Protokoll fra styremøte i LNU 10. des i Øvre Slottsgate 2b

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Protokoll fra styremøte i LNU 10. des. 2010 i Øvre Slottsgate 2b"

Transkript

1 Ref: SS doc Protokoll fra styremøte i LNU 10. des i Øvre Slottsgate 2b Møtet ble satt kl Tilstede: Leder Bjarne Dæhli, Signhild Stave Samuelsen, Ane Norgård Brohaug, Jens Kihl, Martin V. Østerdal, Jan Thomas Hagen, Erlend Sand Bruer (tom sak 53), Magnus Rynning Nielsen, André Skeie, Elizabeth Toft Erichsen (til sak 68), Nemina Isabegovic (fra sak 68), Magnus Ofstad Malnes, Kristian Sveinall Øgaard, Cathrine Eide Risdal (fra sak 66) og Lars Rottem Krangnes (ansattes representant i alle saker unntatt sak 61-66, her ble sekretariatet representert ved Karianne B. Austnes). Forfall: Gunhild Grande Stærk og Kamile Gursel. Fra sekretariatet: Generalsekretær Tale Hungnes, Synnøve Seljeflot, Maren Awici-Rasmussen, Ragnar Eggesvik, Signe Nylend Ilner, Karianne B. Austnes, Lasse Narjord Thue, Liv-Heidi Pedersen, Bergit Sønstebø Svendseid, Flemming Roggbif Idsøe, Cristina Mihai, Hans Johan Grjotheim og Ole Bruseth. Sakene ble tatt i denne rekkefølge: 57-59, 61-64, 66, 60, 71, P08, 72, 67-70, 73, 74-75, 65. Sak 57/ Godkjenning av innkalling og dagsorden Innkalling og dagsorden ble godkjent. Sak 58/ Referat og protokoller 1. Protokoll fra styremøte: Referat fra AU-møte Protokoll fra styremøtet ble godkjent. Referatet ble tatt til orientering. Sak 59/ Orienteringer Saker under utvikling ved generalsekretær Tale Hungnes: Kompetanse

2 Kurs holdt av LSU om ungdomsperspektiv i utviklingspolitikken ble gjennomført med gode tilbakemeldinger fra deltakerne. Kurset vil videreføres til neste år. Prosjektet Mangfoldsguide er avsluttet. Det er laget en Mangfoldsguide og satt sammen en arbeidsgruppe som har gjennomført kurs og workshop i 30 ulike organisasjoner. LNU har deltatt sammen med blant annet Unge Funksjonshemmede. YFJ prosjektet på inkludering har gjennomført tredje og siste samling i Ukraina i slutten av november. Prosjektet avsluttes i 2010 med utsendelse av informasjon til YFJs medlemsorganisasjoner om hvordan man kan gjøre et godt inkluderingsprosjekt. Startpakken til LNU er oversatt og har ny layout i den engelsk versjonen og er med i utsendelsen. Prosjektet har resultert i et minoritetsnettverket kalt YM+, som LNU er med på representert ved Kamile Gursel. De planlegger neste møte i slutten av januar Kurskatalogen inneholder kurs fram til BUT, men nå rett før jul kommer det en hendig liten kursfolder for vårsemesteret Den blir sendt ut til alle medlemsorganisasjonene, slik at de har den på nyåret. Lån en LNUer: Forespørslene vi får fra organisasjonene vil heretter sendes ut fast til både styret og sekretariatet, to ganger i måneden. Fra 2011 vil det ikke hete Lån en LNUkonsulent, men Lån en LNUer. Forvaltning Organisasjonsgjennomgang ferdig. Ny dato for rettssak mot SOS Rasisme pga dommerbytte: mars Regnskapsgjennomgang hos SOS Rasisme lar seg nok ikke gjennomføre, fordi de har nektet innsyn i regnskapet. LNU er i Frifond-forhandlinger med de to andre paraplyene som forvalter Frifond; NTR og NMR. Møte i neste uke. Interessepolitikk Statsbudsjettprioriteringer. Moms: Tilsagnsbrev på vei ut og tallene offentliggjøres på Lotteri- og stiftelestilsynets nettsider den 13. desember. Ved en glipp ble tallene lagt ut en kort periode, og det ser ut at LNU får ca mindre enn budsjettert, noe som betyr at avkortingen vil ligge på hele %. Det er bevilget 10 mill ekstra til posten Opplysningsstøtte. Dette håper LNU vil gi mer til RORG-midlene og til LNUs støtteordning Informasjonsstøtten Nord/Sør. LNU har lansert ny rapport Meir enn fine ord. Fått en del presseomtale og det er blitt løfter om at barn og unge skal med i ny stortingsmelding. Valgkampanjen Stem 12. september. LNU jobber for å øke organisasjonenes deltakelse i kampanjen.

3 Generelt Vært på styremøte i Av og til. LNU nærmer seg 100 medlemsorganisasjoner. Sekretariatet ved Ragnar Eggesvik vil gjerne ha tips om potensielle nye medlemsorganisasjoner som kanskje ønsker informasjon om muligheten til å søke. Fristen er fredag 25. februar. Mer info på side b) Tildelinger siden sist styremøte LNU Utveksling: Møte i Fordelingsutvalget for LNU Utveksling siste uken i november. Fire søknader kom inn og tre ble innvilget støtte; KFUK-KFUM Buskerud, Skeiv Ungdom og CISV Norge. Internasjonal konsulent Liv-Heidi Pedersen orienterte. Demkratimidlene: Oppsummering utsatt til neste styremøte pga sykdom i sekretariatet. c) Media siden sist styremøte Se eget vedlegg som ble ettersendt den d) Nytt fra styremedlemmene Martin Østerdal: Vært til Litauen og hatt møte med LIjot sammen med Elizabeth. Møtene gikk veldig bra. Fikk diskutert videre samarbeid etter at BLDs 3-årige avtale med det litauiske departementet er over. Representert LNU på DUFs generalforsamling og på Deutche Bundesjugends generalforsamling. Har ellers vært på generalforsamlingen til YFJ. Fikk inn tre nordiske i styret til YFJ. Barnerettigheter er godt framme i diskusjonen i YFJ. Hatt møte sammen med GS med FpU. Vært på møte med BLD og IPT-møter og AU-møter. Har vært på overlapp med ny generalsekretær i Elevorganisasjonen og hatt møter med Hyperion. Jens Kihl: Deltatt på intervju med FN-delegater, deltatt på møte med Hanne Marte og to representanter fra Brussel, møte i UNESCO-kommisjonen og utdanningskomiteen deres. Elizabeth Toft Erichsen: Vært i Kiev på YFJs generalforsamling, møte i arbeidsgruppen for demokratimidlene, deltatt i paneldebatt i Stockholm, seminar om ungdoms deltagelse i utviklingspolitikken i LNU, vært i Litauen sammen med Martin. Erlend Sand Bruer: Møte i arbeidsgruppen for demokratipolitikk der Mona Sandbekk snakket om levekår, vært på brukermøte i frivillighetsforum med Brønnøysundregisteret, jobbet mye med frivillighetsregisteret. Magnus Nielsen: Møte i fordelingsutvalget på LNU-Utveksling. Ane Norgård Brohaug: I AGNS hatt stand på verdens hiv-dag og kronikk på trykk i Klassekampen sammen med flere andre ungdomsorganisasjoner. Arbeidsgruppen har i tillegg sendt adventspakke til utvalgte stortingspolitikere og medlemsorganisasjonene i LNU. Pakken besto av en flyer, kondom og twist. Vært med på møte om RADA-samarbeidet med LSU.

4 Signhild Stave Samuelsen: Vært på møte i Danmark nordisk barne- og ungdomskomité (NORDBUK). Hatt møte med Elizabeth om LiJOT, vært på landsmøte i egen organisasjon. Jan Thomas Hagen: Barne- og ungdomstinget er gjennomført i FaBU. Mange vedtektsendringer ble vedtatt. Elizabeth Toft Erichsen: Deltatt på YFJs generalforsamling i Kiev, vært på møte i arbeidsgruppen for demokratimpolitikk i LNU, hatt møte med Signhild om LiJOT og vært i Litauen med Martin og hatt møter med LiJOT angående framtidig samarbeid. André Skeie: Jobbet litt med langtidsprogrammet. Møte i arbeidsgruppen for deltagende metode. Jobbet med søknad til LNU Utveksling. Kristian Sveinall Øgaard: Skal synge julen inn på Stortinget på mandag. Lars Rottem Krangnes: Kjekt å være tillitsvalgt og å møte i styret. Hatt lobbykurs for alle hos Frivillighet Norge. Magnus Ofstad Malnes: Deltatt på intervju med FN-delegater. e) Orientering fra leder Bjarne Dæhli Å lage rapport er en god idé. Næringslivet bruker millioner på rapporter om ting de vet fra før. Det gir en annen troverdighet når anbefalingene er i rapportform. Fått bra eksponering på rapportene; den siste om barn og unge i utviklingspolitikken har vi alt blitt forespeilet om at barn og unge blir et prioritert område i utviklingspolitikken. Rapporten om rammevilkår har gjort at Kulturdepartementet har invitert LNU på møte. Stor forståelse i forhold til argumentene til LNU. NRK lager program om grasrotandelen der Bjarne Dæhli blir intervjuet sammen med Lotte Grepp Knutsen. Automatorganisasjonene, idrettsforbundet og kulturen vil alle ha sin andel av tippepengene. Overskuddet er ikke blitt større. Anniken Huitfeldt ønsker nå å utvide porteføljen av spill med nettspill. Ungdommens maktutredning: to møter denne uken. Deltagende prosess; hva gir ungdom makt og hvordan kan de påvirke mer? Ser for seg høringer underveis på del-tema heller enn til slutt. Skal møtes månedlig. Har vært i Hviterussland og evaluert RADA-samarbeidet. De har initiert flere prosesser som går på gjennomsiktighet og økt interndemokrati. Academy of the First hadde sin avslutningsfest. De evaluerer grundig og bruker erfaringer i planlegging av nye arrangement. FaBUs landsmøte har Bjarne deltatt på. Hele dagen gikk med til vedtektsendringer. En positiv, gigantisk vedtektsreform. Endringene har vært diskutert allerede i to år i FaBU, men ble nå vedtatt. Landsforeningen for barnevernsbarn har fått pris fra Redd Barna. Frivillighet Norge har hatt mangfoldskonferanse og LNU var tilstede. Ragnar har sendt ut invitasjon til organisasjoner som ikke er medlem i LNU og som kan bli det. Si i fra hvis andre organisasjoner skulle fått dette informasjonsbrevet og videre oppfølging fra LNU.

