Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoHeat 400. Modell 406 I 408 I 410 I 412. Providing sustainable energy solutions worldwide

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoHeat 400. Modell 406 I 408 I 410 I 412. Providing sustainable energy solutions worldwide"

Transkript

1 Providing sustainable energy solutions worldwide Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoHeat 400 Modell 406 I 408 I 410 I 412

2 Demontering kjølemodul 1. Løsne kjølemodulens strømkontakt og slanger. 2. Fest de to bærehåndtakene i kjølemodulens nerkant. 3. Skru ut kjølemodulens festeskruer. 4. Dra ut kjølemodulen ved først å løfte fremkanten litt opp i bærehåndtakene. 5. Løft kjølemodulen ved hjelp av bærehåndtakene og bæreremmene. 6. Løfte kjølemodulen inn i produktet ved hjelp av bærehåndtakene og bæreremmene. Løsne bærehåndtaket, og monter strømkontaktene, slangene og skruene igjen.

3 Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoHeat 400 Modell 406 I 408 I 410 I

4 Generell informasjon Innholdsfortegnelse GENERELL INFORMASJON Sjekkliste 6 Viktig å tenke på! 7 Sikkerhetsforskrifter 7 Husets varmeinnstilling 8 1. Tekniske data 230V 3N~ Tekniske data 400V 3N~ CTC EcoHeat 400 konstruksjon Fabrikkinnstillinger / innstilte verdier Menyoversikt Detaljbeskrivelse menyer Startside Romtemperatur Innstilling av romtemperatur uten romføler Ved feil på uteføler/romføler Nattsenking temperatur Ferie Varmtvann Ukeprogram varmtvann Driftsinfo Driftsinfo CTC EcoHeat Historisk driftsinfo Driftsinfo kompressor Radiatorsystem Driftsinfo varmesystem Avansert Tid & språk Innstillinger Definere system Service Drift og vedlikehold Feilsøking/utbedringer Informasjonstekster Alarmtekster 58 INSTALLASJON 8. Installasjon Transport Avemballering Rørinstallasjon Påfylling Prinsippskjema Tilkobling av kjølebærersystemet Prinsippskisse Kjølebærer Energyflex Elinstallasjon Plassering av elektriske komponenter Innstillinger som utføres av elinstallatøren Innstilling av eleffekt i reservemodus Grunnvannsvarme Koblingsskjema tank 3x230V Koblingsskjema kjølemodul 3x230V Koblingsskjema tank 3x400V Koblingsskjema kjølemodul 3x400V Komponentliste koblingsskjema Tilkobling pumpe til diff.termostatfunksjonen Resistanser for følere Igangsetting 90 Samsvarserklæring 91 Egen informasjon til senere bruk Skriv inn opplysningene nedenfor. De kan komme til nytte hvis noe skulle skje. Produkt : Produksjonsnummer:: Rørinstallasjon utført av: Navn Dato: Tel.nr. Elinstallasjon utført av: Navn Dato Tel.nr Enertech AB tar forbehold om eventuelle trykkfeil og forbeholder seg retten til å gjøre endringer 4 CTC EcoHeat 400

5 Generell informasjon Gratulerer med ditt nye produkt Du har nettopp kjøpt en CTC EcoHeat 400, som vi håper du vil bli svært fornøyd med. På de neste sidene kan du lese om hvordan du vedlikeholder varmepumpen. Ett kapittel gjelder for deg som er huseier, og et annet gjelder for installatøren. Oppbevar denne håndboken sammen med installasjons- og vedlikeholdsanvisningene. Med riktig vedlikehold vil du ha glede av din CTC EcoHeat 400 i mange år, og det er her du finner informasjonen du trenger. Den komplette varmepumpen CTC EcoHeat er en komplett varmepumpe som tar seg av boligens oppvarmings- og varmtvannsbehov. Den er utstyrt med en motorisert shuntventil som sørger for at du får riktig og jevn temperatur ut til radiatorene. CTC EcoHeat 400 har dessuten en innebygd sirkulasjonspumpe for tilkobling til jord-/fjellsløyfen, dvs. den kalde siden. Tilkoblingen kan gjøres valgfritt på venstre eller høyre side eller bak på varmepumpen. Den innebygde kobbersløyfen gir rikelig med varmtvann. CTC EcoHeat 400 har også en såkalt kjellervarmefunksjon om sommeren og en gulvvarmesperre, som maksimerer temperaturen ut i gulvsløyfene. Med den innebygde nattsenkingen kan du stille inn og endre temperaturen i huset for døgnet, dag for dag. Takket være lett tilgjengelige strømkomponenter og kjølemodul samt gode feilsøkingsfunksjoner i styringsprogrammet, er CTC EcoHeat 400 servicevennlig. Den leveres som standard med romfølere med lysdioder som begynner å blinke hvis det oppstår en feil. CTC EcoHeat 400 har et styringssystem som: overvåker alle funksjoner i varmepumpen tillater individuelle innstillinger viser ønskede verdier, f.eks. temperaturer, driftstider, energiforbruk og feilindikeringer. på en enkel og strukturert måte forenkler innstillinger og feilsøking CTC EcoHeat 400 5

6 Generell informasjon Sjekkliste Sjekklisten skal alltid fylles ut av installatøren Ved eventuell service kan det bli spurt etter dette dokumentet. Installasjonen skal alltid følge anvisningene i installasjons- og vedlikeholdsanvisningen. Installasjonen skal alltid utføres fagmessig. Etter installasjonen skal anlegget besiktiges, og funksjonen skal kontrolleres. Punktene nedenfor skal krysses av. Rørinstallasjon. Varmepumpen påfylt, plassert og innjustert på fagmessig måte iht. anvisningen. Varmepumpen plassert slik at service er mulig. Radiatorpumpens kapasitet for nødvendig sirkulasjon. Åpne radiatorventiler og andre berørte ventiler. Tetthetstest. Lufting av systemet. Funksjonstest sikkerhetsventil. Spillrør til gulvbrønn montert. Elinstallasjon Rotasjonsretning kompressor Arbeidsbryter Riktig stram kabeltrekking Nødvendige følere for valgt system Uteføler Romføler (velgbar) Tilbehør Varmepumpe aktivert og startet Eleffekt og sikring, tilpasset for boligen, i normal drift og reservemodus Informasjon til kunde (tilpasses aktuell installasjon) Oppstart sammen med kunde/installatør. Menyer/styring for valgt system Installasjons- og vedlikeholdsanvisning overlevert til kunde Kontroll og påfylling, varmesystem Inntrimmingsinformasjon, varmekurve Alarminformasjon Blandeventil Funksjonstest sikkerhetsventil Informasjon om fremgangsmåte ved feilmelding Dato / Kunde Dato / Installatør 6 CTC EcoHeat 400

7 Generell informasjon Viktig å tenke på! Kontroller spesielt følgende punkter ved leveranse og installasjon: Produktet skal transporteres og oppbevares stående. Under plassering kan produktet legges med baksiden ned en kort stund. Fjern emballasjen og kontroller før monteringen at produktet ikke er blitt skadet under transporten. Meld fra om eventuelle transportskader til speditøren. Sett produktet på et fast underlag, helst betongfundament. Hvis produktet skal stå på en myk matte, må det settes underlagsplater under føttene. Tenk på at det må være serviceplass på minst 1 meter foran produktet. Produktet må heller ikke senkes under gulvnivå. Unngå å sette EcoHeat i rom med lett veggkonstruksjon der tilstøtende rom kan forstyrres av kompressor og vibrasjoner. Sikkerhetsforskrifter Du må ta følgende sikkerhetsforskrifter i betraktning ved håndtering, installasjon og bruk av produktet: Slå av sikkerhetsbryteren før ethvert inngrep i produktet. Produktet må ikke spyles med vann. Ved håndtering av produktet med løfteøre eller lignende må du sørge for at løfteanordningen, løfteørene og andre deler er uskadet. Opphold deg aldri under et løftet produkt. Sett aldri sikkerheten i fare ved å demontere fastskrudde deksler, lokk eller annet. Sett aldri sikkerheten i fare ved å deaktivere sikkerhetsutstyret. Inngrep i produktets kjølesystem må kun utføres av autorisert person. Kontroll av sikkerhetsventil: Sikkerhetsventil for kjel/system og tappevarmtvann skal kontrolleres regelmessig. Se kapittelet Drift og vedlikehold.! Hvis denne anvisningen ikke følges ved installasjon, drift og vedlikehold, er CTC FerroFils forpliktelser iht. gjeldende garantibestemmelser ikke bindende CTC EcoHeat 400 7

8 Generell informasjon Husets varmeinnstilling Husets varmekurve Varmekurven er en sentral del av produktets styring da det er denne innstillingen som forteller styringssystemet hvor stort temperaturbehov boligen har ved ulike utetemperaturer. Det er viktig at varmekurven blir riktig innjustert for at du skal få så god funksjon og økonomi som mulig. Én bolig trenger 30 C på radiatorene når det er 0 C ute, en annen trenger 40 C. Forskjellen mellom ulike boliger skyldes blant annet radiatorenes areal, antall radiatorer og hvor godt isolert huset er.!innstilt varmekurve prioriteres alltid. Romføleren kan bare til en viss grad øke eller redusere shuntens pådrag utover innstilt varmekurve. Ved drift uten romføler er det valgt varmekurve som bestemmer temperaturen ut til radiatorene. Innjustering av grunnvarmen for varmekurven Du bestemmer selv varmekurven for boligen ved å stille inn to verdier i styringssystemet. Dette gjør du i menyen Avansert/Innstillinger/Radiatorsystem/ Helning eller Justering. Be installatøren hjelpe deg å stille inn disse verdiene. Innjusteringen av varmekurven er svært viktig og kan i enkelte tilfeller dessverre ta noen uker. Den beste måten er å velge drift uten romfølere den første tiden. Systemet arbeider da kun etter utetemperaturen og husets varmekurve. Under innjusteringsperioden er det viktig at: Nattsenkingsfunksjonen ikke er valgt. Alle termostatventiler på radiatorene er helt åpne. Utetemperaturen ikke er høyere enn +5 C. (Hvis utetemperaturen er høyere ved installasjonen, bruker du fabrikkinnstilt kurve til utetemperaturen synker til passende nivå.) Radiatorsystemet fungerer og er riktig innjustert mellom ulike sløyfer. Egnede grunnverdier Under installasjonen kan du sjelden gjøre en nøyaktig innstilling av varmekurven direkte. Da kan verdiene nedenfor være et godt utgangspunkt. Radiatorer med små varmeavgivende fl ater krever høyere turtemperatur. Under Avansert/ Innstillinger/Radiatorsystem/ kan du stille inn helningen (varmekurvens helning) for varmesystemet. Anbefalte verdier er: Kun gulvvarme Helning 35 Lavtemperatursystem (velisolerte hus) Helning 40 Normaltemperatursystem (fabrikkinnstilling) Helning 50 Høytemperatursystem (eldre hus, små radiatorer, dårlig isolert) Helning 60 8 CTC EcoHeat 400

9 Generell informasjon Innjustering av varmekurven Metoden nedenfor kan brukes til å justere inn riktig varmekurve. Innjustering hvis det er for kaldt inne Hvis utetemperaturen er lavere enn null grader: Øk verdien ved Helning et par grader. Vent deretter et døgn ved behov for ytterligere justering. Hvis utetemperaturen er høyere enn null grader: Øk verdien ved Justering et par grader. Vent deretter et døgn ved behov for ytterligere justering. Innjustering hvis det er for varmt inne Hvis utetemperaturen er lavere enn null grader: Reduser verdien ved Helning et par grader. Vent deretter et døgn ved behov for ytterligere justering. Hvis utetemperaturen er høyere enn null grader: Reduser verdien ved Justering et par grader. Vent deretter et døgn ved behov for ytterligere justering.! For lavt innstilte verdier kan gjøre at ønsket romtemperatur ikke oppnås. Du må da justere varmekurven etter behov iht. ovennevnte. Når grunnverdiene er noenlunde riktig innstilt, kan du finjustere kurven direkte i normalvisningsmenyen Romtemperatur. Beskrivelse av helning og justering Helning 50: Verdien som stilles inn, er utgående temperatur til radiatorene ved -15 C utetemperatur, f.eks. 50 C. En lavere verdi velges med et radiatorsystem med store radiatorfl ater (såkalt lavtemperatursystem). Med gulvvarmesystem trengs lave temperaturer, og det skal da derfor velges en lav verdi. Hvis man har et høytemperatursystem, må verdien økes for å oppnå tilstrekkelig innetemperatur. Justering 0: Justeringen innebærer at temperaturnivået kan økes eller senkes ved en bestemt utetemperatur. Justering 0 innebærer 50 C tur ved -15 C. Justering -5 innebærer 45 C tur ved -15 C. Et eksempel: Helning 50 innebærer at temperaturen frem til elementet blir 50 C når utetemperaturen er -15 C (hvis justeringen settes til 0). Hvis justeringen settes til +5, blir temperaturen i stedet 55 C. Ved alle temperaturer ut økes kurven med 5 C, dvs. at kurven parallellforskyves med 5 C. CTC EcoHeat 400 9

10 Generell informasjon Eksempel på varmekurver I diagrammene nedenfor ser du hvordan varmekurven endres ved ulike innstillinger av helningen. Kurvens helning beskriver radiatorenes temperaturbehov ved ulike utetemperaturer. Turtemperatur Helning Verdien på helningen som stilles inn, er turtemperaturen når utetemperaturen er -15 C Justering Kurven kan parallellforskyves (justeres) ønsket antall grader for å tilpasses ulike systemer/hus. Turtemperatur Utetemperatur Varme av, ute Helning 50 C Justering +5 ºC Helning 50 C Justering 0 C Et eksempel Helning 60 C Justering 0 C Turtemperatur Utetemperatur Varme av, ute I dette eksemplet er maks. utgående turtemperatur stilt inn på 55 C. Minste tillatte tur er 27 C. (f.eks. sommerkjellervarme eller gulvsløyfer i baderom). Utetemperatur 10 CTC EcoHeat 400

11 Generell informasjon Sommerkjøring Alle boliger har egenoppvarming (lamper, komfyr, personvarme osv.) som gjør at varmen kan slås av ved en lavere utetemperatur enn ønsket romtemperatur. Jo bedre isolert huset er, desto tidligere kan varmen fra varmepumpen slås av. Turtemperatur Oppvarming Varmen avslått Eksemplet viser produktets grunninnstilling på 18 C, verdien "Varme av, ute" kan endres i menyen Avansert/Innstillinger/Varmesystem. Avslått varme betyr at radiatorpumpen stoppes og shuntventilen stenges. Varmen startes automatisk når det igjen trengs varme. Utetemperatur Varme av, ute Automatikk eller fjernstyrt sommerperiode Fra fabrikken inntrer "sommer" ved 18 ºC med automatikk fordi "Varmemodus" er stilt på "Auto". Varmemodus Auto betyr automatikk. Auto (Auto/På/Av) På betyr at varmen er på. Shunt arbeider til børverdi turtemperatur og radiatorpumpen er på. Av betyr at varmen er slått av og at radiatorpumpen er slått av. Varme, ekst. modus ( /Auto/På/Av) Mulighet til å fjernstyre om varmen skal være på eller av. Auto betyr automatikk. På betyr at varmen er på. Shunt arbeider til børverdi turtemperatur og radiatorpumpen er på. Av betyr at varmen er slått av og at radiatorpumpen er slått av. Intet valg betyr ingen funksjon ved aktivering. CTC EcoHeat

12 Generell informasjon 1. Tekniske data 230V 3N~ Eldata Eldata Merkeeffekt el El. kolbe, Tilsatsel (effekttrinn 1,2 kw) Maks. driftsstrøm vid kw Elpatron IP-klasse EcoHeat 406 EcoHeat 408 EcoHeat 410 EcoHeat V 3N~ 50 Hz kw kw A IPX Driftsdata varmepumpe EcoHeat 406 EcoHeat 408 EcoHeat 410 EcoHeat 412 Avgitt effekt -5/45 kw COP -5/ Avgitt effekt 0/35 0/45 0/55 kw COP 0/35 0/45 0/55 Avgitt effekt 5/35 5/45 5/55 COP 5/35 5/45 5/55 Maks. driftsstrøm, kompressor kw EcoHeat 406 EcoHeat 408 EcoHeat 410 EcoHeat 412 l 223 bar A ) EN14511:2007, inkl. varmebærerpumpe og brinepumpe Varmebærersystem Vannvolum kjele (V) Maks. driftstrykk kjele (PS) Maks. temperatur kjele (TS) C 110 Varmebærersystem min. sirkulasjon l/s Ikke begrenset Varmebærersystem nominell sirkulasjon 2) l/s Trykkfall shuntventil varmebærer Se trykkfallsdiagram i kapitlet Rørinstallasjon 2) Ved t = 10 K og 0/35 C varmepumpedrift Kuldebærersystem Vannvolum (V) Kuldebærersystem min./maks. temp (TS) Kuldebærersystem min./maks. trykk (PS) Kuldebærersystem min. sirkulasjon, t = 5 K Kuldebærersystem nominell sirkulasjon, t = 3 K Kuldebærersystem pumpe Pumpekapasitet Varmtvannssystem Vannvolum og varmtvannssløyfe (V) Maks. driftstrykk varmtvannssløyfe (PS) Maks. temperatur varmtvannssløyfe (TS) Øvrige data Kuldemediemengde (R407C) Bryteverdi pressostat HT Vekt Bredde x Høyde x Dybde Nødvendig reisehøyde EcoHeat 406 EcoHeat 408 EcoHeat 410 EcoHeat 412 l C -5 / 20 bar 0.2 / 3.0 l/s l/s Cirkulasjonspumpe av klasse A Se diagram under Rørinstallasjon EcoHeat 406 EcoHeat 408 EcoHeat 410 EcoHeat 412 l 5.7 bar 10 C 110 EcoHeat 406 EcoHeat 408 EcoHeat 410 EcoHeat 412 kg MPa 3.1 (31 bar) kg mm 600 x 1850 x 642 mm CTC EcoHeat 400

13 3-fas 400V 3N~ 50 Hz Standardutförande Tekniske data 400V 3N~ Generell informasjon Eldata Eldata Merkeeffekt el Maks startstrøm Tilsatsel (innstillbar, trinn på 0,3 kw) Maks. driftsstrøm vid 3.6 / 5.5 / 9.0 kw Elpatron IP-klasse EcoHeat 406 EcoHeat 408 EcoHeat 410 EcoHeat V 3N~ 50 Hz kw A kw kw 6.9 / 7.8 / / 7.8 / / 7.2 / / 6.9 / 9 IPX1 Driftsdata varmepumpe EcoHeat 406 EcoHeat 408 EcoHeat 410 EcoHeat 412 Avgitt effekt -5/45 kw COP -5/ Avgitt effekt 0/35 0/45 0/55 kw COP 0/35 0/45 0/55 Avgitt effekt 5/35 5/45 5/55 COP 5/35 5/45 5/55 Maks. driftsstrøm, kompressor kw A ) EN14511:2007, inkl. varmebærerpumpe og brinepumpe Varmebærersystem Vannvolum kjele (V) Maks. driftstrykk kjele (PS) Maks. temperatur kjele (TS) Varmebærersystem min. sirkulasjon Varmebærersystem nominell sirkulasjon 2) Trykkfall shuntventil varmebærer 2) Ved t = 10 K og 0/35 C varmepumpedrift Kuldebærersystem Vannvolum (V) Kuldebærersystem min./maks. temp (TS) Kuldebærersystem min./maks. trykk (PS) Kuldebærersystem min. sirkulasjon, t = 5 K Kuldebærersystem nominell sirkulasjon, t = 3 K Kuldebærersystem pumpe Pumpekapasitet EcoHeat 406 EcoHeat 408 EcoHeat 410 EcoHeat 412 l 223 bar 2.5 C 110 l/s Ikke begrenset l/s Se trykkfallsdiagram i kapitlet Rørinstallasjon EcoHeat 406 EcoHeat 408 EcoHeat 410 EcoHeat 412 l C -5/20 bar 0.2/3.0 l/s l/s Cirkulasjonspumpe av klasse A Se diagram under Rørinstallasjon Varmtvannssystem EcoHeat 406 EcoHeat 408 EcoHeat 410 EcoHeat 412 Vannvolum og varmtvannssløyfe (V) Maks. driftstrykk varmtvannssløyfe (PS) l bar Maks. temperatur varmtvannssløyfe (TS) C 110 Øvrige data Kuldemediemengde (R407C) Bryteverdi pressostat HT Vekt Bredde x Høyde x Dybde Nødvendig reisehøyde Lydeffekt EcoHeat 406 EcoHeat 408 EcoHeat 410 EcoHeat 412 kg MPa 3.1 (31 bar) kg mm 595 x 1904 x 672 mm 1925 db(a) CTC EcoHeat

14 Generell informasjon Ändr. meddel. Datum Nr , Ekspansjonstilkobling klemring Tilkobling brutt avløp klemring 3/4 3. Kaldtvannstilkobling Ø22 4. Varmtvann Ø22 5. Radiatortur klemring Radiatorretur / ekspansjonstilkobling Ø22 7. Fra fjell/jord Ø28 (høyre, venstre og bak) 8. Til fjell/jord Ø28 (høyre, venstre og bak) 9. Løftemuffe Rp 3/4 10. Tilkobling av eksterne systemer (rørgjennomføring) CTC EcoHeat 400

15 Generell informasjon 2. CTC EcoHeat 400 konstruksjon Bildet nedenfor viser varmepumpens prinsipielle oppbygning. Energien i fjellet eller jorden hentes ut av kjølesystemet. Kompressoren øker deretter temperaturen til et anvendelig nivå. Deretter leveres energien til varmesystem og varmtvann. Tappevannstilkoblinger Her kobles boligens tappevannstilkoblinger til. Det kalde vannet ledes ned til sløyfepakkens nedre del. Øvre del I sløyfens øvre del ettervarmes vannet til ønsket temperatur. Kamflenssløyfe for varmtvann EcoHeat er utstyrt med en veldimensjonert kamflenssløyfe av kobber. Temperaturen kan holdes lav uten fare for legionellabakterier. Elkolbe En innebygd elkolbe fungerer som tilskuddsvarme hvis varmepumpeeffekten ikke strekker til. Nedre del I sløyfens nedre del forvarmes varmtvann av det varmepumpeoppvarmede vannet. Mesteparten av sløyfen ligger i denne delen. Varmebærerpumpe Den turtallsstyrte varmebærerpumpen transporterer kjelens kalde vann til kondensatoren der energien fra fjellet/jorden hentes opp og føres til kjelen. Bivalent shuntventil Den automatiserte shuntventilen sørger hele tiden for at det leveres jevn varme til radiatorsystemet. Ventilen har doble porter og henter primært radiatorvannet fra den varmepumpevarmede nedre delen. Isolasjon Kjelen er isolert med formstøpt polyuretanskum for små varmetap. Sirkulasjonsstyring Det oppvarmede vannet fra kondensatoren varmer enten den øvre eller nedre delen av tanken. Kondensator/fordamper I kondensatoren gir kuldemediet energien sin til vannet i kjelen. Energien brukes til å varme varmtvann og boligen. I fordamperen leveres varmen som er hentet opp fra varmekilden (fjell eller jord) til kuldemediet, som fordampes for deretter å bli komprimert i kompressoren. Lydisolasjon Kjølemodulen er omgitt av lydisolasjon da kompressoren avgir en viss lyd og noe vibrasjon. Kjølebærerpumpe Kjølebærerpumpen transporterer det frostbeskyttede vannet rundt i fjell-/jordsløyfen (den kalde siden). Den kalde siden utgjør et lukket system. Kompressor Kompressoren er hjertet i kjølesystemet, som pumper kuldemediet rundt i et hermetisk lukket system. Det fordampede kuldemediet komprimeres i kompressoren. Dermed øker temperaturen til et anvendelig nivå. Energien leveres til kjelevannet i kondensatoren. Ekspansjonsventil Kjølesystemet har en høytrykksside (etter kompressoren) og en lavtrykksside (etter ekspansjonsventilen). Ekspansjonsventilen har til oppgave å senke trykket på kuldemediet. Dermed reduseres temperaturen slik at ny energi kan tas opp i fordamperen. Ekspansjonsventilen fungerer som en variabel strupeventil alt etter de aktuelle forholdene i kjølesystemet. CTC EcoHeat

16 Generell informasjon 3. Fabrikkinnstillinger / innstilte verdier Radiatorsystem Fabrikkverdi Maks. turtemp. ºC 55 Min. turtemp. ºC Av Varme av, ute ºC 18 Varme av, tid 120 Helning ºC 50 Justering ºC 0 Nattsenking av ºC 5 Romtemp. senkes -2 Turtemp. senkes -3 Alarm lav romstemp. ºC 5 Nøyaktig tur Nei VV hevning Nei Innstilt verdi Varmepumpe Kompressor Brinepumpe på Tariff VP Sperret Auto Av Elkolber Fabrikkverdi Elkjele øvre ºC 40 Elkjele tilskudd ºC 70 Elkjele XVV ºC 60 Elkjel øvre maks. kw 5,5 Forsinkelse shunt 180 Hovedsikring A 20 Matespenning 3x400v Tariff El Av Innstilt verdi Øvre tank Fabrikkverdi Stopptemp. VP ºC 60 Start/stopp diff. ºC 5 Maks. tid øvre tank 20 Maks. tid nedre tank 40 Tid nedre edter vv 1 Innstilt verdi 16 CTC EcoHeat 400

17 Generell informasjon CTC EcoHeat

18 Generell informasjon 4. Menyoversikt Normalvisningsmeny CTC EcoHeat Mandag 09:35 Romtemperatur Varmtvann Driftsinfo Avansert Nattsenking radiatorsystem Uke program Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Dag for dag ,2 ºC 21,2 ºC 58 ºC -5 ºC Nattsenking radiatorsystem 1 2 Innstilling av romtemperatur Romtemperatur Ukeskjema Blokk Senk Søndag 22:00 Øke Fredag 14:00 Senk :00 Øke :00 Radiatorsys Radiatorsys. 2 (50) Skjema ferie 1 2 Ferieperiode 3 dager Nattsenking Ferie Valg av varmtvannskomfort Ekstra varmtvann På Temperatur Normal Varmtvann 0,0 time Ukeskjema varmtvann Uke program Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Dag for dag Ukeskjema Informasjon om varmesystemet Driftinfo system 2 ºC 42 ºC 12 ºC 21,5 ºC 22,3 ºC Driftinfo EcoHeat Status: VP øvre Tank øvre ºC 49 (58) Tank nedre ºC 42 (45) Eleffekt kw 0.0 Strøm L1/L2/L Historisk driftinfo Diff.term. Pumpe / ºC Av 30 Pool ºC Av 0(22) Driftinfo kompressor Radiatorsystem -1 ºC 34 ºC Driftinfo varmesystem T ºC 60 Meny for avanserte innstillinger Avansert Ute Rom1 Tur1 Retur Rom2 Tur2 Tid & språk Innstillinger Definere system Service Programversjon display: Programversjon VP-modul: CTC EcoHeat 400

