!Produktets drift overvåkes permanent av styringen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "!Produktets drift overvåkes permanent av styringen."

Transkript

1 Funksjoner instrumentpanel I det lett oversiktlige displayet foretas alle innstillinger, og her får du også informasjon om drift og temperaturer. Informasjonen oppgis i et av fire menysystemer. : Viser hvor lang tid varmepumpen har vært spenningssatt, antall kompressorstarter seneste døgnet, kw - måling, alarm, osv. : Gir informasjon om aktuelle driftsdata, f.eks. aktuelle temperaturer, hvilke El.steg som i øyeblikket er aktive og strømforbruk. : Innstillinger. Her velger du ønsket driftsdata, f.eks. temperaturer og om det ønskes varme i kjelleren om sommeren. : Her kan du manuelt styre de ulike utgangene. OBS! Bare til installasjon og service / feilsøking.!produktets drift overvåkes permanent av styringen. Om driftsdata ikke er i overenstemmelse med de tillatte verdier, beskyttes produktet automatisk. 1

2 Menystruktur Shuntet system Nedenfor vises menysystemets oppbygning. På de nærmeste sidene får du en nærmere beskrivelse av hver enkelt undermeny, der du kan lese om innstillingene i detalj. ECOLOGIC MANDAG 14:10 ROMTEMPERATUR NÅ##.# c ## c 1 #### h STATUS S N TIDER MANDAG KOMPR 2 KOMPR #### h YTRE VARME- KILDE INNSTILLINGSTID ####### ##:## TIDER TIRSDAG KOMPR / BRINEP 3 KOMPR STARTER seneste 24 h 0 st KOMPR INNSTILLING NORMAL M KODE TIDER ONSDAG VEKSELVENTIL 4 ANTALL ALARMER senste 24 h 0 st KOMPR BRINE BRINE ## / ## ROMFØLER MED UTEN TIDER TORSDAG YTRE VARMEKILDE 5 ALARM SENESTE ################ TURTEMP ## C ILT ## C VARMEPUMPETYP LU/VA VA/VA TIDER FREDAG SHUNT STENGER ÅPNER 6 VARMEPUMPE TEMP ## C KOMPR TILLATT KOMPR SPERRET TIDER LØRDAG 7 RAD.RET.TEMP ## C INNSTILT ## C SYSTEMTYP SHUNT EJ SHUNT AKK TIDER SØNDAG BRINEPUMPE 8 UTETEMP ## C HETGASSTEMP ## C TURTEMP ( VED -15 UTE ) ## C ALARM ROMFØLER 9 SHUNTMOTOR STENGER ÅPNER SHUNT STENGT VED UTETEMP ## C 10 VEKSELVENTIL RAD/VV VV KORR DIFF SYSTEM ( VED - 15 UTE ) ## C 11 NATTSENKNING MAKS TILLATT TURTEMP ## C 12 KOMPR AVSTENGT ( UTETEMP ## C ) MIN TILLATT TURTEMP ## C / AV 13 VARME AV VED UTETEMP ## C 14 KOMPR SPERER VED UTETEMP - 15 C Åpen rute: ikke aktiv Luft / Vann 15 NATTSENKNING NEI JA Fylt rute: aktiv VANN / Vann 16 ROMTEMPERATUR ENDRES ### C!Når du har steget deg igjennom menyen, kommer du tilbake til menyvalgbilde. Her kan du velge en annen meny eller gå igjennom samme menyen en gang til VEDFYRING NEI JA TURTEMPERATUR ENDRES ### C Nattsenkning Fra- Til, se neste kollonne! Etter 10 minutter går igjen displayet tilbake til normal visning om ingen programmering har blitt foretatt. ( Bortsett fra manuell drift med brinepumpe ). 2

3 Takket være det tydelige menysystemet, kan du lett foreta innstillinger og endringer ved behov. I displayet kan du i klartekst lese hvilke opplysninger som er aktuelle. ECOLOGIC MANDAG 14:10 Hovedmeny Dette er displayets normale utseende. Selv NS ( nattsenkning ) og K ( kjellervarme om sommeren ) vises om dette er valgt. ROMTEMPERATUR NÅ##.# c ## c Trykk inn D - knappen i tre sekunder for å komme til ruten som viser den aktuelle romtemperaturen. Vil du endre romtemperaturen ( blinker ), bruk (+) eller (-) knappen. Denne ruten vises bare ved drift med romføler. Her vises de ulike menyene som kan velges. Les mer om disse på foregående side. Nedenfor ser du hva de respektive menyene inneholder. Kategorien er systemets loggbok. Her finner du statestikk og opplysninger om den seneste alarmen. #### h 1. Total driftstid Viser totaltiden som varmepumpen har vært spenningssatt. KOMPR #### h 3. Kompressor drift Viser kompressorens totale driftstid siden installasjonen. KOMPR STARTER seneste 24 h 0 st 3. Kompressorens starter Viser antall starter som kompressoren har gjort de siste 24 timene. Logges av en gang pr. døgn. Verdien blir stående til neste avlogging. ANTALL ALARMER senste 24 h 0 st 4. Antall alarmer Viser antall alarmer de seneste 24 timene. Logges av en gang pr. døgn. Verdien vil bli stående til neste avlogging. ALARM SENESTE ################ 5. Siste alarm Viser antall alarmer de seneste 24 timene. Logges av en gang pr. døgn. Verdien vil bli stående til neste avlogging. 3

4 Under kategorien ser du anleggets aktuelle driftsdata, f.eks. temperaturer og strømforbruk. STATUS 1. Driftstatus Her vises i hvilken driftsmodus anlegget befinner seg i. VV Sommerdrift. Varmepumpen arbeider bare for å produsere varmtvann ( VV ), og ingen varme til radiatoranlegget. VP Varmepumpe drift. Varmepumpen klarer på egenhånd oppvarmingsbehovet og den eksterne varmekilden er sperret. VP + YVK Varmepumpen klarer ikke selv hele varmebehovet, men arbeider sammen med den eksterne varmekilden. YVK Bare ekstern varmekilde, f.eks. om kompressoren har stoppet på grunn av en feil. V Veddrift.. Om varmepumpen er koblet opp mot en vedkjele og denne fyres med ved, oppfattes dette av styresystemet og varmepumpen stenges av. Vedfyringen tar da over som eneste varmekilde for oppvarming og varmtvann. Denne driftsmodusen forekommer ikke i et shuntløstsystem. YTRE VARME- KILDE 2. Ytre varmekilde Om ytre varmekilde ( tilskuddsvarme, eksisterende kjele ) er aktiv, indikeres dette med fyllt rute. Ved tom rute er varmekilden avstengt. KOMPR KOMPR BRINE BRINE ## / ## 3. Drift kompressor og vifte / transportvæske Her indikeres det om kompressoren og viften / transportvæskepumpe er i drift ( fylt rute ). VA / VA væske / vann er valgt under punkt 5. Om transportvæskepumpen ( berg- / jordvarme ) er i drift, vises inn- og utgående temperatur på transportvæsken. Om brinepumpen står stille, vises - / --. Om LU / VA er valgt ( under punkt 15 ) er nederste raden tom. TURTEMP ## C ILT ## C 4. Turtemperatur til radiatorer 1. Aktuell turtemperatur på vannet som går ut til husets varmesystem. 2. Viser innstilt turtemperatur ( som er utregnet av systemet ). VARMEPUMPE TEMP ## C 5. Temperatur på varmepumpe Viser aktuell temperatur fra varmepumpen. RAD.RET.TEMP ## C INNSTILT ## C 6. Radiatorenes returtemperatur Viser temperaturen på radiatorenes returledning og beregnet innstilt turtemperatur. Det er etter denne verdien som kompressoren legger seg inn og ut ved varmtvanns- og varmepumpedrift. 4

5 UTETEMP ## C HETGASSTEMP ## C 7. Ute- og hetgasstemperatur Viser aktuell utetemperatur, respektive hetgasstemperatur. Om kompressoren ikke går eller har vært i drift kortere tid enn 4 minutter, vises - -. SHUNTMOTOR STENGER ÅPNER 8. Shuntmotor. Viser om shuntventilen ( som sørger for at jevn varme hele tiden sendes ut i radiatorsystemet ) åpner eller stenger. VEKSELVENTIL RAD/VV VV 9. Stilling på vekselventil. RAD / VV Både romoppvarming og produksjon av varmtvann. VV Bare produksjon av varmtvann. NATTSENKNING 10. Nattsenkning / Rundstyring Viser om nattsenkningen respektive rundstyringen er aktiv ( fyllt rute ). For innstilling av nattsenkning, se punkt 14 KOMPR AVSTENGT ( UTETEMP ## C ) 11. Kompressor avstengt ( bare ved LU / VA ) 1. Viser om kompressoren er avstengt ( fyllt rute ) på grunn av at uteføleren har avlest en temperatur på - 15 C eller kaldere. 2. Viser aktuell utetemperatur. 5

