle i å motivere ansatte til å delta i undersøkelsen, og bistår oppfølgings- og forbedringsarbeidet lokalt. Resultatene fra medarbeiderundersøkelsen meldes tilbake til alle enheter som har deltatt, og enheter som har fem eller flere svar får egen rapport for enheten. Alle ledere har fått enhetsrapporter og alle foretak har klare krav om oppfølging av undersøkelsen. 6. Status fra HF-ene 6.1 Helse Nord-Trøndelag Gjennomføringen av spørreundersøkelsen Selve spørreundersøkelsen ble gjennomført i perioden september HNT oppnådde en svarprosent på 86 prosent som var et mål. Opplæring Det ble gjennomført kurs for ledere, tillitsvalgte og verneombud ved begge sykehusene. Opplæringen gikk ut på hvordan man skal lese og forstå AMUS-rapportene, tidsplan for oppfølgingsarbeidet samt råd og tips til hvordan oppfølgingen kan gjennomføres. Status for oppfølgingsarbeidet HR-rådgiverne har vært og er tilgjengelig for å bistå lederne med oppfølgingsarbeidet etter AMUS. Rapportene ble sendt ut til alle lederne samt foretakstillitsvalgte og hovedverneombud i uke 42. Det ble gitt følgende forventninger i forhold til oppfølgingen: Gjennomgang av rapport i alle enheter innen 1. desember 2016 Handlingsplaner utarbeides innen 1. februar 2017 med minimum 2 bevaringsområder og 2 forbedringsområder. Handlingsplaner skal legges ut på et område på intranettet. Pr er det lagt ut 76 handlingsplaner på intranettet vårt, og dette tilsvarer litt over halvparten av det forventede antallet planer. Det vil bli purret i forhold til de enhetene som fortsatt ikke har lastet opp handlingsplaner. Status for AMUS-oppfølgingen vil være tema på AMU-møte 9. mars

11 Resultater Når det gjelder resultatene fra spørreundersøkelsen, så ser vi en positiv utvikling fra AMUS Det har vært en positiv utvikling på 13 av 18 temaområder, og de resterende 5 temaområder har samme score som sist. Rapporten viser også høy jobbtilfredshet blant ansatte (81 mot 79 i 2014). Det er også flere som denne gangen har svart at de har vært involvert i oppfølging etter forrige AMUS (43 % i 2016 mot 29 % i 2014). Når det gjelder jobbrelatert sykefravær, så viser dette samme resultat som sist (score på 88 både i 2014 og i 2016). Selv om det overordnede bildet er positivt og mange avdelinger har gode resultater, er det likevel enheter i foretaket som har utfordringer. Disse avdelingene følges opp og fortsetter å jobbe med å forbedre resultatene. 6.2 St. Olavs Hospital Gjennomføringen av spørreundersøkelsen AMUS 2016 ble gjennomført i 2.tertial Undersøkelsen lå tilgjengelig i 4 uker, i løpet av denne perioden ble det sendt 3 purringer til ansatte, med påminnelse om svarfrist. St Olavs hospital oppnådde en svarprosent på hele 83 % som er det høyeste noen gang. Opplæring Alle ledere og personalrådgivere tilbud om å delta på kurs i hvordan lese rapporten og hvordan gjennomføre oppfølgingsarbeidet. Det ble satt opp to kursdager, med to kurs a 2,5 timer. Det var stor deltagelse på alle kursene både av ledere og personalrådgivere. Samme informasjon ble presentert på verneombudssamlingen, våren Da var alle verneombudene (ca. 200 stk.) i organisasjonen invitert til å delta. Status for oppfølgingsarbeidet Alle ledere fikk AMUS-rapportene i uke 21 og 22, med en forventning om at alle lederne presenterte resultatene på et avdelingsmøte før sommerferien. Resultatene fra AMUS ble deretter knyttet opp mot lokalt forbedringsprogram, og det ble utarbeidet handlingsplaner med minimum to forbedringsområder og to bevaringsområder. Deretter skulle handlingsplanen lastes opp på et fellesområde på Kilden innen Det er fortsatt noen klinikker som ikke har lastet opp sine handlingsplaner. Oppfølgingsarbeidet er igangsatt i alle klinikker/divisjoner, men litt variabelt hvor mye det jobbes med resultatene. Hos oss har vi satt ned en egen gruppe som har tilegnet seg «ekstra kompetanse for oppfølging av AMUS». Gruppen har mottatt noen bestillinger/henvendelser, men ikke så mange som etter sist AMUS i

12 6.3 Helse Møre og Romsdal Helse Møre og Romsdal oppnådde en svarprosent på 73 prosent mot 75 prosent i Resultater Det har vært en positiv utvikling på 15 av 18 temaområder, og de resterende 3 temaområder har samme score som sist. Rapporten viser også en positiv utvikling i jobbtilfredshet blant ansatte (78 mot 76 i 2014). Det er også flere som denne gangen har svart at de har vært involvert i oppfølging etter forrige AMUS (38 prosent i 2016 mot 25 prosent i 2014). Når det gjelder jobbrelatert sykefravær, så viser dette samme resultat som sist (score på 87 både i 2014 og i 2016). Status for oppfølgingsarbeidet Alle seksjonsledere skal gjennomføre tilbakemeldingsmøter med sine ansatte og utarbeide handlingsplan med minimum to forbedringsområder og to bevaringsområder. På grunn av en større omorganisering kan det være at noen seksjoner er slått sammen innen arbeidet med oppfølging/handlingsplan er sluttført. I slike tilfeller blir gjennomføring avtalt ut fra hensiktsmessighet. HR-rådgivere og BHT bistår lederne i arbeidet ved behov. Frist for rapportering av handlingsplaner er satt til 1. april for alle. 6.4 Hemit Svarprosenten i Hemit var 95 prosent. Opplæring - Kompetanseutvikling Hemit gjennomførte en times opplæring/repetisjon med ledere og HR. Hensikten med opplæringen var å gi ledere innføring i hvordan lese rapporten, gjennomføre workshop og utforming av handlingsplan. Opplæringen ble gjennomført av psykologspesialist ved arbeidsmiljøavdelingen St. Olav. 20 av 30 ledere deltok på opplæringen. I tillegg ble det gjennomført opplæring på 2 av 3 HRrådgivere med fokus på å bistå ledere i oppfølgingsarbeid. Oppfølging og rapportering Ledergruppen og alle avdelings- og gruppeledere har gjennomført tilbakemeldingsmøte med ansatte. I tillegg har rapporten for hver lokasjon blitt gjennomgått på plassmøter i hele regionen fra Namsos i nord til Ålesund i sør. På plassmøtene fikk ansatte mulighet til å komme med innspill til Hemits overordnede handlingsplan. Innspillene ble samlet inn av verneombud og gjennomgått i ledergruppen, som besluttet endelige tiltak for Hemit på organisasjonsnivå. Alle handlingsplaner på organisasjons-, avdelings- og gruppenivå er rapportert til sentral HR og samlet i en felles handlingsplan. 6.5 RHF-et Resultater RHF-et oppnådde en svarprosent på 90 prosent mot 84 prosent i Det har vært en positiv utvikling på 13 av 18 temaområder, hvor 6 av områdene viser en signifikant forbedring. Dette gjelder tema knyttet til kvalitet, trygghet, tilhørighet, medvirkning, sosialt 11

