Protokoll fra styremøte i LNU 9. okt 2012 i Øvre Slottsgate 2b

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Protokoll fra styremøte i LNU 9. okt 2012 i Øvre Slottsgate 2b"

Transkript

1 Ref: SS doc Protokoll fra styremøte i LNU 9. okt 2012 i Øvre Slottsgate 2b Møtet ble satt kl Tilstede: Leder Gunhild Grande Stærk, Bård Skaar Viken, Jan Thomas Hagen, Christine Storø, Stian Seland, Mikal Kvamsdal, Naresh Sugandiran, Edvin Søvik, Sigrid Rege Gårdsvoll og Vibeke Sundsbø (ansattes representant). Forfall: Solveig Marie Claussen, Bo Alexander Granbo, Elin Marie Haga Stabbetorp, Irene Dotterud, Ole Aleksander Østhassel, Ina Bjørnrå og Elizabeth Toft Erichsen. Fra sekretariatet: Generalsekretær Martin V. Østerdal, Synnøve Seljeflot, Signe Nylend Ilner, Hans Johan Grjotheim, Johanne Halsnes Århus, Runa Brandal Myklebust, Lars Rottem Krangnes, Marion Godager Tveter, Aurora Nereid, Helena Gonzales Lindberg, Karianne Bergset Austnes, Ragnar Eggesvik. Sakene ble behandlet i denne rekkefølge: 36 38, 43, 39 42, 44 46, P-sakene Sak 36/ Godkjenning av innkalling og dagsorden Innkalling og dagsorden ble godkjent. Sak 37/ Referat og protokoller 1. Protokoll fra styremøte Protokoll fra AU-møtene og AU-protokoll var ikke utsendt med styreinnkallingen, men er sendt ut tidligere med AU-innkallinger. Protokoll fra styremøtet ble godkjent og AUprotokollene ble tatt til orientering.

2 Sak 38/ Orienteringer Saker under utvikling ved generalsekretær Martin Østerdal Forvaltning Martin Østerdal skal vitne i Fordelingsutvalgets rettssak mot SOS Rasisme tirsdag i neste uke. SOS Rasisme ønsker at saken skal gå for lukkede dører, de vil ikke møte med partsrepresentant og prøver å avskjære Fordelingsutvalgets vitner. Ankesaken til SOS Rasisme mot LNU skal opp i Gulating Lagmannsrett desember. Fra LNU vil Martin Østerdal og Marit Aspaas være tilstede hele tiden, mens Synnøve Seljeflot vil delta på deler av rettssaken. Pant er tatt i eiendom av Kjell Gunnar Larsen og advokat.no. LNU må vurdere om vi eventuelt rettslig skal forfølge parter som har tatt pant etter eventuelt tvangssalg av eiendom. Kompetansearbeid To oppdrag er ledige til styremedlemmer på Lån-en-LNUer, blant annet til Norges Blindeforbund. Interessepolitikk Det blir frokostmøte 29. november. Tema blir budsjetthøsten og politiske prioriteringer i frivillighetspolitikken. Trine Skei Grande kommer, samt en framstående representant for Ap. Det er kommet 320 millioner ekstra i budsjettet for 2013 i momskompensasjon. Vi vet at noen organisasjoner allerede får mer i momskompensasjon enn det de har i momskostnader gjennom forenklet søknadsmodell. LNU vet at mange lokallag får for lite. En hurtigarbeidende arbeidsgruppe er satt ned av Frivillighet Norge for å lage forslag til ny modell for beregning av grunnlagstall. Resultatet skal opp på Frivillighet Norge sitt årsmøte i desember. Tema som blir tatt opp her vil være fradrag (lønn med mer), beløpsgrenser for modellene, dokumentasjonskrav, hvordan flere organisasjoner kan komme inn i ordningen. Første møte i arbeidsgruppen var i dag, og Martin Østerdal representerer LNU. Ekspertseminaret gikk veldig bra. Rundt 50 deltagere fra Finland, Sverige, Danmark, Norge, Island, Færøyene, Grønland og Åland. For to uker siden kom regjeringens FN-melding. Det er tre store konkrete gjennomslag: 1) Man får en gjennomgang av delegatordningen for å strømlinjeforme denne på tvers av departement. LNU er alt i dialog med

