Samfunnsmedisinsk arbeid i NAV, Lars Meyer-Myklestad, overlege

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Samfunnsmedisinsk arbeid i NAV, Lars Meyer-Myklestad, overlege"

Transkript

1 Introduksjonskurs i samfunnsmedisin Samfunnsmedisinsk arbeid i NAV, Lars Meyer-Myklestad, overlege

2 Min vei inn i byråkratiet Allmennpraktiserende/fastlege Kommuneoverlege Grimstad kommune Overlege Arbeids- og velferdsdirektoratet Spesialist i allmennmedisin siden 1994 Autorisert idrettslege siden 1998 Spesialist i samfunnsmedisin 2014 Godkjent veileder i samfunnsmedisin Introduksjonskurs i samfunnsmedisin Side 2

3 Landskap Introduksjonskurs i samfunnsmedisin Side 3

4 Fra kommune til stat Forskjellene i organisasjon Forskjellene i arbeidsform og byråkrati Rådmann/kommunalsjef/ordfører/politikere/utvalg Velferdsdirektør/tjenestedirektører/seksjonssjefer/ kontorsjefer Departement - Statsråd Introduksjonskurs i samfunnsmedisin Side 4

5 Organisasjonskart for NAV fra Arbeids- og velferdsdirektoratet Tjenestelinjen Ytelseslinjen Økonomilinjen NAV Hjelpemidler NAV Forvaltning NAV Innkreving 429 kommuner NAV Kontaktsenter NAV Fylke (19stk) NAV Pensjon NAV Kontroll NAV Internasjonalt NAV regnskap Pensjon NAV regnskap Andre ytelser 456 NAV-kontor i kommuner og bydeler NAV Klageinstans NAV lønn, betaling og regnskap NAV Intro (4 stk) NAV Arbeidsrådgivning NAV Arbeidslivssenter + = + Arbeids- og velferdsetaten + + = Arbeids- og velferdsforvaltningen Introduksjonskurs i samfunnsmedisin Side 5

6 Hvor er vi? Arbeids- og velferdsdirektoratet Sentral faggruppe/ Sjeflege Tjenestelinjen Ytelseslinjen NAV Hjelpemidler NAV Forvaltning Rådgivende leger NAV Kontaktsenter NAV Pensjon Rådgivende leger NAV Fylke (19stk) NAV Kontroll NAV Internasjonalt Rådgivende leger Rådgivende lege NAV-kontor NAV Klageinstans Rådgivende leger NAV Intro NAV Arbeidsrådgivning NAV Arbeidslivssenter To styringslinjer: Viktig med samarbeid og koordinering Introduksjonskurs i samfunnsmedisin Side 6

7 Budskap - Folkehelseplanen Deltagelse i arbeidslivet er en betydelig del av helse Sykmelding gradering og tidlig aktivitet viktig Viktig samarbeidspartner Nav og ROL: Kunnskapskilde til statistikk: oversikt over helsetilstanden Kunnskapskilde til tiltak og muligheter Hvert fylke sin KROL (unntatt Nordland & Nord Trøndelag) Invitere til ALU møter Introduksjonskurs i samfunnsmedisin Side 7

8 Arbeidsformer Uttalt tverrfaglig : Fagpersoner ytelser, erfarne saksbehandlere, IKT avdeling, jurist, statistikk, medisiner, markedsavdeling, IA avdeling. Mange pågående prosjekter samtidig Møter!!!!!!!!! Introduksjonskurs i samfunnsmedisin Side 8

9 Et utvalg arbeidsoppgaver Utviklingsarbeid og prosjekter Organisere og avholde kurs Rettskildene Bistå alle avdelinger i medisinskfaglige spørsmål Utredninger, høringer og henvendelser Representere NAV utad i faglige sammenhenger Introduksjonskurs i samfunnsmedisin Side 9

10 Utviklingsarbeid 3 politiske bestillinger ny regjering: Forsøk med ny medisinsk vurdering etter seks måneder Beslutningsstøtteverktøy for sykmelder Sykmeldt i jobb Introduksjonskurs i samfunnsmedisin Side 10