6 Under kategorien stiller du inn ønskede driftsdata, f.eks. temperaturer, nattsenkning osv. S N 1. Valg av språk Her vises de språkvalg som er mulig for dette produktet. Svensk er alltid valgt ved leveringen. INNSTILLINGSTID ####### ##:## 2. Dag og tid OBS! Vises bare om nattsenkning er valgt. Vises ikke ved første oppstart. Om du har valgt nattsenkning, stiller du inn aktuell ukedag og tid her. Bruk (+) og (-) til å endre verdiene med og bekreft med D. INNSTILLING NORMAL M KODE 3. Tilgang NORMAL er grunninnstillingen. M KODE er beregnet for tekniker og krever en særskilt kodebeskyttet tillatelse for å få tilgang til å endre fabrikkinnstilte vitale data, som f.eks. alarmgrenser.. ROMFØLER MED UTEN 4. Romføler Her velger du om du vil at romføleren skal være med i driften. ( Den kan velges bort om den f.eks. er vanskelig å få montert ). Om UTEN er valgt, følger varmepumpen din innstilte temperaturkurve.. Les mer om romføleren i manualen til varmepumpen din. VARMEPUMPETYP LU/VA VA/VA 5. Type av varmepumpe Her stiller du inn hvilken type av varmepumpe du har koblet til Eco Logic. LU / VA Luft / vann ( Eco Air ) VA / VA Vann / vann ( Eco Part ) KOMPR TILLATT KOMPR SPERRET 6. Kompressor Her stiller du inn om kompressoren skal tillates å starte eller ikke. Kompressoren er sperret ved levering. SYSTEMTYP SHUNT EJ SHUNT AKK 7. Type av system SHUNT Shuntet system EJ SHUNT Shuntløst system ( Ikke Norge ) ACC Bare akkumulatordrift eller oppvarming av svømme basseng. TURTEMP ( VED -15 UTE ) ## C 8. Varmekurvens øvre verdi Still inn temperaturen på turledningen med en utetemperatur på - 15 C. OBS!. Innstillingen er avhengig av type radiatorsystem. Les mer om dette under varmekurver. SHUNT STENGT VED UTETEMP ## C 9. Varmekurvens nedre verdi. Her velger du ved vilken utetemperatur som varmesystemet skal slå seg av. Fabrikkinnstilling 20 C. 6

7 KORR DIFF SYSTEM ( VED - 15 UTE ) ## C 10. Korrigering av systemdifferanse Styresystemet styrer ved VP - drift, radiatorenes returtemperatur, og ved øvrig drift, radiatorenes turtemperatur. Temperaturfallet, ( differansen mellom tur- og returledningens temperatur ) er forskjellig, avhengig av årstid, radiatorstørrelser og vannstrømmen i systemet. Fabrikkinnstillingen er gjort for et gjennomsnitts hus, men verdien må endres om verdiene for ditt hus avviker. Dette gjøres best i kaldt vær, rundt 0 C eller lavere. Gå frem på følgende måte. Gå inn i menyen og noter ned hva STATUS er ( første punktet ). ALT. 1. Om STATUS er VP, bla frem til TURTEMP ( punkt 5 ) og noter ned begge verdiene ( tur- og innstilt turtemperatur ). Om innstilt turtemperatur er større enn turtemperaturen, skal korrigeringsverdien som vises ved siden av minskes. Om innstilt turtemperatur er mindre enn turtemperaturen, skal korrigeringsverdien følgelig økes. Prøv deg frem i små steg, 1 til 2 grader av gangen ALT. 2.Om temperaturen er - 15 C: Gå inn i DIAGNOS, og bla deg frem til FRAML og notor deg verdien ( turtemperatur ). Gå videre til RAD RET.TEMP og noter deg verdien ( turtemperatur ). Differansen mellom disse er nøyaktig den korrigeringen av systemdifferansen som huset ditt behøver. Still inn differansen ( dvs. FRAML minus RAD RET.TEMP ) i KORR DIFF SYSTEM.! Husk avlesningen skal foregå under konstante driftsforhold, - ikke ved kraftig væromslag eller direkte etter en nattsenkning. MAKS TILLATT TURTEMP ## C MIN TILLATT TURTEMP ## C / AV 11. Varmesystemets maksimaltemperatur Av og til kan det være hensiktsmessig å begrense temperaturen på vannet som sendes ut til radiatorene, - f.eks. i hus med bare gulvvarme. Den temperaturen stiller du inn her ( C ). Fabrikkinnstilling 80 C. 12. Kjellervarme om sommeren Om en temperaturverdi stilles inn, underskrides ikke den innstilte grensen, selv om romføleren vil stenge av varmetilførselen. Du kan stille inn denne minimumstemperaturen om du ønsker en viss grunnvarme i kjelleren sommerstid. I driftsmodus AV er det ingen nedre temperaturgrense, da er det romføleren som styrer om varme skal leveres ut eller ikke. Om denne innstillingen benyttes, ( annen verdi enn AV ), går produktet ikke over i sommerdrift ( VV ). VARME AV VED UTETEMP ## C 13. Grenseverdi sommer. Ved den innstilte utetemperaturen stenges radiatorsystemet helt av. Produktet gir bare varmtvann ( vekselventil i sommermodus, AB A ). KOMPR SPERRER VED UTETEMP - 15 C 14. Laveste utetemperatur Laveste utetemperatur hvor kompressoren ikke tillates å gå Lavere. Kan stilles ned til - 15 C. Anbefalt - 10 C.Jo lavere temperatur, jo mer slitasje og lavere varmefaktor. OBS! En viss reduksjone av maks. tillat vanntemperatur, skjer ved ute temperatur lavere enn - 10 C 7

8 NATTSENKNING NEI JA VEDFYRING NEI JA 15. Nattsenkning Her stiller du inn om du vil ha nattsenkningen aktiv eller ikke. Still også inn klokken under punkt 2 i denne menyen. Les mer om nattsenkning i varmepumpens instruksjonsbok. 16. Vedfyring Om kjelen skal fyres med ved, skal man velge JA. Varmepumpen startes og stoppes automatisk og med vedfyring får produktet driftstatus V( veddrift ) ROMTEMPERATUR ENDRES ### C 17. Driftsendring med romføler ( Vises ikke når romfølerdrift er valgt bort ). Her stiller du inn ønsket endring av romtemperaturen ( -20 til + 20 C ). TURTEMPERATUR ENDRES ### C 18. Driftsendring uten romføler ( Vises ikke når romfølerdrift er valgt ). Her stiller du inn ønsket endring av turtemperaturen ( -30 til + 30 C ). TIDER MANDAG TIDER TIRSDAG 19. Tider for temperaturendringer. Her stiller du inn tiden dag for dag ( mandag - søndag ) når temperaturen skal endres ( det forutsetter at nattsenkning er valgt ).. TIDER ONSDAG TIDER TORSDAG TIDER FREDAG TIDER LØRDAG TIDER SØNDAG 8

9 Under kategorien styrer man manuellt de ulike utgangene. OBS! Bare for innstallasjon og service / feilsøkning. * KOMPR KOMPR / BRINEP 1. Manøvrering av kompressor og vifte / brinepumpe. Her finnes muligheten for å manuellt å starte og stoppe kompressor / vifte ( gjelder LU / VA ) og kompressor /brinepumpe ( gjelder VA / VA ) VEKSELVENTIL 2. Manøvrering av vekselventil ( Les mer om vekselventilen lenger frem ). Modus AV:Varmebehov AB B. Modus PÅ: Sommermodus, ikke noe varmebehov AB A, OBS! Shuntventilen mosjoneres kontinuerlig med automatikken. YTRE VARMEKILDE 3. Manøvrering av eksisterende kjele. Til- og frakobling av den eksisterende kjelen ( den ytre varmekilden ) SHUNT STENGER ÅPNER 4. Shuntmotor Her finns muligheten til manuellt å påvirke shuntens stilling. AV PÅ 5. Vifte / brinepumpe. Her finnes muligheten til manuellt å starte og stanse viften. ( driftsmodus LU / VA ) eller brinepumpen ( VA / VA ) BRINEPUMPE ALARM ROMFØLER 6. Manøvrering av alarmdiode. Her kan du manuellt manøvrere romfølerens alarmdiode. Ved TILL lyser dioden med et fast lys. Denne funksjonen brukes for å kontrollere tilkoblingen. * Den manuelle innkoblingen er gyldig i ti minutter. Det betyr at det som startes via undermenyen vil være innkoblet i ti minutter, etter det stoppes det og CTC Eco Logic går tilbake i automatikk modus. Dette gjelder for alle valg utenom brinepumpe ( CTC Eco Part ( VA / VA )). Brinepumpen forsetter å gå kontinuerlig til den stenges av i modus AV. Dette kan f.eks. brukes ved avluftning av kollektorsløyfen til CTC Eco Part. 9