19 Generell informasjon Historisk driftinfo Total drifttid h: Maks tur C: 51 Forbruk 29 Kompressor: Avgitt energi 2536 Total driftstid 1540 Driftinfo kompressor Kompressor På Lade pumpe På 47% Brine pumpe På VP inn/ut C 35.5 / 42.3 Strøm L1 4.0 Avansert Tid 21:34 Dato Avansert Innstilling språk Svenska Nederlands English Deutsch Suomi Française Dansk Norsk Innstillinger Radiatorsystem 1 Radiatorsystem 2 Varmepumpe Elkolbe Øvre tank Kommunikasjon Solpaneler Difftermostatfunksion Pool Lagre mine innstillinger Hente mine innstillinger Hente fabrikkinnstillinger Radiatorsystem 1 Maks turtemp ºC 55 Min turtemp ºC Av Varme modus Auto Varme modus, ekstern Varme av, ute ºC 18 Varme av, tid 120 Helning ºC 50 >> << Justering ºC 0 Nattsenking av ºC 5 Romstemp senkes ºC -2 Tur senkes ºC -3 Alarm lav romstemp. ºC 5 Smart lav pris ºC 1 Smart overkap. ºC 2 >> << Nøyaktig tur Nei VV hevning Ja Gulvfunksjon mode Av Gulvfunksjon temp ºC 25 Definere system Def radiatorsystem Radiatorsystem 1 Radiatorsystem 2 Varmepumpe CTC SMS Frikjøling Solpaneler Diff termostatfunksjon Pool (G50,G51,B50) Fjernstyring Nei Nei Radiatorsystem 1 Romføler Type Ja Ja Kabel Service Funksjonstest Alarmlogg Fabrikkinnst kodet Hurtigstart kompressor. Oppdatere program, USB Skriv logg till USB Kontrollere strømfølere Reinstallasjon Funksjonstest Radiatorsystem Varmepumpe Ventiler Elkolbe Sol Diff termostatfunksjon Pool CTC EcoHeat

20 Generell informasjon 5. Detaljbeskrivelse menyer På det oversiktlige betjeningspanelet gjøres alle innstillinger direkte på skjermen. De store ikonene fungerer som knapper på touchdisplayet. Normalvisningsmeny CTC EcoHeat Mandag 09:35 Her vises også informasjon om drift og temperaturer. Du kan enkelt gå inn i de ulike menyene for å finne informasjon om driften eller stille inn dine egne verdier. 5.1 Startside Denne menyen er systemets startside. Her vises en oversikt over den aktuelle driftsinformasjonen. Hvis det ikke trykkes på noen knapp på 10 minutter, går systemet tilbake til å vise dette menybildet. Alle andre menyer kan nås herfra. Romtemperatur Innstillinger for å øke eller senke temperaturen inne samt for å planlegge temperaturendringer. Varmtvann Innstillinger for varmtvannsproduksjonen. Driftsinfo Her vises aktuelle driftsdata for både varmesystemet og varmepumpen. Her finner du også historiske driftsdata. Avansert Her gjøres innstillinger og service av varmesystemet av installatøren. 1 Romtemperatur 2 Radiatorsystem 1 Hvis radiatorsystem 1 er definert, vises den aktuelle romtemperaturen her. 1 2 Romtemperatur Varmtvann Driftsinfo Avansert ,2 ºC 21,2 ºC 58 ºC -5 ºC! Det første sifferet er den Innstilling forhåndsinnstilte av romtemperatur fabrikkverdien, verdiene i parentes er verdiens Romtemperatur innstillingsområde. Radiatorsys. OK1 Med OK-knappen markerer og bekrefter du tekst og valg i menyene. Radiatorsys. 2 (50) 1Nattsenking2 Her programmerer du nattsenking hvis dette er valgt. Nattsenking Ferie Ferie Permanent senking av romtemperaturen Valg av varmtvannskomfort kan gjøres her, f.eks. i ferien når huset er ubebodd. Varmtvann Ukeprogram Ekstra Senking av temperaturen over flere dager, varmtvann f.eks. om man 0,0 ukependler. time På Temperatur Normal Historisk driftsinfo Visning av lagrede data tilbake i tid. 1 2 Romtemperatur Radiatorsystem 2 Hvis radiatorsystem 2 er definert, vises den aktuelle romtemperaturen her. Tanktemperatur Her vises den aktuelle varmtvannstemperaturen i den øvre delen av tanken. Utetemperatur Her vises den aktuelle utetemperaturen. Hjem Med Hjem-knappen kommer du tilbake til Startsiden. Retur Med Retur-knappen går du tilbake til forrige nivå. Tid & språk Ukeskjema Innstilling av dato, tid og ønsket menyspråk. Informasjon Innstillinger om varmesystemet Innstilling av varmepumpens og systemets Driftinfo system drift gjøres vanligvis av installatøren. 12 ºC Definere system Varmesystemets oppbygning kan stilles 21,5 inn ºC / endres her. 22,3 ºC 2 ºC -1 ºC Meny for avanserte innstillinger 42 ºC Service Avanserte innstillinger utføres av faglært 34 person. ºC Avansert 20 CTC EcoHeat 400

21 Generell informasjon Romtemperatur Romtemperatur Her stiller du inn ønsket romtemperatur. Bruk pluss- og minusknappene til å stille inn den ønskede temperaturen, som vil vises, i parentesen. Foran parentesen ser du den aktuelle verdien. Hvis det er installert to radiatorsystemer, vises begge her. Hvis du vil ha planlagt senking av temperatur, kan du gå videre til undermenyene Nattsenking eller Ferie. Du kan velge Romføler Nei i menyen Avansert/ Definere system/radiatorsystem. Dette kan gjøres hvis romføleren står vanskelig til, hvis gulvvarmesystemet har separate romfølere eller hvis man fyrer i peisovn eller åpen peis. Alarmdioden på romføleren fungerer imidlertid som vanlig. Hvis man fyrer sporadisk i peisovn eller åpen peis, kan dette påvirke romføleren til å redusere temperaturen til radiatorene. Da kan det bli kaldt i rommene i andre deler av huset. Romføleren kan da midlertidig velges bort under fyringen. EcoHeat gir da varme til radiatorene iht. den innstilte varmekurven. Radiatortermostatene struper i den delen av huset der det fyres Innstilling av romtemperatur uten romføler Hvis det ikke er installert romfølere (valgt i menyen Innstillinger), justeres romtemperaturen inn her ved hjelp av en prosentsats som viser en del av det innstillbare området. Hvis dette området ikke strekker til, må grunninnstillingen justeres under Avansert/Innstillinger/ Radiatorsystem. Endre små trinn om gangen (ca. 2-3 trinn), og vent på resultatet (ca. 1 døgn) da det er en treghet i systemet. Det kan kreves flere justeringer ved ulike utetemperaturer, men etter hvert oppnås det en riktig innstilling som ikke må endres Ved feil på uteføler/romføler Hvis det oppstår en feil på en uteføler, simuleres en utetemperatur på -5 C for at huset ikke skal bli nedkjølt. Produktet avgir en alarm. Hvis det oppstår en feil på en romføler, går EcoHeat automatisk over til drift iht. innstilt kurve. Produktet avgir en alarm Radiatorsystem 1 Nattsenking Nattsenking Ferie Eksemplet ovenfor viser at romtemperaturen er 22,4 C, men ønsket verdi (børverdi) er 23,5 C. Romtemperatur Radiatorsystem 1 (50) 1 2 Nattsenking Ferie Normalvisningsmeny CTC Romtemperatur EcoHeat Mandag 09:35 Varmepumpe Radiatorsystem 1 Kompressor Tillatt Brinepump på Auto Tariff VP Från Smart Romtemperatur Blokkering VP Varmtvann Driftsinfo Från Avansert Nattsenking 22,2 ºC 21,2 ºC 58 ºC Ferie -5 ºC Eksemplet ovenfor viser drift uten romføler. Verdien i parentes viser %-satsen. Med pluss- og minusknappene kan du finjustere systemets grunninnstilling. Innstilling Romtemperatur av romtemperatur Elkolbe Romtemperatur Elkjele Radiatorsystem C 1 (50) 40 Elkjele tilskudd C 70 Elkjele Radiatorsys. XVV C 1 60 Elkjele maks kw 4.6 Forsinking shunt 180 Hovedsikring A 23 Matespenning Radiatorsys. 2 (50) 3x230V Tariff EL Av Smart blokkering 1 el 2 Av Smart blokkering Nattsenking shunt Av Ferie Nattsenking Ferie Ferie Eksemplet ovenfor viser drift med to radiatorsystemer. Radiatorsystem Varmepumpe 1 med romføler og radiatorsystem 2 uten romføler. Tank øvre Valg Kompressor av varmtvannskomfort Tillatt Brinepump på Auto Stopp Tariff! Varmtvann VP temp VP C 60 Från Start/stopp Smart Blokkering Radiatorenes diff øvre VP C termostater 5 Från må alltid Maks tid være øvre tank helt åpne 20og velfungerende Maks Ekstratid nedre tank 40 Tid varmtvann nedre ved etter innjustering VV 0,01time av systemet. Smart På lav pris ºC 10 Smart overkap. ºC 10 Temperatur Normal MB Ov Pa Sto Vil He He MB Ov Flo Pa Sto Vil Sh He Ra He Sh Ra Dio Lade Flo Lade Lade Elkolbe Ukeskjema CTC EcoHeat

22 Generell informasjon Nattsenking temperatur sningsmeny oheat Mandag 09:35 I denne menyen aktiverer og stiller du inn nattsenking av temperaturen. Nattsenking innebærer at man senker temperaturen inne i planlagte perioder, f.eks. om natten peratur Varmtvann eller når Driftsinfo man er på arbeid. Avansert Verdien som temperaturen senkes med Romtemp. senkes angis under Avansert/Innstillinger/ ,2 ºC 21,2 Radiatorsystem/ ºC 58 ºC Fabrikkverdi: -2 C. -5 ºC sys. 1 mtemperatur n 0,0 time sys. 2 (50) tur sys. 1 l1 2 sys. 2 (50) Nattsenking Ferie 1 2 Ukeskjema Her stiller du inn hvor mange dager du vil ha senking av den innstilte nattsenkingstemperaturen. For eksempel Nattsenking Ferie armtvannskomfort hvis man reiser på ferie. Driftinfo EcoHeat rmtvann jon om varmesystemet Man kan angi opptil 300 dager. Status: VP øvre Tank øvre ºC 49 (58) iftinfo system Ukeskjema varmtvann Tank nedre ºC 42 (45) armtvannskomfort Tiden begynner å gå fra det øyeblikket du gjør Når Eleffekt ferie aktiveres, kw stoppes varmtvannsproduksjonen. 0.0 n 0,0 Historisk driftinfo innstillingen time 12 ºC Uke Strøm program L1/L2/L3 Dag 0.0 for dag Ekstra varmtvann og ukeprogram 0.0 ekstra 0.0varmtvann stoppes. rmtvann Mandag Diff.term. Pumpe / ºC Av Varmepumpen 21,5 ºC Tirsdag arbeider kun Pool ºC 07 - i 09 nedre tank. Av 0(22) ur Ukeskjema varmtvann Onsdag ! Verdien som 22,3 temperaturen ºC Torsdag n 0,0 time senkes med Romtemp. Fredag Uke program senkes 06 Dag - -- for dag angis -- under - 21 Avansert/Innstillinger/Radiatorsystem/ 42 ºC 2 ºC Lørdag Mandag Søndag Tirsdag Radiatorsystem Fabrikkverdi: -2 C. -1 ºC Ukeskjema34 ºC Ferie on om varmesystemet Ukeskjema avanserte 22innstillinger CTC EcoHeat 400 iftinfo system Nattsenking radiatorsystem Uke program Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Dag for dag F.eks. at temperaturen er nattsenket mandag kl og osv Nattsenking radiatorsystem Når klokken er innenfor intervallet, f.eks. mandag kl , vises teksten NS Alternativene er Av, Dag for dag eller Blokk. Hvis Av er Tidspunktet Ukeskjema til venstre må være Blokk lavere enn tidspunktet til høyre for sningsmeny at Senk intervallet Nattsenking skal være gyldig. radiatorsystem Søndag 22:00 valgt, skjer ingen senking. 1 2Øke Fredag 14:00 oheat av romtemperatur Mandag 09:35 Uke Senk program Dag for dag 00:00 Menyen Dag for dag Mandag Øke :00-24 Tirsdag I denne menyen programmeres ukens dager.! mtemperatur sningsmeny Onsdag Nattsenking radiatorsystem 00 - med 06 en 22 varmepumpe - 24 Programmet kommer tilbake uke etter uke. Torsdag oheat Mandag 09:35 er en komfortinnstilling, som 1 2Fredag Uke program 00 Dag - 06 dag sys. 1 Lørdag Mandag i praksis ikke gir redusert Blokk Søndag Tirsdag energiforbruk peratur Varmtvann Driftsinfo Avansert Onsdag I denne menyen kan man stille inn senking flere dager i 1 2Torsdag Skjema ferie sys. 2 (50) uken, f.eks. hvis man jobber utenbys på hverdagene og Fredag Lørdag er hjemme i helgene. 1 2 Søndag ,2 peratur ºC Varmtvann 21,2 ºC Driftsinfo 58 ºC Avansert -5 ºC Ferieperiode Nattsenking radiatorsystem 3 dager 1 2 Nattsenking Ferie Ukeskjema Blokk Senk Søndag 22:00 22,2 ºC 21,2 ºC 58 ºC -5 ºC Øke Nattsenking radiatorsystem Fredag 14:00 av romtemperatur Senk :00 Øke :00 armtvannskomfort Ukeskjema Blokk mtemperatur Senk Søndag 22:00 rmtvann Øke Fredag 14:00 av romtemperatur 1 2Senk :00 Ukeskjema varmtvann Øke :00 tur l Søndag Uke program kl senkes Dag temperaturen for dag med innstilt verdi på Romtemp. Mandag Skjema senkes. ferie Fredag 06 kl øker 18 temperaturen - 21 til innstilt verdi Tirsdag igjen Onsdag Torsdag Ferieperiode Fredag dager Lørdag Skjema ferie Søndag Ferieperiode Onsdag Torsdag Fredag Lørdag T Søndag ºC 60 3 dager Driftinfo varmesystem Driftinfo EcoHeat Status: 40 VP øvre Tank øvre ºC 49 (58) Tank 20 nedre ºC 42 (45) Driftinfo EcoHeat Driftinfo kompressor

23 40 Normalvisningsmeny Radiatorsys. 2 (50) CTC EcoHeat Mandag 09:35 1 Generell 2 informasjon Nattsenking Ferie 5.3 Varmtvann sningsmeny oheat Her stiller man inn Mandag ønsket varmtvannskomfort 09:35 og ekstra varmtvann. Temperatur Her gjør man innstillinger som gjelder for normaldrift av varmepumpen. Det er tre moduser: peratur Varmtvann Driftsinfo Avansert Økonomi Hvis man har lite varmtvannsbehov ,2 ºC 21,2 ºC Normal 58 ºC Normalt varmtvannsbehov. -5 ºC Komfort Stort varmtvannsbehov. av romtemperatur mtemperatur Ekstra varmtvann (På/Av) Her velger du om du vil aktivere funksjonen Ekstra varmtvann. Når funksjonen aktiveres, begynner sys. 1 varmepumpen å produsere ekstra varmtvann sys. 2 (50) umiddelbart. Man har også mulighet til å planlegge varmtvannsproduksjon til bestemte tider gjennom funksjonen Ukeprogram, noe som anbefales Romtemperatur Varmtvann Driftsinfo Avansert Valg av varmtvannskomfort 1Varmtvann ,2 ºC 21,2 ºC 58 ºC -5 ºC Ekstra varmtvann Nattsenking radiatorsystem 0,0 time På 1 2Uke program Dag for dag Temperatur Innstilling Mandag av romtemperatur Normal Tirsdag Onsdag Romtemperatur Torsdag Fredag Lørdag Radiatorsys. 1 Søndag 00 Ukeprogram Ukeskjema Radiatorsys. 2 (50) 1 2 Informasjon! Tips: om Still varmesystemet inn Økonomi fra begynnelsen, 1 2 Nattsenking radiatorsystem hvis varmtvannet Driftinfo oppleves system som utilstrekkelig, øker du til Normal Nattsenking osv. Ferie Ukeskjema Blokk Senk Søndag 22:00 Øke Fredag 14:00 Senk :00 Øke :00 42 ºC 2 ºC Valg av varmtvannskomfort Varmtvann Ekstra 34-1 ºC ºC varmtvann 0,0 time 3,5 time På Temperatur Skjema ferie Normal Meny for avanserte innstillinger Ferieperiode Avansert 3 dager 12 ºC 21,5 ºC 22,3 ºC Nattsenking Ferie Ukeskjema Eksemplet ovenfor viser at Ekstra varmtvann er På i 3,5 time. armtvannskomfort rmtvann n tur l Ukeprogram varmtvann 0,0 time I denne menyen planlegges perioder i ukedagene da man ønsker ekstra varmtvann. Programmet kommer tilbake uke etter uke. Bildet viser fabrikkverdier som kan endres. Hvis det ønskes ytterligere perioder en dag, f.eks. på kvelden, programmeres de gjenstående tidene inn. Ukeskjema Alternativene er Av eller Dag for dag. Av Ingen planlagt varmtvannsproduksjon. jon om varmesystemet Dag for dag et ukeprogram som du selv iftinfo system programmerer. Brukes hvis du vet når du trenger ekstra varmtvann igjen, f.eks. om morgenen eller kvelden. 2 ºC 42 ºC 12 ºC 21,5 ºC 22,3 ºC Informasjon Tid & språk om varmesystemet Innstillinger Definere system Service Driftinfo system Programversjon Ukeskjema display: varmtvann Programversjon VP-modul: Uke program Dag for dag Mandag Tirsdag ºC - 23 Onsdag 2 ºC Torsdag Fredag Lørdag 34-1 ºC ºC - 23 Søndag ºC 21,5 ºC 22,3 ºC Mandag Meny for morgen avanserte kl 6 begynner innstillinger systemet å produsere mer varmtvann frem til kl 9 når temperaturen går tilbake til det Driftinfo EcoHeat normale Avansert igjen. Mellom kl 18 og 21 skjer det ytterligere en økning. Status: VP øvre Tank øvre ºC 49 (58) Tank nedre ºC 42 (45) Eleffekt kw 0.0 Strøm L1/L2/L Historisk driftinfo! Tips: Still inn tiden ca. 1 time tidligere enn du trenger varmtvannet da det Tid & språk Innstillinger Definere system Service tar en viss tid å varme opp vannet. Diff.term. Pumpe / ºC Av 30 Pool ºC Av 0(22) Programversjon display: Programversjon VP-modul: Driftinfo kompressor Radiatorsystem -1 ºC 34 ºC T ºC 60 Driftinfo varmesystem CTC EcoHeat

24 Temperatur Normal Generell informasjon Ukeskjema 5.4 Driftsinfo Informasjon om varmesystemet Driftinfo system 12 ºC Denne menyen viser aktuelle temperaturer og driftsdata for varmesystemet. Bildet viser inn- og utgående temperaturer fra varmepumpen. 2 ºC -1 ºC 42 ºC 34 ºC 21,5 ºC 22,3 ºC Brine inn Øverst til venstre på varmepumpen (2 C) vises aktuell temperatur på brinevæsken fra kollektoren i varmepumpen. Brine retur Verdien nede til venstre (-1 C) er returtemperaturen på brinevæsken tilbake i kollektorslangen. Verdiene varierer i løpet av året alt etter varmekildens kapasitet og uttatt energi. Tur radiatorer Til høyre på varmepumpen (42 C) vises turtemperaturen ut til husets radiatorer. Avhengig av innstilte parametre og den aktuelle utetemperaturen vil denne verdien variere i løpet av året. Retur radiatorer Nederst til høyre (34 C) vises returtemperaturen på radiatorvannet som går tilbake inn i varmepumpen. Avhengig av innstilte parametre, radiatorsystemets kapasitet og den aktuelle utetemperaturen vil denne verdien variere under driften. Når pumpene er i drift, roterer også pumpesymbolene på bildene. Meny for avanserte Informasjon innstillinger Avansert Trykk på informasjonsknappen for å vise driftsinformasjon om det aktuelle objektet. Aktuell utetemperatur. Tid & språk Viser Innstillinger aktuell Definere utetemperatur system Service Produktet bruker denne verdien til å bestemme ulike driftsdata. Programversjon display: Programversjon Aktuell VP-modul: innetemperatur Viser aktuell romtemperatur (hvis romføler er valgt i driften). Hvis det er installert to radiatorsystemer, vises begge CTC EcoHeat 400

25 n tur l 0,0 time Uke program Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Dag for dag Generell informasjon Ukeskjema jon om varmesystemet iftinfo system 2 ºC -1 ºC Driftsinfo CTC EcoHeat 400 Denne menyen viser aktuelle temperaturer og driftsdata i EcoHeat. Det første sifferet er den aktuelle driftsverdien, 12 ºC verdien i parentes er børverdien som varmepumpen arbeider mot. 21,5 ºC Status 22,3 ºC 42 ºC Viser varmepumpens driftstilstand. De ulike driftstilstandene er: 34 ºC VP øvre tank Varmepumpen varmer den øvre delen av tanken (varmtvannsproduksjon). avanserte innstillinger VP nedre tank Varmepumpen varmer den nedre delen av tanken. ansert (varmeproduksjon). Tilskudd + VP Både elkolben og varmepumpen varmer tanken. språk Innstillinger Tilskudd Definere Elkolben system varmer tanken. Service Tank øvre C Viser temperaturen i den øvre delen av tanken. mversjon display: (Varmtvannslading stoppes). mversjon VP-modul: Tank nedre C Viser temperaturen i den nedre delen av tanken. Eleffekt kw Viser tilskuddseffekt på elkjelen (0 9,0 kw). Tre verdier skal vises på Strøm når strømtrafoene er tilkoblet og identifisert. Hvis det bare vises ett siffer: Driftinfo varmesystem koble til alle tre strømtrafoer. T ºC velg deretter i menyen Avansert/Service/Kontrollere 60 strømfølere ! 0 Det første sifferet er den aktuelle driftsverdien, verdien i parentes er børverdien som varmepumpen Ute Rom1 Tur1 Retur Rom2 Tur2 arbeider mot. -20 Driftinfo EcoHeat Status: VP øvre Tank øvre ºC 49 (58) Tank nedre ºC 42 (45) Eleffekt kw 0.0 Strøm L1/L2/L Historisk driftinfo Diff.term. Pumpe / ºC Av 30 Pool ºC Av 0(22) Driftinfo kompressor Radiatorsystem ! Den aktuelle verdien på den nedre tanken kan være høyere enn børverdien på den nedre tanken. Dette skyldes at varme fra den øvre tanken går nedover ved lading av den øvre tanken. Strøm L1/L2/L3 Viser husets totale strømuttak på de ulike fasene L1/ L2/L3, forutsatt at det er montert tre strømfølere på innkommende ledninger til huset. Hvis strømfølerne ikke er identifisert, vises bare den høyest belastede fasen. Hvis strømmen overstiger hovedsikringenes størrelse, reduserer elkjelen automatisk effekten for å beskytte sikringene, f.eks. når det brukes flere effektkrevende apparater i huset. Diff.term. Pumpe / ºC AV / 30 Diff termostat funksjon Viser om ladepumpe(g46) fra ekstern tank er slått på ( PÅ, AV) Visning av ekstern tank temperatur (B46). Pool ºC Av 19 (22) Poolfunksjon Viser om pumpene (G50, G51) er på (PÅ, AV). Visning av pooltemperatur og (børverdi)! OBS! Hvis ekspansjonskortet (A3) ikke er installert og pool defineres, vil produktet gi følgende alarm: Komm. feil expansionskort. CTC EcoHeat

26 Generell informasjon enking radiatorsystem m Historisk driftsinfo Dag for dag I denne menyen vises driftsverdiene for varmepumpen over 22 lengre - 24 tid Total 23 drifttid - 24 h Viser 23 total - 24 tid produktet har vært spenningssatt. Max tur C Viser den høyeste temperaturen som er levert til enking radiatorsystem radiatorene. Verdien kan indikere radiatorsystemets/ husets temperaturkrav. Jo lavere verdien er om vinteren, Blokk desto bedre egnet for varmepumpedrift. Søndag 22:00 Fredag Forbruk 14:00 kwh Viser hvor 00:00mye strømenergi produktet har brukt. enking radiatorsystem Avgitt energi m Dag for dag Viser hvor mye energi produktet har produsert Driftstid/24h 22 - h:m a ferie Viser 22 kompressorens - 24 driftstid det siste døgnet e dager Historisk driftinfo Total drifttid h: Maks tur C: 51 Forbruk 29 Kompressor: Avgitt energi 2536 Total driftstid 1540 Driftinfo kompressor Kompressor På Lade pumpe På 47% Brine pumpe På VP inn/ut C 35.5 / 42.3 Strøm L1 4.0 Historisk driftinfo Total drifttid h: Maks tur C: 51 Forbruk Avansert 29 Kompressor: Tid Avgitt energi 21: Total driftstid 1540 Dato enking radiatorsystem Driftsinfo kompressor Blokk Søndag 22:00 Fredag Denne 14:00 menyen er beregnet for service og avansert jema varmtvann feilsøking. 00: :00 m Dag for dag Kompressor (På...Av) Viser 20 om - 23 kompressoren er i drift eller ikke Ladepumpe (På...Av) a ferie Viser 20 ladepumpens - 23 driftstilstand og sirkulasjon i prosent Brinepumpe (På...Av) e 3 dager Viser om brinepumpen er i drift eller ikke. VP inn/ut C nfo EcoHeat Viser varmepumpens temperatur på retur eller tur. VP øvre C 49 (58) Strøm L1 ºC 42 (45) 0.0 Viser strømmen over kompressoren (fase L1). Historisk driftinfo 2/L umpe / ºC Av 30 Av 0(22) jema varmtvann Driftinfo kompressor m Dag for dag Radiatorsystem fo varmesystem CTC EcoHeat 400 Driftinfo kompressor Kompressor På Lade pumpe På 47% Brine pumpe På VP inn/ut Avansert C 35.5 / 42.3 Strøm L1 4.0 Innstilling språk Svenska Nederlands English Deutsch Avansert Suomi Française Dansk Norsk Tid 21:34 Dato Innstillinger Radiatorsystem 1 Radiatorsystem 2 Varmepumpe Elkolbe Øvre tank Kommunikasjon Solpaneler Difftermostatfunksion PoolAvansert Lagre mine innstillinger Hente mine innstillinger Innstilling språk Hente fabrikkinnstillinger Svenska Definere Nederlands system English Deutsch Radiatorsystem 1 Radiatorsystem 2 Varmepumpe CTC Suomi SMS Frikjøling Française Dansk Norsk Solpaneler Diff termostatfunksjon Innstillinger Nei

