Menyer CTC EcoHeat V3 CTC Ferrofil A/S. Funksjoner instrumentpanel EcoHeat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Menyer CTC EcoHeat V3 CTC Ferrofil A/S. Funksjoner instrumentpanel EcoHeat"

Transkript

1 Funksjoner instrumentpanel EcoHeat I det oversiktelige displayet utføres alle innstillinger, og her får du også informasjon om drift og temperatur. Informasjonen i et display. Med et fåtal av knapper kommer du lett til all informasjon ved å velge blandt et antall ulike menyer. 1 A 4 EcoHeat Man Rom r C 20,0 ( 21,0 ) Aktuell driftsinfo. 5 2 Historisk driftsinfo. Nattsenkning Avansert Slik benyttes knappene: A Vindu display 3 1. Menynavn Her vises navnet på den menyen som du for øyeblikket er inne i. Når du ikke er inne i menysystemet, vises produktnavn, ukedag og tid ( normalvisninmg ). 2. Radarkør Markøren flyttes opp eller ned til den raden du vil ha. Du flytter markøren opp eller ned med knapp D Markøren blir svart når en rad velges. Trykk på angreknappen B for å avmarkere markøren. 3. Indikering flere rader Pilen viser at det finnes flere rader nedover som ikke vises i displayet.steg deg nedover for å se på flere rader. Pilen forsvinner når det ikke finnes flere rader. 4. Indikering flere rader Pilen viser at det finnes flere rader oppover som ikke vises i displayet. Steg deg nedover for å se på flere rader. Pilen forsvinner når det ikke finnes flere rader. 5. Informasjonsområde Her vises all informasjon, temperaturer, verdier osv... A 1

2 1 A 4 2 EcoHeat Man Rom r C 20,0 ( 21,0 ) Aktuell driftsinfo. Historisk driftsinfo. Nattsenkning Avansert 5 3 A Vindu display B Knapp steg bakover eller angre : Med denne knappen kan du stege deg bakover i menysystemet til foregående meny: Du kan også angre et valg av en rad. C Kanapp OK Her godkjenner / brekrefter du en verdi eller valg. D Knapp for øke respektive senke Med knappene øker, respektive senker du en verdi. Du flytter også radmarkøren opp eller ned med disse knappene.. E. Knapp resett alarm Med denne knappen resetter du produktet eller en alarm. A B C D E 2

3 Nedenfor vises menysystemets oppbygning. På de neste sidene får du en nærmere beskrivelse av hver enkelt undermeny, der du kan lese om innstillingene i detalj. Inst husparametere Maks turtemp C 55 Min turtemp C Av Husvarme av C 16 Huskurve Helning 50 Justering 0 Her kan man teste de ulike funksjonene i anlegget. Funksjonstest Rele el 1,5 / 3 kw 0 Rele 3 ( 6 kw 0 Kompressor / brinepump Av Brinepumpe Av Ladepumpe Av Radiatorpumpe Av Shuntventil Stenger Diode romføler Alarminfo Siste alarm xxxxxxxx Tidligere alarmer xxxxxxxx xxxxxxxx ctc EcoHeat Man 00:00 Rom C 20 ( 20 ) Romtemperatur NS Kjele C 50 Ekstra varmtvann Nei Aktuell driftsinfo Historisk driftsinfo Nattsenkning Nei Avansert Her vises siste alarm, f.eks. pressostat høytrykk. Tidligere alarmer, f.eks. uteføler, turføler osv. ctc EcoHeat V3 menystruktur Her innstilles dag og Innstillingstid klokkeslett. Man Tirs Ons Tors Fred Lør Søn Ukedag Mandag Klokkeslett 00:00 Om det ikke er innstallert romføler, innstilles romtemperaturen her. ( Menyen vises bare når romføler ikke er installert ) Romtemperatur - + ( 52 ) Man Tirs Ons Tors Fred Lør Søn Om det er montert romføler, så stilles ønsket temperatur her. ( ) = Innstilt temperatur. Innstillinger: Språk Norsk Produkt EcoHeat Varmepumpe sperret Størrelse 7,5 Kompressor Tillatt Romføler Nei Elkjele C 50 Elkjele maks. kw 6 Forsinkelse shunt min. 180 Hovedsikring A 20 Ekstra VV min 120 Ekstra VV elkjele C 60 Fjernstyring NS Inst husparameterer Ferie D Av Rom senkes C 2 Lagre mine innst Hent mine innst Hent fabrikkinnst Her foretas bl.a. finjustering av temperaturen. Her kommer du videre til funksjonstest, alarminformasjon og fabrikkinnstillinger. Ekstra varmtvann Aktivert Nei Type Dag for dag Service Funksjonstest Alarm info Fabrikk inst koder Fabrikkinst koder Grupper Senk Søn 18:00 Heve Fred 16:00 Senk Heve Kode xxx Sommerdrift C 16 Varmepumpe maks C 55 Varmepumpe min C 35 Alarm hetgass C 130 Diff start / stopp C 5 Min brine inn C - 5 Maks brine inn C 20 Maks diff brine C 7 Startforsinkelse min 10 Avansert Dette er fabrikkinnstillinger som ikke kan endres. Kun til gjennomsyn. Aktuell driftsinfo. Ute C 10 Rom C 20 ( 20 ) Kjele C 50 ( 50 ) Tur C 34 ( 35 ) VP C 37 ( 40 ) Brine inn / ut 5 / 2 Hetgass C 92 Kompr på Brinepumpe på Radiatorpumpe på Eleffekt kw 0,0 Strømuttag A 7,3 ( 20 ) Shuntventil åpner Innstillinger Service Forsinkelse shunt 180 Programm id Program dato Her vises driftshistorikken Historisk driftinfo Total driftstid 8768 Forbruk kwh 9841 Høyeste turtemp C 62 Kompressor: Total driftstid h 2568 Driftstid / 24h:min 8:50 Starter / 24h stk. 14 Nattsekning Aktivert ja Type dag for dag Romtemp senkes C - 2 Turtemp senkes C - 5 Dag for dag Grupper Her vises aktuelle driftsparametere. Her kommer du videre til innstillinger Under type velges dag for dag. Dag for dag kan endres til gruppe. 3

4 Detaljbeskrivelse av menyer Fabrikkinnstilte verdier Produktet leveres med fabrikkinnstilte verdier som tilsvarer et vanlig hus med et vanlig radiatorsystem. Disse verdiene kan man enkelt endre ved behov. En spesiell kontroll av husparametere bør utføres. Følgende grunnverdier er kodet fra fabrikk: N attsenkning Av ( Fast vanlig temperatur ) Kompressor Sperret T emperatur i øvre kammer ( El ) 50 C ( Det anbefales lav verdi ) Romføler Uten El.kjele Maks. kw 6 Forsinkelse av tilskuddsvarme Hovedsikring 180 minutte r 20 A ctc EcoHeat Man 00:00 Rom C 20 ( 20 ) Romtemperatur NS Kjele C 50 Ekstra varmtvann Nei Aktuell driftsinfo Historisk driftsinfo Nattsenkning Nei Avansert E kstra varmtvann Nei ( om ja velges, aktiveres den i 120 minutter ) Husparametere Helning = 50, justering = 0 Hovedmeny / Normal meny som vises Denne menyen er systemets grunnmeny. Om man ikke trykker på knappene i løpet av 10 minutter, går systemet tilbake til dette menybildet. Fra denne menyen kan man komme frem til de andre menyene. ctc EcoHeat Mandag 00:00 Viser valgt produkt, dag og tid. Dag og tid kan innstilles med å velge denne raden. Rom C 20,0 ( 21,0 ) Viser aktuell romtemperatur. I parantes vises innstilt temperatur. Velg denne raden for endring av romtemperatur. Kan innstilles mellom 0,0...35,0 C. Romtemp NS Om det ikke er installert romføler, tilpasses temperaturen i h.t. utetemperaturen. Velg denne raden for å påvirke temperaturen til radiatorene, se meny romtemperatur på neste side. Om markeringen NS = NattSenkning vises, pågår nattsenkning. Kjele C 50 Her vises produktets høyeste temperatur. Disse følerene er plassert i øvre del av tanken. Bare visning. Ekstra varmtvann Nei Om det ønskes ekstra varmtvannskomfort til visse tider, velges denne raden. Programmerte tider, alternativt umiddelbar varmtvannskomfort kan velges i undermenyen. I meny Avansert / Instillinger kan tider og temperaturer for varmtvannskomforten stilles inn. Aktuell driftsinfo. Historik driftsinfo Velg denne menyen for å se på alle produktets aktuelle driftsdata, alle aktuelle temperaturer, vilke komponenter som i øyeblikket er aktive osv. Velg denne menyen for å se på driftsdata som er blitt lagret under en lengre tid. Nattsenking Nei Her velger du om du vil aktivere nattsenkningen ( lavere romtemperatur om natten ). To senkninger pr. dag, syv dager i uken kan programmeres. Avansert Denne menyen inneholder to undermenyer: en meny for alle grunninnstillinger som skal utføres og en meny for servicepersonel. 4