10 Menystruktur akkumulator / svømmebasseng Nedenfor vises menysystemets oppbygning. På de nærmeste sidene får du en nærmere beskrivelse av den enkelt undermeny, der du kan lese om innstillingene i detalj. ECOLOGIC 1 #### h KOMPR S N KOMPR 2 KOMPR #### h KOMPR BRINE BRINE ## / ## INNSTILLING NORMAL M KODE KOMPR / BRINEP 3 KOMPR STARTER seneste 24 h 0 st TEMP AKK ## C INNSTILT ## C VARMEPUMPETYPE LU / VA VA / VA LADEPUMPE 4 ANTALL ALARMER senste 24 h 0 st VARMEPUMPE ## C IHETGASSTEMP ## C KOMPR TILLATT KOMPR SPERRET AV PÅ 5 ALARM SENESTE ################ RETURTEMP ## C INNSTILT ## C SYSTEMTYP SHUNT EJ SHUNT AKK BRINEPUMPE 6 UTETEMP ## C HETGASSTEMP ## C LADETEMP ## C DIFFERANSE ## C ALARM ROMFØLER 7 KOMPR SPERR LADEPUMPE RETURTEMP MAKS TEMP ## C 8 KOMPR AVSTENGT KOMPR SPERRER VED UTETEMP ## c UTE TEMP -15 C 9 VEDFYRING NEI JA Luft / Vann VANN / Vann Åpen rute: ikke aktiv Fylt rute: aktiv! Når du har steget deg igjennom menyen, kommer du tilbake til menyvalgsbilde. Her kan du velge en annen meny eller gå igjennom samme menyen en gang til. Varmepumpen kan ansluttes til en akkumulatortank eller et svømmebasseng. Da styres den etter en fast, innstillbar temperatur. Radiatorsystemet ansluttes da ikke til varmepumpen. Akkumulatortankens oppvarmede vann kan siden benyttes til f.eks. Aerotempere i et fabrikklokale eller lignende. Ved anslutning til svømmebasseng, fungerer varmepumpen som en ren oppvarmingsenhet for bassenget. 10

11 Meny forklaringer akkumulator / svømmebasseng Kategorien er systemets loggbok. Her finner du statestikk og opplysninger om den seneste alarmen. Opplysningene oppdateres en gang pr. døgn og blir stående til neste avlogging. #### h 1. Total driftstid Viser totaltiden som varmepumpen har vært spenningssatt. KOMPR #### h 2. Kompressor drift Viser kompressorens totale driftstid siden installasjonen. KOMPR STARTER seneste 24 h 0 st 3. Kompressorens starter Viser antall starter som kompressoren har gjort de siste 24 timene. Logges av en gang pr. døgn. Verdien blir stående til neste avlogging. ANTALL ALARMER senste 24 h 0 st 4. Antall alarmer Viser antall alarmer de seneste 24 timene. Logges av en gang pr. døgn. Verdien vil bli stående til neste avlogging. ALARM SENESTE ################ 5. Siste alarm Viser siste alarm. Logges av en gang pr. døgn. Verdien vil bli stående til neste avlogging. Under kategorien ser du anleggets aktuelle driftsdata, f.eks. temperaturer. KOMPR KOMPR BRINE BRINE ## / ## 1. Drift kompressor og vifte /brine Her indikeres det om kompressoren og viften / brinepumpen som er i drift ( fylt rute ).Om brinepumpen ( berg- / jordvarme ) er i drift, vises inn- og utgående temperatur på brinevæsken. Om brinepumpen står stille, vises - / --. TEMP AKK ## C INNSTILT ## C 2. Temperatur på akkumulator / svømmebasseng 1. Aktuell temperatur på akkumulator / svømmebasseng. 2. Viser den innstilte turtemperaturen ( den temperaturen som varmepumpen skal sørge for at akkumulatoren / svømmebassenget skal holde ). 11

12 Meny forklaringer akkumulator / svømmebasseng VARMEPUMPE ## C IHETGASSTEMP ## C 3. Temperatur på varmepumpe og hetgass. 1. Aktuell temperatur på varmepumpen 2. Viser temperaturen på hetgassen RETURTEMP ## C INNSTILT ## C 4. Temperatur på returledning. 1. Aktuell temperatur på vannet som kommer tilbake til varmepumpen. Om kompressoren ikke går eller har vært i drift kortere tid enn fire minutter vises Viser den innstilte turtemperaturen for dette. UTETEMP ## C HETGASSTEMP ## C KOMPR SPERR LADEPUMPE 5. Temperatur ute / hetgasstemperatur. 1. Aktuell temperatur på uteføleren. 2. Viser temperatur på hetgassen 6. Sperring av kompressor / status ladepumpe 1.Viser om ladepumpen er sperret ( se, punkt 4 ) 2. Viser om ladepumpen går i øyeblikket. KOMPR AVSTENGT UTETEMP ## c 7. Kompressor avstengt 1.Viser om kompressoren er avstengt ( fyllt rute ). 2. Viser aktuell utetemperatur. S N 1. Valg av språk Her vises de språkvalg som er mulig for dette produktet. Svensk er alltid valgt ved levereingen. INNSTILLING NORMAL M KODE 2. Tilgang NORMAL er grunninnstillingen. M KODE er beregnet for tekniker og krever en særskilt kodebeskyttet tillatelse for å få tilgang for å endre fabrikkinnstilte vitale data, som f.eks. alarmgrenser.. VARMEPUMPETYPE LU / VA VA / VA 3. Type av varmepumpe Her stiller du inn hvilken type av varmepumpe du har koblet til Eco Logic. LU / VA Luft / vann ( Eco Air ) VA / VA Væske / vann ( Eco Part ) KOMPR TILLATT KOMPR SPERRET 4. Kompressor Her stiller du inn om kompressoren skal tillates å starte eller ikke. Kompressoren kan sperres. f.eks. om brinepumpe ikke ikke er installert. Kompressoren er sperret ved levering. 12

13 Meny forklaringer akkumulator / svømmebasseng SYSTEMTYP SHUNT EJ SHUNT AKK LADETEMP ## C DIFFERANSE ## C 5. Type av system. SHUNT Shuntet system EJ SHUNT Shuntløst system ( Ikke Norge ) ACC Bare akkumulatordrift eller oppvarming av svømmebasseng. 6. Ladetemperatur / - differanse. Her stiller du inn ønsket ladetemperatur og ønsket ladedifferanse. Ved oppvarming av svømmebasseng, kan differansen settes lavt. Den valgte differansen påvirker antall kompressorstarter RETURTEMP MAKS TEMP ## C KOMPR SPERRER VED UTETEMP - 15 C VEDFYRING NEI JA 7. Returledningens maksimale temperatur. Her innstilles den høyeste returtemperatur som varmepumpen får arbeide med, målt på returledningen. Maksimalt er 55 C. 8. Laveste utetemperatur Laveste utetemperatur hvor kompressoren ikke tillates å gå Lavere. Kan stilles ned til - 15 C. Anbefalt - 10 C.Jo lavere temperatur, jo mer slitasje og lavere varmefaktor. OBS! En viss reduksjone av maks. tillat vanntemperatur, skjer ved ute temperatur lavere enn - 10 C 8. Vedfyring Om kjelen skal fyres med ved, skal man velge JA. Varmepumpen startes og stoppes automatisk og med vedfyring får produktet driftstatus V( veddrift ) KOMPR KOMPR / BRINEP LADEPUMPE 1. Manøvrering av kompressor og vifte / brinepumpe. Her finnes muligheten for å manuellt å starte og stoppe kompressor / vifte ( gjelder LU / VA ) og kompressor / brinepumpe ( gjelder VA / VA ). ( Husk å slå av kompressoren etter testkjøringen ). 2. Ladepumpe Her kan du manuellt manøvrere ladepumpen. AV PÅ 3. Vifte / brinepumpe. Her finnes muligheten til manuellt starte og stanse viften. ( driftsmodus LU / VA ) eller brinepumpen ( VA / VA ) BRINEPUMPE ALARM ROMFØLER 4. Manøvrering av alarmdiode. Her kan du manuellt manøvrere romfølerens alarmdiode. Ved TILL lyser dioden med et fast lys. Denne her funksjonen brukes for å kontrollere tilkoblingen. 13

!Produktets drift overvåkes permanent av styringen.

