Produktstyre e-helsestandarder. 13. desember 2017

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Produktstyre e-helsestandarder. 13. desember 2017"

Transkript

1 Produktstyre e-helsestandarder 13. desember 2017

2 Agenda Sak Tema Sakstype 10/17 Orientering fra Direktoratet for e-helse Orientering 11/17 Henvisning 2.0 Tilslutning 12/17 Meldingsvalidator Orientering 13/17 FIA Samhandling - data- og dokumentdeling Orientering Eventuelt Side 2

3 Sak 10/17 Orientering fra Direktoratet for e-helse

4 Forslag til årshjul PS SamUT 5.12 PS 8.10 EPJ-lev 18.9 SamUT NUFA NUFA Årshjul NUFA NUFA SamUT 7.3 EPJ-lev 20.3 PS 19.3 SamUT 7.6 PS

5 Forslag til overordnet tema Q4 Evaluering av året Q1 Plan med prioriteringer for inneværende år Q3 Status plan inneværende år Q2 Status plan inneværende år Side 5

6 Innføring av Standard for tjenestebasert adressering Standard for tjenestebasert adressering er fastsatt, del 3 ble publisert Standard for tjenestebasert adressering Norsk Helsenett skal levere en nasjonal plan for innføring av standard for tjenestebasert adressering Leveranse: primo mars 2018 Leveransens innhold: beskrive når Standard for tjenestebasert adressering vil være tatt i bruk eller planlegges innført i ulike virksomheter (virksomhetsområder) i helse- og omsorgstjenesten Del 1 Del 2 Virksomheter i helse- og omsorgstjenesten skal ha innført Standard for tjenestebasert adressering i løpet av 2018 Del 3 Side 6

7 Sak 11/17 Henvising 2.0

8 Forslag til vedtak Produktstyret gir sin tilslutning til overordnet plan for videre arbeid med Henvisning 2.0. Direktoratet for e-helse bes ta med seg innspill framkommet i møtet. Side 8

9 Bakgrunn Henvisning 2.0 dekker behov knyttet til henvisning internt i spesialisthelsetjenesten og understøtter pasient- og brukerrettighetsloven Målsetningen er å avvikle papir i henvisningssammenheng elektronisk overføring av pasientadministrative data i hele pasientforløpet enhetlig meldingsutveksling Bør innføre Henvisning 2.0 i hele sektoren Kritikaliteten er størst innen helseforetakene Side 9

10 Erfaringer fra piloten Pilot av Henvisning 2.0 ble gjennomført mellom Vestre Viken og OUS i regi av Nasjonal IKT og Helse Sør-Øst i 2016 Evalueringsrapporten pekte på noen mangler i standarden Oppsummert er følgende løst i standarden Kodeverk er rettet og tilpasset nasjonal henvisningsveileder Adressering og kontaktinformasjon er tydeliggjort gjennom innføring av standard for tjenestebasert adressering Krav til sending og mottak av vedlegg Kritisk informasjon og legemiddelinformasjon Det er gjort justeringer for å støtte opp under nasjonal henvisningsveileder Side 10

11 Status standard for Henvisning 2.0 På bakgrunn av piloten og evalueringsrapport har Direktoratet vurdert at henvisning 2.0 kan fastsettes som standard Standarden ble fastsatt av Direktoratet for e-helse 4. des. og vil publiseres i løpet av 2017 Profil «Henvisning ny tilstand» vil erstatte bruksområdene for Henvisning 1.0 og 1.1 Profil «Viderehenvisning» dekker behovene for rettighetsvurdering, ansiennitetsdato mv. og vil dekke viderehenvisning innen spesialisthelsetjenesten Viktige avklaringer som er gjort Kritisk informasjon kan overføres som tekstlig informasjon med strukturert overskrift, eller sendes som vedlegg. I tillegg er kritisk informasjon tilgjengelig ved oppslag i Kjernejournal. Legemiddelinformasjon kan overføres som fritekst med et legemiddel per linje, eller sendes som vedlegg. I tillegg er legemiddelinformasjon tilgjengelig ved oppslag i Kjernejournal. Pakkeforløpskodene inkluderes i standarden. Side 11

12 Funksjon for tilbakemelding Funksjon for tilbakemelding på henvisning foreslås løst ved en profil av dialogmelding Profilen vil få en egen meldingstype Status på henvisningen oppgis strukturert (eks. avvist, satt på venteliste, innkalles) Øvrig informasjon er fritekst Profilen vil dekke samme grad av struktur som eksisterende standard Side 12

13 Innspill og forankring i konsekvensutredning Helse Midt RHF Helse Nord RHF Helse Sør-Øst RHF Helse Vest RHF Oslo Kommune Nordmøre regionråd Sandefjord kommune Arendal kommune Flora kommune Lenvik kommune Legeforeningens faggruppe for EPJ 2 systemleverandører av HF-system 2 systemleverandører av kommunesystem 1 systemleverandør av legekontorsystem SamUT Intern orientering i EPJ-løftet ifm. med arbeid med henvisningsveileder Kjernejournal og e-resept Flere av kommunene innhentet innspill fra andre kommuner i samme region Side 13

14 Viktigste tilbakemeldinger fra utredningen Innføringen må koordineres og kommuniseres tydelig fra sentralt hold Det er viktig at den nasjonale planen for innføring igangsettes så raskt som mulig For å minimere kostnadene må innføringsløpet ikke trekke ut i tid Det bør legges opp til parallelle løp som muliggjør at HF-ene raskere kan komme i gang med å bruke Henvisning 2.0 Det må settes tydelige frister i innføringsplanen Frist for når alle skal kunne motta 2.0 Frist for når alle skal kunne sende 2.0 Frist for utfasing av 1.0 og 1.1 Frister i plan må settes i samsvar med mulighet for utvikling hos leverandører, slik at de er realistiske og mulig å overholde Det må komme klare føringer for hvordan dette skal prioriteres opp mot andre nasjonale prosjekt Side 14

15 Betydning for virksomheter og leverandører Dersom Henvisning 2.0 kun innføres i HF vil det være tre gjeldene versjoner for henvisning Innføring av Henvisning 2.0 i hele sektoren gjør det mulig å nå målene om å avvikle papir, elektronisk overføring av pasientadministrative data i hele pasientforløpet, og enhetlig meldingsutveksling Innføring av Henvisning 2.0 i hele sektoren innebærer større kostnad og større risiko, men den samlede samfunnsøkonomiske gevinsten er også større Øker muligheten for å avslutte bruk av papir Redusert bruk av tid på manuell oppfølging av feilsendte meldinger Innsparing i vedlikehold og brukerstøtte pga. kun en versjon i bruk Funksjon for tilbakemelding på henvisning øker nytten Side 15

16 Forslag til overordnet plan for innføring Fire regioner Innføring HF Nasjonal plan for innføring Involvering, koordinering Innføring resten av sektoren Fastlegesystemer, kommunesystemer, etc. Q1 Q2 Q3 Q Tentativt: Henvisning 2.0 er innført i hele sektoren (endelig dato settes når nasjonal plan er utarbeidet) 2019 Analysene har gitt viktige tilbakemeldinger Utarbeidelse av nasjonal plan for innføring starter nå Innføring kan foregå samtidig med planleggingen HF-ene prioriteres og kan starte innføring Planleggingen vil kreve involvering og koordinering med alle leverandørene og virksomhetene Det vil bli satt en endelig dato for når innføringen skal være gjennomført i hele sektoren og IKT-forskriften blir oppdatert Side 16

