Protokoll fra styremøte i LNU 4. nov i Øvre Slottsgate 2b

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Protokoll fra styremøte i LNU 4. nov. 2010 i Øvre Slottsgate 2b"

Transkript

1 Ref: SS doc Protokoll fra styremøte i LNU 4. nov i Øvre Slottsgate 2b Møtet ble satt kl Tilstede: Leder Bjarne Dæhli, Signhild Stave Samuelsen, Kamile Gursel, Ane Norgård Brohaug, Jens Kihl, Martin V. Østerdal, Gunhild Grande Stærk, Jan Thomas Hagen, Erlend Sand Bruer (tom sak 53), Magnus Rynning Nielsen, André Skeie, Elizabeth Toft Erichsen, Magnus Ofstad Malnes og Cathrine Eide Risdal og Runa Brandal Myklebust (ansattes representant). Forfall: Kristian Sveinall Øgaard, Nemina Isabegovic. Fra sekretariatet: Generalsekretær Tale Hungnes, Maren Awici-Rasmussen, Ragnar Eggesvik, Signe Nylend Ilner, Karianne B. Austnes, Lasse Narjord Thue, Bergit Sønstebø Svendseid, Flemming Roggbif Idsøe, Cristina Mihai, Lars Rottem Krangnes, Lars Rottem Krangnes, Marion Godager Tveter, Hans Johan Grjotheim, Ole Bruseth og Synnøve Seljeflot. Sakene ble tatt i denne rekkefølge: 45, 56, 55, 46-51, 53, 52, 54. Sak 45/ Godkjenning av innkalling og dagsorden Innkalling og dagsorden ble godkjent. Sak 46/ Referat og protokoller 1. Protokoll fra styremøte: Referat fra AU-møte: , og Protokoll fra styremøtet ble godkjent. Referatene ble tatt til orientering. Sak 47/ Orienteringer Saker under utvikling ved generalsekretær Tale Hungnes: Kompetanse

2 Kurs framover: Personalledelse 11. nov 31 påmeldte, HMS-kurs (2- dagers kurs) nov 13 påmeldte, kurslederlaboratorium 29. nov 11 påmeldte. Kurset Kommunikasjon i internasjonalt arbeid erstattes av et 2-dagers kurs om Ungdomsperspektivet i utviklingsarbeid 2.-3.desember. Fortsatt ledige plasser. Kursledere fra LSU, Sverige. Forvaltning Mulighet for at hele Frifond organisasjon-ordningen kan bli samlet hos LNU. Gjennomført møte med BLD om støtteordningen Mangfold og inkludering. Frifond organisasjonsgjennomgangen: kun 39 organisasjoner igjen av totalt 105. SOS Rasisme. Frist for deres framlegging av provokasjoner etterspurt av LNU var 27. oktober. Ingenting ble framlagt innen fristen. Interessepolitikk Statsbudsjett: LNU deltatt på budsjetthøringer i utenrikskomiteen og familiekomiteen. LNU arbeider nå videre med statsbudsjettprioriteringer. Ungdommens maktutredning: Mandatet er bra. Arbeidsgruppen er satt ned og ledes av Trond Viggo Torgersen. Valgkampanjen Stem 12. september har fra KRD fått tildelt totalt 1,48 millioner i 2010 og 2011 til kampanjen ( i 2010 og resten i 2011). Veldig gledelig! Skal brukes spesielt til informasjonstiltak i forsøkskommunene. Rammvilkårssaker: Første LNU rapport ble lansert på lederkonferansen og heter Sårbar Frivillighet. Bra oppslag i pressen i etterkant og har fått politisk etterspill fra Høyre og ledelsen i KUD. Rapporten har gjort LNU til en mer relevant aktør. HIV/aids: Generalsekretær har deltatt på møte i det nasjonale hiv/aidsrådet. Generelt Det har blitt gjennomført medarbeidersamtaler med alle ansatte i LNU. Det jobbes med langtidsprogrammet av gruppen som er satt ned av styret for å jobbe med det. Også innspill på lederkonferansen YFJ: General Assembly arrangeres senere denne måneden.