!Produktets drift overvåkes permanent av styringen. Funksjoner instrumentpanel I det lett oversiktlige displayet foretas alle innstillinger, og her får du også informasjon om drift og temperaturer. Informasjonen oppgis i et av fire menysystemer. : Viser

Detaljer

!Produktets drift overvåkes permanent av styringen.

!Produktets drift overvåkes permanent av styringen. Funksjoner instrumentpanel I det lett oversiktlige displayet foretas alle innstillinger, og her får du også informasjon om drift og temperaturer. Informasjonen oppgis i et av fire menysystemer. : Viser

Detaljer

!Produktets drift overvåkes permanent av styringen.

!Produktets drift overvåkes permanent av styringen. Funksjoner instrumentpanel I det lett oversiktlige displayet foretas alle innstillinger, og her får du også informasjon om drift og temperaturer. Informasjonen oppgis i et av fire menysystemer. LOGG: Viser

Detaljer

Menyer CTC EcoHeat V3 CTC Ferrofil A/S. Funksjoner instrumentpanel EcoHeat

Menyer CTC EcoHeat V3 CTC Ferrofil A/S. Funksjoner instrumentpanel EcoHeat Funksjoner instrumentpanel EcoHeat I det oversiktelige displayet utføres alle innstillinger, og her får du også informasjon om drift og temperatur. Informasjonen i et display. Med et fåtal av knapper kommer

Detaljer

Menyoversikt. 0.0 time. CTC EcoLogic Pro 12 ºC 21,5 ºC 22,3 ºC 42 ºC 2 ºC 34 ºC -1 ºC. Se kapittel 4.4 og 4.5. CTC EcoLogic Tirsdag 08:45

Menyoversikt. 0.0 time. CTC EcoLogic Pro 12 ºC 21,5 ºC 22,3 ºC 42 ºC 2 ºC 34 ºC -1 ºC. Se kapittel 4.4 og 4.5. CTC EcoLogic Tirsdag 08:45 Menyoversikt CTC EcoLogic Tirsdag 08:45 Romtemperatur Varmtvann Driftsinfo ansert 22,2 ºC 21,2 ºC 58 ºC -5 ºC Romtemperatur Varmesystem 2 22,4 C (23,5) Se kapittel 4.1 Nattsenking Ferie 3/4 Varmtvann Ekstra

Detaljer

Menyer CTC EcoEl V3 CTC Ferrofil A/S. Funksjoner instrumentpanel EcoEl

Menyer CTC EcoEl V3 CTC Ferrofil A/S. Funksjoner instrumentpanel EcoEl Funksjoner instrumentpanel EcoEl I det oversiktelige displayet utføres alle innstillinger, og her får du også informasjon om drift og temperatur. Informasjonen i et display. Med et fåtal av knapper kommer

Detaljer

Elektroskjemaer CTC Eco Logic CTC Ferrofil A/S

Elektroskjemaer CTC Eco Logic CTC Ferrofil A/S CTC Eco Logic s konstruksjon Bildene nedenfor viser Eco Logi s oppbygning og viktige komponenter vedrørende installasjonen. C I B. innkobling av matekabel 0V / 00V fra sikringsskap. B. Kontaktor for varmepumpens

Detaljer

Monteringsalternativer CTC EcoZenith I 550

Monteringsalternativer CTC EcoZenith I 550 Monteringsalternativer CTC EcoZenith Radiatorsystemer Varmepumper Buffertanker Varmtvann Solvarme Spissvarme Vedkjele Svømmebasseng EcoZenith - Radiatorsystem Se også Meny Radiatorsystem i avsnitt Detaljbeskrivelse

Detaljer

Feilsøking / Utbedringer

Feilsøking / Utbedringer Feilsøking / Utbedringer CTC EcoLogic er konstruert for å gi pålitelig drift, høy komfort og lang levetid. Her får du ulike tips som kan være til hjelp og veiledning ved eventuelle driftsforstyrrelser.

Detaljer

Husets varmekurve I 550. CTC EcoZenith 1. Innjustering av grunnverdiene for varmekurven. Under innjusteringsperioden er det viktig at:

Husets varmekurve I 550. CTC EcoZenith 1. Innjustering av grunnverdiene for varmekurven. Under innjusteringsperioden er det viktig at: Husets varmekurve Husets varmekurve Varmekurven er en sentral del av produktets styring, ettersom det er denne innstillingen som forteller styresystemet hvor stort temperaturbehov akkurat din bolig har

Detaljer

Instrumentpanel CTC EcoZenith I 550

Instrumentpanel CTC EcoZenith I 550 Instrumentpanel CTC EcoZenith EcoZenith Man 8:03 Rom C 21(21) Tank øvre 50 Ekstr VV nej Aktuell driftinfo Historisk driftinfo Nattsenkning ansert Oversikt menyer Funksjoner instrumentpanel 1 Oversikt

Detaljer

Del 2 CTC EcoLogic. System 1-6. Pro / Family. www.ctc.no April 2013. Brinekrets. Frikjøling Solkollektorer. Viftekonvektor. Varmesystem 4.

Del 2 CTC EcoLogic. System 1-6. Pro / Family. www.ctc.no April 2013. Brinekrets. Frikjøling Solkollektorer. Viftekonvektor. Varmesystem 4. Del 2 CTC EcoLogic Pro / Family System 1-6 Brinekrets Frikjøling Solkollektorer Viftekonvektor Varmesystem 4 Varmtvannssystem Buffertank Varmesystem 3 Alternativ A Varmesystem 2 VP A1 Varmesystem 1 Tilskuddsvarme

Detaljer

CTC Eco Air Varmepumpe Luft / Vann Funksjon - Drift og Vedlikehold

CTC Eco Air Varmepumpe Luft / Vann Funksjon - Drift og Vedlikehold CTC Eco Air Varmepumpe Luft / Vann Funksjon - Drift og Vedlikehold CE 0461/EF 1051/5255 www.ctc.no Okt. - 06 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller

Detaljer

Shuntet system ( system 1 ) Varmesystem ctc EcoAir med styring fra ctc EcoLogic EXT

Shuntet system ( system 1 ) Varmesystem ctc EcoAir med styring fra ctc EcoLogic EXT Shuntet system ( system 1 ) Varmesystem med styring fra Denne anslutningen velges om den eksisterende kjelen har shuntventil, det vil si at kjelen inneholder et vannvolum med konstant høyere temperaturen

Detaljer

CTC EcoLogics konstruksjon og funksjon

CTC EcoLogics konstruksjon og funksjon CTC EcoLogics konstruksjon og funksjon I dette kaptlet skal vi se på hovedkomponentene og delsystemene som i ulike konfigurasjoner inngår i de seks hovedsystemene (EcoLogic system 1-6). Hvis du ønsker

Detaljer

CTC Eco El El.kjele med varmtvannsberedning Funksjon - Drift og Vedlikehold

CTC Eco El El.kjele med varmtvannsberedning Funksjon - Drift og Vedlikehold CTC Eco El El.kjele med varmtvannsberedning Funksjon - Drift og Vedlikehold WWW.ctcferrofil.no Aug. - 05 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler

Detaljer

CTC Eco Logic EXT Styresystem for Varmepumper Funksjon - Drift og Vedlikehold

CTC Eco Logic EXT Styresystem for Varmepumper Funksjon - Drift og Vedlikehold CTC Eco Logic EXT Styresystem for Varmepumper Funksjon - Drift og Vedlikehold CE 0461/EF 1051/5255 www.ctc.no Sept. - 09 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet

Detaljer

CTC Eco Heat Varmepumpe med varmtvannsberedning Funksjon - Drift og Vedlikehold

CTC Eco Heat Varmepumpe med varmtvannsberedning Funksjon - Drift og Vedlikehold CTC Eco Heat Varmepumpe med varmtvannsberedning Funksjon - Drift og Vedlikehold WWW.ctcferrofil.no Aug. 05 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller

Detaljer

Styresystemet. Display. CTC EcoHeat 300

Styresystemet. Display. CTC EcoHeat 300 Styresystemet På det oversiktlige betjeningspanelet gjøres alle innstillingene direkte på skjermen. De store ikonene fungerer som knapper på berøringsdisplayet. Her vises også informasjon om drift og temperaturer.

