«Folketrygdlovens intensjon» Det norske velferdssystemets utvikling og status: Er det bærekraftig for fremtiden?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "«Folketrygdlovens intensjon» Det norske velferdssystemets utvikling og status: Er det bærekraftig for fremtiden?"

Transkript

1 «Folketrygdlovens intensjon» Det norske velferdssystemets utvikling og status: Er det bærekraftig for fremtiden? Gunnar Tellnes Avd. for samfunnsmedisin, Institutt for helse og samfunn, UiO

2 Lønner Folketrygden seg? En gruppe samfunnsforskere har fremhevet at velferdsstaten vår skaper mer inntekter enn utgifter. Referanse: Esping-Andersen G, Gallie D, Hemerijck A. Why we need a new welfare state. Oxford: Oxford University Press, 2002.

3 Hvilken velferdsstat vil vi ha? Det er bred politisk konsensus om at vi ønsker en obligatorisk, omfordelende velferdsstat i Norge. Det vi ønsker er å lage kollektive rammer for gode samfunn samtidig med at folk flest selv får bestemme hvordan de vil leve sine liv. Referanse: Alf Erling Risa, professor i samfunnsøkonomi ved Universitetet i Bergen

4 Det paaligger Statens Myndigheter at legge forholdene til Rette for at ethvert Arbeidsdygtigt Menneske kan skaffe seg Udkomme ved sit Arbeide. Fra 112 i Grunnloven

5 Fordeler med folketrygden og NAV Den norske folketrygden er antakelig den beste sosial forsikring i verden Den stimulerer alle voksne til å våge seg ut i betalt arbeid Dels fordi den gir bedre trygdeytelser og større sikkerhet enn å være utenfor arbeidslivet Dels fordi velferdsstaten med sine sykepenger, arbeidsavklaringspenger (AAP) og uføretrygd sikrer en verdig rett til ytelser dersom man ikke klarer å fungere i arbeidslivet

6 Yrkesaktivitet i OECD land

7 Ideologisk grunnlag for velferdssamfunnet - Solidaritet og Barmhjertighet - Ordet Trygd - stammer fra gammelnorsk og betyr - avtalt sikkerhet

8 Velferd (materielle kår som betinger) trygghet, harmonisk liv og utvikling, velvære og lykke (Norsk Riksmålordbok)

9 Velferdstjenestene kan deles i: I. Helsetjenester II. Trygder III. Sosialtjenester IV. Skole og utdanning

10 Sosialhjelpen: Lov om sosiale tjenester i NAV- 18 Livsopphold: Hovedregel: siste utvei for å greie seg Kommunale penger, men er nå en del av NAV Ytelser, behovsprøvd (ulikt mellom kommunene) Råd i en vanskelig situasjon o o o o o Penger til livsopphold Hjelp til bolig Hjelp til å betale bl.a. helsetjenester Barnevern Rusomsorg Lov om kommunale helse og sosiale tjenester - Lov om folkehelse (begge kom i 2012)

11 Folketrygden Kort historikk 1894 Ulykkesforsikring for industriarbeidere 1909 Begrenset syketrygd 1936 Vanførelov 1936 Behovsprøvet alderstrygd 1956 Allmenn syketrygd 1957 Allmenn alderstrygd 1960 Uføretrygd 1966 Lov om folketrygd % sykelønn 1997 Revisjon av folketrygdloven 2006 NAV-loven 2010 Arbeidsavklaringspenger (AAP)

12 Norske politikere deltok i disse diskusjonene, blant andre den gang helsedirektør Karl Evang. Herfra kom mye av tankegodset til den norske Folketrygdmeldingen av 1948, med sosial trygghet for alle, gratis utdanning for alle, og gratis helsetjeneste for alle

13 Lov om folketrygd Kapittel Folketrygdens formål er å gi økonomisk trygghet ved å sikre inntekt og kompensere for særlige utgifter ved arbeidsløshet, svangerskap og fødsel, aleneomsorg for barn, sykdom og skade, uførhet, alderdom og dødsfall

14 Lov om folketrygd Kapittel (fortsatt) Folketrygden skal bidra til utjevning av inntekt og levekår over den enkeltes livsløp og mellom grupper av personer. Folketrygden skal bidra til hjelp til selvhjelp med sikte på at den enkelte skal kunne forsørge seg selv og klare seg best mulig til daglig.