13 samspill og konflikter. Områder RHF-et har hatt en svak nedgang på er rollekonflikt, rolleklarhet, motivasjon, arbeidsbelastning og egenkontroll. Rapporten viser en positiv utvikling knyttet til jobbtilfredshet blant ansatte (77 mot 74 i 2014). Det er også flere som denne gangen har svart at de har vært involvert i oppfølging etter forrige AMUS (53 prosent i 2016 mot 43 prosent i 2014). Når det gjelder jobbrelatert sykefravær, så viser dette samme resultat som sist (score på 95 både i 2014 og i 2016). Oppfølging Alle avdelingene har hatt flere samlinger og jobbet frem bevarings- og forbedringsområder. Alle avdelingene skal utarbeide handlingsplaner, der ca. halvparten er i mål. 6.6 Sykehusapotekene Resultater Sykehusapotekene oppnådde en svarprosent på 90 prosent, en nedgang på 5 prosent fra forrige gang. Det har vært en positiv utvikling på 6 av 18 temaområder, 4 områder er uendret og 8 områder viser en svak negativ utvikling (mål, faglig utvikling, kvalitet, motivasjon, sosialt samspill, konflikter, arbeidsbelastning og egenkontroll). Spørsmål knyttet til konflikter har størst negativ utvikling fra 79 til 75 poeng. Referansegrunnlaget ligger på 74, som er den totale skår i hele foretaksgruppen. Resultat knyttet til jobbtilfredshet blant ansatte er uendret (80 både i 2016 og 2014). Det er færre som denne gangen har svart at de har vært involvert i oppfølging etter forrige AMUS (46 prosent i 2016 mot 47 prosent i 2014). Når det gjelder jobbrelatert sykefravær, så viser dette samme resultat som sist (score på 92 både i 2014 og i 2016). 6.7 Medarbeiderundersøkelsen 2017 Det arbeides med å samordne medarbeiderundersøkelsen med den nasjonale pasientsikkerhetskulturundersøkelsen. I henhold til opprinnelig plan skal ny felles undersøkelse være klar for første gangs gjennomføring i Pilotering av den nye undersøkelsen vil først bli ferdig i februar 2017, slik at revidert forslag til ny felles tverregional tidligst kan behandles av styringsgruppen i mars Det gjør at en kan gjennomføre ny undersøkelse tidligst høsten 2017 i det tidsrommet som tidligere medarbeiderundersøkelsen normalt ble gjennomført (september-oktober). Anbefalt tidspunkt for ny undersøkelse er i perioden februar til mars. Dette gjør at en gjennomføring av den nye undersøkelsen høsten 2017 kan medføre kun et halvt års mellomrom mellom første og andre gjennomføring. Dette er drøftet med HR-direktørene i HF-ene, som sterkt anbefaler å avvente første gjennomføring av den nye undersøkelsen til februar Avslutning Som tidligere nevnt opplever de fleste ansatte i Helse Midt-Norge arbeidsglede, motivasjon, og tilhørighet til arbeidsplassen som virker positivt inn på pasientens opplevelse av behandlingen og vi ser en positiv utvikling på de fleste områder. I tillegg ser vi en positiv 12

14 utvikling i at ansatte blir involvert i oppfølgingen av undersøkelsen, 41 prosent i 2016 mot 28 prosent i Medarbeiderundersøkelsen er selvsagt ikke eneste kilde til kunnskap om arbeidsmiljøet i sykehus. Fra tid til annen produseres det er eksterne forskningsrapporter på oppdrag fra ulike interessegrupper (eks. FAFO 2015: Arbeidsmiljø i norske sykehus 2014), og flere profesjonsforeninger har egne spørreundersøkelser til sine medlemmer hvor også arbeidsmiljøet til medlemmene blir adressert. Medarbeiderundersøkelsen er utviklet i et partsamarbeid med representanter for vernetjenesten og ansattes representanter i regionen. Spørreskjemaet og tilhørende verktøy for kartlegging og oppfølgings-/forbedringsmetodikk, deles nå mellom tre regioner. Den er et viktig verktøy for lokalt forbedringsarbeid, men bør sees i sammenheng med annen tilgjengelig informasjon og ikke være eneste kunnskapskilde til det lokale forbedringsarbeidet. 13

Møtedato 26.01.12 Sak nr: 10/2012

Møtedato 26.01.12 Sak nr: 10/2012 Saksframlegg til styret Møtedato 26.01.12 Sak nr: 10/2012 Sakstype: Orienteringssak Sakstittel: Trykte vedlegg: Medarbeiderundersøkelse 2011 orientering om hovedresultater og plan for oppfølging. Ingen

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2013 Orientering om hovedresultater og plan for oppfølging.

Medarbeiderundersøkelsen 2013 Orientering om hovedresultater og plan for oppfølging. Saksframlegg til styret Møtedato 14.11.13 Sak nr: 056/2013 Sakstype: Orienteringssak Sakstittel: Medarbeiderundersøkelsen 2013 Orientering om hovedresultater og plan for oppfølging. Trykte vedlegg: Ingen

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2013.

Medarbeiderundersøkelsen 2013. Dato: 18.11.2013 Saksbehandler: Monica Holmen Skjeldrum/ Karin Ask-Henriksen Direkte telefon: Vår referanse: Deres referanse: Klinikk/avdeling: HR- avdelingen Medarbeiderundersøkelsen 2013. Møte Saksnr.