5 Innstillingstid Ukedag Man Klokkeslett Meny innstilling av tid ( lengst opp i normalvisnings menyen ) Her innstilles ukedag og tid. Klokken drives med el.nettets frekvens ( 50 Hz ). Ved strømavbrudd, må klokken eventuellt innstilles igjen. Klokken starter likevell på den tiden den hadde ved strømavbruddet ± 5 minutter. Sommer / vintertid stilles inn manuellt. Ukedag Mandag Still inn aktuell ukedag ( mandag...søndag ). Klokkeslett Still inn aktuell tid ( 00: :59 ) Romtemperatur ( 50 ) Meny romtemperatur ( du når menyen direkte fra hovedmenyen med valgt drift uten romføler. Med romføler visses ikke denne menyen. Om det ikke er installert romføler ( velges i menyinnstillinger ) innstilles romtemperaturen i denne menyen. Husets grunninnstillinger innstilles først i menyen husparametere, gjerne med hjelp fra innstallatøren. I denne menyen finjusteres siden grunninnstillingen. Om temperaturen inne oppleves for lav eller for høy, flyttes markøren mot + ( øke ) eller - ( senke ). Flytt markøren bare litt om gangen, avvent så resultatet inne ( 1 dag ) før neste endring foretas. Flere justeringer kan være nødvendig ved ulike utetemperaturer, men etterhvert kommer man frem til en korrekt innstilling som ikke behøver å endres. Under skalaen vises en referanseverdi ( f.eks. 50 ) avhengig av innstilte grunnverdier. Om skalaen ikke strekker til for å få riktig temperatur inne, må grunninnstillingen justeres i menyen Avansert / Innstillinger / Husparametere, og markøren midtstilles igjen. Vær oppmerksom på: at radiatorenes termostater må alltid være helt åpne og fungere riktig ved innjusteringen av av systemet. Ekstra VV Aktivert Nei Type Dag for dag Alternativt Tid Meny Ekstra VV( Ekstra varmtvann) Mulighet for å øke produktets varmtvannskapasitet på bestemte tider, med eller uten bruk av el.kolben. Du kan velge om du vil ha ekstra varmtvann omgående eller du kan programmere en eller flere dager, eller du kan programmere inn tider for alle ukens dager. Når funksjonen aktiveres, begynner produktet å produsere ekstra varmtvann.varmtvannet produseres ved at kompressoren arbeider med høy temperatur. I Menyen Innstillinger kan man også velge om el.kolben skal hjelpe til med å produsere ekstra varmtvann. Husk at ekstra varmtvann innebærer at man forbruker mer energi for å få ut ekstra varmtvann, spesielt om man benytter el.kolben. 5

6 Aktivert Nei Her velger du om du vil aktivere funksjonen ekstra varmtvann. Ja = Ekstra varmtvann produseres i.h.t. programmerte verdier eller umiddelbart i innstilt tidsperiode. Nei = innaktiverer funksjonen, og det vil ikke bli produsert noe ekstra varmtvann. Type Dag for dag Alternativt Tid Her velger du type av programm. Dag for dag: Ekstra varmtvann produseres i.h.t. et ukeskjema. Benyttes om du alltid ønsker ekstra varmtvann på samme dag og tidsrom. Tid: Produksjonen av ekstra varmtvann starter og foregår i det tidsrommet som programmeres inn her. F.eks. 120 minutter. Når tiden er utløpt, går kjelen tilbake til normal varmtvannsproduksjon. Denne metoden velges bare om du umiddelbart har behov for ekstra varmtvann. Man Tirs Ons Tors Fred Lør Søn I denne menyen programmeres det inn hvilke dager og tidspunkt man ønsker ekstra varmtvanns produksjon. Når programmeringen er utført, vil man få produsert ekstra varmtvann hver uke til nærmere angitt tidspunkt. Bildet viser fabrikkinnstilte verdier som kan endres. Ønsker man ytterligere en periode en eller annen dag, f.eks. på kvelden, er det bare å programmere det inn. = Temperaturen høynes på varmtvannet ved det klokkeslett som angis etter pilen. = Temperaturen senkes til normal temperatur ved det klokkeslett som angis etter pilen Eksempel 1: Man På mandags morgen kl. 06:00 begynner produktet å produsere ekstra varmtvann frem til kl 07:00, for så å gå tilbake til normal produksjon igjen. Eksempel 2: Man Fra kl 06:00 produseres det ekstra varmtvann frem til kl 07:00. Fra kl 16:00 til 17:00 får man ytterligere en høyning av varmtvannsproduksjonen. 6

7 Aktuell driftsinfo. Ute C 10 Rom C 20,0(20,0) Kjele C 50 ( 50 ) Turtemp C 34 (35) Varmepumpr C 37(40) Brine inn / ut C 5/2 Hetgass C 92 Kompr på Brinepump på Radpump på Eleffekt kw 0,0 Strømuttag A 7,3(20) Shuntventil åpner Forsinkelse shunt 180 Meny aktuell driftsinfo ( du når menyen direkte fra hovedmenyen ) Denne menyen viser aktuelle temperaturer og driftsdata i produktet og systemet. Verdiene i parantes er enten ønsket eller automatiske verdier, som produktet arbeider i mot ( f.eks. turtemperaturen ). Programm id xxxxxx Program dato xx-xx-xx Ute C 10 Viser aktuell utetemperatur. Produktet benytter denne verdien for å bestemme ulike driftsdata. Rom C 20 ( 20 ) Viser aktuell romtemperatur ( om romføler er valgt ), samt ønsket innstilt turtemperatur ( i parantes ). Kjele C 50 ( 50 ) Viser temperaturen i øvre delen av kjelen ( el.kjelen ), samt den temperaturen som kjelen arbeider mot. Om et dårlig radiatorsystem krever høyere temperaturer, øker denne verdien automatisk. Turtemp C 35 ( 35 ) Viser temperaturen ut til husets radiatorer, samt den temperaturen som systemet arbeirder i mot. Avhengig av innstilte parametere og aktuell og utetemperatur, kommer denne verdien til å variere under driften.. Varmepump C 10 Viser varmepumpens aktuelle temperatur og temperaturen når kompressoren stopper ( i parantes ). Avhengig av behovet, justeres temperaturen automatisk. Brine inn/ut C 5 / 2 Viser kollektorsystemets temperatur. Den første verdien ( inn ) er temperaturen inn til varmepumpen og den andre verdien ( ut ) er utgående temperatur. Verdiene varierer under året, avhengig av varmekildens kapasitet og energiuttak. Hetgass C 92 Viser kompressorens hetgasstemperatur. Temperaturen vil variere under drift. Kompressor på Viser kompressorens driftsmodus: på / av / sperret. Brinepumpe på Viser brinepumpens ( pumpen for kollektorsystemet ) driftsmodus. Pumpen stopper med en viss tidsforsinkelse når kompressoren stopper. Radpump på Viser radiatorpumpens driftsmodus, Sommertid, når det ikke er behov for noe oppvarming, stopper pumpen. Pumpen mosjoneres likevel av og til for at den ikke skal sette seg. Effekt kw 0,0 Viser tilskuddseffekt på el.kjelen ( kw ). El,kjelen kobler inn effekt i steg på 1,5 kw ( 6 effektsteg ). 7

8 Strømuttag A 7,3 (20) Viser husets totale strømuttak på den mest belastete fasen. I parantes vises størrelsen på husets hovedsikring. Det er da en forutsetning at det er montert strømfølere på husets el.inntak. Om strømmen overstiger hovedsikringenes størrelse, kobler el.kjelen seg automatisk ned i effekt for å beskytte sikringene, f.eks. når flere effektkrevende apparater benyttes i huset. Shuntventil åpner Viser om øker / åpner eller minsker / stenger varmen ut til radiatorene. Når det går riktig temperatur ut fra shunten, står shuntmotoren stille. Forsinkelse shunt 180 En microbryter i shuntventilens motor, sørger for at tilskuddsvarme ikke benyttes unødvendig i huset. Shunten forsinkes i h.t. innprogrammert tid, før varme tas fra el.delen i produktet. Om styresystemet vil ha tilskuddsvarme, regnes tiden suksessivt ned til 0, og først da tilføres varmesystemet tilskuddsvarme med el.kolben. Det er mulig å sperre shunten, slik at det aldri benyttes tilskuddsvarme. Program ID xxxxxx Styreprogrammets identitet. Dato xx-xx-xx Programversjon ( i form av dato ). Historisk driftinfo Total driftstid 8768 Forbruk kwh 9841 Høyeste turtemp C 62 Historisk driftsinfo ( du når menyen direkte fra hovedmenyen ) I denne menyen lagres driftsverdiene under lengre tid Kompressor: Total driftstid h 2568 Driftstid / 24h:min 8:50 Starter / 24h stk. 14 Total driftstid 8768 Viser den totale tiden som produktet har vært spenningssatt. Forbruk kw 9841 Viser produktets totale, bergnede ca. forbruk i kwh. Dette er ikke noe ordentlig energimåling. Den viste verdien kan avike noe fra det virkelige forbruket, på grunn av temperaturforholdene i i den aktuelle boligen. Angitt verdi tar hensyn til både kompressorens driftsenergi og tilskuddsvarmen All annen energiforbruk i boligen omfattes ikke av denne visningen. Høyeste turtemp 47 C Viser den høyeste turtemperatur som har vært levert til radiatorene. Verdien kan indikere radiatorsystemets / husets temperaturkrav. Jo lavere verdi under vintersesongen, desto bedre tilpassnig for varmepumpedrift. Verdien kan nullstilles ved å trykke på OK knappen i denne menyen. Kompressor: Total driftstid h 3250 Viser totaltid som komprerssoren har vært spenningssatt. Driftstid /24 h:min 14:32 Starter/24 h stk. 20 Viser kompressorens driftstid det seneste døgnet. Ny verdi lagres / vises engang pr. døgn. Viser antall starter som kompressoren har hatt det seneste døgnet. Ny verdi lagres / vises en gang pr. døgn. Ved første start vises verdien først etter 24 timer. 8

