SANDEFJORD KOMMUNE Teknisk etat Saksbehandler: Tone Refsahl

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SANDEFJORD KOMMUNE Teknisk etat Saksbehandler: Tone Refsahl"

Transkript

1 SANDEFJORD KOMMUNE Seksjon: Teknisk etat Saksbehandler: Tone Refsahl Arkivsak: 13/2648 Arkivkode: Bygnings- og arealplanseksj. 611 L13 Planid: av 5 FORSLAG TIL (fjernes når planen er vedtatt) REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR SJØSTRAND - GNR. 128/102 M.FL Dato: Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 27. april 2015 Bystyrets vedtak: XXXX Disse bestemmelsene gjelder for regulert område vist med reguleringsgrense på plankart datert , sist revidert Området er regulert til følgende formål: BEBYGGELSE OG ANLEGG Blokkbebyggelse Konsentrert småhusbebyggelse Frittliggende småhusbebyggelse Uteoppholdsarealer Renovasjonsanlegg SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR Veg Kjøreveg Gangvei/gangareal Fortau Parkeringsplasser Annen veigrunn GRØNNSTRUKTUR Naturområde HENSYNSSONER Sikringssone frisikt (H 140_1-2)

2 1. FELLESBESTEMMELSER 2 av Estetikk Blokkbebyggelsen i området skal utformes slik at den får en god funksjonell og arkitektonisk helhetsvirkning. Elementer som balkonger, rekkverk og glassvegger skal utformes slik at bygning framstår med et helhetlig og harmonisk fasadeutrykk. Farge- og materialbruk skal bidra til å gi et dempet uttrykk i forhold til omgivelsene Konsentrert småhusbebyggelse i området tilpasses eksisterende boligbebyggelse i skala, men kan gis et moderne uttrykk. 1.2 Parkering For blokkbebyggelsen (B1) skal det være opparbeidet minimum 1,5 parkeringsplasser og 1 sykkelplass pr. boenhet. Minimum 1 parkeringsplass og sykkelplassene skal være i felles garasjeanlegg under tak. For konsentrert småhusbebyggelse (B2) skal det være opparbeidet minimum 2 parkeringsplasser og 2 sykkelplasser pr. boenhet. 1 parkeringsplass skal være i garasje/carport ved boligen. Minimum 1 sykkelplass skal være i låsbar bod eller garasje Parkeringsplassene skal være ferdig opparbeidet før boligene tillates tatt i bruk Det må avsettes minimum 5% av det totale antall parkeringsplasser til HC parkeringsplasser. Parkeringsplassene må utformes og plasseres slik at hensynet til bevegelseshemmede ivaretas Parkeringsplassene i garasjebygg skal være tilrettelagt med strømkurs for montering av lader for elbil. 1.3 Uteoppholdsarealer Innenfor byggeområdet skal det settes av tilstrekkelig uteoppholdsareal i henhold til de gjeldende utfyllende bestemmelsene til kommuneplanens arealdel. Arealene skal utformes på en slik måte at de kan brukes på like vilkår av en så stor andel av befolkningen som mulig. 1.4 Energianlegg Innenfor planområdet tillates anlagt ny nettstasjon i forbindelse med utbygging av området. Dette skal likevel ikke plasseres på områder for grønnstruktur. 1.5 Utnyttelse Grad av utnytting beregnes i henhold til byggeforskriftene. Parkeringsareal i garasjeanlegg/garasje/carport skal medregnes i grad av utnytting. Biloppstillingsplasser på areal regulert til parkeringsplass medregnes ikke. 1.6 Plankrav Ved søknad om tillatelse til tiltak skal det foreligge nødvendig dokumentasjon, bl.a. tekniske planer. Plan for helhetlig overvannsdisponering skal utarbeides for hele planområdet. Lokal håndtering av overvann vurderes i samarbeid med kommunen Sammen med søknad om rammetillatelse skal det foreligge en utomhusplan til godkjenning. Den skal vise opparbeidelsen av de ubebygde arealene innenfor området. Utomhusplanen skal fastlegge følgende: Tomteinndeling og eksisterende eiendomsgrenser. Bebyggelsens plassering og høyde målsatt ved inngangspartiet Eksisterende og framtidige koter Oppfylling, terrassering, forstøtningsmurer og lignende med angitt høyde Areal for parkering, inkludert plassering og utforming av HC parkering og sykkelparkering og organisering av dette

