CTC EcoZenith i250. Systemtank. Funksjon - Drift - Vedlikehold

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "CTC EcoZenith i250. Systemtank. Funksjon - Drift - Vedlikehold"

Transkript

1 i250 Systemtank Funksjon - Drift - Vedlikehold Sept. 2014

2

3

4

5 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller direkte informasjon til kunde. Selv innholdet i denne installasjons - og driftsinstruksjonen kan også endres uten forutgående eller direkte informasjon til kunde. Om ikke installasjons - og driftsinstruksjonen følges, er ikke CTC Ferrofil A/S garantiansvarlig. Installasjons - og driftsinstruksjonen gjelder for produkter i standard utførelse. CTC Ferrofil A/S svarer defor ikke for skader som kan ha oppstått med det leverte produkt eller installasjonen, om det avvikes fra standard utførelse. Denne installasjons - og driftsinstruksjonen er blitt utarbeidet med den største omhu. Feiltolkning, eventuelle åpenbare trykkfeil og konsekvenser av dette som måtte forekomme, svarer ikke CTC Ferrofil A/S for.

6

7 Innholdsfortegnelse Sjekkliste 1 Viktig å tenke på 2 Sikkerhetsforskrifter 2 Tekniske data 230V 3 ~ 3 Tekniske data 400V 3N ~ 4 Mål og anslutninger 5 EcoZeniths konstruksjon 6 Fabrikkinnstillinger / egne innstillinger 7 Husets varmekurve 8-10 Styringssystemet 11 Menyoversikt Detaljbeskrivelse menyer 18 Romtemperatur 19 Nattsnking 20 Ferie 21 Varmtvann Driftsinfo 23 Driftsinfo EcoZenith 24 Historik driftsinfo 25 Driftsinfo varmepumpe 26 Driftsinfo varmesystem 26 Avansert 27 Tid og språk 27 Innstillinger 28 Radiatorsystem 1 og Varmepumpe 29 Elkolbe 30 Tank øvre del 31 Fjernstyring 31 Kommunikasjon 32 Lagre / hente innstillinger 32 Definere system 33 Definere radiatorsystem 1 eller 2 33 Definere varmepumpe 33 Definere SMS 34 Definere frikjøling 34 Service 35 Funksjonstest Innlogging kodet 38 Drift og vedlikehold 39 Feilsøking / utbedringer Informasjonstekster 42 Alarmtekster Rørinstallasjon 45 Påfylling 46 Trykkfall shuntventil 46 Pumpekurve ladepumpe 46 Prinsippskjema anlegg 47 Sirkulasjonspumpe 48 Ventiler 48 Tilkobling ekspasjonakar Tappevannskraner 49 Varmtvannssirkulasjon ( VVC ) 49 Tilkobling av varmepumpe Tilkobling eksterne systemer 52 Elektroinstallasjon 53 Elektroinstallasjon 400V 3N ~ 53 Elektroinstallasjon 230V 3 ~ 53 Eltilkobling varmepumpe 53 Kommunikasjon 54 Strømforsyning varmepumpe 400V 3N ~ Strømforsyning varmepumpe 230V 1N ~ Tilkobling av medfølgende kontakt for varmepumpe Lav spenning 55 Følere 55 Fjernstyrt temperaturbegrensning 56 Tilkobling strømfølere 56 Rekkeklemmer 57 Innstillinger som skal utføres av elektroinstallatøren Elektroskjema 230V Elektroskjema 400V Resistanse følere 65 Første start Samsvarserklæring 68

8

9 Du har nettopp kjøpt en i250, som vi håper du vil bli svært fornøyd med. På de neste sidene kan du lese om hvordan du vedlikeholder varmekjelen. Ett kapittel gjelder for deg som er huseier, og et annet gjelder for installatøren. Oppbevar denne håndboken sammen med installasjons- og vedlikeholdsanvisningene. Med riktig vedlikehold vil du ha glede av din i250 i mange år, og det er her du finner informasjonen du trenger. Den komplette systemtanken i250 er en komplett systemtank som tar seg av boligens oppvarmings- og varmtvannsbehov. Den har innebygd elkolbe på totalt 15 kw 400V, 14 kw 230V og er utstyrt med en motorisert shuntventil som sørger for at du får riktig og jevn temperatur ut til radiatorene. i250 har en innebygd sirkulasjonspumpe for tilkobling til varmepumpe. i250 er klargjort for tilkobling til uteluftvarmepumpen CTC EcoAir eller bergvarmepumpen CTC EcoPart All styring av varmepumpen og ladepumpen er innebygd i i250. Med dette supplementet får du et svært miljøvennlig og energieffektivt oppvarmingssystem. Hvis du ønsker mer informasjon, kan du se eget avsnitt i denne boken. i250 har et styringssystem som: overvåker alle funksjoner i systemtanken, varmepumpen og varmesystemet tillater individuelle innstillinger viser ønskede verdier, f.eks. temperaturer, driftstider, energiforbruk og feilindikeringer. på en enkel og strukturert måte forenkler innstillinger og feilsøking Den innebygde kobbersløyfen gir rikelig med varmtvann. i250 har også en såkalt kjellervarmefunksjon om sommeren og en gulvvarmesperre, som maksimerer temperaturen ut i gulvsløyfene. Med den innebygde nattsenkingen kan du stille inn og endre temperaturen i huset for døgnet, dag for dag. Takket være lett tilgjengelige strømkomponenter og gode feilsøkingsfunksjoner i styringsprogrammet, er i250 servicevennlig. Den leveres som standard med romfølere med lysdioder som begynner å blinke hvis det oppstår en feil. Hvis du vil supplere i250 med en annen oppvarming, kan du enkelt gjøre dette takket være to unike tilkoblinger. Vi har valgt å kalle dette for Energyflex. Med Energyflex kan du f.eks. laste varmesystemet med solenergi. la en vannmantlet kamin bidra med varme. koble til en varmeveksler for å varme opp et svømmebasseng.

