Styresystemet. Display. CTC EcoHeat 300

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styresystemet. Display. CTC EcoHeat 300"

Transkript

1 Styresystemet På det oversiktlige betjeningspanelet gjøres alle innstillingene direkte på skjermen. De store ikonene fungerer som knapper på berøringsdisplayet. Her vises også informasjon om drift og temperaturer. Du kan enkelt gå inn i de ulike menyene for å finne informasjon om driften eller stille inn egne verdier. Display Her følger en hurtigforklaring av navigasjonsknappene. Du finner mer informasjon i kapitlet Detaljbeskrivelse menyer. Her følger en hurtigforklaring av navigasjonsknappene. Du finner mer informasjon i kapitlet Detaljbeskrivelse menyer. Romtemperatur Innstillinger for å øke eller senke temperaturen inne samt for å planlegge temperaturendringer. Varmtvann Innstillinger for varmtvannsproduksjonen. Driftsinfo Her vises aktuelle driftsdata for både varmesystemet og varmepumpen. Her finner du også historiske driftsdata. Avansert Her gjøres innstillinger og service av varmesystemet av installatøren. 1

2 Hjem Med Hjem-knappen går du tilbake til normalvisningsmenyen Retur Med Retur-knappen går du tilbake til forrige nivå. Piler opp/ned Pilknappene flytter markøren opp eller ned. OK Med OK-knappen markerer og bekrefter du tekst og valg i menyene. Pluss/minus Med pluss/minus-knappene øker eller reduserer du verdier Nattsenking Her programmerer du nattsenking hvis dette er valgt. Tid & språk Innstilling av dato, tid og ønsket menyspråk. Innstillinger Innstilling av varmepumpens og systemets drift gjøres vanligvis av installatøren. Definere system Varmesystemets oppbygning kan stilles inn / endres her. Service Avanserte innstillinger utføres av faglært person. Tid Innstilling av tid og dato. Språk Innstilling av menyspråk. Ferie Permanent senking av romtemperaturen kan gjøres her, f.eks. i ferien når huset er ubebodd. Ukeskjema Senking av temperaturen over flere dager f.eks. hvis man ukependler. Historisk driftinfo Visning av lagrede data tilbake i tid. Driftinfo kompressor Driftsinformasjon om kompressoren og dens deler. 2

3 Detaljbeskrivelse menyer Fabrikkinnstillinger Produktet leveres med innstilte fabrikkverdier som tilsvarer et normalt hus med et normalt radiatorsystem. Disse verdiene kan enkelt endres ved behov, spesiell kontroll bør utføres av husparametre. Få hjelp av installatøren til å angir riktige verdier. Følgende grunnverdier leveres fra fabrikken: Nattsenking: Kompressor: Temperatur eldel: Romføler: Fra (fast dagtemperatur) Sperret 40 C (lav verdi anbefales) Elkjele maks kw: 5,5 Forsinkelse av tilskuddsvarme 180 minutter (shunt): Hovedsikring: 20 A Ekstra varmtvann: Nei (hvis Ja velges aktiveres tid 120 min, ikke planlagt tid) Husparametre: Helning = 50 Justering = 0 Nei Hovedmeny / normalvisningsmeny Denne menyen er systemets normalvisningsmeny. Her vises en oversikt over den aktuelle driftsinformasjonen. Hvis det ikke trykkes på en knapp innen 10 minutter, går systemet tilbake til å vise dette menybildet. Alle andre menyer kan nås herfra. Romtemperatur Radiatorsystem 1 Hvis radiatorsystem 1 er definert, vises den aktuelle romtemperaturen her. Romtemperatur Radiatorsystem 2 Hvis radiatorsystem 2 er definert, vises den aktuelle romtemperaturen her. Tanktemperatur Her vises den aktuelle varmtvannstemperaturen i den øvre delen av tanken. Utetemperatur Her vises den aktuelle utetemperaturen. 3

4 Romtemperatur Her stiller du inn ønsket romtemperatur. Bruk pluss- og minusknappene til å angi den ønskede temperaturen, den såkalte børverdien, i parentesen. Foran parantesen ser du den aktuelle verdien. Hvis det er installert to radiatorsystemer, vises begge her. Hvis du vil ha planlagt senking av temperatur, kan du gå videre til undermenyene Nattsenking eller Ferie. Innstilling av romtemperatur uten romføler Hvis det ikke er installert romfølere (valgt i menyen Innstillinger), kan du justere romtemperaturen her ved hjelp av en prosentsats som viser en del av det innstillbare området. Hvis dette området ikke strekker til, må du justere grunninnstillingen under Meny Avansert / Innstillinger/Radiatorsystem. Endre små trinn om gangen (ca. 2 3 trinn), og vent på resultatet (ca. 1 døgn) da det er en treghet i systemet. Det kan være nødvendig med flere justeringer ved ulike utetemperaturer, men du vil etter hvert få en riktig innstilling som ikke trenger endres. Eksemplet ovenfor viser at romtemperaturen er 22,4 C, men ønsket verdi (innstilt verdi) er 23,5 C. Eksemplet ovenfor viser drift uten romføler. Verdien i parentes viser %-satsen. Med pluss- og minusknappene kan du finjustere systemets grunninnstilling. Eksemplet ovenfor viser drift med to radiatorsystemer. Radiatorsystem 1 med romføler og radiatorsystem 2 uten romføler.! Radiatorenes termostater må alltid være helt åpne og velfungerende ved innjustering av systemet. 4

5 Temperaturer nattsenking I denne menyen aktiverer og stiller du inn nattsenking av temperaturen. Nattsenking innebærer at man senker temperaturen inne i planlagte perioder, f.eks. om natten eller når man er på jobb. Verdien som temperaturen senkes med Romstemp senkes angis under Meny Avansert / Innstillinger / Radiatorsystem/ Fabrikkverdi: -2 C. Alternativene er Av, Dag for dag eller Blokk. Ved valg Av skjer ingen senking. Menyen Dag for dag I denne menyen planlegges ukens dager. Planen gjentas uke etter uke. På mandagsmorgenen kl 6 økes temperaturen til den normale, kl 9 senkes den til innstilt nattsenkingstemperatur. Kl 18 økes temperaturen igjen, til kl 21 når nattsenkingen igjen senker temperaturen.! Nattsenking med en varmepumpe er en komfortinnstilling, som i praksis ikke gir redusert energiforbruk. Tiden som stilles inn, er når man vil ha normaltemperatur. Nattsenking er aktivert for den øvrige tiden. Blokk I denne menyen kan man stille inn senking flere dager i uken, f.eks. hvis man jobber utenbys på hverdagene og er hjemme i helgene. På søndagen kl 22 senkes temperaturen med innstilt verdi på Romstemp senkes. På fredag kl 14 økes temperaturen til innstilt verdi igjen. Ferie Her angir man hvor mange dager man vil ha fast senking av den innstilte nattsenkingstemperaturen. For eksempel hvis man reiser på ferie. Man kan angi opptil 250 dager. Tiden begynner å gå fra det øyeblikket du gjør innstillingen! Verdien som temperaturen senkes med. Romstemp senkes angis under Meny Avansert / Innstillinger / Radiatorsystem / Fabrikkverdi: -2 C. 5

6 Varmtvann Her stiller du inn ønsket varmtvannskomfort og midlertidig ekstra varmtvann. Temperatur Her gjør man innstillinger som gjelder for normaldrift av varmepumpen. Det finnes det 3 valgmuligheter: Økonomi Hvis man har lite varmtvannsbehov. Normal Normalt varmtvannsbehov.! Tips: Still gjerne inn Økonomi fra begynnelsen, hvis varmtvannet oppleves som utilstrekkelig, øker du til normal, osv. Komfort Stort varmtvannsbehov. Ekstra varmtvann (På/Av) Her velger du om du vil aktivere funksjonen Ekstra varmtvann. Når funksjonen aktiveres, begynner varmepumpen å produsere ekstra varmtvann umiddelbart. Man kan også planlegge varmtvannsproduksjon til bestemte tider gjennom funksjonen Ukeskjema, noe som anbefales. Eksemplet ovenfor viser at Ekstra varmtvann er På i 3,5 time. Ferie I denne menyen planlegges perioder i ukens dager når man ønsker ekstra varmtvann. Skjemaet gjentas uke etter uke. Bildet viser fabrikkverdier som kan endres. Hvis det ønskes ytterligere perioder en dag, f.eks. om kvelden, programmeres de gjenstående tidene inn. Alternativene er Av eller Dag for dag. Av Ingen planlagt varmtvannsproduksjon. Dag for dag et ukeskjema som du selv programmerer. Brukes hvis du alltid vet når du trenger ekstra varmtvann, f.eks. om morgenen og kvelden. På mandagsmorgenen kl 6 begynner systemet å produsere mer varmtvann frem til kl 9 når temperaturen går tilbake til det normale igjen. Mellom kl 18 og 21 skjer det ytterligere en økning.! Tips: Still inn tiden ca. 1 time tidligere enn du trenger varmtvannet da det tar en viss tid å varme opp vannet. 6