3 Utforming og plassering av fellesområder/lekeområder med lekeapparat, benker osv Utforming og plassering av opplegg for renovasjon, postkasser, utvendige boder og nettstasjon Vinterbruk (snølagring, vinteraktiviteter med mer) Eksisterende og ny vegetasjon (valg og plassering skal angis) Universell utforming og tilgjengelighet 3 av I forbindelse med søknad om tiltak skal det utarbeides en felles energiplan for området 1.7 Illustrasjoner Ved søknad om tillatelse til tiltak skal det foreligge: Snitt/oppriss som viser forhold til terreng Snitt/oppriss som viser forhold til eksisterende bebyggelse 1.8 Støy Ved søknad om tillatelse til tiltak skal det dokumenteres at både utvendig og innvendig støybelastning ligger innenfor grenseverdiene gitt i Miljøverndepartementets rundskriv T Universell utforming Prinsipper for universell utforming skal legges til grunn for bebyggelsen i området. Ved søknad om rammetillatelse skal det gjøres rede for hvordan universell utforming skal ivaretas Fornminner Dersom det viser seg at tiltak innenfor planen kan skade, ødelegge, grave ut, flytte, forandre, tildekke, skjule eller på annen måte utilbørlig skjemme automatisk fredet kulturminne eller framkalle fare for at dette kan skje, må arbeidene straks stanses og kulturminneforvaltningen varsles umiddelbart. Ansvaret påhviler tiltakshaver og/eller ansvarshavende leder på stedet. 2. BEBYGGELSE OG ANLEGG 2.1 Plassering og høyder Bebyggelsen skal plasseres innenfor de byggegrenser og med de maksimale tillatt byggehøyder angitt som kotehøyder på plankartet. Der byggegrense ikke er vist, er byggegrense lik formålsgrensene. I område B1 kan det fra og med 2. etasje og oppover tillates balkonger, karnapper og andre mindre bygningselementer kraget ut med en dybde på maksimalt 2,5 meter fra veggliv, uavhengig av byggegrense eller formålsgrense der denne er byggegrense. Utkragede balkonger skal ha transparent rekkverk. 2.2 Områder for boligbyggelse Blokkbebyggelse (Felt B1) Innenfor området tillates oppført boligbebyggelse innenfor viste byggegrenser. Det tillates garasjekjeller i hele området i en etasje. Areal på garasjedekket som ikke er bebygget skal brukes til leke- og uteoppholdsareal for boligene i området. For byggeområdet er maksimalt tillatt bruksareal 5100 m2-bra.

4 Bebyggelsen bygges med flatt tak. Ventilasjonsoppbygg og andre nødvendige takinstallasjoner tillates med inntil 2,0 m over tillatt maksimal byggehøyde. Konstruksjonene skal plasseres tilbaketrukket fra veggliv og underordne seg bygningenes hovedform. Dimensjoner, materialbruk og farge, og skal ikke virke skjemmende for omgivelsene. 4 av 5 For leiligheter med den høyeste maksimale byggehøyde innenfor hver bygningsenhet tillates etablert takterasse på takflaten av motstående leilighet. Uteplass på takterrassen tillates skjermet med glassvegg og uisolert takkonstruksjon på 1/3 av gesimslinjen Konsentrert småhusbebyggelse (B2) Maks tillatt bebygd areal % BYA= 50%. Boligene kan ha saltak eller flatt tak. Maksimale byggehøyder over terreng for gesims er 6,0 m og for møne 9,5 m. Ved saltak tillates mindre oppløft på takflaten Frittliggende småhusbebyggelse (felt B3-B6) Maks tillatt bebygd areal % BYA= 35%. Maksimale byggehøyder over terreng for gesims er 6,0 m og for møne 9,5 m. 2.3 Felles uteoppholdsarealer (felt FU 1-FU5) Arealene er felles uteoppholdsarealer for beboere innenfor byggeområdene B1og B Renovasjonsanlegg Plassen er for plassering av avfallsbeholdere for boliger i B2. 3 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 3.1 Vei 1 Veien er felles adkomstvei for beboere i feltene B1-B4. Veien skal opparbeides med bredder som angitt på plankartet. Det skal planlegges med sikte på felles bruk av alle trafikantgrupper slik at hensyn til trafikksikkerhet, tilgjengelighet for alle og estetiske hensyn er ivaretatt. Veien tillates brukt for allmennhetens gangferdsel. 3.2 Vei 2 Veien er felles adkomstvei for beboere i feltene B2 og B4. Veien skal opparbeides med minimum 3,5 m asfaltert bredde. Veien tillates brukt for allmennhetens gangferdsel og skal holdes åpen for gjennomgang mot gangvei G Vei 3 Veien er adkomstvei for felt B Parkeringsplasser (felt P1-P2) Felt P1 er felles parkeringsplass for beboere i B Felt P2 er felles parkeringsplass for beboere i B2 3.5 Gangvei (G1) Gangveien skal opparbeides med minimum bredde 2,0 meter. Veien skal være åpen og fritt tilgjengelig for alminnelig ferdsel og skiltes for allmenn trafikk. 3.6 Gangvei (G2) Gangveien skal opparbeides som en snarvei for gående og syklende mellom vei 2 og privat vei øst for planområdet. Gangveien skal opparbeides med maksimal stigning 1:8 og være åpen og fritt tilgjengelig for alminnelig ferdsel.

