Protokoll fra styremøte i LNU 10. des i Øvre Slottsgate 2b

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Protokoll fra styremøte i LNU 10. des. 2010 i Øvre Slottsgate 2b"

Transkript

1 Ref: SS doc Protokoll fra styremøte i LNU 10. des i Øvre Slottsgate 2b Møtet ble satt kl Tilstede: Leder Bjarne Dæhli, Signhild Stave Samuelsen, Ane Norgård Brohaug, Jens Kihl, Martin V. Østerdal, Jan Thomas Hagen, Erlend Sand Bruer (tom sak 53), Magnus Rynning Nielsen, André Skeie, Elizabeth Toft Erichsen (til sak 68), Nemina Isabegovic (fra sak 68), Magnus Ofstad Malnes, Kristian Sveinall Øgaard, Cathrine Eide Risdal (fra sak 66) og Lars Rottem Krangnes (ansattes representant i alle saker unntatt sak 61-66, her ble sekretariatet representert ved Karianne B. Austnes). Forfall: Gunhild Grande Stærk og Kamile Gursel. Fra sekretariatet: Generalsekretær Tale Hungnes, Synnøve Seljeflot, Maren Awici-Rasmussen, Ragnar Eggesvik, Signe Nylend Ilner, Karianne B. Austnes, Lasse Narjord Thue, Liv-Heidi Pedersen, Bergit Sønstebø Svendseid, Flemming Roggbif Idsøe, Cristina Mihai, Hans Johan Grjotheim og Ole Bruseth. Sakene ble tatt i denne rekkefølge: 57-59, 61-64, 66, 60, 71, P08, 72, 67-70, 73, 74-75, 65. Sak 57/ Godkjenning av innkalling og dagsorden Innkalling og dagsorden ble godkjent. Sak 58/ Referat og protokoller 1. Protokoll fra styremøte: Referat fra AU-møte Protokoll fra styremøtet ble godkjent. Referatet ble tatt til orientering. Sak 59/ Orienteringer Saker under utvikling ved generalsekretær Tale Hungnes: Kompetanse

2 Kurs holdt av LSU om ungdomsperspektiv i utviklingspolitikken ble gjennomført med gode tilbakemeldinger fra deltakerne. Kurset vil videreføres til neste år. Prosjektet Mangfoldsguide er avsluttet. Det er laget en Mangfoldsguide og satt sammen en arbeidsgruppe som har gjennomført kurs og workshop i 30 ulike organisasjoner. LNU har deltatt sammen med blant annet Unge Funksjonshemmede. YFJ prosjektet på inkludering har gjennomført tredje og siste samling i Ukraina i slutten av november. Prosjektet avsluttes i 2010 med utsendelse av informasjon til YFJs medlemsorganisasjoner om hvordan man kan gjøre et godt inkluderingsprosjekt. Startpakken til LNU er oversatt og har ny layout i den engelsk versjonen og er med i utsendelsen. Prosjektet har resultert i et minoritetsnettverket kalt YM+, som LNU er med på representert ved Kamile Gursel. De planlegger neste møte i slutten av januar Kurskatalogen inneholder kurs fram til BUT, men nå rett før jul kommer det en hendig liten kursfolder for vårsemesteret Den blir sendt ut til alle medlemsorganisasjonene, slik at de har den på nyåret. Lån en LNUer: Forespørslene vi får fra organisasjonene vil heretter sendes ut fast til både styret og sekretariatet, to ganger i måneden. Fra 2011 vil det ikke hete Lån en LNUkonsulent, men Lån en LNUer. Forvaltning Organisasjonsgjennomgang ferdig. Ny dato for rettssak mot SOS Rasisme pga dommerbytte: mars Regnskapsgjennomgang hos SOS Rasisme lar seg nok ikke gjennomføre, fordi de har nektet innsyn i regnskapet. LNU er i Frifond-forhandlinger med de to andre paraplyene som forvalter Frifond; NTR og NMR. Møte i neste uke. Interessepolitikk Statsbudsjettprioriteringer. Moms: Tilsagnsbrev på vei ut og tallene offentliggjøres på Lotteri- og stiftelestilsynets nettsider den 13. desember. Ved en glipp ble tallene lagt ut en kort periode, og det ser ut at LNU får ca mindre enn budsjettert, noe som betyr at avkortingen vil ligge på hele %. Det er bevilget 10 mill ekstra til posten Opplysningsstøtte. Dette håper LNU vil gi mer til RORG-midlene og til LNUs støtteordning Informasjonsstøtten Nord/Sør. LNU har lansert ny rapport Meir enn fine ord. Fått en del presseomtale og det er blitt løfter om at barn og unge skal med i ny stortingsmelding. Valgkampanjen Stem 12. september. LNU jobber for å øke organisasjonenes deltakelse i kampanjen.

