Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC GSi 12. Modulerende bergvarmepumpe. Providing sustainable energy solutions worldwide

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC GSi 12. Modulerende bergvarmepumpe. Providing sustainable energy solutions worldwide"

Transkript

1 Providing sustainable energy solutions worldwide Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC GSi 12 Modulerende bergvarmepumpe

2 Demontering kjølemodul 1. Løsne kjølemodulens strømkontakt og slanger. 2. Fest de to bærehåndtakene i kjølemodulens nerkant. 3. Skru ut kjølemodulens festeskruer. 4. Dra ut kjølemodulen ved først å løfte fremkanten litt opp i bærehåndtakene. 5. Løft kjølemodulen ved hjelp av bærehåndtakene og bæreremmene. 6. Løfte kjølemodulen inn i produktet ved hjelp av bærehåndtakene og bæreremmene. Løsne bærehåndtaket, og monter strømkontaktene, slangene og skruene igjen.

3 Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC GSi 12 Modulerende bergvarmepumpe

4 Generell informasjon Innholdsfortegnelse GENERELL INFORMASJON Sjekkliste 8 Viktig å tenke på! 9 Sikkerhetsforskrifter 9 Husets varmeinnstilling Tekniske data Driftkuvert CTC GSi Konstruksjon Fabrikkinnstillinger / innstilte verdier Menyoversikt Detaljbeskrivelse menyer Startside Romtemperatur Innstilling uten romfølere Ved feil på uteføler/romføler Nattsenking temperatur Ferie Varmtvann Ukeprogram varmtvann Driftsinfo Driftsinfo CTC GSi Historisk driftsinfo Driftsinfo kompressor Varmesystem Driftsinfo varmesystem Driftsinfo solpaneler ansert Tid & språk Innstillinger Varmepumpe Elkolbe VV-tank Kommunikasjon Solpaneler (tilbehør) Innstillinger EVK-tank Innstillinger X-volum Difftermostatfunksjon Pool (tilbehør) Ekstern varmekilde (EVK) Definer systemet Definer varmepumpe Definer SMS (tilbehør) Definer frikjøling (tilbehør) Definer solpaneler (tilbehør) Definer Diff.termostatfunksjon Definer fjernstyring Fremgangsmåte fjernstyring Smartgrid Service Funksjonstest Test varmesystem Test varmepumpe Test elkolber Test Sol (Tilbehør) Test difftermostat/evk Alarmlogg VP Innstillinger kodet 64 4 CTC GSi 12

5 INSTALLASJON 9. Installasjon Transport Utpakking Rørinstallasjon Prinsippskjema Påfyllingsventil varmesystem Tilbakeslagsventil stengingsventiler Sikkerhetsventil Manometer systemtrykk (tilbehør) Tilkobling av ekspansjonskar (tilbehør) Trykkfallsdiagram CTC GSi 12 varm side Varmtvannssirkulasjon (tilbehør) Ekstern varmekilde (EVK) Difftermostatfunksjon Pool (tilbehør) Solvarme (tilbehør) Tilkobling av kuldebærersystem Tilkoblinger Ventiler Kondensisolasjon Påfylling og lufting Trykk-/nivåvakt Prinsippskisse kuldebærer Etterkontroll av brinesystemet Nivåbeholder/Ekspansjonskar (96) Påfyllingskobling med smussfilter Brinevæske Luftlommer Kontroll av brinedifferanse Grunnvannsvarme Trykkfallsdiagram CTC GSi 12 kald side Kuldebærerpumpe Elinstallasjon Tilkobling av følere Kontroll av tilkoblede følere Trykk-/nivåvakt Innstilling av eleffekt i reservemodus Grunnvannsvarme Pumpe difftermostatfunksjon (G46) on/off Varmesystem 2 (tilbehør) Pool (tilbehør) Ekstern varmekilde EVK Solvarme (tilbehør) Tilkobling strømføler (tilbehør) Koblingsskjema tank (A2) Koblingsskjema VP-kjølemodul (A5) Koblingsskjema ekspansjonskort (tilbehør) (A3) Komponentfortegnelse Resistanser for følere Førstegangs start Drift og vedlikehold Feilsøking/egnede tiltak Informasjonstekster Alarmtekster 102 Samsvarserklæring 104 CTC GSi 12 5

6 6 CTC GSi 12

7 Generell informasjon Gratulerer med ditt nye produkt Du har nettopp kjøpt en CTC GSi 12, som vi håper du vil bli svært fornøyd med. På de neste sidene kan du lese om hvordan du vedlikeholder varmepumpen. Oppbevar denne håndboken sammen med installasjons- og vedlikeholdsanvisningene. Med riktig vedlikehold vil du ha glede av din CTC CSi 12 i mange år, og det er her du finner informasjonen du trenger. Den komplette varmepumpen CTC GSi 12 er en komplett varmepumpe som tar seg av boligens oppvarmings- og varmtvannsbehov. Den har dessuten en innebygd energieffektiv (A-klassifisert) sirkulasjonspumpe for tilkobling til jord-/fjellsløyfen, dvs. den kalde siden. Tilkoblingen kan gjøres valgfritt på venstre eller høyre side eller bak på varmepumpen. CTC GSi 12 har et styringssystem som: overvåker alle funksjoner i varmepumpen tillater individuelle innstillinger viser ønskede verdier, f.eks. temperaturer, driftstider, energiforbruk og feilindikeringer. på en enkel og strukturert måte forenkler innstillinger og feilsøking Den innebygde varmeveksleren gir rikelig med varmtvann. CTC GSi 12 har også en såkalt kjellervarmefunksjon om sommeren og en gulvvarmesperre, som maksimerer temperaturen ut i gulvsløyfene. Med den innebygde nattsenkingen kan du stille inn og endre temperaturen i huset for døgnet, dag for dag. Takket være lett tilgjengelige strømkomponenter og kjølemodul samt gode feilsøkingsfunksjoner i styringsprogrammet, er CTC GSi 12 servicevennlig. Hvis du vil supplere CTC GSi 12 med annen oppvarming, kan du enkelt gjøre dette. Vi har valgt å kalle dette for Energyflex. Med Energyflex kan du f.eks. laste varmesystemet med solenergi. la en vannmantlet kamin bidra med varme. koble til en varmeveksler for å varme opp et svømmebasseng. CTC GSi 12 7

8 Generell informasjon Sjekkliste Sjekklisten skal alltid fylles ut av installatøren Ved eventuell service kan det bli spurt etter dette dokumentet. Installasjonen skal alltid følge anvisningene i installasjons- og vedlikeholdsanvisningen. Installasjonen skal alltid utføres fagmessig. Etter installasjonen skal anlegget besiktiges, og funksjonen skal kontrolleres. Punktene nedenfor skal krysses av. Rørinstallasjon. Varmepumpen påfylt, plassert og innjustert på fagmessig måte iht. anvisningen. Varmepumpen plassert slik at service er mulig. Radiatorpumpens kapasitet for nødvendig flow. Åpne radiatorventiler og andre berørte ventiler. Tetthetstest. Lufting av systemet. Funksjonstest sikkerhetsventil. Spillrør til sluk montert. Elinstallasjon Rotasjonsretning kompressor Arbeidsbryter Varmepumpe aktivert og startet Eleffekt og sikring, tilpasset for boligen, i normal drift og reservemodus Riktig stram kabeltrekking Nødvendige følere for valgt system Uteføler Romføler (valgbar) Tilbehør Informasjon til kunde (tilpasses aktuell installasjon) Oppstart sammen med kunde/installatør. Menyer/styring for valgt system Installasjons- og vedlikeholdsanvisning overlevert til kunde Kontroll og påfylling, varmesystem Inntrimmingsinformasjon, varmekurve Alarminformasjon Blandeventil Funksjonstest sikkerhetsventil Garanti og forsikring Informasjon om fremgangsmåte ved feilmelding Dato / Kunde Dato / Installatør 8 CTC GSi 12

9 Generell informasjon Viktig å tenke på! Kontroller spesielt følgende punkter ved leveranse og installasjon: Produktet skal transporteres og oppbevares stående. Under plassering kan produktet legges ned med baksiden ned en kort stund. Fjern emballasjen og kontroller før monteringen at produktet ikke er blitt skadet under transporten. Meld fra om eventuelle transportskader til speditøren. Sett produktet på et fast underlag, helst betongfundament. Hvis produktet skal stå på en myk matte, må det settes underlagsplater under føttene. Tenk på at det må være serviceplass på minst 1 meter foran produktet. Produktet må heller ikke senkes under gulvnivå. Unngå å sette varmepumpen i rom med lett veggkonstruksjon der tilstøtende rom kan forstyrres av kompressor og vibrasjoner. Sikkerhetsforskrifter Du må ta følgende sikkerhetsforskrifter i betraktning ved håndtering, installasjon og bruk av produktet: Slå av sikkerhetsbryteren før ethvert inngrep i produktet. Produktet må ikke spyles med vann. Ved håndtering av produktet med løfteøre eller lignende må du sørge for at løfteanordningen, løfteørene og andre deler er uskadet. Opphold deg aldri under et løftet produkt. Sett aldri sikkerheten i fare ved å demontere fastskrudde deksler, lokk eller annet. Sett aldri sikkerheten i fare ved å deaktivere sikkerhetsutstyret. Inngrep i produktets kjølesystem må kun utføres av autorisert person. Kontroll av sikkerhetsventil: Sikkerhetsventil for kjele/system og tappevarmtvann skal kontrolleres regelmessig. Se kapittelet Drift og vedlikehold.! Hvis denne anvisningen ikke følges ved installasjon, drift og vedlikehold, er Enertechs forpliktelser iht. gjeldende garantibestemmelser ikke bindende CTC GSi 12 9