5 3.7 Fortau (F) Det tillates anlagt trapp for adkomst til dekke over parkeringskjeller. 5 av Avkjørsler Ved rammesøknad tillates mindre justeringer av avkjørsler i forhold til piler på plankartet. 4 BESTEMMELSER TIL HENSYNSSONENE 4.1 Frisiktsoner I frisiktsonene skal det være fri sikt i en høyde på 0,5 meter over terreng. Oppstammede trær tillates. 5 REKKEFØLGEBESTEMMELSER 5.1 Lek og opphold Før det gis igangsettingstillatelse for utbygging skal det foreligge godkjent utomhusplan for utbyggingsområdet. Oppholdsarealet skal være opparbeidet til fullverdig standard før oppføring av boligene blir tillatt satt i gang. Etter søknad kan kommunen godkjenne at det i stedet stilles nødvendig garanti for opparbeidelsen 5.2 Tekniske planer Før det blir gitt igangsettingstillatelse, skal de tekniske planene være gjennomført. Dette omfatter også gangforbindelser i områdene G1 og G2. Kommunen kan vurdere å gi igangsettingstillatelse dersom det foreligger tilfredsstillende garanti for slik gjennomføring. 5.3 Grunnforhold Ved rammesøknad skal det foreligge detaljerte grunnundersøkelser. Alle gravearbeider samt sikrings- og fundamenteringsarbeider innenfor planområdet må detaljprosjekteres av geoteknisk sakkyndig. Dokumentasjon må foreligge senest ved rammesøknad. 5.4 Vegkryss Hystadveien (fv 303) x Lystadveien Før det kan gis igangsettingstillatelse for ny bebyggelse innenfor planområdet må trafikksikkerhetstiltak i krysset Hystadveien (fv 303) x Lystadveien, herunder stengning av avkjørsel for gbnr 128/79 mot Hystadveien, være ferdig opparbeidet i henhold til plankartet. Byggeplan for tiltakene skal være godkjent av Statens vegvesen. 5.5 Skolekapasitet Boligbygging kan ikke settes i gang før det etter kommunens vurdering er tilstrekkelig skolekapasitet.

Forslag til reguleringsbestemmelser for reguleringsplan: Harakollen B0-B3 og B9-B15 Gnr/ Bnr 104/5, 103/38, 103/220, 103/154

Forslag til reguleringsbestemmelser for reguleringsplan: Harakollen B0-B3 og B9-B15 Gnr/ Bnr 104/5, 103/38, 103/220, 103/154 Forslag til reguleringsbestemmelser for reguleringsplan: Harakollen B0-B3 og B9-B15 Gnr/ Bnr 104/5, 103/38, 103/220, 103/154 1 PLANENS FORMÅL Reguleringsplanen skal legge til rette for utbygging av byggeområdene

Detaljer

1 FORMÅL MED PLANEN Formålet med planen er å legge til rette for boligbebyggelse med tilhørende anlegg.

1 FORMÅL MED PLANEN Formålet med planen er å legge til rette for boligbebyggelse med tilhørende anlegg. SOLA KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL OMRÅDEREGULERING FOR KVITHEI, HÅLANDSMARKA. PLANID 0448, DATERT 31.05.14 I medhold av 12-7 og 12-12 i plan- og bygningsloven av 27.06.2008 nr. 71