15 Lov om folketrygd Arbeidsløshet (del III) Ytelser ved sykdom (del IV) Helsetjenester Grunnstønad og hjelpestønad Gravferd Barns og nære pårørendes sykdom Sykepenger Arbeidsavklaringspenger Uførepensjon Yrkesskade Livsløp og familie (del V og VI)

16 Folketrygden innført i 1967 i et makroøkonomisk perspektiv : folketrygdens utgifter 8,5% av BNP - I dag er utgiftene ca 16% av BNP - Folketrygden er ca.1/3 av statsbudsjettet

17 Arbeidsstyrken Arbeidsstyrken Ca. 2,4 mill. ca 1,5 mill tilfeller sykmeldte i 2012 ca hadde muskel og skjelettlidelser ca 24 mill tapte dagsverk Arbeidsavklaringspenger Ca (august 2014) Uførepensjon (september 2014)

18 -Statsbudsjettets Folketrygdens budsjett Statsbudsjettet totalt 2015 ca milliarder Folketrygden. (AOS) ca. 384 milliarder

19 Folketrygdens budsjett 2015 Arbeids- og sosialdep. (AOS) (NAV) ca 384 milliarder Sykepenger ca 38 milliarder Arbeidsavklaringspenger (AAP) ca 34 milliarder Uførepensjon ca 64 milliarder SUM sykepenger, AAP og uførhet ca 136 milliarder Alderspensjon 176 milliarder

20 Legenes portvokterrolle innebærer at legen i praksis fordeler og omfordeler en betydelig andel av samfunnets ressurser uten at de stilles overfor et ansvar for dette, verken politisk, personlig eller som gruppe (s. 180) Legen i NOU 2004: 13 Legene har en helt sentral rolle som premissgivere overfor trygdeetaten (s. 180)

21 Hva blir NAV-legens rolle? Et bevisst trekk ved etableringen av NAV i 2006 var å styrke arbeidslinjen og å gjøre sykdom mindre dominerende som tildelingsgrunn for ytelser. Spørsmålet er hvor langt denne avmedikaliseringen vil gå. Vil medisinen og de rådgivende legene i NAV ha noen oppgaver i fremtiden?

22 Hvor er legene i NAV i dag? Arbeids- og velferdsdirektoratet Sentral faggruppe/sjeflege Tjenestelinjen Ytelseslinjen NAV Hjelpemidler NAV Forvaltning Rådgivende leger NAV Kontaktsenter NAV Pensjon Rådgivende leger NAV Fylke (19stk) NAV Kontroll NAV Internasjonalt Rådgivende leger Rådgivende lege NAV-kontor NAV Klageinstans Rådgivende leger NAV Intro NAV Arbeidsrådgivning NAV Arbeidslivssenter To styringslinjer: Viktig med samarbeid og koordinering

23 Hva er allemennlegens trygdemedisinske oppgaver? Forebygger Diagnostiker Behandler Attfører (Helse)-opplyser Portvakt

24 Legen som behandler I utgangspunktet vil legen arbeide for at pasienten skal få best mulig hjelp, enten dette dreier seg om undersøkelser, behandling eller velferdsytelser

25 Noen trygdemedisinske særtrekk - Ressurser versus svikt - Livsløp versus sykdomsepisoder - Funksjon versus diagnose - Forebygge konsekvenser versus behandle symptomer - Relasjonelle versus individuelle vurderinger

26 Legen som sakkyndig Legen er bedt av andre enn pasienten om å avgi en sakkyndig uttalelse, Oppdragsgiver kan være f.eks. NAV, forsikringsselskap, advokat eller domstol Legen må som sakkyndig belyse en sak objektivt Legen skal opptre nøytralt med hensyn til hvilket utfall saken kan få for den det gjelder

27 Forholdet mellom jobbkrav og helse A helse jobbkrav B helse jobbkrav

28

29 Det medisinske vilkåret i Folketrygdloven - Sykmelders rolle: SYKDOM, skade Sykmelders vurdering om pasienten er arbeidsufør pga en funksjonsnedsettelse som klart skyldes sykdom/ skade FUNKSJONSNEDSETTELSE NAV fatter vedtak ARBEIDSUFØRHET

30 Hvem skal vurdere sykmelding etter 6 månders varighet? 1. En annen allmennlege enn pasientens fastlege? 2. Samarbeidende organ spesialist? 3. Rådgivende lege i NAV? 4. Bedriftslege? 5. Spesialist i fysikalsk medisin og rehabiltering?