17 Anbefaling Direktoratet for e-helse og Norsk Helsenett starter nå arbeidet med å lage en nasjonal plan for innføring For å komme fort i gang med innføringen anbefales det å gjennomføre parallelle løp Sikrer at HF som er klare kan starte innføringen Planlegging og innføring for resten av sektoren vil også foregå i parallell Side 17

18 Sak 12/17 Meldingsvalidatoren

19 Forslag til vedtak Produktstyret tar saken til orientering og ber Norsk Helsenett ta med innspill fremkommet i møtet i det videre arbeidet. Side 19

20 MELDINGSVALIDATOR 13. desember 2017

21

22

23

24

25 Alle Meldinger Alle avvik Basis, Dialog og PLO meldinger Alle avvik Basis, Dialog og PLO meldinger- Kun adresseringsavvik

26 Det skal utvikles funksjonalitet slik at meldingstrafikken kan differensieres på meldingsversjon og leverandør Innen utgangen av 2018 skal 50% av meldingene som bruker standarder for mange-tilmange kommunikasjon være uten avvik på adressering Henger sammen med innføring av tjenestebasert adressering Oppfølging direkte med leverandører

27

28 Meldingsvalidatoren skal aktivt brukes som utviklingsstøtte og testverktøy for leverandører Virksomheter skal aktivt bruke Meldingsvalidatoren i innføringen av ny eller endret standard Utprøving og evaluering av nye standarder for sektoren Det skal utvikles støtte for både sende- og mottakstester for alle lovpålagte mange-tilmange meldinger, hvor også validering av et helt meldingsforløp blir inkludert Innen utgangen av 2018 skal 50% av EPJ leverandørene være godkjente for alle lovpålagte e-helsestandarder som følger Forskrift om IKT-standarder i helse- og omsorgstjenesten

29

30 Det skal legges til rette for at også andre tjenester som NAV, Helfo og e-resept har mulighet til å benytte Meldingsvalidatoren

31 Sak 13/17 Data- og dokumentdeling

32 Forslag til vedtak Produktstyret tar saken til orientering og ber Direktoratet for e-helse ta med innspill fremkommet i møtet i det videre arbeidet. Side 32

33 Bakgrunn Arbeid med data- og dokumentdeling er et prioritert prosjekt i FIA Samhandling i 2018 Fordi data- og dokumentdeling: Tas i bruk innen stadig nye områder Tas i bruk på noe ulike måter Prosjektets formål er å forbedre fundamentet for nye samhandlingsformer, og unngå behov for å rydde opp om noen år. Side 33

34 Hensikt og mål Hensikten med prosjektet er å operasjonalisere enhetlig bruk av data- og dokumentdeling. Basert på de nasjonale retningslinjene for referanse- og målarkitektur, og utvalgte pågående aktiviteter i sektoren, skal prosjektet koordinere erfaringer og løsningsvalg. Foreløpige mål: Få bedre oversikt over behov og aktiviteter i sektoren Statisk Knytte aktiviteter og arbeid med utarbeidelse av nasjonal arkitekturstyring og internasjonale standarder Dynamisk Få opp utfordringsbildet (juridiske avklaringer, sikkerhet, standarder, samhandlingsavtaler, tekniske løsninger, forvaltning mm.) Side 34

35 Aktiviteter Prosjektet vil knytte seg til et par operative referanseprosjekter i sektoren som jobber med data- og/eller dokumentdeling Referanseprosjektene bør være realiseringsprosjekter, som kan dra direkte nytte av bistand til avklaringer Etablere arbeidsgruppe med deltakelse fra virksomheter og nasjonale løsninger Side 35

36 Side 36

Sak Tema Sakstype. 10/17 Orientering fra Direktoratet for e-helse Orientering. 11/17 Henvisning 2.0 Tilslutning. 12/17 Meldingsvalidator Orientering

Sak Tema Sakstype. 10/17 Orientering fra Direktoratet for e-helse Orientering. 11/17 Henvisning 2.0 Tilslutning. 12/17 Meldingsvalidator Orientering Agenda Produktstyre e-helsestandarder Møte 4/2017 Dato 13. desember Tid 09-10 Sted Medlemmer Direktoratet for e-helse Ulf E W Sigurdsen (Helse Sør-Øst RHF) Bjørn Nilsen (Helse Nord RHF) Anne Bjørlykke

Detaljer

Produktstyre e-helsestandarder. 18. juni 2018

Produktstyre e-helsestandarder. 18. juni 2018 Produktstyre e-helsestandarder 18. juni 2018 Agenda Sak Tema Sakstype 9/18 Orientering fra Direktoratet for e-helse Orientering 10/18 Nasjonal plan for innføring av tjenestebasert adressering Tilslutning

Detaljer

Produktstyre e-helsestandarder. 14. juni 2017

Produktstyre e-helsestandarder. 14. juni 2017 Produktstyre e-helsestandarder 14. juni 2017 Agenda Sak Tema Sakstype 4/17 Orientering fra Direktoratet for e-helse Orientering 5/17 Oppsummering eksisterende meldingsstandarder - Drøfting prioritering

Detaljer

Kari Kapstad (Folkehelseinstituttet) Ulf E W Sigurdsen (Helse Sør-Øst RHF)

Kari Kapstad (Folkehelseinstituttet) Ulf E W Sigurdsen (Helse Sør-Øst RHF) Møtereferat Produktstyre e-helsestandarder Møte 3/2018 Dato 08.10.2018 Tid 1230-1400 Sted Til stede Ikke til stede Øvrige til stede Oslo Inga Nordberg (Direktoratet for e-helse) Anne Bjørlykke (Helse Vest

Detaljer

Møtereferat. Produktstyre e-helsestandarder. Møte 1/2019. Dato Tid 12-13:30

Møtereferat. Produktstyre e-helsestandarder. Møte 1/2019. Dato Tid 12-13:30 Møtereferat Produktstyre e-helsestandarder Møte 1/2019 Dato 25.03.2019 Tid 12-13:30 Sted Til stede Oslo Inga Nordberg (Direktoratet for e-helse) Anne Bjørlykke (Helse Vest RHF) Per Olav Skjesol (Helse

Detaljer

Agenda Produktstyre e-helsestandarder. 25. mars 2019

Agenda Produktstyre e-helsestandarder. 25. mars 2019 Agenda Produktstyre e-helsestandarder 25. mars 2019 Agenda Sak Tema Sakstype 1/19 Orientering fra Direktoratet for e-helse Orientering 2/19 Henvisning 2.0 i Helse Vest Orientering 3/19 Henvisning 2.0 i

Detaljer

Møtereferat. Produktstyre e-helsestandarder. Møte 2/2018. Dato Tid

Møtereferat. Produktstyre e-helsestandarder. Møte 2/2018. Dato Tid Møtereferat Produktstyre e-helsestandarder Møte 2/2018 Dato 18.06.2018 Tid 1230-1400 Sted Til stede Ikke til stede Øvrige til stede Oslo Inga Nordberg (Direktoratet for e-helse) Ulf E W Sigurdsen (Helse

Detaljer

Møtereferat. Produktstyre e-helsestandarder. Møte 3/2017. Dato Tid Sted. Direktoratet for e-helse.

