Protokoll fra ekstra styremøte i LNU 1. mars 2011 i Øvre Slottsgate 2b

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Protokoll fra ekstra styremøte i LNU 1. mars 2011 i Øvre Slottsgate 2b"

Transkript

1 Ref: SS doc Protokoll fra ekstra styremøte i LNU 1. mars 2011 i Øvre Slottsgate 2b Møtet ble satt kl Tilstede: Leder Bjarne Dæhli, Ane Norgård Brohaug, Erlend Sand Bruer, André Skeie, Elizabeth Toft Erichsen, Jens Kihl, Nemina Isabegovic, Magnus Ofstad Malnes, Cathrine Eide Risdal, Kristian Sveinall Øgaard, og Runa Brandal Myklebust (ansattes representant, til sak 95). Forfall: Jan Thomas Hagen, Gunhild Grande Stærk, Magnus Rynning Nielsen, Signhild Stave Samuelsen, Kamile Gursel. Fra sekretariatet: Generalsekretær Tale Hungnes, Synnøve Seljeflot, Maren Awici-Rasmussen, Ragnar Eggesvik, Vibeke Sundsbø, Lasse Narjord Thue, Hanne-Marte Furset, Karianne Bergset Austnes, Flemming Roggbif Idsøe, Hans Johan Grjotheim, Martin E. Andresen Sakene ble tatt i denne rekkefølge: 89-90, 96, 91, 94-95, 92, 93, Sak 89/ Godkjenning av innkalling og dagsorden I sak 105 Styrets innstillinger til medlemskap og endring i medlemsstatus, vil behandlingen av DIN bli utsatt til neste styremøte. Innkalling og dagsorden ble godkjent. Sak 90/ Referat og protokoller 1. Protokoll fra styremøtet Protokoll fra AU-møtene , , Protokoll fra styremøtet blir godkjent. Referatet ble tatt til orientering. Sak 80/ Orienteringer Saker under utvikling ved generalsekretær Tale Hungnes:

2 Kompetanse Arbeider med kursplanen for høsten 2011 Arbeider videre med prosjekt: organisasjonsutvikling Vil gjerne at flere styremedlemmer viser interesse for ordningen Lån en LNUer To kurs siden sist; Lobbykurs for alle (8 deltaker) og Mediearbeid (15 deltakere) - gode tilbakemeldinger på begge kurs Irene Gustavsson blir foreleser på Kursrekka i ledelse til høsten. Gustavsson underviser i temaet både på BI og på Høyskolen i Oslo. Datoer for forelesninger er foreløpig satt til 12.9, 26.9, 10.10, og Lederkurset lanseres på BUT. Spre ordet! Forvaltning Frifond-fordeling klar mellom paraplyene. LNU får mer til organisasjonene og noe mer i administrasjon. Det startes et arbeid for å bedre frifond-forvaltning i NTR og NMR. Økt tildeling fra Norad på Informasjonsstøtten Nord/Sør. Kommer som resultat av statsbudsjettjobbing over flere år. En ledig plass i fordelingsutvalget for Kulturmidlene, foreløpig ingen som har blitt nominert, frist 25. mars. Ekstra utlysningsrunde av kulturmidler på restmidler. Interessepolitikk Kulturdepartementet forenklingsgruppe har hatt møte Kontaktmøte BLD / LNUs sekretariat som skjer halvårlig Lyttemøte KRF der generalsekretær deltok og det har blitt jobbet opp mot SV i forhold til statsbudsjettprioriteringer. Hiv / Aids: * Høynivåmøtet i FN på hiv og aids er satt til juni, New York. Mål for møtet er en ny verdens erklæring på arbeidet med bekjempelse av hiv og aids * Gjennom kampanjen Hiv=ingen forbrytelse har LNU jobbet for en delegat til dette møtet (som erstatter UNGASS), LNU venter på en avklaring fra UD * Ungdomsnettverket på hiv og aids (som LNU koordinerer) har hatt møte og er enig om å jobbe sammen frem mot møtet, og enes om en felles politikk * Ungdomsnettverket ønsker å ha en resolusjon på dette til BUT, legges frem for styret på neste møte. b) Tildelinger siden sist styremøte