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2015 Rapport for Akershus universitetssykehus HF

Medarbeiderundersøkelsen 2015 Rapport for Akershus universitetssykehus HF FORSIDE 1/13 Medarbeiderundersøkelsen 2015 Rapport for Akershus universitetssykehus HF Denne rapporten representerer en mulighet til å arbeide for å styrke godt leder og medarbeiderskap. Et godt arbeidsmiljø

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2016 Rapport for. Frambu

Medarbeiderundersøkelsen 2016 Rapport for. Frambu FORSIDE 1/13 Medarbeiderundersøkelsen 2016 Rapport for Frambu Denne rapporten representerer en mulighet til å arbeide for å styrke godt leder og medarbeiderskap. Et godt arbeidsmiljø krever oppmerksomhet,

Detaljer

ALLE HF (ALLE) UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE(TOP)

ALLE HF (ALLE) UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE(TOP) Medarbeiderundersøkelsen 2014 Rapport ALLE HF (ALLE) UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE(TOP) Svarprosent: 69% Utsendt: 5965 Svar: 4131 Introduksjon Medarbeiderundersøkelsen (MU) kartlegger trivsel, motivasjon

Detaljer

HSØ foretakene samlet

HSØ foretakene samlet FORSIDE Medarbeiderundersøkelsen 2013 1 Rapport for HSØ foretakene samlet INNHOLD 2 Medarbeiderundersøkelsen 2013 Innholdsfortegnelse Forside s 1 Innholdsfortegnelse s 2 Oppsummering av rapporten 2013

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2015 Rapport for. Helse Sør Øst

Medarbeiderundersøkelsen 2015 Rapport for. Helse Sør Øst FORSIDE 1/13 Medarbeiderundersøkelsen 2015 Rapport for Helse Sør Øst Denne rapporten representerer en mulighet til å arbeide for å styrke godt leder og medarbeiderskap. Et godt arbeidsmiljø krever oppmerksomhet,

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2012 Orientering om hovedresultatene og plan for oppfølging

Medarbeiderundersøkelsen 2012 Orientering om hovedresultatene og plan for oppfølging Dato Saksbehandler 10.12.2012 Monica Holmen Skjeldrum Saksfremlegg Direkte telefon Vår referanse Arkivkode Medarbeiderundersøkelsen 2012 Orientering om hovedresultatene og plan for oppfølging Saksnr. Møtedato

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2012. Rapport for. Sykehuset Østfold

Medarbeiderundersøkelsen 2012. Rapport for. Sykehuset Østfold FORSIDE Medarbeiderundersøkelsen 2012 1 Rapport for Sykehuset Østfold Denne rapporten representerer en mulighet til å praktisere godt leder- og medarbeiderskap. Et godt arbeidsmiljø er viktig for oss alle,

Detaljer

FORSIDE. Medarbeiderundersøkelsen Rapport for. Helse Sør-Øst

FORSIDE. Medarbeiderundersøkelsen Rapport for. Helse Sør-Øst FORSIDE Medarbeiderundersøkelsen 2012 1 Rapport for Helse Sør-Øst INNHOLD 2 Medarbeiderundersøkelsen 2012 Innholdsfortegnelse Forside s 1 Innholdsfortegnelse s 2 Oppsummering av rapporten 2012 s 3 Hvordan

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2013. Rapport for. 1 - OUS Samlet. Denne rapporten representerer en mulighet til å praktisere godt leder- og medarbeiderskap.

Medarbeiderundersøkelsen 2013. Rapport for. 1 - OUS Samlet. Denne rapporten representerer en mulighet til å praktisere godt leder- og medarbeiderskap. FORSIDE Medarbeiderundersøkelsen 2013 1 Rapport for 1 - OUS Samlet Denne rapporten representerer en mulighet til å praktisere godt leder- og medarbeiderskap. Et godt arbeidsmiljø er viktig for oss alle,

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2016 Rapport for Sykehuset Østfold HF

Medarbeiderundersøkelsen 2016 Rapport for Sykehuset Østfold HF FORSIDE 1/36 Medarbeiderundersøkelsen 2016 Rapport for Sykehuset Østfold HF Denne rapporten representerer en mulighet til å arbeide for å styrke godt leder og medarbeiderskap. Et godt arbeidsmiljø krever

Detaljer

Helse Sør-Øst totalt

Helse Sør-Øst totalt FORSIDE Medarbeiderundersøkelsen 2010 1 Rapport for Helse Sør-Øst totalt INNHOLD 2 Medarbeiderundersøkelsen 2010 Innholdsfortegnelse Forside s 1 Innholdsfortegnelse s 2 Oppsummering av rapporten s 3 Hvordan

Detaljer

FORSIDE. Medarbeiderundersøkelsen 2011. Rapport for. Sykehuset Østfold

FORSIDE. Medarbeiderundersøkelsen 2011. Rapport for. Sykehuset Østfold FORSIDE Medarbeiderundersøkelsen 2011 1 Rapport for Sykehuset Østfold INNHOLD 2 Medarbeiderundersøkelsen 2011 Innholdsfortegnelse Forside s 1 Innholdsfortegnelse s 2 Oppsummering av rapporten 2011 s 3

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2012 Rapport for. Sykehuset Telemark

Medarbeiderundersøkelsen 2012 Rapport for. Sykehuset Telemark FORSIDE Medarbeiderundersøkelsen 2012 Rapport for Sykehuset Telemark 1 Denne rapporten representerer en mulighet til å praktisere godt leder- og medarbeiderskap. Et godt arbeidsmiljø er viktig for oss

Detaljer

Styret ved Vestre Viken HF 101/2011 24.11.11 Vedlegg: Ingen

Styret ved Vestre Viken HF 101/2011 24.11.11 Vedlegg: Ingen Saksfremlegg Medarbeiderundersøkelsen 2011 Orientering om hovedresultater og plan for oppfølging Dato Saksbehandler Direkte telefon Vår referanse Arkivkode 17.11.11 Monica Holmen Skjeldrum 90150919 Saksnr.

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen Rapport for. Helse Sør-Øst. Denne rapporten representerer en mulighet til å praktisere godt leder- og medarbeiderskap.

Medarbeiderundersøkelsen Rapport for. Helse Sør-Øst. Denne rapporten representerer en mulighet til å praktisere godt leder- og medarbeiderskap. FORSIDE Medarbeiderundersøkelsen 2012 1 Rapport for Helse Sør-Øst Denne rapporten representerer en mulighet til å praktisere godt leder- og medarbeiderskap. Et godt arbeidsmiljø er viktig for oss alle,

Detaljer

På tiltakssiden er regionale arbeidsmiljøundersøkelser annethvert år ett av redskapene for realisere hovedmålet.