3 b) Tildelinger siden sist styremøte Det har vært tre tildelinger siden sist på Demokratimidlene til Natur og Ungdom, AUF og Fantasiforbundet. c) Media siden sist styremøte (oversikt ettersendt ) Se eget vedlegg som ble ettersendt. d) Nytt fra styremedlemmene Martin Østerdal: Har vært på møte med KRD i går om penger til stemmerettskampanjen. Deltatt på koalisjonsmøte med RADA i Berlin sammen med Alliansi og det tyske landsrådet og deltok da samtidig på generalforsamling i Berlin. Vært på interne møter om kompetansestrategien, Rada-samarbeidet, budsjettarbeid 2011, jobbet med generalforsamlingen til YFJ og vært på budsjetthøring i Stortinget. Vært på to møter med Barneombudet om stemmerettskampanjen og Ungdommens nasjonalforsamling. Jens Kihl: Deltatt som observatør på møte i Ungdommens nordiske råd, deltatt på lederkonferansen og fått flere andre til å delta, UNESCO Norge har fått ny generalsekretær. Ane Norgård Brohaug: Møte i arbeidsgruppen Nord/Sør. Har jobbet med langtidsprogrammet, vært på lederkonferansen og vært på møte om budsjettet til LNU for Erlend Sand Bruer: Møte i arbeidsgruppen for demokratipolitikk i neste uke. Vært på lederkonferansen og pratet om rapporten Sårbar Frivillighet. Landsmøte i Hyperion med ny, valgt ledelse. Magnus Nielsen: Seks kandidater til generalsekretærstillingen i KFUK-KFUM Speiderne. De har strategiplan til 2019, bør LNUs langtidsplan forlenges? Gunhild Grande Stærk: Vært på speidertinget og har mye å lære bort bla på ledertrening, planleggingsmøte hos LNU i forhold til langtidsprogrammet, FRIBU-møte i helgen. Signhild Stave Samuelsen: Reiste ikke på generalforsamlingen til LIJOT, men vært i Aserbajadan på evalueringsmøte i regi av YFJ. Ungdommens Nordiske Råds møte sammen med Jens og på en ungdomsforskningskonferanse i Rekjavik hvor man la fram den første all-nordiske forskningsrapporten på ungdomsområdet. Var også på lederkonferansen. Camile Gursel: Vært på konstitusjonsmøte med European Youth Forum. Jobbet med hiv/aids kampanjen og informasjonsmateriell til kampanjen. Jan Thomas Hagen: Vært på møter i arbeidsgruppen Nord/Sør og politisk strategiarbeid. Arbeid med landstinget til Fabu nest siste helgen denne måneden. Elizabeth Toft Erichsen: Youth work convention i sommer. Har vært sammen med Jan Thomas på YFJ Youth Conference. Vært med på statsbudsjettfrokost og planlagt og gjennomført Jentekonferansen, som tre politiske ungdomsparti arrangerte sammen. Hatt møte i arbeidsgruppen for demokratipolitikk. Referent på Unge Venstres landsmøte og lederkonferansen. André Skeie: Vært med i møte om nytt langtidsprogram, publisert Wikipediaartikkel, grasrotandel følges opp videre. Runa Brandal Myklebust: Husforeningen har valgt to nye tillitsvalgte; Runa og Lars Rottem Krangnes.