5 Orienteringene ble tatt til orientering. Sak 60/ Kompetansestatistikk 2010 Kompetansestatistikken 2010 legges frem for styret til orientering. Noen hovedfunn: LNUs organisasjonsskole har i løpet av 2010 gjennomført 30 kurs (2009: 28 kurs), med 465 påmeldte (2009: 349 påmeldte). Ordningen Lån en LNU-konsulent hadde hadde per 24. november fått 87 forespørsler for 2010 (30. nov. 2009: 37), og hadde da gjort avtaler om utlån av LNU-konsulent til 54 av disse. Dette utgjør en dekning på 62 % (2009: 54 %). Nasjonal konsulent Signe Nylend Ilner la fram saken. André Skeie, Jens Kihl, Cathrine Eide Risdal, Martin Østerdal, Signe Nylend Ilner. Tas til orientering. Sak 61/ Forvaltningsstatistikk Forvaltningsstatistikken 2010 ble lagt frem for styret til orientering. Dette ble gjort av nasjonal konsulent Ragnar Eggesvik med ytterligere tilleggsinformasjon fra konsulentene Lasse Narjord Thue, Cristina Mihai, Signe Nylend Ilner, Liv- Heidi Pedersen og Karianne B. Austnes. Noen hovedfunn: I 2010 er det en liten nedgang (knappe 2 %) på omsøkte midler for LNUs seks prosjektstøtteordninger (utenom Frifond). Stigningen i omsøkte midler fra 2007, som i stor grad skyldes økt søknadsmengde på Mangfold og inkludering, har med andre ord flatet ut. I tillegg til prosjektstøtteordningene, som i hovedsak retter seg mot de nasjonale barne- og ungdomsorganisasjonene, har LNU i 2010 fordelt 108,7 millioner kroner til lokalt arbeid i de nasjonale organisasjonene (Frifond organisasjon), og omtrent 10,9 (pr ) millioner kroner til grupper og lag uten nasjonalledd (Frifond barn- og unge). Martin Østerdal, Kristian Sveinall Øgaard, Jan Thomas Hagen, Ragnar Eggesvik, Martin Eckhoff Andresen. Forvaltningsstatistikken 2010 tas til orientering.

6 Sak 62/ Oppsummering av organisasjonsgjennomgangen Organisasjonsgjennomgangen er nå avsluttet, og styret ble gitt en muntlig oppsummering av nasjonal konsulent Martin Eckhoff Andresen på følgende punkter: - De viktigste resultatene - Tilbakemeldinger og reaksjoner fra organisasjonene - Oppfølging av Frifond-midler fra sentralleddene - Behov for medlemsgjennomgang - Utfordringer i ordningen og problemstillinger LNU på lengre sikt bør se nærmere på Jan Thomas Hagen og Jens Kihl. Oppsummering av organisasjonsgjennomgangen tas til orientering. Sak 63/ Revidering av retningslinjer Frifond organisasjon LNUs styre vedtok å iverksette prosjektet Kvalitet i Frifond, herunder også utarbeidelse av nye retningslinjer for Frifond organisasjon. På bakgrunn av en omfattende prosess hvor en referansegruppe sammensatt av organisasjonsrepresentanter utformet nye retningslinjer, full høringsrunde på disse og et eget høringsmøte ble det på styremøtet vedtatt nye retningslinjer for Frifond organisasjon. I etterkant har organisasjonsgjennomgangen vært gjennomført i høst. I denne saken legges frem mindre justeringer av de nye retningslinjene, på bakgrunn av erfaringene fra 2010 og tilbakemeldinger fra organisasjonene. Nasjonal konsulent Lasse Narjord Thue presenterte saken. Signhild Stave Samuelsen, Lasse Narjord Thue, Jens Kihl, Cathrine Eide Risdal, Bjarne Dæhli, Ane Norgård Brohaug, Erlend Sand Bruer, Kristian Sveinall Øgaard, Martin Eckhoff Andresen, André Skeie. Retningslinjer for Frifond organisasjon 2011 vedtas. Sak 64/ Revidering av retningslinjer Frifond barn og unge Retningslinjene for Frifond barn og unge reviderast årleg. Dei viktigaste endringane som blir føreslått i år er: Ny og enklare formulering under Formål. Mindre omskrivingar og presiseringar under Målgruppe Lagt til at ein kontaktperson (dersom involvert i fleire prosjekt samstundes) ikkje kan stå ansvarleg for meir enn kroner i kalenderåret.

7 Endra beskrivingar av saksgangen som følgje av nytt elektronisk søknadsog rapportskjema. Lagt til at mottakarar av honorar har ansvar for å melde dette til likningsmyndigheitene. Forkortingar og språkvask som gjer retningslinjene kortare og meir lesevennlege. Nasjonal konsulent Cristina Mihai presenterte saken. André Skeie, Erlend Sand Bruer, Cristina Mihai og Martin Østerdal. Tilleggsforslag fra Martin Østerdal punkt 5 kriterier for tilskudd siste setning: Sette inn ordet demokratiske foran barne- og/eller ungdomsmedvirkning. Forslaget ble vedtatt. Retningslinjer for Frifond barn og unge blir vedtekne. Retningslinjene blir gjeldande frå Sak 65/ Retningslinjer Frifond Stem På styremøte november 4. november vedtok styret i LNU å gjennomføre kampanjen Stem 12. september. På same møte vedtok styret å opprette ei særordning under Frifond barn og unge, Frifond stem!, som opnar for fleire målgrupper enn dagens Frifond barn og unge målgruppe. Frifond stem! skal støtte tiltak og aktivitet som medverkar til å auke ung valdeltaking i lokalvalet 2011 og/eller auke det politiske engasjementet blant ungdom. Prosjekta som får støtte må vere partipolitisk nøytrale. I retningslinjene for Frifond stem! foreslår generalsekretæren at ordninga er open også for grupper som mottek støtte frå ein av dei andre Frifondordningane, inkludert lokallag i Frifond organisasjon og kommunale ungdomsråd. Gruppene kan søke om opptil kroner, og aktiviteten må skje lokalt, i tråd med formålet til Frifondordninga. Generalsekretæren føreslår at LNU set av inntil 2 millionar kroner av midlane Frifond barn og unge har til utdeling i 2011 til Frifond stem!, og at eventuelle restmidlar tilfell Frifond barn og unge. Kampanjekoordinator Flemming Roggbif Idsøe presenterte saken. Tilleggsforslag fra generalsekretær Tale Hungnes til retningslinjene: I forvaltningsmanualen er grensen for utdeling uten revisjon , generalsekretær ber om mulighet til å avvike dette i Forvaltningsmanualen for Frifond Stem, siden søknadsmuligheten har en begrenset varighet fra 1. januar 2011 fram til 1. oktober, så ber generalsekretæren om at grensen for tildeling settes til i denne midlertidige ordningen uten revisjonskrav.

8 Tale Hungnes, Jens Kihl, André Skeie, Cathrine Eide Risdal, Sighild Stave Samuelsen, Flemming Roggbif Idsøe, Martin Eckhoff Andresen, Martin Østerdal, Erlend Sand Bruer, Lars Rottem Krangnes Endringsforslag fra Jens Kihl til retningslinjene: Ordningen skal vare til Det skal presiseres lokal prioritering. Det nest siste punktet på målgruppe endres kravet er at aktiviteten finner sted i kommune. Begge forslag ble vedtatt. Forslag fra generalsekretær: Styret gir dispensasjon fra forvaltningsmanualen på at prosjekt over er revisorpliktig. Forslaget ble vedtatt. Styret vedtek vedlagde retningslinjer for Frifond stem! Styret vedtek å setje av inntil 2 millionar kroner til Frifond stem! Sak 66/ Revidering av retningslinjer Mangfold og inkludering I januar 2008 ble retningslinjene for den nye støtteordningen Mangfold og inkludering vedtatt av styret i LNU. Med bakgrunn i endringer i LNUs forvaltningsmanual, erfaring etter tre år med ordningen og behov for å tydeliggjøre praksis i fordelingsutvalget er det nå nødvendig å revidere retningslinjene. Nasjonal konsulent Ragnar Eggesvik presenterte saken. Martin Østerdal. Tilleggsforslag til punkt 2 fra Martin Østerdal: legge til demokratiske foran barne- og ungdomsorganisasjoner som første ord Forslaget ble vedtatt. Retningslinjene for støtteordningen Mangfold og inkludering vedtas. Sak 67/ Evaluering av informasjonsstøtten Nord/Sør og Arbeidsgruppen Nord/Sør sine kampanjer Evalueringsrapport er vedlagt. Internasjonal konsulent Karianne B. Austnes presenterte saken. André Skeie, Jan Thomas Hagen, Karianne B. Austnes, Martin Østerdal, Ane Nordgård Brohaug, Jens Kihl,