På tiltakssiden er regionale arbeidsmiljøundersøkelser annethvert år ett av redskapene for realisere hovedmålet. AMUS 2011 Handlingsplan for strategisk HR Hovedmål Midt-Norge sitt arbeid med å utvikle et godt arbeidsmiljø, skal være basert på kunnskap som kontinuerlig erverves gjennom systematisk kartlegging og evaluering

Detaljer

FORSIDE. Medarbeiderundersøkelsen 2011. Rapport for OUS

FORSIDE. Medarbeiderundersøkelsen 2011. Rapport for OUS FORSIDE Medarbeiderundersøkelsen 2011 1 Rapport for OUS INNHOLD 2 Medarbeiderundersøkelsen 2011 Innholdsfortegnelse Forside s 1 Innholdsfortegnelse s 2 Oppsummering av rapporten 2011 s 3 Hvordan lese og

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 SAK NR 030-2012 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2011 ARBEIDSFORM OG RESULTATER

Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 SAK NR 030-2012 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2011 ARBEIDSFORM OG RESULTATER Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 SAK NR 030-2012 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2011 ARBEIDSFORM OG RESULTATER Forslag til vedtak: 1. Styret tar saken om den regionale

Detaljer

Institusjonell plan for gjennomføring av medarbeiderundersøkelse 2015 (MU-15). godkjent i Høgskolens strategiske ledergruppe- Innhold

Institusjonell plan for gjennomføring av medarbeiderundersøkelse 2015 (MU-15). godkjent i Høgskolens strategiske ledergruppe- Innhold Institusjonell plan for gjennomføring av medarbeiderundersøkelse 2015 (MU-15). godkjent i Høgskolens strategiske ledergruppe- Innhold 1. Innledning... 1 1.1 Målsetting... 1 1.2 Roller og ansvar... 1 2.

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Resultatene av medarbeiderundersøkelsen 2015 tas til orientering.

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Resultatene av medarbeiderundersøkelsen 2015 tas til orientering. Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO RIH-14/18948-7 58590/15 08.06.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Administrasjonsutvalget / 16.06.2015 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN

Detaljer

Styresak Orientering om oppfølging av medarbeiderundersøkelsen (MU) 2016 i Nordlandssykehuset

Styresak Orientering om oppfølging av medarbeiderundersøkelsen (MU) 2016 i Nordlandssykehuset Direktøren Styresak 042-2017 Orientering om oppfølging av medarbeiderundersøkelsen (MU) 2016 i Nordlandssykehuset Saksbehandler: Per-Ingve Norheim Dato dok: 26.04.2017 Møtedato: 15. mai 2017 Vår ref: 2011/1341

Detaljer

Workshop etter medarbeider-/arbeidsmiljøundersøkelsen

Workshop etter medarbeider-/arbeidsmiljøundersøkelsen Workshop etter medarbeider-/arbeidsmiljøundersøkelsen Program workshop - 4 timer 09.00 Innledning Resultater - Oppsummering av viktigste funn ved leder/intern-/eksternkonsulent Sterke og svake sider 10.00

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2010. Noen funn Seminar i R5 16.04.10 Jan Lervik, Difi

Medarbeiderundersøkelsen 2010. Noen funn Seminar i R5 16.04.10 Jan Lervik, Difi Medarbeiderundersøkelsen 2010 Noen funn Seminar i R5 16.04.10 Jan Lervik, Difi Populasjonen 2591 av 4132 deltok i undersøkelsen 1344 kvinner, 1247 menn 2259 medarbeidere (87%), 332 ledere (13%) Svarprosent:

Detaljer

AMUS Helseregion Midt-Norge inkl. foretaksvis sammenligning

AMUS Helseregion Midt-Norge inkl. foretaksvis sammenligning AMUS 2008 Helseregion Midt-Norge inkl. foretaksvis sammenligning Svarprosenten på det enkelte spørsmål er utregnet på basis av det antall respondenter som undersøkelsen har gått ut til. Ved internemedarbeiderundersøkelser

Detaljer

HANDLINGSPLAN HELSE, MILJØ OG SIKKERHET Omhandler tiltak innen områdene HMS, IA/Nærvær, MU og AKAN

HANDLINGSPLAN HELSE, MILJØ OG SIKKERHET Omhandler tiltak innen områdene HMS, IA/Nærvær, MU og AKAN HANDLINGSPLAN HELSE, MILJØ OG SIKKERHET 2017-20187 Omhandler tiltak innen områdene HMS, IA/Nærvær, MU og AKAN Hva: Overordnet HMS - plan foretak Gjelder for: Helgelandssykehuset HF Revisjons dato: 24.03.17

Detaljer

AMUS 2011. St. Olavs Hospital HF. Svarprosent: 76% (5601/7366)

AMUS 2011. St. Olavs Hospital HF. Svarprosent: 76% (5601/7366) AMUS 2011 St. Olavs Hospital HF Svarprosent: 76% (51/7366) Om undersøkelsen Datainnsamlingen er gjennomført i perioden 8. mars - 23. mars 2011 Data er innsamlet delvis elektronisk og postalt I alt har

Detaljer

FORETAKSGRUPPEN RESULTATER FRA PILOT I HELSE NORD

FORETAKSGRUPPEN RESULTATER FRA PILOT I HELSE NORD Saksbehandler: Grete Åsvang, tlf. 75 51 29 48 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 3.12.2008 200800425-6 254 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 141-2008/3

Detaljer

HMS (Helse, miljø og sikkerhet)- policy for Helse Sør- Øst med fokus på ansattes arbeidsmiljø

HMS (Helse, miljø og sikkerhet)- policy for Helse Sør- Øst med fokus på ansattes arbeidsmiljø HMS (Helse, miljø og sikkerhet)- policy for Helse Sør- Øst med fokus på ansattes arbeidsmiljø Strategisk utviklingsplan 2009-2020 - Innsatsområde 5: Mobilisering av ledere og medarbeidere Delområde: HR-strategi

Detaljer

Fornyings- og administrasjonsdepartementet. Medarbeiderundersøkelsen 2007

Fornyings- og administrasjonsdepartementet. Medarbeiderundersøkelsen 2007 Fornyings- og administrasjonsdepartementet Medarbeiderundersøkelsen 2007 Sammendrag av Medarbeiderundersøkelsen 2007 Spørreundersøkelsen er gjennomført på oppdrag for Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Detaljer

Stein Bjarne Larsen Hovedverneombud Arbeids og velferdsetaten. Arbeidsmiljø i NAV trygg på jobben

Stein Bjarne Larsen Hovedverneombud Arbeids og velferdsetaten. Arbeidsmiljø i NAV trygg på jobben Stein Bjarne Larsen Hovedverneombud Arbeids og velferdsetaten Arbeidsmiljø i NAV trygg på jobben Arbeidsmiljø i NAV HVO inntrykk HMS satsinger 2014-2018 Organisasjonsundersøkelse ( OHI) HKI Sikkerhet status

Detaljer

ForBedring. -en ny undersøkelse blant alle ansatte i spesialisthelsetjenesten

ForBedring. -en ny undersøkelse blant alle ansatte i spesialisthelsetjenesten ForBedring -en ny undersøkelse blant alle ansatte i spesialisthelsetjenesten Barthold Vonen Prosjektleder ForBedring Disposisjon Begrunnelse og kunnskapsgrunnlag for ny felles undersøkelse av arbeidsmiljø

