Installatørhåndbok AXC 30

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Installatørhåndbok AXC 30"

Transkript

1 LEK Installatørhåndbok AXC 0 Ekstrautstyr IHB NO -

2

3 Innhold Generelt Innhold Plassering av komponenter Felles strømtilkobling Tilkobling av kommunikasjon Tilkopling av strømforsyning Shuntstyrt tilleggsvarme Generelt Rørtilkopling Prinsippskjema El-tilkobling Programinnstillinger Koplingsskjema Trinnstyrt tilleggsvarme Generelt Rørtilkopling Prinsippskjema 0 El-tilkobling Programinnstillinger Koplingsskjema Ekstra klimasystem Generelt Rørtilkopling Prinsippskjema El-tilkobling Programinnstillinger Koplingsskjema Varmtvannskomfort Generelt Rørtilkopling Prinsippskjema 0 El-tilkobling Programinnstillinger Koplingsskjema Aktiv kjøling (-rør) Generelt Rørtilkopling Prinsippskjema El-tilkobling Programinnstillinger Koblingsskjema Tilkobling av flere varmepumper Generelt Rørtilkopling Prinsippskjema 0 El-tilkobling Programinnstillinger Koplingsskjema AXC 0 Innhold

4 Generelt Dette tilbehøret benyttes for å muliggjøre tilkobling og styring av (en AXC 0 kreves for hver av følgende tilbehørsfunksjoner som skal benyttes): Shuntstyrt tilleggsvarme Trinnstyrt tilleggsvarme Ekstra klimasystem Varmtvannskomfort Aktiv kjøling (-rør) Tilkobling av flere varmepumper Innhold Plassering av komponenter AA-S FA AA-X stk. Buntbånd stk. Varmeledningspasta LEK stk. Isolasjonsteip stk. Apparatkasse med tilbehørskort AA AA-X AA-F AA-X X stk. stk. Aluminiumsteip Temperaturføler El-komponenter FA Automatsikring, 0 A X Koplingsplint, spenningsmating AA Tilbehørskort AA-X Koplingsplint, føler og ekstern blokkering AA-X Koblingsplint, kommunikasjon AA-X Koplingsplint, sirkulasjonspumpe, shunt og hjelperelé AA-S DIP-switch AA-F Finsikring, TAH0 V Betegnelser i komponentplassering iht. standard IEC - og -. Kapitel Generelt AXC 0

5 L N 0 0 L N N L N L Felles strømtilkobling OBS! All elektrisk tilkopling skal gjøres av kvalifisert elektriker. Elektrisk installasjon og trekking av ledninger skal utføres i samsvar med gjeldende forskrifter. Varmepumpen skal være spenningsløs ved installasjon av AXC 0. Koblingsskjemaet finnes i slutten av kapittelet for hver tilkoblingsmulighet. Tilkobling av kommunikasjon Styremodul SMO 0 inneholder et tilbehørskort (AA), som er koblet til gjeldende kommunikasjon. Hvis flere tilbehør skal tilkobles eller allerede er installert, må instruksjonene nedenfor følges. Det første eksterne tilbehørskortet skal kobles direkte på plint AA-X i styremodulen. De påfølgende kortene kobles i serie med foregående kort. Bruk kabeltype LiYY, EKKX eller tilsvarende. EB Tilkopling av strømforsyning Kople spenningsmatingen til plint X som vist på bildet. -X 0V 0Hz N L AA-X -X -X ON -X A B GND AA-X -X -X0 -X LEK SMO 0 Tillbehörskort A B GND A B GND AA-X AA-X -X ON -X -X -X0 -X -X Tillbehörskort A B GND A B GND AA-X AA-X -X ON -X -X -X0 -X -X AXC 0 Kapitel Felles strømtilkobling

6 Shuntstyrt tilleggsvarme Generelt Med denne funksjonen kan ekstern tilleggsvarme, f.eks. en oljekjele, gasskjele eller fjernvarmeveksler, hjelpe med oppvarmingen. Innemodulen styrer en shuntventil og en sirkulasjonspumpe (GP0) via tilbehørskortet i AXC 0. Hvis varmepumpen ikke klarer å holde riktig turledningstemperatur (BT), startes tilleggsvarmen. Når kjeletemperaturen på (BT) har steget til ca. C, sender innemodulen signal til shunten (QN) om å åpne fra tilleggsvarmen.. Shunten (QN) reguleres slik at virkelig turledningstemperatur stemmer overens med innemodulens teoretisk utregnede børverdi. Når varmebehovet reduseres tilstrekkelig til at tilleggsvarme ikke behøves, lukkes shunten (QN) helt. Fabrikkinnstilt minste driftstid som holder kjelen i beredskap, er timer (kan innstilles i meny..). Rørtilkopling Den eksterne sirkulasjonspumpen (GP0) plasseres i henhold til prinsippskjema. Shuntventil Shuntventilen (QN) plasseres på turledningen til klimasystemet etter varmepumpen, i henhold til prinsippskjema. Koble turledningen fra varmepumpen til den eksterne tilleggsvarmena AB via T-rør til port B på shuntventilen (lukker ved signal om reduksjon). Koble turledningen til klimasystemet fra shuntventilen til felles port B AB (alltid åpen). Koble turledningen fra den eksterne tilleggsvarmen til shuntventilen til port A (åpner ved signal om økning). Temperaturføler Kjeleføleren (BT) monteres på egnet sted i den eksterne tilleggsvarmen. Ekstern turledningsføler (BT, tilkoblet i innemodulens styremodul) skal monteres på turledningen til radiatorene, etter shuntventil (QN). K Temperaturfølerne monteres med buntbånd sammen med varmeledningspasta og aluminiumsteip. Deretter skal de isoleres med medfølgende isolasjonsteip. OBS! Føler- og kommunikasjonskabler må ikke legges i nærheten av sterkstrømsledning. Kapitel Shuntstyrt tilleggsvarme AXC 0

7 Prinsippskjema QM Avstengingsventil RM Tilbakeslagsventil Forklaring EM Shuntstyrt tilleggsvarme, kjele Øvrig AA SMO 0 AA Tilbehørskort (AXC 0) BT Uteføler BT Temperaturføler, kjele BT Temperaturføler, varmtvannsoppvarming CM Ekspansjonskar lukket BT Temperaturføler, varmtvann, topp EM Olje-/gasskjele BT Temperaturføler, varmebærer tur, Ekstern FL0 Sikkerhetsventil, varmebærerside BT Temperaturføler, varmebærer retur, Ekstern QN Shuntventil, tilleggsvarme CP0, CP Varmtvannsberedere EB0, EB0Varmepumpesystem CP0 Utjevningskar, UKV BT Temperaturføler, retur CM Ekspansjonskar lukket, kuldebærerside BT Temperaturføler, kondensator tur FL Sikkerhetsventil EB0, EB0 Varmepumpe GP0 Sirkulasjonspumpe, varmebærer ekstern FL0 Sikkerhetsventil QN0 Vekselventil, varmtvann GP Sirkulasjonspumpe RN0 - RN Trimventil HQ Smussfilter QM Tappeventil Betegnelser iht. standard IEC - og -. QM - QMAvstengingsventil Prinsippskjema SMO 0 med AXC 0 og shuntstyrt tilleggsvarme -EM -AA -CM -EM -FL0 -BT -QN -AA-BT -AA-BT -CP0 -AA-GP0 -AA -RN -RN -RN0 -RN -EB0 -EB0 -BT -FL0 -BT -QM -QM -GP -RM -HQ -QM -AA-QN0 -CP0 -AA-BT -AA-BT -CP -QM -EB0 -EB0 -BT -FL0 -BT -QM -QM -GP -RM -HQ -QM -AA -BT -QM -FL -CM AXC 0 Kapitel Shuntstyrt tilleggsvarme

8 ON El-tilkobling -X -X OBS! 0 0 -X All elektrisk tilkopling skal gjøres av kvalifisert elektriker. Elektrisk installasjon og trekking av ledninger skal utføres i samsvar med gjeldende forskrifter. SMO 0 skal være uten spenning ved installasjon av AXC 0. Tilkobling av føler og ekstern blokkering Bruk kabeltype LiYY, EKKX eller tilsvarende. Kjeleføler (BT) Koble kjeleføleren til AA-X:-. Ekstern blokkering (valgfritt) En kontakt (NO) kan kobles til AA-X:- for å kunne blokkere tilleggsvarmen. Når kontakten sluttes, blokkeres tilleggsvarmen. -X0 -X N L -X Tilkopling av sirkulasjonspumpe (GP0) Koble sirkulasjonspumpen (GP0) til AA-X: (0 V), AA-X: (N) og X: () L N Tilkobling av shuntmotor (QN) Koble shuntmotoren (QN) til AA-X: (0 V, åpne), AA-X: (N) og AA-X: (0 V, lukk). Tilkobling av hjelperelé for tilleggsvarme Koble hjelperelé for til- og frakobling av tilleggsvarme til AA-X: (0 V) og AA-X: (N). External auxiliary relay A A 0 L N Additional Heating HUSK! Reléutgangene på tilbehørskortet må maks. belastes med A (0 V) totalt. Kapitel Shuntstyrt tilleggsvarme AXC 0

9 0 0 N L DIP-switch DIP-switchen på tilbehørkortet skal stilles inn som vist nedenfor. Programinnstillinger Programinnstillingen av AXC 0 kan utføres via startguiden eller direkte i menysystemet. ON -X ON -X -X -X0 -X -X Startguiden Startguiden vises ved første oppstart etter varmepumpeinstallasjonen, men finnes også i meny.. Menysystemet Hvis du ikke definerer alle innstillinger via startguiden eller trenger å endre en innstilling, kan du gjøre dette i menysystemet. Meny. - systeminnstillinger Aktivering/deaktivering av tilbehør. Velg: "shuntstyrt tilleggsv.". Meny.. - shuntstyrt tilleggsv. Her kan du for eksempel definere følgende innstillinger: Velge når tilleggsvarmen skal starte. Minste driftstid. Minste kjeletemperatur for at shunten skal begynne å regulere. Diverse shuntinnstillinger. Meny. - tvangsstyring Tvangsstyring av de forskjellige komponentene i innemodulen samt i forskjellig tilbehør som eventuelt er tilkoblet. EM-AA-K: Aktivering av relé for tilleggsvarme. EM-AA-K: Signal (lukk) til shunt (QN). EM-AA-K: Signal (åpne) til shunt (QN). EM-AA-K: Aktivering av sirkulasjonspumpe (GP0). HUSK! Se også installatørhåndboken for SMO 0. AXC 0 Kapitel Shuntstyrt tilleggsvarme

