Protokoll fra styremøte i LNU 3. feb i Øvre Slottsgate 2b

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Protokoll fra styremøte i LNU 3. feb. 2011 i Øvre Slottsgate 2b"

Transkript

1 Ref: SS doc Protokoll fra styremøte i LNU 3. feb i Øvre Slottsgate 2b Møtet ble satt kl Tilstede: Leder Bjarne Dæhli, Ane Norgård Brohaug, Jan Thomas Hagen, Erlend Sand Bruer, Magnus Rynning Nielsen (til P-sak 09), André Skeie, Elizabeth Toft Erichsen, Magnus Ofstad Malnes, Jens Kihl (fra sak 84), Gunhild Grande Stærk, Kamile Gursel, Cathrine Eide Risdal (til P-sak 09) og Runa Brandal Myklebust (ansattes representant). Forfall: Martin V. Østerdal, Kristian Sveinall Øgaard, Nemina Isabegovic, Signhild Stave Samuelsen. Fra sekretariatet: Generalsekretær Tale Hungnes, Synnøve Seljeflot, Maren Awici-Rasmussen, Ragnar Eggesvik, Vibeke Sundsbø, Lasse Narjord Thue, Liv- Heidi Pedersen, Bergit Sønstebø Svendseid, Hanne-Marte Furset, Lars Rottem Krangnes, Flemming Roggbif Idsøe, Hans Johan Grjotheim og Ole Bruseth. Sakene ble tatt i denne rekkefølge: 78-87, P-sak 09 og Eventuelt Sak 78/ Godkjenning av innkalling og dagsorden Ny sak til eventuelt: Supplering av nytt medlem til AU etter som Martin Østerdal har trukket seg som nestleder. Innkalling og dagsorden ble godkjent. Sak 79/ Referat og protokoller 1. Protokoll fra styremøtene , (epost) og (epost) 2. Protokoll fra AU-møtene , , , , , og Protokoll om Styrerepresentantene: teksten har blitt byttet om for noen av personene: Ane = Elizabeth, Gunhild = Ane, Gunhild var syk. Protokoll fra styremøtene , og ble godkjent. Referatet ble tatt til orientering.

2 Sak 80/ Orienteringer Saker under utvikling ved generalsekretær Tale Hungnes: Kompetanse Signe Nylend Ilner er nå i permisjon. Vibeke Sundsbø er på plass i hennes vikariat. Det har blitt gjennomført kurs om bærekraftig engasjement, forhandlingsteknikk, ordstyrerkurs og to kurs i prosjektarbeid så langt i år. Gode tilbakemeldinger fra deltagerne. Forvaltning FOT arbeider med revidering av forvaltningsmanualen. Sak på neste styremøte. Støtteordningen Frifond STEM ble lansert 1. februar. Frifond: Forhandlinger med de andre paraplyene ikke fullført ennå. Rettsaken mot SOS Rasisme forberedes. Fra styret møter leder Bjarne Dæhli. Interessepolitikk Det arbeides for å realisere statsbudsjettprioriteringene. LNU er invitert av departementet til en arbeidsgruppe om forenkling for barne- og ungdomsorganisasjonene. I tillegg deltar vi i referansegruppe og brukerforum for moms og brukerforum for frivillighetsregisteret. Moms: Kommer ny forskrift, skal vedtas før påske. Blir kort høringsfrist, til gjengjeld er vi med i referansegruppe og brukerforum. Frivillighetsregister: Høring. Driftsstøtte arbeides med dette, skal intensiveres møter med statssekretær på trappene. Frifond har fått forsikringer fra statssekretær Lotte Grepp Knutsen om at Frifond skal skjermes som del av kulturløftet. Generelt LNUnytt kommer snart i ny layout. Generalsekretær og assisterende har hatt møte med BUFDIR angående LNU sin søknad om driftsstøtte for b) Tildelinger siden sist styremøte Kulturmidlene:

3 Ved søknadsfristens utløp hadde 35 søknader kommet inn. 19 søknader har fått innvilget støtte. 3 klager på avslag. Møte i fordelingsutvalget på mandag. Organisasjonsrådgiver Vibeke Sundsbø orienterte. Egen oversikt over tidelingene ble delt ut på møtet. Ungdomsbevilgningen Nord/Sør: 19. januar var det møte i fordelingsutvalget for Ungdomsbevilgningen Nord/Sør. 8 av 14 søknader fikk støtte. Egen oversikt ble delt ut over tildelingene. Organisasjonsrådgiver Liv-Heidi Pedersen orienterte. Restmiddelrunde med søknadsfrist 13. mars. c) Media siden sist styremøte Se eget vedlegg i ettersendte dokument til styremøtet d) Nytt fra styremedlemmene Magnus Ofstad Malnes: Møte i arbeidsgruppa for FN-spørsmål i januar; flere nye medlemmer som der flere var delegater i fjor. Jan Thomas Hagen: Deltatt på møte i arbeidsgruppen Nord/Sør der det ble jobbet med bla paragraf 155. Det er nedsatt et utvalg, og arbeidsgruppen ønsker å jobbe opp mot gruppen. Deltatt på arbeidsgruppen for tro og livssyn sitt møte med Tro og livsynsutvalget. Vært på kurs i prosjektrapportering i regi av LNU og holdt foredrag om LNU hos Metodistkirkens barn og unge. Vært på lansering for støtteordningen Frifond Stem. Erlend Sand Bruer: Vært på møter i brukerforum om frivillighetsregisteret til Brønnøysund samt brukerforum til Lotteri- og stifteritilsynet. Arbeidsgruppen for demokratipolitikk jobber litt med opplegget til våren. Vært med Fantastiforbundet til Hviterussland. Kamile Gursel: Vært på møte i arbeidsgruppen Nord/Sør. Gunhild Grande Stærk: Deltatt på Juventes strategisamling, sittet i innstillingsutvalget for assisterende generalsekretær, vært på møte i arbeidsgruppe for deltagende metode, jobbet i komité for langtidsprogrammet og deltatt på Frivillighet Norges konferanse. Ane Norgård Brohaug: I Natur og Ungdom har det vært landsmøte og Ane deltok. Vært på møte i arbeidsgruppen Nord/Sør og hatt møte i komité for langtidsprogrammet, vært i København på konferanse om stemmerett for 16- åringer sett fra et dansk-, østerriks-, norsk- og tysk perspektiv. Elizabeth Toft Erichsen: Besøk hos NSO sammen med Bjarne om lokalvalg, vært på møte hos Sparebankstiftelsen om bruk av lokaler i Kvadraturen, vært med til København på konferanse om stemmerett, vært på studietur til Sarajevo arrangert av LNU, kurs om bærekraftig engasjement og internasjonal forhandlingsteknikk, lansering av Frifond Stem og hatt kurs for ungdommens bystyremøte om tale- og debatteknikk, jobbet med valgkampanjen og på kick-off til Unge Venstre i helgen, møte i nordisk råd i forrige uke og jobbet litt som frivillig Magnus Nielsen: Vært med på møte i fordelingsutvalget for ungdomsbevilgningen, hatt møter om langtidsprogrammet i egen organisasjon. André Skeie: Deltatt i innstillingsutvalget i LNU før jul, vært på tur til Colombia og jobbet med LNU Utveksling sammen med CISV Colombia, vært på Aktiv Ungdom seminar.

4 e) Orientering fra leder Bjarne Dæhli Heldagsmøte i dag om ungdommens maktutredning. Målet er å få flere til å delta og få innflytelse og mestring av egen livssituasjon. Det er ønskelig å trekke med så mange ungdomsmiljø som mulig. Ønske om å få egen rettighetsplakat. Utvalget har delt seg i grupper for å se på ulike tema; medborgerskap, myndiggjøring og nye medier. Bjarne er med i gruppen for medborgerskap og skal se på ungdomsråd, stemmerettsalder, nye metoder for å trekke med ungdom på og særskilte tilskuddsordninger for å hindre ekskludering fra frivillige organisasjoner. Forsker Mona Sandberg mener at det kanskje er 10% som ikke deltar i fritidsaktiviteter pga foreldrenes økonomi. Bosnia-prosjektet med studietur vurderes videreført til høsten. Programmet i Bosnia var veldig faglig godt. Valg 19. desember i Hviterussland. LNU har blitt med på opprop i forhold til å frigi studenter som var fengslet pga demonstrasjoner. RADA går det foreløpig greit med. Orienteringene ble tatt til orientering. Sak 81/ Organisasjonenes deltakelse i Stem 12. september Generalsekretær inviterer styret til å bidra med å sikre organisasjonenes deltakelse i Stem 12. september. Det ble gitt en lengre presentasjon av stemmerettskampanjen Stem 12. september av Tale Hungnes, Lars Rottem Krangnes og Flemming Roggbif Idsøe i sekretariatet. Innledning fokuserte på hvorfor lokalvalget er viktig for organisasjonene våre, hvilke muligheter kampanjen gir organisasjonene og hvordan organisasjonene kan bidra. Generalsekretær ønsker at styret bidrar til en nettbasert verktøykasse for organisasjonene gjennom samtale og gruppevis idemyldring. Elizabeth Toft Erichsen, Gunhild Grande Stærk, Jan Thomas Hagen, Cathrine Eide Risdal, Kamile Gursel, Magnus Malnes, Tale Hungnes, Bjarne Dæhli, André Skeie, Runa Brandal Myklebust. Generalsekretær tar styrets innspill med videre i arbeidet. Sak 82/ Mandat for ungdomsdelegat til UN Habitats 23. generalkonferanse 2011 I tråd med interessepolitisk strategi legg generalsekretær fram forslag til mandat for ungdomsdelegat til UN Habitat sin 23. generalkonferanse Internasjonal rådgiver Hanne Marte Furset presenterte saken.