9 Tas til orientering. Sak 68/ Evaluering av ordningen med frikjøpt leder Evaluering av ordningen med heltidsfrikjøpt leder ble på styremøtet i mai 2010 utsatt til desembermøtet. En slik utsettelse muliggjorde at styret i større grad kan gjøre en personuavhengig evaluering på erfaringsbasert og prinsipielt grunnlag, i forkant av nominasjonskomiteens arbeid med nytt styre i LNU for styreperioden Generalsekretær Tale Hungnes presenterte saken. Jens Kihl, Erlend Sand Bruer, André Skeie, Signhild Stave Samuelsen, Tale Hungnes, Magnus Nielsen, Bjarne Dæhli, Cathrine Eide Risdal, Ane Nordgård Brohaug, Magnus Malnes, Nermina Isabegovic. LNU fortsetter ordningen med heltidsfrikjøpt leder. Det forutsettes at honoraret holdes på et nøkternt nivå, slik at det samlete honoraret til AU ikke overstiger kr per år. Ordningen skal evalueres annethvert år i forkant av nominasjonskomiteens arbeid Sak 69/ Innspill til valkomitéen og val av styret sin representant i valkomitéen LNU sitt representantskapsmøte vel valkomité, men i tråd med vedtektene skal styret sjølv velje ein representant til komiteen, som hovudregel blant dei styremedlemmane som trer ut av styret på komande representantskapsmøte. Assisterende generalsekretær Synnøve Seljeflot la fram saken. Det har dei siste åra vore vanleg at styreleiar i LNU sender valkomiteen eit brev om viktige ting nye styremedlemmar må gjerast merksam på, i høve til å ta på seg eit styreverv i LNU. Nokre gongar har også valkomiteen fått særskilde oppmodingar om å leite etter ei særskild kompetanse hos styrekandidatane. Styreleiar ber om innspel til eit slikt brev. André Skeie, Jens Kihl, Martin Østerdal, Kristian Sveinall Øgaard, Ane Nordhaug Brohaug, Magnus Malnes, Styret oppnemnar Signhild Stave Samuelsen som representant frå styret i LNU sin valkomité til representantskapsmøtet Leiar sender valkomitéen eit brev basert på innspel frå styret. Sak 70/ Eit synlegare LNU prosjektavslutning og oppfølging

10 I desember 2009 vedtok styret å sette i gong eit eittårig prosjekt som hadde som mål å gjere LNU. Eit synlegare LNU sette mål for både det eksterne mediearbeidet, intern kommunikasjon og for den visuelle profilen. Eit år etter er mange av måla og tiltaka nådd. Samstundes er desse måla berre som grunnlagsarbeid å rekne om LNU skal vere ein synleg og slagkraftig aktør på det barne- og ungdomspolitiske feltet. Informasjonskonsulent Ole Bruseth presenterte saken. Prosjektet Eit synlegare LNU blir avslutta. Generalsekretær tar styret sine innspill frå diskusjonen med i det videre arbeidet for eit synligare LNU. Sak 71/ Tilbud om aksjeemisjon fra Unicornis LNU mottok 12. november 2010 en henvendelse fra Unicorn Information Systems. De ønsker å foreta en emisjon for å øke kapitaltilgangen og slik også ta inn nye eiere i selskapet. Saken legges frem for LNUs styre, da det er formelle og uformelle bindinger til selskapet hos flere av AUs medlemmer. Generalsekretær anser tilbudet på mange måter positivt, i den forstand at det åpnes for flere eiere i Unicornis og at man dermed får flere organisasjoner inn i styret og dermed får et bredere organisasjonsutvalg inn på styrenivå der man fastsetter strategi og mål for arbeidet i selskapet. For LNU sin del, anser generalsekretær det som mindre aktuelt å gå inn og kjøpe aksjer i Unicornis. Dette skyldes blant annet LNUs økonomi, mulig interessekonflikt mellom bruker- og eierside og usikkerhet knyttet til Unicornis som et selskap i oppstartsfasen. Assisterende generalsekretær Synnøve Seljeflot la fram saken. Inhabile: Erlend Sand Bruer, Martin Østerdal. Magnus Malnes, Jens Kihl, Synnøve Seljeflot, André Skeie, generalsekretær Tale Hungnes, Bjarne Dæhli, Martin Østerdal, Erlend Sand Bruer, Cathrine Eide Risdal, LNU avslår forespørselen om aksjeemisjon. Sak 72/ Høyringsutkast Langtidsprogram I tråd med styret sitt vedtak 4. november har redaksjonskomiteen innarbeidd styret sine innspill til nytt langtidsprogram og eit nytt utkast blir i denne saka lagt frem for styret. Generalsekretær Tale Hungnes la fram saken.

11 Høyringsutkastet skal bli sendt på høyring til organisasjonane med høyringsfrist Jens Kihl, Erlend Sand Bruer, Martin Østerdal, André Skeie, Ane Norgård Brohaug, Kristian Sveinall Øgaard, Jan Thomas Hagen, Tale Hungnes, Magnus Malnes, Signhild Stave Samuelsen. Strykningsforslag fra Kristian Sveinall Øgaard: Stryke og politiske haldningar på linje Forslaget falt. Strykningsforslag fra Kristian Sveinall Øgaard: Stryke linje Forslaget falt. Strykningsforslag fra Kristian Sveinall Øgaard: Stryke linje Forslaget falt. Endringsforslag fra Martin Østerdal til linje Erstatte alle strekpunktene med Betre rammevilkår og styrke barn og unges makt og levekår i tråd med LNUs politiske program Forslaget ble trukket. Endringsforslag fra Jens Kihl under hvert innsatsområde: Kan og skal skal i kursiv. Forslaget ble vedtatt. Endringsforslag fra Martin Østerdal under innsatsområde 1, andre avsnitt: LNU skal støtte medlemsorganisasjonene i å støtte alle minoriteter, men med særlig fokus på etniske minoriteter og barn fra lavinntektsfamilier. Forslaget falt. Tillegg under innsatsområde 2 Styrke barn si demokratiske utvikling fra Jens Kihl: Legge til under 12 år i overskriften. Forslaget ble vedtatt. Høyringsutkastet blir sendt på høyring til organisasjonane med høyringsfrist Sak 73/ Studietur til Sarajevo Utenriksdepartementets er i en omstillingsfase der tilskuddsforvaltningen i økende grad outsources til eksterne forvaltere, og vi er i dialog med departementet om hva LNUs rolle blir i den framtidige Balkanbistanden. I 2010 ble LNU tildelt 2,2 millioner til Balkan mot 1,7 millioner i Restmidlene på

12 denne potten er i dag nær kroner og en studietur kan være en hensiktsmessig måte å bruke noen av disse midlene. I forkant av valget i Bosnia i oktober hadde Stecak et samarbeidsprosjekt med en bosnisk studentorganisasjon (Dosta). Prosjektet var vellykket, og erfaringene fra dette arbeidet kan være nyttig for LNU og for LNUs medlemsorganisasjoner som jobber med å få ungdom til å stemme. En måte å dele disse erfaringene på er å invitere politiske ungdomspartier og andre interesserte med på en studietur til Bosnia. Generalsekretær Tale Hungnes la fram saken. Nermina Isabegovic, Signhild Stave Samuelsen, Jens Kihl, Tale Hungnes, André Skeie, Martin Østerdal, Elizabeth Toft Erichsen, Synnøve Seljeflot, Erlend Sand Bruer, Magnus Malnes, Magnus Nielsen, Styret sender søknad til LNU Demokratimidlene. Nermina Isabegovic er prosjektleder. Sak 74/ Aktivitetsplan 2011 LNUs aktivitetsplan utarbeides med bakgrunn i LNUs langtidsplan, vedtatt av BUT og LNUs tre strategier, vedtatt av styret. Aktivitetsplanen blir vedtatt av styret, og gir retningslinjer for hvordan arbeidet i sekretariatet skal prioriteres. Aktivitetsplanen er sekretariatets svar på hvilke aktiviteter som iverksettes med bakgrunn i de prioriterte målene i interessepolitisk strategi, forvaltningsstrategien og kompetansestrategien. Forslaget til aktivitetsplan er ikke uttømmende for den aktiviteten som LNU bedriver i løpet av et år. Planen inneholder ikke alle de aktivitetene som ikke inngår i sekretariatets naturlige og rutinemessige arbeidsoppgaver. Aktivitetsplanen som legges frem er en ambisiøs og omfattende plan, men som etter generalsekretærens oppfatning likevel er innenfor hva det er realistisk å forvente å få gjennomført ila et år. Generalsekretær Tale Hungnes presenterte saken. Erlend Sand Bruer, Magnus Nielsen, Jens Kihl, Martin Østerdal, Styret vedtar forslaget til aktivitetsplan for Sak 75/ Budsjett 2011 Representantskapsmøtet i LNU vedtar på BUT hvert år et rammebudsjett for det påfølgende året. Når styret konkretiserer budsjettet i desember samme år, blir de ulike avdelingene spesifisert med forventede inntekter og utgifter på prosjektkontonivå. Budsjettet er på den måten blant annet ment å synliggjøre utgifter for LNU i 2011 og sendes med LNU sin søknad til Bufdir om nasjonal og internasjonal driftsstøtte for neste år. Budsjettet skal gjenspeile prioriteringer og