Detaljer

POLITIETS MEDARBEIDER- UNDERSØKELSE 2011 HOVEDRAPPORT

POLITIETS MEDARBEIDER- UNDERSØKELSE 2011 HOVEDRAPPORT POLITIETS MEDARBEIDER- UNDERSØKELSE 2011 HOVEDRAPPORT 1 OPPSUMMERING - 9.995 av 14.089 medarbeidere valgte å delta i undersøkelsen og gir en svarprosent på 71%. Høyeste svarprosent ved Salten pd og Søndre

Detaljer

Statusrapport Helse Midt-Norge pr februar

Statusrapport Helse Midt-Norge pr februar HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 38/17 Statusrapport Helse Midt-Norge pr februar Saksbehandler Ansvarlig direktør Saksmappe 17/5 Mats Troøyen Anne-Marie Barane Dato for styremøte 04.05.2017 Forslag til

Detaljer

Avvik arbeidstidsbestemmelsene - status og videre arbeid Vedlegg til statusrapport per 31.10.13

Avvik arbeidstidsbestemmelsene - status og videre arbeid Vedlegg til statusrapport per 31.10.13 Avvik arbeidstidsbestemmelsene - status og videre arbeid Vedlegg til statusrapport per 31.10.13 Bech, Hilde Kristin 29.11.2013 Innhold: 1. Bakgrunn... 2 2. Utvikling... 2 2.1. Generelt... 2 2.2. Typene

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM.

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. TID: 30.05.2012 kl. 09.15 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2.ETG. RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Ledelsens gjennomgåelse - Tiltaksplan 2. tertial 2016

Ledelsens gjennomgåelse - Tiltaksplan 2. tertial 2016 Ledelsens gjennomgåelse - Tiltaksplan 2016 Risikoområde Idefase for byggetrinn 3,inkludert reguleringsplan for sykehusområdet, er godkjent og konseptfase er i gang Idefaserapport for byggetrinn 3 er godkjent

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2017 KOMMENTERT HOVEDRAPPORT

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2017 KOMMENTERT HOVEDRAPPORT MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2017 KOMMENTERT HOVEDRAPPORT RAPPORTENS INNHOLD OG STRUKTUR 01 02 03 POLITIETATEN TOTALT Svarprosent totalt og på tvers av distrikt/særorgan. Suksesskriterier: Jobbtilfredshet,

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen på rådhuset Møtedato: 28.04.2010 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

Detaljer

Medarbeiderundersøkelse Tilbakemeldingsmøter mal

Medarbeiderundersøkelse Tilbakemeldingsmøter mal Medarbeiderundersøkelse Tilbakemeldingsmøter mal Tore Hegstad, Sensus Psykososialt arbeidsmiljø langs to dimensjoner Belastning/stress helse Engasjement, motivasjon, glede -- ytelse Medarbeider Tilfredshet

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 40/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.03.16

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 40/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.03.16 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 40/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.03.16 Saksbehandler Ansvarlig direktør Mats Troøyen Saksmappe 2016/78 Anne-Marie Barane Dato for styremøte 28.04.2016 Forslag

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Statusrapport Helse Midt-Norge pr oktober

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Statusrapport Helse Midt-Norge pr oktober HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 105/15 Statusrapport Helse Midt-Norge pr oktober Saksbehandler Ansvarlig direktør Mats Troøyen Saksmappe 2014/502 Anne-Marie Barane Dato for styremøte 17.12.2015 Forslag

Detaljer

Utkast Handlingsplan HR-strategi 2016

Utkast Handlingsplan HR-strategi 2016 Utkast Handlingsplan HR-strategi 2016 Kvalitet i møte mellom pasient og ansatt Mål Enhetlig arbeidsgiverpolitikk Helhetlig lederskap Aktivt medarbeiderskap Målrettet ressursstyring Fokusområder Kvalitet,

Detaljer

KOMMENTERT HOVEDRAPPORT

KOMMENTERT HOVEDRAPPORT MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2015 HØGSKOLEN I HEDMARK KOMMENTERT HOVEDRAPPORT OM UNDERSØKELSEN Undersøkelsesperiode: 13. mars til og med 27. mars Metode: Elektronisk web-undersøkelse (CAWI) Samlet svarprosent:

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 39/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 39/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 39/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 29.02.16 Saksbehandler Ansvarlig direktør Mats Troøyen Saksmappe 2016/78 Anne-Marie Barane Dato for styremøte 28.04.2016 Forslag

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 04/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr november

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 04/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr november HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 04/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr november Saksbehandler Ansvarlig direktør Mats Troøyen Saksmappe 2014/497 Anne-Marie Barane Dato for styremøte 04.02.16 Forslag til

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 25. april 2013 Saksbehandler: Direktør kvalitet og pasientsikkerhet Vedlegg: Arbeidsmiljøårsrapport 2012 SAK 29/2013 ARBEIDSMILJØÅRSRAPPORT 2012 Forslag

Detaljer

Medarbeidertilfredshet. kommuneorganisasjonen

Medarbeidertilfredshet. kommuneorganisasjonen Lunner kommune Medarbeidertilfredshet i kommuneorganisasjonen RESULTATER 2013 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Oppbygging av undersøkelsen... 3 1.3 Gjennomføring, utvalg og

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 73/11 Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015: Litt bedre i dag enn i går Saksbeh: Ingerid Gunnerød Arkivkode: 012 Saksmappe: 2011/16 Forslag til vedtak: 1. Styret

Detaljer

Styringsdokument 2010 for Sykehusapotekene i Midt-Norge HF

Styringsdokument 2010 for Sykehusapotekene i Midt-Norge HF Styringsdokument 2010 for Sykehusapotekene i Midt-Norge HF Stjørdal den 10. februar 2010 INNHOLD Innledning... 3 Økonomi, ledelse og organisasjon... 4 Økonomi... 4 Forskning og utdanning... 4 Investeringsramme...