10 Koplingsskjema Kapitel Shuntstyrt tilleggsvarme AXC 0

11 Trinnstyrt tilleggsvarme Generelt Med denne funksjonen kan ekstern tilleggsvarme, f.eks. en oljekjele, hjelpe med oppvarmingen. Med tilbehørskortet i AXC 0 kan ytterligere tre potensialfrie releer brukes til tilleggsvarmestyring, som da gir ytterligere lineære eller binære trinn. Volumstrømmen gjennom tilleggsvarmen sikres enten med sirkulasjonspumpen (GP) eller den eksterne sirkulasjonspumpen (GP0). Rørtilkopling Den ekstra sirkulasjonspumpen (GP0) plasseres i henhold til prinsippskjema. Temperaturføler K Temperaturfølerne monteres med buntbånd sammen med varmeledningspasta og aluminiumsteip. Deretter skal de isoleres med medfølgende isolasjonsteip. OBS! Føler- og kommunikasjonskabler må ikke legges i nærheten av sterkstrømsledning. AXC 0 Kapitel Trinnstyrt tilleggsvarme

12 Prinsippskjema QM Avstengingsventil RM Tilbakeslagsventil Forklaring EB Trinnstyrt tilleggsvarme Øvrig AA SMO 0 AA Tilbehørskort i (AXC 0) BT Uteføler CM Ekspansjonskar lukket BT Temperaturføler, varmtvannsoppvarming EB Eksternt el-tilskudd BT Temperatur, varmtvann topp FL0 Sikkerhetsventil, varmebærerside BT Temperaturføler, varmebærer tur, Ekstern QM - QMAvstengingsventil, varmebærerside BT Temperaturføler, varmebærer retur, Ekstern RN Trimventil CP0 - CP Varmtvannsberedere EB0, EB0Varmepumpesystem CP0 Utjevningskar, UKV BT Temperaturføler, retur CM Ekspansjonskar, lukket BT Temperaturføler, kondensator tur FL Sikkerhetsventil EB0, EB0 Varmepumpe GP0 Sirkulasjonspumpe, varmebærer ekstern FL0 Sikkerhetsventil, varmebærerside QN0 Vekselventil, varmtvann GP Sirkulasjonspumpe RN0 - RN Trimventil HQ Smussfilter QM Tappeventil Betegnelser iht. standard IEC - og -. QM - QMAvstengingsventil Prinsippskjema SMO 0 med AXC 0 og trinnstyrt tilleggsvarme -EB -AA -CM -EB -FL0 -QM -QM -RN -AA-BT -AA-BT -CP0 -AA-GP0 -AA -RN -RN -RN0 -RN -AA-EB0 -EB0 -BT -FL0 -BT -QM -QM -GP -RM -HQ -QM -AA-QN0 -CP0 -AA-BT -AA-BT -CP -QM -AA-EB0 -EB0 -BT -FL0 -BT -QM -QM -GP -RM -HQ -QM -AA -BT -QM -FL -CM 0 Kapitel Trinnstyrt tilleggsvarme AXC 0

13 ON 0 0 N L El-tilkobling Tilkopling av sirkulasjonspumpe (GP0) Koble sirkulasjonspumpen (GP0) til AA-X: (0 V), AA-X: (N) og X: () -X -X OBS! 0 0 -X All elektrisk tilkopling skal gjøres av kvalifisert elektriker. Elektrisk installasjon og trekking av ledninger skal utføres i samsvar med gjeldende forskrifter. SMO 0 skal være uten spenning ved installasjon av AXC 0. -X0 -X N L -X L N Tilkobling av tilleggsvarmetrinn Koble trinn til AA-X: og. Koble trinn til AA-X: og. Koble trinn til AA-X: og. Tilkobling av ekstern blokkering Bruk kabeltype LiYY, EKKX eller tilsvarende. Ekstern blokkering (valgfritt) En kontakt (NO) kan kobles til AA-X:- for å kunne blokkere tilleggsvarmen. Når kontakten sluttes, blokkeres tilleggsvarmen. A A A A A A STEG STEG STEG DIP-switch DIP-switchen på tilbehørkortet skal stilles inn som vist nedenfor. 0 HUSK! Reléutgangene på tilbehørskortet må maks. belastes med A (0 V) totalt. ON -X ON -X -X -X0 -X -X AXC 0 Kapitel Trinnstyrt tilleggsvarme

14 Programinnstillinger Programinnstillingen av AXC 0 kan utføres via startguiden eller direkte i menysystemet. Startguiden Startguiden vises ved første oppstart etter varmepumpeinstallasjonen, men finnes også i meny.. Menysystemet Hvis du ikke definerer alle innstillinger via startguiden eller trenger å endre en innstilling, kan du gjøre dette i menysystemet. Meny. - systeminnstillinger Aktivering/deaktivering av tilbehør. Velg: "trinnstyrt tilleggsv.". Meny.. - trinnstyrt tilleggsv.axc0 Her kan du for eksempel definere følgende innstillinger: Velge når tilleggsvarmen skal starte. Still inn maks. antall tillatte tilleggsvarmetrinn. Om binær trinnstyring skal benyttes. Meny. - tvangsstyring Tvangsstyring av de forskjellige komponentene i varmepumpen samt i de forskjellige tilbehørene som eventuelt er tilkoblet. EB-AA-K: Aktivering av tilleggsvarmetrinn. EB-AA-K: Aktivering av tilleggsvarmetrinn. EB-AA-K: Aktivering av tilleggsvarmetrinn. EB-AA-K: Aktivering av sirkulasjonspumpe (GP0). HUSK! Se også installatørhåndboken for SMO 0. Kapitel Trinnstyrt tilleggsvarme AXC 0

15 Koplingsskjema AXC 0 Kapitel Trinnstyrt tilleggsvarme

16 Ekstra klimasystem Generelt Denne tilbehørsfunksjonen benyttes når SMO 0 installeres i hus med opptil fire forskjellige klimasystemer som krever forskjellige turledningstemperaturer, f.eks. når huset har både radiatorsystem og gulvvarmesystem. HUSK! Ved gulvvarmesystemer skal normalt maks. turledningstemp. stilles inn mellom og C. Kontroller maks. temperatur for gulvet med gulvleverandøren. HUSK! Hvis romføleren benyttes i rom med gulvvarme, bør den bare ha en informativ funksjon og ikke styre romtemperaturen. Rørtilkopling Generelt Hvis det kobles til ekstra klimasystemer, må disse kobles slik at de har lavere arbeidstemperatur enn klimasystemet. Sirkulasjonspumpe Den ekstra sirkulasjonspumpen (GP0) plasseres i det ekstra klimasystemet i henhold til prinsippskjema. Shuntventil Shuntventilen (QN) plasseres på turledningen etter varmepumpen/innemodulen, før første radiator på klimasystemet. Returledningen fra det ekstra klimasystemet kobles til shuntventilen samt til returledningen fra varmesystemet, se bilde samt prinsippskjema. Koble turledningen til klimasystemet fra AB varmepumpen til port A på shuntventilen (åpner ved signal om økning). Koble returledningen fra klimasystemet B til port B på shuntventilen via T-rør (lukker ved signal om reduksjon). Koble turledningen til klimasystemet til A felles port AB på shuntventilen (alltid åpen). Temperaturføler Turledningsføleren (BT) monteres på røret mellom sirkulasjonspumpen (GP0) og shuntventil (QN). Returledningsføleren (BT) monteres på røret fra det ekstra klimasystemet. K Temperaturfølerne monteres med buntbånd sammen med varmeledningspasta og aluminiumsteip. Deretter skal de isoleres med medfølgende isolasjonsteip. OBS! Føler- og kommunikasjonskabler må ikke legges i nærheten av sterkstrømsledning. Kapitel Ekstra klimasystem AXC 0

17 Prinsippskjema AA Tilbehørskort SMO 0 BT Turledningsføler, ekstra klimasystem Forklaring BT Returledningsføler, ekstra klimasystem EB Ekstern tilleggsvarme GP0 Sirkulasjonspumpe, ekstra klimasystem CM Ekspansjonskar lukket QN Shuntventil EB Eksternt el-tilskudd Øvrig FL0 Sikkerhetsventil, varmebærerside AA SMO 0 QM - QMAvstengingsventil, varmebærerside BT Uteføler RN Trimventil BT Temperaturføler, varmtvannsoppvarming EB0, EB0Varmepumpesystem BT Temperaturføler, varmtvann, topp BT Temperaturføler, retur BT Temperaturføler, varmebærer tur, Ekstern BT Temperaturføler, kondensator tur BT Temperaturføler, varmebærer retur, Ekstern EB0, EB0 Varmepumpe CP0 - CP Varmtvannsberedere FL0 Sikkerhetsventil, varmebærerside CP0 Utjevningskar, UKV GP Sirkulasjonspumpe CM Ekspansjonskar, lukket HQ Smussfilter FL Sikkerhetsventil QM Tappeventil GP0 Sirkulasjonspumpe, varmebærer ekstern QM - QMAvstengingsventil QN0 Vekselventil, varmtvann QM Avstengingsventil RN0 - RN Trimventil RM Tilbakeslagsventil Betegnelser i komponentplassering iht. standard IEC EP Klimasystem - og -. Prinsippskjema SMO0 med AXC 0 og opptil tre ekstra klimasystemer -EP -AA -BT -GP0 -EB -AA -QN -BT -CM -EB -FL0 -QM -EP -AA -BT -QN -GP0 -BT -QM -RN -EP -AA -BT -GP0 -QN -BT -AA-BT -AA-BT -CP0 -AA-GP0 -AA -RN -RN -RN0 -RN -EB0 -EB0 -BT -FL0 -BT -QM -QM -GP -RM -HQ -QM -AA-QN0 -CP0 -AA-BT -AA-BT -CP -QM -EB0 -BT -FL0 -BT -QM -QM -GP -RM -HQ -QM -AA -BT -QM -FL -CM 0-0- /DG AXC 0 Kapitel Ekstra klimasystem

18 ON 0 0 N L El-tilkobling Tilkopling av sirkulasjonspumpe (GP0) Koble sirkulasjonspumpen (GP0) til AA-X: (0 V), AA-X: (N) og X:(). -X -X OBS! 0 0 -X All elektrisk tilkopling skal gjøres av kvalifisert elektriker. Elektrisk installasjon og trekking av ledninger skal utføres i samsvar med gjeldende forskrifter. SMO 0 skal være uten spenning ved installasjon av AXC 0. -X0 -X N L -X L N Tilkobling av shuntmotor (QN) Koble shuntmotoren (QN) til AA-X: (0 V, åpne), AA-X: (N) og AA-X: (0 V, lukk). Tilkobling av føler og ekstern justering Bruk kabeltype LiYY, EKKX eller tilsvarende. Turledningsføler, ekstra klimasystem (BT) Koble turledningsføleren til AA-X:-. Returledningsføler, ekstra klimasystem (BT) Koble returledningsføleren til AA-X:-. Romføler, ekstra klimasystem (BT0) (valgfritt) Koble romføleren til AA-X:-0. Ekstern justering (valgfritt) En potensialfri kontakt kan kobles til AA-X:- for ekstern justering av klimasystemet. DIP-switch DIP-switchen på tilbehørkortet skal stilles inn som vist nedenfor. AA-S -X ON -X -X -X0 -X -X Klimasystem 0 HUSK! Reléutgangene på tilbehørskortet må maks. belastes med A (0 V) totalt. ON ON ON Kapitel Ekstra klimasystem AXC 0

