Forholdsregler og tips ved driftsforstyrrelser

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forholdsregler og tips ved driftsforstyrrelser"

Transkript

1 Forholdsregler og tips ved driftsforstyrrelser EcoHeat er konstruert for pålitelig drift og høy komfort samt lang levetid. Her får du ulike tips som kan være til hjelp og veiledning ved eventuelle driftsforstyrrelser. Hvis det oppstår feil, må du alltid kontakte installatøren som utførte installasjonen. Hvis installatøren mener at det dreier seg om en material- eller fabrikasjonsfeil, tar han kontakt med oss for kontroll og oppretting av skaden. Angi alltid produktets produksjonsnummer. Varmtvann Mange vil utnytte varmepumpens lave driftskostnader maksimalt. Styringssystemet har tre komfortnivåer når det gjelder varmtvann. Vi anbefaler å begynne med laveste nivå og, hvis varmtvannet er utilstrekkelig, øke til neste nivå. Vi anbefaler også å kjøre planlagt varmtvannsmønster. Kontroller at en dårlig blandeventil eller dusjbatteri ikke påvirker varmtvannstemperaturen. Varmesystemet Romføleren, som alltid bør installeres, sørger hele tiden for at du får riktig og jevn temperatur i rommet. For at den skal kunne gi riktige signaler til styringen, må radiatortermostater alltid være helt åpne i rommet der romføleren er plassert. Et velfungerende varmesystem er av stor betydning for drift med varmepumpe og påvirker energibesparelsen. Juster alltid inn systemet med alle radiatortermostater helt åpne. Etter noen dager kan termostatene reguleres individuelt i de andre rommene. Hvis du ikke får stilt inn romtemperaturen, må du kontrollere: At radiatorsystemet er riktig justert og fungerer som det skal. At radiatortermostatene er åpne og at radiatorene er like varme. Kjenn på hele overflaten til radiatoren. Luft radiatorene. Varmepumpens økonomiske drift krever at radiatorsystemet er velfungerende for at du skal få en god besparelse. At varmepumpen er i drift og at det ikke vises feilmeldinger. At det er installert tilstrekkelig eleffekt. Øk eventuelt. Kontroller også at eleffekten ikke er begrenset på grunn av for høyt eluttak i huset (belastningsvakt). At produktet ikke er stilt inn på Maks tillatt turtemperatur med for lav verdi. At det er valgt tilstrekkelig høy verdi for Turtemperatur ved -15 C utetemperatur. Øk ved behov. Du finner mer informasjon om dette og om varmekurver i kapitlet Husets varmekurve. Kontroller imidlertid alltid de andre punktene først. At temperatursenkingen ikke er feil innstilt. Se Innstillinger/ Radiatorsystem. At shunten ikke står i manuell posisjon. Hvis varmen ikke er jevn, må du kontrollere: At romfølerens plassering er representativ for huset. At radiatortermostater ikke forstyrrer romføleren. At andre varmekilder/kuldekilder ikke forstyrrer romføleren. At shunten ikke står i manuell posisjon.! Unngå å spyle varmtvann med høyeste hastighet. Hvis du i stedet tapper i badekaret litt saktere, får du en høyere temperatur på vannet.! Unngå å plassere romføleren i nærheten av trappehus på grunn av den ujevne luftsirkulasjonen.! Hvis du ikke har radiatortermostater i overetasjen, kan det hende du må montere slike. 1