10

11 Sjekkliste Skjekklisten skal alltid fylles ut av installatøren Ved eventuell service kan det bli spurt etter dette dokumentet. Installasjonen skal alltid følge anvisningene i FDV - dokumentasjonen Installasjonen skal alltid utføres fagmessig. Etter installasjonen skal anlegget besiktiges, og funksjonen skal kontrolleres. Punktene nedenfor skal krysses av. Rørinstallasjon. i250 påfylt, plassert og innjustert på fagmessig måte iht. anvisningen. i250 plassert slik at service er mulig. Radiatorpumpens kapasitet for nødvendig sirkulasjon. Åpne radiatorventiler og andre berørte ventiler. Tetthetstest. Lufting og trykksetting av systemet. Funksjonstest sikkerhetsventil. At det er montert brutt avløp til sluk. Elinstallasjon Arbeidsbryter Riktig stram kabeltrekking Nødvendige følere for valgt system Uteføler Romføler (valgbar) Tilbehør Informasjon til kunde (tilpasses aktuell installasjon) Oppstart sammen med kunde/installatør. Menyer/styring for valgt system Installasjons- og vedlikeholdsanvisning overlevert til kunde Kontroll og påfylling, varmesystem Informasjon, innjustering varmekurve Alarminformasjon Blandeventil Funksjonstest sikkerhetsventil Informasjon om fremgangsmåte ved feilmelding Dato / Kunde Dato / Installatør 1

12

13 Viktig å tenke på! Kontroller spesielt følgende punkter ved leveranse og installasjon: Produktet skal transporteres og oppbevares stående. Under plassering kan produktet legges ned med baksiden ned en kort stund. Fjern emballasjen og kontroller før monteringen at produktet ikke er blitt skadet under trans porten. Meld fra om eventuelle transportskader til speditøren. Sett produktet på et fast underlag, helst betongfundament. Hvis produktet skal stå på en myk matte, må det settes underlagsplater under føttene. Tenk på at det må være serviceplass på minst 1 meter foran produktet. Produktet må heller ikke senkes under gulvnivå. Ved installasjon i ny bolig må forskriftene følges ved innstilling av maksimal effekt. Installatøren skal taste inn den firesifrede koden 8818, under meny: Service/Fabrikkinnst. kodet, innen en uke, dette låser maksimal effekt. Sikkerhetsforskrifter Du må ta følgende sikkerhetsforskrifter i betraktning ved håndtering, installasjon og bruk av produktet: Slå av sikkerhetsbryteren før ethvert inngrep i produktet. Produktet må ikke spyles med vann. Ved håndtering av produktet med løfteøgle eller lignende må du sørge for at løfteanordningen, løfteøglene og andre deler er uskadet. Opphold deg aldri under hengende last. Sett aldri sikkerheten i fare ved å demontere fastskrudde deksler, lokk eller annet. Sett aldri sikkerheten i fare ved å deaktivere sikkerhetsutstyret. Inngrep i produktets elsystem må kun utføres av autorisert person. Kontroll av sikkerhetsventil: Sikkerhetsventil for kjel/system og tappevarmtvann skal kontrolleres regelmessig. Se kapitlet Drift og vedlikehold.! Hvis denne anvisningen ikke følges ved installasjon, drift og vedlikehold, er CTC Ferrofils forpliktelser iht. gjeldende garantibestemmelser ikke bindende 2

14

15 Tekniske data 230V 3N ~ 3

16 4000V 3N ~ 4

17 Mål og anslutninger 1904 / / Avlufting 2. Sikkerhetsventil / tilkobling brutt avløp 3/4 22 mm 3. Kaldtvannstilkobling Ø22 mm 4. Varmtvann Ø22 mm 5. Tur varmeanlegg 22 mm Retur varmeanlegg Ø22 mm/ ekspansjonstilkobling 7. Fra varmepumpe ( i250l) Til varmepumpe ( i250l) 9. Løftemuffe Rp 3/4 10. Uttak for tilkobling av eksterne systemer

18

19 i 250 konstruksjon Bildet nedenfor viser den prinsipielle oppbygningen til i250. Hvis varmepumpe er tilkoblet, hentes energien i luften eller berget/jorden opp av kjølesystemet. Kompressoren øker deretter temperaturen til et anvendelig nivå. Deretter leveres energien til varmesystem og varmtvann. De innebygde elkolbene hjelper til når man trenger tilskuddsvarme eller når varmepumpen ikke er tilkoblet. Ferskvannstilkoblinger Her kobles boligens ferskvannstilkoblinger til. Kaldt vann ledes ned og forvarmes i sløyfepakkens nedre del. Bivalent shuntventil Den automatiserte shuntventilen sørger hele tiden for at det leveres jevn varme til radiatorsystemet. Øvre del I sløyfens øvre del ettervarmes vannet til ønsket temperatur. Kamflenssløyfe for varmtvann EcoZenith i250 er utstyrt med en veldimensjonert kamflenssløyfe av kobber. Fordi varmtvann ikke lagres, er det ingen risiko for legionellabakterier. Elkolbe øvre Innebygd øvre elkolbe.ved tilkobling med varmepumpe fungerer kolben som tilskuddsvarme. Elkolbe nedre Innebygd nedre elkolbe. Brukes ikke i normaldrift når varmepumpen er tilkoblet. Avtapping/tilkobling ekspansjonskar. To tilkoblinger i produktets nedre del der vann fra kjele og radiatorsystem kan avtappes og ekspansjonskar tilkobles. Isolasjon Kjelen er isolert med formstøpt polyuretanskum for små varmetap. Nedre del I sløyfens nedre del forvarmes varmtvann av det varmepumpeoppvarmede vannet. Mesteparten av sløyfen ligger i denne delen. Sirkulasjonsstyring Det oppvarmede vannet fra varmepumpen varmer enten den øvre eller den nedre delen av tanken. Varmebærerpumpe Den turtallsstyrte ladepumpen transporterer kjelens kalde vann til varmepumpen der energien fra luften eller berget/jorden hentes opp og føres tilbake til kjelen. 6