31 Kriterier for ytelser fra NAV Dagens ordning har nesten utelukkende fokus på sykdom som dokumentasjon for rett til stønad hjemlet i folketrygdloven. Når sykdom og patologi gir økonomiske insentiver alene, kan dette bidra til at noen «holder på sin sykdom». Andre kan sågar bli enda sykere dersom de er engstelig for å miste den økonomiske støtte og trygghet som NAV tross alt gir dem.

32 Kan vi tenke nytt? Etablere et eget legeteam spesielt trent til å vurdere pasienters ressurser, muligheter for behandling og rehablitering sett i lys av rettigheter for mer varige ytelser (AAP og uføretrygd) Kan helsefremmende insentiv i Folketrygdloven bidra til å styrke arbeidsevnen til de sykmeldte?

33 Helsefremmende, og forebyggende arbeid Hvis folketrygden fortsatt skal være bærekraftig, må NAV i tillegg til å vektlegge sykdom som kriterium for ytelser, i større grad satse på kriterier basert på helsefremmende, forebyggende og rehabiliterende virksomhet. Dette som supplement til dagens medisinske behandling og arbeidsrettet rehabilitering. Stortinget bør justere lovverket og innføre økonomiske insentiver ved deltakelse i helsefremmende aktiviteter for langtidssykmeldte.

34 Faglige og politiske fallgruver Hvordan styrke arbeidsevne og funksjon blant personer som mottar ytelser fra NAV? Hva er mulige skadevirkninger dersom drastiske endringer i dagens sykdomskriterier skjer for fort? Politikere og andre må ta høyde for at sakene ofte gjelder personer med kroniske sykdommer. For mange av disse lidelsene finnes det per i dag ingen effektiv behandling i helsevesenet.

35 Virker arbeidsrettet rehabilitering? Vi bør lytte mer til de sykmeldtes egne tanker om hva de tror er mulig for deres fremtidige arbeidsdeltakelse? For at flere skal gjenvinne sin arbeidsevne og komme tilbake til arbeid bør rehabiliteringspersonell legge vekt på samarbeidet mellom den enkelte, arbeidsplassen, helsetjenesten og NAV. De som kommer tilbake i arbeid opplever i større grad at dette fungerer. Referanse: Braathen TN, Eftedal M, Tellnes G, Haugli L. (2015):

36 Er folketrygden fleksibel og robust nok? -Regelverket må stadig oppdateres for å sikre den trygghet vi i dag opplever. -Oljeinntektene og oljefondet/pensjonsfondet gir fortsatt trygghet - Pensjonsordningen er sikret av Grunnloven -Ca 2% av trygdene eksporteres til andre land

37 Inkluderende fellesskap som verdi

38 Virker endringene i NAV - Kvalifiseringsprogrammet har vært vellykket - Pensjonsreformen virker etter hensikten - NAV-reformens store org. og admin. grep virker fortsatt ikke etter hensikten - Vanskelig å spore effektene av IA-arbeidet

39 Boken: «FOLKETRYGDENS FRAMTID - Hvor går NAV?» Tellnes G, Claussen B,red. Oslo: Cappelen Damm, 2014 Midnatt-solen over Lofoten lyser opp Tinden på Værøy. Båten illustrerer ubevisst alle som ikke er i jobb. «Gullfjellet» forteller oss hva vi bør strekke oss etter. Kontrastene i bildet er også symboler på mørke og lyse sider i livet. Hvem er på solsiden i samfunnet og hvem står utenfor arbeidslivet der de er avhengig av NAV for å kunne leve et verdig liv?