10 Generell informasjon Husets varmeinnstilling Husets varmekurve Varmekurven er en sentral del av produktets styring da det er denne innstillingen som forteller styringssystemet hvor stort temperaturbehov boligen har ved ulike utetemperaturer. Det er viktig at varmekurven blir riktig innjustert for at du skal få så god funksjon og økonomi som mulig. Én bolig trenger 30 C på radiatorene når det er 0 C ute, en annen trenger 40 C. Forskjellen mellom ulike boliger skyldes blant annet radiatorenes areal, antall radiatorer og hvor godt isolert huset er.!innstilt varmekurve prioriteres alltid. Romføleren kan bare til en viss grad øke eller redusere shuntens pådrag utover innstilt varmekurve. Ved drift uten romføler er det valgt varmekurve som bestemmer temperaturen ut til radiatorene. Innjustering av grunnvarmen for varmekurven Du bestemmer selv varmekurven for boligen ved å stille inn to verdier i styringssystemet. Dette gjør du i menyen ansert/innstillinger/radiatorsystem/ Helning eller Justering. Be installatøren hjelpe deg å stille inn disse verdiene. Innjusteringen av varmekurven er svært viktig og kan i enkelte tilfeller dessverre ta noen uker. Den beste måten er å velge drift uten romfølere den første tiden. Systemet arbeider da kun etter utetemperaturen og husets varmekurve. Under innjusteringsperioden er det viktig at: Nattsenkingsfunksjonen ikke er valgt. Alle termostatventiler på radiatorene er helt åpne. Utetemperaturen ikke er høyere enn +5 C. (Hvis utetemperaturen er høyere ved installasjonen, bruker du fabrikkinnstilt kurve til utetemperaturen synker til passende nivå.) Radiatorsystemet fungerer og er riktig innjustert mellom ulike sløyfer. Egnede grunnverdier Under installasjonen kan du sjelden gjøre en nøyaktig innstilling av varmekurven direkte. Da kan verdiene nedenfor være et godt utgangspunkt. Radiatorer med små varmeavgivende fl ater krever høyere turtemperatur. Under ansert/ Innstillinger/Radiatorsystem/ kan du stille inn helningen (varmekurvens helning) for varmesystemet. Anbefalte verdier er: Kun gulvvarme Helning 35 Lavtemperatursystem (velisolerte hus) Helning 40 Normaltemperatursystem (fabrikkinnstilling) Helning 50 Høytemperatursystem (eldre hus, små radiatorer, dårlig isolert) Helning CTC GSi 12

11 Generell informasjon Innjustering av varmekurven Metoden nedenfor kan brukes til å justere inn riktig varmekurve. Innjustering hvis det er for kaldt inne Hvis utetemperaturen er lavere enn null grader: Øk verdien ved Helning et par grader. Vent deretter et døgn ved behov for ytterligere justering. Hvis utetemperaturen er høyere enn null grader: Øk verdien ved Justering et par grader. Vent deretter et døgn ved behov for ytterligere justering. Innjustering hvis det er for varmt inne Hvis utetemperaturen er lavere enn null grader: Reduser verdien ved Helning et par grader. Vent deretter et døgn ved behov for ytterligere justering. Hvis utetemperaturen er høyere enn null grader: Reduser verdien ved Justering et par grader. Vent deretter et døgn ved behov for ytterligere justering.! For lavt innstilte verdier kan gjøre at ønsket romtemperatur ikke oppnås. Du må da justere varmekurven etter behov iht. ovennevnte. Når grunnverdiene er noenlunde riktig innstilt, kan du finjustere kurven direkte i normalvisningsmenyen Romtemperatur. Beskrivelse av helning og justering Helning 50: Verdien som stilles inn, er utgående temperatur til radiatorene ved -15 C utetemperatur, f.eks. 50 C. En lavere verdi velges med et radiatorsystem med store radiatorfl ater (såkalt lavtemperatursystem). Med gulvvarmesystem trengs lave temperaturer, og det skal da derfor velges en lav verdi. Hvis man har et høytemperatursystem, må verdien økes for å oppnå tilstrekkelig innetemperatur. Justering 0: Justeringen innebærer at temperaturnivået kan økes eller senkes ved en bestemt utetemperatur. Justering 0 innebærer 50 C tur ved -15 C. Justering -5 innebærer 45 C tur ved -15 C. Et eksempel: Helning 50 innebærer at temperaturen frem til elementet blir 50 C når utetemperaturen er -15 C (hvis justeringen settes til 0). Hvis justeringen settes til +5, blir temperaturen i stedet 55 C. Ved alle temperaturer ut økes kurven med 5 C, dvs. at kurven parallellforskyves med 5 C. CTC GSi 12 11

12 Generell informasjon Eksempel på varmekurver I diagrammene nedenfor ser du hvordan varmekurven endres ved ulike innstillinger av helningen. Kurvens helning beskriver radiatorenes temperaturbehov ved ulike utetemperaturer. Turtemperatur Helning Verdien på helningen som stilles inn, er turtemperaturen når utetemperaturen er -15 C Justering Kurven kan parallellforskyves (justeres) ønsket antall grader for å tilpasses ulike systemer/hus. Turtemperatur Utetemperatur Varme av, ute Helning 50 C Justering +5 ºC Helning 50 C Justering 0 C Et eksempel Helning 60 C Justering 0 C Turtemperatur Utetemperatur Varme av, ute I dette eksemplet er maks. utgående turtemperatur stilt inn på 55 C. Minste tillatte tur er 27 C. (f.eks. sommerkjellervarme eller gulvsløyfer i baderom). Utetemperatur 12 CTC GSi 12

13 Generell informasjon Sommerkjøring Alle boliger har egenoppvarming (lamper, komfyr, personvarme osv.) som gjør at varmen kan slås av ved en lavere utetemperatur enn ønsket romtemperatur. Jo bedre isolert huset er, desto tidligere kan varmen fra varmepumpen slås av. Turtemperatur Oppvarming Varmen avslått Eksemplet viser produktets grunninnstilling på 18 C, verdien "Varme av, ute" kan endres i menyen ansert/innstillinger/varmesystem. slått varme betyr at radiatorpumpen stoppes og shuntventilen stenges. Varmen startes automatisk når det igjen trengs varme. Utetemperatur Varme av, ute Automatikk eller fjernstyrt sommerperiode Fra fabrikken inntrer "sommer" ved 18 ºC med automatikk fordi "Varmemodus" er stilt på "Auto". Varmemodus Auto betyr automatikk. Auto (Auto/På/) På betyr at varmen er på. Shunt arbeider til børverdi turtemperatur og radiatorpumpen er på. betyr at varmen er slått av og at radiatorpumpen er slått av. Varme, ekst. modus ( /Auto/På/) Mulighet til å fjernstyre om varmen skal være på eller av. Auto betyr automatikk. På betyr at varmen er på. Shunt arbeider til børverdi turtemperatur og radiatorpumpen er på. betyr at varmen er slått av og at radiatorpumpen er slått av. Intet valg betyr ingen funksjon ved aktivering. CTC GSi 12 13

14 Generell informasjon 1. Tekniske data Elektriske data Eldata Merkeffekt Elkolbe (regulerbar, trinn på 0.3 kw) Maks. elkolbeeffekt ved gruppesikring 10 / 16 / 20 / 25 A Maks. driftsstrøm, kompressor IP-klasse 400V 3N~ 50 Hz kw 5.8 kw 9 kw 0 / 2.1 / 5.2 / 9 A 8.4 IPX1 Driftsdata varmepumpe Maks. avgitt effekt kw 11.8 gitt effekt 0/35 0/45 0/55 kw 6.13 I 5.68 I rps COP 0/35 0/45 0/ I 3.68 I rps gitt effekt 5/35 5/45 5/55 kw 7.10 I 6.65 I rps COP 5/35 5/45 5/ I 4.26 I rps SCOP 0/35 Pdesign cold climate 2) Pdesign = 12 kw, SCOP = 5.5 SCOP 0/55 Pdesign cold climate 2) Pdesign = 8 kw, SCOP = 4.4 SCOP 0/35 Pdesign average climate 2) Pdesign = 10 kw, SCOP = 5.4 SCOP 0/55 Pdesign average climate 2) Pdesign = 7 kw, SCOP = 4.1 1) EN14511:2011, inkl. varmebærerpumpe og brinepumpe 2) SCOP enligt EN14825 Varmebærersystem Vannvolum kjele (V) Maks. driftstrykk kjele (PS) Maks. temperatur kjele (TS) Varmebærersystem min. flow ved t=10k Varmebærersystem nominell flow 1) Varmebærerpumpe Trykkfall varmebærer 1) Ved t = 5 K og 0/35 C 50 rps. Kuldebærersystem Væskevolum (V) Kuldebærersystem min./maks. temp (TS) Kuldebærersystem min./maks. trykk (PS) Kuldebærersystem min. flow Kuldebærersystem nominell flow, t = 50 rps Kuldebærerpumpe Pumpekapasitet Tappevannsystem Vannvolum (V) Maks. driftstrykk (PS) Maks. driftstemperatur (TS) Øvrige data Kuldemediemengde (R407C) Bryteverdi pressostat HT Vekt med/uten emballasje Bredde x Høyde x Dybde Nødvendig reisehøyde Lydeffekt (L WA ) iht. EN ved 0/35 kg 2.4 MPa 3.1 kg 270 / 253 mm 596 x 1907 x 673 mm 1910 db(a) l 229 bar 3.0 C 100 l/s 0.15 l/s 0.29 Cirkulasjonspumpe av klasse A Se diagram i kapitlet Rørinstallasjon l 4.1 C -5 / +20 bar 0.2/3.0 l/s 0.29 l/s 0.39 Cirkulasjonspumpe av klasse A Se diagram i kapitlet Rørinstallasjon l 1.7 bar 10 C 100 Min (20 rps): 35 db(a) Max (100 rps): 48 db(a) 14 CTC GSi 12

15 Generell informasjon 1.1 Driftkuvert CTC GSi 12 Kuverten er basert på standard driftsforhold og kan derfor avvike noe ved ulike installasjoner. Alle verdier gjelder ved 50 rps. (t ci = temperature innløp kald side) t w C 70 Envelope GSi t wo t wi t ci C Water Turtemperatur flow temp (t (t wo ) C *) wo ) ºC Water return temp (t wi ) C *) Returtemperatur (t wi )ºC t wo t wi *) The envelope is based on standard rating running conditions, and may deviate at actual installation. All values at 50 rps. t ci = temperature cold side inlet. CTC GSi 12 15

16 Generell informasjon Kaldtvann Ø22 2. Varmtvann Ø22 mm 3. Retur Ø22 4. Tur Ø22 5. Ekspansjonstilkobling/løftemuffe G 3/ CTC GSi