7 Driftsinfo Denne menyen viser aktuelle temperaturer og driftsdata for varmesystemet. Bildet viser inn- og utgående temperaturer fra varmepumpen. Brine inn Øverst til venstre på varmepumpen (2 C) vises aktuell temperatur på brinevæsken fra kollektoren i varmepumpen. Brine retur Verdien nede til venstre (-1 C) er returtemperaturen på brinen tilbake i kollektorslangen. Verdiene varierer i løpet av året, alt etter varmekildens kapasitet og uttatt energi. Tur radiatorer Til høyre på varmepumpen (42 C) vises turtemperaturen ut til husets radiatorer. Avhengig av innstilte parametre og aktuell utetemperatur vil denne verdien variere i løpet av året. Når pumpene er i drift, roterer også symbolene på bildene. Informasjon Trykk på informasjonsknappen for å vise driftsinformasjon om det aktuelle objektet. Aktuell utetemperatur. Viser aktuell utetemperatur Produktet bruker denne verdien til å bestemme ulike driftsdata. Aktuell innetemperatur. Viser aktuell romtemperatur (hvis romfølere er valgt i driften). Hvis det er installert to radiatorsystemer, vises begge. Retur radiatorer Nederst til høyre (34 C) vises returtemperaturen på radiatorvannet som går tilbaka inn i varmepumpen. Alt etter innstilte parametre, radiatorsystemets kapasitet og aktuell utetemperatur vil denne verdien variere under driften. 7

8 Driftsinfo Denne menyen viser aktuelle temperaturer og driftsdata i din EcoHeat. Det første sifferet er den aktuelle driftsverdien, verdien i parentes er børverdien som varmepumpen arbeider mot. Status Viser varmepumpens driftstilstand. De ulike driftstilstandene er: VP øvre tank Varmepumpen varmer den øvre delen av tanken (varmtvannsproduksjon). VP nedre tank Varmepumpen varmer den nedre delen av tanken (varmeproduksjon). Tilskudd + VP Både elkolben og varmepumpen varmer tanken. Tilskudd Elkolben varmer tanken. Tank øvre C Viser temperaturen i den øvre delen av tanken. (Varmtvannslading start) Tank midtre C Viser temperaturen i den nedre delen av den øvre tanken. (Varmtvannslading stopp). Tre verdier skal vises på Strøm når strømtransformatorene er innkoblet og identifisert. Hvis det bare vises ett siffer: koble til alle tre strømtransformatorene. velg deretter i menyen Avansert/Service/ Kontrollere strømfølere.! Det første sifferet er den aktuelle driftsverdien, verdien i parentes er børverdien som varmepumpen arbeider mot.! Den aktuelle verdien på den nedre tanken kan være høyere enn børverdien på den nedre tanken. Dette skyldes at varme fra den øvre tanken går nedover ved lading av den øvre tanken. Tank nedre C Viser temperaturen i den nedre delen av tanken. Turtemperatur C Viser temperaturen ut til husets radiatorer, samt temperaturen som systemet arbeider mot. Avhengig av innstilte parametre og den aktuelle utetemperaturen vil denne verdien variere i løpet av året. Returtemperatur C Viser temperaturen på vannet som kommer tilbake fra radiatorsystemet inn til varmepumpen. Radiatorpumpe Viser radiatorpumpens driftstilstand. 8

9 Shunt Viser om shuntventilen øker (åpner) eller reduserer (stenger) varmen ut til radiatorene. Når riktig temperatur utshuntes, står ventilens motor stille. Forsinkelse shunt En mikrobryter i shuntventilens motor sørger for at tilsatsvarme ikke brukes unødvendig i huset, f.eks. ved lufting eller midlertidig temperaturfall (ute) om natten. Shunten forsinkes den tiden som er valgt før det tas varme fra produktets eldel. Eleffekt kw Viser tilskuddseffekt på elkjelen (0 9,0 kw). Strøm A Viser husets totale strømuttak på de ulike fasene L1/ L2/L3, forutsatt at tre strømfølere (tilbehør) er montert på inngående ledninger til huset. Hvis strømfølere ikke er identifisert, vises bare den høyest belastede fasen. Hvis strømmen overstiger størrelsen på hovedsikringene, reduserer elkjelen automatisk effekten for å beskytte sikringene, f.eks. når det brukes flere effektkrevende apparater i huset. Historisk driftsinfo Varmepumpe I denne menyen vises driftsverdiene for varmepumpen over lengre tid. Total drifttid h Viser total tid produktet har vært spenningssatt. Høyeste turtemperatur C Viser den høyeste temperaturen som er levert til radiatorene. Verdien kan indikere radiatorsystemets / husets temperaturkrav. Jo lavere verdi i vintersesongen, desto bedre er den egnet for varmepumpedrift. 9

10 Driftsinfo Varmesystem Her vises varmesystemets driftinformasjon de siste 24 timene. Lengst til høyre er nåtid, til venstre vises de siste 24 timene. Tiden "ruller" frem. Blå kurve er aktuell utetemperatur. Grønn/rosa kurve er romtemperatur 1 og 2. Rød/grå kurve er turtemperatur 1 og 2 Gul kurve er returtemperaturen til varmepumpen. Driftsinfo kompressor Denne menyen er ment for service og avansert feilsøking. Kompressor (På...Av) Viser om kompressoren er i drift eller ikke. Ladepumpe (På...Av) Viser ladepumpens driftstilstand og sirkulasjon i prosent. Brinepumpe (På...Av) Viser om brinepumpen er i drift eller ikke. VP inn/ut C Viser varmepumpens temperatur på retur eller tur. Strøm L1 Viser strømmen over kompressoren (fase L1). 10

11 Avansert Denne menyen inneholder 4 undermenyer. Tid og språk, Innstillinger, Definere system og Service. Tid og språk inneholder innstillinger for tid og språk for din. Innstillinger brukes både av installatøren og brukeren for innstillinger av systemet. Definere system brukes av installatøren til å definere varmesystemet. Service brukes til feilsøking og diagnose. Her finner man Funksjonstest, Alarmhistorikk, Innstilling kodet, Hurtigstart kompressor og Oppdatere programversjon. Tid og språk Her stiller du inn dato og tid. Klokken beholder innstillingene ved strømbrudd. Sommertid/ vintertid endres automatisk. Innstilling av tid Når grønn rute vises rundt tid, trykker du på OK for å markere den første verdien. Bruk pilene til å angi riktig verdi. Når du trykker på OK igjen, markeres neste verdi. Innstilling av språk Aktuelt språk markeres med en grønn ring. 11

12 Innstillinger Her gjøres innstillinger for husets varmebehov. Det er viktig at denne grunninnstillingen er riktig for nettopp ditt hus. Feilinnstilte verdier kan føre til utilstrekkelig varme eller at det brukes unødvendig mye energi for å varme opp huset. Radiatorsystem 1 ( eller 2 ) Maks turtemp Høyeste temperatur som tillates ut til radiatorene. Med gulvvarme er dette en elektronisk sperre for å beskytte gulvsløyfene. Min turtemp Hvis det ønskes en viss grunnvarme om sommeren i kjeller eller gulvsløyfer, f.eks. i baderom, kan du angi minste tillatte temperatur her. Andre deler av huset bør da stenges av med termostatventiler eller avstengingskraner. Vær klar over at radiatorpumpen vil være i drift hele sommeren. Varme av, ute Grense på utetemperatur når det ikke foreligger varmebehov. Radiatorpumpen stopper og shuntventilen holdes stengt. Radiatorpumpen mosjoneres daglig en kort stund for ikke å sette seg fast. Systemet starter automatisk igjen når det trengs varme. Varme av, tid Forsinkelsestid før radiatorpumpen stopper iht. ovennevnte.! Tips: Les mer om disse innstillingene i kapitlet Husets varmeinnstilling. Helning Helningen angir hvilken temperatur huset trenger ved ulike utetemperaturer. Se mer detaljert informasjon i kapitlet Husets varmeinnstilling. Verdien som stilles inn, er utgående temperatur til radiatorene ved -15 C utetemperatur. Justering Justeringen innebærer at temperaturnivået kan økes eller senkes ved en viss uttetemperatur. Et eksempel: Helning 50 innebærer at temperaturen frem til elementet blir 50 C når utetemperaturen er -15 C hvis justeringen settes til 0. Hvis justeringen settes til +5, blir temperaturen i stedet 55 C. Ved alle temperaturer ut økes kurven med 5 C, dvs. at kurven parallellforskyves med 5 C. 12