Møtereferat. Produktstyre e-helsestandarder. Møte 3/2017. Dato Tid Sted. Direktoratet for e-helse. Møtereferat Produktstyre e-helsestandarder Møte 3/2017 Dato 23.10.2017 Tid 12.00 13.00 Sted Til stede Direktoratet for e-helse Inga Nordberg (Direktoratet for e-helse) Ulf E W Sigurdsen (Helse Sør-Øst

Detaljer

Produktstyre e-helsestandarder. 19. Mars 2018

Produktstyre e-helsestandarder. 19. Mars 2018 Produktstyre e-helsestandarder 19. Mars 2018 Agenda Sak Tema Sakstype 1/18 Orientering fra Direktoratet for e-helse Orientering 2/18 Helsefaglig dialog Tilslutning 3/18 Tjenestebasert adressering Orientering

Detaljer

Produktstyre e-helsestandarder

Produktstyre e-helsestandarder Produktstyre e-helsestandarder Møte 2/2017 Dato 14. juni Tid 11:00-12:00 Sted Medlemmer Direktoratet for e-helse Ulf E W Sigurdsen (Helse Sør-Øst RHF) Bjørn Nilsen (Helse Nord RHF) Anne Bjørlykke (Helse

Detaljer

Agenda. Produktstyre e-helsestandarder. Møte 2/2019. Dato 17. juni Tid Kl Direktoratet for e-helse

Agenda. Produktstyre e-helsestandarder. Møte 2/2019. Dato 17. juni Tid Kl Direktoratet for e-helse Agenda Produktstyre e-helsestandarder Møte 2/2019 Dato 17. juni 2019 Tid Kl. 1200-1400 Sted Medlemmer Direktoratet for e-helse Trine Storhaug (Helse Sør-Øst RHF) Bjørn Nilsen (Helse Nord RHF) Anne Bjørlykke

Detaljer

Møtereferat. Produktstyre e-helsestandarder. Møte 1/2018. Dato Tid

Møtereferat. Produktstyre e-helsestandarder. Møte 1/2018. Dato Tid Møtereferat Produktstyre e-helsestandarder Møte 1/2018 Dato 19.03.2018 Tid 1230-1400 Sted Til stede Ikke til stede Øvrige til stede Oslo Inga Nordberg (Direktoratet for e-helse) Ulf E W Sigurdsen (Helse

Detaljer

Axel Anders Kvale (Norsk Helsenett)

Axel Anders Kvale (Norsk Helsenett) Møtereferat Produktstyre e-helsestandarder Møte 2/2017 Dato 14.06.2017 Tid 11.00 12.00 Sted Til stede Ikke til stede Øvrige til stede Direktoratet for e-helse Inga Nordberg (Direktoratet for e-helse) Ulf

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet St.meld. nr Samhandlingsreformen

Helse- og omsorgsdepartementet St.meld. nr Samhandlingsreformen Vedlegg 8A Hva er Felles grunnmur Formålet med Felles grunnmur for digitale tjenester er å legge til rette for enkel og sikker samhandling på tvers av virksomheter og forvaltningsnivå. Sammenfallende behov

Detaljer

Produktstyre e-helsestandarder. 23. oktober 2017

Produktstyre e-helsestandarder. 23. oktober 2017 Produktstyre e-helsestandarder 23. oktober 2017 Agenda Sak Tema Sakstype 6/17 Orientering fra Direktoratet for e-helse Orientering 7/17 Nasjonal e-helsestrategi 2017-2022 Orientering 8/17 Status Henvisning

Detaljer

Sak Tema Sakstype. 9/18 Orientering fra Direktoratet for e-helse Orientering

Sak Tema Sakstype. 9/18 Orientering fra Direktoratet for e-helse Orientering Agenda Produktstyre e-helsestandarder Møte 2/2018 Dato 18. juni 2018 Tid Kl. 1230-1400 Sted Medlemmer Direktoratet for e-helse Ulf E W Sigurdsen (Helse Sør-Øst RHF) Bjørn Nilsen (Helse Nord RHF) Anne Bjørlykke

Detaljer

SamUT_ _Sak _Status fra arbeid med nasjonal plan for innføring av tjenestebasert adressering.docx SamUT_ _Sak _Håndtering

SamUT_ _Sak _Status fra arbeid med nasjonal plan for innføring av tjenestebasert adressering.docx SamUT_ _Sak _Håndtering SamUT_20180307_Sak 1-2018_Status fra arbeid med nasjonal plan for innføring av tjenestebasert adressering.docx SamUT_20180307_Sak 2-2018_Håndtering av loggedata meldingstjener.docx SamUT_20180307 Sak 3-2018_Helsefaglig

Detaljer

Produktstyre e-helsestandarder. 8. oktober 2018

Produktstyre e-helsestandarder. 8. oktober 2018 Produktstyre e-helsestandarder 8. oktober 2018 Agenda Sak Tema Sakstype 16/18 Orientering fra Direktoratet for e-helse Orientering 17/18 Status på innføring av tjenestebasert adressering Orientering 18/18

Detaljer

Sak Tema Sakstype. 6/17 Orientering fra Direktoratet for e-helse Orientering. 7/17 Nasjonal e-helsestrategi Orientering

Sak Tema Sakstype. 6/17 Orientering fra Direktoratet for e-helse Orientering. 7/17 Nasjonal e-helsestrategi Orientering Agenda Produktstyre e-helsestandarder Møte 3/2017 Dato 23. oktober Tid 12-13 Sted Medlemmer Direktoratet for e-helse Ulf E W Sigurdsen (Helse Sør-Øst RHF) Bjørn Nilsen (Helse Nord RHF) Anne Bjørlykke (Helse

Detaljer

Sak Tema Sakstype. 16/18 Orientering fra Direktoratet for e-helse Orientering. 17/18 Status på innføring av tjenestebasert adressering Orientering

Sak Tema Sakstype. 16/18 Orientering fra Direktoratet for e-helse Orientering. 17/18 Status på innføring av tjenestebasert adressering Orientering Agenda Produktstyre e-helsestandarder Møte 3/2018 Dato 8. oktober 2018 Tid Kl. 1230-1400 Sted Medlemmer Direktoratet for e-helse Ulf E W Sigurdsen (Helse Sør-Øst RHF) Bjørn Nilsen (Helse Nord RHF) Anne

Detaljer

Ulf E W Sigurdsen (Helse Sør-Øst RHF) Trine Storhaug (Helse Sør-Øst RHF)

Ulf E W Sigurdsen (Helse Sør-Øst RHF) Trine Storhaug (Helse Sør-Øst RHF) Møtereferat Produktstyre e-helsestandarder Møte 4/2018 Dato 10.12.2018 Tid 1230-1400 Sted Til stede Ikke til stede Øvrige til stede Oslo Inga Nordberg (Direktoratet for e-helse) Anne Bjørlykke (Helse Vest

Detaljer

Agenda SamUT- Samordnet Utbredelse

Agenda SamUT- Samordnet Utbredelse Agenda SamUT- Samordnet Utbredelse Dato: 09.03.2016 Tid: 10.00-15.00 Sted: Park Inn Oslo Airport, Gardermoen Sak Tid Ansvar Velkommen 10-00-10.10 Agenda NHN Informasjon fra sekretariat 35/16 Referansekatalogen