2 Belastningsvakt EcoHeat har en innebygd belastningsvakt. Hvis anlegget suppleres med strømfølere (tilbehør), overvåkes det kontinuerlig at husets hovedsikringer ikke overbelastes. Hvis det skulle skje, kobles eltrinn bort fra EcoHeat. Ved stort varmebehov og i kombinasjon med f.eks. enfaset motorvarmer, komfyr, vaskemaskin eller tørketrommel, kan varmepumpen være begrenset. Det kan innebære at verken temperaturen på varmen eller varmtvannet blir tilstrekkelig. Hvis varmepumpen er begrenset, vises dette i klartekst i tegnruten som Høyt eluttak, redusert effekt el (X A). Kontroller med elinstallatøren at sikringsstørrelsen er riktig eller at de tre fasene i huset er jevnt belastet. Berg-/jordsløyfen Det kan oppstå feil på kjøledelen hvis berg-/jordsløyfen ikke installeres riktig, hvis den er luftet utilstrekkelig, har for lite frostbeskyttelsesmiddel eller er underdimensjonert. Dårlig eller utilstrekkelig sirkulasjon kan føre til at varmepumpen avgir alarm for Lav fordamping. Hvis temperaturforskjellen mellom inngående og utgående temperatur er for stor, avgis det en alarm og Liten brinesirkulasjon vises i tegnruten. Dette skyldes trolig at det ligger igjen luft i brinekretsen. Luft ordentlig i enkelte tilfeller opptil et døgn. Kontroller også filteret til berg-/jordsløyfen. Se også Tilkobling av kuldebærersystem. Kontroller: At brinepumpens (den høyre pumpen) hastighetsinnstilling ikke er stilt inn for lavt. Prøv å øke. Tilbakestill alarmen for Lav fordamping i displayet. La en fagmann undersøke og rette opp feilen ved gjentatte driftsforstyrrelser. Hvis teksten Lav brinetemp vises i tegnruten, kan det hende at berg-/jordsløyfen er underdimensjonert eller at det er feil på føleren. Kontroller temperaturen på brinekretsen i menyen Aktuell driftsinfo. Hvis inngående temperatur understiger -5 C ved drift, må du la en fagmann undersøke brinekretsen. Luftproblem Hvis du hører skvalpelyder fra varmepumpen, må du kontrollere at den er godt luftet. Vri sikkerhetsventilen for kjelen slik at eventuell luft kan slippes ut. Ved behov fyller du mer vann slik at det oppnås riktig trykk. Hvis fenomenet gjentar seg, må du la en fagmann finne ut av årsaken. Ulyd ved avstenging av tappevann Noen ganger kan det komme ulyder fra husets rørsystem og EcoHeat på grunn av trykkstøtene som oppstår når sirkulasjonen brytes raskt. Det er ingen feil på produktet, og fenomenet kan oppstå når det brukes ettgreps blandebatteri av eldre modell; nyere modeller har ofte mykstenging. Ved ulyder fra oppvaskmaskiner og vaskemaskiner kan dette rettes opp med en trykkstøtdemper. En trykkstøtdemper kan også være et alternativ til mykstengende tappevannskraner. 2! Glem ikke at også radiatorene kan trenge å luftes.

3 Motorvern EcoHeat overvåker kontinuerlig kompressorens driftsstrøm, produktet avgir alarm hvis kompressoren trekker unormalt høy strøm. Ved feil vises teksten Motorvern høy strøm i tegnruten. Årsaken til feilen kan være følgende: Fasebortfall eller nettforstyrrelse. Kontroller sikringene, som er den vanligste årsaken. Kompressor overbelastet. Tilkall servicemontør. Kompressor defekt. Tilkall servicemontør. For dårlig sirkulasjon mellom kjølekrets og kjele. Kontroller varmebærerpumpen (den venstre pumpen). Unormalt høy temperatur på brinekretsen. Tilkall servicemontør Romføleren I displayet vises det informasjonstekster om ulike driftsmodi Startforsinkelse Startforsinkelse Kompressoren får ikke starte for raskt etter at den har stoppet. Startforsinkelsen er normalt minst ti minutter. Varme av radiator sys Viser at produktet er i Sommerdrift, intet varmebehov bortsett fra varmtvann. Rundstyring Viser at rundstyring er aktivert. Rundstyring er utstyr som strømleverandøren kan montere for å koble ut strømkrevende utstyr kvartalsvis i kortere perioder. Kompressor- og eleffekt sperres når rundstyring er aktivert. Høyt eluttak, redusert el (xa) Husets hovedsikringer overbelastes f.eks. fordi flere effektkrevende apparater brukes samtidig. Produktet reduserer elkolbenes eleffekt over tid. Tariff, VP av. Brukes ikke i Norge. Tariff, El av. Brukes ikke i Norge. Kompressor sperret Kompressoren er valgt å være slått av, f.eks. før boring eller graving for kollektorsløyfer utføres. Produktet leveres med avslått kompresssor. Valget skjer i Meny Avansert / Innstillinger / Varmepumpe. 3