Detaljer

Menysystem. Generelt. Navigasjon. CTC Basic display

Menysystem. Generelt. Navigasjon. CTC Basic display Menysystem Generelt Menyen består av en trelignende struktur og deles inn i en hovedmeny, ulike undermenyer og en forseglet, kodet meny. Øverst i treet finner du startmenyen som vises i normalmodus. Startmeny

Detaljer

Tekniske spesifikasjoner CTC V35-2 SYSTEM CTC Ferrofil A/S SYSTEMBESKRIVELSE

Tekniske spesifikasjoner CTC V35-2 SYSTEM CTC Ferrofil A/S SYSTEMBESKRIVELSE SYSTEMBESKRIVELSE CTC SYSTEM V 35-2 er et akkumuleringssystem for vedfyring. Den varmeenergi som skapes ved vedfyring, overføres via kjelevannet til akkumulatortankene og lagres der. Gjennom å utnytte

Detaljer

Forholdsregler og tips ved driftsforstyrrelser

Forholdsregler og tips ved driftsforstyrrelser Forholdsregler og tips ved driftsforstyrrelser EcoHeat er konstruert for pålitelig drift og høy komfort samt lang levetid. Her får du ulike tips som kan være til hjelp og veiledning ved eventuelle driftsforstyrrelser.

Detaljer

SILENCIO EL TERMOSTAT

SILENCIO EL TERMOSTAT SILENCIO EL TERMOSTAT Dobbelt følersystem Termostaten har to innebygde følere. Den ene måler temperaturen i rommet, mens den andre regulerer temperaturen i gulvet. Termostatens innstillinger kan du endre

Detaljer

Oversikt menyer. CTC EcoHeat 400. 0,0 time 12 ºC 21,5 ºC 22,3 ºC 42 ºC 2 ºC 34 ºC -1 ºC. Normalvisningsmeny CTC EcoHeat Mandag 09:35

Oversikt menyer. CTC EcoHeat 400. 0,0 time 12 ºC 21,5 ºC 22,3 ºC 42 ºC 2 ºC 34 ºC -1 ºC. Normalvisningsmeny CTC EcoHeat Mandag 09:35 Oversikt menyer Normalvisningsmeny CTC EcoHeat 09:35 Varmtvann Driftsinfo ansert Uke program Onsdag Torsdag Fredag radiatorsystem 06-09 18-21 07-09 20-23 06-09 10-21 22,2 ºC 21,2 ºC 58 ºC -5 ºC radiatorsystem

Detaljer

DVCompact. Kompaktaggregat

DVCompact. Kompaktaggregat Kompaktaggregat -NO 14-04-2011V.A002 1 Systeminnstillinger Generelt Systemairs aggregater testes på fabrikken før levering. Automatikken er fabrikkinnstilt, og et testdokument følger aggregatleveransen.

Detaljer

Installasjon. Shuntautomatikk BAS FORENKLET MONTERING. Monteres på vegg eller felles inn i kjelens panel, der hvor det er tilrettelagt for det.

Installasjon. Shuntautomatikk BAS FORENKLET MONTERING. Monteres på vegg eller felles inn i kjelens panel, der hvor det er tilrettelagt for det. Installasjon Shuntautomatikk BAS FORENKLET ONTERING Sentral RVA 46: Turføler QAD 22 / 26: Uteføler QAC 31 / 32: onteres på vegg eller felles inn i kjelens panel, der hvor det er tilrettelagt for det. Spennes

Detaljer

Installasjon CTC Eco Heat CTC Ferrofil A/S

Installasjon CTC Eco Heat CTC Ferrofil A/S 52 Installasjon CTC Eco Heat CTC Ferrofil A/S Mål og anslutninger 9 597 321 191 1797 7 8 1 3 2 4 10 5 6 343 423 7 8 596 1692 68 55 112 111 619 1 Ekspansjonsanslutning Rp 3 / 4 2 Kaldtvannsanslutning Ø

Detaljer

ctc EcoAir V3 Feilmeldinger / Utbedringer ctc FerroFil AS

ctc EcoAir V3 Feilmeldinger / Utbedringer ctc FerroFil AS ctc EcoAir er konstruert for å gi en pålitlig drift og en høy komfort, samt at den har en lang levetid. Her får du ulike tips som kan være til hjelp og veiledning ved eventuelle driftsforstyrrelser. ctc

Detaljer

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC Trådløs romføler Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Jan. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller

Detaljer

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data:

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data: ASU-4 alarmsystem Tekniske data: Strømtilførsel Strømforbruk Dimensjoner Materiale Vekt IP-klasse Omgivelsestemperatur Monteringsmiljø 230Vac 50/60Hz 15 VA H xb X D = 300 x 230 x 120 mm (inkludert montringsbrakett)

Detaljer

For huseieren. CTC EcoZenith I550. Multitank. Funksjon - Drift - Vedlikehold. www.ctc.no

For huseieren. CTC EcoZenith I550. Multitank. Funksjon - Drift - Vedlikehold. www.ctc.no For huseieren CTC EcoZenith I550 Multitank Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Juni 2012 CTC Ferrofil AS Hovedkontor: Runnibakken 7 2150 Årnes Tlf.: 6390 4000 Fax.:6390 4001 www.ctc.no firmapost@ctc.no

Detaljer

Shuntautomatikk RVD 120

Shuntautomatikk RVD 120 Shuntautomatikk Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no April 2013 CTC Ferrofil AS Hovedkontor: Runnibakken 7 2150 Årnes Tlf.: 6390 4000 Fax.:6390 4001 www.ctc.no firmapost@ctc.no Avdeling Oslo, Akershus

Detaljer

Menyoversikt. 0.0 time 12 ºC 21,5 ºC 22,3 ºC 42 ºC 2 ºC 34 ºC -1 ºC. CTC EcoZenith i550 Pro Tirsdag 08:45 22,4 C (23,5) Romtemperatur.

Menyoversikt. 0.0 time 12 ºC 21,5 ºC 22,3 ºC 42 ºC 2 ºC 34 ºC -1 ºC. CTC EcoZenith i550 Pro Tirsdag 08:45 22,4 C (23,5) Romtemperatur. Menyer Menyoversikt 1-9 Detaljbeskrivelse menyer 10 Romtemperatur 11 Nattsenking av temperatur 12 Ferie 12 Varmtvann 13 Driftsinfo 14 Driftsinfo EcoZenith 15-16 Driftsinfo varmesystem 1-3 16 Detaljert

Detaljer

! Produktet skal. Rørinstallasjon. Transport. Avemballering. CTC EcoZenith

! Produktet skal. Rørinstallasjon. Transport. Avemballering. CTC EcoZenith Rørinstallasjon Dette kapitlet er for deg som har ansvaret for en eller flere av de nødvendige installasjonene for at produktet skal fungere slik som huseieren ønsker. Ta deg tid til å gå gjennom funksjoner

Detaljer

CTC SMS. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC SMS. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC SMS Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Jan. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller direkte

Detaljer

Oversikt over innstillinger ved bruk av radiatorer og gulvvarme. Betjeningsknapper

Oversikt over innstillinger ved bruk av radiatorer og gulvvarme. Betjeningsknapper Oversikt over innslinger ved bruk av radiatorer gulvvarme. Betjeningsknapper Justeringsratt Ved å endre varmebehovet i kortere perioder kan man ved hjelp av rattet på regulatorens front, enkelt justere

Detaljer

FDV-DOKUMENTASJON. NOBB 471 97 795 NRF 820 08 85 CTC EcoZenith i 250 230V

FDV-DOKUMENTASJON. NOBB 471 97 795 NRF 820 08 85 CTC EcoZenith i 250 230V CTC FerroFil AS, 2150 Årnes www.ctc.no FDV-DOKUMENTASJON NOBB 471 97 795 NRF 820 08 85 i 250 230V Varegr. 3022001 kjeler Du har nettopp kjøpt en, som vi håper du vil bli svært fornøyd med. På de neste

Detaljer

BRUKSANVISNING EASYSTART TIMER MONTERINGSANVISNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING KORT VEILEDNING

BRUKSANVISNING EASYSTART TIMER MONTERINGSANVISNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING KORT VEILEDNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING EASYSTART TIMER NO BRUKSANVISNING KORT VEILEDNING MONTERINGSANVISNING BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT VARMEAPPARATER FOR KJØRETØYER

Detaljer

Varmepumper og skap for varmeanlegg

Varmepumper og skap for varmeanlegg Varmepumper og skap for varmeanlegg Innhold Nibe avtrekksvarmepumpe... 3 Display enhet... 4 Meny... 5 Hvordan manøvrere i menyene... 6 Funksjon varme... 6 Hvordan øke eller minske tilgjengelig mengde varmtvann...