9 Nattsekning Aktivert ja Type dag for dag ( alt.blokk ) Romtemp senkes C - 2 Dag for dag blokk Meny nattsenkning ( du når menyen direkte fra hovedmenyen ) I denne menyen aktiverer og stiller du inn nattsenkningen. Nattsenkning innebærer at man senker temperaturen innendørs i visse perioder, f.eks. om natten eller når man er på arbeidet. To typer av senkning kan velges: Dag for dag, hvor man kan spesifisere senkningen dag for dag eller Blokk, hvor man hvor man lar senkningen vare i flere dager. Aktivert Ja Her velger man om senkningen skal være aktiv. Nei: Ingen senkning forekommer. Ja: Senkningen utføres i h.t. den type som er valgt. ( dag/dag eller blokk ) Pågående senkning kan avbrytes når som helst ved å velde Nei. Type ( alt. Blokk ) dag for dag I disse menyene velges type av senkning. Dag for dag innebærer at man kan programmere hver enkelt av ukens dager, med mulighet til 2 senkningsperioder pr. døgn. Programmerte data blir benyttet uke etter uke. Blokk innebærer at man kan programmere flere av ukens dager, f.eks. mandag til fredag, med mulighet for 2 senkningsperioder pr. dagn. Programmerte data blir benyttet uke etter uke Tur senkes C -2 Her velger man hvor mye temperaturen skal reduseres i senkningsperioden. Turtemp senkes C -2: OBS: - 2 innebærer at romtemperaturen senkes med 2 C fra den ordinære temperaturen. Om romføler ikke inngår i driften, er det istedet er istedet turtemperaturen man angir senkningen av. Som en tommelfingerregel kan man si at 3-4 C senkning av turtemperaturen, tilsvarer ca. 1 C senkning av romtemperaturen i et normal system. Dag for dag blokk I disse menyene foretas programmeringen. Man Tirs Ons Tors Fred Lør Søn Meny Dag for dag ( Nattsenkning / Dag for dag ) I denne menyen programmeres senkningstidene for alle ukens dager. Programmeringen gjentar seg uke etter uke. Til venstre vises fabrikkverdiene som er programmert. Disse kan endres. Ønskes ytterligere senkningsperioder enkelte dager, kan disse programmeres inn mellom disse. = temperaturen høynes ( til normal temperatur ) ved det klokkeslett som er angitt efter pilen. Man Man = temperaturen senkes det antall grader som er angitt ved det klokke slett som er angitt etfer pilen. Eksempel 1: På mandag morgen kl. 06:00 heves temperaturen til den normale og er normal hele dagen til kl. 22:00, da senkes temperaturen igjen. Eksempel 2: På mandag morgen kl. 06:00 heves temperaturen til den normale, kl. 12:00 senkes temperaturen frem til kl. 16:00. Mellom kl. 16:00 og 22:00 er det normal temperatur som senkes kl. 22:00 9

10 Gruppe Senk Søn 18:00 Heve Fred 16:00 Senk Heve Meny Blokk ( Nattsenkning /Blokk ) I denne menyen kan man stille inn senkningen over flere dager i uken, f.eks. om man arbeiderpå et annet sted på hverdagene og er hjemme i helgene. Senk Søndag 18:00 Still inn første dag og tiden når temperaturen skal senkes. Høyne Fredag 16:00 Still inn dag og tid når temperaturen igjen skal være normal. Senk Søndag 18:00 Høyne Onsdag 16:00 Senk Torsdag 21:00 Høyne Fredag 16:00 Om man ønsker to senkningsperioder i uken, skal de programmeres i kronologisk rekkefølge. Avangsert Innstillinger Service Meny Avansert ( du når mennyen direkte fra hovedmenyen ) Denne menyen inneholder to undermenyer. Innstillinger benyttes av installatøren og brukeren og meny Service benyttes ved feilsøking. Innstillinger Velg denne menyen for å utføre dine innstillinger i h.t. egne ønsker. Service Denne menyen benyttes av servicepersonel for feilsøking og diagnose. Menyen inneholder også en kodet del med alarmgrenser. Denne delen benyttes til produsentens innstillinger. 10

11 Funksjonstest Rele el 1,5 / 3 kw 0 Rele 3 ( 6 kw 0 Kompressor / brinepump Av Brinepumpe Av Ladepumpe Av Radiatorpumpe Av Shuntventil Stenger Diode romføler Meny Funksjonstest ( Avansert / Service / Funksjonstest ) Denne menyen er beregnet for å teste de ulike komponentenes funksjoner i produktet og skal bare benyttes av servicepersonell. Når menyen aktiveres, stopper alle funksjoner i produktet! Så kan vær enkelt komponent testes separat eller samlet. Alle styrefunksjonene blir satt ut av drift, slik at den eneste beskyttelsen mot feil drifting av kjelen er trykksensorene og el.kolbens sikkerhetstermostat. Utføres det ingen knapptrykkinger i løpet av 10 minutter, går produktet automatisk tilbake til sin normale drift. Unntaget er om bare brinepumpen startes. Den kan driftsettes i lengre tid. Under installasjonen benyttes den sammen med en ekstra pumpe for å fylle opp anlegget. Rele el 1,5 / 3,0 kw 0 El.kolbens 3 kw - del aktiveres. Først rele 1a ( 1,5 kw ), deretter rele 1b ( 3,0 kw ). Innkoblet effekt vises. Rele el 3,0 / 6,0 kw 0 El.kolbens 6 kw - del aktiveres. Først rele 2a, ( 3,0 kw ) deretter rele 2b ( 6,0 kw ). Innkoblet effekt vises. Kompr/Brinepumpe Av Testkjøring av kompressoren foretas her. Brinepumpe og ladepumpe er også i drift for at ikke kompressoren skal løse ut på sine trykkvakter. Brinepump Av Aktivering av brinepumpe. Ladepumpe Av Aktivering av ladepumpe. Radiatorpumpe Av Aktivering av radiatorpumpe. Shuntventil Shuntventilens motor kan manøvreres her. Stenger - Ikke noe signal - Åpner Diode romføler Av Her kan man kontrollere romfølerens alarmfunksjon. Ved aktivering lyser romfølerens røde diode med et fast lys. Instrumentpanelets alarmdiode lyser samtidig. Alarminfo Siste alarm Uteføler Tidligere alarmer Uteføler Turføler Alarminfo ( Avansert / Service / Alarminformasjon ) I denne menyen kan man avlese alarmhistorikken. De 4 seneste alarmene vises. Seneste alarm Viser den siste utløste alarmen i klartekst. Tidligere alarm Viser de 3 tidligere utløste alarmer. Om alle alarmene er like, kan det tyde på at det er en koblingsfeil, f.eks. en tilkobling er dårlig tiltrukket. 11