17 Generell informasjon 2. Konstruksjon Bildet nedenfor viser varmepumpens prinsipielle oppbygning. Energien i fjellet eller jorden hentes ut av kjølesystemet. Kompressoren øker deretter temperaturen til et anvendelig nivå. Deretter leveres energien til varmesystem og varmtvann. Tappevannstilkoblinger Her kobles boligens tappevannstilkoblinger til. Plint for føler Følerplinten er internt koblet. Tilkobling av uteføler, romføler og andre følere gjøres enkelt her. Radiatortilkoblinger Her kobles boligens varmesystem til. Tappevarmtvannspumpe Varmepumpen er utstyrt med en rustfri varmeveksler. Direkte oppvarming av varmtvannet reduserer faren for legionellabakterier. Display Vekselventil Flowstyring for varmtvann. Tappevannspumpe Ladepumpe for tappevarmtvann Gjennomstrømningsvarmer Her sitter en 9 kw elkolbe for tilskuddsvarme. Strømboksmodul CTC GSi 12 17

18 Generell informasjon 3. Fabrikkinnstillinger / innstilte verdier Radiatorsystem Maks tur ºC Min turtemp ºC Varme modus Varme modus, ekstern Varme av, ute ºC Varme av, tid Helning ºC Justering ºC Nattsenking av ºC Romstemp senkes ºC Tur senkes ºC Alarm lav romstemp. ºC Smart lav pris ºC Smart lav pris ºC Maks tid varme Ladepumpe % Gulvfunksjon Gulvfunksjon temp ºC Varmepumpe Tariff VP Smart Blokkering VP Start ved gradminutt Maks RPS Maks RPS ved lydreduksjon Elkolbe Maks elkolbe kw Maks elkolbe VV kw Start ved gradminutt Diff steg, gradminutt Hovedsikring A Matespenning Tariff EL Smart blokkering el x400V Innstilt verdi Innstilt verdi Innstilt verdi VV-tank Stopp temp ºC Start/stopp diff øvre ºC Maks tid VV Tappevann C Smart lav pris ºC Smart overkap. ºC Driftstid VV-cirk. Periode tid VV-cirk. Frikjøling Felles kjøling/varme Kondens sikret system Rumstemperatur frikyla Smart lav pris Smart overkap. Diff termostatfunksjon Ladestart diff ºC Ladestopp diff ºC Ladetemperatur ºC Pool Pooltemp ºC Pool diff ºC Maks tid Pool Lade pumpe % Smart lav pris ºC Smart lav pris ºC Ekstern varmekilde Start lading ºC Start/stopp diff Smart blokk kap Fabrikkverdi Fabrikkverdi Fabrikkverdi 70 5 Fabrikkverdi Fabrikkverdi Fabrikkverdi Fabrikkverdi Fabrikkverdi Innstilt verdi Innstilt verdi Innstilt verdi Innstilt verdi Innstilt verdi 18 CTC GSi 12

19 Generell informasjon Sol Ladestart diff ºC Fabrikkverdi 7 Innstilt verdi Denne siden er for innstillinger sol. Ladestopp diff ºC 3 Ladepumpe min hast % 20 Senstortest aktiv -Test / pause, min 4 / 30 Vinterpause Nov- Feb Prioritere lading EVK-tank Flow l/min 6.0 Overtemp vern panel -Maks paneltemp ºC 120 Kjøle overtemp. i tank -Tank kjøles ned til ºC 50 Frostvern panel -Aktiv ved paneltemp ºC -25 Prioritere beskyttelse EVK-tank Ekstern varmekilde (EVK-tank) Ladetemperatur ºC Fabrikkverdi 60 Innstilt verdi Maks tillatt tanktemperatur ºC 70 EcoTank Ladetemperatur ºC Fabrikkverdi 60 Innstilt verdi Maks tillatt tanktemperatur ºC 70 X-volum Ladetemperatur ºC Fabrikkverdi 60 Innstilt verdi Maks tillatt tanktemperatur ºC 70 Lading av borehull Tilbakelading aktiv Fabrikkverdi Innstilt verdi Ladestart diff ºC 60 Ladestopp diff ºC 30 -Maks brine temperatur ºC 18 Lader EVK-tank Ladestart diff ºC Fabrikkverdi 7 Innstilt verdi Ladestopp diff ºC 3 Ladetemperatur ºC 60 CTC GSi 12 19

20 Generell informasjon 4. Menyoversikt Normalvisningsmeny CTC GSi 12 Mandag 09:35 Romtemperatur Varmtvann Driftsinfo ansert Nattsenking radiatorsystem Uke program Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Dag for dag ,2 ºC 21,2 ºC 58 ºC -5 ºC Nattsenking radiatorsystem 1 2 Innstilling av romtemperatur Romtemperatur Ukeskjema Blokk Senk Søndag 22:00 Øke Fredag 14:00 Senk :00 Øke :00 Radiatorsystem Radiatorsystem 2 (50) Skjema ferie 1 2 Ferieperiode 3 dager Nattsenking Ferie Valg av varmtvannskomfort Varmtvann Ekstra varmtvann På Temperatur Normal 0,0 time Ukeskjema varmtvann Uke program Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Dag for dag Ukeskjema Informasjon om varmesystemet Driftinfo system Driftsinfo Status VV VV-tank ºC 49 / 45 (60) Tappevann C 54 (55) Gradminutt -60 Eleffekt kw 0.0 Strøm L1/L2/L3 0.0 Diff.term. Pumpe / ºC 30 Pooltemp ºC 0 (22) VV-sirkulation Ekstern varmekilde Aktiv 55 Historisk driftinfo Driftinfo kompressor Radiatorsystem Driftinfo varmesystem Meny for avanserte innstillinger ansert T ºC Ute Rom1 Tur1 Retur Rom2 Tur2 Tid & språk Innstillinger Definere system Service Programversjon display: Programversjon VP-modul: CTC GSi 12

21 Generell informasjon ansert Historisk driftinfo Tid Språk Total drifttid h: Maks tur C: 51 Forbruk 29 Kompressor: gitt energi 2536 Total driftstid 1540 Driftinfo kompressor Kompressor På Lade pumpe På 47% Brine pumpe På VP inn/ut C 35.5 / 42.3 Innstillinger Radiatorsystem 1 Radiatorsystem 2 Varmepumpe Elkolbe VV-tank Kommunikasjon Frikjøling Solpaneler Diff termostatfunksion Pool Ekstern varmekilde Lagre mine innstillinger Hente mine innstillinger Hente fabrikkinnstillinger Definere system Radiatorsystem Turtemperatur 1 ºC 37 (38) Returtemperatur ºC 33 Radiatorpumpe På Turtemperatur 2 ºC 37 (38) Radiatorpumpe 2 På Shunt 2 Åpne Radiatorsystem 1 Radiatorsystem 2 Varmepumpe CTC SMS Frikjøling Solpaneler Diff termostatfunksjon Pool VV-sirkulation Ekstern varmekilde Fjærnstyring Service Funksjonstest Alarmlogg Fabrikkinnst kodet Hurtigstart kompressor. Oppdatere program, USB Skriv logg till USB Kontrollere strømfølere Reinstallasjon Ja CTC GSi 12 21

22 Tid & språk Innstillinger Definere system Service Generell informasjon 5. Detaljbeskrivelse menyer På det oversiktlige betjeningspanelet gjøres alle innstillinger direkte på skjermen. De store ikonene fungerer som knapper på touchdisplayet. Her vises også informasjon om drift og temperaturer. 5.1 Startside Denne menyen er systemets startside. Her vises en oversikt over den aktuelle driftsinformasjonen. Hvis det ikke trykkes på noen knapp på 10 minutter, går systemet tilbake til å vise dette menybildet. 1 2 Normalvisningsmeny CTC GSi 12 Mandag 09:35 Romtemperatur Varmtvann Driftsinfo ansert ,2 ºC 21,2 ºC 58 ºC -5 ºC! Det første sifferet er den Innstilling forhåndsinnstilte av romtemperatur fabrikkverdien, Romtemperatur verdiene i parentes er verdiens innstillingsområde. Romtemperatur Innstillinger for å øke eller senke temperaturen inne samt for å planlegge temperaturendringer. Varmtvann Innstillinger for varmtvannsproduksjonen. Driftsinfo Her vises aktuelle driftsdata for både varmesystemet og varmepumpen. Her finner du også historiske driftsdata. ansert Her gjøres innstillinger og service av varmesystemet av installatøren. 1 Romtemperatur 2 Varmesystem 1 Hvis varmesystem 1 er definert, vises den aktuelle romtemperaturen her. Radiatorsystem 1 OK Med OK-knappen merker og bekrefter man Radiatorsystem tekst 2 og (50) valg i menyene. 1Nattsenking2 Her programmerer du nattsenking hvis dette er valgt. Nattsenking Ferie Ferie Permanent senking av romtemperaturen Valg av varmtvannskomfort kan gjøres her, f.eks. i ferien når huset er ubebodd. Varmtvann Ukeprogram Ekstra Senking av temperaturen over flere dager, varmtvann 0,0 time f.eks. om man ukependler. På Temperatur Normal Historisk driftsinfo Visning av lagrede data tilbake i tid. 1 2 Romtemperatur Varmesystem 2 Hvis varmesystem 2 er definert, vises den aktuelle romtemperaturen her. Tanktemperatur Her vises den aktuelle varmtvannstemperaturen i den øvre delen av tanken. Utetemperatur Her vises aktuell utetemperatur. Hjem Med Hjem-knappen kommer du tilbake til Startsiden. Retur Med Retur-knappen går du tilbake til forrige nivå. Tid & språk Ukeskjema Innstilling av dato, tid og ønsket menyspråk. Informasjon om varmesystemet Innstillinger Driftinfo Innstilling systemav varmepumpens og systemets drift gjøres vanligvis av installatøren. Definer system Varmesystemets oppbygning kan stilles inn / endres her. Service anserte innstillinger utføres av faglært person. Meny for avanserte innstillinger ansert 22 CTC GSi 12