19 Programinnstillinger Programinnstillingen av AXC 0 kan utføres via startguiden eller direkte i menysystemet. Startguiden Startguiden vises ved første oppstart etter varmepumpe-/innemodulinstallasjonen, men finnes også i meny.. Menysystemet Hvis du ikke definerer alle innstillinger via startguiden eller trenger å endre en innstilling, kan du gjøre dette i menysystemet. Meny.. - tilbehør Aktivering/deaktivering av tilbehør. Velg: "klimasystem ", "klimasystem " og/eller "klimasystem ", avhengig av hvor mange klimasystemer som er installert. Meny.. - maks. turledningstemp. Innstilling av høyeste turledningstemperatur til hvert klimasystem. Meny.. - ekstra klimasystem Shuntinnstillinger for ekstra installerte klimasystemer. Meny. - temperatur Innstilling av innetemperatur. Meny.. - varmekurve Innstilling av varmekurve. Meny.. - ekstern justering Innstilling av ekstern justering. Meny.. - min. turledningstemp. Innstilling av laveste turledningstemperatur til hvert klimasystem. Meny.. - romfølerinnstillinger Aktivering og innstilling av romføler. Meny. - tvangsstyring Tvangsstyring av de forskjellige komponentene i varmepumpen samt i de forskjellige tilbehørene som eventuelt er tilkoblet. EP er klimasystem, EP er klimasystem, EP er klimasystem. EP#-AA-K: Ingen funksjon. EP#-AA-K: Signal (lukk) til shunt (QN). EP#-AA-K: Signal (åpne) til shunt (QN). EP#-AA-K: Aktivering av sirkulasjonspumpe (GP0). HUSK! Se også installatørhåndboken for respektive varmepumpe/innemodul. AXC 0 Kapitel Ekstra klimasystem

20 Koplingsskjema Kapitel Ekstra klimasystem AXC 0

21 Varmtvannskomfort Generelt Denne funksjonen gir mulighet for midlertidig luksus, blandeventil og varmtvannssirkulasjon. Midlertidig luksus (ekstra varmtvann) Hvis en el-patron er installert i tanken, kan den tillates å produsere varmtvann samtidig som varmepumpen prioriterer varmedrift. Blandeventil En temperaturføler leser av temperaturen på utgående varmtvann til tappevannskranene og justerer blandeventilen fra varmtvannsberederen til innstilt temperatur er oppnådd. Varmtvannssirkulasjon (VVC) En pumpe kan styres for sirkulasjon av varmtvannet under valgbare perioder. Rørtilkopling Blandeventil Blandeventilen (FQ) plasseres på utgående varmtvannsledning fra varmtvannsberederen, i henhold til prinsippskjema. Koble innkommende kaldtvann via T-rør til port B på blandeventilen B (lukker ved signal). Koble blandet vann til tappevarmtvannskranene fra blandeventilen til A felles port AB (alltid åpen). Koble utgående varmtvann fra varmtvannsbereder til blandeventilen til port A (åpner ved signal). AB Temperaturføler Temperaturføler, utgående varmtvann, (BT0) monteres på egnet sted etter blandeventilen(fq). K Temperaturfølerne monteres med buntbånd sammen med varmeledningspasta og aluminiumsteip. Deretter skal de isoleres med medfølgende isolasjonsteip. OBS! Føler- og kommunikasjonskabler må ikke legges i nærheten av sterkstrømsledning. AXC 0 Kapitel Varmtvannskomfort

22 Prinsippskjema QZ Varmtvannskomfort AA Tilbehørskort AXC 0 Forklaring BT0 Temperaturføler, utgående varmtvann EB Ekstern tilleggsvarme EB0 Spissbereder CM Ekspansjonskar lukket GP Sirkulasjonspumpe, varmtvannssirkulasjon EB Eksternt el-tilskudd RM Tilbakeslagsventil FL0 Sikkerhetsventil, varmebærerside RN0 Trimventil QM - QMAvstengingsventil, varmebærerside Øvrig RN Trimventil AA SMO 0 EB0, EB0Varmepumpesystem BT Uteføler BT Temperaturføler, retur BT Temperaturføler, varmtvannsoppvarming BT Temperaturføler, kondensator tur BT Temperaturføler, varmtvann, topp EB0, EB0 Varmepumpe BT Temperaturføler, varmebærer tur, Ekstern FL0 Sikkerhetsventil, varmebærerside BT Temperaturføler, varmebærer retur, Ekstern GP Sirkulasjonspumpe CP0 - CP Varmtvannsberedere HQ Smussfilter CP0 Utjevningskar, UKV QM Tappeventil CM Ekspansjonskar, lukket QM - QMAvstengingsventil FL Sikkerhetsventil QM Avstengingsventil GP0 Sirkulasjonspumpe, varmebærer ekstern RM Tilbakeslagsventil QN0 Vekselventil, varmtvann RN0 - RN Trimventil Prinsippskjema SMO0 med AXC 0 og varmtvannskomfort -EB -CM -EB -FL0 -QM -QM -RN -AA-BT -AA-BT -CP0 -AA-GP0 -AA -QZ -AA -GP -RN -RN0 -RN -RN -RN0 -RM -FQ -BT0 -EB0 -EB0 -BT -FL0 -BT -QM -QM -GP -RM -HQ -QM -AA-QN0 -CP0 -AA-BT -AA-BT -CP -EB0 -QM -EB0 -EB0 -BT -FL0 -BT -QM -QM -GP -RM -HQ -QM -AA -BT -QM -FL -CM 0 Kapitel Varmtvannskomfort AXC 0

23 ON El-tilkobling -X 0 0 -X -X Tilkobling av varmtvannssirkulasjonspumpe (GP) Koble sirkulasjonspumpen (GP) til AA-X: (0 V), AA-X: (N) og X: () Apparatkasse Eksternt -X OBS! All elektrisk tilkopling skal gjøres av kvalifisert elektriker. Elektrisk installasjon og trekking av ledninger skal utføres i samsvar med gjeldende forskrifter. SMO 0 skal være uten spenning ved installasjon av AXC 0. Tilkobling av føler Bruk kabeltype LiYY, EKKX eller tilsvarende. Varmtvannsføler, turledning (BT0) Koble varmtvannsføleren til AA-X:-. 0 -X0 -X N L AA-X X L N GP Tilkobling av blandeventil (FQ) Koble blandeventilmotoren (FQ) til AA-X: (0 V, åpne), AA-X: (N) og AA-X: (0 V, lukk). Tilkobling av hjelperelé for midlertidig luksus (ekstra varmtvann) Koble hjelperelé for til- og frakobling av tilleggsvarme til AA-X: (N) og AA-X: (0 V). HUSK! Reléutgangene på tilbehørskortet må maks. belastes med A (0 V) totalt. External auxiliary relay A A Additional Hot water L N AXC 0 Kapitel Varmtvannskomfort

24 0 0 N L DIP-switch DIP-switchen på tilbehørkortet skal stilles inn som vist nedenfor. Programinnstillinger Programinnstillingen av AXC 0 kan utføres via startguiden eller direkte i menysystemet. ON -X ON -X -X -X0 -X -X Startguiden Startguiden vises ved første oppstart etter varmepumpeinstallasjonen, men finnes også i meny.. Menysystemet Hvis du ikke definerer alle innstillinger via startguiden eller trenger å endre en innstilling, kan du gjøre dette i menysystemet. Meny.. - tilbehør Aktivering/deaktivering av tilbehør. Velg: "varmtvannskomfort". Meny.. - varmtvannssirk. Her kan du for eksempel definere følgende innstillinger for varmtvannssirkulasjon i opptil tre perioder per døgn: Hvor lenge varmtvannssirkulasjonspumpen skal være i gang per driftstilfelle Hvor lenge varmtvannssirkulasjonspumpen skal stå stille mellom driftstilfellene. Meny.. - varmtvannskomfort Her kan du for eksempel definere følgende innstillinger: Om el-patron er installert i tanken, og om den skal tillates å varme opp varmtvann hvis kompressorene i varmepumpen prioriterer varmedrift Om en blandeventil for begrensning av temperaturen på varmtvannet fra varmtvannsberederen er installert Diverse shuntinnstillinger og utgående varmtvannstemperatur fra tanken for blandeventilen. Meny. - tvangsstyring Tvangsstyring av de forskjellige komponentene i varmepumpen samt i de forskjellige tilbehørene som eventuelt er tilkoblet. QZ-AA-K: Aktivering av relé for ekstra varmtvann. QZ-AA-K: Signal (lukk) til blandeventil (FQ). QZ-AA-K: Signal (åpne) til blandeventil (FQ). QZ-AA-K: Aktivering av sirkulasjonspumpe (GP). HUSK! Se også installatørhåndboken for SMO 0. Kapitel Varmtvannskomfort AXC 0

25 Koplingsskjema AXC 0 Kapitel Varmtvannskomfort

26 Aktiv kjøling (-rør) Generelt Tilkobling av dette tilbehøret gjør det mulig å styre produksjon av kjøling. Kjølesystemet tilføres kjøling fra varmepumpen ved hjelp av en sirkulasjonspumpe (GP) via en vekselventil (QN). For at anlegget skal fungere, kreves permanent fri volumstrøm i kjølesystemet, f.eks. ved hjelp av volumkar for kjøling. Driftsmodus kjøling aktiveres av temperaturen på uteføleren (BT) og eventuell romføler (BT0), romenhet eller separat romføler for kjøling (BT) (hvis for eksempel to forskjellige rom skal kjøles henholdsvis varmes samtidig). Ved kjølebehov aktiveres vekselventilen kjøling (QN) og kjølesirkulasjonspumpen (GP). Produksjon av kjøling reguleres etter kjøleføleren (BT) og en kjølebørverdi som bestemmes av valgt kjølekurve. Kjølegradminutter beregnes etter verdien på den eksterne temperaturføleren (BT) for kjøling ut og kjølebørverdien. Som tilbehør kreves kjølevekselventil, f.eks. VCC/VCC. Rørtilkopling Generelt For å unngå kondensdannelsen må rørledninger og øvrige kalde flater isoleres med diffusjonstett materiale. Ved stort kjølebehov kreves viftekonvektor med dryppskål og avløpstilkopling. Vekselventil, kjøling/varme Vekselventilen (QN) plasseres i systemet på turledningen fra varmepumpen B AB A Temperaturføler Temperaturføler (BT) monteres på turledning til kjølesystemet ved T-rørtilkobling til volumkar (CP). K Temperaturfølerne monteres med buntbånd sammen med varmeledningspasta og aluminiumsteip. Deretter skal de isoleres med medfølgende isolasjonsteip. OBS! Føler- og kommunikasjonskabler må ikke legges i nærheten av sterkstrømsledning. Kapitel Aktiv kjøling (-rør) AXC 0