13 Justering Justering innebærer at temperaturnivået kan økes eller senkes ved en viss utetemperatur. Romstemp senkes / Tur senkes Romstemp senkes vises hvis det er installert romfølere. Ellers vises Tur senkes. Romstemp senkes -2 ( ) Her bestemmer du hvor mange grader romtemperaturen skal senkes med i de ulike planlagte senkeperiodene, f.eks. Nattsenking, Ferie, osv. Tur senkes. -3 ( ) Hvis det ikke er installert romfølere, vises i stedet Tur senkes. Nøyaktig tur Nei Nøyaktig turtemperatur innebærer at varmepumpen aldri veksler over og varmer øvre tank ( varmtvannslading ). Dette ivaretas av elkolben. Derimot i sommermodus, dvs. om utetemperaturen er over grensen ( Varme av, ute ) kommer varmepumpen til å kjøre mot øvre tank VV hevning Nei VV høyning kan benyttes sammen med Nøyaktig turtemperatur. Aktiverer man VV hevning, så kommer varmepumpen til å gå over i fullkondensering og arbeide mor 60 C tanktemperatur ved hver 4. start. Dette for å få opp temperaturen i tanken og også gi et tilskudd til varmtvannsbehovet ved nøyaktig turtemperatur. Eksempel: Romstemp senkes -2 innebærer at romtemperaturen senkes med 2 C fra ordinær temperatur. Eksempel: Tommelfingerregelen er at 3 4 C Tur senkes tilsvarer ca. 1 C senking av romtemperaturen i et normalt system. Varmepumpe Kompressor Alternativ: Tillatt eller Sperret. Produktet leveres med sperret kompressor. Ved sperret kompressor fungerer produktet som en elkjel. Alle øvrige funksjoner er intakte. Tillatt innebærer at kompressoren tillates å gå. Brinepumpe på i 10 dager Alternativ: 0 eller 10 dager. Etter installasjon kan man velge å kjøre brinepumpen konstant i 10 dager for å få luft ut av systemet. Tariff VP Brukes ikke i Norge. Skal være innstilt på Av. 13

14 Elkolbe Elkjele 40 ( ) Eldelens temperatur stilles inn her. Lav innstilling anbefales. Eldelen står også for tilskuddsvarme til huset. Hvis huset trenger en høyere temperatur enn det som er valgt, kompenserer styringssystemet for dette ved å øke temperaturen automatisk.! Det første sifferet er den forhåndsinnstilte fabrikkverdien, verdiene i parentes er verdiens innstillingsområde. Denne temperaturen følger også innstillinger som gjøres under Varmtvann. Elkjele tilskudd 70 ( ) Dette er maks.temperaturen som en ekstern tilskuddskjele skal gi. (Gjelder bare hvis det koblet til ekstra kjele). Elkjele XVV 60 ( ) Elkjele ekstra varmtvann. Her bestemmes det om elkolben skal hjelpe til å produsere ekstra varmtvann. Angi ønsket temperatur på eldelen når ekstra varmtvann aktiveres på Varmtvannmenyen. En lavere verdi betyr at varmepumpen, og ikke elkolben, produserer det meste av varmtvannet. Elkjele maks kw 5,5 (0...9,0) Maks. tillatt elkolbeeffekt angis her. Innstilling av eldelens høyeste tillatte effekt. 0 til 9,0 kw med trinn på 0,3 kw. Forsinkelse shunt 180 ( ) Shuntens forsinkelse før den henter energi fra eldelen angis her. Stillbar 29 til 240 minutter. Hvis det angis en lavere verdi enn 30 min., vil shunten aldri åpne mot elkjelen (sperret). Hovedsikring A 20,0 (10,0...35,0) Størrelsen på husets hovedsikring angis her. Sammen med monterte strømfølere beskyttes sikringene ved bruk av apparater som gir midlertidige effekttopper, f.eks. komfyr, ovn, motorvarmer, osv, der produktet midlertidig reduserer den innkoblede effekten. Matespenning 3x230V Her angis det om varmepumpen er koblet til 3x400V, 1x230V eller 3x230V. Tariff EL Av Brukes ikke i Norge. Skal være innstilt på Av. 14! Når varmepumpen resettes til fabrikkinnstillng, så resettes også parameteret Matespenning til 3X400V. Man må da endre manuellt tilbake til 3X230V i menyen Avansert/Innstillinger/Elkolbe/

15 Tank øvre Stopp temp VP C 60 ( ) Ved denne temperaturen stopper varmepumpen ladingen mot øvre tank. Varmepumpen vil lade øvre tank med temperaturer over 60 C. Start / stopp diff. øvre C 3 ( ) Hysteresen innen varmepumpen starter eller stopper ladingen av øvre tank. Maks. tid øvre tank 20 (5...60) Dette er tiden som varmepumpen lader øvre tank hvis det er behov i nedre tank. Maks. tid nedre tank 40 ( ) Dette er maks. tiden som varmepumpen lader nedre tank hvis det er behov i nedre tank. Tid nedre tank etter VV Den tiden som varmepumpen lader nedre del etter å ha ladet vatmtvannet i øvre del. Om varmepumpen lader nedre tank og det oppstår et varmtvannsbehov, veksles ladingen til øvre tank direkte. For å kompensere for varmetapet, lades nedre tank iht. innstilt tid etter at varmtvannsladingen er ferdig. Fjernstyring Viser valg av fjernstyringstype. NS = fjernnattsenking. feks. via minicallsystemet. RS = rundstyring. Utkobling av kompressor og elkolbe i en bestemt tid som fastsettes av strømleverandør ( spesialutstyr ). Kommunikasjon Disse innstillingene er for tilbehøret. Overordnet system og brukes ikke ved normal drift. Beskrives ikke i denne anvisningen. Lagfre mine innstillinger Lagre mine innstillinger. Her kan du lagre egne innstillinger, bekreftes med OK - knappen. Hente mine innstillinger. Hente mine innstillinger. Her kan du hente opp de lagrede innstillingene. Hente fabrikkinnstillinger Hente fabrikkinnstillinger. Produktet leveres med innlagte fabrikkinnstillinger. Disse kan du hente frem ved å aktivere denne funksjonen. Bekreft me OK. Språk, produkt og produktstørrelse blir imidlertid behold. 15

16 Definere system Her definerer du varmesystemet, hvordan radiatorsystemene styres, med eller uten romfølere. Varmepumpens sirkulasjonsvakt defineres. Def radiatorsystem 1 eller 2 Om det er installert romfølere eller ikke. Def Varmepumpe Angi om eller hvilken type nivåvakt som er installert i systemet. Velg mellom: Ingen NC (Normally Closed) NO (Normally Open). 16

17 Service! OBS! Denne menyen er kun for installatøren. Funksjonstest Denne menyen brukes til å teste funksjonen til de ulike komponentene i produktet. Når menyen aktiveres, stopper alle funksjoner i produktet. Deretter kan hver komponent testes separat eller sammen. Alle styringsfunksjoner uteblir, den eneste beskyttelsen mot driftsfeil er trykkfølerne og elkolbens overopphetingsbeskyttelse. Når du går ut av menyen, går varmepumpen tilbake til normal drift. Hvis ingen knapp trykkes inn på 10 minutter, går produktet også tilbake til normal drift. Unntatt hvis bare brinepumpen startes. Den kan driftsettes over lang tid. Brukes sammen med ytre påfyllingspumpe ved installasjon.! Når du går ut av menyen, går varmepumpen tilbake til normal drift. Test radiatorsystem Hvis det er installert to radiatorsystemer, vises begge her. Shunt Åpne og stenger shunten. Radpumpe Starter og stopper radiatorpumpen. Diode romføler Her kan monteringen av romfølerens alarmfunksjon kontrolleres. Ved aktivering lyser romfølerens røde diode med fast lys. 17

18 Test varmepumpe Funksjonstest av varmepumpe. VP kompr. På/Av kompressor. Funksjonstest av kompressor skjer her. Brinepumpe og ladepumpe er også i drift for at kompressoren ikke skal utløses på trykkvaktene. VP brinep. På/Av brinepumpe. VP ladep På/Av ladepumpe. Funksjonstest 0 100% Ventiler Funksjonstest av strømningsretteren. Test av sirkulasjon opp eller ned (øvre eller nedre del av tanken). Elkolbe Her testes elkolbens ulike faser, L1, L2 og L3. Posisjonene er Av / Lav / Høy / Lav+Høy Alarmlogg VP Her kan man lese informasjon om de siste alarmene. Den siste alarmen vises øverst, og de fire siste alarmene vises under Tidligere alarm. En alarm som gjentas innen en time, ignoreres for ikke å fylle loggen. Hvis alle alarmene er like, kan det tyde på en intermitterende feil, f.eks. dårlig kontakt. 18