20

21 Fabrikkinnstillinger / Innstilte verdier Radiatorsystem Maks. turtemp. ºC 55 Min. turtemp. ºC Fabrikkverdi Av Varme av, ute ºC 18 Varme av, tid 120 Helning ºC 50 Justering ºC 0 Romtemp. senkes -2 Turtemp. senkes -3 Innstilt verdi Varmepumpe Kompressor Sperret Brinepumpe på i 10 dager 0 Tariff VP Av Minste driftstid 6 Elkolber Elkjele øvre ºC 50 Elkjele tilskudd ºC 57 Elkjele XVV ºC 60 Elkjel øvre maks. kw 5,5 Elkjele nedre ºC 55 Elkjele nedre kw 6,0 Forsinkelse shunt 180 Hovedsikring A 20 Matespenning Tariff El Øvre tank Stopptemp. VP ºC 57 Start/stopp diff. ºC 7 Maks. tid øvre tank 20 Maks. tid nedre tank 40 Fabrikkverdi 3x400v Av Fabrikkverdi Innstilt verdi Innstilt verdi 7

22

23 Husets varmekurve Varmekurven er en sentral del av varmepumpens styring, ettersom det er denne innstillingen som forteller styresystemet om hvor stort temperaturbehov akkurat den boligen har ved ulike utetemperaturer. Det er derfor viktig at varmekurven blir riktig innjustert for at du skal få så bra drift og økonomi som mulig. En bolig behøver kanskje 30 C på radiatorene når det er 0 C ute, mens en annen bolig behøver kanskje 40 C. Forskjellen mellom ulike boliger beror bl.a. på radiatorenes overflate, antall radiatorer og hvor godt isolert huset er. Innjustering av varmekurven Du bestemmer selv varmekurven for din bolig ved å stille inn to verdier i produktets styresystem. Dette gjør du i menyen Avansert / Innstillinger / Radiatorsystem / Huskurve helning, respektive Justering. Be installatøren hjelpe deg med å stille inn disse verdiene. Det å justere inn riktig varmekurve er vktig og kan ta ganske lang tid. Det beste er å velge drift uten romføler i den første tiden. Systemet arbeider da bare etter uteføleren og husets varmekurve. Under innjusteringsperioden er det viktig at: Nattsenkningsfunksjonen ikke er valgt. Alle termostatventilene på radiatorene må stå fullt åpne. Utetemperaturen ikke er høyere enn +5 C. Er utetemperaturen høyere ved installasjonen, brukes fabrikkinnstilt kurve til utetemperaturen synker til et akseptabelt nivå. Radiatorsystemet fungerer og er riktig innjustert for de forskjellige kursene.innstilt kurve prioriteres alltid. Romføleren kan bare til en viss grad øke shuntens pådrag utover innstilt varmekurve. Med drift uten romføler er det valgt kurve som bestemmer temperaturen ut til radiatorene.!helning repektive Justering. Egnede grunn verdier Under installasjonen kan du sjelden gjøre en nøyaktig innstilling av varmekurven med en gang. Da kan verdiene nedenfor være til god hjelp. Radiatorer med små varmeavgivende overflater krever høyere turtemperatur. Under Avansert / Innstillinger / Radiatorsystem kan du stille inn varmekurvens for varmesystemet.helning Meny: Avansert / Innstillinger / Inst. husparametere / Helning Bare gulvvarme Helning 35 Lavtemperatursystem ( velisolert hus ) Helning 40 Normaltemperatursystem ( eldre hus ) Helning 50 Høytemperatursystem ( eldre hus, små radiatorer, dårlig isolert ) Helning 60 Helning 50: Verdien som stilles inn er utgående temperatur til radiatorene ved en utetemperatur på -15 C. En lavere verdi velges med et radiatorsystem med store radiatorflater ( lavtemperatursystem ). Med gulvvarme trenger man lave temperaturer, og verdien skal derfor settes lavt. Har man et høytemperatursystem må verdien økes for at man skal få tilstekkelig høy nok temperatur i huset. Justering 0: Mens helningen forteller om hvor mye temperaturen skal øke frem til radiatorene ved fallende utetemperatur, så innebærer justeringen at temperaturnivået kan høynes eller senkes over hele temperaturområdet. Et eksempel: Helning 50 innebærer at temperaturen frem til elementene blir 50 C når utetemperaturen er - 15 C ( om justeringen er satt til 0 ). Om justeringen er satt til + 5 C, blir temperaturen istedet 55 C. Ved alle temperaturer ut, økes kurven med 5 C. dvs at kurven paralellforskyves med 5 C. 8

24 Når grunnverdien er noenlunde riktig innstilt, kan kurven forskyves direkte i normalvisningsmenyen Romtemperatur. Innjustering ( om utetemperaturen er lavere enn 0 grader ): Er det for kaldt inne: Øk verdien på kurvens helning et par grader. Vent så et døgn før neste justering foretas. Er det for varmt inne: Reduser verdien på kurvens helning et par grader. Vent så et døgn før neste justering foretas. Innjustering ( om utetemperaturen er høyere enn 0 grader ): Er det for kaldt inne: Øk verdien på kurven med justering et par grader. Vent så et døgn før neste justering foretas. Er det for varmt inne: Reduser verdien på kurven med justering et par grader. Vent så et døgn før neste justering foretas. For lavt innstilte verdier kan medføre at ønsket romtemperatur ikke oppnås. Da får man justere varmekurven etter behov. 9

