Providing sustainable energy solutions worldwide. Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoZenith i250

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "161 504 33-2 2015-08-11. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoZenith i250"

Transkript

1 Providing sustainable energy solutions worldwide Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoZenith i250

2

3 Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoZenith i

4 Innholdsfortegnelse Sjekkliste 6 Viktig å tenke på! 7 Sikkerhetsforskrifter 7 1. Husets varmeinnstilling 8 2. Tekniske data Tabell 400V 3N~ Tabell 230V 1N~ Tabell 230V 3N~ Mål og anslutninger CTC EcoZenith i250 konstruksjon Fabrikkinnstillinger / innstilte verdier Styringssystemet Menyoversikt Detaljbeskrivelse menyer Startside Beskrivelse av ikoner Romtemperatur Innstilling av romtemperatur uten romføler Ved feil på uteføler/romføler Nattsenking temperatur Varmtvann Ukeprogram varmtvann Driftsinfo Driftsinfo EcoZenith Driftsinfo Varmesystem Historisk driftsinfo Driftsinfo Varmepumpe Driftsinfo varmesystem ansert Tid & språk Innstillinger Radiatorsystem 1 eller Varmepumpe Elkolbe Øvre tank Inns Frikjøling (tilbehør) Solpaneler Difftermostatfunksjon Pool Lagre og hente innstillinger Definere system Def radiatorsystem 1 eller Def varmepumpe (tilbehør) Definer C TC SMS (tilbehør) Definer frikjøling (tilbehør) Definer solpaneler (tilbehør) Definer Diff.termostatfunksjon Definer pool (tilbehør) Definer fjernstyring Service Funksjonstest Alarmlogg Drift og vedlikehold Feilsøking/egnede tiltak Informasjonstekster Alarmtekster Installasjon Transport Utpakking Standardleveranse Rørinstallasjon Påfylling Trykkfall shuntventil Pumpekurve ladepumpe Prinsippskjema Tilkobling til varmepumpe VVC-system Energyflex Elinstallasjon Strømforsyning 77 Elinstallasjon 400V 3N~ 77 Elinstallasjon 230V 3N~ 77 Elinstallasjon 230V 1N~ Plassering av elektriske komponenter Eltilkobling til varmepumpe Kommunikasjon Strømforsyning varmepumpe 400V 3N~ Strømforsyning varmepumpe 230V 3N~ Strømforsyning varmepumpe 230V 1N~ Tilkobling av varmepumpens kontakt Lavspenning Tilkobling strømføler Plinter Innstillinger som utføres av elinstallatøren Innstilling av eleffekt i reservemodus Omkobling til 18 kw elkolbeeffekt Tilkobling pumpe (G46) til difftermostatfunksjon Tilkobling føler (B46) til difftermostatfunksjon Koblingsskjema 3x400 V Koblingsskjema 3x230 V Koblingsskjema 1x230 V Komponentliste koblingsskjema Resistanser for følere Tilkobling av varmepumpe CTC EcoAir 500M Menyfunksjoner unikt for CTC EcoAir 500M Driftsinfo varmepumpe Innstillinger Varmepumpe Innst. varmepumpe forts Innst.skjema lydreduksjon Førstegangs start 101 Samsvarserklæring CTC EcoZenith i250

5 Generell informasjon Gratulerer med ditt nye produkt Du har nettopp kjøpt en CTC EcoZenith i250, som vi håper du vil bli svært fornøyd med. På de neste sidene kan du lese om hvordan du vedlikeholder produktet. Oppbevar denne håndboken sammen med installasjons- og vedlikeholdsanvisningene. Med riktig vedlikehold vil du ha glede av din CTC EcoZenith i250 i mange år, og det er her du finner informasjonen du trenger. Den komplette systemtanken CTC EcoZenith i250 er en komplett systemtank som tar seg av boligens oppvarmings- og varmtvannsbehov. Den har innebygd elkolbe på totalt 15 kw og er utstyrt med en motorisert shuntventil som sørger for at du får riktig og jevn temperatur ut til radiatorene. CTC EcoZenith i250 har en innebygd sirkulasjonspumpe for tilkobling til varmepumpe. CTC EcoZenith i250 er klargjort for tilkobling til varmepumpene: CTC EcoAir 406 CTC EcoPart 406 CTC EcoAir 408 CTC EcoPart 408 CTC EcoAir 410 CTC EcoPart 410 CTC EcoAir 510M CTC EcoAir 520M* CTC EcoPart 412* *Ta hensyn til flowkrav spesielt for modellene CTC EcoAir 520M og CTC EcoPart 412. Se også funksjonen "Nøyaktig turtemp.", og bruk større sirkulasjonspumpe ved behov. All styring av varmepumpen og ladepumpen er innebygd i CTC EcoZenith i250. Med dette supplementet får du et svært miljøvennlig og energieffektivt oppvarmingssystem. Hvis du ønsker mer informasjon, kan du se eget avsnitt i denne boken. CTC EcoZenith i250 har et styringssystem som: overvåker alle funksjoner i systemtanken, varmepumpen og varmesystemet tillater individuelle innstillinger viser ønskede verdier, f.eks. temperaturer, driftstider, energiforbruk og feilindikeringer. på en enkel og strukturert måte forenkler innstillinger og feilsøking Den innebygde kobbersløyfen gir rikelig med varmtvann. CTC EcoZenith i250 har også en såkalt kjellervarmefunksjon om sommeren og en gulvvarmesperre, som maksimerer temperaturen ut i gulvsløyfene. Med den innebygde nattsenkingen kan du stille inn og endre temperaturen i huset for døgnet, dag for dag. Takket være lett tilgjengelige strømkomponenter og gode feilsøkingsfunksjoner i styringsprogrammet, er CTC EcoZenith i250 servicevennlig. Den leveres som standard med romfølere med lysdioder som begynner å blinke hvis det oppstår en feil. Hvis du vil supplere CTC EcoZenith i250 med en annen oppvarming, kan du enkelt gjøre dette takket være to unike tilkoblinger. Vi har valgt å kalle dette for Energyflex. Med Energyflex kan du f.eks. laste varmesystemet med solenergi. la en vannmantlet kamin bidra med varme. koble til en varmeveksler for å varme opp et svømmebasseng. CTC EcoZenith i250 5