3 Generelt Vært på styremøte i Av og til. LNU nærmer seg 100 medlemsorganisasjoner. Sekretariatet ved Ragnar Eggesvik vil gjerne ha tips om potensielle nye medlemsorganisasjoner som kanskje ønsker informasjon om muligheten til å søke. Fristen er fredag 25. februar. Mer info på side b) Tildelinger siden sist styremøte LNU Utveksling: Møte i Fordelingsutvalget for LNU Utveksling siste uken i november. Fire søknader kom inn og tre ble innvilget støtte; KFUK-KFUM Buskerud, Skeiv Ungdom og CISV Norge. Internasjonal konsulent Liv-Heidi Pedersen orienterte. Demkratimidlene: Oppsummering utsatt til neste styremøte pga sykdom i sekretariatet. c) Media siden sist styremøte Se eget vedlegg som ble ettersendt den d) Nytt fra styremedlemmene Martin Østerdal: Vært til Litauen og hatt møte med LIjot sammen med Elizabeth. Møtene gikk veldig bra. Fikk diskutert videre samarbeid etter at BLDs 3-årige avtale med det litauiske departementet er over. Representert LNU på DUFs generalforsamling og på Deutche Bundesjugends generalforsamling. Har ellers vært på generalforsamlingen til YFJ. Fikk inn tre nordiske i styret til YFJ. Barnerettigheter er godt framme i diskusjonen i YFJ. Hatt møte sammen med GS med FpU. Vært på møte med BLD og IPT-møter og AU-møter. Har vært på overlapp med ny generalsekretær i Elevorganisasjonen og hatt møter med Hyperion. Jens Kihl: Deltatt på intervju med FN-delegater, deltatt på møte med Hanne Marte og to representanter fra Brussel, møte i UNESCO-kommisjonen og utdanningskomiteen deres. Elizabeth Toft Erichsen: Vært i Kiev på YFJs generalforsamling, møte i arbeidsgruppen for demokratimidlene, deltatt i paneldebatt i Stockholm, seminar om ungdoms deltagelse i utviklingspolitikken i LNU, vært i Litauen sammen med Martin. Erlend Sand Bruer: Møte i arbeidsgruppen for demokratipolitikk der Mona Sandbekk snakket om levekår, vært på brukermøte i frivillighetsforum med Brønnøysundregisteret, jobbet mye med frivillighetsregisteret. Magnus Nielsen: Møte i fordelingsutvalget på LNU-Utveksling. Ane Norgård Brohaug: I AGNS hatt stand på verdens hiv-dag og kronikk på trykk i Klassekampen sammen med flere andre ungdomsorganisasjoner. Arbeidsgruppen har i tillegg sendt adventspakke til utvalgte stortingspolitikere og medlemsorganisasjonene i LNU. Pakken besto av en flyer, kondom og twist. Vært med på møte om RADA-samarbeidet med LSU.

4 Signhild Stave Samuelsen: Vært på møte i Danmark nordisk barne- og ungdomskomité (NORDBUK). Hatt møte med Elizabeth om LiJOT, vært på landsmøte i egen organisasjon. Jan Thomas Hagen: Barne- og ungdomstinget er gjennomført i FaBU. Mange vedtektsendringer ble vedtatt. Elizabeth Toft Erichsen: Deltatt på YFJs generalforsamling i Kiev, vært på møte i arbeidsgruppen for demokratimpolitikk i LNU, hatt møte med Signhild om LiJOT og vært i Litauen med Martin og hatt møter med LiJOT angående framtidig samarbeid. André Skeie: Jobbet litt med langtidsprogrammet. Møte i arbeidsgruppen for deltagende metode. Jobbet med søknad til LNU Utveksling. Kristian Sveinall Øgaard: Skal synge julen inn på Stortinget på mandag. Lars Rottem Krangnes: Kjekt å være tillitsvalgt og å møte i styret. Hatt lobbykurs for alle hos Frivillighet Norge. Magnus Ofstad Malnes: Deltatt på intervju med FN-delegater. e) Orientering fra leder Bjarne Dæhli Å lage rapport er en god idé. Næringslivet bruker millioner på rapporter om ting de vet fra før. Det gir en annen troverdighet når anbefalingene er i rapportform. Fått bra eksponering på rapportene; den siste om barn og unge i utviklingspolitikken har vi alt blitt forespeilet om at barn og unge blir et prioritert område i utviklingspolitikken. Rapporten om rammevilkår har gjort at Kulturdepartementet har invitert LNU på møte. Stor forståelse i forhold til argumentene til LNU. NRK lager program om grasrotandelen der Bjarne Dæhli blir intervjuet sammen med Lotte Grepp Knutsen. Automatorganisasjonene, idrettsforbundet og kulturen vil alle ha sin andel av tippepengene. Overskuddet er ikke blitt større. Anniken Huitfeldt ønsker nå å utvide porteføljen av spill med nettspill. Ungdommens maktutredning: to møter denne uken. Deltagende prosess; hva gir ungdom makt og hvordan kan de påvirke mer? Ser for seg høringer underveis på del-tema heller enn til slutt. Skal møtes månedlig. Har vært i Hviterussland og evaluert RADA-samarbeidet. De har initiert flere prosesser som går på gjennomsiktighet og økt interndemokrati. Academy of the First hadde sin avslutningsfest. De evaluerer grundig og bruker erfaringer i planlegging av nye arrangement. FaBUs landsmøte har Bjarne deltatt på. Hele dagen gikk med til vedtektsendringer. En positiv, gigantisk vedtektsreform. Endringene har vært diskutert allerede i to år i FaBU, men ble nå vedtatt. Landsforeningen for barnevernsbarn har fått pris fra Redd Barna. Frivillighet Norge har hatt mangfoldskonferanse og LNU var tilstede. Ragnar har sendt ut invitasjon til organisasjoner som ikke er medlem i LNU og som kan bli det. Si i fra hvis andre organisasjoner skulle fått dette informasjonsbrevet og videre oppfølging fra LNU.