3 Demokratimidlene og LNU utveksling har hatt utdeling siden sist. Pga sykdom samt reise blir dette utsatt til neste styremøte. c) Media siden sist styremøte Se eget vedlegg i dokument ettersendt d) Nytt fra styremedlemmene Erlend Sand Bruer: Møte i morgen hos Frivillighet Norge om frivillighetsregistreret. Forenklingsgruppa jobber med å lage spørreundersøkelse rundt alle støtteordninger. Skal vedtas av Kongen i statsråd. Ane Norgård Brohaug: Deltatt på møte i fordelingsutvalget for demokratimidlene, vært hos Skeiv Ungdom og snakket om valget. Elizabeth Toft Erichsen: Deltatt på informasjonsmøte Mot til å mene, som er et samarbeid med KRD. Ønsker samarbeid i framtiden i forhold til stemmekampanjen. Hatt møte med flere i styret og Hanne Marte Furset om EU og Norden. André Skeie: Kommet inn i AU og vært på møter der. Besøkt Norges Airsoft Forbund. Hatt møte i arbeidsgruppen for deltagende metode. Vært med på forenklingsutvalgsmøte. Jens Kihl: Vært på møte i innspillsgruppen, vært på møte i arbeidsgruppen Nord/Sør, vært på møte med Hanne Marte Furset med flere andre i styret. Cathrine Eide Risdal: Kristian Sveinall Øgaard: Har hatt møte i klageutvalget for kulturmidler. Nemina Isabegovic: Invitert til IMDI for å fortelle om studieturen til Sarajevo. Skal jobbe med Flemming om valgprosjekt som er en oppfølging av studieturen. Leder fordelingsutvalget for demokratimidler. Magnus Ofstad Malnes: Vært på møte i arbeidsgruppen for FN; jobber med UN habitats konferanse og resolusjon til dette. Skal på YFJ sin Youth Event i morgen og handler om strukturert dialog og Youth and Employment. e) Orientering fra leder Bjarne Dæhli KRD har hatt møte angående forsøksordningen 16-årig stemmerett. Må få rekruttert så mange som mulig av våre medlemsorganisasjoner til å ha aktivitet i forbindelse med valget. Ane og Gunhild jobber spesielt med dette. Ny organisasjon er stiftet: Ung Dialog, som et direkte resultat av arbeidet i arbeidsgruppen for tro og livsyn. Torsdag kl. 17 skal Bjarne arrangere innspillsmøte om politisk deltagelse og maktutredningen 29. april går Bjarne av som leder i LNU på BUT. f) Orientering FN delgater 2011 Jon Andre Eide fra Changemaker (nestleder) og Julie Remen fra Unge Høyre (generalsekretær) skal være FN-delegater i år og presenterte seg på styremøtet. Orienteringene ble tatt til orientering.

4 Sak 92/ Arbeidsgrupper Arbeidsgrupper i LNU fyller flere viktige funksjoner; de styrker LNUs interessepolitiske arbeid og gir organisasjonene kjennskap til LNU og mulighet til å påvirke LNUs arbeid. Videre kan arbeidsgrupper også være en rekrutteringsarena for andre verv i LNU. Generalsekretær Tale Hungnes presenterte saken. Etter generalsekretærens vurdering trengs følgende arbeidsgrupper for å gjennomføre aktivitetsplanen for 2011: - Arbeidsgruppe for FN-spørsmål - Arbeidsgruppe for Nord/Sør-spørsmål - Arbeidsgruppe for deltakende metoder LNU skal i ha tre arbeidsgrupper: Arbeidsgruppe for FN-spørsmål Arbeidsgruppe for Nord/Sør-spørsmål Arbeidsgruppe for deltakende metoder Sak 93/ Tema for kampanje Arbeidsgruppen Nord / Sør Selv om LNU sine kampanjer bidrar til økt kunnskap og engasjement for et Nord/Sør-tema, ser en at det generelt er lite kunnskap og bevissthet i barne- og ungdomsorganisasjoner om overordnede Nord/Sør-spørsmål. Denne manglende forståelsen ser LNU blant annet i søknader på de internasjonale støtteordningene i LNU, og i veiledning av organisasjonene. Mange organisasjoner jobber internasjonalt, men har ikke et bevisst forhold til hva globale maktstrukturer er, hvordan man kan påvirke disse eller ungdom sin rolle i dette bilde. Internasjonal rådgiver Karianne B. Austnes presenterte saken. André Skeie, Jens Kihl, Erlend Sand Bruer, Ane Norgård Brohaug, generalsekretær Tale Hungnes. Arbeidsgruppa for Nord/Sør-spørsmål skal i 2011/2012 lage en generell opplysningskampanje om Nord/Sør-spørsmål. I tillegg skal AGNS arbeide politisk med relaterte saker som LNU har jobbet med innenfor utviklingspolitikken, det skal skje i samarbeid med AGFN, ansvarlige i sekretariatet og styret. Sak 94/ Rapport fra LNUs klimadelegat