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 90/15 Strategi for forskning og strategi for innovasjon i Helse Midt-Norge for perioden 2016-2020 Saksbehandler Ansvarlig direktør Øyvind Hope Saksmappe 14/501 Kjell Åsmund

Detaljer

Langtidsfrisk SI Kongsvinger - følgeevaluering

Langtidsfrisk SI Kongsvinger - følgeevaluering Langtidsfrisk SI Kongsvinger - følgeevaluering Prosjektleder: Forsker Anne Inga Hilsen www.afi.no Evaluering av LTF-arbeidet 2010-2012 Hovedmål: Å skape langsiktig helsefremmende arbeidsplasser der Langtidsfrisk

Detaljer

Trivsel i hverdagen HMS-PLAN 2010-2013

Trivsel i hverdagen HMS-PLAN 2010-2013 Trivsel i hverdagen HMS-PLAN 2010-2013 1. Innledning HMS-plan er et redskap for å systematisere og prioritere innsatsene innenfor HMS-arbeidet. Planen baserer seg på de vedtatte styrende målene for HMS-arbeidet

Detaljer

Handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet

Handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet Handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet 2017 2019 Handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet (HMS-handlingsplan) ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet er forankret i universitetets HMS - handlingsplan,

Detaljer

Årsrapport 2016 Medi 3 Bedriftshelsetjeneste og NTNU i Ålesund

Årsrapport 2016 Medi 3 Bedriftshelsetjeneste og NTNU i Ålesund Årsrapport 2016 Medi 3 Bedriftshelsetjeneste og NTNU i Ålesund Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning 13-3 bokstav a) beskriver at det skal utarbeides en årsrapport som oppsummerer hva bedriftshelsetjenesten

Detaljer

Medarbeiderundersøkelser en praktisk håndbok

Medarbeiderundersøkelser en praktisk håndbok Medarbeiderundersøkelser en praktisk håndbok Professor Thomas Hoff, Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo Doktorgradsstipendiat Jon Anders Lone, Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo Påstand:

Detaljer

Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar

Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 20/17 Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar Saksbehandler Ansvarlig direktør Saksmappe 17/4 Mats Troøyen Anne-Marie Barane Dato for styremøte 9.03.2017 Forslag til vedtak:

Detaljer

STYREMØTE 17. februar 2011 SAKSNR 004/11

STYREMØTE 17. februar 2011 SAKSNR 004/11 Fra: Adm direktør Økonomidirektør Til: Styret Kopi: Dato: 10. februar 2011 STYREMØTE 17. februar 2011 SAKSNR 004/11 Orienteringssak Protokoll fra foretaksmøte 4. februar 2011 Saksbeskrivelse I foretaksmøtet

Detaljer

Ledelsens gjennomgåelse - Tiltaksplan 1. tertial 2016

Ledelsens gjennomgåelse - Tiltaksplan 1. tertial 2016 Ledelsens gjennomgåelse - Tiltaksplan 2016 Risikoområde Idefase for byggetrinn 3,inkludert reguleringsplan for sykehusområdet, er godkjent og konseptfase er i gang Idefaserapport for byggetrinn 3 er godkjent

Detaljer

Handlingsplan HR-strategi 2015

Handlingsplan HR-strategi 2015 Handlingsplan HR-strategi 2015 Kvalitet i møte mellom pasient og ansatt Mål Enhetlig arbeidsgiverpolitikk Helhetlig lederskap Aktivt medarbeiderskap Målrettet ressursstyring Fokusområder Kvalitet, Trygghet,

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/4250-1 Arkiv: 420 &32 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: MEDARBEIDERUNDERSØKELSE - BARN OG UNGE SEKTOREN

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/4250-1 Arkiv: 420 &32 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: MEDARBEIDERUNDERSØKELSE - BARN OG UNGE SEKTOREN Saksfremlegg Saksnr.: 09/4250-1 Arkiv: 420 &32 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: MEDARBEIDERUNDERSØKELSE - BARN OG UNGE SEKTOREN Planlagt behandling: Hovedutvalg for barn og unge Innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

Lederavtale for 2013

Lederavtale for 2013 Lederavtale for 2013 mellom avd. sjef og divisjonsdirektør Ledersamtaler gjennomføres for alle ledernivå i SI: Administrerende direktør stiller krav om at divisjonsdirektør har tilsvarende lederavtaler

Detaljer

GODE OG LIKEVERDIGE HELSETJENSTER TIL ALLE SOM TRENGER DET NÅR DE TRENGER DET. HR-strategi frem mot 2020

GODE OG LIKEVERDIGE HELSETJENSTER TIL ALLE SOM TRENGER DET NÅR DE TRENGER DET. HR-strategi frem mot 2020 GODE OG LIKEVERDIGE HELSETJENSTER TIL ALLE SOM TRENGER DET NÅR DE TRENGER DET HR-strategi frem mot 2020 En felles strategi - for hele foretaksgruppen Lokalt forankrede strategier Handlingsplaner Overordnet

Detaljer

Risikovurdering ved omstilling, «sånn gjør vi det hos oss»

Risikovurdering ved omstilling, «sånn gjør vi det hos oss» Risikovurdering ved omstilling, «sånn gjør vi det hos oss» Innlegg på fagdager for bedriftssykepleiere 7.september 2017 v/seniorrådgiver Kristine Mollø-Christensen,Enhet for BHT,UiO 7.september 2017 Kristine

Detaljer

Medarbeidertilfredshetsundersøkelse MTM 2013. Ein tydeleg medspelar

Medarbeidertilfredshetsundersøkelse MTM 2013. Ein tydeleg medspelar Medarbeidertilfredshetsundersøkelse MTM 2013 Ein tydeleg medspelar Hvorfor gjør vi dette? Inngår i en totalkartlegging av arbeidsmiljøet i MRFK Å måle temperaturen på arbeidsmiljøet i MRFK Få tak i ståsted

Detaljer

4 Resultatrapportene - en veileder til tolkning av resultater

4 Resultatrapportene - en veileder til tolkning av resultater 4 Resultatrapportene - en veileder til tolkning av resultater Revisjon: 01-2014 1 Hovedlinjer i modellen Krav og ressurser påvirker hverandre både positivt og negativt Høye krav og lite ressurser kan gi

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Sak 36/09 HMS-rapportering Utvalg: Styret ved St. Olavs Hospital HF Saksbehandler: Sol-Bjørg Hagen Arkivsak: 09/ Arkiv: 254

SAKSFREMLEGG. Sak 36/09 HMS-rapportering Utvalg: Styret ved St. Olavs Hospital HF Saksbehandler: Sol-Bjørg Hagen Arkivsak: 09/ Arkiv: 254 SAKSFREMLEGG Sak 36/09 HMS-rapportering 2009 Utvalg: Styret ved St. Olavs Hospital HF Saksbehandler: Sol-Bjørg Hagen Arkivsak: 09/4838-2 Arkiv: 254 Innstilling Styret ved St. Olavs Hospital HF tar HMS-rapporten

Detaljer

Årsrapportering pulje 1 Saman om ein betre kommune

Årsrapportering pulje 1 Saman om ein betre kommune Årsrapportering pulje 1 Saman om ein betre kommune Frist for rapportering 1. februar. Vi anbefaler at dere gjennomgår og fyller ut skjemaet i styringsgruppen/prosjektgruppen eller annet egnet fora. På