3 politisk ledelse for operasjonalisering av dette. 2) Etter initiativ fra FN- Habitat, er nå ideen tatt av Ban Ki Moon selv, og han ønsker nå å opprette en spesialutsending for ungdom rett under generalsekretæren. 3) Regjeringen vil bidra økonomisk til at det opprettes et FNs Ungdomsforum f.eks. etter mønster av Det internasjonale urfolksforumet. Ungdom og deres organisasjoner kan her påvirke FNs politikk og arbeid i dialog med medlemsland. I løpet av de neste ukene skal vi gi innspill til Arbeiderpartiets programprosess. Det er booket inn møte med Sp. Det blir lagt vekt på å jobbe inn merknader hos opposisjonen i tillegg til offisielle høringer. Generelt oppfordres styremedlemmene til å delta mer aktivt på LNU sine arrangementer. LNU trenger et aktivt styre som kjenner hele LNU og hele medlemsmassen. b) Tildelinger siden sist styremøte Restmiddelsøknader er kommet inn på Demokratimidlene fra KFUK-KFUM Speiderne, Albansk Ungdom og Stecak. Mangfold og Inkludering hadde søknadsfrist 1.oktober. 32 søknader er kommet inn, og tildeling vil skje 31.oktober. Internasjonal rådgiver Karianne Bergset Austnes orienterte om tildeling på Informasjonsstøtten Nord/Sør. God bredde i tema i organisasjonenes Nord/Sør arbeid. Oppfølgingsbesøk/kontrollbesøk på Frifond organisasjon har startet. c) Media siden sist styremøte Se eget vedlegg på styrets side. Informasjonsrådgiver Marit Aspaas orienterte. De to FN-delegatene er i New York og deres innlegg ble holdt i natt. UN-Habitat delegaten vår Lise Weltzien har hatt innlegg i Aftenposten. Det har blitt jobbet mye med statsbudsjettet. d) Nytt fra styremedlemmene Bård Skaar Viken: Deltatt i intervjukomiteen for GS-ansettelse, var innom på Nordisk ekspertseminar, deltatt på AU-møter, vært på møter om interessepolitisk strategi. Hatt mye dialog med Elizabeth på europaspørsmål. Jan Thomas Hagen: Deltatt på AU-møter. Var i Finland i midten av september på møte i Nordisk-Baltisk for å diskutere kandidater foran valget. Var i St. Petersburg på møte i Europarådet med ministre med ansvar for ungdom. Tema var Youth Rights, men ingen ting ble vedtatt. Deltatt på Nordisk ekspertseminar.