4 Alarmtekster Ved feil på f.eks. en føler utløses en alarm. I displayet vises det en tekst med informasjon om feilen. Du tilbakestiller alarmen ved å trykke på Reset alarm på displayet. Hvis det har oppstått flere alarmer, vises disse etter hverandre. En gjenværende feil kan ikke tilbakestilles før den er rettet opp. Noen alarmer tilbakestilles automatisk når feilen opphører. Alarmtekst Feil fasefølge kompressor Alarmføler Motorvern kompressor Pressostat høytrykk Lav brinetemp Høy brinetemp Liten brinesirk. Beskrivelse Kompressormotoren i produktet må gå i riktig retning. Produktet kontrollerer at fasene er riktig tilkoblet, hvis ikke utløses det en alarm. Da må to av fasene til produkten byttes om. Spenningen til anlegget må brytes for å tilbakestille feilen. Feilen oppstår som regel bare under installasjon. Ved feil på, ikke tilkoblet eller kortsluttet føler samt hvis verdien er utenfor følerens område, vises det en alarm. Hvis det er en føler som er viktig for driften av systemet, stoppes kompressoren. Da må tilbakestillingen skje manuelt etter oppretting. For disse følerne tilbakestilles alarmen automatisk etter oppretting: føler øvre tank (77), føler midtre tank (75), føler nedre tank (76), føler tur 1 (79), føler tur 2 (80), føler ute (83), føler rom 1 (84), føler rom 2 (86), føler brine ut, føler brine inn, føler VP inn, føler VP ut, føler hetgass, føler sugegass, føler høytrykk, føler lavtrykk. Høy/lav strøm er registrert til kompressoren. Trykk på Reset og kontroller om alarmen kommer tilbake. Ved tilbakevendende feil må du kontakte installatøren. Kuldemediesystemets høytrykksvakt er utløst. Trykk på Reset og kontroller om alarmen kommer tilbake. Ved tilbakevendende feil må du kontakte installatøren. Inngående temperatur på kuldebærer (brine) fra borehull/jordsløyfe er for lav. Trykk på Reset og kontroller om alarmen kommer tilbake. Ved tilbakevendende feil må du kontakte installatøren for kontroll av dimensjoneringen av den kalde siden. Inngående temperatur på kuldebærer (brine) fra borehull/jordsløyfe er for høy. Trykk på Reset og kontroller om alarmen kommer tilbake. Ved tilbakevendende feil må du kontakte installatøren for kontroll av varmekilden. Langvarig for høy temperatur på kuldebæreren kan forårsake skader på kompressoren. Liten brinesirkulasjon skyldes som regel luft i kollektorsystemet, spesielt like etter installasjonen. Altfor lange kollektorer kan også være en årsak. Kontroller også at brinepumpen står på hastighet 3. Trykk på Reset og kontroller om alarmen kommer tilbake. Kontroller også installert brinefilter. Ved 4

5 Alarmtekst Makstermostat Kommunikasjonsfeil relekort, Kommunikasjonsfel VP, Kommunikasjonsfeil motorvern Sikring Høy kompr temp Lav fordamping Høy fordamping Lav sugegass ekspv. Lav fordamp. ekspv. Lav fordamp. ekspv. Lav overhet. ekspv. EVO av Fase mangler Kompressortype? Alarm varmepumpe Beskrivelse Hvis kjelen har stått ekstremt kaldt, kan det hende at makstermostaten er utløst. Du tilbakestiller den ved å trykke inn knappen på elskapet bak fronten. Kontroller alltid at makstermostaten ikke er utløst under installasjon. Det vises en tekst når displaykortet ikke kan kommunisere med relekortet. Det vises en tekst når displaykortet ikke kan kommunisere med VP-styringskortet. Det vises en tekst når VP-styringskortet ikke kan kommunisere med motorvernet. Det vises en tekst når sikringen er utløst. Det vises en tekst ved høy kompressortemperatur. Det vises en tekst ved lav fordampingstemperatur. Det vises en tekst ved høy fordampingstemperatur. Det vises en tekst ved lav sugegasstemperatur. Det vises en tekst ved lav fordampingstemperatur Det vises en tekst ved høy fordampingstemperatur Det vises en tekst ved lav overopphetingstemperatur Det vises en tekst ved feil på ekspansjonsventilstyringen. Det vises en tekst ved fasebortfall. Det vises en tekst hvis det mangler informasjon om kompressortype. Det vises en tekst hvis varmepumpen er i alarmtilstand. 5

Feilsøking / Utbedringer

Feilsøking / Utbedringer Feilsøking / Utbedringer CTC EcoLogic er konstruert for å gi pålitelig drift, høy komfort og lang levetid. Her får du ulike tips som kan være til hjelp og veiledning ved eventuelle driftsforstyrrelser.