Detaljer

MÅLBILDE OG VEIKART FOR MELDINGSVALIDATOREN

MÅLBILDE OG VEIKART FOR MELDINGSVALIDATOREN MÅLBILDE OG VEIKART FOR MELDINGSVALIDATOREN 20.12.2017 Norsk Helsenett SF 2 Dato Versjon Beskrivelse Forfatter 20.12.2017 1.0 Mona Dalsaune Denne rapporten er basert på følgende dokumenter: Referanse #

Detaljer

Høringssvar: Standard Tilbakemelding på henvisning (HIS 1206)

Høringssvar: Standard Tilbakemelding på henvisning (HIS 1206) Til: Direktoratet for e-helse postmottak@ehelse.no Kopi: Fra: Gunnar Jårvik ved Nasjonal IKT HF gunnar.jaarvik@nasjonalikt.no Dato: 20.2.2018 Ref: E-helse 18/67 Høringssvar: Standard Tilbakemelding på

Detaljer

Sak Tema Sakstype. 1/18 Orientering fra Direktoratet for e-helse Orientering. 2/18 Helsefaglig dialog Tilslutning

Sak Tema Sakstype. 1/18 Orientering fra Direktoratet for e-helse Orientering. 2/18 Helsefaglig dialog Tilslutning Agenda Produktstyre e-helsestandarder Møte 1/2018 Dato 19. mars Tid 1230-1400 Sted Medlemmer Direktoratet for e-helse Ulf E W Sigurdsen (Helse Sør-Øst RHF) Bjørn Nilsen (Helse Nord RHF) Anne Bjørlykke

Detaljer

Mona L Pedersen Britt Fjærli Aune

Mona L Pedersen Britt Fjærli Aune MØTEREFERAT Møtedato Tid Møtested 06.12.17 10:00 15:00 Park Inn, Gardermoen Atle Betten, Kari Støfringsdal, Anne Marit Rennemo, Bjørn Larsen, Irene H Deltakere Aune, Heidi Slagsvold, Aslaug Skarsaune Svenning,

Detaljer

Sak Tema Sakstype. 1/19 Orientering fra Direktoratet for e-helse Orientering. 2/19 Henvisning 2.0 i Helse Vest Orientering

Sak Tema Sakstype. 1/19 Orientering fra Direktoratet for e-helse Orientering. 2/19 Henvisning 2.0 i Helse Vest Orientering Agenda Produktstyre e-helsestandarder Møte 1/2019 Dato 25. mars 2019 Tid Kl. 1200-1330 Sted Medlemmer Direktoratet for e-helse Trine Storhaug (Helse Sør-Øst RHF) Bjørn Nilsen (Helse Nord RHF) Anne Bjørlykke

Detaljer

Produktstyre e-helsestandarder

Produktstyre e-helsestandarder Produktstyre e-helsestandarder Møte 1/2017 Dato 5. april Tid 13:30-14:00 Sted Medlemmer Direktoratet for e-helse Ulf E W Sigurdsen (Helse Sør-Øst RHF) Bjørn Nilsen (Helse Nord RHF) Anne Bjørlykke (Helse

Detaljer

X Orienteringssak Drøftingssak Tilslutningssak

X Orienteringssak Drøftingssak Tilslutningssak Sak 09/2019 SamUT 12.16.2019 Orientering fra avdeling standardisering i Direktoratet for e-helse. Direktoratet for e-helse, Annebeth Askevold X Orienteringssak Drøftingssak Tilslutningssak Avdeling standardisering

Detaljer

Agenda Produktstyre e-helsestandarder. 10. desember 2018

Agenda Produktstyre e-helsestandarder. 10. desember 2018 Agenda Produktstyre e-helsestandarder 10. desember 2018 Agenda Sak Tema Sakstype 24/18 Orientering fra Direktoratet for e-helse Orientering 25/18 Nasjonal plan for innføring av Henvisning 2.0 og status

Detaljer

Sak 01-18_SamUT _Nasjonal plan for innføring av tjenestebasert adressering.pptx Sak 02-18_SamUT _Håndtering av loggedata fra

Sak 01-18_SamUT _Nasjonal plan for innføring av tjenestebasert adressering.pptx Sak 02-18_SamUT _Håndtering av loggedata fra Sak 01-18_SamUT 070318_Nasjonal plan for innføring av tjenestebasert adressering.pptx Sak 02-18_SamUT 070318_Håndtering av loggedata fra meldingstjenere.pptx Sak 03-18_SamUT 070318_Helsefaglig dialog.pptx

Detaljer

Sak Tema Sakstype. 24/18 Orientering fra Direktoratet for e-helse Orientering. 26/18 Avvikling av KomUT Drøfting

Sak Tema Sakstype. 24/18 Orientering fra Direktoratet for e-helse Orientering. 26/18 Avvikling av KomUT Drøfting Agenda Produktstyre e-helsestandarder Møte 4/2018 Dato 10. desember 2018 Tid Kl. 1230-1400 Sted Medlemmer Direktoratet for e-helse Ulf E W Sigurdsen (Helse Sør-Øst RHF) Bjørn Nilsen (Helse Nord RHF) Anne

Detaljer

SamUT_270917_Sak 17-17_Digital dialog-digihelse.docx SamUT_270917_Sak 18-17_Etablering regionalt fagråd i Helse Midt.docx SamUT_270917_Sak

SamUT_270917_Sak 17-17_Digital dialog-digihelse.docx SamUT_270917_Sak 18-17_Etablering regionalt fagråd i Helse Midt.docx SamUT_270917_Sak SamUT_270917_Sak 17-17_Digital dialog-digihelse.docx SamUT_270917_Sak 18-17_Etablering regionalt fagråd i Helse Midt.docx SamUT_270917_Sak 19-17_Orientering fra sist møte i Produktstyre.docx SamUT_270917_Sak

Detaljer

Regional koordinering for e-meldinger i Midt- Norge. Aslaug Skarsaune Svenning- Hemit

Regional koordinering for e-meldinger i Midt- Norge. Aslaug Skarsaune Svenning- Hemit Regional koordinering for e-meldinger i Midt- Norge Aslaug Skarsaune Svenning- Hemit Det startet med prosjekt - Helse Midt-Norge - Prosjekt Meldingsløftet 2008-2016 for å få fortgang i elektronisk samhandling.

Detaljer

FIA Samhandling. Infobruk, 10.februar 2017

FIA Samhandling. Infobruk, 10.februar 2017 FIA Samhandling «FIA Samhandling har som mål å sørge for at elektronisk samhandling i helse- og omsorgssektoren er effektiv og sikker, etterlever myndighetskrav og foregår enhetlig med høy tillit blant

Detaljer

Saken fremmes for utvalget som: X Orienteringssak Drøftingssak Tilslutningssak

Saken fremmes for utvalget som: X Orienteringssak Drøftingssak Tilslutningssak Sak 29/2018 Orientering fra avdeling standardisering i Direktoratet for e-helse. Direktoratet for e-helse, Annebeth Askevold X Orienteringssak Drøftingssak Tilslutningssak Avdeling standardisering vil

Detaljer

_SamUT_Sak_ pptx _SamUT_Sak_ pptx _SamUT_Sak_ pptx _SamUT_Sak_ pptx

_SamUT_Sak_ pptx _SamUT_Sak_ pptx _SamUT_Sak_ pptx _SamUT_Sak_ pptx 20190313_SamUT_Sak_01-2019.pptx 20190313_SamUT_Sak_02-2019.pptx 20190313_SamUT_Sak_03-2019.pptx 20190313_SamUT_Sak_04-2019.pptx 20190313_SamUT_Sak_05-2019.pptx 20190313_SamUT_Sak_07-2019.pptx 20190313_SamUT_Sak_08-2019.pptm