5 Markus Nilsen fra Changemaker ble i 2010 valgt til å representere LNU i den norske forhandlingsdelegasjonen til COP16, det vil si FN sine klimaforhandlinger under klimatoppmøtet i Mexico. Markus Nilsen vil i møtet gi sin rapport muntlig. Internasjonal rådgiver Hanne Marte Furset introduserte Markus. Tas til orientering. Sak 95/ Mandater FN-delegater I tråd med interessepolitisk strategi legg generalsekretæren fram forslag til mandat for delegatar til UNESCO og UNGA Internasjonal rådgiver Hanne Marte Furset presenterte saken. Jens Kihl, Hanne Marte Furset, André Skeie, generalsekretær Tale Hungnes, Ane Norgård Brohaug, Bjarne Dæhli, Mandata blir vedteke. Sak 96/ Ansettelsesrutiner i LNU Det er avdekket et behov for å drøfte praksis knyttet til ansettelser. Konkret handler dette om temaer som offentlighet og anonyme søkere, interne søkere og kandidater med LNU-tilhørighet, overgang fra vikariat til fast stilling og avgjørelser i ansettelser. Leder i LNU Bjarne Dæhli ønsker at styret diskuterer fordel og ulemper ved dagens praksis og presenterte saken på styremøtet. Personalboka ligger til grunn og styret bes på forhånd gjøre seg godt kjent med denne, særlig kapittel 4 og generalsekretærens instruks. Styret bes ta stilling til om det skal utredes alternativer til dagens praksis. Dersom styret ønsker at det utredes alternativer til dagens praksis vil det skje frem mot neste styremøte og behandles i styret 17. mars. Jens Kihl, Ane Norgård Brohaug, Erlend Sand Bruer, André Skeie, Elizabeth Toft Erichsen, Magnus Ofstad Malnes, Cathrine Eide Risdal, Kristian Sveinall Øgaard, Bjarne Dæhli, generalsekretær Tale Hungnes, Runa Brandal Myklebust Leder og generalsekretær best utrede alternativer til avgjørelser i ansettelser (tema 4 i sak 96) for behandling på neste styremøte. De øvrige tema skal behandles på et senere styremøte. Sak 97/ Språkpraksis Barne- og ungdomstinget LNU har tradisjon for at barne- og ungdomstinget avholdes annethvert år på bokmål og nynorsk. Denne ordningen skaper imidlertid unødig oversettingsarbeid av dokumenter. Generalsekretær foreslår derfor at