4 Stian Seland: Deltatt på kontaktkonferansen til BLD, deltatt på opplæringsseminar hos Fordelingsutvalget, deltatt på statsbudsjettfrokost og vært på første møte i arbeidsgruppa for organisasjonsutvikling. Christine Storø: Hatt flere møter i Arbeidsgruppa Nord/Sør. Det blir en spennende nord-sør-kampanje. Mikal Kvamsdal: Deltatt på møte om interessepolitisk strategi. Bo Alexander Granbo: Deltatt på AU-møter og på planleggingsmøte av høstkonferansen. Naresh Sugandiran: Hatt et møte i nettverket på hiv/aids. Sigrid Rege Gårdsvoll: Skal holde kurs i kveld for flere av medlemsorganisasjonene. e) Orientering fra leder Gunhild Grande Stærk Jobbet med på oppstart av arbeidsgruppen for organisasjonsutvikling Jobbet med GS-ansettelse Deltatt på BLDs Kontaktkonferanse og Nordisk ekspertseminar Jobbet med å gi ut prisen for årets barne- og ungdomskommune Jobbet med planlegging av høstkonferansen, programmet blir endelig satt i morgen. Deltatt på statsbudsjettdagen. Jobbet med forvaltningsstrategien. Skal begynne med planlegging av nytt barne- og ungdomspolitisk program (BUP) og styreturne ganske snart. Vil sende ut mail snart om styreturne. Orienteringene ble tatt til orientering. Sak 39/ Kompetansestrategien (diskusjon) Generalsekretæren har lagt opp til at kompetansestrategien skal diskuteres på dette styremøtet, og bli vedtatt på styremøtet den 6. november. Kompetansestrategien er en av tre overordnede strategier i LNU, som ligger til grunn for prioriteringene i LNUs aktivitetsplan og budsjett. Organisasjonsrådgiver Signe Nylend Ilner ledet diskusjonen. Gunhild Grande Stærk, Martin Vonstad Østerdal, Mikal Kvamsdal, Christine Storø, Jan Thomas Hagen, Signe Nylend Ilner, Bård Skaar Viken, Karianne Austnes. Generalsekretæren tar med seg innspillene fra styret i det videre arbeidet med LNUs Kompetansestrategi

5 2013. Et endelig utkast blir lagt fram for styret på styremøtet 6. november. Sak 40/ Forvaltningsstrategien Utviklingsmålene fra LNUs langtidsplan som ble vedtatt på BUT gir en treårig retning for LNUs forvaltningsarbeid. I diskusjonssak har styret gitt retning til forvaltningsteamete (FOT), slik at vi nå kan presentere en ettårig strategi for Styret har også bidratt med tre representanter i utarbeidelsen av strategien. Rammen for denne styresaken er at styret kan: 1. Vurdere om strategien henger sammen med utviklingsmålene fra BUT 2. Be om utsettelse/revidering av strategien dersom den gir feil retning 3. Gi en prioritering av de viktigste målene og tiltakene i strategien slik at sekretariatet kan utarbeide aktivitetsplan for 2013 Organisasjonsrådgiver Ragnar Eggesvik presenterte saken. Bård Skaar Viken, Ragnar Eggesvik, Martin Østerdal, Gunhild Grande Stærk. Styret vedtar forvaltningsstrategien for 2013 Sak 41/ Forvaltningsmanualen Forvaltningsmanualen for LNUs støtteordninger har tidligere fulgt som vedlegg til den årlige forvaltningsstrategien. Generalsekretær har valgt å ta den ut av strategien slik at manualen blir behandlet som et eget administrativt dokument. Organisasjonsrådgiver Ragnar Eggesvik presenterte saken. Tilleggsforslag fra Mikal Kvamsdal, s. 2 femte kulepunkt: Legge til enkel Vedtatt. Mikal Kvamsdal, Martin Østerdal, Ragnar Eggesvik, Bård Skaar Viken, Gunhild Grande Stærk. Styret vedtar Forvaltningsmanual for LNUs støtteordninger med vedtatte endring.