6 Generell informasjon Sjekkliste Sjekklisten skal alltid fylles ut av installatøren Ved eventuell service kan det bli spurt etter dette dokumentet. Installasjonen skal alltid følge anvisningene i installasjons- og vedlikeholdsanvisningen. Installasjonen skal alltid utføres fagmessig. Etter installasjonen skal anlegget besiktiges, funksjonen kontrolleres og kunden informeres. Punktene nedenfor skal krysses av. Rørinstallasjon. CTC EcoZenith i250 påfylt, plassert og innjustert på fagmessig måte iht. anvisningen. CTC EcoZenith i250 plassert slik at service er mulig. Sirkulasjonspumpen(e)s kapasitet for nødvendig flow. Åpne radiatorventiler og andre berørte ventiler. Tetthetstest. Lufting og trykksetting av systemet. Funksjonstest sikkerhetsventil. Spillrør til sluk montert. Elinstallasjon Arbeidsbryter Riktig stram kabeltrekking Turføler, returføler + ev. nødvendig føler for valgt system Uteføler Romføler (valgbar) Tilbehør Varmepumpe aktivert og startet Eleffekt og sikring, tilpasset for boligen, i normal drift og reservemodus Informasjon til kunde (tilpasses aktuell installasjon) Oppstart sammen med kunde/installatør. Menyer/styring for valgt system Installasjons- og vedlikeholdsanvisning overlevert til kunde Kontroll og påfylling, varmesystem Inntrimmingsinformasjon, varmekurve Alarminformasjon Blandeventil Funksjonstest sikkerhetsventil Informasjon om fremgangsmåte ved feilmelding Dato / Kunde Dato / Installatør 6 CTC EcoZenith i250

7 Generell informasjon Viktig å tenke på! Kontroller spesielt følgende punkter ved leveranse og installasjon: Produktet skal transporteres og oppbevares stående. Under plassering kan produktet legges ned med baksiden ned en kort stund. Fjern emballasjen og kontroller før monteringen at produktet ikke er blitt skadet under transporten. Meld fra om eventuelle transportskader til speditøren. Sett produktet på et fast underlag, helst betongfundament. Hvis produktet skal stå på en myk matte, skal det settes underlagsplater under føttene. Tenk på at det må være serviceplass på minst 1 meter foran produktet. Produktet må heller ikke senkes under gulvnivå. Ved installasjon i ny bolig må forskriftene følges ved innstilling av maksimal effekt. Installatøren skal taste inn den firesifrede koden 8818, under meny: Service/Fabrikkinnst. kodet, innen en uke, dette låser maksimal effekt Sikkerhetsforskrifter Du må ta følgende sikkerhetsforskrifter i betraktning ved håndtering, installasjon og bruk av produktet: Slå av sikkerhetsbryteren før ethvert inngrep i produktet. Produktet må ikke spyles med vann. Ved håndtering av produktet med løfteøre eller lignende må du sørge for at løfteanordningen, løfteørene og andre deler er uskadet. Opphold deg aldri under et løftet produkt. Sett aldri sikkerheten i fare ved å demontere fastskrudde deksler, lokk eller annet. Sett aldri sikkerheten i fare ved å deaktivere sikkerhetsutstyret. Inngrep i produktets elsystem må kun utføres av autorisert person. Kontroll av sikkerhetsventil: Sikkerhetsventil for kjele/system og tappevarmtvann skal kontrolleres regelmessig. Se kapittelet Drift og vedlikehold.! Hvis denne anvisningen ikke følges ved installasjon, drift og vedlikehold, er Enertechs forpliktelser iht. gjeldende garantibestemmelser ikke bindende Å merke seg for huseieren Fyll ut feltene nedenfor. Det er verdifull informasjon hvis det kreves servicetiltak Produkt: Produksjonsnummer: Produkt: Produksjonsnummer: Installasjonsfirma Tlf.nr. Dato Navn Elinstallasjonsfirma Tlf.nr. Dato Navn Med forbehold om eventuelle skrivefeil og endringer. CTC EcoZenith i250 7

8 Generell informasjon 1. Husets varmeinnstilling Husets varmeinnstilling Husets varmekurve Varmekurven er en sentral del av produktets styring da det er denne innstillingen som forteller styringssystemet hvor stort temperaturbehov boligen har ved ulike utetemperaturer. Det er viktig at varmekurven blir riktig innjustert for at du skal få så god funksjon og økonomi som mulig. Én bolig trenger 30 C på radiatorene når det er 0 C ute, en annen trenger 40 C. Forskjellen mellom ulike boliger skyldes blant annet radiatorenes areal, antall radiatorer og hvor godt isolert huset er.!innstilt varmekurve prioriteres alltid. Romføleren kan bare til en viss grad øke eller redusere shuntens pådrag utover innstilt varmekurve. Ved drift uten romføler er det valgt varmekurve som bestemmer temperaturen ut til radiatorene. Innjustering av grunnvarmen for varmekurven Du bestemmer selv varmekurven for boligen ved å stille inn to verdier i styringssystemet. Dette gjør du i menyen ansert/innstillinger/radiatorsystem/ Helning eller Justering. Be installatøren hjelpe deg å stille inn disse verdiene. Innjusteringen av varmekurven er svært viktig og kan i enkelte tilfeller dessverre ta noen uker. Den beste måten er å velge drift uten romfølere den første tiden. Systemet arbeider da kun etter utetemperaturen og husets varmekurve. Under innjusteringsperioden er det viktig at: Nattsenkingsfunksjonen ikke er valgt. Alle termostatventiler på radiatorene er helt åpne. Utetemperaturen ikke er høyere enn +5 C. (Hvis utetemperaturen er høyere ved installasjonen, bruker du fabrikkinnstilt kurve til utetemperaturen synker til passende nivå.) Radiatorsystemet fungerer og er riktig innjustert mellom ulike sløyfer. Egnede grunnverdier Under installasjonen kan du sjelden gjøre en nøyaktig innstilling av varmekurven direkte. Da kan verdiene nedenfor være et godt utgangspunkt. Radiatorer med små varmeavgivende fl ater krever høyere turtemperatur. Under ansert/ Innstillinger/Radiatorsystem/ kan du stille inn helningen (varmekurvens helning) for varmesystemet. Anbefalte verdier er: Kun gulvvarme Helning 35 Lavtemperatursystem (velisolerte hus) Helning 40 Normaltemperatursystem (fabrikkinnstilling) Helning 50 Høytemperatursystem (eldre hus, små radiatorer, dårlig isolert) Helning 60 8 CTC EcoZenith i250