25 Eksempler på varmekurver Nedenfor finner du tre diagrammer, der du kan se hvordan varmekurven forandres ved ulike innstillinger av kurvens helning. Kurvens helning beskriver radiatorenes temperaturbehov ved forskjellige utetemperaturer. Helning Verdien på helningen som stilles inn, er turtemperaturen når utetemperaturen er -15 C Turtemperatur Justering Kurven kan parallellforskyves ( justeres ) ønsket antall grader for å tilpasses ulike systemer / hus. Turtemperatur Utetemperatur Temperatur av, ute Helning 50 C Justering 0 C Helning 50 C Justering +5 C Et eksempel Helning 60 C Justering 0 C I dette eksemplet er maks. utgående temperatur stilt inn på 55 C. Minste tillatte tur er 27 C. ( f.eks. litt varme i kjelleren om sommeren og eventuelt varme i badegulv. Turtemperatur Utetemperatur Temperatur av, ute Sommerkjøring Alle boliger har egenoppvarming som lamper, komfyr, kropsvarme osv. som gjør at varmen kan slåes av ved en lavere utetemperatur enn ønsket romtemperatur. Jo mer velisolert huset er, desto tidligere kan varmen fra varmepumpen slås av. Eksemplet viser produktets grunninnstilling på 18 C. Verdien Varme av, ute kan endres i menyen Avansert / Innstillinger / Radiatorsystem. Avslått varme innebærer at radiatorpumpen stoppes og shuntventilen stenges. Varmen starter automatisk når det er behov for den. Turtemperatur Utetemperatur Utetemperatur Temperatur av, ute 10

26

27 Styringssystemet i250 har et avansert, men lett oversiktlig styringssystem med berøringsskjerm der alle innstillinger gjøres direkte på skjermen. Styringssystemet i i250: overvåker alle funksjoner i systemtanken, varmepumpen og varmesystemet tillater individuelle innstillinger viser ønskede verdier, f.eks. temperaturer, driftstider, energiforbruk og feilindikeringer. gjør det enkelt å gjøre innstillinger og feilsøking. Fabrikkverdier i250 leveres med fabrikkinnstillinger som tilsvarer et normalt hus med et normalt radiatorsystem. i250 tilpasser automatisk vanntemperaturen til det aktuelle varmebehovet på turledningen. Dette overvåkes av styringssystemet, som hele tiden sørger for at du får optimal funksjon og økonomi. Disse verdiene kan enkelt endres ved behov. Få hjelp av installatøren til å angi riktige verdier. Varmepumpe Ved levering er i250 klargjort for tilkobling til en CTC varmepumpe, uteluftvarmepumpen CTC EcoAir 400 eller bergvarmepumpen CTC EcoPart 400. Dette innebærer at styringssystemet allerede inneholder all styring for varmepumpen. Når varmepumpen kobles til, går EcoZenith i250 automatisk til varmepumpedrift. Når dette har skjedd, vises menyene som gjelder for varmepumpen. Ved leveranse er kompressoren sperret og må tillates. Dette gjøres i menyen Avansert/ Innstillinger/Varmepumpe. Menystruktur På følgende sider beskrives produktets menyer. Først kommer en oversikt, og deretter beskrives hver meny i detalj. Startsiden Bildet viser driftsinformasjon med varmepumpen CTC EcoAir tilkoblet. Bildet viser driftsinformasjon med varmepumpen CTC EcoPart tilkoblet. 11

28

29 Menyoversikt Startsiden Innstilling av romtemperatur Valg av varmtvannskomfort Informasjon om varmesystemet Meny for avanserte innstillinger 12

30 Innstilling av romtemperatur Valg av varmtvannskomfort 13

31 Informasjon om varmesystemet 14

32 Meny for avanserte innstillinger 15

33 Meny for innstillinger 16

34 Meny for å definere systemet Servicemeny 17

35 Detaljbeskrivelse menyer På det oversiktlige betjeningspanelet gjøres alle innstillinger direkte på skjermen. De store ikonene fungerer som knapper på touchdisplayet. Her vises også informasjon om drift og temperaturer. Du kan enkelt gå inn i de ulike menyene for å finne informasjon om driften eller stille inn dine egne verdier. Startside Denne menyen er systemets startside. Her vises en oversikt over den aktuelle driftsinformasjonen. Hvis det ikke trykkes på noen knapp på 10 minutter, går systemet tilbake til å vise dette menybildet. Alle andre menyer kan nås herfra. OBS! Noen menyer vises bare hvis varmepumpen er installert. Beskrivelse av ikoner Romtemperatur Innstillinger for å øke eller senke temperaturen inne samt for å planlegge temperaturendringer. Varmtvann Innstillinger for varmtvannsproduksjonen. Driftsinfo Her vises aktuelle driftsdata for både varmesystemet og varmepumpen. Her finner du også historiske driftsdata. Avansert Her gjøres innstillinger og service av varmesystemet av installatøren. 1 Romtemperatur 2 Radiatorsystem 1 Hvis radiatorsystem 1 er definert, vises den aktuelle romtemperaturen her. 1 2 Romtemperatur Radiatorsystem 2 Hvis radiatorsystem 2 er definert, vises den aktuelle romtemperaturen her. Tanktemperatur Her vises den aktuelle varmtvannstemperaturen i den øvre delen av tanken. Utetemperatur Her vises aktuell utetemperatur. Hjem Med Hjem-knappen kommer du tilbake til Startsiden. Retur Med Retur-knappen går du tilbake til forrige nivå. OK Med OK-knappen merker og bekrefter man tekst og valg i menyene. Nattsenking Her programmerer du nattsenking hvis dette er valgt. Ferie Permanent senking av romtemperaturen kan gjøres her, f.eks. i ferien når huset er ubebodd. Ukeprogram Senking av temperaturen over flere dager, f.eks. om man ukependler. Historisk driftsinfo Visning av lagrede data tilbake i tid. Tid & språk Innstilling av dato, tid og ønsket menyspråk. Innstillinger Innstillinger av EcoEls og systemets drift gjøres vanligvis av installatøren. Definere system Varmesystemets oppbygning kan stilles inn / endres her. Service Avanserte innstillinger utføres av faglært person. 18