6 språkmangfoldet ivaretas gjennom at samme dokument behandles på samme målform hvert år. Generalsekretær Tale Hungnes presenterte saken. Jens Kihl, generalsekretær Tale Hungnes, Synnøve Seljeflot Språkpraksisen på barne- og ungdomstinget endres fra og med 2012 slik at samme dokument behandles på samme målføre hvert år. Innkallingen blir på nynorsk og BUThåndboken på bokmål. Sak 98/ Kontrollsak Frifond organisasjon Generalsekretær Tale Hungnes orienterte styret om at SOS Rasisme har klaget LNU inn for sivilombudsmannen og at sivilombudsmannen har behandlet deres klage. Synnøve Seljeflot, Magnus Ofstad Malnes. Tas til orientering. Sak 99/ Valg av styremedlem til LNUs klageutvalg Etter at Martin V. Østerdal trakk seg som nestleder er det behov for å supplere med et styremedlem til LNUs klageutvalg. Klageutvalgets virkeperiode er frem til barne- og ungdomstinget. Det er så langt ikke planlagt noen klageutvalgsmøter i denne perioden. Leder Bjarne Dæhli la fram saken. Ane Norgård Brohaug Ane Norgård Brohaug velges som representant fra styret i LNUs klageutvalg. Sak 100/ Valg av LNUs kandidat til Frivillighet Norges styre Frivillighet Norges årsmøte avholdes 29. mars Tidligere generalsekretær i LNU, Trond Enger, har representert LNU i Frivillighet Norges styre siden Han tar ikke gjenvalg. Representasjon i Frivillighet Norges styre er et sentralt for LNU, fordi dette er den viktigste møteplassen for frivilligheten og frivillighetspolitiske spørsmål. LNU kan med styrerepresentasjon bidra til å sikre at barne- og ungdomsfrivillighetens særskilte egenart blir ivaretatt når frivilligheten diskuterer og vedtar frivillighetspolitikk. Leder Bjarne Dæhli presenterte saken.

7 Generalsekretær Tale Hungnes nomineres fra LNU til styret i Frivillighet Norge. Sak 101/ Medlemskapsgjennomgang LNUs etableringsmedlemmer I tråd med vedtektene og retningslinjene for etableringsmedlemmer har generalsekretær gjennomgått rapporter fra LNUs etableringsmedlemmer. Styret i LNU har myndighet til å melde ut etableringsmedlemmer. Organisasjonsrådgiver Ragnar Eggesvik presenterte saken. Per i dag har 16 organisasjoner status som etableringsmedlem. Erlend Sand Bruer, André Skeie, Ragnar Eggesvik, Cathrine Eide Risdal Organisasjonene TETno, Ebnae Ehl Al Beit og Norsk esperantoungdom mister fra sin status som etableringsmedlem i LNU. Sak 102/ BUT-sak 1.2: Styrets innstilling til saksliste for representantskapet Innkallingen til representantskapsmøtet ble sendt til organisasjonene medio januar 2011, i god tid før 60-dagers fristen som er fastsatt i vedtektene. Generalsekretær presenterte et forslag til endelig saksliste, slik at styret kan innstille på denne overfor representantskapet. André Skeie, Ane Brohaug Norgård, Synnøve Seljeflot, Forslaget til saksliste blir vedtatt som styrets innstilling til representantskapsmøtet. Sak 103/ BUT-sak 2.2.: Styrets innstilling til forretningsorden for representantskapet Generalsekretæren innstiller på at styrets forslag til forretningsorden blir uendret i forhold til fjorårets representantskapsmøte. Forslaget til forretningsorden for representantskapsmøtet blir vedtatt som styrets innstilling til representantskapsmøtet. Sak 104/ BUT-sak 3: Årsmelding Av tidshensyn foreslås saken utsatt til 17. mars.

8 Saken utsettes til 17. mars. Sak 105/ BUT-sak 5.: Styret sine innstillinger til søknader om medlemskap og endring av medlemsstatus Fristen for å søke om medlemskap i LNU er i tråd med vedtektene fastsatt til 28. februar Søknadene som har kommet inn så langt har blitt behandlet og vurdert i forhold til 3-11 i LNU sine vedtekter. Organisasjonsrådgiver Ragnar Eggesvik presenterte saken. Punkt 5.1 DIN blir utsatt til neste styremøte. Jens Kihl, Erlend Sand Bruer, generalsekretær Tale Hungnes. Styret innstiller på Norwegian Azerbaijanis Youth Organisation (NAYO) blir innvilget fullt medlemskap i gruppen Kultur og fritid selv om de ikke tilfredstiller kravene etter 5a. Styret innstiller på Norsk cøliakiforenings ungdom blir innvilget fullt medlemskap i LNU og blir plassert i gruppen Kultur og fritid. Styret innstiller på Norsk Frilynt Ungdomsforbund blir innvilget fullt medlemskap i LNU og blir plassert i gruppen Kultur og fritid. Sak 106/ BUT-sak 7: LNUs Langtidsprogram Utkast til nytt langtidsprogram har vært behandlet tre ganger i LNUs styret. Det har i tillegg vært på høring hos medlemsorganisasjonene og flere av deres innspill er forsøkt innarbeidet. Forslag til nytt langtidsprogram legges med dette frem for styret for oversending til barne- og ungdomstinget. Generalsekretær Tale Hungnes presenterte saken og legger opp til at styret ikke innstiller på nytt innsatsområde, men at de fire alternativene oversendes barne- og ungdomstinget. Jens Kihl, Styret oversender forslaget til nytt langtidsprogram til barne- og ungdomstinget. Sak 107/ BUT-sak 8.1.: Medlemskontigent 2012