4 e) Orientering fra leder Bjarne Dæhli Skal ha to møter om Ungdommens maktutredning. Skal være ferdig Skal utrede spørsmål i forhold til ungdommens makt i samfunnet. Mandatet har to hovedspor; makten og medvirkning som ungdom får gjennom formaliserte organer og organisasjoner og makt over og muligheter for mestring av egen livssituasjon. Ønsker å se litt på representativiteten for ungdomsråd og eventuelle retningslinjer. Er ungdommen en politisk målgruppe og stemmerettsalder kan bli aktuelt å se på. Flere forskere i utvalget, og også en del yngre og med bakgrunn i barne- og ungdomsarbeid. BLD har gjennomført sin samling for kommunene og delte ut prisen for årets barne- og ungdomskommune til Trondheim. Har god medvirkningsmodell gjennom ungdommens bystyre i Trondheim. En forsøksforskrift skal ut på høring i forhold til 16. og 17. åringer som skal stemme. f) Orientering fra klimadelegat Markus Nilsen Leder i Changemaker. Vært på BUT og i arbeidsgruppen for FN-spørsmål. Fornøyd med å bli valgt til klimadelegat. Er i gang med planleggingen og har avtalt samtaler med ansatte i sekretariatet rundt bla mediestrategi og også avtalt møter med noen av de politiske ungdomsparti. Planlegges mulig seminar om klima i januar. Orienteringene ble tatt til orientering. Sak 48/ LNUs kompetansestrategi (vedtak) Kompetansestrategien er styrets viktigste verktøy for styringen av LNU som kompetansebank. Styret ble bedt om innspill til kompetansestrategien på styremøtet i oktober. Basert på disse innspillene legger generalsekretæren nå fram et endelig forslag til LNUs kompetansestrategi Som tverrgående satsningsområder innenfor LNUs kompetansearbeid denne perioden, foreslås det å gi økt prioritet til kompetanseheving på organisasjonsutvikling, samt å øke bredden og bruken av LNUs tilbud til organisasjonene. Disse satsningsområdene gjenspeiler seg i målene i strategien. Nasjonal konsulent Signe Nylend Ilner presenterte saken. Endringsforslag fra Signhild Stave Samuelsen/Jens Kihl tredje kulepunkt under punkt 2.2 Punktet strykes og selve teksten inkluderes i brødteksten. Siste setning i første avsnitt i 2.2 får et tillegg, og gjennom å sikre god kvalitet på kursene. Vedtatt.

5 Elizabeth Toft Erichsen, Erlend Sand Bruer, Signhild Stave Samuelsen, Jens Kihl, André Skeie, Signe Nylend Ilner, Gunhild Grande Stærk, Ane Norgård Brohaug, Jan Thomas Hagen. LNUs kompetansestrategi 2011 ble vedtatt. Sak 49/ Prinsippdiskusjon - forvaltning LNUs styre har delegert ansvaret for saksbehandling av søknader om støtte til generalsekretær. Dette er begrunnet i behovet for nøytralitet i saksbehandlingen. Generalsekretær presenterte saken og ønsket å høre styrets prinsipielle synspunkt på hvorvidt LNU kan avslå søknader om støtte på grunnlag av en organisasjon sitt formål. Bjarne Dæhli, Ane Norgård Brohaug, Jan Thomas Hagen, Erlend Sand Bruer, André Skeie, Camile Gursel, Cathrine Eide Risdal, Elizabeth Toft Erichsen, Magnus Rynning Nielsen, Signhild Stave Samuelsen, Jens Kihl, Martin V. Østerdal. Styrets innspill tas med i generalsekretærens videre arbeid med saken. Generalsekretær har mandat fra styret til å fatte endelig vedtak. Sak 50/ Kampanjen Stem 12. september Generalsekretær har utarbeidet en kampanjeskisse som beskriver målsetning for kampanjen og de ulike elementene som inngår. Videre legges det frem forslag om å opprette en kampanjegruppe og å opprette en støtteordning under Frifond barn og unge som er skreddersydd ungdomsstyrte lokale aktiviteter for økt valgdeltakelse. Kampanjekoordinator Flemming Idsøe presenterte kampanjen. Bjarne Dæhli, Cathrine Eide Risdal, Signhild Stave Samuelsen, Jan Thomas Hagen, Elizabeth Toft Erichsen, Jens Kihl, Martin Østerdal, Magnus Rynning Nielsen, generalsekretær Tale Hungnes, Runa Brandal Myklebust, Flemming Idsøe. 1. LNU gjennomfører kampanjen Stem 12. september, slik den er skissert i saken. Gjennomføring forutsetter ekstern finansiering. 2. Generalsekretær bes legge frem en særbestemmelse under Frifond barn og unge på styremøtet i desember.