Detaljer

BF1 til BF4 M T KA Lek. FS SR1 og SR2 SG H1 og H2

BF1 til BF4 M T KA Lek. FS SR1 og SR2 SG H1 og H2 Arkivsak : 09/3211 (K2000), 13/00138 (360 o ), 14/00008 (360 o ) Arkivkode : PlanID 1013 Sakstittel : Reguleringsplan for Haslerlia REGULERINGSPLAN FOR HASLERLIA DETALJREGULERING REGULERINGSBESTEMMELSER

Detaljer

SÆTRE SENTRUM FORSLAG TIL DETALJREGULERING PLANBESTEMMELSER

SÆTRE SENTRUM FORSLAG TIL DETALJREGULERING PLANBESTEMMELSER SÆTRE SENTRUM FORSLAG TIL DETALJREGULERING PLANBESTEMMELSER 16.06.15 1.Hensikt med planen Hensikten med planen er å gi gode rammer for sentrumsutvikling i Sætre. Planarbeidet vil videreføre formål angitt

Detaljer

Griniskogen nordvest Spydeberg sentrum nord Del av gnr. 11 bnr. 2, m. fl.

Griniskogen nordvest Spydeberg sentrum nord Del av gnr. 11 bnr. 2, m. fl. REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR: Griniskogen nordvest Spydeberg sentrum nord Del av gnr. 11 bnr. 2, m. fl. Dato 11.04.2014, revidert 13.08.2014 DETALJREGULERING jf. pbl. 12-3 Oppstart

Detaljer

Plan ID: 20080003 Dato: 26.03.15 Reguleringsplan vedtatt: dd.mm.åå

Plan ID: 20080003 Dato: 26.03.15 Reguleringsplan vedtatt: dd.mm.åå NEDRE EIKER KOMMUNE Løpenr.: 13715/2015 Arkiv: 200080003/L12 Saksnr.: 2008/5093 Bestemmelser til reguleringsplan for: Del av Solberg Spinderi Gnr. 45 bnr. 1556 Plan ID: 20080003 Dato: 26.03.15 Reguleringsplan

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR GULDBERGAUNET, EIENDOMMEN OGNDALSVEIEN 61

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR GULDBERGAUNET, EIENDOMMEN OGNDALSVEIEN 61 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR GULDBERGAUNET, EIENDOMMEN OGNDALSVEIEN 61 Forslagsstiller: Arma eiendom / Praksis arkitekter as Planforslaget er datert: xx.xx.2012 Saksbehandling: 1.gangs behandling formannskap

Detaljer

1.1 PLANOMRÅDET: Det regulerte området er vist innenfor plangrensen på plankart. Planområdets samlede areal er på 59,578 daa.

1.1 PLANOMRÅDET: Det regulerte området er vist innenfor plangrensen på plankart. Planområdets samlede areal er på 59,578 daa. DETALJREGULERING FOR BOLIGOMRÅDE A og B PLAN 2007 322-01 AASE GÅRD BESTEMMELSER Revidert: 18.04.2012 Plan 2007322-01 Godkjent av Sandnes bystyre i.h.t plan- og bygn. lovens 12-12 Den: 29.05.2012 Ordføreren

Detaljer

3.1.2 Plassering av planlagt bebyggelse Bebyggelsen skal plasseres innenfor de viste byggegrensene.

3.1.2 Plassering av planlagt bebyggelse Bebyggelsen skal plasseres innenfor de viste byggegrensene. Byplankontoret Planident: r20130019 Arkivsak: 12/59307 Høieggen og Buenget, felt B1, detaljregulering Reguleringsbestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 08.12.2014 Dato for godkjenning

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR LUNDEGATA 7, GNR/BNR 300/2663

REGULERINGSPLAN FOR LUNDEGATA 7, GNR/BNR 300/2663 REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR LUNDEGATA 7, GNR/BNR 300/2663 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 06.03.08. Bestemmelsene gjelder for det regulerte området som er markert med plangrense

Detaljer

Dato: 27.03.2015 revidert 07.05.2015

Dato: 27.03.2015 revidert 07.05.2015 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTTING TIL DETALJREGULERING FOR INDUSTRI/LAGER PÅ IL1 OG IL2 PLAN 2010327-01 I medhold av 12-7 og 12-12 i plan- og bygningsloven av 27.06.2008 nr. 71 har Sandnes bystyre

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR FROL OPPVEKSTSENTER

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR FROL OPPVEKSTSENTER REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR FROL OPPVEKSTSENTER Kommunens arkivsaksnummer: Planforslag er datert: 27.06.2014 Dato for siste revisjon av plankartet: 27.06.2014 Dato for siste revisjon