19 Fabrikkinnst kodet! OBS! Innlogging i Fabrikkinnst kodet må kun skje av autorisert servicetekniker. Det kan oppstå alvorlige driftsforstyrrelser og feil på produktet hvis verdiene endres uten autorisasjon. Vær klar over at garantivilkårene ikke gjelder i slike tilfeller. Denne menyen er ment for produsentens drifts- og alarmgrenser. En 4-sifret kode må angis for å kunne endre disse grensene. Du kan imidlertid se hva som inngår i menyen uten kode.! Advarsel! Kompressoren må ikke hurtigstartes før man har ventet i minst 5 minutter fra oppstart eller i minst 5 minutter etter siste kompressorstopp. Hurtigstart kompressor Ved oppstart av produktet utsettes kompressorstarten med 10 minutter. Kompressoren må ikke hurtigstartes før man har ventet i minst 5 minutter fra oppstart eller i minst 5 minutter etter siste kompressorstopp. Oppdatere program, USB Kun for servicetekniker. Her kan man oppdatere programvaren i displayet via USB. Programoppdateringen er fullført når normalvisningsmenyen vises. Skriv logg til USB Kun for servicetekniker. Her kan man lagre loggede verdier til et USB-minne. Kontrollere strømfølere Skal brukes til å identifisere hvilken strømføler som er koblet til for de ulike fasene. Alle tre strømmene (L1, L2 og L3) skal vises i den aktuelle driftsinfoen når EcoHeat 300 har identifisert strømtransformatorenes faser. I denne modusen er det viktig å ha slått av alle større strømforbrukere i huset, og sørg også for at reservetermostaten er slått av.! OBS! Spenningen til produktet må ikke under noen omstendighet brytes under oppdateringen. Reinstallasjon Denne kommandoen starter installasjonssekvensen på nytt. Se kapitlet Førstegangs start. 19

20 Menyoversikt Normalvisningsmeny Innstilling av romtemperatur Valg av varmtvannskomfort Informasjon om varmesystemet Meny for avanserte innstillinger 20

21 21

Oversikt menyer. CTC EcoHeat 400. 0,0 time 12 ºC 21,5 ºC 22,3 ºC 42 ºC 2 ºC 34 ºC -1 ºC. Normalvisningsmeny CTC EcoHeat Mandag 09:35

Oversikt menyer. CTC EcoHeat 400. 0,0 time 12 ºC 21,5 ºC 22,3 ºC 42 ºC 2 ºC 34 ºC -1 ºC. Normalvisningsmeny CTC EcoHeat Mandag 09:35 Oversikt menyer Normalvisningsmeny CTC EcoHeat 09:35 Varmtvann Driftsinfo ansert Uke program Onsdag Torsdag Fredag radiatorsystem 06-09 18-21 07-09 20-23 06-09 10-21 22,2 ºC 21,2 ºC 58 ºC -5 ºC radiatorsystem

Detaljer

Menyoversikt. 0.0 time. CTC EcoLogic Pro 12 ºC 21,5 ºC 22,3 ºC 42 ºC 2 ºC 34 ºC -1 ºC. Se kapittel 4.4 og 4.5. CTC EcoLogic Tirsdag 08:45

Menyoversikt. 0.0 time. CTC EcoLogic Pro 12 ºC 21,5 ºC 22,3 ºC 42 ºC 2 ºC 34 ºC -1 ºC. Se kapittel 4.4 og 4.5. CTC EcoLogic Tirsdag 08:45 Menyoversikt CTC EcoLogic Tirsdag 08:45 Romtemperatur Varmtvann Driftsinfo ansert 22,2 ºC 21,2 ºC 58 ºC -5 ºC Romtemperatur Varmesystem 2 22,4 C (23,5) Se kapittel 4.1 Nattsenking Ferie 3/4 Varmtvann Ekstra

Detaljer

!Produktets drift overvåkes permanent av styringen.

!Produktets drift overvåkes permanent av styringen. Funksjoner instrumentpanel I det lett oversiktlige displayet foretas alle innstillinger, og her får du også informasjon om drift og temperaturer. Informasjonen oppgis i et av fire menysystemer. : Viser

Detaljer

!Produktets drift overvåkes permanent av styringen.

!Produktets drift overvåkes permanent av styringen. Funksjoner instrumentpanel I det lett oversiktlige displayet foretas alle innstillinger, og her får du også informasjon om drift og temperaturer. Informasjonen oppgis i et av fire menysystemer. : Viser

Detaljer

Menyer CTC EcoHeat V3 CTC Ferrofil A/S. Funksjoner instrumentpanel EcoHeat

Menyer CTC EcoHeat V3 CTC Ferrofil A/S. Funksjoner instrumentpanel EcoHeat Funksjoner instrumentpanel EcoHeat I det oversiktelige displayet utføres alle innstillinger, og her får du også informasjon om drift og temperatur. Informasjonen i et display. Med et fåtal av knapper kommer

Detaljer

Menyer CTC EcoEl V3 CTC Ferrofil A/S. Funksjoner instrumentpanel EcoEl

Menyer CTC EcoEl V3 CTC Ferrofil A/S. Funksjoner instrumentpanel EcoEl Funksjoner instrumentpanel EcoEl I det oversiktelige displayet utføres alle innstillinger, og her får du også informasjon om drift og temperatur. Informasjonen i et display. Med et fåtal av knapper kommer

Detaljer

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoHeat 400. Modell 406 I 408 I 410 I 412. Providing sustainable energy solutions worldwide

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoHeat 400. Modell 406 I 408 I 410 I 412. Providing sustainable energy solutions worldwide 161 504 30-1 2015-05-27 Providing sustainable energy solutions worldwide Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoHeat 400 Modell 406 I 408 I 410 I 412 Demontering kjølemodul 1. Løsne kjølemodulens

Detaljer

!Produktets drift overvåkes permanent av styringen.

!Produktets drift overvåkes permanent av styringen. Funksjoner instrumentpanel I det lett oversiktlige displayet foretas alle innstillinger, og her får du også informasjon om drift og temperaturer. Informasjonen oppgis i et av fire menysystemer. LOGG: Viser

Detaljer

Instrumentpanel CTC EcoZenith I 550

Instrumentpanel CTC EcoZenith I 550 Instrumentpanel CTC EcoZenith EcoZenith Man 8:03 Rom C 21(21) Tank øvre 50 Ekstr VV nej Aktuell driftinfo Historisk driftinfo Nattsenkning ansert Oversikt menyer Funksjoner instrumentpanel 1 Oversikt

Detaljer

CTC EcoZenith i250. Systemtank. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC EcoZenith i250. Systemtank. Funksjon - Drift - Vedlikehold i250 Systemtank Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Sept. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller

Detaljer

CTC EcoHeat 400 406-408 - 410-412. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC EcoHeat 400 406-408 - 410-412. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC EcoHeat 400 406-408 - 410-412 Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Feb.. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten

Detaljer

Forholdsregler og tips ved driftsforstyrrelser

Forholdsregler og tips ved driftsforstyrrelser Forholdsregler og tips ved driftsforstyrrelser EcoHeat er konstruert for pålitelig drift og høy komfort samt lang levetid. Her får du ulike tips som kan være til hjelp og veiledning ved eventuelle driftsforstyrrelser.

Detaljer

! Fest ikke følerens kabel. Elektroinstallasjon. CTC EcoHeat 400. Mating. Allpolet bryter. Tilkobling sirkulasjonspumpe radiatorsystem (36)

! Fest ikke følerens kabel. Elektroinstallasjon. CTC EcoHeat 400. Mating. Allpolet bryter. Tilkobling sirkulasjonspumpe radiatorsystem (36) Elektroinstallasjon Installasjon og omkobling i varmepumpen skal utføres av autorisert elinstallatør. All trekking av ledninger skal gjøres iht. gjeldende bestemmelser. Kjelen er internt ferdigkoblet fra

Detaljer

! Fest ikke følerens kabel. Elektroinstallasjon. CTC EcoHeat 300. Mating. Allpolet bryter. Tilkobling sirkulasjonspumpe radiatorsystem (36)

! Fest ikke følerens kabel. Elektroinstallasjon. CTC EcoHeat 300. Mating. Allpolet bryter. Tilkobling sirkulasjonspumpe radiatorsystem (36) Elektroinstallasjon Installasjon og omkobling i varmepumpen skal utføres av autorisert elinstallatør. All trekking av ledninger skal gjøres iht. gjeldende bestemmelser. Kjelen er internt ferdigkoblet fra

Detaljer

Feilsøking / Utbedringer

Feilsøking / Utbedringer Feilsøking / Utbedringer CTC EcoLogic er konstruert for å gi pålitelig drift, høy komfort og lang levetid. Her får du ulike tips som kan være til hjelp og veiledning ved eventuelle driftsforstyrrelser.