23 Generell informasjon Romtemperatur Romtemperatur Her angir du ønsket romtemperatur. Bruk pluss- og minusknappene til å stille inn ønsket temperatur. Den såkalte børverdien står i parentes. Foran parentesen ser du den aktuelle verdien. Hvis det er installert to varmesystemer, vises begge her. Hvis du vil ha planlagt senking av temperatur, kan du gå videre til undermenyene Nattsenking eller Ferie. Romfølere defineres i menyen ansert/definer system/ Varmesystem. Velg romføler hvis romføleren står vanskelig til, hvis gulvvarmesystemet har separate romfølere eller hvis man fyrer i peisovn eller åpen peis. Alarmdioden på romføleren fungerer imidlertid som vanlig. Hvis man fyrer sporadisk i peisovn eller åpen peis, kan dette påvirke romføleren til å redusere temperaturen til radiatorene. Da kan det bli kaldt i rommene i andre deler av huset. Romføleren kan da midlertidig velges bort under fyringen. Varmepumpen gir da varme til radiatorene iht. den innstilte varmekurven. Radiatortermostatene struper i den delen av huset der det fyres Innstilling uten romfølere Hvis det ikke er installert romfølere (valgt i menyen Innstillinger), justeres romtemperaturen inn her ved hjelp av en prosentsats som viser en del av det innstillbare området. Hvis dette området ikke strekker til, må grunninnstillingen justeres under ansert/innstillinger/ Varmesystem. Endre små trinn om gangen (ca. 2 3 trinn), og vent på resultatet (ca. 1 døgn) da det er en treghet i systemet. Det kan kreves flere justeringer ved ulike utetemperaturer, men etter hvert oppnås det en riktig innstilling som ikke må endres Ved feil på uteføler/romføler Hvis det oppstår en feil på en uteføler, simuleres en utetemperatur på -5 C for at huset ikke skal bli nedkjølt. Produktet avgir en alarm. Hvis det oppstår en feil på en romføler, går varmepumpen automatisk over til drift i henhold til innstilt kurve. Produktet avgir en alarm. 1 2 Radiatorsystem 1 Nattsenking Ferie Eksemplet ovenfor viser at romtemperaturen er 22,4 C, men ønsket verdi (børverdi) er 23,5 C. Romtemperatur Normalvisningsmeny CTC GSi 12 Mandag 09:35 Radiatorsystem 1 (50) Romtemperatur Varmtvann Driftsinfo ansert Nattsenking Ferie ,2 ºC 21,2 ºC 58 ºC -5 ºC Radiatorsystem 2 (50) 1 2 Elkolbe Nattsenking Ferie Maks elkolbe kw 5.5 Eksemplet Maks elkolbe ovenfor VV kw viser drift med to 0 varmesystemer. Varmesystem Start ved gradminutt 1 med romføler og varmesystem uten romføler. Diff steg, gradminutt -50 Valg Hovedsikring av varmtvannskomfort A 20 Matespenning 3x400V Tariff EL Varmtvann Smart blokkering el Ekstra varmtvann På Temperatur Normal Varmepumpe Kompressor: Sperret 1 2 Brinepumpe på Auto Innstilling Tariff VP av romtemperatur Smart Blokkering VP Start Romtemperatur ved gradminutt -60 Maks RPS 100 Maks RPS ved lydreduksjon 50 Timer lydredusering Radiatorsystem 1 VV-tank 0,0 time Stopp temp ºC 58 Start/stopp diff øvre ºC 5 Maks! tid Radiatorenes VV Ukeskjema termostater 20 må alltid Tappevann C 55 Lade pumpe være % helt åpne og 50velfungerende Smart lav ved pris innjustering ºC av 10systemet. Smart overkap. ºC 10 Informasjon Driftstid VV-cirk. om varmesystemet 4 Periode tid VV-cirk. 15 Timer VV-sirkulation Driftinfo system MB Ov Par Sto Ma Tirs On Tor Fre Lør Sø Flo Shu Ra Dio Lad Lad Lad CTC GSi 12 23

24 Generell informasjon Nattsenking temperatur ormalvisningsmeny TC GSi 12 Mandag 09:35 I denne menyen aktiverer og stiller du inn nattsenking av temperaturen. Nattsenking innebærer at man senker temperaturen inne i planlagte perioder, f.eks. om natten Romtemperatur Varmtvann Driftsinfo ansert eller når man er på arbeid. Verdien som temperaturen senkes med Romtemp. 22,2 ºC senkes 21,2 ºC angis under 58 ºC ansert/innstillinger/ -5 ºC Varmesystem/Fabrikkverdi: -2 C å! Verdien Mandag Ukeskjema som temperaturen senkes med T Romtemp. Tirsdag ºC senkes angis under emperatur 60 ansert/innstillinger/varmesystem/fabrikkverdi: Onsdag -2 C ormal Torsdag 40 eny for avanserte innstillinger Driftsinfo formasjon ansert om varmesystemet 24 CTC GSi 12 Tid & språk Innstillinger Definere system Service formasjon om varmesystemet 1 2 Nattsenking radiatorsystem Uke program Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Dag for dag Eksempel: Mandag kveld kl senkes temperaturen til innstilt Nattsenking nattsenkingstemperatur. radiatorsystem Tirsdag kl økes den til normal temperatur. Ukeskjema Blokk Alternativene er, Dag for dag eller Blokk. Hvis er 1 2 Senk Søndag 22:00 valgt, skjer ingen senking. Øke Fredag 14:00 nstilling av romtemperatur Senk :00 Øke :00 ormalvisningsmeny Nattsenking radiatorsystem Romtemperatur Menyen Dag for dag TC GSi 12 Mandag 09:35! I denne menyen programmeres ukens dager. Uke program Nattsenking Dag for med dag en varmepumpe Mandager en komfortinnstilling, som Programmet kommer tilbake uke etter uke. 1 2 Tirsdag Radiatorsystem 1 Onsdagi praksis ikke gir redusert Tiden som stilles inn, er når man vil ha nattsenking, øvrig Torsdagenergiforbruk Fredag ormalvisningsmeny Radiatorsystem 2 (50) tid er normaltemperatur. Lørdag Skjema Nattsenking ferie radiatorsystem Søndag TC Romtemperatur GSi 12 Varmtvann Driftsinfo Mandag ansert 09:35 Uke program Dag for dag 1 Blokk 2 1 2Mandag Ferieperiode dager Tirsdag I denne menyen kan man stille inn senking flere dager Onsdag Nattsenking i uken, for eksempel Ferie hvis man jobber utenbys på Torsdag ,2 ºC 21,2 ºC 58 ºC -5 ºC Fredag Nattsenking radiatorsystem hverdagene og er hjemme i helgene. Lørdag Søndag Romtemperatur Varmtvann Driftsinfo ansert Ukeskjema Blokk alg av varmtvannskomfort 1 2Senk Søndag 22:00 Øke Fredag 14:00 nstilling Varmtvann av romtemperatur Senk : Øke :00 22,2 ºC 21,2 ºC 58 ºC -5 ºC Romtemperatur Ukeskjema Nattsenking varmtvann radiatorsystem kstra armtvann 0,0 time Uke program Dag for dag 1 2Ukeskjema Blokk å Mandag Radiatorsystem 1 Senk Søndag 22:00 Tirsdag emperatur Øke Fredag 14:00 Onsdag nstilling Søndag kl senkes temperaturen med innstilt verdi på ormal av romtemperatur Senk :00 Torsdag Romtemp. Øke Fredag Skjema senkes. feriefredag kl :00 -- øker - 21temperaturen til innstilt Radiatorsystem 2 (50) Romtemperatur verdi Lørdag igjen Søndag Ferieperiode 3 dager 1 2 Radiatorsystem 1 Ukeskjema Nattsenking Ferie Ferie Driftsinfo Skjema ferie Radiatorsystem 2 (50) formasjon om varmesystemet Status VV 1 2 VV-tank ºC 49 / 45 (60) alg av varmtvannskomfort Ferieperiode 3 dager Driftinfo system Tappevann C 54 (55) Her stiller du inn hvor mange dager du vil ha senking av Gradminutt -60 Historisk driftinfo Varmtvann Nattsenking den innstilte nattsenkingstemperaturen. Ferie For eksempel Eleffekt kw 0.0 Strøm Ukeskjema L1/L2/L3 varmtvann 0.0 hvis man reiser på ferie. kstra Diff.term. Pumpe / ºC 30 Driftinfo kompressor armtvann 0,0 time Pooltemp Uke program ºC Dag for dag 0 (22) VV-sirkulation Mandag å Man kan angi opptil 300 dager alg av varmtvannskomfort Ekstern Tirsdag varmekilde Aktiv emperatur Radiatorsystem Tiden begynner å gå fra det øyeblikket du gjør Onsdag ormal Varmtvann Torsdag innstillingen Fredag Ukeskjema varmtvann Lørdag kstra Søndag Driftinfo varmesystem armtvann 0,0 time Uke program Dag for dag Driftinfo system Ukeskjema Fredag Lørdag Status 0 Søndag VV VV-tank -20 ºC 49 / 45 (60) Tappevann C 54 (55) Gradminutt -60 Historisk driftinfo Eleffekt kw 0.0 Ute Rom1 Tur1 Retur Rom2 Tur2 Strøm L1/L2/L3 0.0 Diff.term. Driftsinfo Pumpe / ºC 30 Driftinfo kompressor Pooltemp ºC 0 (22) VV-sirkulation Status VV

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC GSi 12. Modulerende bergvarmepumpe. Providing sustainable energy solutions worldwide

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC GSi 12. Modulerende bergvarmepumpe. Providing sustainable energy solutions worldwide 161 504 34-3 2015-09-15 Providing sustainable energy solutions worldwide Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC GSi 12 Modulerende bergvarmepumpe Demontering kjølemodul GSi 12! Inngrep i produktets

Detaljer

Menyoversikt. 0.0 time. CTC EcoLogic Pro 12 ºC 21,5 ºC 22,3 ºC 42 ºC 2 ºC 34 ºC -1 ºC. Se kapittel 4.4 og 4.5. CTC EcoLogic Tirsdag 08:45

Menyoversikt. 0.0 time. CTC EcoLogic Pro 12 ºC 21,5 ºC 22,3 ºC 42 ºC 2 ºC 34 ºC -1 ºC. Se kapittel 4.4 og 4.5. CTC EcoLogic Tirsdag 08:45 Menyoversikt CTC EcoLogic Tirsdag 08:45 Romtemperatur Varmtvann Driftsinfo ansert 22,2 ºC 21,2 ºC 58 ºC -5 ºC Romtemperatur Varmesystem 2 22,4 C (23,5) Se kapittel 4.1 Nattsenking Ferie 3/4 Varmtvann Ekstra