40 Mer info om trygdereglene og NAV: Aktuelle bøker: Mæland JG et al: Sosialmedisin, 2.utg. Mæland JG: Veileder i trygdemedisin. Lov om folketrygd (hefte med lover/ forskrifter) Tellnes G, Claussen B. Folketrygdens framtid Hvor går NAV? Cappelen Damm Nettsteder: efault.aspx

41

Fibromyalgipasienter og NAV

Fibromyalgipasienter og NAV Fagkonferanse om fibromyalgi 10. mars 2012 Fibromyalgipasienter og NAV Overlege Anne Haugen, Arbeids- og velferdsdirektoratet Disposisjon Om NAV Hvordan forholder NAV seg til sykdommen fibromyalgi? Hva

Detaljer

Ufør velferd? Om økonomiske og sosiale insentivvirkninger i det norske uføreytelsessystemet. Andreas Strand

Ufør velferd? Om økonomiske og sosiale insentivvirkninger i det norske uføreytelsessystemet. Andreas Strand NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, 10. juni 2006 Ufør velferd? Om økonomiske og sosiale insentivvirkninger i det norske uføreytelsessystemet av Andreas Strand Masterutredning i fordypningsområdet: Finansiell

Detaljer

Legenes oppgaver i folketrygden

Legenes oppgaver i folketrygden Bjørgulf Claussen Legenes oppgaver i folketrygden Michael 2007;4:130 5. Sammendrag Siden trygdekontorer, arbeidskontorer og sosialkontorer ble slått sammen og ble NAV den 1. juli 2006, er det blitt påfallende

Detaljer

Ung og ufør. Levekår for unge uføre.

Ung og ufør. Levekår for unge uføre. Ung og ufør Levekår for unge uføre. Innhold Innledning Innledning...3 De viktigste funnene er:...3 Unge funksjonshemmedes forslag...4 Om undersøkelsen...5 Begreper...7 Inntekt som ung og ufør...8 Arbeidsavklaringspenger...8

Detaljer

Tilleggsytelser AAP: Ved barnetillegget får man i dag kr 27 per dag mandag fredag. Vi ber om at ytelsen økes og man får støtte for hele uka.

Tilleggsytelser AAP: Ved barnetillegget får man i dag kr 27 per dag mandag fredag. Vi ber om at ytelsen økes og man får støtte for hele uka. Høringssvar til Arbeid- og sosialkomiteen 11.11.13 Personskadeforbundet LTN (tidligere Landsforeningen for trafikkkskadde) er en interesseorganisasjon for alle mennesker med påført skade, deres pårørende

Detaljer

De lønnsomme arbeiderne

De lønnsomme arbeiderne NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, juni 2011 De lønnsomme arbeiderne En samfunnsøkonomisk analyse av varig tilrettelagt arbeid Kine-Marte Igland og Bjarte Sandal Veileder: Victor D. Norman Masterutredning

Detaljer

Veier inn i, gjennom og ut av arbeidsavklaringspenger

Veier inn i, gjennom og ut av arbeidsavklaringspenger Trygdeytelsen arbeidsavklaringspenger ble innført i 2010. «Å avklare for arbeid» betyr at man skal finne ut om personen kan fungere i vanlig arbeidsliv, og eventuelt hvor mye vedkommende kan jobbe, eller

Detaljer

.. en likemann er en medgåer som er en god lytter.

.. en likemann er en medgåer som er en god lytter. for Personskadeforbundet LTNs likemenn.. en likemann er en medgåer som er en god lytter. Sekretariatet: Telefon: 22 35 71 00 E-post: post@ltn.no Adresse: Hausmanns gate 19, 0182 Oslo www.personskadeforbundet.no

Detaljer

Stønader og hjelpeordninger

Stønader og hjelpeordninger L N Ts I N F O R M A S J O N S H E F T E R Stønader og hjelpeordninger Revidert per november 2012 Forord 4 Lover 5 Rettigheter når du besøker et offentlig kontor 6 Hvor får du råd og veiledning 7 NAV 7

Detaljer

DU ER BLITT SKADET PÅ JOBB HVA HAR DU KRAV PÅ SOM YRKESSKADET HVORDAN LEGGER ADVOKATEN DIN OPP DIN ERSTATNINGSSAK?