13 aktiviteter for neste år, og må derfor sees i sammenheng med forslaget til aktivitetsplan for Styret i LNU ga i oktober 2009 signaler om at aktivitetsfondet skal brukes opp i løpet av , til aktiviteter som kommer medlemsorganisasjonene til gode. Generalsekretær legger nå opp til at man i løpet av 2010 og 2011 gjør nettopp dette. Generalsekretæren legger med dette opp til et budsjett med forventet negativt driftsresultat på kr Etter forventede finansinntekter på kr , er forventet årsresultat kr ,- Assisterende generalsekretær Synnøve Seljeflot la frem saken. Kristian Sveinall Øgaard, Jan Thomas Hagen, Synnøve Seljeflot, generalsekretær Tale Hungnes, Martin Østerdal, Magnus Malnes, André Skeie Budsjett 2011 vedtas. Sak 76/ Nominering av ungdomsdelegater til FN 2011 For delegatåret 2011 har man alt foretatt intervju i forbindelse med omlegging av rekrutteringsperioden. Dette for å kunne skolere delegatene bedre. Internasjonal konsulent Hanne Marte Furset la fram saken. Knut Sverre fra Røde kors ungdom blir ungdomsdelegat til UN Habitat Governing Council, Nairobi, Kenya, april Janne Nygård fra Norsk Målungdom blir LNU-delegat til UNESCO, Paris, Frankrike, oktober P-sak 08/ Møtet slutt kl Ref: Synnøve Seljeflot

Protokoll fra styremøte i LNU 3. feb. 2011 i Øvre Slottsgate 2b

Protokoll fra styremøte i LNU 3. feb. 2011 i Øvre Slottsgate 2b 03.02.2011 Ref: 034-3-SS-2011-02-03.doc Protokoll fra styremøte i LNU 3. feb. 2011 i Øvre Slottsgate 2b Møtet ble satt kl. 17.00 Tilstede: Leder Bjarne Dæhli, Ane Norgård Brohaug, Jan Thomas Hagen, Erlend

Detaljer

Protokoll fra styremøte i LNU 4. nov. 2010 i Øvre Slottsgate 2b

Protokoll fra styremøte i LNU 4. nov. 2010 i Øvre Slottsgate 2b 04.11.2010 Ref: 034-3-SS-2010-11-04.doc Protokoll fra styremøte i LNU 4. nov. 2010 i Øvre Slottsgate 2b Møtet ble satt kl. 17.00 Tilstede: Leder Bjarne Dæhli, Signhild Stave Samuelsen, Kamile Gursel, Ane

Detaljer

Protokoll fra ekstra styremøte i LNU 1. mars 2011 i Øvre Slottsgate 2b

Protokoll fra ekstra styremøte i LNU 1. mars 2011 i Øvre Slottsgate 2b 01.03.2011 Ref: 034-3-SS-2011-03-01.doc Protokoll fra ekstra styremøte i LNU 1. mars 2011 i Øvre Slottsgate 2b Møtet ble satt kl. 17.00 Tilstede: Leder Bjarne Dæhli, Ane Norgård Brohaug, Erlend Sand Bruer,

Detaljer

Protokoll fra styremøte i LNU 8. mai 2010 på Soria Moria

Protokoll fra styremøte i LNU 8. mai 2010 på Soria Moria 08.05.2010 Ref: 034-3-SS-2010-05-08.doc Protokoll fra styremøte i LNU 8. mai 2010 på Soria Moria Møtet ble satt kl. 13.00 Tilstede: Leder Bjarne Dæhli, Martin V. Østerdal, Cathrine Eide Risdal, Erlend

Detaljer

Saksliste til styremøte i LNU 09. desember 2011 på Kringler Gård.

Saksliste til styremøte i LNU 09. desember 2011 på Kringler Gård. 03.12.2011 Ref: 034-3-HE-2011-12-09.doc Saksliste til styremøte i LNU 09. desember 2011 på Kringler Gård. Til stede Fra styret: Gunnhild Grande Stærk (leder), Erlend Sand Bruer, Bård Skaar Viken, Ane Norgård

Detaljer

Protokoll fra styremøte i LNU 15. juni 2011 i Øvre Slottsgate 2b

Protokoll fra styremøte i LNU 15. juni 2011 i Øvre Slottsgate 2b 15.06.2011 Ref: 034-1-TH-2011-06-15.doc Protokoll fra styremøte i LNU 15. juni 2011 i Øvre Slottsgate 2b Til stede: Leder Gunhild Grande Stærk, Erlend Sand Bruer, Bård Skaar Viken, Jan Thomas Hagen, André

Detaljer

Protokoll fra styremøte i LNU 01. Februar 2012 i Øvre Slottsgate 2b

Protokoll fra styremøte i LNU 01. Februar 2012 i Øvre Slottsgate 2b 25.01.2012 Ref: 034-1-MVØ-02-01-2012.doc Protokoll fra styremøte i LNU 01. Februar 2012 i Øvre Slottsgate 2b Til stede: Fra styret: Gunhild Grande Stærk, Erlend Sand Bruer, Elizabeth Toft Erichsen, Bård

Detaljer

Protokoll fra styremøte i LNU 09. november 2011 i Øvre Slottsgate 2b

Protokoll fra styremøte i LNU 09. november 2011 i Øvre Slottsgate 2b 02.11.2011 Ref: 034-3-2011-11-09.doc Protokoll fra styremøte i LNU 09. november 2011 i Øvre Slottsgate 2b Til stede: Fra styret: Gunnhild Grande Stærk (leder), Erlend Sand Bruer, Bård Skaar Viken, André

Detaljer

Protokoll fra styremøte i LNU 03.02.2010 Øvre Slottsgate 2b

Protokoll fra styremøte i LNU 03.02.2010 Øvre Slottsgate 2b 03.02.2010 Ref: 034-3-2010-03-02-SS.doc Protokoll fra styremøte i LNU 03.02.2010 Øvre Slottsgate 2b Styremøtet ble satt kl. 17.00. Tilstede: Leder Bjarne Dæhli, Martin V. Østerdal, Lars Hellerdal, Marte

Detaljer

Protokoll fra styremøte i LNU 12. oktober 2011 i Øvre Slottsgate 2b

Protokoll fra styremøte i LNU 12. oktober 2011 i Øvre Slottsgate 2b 05.10.2011 Ref: 034-3-HE-2011-10-12.doc Protokoll fra styremøte i LNU 12. oktober 2011 i Øvre Slottsgate 2b Til stede: Erlend Sand Bruer, Jan Thomas Hagen, Ane Norgård Brohaug, Kamile Gursel, Elizabeth

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2011

Årsmelding og regnskap 2011 Årsmelding og regnskap 2011 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner LNU er et samarbeidsorgan for over 90 barne- og ungdomsorganisasjoner.

Detaljer

Protokoll fra styremøte i LNU 6. nov 2012 i Øvre Slottsgate 2b

Protokoll fra styremøte i LNU 6. nov 2012 i Øvre Slottsgate 2b 06.11.2012 Ref: 034-3-SS-2012-11-06.doc Protokoll fra styremøte i LNU 6. nov 2012 i Øvre Slottsgate 2b Møtet ble satt kl. 17.00 Tilstede: Leder Gunhild Grande Stærk, Bård Skaar Viken, Jan Thomas Hagen,

Detaljer

Protokoll fra styremøte i LNU 6. sept 2012 i Øvre Slottsgate 2b

Protokoll fra styremøte i LNU 6. sept 2012 i Øvre Slottsgate 2b 06.09.2012 Ref: 034-3-SS-2012-09-06.doc Protokoll fra styremøte i LNU 6. sept 2012 i Øvre Slottsgate 2b Møtet ble satt kl. 17.00 Tilstede: Leder Gunhild Grande Stærk, Bård Skaar Viken, Jan Thomas Hagen,

Detaljer

Protokoll fra styremøte i LNU 21. april 2010 i Øvre Slottsgate 2b

Protokoll fra styremøte i LNU 21. april 2010 i Øvre Slottsgate 2b 16.03.2010 Ref: 034-3-SS-2010-04-21.doc Protokoll fra styremøte i LNU 21. april 2010 i Øvre Slottsgate 2b Møtet ble satt kl. 17.00 Tilstede: Leder Bjarne Dæhli, Martin V. Østerdal, Signhild Stave Samuelsen,

Detaljer

Protokoll fra styremøte i LNU 07. mars 2012 i Øvre Slottsgate 2b

Protokoll fra styremøte i LNU 07. mars 2012 i Øvre Slottsgate 2b 29.02.2012 Ref: 034-3-HE-07-03-2012.doc Protokoll fra styremøte i LNU 07. mars 2012 i Øvre Slottsgate 2b Til stede Fra styret: Gunhild Grande Stærk (leder), Erlend Sand Bruer, André Skeie, Ane Norgård

Detaljer

Protokoll fra styremøte i LNU 9. okt 2012 i Øvre Slottsgate 2b

Protokoll fra styremøte i LNU 9. okt 2012 i Øvre Slottsgate 2b 09.10.2012 Ref: 034-3-SS-2012-10-09.doc Protokoll fra styremøte i LNU 9. okt 2012 i Øvre Slottsgate 2b Møtet ble satt kl. 17.00 Tilstede: Leder Gunhild Grande Stærk, Bård Skaar Viken, Jan Thomas Hagen,