5 Orienteringene ble tatt til orientering. Sak 60/ Kompetansestatistikk 2010 Kompetansestatistikken 2010 legges frem for styret til orientering. Noen hovedfunn: LNUs organisasjonsskole har i løpet av 2010 gjennomført 30 kurs (2009: 28 kurs), med 465 påmeldte (2009: 349 påmeldte). Ordningen Lån en LNU-konsulent hadde hadde per 24. november fått 87 forespørsler for 2010 (30. nov. 2009: 37), og hadde da gjort avtaler om utlån av LNU-konsulent til 54 av disse. Dette utgjør en dekning på 62 % (2009: 54 %). Nasjonal konsulent Signe Nylend Ilner la fram saken. André Skeie, Jens Kihl, Cathrine Eide Risdal, Martin Østerdal, Signe Nylend Ilner. Tas til orientering. Sak 61/ Forvaltningsstatistikk Forvaltningsstatistikken 2010 ble lagt frem for styret til orientering. Dette ble gjort av nasjonal konsulent Ragnar Eggesvik med ytterligere tilleggsinformasjon fra konsulentene Lasse Narjord Thue, Cristina Mihai, Signe Nylend Ilner, Liv- Heidi Pedersen og Karianne B. Austnes. Noen hovedfunn: I 2010 er det en liten nedgang (knappe 2 %) på omsøkte midler for LNUs seks prosjektstøtteordninger (utenom Frifond). Stigningen i omsøkte midler fra 2007, som i stor grad skyldes økt søknadsmengde på Mangfold og inkludering, har med andre ord flatet ut. I tillegg til prosjektstøtteordningene, som i hovedsak retter seg mot de nasjonale barne- og ungdomsorganisasjonene, har LNU i 2010 fordelt 108,7 millioner kroner til lokalt arbeid i de nasjonale organisasjonene (Frifond organisasjon), og omtrent 10,9 (pr ) millioner kroner til grupper og lag uten nasjonalledd (Frifond barn- og unge). Martin Østerdal, Kristian Sveinall Øgaard, Jan Thomas Hagen, Ragnar Eggesvik, Martin Eckhoff Andresen. Forvaltningsstatistikken 2010 tas til orientering.

6 Sak 62/ Oppsummering av organisasjonsgjennomgangen Organisasjonsgjennomgangen er nå avsluttet, og styret ble gitt en muntlig oppsummering av nasjonal konsulent Martin Eckhoff Andresen på følgende punkter: - De viktigste resultatene - Tilbakemeldinger og reaksjoner fra organisasjonene - Oppfølging av Frifond-midler fra sentralleddene - Behov for medlemsgjennomgang - Utfordringer i ordningen og problemstillinger LNU på lengre sikt bør se nærmere på Jan Thomas Hagen og Jens Kihl. Oppsummering av organisasjonsgjennomgangen tas til orientering. Sak 63/ Revidering av retningslinjer Frifond organisasjon LNUs styre vedtok å iverksette prosjektet Kvalitet i Frifond, herunder også utarbeidelse av nye retningslinjer for Frifond organisasjon. På bakgrunn av en omfattende prosess hvor en referansegruppe sammensatt av organisasjonsrepresentanter utformet nye retningslinjer, full høringsrunde på disse og et eget høringsmøte ble det på styremøtet vedtatt nye retningslinjer for Frifond organisasjon. I etterkant har organisasjonsgjennomgangen vært gjennomført i høst. I denne saken legges frem mindre justeringer av de nye retningslinjene, på bakgrunn av erfaringene fra 2010 og tilbakemeldinger fra organisasjonene. Nasjonal konsulent Lasse Narjord Thue presenterte saken. Signhild Stave Samuelsen, Lasse Narjord Thue, Jens Kihl, Cathrine Eide Risdal, Bjarne Dæhli, Ane Norgård Brohaug, Erlend Sand Bruer, Kristian Sveinall Øgaard, Martin Eckhoff Andresen, André Skeie. Retningslinjer for Frifond organisasjon 2011 vedtas. Sak 64/ Revidering av retningslinjer Frifond barn og unge Retningslinjene for Frifond barn og unge reviderast årleg. Dei viktigaste endringane som blir føreslått i år er: Ny og enklare formulering under Formål. Mindre omskrivingar og presiseringar under Målgruppe Lagt til at ein kontaktperson (dersom involvert i fleire prosjekt samstundes) ikkje kan stå ansvarleg for meir enn kroner i kalenderåret.