27 Prinsippskjema Forklaring EQ Kjølesystem AA-AATilbehørskort i AXC 0 BT Temperaturføler, turledning kjøling CP Akkumulatortank, kjøling GP Kjølesirkulasjonspumpe EB0 Varmepumpesystem BT Temperaturføler, retur BT Temperaturføler, kondensator til Prinsippskjema SMO0 med AXC 0 og aktiv kjøling (-rør) GP Sirkulasjonspumpe EB0 Varmepumpe FL0 Sikkerhetsventil, varmebærerside HQ Smussfilter QM Tappeventil QM- Avstengingsventil QM QM Avstengingsventil RM Trimventil Betegnelser i komponentplassering iht. standard IEC - og -. -EQ -AA -CP -AA -AA-QN0 -GP -BT -BT -BT0 -EQ-QN -EB0 -EB0 -BT -FL -QM -BT -QM -GP -HQ -QM -QM AXC 0 Kapitel Aktiv kjøling (-rør)

28 ON El-tilkobling -X -X 0 0 -X -X -X0 -X N L Ekstern blokkering (valgfritt) En kontakt kan kobles til AA-X:- for å kunne blokkere kjøledriften. Når kontakten sluttes, blokkeres kjøledriften. Extern blockering BT OBS! All elektrisk tilkopling skal gjøres av kvalifisert elektriker. Elektrisk installasjon og trekking av ledninger skal utføres i samsvar med gjeldende forskrifter. SMO 0 skal være uten spenning ved installasjon av AXC 0. Tilkobling av føler og ekstern blokkering Bruk kabeltype LiYY, EKKX eller tilsvarende. Temperaturføler (BT) Koble føleren til AA-X:-0. Temperaturføler (romføler for kjøling, BT) En ekstra temperaturføler (romføler for kjøling) kobles til SMO 0 for å gjøre det enklere å avgjøre når det er på tide å bytte mellom kjøle- og varmedrift. Temperaturføleren kobles til på en av AUX-inngangene X:-, på plint X som er plassert bak frontluken i SMO 0. Den aktuelle AUX-inngangen velges i meny.. Jord kobles til plint X:GND. Bruk en -leder med et kabeltverrsnitt på minst 0, mm². Temperaturføleren plasseres på et nøytralt sted i rommet der innstilt temperatur ønskes. Det er viktig at føleren ikke hindres fra å måle riktig romtemperatur, for eksempel ved plassering i nisje, mellom hyller, bak gardin, ovenfor eller nær varmekilde, i trekk fra ytterdør eller i direkte sol. Også avslåtte radiatortermostater kan forårsake problemer. 0 HUSK! AA-X Reléutgangene på tilbehørskortet må maks. belastes med A (0 V) totalt. Tilkobling av kjølesirkulasjonspumpe (GP) Koble sirkulasjonspumpen (GP) til AA-X: (0 V), AA-X: (N) og X: () AA-X AXC 0 0 X Externt GP Tilkobling av sirkulasjonspumpe (GP) Sirkulasjonspumpe GP kobles ikke til på tilbehørskortet. Se installatørhåndboken for å få informasjon om tilkobling av sirkulasjonspumpe GP. Romføler (BT0) For tilkobling av romføler (BT0) se installatørhåndboken for SMO 0. Kapitel Aktiv kjøling (-rør) AXC 0

29 Tilkopling av vekselventilmotor (QN) Koble motoren (QN) til AA-X: (signal), AA-X: (N) og AA-X0: (0 V). AA-X AA-X0 -X0 AXC 0 Externt Svart Blå Brun QN DIP-switch DIP-switchen på tilbehørkortet skal stilles inn som vist nedenfor. ON AA-S Programinnstillinger Programinnstillingen av AXC 0 kan utføres via startguiden eller direkte i menysystemet. Startguiden Startguiden vises ved første oppstart etter varmepumpeinstallasjonen, men finnes også i meny.. Menysystemet Hvis du ikke definerer alle innstillinger via startguiden eller trenger å endre en innstilling, kan du gjøre dette i menysystemet. Meny.. - tilbehør Aktivering/deaktivering av tilbehør. Velg: "aktiv kjøling -rør". Meny. - temperatur Innstilling av innetemperatur (krever romtemperaturføler). Meny.. - kjøleinnstillinger Her kan du for eksempel definere følgende innstillinger: Laveste turledningstemperatur ved kjøling. Ønsket turledningstemperatur ved utetemperaturen +0 og +0 C. Tid mellom kjøling og varmedrift og omvendt. Velge om romføler skal styre kjølingen. Hvor mye romtemperaturen kan synke henholdsvis øke i forhold til ønsket temperatur, før overgang til varme henholdsvis kjøledrift (krever romføler). Gradminuttnivåer for kjøling. Meny.. - autodriftsinnstilling Hvis varmepumpens driftsmodus er satt til "auto", velger den selv når start og stopp av tilleggsvarme samt varmeproduksjon skal tillates, avhengig av gjennomsnittlig utetemperatur. I denne menyen velger du disse gjennomsnittlige utetemperaturene. Du kan også stille inn i løpet av hvor lang tid (filtreringstid) gjennomsnittstemperaturen skal beregnes. Velger du 0, betyr det at aktuell utetemperatur benyttes. Meny. - tvangsstyring Tvangsstyring av de forskjellige komponentene i varmepumpen samt i de forskjellige tilbehørene som eventuelt er tilkoblet. EQ-AA-K: Signal til vekselventil (QN). EQ-AA-K: Signal kjølesirkulasjonspumpe (GP). HUSK! Se også driftshåndboken for SMO 0. AXC 0 Kapitel Aktiv kjøling (-rør)

30 Koblingsskjema Kapitel Aktiv kjøling (-rør) AXC 0

31 Tilkobling av flere varmepumper Generelt Denne funksjonen muliggjør styring av opptil to ekstra sirkulasjonspumper GP. Tilbehøret kreves til sirkulasjonspumpe for slave - EB0X med adresse eller større. Opptil åtte slaver kan kombineres i ett system. Styremodulen styrer sirkulasjonspumpene sammen med respektive slave under varme-, varmtvanns- eller kjøledrift via AXC0Sirkulasjonspumpe av typen CPD anbefales for å utnytte hastighetsregulering som garanterer korrekt delta-t i de forskjellige driftsmodusene i løpet av året. Tilbehøret muliggjør også ekstern blokkering av hver tilhørende slave. Rørtilkopling Sirkulasjonspumpen (GP) plasseres i respektive ladekrets før sammenkobling med andre ladekretser eller avgrening av forskjellige delsystemer via vekselventil. AXC 0 Kapitel Tilkobling av flere varmepumper

32 Prinsippskjema QM - Avstengingsventil QM Forklaring QM Avstengingsventil EB0- Varmepumpesystem QN0 Vekselventil, varme/varmtvann EB0 RM Tilbakeslagsventil BT Temperaturføler Øvrig BT Temperaturføler AA Tilbehørskort (AXC 0) EB00- Varmepumpe BT Temperaturføler EB0 CM Ekspansjonskar, lukket FL0 Sikkerhetsventil FL Sikkerhetsventil GP Sirkulasjonspumpe Betegnelser i komponentplassering iht. standard IEC HQ Smussfilter - og -. Prinsippskjema SMO0 med AXC 0og tilkobling av flere varmepumper -EB0 -EB0-AA -EB0 -BT -QM -RM -FL0 -BT -QM -GP -HQ -QM -QM -EB0 -EB0 -BT -QM -RM -FL0 -BT -QM -GP -HQ -QM -QM -EB0 -EB0-AA -AA -EB0 -BT -QM -RM -FL0 -BT -QM -GP -HQ -QM -QM -EB0 -EB0 -BT -QM -RM -FL0 -BT -QM -GP -HQ -QM -QM -EB0 -EB0 -BT -FL0 -BT -QM -QM -GP -RM -HQ -QM -AA -BT -QM -FL -CM 0 Kapitel Tilkobling av flere varmepumper AXC 0

33 ON El-tilkobling -X -X 0 0 -X -X Tilkopling av sirkulasjonspumpe (GP) Koble sirkulasjonspumpen (EB0X-GP) til AA-X: (0 V), AA-X: (N) og X: (). Koble sirkulasjonspumpen (EB0Y-GP) til AA-X: (0 V), AA-X: (N) og X: (). AXC 0 Externt -X0 -X N PMW GND PMW GND AA-X L OBS! All elektrisk tilkopling skal gjøres av kvalifisert elektriker. Elektrisk installasjon og trekking av ledninger skal utføres i samsvar med gjeldende forskrifter. SMO 0 skal være uten spenning ved installasjon av AXC 0. Tilkobling av føler og ekstern blokkering Bruk kabeltype LiYY, EKKX eller tilsvarende. Ekstern blokkering (valgfritt) En kontakt kan kobles til AA-X:- for å kunne blokkere tilbehørsfunksjonen. Når kontakten sluttes, blokkeres hele tilbehørsfunksjonen. En ytterligere kontakt kan kobles til AA-X:- for å kunne blokkere tilbehørsfunksjonen. Når kontakten sluttes, blokkeres tilbehørsfunksjonen EB0Y. En ytterligere kontakt kan kobles til AA-X:- for å kunne blokkere tilbehørsfunksjonen. Når kontakten sluttes, blokkeres tilbehørsfunksjonen EB0X. Extern blockering EB0Y-GP EB0X-GP AA-X DIP-switch X EB0Y-GP EB0X-GP DIP-switchen på tilbehørkortet skal stilles inn som vist nedenfor. ON AA-S 0 AA-X HUSK! Reléutgangene på tilbehørskortet må maks. belastes med A (0 V) totalt. AXC 0 Kapitel Tilkobling av flere varmepumper