11 Forsøk med Ny medisinsk vurdering etter seks måneders sykmelding Ingen skal kunne sykmeldes i mer enn seks måneder av egen fastlege En annen lege enn pasientens fastlege skal innen utgangen av seks måneders sykmelding foreta en ny medisinsk vurdering av den sykmeldte: Ny lege skal vurdere utfra dokumenter i sykmeldingssaken og ved hjelp av konsultasjon/undersøkelse om Ø arbeidsevnen er nedsatt i en slik grad at personen ikke kan være i arbeid Ø personen kan være i aktivitet eller på arbeidsrettede tiltak Ø iverksatte tiltak er hensiktsmessige og tilstrekkelige (medisinske, raskere tilbake-tiltak, tilrettelegging) Introduksjonskurs i samfunnsmedisin Side 11

12 Forsøk med Ny medisinsk vurdering etter seks måneders sykmelding Arbeids- og velferdsdirektoratet har ansvar for gjennomføring av forsøket Forsøket skal gå over to år og skal foregå i et begrenset område Skal igangsettes i 2015 Skal evalueres Det skal vurderes om enkelte pasientgrupper bør unntas fra forsøket Introduksjonskurs i samfunnsmedisin Side 12

13 Beslutningsstøtteverktøy for sykmelder Igangsettes et utviklingsarbeid under ledelse av Helsedirektoratet og med bistand fra Arbeids- og velferdsdirektoratet med sikte på implementeringen av et beslutningsstøttesystem så snart som faglig forsvarlig. Introduksjonskurs i samfunnsmedisin Side 13

14 Beslutningsstøtteverktøy for sykmelder Anbefalingene i verktøyet skal være i tråd med medisinsk fagkunnskap og må bygge på foreliggende kunnskap om arbeidsretting, sykefraværsoppfølging, sammenheng mellom arbeid og helse godt forankret blant gruppene som skal sykmelde skal ta utgangspunkt i erfaringer fra det svenske beslutningsstøttesystemet integrert i fastlegenes elektroniske pasientjournalsystemer integrert i eksisterende elektronisk Faglig veileder for sykmelder vurdert mulighetene for å integrere systemet i EKHO (Elektronisk Kommunikasjon av HelseOpplysninger) Introduksjonskurs i samfunnsmedisin Side 14

15 Sykmeldt i jobb Igangsettes et forsøk med en forenklet og avgrenset ordning med «sykmeldt i jobb» Benyttes til avklaring av tilretteleggings- og aktiviseringsmuligheter for den sykmeldte på jobb Maks 2 uker Begrenset geografisk område + effektevaluering Introduksjonskurs i samfunnsmedisin Side 15

16 Felles for prosjektene Utarbeide prosjektplan Utlysing og anskaffelse av evaluator Designfase Gjennomføring Evaluering og rapport Introduksjonskurs i samfunnsmedisin Side 16

17 Ny elektronisk sykmelding EKHO (Elektronisk Kommunikasjon av HelseOpplysninger) Milepeler Utvalgte diagnoser Dialogmeldinger mellom sykmelder og NAV Introduksjonskurs i samfunnsmedisin Side 17

18 EKHO - Helseopplysninger i sykefraværsløpet Forenklet Utdypende ved utvalgte diagnoser Utdypende ved milepæler Løpende sykmelding <16 D Introduksjonskurs i samfunnsmedisin Side 18

19 Utviklingsarbeidet i EKHO Delta i utviklingsarbeidet 2 overleger delprosjektleder fagutvikling Delta møter EPJ leverandører Fronte prosjektet i møter med NUIT, nasjonal IKT, Helsedirektoratet, Nidaroskongressen og årsmøte EPJ diskusjonsforum Introduksjonskurs i samfunnsmedisin Side 19