7 Endra beskrivingar av saksgangen som følgje av nytt elektronisk søknadsog rapportskjema. Lagt til at mottakarar av honorar har ansvar for å melde dette til likningsmyndigheitene. Forkortingar og språkvask som gjer retningslinjene kortare og meir lesevennlege. Nasjonal konsulent Cristina Mihai presenterte saken. André Skeie, Erlend Sand Bruer, Cristina Mihai og Martin Østerdal. Tilleggsforslag fra Martin Østerdal punkt 5 kriterier for tilskudd siste setning: Sette inn ordet demokratiske foran barne- og/eller ungdomsmedvirkning. Forslaget ble vedtatt. Retningslinjer for Frifond barn og unge blir vedtekne. Retningslinjene blir gjeldande frå Sak 65/ Retningslinjer Frifond Stem På styremøte november 4. november vedtok styret i LNU å gjennomføre kampanjen Stem 12. september. På same møte vedtok styret å opprette ei særordning under Frifond barn og unge, Frifond stem!, som opnar for fleire målgrupper enn dagens Frifond barn og unge målgruppe. Frifond stem! skal støtte tiltak og aktivitet som medverkar til å auke ung valdeltaking i lokalvalet 2011 og/eller auke det politiske engasjementet blant ungdom. Prosjekta som får støtte må vere partipolitisk nøytrale. I retningslinjene for Frifond stem! foreslår generalsekretæren at ordninga er open også for grupper som mottek støtte frå ein av dei andre Frifondordningane, inkludert lokallag i Frifond organisasjon og kommunale ungdomsråd. Gruppene kan søke om opptil kroner, og aktiviteten må skje lokalt, i tråd med formålet til Frifondordninga. Generalsekretæren føreslår at LNU set av inntil 2 millionar kroner av midlane Frifond barn og unge har til utdeling i 2011 til Frifond stem!, og at eventuelle restmidlar tilfell Frifond barn og unge. Kampanjekoordinator Flemming Roggbif Idsøe presenterte saken. Tilleggsforslag fra generalsekretær Tale Hungnes til retningslinjene: I forvaltningsmanualen er grensen for utdeling uten revisjon , generalsekretær ber om mulighet til å avvike dette i Forvaltningsmanualen for Frifond Stem, siden søknadsmuligheten har en begrenset varighet fra 1. januar 2011 fram til 1. oktober, så ber generalsekretæren om at grensen for tildeling settes til i denne midlertidige ordningen uten revisjonskrav.

8 Tale Hungnes, Jens Kihl, André Skeie, Cathrine Eide Risdal, Sighild Stave Samuelsen, Flemming Roggbif Idsøe, Martin Eckhoff Andresen, Martin Østerdal, Erlend Sand Bruer, Lars Rottem Krangnes Endringsforslag fra Jens Kihl til retningslinjene: Ordningen skal vare til Det skal presiseres lokal prioritering. Det nest siste punktet på målgruppe endres kravet er at aktiviteten finner sted i kommune. Begge forslag ble vedtatt. Forslag fra generalsekretær: Styret gir dispensasjon fra forvaltningsmanualen på at prosjekt over er revisorpliktig. Forslaget ble vedtatt. Styret vedtek vedlagde retningslinjer for Frifond stem! Styret vedtek å setje av inntil 2 millionar kroner til Frifond stem! Sak 66/ Revidering av retningslinjer Mangfold og inkludering I januar 2008 ble retningslinjene for den nye støtteordningen Mangfold og inkludering vedtatt av styret i LNU. Med bakgrunn i endringer i LNUs forvaltningsmanual, erfaring etter tre år med ordningen og behov for å tydeliggjøre praksis i fordelingsutvalget er det nå nødvendig å revidere retningslinjene. Nasjonal konsulent Ragnar Eggesvik presenterte saken. Martin Østerdal. Tilleggsforslag til punkt 2 fra Martin Østerdal: legge til demokratiske foran barne- og ungdomsorganisasjoner som første ord Forslaget ble vedtatt. Retningslinjene for støtteordningen Mangfold og inkludering vedtas. Sak 67/ Evaluering av informasjonsstøtten Nord/Sør og Arbeidsgruppen Nord/Sør sine kampanjer Evalueringsrapport er vedlagt. Internasjonal konsulent Karianne B. Austnes presenterte saken. André Skeie, Jan Thomas Hagen, Karianne B. Austnes, Martin Østerdal, Ane Nordgård Brohaug, Jens Kihl,

9 Tas til orientering. Sak 68/ Evaluering av ordningen med frikjøpt leder Evaluering av ordningen med heltidsfrikjøpt leder ble på styremøtet i mai 2010 utsatt til desembermøtet. En slik utsettelse muliggjorde at styret i større grad kan gjøre en personuavhengig evaluering på erfaringsbasert og prinsipielt grunnlag, i forkant av nominasjonskomiteens arbeid med nytt styre i LNU for styreperioden Generalsekretær Tale Hungnes presenterte saken. Jens Kihl, Erlend Sand Bruer, André Skeie, Signhild Stave Samuelsen, Tale Hungnes, Magnus Nielsen, Bjarne Dæhli, Cathrine Eide Risdal, Ane Nordgård Brohaug, Magnus Malnes, Nermina Isabegovic. LNU fortsetter ordningen med heltidsfrikjøpt leder. Det forutsettes at honoraret holdes på et nøkternt nivå, slik at det samlete honoraret til AU ikke overstiger kr per år. Ordningen skal evalueres annethvert år i forkant av nominasjonskomiteens arbeid Sak 69/ Innspill til valkomitéen og val av styret sin representant i valkomitéen LNU sitt representantskapsmøte vel valkomité, men i tråd med vedtektene skal styret sjølv velje ein representant til komiteen, som hovudregel blant dei styremedlemmane som trer ut av styret på komande representantskapsmøte. Assisterende generalsekretær Synnøve Seljeflot la fram saken. Det har dei siste åra vore vanleg at styreleiar i LNU sender valkomiteen eit brev om viktige ting nye styremedlemmar må gjerast merksam på, i høve til å ta på seg eit styreverv i LNU. Nokre gongar har også valkomiteen fått særskilde oppmodingar om å leite etter ei særskild kompetanse hos styrekandidatane. Styreleiar ber om innspel til eit slikt brev. André Skeie, Jens Kihl, Martin Østerdal, Kristian Sveinall Øgaard, Ane Nordhaug Brohaug, Magnus Malnes, Styret oppnemnar Signhild Stave Samuelsen som representant frå styret i LNU sin valkomité til representantskapsmøtet Leiar sender valkomitéen eit brev basert på innspel frå styret. Sak 70/ Eit synlegare LNU prosjektavslutning og oppfølging