6 Sak 42/ Revidering av retningslinjer: Ungdomsbevilgningen Ungdomsbevilgningen Nord/Sør er en støtteordning som forvalter midler fra Norad. LNU fordeler rundt 1.5 millioner til organisasjonene som søker støtteordningen. I gjennomsnitt har støtteordningen rundt prosjekter hver søknadsrunde. Hovedformålet ved støtteordningen er ungdoms deltakelse, organisasjonsutvikling og økt kunnskap om Nord/Sør tema. Søkerne kan per dags dato søke om forprosjektstøtte på og hovedprosjektstøtte på Disse støttebeløpene har stått uendret i en årrekke, og Generalsekretæren ser nå et behov for å justere disse. Dette vil innebære en endring på forprosjektstøtte fra til og hovedprosjektstøtte fra til Internasjonal rådgiver Karianne Bergset Austnes presenterte saken. Edvin Søvik, Naresh Sugandiran, Martin Østerdal, Karianne Bergset Austnes, Mikal Kvamsdal, Christine Storø. Retningslinjer for Ungdomsbevilgningen Nord/Sør med nye beløpsgrenser ble vedtatt. Sak 43/ Hviterussland: Samarbeid med Rada Siden 2008 har LNU hatt et økonomisk prosjektsamarbeid med det ikkeregistrerte hviterussiske ungdomslandsrådet Rada. Dette er LNUs eneste bilaterale samarbeidsprosjekt. Da LNU søkte om ettårig støtte for 2009, tilbød UD LNU en treårig rammeavtale for Radasamarbeidet fra , som LNU takket ja til. Denne avtaleperioden er nå over, og LNU er i ferd med å sluttrapportere for disse tre årene til Utenriksdepartementet. LNU har i flere omganger og i dialog med revisor bedt Rada utbedre de årlige regnskapene med mer nøyaktig informasjon og bedre scannede (leselige) bilag. For 2011 gjelder også at en ikke har fått de reelle vekslingskursene mellom rubler og de andre valutaene i regnskapet, og hvor mye Rada har i restmidler er derfor vanskelig å si sikkert. Rubelbeløpene slik de nå står i regnskapet er basert på rubelkursen den dagen pengene ble brukt; ikke den dagen de ble vekslet. De rubeltallene som ikke viser tilbake på bilagsførte kostnader i rubler er altså konstruerte tall. Internasjonal rådgiver Marion Godager Tveter presenterte saken. Martin Østerdal, Bård Skaar Viken, Gunhild Grande Stærk, Synnøve Seljeflot, Christine Storø, Marion Godager Tveter, Jan Thomas Hagen.

7 LNU avslutter det økonomiske samarbeidet, men opprettholder videre politisk samarbeid gjennom YFJ, samt gir faglig oppfølging gjennom det årlige koalisjonsmøtet i juni, der LNU forplikter seg til å sende en eller to representanter årlig. Skulle Rada ønske å arbeide mer politisk og i større grad være i opposisjon til egne myndigheter, vil LNU være svært positive til å støtte dette på egnet vis. Sak 44/ Innmelding i Hovedorganisasjonen Virke Husforeningen har orientert Generalsekretæren om at de ansatte har meldt seg inn i fagforeningen Negotia. Dette har skjedd etter en lengre tids dialog mellom Husforeningen og generalsekretæren. En slik innmelding i en fagforening vil endre hvordan LNUs avtaleverk gjennom personalhåndboken er utformet. I vurderingen av mulige arbeidsgiverforeninger har det vært viktig å finne en forening som forhandler direkte med Negotia og en forening som har en tariffavtale som LNU kan passe inn i. De øvrige medlemsfordelene med medlemskapet har og vært vurdert, men har ikke vært utslagsgivende. Hovedorganisasjonen Virke har sammen med blant annet Negotia utarbeidet et avtale for HUK-virksomheter (Helse, utdanning og kultur), og har et eget område for frivillige og ideelle organisasjoner som en del av avtaleverket. Etter å ha sett på ulke arbeidsgiverforeninger fremstår Virke som det foreningen som passer best for LNU. Flere av LNUs medlemsorganisasjoner er allerede medlemmer av Virke. Generalsekretær Martin Østerdal presenterte saken. Stian Seland, Martin Østerdal. LNU melder seg inn i Hovedorganisasjonen Virke. Generalsekretæren får i oppdrag å forhandle med den lokale Negotia klubben om et nytt avtaleverk for LNUs personalpolitikk i tråd med tariffavtalen. Den nye avtalen legges frem for styret for endelig vedtak. Sak 45/ Tapsføring av krav Frifond barn og unge Frifond barn og unge behandler årlig rundt 2000 søknader. Hvis ikke alle tildelte midler blir brukt, kreves disse tilbake. LNU har to serier med krav; krav som ble innkrevd i gammelt system i FileMaker før 2010, og nye krav som ble opprettet etter at vi fikk nytt saksbehandlingssystem i mai 2010.