6 3. AU gis mandat til å oppnevne medlemmer og beslutte mandat for kampanjegruppen for Stem 12. september. Sak 51/ Samarbeid med LiJOT LNU har sidan 1994 hatt eit bilateralt samarbeid med LiJOT, det litauiske landsrådet. Samarbeidet har i stor grad vore nyttig og gjensidig opp til 2006, men grunna endringar i finansieringsituasjonen med omsyn til EØS-midlane har dette endra seg. Frå LNU sin ståstad har det over dei siste to åra kome til ei meir einsidig tilnærming, der nytteverdien for LNU dessverre har blitt svekka. Generalsekretær ønsker klarsignal fra styret for å starte eit arbeid med å revurdere eller vidareutvikle samarbeidet. Forslag til ny samarbeidsavtale vil bli lagt fram for styret i et senere møte. Saken ble presentert av Martin Østerdal. Jens Kihl, Signhild Stave Samuelsen, André Skeie, Elizabeth Toft Erichsen, Martin Østerdal. Generalsekretær tar styret sine innspill med vidare i utviklinga og vurderinga av samarbeidet med LiJOT. Sak 52/ Regnskapsrapport per I tråd med vanlig praksis får styret framlagt en regnskapsrapport etter tredje kvartals drift for å bli orientert om den regnskapsmessige statusen til LNU. Det er ikke planlagt noe nytt revidert budsjett for 2010, fordi vi ikke har fått noen ekstra bevilgninger, unntatt aktivitetsmidler til stemmerettsaksjonen (ca til nå). Disse midlene vil imidlertid bli avsatt ved årsoppgjør og overført til neste år, og vil ikke utgjøre noen ekstra midler til bruk i Rekneskapen viser et resultat etter tredje kvartal på kr Assisterende generalsekretær Synnøve Seljeflot presenterte saken. Ingen tok til orde i saken. Rekneskapsrapporten pr blir tatt til orientering. Sak 53/ Samarbeid med Rada Saken er unntatt offentlighet av hensyn til samarbeidspartner. Internasjonal konsulent Marion Godager Tveter presenterte saken.

7 Elizabeth Toft Erichsen, Signhild Stave Samuelsen, Tas til orientering. Sak 54/ Nytt langtidsprogram Arbeidet med nytt langtidsprogram er i gang og et førsteutkast legges frem til styrebehandling i denne saken. Generalsekretær Tale Hungnes presenterte saken. Redaksjonskomiteen ønsker blant annet at disse spørsmålene diskuteres i styret: - Er de interessepolitiske utviklingsmålene gode nok? Bør vi heller velge ut noen konkrete politiske saker? Hvilke konsekvenser vil det eventuelt få for de politiske programmene? - Er du enig i utviklingsmålene som er foreslått på kompetansekanal og forvaltningsorgan? - Hvor mange og hvilke innsatsområder bør LNUs styre legge frem for organisasjonene i høringsrunden og på BUT? Bjarne Dæhli, André Skeie, Elizabeth Toft Erichsen, Jan Thomas Hagen, generalsekretær Tale Hungnes, Signhild Stave Samuelsen, Martin Østerdal, Jens Kihl. Redaksjonskomiteen innarbeider styrets innspill. AU får mandat til å vedta førsteutkast på nytt langtidsprogram før det sendes på høring. Sak 55/ Statsbudsjettprioriteringar 2011 Generalsekretæren vil be styret om ei vurdering av statsbudsjettprioriteringar for 2012 allereie no. Bakgrunnen for dette er at påverkingsarbeidet fram mot budsjettet må starte så snart som muleg frå LNU si side. Samfunnskontakt Lars Rottem Krangnes la fram saka. Dei foreslåtte budsjettprioriteringane er: 1. Nasjonal og internasjonal driftsstøtte til barne- og ungdomsorganisasjonane LNU skal prioritere ei vesentleg auke i den nasjonale og internasjonale driftsstøtta i Frifond LNU skal, i lys av tildelinga frå Norsk Tipping i 2011, prioritere at den totale Frifond- løyvinga minst blir vidareført på 2010-nivå (det vil seie indeksregulert) i 2011 og Ei auke i tildelinga i statsbudsjettet 2012, eventuelt allereie i revidert budsjett 2011, kan då vere eit sentralt