10 I desember 2009 vedtok styret å sette i gong eit eittårig prosjekt som hadde som mål å gjere LNU. Eit synlegare LNU sette mål for både det eksterne mediearbeidet, intern kommunikasjon og for den visuelle profilen. Eit år etter er mange av måla og tiltaka nådd. Samstundes er desse måla berre som grunnlagsarbeid å rekne om LNU skal vere ein synleg og slagkraftig aktør på det barne- og ungdomspolitiske feltet. Informasjonskonsulent Ole Bruseth presenterte saken. Prosjektet Eit synlegare LNU blir avslutta. Generalsekretær tar styret sine innspill frå diskusjonen med i det videre arbeidet for eit synligare LNU. Sak 71/ Tilbud om aksjeemisjon fra Unicornis LNU mottok 12. november 2010 en henvendelse fra Unicorn Information Systems. De ønsker å foreta en emisjon for å øke kapitaltilgangen og slik også ta inn nye eiere i selskapet. Saken legges frem for LNUs styre, da det er formelle og uformelle bindinger til selskapet hos flere av AUs medlemmer. Generalsekretær anser tilbudet på mange måter positivt, i den forstand at det åpnes for flere eiere i Unicornis og at man dermed får flere organisasjoner inn i styret og dermed får et bredere organisasjonsutvalg inn på styrenivå der man fastsetter strategi og mål for arbeidet i selskapet. For LNU sin del, anser generalsekretær det som mindre aktuelt å gå inn og kjøpe aksjer i Unicornis. Dette skyldes blant annet LNUs økonomi, mulig interessekonflikt mellom bruker- og eierside og usikkerhet knyttet til Unicornis som et selskap i oppstartsfasen. Assisterende generalsekretær Synnøve Seljeflot la fram saken. Inhabile: Erlend Sand Bruer, Martin Østerdal. Magnus Malnes, Jens Kihl, Synnøve Seljeflot, André Skeie, generalsekretær Tale Hungnes, Bjarne Dæhli, Martin Østerdal, Erlend Sand Bruer, Cathrine Eide Risdal, LNU avslår forespørselen om aksjeemisjon. Sak 72/ Høyringsutkast Langtidsprogram I tråd med styret sitt vedtak 4. november har redaksjonskomiteen innarbeidd styret sine innspill til nytt langtidsprogram og eit nytt utkast blir i denne saka lagt frem for styret. Generalsekretær Tale Hungnes la fram saken.

11 Høyringsutkastet skal bli sendt på høyring til organisasjonane med høyringsfrist Jens Kihl, Erlend Sand Bruer, Martin Østerdal, André Skeie, Ane Norgård Brohaug, Kristian Sveinall Øgaard, Jan Thomas Hagen, Tale Hungnes, Magnus Malnes, Signhild Stave Samuelsen. Strykningsforslag fra Kristian Sveinall Øgaard: Stryke og politiske haldningar på linje Forslaget falt. Strykningsforslag fra Kristian Sveinall Øgaard: Stryke linje Forslaget falt. Strykningsforslag fra Kristian Sveinall Øgaard: Stryke linje Forslaget falt. Endringsforslag fra Martin Østerdal til linje Erstatte alle strekpunktene med Betre rammevilkår og styrke barn og unges makt og levekår i tråd med LNUs politiske program Forslaget ble trukket. Endringsforslag fra Jens Kihl under hvert innsatsområde: Kan og skal skal i kursiv. Forslaget ble vedtatt. Endringsforslag fra Martin Østerdal under innsatsområde 1, andre avsnitt: LNU skal støtte medlemsorganisasjonene i å støtte alle minoriteter, men med særlig fokus på etniske minoriteter og barn fra lavinntektsfamilier. Forslaget falt. Tillegg under innsatsområde 2 Styrke barn si demokratiske utvikling fra Jens Kihl: Legge til under 12 år i overskriften. Forslaget ble vedtatt. Høyringsutkastet blir sendt på høyring til organisasjonane med høyringsfrist Sak 73/ Studietur til Sarajevo Utenriksdepartementets er i en omstillingsfase der tilskuddsforvaltningen i økende grad outsources til eksterne forvaltere, og vi er i dialog med departementet om hva LNUs rolle blir i den framtidige Balkanbistanden. I 2010 ble LNU tildelt 2,2 millioner til Balkan mot 1,7 millioner i Restmidlene på