Detaljer

VARSEL OM PÅLEGG, SYKEHUSKAMPANJEN GOD VAKT! TIL UBALANSE MELLOM OPPGAVER OG RESSURSER

VARSEL OM PÅLEGG, SYKEHUSKAMPANJEN GOD VAKT! TIL UBALANSE MELLOM OPPGAVER OG RESSURSER VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 22.06.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Heidi Wølneberg tlf 922 31 717 SYKEHUSET ØSTFOLD FREDRIKSTAD Postboks 16 1603 FREDRIKSTAD VARSEL OM PÅLEGG, SYKEHUSKAMPANJEN

Detaljer

Saksframlegg. Forslag til vedtak: Formannskapet tar saken om Medarbeiderundersøkelsen 2007 til orientering

Saksframlegg. Forslag til vedtak: Formannskapet tar saken om Medarbeiderundersøkelsen 2007 til orientering MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2007 Arkivsaksnr.: 05/30643 Saksframlegg Forslag til vedtak: Formannskapet tar saken om Medarbeiderundersøkelsen 2007 til orientering Saksfremlegg - arkivsak 05/30643 1 Bakgrunn

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 89/15 Statusrapport Helse Midt-Norge pr september

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 89/15 Statusrapport Helse Midt-Norge pr september HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 89/15 Statusrapport Helse Midt-Norge pr september Saksbehandler Ansvarlig direktør Mats Troøyen Saksmappe 2014/501 Anne Marie Barane Dato for styremøte 05.11.2015 Forslag

Detaljer

Statusrapport Helse Midt-Norge pr mars

Statusrapport Helse Midt-Norge pr mars HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 39/17 Statusrapport Helse Midt-Norge pr mars Saksbehandler Ansvarlig direktør Mats Troøyen Saksmappe 2016/78 Anne-Marie Barane Dato for styremøte 04.05.2017 Forslag til

Detaljer

Styresak GÅR TIL: FORETAK: Styremedlemmer Helse Stavanger HF

Styresak GÅR TIL: FORETAK: Styremedlemmer Helse Stavanger HF Styresak GÅR TIL: FORETAK: Styremedlemmer Helse Stavanger HF DATO: 17.01.2017 SAKSBEHANDLER: Arild Johansen SAKEN GJELDER: Risikovurdering av overordnede styringsmål 2016 - evaluering av måloppnåelse ved

Detaljer

Vår ref.: 17/ Postadresse: 1478 LØRENSKOG

Vår ref.: 17/ Postadresse: 1478 LØRENSKOG Styresak Dato dok.: 15.03.2017 Administrerende direktør Møtedato: 22.03.2017 Vår ref.: 17/00059-2 Postadresse: 1478 LØRENSKOG Vedlegg: 1 Forskningsaktivitet 2016 2 Medarbeiderundersøkelsen 2016 Telefon:

Detaljer

Vår ref.: 17/ Postadresse: 1478 LØRENSKOG

Vår ref.: 17/ Postadresse: 1478 LØRENSKOG Styresak Dato dok.: 15.03.2017 Administrerende direktør Møtedato: 22.03.2017 Vår ref.: 17/00059-2 Postadresse: 1478 LØRENSKOG Vedlegg: 1 Forskningsaktivitet 2016 2 Medarbeiderundersøkelsen 2016 Telefon:

Detaljer

Vestby kommune Partssammensatt utvalg

Vestby kommune Partssammensatt utvalg Vestby kommune Partssammensatt utvalg MØTEINNKALLING Utvalg: PARTSSAMMENSATT UTVALG Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 23.03.2015 Tid: 18:00 Innkallingen sendes også til varamedlemmene. Disse skal imidlertid

Detaljer

Strategi for utdanning og kompetanseutvikling i Helse Midt-Norge

Strategi for utdanning og kompetanseutvikling i Helse Midt-Norge Strategi for utdanning og kompetanseutvikling i Helse Midt-Norge 2015-2020 Mål: o Ledere på alle nivå skal til enhver tid ha oversikt over enhetens kompetanse og kapasitet. Kompetansebehov på kort og lang

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Arkiv: 420 &32 Saksbehandler: Linda Pedersen Sakstittel: STATUS OPPFØLGING AV MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2016

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Arkiv: 420 &32 Saksbehandler: Linda Pedersen Sakstittel: STATUS OPPFØLGING AV MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2016 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 16/1974-8 Arkiv: 420 &32 Saksbehandler: Linda Pedersen Sakstittel: STATUS OPPFØLGING AV MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2016 Planlagt behandling: Arbeidsmiljøutvalget Administrasjonsutvalget

Detaljer

Handlingsplan HR-strategi 2014

Handlingsplan HR-strategi 2014 Handlingsplan HR-strategi 2014 Mål Kvalitet i møte mellom pasient og ansatt Enhetlig arbeidsgiverpolitikk Helhetlig lederskap Aktivt medarbeiderskap Målrettet ressursstyring Kvalitet, Trygghet, Respekt

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 23/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar 2016

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 23/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar 2016 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 23/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar 2016 Saksbehandler Ansvarlig direktør Saksmappe 15/634 Mats Troøyen Anne-Marie Barane Dato for styremøte 10.03.2016 Forslag

Detaljer

MEDARBEIDERSAMTALER I GÁIVUONA SUOHKAN / KÅFJORD KOMMUNE

MEDARBEIDERSAMTALER I GÁIVUONA SUOHKAN / KÅFJORD KOMMUNE MEDARBEIDERSAMTALER I GÁIVUONA SUOHKAN / KÅFJORD KOMMUNE Den enkelte medarbeider i Kåfjord kommune er viktig for kommunens resultater totalt sett. Medarbeidersamtalen er derfor en arena for å drøfte vesentlige

Detaljer

Styringssystem og internkontroll i SSHF

Styringssystem og internkontroll i SSHF Arkivsak Dato 18.01.2012 Saksbehandler Kåre Smith Heggland Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 26.01.2012 Sak nr 008-2012 Sakstype Orienteringssak Sakstittel Styringssystem og internkontroll

Detaljer

Kontinuerlig forbedring Implementering av kontinuerlig forbedring i Pasientreiser HSØ - Enhet for reiseoppgjør Sammendrag for styret.