8 verkemiddel. 3. LNU skal prioritere samordning, forenkling og avbyråkratisering av støtteregimet kring barne- og ungdomsorganisasjonane spesielt, og frivilligheita generelt. Jens Kihl, Martin V. Østerdal, Tale Hungnes, André Skeie, Signhild Stave Samuelsen. Statsbudsjettprioriteringane for 2012 vedtas. Sak 56/ Medlemskontakt Med utgangspunkt i det pågående arbeidet med aktivitetsplan for 2011 ønsker generalsekretær styrets innspill når det gjelder medlemskontakt mellom barneog ungdomstingene. Generalsekretær Tale Hungnes presenterte saken. Hvordan fungerer lederkonferansen? Hva er bra og hvordan kan den bli bedre? Hvordan fungerer arbeidsgruppene? Hva er bra og hvordan kan de bli bedre? Hvordan fungerer styreturneen? Hva er bra og hvordan kan den bli bedre? Jens Kihl, Jan Thomas Hagen, Ane Norgård Brohaug, André Skeie, Signhild Stave Samuelsen, Erlend Sand Bruer, Elizabeth Toft Erichsen, Magnus Rynning Nielsen, Martin Østerdal, Bjarne Dæhli, generalsekretær Tale Hungnes. Generalsekretær innarbeider styrets innspill i den videre planlegging av neste års arbeid. Aktivitetsplanen legges frem for styret til vedtak i desember. Møtet slutt kl Ref: Synnøve Seljeflot

Protokoll fra styremøte i LNU 6. sept 2012 i Øvre Slottsgate 2b

Protokoll fra styremøte i LNU 6. sept 2012 i Øvre Slottsgate 2b 06.09.2012 Ref: 034-3-SS-2012-09-06.doc Protokoll fra styremøte i LNU 6. sept 2012 i Øvre Slottsgate 2b Møtet ble satt kl. 17.00 Tilstede: Leder Gunhild Grande Stærk, Bård Skaar Viken, Jan Thomas Hagen,

Detaljer

Protokoll fra styremøte i LNU 15. juni 2011 i Øvre Slottsgate 2b

Protokoll fra styremøte i LNU 15. juni 2011 i Øvre Slottsgate 2b 15.06.2011 Ref: 034-1-TH-2011-06-15.doc Protokoll fra styremøte i LNU 15. juni 2011 i Øvre Slottsgate 2b Til stede: Leder Gunhild Grande Stærk, Erlend Sand Bruer, Bård Skaar Viken, Jan Thomas Hagen, André

Detaljer

Protokoll fra styremøte i LNU 13. juni 2012 i Øvre Slottsgate 2b

Protokoll fra styremøte i LNU 13. juni 2012 i Øvre Slottsgate 2b 13.06.2012 Ref: 034-3-SS-2012-06-13.doc Protokoll fra styremøte i LNU 13. juni 2012 i Øvre Slottsgate 2b Møtet ble satt kl. 17.00 Tilstede: Leder Gunhild Grande Stærk, Bård Skaar Viken, Jan Thomas Hagen,

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Det hendte i 2005 Årsmelding og regnskap Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Innhold Årsmelding 2005 LNUs leder har ordet: Tre milliarder grunner 1 1. LNU som kompetansebank 1 2. LNU

Detaljer

Sakspapir. Representantskapsmøte i LNU, Sundvolden Hotel 15. og 16. april 2012

Sakspapir. Representantskapsmøte i LNU, Sundvolden Hotel 15. og 16. april 2012 Sakspapir Representantskapsmøte i LNU, Sundvolden Hotel 15. og 16. april 2012 Sundvolden Hotel 15. 16. april 2012 1 Sak 1 Opning Sak 1 Opning Representantskapsmøtet blir opna av leiar i LNU, Gunhild Grande

Detaljer

SENTRALSTYREMØTE 21.-24.06. 2014 Saksbehandler: Kristin Tufte

SENTRALSTYREMØTE 21.-24.06. 2014 Saksbehandler: Kristin Tufte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 03.07.14/163.61 SENTRALSTYREMØTE 21.-24.06. 2014 Saksbehandler: Kristin Tufte Sak 53/14 Referat sentralstyremøte 21.-24.06. 2014 Tilstede: Juni Høiby, Anne Lindholm, Live

Detaljer

Kurskatalogen presenterer kursene LNU har planlagt fram til mars 2010. For påmelding og mer informasjon, se www.lnu.no/kurs