Detaljer

Protokoll fra styremøte i LNU 13. juni 2012 i Øvre Slottsgate 2b

Protokoll fra styremøte i LNU 13. juni 2012 i Øvre Slottsgate 2b 13.06.2012 Ref: 034-3-SS-2012-06-13.doc Protokoll fra styremøte i LNU 13. juni 2012 i Øvre Slottsgate 2b Møtet ble satt kl. 17.00 Tilstede: Leder Gunhild Grande Stærk, Bård Skaar Viken, Jan Thomas Hagen,

Detaljer

Forvaltningsstatistikken

Forvaltningsstatistikken Forvaltningsstatistikken 2012 Forvaltningsstatistikken 2012 For å gi styret en oversikt over hvem som bruker LNUs ordninger, har forvaltningsteamet (FOT) utarbeidet denne forvaltningsstatistikken. Dette

Detaljer

LNUs interessepolitiske arbeid

LNUs interessepolitiske arbeid LNUs interessepolitiske arbeid Interessepolitikk LNU jobber med saker som berører rammevilkårene til alle barne- og ungdomsorganisasjonene. Økonomiske rammebetingelser: o Grunnstøtte o Frifond Ikke-økonomiske

Detaljer

Studenttinget 2014/2015

Studenttinget 2014/2015 Studenttinget 2014/2015 Sakspapir 4. møte, 28.01.15. Sak 00-14/15: Konstituering... 2 Sak 01-14/15: Godkjenning av innkalling og referat... 3 Sak 02-14/15: Godkjenning av sakliste og dagsorden... 4 Sak

Detaljer

Protokoll Studenttingmøter 2013/2014

Protokoll Studenttingmøter 2013/2014 Studenttinget i Volda Tlf: 70075151 E-post: stiv@hivolda.no Nettstad: www.stivolda.no Protokoll Studenttingmøter 2013/2014 Tid 29. januar 2014, klokka 17.00 Stad Rokken, konferanserommet Til stades med

Detaljer

Mental Helse Ungdom Protokoll styremøte til

Mental Helse Ungdom Protokoll styremøte til Protokoll fra sentralstyremøte den 25.01.14. 26.01.14 Mental Helse Ungdoms hovedkontor, Storgata 38, 0182 Oslo. Tilstede: Adrian Lorentsson, Caroline Bernhardsen, Carina Lund, Frode Kämpe, Dona Gashi,

Detaljer

Retningslinjer for LNU Informasjonsstøtten Nord/Sør

Retningslinjer for LNU Informasjonsstøtten Nord/Sør Retningslinjer for LNU Informasjonsstøtten Nord/Sør Vedtatt 15.12.17 1. Formålet med støtteordningen Målsettingen til informasjonsstøtten er å øke kunnskapen om og engasjementet for globale miljø- og utviklingsspørsmål,

Detaljer

Retningslinjer Vedtatt av Styret i LNU den 13/02.2015

Retningslinjer Vedtatt av Styret i LNU den 13/02.2015 Retningslinjer Vedtatt av Styret i LNU den 13/02.2015 Mangfold og inkludering 1. Målsetting Formålet med støtteordningen er å stimulere barne- og ungdomsorganisasjoner, fritidsklubber, ungdomshus og lokale

Detaljer

Retningslinjer. 1. Formålet med støtteordningen. 2. Hvem kan søke om støtte? 3. Hvilke tiltak kan få støtte?

Retningslinjer. 1. Formålet med støtteordningen. 2. Hvem kan søke om støtte? 3. Hvilke tiltak kan få støtte? Retningslinjer Vedtatt 06.02.14 1. Formålet med støtteordningen Målsettingen med informasjonsstøtten er å øke kompetansen og kunnskapen på Nord/Sør-spørsmål, spesielt i barne- og ungdomsorganisasjoner

Detaljer

Reglement for Ungdommens Fylkesting og Ungdommens Fylkesutval

Reglement for Ungdommens Fylkesting og Ungdommens Fylkesutval 1 Heimelsgrunnlag og formål 1.1 Gjennom Ungdommens fylkesting og Ungdommens fylkesutval skal ungdom i Hordaland ha reel medverknad, kunne påverke politiske saker i fylket og auke ungdomens samfunnsengasjement.

Detaljer

Østfold Barne og Ungdomsråd (ØBUR)

Østfold Barne og Ungdomsråd (ØBUR) Østfold Barne og Ungdomsråd (ØBUR) Årsmelding 2010 INNLEDNING Østfold Barne- og Ungdomsråd (ØBUR) er en fylkesregional paraplyorganisasjon for de frivillige barne- og ungdomsorganisasjonene i Østfold.

Detaljer

Gjennomgående forslag: Endre navnet til organisasjonen til Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner

Gjennomgående forslag: Endre navnet til organisasjonen til Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner 09-11 Vedtektsendringer 2011 Når fristen gikk ut to uker før årsmøtet hadde det kun kommet inn endringsforslag til vedtektene fra styret i LLH Bergen og Hordaland. Disse følger under. Gjennomgående forslag:

Detaljer

Frifondstotte til SOS Rasisme

Frifondstotte til SOS Rasisme SOS Rasisme v/kjell Gunnar Larsen ø konomiutvalget Postboks 297 02.12.2009 5501 Haugesund Var ref: 623.4/TH/LNT Deres ref: L N U Frifondstotte til SOS Rasisme Det vises til tidligere kontakt og korrespondanse

Detaljer

Sammen er vi sterke! Sluttrapport

Sammen er vi sterke! Sluttrapport Sammen er vi sterke! Sluttrapport Sammendrag Bakgrunn for prosjektet Bakgrunnen for prosjektet var at vi så at organisasjonslivet i Norge er lite. Hundrevis av organisasjoner kjemper sin kamp for sine

Detaljer

Per Øyvind Tveiten - leiar, Mari Skeie Ljones nestleiar Helene M. Bolstad - nestleiar, Jan Heier, Olav L. Mjelva, Tove Leinslie, Thor Hauknes 3.

Per Øyvind Tveiten - leiar, Mari Skeie Ljones nestleiar Helene M. Bolstad - nestleiar, Jan Heier, Olav L. Mjelva, Tove Leinslie, Thor Hauknes 3. Til stades: Per Øyvind Tveiten - leiar, Mari Skeie Ljones nestleiar Helene M. Bolstad - nestleiar, Jan Heier, Olav L. Mjelva, Tove Leinslie, Thor Hauknes 3.vara Linda Dyrnes, dagleg leiar Ingrid Stuhaug

Detaljer

Reglement for Ungdommens fylkesting og Ungdommens fylkesutval. Dokumenttype: Godkjend av: Gjeld frå: Tal sider:

Reglement for Ungdommens fylkesting og Ungdommens fylkesutval. Dokumenttype: Godkjend av: Gjeld frå: Tal sider: Reglement for Ungdommens fylkesting og Ungdommens fylkesutval Dokumenttype: Godkjend av: Gjeld frå: Tal sider: Reglement 7 Utarbeidd av: Godkjend dato: Revidert dato: Arkivsak: Ungdommens fylkesutval 1

Detaljer

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 3 Regnskap 2012-2013

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 3 Regnskap 2012-2013 NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 3 Regnskap - Sentralforvaltningen Til denne saka ligg desse dokumenta føre: Årsregnskap for (resultatregnskap, balanse og noter) Revisjonsberetning

Detaljer

Saksliste til styremøte i LNU 16. mars 2010 i Øvre Slottsgate 2b

Saksliste til styremøte i LNU 16. mars 2010 i Øvre Slottsgate 2b 16.03.2010 Ref: 034-1-TH-2010-03-01.doc Saksliste til styremøte i LNU 16. mars 2010 i Øvre Slottsgate 2b Sak 89/2009-2010 Godkjenning av innkalling og dagsorden Forslag til vedtak: Innkalling og dagsorden

Detaljer

Referat fra FORF styremøte

Referat fra FORF styremøte Referat fra FORF styremøte 2-2010 Sted: Sola, Hovedredningssentralen Tid: ca 12.00 14.30. Tilstede: Odd Kulø, Lars-Otto Laukvik, Jon Halvorsen, Bente Asphaug, Erlend Aarsæther Fravær: Referent: Erlend

Detaljer

Protokoll for det 10. sentralstyremøtet i NBU 2013/14

Protokoll for det 10. sentralstyremøtet i NBU 2013/14 Protokoll for det 10. sentralstyremøtet i NBU 2013/14 Sted: NBU kontoret, Oslo Dato og tid: Fredag 4. april, kl 09:30 til 18:30 Tilstede: Gunn Jorunn Sørum, Martha Krog, Ragnhild Duserud, Kari Geitle Nesthus,

Detaljer

Per Øyvind Tveiten - leiar, Mari Skeie Ljones nestleiar, Helene M. Bolstad - nestleiar, Jan Heier, Olav Luksengård Mjelva, Tove Leinslie, 1.