Detaljer

Møtedato Tid Møtested :00 15:00 Park Inn, Gardermoen Deltakere

Møtedato Tid Møtested :00 15:00 Park Inn, Gardermoen Deltakere MØTEREFERAT SamUT Møtedato Tid Møtested 7.6.18 10:00 15:00 Park Inn, Gardermoen Deltakere Fravær Referent Bente Øvensen, Susanne Prøsch, Anne Marit Rennemo, Atle Betten, Bjørn Larsen, Irene H Aune, Kari

Detaljer

Multidose i e-resept - ny sentral funksjonalitet for «Legemidler i bruk»-melding i Reseptformidleren. Innherred medisinske forum Caroline Cappelen

Multidose i e-resept - ny sentral funksjonalitet for «Legemidler i bruk»-melding i Reseptformidleren. Innherred medisinske forum Caroline Cappelen Multidose i e-resept - ny sentral funksjonalitet for «Legemidler i bruk»-melding i Reseptformidleren Innherred medisinske forum Caroline Cappelen Innhold Multidoseordningen Status og videre planer for

Detaljer

Møtedato Tid Møtested :00 16:00 Park Inn, Gardermoen Deltakere

Møtedato Tid Møtested :00 16:00 Park Inn, Gardermoen Deltakere MØTEREFERAT SamUT Møtedato Tid Møtested 5.12.18 10:00 16:00 Park Inn, Gardermoen Deltakere Fravær Referent Bente Øvensen, Anne Marit Rennemo, Atle Betten, Kari Støfringsdal, Mona L Pedersen, Heidi Slagsvold,

Detaljer

Pakkeforløp psykisk helsevern og TSB OSO-møte

Pakkeforløp psykisk helsevern og TSB OSO-møte Pakkeforløp psykisk helsevern og TSB OSO-møte 13.11.2018 Utfordringsbilde identifisert før oppstart Uønsket variasjon Ventetid Utredning Behandling og oppfølging Mangelfull innflytelse i behandlingen Behov

Detaljer

SamUT_ _Sak_ _Orientering_fra_avdeling_standardisering.docx SamUT_ _Sak_ _Orientering_fra_Produktstyre.

SamUT_ _Sak_ _Orientering_fra_avdeling_standardisering.docx SamUT_ _Sak_ _Orientering_fra_Produktstyre. SamUT_20180926_Sak_19-2018_Orientering_fra_avdeling_standardisering.docx SamUT_20180926_Sak_20-2018_Orientering_fra_Produktstyre.docx SamUT_20180926_Sak_21-2018_Status_Helsefaglig_Dialog.docx SamUT_20180926_Sak_22-2018_Status_for_innføring_av_Tjenestebaserrt_Adressering.docx

Detaljer

Utvalg for tjenestetyper i Adresseregisteret. Annebeth Askevold (Direktoratet for e-helse) Jostein Ven (Direktoratet for e-helse)

Utvalg for tjenestetyper i Adresseregisteret. Annebeth Askevold (Direktoratet for e-helse) Jostein Ven (Direktoratet for e-helse) Oppsummering Utvalg for tjenestetyper i Adresseregisteret Møte 7/2016 Dato 15.09.2016 Referent Gry Seland Til stede Annebeth Askevold (Direktoratet for e-helse) Jostein Ven (Direktoratet for e-helse) Gry

Detaljer

Annebeth Askevold (Direktoratet for e-helse) Jostein Ven (Direktoratet for e-helse) Gry Seland (Direktoratet for e-helse)

Annebeth Askevold (Direktoratet for e-helse) Jostein Ven (Direktoratet for e-helse) Gry Seland (Direktoratet for e-helse) Oppsummering g Utvalg for tjenestetyper Møte 10/16 Dato 10.11.2016 Referent Til stede Gry Seland Annebeth Askevold (Direktoratet for e-helse) Jostein Ven (Direktoratet for e-helse) Gry Seland (Direktoratet

Detaljer

Nasjonal styringsmodell og e-helsestrategi Hilde Lyngstad Avdelingsdirektør

Nasjonal styringsmodell og e-helsestrategi Hilde Lyngstad Avdelingsdirektør Nasjonal styringsmodell og e-helsestrategi 2017-2022 Hilde Lyngstad Avdelingsdirektør Nasjonal styringsmodell Nasjonal styringsmodell for e-helse og overordnede myndighet og roller Helse- og omsorgsdepartementet

Detaljer

Introduksjon - Opplæring i regional elektronisk pasientjournal for ansatte ved Betanien Hospital

Introduksjon - Opplæring i regional elektronisk pasientjournal for ansatte ved Betanien Hospital Introduksjon - Opplæring i regional elektronisk pasientjournal for ansatte ved Betanien Hospital Én pasientjournal i Helse Sør-Øst - tryggere, enklere, raskere Introduksjon til opplæring i regional EPJ

Detaljer

Produktstyre e-helsestandarder. 5. april 2017 Direktoratet for e-helse

Produktstyre e-helsestandarder. 5. april 2017 Direktoratet for e-helse Produktstyre e-helsestandarder 5. april 2017 Direktoratet for e-helse Agenda Sak Tema Sakstype 1/17 Mandatet for dette produktstyret Orientering 2/17 Etablering av strategi for e-helsestandarder Orientering

Detaljer

STRATEGI DIGITAL SAMHANDLING

STRATEGI DIGITAL SAMHANDLING STRATEGI DIGITAL SAMHANDLING 15. oktober 2014 Sverre Fossen Antall kommuner som kommuniserer elektronisk 450 400 350 392 300 352 250 261 200 150 171 100 110 50 0 58 Januar 2012 Oktober 2012 Mars 2013

Detaljer

Introduksjon - Opplæring i regional elektronisk pasientjournal for ansatte ved Sykehuset Telemark

Introduksjon - Opplæring i regional elektronisk pasientjournal for ansatte ved Sykehuset Telemark Introduksjon - Opplæring i regional elektronisk pasientjournal for ansatte ved Sykehuset Telemark Én pasientjournal i Helse Sør-Øst - tryggere, enklere, raskere Introduksjon til opplæring i regional EPJ

Detaljer

Høringsuttalelse - Utkast til standard for tjenestebasert adressering del 3: Tjenestetyper

Høringsuttalelse - Utkast til standard for tjenestebasert adressering del 3: Tjenestetyper Byrådssak 1133 /17 Høringsuttalelse - Utkast til standard for tjenestebasert adressering del 3: Tjenestetyper KRTO ESARK-03-201700052-42 Hva saken gjelder: Direktoratet for e-helse har sendt utkast til

Detaljer

Trygg inn- og utskrivning av pasienter

Trygg inn- og utskrivning av pasienter Trygg inn- og utskrivning av pasienter KomUT Prosjekt i Norsk Helsnett Kompetansenettverk for kommunene Elektronisk meldingsutveksling Velferdsteknologi Legemidler og kjernejournal til PLO Digitale innbyggertjenester

Detaljer

E-helse og legemidler

E-helse og legemidler E-helse og legemidler - status og det langsiktige målbildet v/pia Braathen Schønfeldt Agenda Hva sier "En innbygger en journal" om ambisjonene på legemiddelfeltet? Kort om bakgrunn, oppdrag og prosess