27 av romtemperatur mtemperatur Øke Fredag 14:00 Senk :00 Øke :00 Generell informasjon sys sys. 2 (50) Radiatorsystem Turtemperatur C Viser temperaturen ut til husets radiatorer, samt Nattsenking Ferie temperaturen som systemet arbeider mot. Avhengig av innstilte parametre og den aktuelle utetemperaturen vil denne verdien variere i løpet av året. armtvannskomfort Returtemperatur C rmtvann Viser temperaturen på vannet som kommer tilbake fra radiatorsystemet inn til varmepumpen. n 0,0 time Radiatorpumpe Viser radiatorpumpens driftstilstand. tur l jon om varmesystemet iftinfo system 2 ºC -1 ºC Shunt Viser om shuntventilen øker (åpner) eller reduserer (stenger) varmen ut til radiatorene. Når riktig temperatur er oppnådd, står ventilens motor stille. Ukeskjema Forsinkelse shunt En mikrobryter i shuntventilens motor sørger for at tilskuddsvarme ikke brukes unødvendig i huset, f.eks. ved lufting eller midlertidig temperaturfall (ute) om natten. Shunten forsinkes den tiden som er valgt før det tas varme fra produktets el-del. 42 ºC 34 ºC 12 ºC 21,5 ºC 22,3 ºC Driftsinfo varmesystem Uke program Dag for dag Mandag Tirsdag Innstillinger Pool Onsdag Torsdag Fredag Pooltemp ºC Lørdag Pool diff ºC Søndag Pool prio Lav Smart lav pris ºC 1 Smart overkap. ºC 2 T ºC 60 Skjema ferie Radiatorsystem Ferieperiode 3 dager Turtemperatur 1 ºC 37 (38) Returtemperatur ºC 33 Radiatorpumpe På Shunt Åpne Førsinkelse shunt 180 Turtemperatur 2 ºC 37 (38) Radiatorpumpe 2 På Shunt 2 Åpne Ukeskjema varmtvann Driftinfo EcoHeat Status: VP øvre Tank øvre ºC 49 (58) Tank nedre ºC 42 (45) Eleffekt kw 0.0 Strøm L1/L2/L Historisk driftinfo Diff.term. Pumpe / ºC Av 30 Pool ºC Av 0(22) Driftinfo system Driftinfo kompressor Driftinfo Driftsinfo varmesystem varmesystem 2 ºC ºC Radiatorsystem 12 ºC ºC 42 ºC ºC 21, ºC ºC 22, ºC ºC Her vises varmesystemets driftsinformasjon de siste 24 avanserte innstillinger timene. Lengst til høyre er nåtid, til venstre vises de siste ansert 24 timene. Tiden "ruller" frem. Blå kurve er aktuell utetemperatur. Grønn/rosa kurve er romtemperatur 1 og 2. Rød/grå kurve er turtemperatur 1 og 2 språk Innstillinger Definere system Service Gul kurve er returtemperaturen til varmepumpen ºC ºC 34 ºC ºC Ute Rom1 Tur1 Retur Rom2 Tur2 mversjon display: mversjon VP-modul: CTC EcoHeat

28 Generell informasjon 2 ºC 42 ºC 22,3 ºC -1 ºC 34 ºC enking radiatorsystem m 5.5 Avansert Dag for dag Denne 22 - menyen 24 inneholder fire undermenyer. Tid & Språk, 22 - Innstillinger, 24 Definere system og Service Tid & 22 språk - 24 inneholder innstillinger for tid og språk for din CTC EcoHeat 400. Innstillinger brukes både av installatøren og brukeren for innstillinger av systemet. enking radiatorsystem Definere system brukes av installatøren til å definere varmesystemet. Blokk Søndag Service 22:00 brukes til feilsøking og diagnose. Her finner Fredag man Funksjonstest, 14:00 Alarmhistorikk, Innstilling kodet, : Hurtigstart 00:00 kompressor og Oppdatere programversjon. Meny for avanserte innstillinger Historisk Avansertdriftinfo Total drifttid h: Maks tur C: 51 Forbruk 29 Tid & språk Kompressor: Innstillinger Definere system Service Avgitt energi 2536 Total driftstid 1540 Programversjon display: Programversjon VP-modul: Driftinfo kompressor Kompressor På Lade pumpe På 47% Brine pumpe På VP inn/ut C 35.5 / 42.3 Strøm L1 4.0 e a ferie Tid & språk 3 dager Her stiller du inn dato og tid. Klokken lagrer innstillingene ved strømbrudd. Sommertid/vintertid endres automatisk. Avansert Tid 21:34 Dato Innstilling av tid Når grønn rute vises rundt tid, trykker du på OK. Da markeres den første verdien. Bruk pilene til å stille inn riktig verdi. jema varmtvann Når du trykker på OK igjen, markeres neste verdi. m Dag for dag Test Innstilling av språk 07 varmepumpe Aktuelt 10 språk - 21 markeres med en grønn ring. VP kompr Av 21 VP brinep Av 21 VP ladep Avansert Innstilling språk Avansert Svenska Innstilling språk Nederlands English Deutsch Svenska Norsk English Suomi Française Dansk Norsk nfo EcoHeat VP øvre C 49 (58) ºC 42 (45) Test ventiler 0.0 Historisk driftinfo 2/L umpe 3-ventil / ºC Ned Av 30 Av 0(22) Driftinfo kompressor Radiatorsystem Innstillinger Radiatorsystem 1 Radiatorsystem 2 Varmepumpe Avansert Elkolbe Øvre Innstilling tank språk Kommunikasjon Solpaneler Difftermostatfunksion Pool Lagre mine innstillinger Hente mine innstillinger Hente fabrikkinnstillinger Deutsch Suomi Française Dansk Nederlands Čeština Eesti Polski Slovenščina Definere system fo varmesystem Test 28 elkolbectc EcoHeat 400 Elkolbe L1 Av Radiatorsystem 1 Radiatorsystem 2 Varmepumpe CTC SMS Frikjøling Def Radiatorsystem 1 Solpaneler Diff Radiatorsystem termostatfunksjon 1 Ja Pool Romføler (G50,G51,B50) 1 Ja Nei Nei

29 mpressor På de pumpe På 47% ine m pumpe Dag for dag På inn/ut C / røm L Avansert nfo EcoHeat Innstillinger 21:34 to VP øvre C 49 (58) Her stiller du inn husets behov for varme. Det er viktig ºC 42 (45) 0.0 at denne grunninnstillingen er riktig nettopp for ditt hus. Historisk driftinfo 2/L3 0.0 Feilinnstilte verdier kan føre til utilstrekkelig varme eller umpe / ºC Av 30 at det går med unødvendig mye energi til å varme opp Av 0(22) huset. Driftinfo kompressor Avansert Radiatorsystem nstilling språk fo varmesystem Radiatorsystem 1 (eller 2) enska Nederlands English Deutsch Maks. turtemperatur 55 ( ) Høyeste tillatte temperatur ut til radiatorene. Ved gulvvarme er dette en elektronisk sperre for å beskytte uomi Française Dansk Norsk gulvsløyfene. Innstillinger Radiatorsystem 2 kan bare gi samme eller lavere temperatur som radiatorsystem diatorsystem 1 Rom1 Tur1 Retur Rom2 Tur2 diatorsystem 2 rmepumpe olbe re tank mmunikasjon lpaneler ftermostatfunksion ol Min. turtemperatur Av (Av, ) Hvis det ønskes en viss grunnvarme om sommeren i kjeller eller gulvsløyfer, f.eks. i baderom, kan minste tillatte temperatur stilles inn her. Øvrige deler av gre mine innstillinger huset bør da stenges av med termostatventiler eller nte mine innstillinger avstengingskraner. Vær klar over at radiatorpumpen nte fabrikkinnstillinger da vil være i drift hele sommeren. Dette innebærer at temperaturen ut til radiatorene ikke underskrider en valgt Definere systemtemperatur, f.eks. +27 C. "Av" betyr at funksjonen er avslått. diatorsystem 1 diatorsystem 2 rmepumpe C SMS kjøling lpaneler f termostatfunksjon ol (G50,G51,B50) rnstyring Varme modus Auto/På/Av Vekslingen av oppvarmingssesong eller sommersesong kan skje med automatikk (Auto), eller man angir her om Nei oppvarmingen skal være på eller av. Nei Auto = vekslingen mellom oppvarmingssesong (På) til (Av) (kalles også sommermodus) skjer automatisk Service På = Kontinuerlig oppvarmingssesong, radiatorpumpen sirkulerer konstant. nksjonstest armlogg Av = Det blir ingen oppvarming, radiatorpumpen står brikkinnst kodet stille (mosjonskjøres). rtigstart kompressor. pdatere program, USB riv logg till USB Varme modus, ekst. ntrollere strømfølerevekslingen mellom oppvarming eller sommermodus kan installasjon fjernstyres. Les mer i avsnittet Definer/Fjernstyring Innstilling språk Generell informasjon Svenska Nederlands English Deutsch Suomi Française Dansk Norsk Innstillinger Radiatorsystem 1 Radiatorsystem 2 Varmepumpe Elkolbe Øvre tank Kommunikasjon Solpaneler Difftermostatfunksion Pool Lagre mine innstillinger Hente mine innstillinger Hente fabrikkinnstillinger Definere system Radiatorsystem 1 Radiatorsystem 2 Varmepumpe Radiatorsystem 1 CTC SMS Frikjøling Maks turtemp ºC 55 Solpaneler Min turtemp ºC Av Diff Varme termostatfunksjon modus Nei Auto Pool Varme (G50,G51,B50) modus, ekstern Nei Fjernstyring Varme av, ute ºC 18 Varme av, tid 120 Helning ºC 50 >> << Justering ºC 0 Service Nattsenking av ºC 5 Romstemp senkes ºC -2 Tur Funksjonstest senkes ºC -3 Alarmlogg lav romstemp. ºC 5 Smart Fabrikkinnst lav pris kodet ºC 1 Smart Hurtigstart overkap. kompressor. ºC 2 >> Oppdatere program, << USB Nøyaktig Skriv logg tur till USB Nei VV Kontrollere hevning strømfølere Ja Gulvfunksjon Reinstallasjonmode Av Gulvfunksjon temp ºC 25! Def Tips: radiatorsystem Les mer om disse innstillingene i kapittelet Husets varmeinnstilling. Radiatorsystem 1 Ja Romføler Ja Type Kabel Funksjonstest Radiatorsystem Varmepumpe Ventiler Elkolbe Sol Diff termostatfunksjon Pool CTC EcoHeat

30 Generell informasjon Varme av, ute 18 ( ) Grense på utetemperatur når det ikke foreligger noe oppvarmingsbehov. Radiatorpumpen stopper, og shuntventilen holdes stengt. Radiatorpumpen kjøres daglig en kort stund for ikke å kjøre seg fast. Systemet starter automatisk igjen når det trengs varme. Varme av, minutter 120 ( ) Forsinkelsestid før radiatorpumpen stopper iht. ovennevnte. Helning 50 ( ) Helningen angir hvilken temperatur huset trenger ved ulike utetemperaturer. Se mer inngående informasjon i kapittelet Husets varmeinnstilling. Verdien som stilles inn, tilsvarer temperaturen til radiatorene når temperaturen ute er -15 ºC. Etter denne grunninnstillingen skjer finjusteringen i menyen "Romtemperatur". Justering 0 ( ) Justeringen innebærer at temperaturnivået generelt kan økes eller senkes ved alle utetemperaturer. Etter denne grunninnstillingen skjer finjusteringen i menyen "Romtemperatur". Nattsenking av ºC 5 ( ) Når utetemperaturen er lavere enn denne, opphører nattsenkingen fordi det går med for mye energi og tar lang tid å øke temperaturen. Denne menyen overstyrer fjernstyringen. Romtemp. senkes -2 ( ) "Romtemp. senkes" vises hvis det er installert romfølere. Her bestemmer du hvor mange grader romtemperaturen skal senkes med i de ulike planlagte senkeperiodene, f.eks. Nattsenking, Ferie, osv. Tur senkes. -3 ( ) Hvis det ikke er installert romfølere, vises i stedet "Tur senkes". Alarm lav romtemp. ºC 5 Når romtemperaturen blir for lav, sendes meldingen Alarm lav romtemp. til CTC SMS. Romføleren må være koblet til og aktivert. Et eksempel: Helning 50 innebærer at temperaturen ut på anlegget blir 50 C når utetemperaturen er -15 C hvis justeringen settes til 0. Hvis justeringen settes til +5, blir temperaturen i stedet 55 C. Ved alle temperaturer ute økes kurven med 5 C, dvs. kurven parallellforskyves med 5 C.! Tips: Les mer om disse innstillingene i kapittelet Husets varmeinnstilling. Eksempel: Romstemp senkes -2 innebærer at romtemperaturen senkes med 2 C fra ordinær temperatur. Eksempel: Tommelfingerregelen er at 3 4 C Tur senkes tilsvarer ca. 1 C senking av romtemperaturen i et normalt system. Obs! Hvis du ønsker mer informasjon om SMSfunksjonen,kan du se håndboken CTC SMS. 30 CTC EcoHeat 400

31 Generell informasjon Avansert nstilling språk Smart lavpris ºC 1 enska Nederlands Innstilling English for økning Deutsch av kurvejustering ved energipris "Smart lavpris", via Smart Grid. Les mer i avsnittet Definer/Fjernstyring/Smartgrid uomi Française Dansk Norsk Smart høykapasitet ºC 2 Innstillinger Innstilling for økning av kurvejustering ved energipris høykapasitet, via Smart Grid. diatorsystem 1 diatorsystem 2 rmepumpe Les mer i avsnittet Definer/Fjernstyring/Smartgrid olbe re tank Nøyaktig turtemp. Nei (Nei/Ja) mmunikasjon lpaneler Nøyaktig turtemp. innebærer at varmepumpen aldri ftermostatfunksion veksler over og varmer øvre tank (varmtvannslading). ol gre mine innstillinger Dette håndteres da kun av elkolben. nte mine innstillinger I sommermodus, dvs. hvis utetemperaturen er over nte fabrikkinnstillinger grensen (varme av, ute) kan imidlertid varmepumpen kjøres mot øvre tank. Definere system VV hevning Ja (Ja/Nei) diatorsystem 1 diatorsystem 2 Når nøyaktig turtemp. velges, åpnes funksjonen "VV rmepumpe ekstra". C SMS kjøling Ja innebærer at varmepumpen følger radiatorenes lpaneler f termostatfunksjon temperatur Nei i 3 starter. Når varmepumpen gjør start ol (G50,G51,B50) Nei nr. 4, arbeider varmepumpen opptil "maksimal rnstyring varmepumpetemperatur". Denne kalles også "fullkondensering". Service Nei innebærer at varmepumpen alltid følger radiatorenes temperatur. nksjonstest armlogg brikkinnst kodet rtigstart kompressor. pdatere program, USB riv logg till USB ntrollere strømfølere installasjon Radiatorsystem 1 Maks turtemp ºC 55 Min turtemp ºC Av Varme modus Auto Varme modus, ekstern Varme av, ute ºC 18 Varme av, tid 120 Helning ºC 50 >> << Justering ºC 0 Nattsenking av ºC 5 Romstemp senkes ºC -2 Tur senkes ºC -3 Alarm lav romstemp. ºC 5 Smart lav pris ºC 1 Smart overkap. ºC 2 >> << Nøyaktig tur Nei VV hevning Ja Gulvfunksjon mode Av Gulvfunksjon temp ºC 25 Def radiatorsystem Radiatorsystem 1 Romføler Type Ja Ja Kabel Funksjonstest Radiatorsystem! Varmepumpe Tips: Les mer om disse innstillingene Ventiler i kapittelet Husets varmeinnstilling. Elkolbe Sol Diff termostatfunksjon Pool CTC EcoHeat

32 Generell informasjon Gulvfunksjonsmodus Av (Av/1/2/3) Gulvtørkingsfunksjon for nybygde boliger. Funksjonen innebærer at beregningen av turtemperaturen (børverdien) for "husets varmeinnstilling" begrenses og følger følgende skjemaer. Modus 1 Gulvtørkingsfunksjon i 8 dager. 1. Radiatorsystemets (børverdi) settes til 25 ºC i 4 dager. 2. Dag 5 8 brukes innstilt verdi "Gulvfunksjon temp. ºC". (F.o.m. dag 9 beregnes verdien automatisk etter "husets varmeinnstilling") Modus 2 Gulvtørkingsfunksjon i 10 dager + opptrapping og nedtrapping. ºC osv... "Husets varmeinnstilling" Dag Eksempel for Modus 1 med "Gulvfunksjon temp. ºC 38 ºC. 1. Opptrapping start: Radiatorsystemets (børverdi) settes til 25 ºC. Deretter økes (børverdien) med 5 ºC hver dag til (børverdien) tilsvarer "Gulvfunksjon temp. ºC". Siste skritt kan være mindre enn 5 ºC. 3. Nedtrapping: Etter opptrapping og 10 dagers jevn temperatur senkes (børverdien) ned til 25 ºC med 5 ºC per dag. Siste skritt kan være mindre enn 5 ºC. (Etter nedtrapping og 1 dag med (børverdi) 25 ºC, beregnes verdien automatisk etter "husets varmeinnstilling"). Modus 3 ºC dager osv... Eksempel for Modus 2 med "Gulvfunksjon temp. ºC 37 ºC. "Husets varmeinnstilling" Dag Denne modusen innebærer at funksjonen starter med Modus 1 og etterfølges av Modus 2 og deretter "husets varmeinnstilling". diatorsystem peratur 1 ºC 37 (38) CTC EcoHeat Torsdag 09:35 mperatur ºC 33 orpumpe På Gulvfunksjon Åpne temp. ºC 25 ( ) else shunt 180 peratur 2 ºC Her 37 (38) stilles temperaturen inn for Modus 1/2/3 som orpumpe 2 På 2 beskrevet Åpne ovenfor. Romtemperatur Varmtvann Driftsinfo Avansert Gulvfunksjon aktiv 1 / 12 (25) 58 ºC -5 ºC nnstillinger Pool Eksempel for driftsinfo Modus 2, dag 1 av 12 med aktuell (børverdi) 25 ºC. mp ºC 22 iff ºC 1.0 rio Lav lav pris ºC 1 overkap. ºC 2 32 CTC EcoHeat 400

33 He He Generell informasjon Nattsenking Ferie Varmepumpe Kompressor Alternativ: Tillatt eller Sperret. Produktet leveres med sperret kompressor. Ved sperret kompressor fungerer produktet som en elkjel. Alle øvrige funksjoner er intakte. Tillatt innebærer at kompressoren kan gå. Varmepumpe Kompressor Brinepump på Tariff VP Smart Blokkering VP Tillatt Auto Från Från Flo Brinepumpe på Auto( Auto/ 10d/ På ) Innstilling for om brinepumpen alltid kan gå eller tillates å starte og stoppe. "10D" Etter installasjon kan man velge å kjøre brindepumpen konstant i 10 dager for å få luft ut av systemet. Deretter går pumpen tilbake til automodus igjen. "På" innebærer konstant drift av brinepumpen. "Auto" innebærer at sirkulasjonspumpen går samtidig som kompressoren. Elkolbe Elkjele C 40 Elkjele tilskudd C 70 Elkjele XVV C 60 Elkjele maks kw 4.6 Forsinking shunt 180 Hovedsikring A 23 Matespenning 3x230V Tariff EL Av Smart blokkering el Av Smart blokkering shunt Av Sh Ra Sh Ra Dio Tariff VP Les mer i avsnitt Definer/Fjernstyring. Nei (Nei/Ja) Smart blokkering VP Nei ( Nei/Ja) Les mer i avsnitt Definer/Fjernstyring/Smart Grid. Tank øvre Stopp temp VP C 60 Start/stopp diff øvre C 5 Maks tid øvre tank 20 Maks tid nedre tank 40 Tid nedre etter VV 1 Smart lav pris ºC 10 Smart overkap. ºC 10 Lade Lade Lade CTC EcoHeat

34 Tariff VP Smart Blokkering VP Från Från Generell informasjon Elkolbe Elkjele 40 ( ) Temperatur når elkolben går inn og hjelper varmepumpen med å nå riktig turtemperatur. Lav innstilling anbefales. Elkolben sørger også for tilskuddsvarme til huset. Hvis huset trenger høyere temperatur enn det som er valgt, kompenserer styringssystemet for dette ved å automatisk øke temperaturen. Denne temperaturen følger også innstillinger som gjøres under Varmtvann. Elkjele tilskudd 70 ( ) Elkjelens temperatur når varmepumpen ber om hjelp til å oppnå riktig turtemperatur, elkolben arbeider da opp til denne verdien etter innstilt tid på Forsinkelse shunt. Elkjele XVV 60 ( ) Elkjele Ekstra varmtvann. Her bestemmes det om elkolben skal hjelpe til med å produsere ekstra varmtvann. Angi den temperaturen på el-delen som ønskes når ekstra varmtvann aktiveres på Varmtvannmenyen. En lavere verdi betyr at varmepumpen produserer det meste av varmtvannet, og ikke elkolben. Elkjele maks. kw 5,5 (0...9,0) Maks. tillatt elkolbeeffekt angis her. Innstilling av el-delens høyeste tillatte effekt. 0 til 9,0 kw i 400V med trinn på 0,3 kw og 0 til 7,0 i 230V i trinn på 1,0 kw. Forsinking shunt 180 ( ) Shuntens forsinkelse før den tar energi fra elkolben, stilles inn her. Stillbar 29 til 240 minutter. Hvis det angis en lavere verdi enn 30 min, vil shunten aldri åpne mot elkjelen (sperret). Hovedsikring A 20,0 (10,0...35,0) Størrelsen på husets hovedsikring angis her. Sammen med monterte strømfølere beskyttes sikringene ved bruk av apparater som gir midlertidige effekttopper, f.eks. komfyr, ovn, motorvarmer, osv, der produktet midlertidig reduserer den innkoblede effekten. Matespenning 3x400V Her angis det om varmepumpen er tilkoblet på 3x400V, 1x230V eller 3x230V. 3x400V er fabrikkinnstilt. Elkolbe Elkjele C 40 Elkjele tilskudd C 70 Elkjele XVV C 60 Elkjele maks kw 4.6 Forsinking shunt 180 Hovedsikring A 23 Matespenning 3x230V Tariff EL Av Smart blokkering el Av Smart blokkering shunt Av Tank øvre Stopp temp VP C 60 Start/stopp diff øvre C 5 Maks tid øvre tank 20 Maks tid nedre tank 40 Tid nedre etter VV 1 Smart lav pris ºC 10 Smart overkap. ºC 10 Sh Ra Sh Ra Dio Lade Lade Lade 34 CTC EcoHeat 400

35 Generell informasjon Tariff El Av (Av/ På) Les mer i avsnitt Definer/Fjernstyring. Smart blokkering el Av (Av/ På) Les mer i avsnitt Definer/Fjernstyring/Smart Grid. Smart blokkering shunt Av (Av/ På) Les mer i avsnitt Definer/Fjernstyring/Smart Grid. Elkolbe Elkjele C 40 Elkjele tilskudd C 70 Elkjele XVV C 60 Elkjele maks kw 4.6 Forsinking shunt 180 Hovedsikring A 23 Matespenning 3x230V Tariff EL Av Smart blokkering el Av Smart blokkering shunt Av Sh Ra Sh Ra Dio Tank øvre Stopp temp. VP C 60 ( ) Ved denne temperaturen stopper varmepumpens lading mot øvre tank. Varmepumpen vil lade øvre tank med temperaturer over 60 C. Start/stopp diff. øvre C 5 (3...10) Hysteresen før varmepumpen starter eller stopper lading av øvre tank. Maks. tid øvre tank 20 (5...60) Dette er maks.tiden som varmepumpen lader øvre tank, hvis det er behov i nedre tank. Maks. tid nedre tank 40 ( ) Dette er maks.tiden som varmepumpen lader nedre tank, hvis det er behov i øvre tank. Tid nedre etter VV Tid som varmepumpen lader nedre del etter å ha ladet varmtvann i øvre del. Hvis varmepumpen lader nedre tank og det oppstår varmtvannsbehov, går ladingen umiddelbart over til øvre tank. For å kompensere for varmebortfallet lades nedre tank i innstilt tid etter at varmtvannsladingen er ferdig. Smart lavpris ºC 10 (Av, 1-30) Les mer i Definer/Fjernstyring/Smart Grid. Smart overkap. ºC 10 (Av, 1-30) Les mer i Definer/Fjernstyring/Smart Grid. Tank øvre Stopp temp VP C 60 Start/stopp diff øvre C 5 Maks tid øvre tank 20 Maks tid nedre tank 40 Tid nedre etter VV 1 Smart lav pris ºC 10 Smart overkap. ºC 10 Lade Lade Lade 1 2 Kommunikasjon Romtemperatur Disse innstillingene er til for tilbehøret Overordnet system og brukes ikke ved normal drift. Beskrives ikke i denne anvisningen. Radiatorsystem 1 Kommunikasjon MB-adresse 1 Overføringshastighet 9600 Paritet Like Stoppbit 1 VP VP VP Nattsenking Ferie 1 2 Romtemperatur Lagre mine innstillinger Radiatorsystem 1 (50) Vil du lagre innstillingene Hente mine instillinger Hente fabrikkinstillinger CTC EcoHeat v

36 Tidligere alarm: Feil fasefølge 10:30 1/ Generell informasjon Kom.feil motorvern 09:01 1/ Telefon nummer Telefon nummer Hardware Version 1 1 Programversjon 1 9 Inns Frikjøling (tilbehør) Innstillinger kodet Frikjøling reguleres med turføler 2 (B2), som da Kode innebærer at radiatorsystem 2 og frikjøling ikke kan Øvre tank Nedre tank brukes samtidig. Kompressordrift Ekspansjonsventil Logg kompressorstopp Felles kjøling/varme Nei Se håndboken for CTC EcoComfort Inns Frikjøling Felles kjøle/varme Nei Kondenssikret system Nei Romtemperatur frikjøling 25 Smart lav pris ºC 1 Smart overkap. ºC 2 Kondenssikret system Nei (Nei/Ja) Hvis systemet er kondenssikret, tillates det en betydelig lavere temperatur ut i systemet. ADVARSEL! Kondensdannelse i huskonstruksjonen kan forårsake fukt- og muggskader. (Nei) innebærer innstillingsområde for romtemperatur mellom ºC, og (Ja) innebærer innstillingsområde ºC Ved tvil bør du konsultere fagfolk! Romtemperatur frikjøling 25 (10 eller ) Her stiller du inn ønsket romtemperatur for kjøling. Smart lavpris ºC 1 (Av, 1...5) Les mer i Definer/Fjernstyring/Smart Grid. Smart overkap. ºC 1 (Av, 1...5) Les mer i Definer/Fjernstyring/Smart Grid. Hvis du ønsker mer informasjon, kan du se håndboken for CTC EcoComfort Solpaneler (tilbehør) Disse innstillingene er beregnet for solpaneler. Se håndboken for CTC Solar controls / Expansion card.!obs! Hvis ekspansjonskortet (A3) ikke er installert og solpaneler defineres, vil produktet gi følgende alarm: Komm. feil expansionskort. 36 CTC EcoHeat 400