9 Medlemskontingenten i LNU vart uendra frå 1997 til I 2008 blei kontingenten heva. I og med at det vert ei auking i kontingenten i 2008, tilrår difor ikkje generalsekretær ei ny auke i kontingenten for Assisterende generalsekretær Synnøve Seljeflot presenterte saken. Elizabeth Toft Erichsen, Synnøve Seljeflot Styret innstiller på at medlemskontigenten for 2012 ikke blir økt i forhold til 2011-nivå. Sak 108/ BUT-sak 8.2.: Rammebudsjett 2011 I samsvar med vanleg praksis, blir det lagt fram eit rammebudsjett som viser forventa utgifter fordelt på dei ulike aktivitetsområda, og korleis desse er planlagt finansiert gjennom LNU sine generelle inntekter. Budsjettet omfattar ikkje prosjektmidlar og tilskot som fordelast til organisasjonane gjennom dei ulike prosjektstøtteordningane. Det er i forslaget budsjettert med eit nullresultat. Assisterende generalsekretær Synnøve Seljeflot presenterte saken. Forslaget til rammebudsjett for 2012 blir vedtatt som styrets innstilling til representantskapsmøtet. Sak 109/ BUT-sak 9.: Resolusjoner 2011 Av tidshensyn foreslås saken utsatt til 17. mars. Saken utsettes til 17. mars. Møtet slutt kl Ref: Synnøve Seljeflot

Protokoll fra styremøte i LNU 4. nov. 2010 i Øvre Slottsgate 2b

Protokoll fra styremøte i LNU 4. nov. 2010 i Øvre Slottsgate 2b 04.11.2010 Ref: 034-3-SS-2010-11-04.doc Protokoll fra styremøte i LNU 4. nov. 2010 i Øvre Slottsgate 2b Møtet ble satt kl. 17.00 Tilstede: Leder Bjarne Dæhli, Signhild Stave Samuelsen, Kamile Gursel, Ane

Detaljer

Protokoll fra styremøte i LNU 10. des. 2010 i Øvre Slottsgate 2b

Protokoll fra styremøte i LNU 10. des. 2010 i Øvre Slottsgate 2b 10.12.2010 Ref: 034-3-SS-2010-12-10.doc Protokoll fra styremøte i LNU 10. des. 2010 i Øvre Slottsgate 2b Møtet ble satt kl. 09.00 Tilstede: Leder Bjarne Dæhli, Signhild Stave Samuelsen, Ane Norgård Brohaug,

Detaljer

Saksliste til styremøte i LNU 16. mars 2010 i Øvre Slottsgate 2b

Saksliste til styremøte i LNU 16. mars 2010 i Øvre Slottsgate 2b 16.03.2010 Ref: 034-1-TH-2010-03-01.doc Saksliste til styremøte i LNU 16. mars 2010 i Øvre Slottsgate 2b Sak 89/2009-2010 Godkjenning av innkalling og dagsorden Forslag til vedtak: Innkalling og dagsorden