Kontinuerlig forbedring Implementering av kontinuerlig forbedring i Pasientreiser HSØ - Enhet for reiseoppgjør Sammendrag for styret. Kontinuerlig forbedring Implementering av kontinuerlig forbedring i Pasientreiser HSØ - Enhet for reiseoppgjør Sammendrag for styret Prosjektet har nådd formålet med å bygge kompetanse i forbedringsarbeid,

Detaljer

Arbeidsmiljøundersøkelser - et lederverktøy erfaringer fra Helse Øst

Arbeidsmiljøundersøkelser - et lederverktøy erfaringer fra Helse Øst Arbeidsmiljøundersøkelser - et lederverktøy erfaringer fra Helse Øst v/ Lars Asle Einarsen, organisasjonspsykolog og daglig leder i Sensus Innhold i foredrag Bakgrunn for synspunkter Hva kan en medarbeiderundersøkelse

Detaljer

ORIENTERING OM RESULTATENE AV ARBEIDSMILJØKARTLEGGINGEN VED NMBU

ORIENTERING OM RESULTATENE AV ARBEIDSMILJØKARTLEGGINGEN VED NMBU US 79/0 ORIENTERING OM RESULTATENE AV ARBEIDSMILJØKARTLEGGINGEN VED NMBU Universitetsledelsen Saksansvarlig: Birger Kruse Saksbehandler: Torborg Storaas Arkiv nr: /0606 Vedlegg:. Resultat; NMBU. Resultat:

Detaljer

Handlingsplan HR-strategi 2013

Handlingsplan HR-strategi 2013 Handlingsplan HR-strategi 2013 Mål Kvalitet i møte mellom pasient og ansatt Enhetlig arbeidsgiverpolitikk Helhetlig lederskap Aktivt medarbeiderskap Målrettet ressursstyring Kvalitet, Trygghet, Respekt

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 117/07 Økonomirapportering pr 30.11.07 Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret for Helse Midt-Norge RHF 29.11.07 117/07 Saksbeh: Reidun Martine Rømo Arkivkode:

Detaljer

Styremøte 15. juni 2016 i Sørlandet sykehus HF. Styresak

Styremøte 15. juni 2016 i Sørlandet sykehus HF. Styresak Oppfølging Informasjon og kommunikasjon Tiltak for å ha styring og kontroll Etablere målsettinger og risikovurdere Styrings- og kontrollmiljø Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte. den kl. 10:00. i møterom Kommunestyresalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte. den kl. 10:00. i møterom Kommunestyresalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget har møte den 23.11.2016 kl. 10:00 i møterom Kommunestyresalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

BEST SAMMEN. om å redusere sykefraværet i kommunal sektor

BEST SAMMEN. om å redusere sykefraværet i kommunal sektor BEST SAMMEN om å redusere sykefraværet i kommunal sektor 1 BEST SAMMEN OM Å REDUSERE SYKEFRAVÆRET INNHOLD Side 3 Forord Side 4 Inkluderende arbeidsliv Side 6 Forebygging Side 7 Høy arbeidsglede og høyt

Detaljer

OVERVÅKING AV ARBEIDSMILJØET I HELSE NORD

OVERVÅKING AV ARBEIDSMILJØET I HELSE NORD Saksbehandler: Grete Åsvang, tlf. 75 51 29 48 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 3.12.2008 200800425-7 254 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 137-2008 EVALUERING

Detaljer

Risikostyring i Helse Sør-Øst. Oppdatert etter møte i revisjonskomiteen og i LG

Risikostyring i Helse Sør-Øst. Oppdatert etter møte i revisjonskomiteen og i LG Risikostyring i Helse Sør-Øst Oppdatert etter møte i revisjonskomiteen 12.09.08 og i LG 16.09.08 Prosess Risikovurderingen er basert på Helseforetakenes vurdering og innspill Vurdering i enhetene i det

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 21/11/2007. Styret tar redegjørelsen for status i utvikling av og arbeid med sykefravær innen Helse Sør- Øst til orientering.

Styret Helse Sør-Øst RHF 21/11/2007. Styret tar redegjørelsen for status i utvikling av og arbeid med sykefravær innen Helse Sør- Øst til orientering. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 21/11/2007 SAK NR 061-2007 Orienteringssak: Sykefravær i Helse Sør-Øst Forslag til vedtak: Styret tar redegjørelsen for status i

Detaljer

Nasjonal lederplattform

Nasjonal lederplattform Synlig og ansvarlig Lederutvikling ved St. Olavs Hospital Undervisningsleder Anne-Kristin Fjellstad 25.oktober 2017 Nasjonal lederplattform 1 Oppfølging av Nasjonal lederplattform Omfattende kartlegging

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Administrasjonsutvalget 16.12.15 AMU 10.02.16. Forslag til vedtak: Saken tas til orientering.

SAKSFRAMLEGG. Administrasjonsutvalget 16.12.15 AMU 10.02.16. Forslag til vedtak: Saken tas til orientering. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Marit Melhus Wik Arkiv: 431 &32 Arkivsaksnr.: 12/363 Sign: Dato: 04.12.15 Utvalg: Administrasjonsutvalget 16.12.15 AMU 10.02.16 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN Forslag til vedtak:

Detaljer

Styresak 90-2015 PasOpp rapport nr 2-2015 - Resultater for Nordlandssykehuset HF, samt sykehusene i Bodø, Lofoten og Vesterålen

Styresak 90-2015 PasOpp rapport nr 2-2015 - Resultater for Nordlandssykehuset HF, samt sykehusene i Bodø, Lofoten og Vesterålen Direktøren Styresak 90-2015 PasOpp rapport nr 2-2015 - Resultater for Nordlandssykehuset HF, samt sykehusene i Bodø, Lofoten og Vesterålen Saksbehandler: Jan Terje Henriksen og Hilde Normann Saksnr.: 2014/2135

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Oppfølging av pålegg fra Arbeidstilsynet i sykehuskampanjen God vakt - avvik knyttet til ubalanse mellom oppgaver og ressurser

SAKSFREMLEGG. Oppfølging av pålegg fra Arbeidstilsynet i sykehuskampanjen God vakt - avvik knyttet til ubalanse mellom oppgaver og ressurser SAKSFREMLEGG Sak 11/10 Oppfølging av pålegg fra Arbeidstilsynet i sykehuskampanjen God vakt - avvik knyttet til ubalanse mellom oppgaver og ressurser Utvalg: Styret ved St. Olavs Hospital HF Saksbehandler:

Detaljer

Pasientsikkerhetskulturundersøkelsen Rapport for

Pasientsikkerhetskulturundersøkelsen Rapport for FORSIDE Pasientsikkerhetskulturundersøkelsen 1 Rapport for 3091020 - Sunnaas sykehus HF INNHOLD 2 Pasientsikkerhetskulturundersøkelsen Innholdsfortegnelse Hvordan lese og bruke rapporten s 3 Oppsummering

Detaljer