37 Elkjele XVV C 60 Elkjele maks kw 4.6 Forsinking shunt 180 Hovedsikring A 23 Matespenning 3x230V Tariff EL Av Smart blokkering el Av Smart blokkering shunt Av Shunt2 Radpumpe2 Diode romføler Av Av På Generell informasjon T F K Difftermostatfunksjon Tank øvre Funksjonen må defineres før innstillingene kan gjøres. Difftermostatfunksjonen brukes hvis man vil lade Stopp temp VP C 60 Start/stopp systemtanken diff øvre C (f.eks. 5 EZ 250) fra en vannmantlet peisovn Maks tid øvre tank 20 Maks tid nedre eller tank en annen varmekilde. 40 Tid nedre etter VV 1 Smart lav pris Denne ºC funksjonen 10 kan imidlertid ikke kombineres med Smart overkap. ºC 10 samme funksjon i et solvarmesystem (når f.eks. en EcoTank kobles til en EZ 250). Dette fordi det er samme utganger og følere for begge funksjonene. Under driftsinfo vil informasjonen om diff. termostatfunksjonen vises. Ladestart diff C 7 (3...30) Her stiller du inn temperaturdifferansen når ladingen fra varmekilden skal starte. Varmekilden skal være så mange grader varmere enn tankens temperatur for at ladingen skal starte. Ladestopp diff C 3 (2...20) Her stiller du inn temperaturdifferansen når ladingen fra varmekilden skal stoppes. Når temperaturforskjellen mellom produktet og tanken synker under denne innstilte verdien, stopper ladingen. Ladetemperatur C 60 ( ) Her stiller du inn EcoZeniths/EcoHeats maksimalt tillatte temperatur i nedre tank. Ladingen stoppes hvis denne temperaturen overskrides. Diff termostatfunksjon Ladestart diff ºC 7 Ladestopp diff ºC 3 Ladetemperatur ºC 60!OBS! Hvis ekspansjonskortet (A3) ikke er installert og pool defineres, vil Värmesystem produktet gi følgende alarm: Komm. feil expansionskort. Framledning 1 ºC 33 (34) Returledning ºC 31 Radiatorpump Till Shunt Öppna Shuntfördröjning 180 Framledning 2ºC 33 (34) Radiatorpump 2 Från Shunt 2 K Ø N K E L Pool (tilbehør) Innstillinger for pool krever installasjon av ekspansjonskortet (A3), se håndboken for CTC Solar controls / Expansion card. Les mer i Definer/Fjernstyring/Smart Grid. Inst. Pool Pool temp ºC 22 Pool diff ºC 1.0 Pool prio Låg Smart Lågpris ºC 1 Smart Överkap. ºC 2 Lagre innstillinger Lagre mine innstillinger Her kan du lagre egne innstillinger, bekreftes med OK -knappen. Hente innstillinger Driftinfo system Hente mine innstillinger. De lagrede innstillingene kan hentes opp igjen her. Hente fabrikkinnstillinger Hent fabrikkinnst. Produktet leveres med innlagte fabrikkinnstillinger. Disse kan du hente opp igjen ved å aktivere denne funksjonen. Bekreft med OK. Språk, produkt og produktstørrelse blir imidlertid beholdt. 2 ºC ºC -1 ºC ºC 42 ºC ºC 34 ºC ºC 12 ºC ºC 21, ºC ºC 22, ºC ºC CTC EcoHeat

38 fo Avansert EcoHeat VP øvre C stilling språk 49 (58) ºC 42 (45) 0.0 /L Historisk driftinfo umpe enska / ºC Nederlands Av 30 English Deutsch Av 0(22) Driftinfo kompressor Generell informasjon Test varmepumpe Definere system uomi Française Dansk Norsk Radiatorsystem VP kompr Av Innstillinger VP brinep Av diatorsystem o VP varmesystem ladep 1 0 diatorsystem 2 Her definerer man varmesystemet, hvordan mepumpe olbe radiatorsystemene styres, med eller uten romfølere. re tank Varmepumpens sirkulasjonsvakt defineres. mmunikasjon lpaneler ftermostatfunksion ol re mine innstillinger nte mine innstillinger nte fabrikkinnstillinger Rom1 Tur1 Retur Rom2 Tur2 Test ventiler Definere system 3-ventil Ned Definer radiatorsystem 1 eller 2 Om det er installert romfølere eller ikke. diatorsystem 1 diatorsystem mepumpe C SMS jøling lpaneler Romtemperatur f termostatfunksjon Nei ol (G50,G51,B50) Nei rnstyring Radiatorsystem 1 Radiatorsystem 2 Varmepumpe Elkolbe Øvre tank Kommunikasjon Solpaneler Difftermostatfunksion Radiatorsystem 1 Pool Lagre Maks turtemp mine innstillinger ºC 55 Hente Min turtemp mine innstillinger ºC Av Hente Varme fabrikkinnstillinger modus Auto Varme Avansert modus, ekstern Varme av, ute ºC 18 Innstilling språk Varme av, tid 120 Helning Definere ºC system 50 >> << Radiatorsystem Justering ºC 1 0 Radiatorsystem 2 Nattsenking Svenska av ºC Norsk 5 English Varmepumpe Romstemp senkes ºC -2 CTC SMS Tur senkes ºC -3 Frikjøling Alarm lav romstemp. ºC 5 Solpaneler Smart lav pris ºC 1 Diff termostatfunksjon Nei Smart Deutsch overkap. ºC Suomi 2 Française Pool (G50,G51,B50) Nei >> << Fjernstyring Nøyaktig tur Nei VV hevning Ja Gulvfunksjon Avansertmode Av Gulvfunksjon Innstilling språk temp ºC 25 Service Funksjonstest Def radiatorsystem Alarmlogg Fabrikkinnst Dansk kodetnederlands Čeština Radiatorsystem 1 Ja Hurtigstart Romføler kompressor. Ja Oppdatere Type program, USB Kabel Skriv logg till USB Kontrollere strømfølere Reinstallasjon Eesti Kommunikasjon Polski Slovenščina MB-adresse 1 Overføringshastighet 9600 Paritet Like Stoppbit 1 VP VP VP Service nksjonstest Test elkolbehvis det er installert trådløs romføler, går du ned til rmlogg Nattsenking Romføler: Koble til og trykker Ferie på OK. Markøren går til brikkinnst Elkolbe L1 kodet ordet Av rtigstart 1 2 Koble til, trykk på OK igjen. Systemet venter nå Elkolbe kompressor. L2 Lav pdatere Elkolbe program, L3 USB på Høy at romføleren skal kommunisere med varmepumpen. riv logg till USB Hvis du ønsker mer informasjon, kan du se håndboken ntrollere strømfølere Romtemperatur installasjon for den trådløse romføleren. Radiatorsystem 1 (50) Funksjonstest Radiatorsystem Varmepumpe Def Radiatorsystem 1 Ventiler Elkolbe Radiatorsystem 1 Ja Sol Romføler 1 Ja Diff Type termostatfunksjon Trådløs Pool Handling Tilkoble Status Lagre mine innstillinger Frakoble Signalstyrke Batteri 85% Vil Version du lagre innstillingene x0102 Hente mine instillinger Hente fabrikkinstillinger 3-v Alarmlogg VP Nattsenking Ferie Definere SMS Seneste alarm: Definer Tid HT(b) Varmepumpe LT(b) ØH(K) I(A) Liten brine sirk. 07:20 6/ Varmepumpe Angi om eller hvilken type nivåvakt som er installert i Tidligere alarm: systemet. Feil fasefølge Kompressor 10:30 1/ Tillatt Brinepump Velg på mellom: Auto Kom.feil motorvern Tariff VP 09:01 1/ Från Smart Blokkering Ingen VP Från NC (Normally Closed) NO (Normally Open). Innstillinger kodet Flow/nivåvakt må først defineres i Fjernstyring Les mer i Definer/Fjernstyring/Flow/nivåvakt. Kode Elkolbe Øvre tank Nedre tank Elkjele C 40 Kompressordrift Elkjele tilskudd C 70 Ekspansjonsventil Elkjele XVV C 60 Logg kompressorstopp Elkjele maks kw CTC EcoHeat 400 Forsinking shunt 180 Hovedsikring A 23 Aktivere Ja Signalstyrke Telefon Def nummer Varmepumpe Telefon nummer Hardware Flow/nivåvakt Version 1 Ingen 1 Programversjon 1 9 Inns Frikjøling Felles Test kjøle/varme radiatorsystem Nei Kondenssikret system Nei Romtemperatur frikjøling 25 Shunt1 Smart lav pris ºC Åpne 1 Radpumpe1 På Smart overkap. ºC 2 Shunt2 Av Radpumpe2 Av Diode romføler På Elk Elk Elk Sen Lite Tid Fei Ko

39 Elkolbe L2 Elkolbe L3 Lav Høy Romføler 1 Ja Type Trådløs Handling Tilkoble Status Signalstyrke Batteri 85% Version x0102 Generell Frakoble informasjon Definere SMS (tilbehør) Her angis det om SMS-styring er installert (tilbehør). Alarmlogg VP Aktivere Ja (Ja/Nei) Ved Ja vises menyene nedenfor. Seneste alarm: Tid HT(b) LT(b) ØH(K) I(A) Liten brine sirk. 07:20 6/ Tidligere alarm: Signal Feil fasefølge 10:30 1/ Her vises signalnivået for SMS-mottaket. Kom.feil motorvern 09:01 1/ Telefonnummer 1 Her vises det først aktiverte telefonnummeret. Definere SMS Aktivere Ja Signalstyrke Telefon nummer Telefon nummer Hardware Version 1 1 Programversjon 1 9 Telefonnummer 2 Her vises det andre aktiverte telefonnummeret. Maskinvareversjon Innstillinger kodet Her vises maskinvareversjon i SMS-tilbehøret. Kode Øvre tank Nedre tank Kompressordrift Ekspansjonsventil Logg kompressorstopp Programvareversjon Her vises programvareversjon i SMS-tilbehøret. OBS! Hvis du ønsker mer informasjon om SMSfunksjonen, kan du se håndboken CTC SMS. Inns Frikjøling Felles kjøle/varme Nei Kondenssikret system Nei Romtemperatur frikjøling 25 Smart lav pris ºC 1 Smart overkap. ºC 2 Definer frikjøling (tilbehør) Frikjøling reguleres med turføler 2 (B2), som da innebærer at radiatorsystem 2 og frikjøling ikke kan brukes samtidig. Frikjøling Her angis det om frikjøling er installert. Nei (Nei/Ja) Hvis du ønsker mer informasjon, kan du se håndboken for CTC EcoComfort CTC EcoHeat

40 Generell informasjon Definer solpaneler (tilbehør) Solpaneler Nei/Ja Angi her om solpaneler brukes. Denne funksjonen fungerer bare hvis det er koblet et ekspansjonskort (A3) til produktet.!obs! Hvis ekspansjonskortet (A3) ikke er installert og sol eller pool defineres, vil produktet gi en alarm: Komm. feil expansionskort. Hvis du ønsker mer informasjon, kan du se håndboken for CTC Solar controls / Expansion card. Definer Diff.termostatfunksjon Diff.termostatfunksjon Nei/Ja Angi her om difftermostatfunksjon skal brukes. Difftermostatfunksjonen brukes hvis man vil lade EcoHeat fra en vannmantlet peisovn eller en annen varmekilde. Denne funksjonen kan imidlertid ikke kombineres med samme funksjon i et solvarmesystem. Dette fordi det er samme utganger og følere for begge funksjonene. Under driftsinfo vil informasjonen om difftermostatfunksjonen vises. Definer pool (tilbehør) Angi her om pool brukes. Denne funksjonen fungerer bare hvis det er koblet et ekspansjonskort (A3) til produktet. Hvis du ønsker mer informasjon, kan du se håndboken for CTC Solar controls / Expansion card. 40 CTC EcoHeat 400

41 Generell informasjon Definer fjernstyring 1. Definer fjernstyring Fjernstyringen i CTCs produkter gir en rekke muligheter for ekstern påvirkning av oppvarmingen. Funksjonen fi nnes i CTC EcoHeat, CTC GSi 12, CTC EcoZenith i 250, CTC EcoZenith i550 PRO, CTC EcoLogic Pro / Family. Dette avsnittet beskriver fjernstyringen, men alle funksjonene er ikke med i alle produktene. Det er 4 programmerbare innganger som kan aktivere følgende funksjoner: Tariff varmepumpe Tariff elkolbe Nattsenking Rundstyring Ekstra varmtvann Flow/nivåvakt Varme av Vs1 Varme av Vs2 Varme av Vs3* Varme av Vs4* Smart A Smart B Plintene inngangene På relékortet (A2) er det 2 innganger 230V og 2 lavspenningsporter som kan programmeres. Betegnelse Plintnavn Tilkoblingstype K22 A14 & A V K23 A24 & A V K24 K25 G33 & G34 G73 & G74 Åpen plint = ingen ekstern påvirkning. (Normal NO). Lukket plint = aktivert funksjon eksternt. Lavspenning Lavspenning Eksempel: Nattsenking aktiveres på plint K24. Åpen plint K24 = normal varme Lukket plint K24 = Temperatursenking iht. nattsenking Funksjonen aktiveres når polene på kretskortet, posisjon G33 og G34, kortsluttes. *Antallet varmesystemer varierer mellom ulike produkter. Maksimalt antall er 4 varmesystemer. OBS! Enertech AB står IKKE ansvarlig for at det fi nnes nødvendig varme i tilfeller der fjernstyringen har blokkert varmen over lengre tid. CTC EcoHeat

42 Generell informasjon 1.1 Fremgangsmåte Fremgangsmåte fjernstyring fjernstyring Tildel inngang Først tildeles en inngang til den eller de funksjonene som skal fjernstyres. Dette gjøres i "Definer fjernstyring". Eksempel I eksempelet bestemmes det manuelt om varmen skal være på eller av i Varmesystem 1 (VS1) Først tildeles "Varme fra VS1" inngang K24 Definer fjernstyring Tariff varmepumpe Tariff elkolbe Nattsenking Rundstyring Ekstra varmtvann Flow/nivåvakt Varme, ekst. modus VS 1 Varme, ekst. modus VS 2 *Varme, ekst. modus VS 3 *Varme, ekst. modus VS 4 Smart A Smart B K24 Eksempel der "Varme, ekst. modus VS1" er tildelt plint "K24" for fjernstyring *Antallet varmesystemer varierer mellom ulike produkter. Maksimalt antall er 4 varmesystemer. OBS! Enertech AB står IKKE ansvarlig for at det fi nnes nødvendig varme i tilfeller der fjernstyringen har blokkert varmen over lengre tid. 42 CTC EcoHeat 400

43 Generell informasjon Aktiver/velg funksjon. Når en inngang er tildelt, skal funksjonen aktiveres eller stilles inn i innstillingsmenyen. I eksempelet med fjernstyrt "Varme, ekst. modus" ble K24 tildelt. Deretter angis hva som er normal modus (pil 1). Normalmodusene som er valgt, er på: Varme, modus (På) Når dette er gjort, gjelder det å programmere hva som skal skje ved Fjernstyring/varme, ekstern modus VS1 (lukket inngang, pil 2). Pil 2 viser valget "Av". I dette eksempelet er varmen alltid på. (Normalmodus) Radiatorpumpen mottar kontinuerlig strøm, shunten arbeider for å holde "børverdien". Men når K24 lukkes, stopper radiatorpumpen og shunten stenger. Varmen forblir avslått til man velger å starte oppvarmingen ved at K24 blir åpen. 1 2 Varmesystem 1 Maks. turtemp. ºC 55 Min. turtemp. ºC Av Varme, modus På Varme, ekst. modus Av Varme av, ute ºC 18 Varme av, tid 120 Helning ºC 50 Justering ºC 0 Nattsenking av ºC 0 Turtemperatur/romtemp. senkes -3 / -3* Alarm romtemp. ºC 5 Radiatorpumpe hastighet 100* Smart lavpris ºC 1 Smart overkap. ºC 2 Nøyaktig turtemp. Nei* VV-økning Ja* Gulvfunksjonsmodus Av/1/2/3 Gulvfunksjon temp. ºC 25 Eksempel der "Varme modus" normalt er i oppvarmingssesong "På", men når plint K24 lukkes, aktiveres "Av" og varmen slås av. K24 Åpen plint = På (i dette eksempelet) K24 Lukket plint = Av (i dette eksempelet) *Individuell funksjon. Denne funksjonen fi nnes ikke i alle produkter OBS! Enertech AB står IKKE ansvarlig for at det fi nnes nødvendig varme i tilfeller der fjernstyringen har blokkert varmen over lengre tid. CTC EcoHeat

44 Generell informasjon Funksjonene i fjernstyring. Tariff vp Når strømleverandører bruker differensierte priser, kan man sperre varmepumpen når strømprisen er høy. OBS! Hvis både varmepumpe og elkolbe sperres, kan huset være uten varme i lang tid. Derfor bør man bare sperre elkolbe med tariff. Tariff el* Når strømleverandører bruker differensierte priser, kan man sperre elkolben(e) når strømprisen er høy. OBS! Ved kombinasjon med luftvarmepumpe kan huset bli uten varme i lang tid. Nattsenking Nattsenking innebærer at man senker temperaturen inne i planlagte perioder, for eksempel om natten eller når man er på arbeid. Rundstyring Bortkobling av kompressor og elkolbe i en bestemt tid som fastsettes av strømleverandør (spesielt utstyr). Rundstyring er et utstyr som strømleverandøren kan montere slik at de kan koble fra strømkrevende utstyr i kortere perioder. Kompressor og eleffekt sperres når rundstyring er aktiv. Ekstra varmtvann Her velger du om du vil aktivere funksjonen Ekstra varmtvann. Når funksjonen aktiveres (ved at antall timer stilles inn), begynner varmepumpen å produsere ekstra varmtvann omgående. Man har også mulighet til å planlegge varmtvannsproduksjon til bestemte tider gjennom funksjonen Uke program, noe som anbefales. Temperaturen fastsettes også av hvordan innstillingen er gjort i menyen Avansert/Innstillinger/Øvre tank/ekstra VV stopptemp. ºC eller Avansert/Innstillinger/VV-tank/Ekstra VV stopptemp. ºC. OBS! Enertech AB står IKKE ansvarlig for at det fi nnes nødvendig varme i tilfeller der fjernstyringen har blokkert varmen over lengre tid. 44 CTC EcoHeat 400

45 Generell informasjon Flow/nivåvakt I enkelte tilfeller kreves en ekstra beskyttelse av tettheten på kuldebærersiden på grunn av lokale forutsetninger eller bestemmelser. Det er for eksempel et krav i enkelte kommuner der installasjonen skjer innenfor et drikkevannsområde. Trykk-/nivåvakten defi neres i menyen Avansert/ Defi ner system/def. varmepumpe. Ved lekkasje stoppes kompressoren og brinepumpen, med påfølgende Flow/nivåvakt-alarm i displayet. Varme, ekst. modus VS1 Varme, ekst. modus VS2 Varme, ekst. modus VS3* Varme, ekst. modus VS4* Med fjernstyrt Varme, ekst. modus velger du På hvis varmen skal være på, eller Av hvis varmen skal være av. Du kan også velge Auto. Les mer i avsnittet Husets varmekurve Smart A Smart B Med Smartgrid kan du styre eksternt om oppvarmingen skal regnes som normalpris, lavpris eller overkapasitet. Du kan også blokkere/sperre varmepumpens elkolbe som Rundstyring. *Antallet varmesystemer varierer fra produkt til produkt. Maksimalt antall varmesystemer er 4 stk. OBS! Enertech AB står IKKE ansvarlig for at det fi nnes nødvendig varme i tilfeller der fjernstyringen har blokkert varmen over lengre tid. CTC EcoHeat

46 Generell informasjon 1.2 Smart Grid Smartgrid Den smarte funksjonen Smartgrid velger ulik oppvarming ut fra strømprisen ved hjelp av tilbehør fra strømleverandøren. Smartgrid går ut fra om strømprisen regnes som Normalpris Lavpris Overkapasitet Blokkering Romtemperatur, pooltemperatur og varmtvannstemperatur osv. gis ulike oppvarmingstemperaturer avhengig av strømprisen. Fremgangsmåte: Først tildeles Smart A og Smart B en egen inngang i menyen Avansert/Defi ner/defi ner fjernstyring. Deretter skjer det en påvirkning ut fra plintenes lukking og innstilling for de ulike funksjonene. Normalpris: (Smart A: Åpen, Smart B: Åpen). Ingen påvirkning på systemet. Lavprismodus: (Smart A: Åpen, Smart B: Lukket). Overkapasitetsmodus: ( Smart A : Lukket, Smart B : Lukket ). Blokkeringsmodus: ( Smart A : Lukket, Smart B : Åpen ) Definer fjernstyring Tariff varmepumpe Tariff elkolbe Nattsenking Rundstyring Ekstra varmtvann Flow/nivåvakt Varme av Vs1 Varme av Vs2 Varme av Vs3 *Varme av Vs4 Smart A Smart B K24 K25 Eksempel der Smart A er tildelt lavspenningsinngang K24 og Smart B er tildelt lavspenningsinngang K25 OBS! Enertech AB står IKKE ansvarlig for at det fi nnes nødvendig varme i tilfeller der fjernstyringen har blokkert varmen over lengre tid. 46 CTC EcoHeat 400

47 Generell informasjon I hver funksjon som kan påvirkes, kan du velge temperaturendring for lavprismodus og overkapasitetsmodus. Fabrikkinnstilt lavpris 1 ºC økning * av temperatur. Fabrikkinnstilt overkapasitet 2 ºC økning * av temperatur. Smart lavpris ºC 1 (Av, 1-5*) Smart overkap. ºC 2 (Av, 1-5*) *Øvre og nedre tank har innstillingsområde 1-30 Det som kan påvirkes, er: Romtemperatur i varmesystem 1-4 ** Turtemperatur i varmesystem 1-4 ** Øvre tank *** Nedre tank *** Pool Frikjøling Kommentar frikjøling Ved aktiv frikjøling = børverdi er ikke oppnådd. F.eks (25.0) I disse tilfellene aktiveres Smartgrid Normalmodus for varmesystemet. (Smart lavpris eller smart overkapasitet aktiveres ikke). Dette er for å unngå konfl ikt mellom varme og kjøling. Hvis det er standard med 2 ºC forskjell mellom varme og kjøling, vil man f.eks. ikke at man varmer og kjøler samtidig. * Ved frikjøling senkes børverdien på rom frikjøling. ** Antall varmesystemer varierer fra produkt til produkt. Maksimalt antall varmesystemer er 4 stk. *** Gjelder IKKE CTC EcoLogic PRO/Family OBS! Enertech AB står IKKE ansvarlig for at det fi nnes nødvendig varme i tilfeller der fjernstyringen har blokkert varmen over lengre tid. CTC EcoHeat

48 Generell informasjon Lavprismodus: (A: Åpen, B: Lukket) Med romføler: Romtemp. (børverdi) økes med 1 ºC (Fabrikkverdi, Smart lavpris ºC) Uten romføler: Turtemperatur (børverdi) økes med 1 ºC (Fabrikkverdi, Smart lavpris ºC) Øvre tank: Børverdi økes med 10 ºC (Fabrikkverdi, Smart lavpris ºC) Nedre tank: Børverdi økes med 10 ºC (Fabrikkverdi, Smart lavpris ºC) Pool: Pooltemp. økes 1 ºC 1 ºC (Fabrikkverdi, Smart lavpris ºC) Varmtvann settes til temperatur iht. Varmtvann komfort Frikjøling. Romtemperatur senkes med 1 ºC (Fabrikkverdi, Smart lavpris ºC) (EcoZenith 550; Varmesystem 2 berøres ikke) Blokkeringsmodus: (A: Lukket, B: Åpen) Varmepumpe og elkolbe kan blokkeres iht. innstillinger i varmepumpe og elkolbe Smart blokkering vp Nei (Ja/Nei) Blokkerer varmepumpe Avansert/Innstillinger/Varmepumpe Smart blokkering elkolbe Nei (Ja/Nei) Blokkerer elkolbe Avansert/Innstillinger/Elkolbe Smart blokkering shunt Nei (Ja/Nei) Blokkerer bivalent shunt slik at den ikke går forbi 50 %. Hvis shuntventilen har passert 50 % når blokkering starter, forblir shunten i øvre tank. Hvis behovet avtar og shuntventilen stenger, må den ikke åpne mer enn 50 %. OBS! Enertech AB står IKKE ansvarlig for at det fi nnes nødvendig varme i tilfeller der fjernstyringen har blokkert varmen over lengre tid. 48 CTC EcoHeat 400

49 Generell informasjon Overkapasitetsmodus: (A: Lukket, B: Lukket) Med romføler: Romtemp. (børverdi) økes med 2 ºC (Fabrikkverdi, Smart overkap. ºC) Uten romføler: Turtemperatur (børverdi) økes med 2 ºC (Fabrikkverdi, Smart overkap. ºC) Øvre tank: Varmepumpe Varmepumpe arbeider kun i nedre tank. Øvre tank: Elkolbe Børverdi er "Min. temp ºC + økning med 10 ºC (Fabrikkverdi, Smart overkap. ºC) Nedre tank: Varmepumpe Varmepumpe arbeider kun i nedre tank. Beregnet børverdi øker med 10 ºC (Fabrikkverdi, Smart overkap. ºC) Pool: Pooltemp. økes 2ºC (Fabrikkverdi, Smart overkap. ºC) Varmtvann settes til temperatur iht. Elkjele XVV ºC Frikjøling. Romtemperatur senkes med 2 ºC (Fabrikkverdi, Smart overkap. ºC) (EcoZenith 550; Varmesystem 2 berøres ikke) OBS! Enertech AB står IKKE ansvarlig for at det fi nnes nødvendig varme i tilfeller der fjernstyringen har blokkert varmen over lengre tid. CTC EcoHeat