9 Generell informasjon Innjustering av varmekurven Metoden nedenfor kan brukes til å justere inn riktig varmekurve. Innjustering hvis det er for kaldt inne Hvis utetemperaturen er lavere enn null grader: Øk verdien ved Helning et par grader. Vent deretter et døgn ved behov for ytterligere justering. Hvis utetemperaturen er høyere enn null grader: Øk verdien ved Justering et par grader. Vent deretter et døgn ved behov for ytterligere justering. Innjustering hvis det er for varmt inne Hvis utetemperaturen er lavere enn null grader: Reduser verdien ved Helning et par grader. Vent deretter et døgn ved behov for ytterligere justering. Hvis utetemperaturen er høyere enn null grader: Reduser verdien ved Justering et par grader. Vent deretter et døgn ved behov for ytterligere justering.! For lavt innstilte verdier kan gjøre at ønsket romtemperatur ikke oppnås. Du må da justere varmekurven etter behov iht. ovennevnte. Når grunnverdiene er noenlunde riktig innstilt, kan du finjustere kurven direkte i normalvisningsmenyen Romtemperatur. Beskrivelse av helning og justering Helning 50: Verdien som stilles inn, er utgående temperatur til radiatorene ved -15 C utetemperatur, f.eks. 50 C. En lavere verdi velges med et radiatorsystem med store radiatorfl ater (såkalt lavtemperatursystem). Med gulvvarmesystem trengs lave temperaturer, og det skal da derfor velges en lav verdi. Hvis man har et høytemperatursystem, må verdien økes for å oppnå tilstrekkelig innetemperatur. Justering 0: Justeringen innebærer at temperaturnivået kan økes eller senkes ved en bestemt utetemperatur. Justering 0 innebærer 50 C tur ved -15 C. Justering -5 innebærer 45 C tur ved -15 C. Et eksempel: Helning 50 innebærer at temperaturen frem til elementet blir 50 C når utetemperaturen er -15 C (hvis justeringen settes til 0). Hvis justeringen settes til +5, blir temperaturen i stedet 55 C. Ved alle temperaturer ut økes kurven med 5 C, dvs. at kurven parallellforskyves med 5 C. CTC EcoZenith i250 9

10 Generell informasjon Eksempel på varmekurver I diagrammene nedenfor ser du hvordan varmekurven endres ved ulike innstillinger av helningen. Kurvens helning beskriver radiatorenes temperaturbehov ved ulike utetemperaturer. Turtemperatur Helning Verdien på helningen som stilles inn, er turtemperaturen når utetemperaturen er -15 C Justering Kurven kan parallellforskyves (justeres) ønsket antall grader for å tilpasses ulike systemer/hus. Turtemperatur Utetemperatur Varme av, ute Helning 50 C Justering +5 ºC Helning 50 C Justering 0 C Et eksempel Helning 60 C Justering 0 C Turtemperatur Utetemperatur Varme av, ute I dette eksemplet er maks. utgående turtemperatur stilt inn på 55 C. Minste tillatte tur er 27 C. (f.eks. sommerkjellervarme eller gulvsløyfer i baderom). Utetemperatur 10 CTC EcoZenith i250

11 Generell informasjon Sommerkjøring Alle boliger har egenoppvarming (lamper, komfyr, personvarme osv.) som gjør at varmen kan slås av ved en lavere utetemperatur enn ønsket romtemperatur. Jo bedre isolert huset er, desto tidligere kan varmen fra varmepumpen slås av. Turtemperatur Oppvarming Varmen avslått Eksemplet viser produktets grunninnstilling på 18 C, verdien "Varme av, ute" kan endres i menyen ansert/innstillinger/varmesystem. slått varme betyr at radiatorpumpen stoppes og shuntventilen stenges. Varmen startes automatisk når det igjen trengs varme. Utetemperatur Varme av, ute Automatikk eller fjernstyrt sommerperiode Fra fabrikken inntrer "sommer" ved 18 ºC med automatikk fordi "Varmemodus" er stilt på "Auto". Varmemodus Auto betyr automatikk. Auto (Auto/På/) På betyr at varmen er på. Shunt arbeider til børverdi turtemperatur og radiatorpumpen er på. betyr at varmen er slått av og at radiatorpumpen er slått av. Varme, ekst. modus ( /Auto/På/) Mulighet til å fjernstyre om varmen skal være på eller av. Auto betyr automatikk. På betyr at varmen er på. Shunt arbeider til børverdi turtemperatur og radiatorpumpen er på. betyr at varmen er slått av og at radiatorpumpen er slått av. Intet valg betyr ingen funksjon ved aktivering. CTC EcoZenith i250 11

12 Generell informasjon 2. Tekniske data 2.1 Tabell 400V 3N~ Eldata CTC EcoZenith i250 H CTC EcoZenith i250 L Eldata Merkeeffekt el Tilsatsel (innstillbar, trinn på 0,3 kw) Maks. driftsstrøm vid 3.6 / 5.5 / 9.0 kw Elpatron IP-klasse 400V 3N~ 50Hz kw kw kw 3+6/6+6/9+6 IPX1 Varmebærersystem Vannvolum kjele (V Maks. driftstrykk kjele (PS) Maks. temperatur kjele (TS) Trykkfall shuntventil varmebærer CTC EcoZenith i250 H CTC EcoZenith i250 L l 223 bar 2,5 C 110 Se trykkfallsdiagram i kapitlet Rørinstallasjon Varmtvannssystem CTC EcoZenith i250 H CTC EcoZenith i250 L Vannvolum og varmtvannssløyfe (V) l 5,7 Maks. driftstrykk varmtvannssløyfe (PS) bar 10 Maks. temperatur varmtvannssløyfe (TS) C 110 Øvrige data CTC EcoZenith i250 H CTC EcoZenith i250 L Vekt Bredde x Høyde x Dybde Nødvendig reisehøyde kg mm 595x1904x x1654x672 mm CTC EcoZenith i250