34 Programinnstillinger Programinnstillingen av multiinstallasjon ved drift av flere varmepumper kan defineres via startguiden eller direkte i menysystemet. Startguiden Startguiden vises ved første oppstart etter varmepumpeinstallasjonen, men finnes også i meny.. Symbol Beskrivelse Egen varmtvannsoppvarming, bare fra kompressoren til valgt varmepumpe. Styres av respektive varmepumpe. Basseng Basseng Menysystemet Hvis du ikke definerer alle innstillinger via startguiden eller trenger å endre en innstilling, kan du gjøre dette i menysystemet. Meny.. - installerte slaver Aktivering/deaktivering av slave Meny.. - system Her stiller du inn hvordan systemet er installert rørmessig mot for eksempel bassengoppvarming, varmtvannsoppvarming og oppvarming av boligen. TIPS! Eksempel på innstallasjonsalternativ kan du finne på Denne menyen har et installasjonsminne, som innebærer at styresystemet husker hvordan en viss vekselventil er installert, og legger automatisk inn riktig installasjon neste gang du bruker samme vekselventil. Master/slave: Her velger du hvilken varmepumpe installasjonsinnstillingen skal gjøres for (er varmepumpen alene i systemet, vises bare master). Kompressor: Her velger du om kompressoren i varmepumpen er blokkert (fabrikkinnstilling), eksternt styrt via myk inngang eller standard (installert mot for eksempel bassengoppvarming, varmtvannsoppvarming og oppvarming av boligen). Markeringsramme: Du flytter rundt markeringsrammen med betjeningsrattet. Bruk OK-knappen til å velge hva du vil endre på, og til å bekrefte innstilling i alternativruten som dukker opp til høyre. Arbeidsflate for installasjon: Her tegnes systemets installasjon opp. Varme (oppvarming av boligen, inkluderer eventuelle ekstra klimasystemer) Meny.. - EB0 Her definerer du innstillinger som er spesifikke for installerte slaver, samt sirkulasjonspumpeinnstillinger. Meny. - tvangsstyring Tvangsstyring av de forskjellige komponentene i varmepumpen samt i de forskjellige tilbehørene som eventuelt er tilkoblet. Kompressorhastighet EB0 - GP - AA-K Sirkulasjonspumpehastighet Kompressorhastighet EB0 - GP - AA-K Sirkulasjonspumpehastighet HUSK! Se også installatørhåndboken for SMO 0. Symbol Beskrivelse Kompressor (blokkert) Kompressor (eksternt styrt) Kompressor (standard) Vekselventiler for varmtvannsstyring. Betegnelsene over vekselventilen forteller hvor den er elektrisk tilkoblet (EB0 = Slave, CL = Basseng osv.). Kapitel Tilkobling av flere varmepumper AXC 0

35 Koplingsskjema AXC 0 Kapitel Tilkobling av flere varmepumper

36 Kapitel AXC 0

37 AXC 0 Kapitel

38 Kapitel AXC 0

39

40 NIBE AB Sweden Hannabadsvägen Box SE- Markaryd

Installatørhåndbok SMO 40

Installatørhåndbok SMO 40 Installatørhåndbok Tilbehørskort Ekstrautstyr IHB NO - 0 Innhold Generelt Plassering av komponenter Shuntstyrt tilleggsvarme Generelt Rørtilkopling Prinsippskjema El-tilkobling Programinnstillinger Koplingsskjema

Detaljer

Installatørhåndbok. El-kassett ELK 15. 3x230 V IHB NO LEK

Installatørhåndbok. El-kassett ELK 15. 3x230 V IHB NO LEK Installatørhåndbok 3x230 V LEK IHB NO 1510-2 331161 Innhold 1 Norsk, IHB - ELK 15 Generelt Plassering Plassering av komponenter 2 2 2 3 Rørtilkopling El-tilkobling Aktivering av ELK 15 Tekniske opplysninger

Detaljer

Installatørhåndbok SMO 05. Ekstrautstyr IHB NO 1245-2 031894 LEK

Installatørhåndbok SMO 05. Ekstrautstyr IHB NO 1245-2 031894 LEK LEK LEK Installatørhåndbok Ekstrautstyr IHB NO - 09 En detaljert forklaring av knappenes funksjoner finner du på side. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side side 9.

Detaljer

Installatørhåndbok SMO 20. Styremodul IHB NO 1325-2 231746 LEK

Installatørhåndbok SMO 20. Styremodul IHB NO 1325-2 231746 LEK Installatørhåndbok Styremodul IHB NO 1325-2 231746 En detaljert forklaring av knappenes funksjoner finner du på side 23. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side side

Detaljer

Installatørhåndbok NIBE F1245. Bergvarmepumpe IHB NO 0950-2 031359 LEK

Installatørhåndbok NIBE F1245. Bergvarmepumpe IHB NO 0950-2 031359 LEK Installatørhåndbok Bergvarmepumpe LEK IHB NO 0950-2 031359 En detaljert forklaring av knappenes funksjoner finner du på side 42. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side

Detaljer

Installatørhåndbok NIBE F1245. Bergvarmepumpe IHB NO 0927-1 031359 LEK

Installatørhåndbok NIBE F1245. Bergvarmepumpe IHB NO 0927-1 031359 LEK Installatørhåndbok Bergvarmepumpe LEK IHB NO 0927-1 031359 Hurtigguide Navigering OK-knapp (bekreft/velg) Tilbakeknapp (tilbake/angre/avslutte) Betjeningsratt (flytte/øke/redusere) En detaljert forklaring

Detaljer

Installatørhåndbok NIBE F1345. Bergvarmepumpe IHB NO 1535-2 331030

Installatørhåndbok NIBE F1345. Bergvarmepumpe IHB NO 1535-2 331030 Installatørhåndbok Bergvarmepumpe LEK IHB NO 1535-2 331030 Innhold 1 Viktig informasjon Symboler Merking 2 2 2 Varmebærerside Varmtvannsberedere Installeringsalternativ 18 18 19 Sikkerhetsforskrifter

Detaljer

Installatørhåndbok NIBE F1345. Bergvarmepumpe IHB NO 1210-1 031849 LEK

Installatørhåndbok NIBE F1345. Bergvarmepumpe IHB NO 1210-1 031849 LEK Installatørhåndbok Bergvarmepumpe LEK IHB NO 1210-1 031849 Innhold 1 Viktig informasjon 2 Sikkerhetsinformasjon 2 2 Leveranse og håndtering 6 Transport 6 Plassering 6 Medfølgende komponenter 7 Demontering

Detaljer

Installatørhåndbok NIBE F1345. Bergvarmepumpe IHB NO 1251-2 231294

Installatørhåndbok NIBE F1345. Bergvarmepumpe IHB NO 1251-2 231294 Installatørhåndbok Bergvarmepumpe LEK IHB NO 1251-2 231294 Innhold 1 Viktig informasjon 2 Sikkerhetsinformasjon 2 2 Leveranse og håndtering 6 Transport 6 Plassering 7 Medfølgende komponenter 7 Demontering

Detaljer

Installatørhåndbok NIBE F1345. Bergvarmepumpe IHB NO 1235-1 231294

Installatørhåndbok NIBE F1345. Bergvarmepumpe IHB NO 1235-1 231294 Installatørhåndbok Bergvarmepumpe LEK IHB NO 1235-1 231294 Innhold 1 Viktig informasjon 2 Sikkerhetsinformasjon 2 2 Leveranse og håndtering 6 Transport 6 Plassering 7 Medfølgende komponenter 7 Demontering

Detaljer

Monteringsalternativer CTC EcoZenith I 550

Monteringsalternativer CTC EcoZenith I 550 Monteringsalternativer CTC EcoZenith Radiatorsystemer Varmepumper Buffertanker Varmtvann Solvarme Spissvarme Vedkjele Svømmebasseng EcoZenith - Radiatorsystem Se også Meny Radiatorsystem i avsnitt Detaljbeskrivelse

Detaljer

Installatørhåndbok NIBE F1245. Bergvarmepumpe IHB NO 1110-2 431060 LEK

Installatørhåndbok NIBE F1245. Bergvarmepumpe IHB NO 1110-2 431060 LEK Installatørhåndbok Bergvarmepumpe LEK IHB NO 1110-2 431060 En detaljert forklaring av knappenes funksjer finner du på side 40. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side

Detaljer

Installatørhåndbok NIBE VVM 320. Innemodul IHB NO 1336-1 231340

Installatørhåndbok NIBE VVM 320. Innemodul IHB NO 1336-1 231340 Installatørhåndbok Innemodul APH IHB NO 1336-1 231340 En detaljert forklaring av knappenes funksjoner finner du på side 32. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side side

Detaljer

! Produktet skal. Rørinstallasjon. Transport. Avemballering. CTC EcoZenith

! Produktet skal. Rørinstallasjon. Transport. Avemballering. CTC EcoZenith Rørinstallasjon Dette kapitlet er for deg som har ansvaret for en eller flere av de nødvendige installasjonene for at produktet skal fungere slik som huseieren ønsker. Ta deg tid til å gå gjennom funksjoner

Detaljer

Installatørhåndbok NIBE VVM 500

Installatørhåndbok NIBE VVM 500 Installatørhåndbok Innemodul APH IHB NO 1524-6 431230 Hurtigguide Navigering OK-knapp (bekreft/velg) Tilbakeknapp (tilbake/angre/avslutte) Betjeningsratt (flytte/øke/redusere) En detaljert forklaring av

Detaljer

Installatørhåndbok NIBE F1145. Bergvarmepumpe IHB NO 1108-1 431058 LEK

Installatørhåndbok NIBE F1145. Bergvarmepumpe IHB NO 1108-1 431058 LEK Installatørhåndbok Bergvarmepumpe LEK IHB NO 1108-1 431058 En detaljert forklaring av knappenes funksjer finner du på side 39. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side

Detaljer

Installatørhåndbok NIBE VVM 500. Innemodul IHB NO 1338-4 431230 APH

Installatørhåndbok NIBE VVM 500. Innemodul IHB NO 1338-4 431230 APH Installatørhåndbok Innemodul APH IHB NO 1338-4 431230 En detaljert forklaring av knappenes funksjoner finner du på side 30. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side side

Detaljer

Installatørhåndbok NIBE F1345. Bergvarmepumpe IHB NO 1314-3 231294

Installatørhåndbok NIBE F1345. Bergvarmepumpe IHB NO 1314-3 231294 Installatørhåndbok Bergvarmepumpe LEK IHB NO 1314-3 231294 Innhold 1 Viktig informasjon 2 Sikkerhetsinformasjon 2 2 Leveranse og håndtering 6 Transport 6 Plassering 7 Medfølgende komponenter 7 Demontering

Detaljer

Installatørhåndbok SMO 40

Installatørhåndbok SMO 40 Installatørhåndbok Styremodul IHB NO 1624-4 231748 Hurtigguide Navigering OK-knapp (bekreft/velg) Tilbakeknapp (tilbake/angre/avslutte) Betjeningsratt (flytte/øke/redusere) En detaljert forklaring av knappenes

Detaljer

Varmtvannskapasitet. Temperatur nedre del av tank

Varmtvannskapasitet. Temperatur nedre del av tank Varmtvann 1. Varmtvann CTC EcoZenith har sammenlagt ca. 40 meter med kamflenscoiler av kobber for beredning av varmt forbruksvann. Disse forvarmer vannet i den nedre delen av tanken og går deretter gjennom

Detaljer

Installatørhåndbok NIBE F1145. Bergvarmepumpe IHB NO 1350-2 231693 LEK

Installatørhåndbok NIBE F1145. Bergvarmepumpe IHB NO 1350-2 231693 LEK Installatørhåndbok Bergvarmepumpe LEK IHB NO 1350-2 231693 En detaljert forklaring av knappenes funksjoner finner du på side 32. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side

Detaljer

Installatørhåndbok NIBE VVM 320

Installatørhåndbok NIBE VVM 320 Installatørhåndbok Innemodul APH IHB NO 1524-4 231340 Hurtigguide Navigering OK-knapp (bekreft/velg) Tilbakeknapp (tilbake/angre/avslutte) Betjeningsratt (flytte/øke/redusere) En detaljert forklaring av

Detaljer

Installatørhåndbok NIBE F1155. Bergvarmepumpe IHB NO 1335-1 231717 LEK

Installatørhåndbok NIBE F1155. Bergvarmepumpe IHB NO 1335-1 231717 LEK Installatørhåndbok Bergvarmepumpe LEK IHB NO 1335-1 231717 En detaljert forklaring av knappenes funksjoner finner du på side 28. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side

Detaljer

Installatørhåndbok NIBE VVM 320. Innemodul IHB NO 1452-3 231340

Installatørhåndbok NIBE VVM 320. Innemodul IHB NO 1452-3 231340 Installatørhåndbok Innemodul APH IHB NO 1452-3 231340 En detaljert forklaring av knappenes funksjoner finner du på side 33. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side side

Detaljer

!Produktets drift overvåkes permanent av styringen.