8 Totalt gjelder dette 91 krav på totalt 1,2 millioner kroner. Dette er penger som er inntektsført hos LNU, og som står som en del av kapital vi har til utdeling på Frifond barn og unge. Dessverre er dette penger som vi sannsynligvis ikke, eventuelt bare i begrenset grad, vil kunne få inn. 43 av disse sakene, på totalt kr er overført inkasso. LNU ønsker nå å tapsføre disse kravene, og om det skulle komme inn noe penger fra Intrum Justisia på disse kravene, vil de på dét tidspunktet bli inntektsført Frifond barn og unge, og igjen gå til utdeling. 21 av disse kravene (totalt kroner) har det blitt sendt ut inkassovarsel til, mens på 27 av kravene (totalt kroner) er det sendt flere purringer. Assisterende generalsekretær Synnøve Seljeflot la fram saken. Martin Østerdal, Naresh Sugandiran, Synnøve Seljeflot, Mikal Kvamsdal, Christine Storø. Uinnfridde krav på Frifond barn og unge fra før 2010 blir tapsført. Sak 46/ Saksbehandlingssystemet: Videre framdrift LNU deler årlig ut ca. 135 millioner gjennom saksbehandlingssystemet, og det er viktig for både støttemottakere, forvaltningsrådgiverne i LNU og for de vi skal rapportere til at vi kan stole på at tallene og rapportene som systemet genererer er korrekte. LNUs styre ble forelagt tre alternativer på styremøtet i et notat fra advokat Brandstad: 1. Å fortsette samarbeidet med Unicornis, 2. Å erklære hevning av hovedavtalen og underliggende driftsavtale(r) eller 3. Innlede forhandlinger mot en styrt avvikling/utfasing. Styret vedtok følgende: Styret gir generalsekretær fullmakt til å vurdere ulike handlingsalternativer og om nødvendig velge ny leverandør og fortsette arbeidet med å videreutvikle dagens saksbehandlingssystem. LNU har hatt formøte med én mulig ny leverandør, som skisserer at man kan bruke november og desember 2012 på feilretting av gammelt system. Januar 2013 kan brukes til å få opp en test-setting og gjøre noen forbedringer av systemet, før man i februar kan gå inn i produksjonssetting. De vil foreslå 1. mars som akseptansefrist. En avtale om drift hos Unicornis ut første kvartal vil derfor være greit. På seks ukers varsel kan LNU også be om å eventuelt få fornyet driftsavtalen med Unicornis med ytterligere 3 måneder, hvis tidsplanen som er skissert blir forsinket. Assisterende generalsekretær Synnøve Seljeflot la fram saken. Martin Østerdal og Mikal Kvamsdal vurderte seg selv som inhabile.

9 Stian Seland, Gunhild Grande Stærk, Bård Skaar Viken, Christine Storø, Jan Thomas Hagen. Settegeneralsekretær tar med seg styrets innspill i det videre arbeidet med å finne en ny leverandør av saksbehandlingssystemet. Møtekritikk. Møtet slutt kl Ref: Synnøve Seljeflot

Protokoll fra styremøte i LNU 6. sept 2012 i Øvre Slottsgate 2b

Protokoll fra styremøte i LNU 6. sept 2012 i Øvre Slottsgate 2b 06.09.2012 Ref: 034-3-SS-2012-09-06.doc Protokoll fra styremøte i LNU 6. sept 2012 i Øvre Slottsgate 2b Møtet ble satt kl. 17.00 Tilstede: Leder Gunhild Grande Stærk, Bård Skaar Viken, Jan Thomas Hagen,