13 Generell informasjon 2.2 Tabell 230V 1N~ Eldata CTC EcoZenith i250 H CTC EcoZenith i250 L Eldata Merkeeffekt el Tilsatsel (innstillbar: 3, 5, 7, 9, 12 kw) IP-klasse 230V 1N~ 50 Hz kw 12,04 12,04 kw 0-12 IPX1 Varmebærersystem CTC EcoZenith i250 H CTC EcoZenith i250 L Vannvolum kjele (V) Maks. driftstrykk kjele (PS) Maks. temperatur kjele (TS) Trykkfall shuntventil varmebærer l 223 bar 2,5 C 110 Se trykkfallsdiagram i kapitlet Rørinstallasjon Varmtvannssystem Vannvolum og varmtvannssløyfe (V) Maks. driftstrykk varmtvannssløyfe (PS) Maks. temperatur varmtvannssløyfe (TS) CTC EcoZenith i250 H l bar 10 C 110 CTC EcoZenith i250 L Øvrige data CTC EcoZenith i250 H CTC EcoZenith i250 L Vekt Bredde x Høyde x Dybde Nødvendig reisehøyde kg mm 595x1904x x1654x672 mm CTC EcoZenith i250 13

14 Generell informasjon 2.3 Tabell 230V 3N~ EcoZenith i250 H EcoZenith i250 L Eldata 230V 3N~ Merkeeffekt el Tilsatsel Maks. driftsstrøm vid 2,4/ 4,6/ 7.0 kw Elpatron IP-klasse kw kw kw 7+7 (3) 7+7 (3) IPX1 Varmebærersystem EcoZenith i250 H EcoZenith i250 L Vannvolum kjele (V Maks. driftstrykk kjele (PS) Maks. temperatur kjele (TS) Trykkfall shuntventil varmebærer l 223 bar 2.5 C 110 Se trykkfallsdiagram i kapitlet Rørinstallasjon Varmtvannssystem Vannvolum og varmtvannssløyfe (V) Maks. driftstrykk varmtvannssløyfe (PS) Maks. temperatur varmtvannssløyfe (TS) EcoZenith i250 H l 5.7 bar 10 C 110 EcoZenith i250 L Øvrige data EcoZenith i250 H EcoZenith i250 L Vekt Bredde x Høyde x Dybde Nødvendig reisehøyde kg mm 595x1904x x1654x672 mm CTC EcoZenith i250

15 Generell informasjon 3. Mål og anslutninger 1904 / / Uttak (3/4) for Energyflex (bak frontplaten) / Lufting 2. Sikkerhetstilkobling spilledning 3/ Kaldtvannstilkobling Ø22 mm 4. Varmtvann Ø22 mm 5. Radiatortur klemring Radiatorretur Ø22 / ekspansjonstilkobling 7. Fra varmepumpe Ø22 (CTC EcoZenith i250l) Til varmepumpe Ø22 (CTC EcoZenith i250l) 9. Løftemuffe Rp 3/4 10. Uttak for tilkobling av eksterne systemer/energyflex CTC EcoZenith i250 15

16 Generell informasjon 4. CTC EcoZenith i250 konstruksjon Bildet nedenfor viser den prinsipielle oppbygningen til CTC EcoZenith i250. Hvis varmepumpe er tilkoblet, hentes energien i luften eller berget/jorden opp av kjølesystemet. Kompressoren øker deretter temperaturen til et anvendelig nivå. Deretter leveres energien til varmesystem og varmtvann. De innebygde elkolbene hjelper til når man trenger tilskuddsvarme eller når varmepumpen ikke er tilkoblet. Varmepumperør CTC EcoZenith i250 L er utstyrt med tilkoblingsrør for topptilkobling Ferskvannstilkoblinger Her kobles boligens tappevannstilkoblinger til. Kaldt vann ledes ned og forvarmes i sløyfepakkens nedre del. Bivalent shuntventil Den automatiserte shuntventilen sørger hele tiden for at det leveres jevn varme til radiatorsystemet. Øvre del I sløyfens øvre del ettervarmes vannet til ønsket temperatur. Isolasjon Kjelen er isolert med formstøpt polyuretanskum for små varmetap. Kamflenssløyfe for varmtvann EcoZenith i250 er utstyrt med en veldimensjonert kamflenssløyfe av kobber. Fordi varmtvann ikke lagres, er det ingen risiko for legionellabakterier. Nedre del I sløyfens nedre del forvarmes varmtvann av det varmepumpeoppvarmede vannet. Mesteparten av sløyfen ligger i denne delen. Elkolbe øvre Innebygd øvre elkolbe. Ved tilkobling med varmepumpe fungerer kolben som tilskuddsvarme. Ekspansjonstilkobling 15 mm. Elkolbe nedre Innebygd nedre elkolbe. Brukes ikke i normaldrift når varmepumpen er tilkoblet. Flowstyring Det oppvarmede vannet fra varmepumpen varmer enten den øvre eller den nedre delen av tanken. tapping/tilkobling ekspansjonskar To tilkoblinger i produktets nedre del der vann fra kjele og radiatorsystem kan avtappes og ekspansjonskar tilkobles. Varmebærerpumpe Den turtallsstyrte ladepumpen transporterer kjelens kalde vann til varmepumpen der energien fra luften eller berget/ jorden hentes opp og føres tilbake til kjelen. Kjelen leveres med sirkulasjonspumpe for varmepumpe opptil 12 kw! 16 CTC EcoZenith i250

17 Generell informasjon 5. Fabrikkinnstillinger / innstilte verdier Radiatorsystem Fabrikkverdi Maks. turtemp. ºC 55 Min. turtemp. ºC Varme av, ute ºC 18 Varme av, tid 120 Helning ºC 50 Justering ºC 0 Nattsenking av ºC 5 Romtemp. senkes -2 Turtemp. senkes -3 Alarm lav romstemp. ºC 5 Nøyaktig tur. Nei VV hevning Ja Innstilt verdi Varmepumpe CTC EcoPart Fabrikkverdi Kompressor Sperret Brinepumpe Auto Tariff VP Minste driftstid 6 Innstilt verdi Varmepumpe CTC EcoAir Fabrikkverdi Kompressor Sperret Min. utetemp. ºC -15 Tariff VP Minste driftstid 6 Elkolber Fabrikkverdi Elkjele ºC 50 Elkjele tilskudd ºC 57 Elkjele XVV ºC 60 Elkjele øvre maks. kw 5.5 Elkjele nedre ºC 55 Elkjele nedre kw 6.0 Forsinking shunt 180 Hovedsikring A 20 Matespenning 3x400v Tariff EL Øvre tank Fabrikkverdi Stopptemp. VP ºC Maks. Start/stopp diff. ºC 7 Maks. tid øvre tank 20 Maks. tid nedre tank 40 Innstilt verdi Innstilt verdi Innstilt verdi CTC EcoZenith i250 17