!Produktets drift overvåkes permanent av styringen. Funksjoner instrumentpanel I det lett oversiktlige displayet foretas alle innstillinger, og her får du også informasjon om drift og temperaturer. Informasjonen oppgis i et av fire menysystemer. : Viser

Detaljer

Installatørhåndbok NIBE F1245. Bergvarmepumpe IHB NO 1350-2 231631

Installatørhåndbok NIBE F1245. Bergvarmepumpe IHB NO 1350-2 231631 Installatørhåndbok Bergvarmepumpe LEK IHB NO 1350-2 231631 En detaljert forklaring av knappenes funksjoner finner du på side 35. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side

Detaljer

Installatørhåndbok NIBE F1245. Bergvarmepumpe IHB NO 1506-3 231631 LEK

Installatørhåndbok NIBE F1245. Bergvarmepumpe IHB NO 1506-3 231631 LEK Installatørhåndbok Bergvarmepumpe LEK IHB NO 1506-3 231631 En detaljert forklaring av knappenes funksjoner finner du på side 35. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side

Detaljer

Del 2 CTC EcoLogic. System 1-6. Pro / Family. www.ctc.no April 2013. Brinekrets. Frikjøling Solkollektorer. Viftekonvektor. Varmesystem 4.

Del 2 CTC EcoLogic. System 1-6. Pro / Family. www.ctc.no April 2013. Brinekrets. Frikjøling Solkollektorer. Viftekonvektor. Varmesystem 4. Del 2 CTC EcoLogic Pro / Family System 1-6 Brinekrets Frikjøling Solkollektorer Viftekonvektor Varmesystem 4 Varmtvannssystem Buffertank Varmesystem 3 Alternativ A Varmesystem 2 VP A1 Varmesystem 1 Tilskuddsvarme

Detaljer

Installatørhåndbok SMO 20. Styremodul IHB NO LEK

Installatørhåndbok SMO 20. Styremodul IHB NO LEK Installatørhåndbok Styremodul IHB NO 1344-3 231746 En detaljert forklaring av knappenes funksjoner finner du på side 23. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side side

Detaljer

Brukerhåndbok HØIAX Freedom VPM

Brukerhåndbok HØIAX Freedom VPM Brukerhåndbok Bergvarmepumpe LEK AHB NO 0950-1 031448 En detaljert forklaring av knappenes funksjoner finner du på side 8. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side side

Detaljer

Bruks- og installasjonsveiledning

Bruks- og installasjonsveiledning Bruks- og installasjonsveiledning Laddomat 31 Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no Laddomat 31 Laddomat 31 regulerer automatisk ladningen mellom hovedtanken

Detaljer

Brukermanual. MHI Hydrolution Luft/vann varmepumpe. Air condition Varmepumpe. www.smk.as. Et firma i

Brukermanual. MHI Hydrolution Luft/vann varmepumpe. Air condition Varmepumpe. www.smk.as. Et firma i www.smk.as Et firma i Brukermanual MHI Hydrolution Luft/vann varmepumpe Air condition Varmepumpe Hovedkontor Oslo: Avdeling Bergen: Avdeling Drammen: Avdeling Trondheim: Ole Deviksvei 18 Conr. Mohrs vei

Detaljer

Brukerhåndbok NIBE Uplink

Brukerhåndbok NIBE Uplink Brukerhåndbok UHB NO 1228-1 231156 Innhold 1 Generelt 2 Tjenester som tilbys 3 Krav 3 2 Registrer deg for NIBE Uplink 4 3 Hjemmesiden 5 Startsiden 5 Programvare 8 Kontoinnstillinger 8 Logge ut 8 Innhold

Detaljer

Elektroinstallasjon. CTC EcoLogic Pro

Elektroinstallasjon. CTC EcoLogic Pro Elektroinstallasjon 1 2 Installasjon og omkobling i CTC EcoLogic skal utføres av autorisert elinstallatør. All trekking av ledninger skal gjøres iht. gjeldende bestemmelser. Utstyret skal foregås av allpolet

Detaljer

Installatørhåndbok. HØIAX Freedom VPM. Bergvarmepumpe IHB NO 1112-2 431104 LEK

Installatørhåndbok. HØIAX Freedom VPM. Bergvarmepumpe IHB NO 1112-2 431104 LEK Installatørhåndbok Bergvarmepumpe LEK IHB NO 1112-2 431104 En detaljert forklaring av knappenes funksjer finner du på side 38. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side

Detaljer

Installasjon CTC Eco Heat CTC Ferrofil A/S

Installasjon CTC Eco Heat CTC Ferrofil A/S 52 Installasjon CTC Eco Heat CTC Ferrofil A/S Mål og anslutninger 9 597 321 191 1797 7 8 1 3 2 4 10 5 6 343 423 7 8 596 1692 68 55 112 111 619 1 Ekspansjonsanslutning Rp 3 / 4 2 Kaldtvannsanslutning Ø

Detaljer

Installatørhåndbok. HØIAX Freedom VPK. Bergvarmepumpe IHB NO 1112-3 431106 LEK

Installatørhåndbok. HØIAX Freedom VPK. Bergvarmepumpe IHB NO 1112-3 431106 LEK Installatørhåndbok Bergvarmepumpe LEK IHB NO 1112-3 431106 En detaljert forklaring av knappenes funksjer finner du på side 38. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side

Detaljer

Husets varmekurve I 550. CTC EcoZenith 1. Innjustering av grunnverdiene for varmekurven. Under innjusteringsperioden er det viktig at:

Husets varmekurve I 550. CTC EcoZenith 1. Innjustering av grunnverdiene for varmekurven. Under innjusteringsperioden er det viktig at: Husets varmekurve Husets varmekurve Varmekurven er en sentral del av produktets styring, ettersom det er denne innstillingen som forteller styresystemet hvor stort temperaturbehov akkurat din bolig har

Detaljer

Installatørhåndbok NIBE F1155. Bergvarmepumpe IHB NO 1423-3 231717 LEK

Installatørhåndbok NIBE F1155. Bergvarmepumpe IHB NO 1423-3 231717 LEK Installatørhåndbok Bergvarmepumpe LEK IHB NO 1423-3 231717 En detaljert forklaring av knappenes funksjer finner du på side 32. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side

Detaljer

Installatørhåndbok NIBE F2016. Luft/vann-varmepumpe IHB NO 1244-2 031818 LEK

Installatørhåndbok NIBE F2016. Luft/vann-varmepumpe IHB NO 1244-2 031818 LEK Installatørhåndbok Luft/vann-varmepumpe LEK IHB NO 1244-2 031818 Innhold 1 Viktig informasjon 2 Sikkerhetsinformasjon 2 2 Leveranse og håndtering 5 Transport og lagring 5 Plassering 5 Medfølgende komponenter

Detaljer

Installatørhåndbok NIBE F1145

Installatørhåndbok NIBE F1145 Installatørhåndbok Bergvarmepumpe LEK IHB NO 16432 331519 Hurtigguide Navigering OKknapp (bekreft/velg) Tilbakeknapp (tilbake/angre/avslutte) Betjeningsratt (flytte/øke/redusere) En detaljert forklaring

Detaljer

LK Shunt 2/3-2,5. 1. Turledning fra primærkrets Kuleventil med klemringskupling Cu 22. Alternativt kan medpakket adapter ¾ innvendig gjenge anvendes.

LK Shunt 2/3-2,5. 1. Turledning fra primærkrets Kuleventil med klemringskupling Cu 22. Alternativt kan medpakket adapter ¾ innvendig gjenge anvendes. LK Shunt /-, Utførelse LK Shunt /-, (NRF 86 67) er beregnet for systemer med hovedpumpe og er ved levering utstyrt med hendel på styreventilen. Shunten kan monteres både i høyre- og venstreutgave. Vær

Detaljer

!Produktets drift overvåkes permanent av styringen.

!Produktets drift overvåkes permanent av styringen. Funksjoner instrumentpanel I det lett oversiktlige displayet foretas alle innstillinger, og her får du også informasjon om drift og temperaturer. Informasjonen oppgis i et av fire menysystemer. : Viser

Detaljer

Installatørhåndbok NIBE VVM 310

Installatørhåndbok NIBE VVM 310 Installatørhåndbok EMK Innemodul APH IHB NO 1524-5 231173 Hurtigguide Navigering OK-knapp (bekreft/velg) Tilbakeknapp (tilbake/angre/avslutte) Betjeningsratt (flytte/øke/redusere) En detaljert forklaring

Detaljer

Installatørhåndbok NIBE VVM 310. Innemodul IHB NO

Installatørhåndbok NIBE VVM 310. Innemodul IHB NO Installatørhåndbok Innemodul APH IHB NO 1338-3 231173 En detaljert forklaring av knappenes funksjoner finner du på side 33. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side side

Detaljer

Installatørhåndbok NIBE F1245

Installatørhåndbok NIBE F1245 Installatørhåndbok Bergvarmepumpe LEK IHB NO 16432 331497 Hurtigguide Navigering OKknapp (bekreft/velg) Tilbakeknapp (tilbake/angre/avslutte) Betjeningsratt (flytte/øke/redusere) En detaljert forklaring

Detaljer

Shuntet system ( system 1 ) Varmesystem ctc EcoAir med styring fra ctc EcoLogic EXT

Shuntet system ( system 1 ) Varmesystem ctc EcoAir med styring fra ctc EcoLogic EXT Shuntet system ( system 1 ) Varmesystem med styring fra Denne anslutningen velges om den eksisterende kjelen har shuntventil, det vil si at kjelen inneholder et vannvolum med konstant høyere temperaturen