Detaljer

Protokoll fra styremøte i LNU 15. juni 2011 i Øvre Slottsgate 2b

Protokoll fra styremøte i LNU 15. juni 2011 i Øvre Slottsgate 2b 15.06.2011 Ref: 034-1-TH-2011-06-15.doc Protokoll fra styremøte i LNU 15. juni 2011 i Øvre Slottsgate 2b Til stede: Leder Gunhild Grande Stærk, Erlend Sand Bruer, Bård Skaar Viken, Jan Thomas Hagen, André

Detaljer

Protokoll fra styremøte i LNU 6. sept 2012 i Øvre Slottsgate 2b

Protokoll fra styremøte i LNU 6. sept 2012 i Øvre Slottsgate 2b 06.09.2012 Ref: 034-3-SS-2012-09-06.doc Protokoll fra styremøte i LNU 6. sept 2012 i Øvre Slottsgate 2b Møtet ble satt kl. 17.00 Tilstede: Leder Gunhild Grande Stærk, Bård Skaar Viken, Jan Thomas Hagen,

Detaljer

Protokoll fra styremøte i LNU 9. okt 2012 i Øvre Slottsgate 2b

Protokoll fra styremøte i LNU 9. okt 2012 i Øvre Slottsgate 2b 09.10.2012 Ref: 034-3-SS-2012-10-09.doc Protokoll fra styremøte i LNU 9. okt 2012 i Øvre Slottsgate 2b Møtet ble satt kl. 17.00 Tilstede: Leder Gunhild Grande Stærk, Bård Skaar Viken, Jan Thomas Hagen,

Detaljer

Protokoll fra styremøte i LNU 13. juni 2012 i Øvre Slottsgate 2b

Protokoll fra styremøte i LNU 13. juni 2012 i Øvre Slottsgate 2b 13.06.2012 Ref: 034-3-SS-2012-06-13.doc Protokoll fra styremøte i LNU 13. juni 2012 i Øvre Slottsgate 2b Møtet ble satt kl. 17.00 Tilstede: Leder Gunhild Grande Stærk, Bård Skaar Viken, Jan Thomas Hagen,

Detaljer

Sakspapir( Representantskapsmøte!!! LNU!!Norges!barne!og!ungdomsorganisasjoner! Sundvolden!Hotel!25.!og!26.!april!2014!

Sakspapir( Representantskapsmøte!!! LNU!!Norges!barne!og!ungdomsorganisasjoner! Sundvolden!Hotel!25.!og!26.!april!2014! ! Sakspapir(! Representantskapsmøte!!! LNU!!Norges!barne!og!ungdomsorganisasjoner! Sundvolden!Hotel!25.!og!26.!april!2014! Sundvolden!Hotel!25. 26.!april!2014!!! ! Sakspapir(! Representantskapsmøte!!!

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Det hendte i 2005 Årsmelding og regnskap Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Innhold Årsmelding 2005 LNUs leder har ordet: Tre milliarder grunner 1 1. LNU som kompetansebank 1 2. LNU

Detaljer

Sakspapir. Representantskapsmøte i LNU, Sundvolden Hotel 15. og 16. april 2012

Sakspapir. Representantskapsmøte i LNU, Sundvolden Hotel 15. og 16. april 2012 Sakspapir Representantskapsmøte i LNU, Sundvolden Hotel 15. og 16. april 2012 Sundvolden Hotel 15. 16. april 2012 1 Sak 1 Opning Sak 1 Opning Representantskapsmøtet blir opna av leiar i LNU, Gunhild Grande

Detaljer

Det vises til tidligere innkalling til årsmøte i representantskapet i henhold til 5 i vedtektene.

Det vises til tidligere innkalling til årsmøte i representantskapet i henhold til 5 i vedtektene. Til: Medlemsorganisasjoner Fylkesteaterråd Kontrollkomité Valgkomité Styrets medlemmer Oslo, den 9. april 2014 SAKSPAPIRER TIL REPRESENTANTSKAPET 2014 Det vises til tidligere innkalling til årsmøte i representantskapet

Detaljer

Sakspapirer) Representantskapsmøte!!! LNU!!Norges!barneA!og!ungdomsorganisasjoner! Sundvolden!Hotel!24.!og!25.!april!2015!