Detaljer

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC GSi 12. Modulerende bergvarmepumpe. Providing sustainable energy solutions worldwide

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC GSi 12. Modulerende bergvarmepumpe. Providing sustainable energy solutions worldwide 161 504 34-1 2015-08-12 Providing sustainable energy solutions worldwide Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC GSi 12 Modulerende bergvarmepumpe Demontering kjølemodul 1. Løsne kjølemodulens strømkontakt

Detaljer

161 504 33-2 2015-08-11. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoZenith i250

161 504 33-2 2015-08-11. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoZenith i250 161 504 33-2 2015-08-11 Providing sustainable energy solutions worldwide Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoZenith i250 Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoZenith i250 161 504 33-2

Detaljer

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoZenith i250. Providing sustainable energy solutions worldwide

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoZenith i250. Providing sustainable energy solutions worldwide 161 504 40-1 2015-11-25 Providing sustainable energy solutions worldwide Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoZenith i250 VIKTIG LES NØYE FØR BRUK OPPBEVAR TIL FREMTIDIG BRUK Installasjons-

Detaljer

Startside. CTC EcoLogic Pro. Side 2 Varmtvann Innstillinger for varmtvannsproduksjonen. Side 3

Startside. CTC EcoLogic Pro. Side 2 Varmtvann Innstillinger for varmtvannsproduksjonen. Side 3 Detaljbeskrivelse menyer På den oversiktlige styringsenheten gjøres alle innstillinger direkte på skjermen. De store ikonene fungerer som knapper på touchdisplayet. Her vises også informasjon om drift

Detaljer

!Produktets drift overvåkes permanent av styringen.

!Produktets drift overvåkes permanent av styringen. Funksjoner instrumentpanel I det lett oversiktlige displayet foretas alle innstillinger, og her får du også informasjon om drift og temperaturer. Informasjonen oppgis i et av fire menysystemer. : Viser

Detaljer

Husets varmekurve I 550. CTC EcoZenith 1. Innjustering av grunnverdiene for varmekurven. Under innjusteringsperioden er det viktig at:

Husets varmekurve I 550. CTC EcoZenith 1. Innjustering av grunnverdiene for varmekurven. Under innjusteringsperioden er det viktig at: Husets varmekurve Husets varmekurve Varmekurven er en sentral del av produktets styring, ettersom det er denne innstillingen som forteller styresystemet hvor stort temperaturbehov akkurat din bolig har

Detaljer

Menysystem. Generelt. Navigasjon. CTC Basic display

Menysystem. Generelt. Navigasjon. CTC Basic display Menysystem Generelt Menyen består av en trelignende struktur og deles inn i en hovedmeny, ulike undermenyer og en forseglet, kodet meny. Øverst i treet finner du startmenyen som vises i normalmodus. Startmeny

Detaljer

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC GSi 12. Modulerende bergvarmepumpe. Providing sustainable energy solutions worldwide

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC GSi 12. Modulerende bergvarmepumpe. Providing sustainable energy solutions worldwide 161 504 34-3 2015-09-15 Providing sustainable energy solutions worldwide Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC GSi 12 Modulerende bergvarmepumpe Demontering kjølemodul GSi 12! Inngrep i produktets

Detaljer

Menyoversikt. 0.0 time 12 ºC 21,5 ºC 22,3 ºC 42 ºC 2 ºC 34 ºC -1 ºC. CTC EcoZenith i550 Pro Tirsdag 08:45 22,4 C (23,5) Romtemperatur.

Menyoversikt. 0.0 time 12 ºC 21,5 ºC 22,3 ºC 42 ºC 2 ºC 34 ºC -1 ºC. CTC EcoZenith i550 Pro Tirsdag 08:45 22,4 C (23,5) Romtemperatur. Menyer Menyoversikt 1-9 Detaljbeskrivelse menyer 10 Romtemperatur 11 Nattsenking av temperatur 12 Ferie 12 Varmtvann 13 Driftsinfo 14 Driftsinfo EcoZenith 15-16 Driftsinfo varmesystem 1-3 16 Detaljert

Detaljer

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoHeat 400. Modell 406 I 408 I 410 I V 3N~/ 230V 3~

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoHeat 400. Modell 406 I 408 I 410 I V 3N~/ 230V 3~ 161 504 30-7 Providing sustainable energy solutions worldwide Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoHeat 400 Modell 406 I 408 I 410 I 412 400V 3N~/ 230V 3~ VIKTIG LES NØYE FØR BRUK OPPBEVAR TIL

Detaljer

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC Trådløs romføler Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Jan. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller

Detaljer

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoZenith i V 3N~/ 230V 1N~/ 230V 3~ Providing sustainable energy solutions worldwide

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoZenith i V 3N~/ 230V 1N~/ 230V 3~ Providing sustainable energy solutions worldwide 161 504 40-4 Providing sustainable energy solutions worldwide Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoZenith i250 400V 3N~/ 230V 1N~/ 230V 3~ VIKTIG LES NØYE FØR BRUK OPPBEVAR TIL FREMTIDIG BRUK

Detaljer

Varmepumper og skap for varmeanlegg

Varmepumper og skap for varmeanlegg Varmepumper og skap for varmeanlegg Innhold Nibe avtrekksvarmepumpe... 3 Display enhet... 4 Meny... 5 Hvordan manøvrere i menyene... 6 Funksjon varme... 6 Hvordan øke eller minske tilgjengelig mengde varmtvann...

Detaljer

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoZenith i V 3N~/ 230V 1N~/ 230V 3~ Providing sustainable energy solutions worldwide

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoZenith i V 3N~/ 230V 1N~/ 230V 3~ Providing sustainable energy solutions worldwide 161 504 40-5 2017-02-15 Providing sustainable energy solutions worldwide Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoZenith i250 400V 3N~/ 230V 1N~/ 230V 3~ VIKTIG LES NØYE FØR BRUK OPPBEVAR TIL FREMTIDIG

Detaljer

Monteringsalternativer CTC EcoZenith I 550

Monteringsalternativer CTC EcoZenith I 550 Monteringsalternativer CTC EcoZenith Radiatorsystemer Varmepumper Buffertanker Varmtvann Solvarme Spissvarme Vedkjele Svømmebasseng EcoZenith - Radiatorsystem Se også Meny Radiatorsystem i avsnitt Detaljbeskrivelse

Detaljer

Oversikt sluttkunde. CTC GSi 12. Innemodul med varmepumpestyring

Oversikt sluttkunde. CTC GSi 12. Innemodul med varmepumpestyring 16150451-1 2017-02-14 Oversikt sluttkunde Innemodul med varmepumpestyring 1. Signer sjekkliste installasjon. 2. Serienummer bak berøringsskjerm. 3. Luft radiatorsystem og produkter, ca. en måned etter

Detaljer

For huseieren. CTC EcoZenith I550. Multitank. Funksjon - Drift - Vedlikehold. www.ctc.no

For huseieren. CTC EcoZenith I550. Multitank. Funksjon - Drift - Vedlikehold. www.ctc.no For huseieren CTC EcoZenith I550 Multitank Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Juni 2012 CTC Ferrofil AS Hovedkontor: Runnibakken 7 2150 Årnes Tlf.: 6390 4000 Fax.:6390 4001 www.ctc.no firmapost@ctc.no

Detaljer

Bruks- og installasjonsveiledning

Bruks- og installasjonsveiledning Bruks- og installasjonsveiledning Laddomat 31 Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no Laddomat 31 Laddomat 31 regulerer automatisk ladningen mellom hovedtanken

Detaljer

Elektroinstallasjon. Elektroinstallasjon 400V 3N~

Elektroinstallasjon. Elektroinstallasjon 400V 3N~ Elektroinstallasjon Installasjon og omkobling i i250 skal utføres av autorisert elinstallatør. All trekking av ledninger skal gjøres iht. gjeldende bestemmelser. Kjelen er internt ferdigkoblet fra fabrikken

Detaljer

SILENCIO EL TERMOSTAT

SILENCIO EL TERMOSTAT SILENCIO EL TERMOSTAT Dobbelt følersystem Termostaten har to innebygde følere. Den ene måler temperaturen i rommet, mens den andre regulerer temperaturen i gulvet. Termostatens innstillinger kan du endre

Detaljer

Del 1 CTC EcoLogic. Pro / Family. Styresystem varmepumper. Funksjon - Drift - Vedlikehold