20 Utviklingsarbeid forts. Digitaliseringsgruppa Har som mål å øke bestillerkompetansen i seksjonen, samt stimulere til at seksjonen har en arena og kompetanse til å komme med nye produktideer. Målet internt i seksjonen vil være et middel for å oppnå NAVs digitale målbilde. Introduksjonskurs i samfunnsmedisin Side 20

21 Ikke alt er like lett å forstå for en medisiner Dyktige analytikere Dyktige utviklere Introduksjonskurs i samfunnsmedisin Side 21

22 Organisere og avholde kurs Utvikler stort E-læringskurs for nyansatte leger i NAV Vedlikeholdsarbeidet veileder for sykmeldere og e lærings kurs i sykmeldingsarbeidet 1 stort fagnettverksmøte årlig for alle rådgivende overleger i NAV (130) over 2 dager 3 store møter årlig for koordinerende rådgivende overleger (19 fylker+fovaltning+klage) 1 årlig kurs nyansatte leger i NAV 2 årlige kurs i sykmelding UIO for kiropraktorer og manuell terapeuter Introduksjonskurs i samfunnsmedisin Side 22

23 Rettskildene Lover Forskrifter Rundskriv Innspill til endringer til vurdering Initiativ til endringer Eksempler: Folketrygdloven grunnstønad cøliaki Diagnose- og uførekrav ME Introduksjonskurs i samfunnsmedisin Side 23

24 Implementering Godkjenning i linja Utkast Endelig versjon Høring internt Tilbakemelding fra linja ET RUNDSKRIVS FERD MOT MÅL Bearbeiding av høringssvar Godkjenning i linja? Høring eksternt? Endelig utkast Bearbeiding av høringssvar Introduksjonskurs i samfunnsmedisin Side 24

25 Andre oppgaver: Utredninger høringer bistå med medisinsk fagligkompetanserepresentere NAV utad faglig Høringer : Skrive selv og eventuelt koordinere/innhente fra andre avdelinger. Og hvem signerer???!! Utrede grunnlaget for anbud eller ikke i bruken av NEL (Norsk elektronisk legehåndbok) delta i innkjøpsprosessen Koding: Uføre til ICD-10 Koding: Representere NAV i samhandling med arbeid i HD Representere NAV i Helsedirektorates arbeidsgruppe for oppfølging av hendelsen 2207 Bistå andre avdelinger i fagmedisinske spørsmål Legeerklæringsskjemaer fex bilstønad Introduksjonskurs i samfunnsmedisin Side 25

26 Andre oppgaver forts. Vedlikeholde L- takster: Delta i møter med Legeforeningen Tverrfaglig samarbeid med kontroll-øst (Takstbruk overvåking) Faglige uttalelser i medisinske spørsmål: Kvikksølv Kreft feiere Narkolepsi/ME etter svineinfluensavaksine: Pålagt vaksinering og yrkesskade? Introduksjonskurs i samfunnsmedisin Side 26

27 Andre oppgaver forts. Uttalt tverrfaglige grupper i vurderinger av henvendelser utenifra. Eksempler: Introduksjonskurs i samfunnsmedisin Side 27

28 Henvendelse med spørsmål om: Introduksjonskurs i samfunnsmedisin Side 28

29 Vårt svar: Utgangspunktet er at jobben for en fotballspiller er å spille kamper, og vi mener at dersom en spiller er med i lagoppstilling i kamp eller på dommerkortet som aktuell innbytter, tilsier dette 100% friskmelding. Dette gjelder enhver kamp, både på hoved laget og reservelaget. Dersom en spiller er i full treningsaktivitet med laget og deltar i alle øvelser uten restriksjoner, tilsier dette 100% friskmelding. Dersom en skadet spiller får tilrettelagt for faste andre/alternative administrative oppgaver som for eksempel sponsoravtaler under et skadeavbrekk, bør dette vurderes til gradert sykmelding. Introduksjonskurs i samfunnsmedisin Side 29

30 Litt om ord og uttrykk Porteføljestyring Virksomhetsarkitektur Konseptfaseprosjektet Arkitektur Målbilder Virksomhetsstrategien Kjerneprosesser Lederforankring Introduksjonskurs i samfunnsmedisin Side 30

31 Oppsummering Stor organisasjon Vidt spenn i samfunnsmedisinske oppgaver Betydelig antall forskjellige oppgaver til enhver tid Nasjonale føringer. Betydning for hele befolkningen og økonomiske konsekvenser for samfunnet Takk for oppmerksomheten og trygg reise hjem!! Introduksjonskurs i samfunnsmedisin Side 31

Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere

Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Evaluering av oppfølging av sykmeldte...