Kurskatalogen presenterer kursene LNU har planlagt fram til mars 2010. For påmelding og mer informasjon, se www.lnu.no/kurs Kurs 2009/2010 2 KURSKATALOG 2009-2010 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) er et samarbeidsorgan for over 75 frivillige organisasjoner i Norge. Medlemsorganisasjonene er demokratiske,

Detaljer

Styremøte 3 2014-2015: Sakliste

Styremøte 3 2014-2015: Sakliste Styremøte 3 2014-2015: Sakliste Sted: Park Inn Hotell, Gardermoen Tid: Onsdag 4. februar 2014, 1030-1730 Sak 1/2015: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 2/2015: Godkjenning av protokoll, Styremøte

Detaljer

Styremøte 1 2013-2014: Sakliste

Styremøte 1 2013-2014: Sakliste Styremøte 1 2013-2014: Sakliste Sted: Norsk kulturforums møterom Tid: Tirsdag 10.september kl. 17 onsdag 11.september kl. 16 Sak 21/2013: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 22/2013: Godkjenning

Detaljer

MED RETT TIL Å DELTA - En rapport om ungdomsmedvirkning i utviklingspolitikken

MED RETT TIL Å DELTA - En rapport om ungdomsmedvirkning i utviklingspolitikken RAPPORT 8 MED RETT TIL Å DELTA - En rapport om ungdomsmedvirkning i utviklingspolitikken Om LNUs rapportserie LNU gir flere ganger i året ut rapporter om aktuelle tema som opptar barne- og ungdomsfrivilligheten.

Detaljer

Det vises til tidligere innkalling til årsmøte i representantskapet i henhold til 5 i vedtektene.

Det vises til tidligere innkalling til årsmøte i representantskapet i henhold til 5 i vedtektene. Til: Medlemsorganisasjoner Fylkesteaterråd Kontrollkomité Valgkomité Styrets medlemmer Oslo, den 9. april 2014 SAKSPAPIRER TIL REPRESENTANTSKAPET 2014 Det vises til tidligere innkalling til årsmøte i representantskapet

Detaljer

SENTRALSTYREMØTE 29.-31.08.14 Saksbehandler: Kristin Tufte

SENTRALSTYREMØTE 29.-31.08.14 Saksbehandler: Kristin Tufte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 05.09.14/162.62 SENTRALSTYREMØTE 29.-31.08.14 Saksbehandler: Kristin Tufte Sak 69/14 Referat sentralstyremøte 29.-31.08.2014 Tilstede: Anders Garbom Backe, Joakim Damsgaard,

Detaljer

Internasjonalt Samarbeid

Internasjonalt Samarbeid Internasjonalt Samarbeid Et informasjonshefte fra Unge funksjonshemmede Om Unge funksjonshemmede Unge funksjonshemmede er et samarbeidsorgan for landsdekkende ungdomsorganisasjoner, samt grupper, lag og

Detaljer

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Landsmøtet 2011 vedtok å opprette et utvalg med følgende mandat: «Det skal nedsettes et organisasjonsutvalg

Detaljer

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 02/14-15

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 02/14-15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 02/14-15 Tid: Mandag 29.september

Detaljer

SAKSPAPIRER LANDSTING 2011. Navn/krets: Thon Hotel Vettre, Asker, 8.-10. april

SAKSPAPIRER LANDSTING 2011. Navn/krets: Thon Hotel Vettre, Asker, 8.-10. april LANDSTING 2011 SAKSPAPIRER Navn/krets: Thon Hotel Vettre, Asker, 8.-10. april 8.-10. april 2011 Kjære landstingsdelegat Velkommen til KFUK-KFUM-speidernes landsting! Landsting er KFUK-KFUM-speidernes

Detaljer

Kultursamarbeid i Salten - videreføring - videreføring

Kultursamarbeid i Salten - videreføring - videreføring Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.05.2011 26672/2011 2011/4189 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/12 Komite for oppvekst og kultur 26.05.2011 11/106 Bystyret 16.06.2011 Kultursamarbeid

Detaljer

Leieavtale Skien fritidspark

Leieavtale Skien fritidspark Leieavtale Skien fritidspark Rapport Skien kommune 2014 :: 706 044 Innhold Sammendrag... ii Avtaleprosessen... ii Faktureringen... iv Anbefalinger... v 1 Innledning... 1 1.1 Kontrollutvalgets bestilling...1