Detaljer

Protokoll fra styremøte i LNU 13. juni 2012 i Øvre Slottsgate 2b

Protokoll fra styremøte i LNU 13. juni 2012 i Øvre Slottsgate 2b 13.06.2012 Ref: 034-3-SS-2012-06-13.doc Protokoll fra styremøte i LNU 13. juni 2012 i Øvre Slottsgate 2b Møtet ble satt kl. 17.00 Tilstede: Leder Gunhild Grande Stærk, Bård Skaar Viken, Jan Thomas Hagen,

Detaljer

Protokoll fra styremøte i LNU 4. nov. 2010 i Øvre Slottsgate 2b

Protokoll fra styremøte i LNU 4. nov. 2010 i Øvre Slottsgate 2b 04.11.2010 Ref: 034-3-SS-2010-11-04.doc Protokoll fra styremøte i LNU 4. nov. 2010 i Øvre Slottsgate 2b Møtet ble satt kl. 17.00 Tilstede: Leder Bjarne Dæhli, Signhild Stave Samuelsen, Kamile Gursel, Ane

Detaljer

Protokoll fra styremøte i LNU 15. juni 2011 i Øvre Slottsgate 2b

Protokoll fra styremøte i LNU 15. juni 2011 i Øvre Slottsgate 2b 15.06.2011 Ref: 034-1-TH-2011-06-15.doc Protokoll fra styremøte i LNU 15. juni 2011 i Øvre Slottsgate 2b Til stede: Leder Gunhild Grande Stærk, Erlend Sand Bruer, Bård Skaar Viken, Jan Thomas Hagen, André

Detaljer

Internasjonalt Samarbeid

Internasjonalt Samarbeid Internasjonalt Samarbeid Et informasjonshefte fra Unge funksjonshemmede Om Unge funksjonshemmede Unge funksjonshemmede er et samarbeidsorgan for landsdekkende ungdomsorganisasjoner, samt grupper, lag og

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Det hendte i 2005 Årsmelding og regnskap Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Innhold Årsmelding 2005 LNUs leder har ordet: Tre milliarder grunner 1 1. LNU som kompetansebank 1 2. LNU

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn 02-09- 2013. Referat. Styremøte 02.09.2013 BIS Stavanger

Styremøte BI Studentsamfunn 02-09- 2013. Referat. Styremøte 02.09.2013 BIS Stavanger Referat Styremøte 02.09.2013 BIS Stavanger 1 Innholdsfortegnelse Sak 96-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 97-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 98-13 -

Detaljer

Sakspapirer) Representantskapsmøte!!! LNU!!Norges!barneA!og!ungdomsorganisasjoner! Sundvolden!Hotel!24.!og!25.!april!2015!

Sakspapirer) Representantskapsmøte!!! LNU!!Norges!barneA!og!ungdomsorganisasjoner! Sundvolden!Hotel!24.!og!25.!april!2015! ! Sakspapirer)! Representantskapsmøte!!! LNU!!Norges!barneA!og!ungdomsorganisasjoner! Sundvolden!Hotel!24.!og!25.!april!2015! Sundvolden!Hotel!24. 25.!april!2015!!! Program'' Program'representantskapsmøtet'i'LNU'2015'

Detaljer

Endelig innkalling VT 05/13

Endelig innkalling VT 05/13 Endelig innkalling VT 05/13 Tid: Tirsdag 14. mai, kl. 17.15 Sted: Tivoli, Det akademiske kvarter Tivoli ligger i kjelleren i Det akademiske Kvarter. Vi åpner møtet med mat klokken 17.00. Endelig innkalling