Per Øyvind Tveiten - leiar, Mari Skeie Ljones nestleiar, Helene M. Bolstad - nestleiar, Jan Heier, Olav Luksengård Mjelva, Tove Leinslie, 1. Referat Til stades: Per Øyvind Tveiten - leiar, Mari Skeie Ljones nestleiar, Helene M. Bolstad - nestleiar, Jan Heier, Olav Luksengård Mjelva, Tove Leinslie, 1.vara Frå administrasjonen: Linda Dyrnes dagleg

Detaljer

I 2009 hadde TROBUR 28 medlemsorganisasjoner, som totalt hadde 20.760 medlemmer. Troms barne- og ungdomsråd (TROBUR) Post: Postboks 590

I 2009 hadde TROBUR 28 medlemsorganisasjoner, som totalt hadde 20.760 medlemmer. Troms barne- og ungdomsråd (TROBUR) Post: Postboks 590 Årsmelding for 2009 Generelt TROBUR har hatt en meget positiv utvikling i 2009. Økt medlemstall, økt aktivitet og bedre oppslutning om egne arrangementer tyder på et aktivt og blomstrende organisasjonsliv

Detaljer

VEDTEKTER FOR HARDANGERAKADEMIET FOR FRED, UTVIKLING OG MILJØ

VEDTEKTER FOR HARDANGERAKADEMIET FOR FRED, UTVIKLING OG MILJØ VEDTEKTER FOR HARDANGERAKADEMIET FOR FRED, UTVIKLING OG MILJØ Vedtatt på årsmøtet 16. april 2016 1 FOREININGA SITT NAMN Hardangerakademiet for fred, utvikling og miljø. 2. VISJON OG FORMÅL 2.1 Visjon:

Detaljer

Referat Landsstyremøte Frivillige for SOS-barnebyer. Tid: Mandag 14. desember 2015 kl (landsstyremøte + workshop)

Referat Landsstyremøte Frivillige for SOS-barnebyer. Tid: Mandag 14. desember 2015 kl (landsstyremøte + workshop) Referat Landsstyremøte Frivillige for SOS-barnebyer Tid: Mandag 14. desember 2015 kl 10.00-17.30 (landsstyremøte + workshop) Sted: SOS-Barnebyer Norge, Mariboesgt. 13, Oslo Deltakere: Landsstyret: Ingrid

Detaljer

Retningslinjer for Demokratimidlene 2014-2017

Retningslinjer for Demokratimidlene 2014-2017 Retningslinjer for Demokratimidlene 2014-2017 1. Målet for støtteordningen Det langsiktige målet for Demokratimidlene er å bidra til å styrke øst-europeiske barne- og ungdomsorganisasjoners rolle i oppbyggingen

Detaljer

TROBUR hadde i 2013 26 medlemsorganisasjoner med totalt 18 119 enkeltmedlemmer.

TROBUR hadde i 2013 26 medlemsorganisasjoner med totalt 18 119 enkeltmedlemmer. Årsmelding 2013 Generelt TROBUR har tre hovedarbeidsområder: Forvaltning, interessepolitikk og kompetanseheving. - Forvaltning av fylkeskommunale aktivitetsmidler gjennom tre støtteordninger: Aktivitetsstøtte,

Detaljer

PROTOKOLL FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

PROTOKOLL FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET PROTOKOLL FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET Tid: Torsdag 2. mars 2017 kl. 09.00 15.00. Sted: Hovedstyret: Møterom ODIN 8. et. Forskerforbundets lokaler i Tullins gate 2, 0166 Oslo Petter Aaslestad

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Stiftet 15. november 1999. Org. nr 981 310 950. Foreningen er selveiende. 1. Navn 1-1 Organisasjonens navn er Norsk kommunikasjonsforening. Navnet kan forkortes

Detaljer

Reglement for Ungdommens fylkesting og Ungdomspanelet i Møre og Romsdal

Reglement for Ungdommens fylkesting og Ungdomspanelet i Møre og Romsdal REVISJON 22032010 Reglement for Ungdommens fylkesting og Ungdomspanelet i Møre og Romsdal Vedteke av fylkestinget i møte 22.03.2010. T-sak 11/10 (U-sak 32/10). 1 Heimelsgrunnlag og formål 1.1 Ungdommens

Detaljer

Endeleg innkalling VT 09/12

Endeleg innkalling VT 09/12 Endeleg innkalling VT 09/12 5 Tid: laurdag, 3. november, kl. 12.00 Stad: Egget, Studentsenteret Alle representantar med røysterett kan møte på Studentsenteret til frukost 10.30. 10 15 20 25 Endeleg innkalling

Detaljer

Spørsmål og svar om NVCs støtteordning

Spørsmål og svar om NVCs støtteordning Spørsmål og svar om NVCs støtteordning Hvem kan søke om støtte? - Nasjonale organisasjoner og grupper av, for og med personer med nedsatt funksjonsevne, fra minst tre nordiske land - Samnordiske organisasjoner

Detaljer

Spørsmål, svar og presiering av retningslinjene for NVCs støtteordning

Spørsmål, svar og presiering av retningslinjene for NVCs støtteordning Spørsmål, svar og presiering av retningslinjene for NVCs støtteordning Hvem kan få støtte? - Nasjonale organisasjoner og grupper av, for og med personer med nedsatt funksjonsevne - Samnordiske organisasjoner

Detaljer

KRETSSTYRET KS-møte nr. 1-2009/2011 Utsendelsesdato: 24. juni 2009 Merknadsfrist: 4. juli 2009

KRETSSTYRET KS-møte nr. 1-2009/2011 Utsendelsesdato: 24. juni 2009 Merknadsfrist: 4. juli 2009 PROTOKOLL KRETSSTYRET KS-møte nr. 1-2009/2011 Utsendelsesdato: 24. juni 2009 Merknadsfrist: 4. juli 2009 Møtetid: Mandag 15. juni 2009 Møtested: Osloidrettens Hus på Ekeberg Til stede Forfall Ikke møtt

Detaljer

Referat frå Soknerådsmøte 17.oktober 2013

Referat frå Soknerådsmøte 17.oktober 2013 Referat frå Soknerådsmøte 17.oktober 2013 Sokneråd FOK Tilstede: Merknader / Vararepresentant: Jon Lende Leiar av soknerådet Tor Arne Laland Sigve Klakegg Karl Inge Lygre Til stades siste del av møtet

Detaljer

Retningslinjer for LNU Informasjonsstøtten Nord/Sør

Retningslinjer for LNU Informasjonsstøtten Nord/Sør Retningslinjer for LNU Informasjonsstøtten Nord/Sør Vedtatt 01.06.16 1. Formålet med støtteordningen Målsettingen til informasjonsstøtten er å øke kompetansen og kunnskapen om globale miljø- og utviklingsspørsmål,

Detaljer

Per Øyvind Tveiten - leiar, Mari Skeie Ljones nestleiar Ellen Persvold, Olav Luksengård Mjelva, Jan Heier, Hilde Reitan

Per Øyvind Tveiten - leiar, Mari Skeie Ljones nestleiar Ellen Persvold, Olav Luksengård Mjelva, Jan Heier, Hilde Reitan Referat Til stades: Per Øyvind Tveiten - leiar, Mari Skeie Ljones nestleiar Ellen Persvold, Olav Luksengård Mjelva, Jan Heier, Hilde Reitan Tove Leinslie, 1.vara, Frå administrasjonen: Linda Dyrnes, Tid:

Detaljer

Spørsmål, svar og presiering av retningslinjene for NVCs støtteordning

Spørsmål, svar og presiering av retningslinjene for NVCs støtteordning Spørsmål, svar og presiering av retningslinjene for NVCs støtteordning Hvem kan få støtte? - Nasjonale organisasjoner og grupper av, for og med personer med nedsatt funksjonsevne - Samnordiske organisasjoner

Detaljer

FS Protokoll 03/10. Marit Westerås, Børre Thorsø, Tonje Granmo (NEFU) og Eva Petrea Opsahl (vara, NEFU)

FS Protokoll 03/10. Marit Westerås, Børre Thorsø, Tonje Granmo (NEFU) og Eva Petrea Opsahl (vara, NEFU) FS Protokoll 03/10 Tid: Fredag 7. kl 16.30 19.00 og lørdag 8 mai kl 9.30 10.30, Sted: Tilstede: Fra adm.: Forfall: Røysumtunet, Jaren Kristian Haugland, Hanne Østby Granmo, Sverre Rosmo, Brynjulf Lien,

Detaljer

Referat frå årsmøtet i Leikarringen i Bondeungdomslaget i Oslo 25. februar 2014 i Lagsrommet, Rosenkrantz gate 8 kl. 19

Referat frå årsmøtet i Leikarringen i Bondeungdomslaget i Oslo 25. februar 2014 i Lagsrommet, Rosenkrantz gate 8 kl. 19 Referat frå årsmøtet i Leikarringen i Bondeungdomslaget i Oslo 25. februar 2014 i Lagsrommet, Rosenkrantz gate 8 kl. 19 Til stades på møtet: 15, alle med røysterett Sak 1 Opning av møtet 1.1 Godkjenning

Detaljer

Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418

Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418 Vaksdal kommune SAKSFRAMLEGG Saksnr: Utval: Dato Formannskap/plan- og økonomiutvalet Kommunestyret Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418 Revisjon av retningsliner

Detaljer

Budsjett 2018 Kontingent 2018 Sak GF 08/17 og 09/17

Budsjett 2018 Kontingent 2018 Sak GF 08/17 og 09/17 Budsjett 2018 Kontingent 2018 Sak GF 08/17 og 09/17 Om dokumentet Budsjett og kontingent vedtas med alminnelig flertall. Budsjettet bør ses i sammenheng med arbeidsprogrammet. Dokumenter - Om forslaget

Detaljer

ORGANISATORISK PLATTFORM FOR UNGE VENSTRE

ORGANISATORISK PLATTFORM FOR UNGE VENSTRE ORGANISATORISK PLATTFORM FOR UNGE VENSTRE 2016-2019 INNLEIING Organisatorisk plattform er vedteken av Unge Venstres landsmøte 2015 og gjeld for perioden 2016-2019. Det er berre landsmøte som i perioden

Detaljer

Saksdokument: Forslag til saksliste. Forslag til vedtak: Sakslisten godkjennes. Vedtak: Sakslisten godkjennes.