50 fo varmesystem Radiatorsystem 1 Varme modus Auto Radiatorsystem 2 Varme modus, ekstern omi Française Dansk Norsk Varmepumpe Varme av, ute ºC 18 Generell informasjon Varme CTC SMS av, tid 120 Helning Frikjøling ºC 50 nnstillinger >> Solpaneler << atorsystem Diff termostatfunksjon Nei Justering ºC 0 atorsystem 2 Nattsenking Pool (G50,G51,B50) av ºC Nei 5 epumpe Romstemp Fjernstyringsenkes ºC -2 be Tur senkes ºC -3 tank Romtemperatur Alarm Kommunikasjon lav romstemp. ºC 5 munikasjon Smart lav pris ºC 1 aneler Service Rom1 Tur1 Retur Rom2 Tur2 Smart MB-adresse Service overkap. ºC 1 2 rmostatfunksion Radiatorsystem 1 >> Overføringshastighet << 9600 Nøyaktig Paritet tur Like Nei e mine innstillinger VV Funksjonstest Stoppbit hevning 1 Ja e mine innstillinger Gulvfunksjon Alarmlogg mode Av e fabrikkinnstillinger Gulvfunksjon Fabrikkinnst kodet temp ºC 25 Hurtigstart kompressor. Oppdatere program, USB Definere system! Skriv Def logg radiatorsystem till USB OBS! Denne menyen er kun for Kontrollere strømfølere Nattsenking Ferie atorsystem 1 installatøren. Reinstallasjon Radiatorsystem 1 Ja atorsystem Romføler Ja epumpe Type Kabel SMS ling aneler Romtemperatur Lagre mine innstillinger ermostatfunksjon Nei (G50,G51,B50) Nei Vil du lagre innstillingene styring Radiatorsystem 1 (50) Hente mine instillinger Hente fabrikkinstillinger Service sjonstest logg ikkinnst kodet igstart kompressor. datere program, USB logg till USB trollere strømfølere stallasjon Funksjonstest I denne menyen kan installatøren teste tilkobling og funksjon av separate komponenter i varmesystemet. Når Nattsenking denne menyen aktiveres, stopper Ferie alle styringsfunksjoner; den eneste beskyttelsen mot driftsfeil er trykkfølerne og elkolbens overopphetingsbeskyttelse. Når du går ut av menyen, går varmepumpen tilbake til normal drift. Varmepumpe Systemet går tilbake til normal drift etter 10 minutters Tillatt inaktivitet. Kompressor Brinepump på Auto Tariff VP Smart Blokkering Når funksjonstest VP starter, Frånstopper all automatikk, og testen kan utføres. Funksjonstest Radiatorsystem Varmepumpe Ventiler Elkolbe Sol Diff termostatfunksjon Pool! Når Def Varmepumpe Flow/nivåvakt Ingen du går ut av menyen, går varmepumpen tilbake til startsiden. VP VP VP 3-v Elk Elk Elk Test radiatorsystem Elkolbe Hvis det er installert to radiatorsystemer, vises begge her. Elkjele C 40 Elkjele tilskudd C 70 Elkjele XVV C 60 Elkjele maks Shunt kw 4.6 Forsinking shunt 180 Hovedsikring Åpne A og stenger 23shunten. Matespenning 3x230V Tariff EL Av Radpumpe Smart blokkering el Av Smart blokkering Starter shunt og stopper Av radiatorpumpen. Diode romføler Her kan monteringen av romfølerens alarmfunksjon kontrolleres. Ved aktivering lyser den røde dioden på Tank øvre romføleren med fast lys. Stopp temp VP C 60 Start/stopp diff øvre C 5 Maks tid øvre tank 20 Maks tid nedre tank 40 Tid nedre etter VV 1 Smart lav pris ºC 10 Smart overkap. ºC 10 Test radiatorsystem Shunt1 Radpumpe1 Shunt2 Radpumpe2 Diode romføler Diff termostatfunksjon Ladestart diff ºC 7 Ladestopp diff ºC 3 Ladetemperatur ºC 60 Åpne På Av Av På Se Lit Tid Fe Ko Ko Øv Ne Ko Ek Lo 50 CTC EcoHeat 400

51 Generell informasjon Test varmepumpe Kommunikasjon Funksjonstest av varmepumpe. MB-adresse 1 Overføringshastighet VP kompr Paritet På/Av kompressor. LikeFunksjonstest av kompressor skjer Stoppbit 1 her. Brinepumpen og ladepumpen er også i drift for at Kommunikasjon Kommunikasjon kompressoren ikke skal løse ut på trykkvaktene. MB-adresse VP brinep. Overføringshastighet MB-adresse Paritet Overføringshastighet 9600 På/Av brinepumpe. Like Stoppbit Paritet Like Stoppbit 1 VP ladep På/Av ladepumpe. Funksjonstest % Lagre mine innstillinger Vil du lagre innstillingene Hente mine instillinger Hente fabrikkinstillinger Ventiler Lagre mine innstillinger Lagre Funksjonstest mine innstillinger av sirkulasjonsstyring. Test av sirkulasjon opp eller ned (øvre eller nedre del av tanken). Vil du lagre innstillingene Hente Vil du lagre mine innstillingene instillinger Hente Hente fabrikkinstillinger mine instillinger Hente fabrikkinstillinger Test varmepumpe VP kompr Av VP brinep Av VP ladep 0 Test varmepumpe Test varmepumpe VP kompr Av VP VP brinep kompr Av Av VP VP ladep brinep Av VP ladep 0 Test ventiler 3-ventil Ned Test ventiler Test ventiler 3-ventil Ned 3-ventil Ned Def Varmepumpe Test elkolbe Flow/nivåvakt Ingen Elkolbe L1 Elkolbe L2 Elkolbe L3 Av Lav Høy Def Elkolbe Varmepumpe Def Varmepumpe Her testes elkolbens ulike faser, L1, L2 og L3. Flow/nivåvakt Ingen Flow/nivåvakt Ingen Posisjonene er Av / Lav / Høy / Lav+Høy Test elkolbe Test elkolbe Elkolbe L1 Elkolbe Elkolbe L2 L1 Elkolbe Elkolbe L3 L2 Elkolbe L3 Av Lav Av Høy Lav Høy Test radiatorsystem Alarmlogg VP Shunt1 Åpne Radpumpe1 På Shunt2 Test Sol Av Radpumpe2 Av Diode romføler Denne funksjonen Påfungerer bare hvis det er koblet et Test radiatorsystem Test ekspansjonskort radiatorsystem(a3) til produktet, se håndboken for CTC Solar controls / Expansion card. Shunt1 Åpne Radpumpe1 Shunt1 Åpne På Shunt2 Radpumpe1 Test difftermostatfunksjon Av På Radpumpe2 Shunt2 Av Av Diode Radpumpe2 romføler Pumpe overladet. På Av (G46) (På/Av) Diode romføler På Funksjonstest av ladepumpe. Diff termostatfunksjon Test pool Ladestart diff ºC 7 Ladestopp diff ºC 3 Denne funksjonen fungerer bare hvis det er koblet et Ladetemperatur ºC 60 ekspansjonskort (A3) til produktet, se håndboken for CTC Solar controls / Expansion card. Diff termostatfunksjon Diff termostatfunksjon Ladestart diff ºC Ladestart Ladestopp diff diff ºC ºC 7 Ladetemperatur Ladestopp diff ºC ºC 3 60 Ladetemperatur ºC 60 Seneste alarm: Tid HT(b) LT(b) ØH(K) I(A) Liten brine sirk. 07:20 6/ Tidligere alarm: Feil fasefølge 10:30 1/ Kom.feil Alarmlogg motorvern VP09:01 1/ Alarmlogg VP Seneste alarm: Tid HT(b) LT(b) ØH(K) I(A) Seneste alarm: Tid HT(b) LT(b) ØH(K) I(A) Liten brine sirk. 07:20 6/ Liten brine sirk. 07:20 6/ Tidligere alarm: Tidligere alarm: Feil fasefølge 10:30 1/ Feil fasefølge 10:30 1/ Kom.feil motorvern 09:01 1/ Kom.feil motorvern 09:01 1/ Innstillinger kodet Kode Øvre tank Nedre tank Kompressordrift Ekspansjonsventil Logg kompressorstopp Innstillinger kodet Innstillinger kodet Kode Øvre Kode tank Nedre Øvre tank tank Kompressordrift Nedre tank Ekspansjonsventil Kompressordrift Logg Ekspansjonsventil kompressorstopp Logg kompressorstopp CTC EcoHeat

52 Elkolbe L3 Høy Generell informasjon Def Varmepumpe Alarmlogg VP Test radiatorsystem Flow/nivåvakt Her kan man lese informasjon Ingen om de siste alarmene. Shunt1 Den siste alarmen Åpne vises øverst, og de fire siste alarmene Radpumpe1 vises under Tidligere På alarm. Shunt2 Av Radpumpe2 Av En alarm som kommer tilbake innen en time, ignoreres Diode romføler På for ikke å fylle loggen. Hvis alle alarmer er like, kan det tyde på en intermitterende feil, f.eks. en dårlig kontakt. Test elkolbe Elkolbe Alarmlogg L1 VP Av Elkolbe L2 Lav Elkolbe Seneste L3 alarm: Tid Høy HT(b) LT(b) ØH(K) I(A) Liten brine sirk. 07:20 6/ Tidligere alarm: Feil fasefølge 10:30 1/ Kom.feil motorvern 09:01 1/ Test radiatorsystem Alarmlogg VP Diff termostatfunksjon Shunt1 Åpne Seneste Innstillinger alarm: kodet Tid HT(b) LT(b) ØH(K) I(A) Ladestart Radpumpe1 diff ºC 7På Liten Kode brine sirk. 07: / Ladestopp Shunt2 diff ºC 3Av Tidligere Øvre tank alarm: Ladetemperatur Radpumpe2 Fabrikkinnst ºC 60Av kodet Nedre tank Diode romføler På Feil fasefølge 10:30 1/ Kompressordrift! Kom.feil Ekspansjonsventil motorvern 09:01 1/ OBS! Innlogging i Fabrikkinnst. kodet må kun Logg foretas kompressorstopp av autorisert servicetekniker. Det kan oppstå alvorlige driftsavbrudd og feil på produktet hvis det endres verdier uten tillatelse. Vær klar over at garantivilkårene ikke gjelder i slike tilfeller. Diff termostatfunksjon Denne menyen ment for produsentens drifts- og alarmgrenser. Det må angis en 4-sifret kode for å kunne Ladestart diff ºC 7 Ladestopp endre diff ºC disse grensene. 3 Man kan imidlertid se hva som Ladetemperatur ºC 60 inngår i menyen uten å angi kode. Innstillinger kodet Kode Øvre tank Nedre tank Kompressordrift Ekspansjonsventil Logg kompressorstopp 52 CTC EcoHeat 400

53 Generell informasjon Hurtigstart kompressor Ved oppstart av produktet utsettes kompressorstarten med 10 minutter. Denne funksjonen fremskynder dette forløpet. Oppdatere program, USB Kun for servicetekniker. Her kan man oppdatere programvaren i displayet (A1) via USB. Programoppdateringen er klar når startsiden vises. Skriv logg til USB Kun for servicetekniker. Her kan man lagre loggede verdier til et USB-minne. Kontrollere strømfølere Skal brukes til å identifisere hvilken strømføler som er koblet til for de ulike fasene. Alle tre fasene (L1,L2 og L3) skal vises i aktuelle driftsinfo når EcoHeat 400 har identifisert strømtrafoenes ulike faser. I denne modusen er det viktig å ha slått av alle større strømforbrukere i huset, og sørg også for at reservetermostaten er slått av. Reinstallasjon Denne kommandoen starter installasjonssekvensen på nytt. Se kapittelet Igangsetting.! OBS!! OBS! Spenningen til produktet må ikke under noen omstendighet brytes under oppdateringen. Bryt strømmen, og start alltid om produktet etter programoppdatering! Det kan ta flere minutter før displayet (A1) har kommunisert ferdig etter omstart. CTC EcoHeat

54 Generell informasjon 6. Drift og vedlikehold Når installatøren har installert den nye varmepumpen, skal dere sammen kontrollere at anlegget er i fullgod stand. La installatøren vise deg arbeidsbrytere, reguleringsanordninger og sikringer slik at du vet hvordan anlegget fungerer og skal vedlikeholdes. Luft radiatorene etter ca. tre dagers drift, og fyll på mer vann ved behov. Sikkerhetsventil for kjele og radiatorsystem Kontroller ca. fire ganger i året at ventilen fungerer ved å vri opp ventilen manuelt. Kontroller at det kommer vann ut av avløpsrøret. Shuntventil Shuntventilen manøvreres automatisk fra styringssystemet slik at riktig temperatur, uavhengig av årstid, når radiatorene. Ved feil kan du imidlertid selv påvirke ventilen ved å dra ut rattet på motoren og dreie medurs for å redusere temperaturen eller mot klokken for å øke temperaturen. øke redusere Avtapping Varmepumpen skal være strømløs ved avtapping. Avtappingsventilen sitter helt nede til venstre sett forfra, bak fronten på varmepumpen. Ved nedtapping av hele systemet skal shuntventilen stå helt åpen, dvs. vridd helt over mot klokken. Det må tilføres luft ved lukket system. Driftsopphold Varmepumpen slås av med arbeidsbryteren. Hvis vannet kan fryse, skal alt vannet tappes ut av kjelen og radiatorsystemet. Varmtvannssløyfen, som inneholder ca. fem liter, tømmes ved å føre en slange helt ned i kaldtvannstilkoblingen og deretter tappe ved hjelp av hevertprinsippet.! Glem ikke å tilbakestille shunten til automatisk posisjon. Push the knob back 54 CTC EcoHeat 400

55 Generell informasjon 7. Feilsøking/utbedringer EcoHeat er konstruert for å gi pålitelig drift, høy komfort og lang levetid. Her får du ulike tips som kan være til hjelp og veiledning ved eventuelle driftsforstyrrelser. Hvis det oppstår feil, må du alltid kontakte installatøren som utførte installasjonen. Hvis denne i sin tur bedømmer at det dreier seg om en material- eller fabrikasjonsfeil, tar installatøren kontakt med oss for kontroll og oppretting av skaden. Angi alltid produktets produksjonsnummer. Varmtvann Mange vil utnytte varmepumpens lave driftskostnader maksimalt. Styringssystemet har tre komfortnivåer for varmtvann. Vi anbefaler å starte med det laveste nivået og øke til neste nivå hvis varmtvannet er utilstrekkelig. Vi anbefaler også å kjøre planlagt varmtvannsmønster. Kontroller at en dårlig blandeventil ved varmepumpen eller et dusjblandebatteri ikke påvirker varmtvannstemperaturen. Varmesystemet Romføleren, som alltid bør installeres, sørger hele tiden for riktig og jevn temperatur i rommet. For at den skal kunne gi riktige signaler til styringen, skal radiatortermostatene alltid være helt åpne i rommet der romføleren er plassert. Et velfungerende varmesystem er av stor betydning for drift med varmepumpe og påvirker energibesparelsen. Juster alltid inn systemet med alle radiatortermostater helt åpne. Etter noen dager kan termostatene reguleres individuelt i de øvrige rommene. Hvis du ikke får stilt inn romtemperaturen, må du kontrollere: At radiatorsystemet er riktig justert og fungerer som det skal. At radiatortermostater er åpne og at radiatorene er jevnvarme. Kjenn på hele overflaten til radiatoren. Luft radiatorene. Varmepumpens energieffektive drift krever at radiatorsystemet fungerer godt om du skal få en god besparelse. At varmepumpen er i drift og at det ikke vises feilmeldinger. At det er installert tilstrekkelig eleffekt. Øk eventuelt. Kontroller også at eleffekten ikke er begrenset grunnet for høyt strømuttak i huset (belastningsvakt). At produktet ikke er stilt inn på Maks tillatt turtemperatur med for lav verdi. At det er valgt tilstrekkelig høy verdi på Turtemperatur ved -15 C utetemperatur. Øk ved behov. Mer om dette og varmekurver finner du i kapittelet Husets varmekurve. Kontroller imidlertid alltid først de øvrige punktene. At temperatursenkingen ikke er feil innstilt. Se Innstillinger/ Radiatorsystem. At shunten ikke står i manuell posisjon. Hvis varmen ikke er jevn, må du kontrollere: At romfølerens plassering er representativ for huset. At radiatortermostater ikke forstyrrer romføleren. At andre varmekilder/kuldekilder ikke forstyrrer romføleren. At shunten ikke står i manuell posisjon.! Unngå å tappe varmtvann med høyeste hastighet. Hvis du heller tapper i et bad litt saktere, får du en høyere temperatur på vannet.! Unngå å plassere romføleren i nærheten av trappehus på grunn av den ujevne luftsirkulasjonen.! Hvis du ikke har radiatortermostater i etasjen over, må du kanskje montere dette. CTC EcoHeat

56 Generell informasjon Belastningsvakt EcoHeat har en innebygd belastningsvakt. Hvis anlegget installeres med strømføler, overvåkes det kontinuerlig at husets hovedsikringer ikke overbelastes. Hvis det skulle skje, kobles eltrinn bort fra EcoHeat. Ved stort varmebehov og i kombinasjon med f.eks. enfaset motorvarmer, komfyr, vaskemaskin eller tørketrommel, kan varmepumpen være begrenset. Det kan innebære at verken temperaturen på varmen eller varmtvannet blir tilstrekkelig. Hvis varmepumpen er begrenset, vises dette i klartekst i tegnruten som Høyt eluttak, redusert effekt el (X A). Kontroller med elinstallatøren om sikringsstørrelsen er riktig og om de tre fasene i huset er jevnt belastet. Fjell-/jordsløyfen Det kan oppstå feil på kjøledelen hvis ikke fjell-/jordsløyfen installeres riktig, hvis den er utilstrekkelig luftet, har for lite frostvæske eller er utilstrekkelig dimensjonert. Dårlig eller utilstrekkelig sirkulasjon kan gjøre at varmepumpen varsler om Lav fordamping. Hvis temperaturforskjellen mellom inngående og utgående temperatur er for stor, avgir produktet alarm og Liten brine sirk. vises i tegnruten. Trolig årsak er at det er igjen luft i brinekretsen. Luft ordentlig i enkelte tilfeller i opptil et døgn. Kontroller også filteret til fjell-/ jordsløyfen, se også Tilkobling av kuldebærersystem. Kontroller: At brinepumpens (den høyre pumpen) hastighetsinnstilling ikke er stilt inn for lavt. Prøv å øke. Tilbakestill alarmen for Lav fordamping, i displayet (A1). La en fagmann undersøke og rette opp feilen ved gjentatte driftsforstyrrelser. Hvis teksten Lav brine temp. vises i tegnruten, kan fjell-/jordsløyfen være underdimensjonert, eller det er feil på føleren. Kontroller temperaturen på brinekretsen i menyen Aktuell driftsinfo. Hvis innkommende temperatur er under -5 C ved drift, må du la en fagmann undersøke brinekretsen. Luftproblem Hvis du hører skvalpelyder fra varmepumpen, må du kontrollere at den er godt luftet. Fyll ved behov på mer vann slik at du oppnår riktig trykk. Hvis fenomenet gjentar seg, må du la en fagmann finne ut av årsaken. Ulyd ved avstenging av tappevann Noen ganger kan det komme ulyder fra husets rørsystem og EcoHeat på grunn av trykkstøtene som oppstår når sirkulasjonen brytes raskt. Det er ingen feil på produktet, men fenomenet kan oppstå når det brukes ettgreps blandebatteri av eldre modell; nyere modeller har ofte mykstenging. Ved ulyder fra oppvaskmaskiner og vaskemaskiner kan dette rettes opp med en trykkstøtdemper. En trykkstøtdemper kan også være et alternativ til mykstengende tappevannskraner.! Glem ikke at også radiatorene må luftes. 56 CTC EcoHeat 400

57 Generell informasjon Motorvern EcoHeat overvåker hele tiden kompressorens driftsstrøm, produktet varsler om kompressoren trekker unormalt mye strøm. Ved feil vises teksten Motorvern høy strøm i tegnruten. Årsaken til feilen kan være følgende: Fasebortfall eller nettforstyrrelse. Kontroller sikringene, som er den vanligste årsaken. Kompressor overbelastet. Tilkall servicemontør. Kompressor defekt. Tilkall servicemontør. For dårlig sirkulasjon mellom kjølekrets og kjel. Kontroller varmebærerpumpen (venstre pumpe). Unormalt høy temperatur på brinekretsen. Tilkall servicemontør. 7.1 Informasjonstekster I displayet (A1) vises det informasjonstekster om ulike driftsmodi Startforsinkelse Startforsinkelse Kompressoren får ikke starte for raskt når den har stoppet. Normal startforsinkelse er minst 10 minutter. Varme av radiator sys Viser at produktet er i Sommerdrift, intet varmebehov bortsett fra varmtvann. Rundstyring Viser at rundstyring er aktiv. Rundstyring er et utstyr som strømleverandøren kan montere slik at de kan koble fra strømkrevende utstyr i kortere perioder. Kompressor og eleffekt sperres når rundstyring er aktiv. Høyt eluttak, redusert el (xa) Husets hovedsikringer overbelastes f.eks. fordi flere effektkrevende apparater brukes samtidig. Produktet reduserer elkolbenes strømeffekt med tiden. Tariff, VP av Viser at tariff har slått av varmepumpen. Tariff, el av Viser at tariff har slått av elkolbene. Kompressor sperret Kompressoren er valgt å være avslått, f.eks. før det utføres boring eller graving for kollektorsløyfer. Produktet leveres med avslått kompressor. Valget skjer i menyen Avansert/Innstillinger/Varmepumpe. Varme, ekst. modus VS 1 Fjernstyringen påvirker om varmen skal være på eller av. Hvis varmen er slått av, vises også informasjonen Varme fra varmesystem 1/2/3 Smart: lavpris/overkap./blokkering Produktet påvirkes utenfra av Smart Grid. Se også Definer system / Fjernstyring /Smart Grid..: CTC EcoHeat

58 Generell informasjon 7.2 Alarmtekster Alarm: Feil fasefølge kompressor Reset alarm Ved feil på f.eks. en føler, avgis det en alarm. I displayet (A1) vises det en tekst med informasjon om feilen. Du tilbakestiller alarmen ved å trykke på Tilbakestill alarm i displayet. Hvis det har oppstått flere alarmer, vises disse etter hverandre. Du kan ikke tilbakestille en gjenværende feil uten først å ha rettet den opp. Noen alarmer tilbakestilles automatisk hvis feilen opphører. Alarmtekst Feil fasefølge kompressor Alarmføler Motorvern kompressor Pressostat høytrykk Lav brinetemp Høy brinetemp Liten brinesirk. Beskrivelse Kompressormotoren i produktet må gå i riktig retning. Produktet kontrollerer at fasene er riktig tilkoblet, hvis ikke utløses en alarm. Da må to av fasene til produktet skiftes om. Spenningen til anlegget må brytes for å rette opp denne feilen. Feilen opptrer som regel kun under installasjon. Ved defekt, ikke tilkoblet eller kortsluttet føler samt om verdien er utenfor følerens område, vises det en alarm. Hvis det er en føler som er viktig for systemets drift, stoppes kompressoren. Da må tilbakestilling skje manuelt etter reparasjon. For disse følerne tilbakestilles alarmen automatisk etter reparasjon. Føler øvre tank (B5), Føler nedre tank (B6), Føler tur 1 (B1), Føler tur 2 (B2), Føler ute (B15), Føler rom 1 (B11), Føler rom 2 (B12), Føler brine ut, Føler brine inn, Føler VP inn, Føler VP ut, Føler hetgass, Føler sugegass, Føler høytrykk, Føler lavtrykk. Høy/lav strøm er registrert til kompressoren. Trykk på Reset og kontroller om alarmen kommer tilbake. Ved tilbakevendende feil må du kontakte installatøren. Kuldemediesystemets høytrykksvakt er utløst. Trykk på Reset og kontroller om alarmen kommer tilbake. Ved tilbakevendende feil må du kontakte installatøren. Innkommende temperatur på kuldebærer (brine) fra borehull/jordsløyfe er for lav. Trykk på tilbakestill og kontroller om alarmen kommer igjen. Ved tilbakevendende feil ta kontakt med installatøren for kontroll av dimensjoneringen av den kalde siden. Innkommende temperatur på kuldebærer (brine) fra borehull/jordsløyfe er for høy. Trykk på tilbakestill og kontroller om alarmen kommer igjen. Ved tilbakevendende feil ta kontakt med installatøren for kontroll av varmekilden. Langvarig for høy temperatur på kuldebæreren kan forårsake skader på kompressoren. Liten brinesirkulasjon skyldes som regel luft i kollektorsystemet, spesielt rett etter installasjonen. Altfor lange kollektorer kan også være en årsak. Kontroller også at brinepumpen står på hastighet 3. Trykk på tilbakestill og kontroller om alarmen kommer igjen. Kontroller også installert brinefilter. Ved tilbakevendende feil ta kontakt med installatøren. 58 CTC EcoHeat 400

59 Generell informasjon Alarmtekst Maks.termostat Kommunikasjonsfeil relékort Beskrivelse Hvis kjelen har stått ekstremt kaldt, kan sikkerhetstermostaten ha løst ut. Den tilbakestiller du ved å trykke inn knappen på elskapet bak fronten. Kontroller alltid at maks.termostaten ikke er utløst ved installasjon. Det vises tekst når displaykortet (A1) ikke kan kommunisere med relékortet (A2). Kommunikasjonsfel VP, Kommunikasjonsfeil motorvern, Kommunikasjonsfeil ekspansjonskort Sikring Det vises tekst når displaykortet i(a1) kke kan kommunisere med VPstyringskortet (A5). Det vises tekst når VP-styringskort (A1) ikke kan kommunisere med motorvernet (A4). Det vises tekst når displaykortet (A1) ikke kan kommunisere med CTC solstyring/ekspansjonskort (A3). Det vises en tekst når sikringen er utløst. Høy kompr temp Lav fordamping Høy fordamping Lav sugegass ekspv. Lav fordamp. ekspv. Lav fordamp. ekspv. Lav overhet. ekspv. EVO av Det vises tekst ved høy kompressortemperatur. Trykk på tilbakestill og kontroller om alarmen kommer igjen. Ved tilbakevendende feil, ta kontakt med installatøren. Det vises tekst ved lav fordampingstemperatur. Trykk på tilbakestill og kontroller om alarmen kommer igjen. Ved tilbakevendende feil, ta kontakt med installatøren. Det vises tekst ved høy fordampingstemperatur. Trykk på tilbakestill og kontroller om alarmen kommer igjen. Ved tilbakevendende feil, ta kontakt med installatøren. Det vises tekst ved lav sugegasstemperatur. Trykk på tilbakestill og kontroller om alarmen kommer igjen. Ved tilbakevendende feil, ta kontakt med installatøren. Det vises tekst ved lav fordampingstemperatur ekspansjonsventil. Trykk på tilbakestill og kontroller om alarmen kommer igjen. Ved tilbakevendende feil, ta kontakt med installatøren. Det vises tekst ved høy fordampingstemperatur ekspansjonsventil. Trykk på tilbakestill og kontroller om alarmen kommer igjen. Ved tilbakevendende feil, ta kontakt med installatøren. Det vises tekst ved lav overopphetingstemperatur ekspansjonsventil. Trykk på tilbakestill og kontroller om alarmen kommer igjen. Ved tilbakevendende feil, ta kontakt med installatøren. Det vises en tekst ved feil på ekspansjonsventilstyringen. Fase mangler Det vises en tekst ved fasebortfall. Kompressortype? Det vises en tekst hvis det mangler informasjon om kompressortype. Alarm varmepumpe Det vises en tekst hvis varmepumpen er i alarmtilstand. CTC EcoHeat