Detaljer

Oversikt menyer. CTC EcoHeat 400. 0,0 time 12 ºC 21,5 ºC 22,3 ºC 42 ºC 2 ºC 34 ºC -1 ºC. Normalvisningsmeny CTC EcoHeat Mandag 09:35

Oversikt menyer. CTC EcoHeat 400. 0,0 time 12 ºC 21,5 ºC 22,3 ºC 42 ºC 2 ºC 34 ºC -1 ºC. Normalvisningsmeny CTC EcoHeat Mandag 09:35 Oversikt menyer Normalvisningsmeny CTC EcoHeat 09:35 Varmtvann Driftsinfo ansert Uke program Onsdag Torsdag Fredag radiatorsystem 06-09 18-21 07-09 20-23 06-09 10-21 22,2 ºC 21,2 ºC 58 ºC -5 ºC radiatorsystem

Detaljer

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoZenith i250. Providing sustainable energy solutions worldwide

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoZenith i250. Providing sustainable energy solutions worldwide 161 504 40-1 2015-11-25 Providing sustainable energy solutions worldwide Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoZenith i250 VIKTIG LES NØYE FØR BRUK OPPBEVAR TIL FREMTIDIG BRUK Installasjons-

Detaljer

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoHeat 400. Modell 406 I 408 I 410 I 412. Providing sustainable energy solutions worldwide

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoHeat 400. Modell 406 I 408 I 410 I 412. Providing sustainable energy solutions worldwide 161 504 30-1 2015-05-27 Providing sustainable energy solutions worldwide Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoHeat 400 Modell 406 I 408 I 410 I 412 Demontering kjølemodul 1. Løsne kjølemodulens

Detaljer

161 504 33-2 2015-08-11. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoZenith i250

161 504 33-2 2015-08-11. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoZenith i250 161 504 33-2 2015-08-11 Providing sustainable energy solutions worldwide Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoZenith i250 Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoZenith i250 161 504 33-2

Detaljer

CTC EcoHeat 400 406-408 - 410-412. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC EcoHeat 400 406-408 - 410-412. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC EcoHeat 400 406-408 - 410-412 Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Feb.. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten

Detaljer

!Produktets drift overvåkes permanent av styringen.

!Produktets drift overvåkes permanent av styringen. Funksjoner instrumentpanel I det lett oversiktlige displayet foretas alle innstillinger, og her får du også informasjon om drift og temperaturer. Informasjonen oppgis i et av fire menysystemer. : Viser

Detaljer

Menyer CTC EcoHeat V3 CTC Ferrofil A/S. Funksjoner instrumentpanel EcoHeat

Menyer CTC EcoHeat V3 CTC Ferrofil A/S. Funksjoner instrumentpanel EcoHeat Funksjoner instrumentpanel EcoHeat I det oversiktelige displayet utføres alle innstillinger, og her får du også informasjon om drift og temperatur. Informasjonen i et display. Med et fåtal av knapper kommer

Detaljer

! Fest ikke følerens kabel. Elektroinstallasjon. CTC EcoHeat 400. Mating. Allpolet bryter. Tilkobling sirkulasjonspumpe radiatorsystem (36)

! Fest ikke følerens kabel. Elektroinstallasjon. CTC EcoHeat 400. Mating. Allpolet bryter. Tilkobling sirkulasjonspumpe radiatorsystem (36) Elektroinstallasjon Installasjon og omkobling i varmepumpen skal utføres av autorisert elinstallatør. All trekking av ledninger skal gjøres iht. gjeldende bestemmelser. Kjelen er internt ferdigkoblet fra

Detaljer

! Fest ikke følerens kabel. Elektroinstallasjon. CTC EcoHeat 300. Mating. Allpolet bryter. Tilkobling sirkulasjonspumpe radiatorsystem (36)

! Fest ikke følerens kabel. Elektroinstallasjon. CTC EcoHeat 300. Mating. Allpolet bryter. Tilkobling sirkulasjonspumpe radiatorsystem (36) Elektroinstallasjon Installasjon og omkobling i varmepumpen skal utføres av autorisert elinstallatør. All trekking av ledninger skal gjøres iht. gjeldende bestemmelser. Kjelen er internt ferdigkoblet fra

Detaljer

CTC EcoZenith i250. Systemtank. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC EcoZenith i250. Systemtank. Funksjon - Drift - Vedlikehold i250 Systemtank Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Sept. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller

Detaljer

Feilsøking / Utbedringer

Feilsøking / Utbedringer Feilsøking / Utbedringer CTC EcoLogic er konstruert for å gi pålitelig drift, høy komfort og lang levetid. Her får du ulike tips som kan være til hjelp og veiledning ved eventuelle driftsforstyrrelser.

Detaljer

Del 2 CTC EcoLogic. System 1-6. Pro / Family. www.ctc.no April 2013. Brinekrets. Frikjøling Solkollektorer. Viftekonvektor. Varmesystem 4.

Del 2 CTC EcoLogic. System 1-6. Pro / Family. www.ctc.no April 2013. Brinekrets. Frikjøling Solkollektorer. Viftekonvektor. Varmesystem 4. Del 2 CTC EcoLogic Pro / Family System 1-6 Brinekrets Frikjøling Solkollektorer Viftekonvektor Varmesystem 4 Varmtvannssystem Buffertank Varmesystem 3 Alternativ A Varmesystem 2 VP A1 Varmesystem 1 Tilskuddsvarme

Detaljer

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoZenith i550 Pro. Providing sustainable energy solutions worldwide

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoZenith i550 Pro. Providing sustainable energy solutions worldwide 161 504 31-4 2015-11-04 Providing sustainable energy solutions worldwide Installasjons- og vedlikeholdsanvisning VIKTIG LES NØYE FØR BRUK OPPBEVAR TIL FREMTIDIG BRUK Installasjons- og vedlikeholdsanvisning

Detaljer

Instrumentpanel CTC EcoZenith I 550

Instrumentpanel CTC EcoZenith I 550 Instrumentpanel CTC EcoZenith EcoZenith Man 8:03 Rom C 21(21) Tank øvre 50 Ekstr VV nej Aktuell driftinfo Historisk driftinfo Nattsenkning ansert Oversikt menyer Funksjoner instrumentpanel 1 Oversikt

Detaljer

! Produktet skal. Rørinstallasjon. Transport. Avemballering. CTC EcoZenith

! Produktet skal. Rørinstallasjon. Transport. Avemballering. CTC EcoZenith Rørinstallasjon Dette kapitlet er for deg som har ansvaret for en eller flere av de nødvendige installasjonene for at produktet skal fungere slik som huseieren ønsker. Ta deg tid til å gå gjennom funksjoner

Detaljer

Forholdsregler og tips ved driftsforstyrrelser

Forholdsregler og tips ved driftsforstyrrelser Forholdsregler og tips ved driftsforstyrrelser EcoHeat er konstruert for pålitelig drift og høy komfort samt lang levetid. Her får du ulike tips som kan være til hjelp og veiledning ved eventuelle driftsforstyrrelser.

Detaljer

Menyer CTC EcoEl V3 CTC Ferrofil A/S. Funksjoner instrumentpanel EcoEl

Menyer CTC EcoEl V3 CTC Ferrofil A/S. Funksjoner instrumentpanel EcoEl Funksjoner instrumentpanel EcoEl I det oversiktelige displayet utføres alle innstillinger, og her får du også informasjon om drift og temperatur. Informasjonen i et display. Med et fåtal av knapper kommer

Detaljer

CTC EcoLogics konstruksjon og funksjon

CTC EcoLogics konstruksjon og funksjon CTC EcoLogics konstruksjon og funksjon I dette kaptlet skal vi se på hovedkomponentene og delsystemene som i ulike konfigurasjoner inngår i de seks hovedsystemene (EcoLogic system 1-6). Hvis du ønsker

Detaljer

161 504 31-1 2015-04-28. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoZenith i550 Pro

161 504 31-1 2015-04-28. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoZenith i550 Pro 161 504 31-1 2015-04-28 Providing sustainable energy solutions worldwide Installasjons- og vedlikeholdsanvisning Installasjons- og vedlikeholdsanvisning 161 504 31-1 2015-04-28 Generell informasjon Innholdsfortegnelse

Detaljer

Monteringsalternativer CTC EcoZenith I 550

Monteringsalternativer CTC EcoZenith I 550 Monteringsalternativer CTC EcoZenith Radiatorsystemer Varmepumper Buffertanker Varmtvann Solvarme Spissvarme Vedkjele Svømmebasseng EcoZenith - Radiatorsystem Se også Meny Radiatorsystem i avsnitt Detaljbeskrivelse

Detaljer

FDV-DOKUMENTASJON. NOBB 471 97 795 NRF 820 08 85 CTC EcoZenith i 250 230V

FDV-DOKUMENTASJON. NOBB 471 97 795 NRF 820 08 85 CTC EcoZenith i 250 230V CTC FerroFil AS, 2150 Årnes www.ctc.no FDV-DOKUMENTASJON NOBB 471 97 795 NRF 820 08 85 i 250 230V Varegr. 3022001 kjeler Du har nettopp kjøpt en, som vi håper du vil bli svært fornøyd med. På de neste

Detaljer

Bruks- og installasjonsveiledning

Bruks- og installasjonsveiledning Bruks- og installasjonsveiledning Laddomat 31 Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no Laddomat 31 Laddomat 31 regulerer automatisk ladningen mellom hovedtanken

Detaljer

FDV-DOKUMENTASJON. NOBB 471 97 761 NRF 880 08 82 CTC EcoHeat 408 230V

FDV-DOKUMENTASJON. NOBB 471 97 761 NRF 880 08 82 CTC EcoHeat 408 230V CTC FerroFil AS, 2150 Årnes www.ctc.no FDV-DOKUMENTASJON NOBB 471 97 761 NRF 880 08 82 230V Varegr. 3016200 Varmepumpe væske -vann Du har nettopp kjøpt en CTC EcoHeat 400, som vi håper du vil bli svært

Detaljer

Startside. CTC EcoLogic Pro. Side 2 Varmtvann Innstillinger for varmtvannsproduksjonen. Side 3

Startside. CTC EcoLogic Pro. Side 2 Varmtvann Innstillinger for varmtvannsproduksjonen. Side 3 Detaljbeskrivelse menyer På den oversiktlige styringsenheten gjøres alle innstillinger direkte på skjermen. De store ikonene fungerer som knapper på touchdisplayet. Her vises også informasjon om drift

Detaljer

161 504 32-1 2015-04-23. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoLogic Pro/Family

161 504 32-1 2015-04-23. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoLogic Pro/Family 161 504 32-1 2015-04-23 Providing sustainable energy solutions worldwide Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoLogic Pro/Family Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoLogic Pro/Family

Detaljer

Elektroinstallasjon. Elektroinstallasjon 400V 3N~

Elektroinstallasjon. Elektroinstallasjon 400V 3N~ Elektroinstallasjon Installasjon og omkobling i i250 skal utføres av autorisert elinstallatør. All trekking av ledninger skal gjøres iht. gjeldende bestemmelser. Kjelen er internt ferdigkoblet fra fabrikken

Detaljer

! Produktet skal lagres og. ! Ettersom kjølemodulen. ! Påfyllingsenhet og nivåkar. Rørinstallasjon. Transport. Avemballering.