12 denne potten er i dag nær kroner og en studietur kan være en hensiktsmessig måte å bruke noen av disse midlene. I forkant av valget i Bosnia i oktober hadde Stecak et samarbeidsprosjekt med en bosnisk studentorganisasjon (Dosta). Prosjektet var vellykket, og erfaringene fra dette arbeidet kan være nyttig for LNU og for LNUs medlemsorganisasjoner som jobber med å få ungdom til å stemme. En måte å dele disse erfaringene på er å invitere politiske ungdomspartier og andre interesserte med på en studietur til Bosnia. Generalsekretær Tale Hungnes la fram saken. Nermina Isabegovic, Signhild Stave Samuelsen, Jens Kihl, Tale Hungnes, André Skeie, Martin Østerdal, Elizabeth Toft Erichsen, Synnøve Seljeflot, Erlend Sand Bruer, Magnus Malnes, Magnus Nielsen, Styret sender søknad til LNU Demokratimidlene. Nermina Isabegovic er prosjektleder. Sak 74/ Aktivitetsplan 2011 LNUs aktivitetsplan utarbeides med bakgrunn i LNUs langtidsplan, vedtatt av BUT og LNUs tre strategier, vedtatt av styret. Aktivitetsplanen blir vedtatt av styret, og gir retningslinjer for hvordan arbeidet i sekretariatet skal prioriteres. Aktivitetsplanen er sekretariatets svar på hvilke aktiviteter som iverksettes med bakgrunn i de prioriterte målene i interessepolitisk strategi, forvaltningsstrategien og kompetansestrategien. Forslaget til aktivitetsplan er ikke uttømmende for den aktiviteten som LNU bedriver i løpet av et år. Planen inneholder ikke alle de aktivitetene som ikke inngår i sekretariatets naturlige og rutinemessige arbeidsoppgaver. Aktivitetsplanen som legges frem er en ambisiøs og omfattende plan, men som etter generalsekretærens oppfatning likevel er innenfor hva det er realistisk å forvente å få gjennomført ila et år. Generalsekretær Tale Hungnes presenterte saken. Erlend Sand Bruer, Magnus Nielsen, Jens Kihl, Martin Østerdal, Styret vedtar forslaget til aktivitetsplan for Sak 75/ Budsjett 2011 Representantskapsmøtet i LNU vedtar på BUT hvert år et rammebudsjett for det påfølgende året. Når styret konkretiserer budsjettet i desember samme år, blir de ulike avdelingene spesifisert med forventede inntekter og utgifter på prosjektkontonivå. Budsjettet er på den måten blant annet ment å synliggjøre utgifter for LNU i 2011 og sendes med LNU sin søknad til Bufdir om nasjonal og internasjonal driftsstøtte for neste år. Budsjettet skal gjenspeile prioriteringer og

13 aktiviteter for neste år, og må derfor sees i sammenheng med forslaget til aktivitetsplan for Styret i LNU ga i oktober 2009 signaler om at aktivitetsfondet skal brukes opp i løpet av , til aktiviteter som kommer medlemsorganisasjonene til gode. Generalsekretær legger nå opp til at man i løpet av 2010 og 2011 gjør nettopp dette. Generalsekretæren legger med dette opp til et budsjett med forventet negativt driftsresultat på kr Etter forventede finansinntekter på kr , er forventet årsresultat kr ,- Assisterende generalsekretær Synnøve Seljeflot la frem saken. Kristian Sveinall Øgaard, Jan Thomas Hagen, Synnøve Seljeflot, generalsekretær Tale Hungnes, Martin Østerdal, Magnus Malnes, André Skeie Budsjett 2011 vedtas. Sak 76/ Nominering av ungdomsdelegater til FN 2011 For delegatåret 2011 har man alt foretatt intervju i forbindelse med omlegging av rekrutteringsperioden. Dette for å kunne skolere delegatene bedre. Internasjonal konsulent Hanne Marte Furset la fram saken. Knut Sverre fra Røde kors ungdom blir ungdomsdelegat til UN Habitat Governing Council, Nairobi, Kenya, april Janne Nygård fra Norsk Målungdom blir LNU-delegat til UNESCO, Paris, Frankrike, oktober P-sak 08/ Møtet slutt kl Ref: Synnøve Seljeflot

Protokoll fra styremøte i LNU 4. nov. 2010 i Øvre Slottsgate 2b

Protokoll fra styremøte i LNU 4. nov. 2010 i Øvre Slottsgate 2b 04.11.2010 Ref: 034-3-SS-2010-11-04.doc Protokoll fra styremøte i LNU 4. nov. 2010 i Øvre Slottsgate 2b Møtet ble satt kl. 17.00 Tilstede: Leder Bjarne Dæhli, Signhild Stave Samuelsen, Kamile Gursel, Ane

Detaljer

Protokoll fra styremøte i LNU 13. juni 2012 i Øvre Slottsgate 2b

Protokoll fra styremøte i LNU 13. juni 2012 i Øvre Slottsgate 2b 13.06.2012 Ref: 034-3-SS-2012-06-13.doc Protokoll fra styremøte i LNU 13. juni 2012 i Øvre Slottsgate 2b Møtet ble satt kl. 17.00 Tilstede: Leder Gunhild Grande Stærk, Bård Skaar Viken, Jan Thomas Hagen,