Detaljer

Sakspapir. Representantskapsmøte i LNU, Sundvolden Hotel 15. og 16. april 2012

Sakspapir. Representantskapsmøte i LNU, Sundvolden Hotel 15. og 16. april 2012 Sakspapir Representantskapsmøte i LNU, Sundvolden Hotel 15. og 16. april 2012 Sundvolden Hotel 15. 16. april 2012 1 Sak 1 Opning Sak 1 Opning Representantskapsmøtet blir opna av leiar i LNU, Gunhild Grande

Detaljer

Lokallagshåndbok. Innhold

Lokallagshåndbok. Innhold Lokallagshåndbok Lokallagshåndbok Innhold Ordliste og forkortelser... 2 Hva er Framfylkingen?... 8 Historie... 8 Organisasjon... 9 Medlemskap... 9 Hvordan starte framlag?... 10 Samle venner og bekjente...

Detaljer

Sak 51/10 Referat fra sentralstyremøte 27.-29. august

Sak 51/10 Referat fra sentralstyremøte 27.-29. august 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 01.09.10/163.23 SENTRALSTYREMØTE.-14.11.10 Saksbehandler: Morberg Sak 51/10 Referat fra sentralstyremøte

Detaljer

MED RETT TIL Å DELTA - En rapport om ungdomsmedvirkning i utviklingspolitikken

MED RETT TIL Å DELTA - En rapport om ungdomsmedvirkning i utviklingspolitikken RAPPORT 8 MED RETT TIL Å DELTA - En rapport om ungdomsmedvirkning i utviklingspolitikken Om LNUs rapportserie LNU gir flere ganger i året ut rapporter om aktuelle tema som opptar barne- og ungdomsfrivilligheten.

Detaljer

DELTAKERE MED STEMMERETT DELTAKERE UTEN STEMMERETT FORFALL SAKER BEHANDLET VEDLEGG. Referat Landsstyremøte i Juvente Oslo, 1.

DELTAKERE MED STEMMERETT DELTAKERE UTEN STEMMERETT FORFALL SAKER BEHANDLET VEDLEGG. Referat Landsstyremøte i Juvente Oslo, 1. Referat Landsstyremøte i Juvente Oslo, 1. desember 2012 DELTAKERE MED STEMMERETT Amanda Rose Stratford Gamst, leder Liv Hauge Norheim Øyvind Kind Robertsen Sara Hauge Sveinung Nøding Knutsen Kristoffer

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Sak 71/12 Referat sentralstyremøte 31. aug 2. september

Sak 71/12 Referat sentralstyremøte 31. aug 2. september 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 24.09.12/163.43 SENTRALSTYREMØTE 9.11.12 11.11.12 Saksbehandler: Urkegjerde, Garbom Backe, Simonsen Sak 71/12 Referat sentralstyremøte 31. aug 2. september

Detaljer

SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin Tufte

SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin Tufte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 24.06.13/163.51 SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin

Detaljer

Styremøte 1 2013-2014: Sakliste

Styremøte 1 2013-2014: Sakliste Styremøte 1 2013-2014: Sakliste Sted: Norsk kulturforums møterom Tid: Tirsdag 10.september kl. 17 onsdag 11.september kl. 16 Sak 21/2013: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 22/2013: Godkjenning

Detaljer

Retningslinjer for Demokratimidlene 2011-2013

Retningslinjer for Demokratimidlene 2011-2013 Retningslinjer for Demokratimidlene 2011-2013 Vedtatt av Styret i LNU 15. Juni 2011 1. Målet for støtteordningen Det langsiktige målet for Demokratimidlene er å bidra til å styrke øst-europeiske barne-

Detaljer

15.11.13/163.53. SENTRALSTYREMØTE 08.-10.11.13 Saksbehandler: Kristin Tufte

15.11.13/163.53. SENTRALSTYREMØTE 08.-10.11.13 Saksbehandler: Kristin Tufte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15.11.13/163.53 SENTRALSTYREMØTE 08.-10.11.13 Saksbehandler: Kristin Tufte Sak 02 /14 Referat sentralstyremøte 08.-10.11.13 Tilstede: Anders Garbom Backe, Arnlaug Høgås Skjæveland,

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

FOR VOKSNE ORGANISASJONSHÅNDBOK. Miljøagentene har som mål å skape et varig engasjement for natur og miljøvern hos barn på deres premisser.