DU ER BLITT SKADET PÅ JOBB HVA HAR DU KRAV PÅ SOM YRKESSKADET HVORDAN LEGGER ADVOKATEN DIN OPP DIN ERSTATNINGSSAK? DU ER BLITT SKADET PÅ JOBB HVA HAR DU KRAV PÅ SOM YRKESSKADET og HVORDAN LEGGER ADVOKATEN DIN OPP DIN ERSTATNINGSSAK? av advokat Tor Erik Hjertøy I. Du har søkt bistand fra advokat Som yrkesskadet, enten

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2004 2005) FOR BUDSJETTERMINEN 2005. Utgiftskapitler: 600 666, 2541 2543, 2600 2690

St.prp. nr. 1 (2004 2005) FOR BUDSJETTERMINEN 2005. Utgiftskapitler: 600 666, 2541 2543, 2600 2690 St.prp. nr. 1 (2004 2005) FOR BUDSJETTERMINEN 2005 Utgiftskapitler: 600 666, 2541 2543, 2600 2690 Inntektskapitler: 3600 3643, 5527, 5631, 5701 5702, 5704 5705 asdf Innhold Del I 3.3 Grunnbeløp, særtillegg

Detaljer

2. Hovedtrekk lovgivning og organisering av sosialhjelp

2. Hovedtrekk lovgivning og organisering av sosialhjelp Sosialhjelp og levekår i Norge Hovedtrekk lovgivning og organisering av sosialhjelp Unni Beate Grebstad 2. Hovedtrekk lovgivning og organisering av sosialhjelp Sosialhjelp er mer enn utmåling av økonomisk

Detaljer

Pensjonsreformen: Hvilken effekt har den på uttaket av helserelaterte ytelser?

Pensjonsreformen: Hvilken effekt har den på uttaket av helserelaterte ytelser? Pensjonsreformen: Hvilken effekt har den på uttaket av helserelaterte ytelser? Av: Ole Christian Lien Sammendrag Fra 2011 ble det innført nye fleksible uttaksregler for alderspensjon. Hovedprinsippet er

Detaljer

Til debatt: Arbeid eller trygd

Til debatt: Arbeid eller trygd Til debatt: Arbeid eller trygd Tanker, refleksjoner Trond Haagensen, sosionom TRS 30.05.2013 Et arbeidslivsløp Personlige ressurser Arbeid Arbeidsavklaringspenger Foreningsarbeid Utdannelse Arbeidsrettede

Detaljer

Mathilde Fasting HAR VI RÅD TIL FREMTIDEN? Perspektivmeldingens utfordringer

Mathilde Fasting HAR VI RÅD TIL FREMTIDEN? Perspektivmeldingens utfordringer Mathilde Fasting HAR VI RÅD TIL FREMTIDEN? Perspektivmeldingens utfordringer Mathilde Fasting Har vi råd til fremtiden? Perspektivmeldingens utfordringer 2014 Civita AS Printed in Norway ISBN 978-82-92581-64-3

Detaljer

Sykefraværet og sammensetningen av. arbeidsstyrken

Sykefraværet og sammensetningen av. arbeidsstyrken Sykefraværet og sammensetningen av arbeidsstyrken av Stian Benonisen Thormodsæter Masteroppgave Masteroppgaven er levert for å fullføre graden Master i samfunnsøkonomi Universitetet i Bergen, Institutt

Detaljer

og rettferdig fordeling av uførepensjon 3293 6

og rettferdig fordeling av uførepensjon 3293 6 Om helsetjenesten PROFESJON OG SAMFUNN Biomedisinsk sykdomsmodell og rettferdig fordeling av uførepensjon 3293 6 Sammendrag Bakgrunn. Som sakkyndig i uførepensjonssaker legger legen viktige premisser for

Detaljer

Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet

Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet Verdighet - Omsorg - Løsninger 1 FORORD LPP får stadig spørsmål fra pårørende om rettigheter og tiltak både for sin egen del, men oftest for den

Detaljer

Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet

Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet Verdighet - Omsorg - Løsninger 1 Gjennom Jeg skal gjennom en barriere Jeg skal en ny dag bære Jeg skal leve litt til Det er det jeg vil Esben B-J

Detaljer

Er Ny Start i arbeidslivet et godt tiltak for å få tidligere domfelte ut i arbeid?