Del 1 CTC EcoLogic. Pro / Family. Styresystem varmepumper. Funksjon - Drift - Vedlikehold Del 1 CTC EcoLogic Pro / Family Styresystem varmepumper Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no April 2013 Leveres i Norge av: CTC FerroFil AS Runnibakken 7 2150 Årnes TLF.: 6390 4000 Fax.: 6390 4001

Detaljer

CTC EcoLogics konstruksjon og funksjon

CTC EcoLogics konstruksjon og funksjon CTC EcoLogics konstruksjon og funksjon I dette kaptlet skal vi se på hovedkomponentene og delsystemene som i ulike konfigurasjoner inngår i de seks hovedsystemene (EcoLogic system 1-6). Hvis du ønsker

Detaljer

Shuntet system ( system 1 ) Varmesystem ctc EcoAir med styring fra ctc EcoLogic EXT

Shuntet system ( system 1 ) Varmesystem ctc EcoAir med styring fra ctc EcoLogic EXT Shuntet system ( system 1 ) Varmesystem med styring fra Denne anslutningen velges om den eksisterende kjelen har shuntventil, det vil si at kjelen inneholder et vannvolum med konstant høyere temperaturen

Detaljer

FDV-DOKUMENTASJON. NOBB 471 97 761 NRF 880 08 82 CTC EcoHeat 408 230V

FDV-DOKUMENTASJON. NOBB 471 97 761 NRF 880 08 82 CTC EcoHeat 408 230V CTC FerroFil AS, 2150 Årnes www.ctc.no FDV-DOKUMENTASJON NOBB 471 97 761 NRF 880 08 82 230V Varegr. 3016200 Varmepumpe væske -vann Du har nettopp kjøpt en CTC EcoHeat 400, som vi håper du vil bli svært

Detaljer

Varmepumper og skap for varmeanlegg

Varmepumper og skap for varmeanlegg Varmepumper og skap for varmeanlegg Innhold Nibe avtrekksvarmepumpe... 3 Display enhet... 4 Meny... 5 Funksjon varme... 5 Bytte / vaske filter... 6 Hvis denne skjermen dukker opp etter start... 6 Fordelingsskap

Detaljer

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC GSi 12. Modulerende bergvarmepumpe 400V 3N~ Providing sustainable energy solutions worldwide

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC GSi 12. Modulerende bergvarmepumpe 400V 3N~ Providing sustainable energy solutions worldwide 161 504 34-9 Providing sustainable energy solutions worldwide Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC GSi 12 Modulerende bergvarmepumpe 400V 3N~ VIKTIG LES NØYE FØR BRUK OPPBEVAR TIL FREMTIDIG BRUK

Detaljer

FDV-DOKUMENTASJON. NOBB 471 97 795 NRF 820 08 85 CTC EcoZenith i 250 230V

FDV-DOKUMENTASJON. NOBB 471 97 795 NRF 820 08 85 CTC EcoZenith i 250 230V CTC FerroFil AS, 2150 Årnes www.ctc.no FDV-DOKUMENTASJON NOBB 471 97 795 NRF 820 08 85 i 250 230V Varegr. 3022001 kjeler Du har nettopp kjøpt en, som vi håper du vil bli svært fornøyd med. På de neste

Detaljer

Oversikt over innstillinger ved bruk av radiatorer og gulvvarme. Betjeningsknapper

Oversikt over innstillinger ved bruk av radiatorer og gulvvarme. Betjeningsknapper Oversikt over innslinger ved bruk av radiatorer gulvvarme. Betjeningsknapper Justeringsratt Ved å endre varmebehovet i kortere perioder kan man ved hjelp av rattet på regulatorens front, enkelt justere

Detaljer

ctc EcoAir V3 Feilmeldinger / Utbedringer ctc FerroFil AS

ctc EcoAir V3 Feilmeldinger / Utbedringer ctc FerroFil AS ctc EcoAir er konstruert for å gi en pålitlig drift og en høy komfort, samt at den har en lang levetid. Her får du ulike tips som kan være til hjelp og veiledning ved eventuelle driftsforstyrrelser. ctc

Detaljer

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data:

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data: ASU-4 alarmsystem Tekniske data: Strømtilførsel Strømforbruk Dimensjoner Materiale Vekt IP-klasse Omgivelsestemperatur Monteringsmiljø 230Vac 50/60Hz 15 VA H xb X D = 300 x 230 x 120 mm (inkludert montringsbrakett)

Detaljer

HÅNDBOK. Råd om bruk av S200 styringssystem S200

HÅNDBOK. Råd om bruk av S200 styringssystem S200 HÅNDBOK Råd om bruk av styringssystem Spar strøm er en styringssentral. Den kobles til den trådløse ruteren din og kommuniserer med RP 200 og SP 16 etter at du har lastet ned Beha -appen. Foreløpig støttes

Detaljer

161 504 32-1 2015-04-23. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoLogic Pro/Family

161 504 32-1 2015-04-23. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoLogic Pro/Family 161 504 32-1 2015-04-23 Providing sustainable energy solutions worldwide Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoLogic Pro/Family Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoLogic Pro/Family

Detaljer

Del 2 CTC EcoLogic. System 1-6. Pro / Family. www.ctc.no April 2013. Brinekrets. Frikjøling Solkollektorer. Viftekonvektor. Varmesystem 4.

Del 2 CTC EcoLogic. System 1-6. Pro / Family. www.ctc.no April 2013. Brinekrets. Frikjøling Solkollektorer. Viftekonvektor. Varmesystem 4. Del 2 CTC EcoLogic Pro / Family System 1-6 Brinekrets Frikjøling Solkollektorer Viftekonvektor Varmesystem 4 Varmtvannssystem Buffertank Varmesystem 3 Alternativ A Varmesystem 2 VP A1 Varmesystem 1 Tilskuddsvarme

Detaljer

161 504 31-1 2015-04-28. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoZenith i550 Pro

161 504 31-1 2015-04-28. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoZenith i550 Pro 161 504 31-1 2015-04-28 Providing sustainable energy solutions worldwide Installasjons- og vedlikeholdsanvisning Installasjons- og vedlikeholdsanvisning 161 504 31-1 2015-04-28 Generell informasjon Innholdsfortegnelse

Detaljer

Teknisk spesifikasjon:

Teknisk spesifikasjon: Digital Thermostat EP16 Elektronisk termostat, 2-pol, 16A m/gulv- og innebygget føler, samt temperaturbegrenser. Termostaten har innebygget dag- og natt senkning. Teknisk spesifikasjon: Driftsspenning

Detaljer

Regulator for elektrokjeler. type: 901315

Regulator for elektrokjeler. type: 901315 Bruksanvisning Regulator for elektrokjeler type: 901315 Regulator for elektrokjeler etter 2010 Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no INNHOLD Innledning...3

Detaljer

Elektroinstallasjon CTC EcoZenith I 550

Elektroinstallasjon CTC EcoZenith I 550 Elektroinstallasjon CTC EcoZenith Mars 2013 Oversikt motorer, pumper og følere Elektroinstallasjon 1 ( 59 ) Shuntmotor 2 ( 54 ) Vekselventil VP inn 2 ( 55 ) Vekselventil VP ut 3 ( 36 ) Radiatorpumpe 1

Detaljer

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoZenith i550 Pro. Providing sustainable energy solutions worldwide

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoZenith i550 Pro. Providing sustainable energy solutions worldwide 161 504 31-4 2015-11-04 Providing sustainable energy solutions worldwide Installasjons- og vedlikeholdsanvisning VIKTIG LES NØYE FØR BRUK OPPBEVAR TIL FREMTIDIG BRUK Installasjons- og vedlikeholdsanvisning

Detaljer

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3.

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3. ASU-4 Kode Beskrivelse Fabrikk Bruker innst. innstillinger ASU-4 1.00 Alarmsentral id.: (21 = ASU-4) 21 21 1.01 Software versjon nummer 2.08 2.08 1.13 Tidsforsinkelse på sirene ved alarm kontakt 10 sekund...