Saksdokument: Forslag til saksliste. Forslag til vedtak: Sakslisten godkjennes. Vedtak: Sakslisten godkjennes. Referat fra NKA styremøte 23.-24. januar 2015 Kirkens hus, Oslo ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Retningslinjer for Frifond organisasjon

Retningslinjer for Frifond organisasjon Retningslinjer for Frifond organisasjon Vedtatt revidert av Dysleksi Norge v/ Landsstyret 5. februar 2016 Søknadsfrist 15. mai Til Dysleksi Norge Storgata 10 a, 0155 Oslo kine@dysleksinorge.no Formål og

Detaljer

ORIENTERING OM FOND. Frifond organisasjon

ORIENTERING OM FOND. Frifond organisasjon ORIENTERING OM FOND NSOs arbeidsutvalg har mottatt en henvendelse fra et medlemslag om hvordan AU vektlegger retningslinjer for søknad om midler fra fond, og hvordan man prioriterer søknader. Det kommer

Detaljer

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg Tilstede: Sekretariatet: Dagsorden: Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg 1. mars 2013 i NJs lokaler Elin Floberghagen, Thomas Spence, Hege Iren Frantzen, Finn Våga. Jahn-Arne Olsen og Hilde Tretterud deltok

Detaljer

Protokoll 3/15. Tid: Tirsdag 19. mai 2015, kl. 16.00 20.00. Karl Johans gate 7, Oslo

Protokoll 3/15. Tid: Tirsdag 19. mai 2015, kl. 16.00 20.00. Karl Johans gate 7, Oslo Protokoll 3/15 Tid: Tirsdag 19. mai 2015, kl. 16.00 20.00 Sted: Tilstede: Forfall: Fra adm.: Karl Johans gate 7, Oslo Hanne Østby Granmo, Bente Nordahl Langsø, Ove Vilhelm Nome, Stein-Atle Roestad, Ragnhild

Detaljer

Kontrollutvalet i Hå INNKALLAST TIL MØTE 12. februar 2008 kl på Rådhuset, Varhaug

Kontrollutvalet i Hå INNKALLAST TIL MØTE 12. februar 2008 kl på Rådhuset, Varhaug ROGALAND KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IS Møte nr. 1 Kontrollutvalet i Hå INNKALLAST TIL MØTE 12. februar 2008 kl. 08.30 på Rådhuset, Varhaug SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjenning av

Detaljer

Foto: Carl-Erik Eriksson

Foto: Carl-Erik Eriksson Foto: Carl-Erik Eriksson Høringen Regjeringa meiner det er viktig med medverknad frå innbyggjarar som er særleg avhengige av tenestene til kommunane og fylkeskommunane, og har difor sendt ut eit høyringsnotat

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Framlegg til endring av vedtekter for ungdommens kommunestyre (UKS)

SAKSDOKUMENT. Framlegg til endring av vedtekter for ungdommens kommunestyre (UKS) Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2012/1597-12483/2013 Sakshandsamar: Unni Rygg Dato: 04.06.2013 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 30/13 Ungdommens kommunestyre 11.06.2013 72/13 Kommunestyret 20.06.2013

Detaljer

Rettleiing for revisor sin særattestasjon

Rettleiing for revisor sin særattestasjon Rettleiing for revisor sin særattestasjon Om grunnstønad til nasjonalt arbeid til frivillige barne- og ungdomsorganisasjonar, statsbudsjettets kap. 857, post 70 (Jf. føresegn om tilskot til frivillige

Detaljer

Fredag kveld André Skeie og Julie Katrine Berg arrangerte en interaktiv quiz for alle som ankom Asker fredag kveld.

Fredag kveld André Skeie og Julie Katrine Berg arrangerte en interaktiv quiz for alle som ankom Asker fredag kveld. Sted: Scandic Asker Hotell Teknisk arrangør: Oslo&Akershus Fylkeslag Tilstede: Se egen liste Fredag kveld André Skeie og Julie Katrine Berg arrangerte en interaktiv quiz for alle som ankom Asker fredag

Detaljer

MØTEREFERAT Arbeidsutvalgsmøte 03/17. Dato: Møtetid: Møtested: Store møterom gamle fysikk

MØTEREFERAT Arbeidsutvalgsmøte 03/17. Dato: Møtetid: Møtested: Store møterom gamle fysikk MØTEREFERAT Arbeidsutvalgsmøte 03/17 Dato: 26.01.17- Møtetid: 09.15- - Møtested: Store møterom gamle fysikk Til: Arbeidsutvalget Studentrepresentantene i Styret Kontrollkomiteen Til stede: Forfall: Marte

Detaljer

Kommunikasjonsplan Fylkesplan 2013-2016, regional plan for Møre og Romsdal

Kommunikasjonsplan Fylkesplan 2013-2016, regional plan for Møre og Romsdal Kommunikasjonsplan Fylkesplan 2013-2016, regional plan for Møre og Romsdal For å sikre ei breiast muleg deltaking i arbeidet med Fylkesplan 2013-2016 skal det utarbeidast ein kommunikasjonsplan. Mål for

Detaljer

Ta ordet! Sluttrapport

Ta ordet! Sluttrapport Ta ordet! Sluttrapport Sammendrag Bakgrunn for prosjektet For å kunne påvirke må man kunne kommunisere godt. Unge funksjonshemmede søkte om midler til å gjennomføre et kurs om debatteknikk for å gjøre

Detaljer

Kap 1 Innleiande fastsettingar

Kap 1 Innleiande fastsettingar Kap 1 Innleiande fastsettingar 1-1 Organisasjon og virkeområde Namnet til klubben er Kvam Hundeklubb, og vert forkorta til KHK. Klubben er sjølvstendig rettssubjekt og er å rekna som eiga juridisk eining.

Detaljer

FolkOrg Møte 2012/06 Styret

FolkOrg Møte 2012/06 Styret Referat: Til stades: Per Øyvind Tveiten - leiar, Mari Skeie Ljones nestleiar Helene M. Bolstad - nestleiar, Aslak O. Brimi under sak 71, 74, 75 og 76), Tor Stallvik, Åshild Vetrhus, 1.vara (under sakene

Detaljer

Rapport Prosjekt: Alternativ rapportering Pnr: 2014/FBM5751

Rapport Prosjekt: Alternativ rapportering Pnr: 2014/FBM5751 Rapport Prosjekt: Alternativ rapportering Pnr: 2014/FBM5751 Forord FFO fikk for 2014 og 2015 tilsagn til toårig prosjekt, Alternativ rapportering til etablering av et samarbeidsforum. Underveis i prosjektperioden

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 27.08.12

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 27.08.12 REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 27.08.12 Sted: Tilstede: Forfall: Handelshøyskolen BI Vidar L.Haanes, Dag Morten Dahlen, Ingunn Moser, Trine Oftedal, Bjørg Sveinall Øgaard og Aleksander Nikolic. Dessuten

Detaljer

Rapport til Generalforsamlingen 2013

Rapport til Generalforsamlingen 2013 Rapport til Generalforsamlingen 2013 KONTROLLKOMITEENS RAPPORT TIL GENERALFORSAMLINGEN 2013 I tråd med vedtektenes 7-1 fremlegger kontrollkomiteen rapport til generalforsamlingen. s jobb er definert i

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 19.11.12 Kl.: 10.00 14.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 36/12 42/12. MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H)

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 19.11.12 Kl.: 10.00 14.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 36/12 42/12. MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H) Kviinnheerrad kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 19.11.12 Kl.: 10.00 14.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 36/12 42/12 MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H) DESSE MØTTE Frøydis Fjellhaugen (Ap) Are Traavik

Detaljer

Et rammebudsjett setter de overordnede rammene for organisasjonens aktivitet det kommende kalenderåret.

Et rammebudsjett setter de overordnede rammene for organisasjonens aktivitet det kommende kalenderåret. Landsmøtet Sakspapir Møtedato 03.02.2017-05.02.2017 Ansvarlig Sentralstyret Saksnummer LM7 02.02-17 Gjelder Rammebudsjett for 2018 1 2 Vedlegg i saken: 1. Forslag til rammebudsjett for 2018 3 RAMMEBUDSJETT

Detaljer

Årsmelding 2007. Troms barne- og ungdomsråd. Generelt

Årsmelding 2007. Troms barne- og ungdomsråd. Generelt Årsmelding 2007 Troms barne- og ungdomsråd Generelt Året 2007 har vært fylt med de ulike oppgavene som er knyttet til Troms barne- og ungdomsråd. På grunn av flere årsaker har aktiviteten vært lavere en

Detaljer

4.1. Miljøagentene beholder 5% av Frifond midlene sentralt, som administrasjonsandel for å fordele Frifond til lokallagene.