36 Romtemperatur Her stiller du inn ønsket romtemperatur. Bruk pluss- og minusknappene til å stille inn den ønskede temperaturen, som vil vises, i parentesen. Foran parentesen ser du den aktuelle verdien. Hvis det er installert to radiatorsystemer, vises begge. Hvis du vil ha planlagt senking av temperatur, kan du gå videre til undermenyene Nattsenking eller Ferie. Du kan velge Romføler Nei i menyen Avansert/ Definere system/radiatorsystem. Dette kan gjøres hvis romføleren står vanskelig til, hvis gulvvarmesystemet har separate romfølere eller hvis man fyrer i peisovn eller åpen peis. Alarmdioden på romføleren fungerer imidlertid som vanlig. Hvis man fyrer sporadisk i peisovn eller åpen peis, kan dette påvirke romføleren til å redusere temperaturen til radiatorene. Da kan det bli kaldt i rommene i andre deler av huset. Romføleren kan da midlertidig velges bort under fyringen. EcoZenith i250 gir da varme til radiatorene iht. den innstilte varmekurven. Radiatortermostatene struper i den delen av huset der det fyres. Nattsenking Ferie Eksemplet ovenfor viser at romtemperaturen er 22,4 C, men ønsket verdi (vises i parentesen) er 23,5 C. Innstilling av romtemperatur uten romføler Hvis det ikke er installert romfølere (valgt i menyen Innstillinger), justeres romtemperaturen inn her ved hjelp av en prosentsats som viser en del av det innstillbare området. Hvis dette området ikke strekker til, må grunninnstillingen justeres under Avansert/Innstillinger/Radiatorsystem. Endre små trinn om gangen (ca. 2-3 trinn), og vent på resultatet (ca. 1 døgn) da det er en treghet i systemet. Det kan kreves flere justeringer ved ulike utetemperaturer, men etter hvert oppnås det en riktig innstilling som ikke må endres. Eksemplet ovenfor viser drift med to radiatorsystemer. Radiatorsystem 1 med romføler og radiatorsystem 2 uten romføler. 19

37 Ved feil på uteføler / romføler Hvis det oppstår en feil på en uteføler, simuleres en utetemperatur på -5 C for at huset ikke skal bli nedkjølt. Produktet avgir en alarm. Hvis det oppstår en feil på en romføler, går EcoZenith i250 automatisk over til drift iht. innstilt kurve. Produktet avgir en alarm.! Radiatorenes termostater må alltid være helt åpne og velfungerende ved innjustering av systemet. Natsenking temperatur I denne menyen aktiverer og stiller du inn nattsenking av temperaturen. Nattsenking innebærer at man senker temperaturen inne i planlagte perioder, f.eks. om natten eller når man er på arbeid. Verdien som temperaturen senkes med Romtemp. senkes angis under Avansert/ Innstillinger/Radiatorsystem/ Fabrikkverdi: -2 C. Alternativene er Av, Dag for dag eller Blokk. Hvis Av er valgt, skjer ingen senking. Menyen Dag for dag I denne menyen programmeres ukens dager. Programmet kommer tilbake uke etter uke. Tiden som stilles inn, er når man vil ha normaltemperatur. Øvrig tid er nattsenking aktivert. Blokk I denne menyen kan man stille inn senking flere dager i uken, f.eks. hvis man jobber utenbys på hverdagene og er hjemme i helgene. Mandag morgen kl 6 øker temperaturen til det normale, kl 9 senkes den til innstilt nattsenkingstemperatur. Kl 18 øker temperaturen igjen til kl 21, da nattsenkingen igjen senker temperaturen.! Tiden som stilles inn, er når man vil ha normaltemperatur. Øvrig tid er nattsenking aktivert. Nattsenking med en varmepumpe er en komfortinnstilling, som i praksis ikke gir redusert energiforbruk. Søndag kl senkes temperaturen med innstilt verdi på Romtemp. senkes. Fredag kl øker temperaturen til innstilt verdi igjen. 20

38 Ferie Her stiller du inn hvor mange dager du vil ha senking av den innstilte nattsenkingstemperaturen. For eksempel hvis man reiser på ferie. Man kan angi opptil 250 dager. Tiden begynner å gå fra det øyeblikket du gjør innstillingen! Verdien som temperaturen senkes med Romtemp. senkes angis under Avansert/Innstillinger/Radiatorsystem/ Fabrikkverdi: -2 C. Varmtvann Her stiller man inn ønsket varmtvannskomfort og midlertidig ekstra varmtvann. Temperatur Her gjør man innstillinger som gjelder for normaldrift av i250. Det er tre moduser: Økonomi Hvis man har lite varmtvannsbehov. Normal Normalt varmtvannsbehov. Uke program! Tips: Still inn Økonomi fra begynnelsen, hvis varmtvannet oppleves som utilstrekkelig, øker du til Normal osv. Komfort Stort varmtvannsbehov. Ekstra varmtvann (På/Av) Her velger du om du vil aktivere funksjonen Ekstra varmtvann. Når funksjonen aktiveres, begynner EcoZenith i250 å produsere ekstra varmtvann umiddelbart. Man har også mulighet til å planlegge varmtvannsproduksjon til bestemte tider gjennom funksjonen Ukeprogram, noe som anbefales. 3,5 time Eksemplet ovenfor viser at Ekstra varmtvann er På i 3,5 time. 21

39 Ukeprogramm varmtvann I denne menyen planlegges perioder i ukedagene da man ønsker ekstra varmtvann. Programmet kommer tilbake uke etter uke. Bildet viser fabrikkverdier som kan endres. Hvis det ønskes ytterligere perioder en dag, f.eks. på kvelden, programmeres de gjenstående tidene inn. Alternativene er Av eller Dag for dag. Av Ingen planlagt varmtvannsproduksjon. Dag for dag et ukeprogram som du selv programmerer. Brukes hvis du vet når du trenger ekstra varmtvann igjen, f.eks. om morgenen eller kvelden. Mandag morgen kl 6 begynner systemet å produsere mer varmtvann frem til kl 9 når temperaturen går tilbake til det normale igjen. Mellom kl 18 og 21 skjer det ytterligere en økning.! Tips: Still inn tiden ca. 1 time tidligere enn du trenger varmtvannet da det tar en viss tid å varme opp vannet. 22