60 Installasjon Installasjon 8. Installasjon Dette kapittelet er for deg som har ansvaret for en eller flere av de nødvendige installasjonene for at produktet skal fungere slik som huseieren ønsker. Ta deg tid til å gå gjennom funksjoner og innstillinger med huseieren og til å svare på eventuelle spørsmål. Både varmepumpen og du tjener på at brukeren har det helt klart for seg hvordan anlegget fungerer og skal vedlikeholdes.! Produktet skal oppbevares og transporteres stående. 8.1 Transport Transporter produktet til oppstillingsplassen før du tar av emballasjen. Håndter produktet på en av følgende måter: Gaffeltruck Løfteøgle som monteres i løftemuffe på oversiden av EcoHeat. Det er en ekstra muffe i midten, under isolasjonen. Løftestropper rundt pallen. OBS! Kan kun brukes med emballasjen på. Vær klar over at varmepumpen har høyt tyngdepunkt og bør håndteres varsomt. 8.2 Avemballering Når varmepumpen står inntil oppstillingsplassen, kan du ta av emballasjen. Kontroller at produktet ikke er blitt skadet under transporten. Meld fra om eventuelle transportskader til speditøren. Kontroller også at leveransen er komplett iht. listen nedenfor.! Fordi kjølemodulen er uttakbar må det være minst en meter plass foran produktet, og den må ikke senkes under gulvnivå. Standardleveranse Varmepumpe CTC EcoHeat 400 Tilkoblingsrør for den kalde siden Påfyllingskobling Fabrikkmontert ledningsnett 3 m strømkabel, hvorav 1,1 m inne i produktet 2,5 m tur/returføler (NTC 22k) Tilleggspose med: romfølere uteføler, kabellengde 15 m. installasjons- og vedlikeholdsanvisning sikkerhetsventil for forbruksvannet, 9 bar sikkerhetsventil for den kalde siden, 3 bar strips 2 stk. støttehylser 3 stk. klemringskoblinger 2 stk. brinenivåbeholder strømfølere 3 stk. 60 CTC EcoHeat 400

61 Installasjon 9. Rørinstallasjon Installasjonen skal utføres iht. gjeldende normer, samt Varmt- og hetvannsanvisningene. Produktet skal kobles til ekspansjonskar i åpent eller lukket system. Glem ikke å spyle rent radiatorsystemet før tilkobling. Gjør alle installasjonsinnstillinger iht. beskrivelsen i kapittelet Igangsetting. Varmepumpen arbeider med maks tur/retur over kondensatoren på 65/58 C, mot nedre tank. Når varmepumpen arbeider mot øvre tank, kan turen bli opptil 70 C fra kondensatoren. 9.1 Påfylling Ventil for påfylling (nr. 90, se prinsippskjema på neste side) kobles til returledningen for varmesystemet. Alternativt kan ventilen monteres på ekspansjonsledningen. Når kjelen fylles, skal shuntventilen (Y1) være helt åpen. Dra ut rattet på ventilen, og vri maksimalt mot klokken. Glem ikke å trykke inn rattet til ventilen i automatisk posisjon. CTC EcoHeat

62 Installasjon 9.2 Prinsippskjema Her vises den prinsipielle tilkoblingen av varmepumpen til boligens radiator- og varmtvannssystem. Ulike anlegg og systemer kan se forskjellige ut, f.eks. et 1-rørs eller et 2-rørssystem, og det gjør at den ferdige installasjonen kan variere. Tilkobling av den kalde siden, se kapittelet Tilkobling av kuldebærersystem. Exp 47 B1 B15 B11 B12 G1 11 Y2 G2 Cold water inlet B B7 P Y1 B5 B6 ctc 01!Radiatorsystem 2 kan bare gi samme eller lavere temperatur som radiatorsystem CTC EcoHeat 400 B1 Turføler radiatorsystem 1 B2 Turføler radiatorsystem 2 B5 Føler øvre tank B6 Føler nedre tank B7 Føler, radiatorretur B11 Romføler 1 B12 Romføler 2 B15 Uteføler G1 Sirkulasjonspumpe, radiatorsystem 1 G2 Sirkulasjonspumpe, radiatorsystem 2 Y1 Shuntventil bivalent radiatorsystem Y2 Shuntventil radiatorsystem 2 11 Radiatorsystem 1 12 Radiatorsystem 2 47 Elektrisk avstengingsventil radiatorsystem 48 Tilbakeslagsventil inngående kaldtvann 65 Blandeventil varmtvann 90 Påfyllingsventil radiatorsystem 91 Innjusteringsventiler for radiatorsløyfer 92 Sikkerhetsventil kjele (fabrikkmontert) 2,5 bar 93 Sikkerhetsventil for varmtvann 94 Avstengingsventil 95 System/kjeletrykk monteres på returledningen 62 CTC EcoHeat 400

63 Installasjon Sirkulasjonspumpe radiatorsystem (G1) (G2) Sirkulasjonspumpen monteres på kjelens turledning og får strømforsyningen fra kjelen. Se Elinstallasjon. Blandeventil varmtvann (65) For å unngå fare for skålding skal det monteres en blandeventil på tappevarmtvannet. Sikkerhetsventil tappevarmtvann (93) Monter den medfølgende ventilen på innkommende kaldtvannstilkobling. Monter brutt avløp til sluk, enten direkte eller via en trakt hvis avstanden er mer enn to meter. Avløpet skal ha fall mot sluk, installeres frostfritt og være åpen/trykkløs.! OBS! Det skal monteres avløp til sluk! Tilbakeslagsventil (48) Monter tilbakeslagsventil på inngående kaldtvannstilkobling. Avstengingsventil (94) Det er viktig å montere avstengingsventil (94) både på turledning og returledning. Kjelens sikkerhetsventil (92) Kjelens sikkerhetsventil (2,5 bar) er fabrikkmontert på toppens venstre side. Monter brutt avløp til sluk, enten direkte eller via trakt hvis avstanden er mer enn to meter. Avløpet skal ha fall mot sluk, installeres frostfritt og være åpen/ trykkløs.! OBS! Det er viktig å montere avstengingsventil (94) både på turledning og returledning. Påfyllingsventil radiatorsystem (90) Monter påfyllingsventilen mellom kaldtvannstilkoblingen og radiatorreturledningen, eller mellom kaldtvanns- og ekspansjonsledningen. Manometer systemtrykk (95) Monter manometeret på ekspansjonsledningen eller på radiatorreturledningen. Tilkobling av ekspansjonskar Det er best å koble EcoHeat til et lukket ekspansjonskar. Varmepumpen er klargjort for montering av et 18-liters lukket ekspansjonskar, som plasseres kompakt på produktets overside. Ekspansjonskar med nødvendig vinkelkobling fås som tilbehør. Koble da systemmanometeret til radiatorreturledningen. Hvis du velger en annen lukket tank, følger det ofte manometer med tanken. Hvis du bruker et åpent system, skal avstanden mellom ekspansjonskaret og den høyest beliggende radiatoren ikke understige 2,5 meter for å unngå luft i systemet. Sett ovenfra Tank 18 liter Husk at ingen varmtvannssirkulasjon må være tilkoblet da det påvirker varmepumpens og systemets funksjon. Hvis varmepumpen kobles til en annen varmekilde, f.eks. en eksisterende kjele, skal anleggene ha separate ekspansjonskar. CTC EcoHeat

64 Installasjon Drift uten brinesystem EcoHeat kan brukes uten at brinesystemets kalde side (kjølebærersystemet) er tilkoblet. Varmepumpen fungerer da som en vanlig elkjele med full funksjonalitet på styringen. Varmtvannskapasiteten er imidlertid noe lavere da bare tankens øvre del er oppvarmet. Sørg for at kompressoren er sperret. Tappevannskraner Noen ganger kan det komme ulyder fra husets rørsystem og EcoHeat på grunn av trykkstøtene som oppstår når sirkulasjonen brytes raskt. Det er ingen feil på produktet, men fenomenet kan oppstå når det brukes ettgreps blandebatteri av eldre modell; nyere modeller har ofte mykstenging. En trykkstøtdemper kan også monteres. Ved å minimere trykkstøt unngår man unødvendig slitasje på tappevannssystemet. VVC-system Det er mulig å koble til et varmtvannssirkulasjonssystem. Du ser et eksempel på en slik tilkobling nedenfor. Kv VVC-pumpe (G40) BV BLV VVB BLV KV VV ctc 64 CTC EcoHeat 400

65 Installasjon Trykkfall Trykkfall shuntventil Diagrammet nedenfor viser trykkfall i shuntventil. Gå ut fra varmebehovet i kw (f.eks.15 kw), og gå deretter vertikalt til den valgte t (f.eks. 10 C). Gå deretter horisontalt på linjen for EcoHeat-shunten = linje 6,3 DN20. Trykkfallet leses av på skalaen rett nedenfor (4 kpa). For EcoHeat, se ventil DN20. CTC EcoHeat

66 Installasjon 10. Tilkobling av kjølebærersystemet Montering og tilkobling av brinesystem, dvs. kollektor til fjell eller jord, skal utføres iht. gjeldende bestemmelser av kvalifisert fagmann. Vær svært nøye med å unngå skitt i kollektorslangene, som skal være renspylet før tilkoblingen. La alltid dekkpluggene være på under arbeidet. Temperaturen i brinesystemet kan understige 0 C. Det er derfor viktig å ikke bruke smøremidler osv. som er vannbaserte under installasjonen. Det er også viktig at alle deler kondensisoleres for å unngå isdannelse. Tilkoblinger Brinesystemet kan kobles til på høyresiden, venstresiden eller baksiden av varmepumpen. Klipp bort dekkplaten på siden der brinekoblingen skal kobles til. Isoleringen innenfor dekkplaten har klargjorte spor som gjør det enkelt å skjære opp et gjennomføringshull for de medfølgende brineslangene. Når det er tatt hull i både isolering og sideplate utføres monteringen som følger: 1. Den medfølgende beskyttelseslisten legges rundt kanten på hullet i isoleringsplaten for å beskytte brineslangene. Tilpass ved behov lengden på listen slik at den passer i hullet. 2. Monter de medfølgende klemringskoblingene på kjølemodulens tilkoblingsrør. Ved behov kan brinepumpens øvre tilkobling løses og dreies for å forenkle monteringen. 3. Før brineslangene gjennom hullet i sideplatene, og koble dem til klemringskoblingene. Sikre at isoleringen dekker alle deler av koblingen for å unngå at det danner seg is og kondens. 4. Kollektorsystemet installeres deretter iht. prinsippskissen. Du kan også koble turledningen på den ene siden og returen på den andre. Se Målopplysninger for mål og dimensjoner. Rørdimensjonen mellom varmepumpen og kollektorsløyfen skal ikke understige Ø28 mm. Legg slangene slik at den lengste slangen ligger ytterst, dette gjelder både venstre- og høyremontering. Brine ut Brine inn 66 CTC EcoHeat 400

67 Installasjon Ventiler Du monterer ventiler iht. prinsippskissen på neste side. For å forenkle service på kjøledelen skal det monteres avstengingsventiler både på inngående og utgående tilkoblinger. Monter ventiler med avstikk slik at du senere kan fylle og lufte kollektorsløyfen. Lufting Kollektorsløyfen må ikke inneholde luft. Bare en liten mengde luft kan påvirke varmepumpens funksjon negativt. Se Påfylling og lufting nedenfor. Kondensisolasjon Du skal kondensisolere alle ledninger i brinesystemet for å unngå kraftig isdannelse og kondensdrypp. Påfylling og lufting Bland vann og kjølevæske i en åpen beholder. Koble slanger til avstengingsventilene (98a og 98b) iht. figuren. OBS! Slangene må være minst ¾. Koble til en ekstern sterk pumpe (101) for påfylling og lufting. Deretter stiller du om treveisventilen (100) og åpner ventilene (98a og 98b) slik at brinevæsken går ut gjennom blandingsbeholderen (102). Sørg også for at ventil (98d) er åpen. Hvis varmepumpen er strømtilkoblet, kan du starte brinepumpen (103) iht. følgende: Gå til menyen Avansert/Service /Funksjonstest Gå ned til Brinepumpe, og aktiver denne. Brinepumpen går til den stoppes manuelt. La brinevæsken sirkulere i systemet i lengre tid til det er helt fritt for luft. Det kan nemlig være igjen luftansamlinger selv om det ikke følger luft med i væsken som kommer ut. Still om treveisventilen (100) slik at den gjenværende luften kan komme ut. Luft nivåbeholderen (96) ved å løsne proppen på nivåbeholderens overside. Steng ventilen (98a) mens påfyllingspumpen fortsatt er i gang. Påfyllingspumpen (101) trykksetter nå systemet. Steng også ventilen (98b), og slå av påfyllingspumpen. Hvis nivået er for lavt i nivåbeholderen, stenger du ventilen (98c) og (98d). Skru av proppen, og fyll beholderen til ca. 2/3. Skru på proppen igjen, og åpne ventilen (98c) og (98d).! Bruk funksjonen Brine på i 10 dager for å lufte systemet ordentlig. Trykk-/nivåvakt I enkelte tilfeller kreves en ekstra beskyttelse av tettheten på kjølebærersiden på grunn av lokale forutsetninger eller bestemmelser. Det er f.eks. et krav i enkelte kommuner der installasjonen skjer innenfor et drikkevannsområde. Trykk-/nivåvakten kobles til plint K22/K23/K24/K25 og defineres deretter i menyen Avansert/Definere system/def. varmepumpe. Ved lekkasje stoppes kompressoren og brinepumpen, med påfølgende Flow/nivåvakt-alarm i displayet (A1). CTC EcoHeat

68 Installasjon 10.1 Prinsippskisse Kjølebærer 96 Nivåbeholder/ekspansjonskar 97 Påfyllingskobling 98 Avstengingsventil 99 Filter veis ventil 101 Ytre påfyllingspumpe 102 Blandekar 103 Brinepumpe 104 Fordamper 105 Sikkerhetsventil 3 bar ctc c 98a 98b d Figuren viser den prinsipielle tilkoblingen av brinesystemet. Påfyllingsutstyret er de stiplede delene. OBS! Det skal være luftemulighet på kollektorrørene der det kan oppstå luftlommer. Kontroller alltid filteret (99) i forbindelse med fylling og lufting av brinesystemet. Etterkontroll av brinesystemet Etter noen dager må du kontrollere væskenivået i beholderen. Fyll på ved behov, og steng da ventil (98c) og (98d) ved fylling. Nivåbeholder/ekspansjonskar Nivåbeholderen skal monteres på inngående ledning fra fjellet eller jorden og på systemets høyeste punkt. Vær klar over at beholderen kan avgi kondensvann. Monter sikkerhetsventilen (105) iht. prinsippskissen, og sett en egnet propp på beholderens overside. Hvis beholderen ikke kan monteres på det høyeste punktet, kan du montere et lukket ekspansjonskar. Påfyllingskobling med smussfilter Påfyllingskobling for påfylling, speding og filtrering av brinevæske. Piler på ventilhuset angir sirkulasjonsretningen. Ved rengjøring av filteret må du stenge ventilene (98c) og (100). Skru av filterlokket, spyl rent filteret. Ved tilbakemontering skal tappen under filterholderen passe inn i hullet på filterhuset. Fyll på litt brinevæske ved behov før du monterer lokket. Etter en kortere tids drift bør filteret kontrolleres og rengjøres.! Blandekar og pumpe skal være solide CTC EcoHeat 400

69 Installasjon Brinevæske Brinevæsken sirkulerer i et lukket system. Væsken består av vann og kjølevæske. Etanolsprit anbefales, f.eks. Svedol eller Brineol. Sprit blandes inn til et %-innhold litt lavere enn 30 %, noe som innebærer brannrisikoklasse 2 b og et frysepunkt på ca. 15 C. Regn med at det går med ca. 1 liter ferdigblandet brinevæske per meter kollektorslange, det vil si ca. 0,3 liter kjølevæske per meter slange, ved en slangediameter på 40 mm. Luftlommer For å unngå luftlommer må du sørge for at kollektorslangene er konstant stigende mot varmepumpen. Hvis det ikke går, må det finnes luftemulighet på de høye punktene. Påfyllingspumpen klarer som regel mindre lokale høydeavvik.! Kontroller smussfilteret når luftingen er avsluttet.! Væsken må være ordentlig blandet før varmepumpen kjøres i gang. CTC EcoHeat

70 Installasjon Brinepumpe Sirkulasjonspumper i CTCs produkter er av energiklasse A. CTC EcoHeat/EcoPart har pumpe UPM2K CTC EcoHeat/EcoPart & CTC GSi 12 har pumpe UPMXL GEO UPM2K , 1 x 230 V, 50/60 Hz p [kpa] H [m] Q [m³/h] 0.0 P Q [l/s] [W] UPML, UPMXL Q [m³/h] Electrical data, 1 x 230 V, 50 Hz UPMXL GEO PWM, 1 x 230 V, 50/60 Hz Speed P1 [W] I 1/1 [A] Min p Max. H [kpa] [m] Dimensional 120 sketches and position of control box P1 [W] Q [m³/h] Q [l/s] EEI 0.23 Performance curves and technical data EEI 0.23 TM TM TM TM Performance curves and technical data, standard housings 8 UPMXL GEO PWM, 1 x 230 V, 50/60 Hz Pump type Dimensions [mm] L1 L2 L3 B3 B4 B5 H1 H2 Connection Net weight [kg] UPM2K G 1 1/ Technical data 0 System pressure: Max MPa 2.5 (10 bar) Enclosure class: 5.5 Q [m³/h] IPX4D 0.05 MPa (0.5 bar) at 95 C liquid Minimum inlet pressure: Electrical data, 1 x 230 V, 50 Hz temperature Insulation class: H Liquid temperature: -10 C to +95 C (TF 95) Equipment class: I Motor protection: Speed P 1 [W] Overload protection I 1/1 [A] Approval and marking: VDE, CE Min Revision Max. date: 1 November CTC Dimensional EcoHeat sketches 400 and control box positions Quantity per pallet TM

71 Installasjon Energyflex Energyflex er et samlebegrep for CTCs unike mulighet for maksimal fleksibilitet og sammenkobling mellom ulike oppvarmingskilder på en enkel måte. Varmepumpe og elkjele er den vanligste kombinasjonen. Her er det verdt å nevne at CTC EcoZenith i250 kan være kun elkjele ved installasjonen, men at den er klargjort for senere supplering med: Varmepumpe CTC EcoPart (bergvarme) Varmepumpe CTC EcoAir (luft/vann-varmepumpe) Solvarme CTC EcoHeat/EcoZenith har nå innebygd funksjonalitet slik at man enkelt kan supplere med: Solvarme Vedoppvarming Pool Å tenke på ved vedoppvarming: Den innebygde styringen "Difftermostatfunksjon" starter ladingen fra f.eks. det eksisterende vedanlegget eller peisovnen når temperaturen er høyere enn den er i CTC EcoHeat/EcoZenith i250. Husk at det kan være lurt å også installere en ladeautomat som kan gi vedanlegget beskyttelse mot kondens osv. Hvis vedanlegget trenger mer vann enn de 223 l som finnes i produktet, må anlegget suppleres med en akkumulatortank. Eksempel på vedanlegg med ladegruppe. Energyflex kan også brukes til å ta ut energi, f.eks. til å varme en pool.! Tilkoblingen av eksterne systemer påvirker i høy grad EcoZeniths funksjon og ytelse og kan derfor gi uønsket effekt hvis installasjonen ikke utføres på riktig måte. Hvis du er usikker på hvordan tilkoblingen skal skje, må du kontakte CTC for forslag til hvordan installasjonen bør utføres. Kun prinsippskjema. Installatør supplerer med ekspansjonstank, sikkerhetsventiler osv. og dimensjonerer anlegget. CTC EcoHeat

72 Installasjon Innledning Energyflex EcoSol CTC EcoHeat og CTC EcoZenith i250 H/L inneholder et vannvolum på 223 l med lagskive og soluttak. Soluttak (3/4) er en del av Energyflex. 223 l 223 l Soluttak (3/4) CTC Ecoheat 400 (223 l med lagskive og soluttak). CTC EcoZenith i250 H/L (223 l med lagskive og soluttak). 223 l H Soluttak (3/4) H. Symbol for tankvolumet i CTC EcoHeat 400 og CTC EcoZenith i250. Tanken i CTC EcoHeat 400 og CTC EcoZenith i250 vil bli omtalt som H-tank (hovedtank). Via soluttaket kan energi mottas (solfanger, vedkjele) eller gis ut (pool). Som tilbehør finnes forhåndsbøyde rør med koblinger og isolering som forenkler monteringen. Som tilbehør finnes også CTC solstyring/ ekspansjonskort. Tilbehøret rørsett montert på H-tank. 72 CTC EcoHeat 400

73 Installasjon Systemvalg Energyflex Fleksibiliteten i CTC EcoHeat og CTC EcoZenith i250 optimaliseres av at produktene inneholder funksjonalitet for 5 grunnsystemer. Som er: Sol "system 1" Sol "system 2" Sol "system 3" Difftermostat Pool Sol gir også mulighet til å lade borehullet eller motta energi til ekstra tank, med eller uten solsløyfe. *Difftermostatfunksjon kan kobles til på eksisterende kretskort i CTC EcoHeat 400/CTC EcoZenith i 250, men solsystem 1, 2, 3 og pool krever at produktet suppleres med tilbehøret CTC Solstyring/ekspansjonskort. Forklaringer til systemvalg Solsystem 1 Lading fra solfanger kun til H-tanken (H) i CTC EcoHeat 400 eller CTC EcoZenith i250. Solsystem 2 Lading fra solfanger til buffertank CTC EcoTank + CTC EcoHeat 400/CTC EcoZenith i250. Solsystem 3 Lading fra solfanger enten til X-volum eller CTC EcoHeat 400/EcoZenith i250. Ved hjelp av vekselventil prioriteres enten ladingen til H-tank i EcoHeat/ EcoZenith i250 eller til det eksterne X-volumet. Difftermostatfunksjon Difftermostatfunksjonen brukes hvis man vil lade EcoHeat/EcoZenith fra en eksisterende vedkjele, en vannmantlet peisovn eller en annen rimelig varmekilde. G98 B5 G99 Funksjonen sammenligner temperaturen i EcoHeat/EcoZenith og den eksterne varmekilden. Når det er varmere i den eksterne varmekilden, begynner ladingen. B46 OBS! For noen varmekilder, f.eks. fastbrenselkjeler, anbefales det ladeautomater for bl.a. å motvirke kondens i ildstedet. H-tank 05 B6 G46 Y11 Prinsippskjema for difftermostatfunksjon Kun prinsippskjema. Installatør supplerer med ekspansjonstank, sikkerhetsventiler osv. og dimensjonerer anlegget. CTC EcoHeat

74 Installasjon 12. Elinstallasjon Installasjon og omkobling i varmepumpen skal utføres av autorisert elinstallatør. All trekking av ledninger skal gjøres iht. gjeldende bestemmelser. Kjelen er internt ferdigkoblet fra fabrikken og stilt inn på 5,5 kw eleffekt. Den har jevn fasebelastning i alle effekttrinn. 500 Sett ovenfra Tank 18 liter Mating Forsyningskabel er montert ved (1). Lengde 180 cm. Gruppesikringsstørrelse fremgår av Tekniske data. 1 Sikkerhetsbryter Installasjonen skal foregås av en allpolet sikkerhetsbryter kategori III, som sikrer frakobling fra alle elektriske strømkilder. Tilkobling sirkulasjonspumpe radiatorsystem (G1) Radiatorpumpen eltilkobles på rekkeklemmen. Eldata: 230V 1N~. Intern sikring 10A. Sikkerhetstermostat Hvis kjelen har stått ekstremt kaldt, kan sikkerhetstermostaten ha løst ut. Den tilbakestiller du ved å trykke inn knappen på elskapet bak fronten. Kontroller alltid at maks.termostaten ikke er utløst ved installasjon. Symbol for makstermostat: Lavspenning Følgende ut- og innganger har lavspenning: strømtrafo, uteføler, romføler, turføler, returføler, NS/RS. Tilkobling av uteføler (B15) Føleren bør settes opp på husets nordvest- eller nordside for ikke å utsettes for morgen- og kveldssol. Hvis det er fare for at solstrålene treffer føleren, må du beskytte den med en skjerm. Plasser føleren i ca. 2/3 høyde på fasaden ved et hjørne, men ikke under takskjegg eller lignende. Heller ikke over ventilasjonskanaler, dører eller vinduer der føleren kan påvirkes av andre faktorer enn den virkelige utetemperaturen. Tilkobling av romføler Romføleren plasseres sentralt på et så åpent sted som mulig i huset, gjerne i gang mellom flere rom. Da registrerer føleren best middeltemperaturen i huset.! Fest ikke følerens kabel før du har testet deg frem til den beste plasseringen. Dra en trelederkabel (minst 0,5 mm 2 ) mellom varmepumpen og romføleren. Skru deretter fast romføleren i ca. 2/3 høyde på veggen. Koble kabelen til romføleren og varmepumpen. 74 CTC EcoHeat 400

75 Installasjon Tilkobling av turføler/returføler Monter turføleren på turrøret, helst etter sirkulasjonspumpen. Monter returføleren på returrøret. Følerelementet ligger i følerens fremre del, se skisse. Fest føleren med det medfølgende spennbåndet. Sørg for at føleren får god kontakt med røret. Legg eventuelt kontaktmasse på følerens fremre del, mellom føleren og røret, hvis det er vanskelig å få god kontakt. Viktig! Isoler føleren med rørisolasjon. Koble til kablene på varmepumpens koblingsplint. Kontaktpasta Følerkropp Føler Rør tur Strips Isolasjon Tilkobling strømføler De tre strømfølerne (kalt strømtrafo på tilkoblingsmerket), en for hver fase, monteres i gruppesentralen på følgende måte: Hver fase fra strømmåleren som mater gruppesentralen, føres gjennom en strømføler før montering på skinnen. Koble deretter til på kjelen iht. bildet av rekkeklemmen. På denne måten registreres fasestrømmen kontinuerlig og sammenlignes med den innstilte verdien på belastningsvakten i varmepumpen. Hvis strømmen er høyere, kobler styringsenheten ut et effekttrinn. Hvis den fortsatt er for høy, kobler den ut enda et trinn og så videre. Når strømmen igjen synker under innstilt verdi, kobles trinnene inn igjen. Strømfølerne forhindrer altså, sammen med elektronikken, at det kobles inn mer effekt enn hovedsikringene tåler. Bruk minst 0,5 mm 2 kabel. Fra elmåleren L1 L2 Koblingsplint Til kjelen Svakstrøm L3 Strømføler Gruppesentralen CTC EcoHeat