! Produktet skal lagres og. ! Ettersom kjølemodulen. ! Påfyllingsenhet og nivåkar. Rørinstallasjon. Transport. Avemballering. Rørinstallasjon Dette kapitlet er for deg som har ansvaret for en eller flere av de nødvendige installasjonene for at produktet skal fungere slik som huseieren ønsker. Ta deg tid til å gå gjennom funksjoner

Detaljer

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC Solar controls/ Expansion card. tilbehør til CTC EcoHeat 400/ CTC EcoZenith i250/ctc GSi 12

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC Solar controls/ Expansion card. tilbehør til CTC EcoHeat 400/ CTC EcoZenith i250/ctc GSi 12 161 504 28-2 Providing sustainable energy solutions worldwide Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC Solar controls/ Expansion card tilbehør til CTC EcoHeat 400/ CTC EcoZenith i250/ctc GSi 12 VIKTIG

Detaljer

Del 1 CTC EcoLogic. Pro / Family. Styresystem varmepumper. Funksjon - Drift - Vedlikehold

Del 1 CTC EcoLogic. Pro / Family. Styresystem varmepumper. Funksjon - Drift - Vedlikehold Del 1 CTC EcoLogic Pro / Family Styresystem varmepumper Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no April 2013 Leveres i Norge av: CTC FerroFil AS Runnibakken 7 2150 Årnes TLF.: 6390 4000 Fax.: 6390 4001

Detaljer

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC Trådløs romføler Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Jan. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller

Detaljer

Installasjon CTC Eco Heat CTC Ferrofil A/S

Installasjon CTC Eco Heat CTC Ferrofil A/S 52 Installasjon CTC Eco Heat CTC Ferrofil A/S Mål og anslutninger 9 597 321 191 1797 7 8 1 3 2 4 10 5 6 343 423 7 8 596 1692 68 55 112 111 619 1 Ekspansjonsanslutning Rp 3 / 4 2 Kaldtvannsanslutning Ø

Detaljer

For huseieren. CTC EcoZenith I550. Multitank. Funksjon - Drift - Vedlikehold. www.ctc.no

For huseieren. CTC EcoZenith I550. Multitank. Funksjon - Drift - Vedlikehold. www.ctc.no For huseieren CTC EcoZenith I550 Multitank Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Juni 2012 CTC Ferrofil AS Hovedkontor: Runnibakken 7 2150 Årnes Tlf.: 6390 4000 Fax.:6390 4001 www.ctc.no firmapost@ctc.no

Detaljer

tilbehør til CTC EcoHeat 400/CTC EcoZenith i250

tilbehør til CTC EcoHeat 400/CTC EcoZenith i250 161 504 28-1 2015-03-10 Providing sustainable energy solutions worldwide Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC Solar controls/ Expansion card tilbehør til CTC EcoHeat 400/CTC EcoZenith i250 162

Detaljer

Varmtvannskapasitet. Temperatur nedre del av tank

Varmtvannskapasitet. Temperatur nedre del av tank Varmtvann 1. Varmtvann CTC EcoZenith har sammenlagt ca. 40 meter med kamflenscoiler av kobber for beredning av varmt forbruksvann. Disse forvarmer vannet i den nedre delen av tanken og går deretter gjennom

Detaljer

Menysystem. Generelt. Navigasjon. CTC Basic display

Menysystem. Generelt. Navigasjon. CTC Basic display Menysystem Generelt Menyen består av en trelignende struktur og deles inn i en hovedmeny, ulike undermenyer og en forseglet, kodet meny. Øverst i treet finner du startmenyen som vises i normalmodus. Startmeny

Detaljer

ctc EcoAir V3 Feilmeldinger / Utbedringer ctc FerroFil AS

ctc EcoAir V3 Feilmeldinger / Utbedringer ctc FerroFil AS ctc EcoAir er konstruert for å gi en pålitlig drift og en høy komfort, samt at den har en lang levetid. Her får du ulike tips som kan være til hjelp og veiledning ved eventuelle driftsforstyrrelser. ctc

Detaljer

Elektroinstallasjon. CTC EcoLogic Pro

Elektroinstallasjon. CTC EcoLogic Pro Elektroinstallasjon 1 2 Installasjon og omkobling i CTC EcoLogic skal utføres av autorisert elinstallatør. All trekking av ledninger skal gjøres iht. gjeldende bestemmelser. Utstyret skal foregås av allpolet

Detaljer

SILENCIO EL TERMOSTAT

SILENCIO EL TERMOSTAT SILENCIO EL TERMOSTAT Dobbelt følersystem Termostaten har to innebygde følere. Den ene måler temperaturen i rommet, mens den andre regulerer temperaturen i gulvet. Termostatens innstillinger kan du endre

Detaljer

ctc EcoAir V3 ctc FerroFil AS

ctc EcoAir V3 ctc FerroFil AS Installasjonen og omkobling i varmepumpen skal bare utføres av autorisert installatør. All lednings trekking skal utføres i h.t. gjeldende bestemmelser. Kjelen er ferdig internt koblet fra fabrikk. Mating

Detaljer

CTC SMS. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC SMS. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC SMS Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Jan. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller direkte

Detaljer

Oversikt over innstillinger ved bruk av radiatorer og gulvvarme. Betjeningsknapper

Oversikt over innstillinger ved bruk av radiatorer og gulvvarme. Betjeningsknapper Oversikt over innslinger ved bruk av radiatorer gulvvarme. Betjeningsknapper Justeringsratt Ved å endre varmebehovet i kortere perioder kan man ved hjelp av rattet på regulatorens front, enkelt justere

Detaljer

Installasjon. Shuntautomatikk BAS FORENKLET MONTERING. Monteres på vegg eller felles inn i kjelens panel, der hvor det er tilrettelagt for det.

Installasjon. Shuntautomatikk BAS FORENKLET MONTERING. Monteres på vegg eller felles inn i kjelens panel, der hvor det er tilrettelagt for det. Installasjon Shuntautomatikk BAS FORENKLET ONTERING Sentral RVA 46: Turføler QAD 22 / 26: Uteføler QAC 31 / 32: onteres på vegg eller felles inn i kjelens panel, der hvor det er tilrettelagt for det. Spennes

Detaljer

Røranslutninger. Installasjon CTC EcoHeat V3 CTC Ferrofil A/S 191 343 423 519,5 549,5. 1 Ekspansjonsanslutning Rp 3 / 4 2 Kaldtvannsanslutning Ø 22 mm

Røranslutninger. Installasjon CTC EcoHeat V3 CTC Ferrofil A/S 191 343 423 519,5 549,5. 1 Ekspansjonsanslutning Rp 3 / 4 2 Kaldtvannsanslutning Ø 22 mm 9 596 513 191 343 423 519,5 549,5 1692 1812 8 7 8 608 642 320 7 1 3 10 5 6 1 Ekspansjonsanslutning Rp 3 / 4 2 Kaldtvannsanslutning Ø 22 mm 2 4 55 68 100 123 54 85 11 3 Anslutning avløp sikkerhetsventil,

Detaljer

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data:

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data: ASU-4 alarmsystem Tekniske data: Strømtilførsel Strømforbruk Dimensjoner Materiale Vekt IP-klasse Omgivelsestemperatur Monteringsmiljø 230Vac 50/60Hz 15 VA H xb X D = 300 x 230 x 120 mm (inkludert montringsbrakett)

Detaljer

Teknisk spesifikasjon:

Teknisk spesifikasjon: Digital Thermostat EP16 Elektronisk termostat, 2-pol, 16A m/gulv- og innebygget føler, samt temperaturbegrenser. Termostaten har innebygget dag- og natt senkning. Teknisk spesifikasjon: Driftsspenning

Detaljer

CTC Eco Heat Varmepumpe med varmtvannsberedning Funksjon - Drift og Vedlikehold

CTC Eco Heat Varmepumpe med varmtvannsberedning Funksjon - Drift og Vedlikehold CTC Eco Heat Varmepumpe med varmtvannsberedning Funksjon - Drift og Vedlikehold WWW.ctcferrofil.no Aug. 05 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller

Detaljer

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Bruks- og installasjonsanvisning for Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Hurtigveiledning 3 Bruksanvisning 4 Innledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde Smart Control - hovedmeny

Detaljer

Elektroinstallasjon CTC EcoZenith I 550

Elektroinstallasjon CTC EcoZenith I 550 Elektroinstallasjon CTC EcoZenith Mars 2013 Oversikt motorer, pumper og følere Elektroinstallasjon 1 ( 59 ) Shuntmotor 2 ( 54 ) Vekselventil VP inn 2 ( 55 ) Vekselventil VP ut 3 ( 36 ) Radiatorpumpe 1

Detaljer

Viftekonvektorer. 2 års. vannbårne. Art.nr.: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektive produkter for størst mulig besparelse!

Viftekonvektorer. 2 års. vannbårne. Art.nr.: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektive produkter for størst mulig besparelse! PRODUKTBLAD Viftekonvektorer vannbårne Art.nr.: 416-087, 416-111, 416-112 Kostnadseffektive produkter for størst mulig besparelse! 2 års garanti Jula Norge AS Kundeservice: 67 90 01 34 www.jula.no 416-087,

Detaljer

DVCompact. Kompaktaggregat

DVCompact. Kompaktaggregat Kompaktaggregat -NO 14-04-2011V.A002 1 Systeminnstillinger Generelt Systemairs aggregater testes på fabrikken før levering. Automatikken er fabrikkinnstilt, og et testdokument følger aggregatleveransen.