4.1. Miljøagentene beholder 5% av Frifond midlene sentralt, som administrasjonsandel for å fordele Frifond til lokallagene. Retningslinjer for Frifond organisasjon i Miljøagentene Vedtatt på sentralstyremøtet til Miljøagentene 20. November 2013. 1. Bakgrunn Frifond er en støtteordning opprettet av Stortinget for å bedre de

Detaljer

KRETSSTYRET KS-møte nr. 5/2009-2012 Utsendelsesdato: 24. november 2009 Merknadsfrist: 4. desember 2009

KRETSSTYRET KS-møte nr. 5/2009-2012 Utsendelsesdato: 24. november 2009 Merknadsfrist: 4. desember 2009 PROTOKOLL KRETSSTYRET KS-møte nr. 5/2009-2012 Utsendelsesdato: 24. november 2009 Merknadsfrist: 4. desember 2009 Møtetid: Mandag 16. november 2009 Møtested: Osloidrettens Hus på Ekeberg Til stede Forfall

Detaljer

Evaluering av offentleglova bakgrunn, ramme, tematikk, prosess, erfaringar og status. Vegen vidare?

Evaluering av offentleglova bakgrunn, ramme, tematikk, prosess, erfaringar og status. Vegen vidare? bakgrunn, ramme, tematikk, prosess, erfaringar og status. Vegen vidare? Kst. lovrådgjevar Ole Knut Løstegaard Evalueringskonferansen, Bergen 19. september 2014 Evaluering av offentleglova bakgrunn Prosessen

Detaljer

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva:

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva: Prosjektplan: Mål for skuleutvikling i Lærdal kommune 1. Bakgrunn og føringar Lærdal kommune har delteke i organisasjonsutviklingsprogramma SKUP 1 og 2, som Utdanningsdirektoratet inviterte kommunar med

Detaljer

Til: Nielsen. vedtekter. Ref.:2.1. MKN

Til: Nielsen. vedtekter. Ref.:2.1. MKN Til: s Medlemsorganisasjoner 7. januar 2009 Ref.:2.1. MKN Innkalling til Generalforsamling og medlemsmøte om forslag til nye vedtekter Hermer fremsendes første innkalling til s generalforsamling den 24-26

Detaljer

Høringssvar på forslag til forskrift som endrer forskriften om tilskudd til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner av 29.

Høringssvar på forslag til forskrift som endrer forskriften om tilskudd til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner av 29. de unges orkesterforbund Barne- og likestillingsdepartementet (BLD) v/ Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (BUFDIR) Postboks 2233 3101 TØNSBERG epost: hoering.tilskudd@bufdir.no Oslo, mandag 4. september

Detaljer

Forslag til nye vedtekter for Kreativ Aktiv Norsk DataUngdom.

Forslag til nye vedtekter for Kreativ Aktiv Norsk DataUngdom. Forslag til nye vedtekter for Kreativ Aktiv Norsk DataUngdom. 1. Navn og formål 2. Medlemskap og kontingent 3. Styret 4. Valgkomitéen 5. Kontrollkomitéen 6. Habilitet og taushetsplikt 7. Disiplinærtiltak

Detaljer

Retningslinjer for Frifond organisasjon

Retningslinjer for Frifond organisasjon Retningslinjer for Frifond organisasjon Dysleksi Norge, august 2010 Revidert 2013 Søknadsfrist 15. mai Til Dysleksi Norge. Youngstorget 2 B, boks 2, 0181 Oslo Formål og målgruppe Frifond støtten skal bidra

Detaljer

I forkortinga skal S, T og V vere store bokstavar, I skal vere liten.

I forkortinga skal S, T og V vere store bokstavar, I skal vere liten. Kapittel: 1 Paragraf: 1.1 A a) Organisasjonen heiter Studenttinget i Volda. Studenttinget skal skrivast med stor forbokstav. I forkortinga skal S, T og V vere store bokstavar, I skal vere liten. På engelsk

Detaljer

Heidi Robertsen Lena Breivik under AU-sak 03/17 Jannike Ramsvik under AU-sak 04/17 Mona Lindal under AU-sak 05/17

Heidi Robertsen Lena Breivik under AU-sak 03/17 Jannike Ramsvik under AU-sak 04/17 Mona Lindal under AU-sak 05/17 REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 3. FEBRUAR 2017 I BODØ Til stede: I tillegg møtte: Ida Pinnerød Lars Kr. H. Evjenth Monika Sande Hege Sørlie Asle Schrøder Rolf Kåre Jensen Kjersti Bye Pedersen Heidi

Detaljer

Årsmelding 2015. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Årsmelding 2015. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Årsmelding 2015 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner !2 Innhold 1. Innledning 4 2. LNU som kompetansekanal 5 2.1. Nasjonalt 5 2.1.1. Organisasjonsskolen 5 2.1.2. Lån en LNUer 6 2.1.3.

Detaljer

STORD IDRETTSLAG. STORD IDETTSLAG LOVHEFTE LAGSNAMN 1 FØREMÅL 2 ORGANISATORISK TILKNYTING. Revisjon. 2009

STORD IDRETTSLAG. STORD IDETTSLAG LOVHEFTE LAGSNAMN 1 FØREMÅL 2 ORGANISATORISK TILKNYTING. Revisjon. 2009 Revisjon. 2009 LAGSNAMN Laget sitt fulle namn er Stord Idrettslag (Forkorta til S.I.L) 1 FØREMÅL LOVHEFTE FOR Laget er sjølveigande og firttståande med berre personlege medlemmer. Laget sitt føremål er

Detaljer

Vedtak: Referat frå sist møte 13.3 og e-post avstemming gjort til fylkesstyret godkjennes enstemmig.

Vedtak: Referat frå sist møte 13.3 og e-post avstemming gjort til fylkesstyret godkjennes enstemmig. HORDA LAND Referat fra FYLKESSTYREMØTE nr. 4/17 Innkalling gjekk ut til alle faste medlemmer. Ved forfall blir vara innkalt særskilt. Vara er alltid uansett velkommen! Tilstede med stemmerett : Linda Rykkje,

Detaljer

SAKER TIL SENTRALSTYREMØTE,

SAKER TIL SENTRALSTYREMØTE, SAKER TIL SENTRALSTYREMØTE, 20-21.8.2016 Sted: Mental Helses kontorer, Storgata 38, 7. etg. Tid: Sentralstyremøtet starter lørdag 20.08 kl. 10.00 og avsluttes kl. 12.00 søndag 21.08 Tilstede: Sentralstyret:

Detaljer

Et rammebudsjett setter de overordnede rammene for organisasjonens aktivitet det kommende kalenderåret.

Et rammebudsjett setter de overordnede rammene for organisasjonens aktivitet det kommende kalenderåret. Landsmøtet Sakspapir Møtedato 24.03.2017-26.03.2017 Ansvarlig Sentralstyret Saksnummer LM7 02.02-17 Gjelder Rammebudsjett for 2018 1 2 Vedlegg i saken: 1. Forslag til rammebudsjett for 2018 3 RAMMEBUDSJETT

Detaljer

DELTAKERE MED STEMMERETT DELTAKERE UTEN STEMMERETT FORFALL SAKER BEHANDLET VEDLEGG

DELTAKERE MED STEMMERETT DELTAKERE UTEN STEMMERETT FORFALL SAKER BEHANDLET VEDLEGG DELTAKERE MED STEMMERETT Amanda Rose Stratford Gamst Martin Gjøen Kristoffer Holm Øyvind Kind Robertsen Sveinung Knutsen Nøding Sara Hauge DELTAKERE UTEN STEMMERETT Sigrid Ragnarsdatter Steinsland Kjetil

Detaljer

Regnskap 2014. PRESS Redd Barna Ungdoms 19. ordinære landsmøte. Oslo, 17. 19. april 2015

Regnskap 2014. PRESS Redd Barna Ungdoms 19. ordinære landsmøte. Oslo, 17. 19. april 2015 PRESS Redd Barna Ungdoms 19. ordinære landsmøte Oslo, 17. 19. april 2015 1 Oversikt Helhetlig regnskap. Her følger en presentasjon av årsregnskapet for Press for regnskapsåret. Det viser et driftsoverskudd

Detaljer

Referat fra seminar i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra seminar i NJs Arbeidsutvalg Tilstede: Sekretariatet: Dagsorden: Referat fra seminar i NJs Arbeidsutvalg 14.-16. september 2011 i Dublin Elin Floberghagen, Thomas Spence, Hege Iren Frantzen, Finn Våga, Åsne Haugli og Stein Sneve.

Detaljer

Protokoll frå styremøtet i Språkrådet 13. og 14. juni 2013

Protokoll frå styremøtet i Språkrådet 13. og 14. juni 2013 Protokoll frå styremøtet i Språkrådet 13. og 14. juni 2013 Til stades: Forfall: Frå sekretariatet: Møtestad: Møteleiar: Referent: Møtetid: Ottar Grepstad, Sigrun Høgetveit Berg, Bente Christensen, Daniel

Detaljer

Landsstyret Sakspapir

Landsstyret Sakspapir Landsstyret Sakspapir Møtedato 28.11.2014-30.11.2014 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksbehandler Anders Kvernmo Langset Saksnummer LS2 06.08-14/15 Gjelder Foreløpig saksliste landsmøte 5 2015 1 2 3 4 5 6 7

Detaljer

TIL: Studentparlamentets Arbeidsutvalg 2012/2013 REFERAT MØTE 33/12 I STUDENTPARLAMENTETS ARBEIDSUTVALG

TIL: Studentparlamentets Arbeidsutvalg 2012/2013 REFERAT MØTE 33/12 I STUDENTPARLAMENTETS ARBEIDSUTVALG TIL: Studentparlamentets Arbeidsutvalg 2012/2013 OSLO, 19.10.2012 REFERAT MØTE 33/12 I STUDENTPARLAMENTETS ARBEIDSUTVALG Tid: Tirsdag 25.10.2012, kl. 10:30-16:00 Sted: Møterommet, 2. etasje på Villa Eika

Detaljer