18 Generell informasjon Innstilling av romtemperatur 6. Styringssystemet CTC EcoZenith i250 har et avansert, men lett oversiktlig styringssystem med berøringsskjerm der alle innstillinger gjøres direkte på skjermen. Romtemperatur Radiatorsystem1 Ja Radiatorsystem Romføler 1 Ja Type Trådløs Handling Koble fra Status Tilkoblet Radiatorsystem 2 (50) Signalstyrke Startsiden Batteri 85 % Normalvisningsmeny Versjon x0102 CTC EcoZenith Mandag 09:35 Nattsenking Ferie Diff te Ladestart d Ladestopp Ladetempe Styringssystemet i CTC EcoZenith i250: overvåker alle funksjoner i systemtanken, varmepumpen og varmesystemet tillater individuelle innstillinger viser ønskede verdier, f.eks. temperaturer, driftstider, energiforbruk og feilindikeringer. gjør det enkelt å gjøre innstillinger og feilsøking. Fabrikkverdier CTC EcoZenith i250 leveres med fabrikkinnstillinger som tilsvarer et normalt hus med et normalt radiatorsystem. CTC EcoZenith i250 tilpasser automatisk vanntemperaturen til det aktuelle varmebehovet på turledningen. Dette overvåkes av styringssystemet, som hele tiden sørger for at du får optimal funksjon og økonomi. Disse verdiene kan enkelt endres ved behov. Få hjelp av installatøren til å angi riktige verdier. Valg av varmtvannskomfort Romtemperatur Varmtvann Driftsinfo ansert Varmtvann Extra Varmtvann 22,2 ºC 21,2 ºC 0.0 Time 58 ºC -5 ºC På Temperatur Normal Innstillinger frikjøling Innstilling Felles kjøle/varme av romtemperatur Nei Kondenssikret systemnei Romtemperatur frikjøling 25 Smart lav pris ºC Ukeskjema 1 Smart overkap. ºC 2 Radiatorsystem 1 Informasjon om varmesystemet Radiatorsystem 2 (50) Driftinfo system Test D Pumpe ove Temperatu H-tank (B6) Varmepumpe Ved leveranse er CTC EcoZenith i250 klargjort for tilkobling til en CTC varmepumpe. Enten uteluftvarmepumpen CTC EcoAir 400, CTC EcoAir 500M eller bergvarmepumpen CTC EcoPart 400. OBS! Merk at tilkobling av vekselretter CTC EcoAir 500M håndteres i et eget avsnitt! Dette innebærer at styringssystemet allerede inneholder all styring for varmepumpen. Når varmepumpen er definert (på), registrerer CTC EcoZenith i250 hvilken varmepumpe som kobles til ansert/definer/varmpumpe Når dette har skjedd, vises menyene som gjelder for varmepumpen. Ved leveranse er kompressoren sperret og må tillates. Dette gjøres i menyen ansert/ Innstillinger/Varmepumpe. Menystruktur På følgende sider beskrives produktets menyer. Først kommer en oversikt, og deretter beskrives hver meny i detalj. Nattsenking Definere SMS Informasjon om varmesystemet Programversjon displaykort: Driftinfo system Programversjon VP-styrkort: Ferie Aktivere Ja Signalstyrke Valg Telefon av nummer varmtvannskomfort Telefon nummer Hardware Version 1 1 Varmtvann Programversjon 1 9 Extra Bildet viser driftsinformasjon Varmtvann 0.0 med varmepumpen CTC Time EcoAir På tilkoblet. Meny for avanserte innstillinger Temperatur Normal ansert Driftinfo system Ukeskjema Tid & språk Innstillinger Definere system Service Bildet viser driftsinformasjon med varmepumpen CTC EcoPart tilkoblet. Rom Radiatorsy Frikøling Na Meny for avanserte innstillinger ansert 18 CTC EcoZenith i250

19 CTC EcoZenith Mandag 09:35 7. Menyoversikt Normalvisningsmeny Startsiden CTC EcoZenith Mandag 09:35 Romtemperatur Varmtvann Driftsinfo ansert 22,2 ºC 21,2 ºC 58 ºC -5 ºC Generell informasjon Romtemperatur Varmtvann Driftsinfo ansert Romtemperatur Varmtvann Driftsinfo ansert Romtemperatur Varmtvann Driftsinfo ansert Romtemperatur 1 Varmtvann 2 Driftsinfo ansert 2,2 2 1ºC 2 21,2 ºC 58 ºC -5 ºC 1 22,2 2 1ºC 2 21,2 ºC 58 ºC -5 ºC 2,2 2 1ºC 2 21,2 ºC 58 ºC -5 ºC 22,2 ºC 21,2 ºC 58 ºC -5 ºC 1 Innstilling 2 av av romtemperatur Innstilling av romtemperatur 1 Innstilling 2 Romtemperatur av romtemperatur Innstilling Romtemperatur av romtemperatur Romtemperatur Radiatorsystem Romtemperatur 1 Radiatorsystem 1 Radiatorsystem 1 Radiatorsystem 21 (50) Radiatorsystem 2 (50) Radiatorsystem (50) 2 Radiatorsystem (50) 2 Nattsenking Ferie Nattsenking Ferie Nattsenking Ferie Nattsenking Ferie Valg av varmtvannskomfort Valg av varmtvannskomfort Valg av Varmtvann varmtvannskomfort Valg av Varmtvann varmtvannskomfort Varmtvann Extra Varmtvann Varmtvann 0.0 Time Extra Extra Varmtvann På 0.0 Time Varmtvann På Temperatur Extra 0.0 Time På Temperatur Normal Varmtvann 0.0 Time Temperatur Normal På Nattsenking radiatorsystem Normal Temperatur Normal Uke program Dag for dag NS Mandag Tirsdag Ukeskjema Onsdag Torsdag Ukeskjema Fredag Ukeskjema Lørdag Ukeskjema Informasjon om Søndag varmesystemet Informasjon om varmesystemet Informasjon Driftinfo om om varmesystemet Informasjon Driftinfo om varmesystemet Driftinfo system Driftinfo system Nattsenking radiatorsystem Innstilling av romtemperatur Romtemperatur Ukeskjema Blokk Senk Søndag 22:00 Øke Fredag 14:00 Senk :00 Øke :00 Radiatorsystem 1 Radiatorsystem 2 (50) Nattsenking Ferie Meny for avanserte innstillinger Skjema ferie Meny for avanserte innstillinger Meny for ansert avanserte innstillinger Meny ansert for avanserte Ferieperiode innstillinger ansert ansert 3 dager Valg av varmtvannskomfort Varmtvann Extra Varmtvann På Temperatur Normal 0.0 Time Ukeskjema Tid & språk Innstillinger Definere system Service Tid & språk Innstillinger Definere system Service Tid & språk Innstillinger Definere system Service Tid & språk Innstillinger Definere system Service Programversjon displaykort: Programversjon VP-styrkort: Programversjon displaykort: Ukeskjema varmtvann Programversjon displaykort: VP-styrkort: Programversjon Programversjon Uke VP-styrkort: displaykort: program Dag for dag VV Programversjon Mandag VP-styrkort: Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag CTC EcoZenith i250 19