Detaljer

Sak 12/2017 Etablering av Regionalt fagråd digital samhandling i Midt- Norge. Møtedato

Sak 12/2017 Etablering av Regionalt fagråd digital samhandling i Midt- Norge. Møtedato Sak 12/2017 Etablering av Regionalt fagråd digital samhandling i Midt- Norge Saken behandles i: Administrativt samarbeidsutvalg Møtedato 15.06.2017 Møtesaksnummer 12/2017 Saksbehandler: Aslaug Skarsaune

Detaljer

Innsatsområder i programmet Meldingsutbredelse

Innsatsområder i programmet Meldingsutbredelse Innsatsområder i programmet Meldingsutbredelse Heidi Slagsvold Programmet Meldingsutbredelse Mål Kommuner Sikre at alle kommuner får bistand til å komme i gang med elektronisk meldingsutveksling Oppdatert

Detaljer

«Én innbygger en journal»

«Én innbygger en journal» «Én innbygger en journal» Hvorfor framtidens journalløsninger? Vil bidra til å redusere unødig lidelse og død! Feilmedisinering Økt behov for helsetjenester som følge av eldrebølgen! Fra 70 000 til 120

Detaljer

DIGITAL FORNYING - for bedre pasientsikkerhet og kvalitet. NIKT-tiltak 1001 (henvisning mellom helseforetak)

DIGITAL FORNYING - for bedre pasientsikkerhet og kvalitet. NIKT-tiltak 1001 (henvisning mellom helseforetak) Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. DIGITAL FORNYING - for bedre pasientsikkerhet

Detaljer

NASJONAL PLAN FOR INNFØRING AV TJENESTEBASERT ADRESSERING

NASJONAL PLAN FOR INNFØRING AV TJENESTEBASERT ADRESSERING NASJONAL PLAN FOR INNFØRING AV TJENESTEBASERT ADRESSERING Sammendrag 07.06.2018 Norsk Helsenett SF 2 Dato Versjon Beskrivelse Forfattere 31.05.2018 1.0 Nasjonal plan for innføring av tjenestebasert adressering

Detaljer

Allmennlegenes EPJ - utviklingsbehov sett med sykehusøyne. Jan Emil Kristoffersen, avd. for samhandling, Akershus Universitetssykehus HF

Allmennlegenes EPJ - utviklingsbehov sett med sykehusøyne. Jan Emil Kristoffersen, avd. for samhandling, Akershus Universitetssykehus HF Allmennlegenes EPJ - utviklingsbehov sett med sykehusøyne Jan Emil Kristoffersen, avd. for samhandling, Akershus Universitetssykehus HF Dagens situasjon - et veldig godt grunnlag Ca 1.400 allmennlegekontor

Detaljer

Legeforeningens fokus på e-helse. Spesialrådgiver og lege Eirik Nikolai Arnesen Oslo Oktober Revolusjonerende teknologi

Legeforeningens fokus på e-helse. Spesialrådgiver og lege Eirik Nikolai Arnesen Oslo Oktober Revolusjonerende teknologi Legeforeningens fokus på e-helse Spesialrådgiver og lege Eirik Nikolai Arnesen Oslo Oktober 2016 Enhet for primærhelsetjeneste, IKT, rehabilitering og samfunnsmedisin: Fagsjef Jan Emil Kristoffersen Spesialrådgiver

Detaljer

Nasjonal e-helsestrategi

Nasjonal e-helsestrategi Nasjonal e-helsestrategi 2017-2022 Nasjonal e-helsestrategi og handlingsplan 2017-2022 består av tre dokumenter: Side 2 Digitalisering av arbeidsprosesser Bedre sammenheng i pasientforløp Felles grunnmur

Detaljer

NASJONAL PLAN FOR INNFØRING AV HENVISNING 2.0 OG STATUS PÅ HENVISNING

NASJONAL PLAN FOR INNFØRING AV HENVISNING 2.0 OG STATUS PÅ HENVISNING NASJONAL PLAN FOR INNFØRING AV HENVISNING 2.0 OG STATUS PÅ HENVISNING 20.11.2018 Norsk Helsenett SF 2 Dato Versjon Beskrivelse Forfatter 13.11.2018 0.9 Utkast til nasjonal plan 20.11.2018 1.0 Nasjonal

Detaljer

ASU Nord- Trøndelag Sak om etablering av Regionalt fagråd digital samhandling Midt-Norge

ASU Nord- Trøndelag Sak om etablering av Regionalt fagråd digital samhandling Midt-Norge ASU Nord- Trøndelag 15.06.2017 Sak om etablering av Regionalt fagråd digital samhandling Midt-Norge Aslaug Skarsaune Svenning- Regional koordinator e-melding Midt-Norge og Tjenesteansvarlig e-melding Hemit

Detaljer

Møtedato Tid Møtested 05.03.2014 10:00 15:00 Park Inn Airport Hotel, Gardermoen

Møtedato Tid Møtested 05.03.2014 10:00 15:00 Park Inn Airport Hotel, Gardermoen MØTEREFERAT Møtedato Tid Møtested 05.03.2014 10:00 15:00 Park Inn Airport Hotel, Gardermoen Deltakere Fravær Referat sendes Referent Bjørn Larsen, Kristin Bang, Kjell Arne Grøtting, Morten Laudal, Inger

Detaljer

Introduksjon. Én pasientjournal i Helse Sør-Øst - tryggere, enklere, raskere

Introduksjon. Én pasientjournal i Helse Sør-Øst - tryggere, enklere, raskere Introduksjon Opplæring i regional elektronisk pasientjournal for ansatte ved Sunnaas sykehus Én pasientjournal i Helse Sør-Øst - tryggere, enklere, raskere Introduksjon til opplæring i regional EPJ Standardisering

Detaljer

SamUT_070616_ Sak 8-17_ Nytt mandat for SamUT til godkjenning.docx SamUT_070617_ Sak 8-17_Mandat SamUT v0.90.docx SamUT_070617_Sak 9-17_Orientering

SamUT_070616_ Sak 8-17_ Nytt mandat for SamUT til godkjenning.docx SamUT_070617_ Sak 8-17_Mandat SamUT v0.90.docx SamUT_070617_Sak 9-17_Orientering SamUT_070616_ Sak 8-17_ Nytt mandat for SamUT til godkjenning.docx SamUT_070617_ Sak 8-17_Mandat SamUT v0.90.docx SamUT_070617_Sak 9-17_Orientering fra avdeling standardisering i Direktoratet for e-helse.docx

Detaljer

SSP i 2011 Planer og prioriteringer

SSP i 2011 Planer og prioriteringer SSP i 2011 Planer og prioriteringer Brukerforum Oslo 24. mars 2011 www.kith.no SSP - Formål Formålet med standardiserings- og samordningsprogrammet (SSP) er å gjennomføre standardiseringsarbeidet slik

Detaljer

Samarbeidsavtale om IKT-løsninger lokalt

Samarbeidsavtale om IKT-løsninger lokalt Delavtale nr. 9 Samarbeidsavtale om IKT-løsninger lokalt Samarbeidsavtale mellom Helse Stavanger HF og kommunene i helseforetaksområdet Side 1 av 5 Innhold 1. Parter... 3 2. Bakgrunn... 3 3. Formål...