Detaljer

SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin Tufte

SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin Tufte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 24.06.13/163.51 SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin

Detaljer

Norges Unge Katolikker Landsstyremøte 19. til 21. oktober 2012

Norges Unge Katolikker Landsstyremøte 19. til 21. oktober 2012 Landsstyremøte 19. til 21. oktober 2012 Tilstede fredag: Kristine Gran Martinsen (AUV) Stefan Peter Bivand (AUV) Thao Phoung Huynh (AUV) Benedikt Maria Bocek (AUV) Alexander Borg (AUV) Ann Louise Ledum

Detaljer

Endelig innkalling VT 05/13

Endelig innkalling VT 05/13 Endelig innkalling VT 05/13 Tid: Tirsdag 14. mai, kl. 17.15 Sted: Tivoli, Det akademiske kvarter Tivoli ligger i kjelleren i Det akademiske Kvarter. Vi åpner møtet med mat klokken 17.00. Endelig innkalling

Detaljer

13.10.11/163.33. SENTRALSTYREMØTE 11.-13.11.11 Saksbehandler: Marit Simonsen

13.10.11/163.33. SENTRALSTYREMØTE 11.-13.11.11 Saksbehandler: Marit Simonsen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13.10.11/163.33 SENTRALSTYREMØTE 11.-13.11.11 Saksbehandler: Marit Simonsen Sak 67/11 Referat sentralstyremøte 30.09-02.10.11 Tilstede: Helene Kleppestø, Anders Garbom Backe,

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Miniguide til styrearbeid Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Innhold Innledning 3 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) 3 Miniguide til styrearbeid 3 LNUs organisasjonsskole

Detaljer

Sak: L 1/15 Hovedstyrets beretning

Sak: L 1/15 Hovedstyrets beretning Sak: L 1/15 Hovedstyrets beretning Behandling Beretningen er hovedstyrets beskrivelse av styreperioden frem til nå, og de aktiviteter som har vært gjennomført i perioden. Beretningen skal diskuteres på

Detaljer

ÅRSMELDING. Styret 2013 NORD-TRØNDELAG BARNE- OG UNGDOMSRÅD

ÅRSMELDING. Styret 2013 NORD-TRØNDELAG BARNE- OG UNGDOMSRÅD ÅRSMELDING Styret 2013 2013 NORD-TRØNDELAG BARNE- OG UNGDOMSRÅD FORORD NTBURÅRET 2013 FRA ET LEDERSYNSPUNKT Enda et lærerikt og spennende år med NTBUR har passert. Årets styremedlemmer var spredd til alle

Detaljer

Sak 71/12 Referat sentralstyremøte 31. aug 2. september

Sak 71/12 Referat sentralstyremøte 31. aug 2. september 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 24.09.12/163.43 SENTRALSTYREMØTE 9.11.12 11.11.12 Saksbehandler: Urkegjerde, Garbom Backe, Simonsen Sak 71/12 Referat sentralstyremøte 31. aug 2. september

Detaljer

Sak 02/15 Referat fra forrige møte V*

Sak 02/15 Referat fra forrige møte V* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 17.02.15/162.64 SENTRALSTYREMØTE 13.-15.02.2015 Saksbehandler: Kristin Tufte Sak 15/15 Referat Sentralstyremøtet 13.-15.februar 2015 Tilstede: Anders Garbom Backe (ikke sak 01/15 03/15),

Detaljer

15.11.13/163.53. SENTRALSTYREMØTE 08.-10.11.13 Saksbehandler: Kristin Tufte

15.11.13/163.53. SENTRALSTYREMØTE 08.-10.11.13 Saksbehandler: Kristin Tufte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15.11.13/163.53 SENTRALSTYREMØTE 08.-10.11.13 Saksbehandler: Kristin Tufte Sak 02 /14 Referat sentralstyremøte 08.-10.11.13 Tilstede: Anders Garbom Backe, Arnlaug Høgås Skjæveland,

Detaljer

Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen

Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 08/10: Tid: Mandag 27. september 2010: kl 17:00 Sted: Auditoriet Egget på Studentsenteret Foreløpig innkalling sendes ut senest to uker før møtets

Detaljer