20 Romtemperatur Varmtvann Driftsinfo ansert Generell informasjon Fredag Lørdag Søndag ,2 ºC 21,2 ºC 58 ºC -5 ºC Nattsenking radiatorsystem Innstilling av romtemperatur Normalvisningsmeny Romtemperatur CTC EcoZenith Mandag 09: Radiatorsystem 1 rmalvisningsmeny TC EcoZenith Mandag 09:35 Radiatorsystem 2 (50) Romtemperatur 1 Varmtvann 2 Normalvisningsmeny Driftsinfo ansert CTC EcoZenith Mandag 09:35 Nattsenking Ferie 22,2 ºC 21,2 ºC 58 ºC -5 ºC Romtemperatur Varmtvann Driftsinfo ansert Valg av varmtvannskomfort Romtemperatur Varmtvann Varmtvann Driftsinfo ansert 22,2 Innstilling ºC av 21,2 romtemperatur ºC 58 ºC -5 ºC Extra Romtemperatur Varmtvann 0.0 Time 22,2 ºC 21,2 ºC 58 ºC -5 ºC På Radiatorsystem Temperatur 1 Normal Romtemperatur Radiatorsystem 2 (50) stilling av romtemperatur adiatorsystem 1 Innstilling av romtemperatur Romtemperatur Ukeskjema Nattsenking Radiatorsystem 1 adiatorsystem 2 (50) Informasjon om varmesystemet Radiatorsystem Driftinfo 2 system (50) Valg av varmtvannskomfort Varmtvann Nattsenking Ferie Extra Nattsenking Varmtvann 0.0 Time På lg av varmtvannskomfort Temperatur Normal Valg av varmtvannskomfort Varmtvann Varmtvann xtra rmtvann å mperatur ormal Extra 0.0 Time Ukeskjema Varmtvann 0.0 Time Meny På for avanserte innstillinger Temperatur Normal ansert Informasjon om varmesystemet Driftinfo system Driftinfo system Ukeskjema Ukeskjema Tid & språk Innstillinger Definere system Service Informasjon om varmesystemet Programversjon displaykort: Programversjon Driftinfo system VP-styrkort: ormasjon om varmesystemet Meny for avanserte innstillinger ansert Ferie Ferie Ukeskjema Blokk Senk Søndag 22:00 Øke Fredag 14:00 Senk :00 Øke :00 Nattsenking radiatorsystem Uke program Dag for dag NS Mandag Nattsenking Tirsdag radiatorsystem Onsdag Torsdag 2 Skjema ferie Uke program Fredag Dag for dag NS Mandag Lørdag Tirsdag Søndag Onsdag Ferieperiode Nattsenking radiatorsystem 3 dager Torsdag Fredag Uke program Dag for 23 dag - 24 NS Lørdag Mandag Søndag Tirsdag Nattsenking 00 radiatorsystem Onsdag Torsdag Ukeskjema Fredag Blokk Senk Lørdag Søndag : Øke Søndag Fredag : Nattsenking Senk radiatorsystem :00 Øke Ukeskjema varmtvann 00:00 Ukeskjema Uke program Blokk Dag for dag VV Senk Mandag Nattsenking Søndag radiatorsystem 06 22: Øke Tirsdag Fredag 07 14: Senk Onsdag : Torsdag Ukeskjema 08 Blokk Øke : Fredag Senk 08 Søndag : Lørdag Øke Skjema ferie 10 Fredag : Søndag Senk : Øke :00 Ferieperiode 3 dager Skjema Driftinfo ferie EcoZenith Status VP øvre tank Tank Skjema øvre C ferie 49 (58) Ferieperiode Tank nedre C 3 dager 42 (45) Eleffekt kw Historisk driftinfo Ferieperiode Strøm L1/L2/L dager Diff.term. Pumpe / ºC 32 Pool Ukeskjema ºC varmtvann 0 (22) Uke program Dag for dag VV Radiatorsystem 2 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Driftinfo varmesystem Ukeskjema Søndag varmtvann T ºC Ukeskjema varmtvann Uke program Dag for dag VV Mandag Uke 40 program Dag for 18 dag - 21 VV Tirsdag Mandag Tirsdag 20 Onsdag Onsdag Driftinfo EcoZenith Torsdag Torsdag Fredag Status Fredag VP 08 øvre - -- tank Lørdag Tank -20 Lørdag øvre C (58) Søndag Tank Søndag nedre C (45) Eleffekt kw Ute Rom Tur1 Retur Rom2 Tur2 Historisk driftinfo Strøm L1/L2/L Diff.term. Pumpe / ºC 32 Pool ºC 0 (22) Driftinfo Driftinfo EcoZenith EcoZenith Status VP øvre tank Status VP øvre tank Tank øvre C 49 (58) Tank øvre Tank C nedre C 49 (58) 42 (45) Tank nedre Eleffekt C kw 42 (45) Historisk driftinfo Eleffekt kw Driftinfo Strøm L1/L2/L3 varmesystem Historisk 0.0 driftinfo Strøm T ºCL1/L2/L3 Diff.term. Pumpe / 0.0 ºC Diff.term. 60 Pool Pumpe ºC / ºC 32 0 (22) Pool ºC 0 (22) 40 Radiatorsystem 2 20 Radiatorsystem 2 0 Radiatorsystem 2 20 CTC EcoZenith i250 T ºC -20 Driftinfo varmesystem T ºC Ute Rom1 Tur1 Retur Rom2 Tur2 60 Driftinfo varmesystem