Detaljer

Møtedato Tid Møtested :00 15:00 Park Inn, Gardermoen

Møtedato Tid Møtested :00 15:00 Park Inn, Gardermoen MØTEREFERAT SamUT Møtedato Tid Møtested 12.6.19 10:00 15:00 Park Inn, Gardermoen Deltakere Fravær Referent Bente Øvensen, Anne Marit Rennemo, Kari Støfringsdal, Mona L Pedersen, Bjørn Larsen, Heidi Slagsvold,

Detaljer

Forslag til tekst til protokoll EPJ-løftet - takstforhandlinger. Helse- og omsorgsdepartementet

Forslag til tekst til protokoll EPJ-løftet - takstforhandlinger. Helse- og omsorgsdepartementet Dato 14.05.2018 Saksnr Fra Forslag til tekst til protokoll EPJ-løftet - takstforhandlinger Helse- og omsorgsdepartementet Saksbehandler Ansvarlig 1. Formål og avsetning EPJ-løftet har som formål å forbedre

Detaljer

E-helse muligheter og forutsetninger i det nasjonale perspektivet

E-helse muligheter og forutsetninger i det nasjonale perspektivet E-helse muligheter og forutsetninger i det nasjonale perspektivet NSFs e-helsekonferanse 17. februar 2017 Roar Olsen, divisjonsdirektør Strategi Direktoratet for e-helse sine to roller Myndighet Sørge

Detaljer

Dei elektroniske vegane. Skei 8. februar 19 Randi Anne Fauske: Helse Førde HF Kari Støfringsdal: Flora kommune og KomUT Vest

Dei elektroniske vegane. Skei 8. februar 19 Randi Anne Fauske: Helse Førde HF Kari Støfringsdal: Flora kommune og KomUT Vest Dei elektroniske vegane Skei 8. februar 19 Randi Anne Fauske: Helse Førde HF Kari Støfringsdal: Flora kommune og KomUT Vest Kva legg føringar for den elektroniske samhandlinga? Nasjonale føringar og rammer.

Detaljer

Nasjonal strategi for persontilpasset medisin i helsetjenesten

Nasjonal strategi for persontilpasset medisin i helsetjenesten Nasjonal strategi for persontilpasset medisin i helsetjenesten 2017-2021 Prosjektdirektør, dr. philos Anne Hafstad Overordnet mål: Persontilpasset medisin implementeres helhetlig og samordnet i den offentlige

Detaljer

- en elektronisk samhandlingskjede for tryggere legemiddelbruk. Innføring av e-resept i spesialisthelsetjenesten

- en elektronisk samhandlingskjede for tryggere legemiddelbruk. Innføring av e-resept i spesialisthelsetjenesten E-resept - en elektronisk samhandlingskjede for tryggere legemiddelbruk Innføring av e-resept i spesialisthelsetjenesten Gevinster og potensielle utfordringer på veien Namdal legeforum, Namsos 24. september

Detaljer

Mandat for Fagforum for klinisk IKT

Mandat for Fagforum for klinisk IKT Mandat for Fagforum for klinisk IKT Dato: 20.12.2017 Versjonsnr: 2.1 Godkjenning Organisasjon Navn Dato Versjonsnr. Nasjonal IKT HF Gisle Fauskanger 20.12.2017 2.1 Innhold 1 Innledning og bakgrunn... 3

Detaljer

Én innbygger én journal» og status for e-helse

Én innbygger én journal» og status for e-helse Én innbygger én journal» og status for e-helse Helse-Norge skal samles på felles løsninger mange prosjekter er i gang, klarer vi å samle disse? Hvilke endringer står medisinsk kontorfaglig helsepersonell

Detaljer

Oppsummering. Utvalg for tjenestetyper i Adresseregisteret

Oppsummering. Utvalg for tjenestetyper i Adresseregisteret Oppsummering Utvalg for tjenestetyper i Adresseregisteret Møte 1/2018 Dato 08.02.2018 Deltakende Fraværende Annebeth Askevold (Direktoratet for e-helse) Gry Seland (Direktoratet for e-helse) Anita Lorck

Detaljer

Leverandørmøte - EPJ. 10. mars 2016

Leverandørmøte - EPJ. 10. mars 2016 Leverandørmøte - EPJ 10. mars 2016 Agenda 10. mars 2016 11.30 12:00 Lunsj (frivillig, møtet begynner 12:00) 12:00 12:05 Velkommen 12:05 12:15 Presentasjon av deltagere 12:15 12:30 Ny styringsmodell 12:30

Detaljer

Bruk av IKT i helse- og omsorgssektoren i kommunene. Direktør May-Britt Nordli, KS

Bruk av IKT i helse- og omsorgssektoren i kommunene. Direktør May-Britt Nordli, KS Bruk av IKT i helse- og omsorgssektoren i kommunene Direktør May-Britt Nordli, KS Framtidsbilde Elektronisk informasjonsutveksling over høyhastighetsnett (Timebestilling, epikriser, henvisninger, laboratoriesvar,

Detaljer

Hva skjer i helse Sør-Øst?

Hva skjer i helse Sør-Øst? Legg inn et bilde som passer programmet Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi.

Detaljer

Saksinnmelding_Sak 14-2015_SamUT-Revisjon-PLOv2 0.docx Saksinnmelding_Sak 15-2015_Basismelding Rtg rekvisisjon og svar.docx

Saksinnmelding_Sak 14-2015_SamUT-Revisjon-PLOv2 0.docx Saksinnmelding_Sak 15-2015_Basismelding Rtg rekvisisjon og svar.docx Saksinnmelding_Sak 14-2015_SamUT-Revisjon-PLOv2 0.docx Saksinnmelding_Sak 15-2015_Basismelding Rtg rekvisisjon og svar.docx Innmelding av sak: SamUT 10.06.2015 Tittel: Revisjon av PLO-meldinger v2.0 Saksnummer:

Detaljer

Gir ny funksjonalitet i EPJ forbedret brukeropplevelse? Regional EPJ i Helse Sør-Øst Delprosjekt Arena

Gir ny funksjonalitet i EPJ forbedret brukeropplevelse? Regional EPJ i Helse Sør-Øst Delprosjekt Arena Gir ny funksjonalitet i EPJ forbedret brukeropplevelse? Regional EPJ i Helse Sør-Øst Delprosjekt Arena Agenda Oslo universitetssykehus innførte ny versjon av elektronisk pasientjournal høsten 2016. I den

Detaljer

Nasjonal IKT HFs strategi for perioden En felles IKT-strategi for spesialisthelsetjenesten. Agenda. 1.

Nasjonal IKT HFs strategi for perioden En felles IKT-strategi for spesialisthelsetjenesten. Agenda. 1. Nasjonal IKT HFs strategi for perioden 2016-2019 En felles IKT-strategi for spesialisthelsetjenesten Agenda 1. Bakgrunn 2 Nasjonal IKT HFs strategi for perioden 2016-2019 2 1 «Én innbygger én journal»

Detaljer

MELDINGSVALIDATOR STATISTIKK OG FULLVALIDERING PÅ HELSENETTET.

MELDINGSVALIDATOR STATISTIKK OG FULLVALIDERING PÅ HELSENETTET. BRUKERVEILEDNING MELDINGSVALIDATOR STATISTIKK OG FULLVALIDERING PÅ HELSENETTET. DATO VERSJON BESKRIVELSE 04.07.2018 1.0 Klar til publisering 21.08.2018 1.1 Oppdaterte funksjoner INNHOLD 1. Ordforklaringer...