12 Fabrikkinnst.kodet Kode Sommerdrift C 16 VP maks. C 55 VP min. C 35 Alarm hetgass C 130 Diff. start / stopp 5 Min. brine inn C - 5 Maks. brine inn C 20 Maks. diff. brine 7 Startforsinkelse min Meny koder fabrikkinnstilling ( Avansert / service / koder fabrikkinnstilling ) Kodet meny. Bare for produsentens innstilling av drift- / alarmgrenser. Denne menyen er kun for gjennomsyn. Kode 000 Kodet meny. Beregnet på produsentes drift - og alarmgrenser. En 3 - sifret kode må tastes inn her for å kunne endre grensene.. Sommerdrift C 16 Grense for den utetemperaturen hvor produktet går over til å arbeide med bare produksjon av varmtvann. VP maks C 55 Høyeste temperatur som kompressoener tillat å avgi. VP min C 35 Laveste temperatur som kompressoren gir til produktets vannmagasin, som grunnlag for varmtvannskomforten. Alarm hetgass C 130 Høyeste hetgasstemperatur som er tillatt for kompressoren. Drift start / stopp C 5 Temperaturdifferansen mellom start og stopp av kompressoren. Min. brine inn C - 5 Laveste tillatte temperatur fra borrehull / jordslynge. Maks. brine inn C 20 Høyeste tillatte temperatur fra borrehull / jordslynge. Maks. brinediff. C 7 Største tillatte differanse mellom inn- og utgående brinevæske. De første 72 driftstimene tillattes ytterligere 2 større differanse. Startforsinkelse 10 Minste tillatte tid i minutter som kompressoren må stå stille etter at den har stoppet. Ved strømavbrudd eller første gangen produktet startes, aktiveres forsinkelsen. 12

13 Inst. husparameter Maks. tur C 55 Min. turt C av Husvarme av C 16 Huskurve: Helning 50 Justering 0 Meny innst. husparametere ( Avansert / Innstillinger / Int husparametere ) I denne menyen innstilles husets behov for varme, såkalt. husets varmekurve. Det er viktig at denne grunninnstillingen er riktig for akkurat ditt hus. Feil innstilte verdier kan innebære at varmen blir utilstrekkelig, eller at unødvendig energi går med for å varme opp huset. Spesielt stor vekt bør legges i det å faststille verdiene for Helning respektive Justering. Maks tur C 55 Høyeste tillatte temperatur som går ut til radiatorene. Med gulvvarme er dette en elektronisk sperre for å beskytte slyngene i gulvet. Min turt C av Innstillingsområde Om man sommerstid ønsker at kjeller eller gulvslynger på f.eks. badet, skal ha en viss grunnvarme, kan minste tillatte temperatur stilles inn her. Den øvrige delen av huset bør da stenges av med termostatventiler eller avstengningskraner. Husvarme av C 16 Grenseverdi på utetemperaturen når huset ikke behøver mer varme. Når utetemperaturen overstiger denne verdien over en viss tid, går systemet over til bare å produsere varmtvann. Huskurve Samlebetegnelse for husets varmekurve. Huskurven består av en helning og en justering, som sammen forteller om hvilken temperatur huset trenger ved forskjellige utetemperaturer. Helning C 50 Verdien som innstilles, er utgående temperatur til radiatorene ved - 15 C ute. En lavere verdi velges med et radiatorsystem med store radiatorflater 8 såkalt lavtemperatursystem ). Et gulvvarmesystem krever mye lavere temperaturer, verdien skal derfor velges lavt. Har man et høytemperatursystem, må verdien økes for å få tilstrekkelig innetemperatur. Høytemperatursystemer er ikke opptimert for varmepumpedrift, slik at besparelsen blir mindre. Justering C 0 Mens helningen forteller om hvor mye temperaturen skal øke frem til radiatorene ved fallende utetemperatur, så innebærer justeringen at temperaturen kan hønes eller senkes ved eb viss utetemperatur. F.eks.: Helning 50 innebærer at temperaturen frem til elementene blir 50 C når utetemåperaturen er - 15 C om justeringen er satt til 0. Om justeringen settes til + 5 C, blir temperaturen istedet 55 C. Ved alle temperaturer ute økes kurven med 5 C, d.v.s. at kurven paralellforskyves med 5 C. 13

Menyer CTC EcoEl V3 CTC Ferrofil A/S. Funksjoner instrumentpanel EcoEl

Menyer CTC EcoEl V3 CTC Ferrofil A/S. Funksjoner instrumentpanel EcoEl Funksjoner instrumentpanel EcoEl I det oversiktelige displayet utføres alle innstillinger, og her får du også informasjon om drift og temperatur. Informasjonen i et display. Med et fåtal av knapper kommer

Detaljer

!Produktets drift overvåkes permanent av styringen.

!Produktets drift overvåkes permanent av styringen. Funksjoner instrumentpanel I det lett oversiktlige displayet foretas alle innstillinger, og her får du også informasjon om drift og temperaturer. Informasjonen oppgis i et av fire menysystemer. : Viser

Detaljer

!Produktets drift overvåkes permanent av styringen.

!Produktets drift overvåkes permanent av styringen. Funksjoner instrumentpanel I det lett oversiktlige displayet foretas alle innstillinger, og her får du også informasjon om drift og temperaturer. Informasjonen oppgis i et av fire menysystemer. : Viser

Detaljer

!Produktets drift overvåkes permanent av styringen.

!Produktets drift overvåkes permanent av styringen. Funksjoner instrumentpanel I det lett oversiktlige displayet foretas alle innstillinger, og her får du også informasjon om drift og temperaturer. Informasjonen oppgis i et av fire menysystemer. LOGG: Viser

Detaljer

Menyoversikt. 0.0 time. CTC EcoLogic Pro 12 ºC 21,5 ºC 22,3 ºC 42 ºC 2 ºC 34 ºC -1 ºC. Se kapittel 4.4 og 4.5. CTC EcoLogic Tirsdag 08:45

Menyoversikt. 0.0 time. CTC EcoLogic Pro 12 ºC 21,5 ºC 22,3 ºC 42 ºC 2 ºC 34 ºC -1 ºC. Se kapittel 4.4 og 4.5. CTC EcoLogic Tirsdag 08:45 Menyoversikt CTC EcoLogic Tirsdag 08:45 Romtemperatur Varmtvann Driftsinfo ansert 22,2 ºC 21,2 ºC 58 ºC -5 ºC Romtemperatur Varmesystem 2 22,4 C (23,5) Se kapittel 4.1 Nattsenking Ferie 3/4 Varmtvann Ekstra

Detaljer

Oversikt menyer. CTC EcoHeat 400. 0,0 time 12 ºC 21,5 ºC 22,3 ºC 42 ºC 2 ºC 34 ºC -1 ºC. Normalvisningsmeny CTC EcoHeat Mandag 09:35

Oversikt menyer. CTC EcoHeat 400. 0,0 time 12 ºC 21,5 ºC 22,3 ºC 42 ºC 2 ºC 34 ºC -1 ºC. Normalvisningsmeny CTC EcoHeat Mandag 09:35 Oversikt menyer Normalvisningsmeny CTC EcoHeat 09:35 Varmtvann Driftsinfo ansert Uke program Onsdag Torsdag Fredag radiatorsystem 06-09 18-21 07-09 20-23 06-09 10-21 22,2 ºC 21,2 ºC 58 ºC -5 ºC radiatorsystem

Detaljer

Styresystemet. Display. CTC EcoHeat 300

Styresystemet. Display. CTC EcoHeat 300 Styresystemet På det oversiktlige betjeningspanelet gjøres alle innstillingene direkte på skjermen. De store ikonene fungerer som knapper på berøringsdisplayet. Her vises også informasjon om drift og temperaturer.

Detaljer

Instrumentpanel CTC EcoZenith I 550

Instrumentpanel CTC EcoZenith I 550 Instrumentpanel CTC EcoZenith EcoZenith Man 8:03 Rom C 21(21) Tank øvre 50 Ekstr VV nej Aktuell driftinfo Historisk driftinfo Nattsenkning ansert Oversikt menyer Funksjoner instrumentpanel 1 Oversikt

Detaljer

Husets varmekurve I 550. CTC EcoZenith 1. Innjustering av grunnverdiene for varmekurven. Under innjusteringsperioden er det viktig at:

Husets varmekurve I 550. CTC EcoZenith 1. Innjustering av grunnverdiene for varmekurven. Under innjusteringsperioden er det viktig at: Husets varmekurve Husets varmekurve Varmekurven er en sentral del av produktets styring, ettersom det er denne innstillingen som forteller styresystemet hvor stort temperaturbehov akkurat din bolig har

Detaljer

!Produktets drift overvåkes permanent av styringen.

!Produktets drift overvåkes permanent av styringen. Funksjoner instrumentpanel I det lett oversiktlige displayet foretas alle innstillinger, og her får du også informasjon om drift og temperaturer. Informasjonen oppgis i et av fire menysystemer. : Viser

Detaljer

CTC EcoFlex. Pelletskjelen med integrert brenner. Funksjon - Drift - Vedlikehold. www.ctc.no

CTC EcoFlex. Pelletskjelen med integrert brenner. Funksjon - Drift - Vedlikehold. www.ctc.no Pelletskjelen med integrert brenner Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Juni 2012 CTC Ferrofil AS Hovedkontor: Runnibakken 7 2150 Årnes Tlf.: 6390 4000 Fax.:6390 4001 www.ctc.no firmapost@ctc.no

Detaljer

Feilsøking / Utbedringer

Feilsøking / Utbedringer Feilsøking / Utbedringer CTC EcoLogic er konstruert for å gi pålitelig drift, høy komfort og lang levetid. Her får du ulike tips som kan være til hjelp og veiledning ved eventuelle driftsforstyrrelser.