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoHeat 400. Modell 406 I 408 I 410 I 412. Providing sustainable energy solutions worldwide

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoHeat 400. Modell 406 I 408 I 410 I 412. Providing sustainable energy solutions worldwide 161 504 30-1 2015-05-27 Providing sustainable energy solutions worldwide Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoHeat 400 Modell 406 I 408 I 410 I 412 Demontering kjølemodul 1. Løsne kjølemodulens

Detaljer

CTC EcoZenith i250. Systemtank. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC EcoZenith i250. Systemtank. Funksjon - Drift - Vedlikehold i250 Systemtank Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Sept. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller

Detaljer

161 504 31-1 2015-04-28. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoZenith i550 Pro

161 504 31-1 2015-04-28. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoZenith i550 Pro 161 504 31-1 2015-04-28 Providing sustainable energy solutions worldwide Installasjons- og vedlikeholdsanvisning Installasjons- og vedlikeholdsanvisning 161 504 31-1 2015-04-28 Generell informasjon Innholdsfortegnelse

Detaljer

161 504 32-1 2015-04-23. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoLogic Pro/Family

161 504 32-1 2015-04-23. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoLogic Pro/Family 161 504 32-1 2015-04-23 Providing sustainable energy solutions worldwide Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoLogic Pro/Family Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoLogic Pro/Family

Detaljer

Del 1 CTC EcoLogic. Pro / Family. Styresystem varmepumper. Funksjon - Drift - Vedlikehold

Del 1 CTC EcoLogic. Pro / Family. Styresystem varmepumper. Funksjon - Drift - Vedlikehold Del 1 CTC EcoLogic Pro / Family Styresystem varmepumper Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no April 2013 Leveres i Norge av: CTC FerroFil AS Runnibakken 7 2150 Årnes TLF.: 6390 4000 Fax.: 6390 4001

Detaljer

FDV-DOKUMENTASJON. NOBB 471 97 761 NRF 880 08 82 CTC EcoHeat 408 230V

FDV-DOKUMENTASJON. NOBB 471 97 761 NRF 880 08 82 CTC EcoHeat 408 230V CTC FerroFil AS, 2150 Årnes www.ctc.no FDV-DOKUMENTASJON NOBB 471 97 761 NRF 880 08 82 230V Varegr. 3016200 Varmepumpe væske -vann Du har nettopp kjøpt en CTC EcoHeat 400, som vi håper du vil bli svært

Detaljer

Startside. CTC EcoLogic Pro. Side 2 Varmtvann Innstillinger for varmtvannsproduksjonen. Side 3

Startside. CTC EcoLogic Pro. Side 2 Varmtvann Innstillinger for varmtvannsproduksjonen. Side 3 Detaljbeskrivelse menyer På den oversiktlige styringsenheten gjøres alle innstillinger direkte på skjermen. De store ikonene fungerer som knapper på touchdisplayet. Her vises også informasjon om drift

Detaljer

For huseieren. CTC EcoZenith I550. Multitank. Funksjon - Drift - Vedlikehold. www.ctc.no

For huseieren. CTC EcoZenith I550. Multitank. Funksjon - Drift - Vedlikehold. www.ctc.no For huseieren CTC EcoZenith I550 Multitank Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Juni 2012 CTC Ferrofil AS Hovedkontor: Runnibakken 7 2150 Årnes Tlf.: 6390 4000 Fax.:6390 4001 www.ctc.no firmapost@ctc.no

Detaljer

CTC Eco Heat Varmepumpe med varmtvannsberedning Funksjon - Drift og Vedlikehold

CTC Eco Heat Varmepumpe med varmtvannsberedning Funksjon - Drift og Vedlikehold CTC Eco Heat Varmepumpe med varmtvannsberedning Funksjon - Drift og Vedlikehold WWW.ctcferrofil.no Aug. 05 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller

Detaljer

CTC Eco Air Varmepumpe Luft / Vann Funksjon - Drift og Vedlikehold

CTC Eco Air Varmepumpe Luft / Vann Funksjon - Drift og Vedlikehold CTC Eco Air Varmepumpe Luft / Vann Funksjon - Drift og Vedlikehold CE 0461/EF 1051/5255 www.ctc.no Okt. - 06 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller

Detaljer

Varmepumpe EHP 6-11 LW/M EHP 6-17 LW. Veiledning i montering, igangkjøring og vedlikehold. 6 720 644 547 2010/07 no

Varmepumpe EHP 6-11 LW/M EHP 6-17 LW. Veiledning i montering, igangkjøring og vedlikehold. 6 720 644 547 2010/07 no Varmepumpe EHP 6-11 LW/M EHP 6-17 LW Veiledning i montering, igangkjøring og vedlikehold 6 720 644 547 2010/07 no Håndbok varmepumpe EHP 6-11 LW/M. 6-17 LW BOSCH TERMOTEKNIK Artikkelnummer: 6 720 644 547

Detaljer

VEDLIKEHOLDSVEILEDNING

VEDLIKEHOLDSVEILEDNING VEDLIKEHOLDSVEILEDNING Diplomat Optimum G2, Diplomat, Comfort, Diplomat Duo, Atria, Atria Duo Du kan navigere deg gjennom mikroprosessormenyene ved hjelp av: Slik øker eller reduserer du innstilte verdier:

Detaljer

Installatørhåndbok NIBE VVM 320. Innemodul IHB NO 1452-3 231340

Installatørhåndbok NIBE VVM 320. Innemodul IHB NO 1452-3 231340 Installatørhåndbok Innemodul APH IHB NO 1452-3 231340 En detaljert forklaring av knappenes funksjoner finner du på side 33. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side side

Detaljer

Installatørhåndbok NIBE VVM 500

Installatørhåndbok NIBE VVM 500 Installatørhåndbok Innemodul APH IHB NO 1524-6 431230 Hurtigguide Navigering OK-knapp (bekreft/velg) Tilbakeknapp (tilbake/angre/avslutte) Betjeningsratt (flytte/øke/redusere) En detaljert forklaring av

Detaljer

Forholdsregler og tips ved driftsforstyrrelser

Forholdsregler og tips ved driftsforstyrrelser Forholdsregler og tips ved driftsforstyrrelser EcoHeat er konstruert for pålitelig drift og høy komfort samt lang levetid. Her får du ulike tips som kan være til hjelp og veiledning ved eventuelle driftsforstyrrelser.