Sakspapirer) Representantskapsmøte!!! LNU!!Norges!barneA!og!ungdomsorganisasjoner! Sundvolden!Hotel!24.!og!25.!april!2015! ! Sakspapirer)! Representantskapsmøte!!! LNU!!Norges!barneA!og!ungdomsorganisasjoner! Sundvolden!Hotel!24.!og!25.!april!2015! Sundvolden!Hotel!24. 25.!april!2015!!! Program'' Program'representantskapsmøtet'i'LNU'2015'

Detaljer

Prinsipprogram. LNU skal arbeide for å utforme ein samla barne- og ungdomspolitikk, og vere talerøyr for barn og unge sine allmenne interesser.

Prinsipprogram. LNU skal arbeide for å utforme ein samla barne- og ungdomspolitikk, og vere talerøyr for barn og unge sine allmenne interesser. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 Prinsipprogram LNU har som mål å fremje interessene

Detaljer

Kurskatalogen presenterer kursene LNU har planlagt fram til mars 2010. For påmelding og mer informasjon, se www.lnu.no/kurs

Kurskatalogen presenterer kursene LNU har planlagt fram til mars 2010. For påmelding og mer informasjon, se www.lnu.no/kurs Kurs 2009/2010 2 KURSKATALOG 2009-2010 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) er et samarbeidsorgan for over 75 frivillige organisasjoner i Norge. Medlemsorganisasjonene er demokratiske,

Detaljer

MED RETT TIL Å DELTA - En rapport om ungdomsmedvirkning i utviklingspolitikken

MED RETT TIL Å DELTA - En rapport om ungdomsmedvirkning i utviklingspolitikken RAPPORT 8 MED RETT TIL Å DELTA - En rapport om ungdomsmedvirkning i utviklingspolitikken Om LNUs rapportserie LNU gir flere ganger i året ut rapporter om aktuelle tema som opptar barne- og ungdomsfrivilligheten.

Detaljer

Styremøte 3 2014-2015: Sakliste

Styremøte 3 2014-2015: Sakliste Styremøte 3 2014-2015: Sakliste Sted: Park Inn Hotell, Gardermoen Tid: Onsdag 4. februar 2014, 1030-1730 Sak 1/2015: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 2/2015: Godkjenning av protokoll, Styremøte

Detaljer

Styremøte 4 2014-2015: Sakliste

Styremøte 4 2014-2015: Sakliste Styremøte 4 2014-2015: Sakliste Sted: Park Inn Hotell, Gardermoen Tid: Onsdag 29. april 2015, 1030-1730 Sak 10/2015: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 11/2015: Godkjenning av protokoll, Styremøte

Detaljer

DELTAKERE MED STEMMERETT DELTAKERE UTEN STEMMERETT FORFALL SAKER BEHANDLET. Referat Landsstyremøte i Juvente Oslo, 25. 27.

DELTAKERE MED STEMMERETT DELTAKERE UTEN STEMMERETT FORFALL SAKER BEHANDLET. Referat Landsstyremøte i Juvente Oslo, 25. 27. DELTAKERE MED STEMMERETT Adrian Farner Rogne, leder Valgeir Freyr Grinde (ikke LS 59 og 60/12) Amanda Rose Stratford Gamst Liv Hauge Norheim Martin Gjøen Maria Elizabet Aspen Øyvind Kind Robertsen DELTAKERE

Detaljer

FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU

FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU Innhold Hva er Frifond for nybegynnere? 3 Hvorfor har vi laget dette heftet? 3 Litt om retningslinjene for Frifond organisasjon 3 Hva

Detaljer

side 1 Oversikt over innkommende forslag:

side 1 Oversikt over innkommende forslag: Generelle betraktninger Det har kommet inn i alt 52 innspill, ikke alle er fremstilt som forslag, men alle er forsøkt besvart etter beste evne. Det har kommet inn fra 9 avdelinger og følgende er gjennomgående

Detaljer

F o r d e l i n g s u t v a l g e t

F o r d e l i n g s u t v a l g e t F o r d e l i n g s u t v a l g e t Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Postboks 8036 Dep 0030 Oslo Deres ref: Vår ref: 2013/60545-2 Arkivkode: 620 Dato: 14.02.2014 Årsmelding og regnskap