Detaljer

Forholdsregler og tips ved driftsforstyrrelser

Forholdsregler og tips ved driftsforstyrrelser Forholdsregler og tips ved driftsforstyrrelser EcoHeat er konstruert for pålitelig drift og høy komfort samt lang levetid. Her får du ulike tips som kan være til hjelp og veiledning ved eventuelle driftsforstyrrelser.

Detaljer

For huseieren. CTC EcoZenith I550. Multitank. Funksjon - Drift - Vedlikehold. www.ctc.no

For huseieren. CTC EcoZenith I550. Multitank. Funksjon - Drift - Vedlikehold. www.ctc.no For huseieren CTC EcoZenith I550 Multitank Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Juni 2012 CTC Ferrofil AS Hovedkontor: Runnibakken 7 2150 Årnes Tlf.: 6390 4000 Fax.:6390 4001 www.ctc.no firmapost@ctc.no

Detaljer

! Fest ikke følerens kabel. Elektroinstallasjon. CTC EcoHeat 400. Mating. Allpolet bryter. Tilkobling sirkulasjonspumpe radiatorsystem (36)

! Fest ikke følerens kabel. Elektroinstallasjon. CTC EcoHeat 400. Mating. Allpolet bryter. Tilkobling sirkulasjonspumpe radiatorsystem (36) Elektroinstallasjon Installasjon og omkobling i varmepumpen skal utføres av autorisert elinstallatør. All trekking av ledninger skal gjøres iht. gjeldende bestemmelser. Kjelen er internt ferdigkoblet fra

Detaljer

Oversikt over innstillinger ved bruk av radiatorer og gulvvarme. Betjeningsknapper

Oversikt over innstillinger ved bruk av radiatorer og gulvvarme. Betjeningsknapper Oversikt over innslinger ved bruk av radiatorer gulvvarme. Betjeningsknapper Justeringsratt Ved å endre varmebehovet i kortere perioder kan man ved hjelp av rattet på regulatorens front, enkelt justere

Detaljer

! Fest ikke følerens kabel. Elektroinstallasjon. CTC EcoHeat 300. Mating. Allpolet bryter. Tilkobling sirkulasjonspumpe radiatorsystem (36)

! Fest ikke følerens kabel. Elektroinstallasjon. CTC EcoHeat 300. Mating. Allpolet bryter. Tilkobling sirkulasjonspumpe radiatorsystem (36) Elektroinstallasjon Installasjon og omkobling i varmepumpen skal utføres av autorisert elinstallatør. All trekking av ledninger skal gjøres iht. gjeldende bestemmelser. Kjelen er internt ferdigkoblet fra

Detaljer

CTC EcoHeat 400 406-408 - 410-412. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC EcoHeat 400 406-408 - 410-412. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC EcoHeat 400 406-408 - 410-412 Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Feb.. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten

Detaljer

Menysystem. Generelt. Navigasjon. CTC Basic display

Menysystem. Generelt. Navigasjon. CTC Basic display Menysystem Generelt Menyen består av en trelignende struktur og deles inn i en hovedmeny, ulike undermenyer og en forseglet, kodet meny. Øverst i treet finner du startmenyen som vises i normalmodus. Startmeny

Detaljer

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoHeat 400. Modell 406 I 408 I 410 I 412. Providing sustainable energy solutions worldwide

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoHeat 400. Modell 406 I 408 I 410 I 412. Providing sustainable energy solutions worldwide 161 504 30-1 2015-05-27 Providing sustainable energy solutions worldwide Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoHeat 400 Modell 406 I 408 I 410 I 412 Demontering kjølemodul 1. Løsne kjølemodulens

Detaljer

Varmtvannskapasitet. Temperatur nedre del av tank

Varmtvannskapasitet. Temperatur nedre del av tank Varmtvann 1. Varmtvann CTC EcoZenith har sammenlagt ca. 40 meter med kamflenscoiler av kobber for beredning av varmt forbruksvann. Disse forvarmer vannet i den nedre delen av tanken og går deretter gjennom

Detaljer

FDV-DOKUMENTASJON. NOBB 471 97 795 NRF 820 08 85 CTC EcoZenith i 250 230V

FDV-DOKUMENTASJON. NOBB 471 97 795 NRF 820 08 85 CTC EcoZenith i 250 230V CTC FerroFil AS, 2150 Årnes www.ctc.no FDV-DOKUMENTASJON NOBB 471 97 795 NRF 820 08 85 i 250 230V Varegr. 3022001 kjeler Du har nettopp kjøpt en, som vi håper du vil bli svært fornøyd med. På de neste

Detaljer

ctc EcoAir V3 Feilmeldinger / Utbedringer ctc FerroFil AS

ctc EcoAir V3 Feilmeldinger / Utbedringer ctc FerroFil AS ctc EcoAir er konstruert for å gi en pålitlig drift og en høy komfort, samt at den har en lang levetid. Her får du ulike tips som kan være til hjelp og veiledning ved eventuelle driftsforstyrrelser. ctc

Detaljer

CTC Eco El El.kjele med varmtvannsberedning Funksjon - Drift og Vedlikehold

CTC Eco El El.kjele med varmtvannsberedning Funksjon - Drift og Vedlikehold CTC Eco El El.kjele med varmtvannsberedning Funksjon - Drift og Vedlikehold WWW.ctcferrofil.no Aug. - 05 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler

Detaljer

SILENCIO EL TERMOSTAT

SILENCIO EL TERMOSTAT SILENCIO EL TERMOSTAT Dobbelt følersystem Termostaten har to innebygde følere. Den ene måler temperaturen i rommet, mens den andre regulerer temperaturen i gulvet. Termostatens innstillinger kan du endre

Detaljer

CTC EcoZenith i250. Systemtank. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC EcoZenith i250. Systemtank. Funksjon - Drift - Vedlikehold i250 Systemtank Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Sept. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller

Detaljer

Menyoversikt. 0.0 time 12 ºC 21,5 ºC 22,3 ºC 42 ºC 2 ºC 34 ºC -1 ºC. CTC EcoZenith i550 Pro Tirsdag 08:45 22,4 C (23,5) Romtemperatur.

Menyoversikt. 0.0 time 12 ºC 21,5 ºC 22,3 ºC 42 ºC 2 ºC 34 ºC -1 ºC. CTC EcoZenith i550 Pro Tirsdag 08:45 22,4 C (23,5) Romtemperatur. Menyer Menyoversikt 1-9 Detaljbeskrivelse menyer 10 Romtemperatur 11 Nattsenking av temperatur 12 Ferie 12 Varmtvann 13 Driftsinfo 14 Driftsinfo EcoZenith 15-16 Driftsinfo varmesystem 1-3 16 Detaljert

Detaljer

CTC Eco Logic EXT Styresystem for Varmepumper Funksjon - Drift og Vedlikehold

CTC Eco Logic EXT Styresystem for Varmepumper Funksjon - Drift og Vedlikehold CTC Eco Logic EXT Styresystem for Varmepumper Funksjon - Drift og Vedlikehold CE 0461/EF 1051/5255 www.ctc.no Sept. - 09 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet

Detaljer

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC Trådløs romføler Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Jan. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller

Detaljer

FDV-DOKUMENTASJON. NOBB 471 97 761 NRF 880 08 82 CTC EcoHeat 408 230V

FDV-DOKUMENTASJON. NOBB 471 97 761 NRF 880 08 82 CTC EcoHeat 408 230V CTC FerroFil AS, 2150 Årnes www.ctc.no FDV-DOKUMENTASJON NOBB 471 97 761 NRF 880 08 82 230V Varegr. 3016200 Varmepumpe væske -vann Du har nettopp kjøpt en CTC EcoHeat 400, som vi håper du vil bli svært

Detaljer

CTC Eco Air Varmepumpe Luft / Vann Funksjon - Drift og Vedlikehold

CTC Eco Air Varmepumpe Luft / Vann Funksjon - Drift og Vedlikehold CTC Eco Air Varmepumpe Luft / Vann Funksjon - Drift og Vedlikehold CE 0461/EF 1051/5255 www.ctc.no Okt. - 06 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller

Detaljer

Shuntautomatikk RVD 120

Shuntautomatikk RVD 120 Shuntautomatikk Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no April 2013 CTC Ferrofil AS Hovedkontor: Runnibakken 7 2150 Årnes Tlf.: 6390 4000 Fax.:6390 4001 www.ctc.no firmapost@ctc.no Avdeling Oslo, Akershus

Detaljer

161 504 33-2 2015-08-11. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoZenith i250

161 504 33-2 2015-08-11. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoZenith i250 161 504 33-2 2015-08-11 Providing sustainable energy solutions worldwide Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoZenith i250 Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoZenith i250 161 504 33-2