Er Ny Start i arbeidslivet et godt tiltak for å få tidligere domfelte ut i arbeid? 1 Er Ny Start i arbeidslivet et godt tiltak for å få tidligere domfelte ut i arbeid? Vågsbygd videregående skole 2 Innholdsfortegnelse Forside... Innholdsfortegnelse... 2 Innledning...3 Varodd AS og Ny

Detaljer

Seksjon for samfunnsodontologi Det odontologiske fakultet Universitetet i Oslo

Seksjon for samfunnsodontologi Det odontologiske fakultet Universitetet i Oslo Seksjon for samfunnsodontologi Det odontologiske fakultet Universitetet i Oslo Januar 2006 Forord Den foreliggende artikkelsamling omfatter organisering og finansiering av tannhelsetjenesten og dens lovgrunnlag.

Detaljer

Veiledningshefte. Veiledningshefte. Verdighet - Omsorg - Løsninger

Veiledningshefte. Veiledningshefte. Verdighet - Omsorg - Løsninger Veiledningshefte Veiledningshefte for pårørende pårørende innen innenpsykisk psykiskhelse-feltet helsevern Verdighet - Omsorg - Løsninger 1 FØR-FORORD Dette er et nyopptrykk av veiledningsheftet. Det er

Detaljer

Trygderettigheter og sosiale ytelser

Trygderettigheter og sosiale ytelser Trygderettigheter og sosiale ytelser 1 PLEIEPENGER 9-10 Trygderettigheter og sosiale ytelser Av Kristin Hansen Lov om folketrygd FORMÅL OG OMFANGAV LOVEN. Folketrygdens formål er å gi stønad ved sykdom,

Detaljer

MULIGHETER I ARBEIDSLIVET

MULIGHETER I ARBEIDSLIVET ? Om brosjyren Å være i et forpliktende arbeidsforhold vil for de fleste være et viktig gode. Mange opplever at arbeid er en meningsfull del av livet, og at fellesskapet på arbeidsplassen betyr mye. Hva

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006. Utgiftskapitler: 600 667, 2541 2543, 2600 2690

St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006. Utgiftskapitler: 600 667, 2541 2543, 2600 2690 St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006 Utgiftskapitler: 600 667, 2541 2543, 2600 2690 Inntektskapitler: 3600 3643, 5527, 5631, 5701 5702, 5704 5705 Innhold Del I Innledende del... 9 1 Regjeringens

Detaljer

En undersøkelse basert på fem levekårsundersøkelser fra 1983 til 1995 MORTEN BLEKESAUNE EINAR ØVERBYE

En undersøkelse basert på fem levekårsundersøkelser fra 1983 til 1995 MORTEN BLEKESAUNE EINAR ØVERBYE Uførepensjonisters materielle levekår og sosiale tilknytning En undersøkelse basert på fem levekårsundersøkelser fra 1983 til 1995 MORTEN BLEKESAUNE EINAR ØVERBYE Norsk institutt for forskning om oppvekst,

Detaljer

Gradert uførepensjon

Gradert uførepensjon Gradert uførepensjon En empirisk analyse av pensjonstilgangen og utviklingen i årene etter av Rune Haugen Masteroppgave Masteroppgaven er levert for å fullføre graden Master i samfunnsøkonomi Universitetet

Detaljer

NAV-reformen fra bakkebyråkratenes ståsted

NAV-reformen fra bakkebyråkratenes ståsted NAV-reformen fra bakkebyråkratenes ståsted En sosiologisk casestudie av ansatte ved et lokalt NAV-kontor og deres erfaringer med NAV-reformen Camilla Grung Masteroppgave i sosiologi Høst 2008 UNIVERSITETET

Detaljer

Del 2. Full deltakelse for alle? Utviklingstrekk 2001-2006. Nasjonalt dokumentasjonssenter for personer med nedsatt funksjonsevne

Del 2. Full deltakelse for alle? Utviklingstrekk 2001-2006. Nasjonalt dokumentasjonssenter for personer med nedsatt funksjonsevne Del 2 Full deltakelse for alle? Utviklingstrekk 2001-2006 Nasjonalt dokumentasjonssenter for personer med nedsatt funksjonsevne Utgivere Sosial- og helsedirektoratet Besøksadresse: Universitetsgata 2,

Detaljer

Prop. 1 S (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 1 S (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 1 S (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2014 Utgiftskapitler: 600 667, 2470, 2541 2542, 2620 2690 Inntektskapitler: 3600 3642, 5470, 5571, 5607,

Detaljer