Detaljer

Høring om forslag til forskrift om obligatorisk opplæring i sykmeldingsarbeid for leger

Høring om forslag til forskrift om obligatorisk opplæring i sykmeldingsarbeid for leger HEL S E :o MIDT-NORGE i Saksdok : I henhold til vedlagt liste Høring om forslag til forskrift om obligatorisk opplæring i sykmeldingsarbeid for leger Arbeidsdepartementet sender med dette på høring forslag

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Gjøvik kommune

Forvaltningsrevisjon Gjøvik kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Gjøvik kommune NAV Gjøvik organisering og styring Rapport 2010-7 FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet NAV Gjøvik organisering

Detaljer

Veileder i brukermedvirkning

Veileder i brukermedvirkning Veileder i brukermedvirkning med kreftrammede og pårørende i fokus Utgitt i samarbeid mellom Kreftforeningen og pasient- og likepersonsorganisasjonene Innhold 4 Hva er brukermedvirkning? 16 Råd og tips

Detaljer

Protokoll mellom partene i arbeidslivet og myndighetene om felles innsats for å forebygge og redusere sykefraværet og styrke inkluderingen

Protokoll mellom partene i arbeidslivet og myndighetene om felles innsats for å forebygge og redusere sykefraværet og styrke inkluderingen Protokoll mellom partene i arbeidslivet og myndighetene om felles innsats for å forebygge og redusere sykefraværet og styrke inkluderingen 24. februar 2010 Protokoll mellom partene i arbeidslivet og myndighetene

Detaljer

Legeforeningens veileder for Praksiskonsulentordningen (PKO) i Norge

Legeforeningens veileder for Praksiskonsulentordningen (PKO) i Norge Legeforeningens veileder for Praksiskonsulentordningen (PKO) i Norge April 2014 Legeforeningens veileder for Praksiskonsulentordningen (PKO) i Norge April 2014 1 Presidentens forord Praksiskonsulenter

Detaljer

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv hvordan virksomheter og myndigheter skal gå frem i arbeidet for et mer inkluderende arbeidsliv IA // Veileder til Samarbeidsavtale om et

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Øyer kommune

Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Oppfølging av sykmeldte i Pleie og omsorg Rapport 2010-14 Forord Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Oppfølging av

Detaljer

RAPPORTERING OM KVALIFISERINGSPROGRAMMET. Arbeids- og velferdsdirektoratet 12.02.2015

RAPPORTERING OM KVALIFISERINGSPROGRAMMET. Arbeids- og velferdsdirektoratet 12.02.2015 RAPPORTERING OM KVALIFISERINGSPROGRAMMET 2014 Arbeids- og velferdsdirektoratet 12.02.2015 Årsrapportering 2014 - Kvalifiseringsprogrammet Rapporten om Kvalifiseringsprogrammet (KVP) består av fylkesmennenes

Detaljer

NAV samarbeid og måloppnåelse Rygge kommune

NAV samarbeid og måloppnåelse Rygge kommune NAV samarbeid og måloppnåelse Rygge kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Høringsutkast Rolvsøy 23. mai 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 4 2.1 Bakgrunn...