Detaljer

Protokoll fra styremøte i LNU 9. okt 2012 i Øvre Slottsgate 2b

Protokoll fra styremøte i LNU 9. okt 2012 i Øvre Slottsgate 2b 09.10.2012 Ref: 034-3-SS-2012-10-09.doc Protokoll fra styremøte i LNU 9. okt 2012 i Øvre Slottsgate 2b Møtet ble satt kl. 17.00 Tilstede: Leder Gunhild Grande Stærk, Bård Skaar Viken, Jan Thomas Hagen,

Detaljer

Protokoll fra styremøte i LNU 6. sept 2012 i Øvre Slottsgate 2b

Protokoll fra styremøte i LNU 6. sept 2012 i Øvre Slottsgate 2b 06.09.2012 Ref: 034-3-SS-2012-09-06.doc Protokoll fra styremøte i LNU 6. sept 2012 i Øvre Slottsgate 2b Møtet ble satt kl. 17.00 Tilstede: Leder Gunhild Grande Stærk, Bård Skaar Viken, Jan Thomas Hagen,

Detaljer

Protokoll fra styremøte i LNU 15. juni 2011 i Øvre Slottsgate 2b

Protokoll fra styremøte i LNU 15. juni 2011 i Øvre Slottsgate 2b 15.06.2011 Ref: 034-1-TH-2011-06-15.doc Protokoll fra styremøte i LNU 15. juni 2011 i Øvre Slottsgate 2b Til stede: Leder Gunhild Grande Stærk, Erlend Sand Bruer, Bård Skaar Viken, Jan Thomas Hagen, André

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Det hendte i 2005 Årsmelding og regnskap Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Innhold Årsmelding 2005 LNUs leder har ordet: Tre milliarder grunner 1 1. LNU som kompetansebank 1 2. LNU

Detaljer

FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU

FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU Innhold Hva er Frifond for nybegynnere? 3 Hvorfor har vi laget dette heftet? 3 Litt om retningslinjene for Frifond organisasjon 3 Hva

Detaljer

Internasjonalt Samarbeid

Internasjonalt Samarbeid Internasjonalt Samarbeid Et informasjonshefte fra Unge funksjonshemmede Om Unge funksjonshemmede Unge funksjonshemmede er et samarbeidsorgan for landsdekkende ungdomsorganisasjoner, samt grupper, lag og

Detaljer

Sakspapirer) Representantskapsmøte!!! LNU!!Norges!barneA!og!ungdomsorganisasjoner! Sundvolden!Hotel!24.!og!25.!april!2015!

Sakspapirer) Representantskapsmøte!!! LNU!!Norges!barneA!og!ungdomsorganisasjoner! Sundvolden!Hotel!24.!og!25.!april!2015! ! Sakspapirer)! Representantskapsmøte!!! LNU!!Norges!barneA!og!ungdomsorganisasjoner! Sundvolden!Hotel!24.!og!25.!april!2015! Sundvolden!Hotel!24. 25.!april!2015!!! Program'' Program'representantskapsmøtet'i'LNU'2015'

Detaljer

Sakspapir. Representantskapsmøte i LNU, Sundvolden Hotel 15. og 16. april 2012

Sakspapir. Representantskapsmøte i LNU, Sundvolden Hotel 15. og 16. april 2012 Sakspapir Representantskapsmøte i LNU, Sundvolden Hotel 15. og 16. april 2012 Sundvolden Hotel 15. 16. april 2012 1 Sak 1 Opning Sak 1 Opning Representantskapsmøtet blir opna av leiar i LNU, Gunhild Grande

Detaljer

Sak 02/15 Referat fra forrige møte V*

Sak 02/15 Referat fra forrige møte V* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 17.02.15/162.64 SENTRALSTYREMØTE 13.-15.02.2015 Saksbehandler: Kristin Tufte Sak 15/15 Referat Sentralstyremøtet 13.-15.februar 2015 Tilstede: Anders Garbom Backe (ikke sak 01/15 03/15),

Detaljer

Styremøte 1 2013-2014: Sakliste

Styremøte 1 2013-2014: Sakliste Styremøte 1 2013-2014: Sakliste Sted: Norsk kulturforums møterom Tid: Tirsdag 10.september kl. 17 onsdag 11.september kl. 16 Sak 21/2013: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 22/2013: Godkjenning

Detaljer

Kurskatalogen presenterer kursene LNU har planlagt fram til mars 2010. For påmelding og mer informasjon, se www.lnu.no/kurs

Kurskatalogen presenterer kursene LNU har planlagt fram til mars 2010. For påmelding og mer informasjon, se www.lnu.no/kurs Kurs 2009/2010 2 KURSKATALOG 2009-2010 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) er et samarbeidsorgan for over 75 frivillige organisasjoner i Norge. Medlemsorganisasjonene er demokratiske,

Detaljer

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Miniguide til styrearbeid Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Innhold Innledning 3 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) 3 Miniguide til styrearbeid 3 LNUs organisasjonsskole

Detaljer

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 02/14-15

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 02/14-15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 02/14-15 Tid: Mandag 29.september