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER (PBL. 12-7) Reguleringsplan nummer: Sak nummer: 2010/293 Dato sist revidert: 29.10.13

REGULERINGSBESTEMMELSER (PBL. 12-7) Reguleringsplan nummer: Sak nummer: 2010/293 Dato sist revidert: 29.10.13 Grimstad Kommune Bygg- og eiendomstjenesten Reguleringsplan Landviktun REGULERINGSBESTEMMELSER (PBL. 12-7) Reguleringsplan nummer: Sak nummer: 2010/293 Dato sist revidert: 29.10.13 Formålet med planen

Detaljer

S-4463. Oslo kommune Plan- og bygningsetaten. Saken gjelder: Endret reguleringsplan med konsekvensutredning og med reguleringsbestemmelser alternativ

S-4463. Oslo kommune Plan- og bygningsetaten. Saken gjelder: Endret reguleringsplan med konsekvensutredning og med reguleringsbestemmelser alternativ Oslo kommune Plan- og bygningsetaten S-4463 Saken gjelder: Endret reguleringsplan med konsekvensutredning og med reguleringsbestemmelser alternativ 3 for Sydhavna. Vedtaksdato: 26.08.2009 Vedtatt av: Bystyret,

Detaljer

Vedtatt av Asker kommunestyre i møte 30.11.2004 i medhold av plan- og bygningslovens 27-2 og 28-1. Asker kommune, 20.12.2004.

Vedtatt av Asker kommunestyre i møte 30.11.2004 i medhold av plan- og bygningslovens 27-2 og 28-1. Asker kommune, 20.12.2004. 119k Vedtatt av Asker kommunestyre i møte 30.11.2004 i medhold av plan- og bygningslovens 27-2 og 28-1. Asker kommune, 20.12.2004. For rådmannen Tor Arne Midtbø REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN

Detaljer

1 Det planlagte området er vist på planen med angitt plangrense. Innenfor plangrensen skal arealene utnyttes som vist på plankartet.

1 Det planlagte området er vist på planen med angitt plangrense. Innenfor plangrensen skal arealene utnyttes som vist på plankartet. OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR KVINESDAL SENTRUM KVINESDAL KOMMUNE Plan ID 103 720 10004 Revidert etter offentlig ettersyn 23.04.12 Revidert etter 2.gangs behandling 06.07.12 Plankart datert 23.04.12 Generelt

Detaljer

Målestokk 1:5000. Målestokk 1:5000. På den minste myra byr det ikke på tekniske problemer å bygge.

Målestokk 1:5000. Målestokk 1:5000. På den minste myra byr det ikke på tekniske problemer å bygge. BØLERÅSEN INTRODUKSJON Det fine, åpne furuområdet øverst på området. Bekken som sildrer så lystig i vei på østre side av tomta. I denne presentasjonen vil du få et godt innblikk i hvordan gruppe 6 har planlagt

Detaljer

bambus a r k i t e k t e r

bambus a r k i t e k t e r REGULERINGSBESTEMMELSER FOR TVEDESTRAND FJORDHOTELL, G.NR. 74, B.NR. 42, 57, 59, 60 I TVEDESTRAND KOMMUNE 1 GENERELT Datert: 14.01.08 Sist Revidert: Egengodkjent: Det regulerte området er vist med reguleringsgrense

Detaljer

Endelig behandling - forslag til mindre endring av reguleringsplanen for Nerbyen, kvartal 98 felt B11

Endelig behandling - forslag til mindre endring av reguleringsplanen for Nerbyen, kvartal 98 felt B11 Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.05.2012 29229/2012 2012/2846 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/46 Komite for plan, næring og miljø 07.06.2012 Endelig behandling - forslag til

Detaljer

Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone ( 12-5 nr. 6)

Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone ( 12-5 nr. 6) REGULERINGSBESTEMMELSER FOR OMRÅDEREGULERING INDRE TRYSNES, SØGNE KOMMUNE Dato: 20.4.2015 1. AREALFORMÅL Det regulerte området er på plankartet vist med avgrensningslinje og området er regulert til: Bebyggelse

Detaljer

S-4465. Knytning(er) mot andre planer: 200500205

S-4465. Knytning(er) mot andre planer: 200500205 Oslo kommune Plan- og bygningsetaten S-4465 Vedtaksdato: 23.09.2009 Vedtatt av: Saken gjelder: Bystyret, egengodkjenning Endret reguleringsplan med reguleringsbestemmelser alt. 1 for Malmøgata 5 og 7,