Detaljer

CTC Eco Air Varmepumpe Luft / Vann Funksjon - Drift og Vedlikehold

CTC Eco Air Varmepumpe Luft / Vann Funksjon - Drift og Vedlikehold CTC Eco Air Varmepumpe Luft / Vann Funksjon - Drift og Vedlikehold CE 0461/EF 1051/5255 www.ctc.no Okt. - 06 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller

Detaljer

Del 1 CTC EcoLogic. Pro / Family. Styresystem varmepumper. Funksjon - Drift - Vedlikehold

Del 1 CTC EcoLogic. Pro / Family. Styresystem varmepumper. Funksjon - Drift - Vedlikehold Del 1 CTC EcoLogic Pro / Family Styresystem varmepumper Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no April 2013 Leveres i Norge av: CTC FerroFil AS Runnibakken 7 2150 Årnes TLF.: 6390 4000 Fax.: 6390 4001

Detaljer

For huseieren. CTC EcoZenith I550. Multitank. Funksjon - Drift - Vedlikehold. www.ctc.no

For huseieren. CTC EcoZenith I550. Multitank. Funksjon - Drift - Vedlikehold. www.ctc.no For huseieren CTC EcoZenith I550 Multitank Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Juni 2012 CTC Ferrofil AS Hovedkontor: Runnibakken 7 2150 Årnes Tlf.: 6390 4000 Fax.:6390 4001 www.ctc.no firmapost@ctc.no

Detaljer

Varmepumpe EHP 6-11 LW/M EHP 6-17 LW. Veiledning i montering, igangkjøring og vedlikehold. 6 720 644 547 2010/07 no

Varmepumpe EHP 6-11 LW/M EHP 6-17 LW. Veiledning i montering, igangkjøring og vedlikehold. 6 720 644 547 2010/07 no Varmepumpe EHP 6-11 LW/M EHP 6-17 LW Veiledning i montering, igangkjøring og vedlikehold 6 720 644 547 2010/07 no Håndbok varmepumpe EHP 6-11 LW/M. 6-17 LW BOSCH TERMOTEKNIK Artikkelnummer: 6 720 644 547

Detaljer

VEDLIKEHOLDSVEILEDNING

VEDLIKEHOLDSVEILEDNING VEDLIKEHOLDSVEILEDNING Diplomat Optimum G2, Diplomat, Comfort, Diplomat Duo, Atria, Atria Duo Du kan navigere deg gjennom mikroprosessormenyene ved hjelp av: Slik øker eller reduserer du innstilte verdier:

Detaljer

Air condition Varmepumpe. www.klimawebsiden.no

Air condition Varmepumpe. www.klimawebsiden.no www.klimawebsiden.no Air condition Varmepumpe Hovedkontor Oslo: Avdeling Bergen: Avdeling Drammen: Avdeling Trondheim: Ole Deviksvei 18 Conr. Mohrs vei 9C Søren Lemmichsgt. 1 Haakon VII gt. 19B Tlf.: 23

Detaljer

Brukerhåndbok NIBE SMO 20

Brukerhåndbok NIBE SMO 20 Brukerhåndbok Styremodul LEK UHB NO 1442-3 231747 Hurtigguide Navigering OK-knapp (bekreft/velg) Tilbakeknapp (tilbake/angre/avslutte) Betjeningsratt (flytte/øke/redusere) En detaljert forklaring av knappenes

Detaljer

Brukerhåndbok NIBE VVM 310. Innemodul UHB NO 1524-5 231174

Brukerhåndbok NIBE VVM 310. Innemodul UHB NO 1524-5 231174 Brukerhåndbok Innemodul APH UHB NO 1524-5 231174 Hurtigguide Navigering OK-knapp (bekreft/velg) Tilbakeknapp (tilbake/angre/avslutte) Betjeningsratt (flytte/øke/redusere) En detaljert forklaring av knappenes

Detaljer

Bruksanvisning Alde Compact 3020 HE

Bruksanvisning Alde Compact 3020 HE Bruksanvisning Alde Compact 3020 HE Bruksanvisning 3 Kontroll av varmesystemet før bruk 3 Første oppstart av varmesystemet 4 Starte opp varmekjelen 4 Hvilemodus 4 Innstillingsmeny 4 Aktiverte funksjoner