Detaljer

Transport, avemballering og montering

Transport, avemballering og montering Transport, avemballering og montering Denne delen er for deg som har ansvar for en eller flere av de nødvendige installasjonene som skal til for at skal fungere slik som huseieren ønsker det. Ta deg tid

Detaljer

CTC Eco El El.kjele med varmtvannsberedning Funksjon - Drift og Vedlikehold

CTC Eco El El.kjele med varmtvannsberedning Funksjon - Drift og Vedlikehold CTC Eco El El.kjele med varmtvannsberedning Funksjon - Drift og Vedlikehold WWW.ctcferrofil.no Aug. - 05 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler

Detaljer

BRUKERMANUAL Inverterstyrt luft - Vann varmepumpe når driftsikkerhet og energisparing teller

BRUKERMANUAL Inverterstyrt luft - Vann varmepumpe når driftsikkerhet og energisparing teller BRUKERMANUAL Inverterstyrt luft - Vann varmepumpe når driftsikkerhet og energisparing teller Brukermanual Polar Comfort Multisystem er et luft/vann varmepumpesystem som dekker ditt behov for oppvarming

Detaljer

Shuntautomatikk RVD 120

Shuntautomatikk RVD 120 Shuntautomatikk Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no April 2013 CTC Ferrofil AS Hovedkontor: Runnibakken 7 2150 Årnes Tlf.: 6390 4000 Fax.:6390 4001 www.ctc.no firmapost@ctc.no Avdeling Oslo, Akershus

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR OSO VILLASENTRAL FOR FJERNVARME

BRUKERVEILEDNING FOR OSO VILLASENTRAL FOR FJERNVARME BRUKERVEILEDNING FOR OSO VILLASENTRAL FOR FJERNVARME INNHOLD Oversiktstegning villasentral side 2 Prinsippskisse villasentral side 3 Igangsetting side 4 Innstilling side 5 Drift side 8 Aksjon ved feil

Detaljer

Elektroinstallasjon i550

Elektroinstallasjon i550 Elektroinstallasjon i550 Elektroinstallasjon 1 Elektriske komponenters plassering 2-3 Matestrøm varmepumpe 4 Pumper 5-10 Shuntventiler 10 Vekselventiler 11-12 Følere 13-18 Installasjon elkolbe 19 Installasjon

Detaljer

SIME Serie E 30 40 50 kw

SIME Serie E 30 40 50 kw SIME Serie E 30 40 50 kw INSTALLASJON OG DRIFTSINNSTRUKS CE 0461/EF 1051/5255 WWW.ctcferrofil.no Mai 04 STIKKORDSLISTE SIME SERIE E Brennkammer 4 Drift 5 El. Installasjon 5 El.skjema Vedlegg 2-4 Fyrrom

Detaljer

luft/vann varmepumpe Garantert drift ned til -25 C Kan levere 10,1 kw ved -20 C Patentert Zubadan teknikk

luft/vann varmepumpe Garantert drift ned til -25 C Kan levere 10,1 kw ved -20 C Patentert Zubadan teknikk Revolusjonerende luft/vann varmepumpe Garantert drift ned til -25 C Kan levere 10,1 kw ved -20 C Patentert Zubadan teknikk Ecodan luft/vann varmepumpen er utviklet og patentert i Japan av Mitsubishi Electric.

Detaljer

6 720 614 054-00.1D. Innvendig enhet for luft-til-vann-varmepumpe CC 160. Bruksanvisning. 6 720 645 100 (2010/07) no

6 720 614 054-00.1D. Innvendig enhet for luft-til-vann-varmepumpe CC 160. Bruksanvisning. 6 720 645 100 (2010/07) no 6 720 614 054-00.1D Innvendig enhet for luft-til-vann-varmepumpe CC 160 Bruksanvisning no 2 Innhold NO Innhold 1 Forklaring av symboler og sikkerhetsinstrukser. 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Detaljer

Varmepumper og skap for varmeanlegg

Varmepumper og skap for varmeanlegg Varmepumper og skap for varmeanlegg Innhold Nibe avtrekksvarmepumpe... 3 Display enhet... 4 Meny... 5 Funksjon varme... 5 Bytte / vaske filter... 6 Hvis denne skjermen dukker opp etter start... 6 Fordelingsskap

Detaljer

Veria Control T45. Installation guide. Installationsanleitung. Installasjonsveiledning. Installationsguide. Asennusopas. Installationsvejledning

Veria Control T45. Installation guide. Installationsanleitung. Installasjonsveiledning. Installationsguide. Asennusopas. Installationsvejledning Veria Control T45 Installation guide Installationsanleitung Installasjonsveiledning Installationsguide Asennusopas Installationsvejledning EN DE SE FI DK Innholdsfortegnelse Introduksjon Introduksjon 33

Detaljer

Regulator for elektrokjeler. type: 901315

Regulator for elektrokjeler. type: 901315 Bruksanvisning Regulator for elektrokjeler type: 901315 Regulator for elektrokjeler 2008-2010 Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no INNHOLD Innledning...3

Detaljer

Behov for ettervarming av varmtvann [%] 35 4,6 45 55 45 3,7 65 35 55 2,9 85 15

Behov for ettervarming av varmtvann [%] 35 4,6 45 55 45 3,7 65 35 55 2,9 85 15 Montasje av varmesystem mot vannbårne varmepumper. Systemsider. Novema kulde systemsider er ment som opplysende rundt en løsning. Sidene tar ikke hensyn til alle aspekter som vurderes rundt bygging av

Detaljer

Brukerhåndbok HØIAX Freedom VPM

Brukerhåndbok HØIAX Freedom VPM Brukerhåndbok Bergvarmepumpe LEK AHB NO 0950-1 031448 En detaljert forklaring av knappenes funksjoner finner du på side 8. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side side

Detaljer

Regulator for elektrokjeler. type: 901315

Regulator for elektrokjeler. type: 901315 Bruksanvisning Regulator for elektrokjeler type: 901315 Regulator for elektrokjeler etter 2010 Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no INNHOLD Innledning...3

Detaljer

Energi- og miljølære Varmepumper

Energi- og miljølære Varmepumper Energi- og miljølære Varmepumper HIO Per Daniel Pedersen 24. November 2003 Rembra as E-mail: post@rembra.no Varmepumpe i energisystemet transmisjonstap ventilasjonstap Tilført energi infiltrasjon - - varmtvann

Detaljer

Tekniske spesifikasjoner CTC V35-2 SYSTEM CTC Ferrofil A/S SYSTEMBESKRIVELSE

Tekniske spesifikasjoner CTC V35-2 SYSTEM CTC Ferrofil A/S SYSTEMBESKRIVELSE SYSTEMBESKRIVELSE CTC SYSTEM V 35-2 er et akkumuleringssystem for vedfyring. Den varmeenergi som skapes ved vedfyring, overføres via kjelevannet til akkumulatortankene og lagres der. Gjennom å utnytte

Detaljer

Brukerhåndbok NIBE Uplink

Brukerhåndbok NIBE Uplink Brukerhåndbok UHB NO 1228-1 231156 Innhold 1 Generelt 2 Tjenester som tilbys 3 Krav 3 2 Registrer deg for NIBE Uplink 4 3 Hjemmesiden 5 Startsiden 5 Programvare 8 Kontoinnstillinger 8 Logge ut 8 Innhold

Detaljer

CTC FerroModul Storberedersystem

CTC FerroModul Storberedersystem Storberedersystem D Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Aug. 2012 system D system D er velkjent for mange. Som pioner i utviklingen av større varmtvannssystemer, lanserte denne løsningen på slutten

Detaljer

Installatørhåndbok AXC 30

Installatørhåndbok AXC 30 LEK Installatørhåndbok AXC 0 Ekstrautstyr IHB NO - Innhold Generelt Innhold Plassering av komponenter Felles strømtilkobling Tilkobling av kommunikasjon Tilkopling av strømforsyning Shuntstyrt tilleggsvarme

Detaljer

Brukerveiledning Aventa mc:floor regulerings- og energimålingssystem for vannbåren gulvvarme

Brukerveiledning Aventa mc:floor regulerings- og energimålingssystem for vannbåren gulvvarme 1. Innledning 2 2. Funksjoner i mc:floor 2 Gulvvarmeregulering 2 Innebygget energimåling 2 Innebygget telleverk for varmtvann og elektrisitet 3 Spesialfunksjoner 3 3. Menysystem 3 Hovedmeny 4 Endre temperatur

Detaljer

TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL

TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL Denne aircond. bruker det miljøvennelige kuldemedie R0A SAMMENDRAG - Installasjonssted........................................................ - Elektriske

Detaljer

Laddomat 21. Funksjon, drift og vedlikehold. www.ctcferrofil.no. Mai 03

Laddomat 21. Funksjon, drift og vedlikehold. www.ctcferrofil.no. Mai 03 Laddomat 21 Funksjon, drift og vedlikehold www.ctcferrofil.no Mai 03 Automatisk avlufting Alternativ tilkobling Ekspansjonskar Automatisk avlufter Kjele 1 Føler Radiatorer ctc V35-2 har innebygget styring

Detaljer

ctc FerroModul StorberederSystem Funksjon - Drift og Vedlikehold

ctc FerroModul StorberederSystem Funksjon - Drift og Vedlikehold ctc FerroModul StorberederSystem TS Funksjon - Drift og Vedlikehold Funksjon - Drift - Vedlikehold FerroModul CTC Ferrofil A/S FerroModul system TS FerroModul system TS er et av de minst effekt krevende

Detaljer

LK Shunt 2/3-2,5. 1. Turledning fra primærkrets Kuleventil med klemringskupling Cu 22. Alternativt kan medpakket adapter ¾ innvendig gjenge anvendes.