76 Installasjon 12.1 Plassering av elektriske komponenter Automatsikringer. Reservevarmetermostat. Maks.termostat. Øvre elkolbe. Tilkobling til display. (A1) Kommunikasjon VP. Plint: G51-G53 Brun kabel: G51 Hvit kabel: G52 Grønn kabel: G53 Plint:G11-G22. Plint: G41-G48. Plint: G61-G76. Plint: A11-A20. Plint: G31-G40. Plint: A21-A30. Kontaktorer. Elinstallasjon CTC EcoHeat 400 Strekkavlaster. - Strømmating kjølemodulen Kommunikasjon VP. 76 CTC EcoHeat 400

77 Installasjon Koblingsplint Bak panelet er det koblingsplint for følere osv.!åpne den fjærbelastede rekkeklemmen først ved hjelp av en skrutrekker før du setter inn kabelen for ikke å risikere dårlig kontakt. Sørg også for at lederen er tilstrekkelig avisolert. CTC EcoHeat

78 Installasjon 12.2 Innstillinger som utføres av elinstallatøren Etter tilkoblingen skal følgende innstillinger utføres av elinstallatøren: Valg av størrelse på hovedsikring Valg av effektbegrensning, elkolbe. Kontroll av romfølerens tilkobling Kontroll av at tilkoblede følere gir rimelige verdier. Utfør kontrollen som beskrevet nedenfor. Innstilling av hovedsikring og effektbegrensning Se avsnittet Igangsetting. Kontroll av romfølerens tilkobling Gå inn i menyen: Avansert/Service/Funksjonstest/Radiatorsystem. Gå ned til Diode romføler, og trykk på OK. Velg På med knapp +, og trykk på OK. Kontroller at romfølerens diode lyser. Hvis den ikke gjør det, må du kontrollere kabler og tilkobling. Velg Av med knapp -, og trykk på OK. Hvis OK-dioden slukker, er kontrollen utført. Gå tilbake til startsiden ved å trykke på Hjem-knappen. On Kontroll av tilkoblede følere Hvis en føler er feilkoblet, vises det en tekst i displayet (A1), f.eks. Alarm føler ute. Hvis flere følere er feilkoblet, vises de ulike alarmene på ulike linjer. Hvis ingen alarm vises, er følerne riktig tilkoblet. Det er ingen alarm for tilkoblingen til strømfølerne, men strømverdien kan leses av i menyen Aktuell driftsinfo. Vær klar over at toleransen/nøyaktigheten er svært lav ved små strømverdier Innstilling av eleffekt i reservemodus. Dipswitchen på relékortet brukes til å stille inn eleffekt i reservemodus. Dipswitchen er merket RESERV. On RESERV EL3A EL2B EL2A EL1B EL1A Exempel för 1,2+0,6+0,3 = 2,1 kw 3~. Når bryteren står på ON, er trinnet aktivert i reservevarmemodus. 3x230V Relé - EL2B EL2A EL1B EL1A Strøm - 6,8 A 3,4 A 6,8 A 3,4 A Effekt - 1,6 kw 0,8 kw 1,6 kw 0,8 kw 3x400V Relé EL3A EL2B EL2A EL1B EL1A Strøm 10 A 10 A 2,6 A 10 A 1,3 A Effekt 1,2 kw 2,3 kw 0,6 kw 2,3 kw 0,3 kw 78 CTC EcoHeat 400

79 Installasjon 12.4 Grunnvannsvarme Også grunnvann kan brukes som varmekilde til CTCs varmepumper. Grunnvannet pumpes da opp til en varmeveksler som overfører energien til brinevæsken. Det er viktig at det monteres en varmeveksler i systemet. Varmeveksleren hindrer at produktets fordamper forringes gjennom avsetninger fra grunnvannets partikler og mineraler, noe som ellers kan bli et kostbart inngrep i produktets kjølemediesystem. For varmeveksleren må man alltid ta i betraktning vannkravsanalyse. Nødvendige tillatelser og lokale regler skal overholdes. Returvannet slippes ut på et annet sted, i en boret returbrønn eller lignende. Merk deg også anvisningene fra varmevekslerleverandøren. Brinepumpen og grunnvannspumpen (G21) må kobles slik at de går samtidig for å unngå frostfare. For informasjon om tilkobling, se koblingsskjema. CTC EcoHeat

80 Installasjon 12.5 Koblingsskjema tank 3x230V 80 CTC EcoHeat 400

81 Installasjon CTC EcoHeat

82 Installasjon 12.6 Koblingsskjema kjølemodul 3x230V 82 CTC EcoHeat 400

83 Installasjon CTC EcoHeat

84 Installasjon 12.7 Koblingsskjema tank 3x400V 84 CTC EcoHeat 400

85 Installasjon CTC EcoHeat

86 Installasjon 12.8 Koblingsskjema kjølemodul 3x400V Ω Ω Ω Ω Ω Ω Ω Ω Ω 86 CTC EcoHeat 400

87 Installasjon 12.9 Komponentliste koblingsskjema A1 Displaykort A2 Rele/hovedkort A3 Ekspansjonskort A4 Kretskort m/softstart, vern og kontaktor funksjon A5 VP-styringskortet B1 Turføler 1 B2 Turføler 2 B5 Tank øvre føler B6 Tank nedre føler B7 Returføler B11 Innegivare 1 B12 Innegivare 2 B15 Uteføler B21 Hetgasføler B22 Sugegassføler B23 Brineføler IN B24 Brineføler UT B46 Føler ekstern tank - Diff termostatfunksjon B100 Høytrkksføler B101 Lavtrykksføler CI Kondensatorkompressor (1-fas) E13 Reservevarmetermostat F1 Automatsikring 10A F2 Automatsikring VP 10A F10 Makstermostat F20 Høytrykksvakt G1 Radiatorpumpe 1 G11 Ladepump G20 Brinepumpe G21 Grunnvannspumpen G40 VVC-pumpe G46 Lade pumpe ekstern tank - Diff termostatfunksjon K1 Kontaktor K10 Rele K22 Fleksibel fjernstyring / Smart Grid K23 Fleksibel fjernstyring / Smart Grid K24 Fleksibel fjernstyring / Smart Grid K25 Fleksibel fjernstyring / Smart Grid K26 Termostatstyring alternativ, option M1 Kompressor X1 Klemme, inkommande matning X10 Klemme, matning VP Y1 Shunt 1 Y2 Shunt 2 Y10 Ekspansjonsventil Y21 Vekselventil varmtvann CTC EcoHeat

88 Installasjon Tilkobling pumpe til diff. termostatfunksjonen 230 V 1N~ Sirkulasjonspumpen kobles til følgende koblingsplinter: Relékort i EcoZenith i250 eller EcoHeat 400 (se koblingsskjema for aktuelt produkt). Observer kabelfargene! Fase: brun Plint A:11(EcoZenith i250) Plint A:12 (EcoHeat 400) Null: blå Jord: gul/grønn Kontroller funksjonen ved å prøvekjøre pumpen under menyen Avansert/Service/ Funksjonstest i styringssystemet. 88 CTC EcoHeat 400

89 Installasjon lutning av 78 as sensor tance Ω Givare 22kΩ, framledning/ retur 2,5m CTC EcoAir , EcoEl, Excellent II CTC EcoHeat, EcoLogic, EcoZenith CTC EcoFlex, EasyFlex, V40 Lambda Resistanser :- for følere OBS! EcoAir har utegivare NTC 22k! NTC 22 kω Sonde Outdoor gaz chauds sensor NTC 150 NTC 22K NTC 150 Temperature C NTC 22 kω Resistance Ω Sonde gaz d'extérieur Temperature Temperature C C chauds Résistance en Resistance Ohm Ω Givare, retur PT1000 1,5m CTC Eco (Kollektorgivare 180º) Sonde PT1000 gaz d aspiration Sonde ga Temperature C ºC d'aspiratio Resist Resistance CTC EcoHeat

90 Installasjon 14. Igangsetting Når EcoHeat leveres, er kompressoren sperret for å unngå at den startes ved en feiltakelse. Varmepumpen kan installeres og driftsettes før kuldebærersløyfen tas i drift. EcoHeat kan også startes uten at det er montert romføler fordi den innstilte kurven da regulerer varmen. Velg bort romføleren under menyen Innstillinger. Føleren kan imidlertid alltid monteres for alarmdiodefunksjonen. Før igangsetting 1. Kontroller at varmekjelen og systemet er fylt med vann og luftet. 2. Sørg for at kuldebærersystemet er fylt med vann og frostvæske samt at det er luftet, eller sørg for at kompressoren er sperret. 3. Kontroller at alle tilkoblinger er tette. 4. Kontroller at bl.a. følere og radiatorpumpen er koblet til strømmen. 5. Termostaten for reservevarmen er fabrikkinnstilt på OFF. Anbefalt posisjon er = Frostbeskyttelsesinnstilling, ca. + 7 C. Termostaten for reservevarmen finner du i elskapet bak fronten. Den står i off-posisjon når den er vridd helt over til venstre (skrutrekkersporet skal være vertikalt). Mot slutten av installasjonshjelpen kontrolleres strømtransformatorenes tilkobling. I denne modusen er det viktig å ha slått av alle større strømforbrukere i huset, og sørg også for at reservetermostaten er slått av. Symbol for reservevarmetermostat: Igangsetting Koble til strømmen med sikkerhetsbryteren. Displayvinduet (A1) tennes. Varmepumpen spør nå om følgende: 1. Velg språk og trykk på OK. 2. Bekreft at systemet er fylt med vann ved å trykke på OK. 3. Angi størrelse på hovedsikring. Velg mellom A. 4. Angi maks. elkolbeeffekt. Velg mellom 0,0-9,0 kw i trinn på 0,3 kw. 5. Velg kompressor tillatt, (hvis kollektorsystemet er ferdig). Når kompressoren startes for første gang, kontrolleres det automatisk om den går i riktig retning. Ved feil rotasjonsretning vises det en feilmelding i panelets tegnrute. Bytt da om to av fasene for å endre rotasjonsretning. Kjenn etter med hånden at hetgassrøret omgående blir varmt når kompressoren starter, men vær klar over at røret kan være svært varmt!! Maksimal eleffekt skal skrives inn på merkeplaten med merkepenn. 6. Brinepumpe på i 10 dager. 7. Angi maks. turtemperatur C radiatorsystem Angi helning radiatorsystem Angi justering radiatorsystem 1. Hvis det er installert turføler for radiatorsystem 2, gjentar du punktene 7-9 for radiatorsystem Deretter starter varmepumpen og viser startsiden.! Lagre disse innstillingene under: Avansert/Innstillinger/ Lagre mine innstillinger 90 CTC EcoHeat 400

91 Försäkran om överensstämmelse Déclaration de conformité Declaration of conformity Konformitätserklärung Enertech AB Box 313 S LJUNGBY Samsvarserklæring försäkrar under eget ansvar att produkten confi rme sous sa responsabilité exclusive que le produit, declare under our sole responsibility that the product, erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt, EH 400 som omfattas av denna försäkran är i överensstämmelse med följande direktiv, auquel cette déclaration se rapporte est en conformité avec les exigences des normes suivantes, to which this declaration relates is in conformity with requirements of the following directive, auf das sich diese Erklärung bezieht, konform ist mit den Anforderungen der Richtlinie, EC directive on: Pressure Equipment Directive 97/23/EC, Module A Electromagnetic Compatibility (EMC)EN2004/108/EC Low Voltage Directive (LVD) EN2006/95/EC Överensstämmelsen är kontrollerad i enlighet med följande EN-standarder, La conformité a été contrôlée conformément aux normes EN, The conformity was checked in accordance with the following EN-standards, Die Konformität wurde überprüft nach den EN-normen, EN :1995 EN :2003 EN /-2:2007 EN :2006 EN , -3, -4, -5, -6, -11:2006 Ljungby Marcus Miller Technical Manager

Oversikt menyer. CTC EcoHeat 400. 0,0 time 12 ºC 21,5 ºC 22,3 ºC 42 ºC 2 ºC 34 ºC -1 ºC. Normalvisningsmeny CTC EcoHeat Mandag 09:35

Oversikt menyer. CTC EcoHeat 400. 0,0 time 12 ºC 21,5 ºC 22,3 ºC 42 ºC 2 ºC 34 ºC -1 ºC. Normalvisningsmeny CTC EcoHeat Mandag 09:35 Oversikt menyer Normalvisningsmeny CTC EcoHeat 09:35 Varmtvann Driftsinfo ansert Uke program Onsdag Torsdag Fredag radiatorsystem 06-09 18-21 07-09 20-23 06-09 10-21 22,2 ºC 21,2 ºC 58 ºC -5 ºC radiatorsystem

Detaljer

Menyoversikt. 0.0 time. CTC EcoLogic Pro 12 ºC 21,5 ºC 22,3 ºC 42 ºC 2 ºC 34 ºC -1 ºC. Se kapittel 4.4 og 4.5. CTC EcoLogic Tirsdag 08:45

Menyoversikt. 0.0 time. CTC EcoLogic Pro 12 ºC 21,5 ºC 22,3 ºC 42 ºC 2 ºC 34 ºC -1 ºC. Se kapittel 4.4 og 4.5. CTC EcoLogic Tirsdag 08:45 Menyoversikt CTC EcoLogic Tirsdag 08:45 Romtemperatur Varmtvann Driftsinfo ansert 22,2 ºC 21,2 ºC 58 ºC -5 ºC Romtemperatur Varmesystem 2 22,4 C (23,5) Se kapittel 4.1 Nattsenking Ferie 3/4 Varmtvann Ekstra

Detaljer

161 504 33-2 2015-08-11. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoZenith i250

161 504 33-2 2015-08-11. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoZenith i250 161 504 33-2 2015-08-11 Providing sustainable energy solutions worldwide Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoZenith i250 Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoZenith i250 161 504 33-2

Detaljer

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoZenith i250. Providing sustainable energy solutions worldwide

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoZenith i250. Providing sustainable energy solutions worldwide 161 504 40-1 2015-11-25 Providing sustainable energy solutions worldwide Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoZenith i250 VIKTIG LES NØYE FØR BRUK OPPBEVAR TIL FREMTIDIG BRUK Installasjons-

Detaljer

CTC EcoHeat 400 406-408 - 410-412. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC EcoHeat 400 406-408 - 410-412. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC EcoHeat 400 406-408 - 410-412 Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Feb.. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten

Detaljer

!Produktets drift overvåkes permanent av styringen.

!Produktets drift overvåkes permanent av styringen. Funksjoner instrumentpanel I det lett oversiktlige displayet foretas alle innstillinger, og her får du også informasjon om drift og temperaturer. Informasjonen oppgis i et av fire menysystemer. : Viser

Detaljer

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC GSi 12. Modulerende bergvarmepumpe. Providing sustainable energy solutions worldwide

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC GSi 12. Modulerende bergvarmepumpe. Providing sustainable energy solutions worldwide 161 504 34-1 2015-08-12 Providing sustainable energy solutions worldwide Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC GSi 12 Modulerende bergvarmepumpe Demontering kjølemodul 1. Løsne kjølemodulens strømkontakt

Detaljer

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC GSi 12. Modulerende bergvarmepumpe. Providing sustainable energy solutions worldwide

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC GSi 12. Modulerende bergvarmepumpe. Providing sustainable energy solutions worldwide 161 504 34-3 2015-09-15 Providing sustainable energy solutions worldwide Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC GSi 12 Modulerende bergvarmepumpe Demontering kjølemodul GSi 12! Inngrep i produktets

Detaljer

Installasjon CTC Eco Heat CTC Ferrofil A/S

Installasjon CTC Eco Heat CTC Ferrofil A/S 52 Installasjon CTC Eco Heat CTC Ferrofil A/S Mål og anslutninger 9 597 321 191 1797 7 8 1 3 2 4 10 5 6 343 423 7 8 596 1692 68 55 112 111 619 1 Ekspansjonsanslutning Rp 3 / 4 2 Kaldtvannsanslutning Ø

Detaljer

Menyer CTC EcoHeat V3 CTC Ferrofil A/S. Funksjoner instrumentpanel EcoHeat

Menyer CTC EcoHeat V3 CTC Ferrofil A/S. Funksjoner instrumentpanel EcoHeat Funksjoner instrumentpanel EcoHeat I det oversiktelige displayet utføres alle innstillinger, og her får du også informasjon om drift og temperatur. Informasjonen i et display. Med et fåtal av knapper kommer

Detaljer

CTC EcoZenith i250. Systemtank. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC EcoZenith i250. Systemtank. Funksjon - Drift - Vedlikehold i250 Systemtank Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Sept. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller

Detaljer

! Fest ikke følerens kabel. Elektroinstallasjon. CTC EcoHeat 400. Mating. Allpolet bryter. Tilkobling sirkulasjonspumpe radiatorsystem (36)

! Fest ikke følerens kabel. Elektroinstallasjon. CTC EcoHeat 400. Mating. Allpolet bryter. Tilkobling sirkulasjonspumpe radiatorsystem (36) Elektroinstallasjon Installasjon og omkobling i varmepumpen skal utføres av autorisert elinstallatør. All trekking av ledninger skal gjøres iht. gjeldende bestemmelser. Kjelen er internt ferdigkoblet fra

Detaljer

! Fest ikke følerens kabel. Elektroinstallasjon. CTC EcoHeat 300. Mating. Allpolet bryter. Tilkobling sirkulasjonspumpe radiatorsystem (36)

! Fest ikke følerens kabel. Elektroinstallasjon. CTC EcoHeat 300. Mating. Allpolet bryter. Tilkobling sirkulasjonspumpe radiatorsystem (36) Elektroinstallasjon Installasjon og omkobling i varmepumpen skal utføres av autorisert elinstallatør. All trekking av ledninger skal gjøres iht. gjeldende bestemmelser. Kjelen er internt ferdigkoblet fra

Detaljer

Feilsøking / Utbedringer

Feilsøking / Utbedringer Feilsøking / Utbedringer CTC EcoLogic er konstruert for å gi pålitelig drift, høy komfort og lang levetid. Her får du ulike tips som kan være til hjelp og veiledning ved eventuelle driftsforstyrrelser.

Detaljer

Forholdsregler og tips ved driftsforstyrrelser

Forholdsregler og tips ved driftsforstyrrelser Forholdsregler og tips ved driftsforstyrrelser EcoHeat er konstruert for pålitelig drift og høy komfort samt lang levetid. Her får du ulike tips som kan være til hjelp og veiledning ved eventuelle driftsforstyrrelser.

Detaljer

Del 2 CTC EcoLogic. System 1-6. Pro / Family. www.ctc.no April 2013. Brinekrets. Frikjøling Solkollektorer. Viftekonvektor. Varmesystem 4.

Del 2 CTC EcoLogic. System 1-6. Pro / Family. www.ctc.no April 2013. Brinekrets. Frikjøling Solkollektorer. Viftekonvektor. Varmesystem 4. Del 2 CTC EcoLogic Pro / Family System 1-6 Brinekrets Frikjøling Solkollektorer Viftekonvektor Varmesystem 4 Varmtvannssystem Buffertank Varmesystem 3 Alternativ A Varmesystem 2 VP A1 Varmesystem 1 Tilskuddsvarme

Detaljer

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoZenith i550 Pro. Providing sustainable energy solutions worldwide

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoZenith i550 Pro. Providing sustainable energy solutions worldwide 161 504 31-4 2015-11-04 Providing sustainable energy solutions worldwide Installasjons- og vedlikeholdsanvisning VIKTIG LES NØYE FØR BRUK OPPBEVAR TIL FREMTIDIG BRUK Installasjons- og vedlikeholdsanvisning

Detaljer

FDV-DOKUMENTASJON. NOBB 471 97 795 NRF 820 08 85 CTC EcoZenith i 250 230V

FDV-DOKUMENTASJON. NOBB 471 97 795 NRF 820 08 85 CTC EcoZenith i 250 230V CTC FerroFil AS, 2150 Årnes www.ctc.no FDV-DOKUMENTASJON NOBB 471 97 795 NRF 820 08 85 i 250 230V Varegr. 3022001 kjeler Du har nettopp kjøpt en, som vi håper du vil bli svært fornøyd med. På de neste

Detaljer

FDV-DOKUMENTASJON. NOBB 471 97 761 NRF 880 08 82 CTC EcoHeat 408 230V

FDV-DOKUMENTASJON. NOBB 471 97 761 NRF 880 08 82 CTC EcoHeat 408 230V CTC FerroFil AS, 2150 Årnes www.ctc.no FDV-DOKUMENTASJON NOBB 471 97 761 NRF 880 08 82 230V Varegr. 3016200 Varmepumpe væske -vann Du har nettopp kjøpt en CTC EcoHeat 400, som vi håper du vil bli svært

Detaljer

Menyer CTC EcoEl V3 CTC Ferrofil A/S. Funksjoner instrumentpanel EcoEl

Menyer CTC EcoEl V3 CTC Ferrofil A/S. Funksjoner instrumentpanel EcoEl Funksjoner instrumentpanel EcoEl I det oversiktelige displayet utføres alle innstillinger, og her får du også informasjon om drift og temperatur. Informasjonen i et display. Med et fåtal av knapper kommer

Detaljer

Instrumentpanel CTC EcoZenith I 550

Instrumentpanel CTC EcoZenith I 550 Instrumentpanel CTC EcoZenith EcoZenith Man 8:03 Rom C 21(21) Tank øvre 50 Ekstr VV nej Aktuell driftinfo Historisk driftinfo Nattsenkning ansert Oversikt menyer Funksjoner instrumentpanel 1 Oversikt

Detaljer

! Produktet skal. Rørinstallasjon. Transport. Avemballering. CTC EcoZenith

! Produktet skal. Rørinstallasjon. Transport. Avemballering. CTC EcoZenith Rørinstallasjon Dette kapitlet er for deg som har ansvaret for en eller flere av de nødvendige installasjonene for at produktet skal fungere slik som huseieren ønsker. Ta deg tid til å gå gjennom funksjoner

Detaljer

161 504 31-1 2015-04-28. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoZenith i550 Pro

161 504 31-1 2015-04-28. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoZenith i550 Pro 161 504 31-1 2015-04-28 Providing sustainable energy solutions worldwide Installasjons- og vedlikeholdsanvisning Installasjons- og vedlikeholdsanvisning 161 504 31-1 2015-04-28 Generell informasjon Innholdsfortegnelse

Detaljer

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC Trådløs romføler Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Jan. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller

Detaljer

Monteringsalternativer CTC EcoZenith I 550

Monteringsalternativer CTC EcoZenith I 550 Monteringsalternativer CTC EcoZenith Radiatorsystemer Varmepumper Buffertanker Varmtvann Solvarme Spissvarme Vedkjele Svømmebasseng EcoZenith - Radiatorsystem Se også Meny Radiatorsystem i avsnitt Detaljbeskrivelse

Detaljer

Bruks- og installasjonsveiledning

Bruks- og installasjonsveiledning Bruks- og installasjonsveiledning Laddomat 31 Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no Laddomat 31 Laddomat 31 regulerer automatisk ladningen mellom hovedtanken

Detaljer

Elektroinstallasjon. Elektroinstallasjon 400V 3N~

Elektroinstallasjon. Elektroinstallasjon 400V 3N~ Elektroinstallasjon Installasjon og omkobling i i250 skal utføres av autorisert elinstallatør. All trekking av ledninger skal gjøres iht. gjeldende bestemmelser. Kjelen er internt ferdigkoblet fra fabrikken

Detaljer

Startside. CTC EcoLogic Pro. Side 2 Varmtvann Innstillinger for varmtvannsproduksjonen. Side 3

Startside. CTC EcoLogic Pro. Side 2 Varmtvann Innstillinger for varmtvannsproduksjonen. Side 3 Detaljbeskrivelse menyer På den oversiktlige styringsenheten gjøres alle innstillinger direkte på skjermen. De store ikonene fungerer som knapper på touchdisplayet. Her vises også informasjon om drift

Detaljer

CTC EcoLogics konstruksjon og funksjon

CTC EcoLogics konstruksjon og funksjon CTC EcoLogics konstruksjon og funksjon I dette kaptlet skal vi se på hovedkomponentene og delsystemene som i ulike konfigurasjoner inngår i de seks hovedsystemene (EcoLogic system 1-6). Hvis du ønsker

Detaljer

161 504 32-1 2015-04-23. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoLogic Pro/Family

161 504 32-1 2015-04-23. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoLogic Pro/Family 161 504 32-1 2015-04-23 Providing sustainable energy solutions worldwide Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoLogic Pro/Family Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoLogic Pro/Family

Detaljer

Varmtvannskapasitet. Temperatur nedre del av tank

Varmtvannskapasitet. Temperatur nedre del av tank Varmtvann 1. Varmtvann CTC EcoZenith har sammenlagt ca. 40 meter med kamflenscoiler av kobber for beredning av varmt forbruksvann. Disse forvarmer vannet i den nedre delen av tanken og går deretter gjennom

Detaljer

For huseieren. CTC EcoZenith I550. Multitank. Funksjon - Drift - Vedlikehold. www.ctc.no

For huseieren. CTC EcoZenith I550. Multitank. Funksjon - Drift - Vedlikehold. www.ctc.no For huseieren CTC EcoZenith I550 Multitank Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Juni 2012 CTC Ferrofil AS Hovedkontor: Runnibakken 7 2150 Årnes Tlf.: 6390 4000 Fax.:6390 4001 www.ctc.no firmapost@ctc.no

Detaljer

CTC SMS. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC SMS. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC SMS Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Jan. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller direkte

Detaljer

Menysystem. Generelt. Navigasjon. CTC Basic display

Menysystem. Generelt. Navigasjon. CTC Basic display Menysystem Generelt Menyen består av en trelignende struktur og deles inn i en hovedmeny, ulike undermenyer og en forseglet, kodet meny. Øverst i treet finner du startmenyen som vises i normalmodus. Startmeny

Detaljer

Del 1 CTC EcoLogic. Pro / Family. Styresystem varmepumper. Funksjon - Drift - Vedlikehold

Del 1 CTC EcoLogic. Pro / Family. Styresystem varmepumper. Funksjon - Drift - Vedlikehold Del 1 CTC EcoLogic Pro / Family Styresystem varmepumper Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no April 2013 Leveres i Norge av: CTC FerroFil AS Runnibakken 7 2150 Årnes TLF.: 6390 4000 Fax.: 6390 4001

Detaljer

ctc EcoAir V3 Feilmeldinger / Utbedringer ctc FerroFil AS

ctc EcoAir V3 Feilmeldinger / Utbedringer ctc FerroFil AS ctc EcoAir er konstruert for å gi en pålitlig drift og en høy komfort, samt at den har en lang levetid. Her får du ulike tips som kan være til hjelp og veiledning ved eventuelle driftsforstyrrelser. ctc

Detaljer

SILENCIO EL TERMOSTAT

SILENCIO EL TERMOSTAT SILENCIO EL TERMOSTAT Dobbelt følersystem Termostaten har to innebygde følere. Den ene måler temperaturen i rommet, mens den andre regulerer temperaturen i gulvet. Termostatens innstillinger kan du endre

Detaljer

! Produktet skal lagres og. ! Ettersom kjølemodulen. ! Påfyllingsenhet og nivåkar. Rørinstallasjon. Transport. Avemballering.