Detaljer

Brukerhåndbok NIBE VVM 500. Innemodul UHB NO 1524-4 431247 APH

Brukerhåndbok NIBE VVM 500. Innemodul UHB NO 1524-4 431247 APH Brukerhåndbok Innemodul APH UHB NO 1524-4 431247 Hurtigguide Navigering OK-knapp (bekreft/velg) Tilbakeknapp (tilbake/angre/avslutte) Betjeningsratt (flytte/øke/redusere) En detaljert forklaring av knappenes

Detaljer

GSM FIXI SMS. Modell: 300-8090V20. Bruksanvisning for sms-styring, ved bruk av eget privat sim-kort

GSM FIXI SMS. Modell: 300-8090V20. Bruksanvisning for sms-styring, ved bruk av eget privat sim-kort GSM FIXI SMS Modell: 300-8090V20 Bruksanvisning for sms-styring, ved bruk av eget privat sim-kort Muligheter: Inntil 5 potensialfrie relé. 2 stk innebygd i GSM Fixi SMS, 230V 16A 2 temperaturinnganger

Detaljer

INSTRUKSJONS- OG SERVICEBOK SVERIGE NORGE DANMARK FINLAND UK

INSTRUKSJONS- OG SERVICEBOK SVERIGE NORGE DANMARK FINLAND UK INSTRUKSJONS- OG SERVICEBOK SVERIGE NORGE DANMARK FINLAND UK NORGE INNHOLDSFORTEGNELSE FORBEREDELSER Når du skal av gårde første gang 4 Sjekkliste før avreise 4 Lasting 4 Kopling til bil 4 Under kjøring

Detaljer

Swegon CASA W100 EC, versjon B

Swegon CASA W100 EC, versjon B Swegon CASA W100 EC, versjon B Anvisninger for montering, drift og vedlikehold W100B_f_NO-m Innhold Anvisninger for montering, drift og vedlikehold 1. Viktig informasjon... 3 2. Hurtigveiledning... 4 2.1

Detaljer

Komfort KB 30/3. Funksjon - Drift og Vedlikehold. www.ctc.no. NRF nr. 8200021. CE 299701 Sept. - 09

Komfort KB 30/3. Funksjon - Drift og Vedlikehold. www.ctc.no. NRF nr. 8200021. CE 299701 Sept. - 09 Komfort KB 30/3 Funksjon - Drift og Vedlikehold NRF nr. 8200021 www.ctc.no CE 299701 Sept. - 09 AMA KOMFORT VILLAKJELE 14-28 kw STIKKORDSLISTE AMA KB 30/3 Anslutninger Side 3 Ekspansjonskaret 4 Elektrisk

Detaljer

Varmepumper og solvarmesystemer

Varmepumper og solvarmesystemer Varmepumper og solvarmesystemer Nye CTC EcoHeat. All-time-high i effektivitet. Den nye væske-vann varmepumpen CTC EcoHeat er tøffest i klassen med sine 5,06 i COP (virkningsgrad)*. For hver kwh du tilfører

Detaljer

111537N-06 2015-02. Spirit UNI 2. Brukerveiledning. Luftbehandlingsaggregat og styringsautomatikk

111537N-06 2015-02. Spirit UNI 2. Brukerveiledning. Luftbehandlingsaggregat og styringsautomatikk 111537N-06 2015-02 Spirit UNI 2 Brukerveiledning Luftbehandlingsaggregat og styringsautomatikk Innhold 1 Funksjonsbeskrivelse balansert ventilasjon 4 1.1 Vifter (M1, M2) 4 1.2 Filter (FI1, FI2) 4 1.3 Rotor

Detaljer

TWIST PELLETSKAMIN BRUKERHÅNDBOK

TWIST PELLETSKAMIN BRUKERHÅNDBOK TWIST PELLETSKAMIN BRUKERHÅNDBOK Innledning Denne brukerhåndboken inneholder viktig informasjon for brukeren. Kaminen må fagmessig installeres og tas i bruk, for å unngå unødvendige problemer. Advarsel!