Detaljer

Brukerveiledning. Koblingsur. Art.nr RevB NO

Brukerveiledning. Koblingsur. Art.nr RevB NO Brukerveiledning Koblingsur Art.nr 320061 RevB NO Innhold Hva er et koblingsur... 3 Programmering... 3 Dato og klokkeslett... 4 Innkoblingstid og utkoblingstid... 4 Kontroll av innlagte program... 5 Slette

Detaljer

BRUKERMANUAL Inverterstyrt luft - Vann varmepumpe når driftsikkerhet og energisparing teller

BRUKERMANUAL Inverterstyrt luft - Vann varmepumpe når driftsikkerhet og energisparing teller BRUKERMANUAL Inverterstyrt luft - Vann varmepumpe når driftsikkerhet og energisparing teller Brukermanual Polar Comfort Multisystem er et luft/vann varmepumpesystem som dekker ditt behov for oppvarming

Detaljer

ctc EcoAir V3 ctc FerroFil AS

ctc EcoAir V3 ctc FerroFil AS Installasjonen og omkobling i varmepumpen skal bare utføres av autorisert installatør. All lednings trekking skal utføres i h.t. gjeldende bestemmelser. Kjelen er ferdig internt koblet fra fabrikk. Mating

Detaljer

TERMO-Blok Med Elektronisk Panel Type C

TERMO-Blok Med Elektronisk Panel Type C TERMO-Blok Med Elektronisk Panel Type C Driftsinstruksjon Sept.2012 side 1 Elektronisk kontroll panel - type C. Type C ute temperatur kompensator 1. Display Visning av temperatur til + 99 o C (over +99

Detaljer

Startside. CTC EcoLogic Pro. Side 2 Varmtvann Innstillinger for varmtvannsproduksjonen. Side 3

Startside. CTC EcoLogic Pro. Side 2 Varmtvann Innstillinger for varmtvannsproduksjonen. Side 3 Detaljbeskrivelse menyer På den oversiktlige styringsenheten gjøres alle innstillinger direkte på skjermen. De store ikonene fungerer som knapper på touchdisplayet. Her vises også informasjon om drift

Detaljer

Panasonic overleveringsprotokoll.

Panasonic overleveringsprotokoll. Panasonic overleveringsprotokoll. Forhandler: Telefon: Sluttkunde: Adresse: Postnr. /sted Telefon: Modell: Serienummer innedel: Serienummer utedel: Bestilt: Levert: Innstallatør vvs: Ansvarlig: Innstallatør

Detaljer

Romtermostatens brukerveiledning. For brukeren. Romtermostatens brukerveiledning. geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1

Romtermostatens brukerveiledning. For brukeren. Romtermostatens brukerveiledning. geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1 Romtermostatens brukerveiledning For brukeren Romtermostatens brukerveiledning geotherm VWL 451 VWL 651 VWL 751 VWL 1251 VWL 1551 NO INNHOLDSFORTEGNELSE HVORDAN BRUKE APPARATET DITT 1 Bruk av apparatet...2

Detaljer

Elektroinstallasjon CTC EcoZenith I 550

Elektroinstallasjon CTC EcoZenith I 550 Elektroinstallasjon CTC EcoZenith Mars 2013 Oversikt motorer, pumper og følere Elektroinstallasjon 1 ( 59 ) Shuntmotor 2 ( 54 ) Vekselventil VP inn 2 ( 55 ) Vekselventil VP ut 3 ( 36 ) Radiatorpumpe 1

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR OSO VILLASENTRAL FOR FJERNVARME

BRUKERVEILEDNING FOR OSO VILLASENTRAL FOR FJERNVARME BRUKERVEILEDNING FOR OSO VILLASENTRAL FOR FJERNVARME INNHOLD Oversiktstegning villasentral side 2 Prinsippskisse villasentral side 3 Igangsetting side 4 Innstilling side 5 Drift side 8 Aksjon ved feil

Detaljer

Bruks- og installasjonsveiledning

Bruks- og installasjonsveiledning Bruks- og installasjonsveiledning Laddomat 31 Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no Laddomat 31 Laddomat 31 regulerer automatisk ladningen mellom hovedtanken

Detaljer

CTC Akkumulatortanker. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC Akkumulatortanker. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC Akkumulatortanker Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Okt. 2011 Leveres i Norge av: CTC FerroFil Hovedkontor: Runnibakken 7 2150 Årnes Tlf.: 6390 4000 Fax.:6390 4001 www.ctc.no Avdeling SØR

Detaljer

Installatørhåndbok AXC 30

Installatørhåndbok AXC 30 LEK Installatørhåndbok AXC 0 Ekstrautstyr IHB NO - Innhold Generelt Innhold Plassering av komponenter Felles strømtilkobling Tilkobling av kommunikasjon Tilkopling av strømforsyning Shuntstyrt tilleggsvarme

Detaljer

Prosjekteringshåndbok

Prosjekteringshåndbok CTC Ferrofil AS Hovedkontor: Runnibakken 7 2150 Årnes Tlf.: 63 90 40 00 Fax.:63 90 40 01 www.ctc.no firmapost@ctc.no Avdeling SØR-NORGE Kirkevn. 32 4580 Lyngdal Mobil: 994 96 464 Avdeling VEST-NORGE P.B.

Detaljer

MP.com Isvannsaggregat

MP.com Isvannsaggregat MP.com Isvannsaggregat Kort brukerveiledning Mikroprosessor styringssystem for RC EASY/COLDPACK med nytt display Beskrivelse av regulatoren De forskjellige reguleringsfunksjoner er beskrevet nedenfor,

Detaljer

TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL

TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL Denne aircond. bruker det miljøvennelige kuldemedie R0A SAMMENDRAG - Installasjonssted........................................................ - Elektriske

Detaljer

Varmtvannskapasitet. Temperatur nedre del av tank

Varmtvannskapasitet. Temperatur nedre del av tank Varmtvann 1. Varmtvann CTC EcoZenith har sammenlagt ca. 40 meter med kamflenscoiler av kobber for beredning av varmt forbruksvann. Disse forvarmer vannet i den nedre delen av tanken og går deretter gjennom

Detaljer

luft/vann varmepumpe Garantert drift ned til -25 C Kan levere 10,1 kw ved -20 C Patentert Zubadan teknikk

luft/vann varmepumpe Garantert drift ned til -25 C Kan levere 10,1 kw ved -20 C Patentert Zubadan teknikk Revolusjonerende luft/vann varmepumpe Garantert drift ned til -25 C Kan levere 10,1 kw ved -20 C Patentert Zubadan teknikk Ecodan luft/vann varmepumpen er utviklet og patentert i Japan av Mitsubishi Electric.

Detaljer

! Produktet skal lagres og. ! Ettersom kjølemodulen. ! Påfyllingsenhet og nivåkar. Rørinstallasjon. Transport. Avemballering.