Detaljer

DISSE REGULERINGSBESTEMMELSENE GJELDER FOR DET OMRÅDET SOM PÅ PLANKARTET ER VIST MED REGULERINGSGRENSE

DISSE REGULERINGSBESTEMMELSENE GJELDER FOR DET OMRÅDET SOM PÅ PLANKARTET ER VIST MED REGULERINGSGRENSE Reguleringsbestemmelser til detaljregulering for HØVLERIET VEST Halden kommune Planbestemmelser datert: 13.01.2010 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 30.05.2011 Dato for kommunestyrets godkjenning:

Detaljer

Forslag til detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B0 g nr/bnr del. av 101/106 og del av 103/220 m.fl. Øvre Eiker kommune

Forslag til detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B0 g nr/bnr del. av 101/106 og del av 103/220 m.fl. Øvre Eiker kommune 1 Forslag til detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B0 g nr/bnr del 1.0 Sammendrag av 101/106 og del av 103/220 m.fl. Øvre Eiker Beskrivelse av planforslaget Dato: 28.4.2015 Siv. Ing. Stener

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR BJØRVIKA - BISPEVIKA - LOHAVN

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR BJØRVIKA - BISPEVIKA - LOHAVN OSLO KOMMUNE, Byrådsavdelingene REGULERINGSBESTEMMELSER FOR BJØRVIKA - BISPEVIKA - LOHAVN Som vedtatt av Oslo bystyre 27.08.2003, sak 274 1 Avgrensning Det regulerte området er vist med reguleringsgrense

Detaljer

«Bystyret ber administrasjonen legge følgende til grunn i en avtale med grunneier:

«Bystyret ber administrasjonen legge følgende til grunn i en avtale med grunneier: Planbeskrivelse til detaljreguleringsplan for bolig og næring på del av gnr. 57, bnr. 122 og bolig på gnr. 57, bnr. 60 og 78, Malmheim, Sandnes kommune. Plan nr.: 2012 141 SAKEN GJELDER Prosjektil Areal

Detaljer

Kommuneplan mot 2025. Kommuneplanens arealdel 2014-2025. Bestemmelser og retningslinjer Nytt offentlig ettersyn

Kommuneplan mot 2025. Kommuneplanens arealdel 2014-2025. Bestemmelser og retningslinjer Nytt offentlig ettersyn Kommuneplan mot 2025 Kommuneplanens arealdel 2014-2025 Bestemmelser og retningslinjer Nytt offentlig ettersyn Kommunestyrets høringsdokument vedtatt 11.02.2015 AREALDELEN TIL KOMMUNEPLANEN FOR RÆLINGEN

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN FOR GBNR 67/15 FOR HAMNNES HYTTEFELT OG TURISTANLEGG I SKJERVØY KOMMUNE Saksbehandling:

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN FOR GBNR 67/15 FOR HAMNNES HYTTEFELT OG TURISTANLEGG I SKJERVØY KOMMUNE Saksbehandling: REGULERINGSBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN FOR GBNR 67/15 FOR HAMNNES HYTTEFELT OG TURISTANLEGG I SKJERVØY KOMMUNE Saksbehandling: Saksbehandling: Dato 1.gangs behandling i formannskapet Offentlig ettersyn

Detaljer

Kommuneplan 2015-2026

Kommuneplan 2015-2026 20.mars 2014 Kommuneplan 2015-2026 Arealdelen PLANBESTEMMELSER Innholdsfortegnelse Kap. I Generelle bestemmelser... 4 1-1. Gjeldende planer... 4 1-1.1. Kommunedelplan som oppheves... 4 1-1.2. Reguleringsplaner

Detaljer

LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR FV. 21 GANG- OG SYKKELVEG BILBO LINJEVEIEN

LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR FV. 21 GANG- OG SYKKELVEG BILBO LINJEVEIEN LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR FV. 21 GANG- OG SYKKELVEG BILBO LINJEVEIEN Detaljregulering Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 18. november 2014. 1. FORMÅLET MED PLANEN 1-1. Planens formål

Detaljer

Kommuneplan 2015-2026

Kommuneplan 2015-2026 11. juni 2014 revidert 25. mars 2015 Kommuneplan 2015-2026 Arealdelen PLANBESTEMMELSER Innhold Kapittel I Generelle bestemmelser... 4 1-1 Gjeldende planer... 4 1-1.2 Reguleringsplaner som oppheves... 4

Detaljer