Detaljer

TIPS OM DRIFT AV KULDEANLEGG

TIPS OM DRIFT AV KULDEANLEGG TIPS OM DRIFT AV KULDEANLEGG Dette er et meget generelt dokument som gir deg tips om drift av ditt kuldeanlegg. Dokumentet er forbeholdt KYNDIG PERSONELL. Med dette menes personer som er trent og instruert

Detaljer

Brukerveiledning for B A S I S PA K K E

Brukerveiledning for B A S I S PA K K E Brukerveiledning for B A S I S PA K K E Innhold Kapittel 1 - Generell informasjon Innledning - VIKTIG INFORMASJON...3 Innhold i pakken...4 Tekniske spesifikasjoner...4 Grunnfunksjoner...5 Indikeringer

Detaljer

Brukerveiledning Fjernstyrt VARMESTYRING med alarmfunksjoner GSM-A22 Energispareren!

Brukerveiledning Fjernstyrt VARMESTYRING med alarmfunksjoner GSM-A22 Energispareren! Brukerveiledning Fjernstyrt VARMESTYRING med alarmfunksjoner GSM-A22 Energispareren! Styrer 4 kanaler med trådløse strømplugger Hver kanal kan ha mange plugger Automatisk frostsikring Temperaturmåling

Detaljer

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6.

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6. NOEN BEGREPER KNYTTET TIL FUKTIGHET Luften inneholder alltid en viss mengde vann i form av damp; dette bestemmer fuktighetsgraden i et rom. Luftens egenskap til å holde på vanndampen øker jo høyere lufttemperaturen

Detaljer

Varmepumper. Økonomisk og miljøvennlig oppvarming - også i kombinasjon med solarsystem

Varmepumper. Økonomisk og miljøvennlig oppvarming - også i kombinasjon med solarsystem Varmepumper Økonomisk og miljøvennlig oppvarming - også i kombinasjon med solarsystem Spar penger og spar miljøet med en varmepumpe Varmepumper og andre fornybare varmekilder er i skuddet som aldri før.

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.3 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

INNOHOME komfyrvakt SGK300 brukerhåndbok. www.innohome.com. smart sikkerhet for kjøkkenet ditt

INNOHOME komfyrvakt SGK300 brukerhåndbok. www.innohome.com. smart sikkerhet for kjøkkenet ditt INNOHOME komfyrvakt SGK300 brukerhåndbok www.innohome.com smart sikkerhet for kjøkkenet ditt Gratulerer! Du er nå eier av et av verdens mest intelligente sikkerhetsprodukter for komfyren din. Intelligent

Detaljer

110737N-05 2013-07. Spirit UNI 3. Brukerveiledning Luftbehandlingsaggregat & styringsautomatikk

110737N-05 2013-07. Spirit UNI 3. Brukerveiledning Luftbehandlingsaggregat & styringsautomatikk 110737N-05 2013-07 Spirit UNI 3 Brukerveiledning Luftbehandlingsaggregat & styringsautomatikk Innhold 1 Funksjonsbeskrivelse balansert ventilasjon 4 1.1 Vifter (M1, M2) 4 1.2 Filter (FI1, FI2) 4 1.3 Rotor

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.0

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.0 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.0 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

Bruksanvisning for pumpemodul

Bruksanvisning for pumpemodul Bruksanvisning for pumpemodul Utgava 03 Innehållsförteckning Før installasjon Sid. 3 Mottagelse Sid. 3 Transport og plassering Sid. 3 El Tilkopling Sid. 3 Rør Tilkopling Sid. 3 Lufting av pumpegruppe Sid.

Detaljer

Brukerveiledning Fjernstyrt VARMESTYRING med trådløse alarmfunksjoner HEAT-LINK GSM-A22+ V: A22 2.04.00c 3.5

Brukerveiledning Fjernstyrt VARMESTYRING med trådløse alarmfunksjoner HEAT-LINK GSM-A22+ V: A22 2.04.00c 3.5 Brukerveiledning Fjernstyrt VARMESTYRING med trådløse alarmfunksjoner HEAT-LINK GSM-A22+ V: A22 2.04.00c 3.5 Styrer 8 kanaler med trådløse strømplugger Hver kanal kan ha mange plugger Automatisk frostsikring

Detaljer

BRUKSANVISNING. Trådløs boligalarm. Type POWERMAX +

BRUKSANVISNING. Trådløs boligalarm. Type POWERMAX + BRUKSANVISNING Trådløs boligalarm Type POWERMAX + Ta kontakt med hvis du er usikker på bruken av alarmsystemet. 815 00 060 E-post: post@sectoralarm.no Sector Alarm AS Du har nå fått et nytt alarmsystem

Detaljer