Detaljer

Tilkobling av kuldebærersystem

Tilkobling av kuldebærersystem Tilkobling av kuldebærersystem Montering og tilkobling av brinesystem, dvs. kollektor til berg eller jord, skal utføres iht. gjeldende bestemmelser av kvalifisert fagmann. Vær svært nøye med å unngå skitt

Detaljer

Romtermostatens brukerveiledning. For brukeren. Romtermostatens brukerveiledning. geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1

Romtermostatens brukerveiledning. For brukeren. Romtermostatens brukerveiledning. geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1 Romtermostatens brukerveiledning For brukeren Romtermostatens brukerveiledning geotherm VWL 451 VWL 651 VWL 751 VWL 1251 VWL 1551 NO INNHOLDSFORTEGNELSE HVORDAN BRUKE APPARATET DITT 1 Bruk av apparatet...2

Detaljer

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Bruks- og installasjonsanvisning for Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Hurtigveiledning 3 Bruksanvisning 4 Innledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde Smart Control - hovedmeny

Detaljer

Kundeveileder for boligveksler. Fjernvarme til Bergen

Kundeveileder for boligveksler. Fjernvarme til Bergen Kundeveileder for boligveksler Fjernvarme til Bergen Harald Sæveruds veg, gjelder ikke nr. 190 og 192. Sundts veg Råvarden 48, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101-179, 201-213, 223-229, 231-257 Vindharpevegen

Detaljer

Regulator for elektrokjeler. type: 901315

Regulator for elektrokjeler. type: 901315 Bruksanvisning Regulator for elektrokjeler type: 901315 Regulator for elektrokjeler 2008-2010 Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no INNHOLD Innledning...3

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR OSO VILLASENTRAL FOR FJERNVARME

BRUKERVEILEDNING FOR OSO VILLASENTRAL FOR FJERNVARME BRUKERVEILEDNING FOR OSO VILLASENTRAL FOR FJERNVARME INNHOLD Oversiktstegning villasentral side 2 Prinsippskisse villasentral side 3 Igangsetting side 4 Innstilling side 5 Drift side 8 Aksjon ved feil

Detaljer

CTC SMS. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC SMS. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC SMS Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Jan. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller direkte

Detaljer

Varmtvannskapasitet. Temperatur nedre del av tank

Varmtvannskapasitet. Temperatur nedre del av tank Varmtvann 1. Varmtvann CTC EcoZenith har sammenlagt ca. 40 meter med kamflenscoiler av kobber for beredning av varmt forbruksvann. Disse forvarmer vannet i den nedre delen av tanken og går deretter gjennom

Detaljer

Installasjon CTC Eco Heat CTC Ferrofil A/S

Installasjon CTC Eco Heat CTC Ferrofil A/S 52 Installasjon CTC Eco Heat CTC Ferrofil A/S Mål og anslutninger 9 597 321 191 1797 7 8 1 3 2 4 10 5 6 343 423 7 8 596 1692 68 55 112 111 619 1 Ekspansjonsanslutning Rp 3 / 4 2 Kaldtvannsanslutning Ø

Detaljer

TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL

TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL Denne aircond. bruker det miljøvennelige kuldemedie R0A SAMMENDRAG - Installasjonssted........................................................ - Elektriske

Detaljer

CTC EcoFlex. Pelletskjelen med integrert brenner. Funksjon - Drift - Vedlikehold. www.ctc.no

CTC EcoFlex. Pelletskjelen med integrert brenner. Funksjon - Drift - Vedlikehold. www.ctc.no Pelletskjelen med integrert brenner Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Juni 2012 CTC Ferrofil AS Hovedkontor: Runnibakken 7 2150 Årnes Tlf.: 6390 4000 Fax.:6390 4001 www.ctc.no firmapost@ctc.no

Detaljer

Kvikkguide, systemskisser og tips for flexotherm varmepumper VWF xx7/4

Kvikkguide, systemskisser og tips for flexotherm varmepumper VWF xx7/4 Kvikkguide, systemskisser og tips for flexotherm varmepumper VWF xx7/4 Dato: 13.11.2015 Denne manualen innholder tips ved oppfylling, kvikkguide og systemskisser både for rørlegger og elektriker. Skulle

Detaljer

Kvikkguide, systemskisser og tips for flexocompact varmepumper VWF xx8/4

Kvikkguide, systemskisser og tips for flexocompact varmepumper VWF xx8/4 Kvikkguide, systemskisser og tips for flexocompact varmepumper VWF xx8/4 Dato: 13.11.2015 Denne manualen innholder tips ved oppfylling, kvikkguide og systemskisser både for rørlegger og elektriker. Skulle

Detaljer

CTC Eco Heat Varmepumpe med varmtvannsberedning Funksjon - Drift og Vedlikehold

CTC Eco Heat Varmepumpe med varmtvannsberedning Funksjon - Drift og Vedlikehold CTC Eco Heat Varmepumpe med varmtvannsberedning Funksjon - Drift og Vedlikehold WWW.ctcferrofil.no Aug. 05 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller

Detaljer

Brukerveiledning for GSMG

Brukerveiledning for GSMG Brukerveiledning for GSMG CFG Gulvvarmetermostat CXG Rele for fast installasjon COG-j Rele med ledning og plugg CRG Plug-in termostat for Glamox ovner serie 3001 GSM-enhet 1 Lade-enhet 2 Funksjonstast

Detaljer

Installasjon. Shuntautomatikk BAS FORENKLET MONTERING. Monteres på vegg eller felles inn i kjelens panel, der hvor det er tilrettelagt for det.

Installasjon. Shuntautomatikk BAS FORENKLET MONTERING. Monteres på vegg eller felles inn i kjelens panel, der hvor det er tilrettelagt for det. Installasjon Shuntautomatikk BAS FORENKLET ONTERING Sentral RVA 46: Turføler QAD 22 / 26: Uteføler QAC 31 / 32: onteres på vegg eller felles inn i kjelens panel, der hvor det er tilrettelagt for det. Spennes

Detaljer

! Produktet skal lagres og. ! Ettersom kjølemodulen. ! Påfyllingsenhet og nivåkar. Rørinstallasjon. Transport. Avemballering.

! Produktet skal lagres og. ! Ettersom kjølemodulen. ! Påfyllingsenhet og nivåkar. Rørinstallasjon. Transport. Avemballering. Rørinstallasjon Dette kapitlet er for deg som har ansvaret for en eller flere av de nødvendige installasjonene for at produktet skal fungere slik som huseieren ønsker. Ta deg tid til å gå gjennom funksjoner

Detaljer

Nå med batteribackup

Nå med batteribackup [ ] MICROSAFE MTR / MTRNS (standard) Leveres med 1-polt, 16A med eller uten nattsenk. MICROSAFE MTR-W / MTRNS-W (våtrom) Leveres med 2-polt, 10A med eller uten nattsenk. Nå med batteribackup Aktiv punktum

Detaljer

Brukerhåndbok NIBE Uplink

Brukerhåndbok NIBE Uplink Brukerhåndbok UHB NO 1228-1 231156 Innhold 1 Generelt 2 Tjenester som tilbys 3 Krav 3 2 Registrer deg for NIBE Uplink 4 3 Hjemmesiden 5 Startsiden 5 Programvare 8 Kontoinnstillinger 8 Logge ut 8 Innhold

Detaljer

! Produktet skal. Rørinstallasjon. Transport. Avemballering. CTC EcoZenith

! Produktet skal. Rørinstallasjon. Transport. Avemballering. CTC EcoZenith Rørinstallasjon Dette kapitlet er for deg som har ansvaret for en eller flere av de nødvendige installasjonene for at produktet skal fungere slik som huseieren ønsker. Ta deg tid til å gå gjennom funksjoner

Detaljer

BRUKERMANUAL Inverterstyrt luft - Vann varmepumpe når driftsikkerhet og energisparing teller

BRUKERMANUAL Inverterstyrt luft - Vann varmepumpe når driftsikkerhet og energisparing teller BRUKERMANUAL Inverterstyrt luft - Vann varmepumpe når driftsikkerhet og energisparing teller Brukermanual Polar Comfort Multisystem er et luft/vann varmepumpesystem som dekker ditt behov for oppvarming

Detaljer

Elektroinstallasjon. CTC EcoLogic Pro

Elektroinstallasjon. CTC EcoLogic Pro Elektroinstallasjon 1 2 Installasjon og omkobling i CTC EcoLogic skal utføres av autorisert elinstallatør. All trekking av ledninger skal gjøres iht. gjeldende bestemmelser. Utstyret skal foregås av allpolet

Detaljer

CTC Eco El El.kjele med varmtvannsberedning Funksjon - Drift og Vedlikehold

CTC Eco El El.kjele med varmtvannsberedning Funksjon - Drift og Vedlikehold CTC Eco El El.kjele med varmtvannsberedning Funksjon - Drift og Vedlikehold WWW.ctcferrofil.no Aug. - 05 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler

Detaljer

MP.com Isvannsaggregat

MP.com Isvannsaggregat MP.com Isvannsaggregat Kort brukerveiledning Mikroprosessor styringssystem for RC EASY/COLDPACK med nytt display Beskrivelse av regulatoren De forskjellige reguleringsfunksjoner er beskrevet nedenfor,