Detaljer

Installatørhåndbok NIBE F1245

Installatørhåndbok NIBE F1245 Installatørhåndbok Bergvarmepumpe LEK IHB NO 16021 331497 Hurtigguide Navigering OKknapp (bekreft/velg) Tilbakeknapp (tilbake/angre/avslutte) Betjeningsratt (flytte/øke/redusere) En detaljert forklaring

Detaljer

Installatørhåndbok NIBE F750. Avtrekksvarmepumpe IHB NO 1146-1 431268 LEK

Installatørhåndbok NIBE F750. Avtrekksvarmepumpe IHB NO 1146-1 431268 LEK Installatørhåndbok Avtrekksvarmepumpe LEK IHB NO 1146-1 431268 En detaljert forklaring av knappenes funksjoner finner du på side 36. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives

Detaljer

Installatørhåndbok NIBE VVM 310. Innemodul IHB NO

Installatørhåndbok NIBE VVM 310. Innemodul IHB NO Installatørhåndbok Innemodul APH IHB NO 1428-4 231173 En detaljert forklaring av knappenes funksjoner finner du på side 33. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side side

Detaljer

MONTERINGS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING 331239 NIBE SPLIT AMS 10-16, HBS 16, HE 30/HEV 300/HEV 500

MONTERINGS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING 331239 NIBE SPLIT AMS 10-16, HBS 16, HE 30/HEV 300/HEV 500 MOS NO 1452-1 MONTERINGS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING 331239 AMS 10-16, HBS 16, HE 30/HEV 300/HEV 500 HE 30 HEV 300 HEV 500 HBS 16 AMS 10-16 Innhold Til huseieren Generelt Anleggsdata Informasjon om anlegget

Detaljer

Installatørhåndbok VPB 200. Akkumulatortank IHB NO 0927-1 031291 LEK

Installatørhåndbok VPB 200. Akkumulatortank IHB NO 0927-1 031291 LEK LEK Installatørhåndbok Akkumulatortank IHB NO 0927-1 031291 Innhold 1 Viktig informasjon 2 Sikkerhetsinformasjon 2 Kontaktinformasjon 4 2 Leveranse og håndtering 5 Plassering 5 Medfølgende komponenter

Detaljer

Installatørhåndbok NIBE F1345

Installatørhåndbok NIBE F1345 Installatørhåndbok Bergvarmepumpe IHB NO 16495 331030 Innhold 1 Viktig informasjon 4 Koblingsskjema, 3 x 400 V 24 60 51 Symboler Merking 4 4 Stikkord 62 Sikkerhetsforskrifter Serienummer 5 6 Kontaktinformasjon

Detaljer

Driftshåndbok NIBE F1345. Bergvarmepumpe OHB NO 1210-1 031850 LEK

Driftshåndbok NIBE F1345. Bergvarmepumpe OHB NO 1210-1 031850 LEK Driftshåndbok Bergvarmepumpe LEK OHB NO 1210-1 031850 En detaljert forklaring av knappenes funksjoner finner du på side 6. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side side

Detaljer

Installasjon. Shuntautomatikk BAS FORENKLET MONTERING. Monteres på vegg eller felles inn i kjelens panel, der hvor det er tilrettelagt for det.

Installasjon. Shuntautomatikk BAS FORENKLET MONTERING. Monteres på vegg eller felles inn i kjelens panel, der hvor det er tilrettelagt for det. Installasjon Shuntautomatikk BAS FORENKLET ONTERING Sentral RVA 46: Turføler QAD 22 / 26: Uteføler QAC 31 / 32: onteres på vegg eller felles inn i kjelens panel, der hvor det er tilrettelagt for det. Spennes

Detaljer

Installatørhåndbok NIBE F1345

Installatørhåndbok NIBE F1345 Installatørhåndbok Bergvarmepumpe LEK IHB NO 15443 331030 Innhold 1 Viktig informasjon Symboler Merking 3 3 3 Varmebærerside Varmtvannsberedere Installeringsalternativ 18 18 19 Sikkerhetsforskrifter Serienummer

Detaljer

CTC FerroModul Storberedersystem

CTC FerroModul Storberedersystem Storberedersystem D Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Aug. 2012 system D system D er velkjent for mange. Som pioner i utviklingen av større varmtvannssystemer, lanserte denne løsningen på slutten

Detaljer

Installatørhåndbok NIBE VVM 320

Installatørhåndbok NIBE VVM 320 Installatørhåndbok Innemodul APH IHB NO 1613-5 231340 Hurtigguide Navigering OK-knapp (bekreft/velg) Tilbakeknapp (tilbake/angre/avslutte) Betjeningsratt (flytte/øke/redusere) En detaljert forklaring av

Detaljer

Varmepumper og skap for varmeanlegg

Varmepumper og skap for varmeanlegg Varmepumper og skap for varmeanlegg Innhold Nibe avtrekksvarmepumpe... 3 Display enhet... 4 Meny... 5 Hvordan manøvrere i menyene... 6 Funksjon varme... 6 Hvordan øke eller minske tilgjengelig mengde varmtvann...

Detaljer

Installatørhåndbok NIBE F750. Avtrekksvarmepumpe IHB NO 1223-2 431268 LEK

Installatørhåndbok NIBE F750. Avtrekksvarmepumpe IHB NO 1223-2 431268 LEK Installatørhåndbok Avtrekksvarmepumpe LEK IHB NO 1223-2 431268 En detaljert forklaring av knappenes funksjoner finner du på side 33. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives

Detaljer

! Produktet skal lagres og. ! Ettersom kjølemodulen. ! Påfyllingsenhet og nivåkar. Rørinstallasjon. Transport. Avemballering.

! Produktet skal lagres og. ! Ettersom kjølemodulen. ! Påfyllingsenhet og nivåkar. Rørinstallasjon. Transport. Avemballering. Rørinstallasjon Dette kapitlet er for deg som har ansvaret for en eller flere av de nødvendige installasjonene for at produktet skal fungere slik som huseieren ønsker. Ta deg tid til å gå gjennom funksjoner

Detaljer

Kombibereder LE FR/FC

Kombibereder LE FR/FC NO Kombibereder LE 00-00 FR/FC 0-0.I Veiledning 0 0 9 0/09 no Innhold Informasjon... Komponenter... Sjekkliste ved installering... Installasjon/innstilling av sirkulasjonspumpe... Pumpekapasitet Kombibereder

Detaljer

MONTERINGS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING 031714 NIBE SPLIT ACVM 270, AMS 10

MONTERINGS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING 031714 NIBE SPLIT ACVM 270, AMS 10 MOS NO 1041-1 MONTERINGS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING 031714 ACVM 270, AMS 10 LEK LEK LEK 2 1 LEK LEK LEK LEK 5 3 6 4 LEK LEK 7 LEK LEK LEK Innhold Til huseieren Generelt 3 Anleggsdata 3 Informasjon om anlegget

Detaljer

Varmepumper og skap for varmeanlegg

Varmepumper og skap for varmeanlegg Varmepumper og skap for varmeanlegg Innhold Nibe avtrekksvarmepumpe... 3 Display enhet... 4 Meny... 5 Funksjon varme... 5 Bytte / vaske filter... 6 Hvis denne skjermen dukker opp etter start... 6 Fordelingsskap

Detaljer

MONTERINGS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING 431125 NIBE SPLIT AMS 10-12, HBS 12, HEV 500

MONTERINGS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING 431125 NIBE SPLIT AMS 10-12, HBS 12, HEV 500 LEK MOS NO 1149-1 MONTERINGS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING 431125 AMS 10-12, HBS 12, HEV 500 LEK LEK LEK LEK LEK LEK LEK Innhold Til huseieren Generelt 3 Anleggsdata 3 Informasjon om anlegget Produktinformasjon

Detaljer

Kundeveileder for boligveksler. Fjernvarme til Bergen

Kundeveileder for boligveksler. Fjernvarme til Bergen Kundeveileder for boligveksler Fjernvarme til Bergen Harald Sæveruds veg, gjelder ikke nr. 190 og 192. Sundts veg Råvarden 48, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101-179, 201-213, 223-229, 231-257 Vindharpevegen

Detaljer

Viftekonvektorer. 2 års. vannbårne. Art.nr.: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektive produkter for størst mulig besparelse!

Viftekonvektorer. 2 års. vannbårne. Art.nr.: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektive produkter for størst mulig besparelse! PRODUKTBLAD Viftekonvektorer vannbårne Art.nr.: 416-087, 416-111, 416-112 Kostnadseffektive produkter for størst mulig besparelse! 2 års garanti Jula Norge AS Kundeservice: 67 90 01 34 www.jula.no 416-087,

Detaljer

Brukerhåndbok NIBE F750

Brukerhåndbok NIBE F750 Brukerhåndbok Avtrekksvarmepumpe LEK UHB NO 1223-2 431267 En detaljert forklaring av knappenes funksjoner finner du på side 12. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side

Detaljer

Installatørhåndbok NIBE VVM 320. Innemodul IHB NO

Installatørhåndbok NIBE VVM 320. Innemodul IHB NO Installatørhåndbok Innemodul APH IHB NO 1428-2 231340 En detaljert forklaring av knappenes funksjoner finner du på side 33. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side side

Detaljer

MONTERINGS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING 331198 NIBE SPLIT ACVM 270-EM, AMS 10

MONTERINGS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING 331198 NIBE SPLIT ACVM 270-EM, AMS 10 MOS NO 1452-1 MONTERINGS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING 331198 ACVM 270-EM, AMS 10 2 1 7 5 3 6 4 AMS 10-8 K LE LE K LE K AMS 10-12 Innhold Til huseieren Generelt Anleggsdata Informasjon om anlegget Produktinformasjon

Detaljer

Installatørhåndbok VPB/VPBS

Installatørhåndbok VPB/VPBS LEK Installatørhåndbok Varmtvannsberedere IHB NO 1544-7 031291 Innhold 1 Viktig informasjon 3 5 Elektrisk installasjon 15 Sikkerhetsinformasjon 3 Føler 15 2 Leveranse og håndtering Transport 6 6 Likestrømanode

Detaljer

Brukerhåndbok NIBE F1255

Brukerhåndbok NIBE F1255 Brukerhåndbok Bergvarmepumpe LEK UHB NO 1429-3 231714 En detaljert forklaring av knappenes funksjoner finner du på side 11. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side side

Detaljer

ctc EcoAir V3 ctc FerroFil AS

ctc EcoAir V3 ctc FerroFil AS Installasjonen og omkobling i varmepumpen skal bare utføres av autorisert installatør. All lednings trekking skal utføres i h.t. gjeldende bestemmelser. Kjelen er ferdig internt koblet fra fabrikk. Mating

Detaljer

CTC FerroModul System

CTC FerroModul System Plasseringsfleksibilitet FerroModul systemenes plasseringsfleksibilitet har ingen grenser, derfor kan vi med sikkerhet hevde at disse systemene ikke får noen bygningsmessige konsekvenser ved installasjonen.