Detaljer

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC GSi 12. Modulerende bergvarmepumpe. Providing sustainable energy solutions worldwide

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC GSi 12. Modulerende bergvarmepumpe. Providing sustainable energy solutions worldwide 161 504 34-1 2015-08-12 Providing sustainable energy solutions worldwide Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC GSi 12 Modulerende bergvarmepumpe Demontering kjølemodul 1. Løsne kjølemodulens strømkontakt

Detaljer

CTC Eco Heat Varmepumpe med varmtvannsberedning Funksjon - Drift og Vedlikehold

CTC Eco Heat Varmepumpe med varmtvannsberedning Funksjon - Drift og Vedlikehold CTC Eco Heat Varmepumpe med varmtvannsberedning Funksjon - Drift og Vedlikehold WWW.ctcferrofil.no Aug. 05 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller

Detaljer

MP.com Isvannsaggregat

MP.com Isvannsaggregat MP.com Isvannsaggregat Kort brukerveiledning Mikroprosessor styringssystem for RC EASY/COLDPACK med nytt display Beskrivelse av regulatoren De forskjellige reguleringsfunksjoner er beskrevet nedenfor,

Detaljer

BRUKSANVISNING EASYSTART TIMER MONTERINGSANVISNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING KORT VEILEDNING

BRUKSANVISNING EASYSTART TIMER MONTERINGSANVISNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING KORT VEILEDNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING EASYSTART TIMER NO BRUKSANVISNING KORT VEILEDNING MONTERINGSANVISNING BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT VARMEAPPARATER FOR KJØRETØYER

Detaljer

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3.

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3. ASU-4 Kode Beskrivelse Fabrikk Bruker innst. innstillinger ASU-4 1.00 Alarmsentral id.: (21 = ASU-4) 21 21 1.01 Software versjon nummer 2.08 2.08 1.13 Tidsforsinkelse på sirene ved alarm kontakt 10 sekund...

Detaljer

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoZenith i250. Providing sustainable energy solutions worldwide

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoZenith i250. Providing sustainable energy solutions worldwide 161 504 40-1 2015-11-25 Providing sustainable energy solutions worldwide Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoZenith i250 VIKTIG LES NØYE FØR BRUK OPPBEVAR TIL FREMTIDIG BRUK Installasjons-

Detaljer

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC GSi 12. Modulerende bergvarmepumpe. Providing sustainable energy solutions worldwide

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC GSi 12. Modulerende bergvarmepumpe. Providing sustainable energy solutions worldwide 161 504 34-3 2015-09-15 Providing sustainable energy solutions worldwide Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC GSi 12 Modulerende bergvarmepumpe Demontering kjølemodul GSi 12! Inngrep i produktets

Detaljer

Monteringsalternativer CTC EcoZenith I 550

Monteringsalternativer CTC EcoZenith I 550 Monteringsalternativer CTC EcoZenith Radiatorsystemer Varmepumper Buffertanker Varmtvann Solvarme Spissvarme Vedkjele Svømmebasseng EcoZenith - Radiatorsystem Se også Meny Radiatorsystem i avsnitt Detaljbeskrivelse

Detaljer

Installasjon. Shuntautomatikk BAS FORENKLET MONTERING. Monteres på vegg eller felles inn i kjelens panel, der hvor det er tilrettelagt for det.

Installasjon. Shuntautomatikk BAS FORENKLET MONTERING. Monteres på vegg eller felles inn i kjelens panel, der hvor det er tilrettelagt for det. Installasjon Shuntautomatikk BAS FORENKLET ONTERING Sentral RVA 46: Turføler QAD 22 / 26: Uteføler QAC 31 / 32: onteres på vegg eller felles inn i kjelens panel, der hvor det er tilrettelagt for det. Spennes

Detaljer

Shuntet system ( system 1 ) Varmesystem ctc EcoAir med styring fra ctc EcoLogic EXT

Shuntet system ( system 1 ) Varmesystem ctc EcoAir med styring fra ctc EcoLogic EXT Shuntet system ( system 1 ) Varmesystem med styring fra Denne anslutningen velges om den eksisterende kjelen har shuntventil, det vil si at kjelen inneholder et vannvolum med konstant høyere temperaturen

Detaljer

Brukerveiledning. Koblingsur. Varenr: 320 061

Brukerveiledning. Koblingsur. Varenr: 320 061 Brukerveiledning Koblingsur Varenr: 320 061 Innhold Hva er koblingsur... 3 Programmering... 3 Dato og klokkeslett:... 3 Innkoblingstid og utkoblingstid:... 4 Kontroll av innlagte program... 5 Slette et

Detaljer

Elektroinstallasjon CTC EcoZenith I 550

Elektroinstallasjon CTC EcoZenith I 550 Elektroinstallasjon CTC EcoZenith Mars 2013 Oversikt motorer, pumper og følere Elektroinstallasjon 1 ( 59 ) Shuntmotor 2 ( 54 ) Vekselventil VP inn 2 ( 55 ) Vekselventil VP ut 3 ( 36 ) Radiatorpumpe 1

Detaljer

CTC FerroModul Storberedersystem

CTC FerroModul Storberedersystem Storberedersystem D Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Aug. 2012 system D system D er velkjent for mange. Som pioner i utviklingen av større varmtvannssystemer, lanserte denne løsningen på slutten

Detaljer

Installasjon CTC Eco Heat CTC Ferrofil A/S

Installasjon CTC Eco Heat CTC Ferrofil A/S 52 Installasjon CTC Eco Heat CTC Ferrofil A/S Mål og anslutninger 9 597 321 191 1797 7 8 1 3 2 4 10 5 6 343 423 7 8 596 1692 68 55 112 111 619 1 Ekspansjonsanslutning Rp 3 / 4 2 Kaldtvannsanslutning Ø

Detaljer

Startside. CTC EcoLogic Pro. Side 2 Varmtvann Innstillinger for varmtvannsproduksjonen. Side 3

Startside. CTC EcoLogic Pro. Side 2 Varmtvann Innstillinger for varmtvannsproduksjonen. Side 3 Detaljbeskrivelse menyer På den oversiktlige styringsenheten gjøres alle innstillinger direkte på skjermen. De store ikonene fungerer som knapper på touchdisplayet. Her vises også informasjon om drift

Detaljer

Romtermostatens brukerveiledning. For brukeren. Romtermostatens brukerveiledning. geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1

Romtermostatens brukerveiledning. For brukeren. Romtermostatens brukerveiledning. geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1 Romtermostatens brukerveiledning For brukeren Romtermostatens brukerveiledning geotherm VWL 451 VWL 651 VWL 751 VWL 1251 VWL 1551 NO INNHOLDSFORTEGNELSE HVORDAN BRUKE APPARATET DITT 1 Bruk av apparatet...2

Detaljer

Oversikt sluttkunde. CTC GSi 12. Innemodul med varmepumpestyring

Oversikt sluttkunde. CTC GSi 12. Innemodul med varmepumpestyring 16150451-1 2017-02-14 Oversikt sluttkunde Innemodul med varmepumpestyring 1. Signer sjekkliste installasjon. 2. Serienummer bak berøringsskjerm. 3. Luft radiatorsystem og produkter, ca. en måned etter

Detaljer

DVCompact. Kompaktaggregat

DVCompact. Kompaktaggregat Kompaktaggregat -NO 14-04-2011V.A002 1 Systeminnstillinger Generelt Systemairs aggregater testes på fabrikken før levering. Automatikken er fabrikkinnstilt, og et testdokument følger aggregatleveransen.

Detaljer

FDV-DOKUMENTASJON. NOBB NRF CTC EcoLogic PRO/Family

FDV-DOKUMENTASJON. NOBB NRF CTC EcoLogic PRO/Family CTC FerroFil AS, 2150 Årnes www.ctc.no FDV-DOKUMENTASJON NOBB 465 79 873 NRF 820 08 65 Varegr. 3046300 Romregulering varme Varmesystem kan styre opptil fire varmesystemer* med romfølere; f.eks. to radiatorkretser

Detaljer

Varmepumper og skap for varmeanlegg

Varmepumper og skap for varmeanlegg Varmepumper og skap for varmeanlegg Innhold Nibe avtrekksvarmepumpe... 3 Display enhet... 4 Meny... 5 Hvordan manøvrere i menyene... 6 Funksjon varme... 6 Hvordan øke eller minske tilgjengelig mengde varmtvann...

Detaljer

Brukerveiledning. Koblingsur. Art.nr RevB NO

Brukerveiledning. Koblingsur. Art.nr RevB NO Brukerveiledning Koblingsur Art.nr 320061 RevB NO Innhold Hva er et koblingsur... 3 Programmering... 3 Dato og klokkeslett... 4 Innkoblingstid og utkoblingstid... 4 Kontroll av innlagte program... 5 Slette

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Senterplate for persienne styring med timer standard Art.-nr. :.. 5232 ST..