Detaljer

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Landsmøtet 2011 vedtok å opprette et utvalg med følgende mandat: «Det skal nedsettes et organisasjonsutvalg

Detaljer

En åpen, inkluderende og mobiliserende organisasjon. Organisasjonsutvalgets innspill til fylkesstyret i Oslo SV

En åpen, inkluderende og mobiliserende organisasjon. Organisasjonsutvalgets innspill til fylkesstyret i Oslo SV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 En åpen, inkluderende og mobiliserende organisasjon Organisasjonsutvalgets innspill til fylkesstyret i Oslo SV 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Detaljer

5.2.4 Retningslinjer for menighetenes barne- og ungdomsarbeid (FriBU) og speiderarbeid (FSK) Oppdatert etter FriBU s landsmøte 2008.

5.2.4 Retningslinjer for menighetenes barne- og ungdomsarbeid (FriBU) og speiderarbeid (FSK) Oppdatert etter FriBU s landsmøte 2008. Organisasjons- og personalhåndbok / Retningslinjer og vedtekter / Retningslinjer for menighetene i Den Evangelisk Lutherske Frikirke / Retningslinjer for menighetens barne- og ungdomsarbeid (FriBU) og

Detaljer

Organisasjonshåndbok

Organisasjonshåndbok Organisasjonshåndbok for Norges Bygdekvinnelag FORORD Denne organisasjonshåndboken er laget for alle tillitsvalgte i Norges Bygdekvinnelag. Den skal være et hjelpemiddel i arbeidet som tillitsvalgt i organisasjonen

Detaljer

A K E R S H U S I D R E T T S K R E T S PROTOKOLL FRA STYREMØTE 01/13 12. FEBRUAR 2013 IDRETTENS HUS

A K E R S H U S I D R E T T S K R E T S PROTOKOLL FRA STYREMØTE 01/13 12. FEBRUAR 2013 IDRETTENS HUS A K E R S H U S I D R E T T S K R E T S PROTOKOLL FRA STYREMØTE 01/13 12. FEBRUAR 2013 IDRETTENS HUS Tilstede: Forfall: Fra adm.: Sven E. Maamoen, Oda Marie Often, Bent Ringvold, Jon Syversen, Gro- Helen

Detaljer

Internasjonalt Samarbeid

Internasjonalt Samarbeid Internasjonalt Samarbeid Et informasjonshefte fra Unge funksjonshemmede Om Unge funksjonshemmede Unge funksjonshemmede er et samarbeidsorgan for landsdekkende ungdomsorganisasjoner, samt grupper, lag og

Detaljer

Årsmøte 2012. Studentparlamentet i Narvik. Auditorium 1 Onsdag 2.mai kl.12.00-14.00

Årsmøte 2012. Studentparlamentet i Narvik. Auditorium 1 Onsdag 2.mai kl.12.00-14.00 Årsmøte 2012 Studentparlamentet i Narvik Auditorium 1 Onsdag 2.mai kl.12.00-14.00 Studentparlamentet i Narvik / Sakspapir Møtedato: 02.05.2012 Saksbehandler: Leder SPiN Innstilling fra: Studentparlamentet

Detaljer

SENTRALSTYREMØTE 21.-24.06. 2014 Saksbehandler: Kristin Tufte

SENTRALSTYREMØTE 21.-24.06. 2014 Saksbehandler: Kristin Tufte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 03.07.14/163.61 SENTRALSTYREMØTE 21.-24.06. 2014 Saksbehandler: Kristin Tufte Sak 53/14 Referat sentralstyremøte 21.-24.06. 2014 Tilstede: Juni Høiby, Anne Lindholm, Live

Detaljer

Sak 02/15 Referat fra forrige møte V*

Sak 02/15 Referat fra forrige møte V* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 17.02.15/162.64 SENTRALSTYREMØTE 13.-15.02.2015 Saksbehandler: Kristin Tufte Sak 15/15 Referat Sentralstyremøtet 13.-15.februar 2015 Tilstede: Anders Garbom Backe (ikke sak 01/15 03/15),

Detaljer