Detaljer

Elektroinstallasjon i550

Elektroinstallasjon i550 Elektroinstallasjon i550 Elektroinstallasjon 1 Elektriske komponenters plassering 2-3 Matestrøm varmepumpe 4 Pumper 5-10 Shuntventiler 10 Vekselventiler 11-12 Følere 13-18 Installasjon elkolbe 19 Installasjon

Detaljer

FDV-DOKUMENTASJON. NOBB NRF CTC EcoLogic PRO/Family

FDV-DOKUMENTASJON. NOBB NRF CTC EcoLogic PRO/Family CTC FerroFil AS, 2150 Årnes www.ctc.no FDV-DOKUMENTASJON NOBB 465 79 873 NRF 820 08 65 Varegr. 3046300 Romregulering varme Varmesystem kan styre opptil fire varmesystemer* med romfølere; f.eks. to radiatorkretser

Detaljer

Brukerveiledning. DEVIreg Touch. Elektronisk intelligent termostat. www.devi.com

Brukerveiledning. DEVIreg Touch. Elektronisk intelligent termostat. www.devi.com Brukerveiledning DEVIreg Touch Elektronisk intelligent termostat www.devi.com Innhold 1 Innledning................ 4 1.1 Sikkerhetsinstruksjoner..... 5 2 Innstillinger............... 6 2.1 Stille inn

Detaljer

ctc EcoAir V3 ctc FerroFil AS

ctc EcoAir V3 ctc FerroFil AS Installasjonen og omkobling i varmepumpen skal bare utføres av autorisert installatør. All lednings trekking skal utføres i h.t. gjeldende bestemmelser. Kjelen er ferdig internt koblet fra fabrikk. Mating

Detaljer

Brukerveiledning. DEVIreg 550. Elektronisk intelligent termostat.

Brukerveiledning. DEVIreg 550. Elektronisk intelligent termostat. Brukerveiledning DEVIreg 550 Elektronisk intelligent termostat www.devi.com Innhold 1 Innledning................ 4 1.1 Sikkerhetsinstruksjoner..... 5 2 Innstillinger............... 6 2.1 Frostbeskyttelse.........

Detaljer

NOVA trådløs regulering

NOVA trådløs regulering Monterings- og brukerveiledning NOVA trådløs regulering Roth Scandinavia AS Rudsletta 35, Postboks 20 N- 1306 Bærum Postterminal Tel. +47 67 15 44 90 Fax +47 67 15 44 99 Innhold: Beskrivelse av komponenter

Detaljer

Brukerhåndbok HØIAX Freedom VPM

Brukerhåndbok HØIAX Freedom VPM Brukerhåndbok Bergvarmepumpe LEK AHB NO 0950-1 031448 En detaljert forklaring av knappenes funksjoner finner du på side 8. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side side

Detaljer

Driftsinstruks. Styring varmepumpe og elkjele. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

Driftsinstruks. Styring varmepumpe og elkjele. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! Driftsinstruks Styring varmepumpe og elkjele Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no w w w. n e. n o Innhold Dokumentasjon... 2 Brukerveiledning.... 3 Brukerens ansvar...

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK HÅNDTERMINAL IQNAVIGATOR GOLD RX/PX/CX/SD Generasjon D

BRUKERHÅNDBOK HÅNDTERMINAL IQNAVIGATOR GOLD RX/PX/CX/SD Generasjon D BRUKERHÅNDBOK HÅNDTERMINAL IQNAVIGATOR GOLD RX/PX/CX/SD Generasjon D Innhold 1. Håndterminal IQnavigator... 3 1.1 Generelt...3 1.2 Bruk...4 1.3 Knapper...5 1.4 Indikatorsymboler...5 1.5 Tastatur...6 2.

Detaljer

Betjening av kontrollpanel

Betjening av kontrollpanel Sempa Termo Extra 30-96 kw Oppstart Kjelen startes ved å slå på styrestrømsbryteren i front på kjelen. Et rødt lys i bryteren indikerer at spenningen er på. Displayet vil etter få sekunder vise virkelig

Detaljer

LK Heater 350. Utførelse. Funksjon

LK Heater 350. Utførelse. Funksjon LK Heater 350 Utførelse LK Heater 350 er en elektrisk komfortvarmer for gulvvarmeinstallasjoner fortrinnsvis utført med LK Minishunt M60. LK Heater 350 gir deg varme gulv i enkeltrom (f.eks. bad) om sommeren,

Detaljer

CTC EcoZenith I550 PRO

CTC EcoZenith I550 PRO For huseieren I550 PRO Multitank Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Aug.2013 Leveres i Norge av: CTC FerroFil AS Runnibakken 7 2150 Årnes TLF.: 6390 4000 Fax.: 6390 4001 www.ctc.no CTC Ferrofil

Detaljer

TERMO-Blok Med Elektronisk Panel Type C

TERMO-Blok Med Elektronisk Panel Type C TERMO-Blok Med Elektronisk Panel Type C Driftsinstruksjon Sept.2012 side 1 Elektronisk kontroll panel - type C. Type C ute temperatur kompensator 1. Display Visning av temperatur til + 99 o C (over +99

Detaljer

KOMMENDE INNSTILLINGER...10

KOMMENDE INNSTILLINGER...10 Bruksanvisning Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING...1 2 INNLOGGING...2 3 MENYEN...3 4 STYRING AV VARME...4 4.1 VALG AV KIRKE...4 4.2 SETTE PÅ VARMEN...5 4.3 SETTE PÅ VARMEN NÅ...7 5 VARSLINGSLISTE...8 6

Detaljer

Wavin AHC 9000 trådløs romtermostat u/nattsenknig Monteringsveiledning

Wavin AHC 9000 trådløs romtermostat u/nattsenknig Monteringsveiledning GULVVARME Wavin AHC 9000 trådløs romtermostat u/nattsenknig Monteringsveiledning 1 2 Wavin AHC 9000 trådløs romtermostat u/nattsenknig Monteringsveiledning Wavin AHC 9000 trådløs romtermostat kan sammen

Detaljer

BRUKERVEILEDNING. Fjernkontroll BRC315D7

BRUKERVEILEDNING. Fjernkontroll BRC315D7 BRUKERVEILEDNING 1 3 2 1 4 11 NOT AVAILABLE 12 6 5 5 7 8 14 9 10 19 17 18 21 13 20 15 16 1 Brukerveiledning TAKK FOR AT DU HAR KJØPT DENNE KONTROLLEN. LES BRUKER- VEILEDNINGEN GRUNDIG FØR DU BRUKER INSTALLASJONEN.

Detaljer

CTC FerroModul Storberedersystem

CTC FerroModul Storberedersystem Storberedersystem D Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Aug. 2012 system D system D er velkjent for mange. Som pioner i utviklingen av større varmtvannssystemer, lanserte denne løsningen på slutten

Detaljer

BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter)

BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter) BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter) For at bruken av JA-100 systemet skal være så enkel som mulig kan man velge blant flere typer av betjeningsenheter. Betjening (tilkobling, frakobling

Detaljer

6 720 614 054-00.1D. Innvendig enhet for luft-til-vann-varmepumpe CC 160. Bruksanvisning. 6 720 645 100 (2010/07) no

6 720 614 054-00.1D. Innvendig enhet for luft-til-vann-varmepumpe CC 160. Bruksanvisning. 6 720 645 100 (2010/07) no 6 720 614 054-00.1D Innvendig enhet for luft-til-vann-varmepumpe CC 160 Bruksanvisning no 2 Innhold NO Innhold 1 Forklaring av symboler og sikkerhetsinstrukser. 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Detaljer

CTC Eco Air Varmepumpe Luft / Vann Funksjon - Drift og Vedlikehold

CTC Eco Air Varmepumpe Luft / Vann Funksjon - Drift og Vedlikehold CTC Eco Air Varmepumpe Luft / Vann Funksjon - Drift og Vedlikehold CE 0461/EF 1051/5255 www.ctc.no Okt. - 06 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller

Detaljer

Elektroskjemaer CTC Eco Logic CTC Ferrofil A/S

Elektroskjemaer CTC Eco Logic CTC Ferrofil A/S CTC Eco Logic s konstruksjon Bildene nedenfor viser Eco Logi s oppbygning og viktige komponenter vedrørende installasjonen. C I B. innkobling av matekabel 0V / 00V fra sikringsskap. B. Kontaktor for varmepumpens

Detaljer

BRUKSANVISNING SORTLANDSMASKINEN TYPE PROFF.

BRUKSANVISNING SORTLANDSMASKINEN TYPE PROFF. BRUKSANVISNING SORTLANDSMASKINEN TYPE PROFF. Maskinen består av ett hus i støpt, lakkert aluminium, med børsteløs DC motor, elektronikkstyring og snelle for nylon. Den går på både 12V og 24V, og har innkapslet

Detaljer