40 Driftsinfo Denne menyen viser aktuelle temperaturer og driftsdata for varmesystemet. Tur radiatorer Over i250 (42 C) vises temperaturen på turledningen ut til husets radiatorer. Avhengig av innstilte parametre og den aktuelle utetemperaturen vil denne verdien variere i løpet av året. Bildet viser driftsinformasjon med CTC EcoAir tilkoblet. Når pumpene er i drift, roterer også pumpesymbolene på bildene. Retur radiatorer Over i250 (34 C) vises også returtemperaturen på radiatorvannet som går tilbake inn i EcoEl. Avhengig av innstilte parametre, radiatorsystemets kapasitet og den aktuelle utetemperaturen vil denne verdien variere under driften. Bildet viser også inn- og utgående temperaturer fra den installerte varmepumpen. VP ut Til høyre for varmepumpen (42 C) vises varmepumpens utgående temperatur. VP inn Til høyre for varmepumpen (34 C) vises returtemperaturen til varmepumpen. Brine inn (kun CTC EcoPart) Øverst til venstre for EcoPart (2 C) vises aktuell temperatur på brinevæsken fra kollektoren i CTC EcoPart. Brine retur (kun CTC EcoPart) Verdien nede til venstre (-1 C) er returtemperaturen på brinevæsken tilbake i kollektorslangen. Verdiene varierer i løpet av året alt etter varmekildens kapasitet og uttatt energi. Bildet viser driftsinformasjon med CTC EcoPart tilkoblet. Når pumpene er i drift, roterer også pumpesymbolene på bildene. Informasjon Trykk på informasjonsknappen for å vise driftsinformasjon om det aktuelle objektet. Aktuell utetemperatur. Viser aktuell utetemperatur Produktet bruker denne verdien til å bestemme ulike driftsdata. Aktuell innetemperatur. Viser aktuell romtemperatur (hvis romføler er valgt i driften). Hvis det er installert to radiatorsystemer, vises begge. 23

41 Driftsinfo EcoZenith Denne menyen viser aktuelle temperaturer og driftsdata i EcoZenith i250. Det første sifferet er den aktuelle driftsverdien, verdien i parentes er den innstilte verdien som EcoZenith arbeider mot. Status Viser driftstilstanden til EcoZenith i250. De ulike driftstilstandene er: VP øvre tank Varmepumpen varmer den øvre delen av tanken (varmtvannsproduksjon). VP nedre tank Varmepumpen varmer den nedre delen av tanken (varmeproduksjon). Tilskudd + VP Både elkolben og varmepumpen varmer tanken. Tilskudd Bare elkolben varmer tanken. Tre verdier skal vises på Strøm når strømtrafoene er tilkoblet og identifisert. Hvis det bare vises ett siffer: koble til alle tre strømtrafoer. velg deretter i menyen Avansert/Service/Kontrollere strømfølere.! Det første sifferet er den aktuelle driftsverdien, verdien i parentes er innstilt verdi som arbeider mot. Tank øvre C Viser temperatur og innstilt verdi i den øvre delen av tanken. Tank nedre C Viser temperatur og innstilt verdi i den nedre delen av tanken. Turtemperatur C Viser temperaturen ut til husets radiatorer, samt temperaturen som systemet arbeider mot. Avhengig av innstilte parametre og den aktuelle utetemperaturen vil denne verdien variere i løpet av året. Returtemperatur C Viser temperaturen på vannet som kommer tilbake fra radiatorsystemet inn til i250. Radiatorpumpe Viser radiatorpumpens driftstilstand. Shunt Viser om shuntventilen øker (åpner) eller reduserer (stenger) varmen ut til radiatorene. Når riktig temperatur er oppnådd, står ventilens motor stille. 24

42 Forsinkelse shunt En mikrobryter i shuntventilens motor sørger for at tilskuddsvarme ikke brukes unødvendig i huset, f.eks. ved lufting eller midlertidig temperaturfall (ute) om natten. Shunten forsinkes under den tiden som er blitt valgt før tilskuddsvarmen benyttes. Bildet viser nedtelling av forsinkelsestiden i minutter. Hvis "Sperret" vises, åpnes shunten aldri mot den øvre tankens elkolber. Eleffekt kw Viser tilskuddseffekt på elkjelen i 400V og 0 7,0 kw + 0 7,0 kw i 230V. Strøm A Viser husets totale strømuttak på de ulike fasene L1/L2/L3, forutsatt at det er montert tre strømfølere på innkommende ledninger til huset. Hvis strømfølernes monteringsrekkefølge ikke er identifisert, vises bare den høyest belastede fasen. Hvis strømmen overstiger hovedsikringenes størrelse, reduserer elkjelen automatisk effekten for å beskytte sikringene, f.eks. når det brukes flere effektkrevende apparater i huset. Historisk driftsinfo I denne menyen vises driftsverdiene for EcoZenith i250 over lengre tid. Total driftstid h Viser total tid produktet har vært spenningssatt. Høyeste turtemperatur C Viser den høyeste temperaturen som er levert til radiatorene. Verdien kan indikere radiatorsystemets / husets temperaturkrav. Jo lavere verdien er om vinteren, desto bedre egnet for varmepumpedrift. Forbruk El kwh Viser hvor mye strømenergi produktet har brukt ved elkolbedrift (akkumulert totalverdi). Driftstid/24h h:m Viser kompressorens driftstid det siste døgnet. Denne verdien oppdateres 1 gang per døgn, alt etter hvilket klokkeslett produktet ble installert på. 25

Del 1 CTC EcoLogic. Pro / Family. Styresystem varmepumper. Funksjon - Drift - Vedlikehold

Del 1 CTC EcoLogic. Pro / Family. Styresystem varmepumper. Funksjon - Drift - Vedlikehold Del 1 CTC EcoLogic Pro / Family Styresystem varmepumper Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no April 2013 Leveres i Norge av: CTC FerroFil AS Runnibakken 7 2150 Årnes TLF.: 6390 4000 Fax.: 6390 4001