LK Shunt 2/3-2,5. 1. Turledning fra primærkrets Kuleventil med klemringskupling Cu 22. Alternativt kan medpakket adapter ¾ innvendig gjenge anvendes. LK Shunt /-, Utførelse LK Shunt /-, (NRF 86 67) er beregnet for systemer med hovedpumpe og er ved levering utstyrt med hendel på styreventilen. Shunten kan monteres både i høyre- og venstreutgave. Vær

Detaljer

VEDLIKEHOLDSVEILEDNING

VEDLIKEHOLDSVEILEDNING VEDLIKEHOLDSVEILEDNING Diplomat Optimum G2, Diplomat, Comfort, Diplomat Duo, Atria, Atria Duo Du kan navigere deg gjennom mikroprosessormenyene ved hjelp av: Slik øker eller reduserer du innstilte verdier:

Detaljer

VEDLIKEHOLDSVEILEDNING

VEDLIKEHOLDSVEILEDNING VEDLIKEHOLDSVEILEDNING Atella Du kan navigere deg gjennom mikroprosessormenyene ved hjelp av: Slik øker eller reduserer du innstilte verdier: eller Slik justerer du romtemperaturen: start med å trykke

Detaljer

CTC EcoFlex. Pelletskjelen med integrert brenner. Funksjon - Drift - Vedlikehold. www.ctc.no

CTC EcoFlex. Pelletskjelen med integrert brenner. Funksjon - Drift - Vedlikehold. www.ctc.no Pelletskjelen med integrert brenner Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Juni 2012 CTC Ferrofil AS Hovedkontor: Runnibakken 7 2150 Årnes Tlf.: 6390 4000 Fax.:6390 4001 www.ctc.no firmapost@ctc.no

Detaljer

CTC Eco Air Varmepumpe Luft / Vann Funksjon - Drift og Vedlikehold

CTC Eco Air Varmepumpe Luft / Vann Funksjon - Drift og Vedlikehold CTC Eco Air Varmepumpe Luft / Vann Funksjon - Drift og Vedlikehold CE 0461/EF 1051/5255 www.ctc.no Okt. - 06 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller

Detaljer

Brukerveiledning. DEVIreg Touch. Elektronisk intelligent termostat. www.devi.com

Brukerveiledning. DEVIreg Touch. Elektronisk intelligent termostat. www.devi.com Brukerveiledning DEVIreg Touch Elektronisk intelligent termostat www.devi.com Innhold 1 Innledning................ 4 1.1 Sikkerhetsinstruksjoner..... 5 2 Innstillinger............... 6 2.1 Stille inn

Detaljer

For installatøren. CTC EcoZenith I550. Multitank. Installasjon. www.ctc.no

For installatøren. CTC EcoZenith I550. Multitank. Installasjon. www.ctc.no For installatøren CTC EcoZenith I550 Multitank Installasjon www.ctc.no Mars 2013 CTC Ferrofil AS Hovedkontor: Runnibakken 7 2150 Årnes Tlf.: 6390 4000 Fax.:6390 4001 www.ctc.no firmapost@ctc.no Avdeling

Detaljer

LK Varmevekslerpakke -10

LK Varmevekslerpakke -10 LK Varmevekslerpakke -10 Utføring LK Varmevekslerpakke er særlig beregnet for glykolblandede gulvvarmesystemer som må skilles fra det øvrige varmesystemet. Eksempel på dette kan være uterom som vinterhager

Detaljer

Driftsinstruks. Styring varmepumpe og elkjele. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

Driftsinstruks. Styring varmepumpe og elkjele. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! Driftsinstruks Styring varmepumpe og elkjele Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no w w w. n e. n o Innhold Dokumentasjon... 2 Brukerveiledning.... 3 Brukerens ansvar...

Detaljer

BRUKS- OG MONTERINGSANVISING FOR CLIVET HID-S1 ELEKTRONISK TERMOSTAT

BRUKS- OG MONTERINGSANVISING FOR CLIVET HID-S1 ELEKTRONISK TERMOSTAT BRUKS- OG MONTERINGSANVISING FOR CLIVET HID-S1 ELEKTRONISK TERMOSTAT FØR ARBEIDET PÅBEGYNNES MÅ BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSMANUALEN, LEVERT MED UNITEN, LESES NØYE. DETTE TILLEGGSUTSTYRET OG DISSE INSTRUKSJONER,

Detaljer

Styring for tilskuddsvarme luft/vann varmepumpe. Manual

Styring for tilskuddsvarme luft/vann varmepumpe. Manual Styring for tilskuddsvarme luft/vann varmepumpe Manual Kontrollboks for styring av tilskuddsvarme - EL-kolber og/eller oljekjel Om man skal benytte luft/vann-varmepumpe i et eksisterende vannbårent anlegg

Detaljer

Elektroinstallasjon. Seriekobling av varmepumper. Skjermet kommunikasjon (grå kontakt) CTC EcoAir 400

Elektroinstallasjon. Seriekobling av varmepumper. Skjermet kommunikasjon (grå kontakt) CTC EcoAir 400 Elektroinstallasjon Installasjon og omkobling i varmepumpen skal utføres av autorisert elektroinstallatør. All trekking av ledninger skal gjøres iht. gjeldende bestemmelser. Som kommunikasjonskabel brukes

Detaljer

MÅLINGER OG FEILSØKING

MÅLINGER OG FEILSØKING Energisentrum MÅLINGER OG FEILSØKING PÅ VARMEPUMPEANLEGG INNHOLD Innledning 2 Målepunkter i varmepumpen 3 Flytdiagram 3 Målinger Kondenseringstemperatur 4 Fordampningstemperatur 4 Suggasstemperatur 4 Temperatur

Detaljer

LADDOMAT 4030. www.ctc.no. Okt. 06

LADDOMAT 4030. www.ctc.no. Okt. 06 LADDOMAT 4030 www.ctc.no Okt. 06 LADDOMAT 4030 REGULERER AUTOMATISK INN - OG UTLADNING AV AKKUMULATORTANK VED FYRING I KJELER MED INNEBYGGET VARMTVANNSFORSYNING OG SHUNTVENTIL Den reduserer kjeletapet,

Detaljer

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoPart 400. Modell 406-417 400V 3N~ / 230V 1N~ Providing sustainable energy solutions worldwide

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoPart 400. Modell 406-417 400V 3N~ / 230V 1N~ Providing sustainable energy solutions worldwide 161 504 35-1 2015-05-28 Providing sustainable energy solutions worldwide Installasjons- og vedlikeholdsanvisning Modell 406-417 400V 3N~ / 230V 1N~ Demontering kjølemodul 1. Løsne kjølemodulens strømkontakt

Detaljer

ECODAN NEXT GENERATION. www.miba.no. Importør i Norge:

ECODAN NEXT GENERATION. www.miba.no. Importør i Norge: ECODAN NEXT GENERATION www.miba.no Importør i Norge: Spar penger med nye Ecodan Next Generation Med en Ecodan Next Generation vil du få en betydelig energibesparelse sammenlignet med andre oppvarmingsalternativer.

Detaljer

Varmepumpe EHP 6-11 LW/M EHP 6-17 LW. Veiledning i montering, igangkjøring og vedlikehold. 6 720 644 547 2010/07 no

Varmepumpe EHP 6-11 LW/M EHP 6-17 LW. Veiledning i montering, igangkjøring og vedlikehold. 6 720 644 547 2010/07 no Varmepumpe EHP 6-11 LW/M EHP 6-17 LW Veiledning i montering, igangkjøring og vedlikehold 6 720 644 547 2010/07 no Håndbok varmepumpe EHP 6-11 LW/M. 6-17 LW BOSCH TERMOTEKNIK Artikkelnummer: 6 720 644 547

Detaljer

Vedlikeholdsanvisning

Vedlikeholdsanvisning Vedlikeholdsanvisning Thermia Robust Varmepumpe 9 6 8 0-5 5 0 4 3 0 0 1 R e v. 3 Innholdsfortegnelse 1 Viktig informasjon..................... 2 1.1 Produktbeskrivelse........................ 2 1.2 Generelt................................

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FJERNVARMEANLEGG LEILIGHETER I 1.ETASJE

BRUKERVEILEDNING FJERNVARMEANLEGG LEILIGHETER I 1.ETASJE BRUKERVEILEDNING FJERNVARMEANLEGG LEILIGHETER I 1.ETASJE Fjernvarmen leveres fra Trondheim Energiverk og holder ca. 60 grader inn til husene men i hovednettet er det over 100 grader. Før fjernvarmen føres

Detaljer

ctc EcoAir V3 105-107 - 110 Varmepumpe luft - Vann Funksjon - Drift - Vedlikehold FERROFIL www.ctc.no

ctc EcoAir V3 105-107 - 110 Varmepumpe luft - Vann Funksjon - Drift - Vedlikehold FERROFIL www.ctc.no ctc EcoAir V3 105-107 - 110 Varmepumpe luft - Vann Funksjon - Drift - Vedlikehold FERROFIL www.ctc.no Juni 2010 CTC Ferrofi l A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet

Detaljer

TERMO-Blok Med Elektronisk Panel Type C

TERMO-Blok Med Elektronisk Panel Type C TERMO-Blok Med Elektronisk Panel Type C Driftsinstruksjon Sept.2012 side 1 Elektronisk kontroll panel - type C. Type C ute temperatur kompensator 1. Display Visning av temperatur til + 99 o C (over +99

Detaljer

Elektrisk koblingsskjema for regulator T-MB og MB kort på Sabiana fancoiler.

Elektrisk koblingsskjema for regulator T-MB og MB kort på Sabiana fancoiler. Elektrisk koblingsskjema for regulator T-MB og MB kort på Sabiana fancoiler. 1 Innholdsfortegnelse Side Informasjon 2 Elektrisk tilkobling av kabler til regulator T-MB 3 Elektrisk tilkobling av kabler

Detaljer

Brukerveiledning for GSMG

Brukerveiledning for GSMG Brukerveiledning for GSMG CFG Gulvvarmetermostat CXG Rele for fast installasjon COG-j Rele med ledning og plugg CRG Plug-in termostat for Glamox ovner serie 3001 GSM-enhet 1 Lade-enhet 2 Funksjonstast

Detaljer

Tappevannsoppvarming. System

Tappevannsoppvarming. System Tappevannsoppvarming Tappevannsforbruket varierer sterkt over døgnet og har i boliger en topp om morgenen og om kvelden. Vannet i nettet varierer litt over årstidene og kan gå fra 5 12 C når det tappes

Detaljer