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Senterplate for persienne styring med timer standard Art.-nr. :.. 5232 ST.. Art.-nr. :.. 5232 ST.. Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

CTC SMS. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC SMS. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC SMS Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Jan. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller direkte

Detaljer

BRUKERMANUAL Inverterstyrt luft - Vann varmepumpe når driftsikkerhet og energisparing teller

BRUKERMANUAL Inverterstyrt luft - Vann varmepumpe når driftsikkerhet og energisparing teller BRUKERMANUAL Inverterstyrt luft - Vann varmepumpe når driftsikkerhet og energisparing teller Brukermanual Polar Comfort Multisystem er et luft/vann varmepumpesystem som dekker ditt behov for oppvarming

Detaljer

Del 2 CTC EcoLogic. System 1-6. Pro / Family. www.ctc.no April 2013. Brinekrets. Frikjøling Solkollektorer. Viftekonvektor. Varmesystem 4.

Del 2 CTC EcoLogic. System 1-6. Pro / Family. www.ctc.no April 2013. Brinekrets. Frikjøling Solkollektorer. Viftekonvektor. Varmesystem 4. Del 2 CTC EcoLogic Pro / Family System 1-6 Brinekrets Frikjøling Solkollektorer Viftekonvektor Varmesystem 4 Varmtvannssystem Buffertank Varmesystem 3 Alternativ A Varmesystem 2 VP A1 Varmesystem 1 Tilskuddsvarme

Detaljer

BRUKER- VEILEDNING ICAS. Hestia 915 Ver.4.4

BRUKER- VEILEDNING ICAS. Hestia 915 Ver.4.4 BRUKER- VEILEDNING Hestia 915 Ver.4.4 Hestia er navnet på en Gresk gudinne som symboliserer fred og velvære. Hestia er også navnet på dette systemet som vi mener vil bringe deg fred og velvære. H-915 rev.4.4

Detaljer

161 504 32-1 2015-04-23. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoLogic Pro/Family

161 504 32-1 2015-04-23. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoLogic Pro/Family 161 504 32-1 2015-04-23 Providing sustainable energy solutions worldwide Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoLogic Pro/Family Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoLogic Pro/Family

Detaljer

TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL

TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL Denne aircond. bruker det miljøvennelige kuldemedie R0A SAMMENDRAG - Installasjonssted........................................................ - Elektriske

Detaljer

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoHeat 400. Modell 406 I 408 I 410 I V 3N~/ 230V 3~

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoHeat 400. Modell 406 I 408 I 410 I V 3N~/ 230V 3~ 161 504 30-7 Providing sustainable energy solutions worldwide Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoHeat 400 Modell 406 I 408 I 410 I 412 400V 3N~/ 230V 3~ VIKTIG LES NØYE FØR BRUK OPPBEVAR TIL

Detaljer

Teknisk spesifikasjon:

Teknisk spesifikasjon: Digital Thermostat EP16 Elektronisk termostat, 2-pol, 16A m/gulv- og innebygget føler, samt temperaturbegrenser. Termostaten har innebygget dag- og natt senkning. Teknisk spesifikasjon: Driftsspenning

Detaljer

Elektroinstallasjon. CTC EcoLogic Pro

Elektroinstallasjon. CTC EcoLogic Pro Elektroinstallasjon 1 2 Installasjon og omkobling i CTC EcoLogic skal utføres av autorisert elinstallatør. All trekking av ledninger skal gjøres iht. gjeldende bestemmelser. Utstyret skal foregås av allpolet

Detaljer

Regulator for elektrokjeler. type: 901315

Regulator for elektrokjeler. type: 901315 Bruksanvisning Regulator for elektrokjeler type: 901315 Regulator for elektrokjeler etter 2010 Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no INNHOLD Innledning...3

Detaljer

94205N-03 2009-10 FLEXIT CI 1000. Brukerveiledning. Håndterminal

94205N-03 2009-10 FLEXIT CI 1000. Brukerveiledning. Håndterminal 94205N-03 2009-10 FLEXIT CI 1000 Brukerveiledning Håndterminal Innhold 1. Knapper og funksjoner... 3 2. Betjening av håndterminalen...4 Innstillinger 2.1 Språk... 5 2.2 Dagprogram... 5 2.3 Ukeprogram...

Detaljer

1. Innlogging. 1.1 Beskrivelse. 1.2 Aksjoner

1. Innlogging. 1.1 Beskrivelse. 1.2 Aksjoner Innlogging 2 1. Innlogging 1.1 Beskrivelse Ved oppstart av Smartly applikasjonen så vil du komme til et innloggingsvindu. Du kan logge inn her for å få tilgang til tilgjengelige tjenester som du har til

Detaljer

MCD5-1999-MHP1 Bruksanvisning

MCD5-1999-MHP1 Bruksanvisning 67619 3/16 ALA MCD5-1999-MHP1 Bruksanvisning WWW.MICRO-MATIC.NO Innhold Menyoversikt 3 Innledning 4 Oppstartsveiviser 1/2 5 Oppstartsveiviser 2/2 6 Vanlig bruksmåte 7 Bekreft/Tilbake/Avbryt 8 Ikoner 1/2

Detaljer

CTC EcoLogics konstruksjon og funksjon

CTC EcoLogics konstruksjon og funksjon CTC EcoLogics konstruksjon og funksjon I dette kaptlet skal vi se på hovedkomponentene og delsystemene som i ulike konfigurasjoner inngår i de seks hovedsystemene (EcoLogic system 1-6). Hvis du ønsker

Detaljer

Del 1 CTC EcoLogic. Pro / Family. Styresystem varmepumper. Funksjon - Drift - Vedlikehold

Del 1 CTC EcoLogic. Pro / Family. Styresystem varmepumper. Funksjon - Drift - Vedlikehold Del 1 CTC EcoLogic Pro / Family Styresystem varmepumper Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no April 2013 Leveres i Norge av: CTC FerroFil AS Runnibakken 7 2150 Årnes TLF.: 6390 4000 Fax.: 6390 4001

Detaljer

Bruks- og installasjonsveiledning

Bruks- og installasjonsveiledning Bruks- og installasjonsveiledning Laddomat 31 Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no Laddomat 31 Laddomat 31 regulerer automatisk ladningen mellom hovedtanken

Detaljer

Roth Touchline + app til Android og ios

Roth Touchline + app til Android og ios til Android og ios Brukerveiledning Living full of energy 1/7 Gratulerer med din nye Roth Touchline+ app Roth Touchline + app for Android og ios gir mulighet for å regulere ditt Roth Touchline gulvvarmesystem

Detaljer

Roth Touchline + app til Android og ios

Roth Touchline + app til Android og ios til Android og ios Brukerveiledning Living full of energy 1/7 Gratulerer med din nye Roth Touchline+ app Roth Touchline + app for Android og ios gir mulighet for å regulere ditt Roth Touchline gulvvarmesystem

Detaljer

Driftsinstruks. Styring varmepumpe og elkjele. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

Driftsinstruks. Styring varmepumpe og elkjele. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! Driftsinstruks Styring varmepumpe og elkjele Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no w w w. n e. n o Innhold Dokumentasjon... 2 Brukerveiledning.... 3 Brukerens ansvar...

Detaljer

manual for Innstilling av nattsenkning gulvvarme

manual for Innstilling av nattsenkning gulvvarme manual for Innstilling av nattsenkning gulvvarme Inverterstyrt luft - Vann varmepumpe når driftsikkerhet og energisparing teller 2. Navn og beskrivelse 1. Start/Stopp knapp Trykk for start og trykk igjen

Detaljer

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL?

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL? Ditt ekstra minne Du har nettopp kjøpt den talende hjelpen for din hukommelse. For fullstendig tilfredshet med apparatet, vennligst les nøye gjennom denne bruksanvisningen. HVA BRUKES TIL? MEM-X er det

Detaljer

TERMO-Blok Med Elektronisk Panel Type C

TERMO-Blok Med Elektronisk Panel Type C TERMO-Blok Med Elektronisk Panel Type C Driftsinstruksjon Sept.2012 side 1 Elektronisk kontroll panel - type C. Type C ute temperatur kompensator 1. Display Visning av temperatur til + 99 o C (over +99

Detaljer

Brukerhåndbok HØIAX Freedom VPM

Brukerhåndbok HØIAX Freedom VPM Brukerhåndbok Bergvarmepumpe LEK AHB NO 0950-1 031448 En detaljert forklaring av knappenes funksjoner finner du på side 8. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side side

Detaljer

SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET

SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET RAW SpeedSonic.dk RESET / EL START / STOP MODE / SET NEXT / SAVE Gratulerer med den nye Speed Sonic-sportsklokken! Speed Sonic-klokken er utviklet for å motivere deg og vise deg veien til bedre resultater.