Detaljer

Status og planer for siste fase av Avd.dir. Tone Bringedal

Status og planer for siste fase av Avd.dir. Tone Bringedal S@mspillfinalen Status og planer for siste fase av S@mspill 2007 Avd.dir. Tone Bringedal Innhold S@mspill 2007 og direktoratets rolle Status og utfordringer Nye tjenester (eresept) Nye aktører (Kommunesektoren)

Detaljer

Høringsuttalelse. Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten 2.0

Høringsuttalelse. Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten 2.0 Byrådssak 421/15 Høringsuttalelse. Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten 2.0 KRTO ESARK-03-201500090-154 Hva saken gjelder: Helsedirektoratet har sendt høringsutkast til

Detaljer

Hva skjer? Hvor og når?

Hva skjer? Hvor og når? Elektronisk samhandling mellom kommunehelsetjenesten og sykehus Hva skjer? Hvor og når? Erfaringer og status i ELIN-k prosjektet. ELIN-k prosjektet bidrar til utvikling og utprøving av nye nasjonale og

Detaljer

Framgangsmåte oppkobling av elektronisk kommunikasjon mellom Pleie- og Omsorg i kommune (PLO)og Universitetssykehuset Nord Norge (UNN)

Framgangsmåte oppkobling av elektronisk kommunikasjon mellom Pleie- og Omsorg i kommune (PLO)og Universitetssykehuset Nord Norge (UNN) 1 Framgangsmåte oppkobling av elektronisk kommunikasjon mellom Pleie- og Omsorg i kommune (PLO)og Universitetssykehuset Nord Norge (UNN) Innledning Informasjon og henvendelser om oppkobling mellom PLO-kommuner

Detaljer

Utredning om videreføring av Nasjonal IKT HF

Utredning om videreføring av Nasjonal IKT HF Møtedato: 28. mai 2019 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Helse Vest RHF Bodø, 16.5.2019 Helse Nord RHF v/rolandsen og Nilsen Styresak 59-2019 Utredning om videreføring av Nasjonal IKT HF Formål Styret

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 67/16 Orienteringssaker Vedlegg Helseplattformen orientering om status og kunngjøring av prekvalifisering Saksbehandler Mads E. Berg Ansvarlig direktør Torbjørg Vanvik Saksmappe

Detaljer

BRUKERVEILEDNING MELDINGSVALIDATOR FULLVALIDERING DATO VERSJON BESKRIVELSE Klar til publisering

BRUKERVEILEDNING MELDINGSVALIDATOR FULLVALIDERING DATO VERSJON BESKRIVELSE Klar til publisering BRUKERVEILEDNING MELDINGSVALIDATOR FULLVALIDERING DATO VERSJON BESKRIVELSE 04.07.2018 1.0 Klar til publisering INNHOLD 1. Ordforklaringer... 3 2. OM Fullvalidering... 4 3. Hvordan få tilgang til Meldingsvalidator?...

Detaljer

Orientering fra Avdeling standardisering.pptx Orientering fra Produktstyre.pptx Helsefaglig Dialog v.pptx SamUT

Orientering fra Avdeling standardisering.pptx Orientering fra Produktstyre.pptx Helsefaglig Dialog v.pptx SamUT 20180926 Orientering fra Avdeling standardisering.pptx 20180926 Orientering fra Produktstyre.pptx Helsefaglig Dialog v.pptx SamUT 260918.pptx SamUT 26. september 2018 Henvisning 2.0 og Status på henvisning.pptx

Detaljer

Samspillet fortsetter

Samspillet fortsetter Samspillet fortsetter HelsIT 25.09.08 Asbjørn Seim, fung avdelingsdirektør Avdeling IT-strategi Visjon: Helhetlige pasient- og brukerforløp gjennom elektronisk samhandling 25.09.2008 HelsIT 2008, Asbjørn

Detaljer

Logo xx kommune. Delavtale j) mellom Xx kommune og Sykehuset i Vestfold HF (SiV HF)

Logo xx kommune. Delavtale j) mellom Xx kommune og Sykehuset i Vestfold HF (SiV HF) Logo xx kommune Delavtale j) mellom Xx kommune og Sykehuset i Vestfold HF (SiV HF) Samarbeid om IKT - løsninger lokalt (elektronisk kommunikasjon av pasientinformasjon) Revidert juli 2015 Versjon Dato

Detaljer

Felles legemiddelliste. EPJ leverandørmøte

Felles legemiddelliste. EPJ leverandørmøte Felles legemiddelliste EPJ leverandørmøte 2016-03-10 Bakgrunn og forankring Hovedmålsetninger for legemiddelområdet i Meld. St. 28 (2014 2015) «Riktig bruk bedre helse» - Legemiddelmeldingen: sikre god

Detaljer

Ordfører- og rådmannskonferansen i Agder

Ordfører- og rådmannskonferansen i Agder Ordfører- og rådmannskonferansen i Agder Lyngdal 1. november 2017 Christine Bergland Kort status fra det nasjonale programmet Det går absolutt riktig vei og Agderkommunene er med på en meget god måte!

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 16.-17.04.2008 SAK NR 039-2008 OMSTILLINGSPROGRAMMET INNSATSOMRÅDE 3.1 IKT MÅLBILDE, DAGENS SITUASJON OG VIDERE PROSESS Forslag

Detaljer

Styresak. Styresak 031/04 B Styremøte

Styresak. Styresak 031/04 B Styremøte Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato skrevet: 17.03.2004 Saksbehandler: Vedrørende: Åsmund Norheim Nasjonal Styresak 031/04 B Styremøte 26.03.2004 Administrerende direktørs anbefalinger/konklusjon

Detaljer

_SamUT_Sak_ pptx _SamUT_Sak_ pptx _SamUT_Sak_ pdf _SamUT_Sak_ pptm

_SamUT_Sak_ pptx _SamUT_Sak_ pptx _SamUT_Sak_ pdf _SamUT_Sak_ pptm 20190612_SamUT_Sak_09-2019.pptx 20190612_SamUT_Sak_10-2019.pptx 20190612_SamUT_Sak_11-2019.pdf 20190612_SamUT_Sak_12-2019.pptm 20190612_SamUT_Sak_13-2019.pptx 20190612_SamUT_Sak_14-2019.pdf 20190612_SamUT_Sak_16-2019.pptx

Detaljer

NASJONAL PLAN FOR INNFØRING AV TJENESTEBASERT ADRESSERING

NASJONAL PLAN FOR INNFØRING AV TJENESTEBASERT ADRESSERING NASJONAL PLAN FOR INNFØRING AV TJENESTEBASERT ADRESSERING 31.05.2018 Norsk Helsenett SF 2 Dato Versjon Beskrivelse Forfattere 31.05.2018 1.0 Nasjonal plan for innføring av tjenestebasert adressering Henriette

Detaljer

Introduksjon. Én pasientjournal i Helse Sør-Øst - tryggere, enklere, raskere

Introduksjon. Én pasientjournal i Helse Sør-Øst - tryggere, enklere, raskere Introduksjon Opplæring i regional elektronisk pasientjournal for ansatte ved Sykehuset i Vestfold Én pasientjournal i Helse Sør-Øst - tryggere, enklere, raskere Introduksjon til opplæring i regional EPJ

Detaljer