Detaljer

Rapport. Evaluering av Jobbstrategien for personer med nedsatt funksjonsevne. Forfattere Karin Dyrstad, Roland Mandal og Solveig Osborg Ose

Rapport. Evaluering av Jobbstrategien for personer med nedsatt funksjonsevne. Forfattere Karin Dyrstad, Roland Mandal og Solveig Osborg Ose Åpen Rapport Evaluering av Jobbstrategien for personer med nedsatt funksjonsevne Forfattere Karin Dyrstad, Roland Mandal og Solveig Osborg Ose SINTEF Teknologi og samfunn Avd. helse, Gruppe for arbeid

Detaljer

1 STRATEGISK UTVIKLING OG KONKRETE FORSLAG 7. 1.1 Innledning 7. 1.2 Strategisk utvikling 8. 1.3 Konkrete forslag 16

1 STRATEGISK UTVIKLING OG KONKRETE FORSLAG 7. 1.1 Innledning 7. 1.2 Strategisk utvikling 8. 1.3 Konkrete forslag 16 2 1 STRATEGISK UTVIKLING OG KONKRETE FORSLAG 7 1.1 Innledning 7 1.2 Strategisk utvikling 8 1.3 Konkrete forslag 16 2 RAMMENE FOR EKSPERTGRUPPENS ARBEID 18 2.1 Mandat og sammensetning 18 2.2 Hovedkonklusjoner

Detaljer

Stjørdal kommune som arbeidsgiver

Stjørdal kommune som arbeidsgiver Stjørdal kommune som arbeidsgiver Forebygging av sykefravær og oppfølging av sykmeldte Stjørdal kommune Forvaltningsrevisjon nr 1714-2/2011 Forvaltningsrevisjonsrapporter fra KomRev Trøndelag IKS 2011

Detaljer

Innledning Prosessen Det praktiske arbeidet Mal - individuell plan (eget dokument) Samtykke erklæring Oversikt kontaktpersoner Sjekkliste Skjema for

Innledning Prosessen Det praktiske arbeidet Mal - individuell plan (eget dokument) Samtykke erklæring Oversikt kontaktpersoner Sjekkliste Skjema for Individuell plan -En veileder i utarbeidelse av individuell plan Forebyggende og kurative helsetjenester 2008 Innledning Prosessen Det praktiske arbeidet Mal - individuell plan (eget dokument) Samtykke

Detaljer

TILTAK FOR Å REDUSERE SYKEFRAVÆRET SYKEFRAVÆRSUTVALGETS RAPPORT

TILTAK FOR Å REDUSERE SYKEFRAVÆRET SYKEFRAVÆRSUTVALGETS RAPPORT TILTAK FOR Å REDUSERE SYKEFRAVÆRET SYKEFRAVÆRSUTVALGETS RAPPORT Avgitt 6. november 2006 Sykefraværsutvalget Sykefraværsutvalget ble oppnevnt ved brev fra statsministeren til organisasjonene 11. september

Detaljer

Prop. 1 S. (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2015

Prop. 1 S. (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2015 Prop. 1 S (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2015 Utgiftskapitler: 600 667, 2470, 2541 2542, 2620 2686 Inntektskapitler: 3600 3642, 5470, 5571, 5607,

Detaljer

INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan

INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan IS-1253 Veileder INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan Heftets tittel: IndIvIduell plan 2010 veileder til forskrift om individuell plan utgitt: 1/2010 Bestillingsnummer: IS 1253

Detaljer

Bedre når du er. hver dag

Bedre når du er. hver dag Bedre når du er TILSTEDE hver dag Å BRY SEG BEDRE NÅR DU ER TILSTEDE HVER DAG Brosjyren er utviklet i samarbeid mellom Fellesforbundet, Norsk Arbeidsmandsforbund og Byggenæringens Landsforening. Hensikten

Detaljer

Oppfølgingsplan for arbeid og psykisk helse

Oppfølgingsplan for arbeid og psykisk helse Særtrykk Oppfølgingsplan for arbeid og psykisk helse (2013 2016) Særtrykk Oppfølgingsplan for arbeid og psykisk helse (2013 2016) 4 Arbeidsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet Oppfølgingsplan

Detaljer

Strategiplan. Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse

Strategiplan. Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse Strategiplan Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007 2012 Strategiplan Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007 2012 Innhold Forord... 5 Innledning... 6 Del 1: Strategi for

Detaljer

Til veilederen. Bruk flipover/tavle for tilbakemelding fra deltakerne.