Detaljer

SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin Tufte

SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin Tufte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 24.06.13/163.51 SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Organisasjonshåndbok

Organisasjonshåndbok Organisasjonshåndbok for Norges Bygdekvinnelag FORORD Denne organisasjonshåndboken er laget for alle tillitsvalgte i Norges Bygdekvinnelag. Den skal være et hjelpemiddel i arbeidet som tillitsvalgt i organisasjonen

Detaljer

MED RETT TIL Å DELTA - En rapport om ungdomsmedvirkning i utviklingspolitikken

MED RETT TIL Å DELTA - En rapport om ungdomsmedvirkning i utviklingspolitikken RAPPORT 8 MED RETT TIL Å DELTA - En rapport om ungdomsmedvirkning i utviklingspolitikken Om LNUs rapportserie LNU gir flere ganger i året ut rapporter om aktuelle tema som opptar barne- og ungdomsfrivilligheten.

Detaljer

Innkalling til Landsmøtet 2014

Innkalling til Landsmøtet 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Medlem av International Humanist and Ethical Youth Organisation Oslo, 09.04.2014

Detaljer

MØTEBOK. Stad: Fylkeshuset, fylkesutvalssalen, 3. etasje. Dato: 4. oktober 2013 Kl: 16:10-20:15 MØTELEIAR. Lars Henrik Nesse Strømmen, leiar

MØTEBOK. Stad: Fylkeshuset, fylkesutvalssalen, 3. etasje. Dato: 4. oktober 2013 Kl: 16:10-20:15 MØTELEIAR. Lars Henrik Nesse Strømmen, leiar MØTEBOK Dato: 4. oktober 2013 Kl: 16:10-20:15 Stad: Fylkeshuset, fylkesutvalssalen, 3. etasje MØTELEIAR Lars Henrik Nesse Strømmen, leiar DESSE MØTTE Agnes H. Bernes, medlem Cecilie Engen Fredheim, varamedlem

Detaljer

Det vises til tidligere innkalling til årsmøte i representantskapet i henhold til 5 i vedtektene.

Det vises til tidligere innkalling til årsmøte i representantskapet i henhold til 5 i vedtektene. Til: Medlemsorganisasjoner Fylkesteaterråd Kontrollkomité Valgkomité Styrets medlemmer Oslo, den 9. april 2014 SAKSPAPIRER TIL REPRESENTANTSKAPET 2014 Det vises til tidligere innkalling til årsmøte i representantskapet

Detaljer

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 02/11:

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 02/11: Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 02/11: Tid: Mandag 31. januar 2011 kl 17:00 Sted: Auditoriet Ulrikke Phils Hus Foreløpig innkalling sendes ut senest to uker før møtets start. Endelig

Detaljer

Endelig innkalling VT 05/13

Endelig innkalling VT 05/13 Endelig innkalling VT 05/13 Tid: Tirsdag 14. mai, kl. 17.15 Sted: Tivoli, Det akademiske kvarter Tivoli ligger i kjelleren i Det akademiske Kvarter. Vi åpner møtet med mat klokken 17.00. Endelig innkalling

Detaljer

Studentparlamentsmøte 23.02.10

Studentparlamentsmøte 23.02.10 Studentparlamentsmøte 23.02.10 Forslag til dagsorden Tid: 1600 Møtested: Studenthuset driv, 4. etg 16:00: Middag på Driv 17:00: Godkjenning av innkalling og dagsorden Godkjenning av referat 17:05: Orienteringer

Detaljer

Høringspapirer til. 30. Ordinære Generalforsamling

Høringspapirer til. 30. Ordinære Generalforsamling Høringspapirer til 30. Ordinære Generalforsamling 22. Oktober 2009 Høringsrunde Høsten 2009 Dette heftet er laget for at saker som kommer opp på Generalforsamlingen skal få lufte seg litt og bli diskutert

Detaljer

RAPPORT SÅRBAR FRIVILLIGHET. - en rapport om endringer i rammevilkår for barne- og ungdomsorganisasjonene og konsekvensene for lokale lag

RAPPORT SÅRBAR FRIVILLIGHET. - en rapport om endringer i rammevilkår for barne- og ungdomsorganisasjonene og konsekvensene for lokale lag RAPPORT SÅRBAR FRIVILLIGHET - en rapport om endringer i rammevilkår for barne- og ungdomsorganisasjonene og konsekvensene for lokale lag Rapporten Sårbar frivillighet er utarbeidet av Inge Carlén og Erlend

Detaljer

Styremøte 3 2014-2015: Sakliste

Styremøte 3 2014-2015: Sakliste Styremøte 3 2014-2015: Sakliste Sted: Park Inn Hotell, Gardermoen Tid: Onsdag 4. februar 2014, 1030-1730 Sak 1/2015: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 2/2015: Godkjenning av protokoll, Styremøte

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Mandag 19. november kl. 17:00-21:30 Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget

Detaljer

Endelig innkalling VT 07/13

Endelig innkalling VT 07/13 Endelig innkalling VT 07/13 5 Tid: Tirsdag 8. oktober, kl. 17.15 Sted: Storelogen, Det akademiske kvarter Storelogen ligger i tredje etasje på Det akademiske kvarter Vi åpner møtet med mat klokken 17.00.

Detaljer