Detaljer

Regulator for elektrokjeler. type: 901315

Regulator for elektrokjeler. type: 901315 Bruksanvisning Regulator for elektrokjeler type: 901315 Regulator for elektrokjeler 2008-2010 Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no INNHOLD Innledning...3

Detaljer

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data:

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data: ASU-4 alarmsystem Tekniske data: Strømtilførsel Strømforbruk Dimensjoner Materiale Vekt IP-klasse Omgivelsestemperatur Monteringsmiljø 230Vac 50/60Hz 15 VA H xb X D = 300 x 230 x 120 mm (inkludert montringsbrakett)

Detaljer

Varmepumper og skap for varmeanlegg

Varmepumper og skap for varmeanlegg Varmepumper og skap for varmeanlegg Innhold Nibe avtrekksvarmepumpe... 3 Display enhet... 4 Meny... 5 Funksjon varme... 5 Bytte / vaske filter... 6 Hvis denne skjermen dukker opp etter start... 6 Fordelingsskap

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR OSO VILLASENTRAL FOR FJERNVARME

BRUKERVEILEDNING FOR OSO VILLASENTRAL FOR FJERNVARME BRUKERVEILEDNING FOR OSO VILLASENTRAL FOR FJERNVARME INNHOLD Oversiktstegning villasentral side 2 Prinsippskisse villasentral side 3 Igangsetting side 4 Innstilling side 5 Drift side 8 Aksjon ved feil

Detaljer

Elektroskjemaer CTC Eco Logic CTC Ferrofil A/S

Elektroskjemaer CTC Eco Logic CTC Ferrofil A/S CTC Eco Logic s konstruksjon Bildene nedenfor viser Eco Logi s oppbygning og viktige komponenter vedrørende installasjonen. C I B. innkobling av matekabel 0V / 00V fra sikringsskap. B. Kontaktor for varmepumpens

Detaljer

Informasjon om varme til bolig & næring

Informasjon om varme til bolig & næring Informasjon om varme til bolig & næring Generelt om varme fra Lyse Boligen din er tilknyttet Lyses fjernvarmenett. Varmen fra Lyse vil sørge for at du i mange år fremover nyter godt av en miljøvennlig

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne motoren pakken på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten

Detaljer

94164-02 2004-06 SP405. Brukerveiledning. Ukeur. Ta vare på denne veiledningen for fremtidig bruk

94164-02 2004-06 SP405. Brukerveiledning. Ukeur. Ta vare på denne veiledningen for fremtidig bruk 94164-02 2004-06 SP405 Brukerveiledning Ukeur Ta vare på denne veiledningen for fremtidig bruk Innhold 1 Innledning...2 1.1 Sammenkobling av SP405/eksisterende styringspanel...2 2 Den første tilkobling...3

Detaljer

LK Shunt 2/3-2,5. 1. Turledning fra primærkrets Kuleventil med klemringskupling Cu 22. Alternativt kan medpakket adapter ¾ innvendig gjenge anvendes.

LK Shunt 2/3-2,5. 1. Turledning fra primærkrets Kuleventil med klemringskupling Cu 22. Alternativt kan medpakket adapter ¾ innvendig gjenge anvendes. LK Shunt /-, Utførelse LK Shunt /-, (NRF 86 67) er beregnet for systemer med hovedpumpe og er ved levering utstyrt med hendel på styreventilen. Shunten kan monteres både i høyre- og venstreutgave. Vær

Detaljer

Tekniske spesifikasjoner CTC V35-2 SYSTEM CTC Ferrofil A/S SYSTEMBESKRIVELSE

Tekniske spesifikasjoner CTC V35-2 SYSTEM CTC Ferrofil A/S SYSTEMBESKRIVELSE SYSTEMBESKRIVELSE CTC SYSTEM V 35-2 er et akkumuleringssystem for vedfyring. Den varmeenergi som skapes ved vedfyring, overføres via kjelevannet til akkumulatortankene og lagres der. Gjennom å utnytte

Detaljer

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoZenith i550 Pro. Providing sustainable energy solutions worldwide

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoZenith i550 Pro. Providing sustainable energy solutions worldwide 161 504 31-4 2015-11-04 Providing sustainable energy solutions worldwide Installasjons- og vedlikeholdsanvisning VIKTIG LES NØYE FØR BRUK OPPBEVAR TIL FREMTIDIG BRUK Installasjons- og vedlikeholdsanvisning

Detaljer

ctc EcoAir V3 ctc FerroFil AS

ctc EcoAir V3 ctc FerroFil AS Installasjonen og omkobling i varmepumpen skal bare utføres av autorisert installatør. All lednings trekking skal utføres i h.t. gjeldende bestemmelser. Kjelen er ferdig internt koblet fra fabrikk. Mating

Detaljer

Brukerveiledning Aventa mc:floor regulerings- og energimålingssystem for vannbåren gulvvarme

Brukerveiledning Aventa mc:floor regulerings- og energimålingssystem for vannbåren gulvvarme 1. Innledning 2 2. Funksjoner i mc:floor 2 Gulvvarmeregulering 2 Innebygget energimåling 2 Innebygget telleverk for varmtvann og elektrisitet 3 Spesialfunksjoner 3 3. Menysystem 3 Hovedmeny 4 Endre temperatur

Detaljer

Bruksanvisning Chronopass STK PO/PL (tidsinnstiller/sender) og Interface STM PO/PL (Mottaker)

Bruksanvisning Chronopass STK PO/PL (tidsinnstiller/sender) og Interface STM PO/PL (Mottaker) Bruksanvisning Chronopass STK PO/PL (tidsinnstiller/sender) og Interface STM PO/PL (Mottaker) WWW.WILFA.COM Bruksanvisning for installering og bruk; beholdes av brukeren Apparatet du nettopp har kjøpt

Detaljer

Elektroinstallasjon. Elektroinstallasjon 400V 3N~

Elektroinstallasjon. Elektroinstallasjon 400V 3N~ Elektroinstallasjon Installasjon og omkobling i i250 skal utføres av autorisert elinstallatør. All trekking av ledninger skal gjøres iht. gjeldende bestemmelser. Kjelen er internt ferdigkoblet fra fabrikken

Detaljer

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoZenith i V 3N~/ 230V 1N~/ 230V 3~ Providing sustainable energy solutions worldwide

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoZenith i V 3N~/ 230V 1N~/ 230V 3~ Providing sustainable energy solutions worldwide 161 504 40-4 Providing sustainable energy solutions worldwide Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoZenith i250 400V 3N~/ 230V 1N~/ 230V 3~ VIKTIG LES NØYE FØR BRUK OPPBEVAR TIL FREMTIDIG BRUK

Detaljer

Elektroinstallasjon i550

Elektroinstallasjon i550 Elektroinstallasjon i550 Elektroinstallasjon 1 Elektriske komponenters plassering 2-3 Matestrøm varmepumpe 4 Pumper 5-10 Shuntventiler 10 Vekselventiler 11-12 Følere 13-18 Installasjon elkolbe 19 Installasjon

Detaljer

Instabus tidsbrytermodul 2-kanal Bruksanvisning

Instabus tidsbrytermodul 2-kanal Bruksanvisning N Instabus tidsbrytermodul 2-kanal Bruksanvisning 1 Sentral styring av lys og apparater Med Instabus tidsbrytermodul 2-kanal får du en fleksibel styring av flere lamper eller apparater. Bare med en eneste

Detaljer

Wireless Clickkit Quickguide

Wireless Clickkit Quickguide NO Wireless Clickkit Quickguide Knapper og display...1 Slå termostat av/på...2 Stille inn klokke...2 Stille inn gulvtemperatur...3 Lese gjeldende temperatur...3 Frostbeskyttelse...4 Aktivere og stille

Detaljer

luft/vann varmepumpe Garantert drift ned til -25 C Kan levere 10,1 kw ved -20 C Patentert Zubadan teknikk

luft/vann varmepumpe Garantert drift ned til -25 C Kan levere 10,1 kw ved -20 C Patentert Zubadan teknikk Revolusjonerende luft/vann varmepumpe Garantert drift ned til -25 C Kan levere 10,1 kw ved -20 C Patentert Zubadan teknikk Ecodan luft/vann varmepumpen er utviklet og patentert i Japan av Mitsubishi Electric.

Detaljer

TERMINA TR 611 top2. TR 622 top2. Monterings-och bruksanvisning 1 Kopplingsur. Asennus- ja käyttöohje 15 Kellokytkin

TERMINA TR 611 top2. TR 622 top2. Monterings-och bruksanvisning 1 Kopplingsur. Asennus- ja käyttöohje 15 Kellokytkin 2 2 309 258 03 TERMINA TR 611 top2 TR 622 top2 Ext 0,5mm - 2,5mm 2 8mm 230-240V~ 50-60Hz R 10a - 30T Ext 1 4 5 6 C2 Ext 2 N 611 0 101 622 0 101 0 6 12 18 24 top2 0 6 12 18 24 top2 Monterings-och bruksanvisning

Detaljer