Til veilederen. Bruk flipover/tavle for tilbakemelding fra deltakerne. Til veilederen Modulen er laget som en felles modul for alle tillitsvalgte uavhengig av tariffområde. Det som kan være spesielt for ett tariffområde er lagt inn i modulen som vedlegg. Modulen baseres i

Detaljer

Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte

Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte Ny IA-avtale 1. mars 2010-31. desember 2013 Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte I forbindelse med ny IA-avtale (fra 1. mars 2010 til og med 31. desember

Detaljer

Internrevisjonsrapport. Revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og Pasientreiser ANS

Internrevisjonsrapport. Revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og Pasientreiser ANS Internrevisjonsrapport Revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og Pasientreiser ANS Stjørdal, 1. juli 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENDRAG... 3 2. INNLEDNING...

Detaljer

Økonomiplan ISK 2014-2017: Beskrivelser av tiltak

Økonomiplan ISK 2014-2017: Beskrivelser av tiltak Økonomiplan ISK 2014-2017: Beskrivelser av tiltak Prioriterte tiltak Utvikle samkommunen Relevante tema å utrede og vurdere: Utarbeide en utviklings- og samhandlingsstrategi Koordinere og utvikle ISK-oppgaver

Detaljer

Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid

Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2008 med kommunale helse-, sosialog Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid tilsyn med sosial og helse Rapport fra Helsetilsynet 5/2009 Mars 2009 Rapport

Detaljer

Strategiplan 2011-2015. Strategiplan 2011-2015. Illustrasjosnfoto: Colourbox

Strategiplan 2011-2015. Strategiplan 2011-2015. Illustrasjosnfoto: Colourbox U T K A S T Strategiplan 2011-2015 Strategiplan 2011-2015 Illustrasjosnfoto: Colourbox Innholdsfortegnelse utkast til strategiplan 1. Innledning 3 2. Bakgrunn 4 2.1 Kvalitet gjennom dokumentasjon 4 2.2

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE GODKJENNING AV OVERORDNET SAMARBEIDSAVTALE SAMT FIRE DELAVTALER MELLOM VENNESLA KOMMUNE OG SØRLANDET SYKEHUS HELSEFORETAK

VENNESLA KOMMUNE GODKJENNING AV OVERORDNET SAMARBEIDSAVTALE SAMT FIRE DELAVTALER MELLOM VENNESLA KOMMUNE OG SØRLANDET SYKEHUS HELSEFORETAK VENNESLA KOMMUNE Arkivsak-dok. 11/04303-5 Arkivkode ---/G2 Saksbehandler Ragnhild Bendiksen Saksgang Møtedato Levekårsutvalget 05.01.2012 Plan- og økonomiutvalget 10.01.2012 Kommunestyret 26.01.2012 GODKJENNING

Detaljer

«ÅPNINGSFOREDRAG» Innledning

«ÅPNINGSFOREDRAG» Innledning «ÅPNINGSFOREDRAG» Innledning Jeg vil takke for invitasjonen til å være tilstede også i år på konferansen til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og holde åpningsforedraget. Oppfølging av 22.

Detaljer

NAVs SATSING PÅ ARBEID OG PSYKISK HELSE

NAVs SATSING PÅ ARBEID OG PSYKISK HELSE NAVs SATSING PÅ ARBEID OG PSYKISK HELSE Evaluering av fylkesvise koordinatorstillinger i NAV og bruk av øremerkede tiltaksmidler Av Geir Møller, Bent Aslak Brandtzæg og Joar Sannes Rapport nr 238 2007

Detaljer

Gode helseregistre bedre helse

Gode helseregistre bedre helse hovedrapport Gode helseregistre bedre helse Strategi for modernisering og samordning av sentrale helseregistre og medisinske kvalitetsregistre 2010 2020 Tittel: Gode helseregistre bedre helse. Strategi

Detaljer