FOR VOKSNE ORGANISASJONSHÅNDBOK. Miljøagentene har som mål å skape et varig engasjement for natur og miljøvern hos barn på deres premisser. ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR VOKSNE FOTO: Torbjørn Katborg Grønning Miljøagentene har som mål å skape et varig engasjement for natur og miljøvern hos barn på deres premisser. www.miljoagentene.no INNHOLD KAPITTEL

Detaljer

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Miniguide til styrearbeid Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Innhold Innledning 3 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) 3 Miniguide til styrearbeid 3 LNUs organisasjonsskole

Detaljer

A K E R S H U S I D R E T T S K R E T S PROTOKOLL FRA STYREMØTE 01/13 12. FEBRUAR 2013 IDRETTENS HUS

A K E R S H U S I D R E T T S K R E T S PROTOKOLL FRA STYREMØTE 01/13 12. FEBRUAR 2013 IDRETTENS HUS A K E R S H U S I D R E T T S K R E T S PROTOKOLL FRA STYREMØTE 01/13 12. FEBRUAR 2013 IDRETTENS HUS Tilstede: Forfall: Fra adm.: Sven E. Maamoen, Oda Marie Often, Bent Ringvold, Jon Syversen, Gro- Helen

Detaljer

DELTAKERE MED STEMMERETT DELTAKERE UTEN STEMMERETT FORFALL SAKER BEHANDLET VEDLEGG

DELTAKERE MED STEMMERETT DELTAKERE UTEN STEMMERETT FORFALL SAKER BEHANDLET VEDLEGG DELTAKERE MED STEMMERETT Amanda Rose Stratford Gamst Martin Gjøen Kristoffer Holm Øyvind Kind Robertsen Sveinung Knutsen Nøding Sara Hauge DELTAKERE UTEN STEMMERETT Sigrid Ragnarsdatter Steinsland Kjetil

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

SENTRALSTYREMØTE 21.-24.06. 2014 Saksbehandler: Kristin Tufte

SENTRALSTYREMØTE 21.-24.06. 2014 Saksbehandler: Kristin Tufte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 03.07.14/163.61 SENTRALSTYREMØTE 21.-24.06. 2014 Saksbehandler: Kristin Tufte Sak 53/14 Referat sentralstyremøte 21.-24.06. 2014 Tilstede: Juni Høiby, Anne Lindholm, Live

Detaljer

Møtebok for menighetsrådsmøte torsdag 17. januar 2002

Møtebok for menighetsrådsmøte torsdag 17. januar 2002 Møtebok for menighetsrådsmøte torsdag 17. januar 2002 Møtets varighet: Kl. 19.00 22.30 i Fjellhamar kirke, dåpssakristiet Til stede: Arild Isaksen, Tonje Weihe, Trond Christensen, Kjell Sjulstok, Ellen

Detaljer

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014 NEFs Organisasjonsperm oppdatert oktober 2014 INNLEDNING Denne organisasjonspermen er ment som en veiledning i de viktigste aspektene ved drift av en lokalforening. Vi har ønsket å lage den så enkel og

Detaljer

13.10.11/163.33. SENTRALSTYREMØTE 11.-13.11.11 Saksbehandler: Marit Simonsen

13.10.11/163.33. SENTRALSTYREMØTE 11.-13.11.11 Saksbehandler: Marit Simonsen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13.10.11/163.33 SENTRALSTYREMØTE 11.-13.11.11 Saksbehandler: Marit Simonsen Sak 67/11 Referat sentralstyremøte 30.09-02.10.11 Tilstede: Helene Kleppestø, Anders Garbom Backe,

Detaljer