Detaljer

161 504 31-1 2015-04-28. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoZenith i550 Pro

161 504 31-1 2015-04-28. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoZenith i550 Pro 161 504 31-1 2015-04-28 Providing sustainable energy solutions worldwide Installasjons- og vedlikeholdsanvisning Installasjons- og vedlikeholdsanvisning 161 504 31-1 2015-04-28 Generell informasjon Innholdsfortegnelse

Detaljer

161 504 32-1 2015-04-23. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoLogic Pro/Family

161 504 32-1 2015-04-23. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoLogic Pro/Family 161 504 32-1 2015-04-23 Providing sustainable energy solutions worldwide Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoLogic Pro/Family Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoLogic Pro/Family

Detaljer

For huseieren. CTC EcoZenith I550. Multitank. Funksjon - Drift - Vedlikehold. www.ctc.no

For huseieren. CTC EcoZenith I550. Multitank. Funksjon - Drift - Vedlikehold. www.ctc.no For huseieren CTC EcoZenith I550 Multitank Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Juni 2012 CTC Ferrofil AS Hovedkontor: Runnibakken 7 2150 Årnes Tlf.: 6390 4000 Fax.:6390 4001 www.ctc.no firmapost@ctc.no

Detaljer

CTC Eco Air Varmepumpe Luft / Vann Funksjon - Drift og Vedlikehold

CTC Eco Air Varmepumpe Luft / Vann Funksjon - Drift og Vedlikehold CTC Eco Air Varmepumpe Luft / Vann Funksjon - Drift og Vedlikehold CE 0461/EF 1051/5255 www.ctc.no Okt. - 06 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller

Detaljer

Forholdsregler og tips ved driftsforstyrrelser

Forholdsregler og tips ved driftsforstyrrelser Forholdsregler og tips ved driftsforstyrrelser EcoHeat er konstruert for pålitelig drift og høy komfort samt lang levetid. Her får du ulike tips som kan være til hjelp og veiledning ved eventuelle driftsforstyrrelser.

Detaljer

Feilsøking / Utbedringer

Feilsøking / Utbedringer Feilsøking / Utbedringer CTC EcoLogic er konstruert for å gi pålitelig drift, høy komfort og lang levetid. Her får du ulike tips som kan være til hjelp og veiledning ved eventuelle driftsforstyrrelser.

Detaljer

VEDLIKEHOLDSVEILEDNING

VEDLIKEHOLDSVEILEDNING VEDLIKEHOLDSVEILEDNING Diplomat Optimum G2, Diplomat, Comfort, Diplomat Duo, Atria, Atria Duo Du kan navigere deg gjennom mikroprosessormenyene ved hjelp av: Slik øker eller reduserer du innstilte verdier:

Detaljer

Varmepumpe EHP 6-11 LW/M EHP 6-17 LW. Veiledning i montering, igangkjøring og vedlikehold. 6 720 644 547 2010/07 no

Varmepumpe EHP 6-11 LW/M EHP 6-17 LW. Veiledning i montering, igangkjøring og vedlikehold. 6 720 644 547 2010/07 no Varmepumpe EHP 6-11 LW/M EHP 6-17 LW Veiledning i montering, igangkjøring og vedlikehold 6 720 644 547 2010/07 no Håndbok varmepumpe EHP 6-11 LW/M. 6-17 LW BOSCH TERMOTEKNIK Artikkelnummer: 6 720 644 547

Detaljer

Installatørhåndbok NIBE VVM 320. Innemodul IHB NO 1452-3 231340

Installatørhåndbok NIBE VVM 320. Innemodul IHB NO 1452-3 231340 Installatørhåndbok Innemodul APH IHB NO 1452-3 231340 En detaljert forklaring av knappenes funksjoner finner du på side 33. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side side

Detaljer

Brukerhåndbok NIBE VVM 500

Brukerhåndbok NIBE VVM 500 Brukerhåndbok Innemodul APH UHB NO 1338-2 431247 En detaljert forklaring av knappenes funksjoner finner du på side 11. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side side 15.

Detaljer

Brukerhåndbok NIBE VVM 310. Innemodul UHB NO 1524-5 231174

Brukerhåndbok NIBE VVM 310. Innemodul UHB NO 1524-5 231174 Brukerhåndbok Innemodul APH UHB NO 1524-5 231174 Hurtigguide Navigering OK-knapp (bekreft/velg) Tilbakeknapp (tilbake/angre/avslutte) Betjeningsratt (flytte/øke/redusere) En detaljert forklaring av knappenes

Detaljer

Brukerhåndbok NIBE VVM 500. Innemodul UHB NO 1524-4 431247 APH

Brukerhåndbok NIBE VVM 500. Innemodul UHB NO 1524-4 431247 APH Brukerhåndbok Innemodul APH UHB NO 1524-4 431247 Hurtigguide Navigering OK-knapp (bekreft/velg) Tilbakeknapp (tilbake/angre/avslutte) Betjeningsratt (flytte/øke/redusere) En detaljert forklaring av knappenes

Detaljer

Brukerhåndbok NIBE SMO 20

Brukerhåndbok NIBE SMO 20 Brukerhåndbok Styremodul LEK UHB NO 1442-3 231747 Hurtigguide Navigering OK-knapp (bekreft/velg) Tilbakeknapp (tilbake/angre/avslutte) Betjeningsratt (flytte/øke/redusere) En detaljert forklaring av knappenes

Detaljer

EMS plus 6 720 810 300-00.1O HPC400. Styringssentralen. Brukerveiledning 6 720 809 476 (2014/04)

EMS plus 6 720 810 300-00.1O HPC400. Styringssentralen. Brukerveiledning 6 720 809 476 (2014/04) EMS plus 6 720 810 300-00.1O HPC400 Styringssentralen Brukerveiledning 6 720 809 476 (2014/04) 2 Innhold Innhold 1 Symbolforklaring og sikkerhetsanvisninger....... 3 1.1 Symbolforklaring.........................