! Produktet skal lagres og. ! Ettersom kjølemodulen. ! Påfyllingsenhet og nivåkar. Rørinstallasjon. Transport. Avemballering. Rørinstallasjon Dette kapitlet er for deg som har ansvaret for en eller flere av de nødvendige installasjonene for at produktet skal fungere slik som huseieren ønsker. Ta deg tid til å gå gjennom funksjoner

Detaljer

Del 1 CTC EcoLogic. Pro / Family. Styresystem varmepumper. Funksjon - Drift - Vedlikehold

Del 1 CTC EcoLogic. Pro / Family. Styresystem varmepumper. Funksjon - Drift - Vedlikehold Del 1 CTC EcoLogic Pro / Family Styresystem varmepumper Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no April 2013 Leveres i Norge av: CTC FerroFil AS Runnibakken 7 2150 Årnes TLF.: 6390 4000 Fax.: 6390 4001

Detaljer

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoZenith i250. Providing sustainable energy solutions worldwide

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoZenith i250. Providing sustainable energy solutions worldwide 161 504 40-1 2015-11-25 Providing sustainable energy solutions worldwide Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoZenith i250 VIKTIG LES NØYE FØR BRUK OPPBEVAR TIL FREMTIDIG BRUK Installasjons-

Detaljer

Kvikkguide, systemskisser og tips for flexotherm varmepumper VWF xx7/4

Kvikkguide, systemskisser og tips for flexotherm varmepumper VWF xx7/4 Kvikkguide, systemskisser og tips for flexotherm varmepumper VWF xx7/4 Dato: 13.11.2015 Denne manualen innholder tips ved oppfylling, kvikkguide og systemskisser både for rørlegger og elektriker. Skulle

Detaljer

Regulator for elektrokjeler. type: 901315

Regulator for elektrokjeler. type: 901315 Bruksanvisning Regulator for elektrokjeler type: 901315 Regulator for elektrokjeler 2008-2010 Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no INNHOLD Innledning...3

Detaljer

Betjening av kontrollpanel

Betjening av kontrollpanel Sempa Termo Extra 30-96 kw Oppstart Kjelen startes ved å slå på styrestrømsbryteren i front på kjelen. Et rødt lys i bryteren indikerer at spenningen er på. Displayet vil etter få sekunder vise virkelig

Detaljer

Varmepumper og skap for varmeanlegg

Varmepumper og skap for varmeanlegg Varmepumper og skap for varmeanlegg Innhold Nibe avtrekksvarmepumpe... 3 Display enhet... 4 Meny... 5 Funksjon varme... 5 Bytte / vaske filter... 6 Hvis denne skjermen dukker opp etter start... 6 Fordelingsskap

Detaljer

161 504 33-2 2015-08-11. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoZenith i250

161 504 33-2 2015-08-11. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoZenith i250 161 504 33-2 2015-08-11 Providing sustainable energy solutions worldwide Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoZenith i250 Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoZenith i250 161 504 33-2

Detaljer

Regulator for elektrokjeler. type: 901315

Regulator for elektrokjeler. type: 901315 Bruksanvisning Regulator for elektrokjeler type: 901315 Regulator for elektrokjeler etter 2010 Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no INNHOLD Innledning...3

Detaljer

Elektroinstallasjon. CTC EcoLogic Pro

Elektroinstallasjon. CTC EcoLogic Pro Elektroinstallasjon 1 2 Installasjon og omkobling i CTC EcoLogic skal utføres av autorisert elinstallatør. All trekking av ledninger skal gjøres iht. gjeldende bestemmelser. Utstyret skal foregås av allpolet

Detaljer

Tilkobling av kuldebærersystem

Tilkobling av kuldebærersystem Tilkobling av kuldebærersystem Montering og tilkobling av brinesystem, dvs. kollektor til berg eller jord, skal utføres iht. gjeldende bestemmelser av kvalifisert fagmann. Vær svært nøye med å unngå skitt

Detaljer

PRO art no 351217 Termometer m/klokke WSR-25. Egenskaper:

PRO art no 351217 Termometer m/klokke WSR-25. Egenskaper: PRO art no 351217 Termometer m/klokke WSR-25 Egenskaper: 433MHz RF mottagerfrekvens. Maksimalt tre valgbare RF kanaler med trådløs termosensor. Rekkevidde: 30 meter ( åpent lende ). Måleområde: Innetemperatur:

Detaljer

Teknisk spesifikasjon:

Teknisk spesifikasjon: Digital Thermostat EP16 Elektronisk termostat, 2-pol, 16A m/gulv- og innebygget føler, samt temperaturbegrenser. Termostaten har innebygget dag- og natt senkning. Teknisk spesifikasjon: Driftsspenning

Detaljer

something new in the air E4T643

something new in the air E4T643 something new in the air E4T643 E4T643 4.1 Smart touch elektronisk panel med modulering ved faste hastigheter Denne kontrollen regulerer romtemperaturen helt uten eksterne givere, i fire viftehastigheter

Detaljer

FDV-DOKUMENTASJON. NOBB NRF CTC EcoLogic PRO/Family

FDV-DOKUMENTASJON. NOBB NRF CTC EcoLogic PRO/Family CTC FerroFil AS, 2150 Årnes www.ctc.no FDV-DOKUMENTASJON NOBB 465 79 873 NRF 820 08 65 Varegr. 3046300 Romregulering varme Varmesystem kan styre opptil fire varmesystemer* med romfølere; f.eks. to radiatorkretser

Detaljer

Laddomat 21. Funksjon, drift og vedlikehold. www.ctcferrofil.no. Mai 03

Laddomat 21. Funksjon, drift og vedlikehold. www.ctcferrofil.no. Mai 03 Laddomat 21 Funksjon, drift og vedlikehold www.ctcferrofil.no Mai 03 Automatisk avlufting Alternativ tilkobling Ekspansjonskar Automatisk avlufter Kjele 1 Føler Radiatorer ctc V35-2 har innebygget styring

Detaljer

Elektroinstallasjon i550

Elektroinstallasjon i550 Elektroinstallasjon i550 Elektroinstallasjon 1 Elektriske komponenters plassering 2-3 Matestrøm varmepumpe 4 Pumper 5-10 Shuntventiler 10 Vekselventiler 11-12 Følere 13-18 Installasjon elkolbe 19 Installasjon

Detaljer

manual for Innstilling av nattsenkning gulvvarme

manual for Innstilling av nattsenkning gulvvarme manual for Innstilling av nattsenkning gulvvarme Inverterstyrt luft - Vann varmepumpe når driftsikkerhet og energisparing teller 2. Navn og beskrivelse 1. Start/Stopp knapp Trykk for start og trykk igjen

Detaljer

FDV-DOKUMENTASJON. NOBB 471 85 558 NRF 820 08 73 CTC EcoAir 408 230V 1N ~

FDV-DOKUMENTASJON. NOBB 471 85 558 NRF 820 08 73 CTC EcoAir 408 230V 1N ~ FDV-DOKUMENTASJON CTC FerroFil AS, 2150 Årnes www.ctc.no NOBB 471 85 558 NRF 820 08 73 CTC EcoAir 408 230V 1N ~ Varegr. 3016100 varmepumpe luft vann er en uteluftsvarmepumpe som tar varmen fra luften ute

Detaljer

Behov for ettervarming av varmtvann [%] 35 4,6 45 55 45 3,7 65 35 55 2,9 85 15

Behov for ettervarming av varmtvann [%] 35 4,6 45 55 45 3,7 65 35 55 2,9 85 15 Montasje av varmesystem mot vannbårne varmepumper. Systemsider. Novema kulde systemsider er ment som opplysende rundt en løsning. Sidene tar ikke hensyn til alle aspekter som vurderes rundt bygging av

Detaljer

LK Shunt 2/3-2,5. 1. Turledning fra primærkrets Kuleventil med klemringskupling Cu 22. Alternativt kan medpakket adapter ¾ innvendig gjenge anvendes.

LK Shunt 2/3-2,5. 1. Turledning fra primærkrets Kuleventil med klemringskupling Cu 22. Alternativt kan medpakket adapter ¾ innvendig gjenge anvendes. LK Shunt /-, Utførelse LK Shunt /-, (NRF 86 67) er beregnet for systemer med hovedpumpe og er ved levering utstyrt med hendel på styreventilen. Shunten kan monteres både i høyre- og venstreutgave. Vær

Detaljer

Kvikkguide, systemskisser og tips for flexocompact varmepumper VWF xx8/4

Kvikkguide, systemskisser og tips for flexocompact varmepumper VWF xx8/4 Kvikkguide, systemskisser og tips for flexocompact varmepumper VWF xx8/4 Dato: 13.11.2015 Denne manualen innholder tips ved oppfylling, kvikkguide og systemskisser både for rørlegger og elektriker. Skulle

Detaljer

ctc EcoAir V3 105-107 - 110 Varmepumpe luft - Vann Funksjon - Drift - Vedlikehold FERROFIL www.ctc.no

ctc EcoAir V3 105-107 - 110 Varmepumpe luft - Vann Funksjon - Drift - Vedlikehold FERROFIL www.ctc.no ctc EcoAir V3 105-107 - 110 Varmepumpe luft - Vann Funksjon - Drift - Vedlikehold FERROFIL www.ctc.no Juni 2010 CTC Ferrofi l A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet

Detaljer

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoHeat 400. Modell 406 I 408 I 410 I 412. Providing sustainable energy solutions worldwide

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoHeat 400. Modell 406 I 408 I 410 I 412. Providing sustainable energy solutions worldwide 161 504 30-1 2015-05-27 Providing sustainable energy solutions worldwide Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoHeat 400 Modell 406 I 408 I 410 I 412 Demontering kjølemodul 1. Løsne kjølemodulens

Detaljer

Trådløs varmestyring fra Alre BRUKSANVISNING

Trådløs varmestyring fra Alre BRUKSANVISNING Trådløs varmestyring fra Alre BRUKSANVISNING Sentralenhet Oversikt 2 NB! Svarte streker indikerer komforttemperatur. Innstilling gjøres med pluss tast i programmeringsmodus 1 NB! Sirkelens blanke felt

Detaljer

FDV-DOKUMENTASJON. NOBB 471 97 761 NRF 880 08 82 CTC EcoHeat 408 230V

FDV-DOKUMENTASJON. NOBB 471 97 761 NRF 880 08 82 CTC EcoHeat 408 230V CTC FerroFil AS, 2150 Årnes www.ctc.no FDV-DOKUMENTASJON NOBB 471 97 761 NRF 880 08 82 230V Varegr. 3016200 Varmepumpe væske -vann Du har nettopp kjøpt en CTC EcoHeat 400, som vi håper du vil bli svært

Detaljer

161 504 32-1 2015-04-23. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoLogic Pro/Family

161 504 32-1 2015-04-23. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoLogic Pro/Family 161 504 32-1 2015-04-23 Providing sustainable energy solutions worldwide Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoLogic Pro/Family Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoLogic Pro/Family

Detaljer

Bruksanvisning for værstasjon KW5090W

Bruksanvisning for værstasjon KW5090W Bruksanvisning for værstasjon KW5090W Tekniske data - Radiostyrt klokke med alternativ manuell innstilling - Barometrisk trykkmåling o Værmelding med sol, lett overskyet, overskyet, regn og skybrudd o

Detaljer

Panasonic overleveringsprotokoll.

Panasonic overleveringsprotokoll. Panasonic overleveringsprotokoll. Forhandler: Telefon: Sluttkunde: Adresse: Postnr. /sted Telefon: Modell: Serienummer: Bestilt: Levert: Innstallatør vvs: Ansvarlig: Innstallatør elektrisk: Ansvarlig:

Detaljer

CTC Basic display. for Varmepumpene. CTC EcoPart 400 og CTC EcoAir 400. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC Basic display. for Varmepumpene. CTC EcoPart 400 og CTC EcoAir 400. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC Basic display for Varmepumpene CTC EcoPart 400 og CTC EcoAir 400 Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no April 2013 Leveres i Norge av: CTC FerroFil AS Runnibakken 7 2150 Årnes TLF.: 6390 4000 Fax.:

Detaljer

KW 5025CC Værstasjon. Tekniske data:

KW 5025CC Værstasjon. Tekniske data: KW 5025CC Værstasjon Tekniske data: - Radiostyrt klokke med alternativ manuell innstilling - 433 MHz RF mottaksfrekvens - Utesensor med opptil tre valgfrie RF-kanaler - Rekkevidde: 30 meter i fri sikt

Detaljer

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC GSi 12. Modulerende bergvarmepumpe. Providing sustainable energy solutions worldwide

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC GSi 12. Modulerende bergvarmepumpe. Providing sustainable energy solutions worldwide 161 504 34-1 2015-08-12 Providing sustainable energy solutions worldwide Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC GSi 12 Modulerende bergvarmepumpe Demontering kjølemodul 1. Løsne kjølemodulens strømkontakt

Detaljer

CTC EcoFlex. Pelletskjelen med integrert brenner. Funksjon - Drift - Vedlikehold. www.ctc.no

CTC EcoFlex. Pelletskjelen med integrert brenner. Funksjon - Drift - Vedlikehold. www.ctc.no Pelletskjelen med integrert brenner Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Juni 2012 CTC Ferrofil AS Hovedkontor: Runnibakken 7 2150 Årnes Tlf.: 6390 4000 Fax.:6390 4001 www.ctc.no firmapost@ctc.no

Detaljer

Oversikt sluttkunde. CTC GSi 12. Innemodul med varmepumpestyring

Oversikt sluttkunde. CTC GSi 12. Innemodul med varmepumpestyring 16150451-1 2017-02-14 Oversikt sluttkunde Innemodul med varmepumpestyring 1. Signer sjekkliste installasjon. 2. Serienummer bak berøringsskjerm. 3. Luft radiatorsystem og produkter, ca. en måned etter

Detaljer

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Bruks- og installasjonsanvisning for Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Hurtigveiledning 3 Bruksanvisning 4 Innledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde Smart Control - hovedmeny

Detaljer

CTC EcoZenith i250. Systemtank. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC EcoZenith i250. Systemtank. Funksjon - Drift - Vedlikehold i250 Systemtank Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Sept. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller

Detaljer

Original instructions. SIRe Basic Air Curtains Water With quick guide. SIReB. For wiring diagram, please see last pages

Original instructions. SIRe Basic Air Curtains Water With quick guide. SIReB. For wiring diagram, please see last pages Original instructions SIRe Basic Air Curtains Water With quick guide SIReB C For wiring diagram, please see last pages NO Hurtigveiledning/oppstart Kontroller at alle bestanddeler finnes (se avsnittet

Detaljer

Brukerveiledning. DEVIreg Touch. Elektronisk intelligent termostat. www.devi.com

Brukerveiledning. DEVIreg Touch. Elektronisk intelligent termostat. www.devi.com Brukerveiledning DEVIreg Touch Elektronisk intelligent termostat www.devi.com Innhold 1 Innledning................ 4 1.1 Sikkerhetsinstruksjoner..... 5 2 Innstillinger............... 6 2.1 Stille inn

Detaljer

SmartDial. Trådløs. Bruksanvisning. -no. Dokument oversatt fra engelsk 2014-04-22 A001

SmartDial. Trådløs. Bruksanvisning. -no. Dokument oversatt fra engelsk 2014-04-22 A001 Trådløs Dokument oversatt fra engelsk -no 2014-04-22 A001 Innhold 1 Produktbeskrivelse... 1 2 Retningslinjer for installasjon... 2 3 Drift... 2 4 Beskrivelse av grensesnitt... 3 4.1 Displaysymboler...

Detaljer

Tanker. Luft vann varmepumpe med elektrisk element 6 9 kw

Tanker. Luft vann varmepumpe med elektrisk element 6 9 kw Luft vann varmepumpe med elektrisk element 6 9 kw For boliger trenger man ikke stor effekt, varmepumpe mellom 6 og 9 kw og elektrisk element i tank dersom det ikke finnes andre kilder for oppvarming skal

Detaljer

Brukerveiledning. Koblingsur. Varenr: 320 061

Brukerveiledning. Koblingsur. Varenr: 320 061 Brukerveiledning Koblingsur Varenr: 320 061 Innhold Hva er koblingsur... 3 Programmering... 3 Dato og klokkeslett:... 3 Innkoblingstid og utkoblingstid:... 4 Kontroll av innlagte program... 5 Slette et

Detaljer

Brukermanual MB styrepanel til Sabiana SkyStar

Brukermanual MB styrepanel til Sabiana SkyStar Brukermanual MB styrepanel til Sabiana SkyStar MB 25.06.2013 Innhold Sikkerhet... side 2 Oversikt MB styrepanel... Side 3 Av / På... Side 3 Justering av temperatur... Side 4 Velge driftsmodus (kjøling

Detaljer

LADDOMAT 4030. www.ctc.no. Okt. 06

LADDOMAT 4030. www.ctc.no. Okt. 06 LADDOMAT 4030 www.ctc.no Okt. 06 LADDOMAT 4030 REGULERER AUTOMATISK INN - OG UTLADNING AV AKKUMULATORTANK VED FYRING I KJELER MED INNEBYGGET VARMTVANNSFORSYNING OG SHUNTVENTIL Den reduserer kjeletapet,

Detaljer

Kundeveileder for boligveksler. Fjernvarme til Bergen

Kundeveileder for boligveksler. Fjernvarme til Bergen Kundeveileder for boligveksler Fjernvarme til Bergen Harald Sæveruds veg, gjelder ikke nr. 190 og 192. Sundts veg Råvarden 48, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101-179, 201-213, 223-229, 231-257 Vindharpevegen

Detaljer