Detaljer

Installatørhåndbok SMO 20. Styremodul IHB NO 1325-2 231746 LEK

Installatørhåndbok SMO 20. Styremodul IHB NO 1325-2 231746 LEK Installatørhåndbok Styremodul IHB NO 1325-2 231746 En detaljert forklaring av knappenes funksjoner finner du på side 23. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side side

Detaljer

MONTERINGS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING 331198 NIBE SPLIT ACVM 270-EM, AMS 10

MONTERINGS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING 331198 NIBE SPLIT ACVM 270-EM, AMS 10 MOS NO 1452-1 MONTERINGS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING 331198 ACVM 270-EM, AMS 10 2 1 7 5 3 6 4 AMS 10-8 K LE LE K LE K AMS 10-12 Innhold Til huseieren Generelt Anleggsdata Informasjon om anlegget Produktinformasjon

Detaljer

EMS plus 6 720 810 300-00.1O HPC400. Styringssentralen. Brukerveiledning 6 720 809 476 (2014/04)

EMS plus 6 720 810 300-00.1O HPC400. Styringssentralen. Brukerveiledning 6 720 809 476 (2014/04) EMS plus 6 720 810 300-00.1O HPC400 Styringssentralen Brukerveiledning 6 720 809 476 (2014/04) 2 Innhold Innhold 1 Symbolforklaring og sikkerhetsanvisninger....... 3 1.1 Symbolforklaring.........................

Detaljer

Elektroinstallasjon. Elektroinstallasjon 400V 3N~

Elektroinstallasjon. Elektroinstallasjon 400V 3N~ Elektroinstallasjon Installasjon og omkobling i i250 skal utføres av autorisert elinstallatør. All trekking av ledninger skal gjøres iht. gjeldende bestemmelser. Kjelen er internt ferdigkoblet fra fabrikken

Detaljer

ctc EcoAir V3 Feilmeldinger / Utbedringer ctc FerroFil AS

ctc EcoAir V3 Feilmeldinger / Utbedringer ctc FerroFil AS ctc EcoAir er konstruert for å gi en pålitlig drift og en høy komfort, samt at den har en lang levetid. Her får du ulike tips som kan være til hjelp og veiledning ved eventuelle driftsforstyrrelser. ctc

Detaljer

Feilsøking / Utbedringer

Feilsøking / Utbedringer Feilsøking / Utbedringer CTC EcoLogic er konstruert for å gi pålitelig drift, høy komfort og lang levetid. Her får du ulike tips som kan være til hjelp og veiledning ved eventuelle driftsforstyrrelser.

Detaljer

Varmepumper og solvarmesystemer

Varmepumper og solvarmesystemer Varmepumper og solvarmesystemer Nye CTC EcoHeat. All-time-high i effektivitet. Den nye væske-vann varmepumpen CTC EcoHeat er tøffest i klassen med sine 5,06 i COP (virkningsgrad)*. For hver kwh du tilfører

Detaljer

Installatørhåndbok NIBE F1155. Bergvarmepumpe IHB NO 1335-1 231717 LEK

Installatørhåndbok NIBE F1155. Bergvarmepumpe IHB NO 1335-1 231717 LEK Installatørhåndbok Bergvarmepumpe LEK IHB NO 1335-1 231717 En detaljert forklaring av knappenes funksjoner finner du på side 28. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side

Detaljer

Brukerhåndbok NIBE F1155

Brukerhåndbok NIBE F1155 Brukerhåndbok Bergvarmepumpe LEK UHB NO 1423-2 231716 En detaljert forklaring av knappenes funksjoner finner du på side 11. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side side

Detaljer

Brukerhåndbok NIBE F1145

Brukerhåndbok NIBE F1145 Brukerhåndbok Bergvarmepumpe LEK AHB NO 1018-1 031656 En detaljert forklaring av knappenes funksjoner finner du på side 11. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side side

Detaljer

Installatørhåndbok NIBE F1145. Bergvarmepumpe IHB NO 1350-2 231693 LEK

Installatørhåndbok NIBE F1145. Bergvarmepumpe IHB NO 1350-2 231693 LEK Installatørhåndbok Bergvarmepumpe LEK IHB NO 1350-2 231693 En detaljert forklaring av knappenes funksjoner finner du på side 32. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side

Detaljer

Brukerhåndbok NIBE F1155

Brukerhåndbok NIBE F1155 Brukerhåndbok Bergvarmepumpe LEK UHB NO 1335-1 231716 En detaljert forklaring av knappenes funksjoner finner du på side 11. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side side

Detaljer

Air condition Varmepumpe. www.klimawebsiden.no

Air condition Varmepumpe. www.klimawebsiden.no www.klimawebsiden.no Air condition Varmepumpe Hovedkontor Oslo: Avdeling Bergen: Avdeling Drammen: Avdeling Trondheim: Ole Deviksvei 18 Conr. Mohrs vei 9C Søren Lemmichsgt. 1 Haakon VII gt. 19B Tlf.: 23

Detaljer

Brukerhåndbok NIBE SMO 20

Brukerhåndbok NIBE SMO 20 Brukerhåndbok Styremodul LEK UHB NO 1442-3 231747 Hurtigguide Navigering OK-knapp (bekreft/velg) Tilbakeknapp (tilbake/angre/avslutte) Betjeningsratt (flytte/øke/redusere) En detaljert forklaring av knappenes

Detaljer

Driftshåndbok NIBE F1345. Bergvarmepumpe OHB NO 1210-1 031850 LEK

Driftshåndbok NIBE F1345. Bergvarmepumpe OHB NO 1210-1 031850 LEK Driftshåndbok Bergvarmepumpe LEK OHB NO 1210-1 031850 En detaljert forklaring av knappenes funksjoner finner du på side 6. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side side

Detaljer