Detaljer

MONTERINGS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING 331114 NIBE SPLIT ACVM 270-EM, AMS 10

MONTERINGS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING 331114 NIBE SPLIT ACVM 270-EM, AMS 10 LEK MOS NO 1408-1 MONTERINGS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING 331114 ACVM 270-EM, AMS 10 LEK LEK 2 LEK LEK LEK LEK 1 7 5 3 6 LEK LEK LEK 4 AMS 10-8 K LE LE K LE K LEK LEK AMS 10-12 Innhold Til huseieren Generelt

Detaljer

Installatørhåndbok NIBE F470

Installatørhåndbok NIBE F470 Installatørhåndbok Avtrekksvarmepumpe LEK IHB NO 1609-3 231456 Hurtigguide Navigering OK-knapp (bekreft/velg) Tilbakeknapp (tilbake/angre/avslutte) Betjeningsratt (flytte/øke/redusere) En detaljert forklaring

Detaljer

Elektrisk koblingsskjema for regulator T-MB og MB kort på Sabiana fancoiler.

Elektrisk koblingsskjema for regulator T-MB og MB kort på Sabiana fancoiler. Elektrisk koblingsskjema for regulator T-MB og MB kort på Sabiana fancoiler. 1 Innholdsfortegnelse Side Informasjon 2 Elektrisk tilkobling av kabler til regulator T-MB 3 Elektrisk tilkobling av kabler

Detaljer

Installatørhåndbok NIBE F470. Avtrekksvarmepumpe IHB NO 1050-2 031575 LEK

Installatørhåndbok NIBE F470. Avtrekksvarmepumpe IHB NO 1050-2 031575 LEK Installatørhåndbok Avtrekksvarmepumpe LEK IHB NO 1050-2 031575 En detaljert forklaring av knappenes funksjoner finner du på side 39. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives

Detaljer

MONTERINGS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING 431144 NIBE SPLIT AMS 10-16, HBS 16, HE 30/HEV 300/HEV 500

MONTERINGS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING 431144 NIBE SPLIT AMS 10-16, HBS 16, HE 30/HEV 300/HEV 500 LEK LEK MOS NO 1337-3 MONTERINGS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING 431144 AMS 10-16, HBS 16, HE 30/HEV 300/HEV 500 LEK LEK LEK LEK LEK LEK LEK LEK LEK LEK Innhold Til huseieren Generelt 3 Anleggsdata 3 Informasjon

Detaljer

Installatørhåndbok NIBE F1145. Bergvarmepumpe IHB NO LEK

Installatørhåndbok NIBE F1145. Bergvarmepumpe IHB NO LEK Installatørhåndbok Bergvarmepumpe LEK IHB NO 0950-2 031357 En detaljert forklaring av knappenes funksjoner finner du på side 43. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side

Detaljer

Brukerhåndbok NIBE F470

Brukerhåndbok NIBE F470 Brukerhåndbok Avtrekksvarmepumpe LEK AHB NO 1038-1 031576 En detaljert forklaring av knappenes funksjoner finner du på side 11. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side

Detaljer

Brukerhåndbok NIBE SMO 05

Brukerhåndbok NIBE SMO 05 LEK Brukerhåndbok Ekstrautstyr LEK UHB NO 1146-1 031895 En detaljert forklaring av knappenes funksjoner finner du på side 10. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side

Detaljer

Installatørhåndbok NIBE F1355. Bergvarmepumpe

Installatørhåndbok NIBE F1355. Bergvarmepumpe Installatørhåndbok Bergvarmepumpe LEK IHB NO 1716-2 331993 Innhold 1 Viktig informasjon 4 Koblingsskjema, 3 x 400 V 28 kw 42 Symboler Merking 4 4 Stikkord 51 Sikkerhetsforskrifter Serienummer 5 6 Kontaktinformasjon

Detaljer

Installasjonsanvisning Rørkoblingsenhet TBXZ-4-42 GOLD SD 11-120/GOLD CX 100/120 SILVER C SD 11-120/SILVER C CX 35-120

Installasjonsanvisning Rørkoblingsenhet TBXZ-4-42 GOLD SD 11-120/GOLD CX 100/120 SILVER C SD 11-120/SILVER C CX 35-120 NO.TBXZ442.1121 Installasjonsanvisning Rørkoblingsenhet TBXZ-4-42 GOLD SD 11-12/GOLD CX 1/12 SILVER C SD 11-12/SILVER C CX 3-12 1. Generelt Rørkoblingsenheten brukes for å drive vann-/glykolblandingen

Detaljer

I. Kombibereder 200 LW-300 LW. Veiledning /09 no

I. Kombibereder 200 LW-300 LW. Veiledning /09 no 0-0.I Kombibereder 00 LW-00 LW Veiledning 009 0/09 no Innhold Informasjon... Komponenter... Sjekkliste ved installering... Installasjon/innstilling av sirkulasjonspumpe... Pumpekapasitet Kombibereder 00-00

Detaljer

Roth Touchline Veiledning til oppsett av system ved kjøling

Roth Touchline Veiledning til oppsett av system ved kjøling Roth Touchline Veiledning til oppsett av system ved kjøling Living full of energy /7 Roth reguleringssystem kan innstilles på flere forskjellige måter når det skal fungere sammen med ekstern kjøling. Innstillingene

Detaljer

luft/vann varmepumpe Garantert drift ned til -25 C Kan levere 10,1 kw ved -20 C Patentert Zubadan teknikk

luft/vann varmepumpe Garantert drift ned til -25 C Kan levere 10,1 kw ved -20 C Patentert Zubadan teknikk Revolusjonerende luft/vann varmepumpe Garantert drift ned til -25 C Kan levere 10,1 kw ved -20 C Patentert Zubadan teknikk Ecodan luft/vann varmepumpen er utviklet og patentert i Japan av Mitsubishi Electric.

Detaljer

Elektroskjemaer CTC Eco Logic CTC Ferrofil A/S

Elektroskjemaer CTC Eco Logic CTC Ferrofil A/S CTC Eco Logic s konstruksjon Bildene nedenfor viser Eco Logi s oppbygning og viktige komponenter vedrørende installasjonen. C I B. innkobling av matekabel 0V / 00V fra sikringsskap. B. Kontaktor for varmepumpens

Detaljer

Installatørhåndbok NIBE F370

Installatørhåndbok NIBE F370 Installatørhåndbok Avtrekksvarmepumpe LEK IHB NO 1538-2 231475 Hurtigguide Navigering OK-knapp (bekreft/velg) Tilbakeknapp (tilbake/angre/avslutte) Betjeningsratt (flytte/øke/redusere) En detaljert forklaring

Detaljer

Brukerhåndbok NIBE SMO 20

Brukerhåndbok NIBE SMO 20 Brukerhåndbok Styremodul LEK UHB NO 1322-1 231747 En detaljert forklaring av knappenes funksjoner finner du på side 8. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side side 11.

Detaljer

Brukerhåndbok NIBE VVM 500

Brukerhåndbok NIBE VVM 500 Brukerhåndbok Innemodul APH UHB NO 1428-3 431247 En detaljert forklaring av knappenes funksjoner finner du på side 12. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side side 16.

Detaljer

Brukerhåndbok NIBE F1145

Brukerhåndbok NIBE F1145 Brukerhåndbok Bergvarmepumpe LEK AHB NO 0950-2 031356 En detaljert forklaring av knappenes funksjoner finner du på side 10. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side side

Detaljer

SIME Serie E 30 40 50 kw

SIME Serie E 30 40 50 kw SIME Serie E 30 40 50 kw INSTALLASJON OG DRIFTSINNSTRUKS CE 0461/EF 1051/5255 WWW.ctcferrofil.no Mai 04 STIKKORDSLISTE SIME SERIE E Brennkammer 4 Drift 5 El. Installasjon 5 El.skjema Vedlegg 2-4 Fyrrom

Detaljer

111570N-04 2014-06 CS60. Veiledning for tilkobling og konfigurering Styreautomatikk

111570N-04 2014-06 CS60. Veiledning for tilkobling og konfigurering Styreautomatikk 0N-0 0-0 CS0 Veiledning for tilkobling og konfigurering Styreautomatikk Tilkoblinger CU0. Kretskortlayout Art.nr. Art.nr. P Art.nr. P P P Art.nr. P P P P P P P P P P P Tilkoblinger til styrepaneler Kontakt

Detaljer

Original instructions. SIRe Basic Air Curtains Water With quick guide. SIReB. For wiring diagram, please see last pages

Original instructions. SIRe Basic Air Curtains Water With quick guide. SIReB. For wiring diagram, please see last pages Original instructions SIRe Basic Air Curtains Water With quick guide SIReB C For wiring diagram, please see last pages NO Hurtigveiledning/oppstart Kontroller at alle bestanddeler finnes (se avsnittet

Detaljer

MONTERINGS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING. 331199 NIBE SPLIT ACVM 270 3x230V, AMS 10

MONTERINGS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING. 331199 NIBE SPLIT ACVM 270 3x230V, AMS 10 MOS NO 1452-1 MONTERINGS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING 331199 ACVM 270 3x230V, AMS 10 2 1 7 5 3 6 4 AMS 10-8 K LE LE K LE K AMS 10-12 Innhold Til huseieren Generelt Anleggsdata Informasjon om anlegget Produktinformasjon

Detaljer

VEDLIKEHOLDSVEILEDNING

VEDLIKEHOLDSVEILEDNING VEDLIKEHOLDSVEILEDNING Diplomat Optimum G2, Diplomat, Comfort, Diplomat Duo, Atria, Atria Duo Du kan navigere deg gjennom mikroprosessormenyene ved hjelp av: Slik øker eller reduserer du innstilte verdier:

Detaljer

Brukerhåndbok NIBE SMO 20

Brukerhåndbok NIBE SMO 20 Brukerhåndbok Styremodul LEK UHB NO 1442-3 231747 Hurtigguide Navigering OK-knapp (bekreft/velg) Tilbakeknapp (tilbake/angre/avslutte) Betjeningsratt (flytte/øke/redusere) En detaljert forklaring av knappenes

Detaljer

Installatørhåndbok VPB/VPBS. Varmtvannsberedere IHB NO 1036-4 031291 LEK

Installatørhåndbok VPB/VPBS. Varmtvannsberedere IHB NO 1036-4 031291 LEK LEK Installatørhåndbok Varmtvannsberedere IHB NO 1036-4 031291 Innhold 1 Viktig informasjon 2 Sikkerhetsinformasjon 2 2 Leveranse og håndtering 5 Transport 5 Plassering 5 Medfølgende komponenter 5 Demontering

Detaljer

Installatørhåndbok NIBE F1145. Bergvarmepumpe IHB NO LEK

Installatørhåndbok NIBE F1145. Bergvarmepumpe IHB NO LEK Installatørhåndbok Bergvarmepumpe LEK IHB NO 1251-1 231395 En detaljert forklaring av knappenes funksjoner finner du på side 31. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side

Detaljer