Detaljer

Installatørhåndbok NIBE F1145. Bergvarmepumpe IHB NO 1350-2 231693 LEK

Installatørhåndbok NIBE F1145. Bergvarmepumpe IHB NO 1350-2 231693 LEK Installatørhåndbok Bergvarmepumpe LEK IHB NO 1350-2 231693 En detaljert forklaring av knappenes funksjoner finner du på side 32. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side

Detaljer

Air condition Varmepumpe. www.klimawebsiden.no

Air condition Varmepumpe. www.klimawebsiden.no www.klimawebsiden.no Air condition Varmepumpe Hovedkontor Oslo: Avdeling Bergen: Avdeling Drammen: Avdeling Trondheim: Ole Deviksvei 18 Conr. Mohrs vei 9C Søren Lemmichsgt. 1 Haakon VII gt. 19B Tlf.: 23

Detaljer

INSTRUKSJONS- OG SERVICEBOK SVERIGE NORGE DANMARK FINLAND UK

INSTRUKSJONS- OG SERVICEBOK SVERIGE NORGE DANMARK FINLAND UK INSTRUKSJONS- OG SERVICEBOK SVERIGE NORGE DANMARK FINLAND UK NORGE INNHOLDSFORTEGNELSE FORBEREDELSER Når du skal av gårde første gang 4 Sjekkliste før avreise 4 Lasting 4 Kopling til bil 4 Under kjøring

Detaljer

CTC EcoSol. Funksjon - Drift - Vedlikehold. CTC EcoHeat. www.ctc.no

CTC EcoSol. Funksjon - Drift - Vedlikehold. CTC EcoHeat. www.ctc.no CTC EcoSol Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC EcoHeat www.ctc.no Juni 2012 CTC EcoHeat CTC Ferrofil AS Hovedkontor: Runnibakken 7 2150 Årnes Tlf.: 6390 4000 Fax.:6390 4001 www.ctc.no firmapost@ctc.no Avdeling

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.0

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.0 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.0 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.3 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

MONTERING, BRUK OG VEDLIKEHOLD FIGHTER 310P MOS NO 0538-1 511335. 3 x 230 V og 3 x 400 V FIGHTER 310P. Fighter 310P LEK

MONTERING, BRUK OG VEDLIKEHOLD FIGHTER 310P MOS NO 0538-1 511335. 3 x 230 V og 3 x 400 V FIGHTER 310P. Fighter 310P LEK MOS NO 058-55 R MONTERING, BRUK OG VEDLIKEHOLD x 0 V og x 400 V Fighter 0P LEK Fighter 0P Fighter 0P Fighter 0P Fighter 0P LEK LEK 5 4 LEK LEK Generelt Produktinformasjon... Opplysninger om installasjonen...

Detaljer

Varmepumper og solvarmesystemer

Varmepumper og solvarmesystemer Varmepumper og solvarmesystemer Nye CTC EcoHeat. All-time-high i effektivitet. Den nye væske-vann varmepumpen CTC EcoHeat er tøffest i klassen med sine 5,06 i COP (virkningsgrad)*. For hver kwh du tilfører

Detaljer

DRIFTSHÅNDBOK. Anlegg for system med luft-til-vann-varmepumpe og tilleggsutstyr EDHQ011BB6V3 EDHQ014BB6V3 EDHQ016BB6V3

DRIFTSHÅNDBOK. Anlegg for system med luft-til-vann-varmepumpe og tilleggsutstyr EDHQ011BB6V3 EDHQ014BB6V3 EDHQ016BB6V3 DRIFTSHÅNDBOK Anlegg for system med luft-til-vann-varmepumpe og tilleggsutstyr EDHQ011BB6V3 EDHQ014BB6V3 EDHQ016BB6V3 EDHQ011BB6W1 EDHQ014BB6W1 EDHQ016BB6W1 EDLQ011BB6V3 EDLQ014BB6V3 EDLQ016BB6V3 EDLQ011BB6W1

Detaljer

Bruksanvisning Alde Compact 3020 HE

Bruksanvisning Alde Compact 3020 HE Bruksanvisning Alde Compact 3020 HE Bruksanvisning 3 Kontroll av varmesystemet før bruk 3 Første oppstart av varmesystemet 4 Starte opp varmekjelen 4 Hvilemodus 4 Innstillingsmeny 4 Aktiverte funksjoner

Detaljer

GSM FIXI SMS. Modell: 300-8090V20. Bruksanvisning for sms-styring, ved bruk av eget privat sim-kort

GSM FIXI SMS. Modell: 300-8090V20. Bruksanvisning for sms-styring, ved bruk av eget privat sim-kort GSM FIXI SMS Modell: 300-8090V20 Bruksanvisning for sms-styring, ved bruk av eget privat sim-kort Muligheter: Inntil 5 potensialfrie relé. 2 stk innebygd i GSM Fixi SMS, 230V 16A 2 temperaturinnganger

Detaljer

CTC SMS. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC SMS. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC SMS Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Jan. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller direkte

Detaljer

Brukerveiledning for B A S I S PA K K E

Brukerveiledning for B A S I S PA K K E Brukerveiledning for B A S I S PA K K E Innhold Kapittel 1 - Generell informasjon Innledning - VIKTIG INFORMASJON...3 Innhold i pakken...4 Tekniske spesifikasjoner...4 Grunnfunksjoner...5 Indikeringer

Detaljer

Varmepumper. Økonomisk og miljøvennlig oppvarming - også i kombinasjon med solarsystem

Varmepumper. Økonomisk og miljøvennlig oppvarming - også i kombinasjon med solarsystem Varmepumper Økonomisk og miljøvennlig oppvarming - også i kombinasjon med solarsystem Spar penger og spar miljøet med en varmepumpe Varmepumper og andre fornybare varmekilder er i skuddet som aldri før.

Detaljer