! Produktet skal lagres og. ! Ettersom kjølemodulen. ! Påfyllingsenhet og nivåkar. Rørinstallasjon. Transport. Avemballering. Rørinstallasjon Dette kapitlet er for deg som har ansvaret for en eller flere av de nødvendige installasjonene for at produktet skal fungere slik som huseieren ønsker. Ta deg tid til å gå gjennom funksjoner

Detaljer

Røranslutninger. Installasjon CTC EcoHeat V3 CTC Ferrofil A/S 191 343 423 519,5 549,5. 1 Ekspansjonsanslutning Rp 3 / 4 2 Kaldtvannsanslutning Ø 22 mm

Røranslutninger. Installasjon CTC EcoHeat V3 CTC Ferrofil A/S 191 343 423 519,5 549,5. 1 Ekspansjonsanslutning Rp 3 / 4 2 Kaldtvannsanslutning Ø 22 mm 9 596 513 191 343 423 519,5 549,5 1692 1812 8 7 8 608 642 320 7 1 3 10 5 6 1 Ekspansjonsanslutning Rp 3 / 4 2 Kaldtvannsanslutning Ø 22 mm 2 4 55 68 100 123 54 85 11 3 Anslutning avløp sikkerhetsventil,

Detaljer

Oversikt over innstillinger ved bruk av radiatorer og gulvvarme. Betjeningsknapper

Oversikt over innstillinger ved bruk av radiatorer og gulvvarme. Betjeningsknapper Oversikt over innslinger ved bruk av radiatorer gulvvarme. Betjeningsknapper Justeringsratt Ved å endre varmebehovet i kortere perioder kan man ved hjelp av rattet på regulatorens front, enkelt justere

Detaljer

ctc EcoAir V3 ctc FerroFil AS

ctc EcoAir V3 ctc FerroFil AS Installasjonen og omkobling i varmepumpen skal bare utføres av autorisert installatør. All lednings trekking skal utføres i h.t. gjeldende bestemmelser. Kjelen er ferdig internt koblet fra fabrikk. Mating

Detaljer

Teknisk spesifikasjon:

Teknisk spesifikasjon: Digital Thermostat EP16 Elektronisk termostat, 2-pol, 16A m/gulv- og innebygget føler, samt temperaturbegrenser. Termostaten har innebygget dag- og natt senkning. Teknisk spesifikasjon: Driftsspenning

Detaljer

CTC Eco El El.kjele med varmtvannsberedning Funksjon - Drift og Vedlikehold

CTC Eco El El.kjele med varmtvannsberedning Funksjon - Drift og Vedlikehold CTC Eco El El.kjele med varmtvannsberedning Funksjon - Drift og Vedlikehold WWW.ctcferrofil.no Aug. - 05 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler

Detaljer

CTC Eco Heat Varmepumpe med varmtvannsberedning Funksjon - Drift og Vedlikehold

CTC Eco Heat Varmepumpe med varmtvannsberedning Funksjon - Drift og Vedlikehold CTC Eco Heat Varmepumpe med varmtvannsberedning Funksjon - Drift og Vedlikehold WWW.ctcferrofil.no Aug. 05 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller

Detaljer

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data:

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data: ASU-4 alarmsystem Tekniske data: Strømtilførsel Strømforbruk Dimensjoner Materiale Vekt IP-klasse Omgivelsestemperatur Monteringsmiljø 230Vac 50/60Hz 15 VA H xb X D = 300 x 230 x 120 mm (inkludert montringsbrakett)

Detaljer

DVCompact. Kompaktaggregat

DVCompact. Kompaktaggregat Kompaktaggregat -NO 14-04-2011V.A002 1 Systeminnstillinger Generelt Systemairs aggregater testes på fabrikken før levering. Automatikken er fabrikkinnstilt, og et testdokument følger aggregatleveransen.

Detaljer

Shuntautomatikk RVD 120

Shuntautomatikk RVD 120 Shuntautomatikk Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no April 2013 CTC Ferrofil AS Hovedkontor: Runnibakken 7 2150 Årnes Tlf.: 6390 4000 Fax.:6390 4001 www.ctc.no firmapost@ctc.no Avdeling Oslo, Akershus

Detaljer

BRUKERMANUAL Inverterstyrt luft - Vann varmepumpe når driftsikkerhet og energisparing teller

BRUKERMANUAL Inverterstyrt luft - Vann varmepumpe når driftsikkerhet og energisparing teller BRUKERMANUAL Inverterstyrt luft - Vann varmepumpe når driftsikkerhet og energisparing teller Brukermanual Polar Comfort Multisystem er et luft/vann varmepumpesystem som dekker ditt behov for oppvarming

Detaljer

Energi- og miljølære Varmepumper

Energi- og miljølære Varmepumper Energi- og miljølære Varmepumper HIO Per Daniel Pedersen 24. November 2003 Rembra as E-mail: post@rembra.no Varmepumpe i energisystemet transmisjonstap ventilasjonstap Tilført energi infiltrasjon - - varmtvann

Detaljer

Tekniske spesifikasjoner CTC V35-2 SYSTEM CTC Ferrofil A/S SYSTEMBESKRIVELSE

Tekniske spesifikasjoner CTC V35-2 SYSTEM CTC Ferrofil A/S SYSTEMBESKRIVELSE SYSTEMBESKRIVELSE CTC SYSTEM V 35-2 er et akkumuleringssystem for vedfyring. Den varmeenergi som skapes ved vedfyring, overføres via kjelevannet til akkumulatortankene og lagres der. Gjennom å utnytte

Detaljer

Installasjon. Shuntautomatikk BAS FORENKLET MONTERING. Monteres på vegg eller felles inn i kjelens panel, der hvor det er tilrettelagt for det.

Installasjon. Shuntautomatikk BAS FORENKLET MONTERING. Monteres på vegg eller felles inn i kjelens panel, der hvor det er tilrettelagt for det. Installasjon Shuntautomatikk BAS FORENKLET ONTERING Sentral RVA 46: Turføler QAD 22 / 26: Uteføler QAC 31 / 32: onteres på vegg eller felles inn i kjelens panel, der hvor det er tilrettelagt for det. Spennes

Detaljer

Elektroinstallasjon. CTC EcoLogic Pro

Elektroinstallasjon. CTC EcoLogic Pro Elektroinstallasjon 1 2 Installasjon og omkobling i CTC EcoLogic skal utføres av autorisert elinstallatør. All trekking av ledninger skal gjøres iht. gjeldende bestemmelser. Utstyret skal foregås av allpolet

Detaljer

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Bruks- og installasjonsanvisning for Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Hurtigveiledning 3 Bruksanvisning 4 Innledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde Smart Control - hovedmeny

Detaljer

Transport, avemballering og montering

Transport, avemballering og montering Transport, avemballering og montering Denne delen er for deg som har ansvar for en eller flere av de nødvendige installasjonene som skal til for at skal fungere slik som huseieren ønsker det. Ta deg tid

Detaljer

Regulator for elektrokjeler. type: 901315

Regulator for elektrokjeler. type: 901315 Bruksanvisning Regulator for elektrokjeler type: 901315 Regulator for elektrokjeler 2008-2010 Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no INNHOLD Innledning...3

Detaljer

Behov for ettervarming av varmtvann [%] 35 4,6 45 55 45 3,7 65 35 55 2,9 85 15

Behov for ettervarming av varmtvann [%] 35 4,6 45 55 45 3,7 65 35 55 2,9 85 15 Montasje av varmesystem mot vannbårne varmepumper. Systemsider. Novema kulde systemsider er ment som opplysende rundt en løsning. Sidene tar ikke hensyn til alle aspekter som vurderes rundt bygging av

Detaljer

Regulator for elektrokjeler. type: 901315

Regulator for elektrokjeler. type: 901315 Bruksanvisning Regulator for elektrokjeler type: 901315 Regulator for elektrokjeler etter 2010 Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no INNHOLD Innledning...3

Detaljer

Viftekonvektorer. 2 års. vannbårne. Art.nr.: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektive produkter for størst mulig besparelse!

Viftekonvektorer. 2 års. vannbårne. Art.nr.: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektive produkter for størst mulig besparelse! PRODUKTBLAD Viftekonvektorer vannbårne Art.nr.: 416-087, 416-111, 416-112 Kostnadseffektive produkter for størst mulig besparelse! 2 års garanti Jula Norge AS Kundeservice: 67 90 01 34 www.jula.no 416-087,

Detaljer

CTC Eco Air Varmepumpe Luft / Vann Funksjon - Drift og Vedlikehold

CTC Eco Air Varmepumpe Luft / Vann Funksjon - Drift og Vedlikehold CTC Eco Air Varmepumpe Luft / Vann Funksjon - Drift og Vedlikehold CE 0461/EF 1051/5255 www.ctc.no Okt. - 06 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller

Detaljer

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoPart 400. Modell 406-417 400V 3N~ / 230V 1N~ Providing sustainable energy solutions worldwide

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoPart 400. Modell 406-417 400V 3N~ / 230V 1N~ Providing sustainable energy solutions worldwide 161 504 35-1 2015-05-28 Providing sustainable energy solutions worldwide Installasjons- og vedlikeholdsanvisning Modell 406-417 400V 3N~ / 230V 1N~ Demontering kjølemodul 1. Løsne kjølemodulens strømkontakt

Detaljer

Brukerhåndbok HØIAX Freedom VPM

Brukerhåndbok HØIAX Freedom VPM Brukerhåndbok Bergvarmepumpe LEK AHB NO 0950-1 031448 En detaljert forklaring av knappenes funksjoner finner du på side 8. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side side

Detaljer

luft/vann varmepumpe Garantert drift ned til -25 C Kan levere 10,1 kw ved -20 C Patentert Zubadan teknikk

luft/vann varmepumpe Garantert drift ned til -25 C Kan levere 10,1 kw ved -20 C Patentert Zubadan teknikk Revolusjonerende luft/vann varmepumpe Garantert drift ned til -25 C Kan levere 10,1 kw ved -20 C Patentert Zubadan teknikk Ecodan luft/vann varmepumpen er utviklet og patentert i Japan av Mitsubishi Electric.

Detaljer

Tappevannsoppvarming. System

Tappevannsoppvarming. System Tappevannsoppvarming Tappevannsforbruket varierer sterkt over døgnet og har i boliger en topp om morgenen og om kvelden. Vannet i nettet varierer litt over årstidene og kan gå fra 5 12 C når det tappes

Detaljer

Varmepumper og skap for varmeanlegg

Varmepumper og skap for varmeanlegg Varmepumper og skap for varmeanlegg Innhold Nibe avtrekksvarmepumpe... 3 Display enhet... 4 Meny... 5 Funksjon varme... 5 Bytte / vaske filter... 6 Hvis denne skjermen dukker opp etter start... 6 Fordelingsskap

Detaljer

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC Solar controls/ Expansion card. tilbehør til CTC EcoHeat 400/ CTC EcoZenith i250/ctc GSi 12

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC Solar controls/ Expansion card. tilbehør til CTC EcoHeat 400/ CTC EcoZenith i250/ctc GSi 12 161 504 28-2 Providing sustainable energy solutions worldwide Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC Solar controls/ Expansion card tilbehør til CTC EcoHeat 400/ CTC EcoZenith i250/ctc GSi 12 VIKTIG

Detaljer

FDV-DOKUMENTASJON. NOBB 471 85 558 NRF 820 08 73 CTC EcoAir 408 230V 1N ~

FDV-DOKUMENTASJON. NOBB 471 85 558 NRF 820 08 73 CTC EcoAir 408 230V 1N ~ FDV-DOKUMENTASJON CTC FerroFil AS, 2150 Årnes www.ctc.no NOBB 471 85 558 NRF 820 08 73 CTC EcoAir 408 230V 1N ~ Varegr. 3016100 varmepumpe luft vann er en uteluftsvarmepumpe som tar varmen fra luften ute

Detaljer

MÅLINGER OG FEILSØKING

MÅLINGER OG FEILSØKING Energisentrum MÅLINGER OG FEILSØKING PÅ VARMEPUMPEANLEGG INNHOLD Innledning 2 Målepunkter i varmepumpen 3 Flytdiagram 3 Målinger Kondenseringstemperatur 4 Fordampningstemperatur 4 Suggasstemperatur 4 Temperatur

Detaljer

SIME Serie E 30 40 50 kw

SIME Serie E 30 40 50 kw SIME Serie E 30 40 50 kw INSTALLASJON OG DRIFTSINNSTRUKS CE 0461/EF 1051/5255 WWW.ctcferrofil.no Mai 04 STIKKORDSLISTE SIME SERIE E Brennkammer 4 Drift 5 El. Installasjon 5 El.skjema Vedlegg 2-4 Fyrrom

Detaljer

Elektroinstallasjon CTC EcoZenith I 550

Elektroinstallasjon CTC EcoZenith I 550 Elektroinstallasjon CTC EcoZenith Mars 2013 Oversikt motorer, pumper og følere Elektroinstallasjon 1 ( 59 ) Shuntmotor 2 ( 54 ) Vekselventil VP inn 2 ( 55 ) Vekselventil VP ut 3 ( 36 ) Radiatorpumpe 1

Detaljer

Brukerveiledning Aventa mc:floor regulerings- og energimålingssystem for vannbåren gulvvarme

Brukerveiledning Aventa mc:floor regulerings- og energimålingssystem for vannbåren gulvvarme 1. Innledning 2 2. Funksjoner i mc:floor 2 Gulvvarmeregulering 2 Innebygget energimåling 2 Innebygget telleverk for varmtvann og elektrisitet 3 Spesialfunksjoner 3 3. Menysystem 3 Hovedmeny 4 Endre temperatur

Detaljer

Brukerveiledning. DEVIreg Touch. Elektronisk intelligent termostat. www.devi.com

Brukerveiledning. DEVIreg Touch. Elektronisk intelligent termostat. www.devi.com Brukerveiledning DEVIreg Touch Elektronisk intelligent termostat www.devi.com Innhold 1 Innledning................ 4 1.1 Sikkerhetsinstruksjoner..... 5 2 Innstillinger............... 6 2.1 Stille inn

Detaljer

Veria Control T45. Installation guide. Installationsanleitung. Installasjonsveiledning. Installationsguide. Asennusopas. Installationsvejledning

Veria Control T45. Installation guide. Installationsanleitung. Installasjonsveiledning. Installationsguide. Asennusopas. Installationsvejledning Veria Control T45 Installation guide Installationsanleitung Installasjonsveiledning Installationsguide Asennusopas Installationsvejledning EN DE SE FI DK Innholdsfortegnelse Introduksjon Introduksjon 33

Detaljer

CTC FerroModul Storberedersystem

CTC FerroModul Storberedersystem Storberedersystem D Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Aug. 2012 system D system D er velkjent for mange. Som pioner i utviklingen av større varmtvannssystemer, lanserte denne løsningen på slutten

Detaljer

Driftsinstruks. Styring varmepumpe og elkjele. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

Driftsinstruks. Styring varmepumpe og elkjele. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! Driftsinstruks Styring varmepumpe og elkjele Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no w w w. n e. n o Innhold Dokumentasjon... 2 Brukerveiledning.... 3 Brukerens ansvar...

Detaljer

6 720 614 054-00.1D. Innvendig enhet for luft-til-vann-varmepumpe CC 160. Bruksanvisning. 6 720 645 100 (2010/07) no

6 720 614 054-00.1D. Innvendig enhet for luft-til-vann-varmepumpe CC 160. Bruksanvisning. 6 720 645 100 (2010/07) no 6 720 614 054-00.1D Innvendig enhet for luft-til-vann-varmepumpe CC 160 Bruksanvisning no 2 Innhold NO Innhold 1 Forklaring av symboler og sikkerhetsinstrukser. 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Detaljer

Tabell for innstillinger på installasjonsstedet

Tabell for innstillinger på installasjonsstedet /7 [6.8.] =... ID43/46 Aktuelle innendørsenheter *GSQHS8AA9W ThermaliaC* Merknader - 4P3938-D -. /7 Brukerinnstillinger Forvalgverdier Romtemperatur 7.4.. Komfort (oppvarming) R/W [3-7]~[3-6], trinn: A.3..4

Detaljer

CTC EcoFlex. Pelletskjelen med integrert brenner. Funksjon - Drift - Vedlikehold. www.ctc.no

CTC EcoFlex. Pelletskjelen med integrert brenner. Funksjon - Drift - Vedlikehold. www.ctc.no Pelletskjelen med integrert brenner Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Juni 2012 CTC Ferrofil AS Hovedkontor: Runnibakken 7 2150 Årnes Tlf.: 6390 4000 Fax.:6390 4001 www.ctc.no firmapost@ctc.no

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR OSO VILLASENTRAL FOR FJERNVARME

BRUKERVEILEDNING FOR OSO VILLASENTRAL FOR FJERNVARME BRUKERVEILEDNING FOR OSO VILLASENTRAL FOR FJERNVARME INNHOLD Oversiktstegning villasentral side 2 Prinsippskisse villasentral side 3 Igangsetting side 4 Innstilling side 5 Drift side 8 Aksjon ved feil

Detaljer

Elektroinstallasjon i550

Elektroinstallasjon i550 Elektroinstallasjon i550 Elektroinstallasjon 1 Elektriske komponenters plassering 2-3 Matestrøm varmepumpe 4 Pumper 5-10 Shuntventiler 10 Vekselventiler 11-12 Følere 13-18 Installasjon elkolbe 19 Installasjon

Detaljer

LK Shunt 2/3-2,5. 1. Turledning fra primærkrets Kuleventil med klemringskupling Cu 22. Alternativt kan medpakket adapter ¾ innvendig gjenge anvendes.

LK Shunt 2/3-2,5. 1. Turledning fra primærkrets Kuleventil med klemringskupling Cu 22. Alternativt kan medpakket adapter ¾ innvendig gjenge anvendes. LK Shunt /-, Utførelse LK Shunt /-, (NRF 86 67) er beregnet for systemer med hovedpumpe og er ved levering utstyrt med hendel på styreventilen. Shunten kan monteres både i høyre- og venstreutgave. Vær

Detaljer

Installatørhåndbok AXC 30

Installatørhåndbok AXC 30 LEK Installatørhåndbok AXC 0 Ekstrautstyr IHB NO - Innhold Generelt Innhold Plassering av komponenter Felles strømtilkobling Tilkobling av kommunikasjon Tilkopling av strømforsyning Shuntstyrt tilleggsvarme

Detaljer

ctc EcoAir V3 105-107 - 110 Varmepumpe luft - Vann Funksjon - Drift - Vedlikehold FERROFIL www.ctc.no

ctc EcoAir V3 105-107 - 110 Varmepumpe luft - Vann Funksjon - Drift - Vedlikehold FERROFIL www.ctc.no ctc EcoAir V3 105-107 - 110 Varmepumpe luft - Vann Funksjon - Drift - Vedlikehold FERROFIL www.ctc.no Juni 2010 CTC Ferrofi l A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet

Detaljer

CTC EcoHeat 400. Reservedeler og tilbehør

CTC EcoHeat 400. Reservedeler og tilbehør og tilbehør www.ctc.no Des. 0 Oversikt EcoHeat x00v CTC EcoHeat EH06 6 kw 5866000 - EH08 8 kw 5866000 - EH0 0 kw 5866000 - EH kw 5866000 EcoHeat x00v Inox CTC EcoHeat EH06 6 kw 586600 - EH08 8 kw 586600

Detaljer

Installasjonsanvisning Rørkoblingsenhet TBXZ-4-42 GOLD SD 11-120/GOLD CX 100/120 SILVER C SD 11-120/SILVER C CX 35-120

Installasjonsanvisning Rørkoblingsenhet TBXZ-4-42 GOLD SD 11-120/GOLD CX 100/120 SILVER C SD 11-120/SILVER C CX 35-120 NO.TBXZ442.1121 Installasjonsanvisning Rørkoblingsenhet TBXZ-4-42 GOLD SD 11-12/GOLD CX 1/12 SILVER C SD 11-12/SILVER C CX 3-12 1. Generelt Rørkoblingsenheten brukes for å drive vann-/glykolblandingen

Detaljer

TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL

TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL Denne aircond. bruker det miljøvennelige kuldemedie R0A SAMMENDRAG - Installasjonssted........................................................ - Elektriske

Detaljer

FLEXIT CS2000 112626N-02 2012-09. Hurtigguide CS2000 Automatikk

FLEXIT CS2000 112626N-02 2012-09. Hurtigguide CS2000 Automatikk FLEXIT CS2000 112626N-02 2012-09 Hurtigguide CS2000 Automatikk Innhold 1. HMI...3 2. Innstillinger...3 2.1. Innledning...3 2.2. Velg språk...3 2.3. Still inn tid/dato...3 2.4. Pålogging...3 3. Juster børverdier...4

Detaljer

Styring for tilskuddsvarme luft/vann varmepumpe. Manual

Styring for tilskuddsvarme luft/vann varmepumpe. Manual Styring for tilskuddsvarme luft/vann varmepumpe Manual Kontrollboks for styring av tilskuddsvarme - EL-kolber og/eller oljekjel Om man skal benytte luft/vann-varmepumpe i et eksisterende vannbårent anlegg

Detaljer

Laddomat 21. Funksjon, drift og vedlikehold. www.ctcferrofil.no. Mai 03

Laddomat 21. Funksjon, drift og vedlikehold. www.ctcferrofil.no. Mai 03 Laddomat 21 Funksjon, drift og vedlikehold www.ctcferrofil.no Mai 03 Automatisk avlufting Alternativ tilkobling Ekspansjonskar Automatisk avlufter Kjele 1 Føler Radiatorer ctc V35-2 har innebygget styring

Detaljer

tilbehør til CTC EcoHeat 400/CTC EcoZenith i250

tilbehør til CTC EcoHeat 400/CTC EcoZenith i250 161 504 28-1 2015-03-10 Providing sustainable energy solutions worldwide Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC Solar controls/ Expansion card tilbehør til CTC EcoHeat 400/CTC EcoZenith i250 162

Detaljer

Elektroinstallasjon. Seriekobling av varmepumper. Skjermet kommunikasjon (grå kontakt) CTC EcoAir 400

Elektroinstallasjon. Seriekobling av varmepumper. Skjermet kommunikasjon (grå kontakt) CTC EcoAir 400 Elektroinstallasjon Installasjon og omkobling i varmepumpen skal utføres av autorisert elektroinstallatør. All trekking av ledninger skal gjøres iht. gjeldende bestemmelser. Som kommunikasjonskabel brukes

Detaljer

Brukerhåndbok NIBE Uplink

Brukerhåndbok NIBE Uplink Brukerhåndbok UHB NO 1228-1 231156 Innhold 1 Generelt 2 Tjenester som tilbys 3 Krav 3 2 Registrer deg for NIBE Uplink 4 3 Hjemmesiden 5 Startsiden 5 Programvare 8 Kontoinnstillinger 8 Logge ut 8 Innhold

Detaljer

For installatøren. CTC EcoZenith I550. Multitank. Installasjon. www.ctc.no

For installatøren. CTC EcoZenith I550. Multitank. Installasjon. www.ctc.no For installatøren CTC EcoZenith I550 Multitank Installasjon www.ctc.no Mars 2013 CTC Ferrofil AS Hovedkontor: Runnibakken 7 2150 Årnes Tlf.: 6390 4000 Fax.:6390 4001 www.ctc.no firmapost@ctc.no Avdeling

Detaljer

Installasjonsmanual. Monteringsanvisning Hybridskap. når driftsikkerhet og energisparing teller

Installasjonsmanual. Monteringsanvisning Hybridskap. når driftsikkerhet og energisparing teller Installasjonsmanual Monteringsanvisning Hybridskap når driftsikkerhet og energisparing teller Monteringsanvisning Hybridskap 2 HYBRIDSKAP 3 HYBRIDSKAP INNEHOLDER:. Termostat. Overopphetningsvern. Indikering

Detaljer

Nå med batteribackup

Nå med batteribackup [ ] MICROSAFE MTR / MTRNS (standard) Leveres med 1-polt, 16A med eller uten nattsenk. MICROSAFE MTR-W / MTRNS-W (våtrom) Leveres med 2-polt, 10A med eller uten nattsenk. Nå med batteribackup Aktiv punktum

Detaljer

ctc FerroModul StorberederSystem Funksjon - Drift og Vedlikehold

ctc FerroModul StorberederSystem Funksjon - Drift og Vedlikehold ctc FerroModul StorberederSystem TS Funksjon - Drift og Vedlikehold Funksjon - Drift - Vedlikehold FerroModul CTC Ferrofil A/S FerroModul system TS FerroModul system TS er et av de minst effekt krevende

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

CTC Akkumulatortanker. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC Akkumulatortanker. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC Akkumulatortanker Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Okt. 2011 Leveres i Norge av: CTC FerroFil Hovedkontor: Runnibakken 7 2150 Årnes Tlf.: 6390 4000 Fax.:6390 4001 www.ctc.no Avdeling SØR

Detaljer

ECODAN NEXT GENERATION. www.miba.no. Importør i Norge:

ECODAN NEXT GENERATION. www.miba.no. Importør i Norge: ECODAN NEXT GENERATION www.miba.no Importør i Norge: Spar penger med nye Ecodan Next Generation Med en Ecodan Next Generation vil du få en betydelig energibesparelse sammenlignet med andre oppvarmingsalternativer.

Detaljer

VEDLIKEHOLDSVEILEDNING

VEDLIKEHOLDSVEILEDNING VEDLIKEHOLDSVEILEDNING Atella Du kan navigere deg gjennom mikroprosessormenyene ved hjelp av: Slik øker eller reduserer du innstilte verdier: eller Slik justerer du romtemperaturen: start med å trykke

Detaljer

VEDLIKEHOLDSVEILEDNING

VEDLIKEHOLDSVEILEDNING VEDLIKEHOLDSVEILEDNING Diplomat Optimum G2, Diplomat, Comfort, Diplomat Duo, Atria, Atria Duo Du kan navigere deg gjennom mikroprosessormenyene ved hjelp av: Slik øker eller reduserer du innstilte verdier:

Detaljer