5 Tillegg til mandatet fra Gunhild Grande Stærk: Sammen med rådgiveren skal delegaten vurdere hvordan kompetansen spres til de øvrige medlemsorganisasjonene. Vedtatt Gunhild Grande Stærk Mandatet ble vedtatt. Sak 83/ Prosjektet LNU som organisasjonsutvikler I kompetansestrategien for er kompetanseheving på organisasjonsutvikling definert som en tverrgående satsing for inneværende planperiode. I aktivitetsplanen for 2011 følges dette opp med flere aktiviteter, både rettet direkte mot organisasjonene og indirekte mot dem gjennom skolering av sekretariatet. Det gjøres allerede mye godt og viktig arbeid med organisasjonsutvikling i LNU. Generalsekretær mener likevel det er et utviklingspotensial i LNU på dette området og ønsker derfor å sette i gang prosjektet LNU som organisasjonsutvikler i sekretariatet. Generalsekretær presenterte saken. Gunhild Grande Stærk, André Skeie, Catrine Eide Risdal, Jan Thomas Hagen, Erlend Sand Bruer, generalsekretær Tale Hungnes. Prosjektet LNU som organisasjonsutvikler iverksettes. Sak 84/ Nytt langtidsprogram - tredjeutkast Langtidsprogrammet har vore på høyring hos organisasjonane. Høyringsbrev blei sendt organisasjonane i papirformat, i tillegg til oppmoding om å delta på lnu.no og i LNUnytt. Styreturneen har ikkje vært mogleg å gjennomføre før høyringsfristen gjekk ut. Generalsekretær Tale Hungnes presenterte saken. Jan Thomas Hagen. Redaksjonskomiteen tar innspilla frå styret med i vidare arbeidd. Innstilling på nytt langtidsprogram skjer på styremøtet i mars. Sak 85/ BUT 2011 framdriftsplan og program

6 Barne- og ungdomstinget (BUT) er fellesnavnet på LNU sitt representantskapsmøte med tilhørende organisasjonstorg, plenumsinnleiingar og seminar. Årets BUT vil bli arrangert på Sundvolden Hotell, Krokkleiva 29. og 30. april. AU har vedtatt at representantskapsmøtet skal starte kl med åpning og konstituering. Deretter blir blant anna LNUs resultatrapport og kampanjen Stem 12. september lagt fram i plenum. Frå kl. 11 til 12 blir det organisasjonstorg og tre parallelle seminar på 20 minutt, som deltakarane kan gå på. Tema på parallellseminara blir Langtidsprogram, Stem 12. september og Ny på BUT. Styret blir og bedt om å velge to fra styret som kan vere ansvarleg for programmet på fredagskvelden saman med staben i sekretariatet. Assisterende generalsekretær Synnøve Seljeflot presenterte saken. Cathrine Eide Risdal, André Skeie, generalsekretær Tale Hungnes, Bjarne Dæhli, Jens Kihl, Gunhild Grande Stærk, Jan Thomas Hagen, Synnøve Seljeflot, generalsekretær Tale Hungnes, Bjarne Dæhli. Framdriftsplanen blir tatt til orientering. Generalsekretæren tar med seg innspilla frå styret i den videre planleggingen av BUT Gunhild Grande Stærk og André Skeie blir ansvarleg for sosialt program fredagskvelden på BUT. Sak 86/ Unntak fra krav i retningslinjer for Frifond organisasjon Styret reviderte i desember retningslinjene for Frifond organisasjon. Som styret da ble orientert om fremmer generalsekretær på dette møtet forslag om unntak fra retningslinjene for to organisasjoner: ANSA og Ungdom og Fritid. Unntakene legger til grunn retningslinjenes punkt 12 Skjønnsmessige vurderinger. Organisasjonsrådgiver Lasse Narjord Thue presenterte saken. André Skeie, generalsekretær Tale Hungnes, Lasse Narjord Thue. Styret godkjenner at ANSA unntas femte ledd av punkt 10.5 i retningslinjene for Frifond organisasjon. Styret godkjenner at Ungdom og Fritid unntas første ledd av punkt 4.2 i retningslinjene for Frifond organisasjon. Disse vedtakene gjøres med hjemmel i 12 Skjønnsmessige vurderinger. Sak 87/ Kontrollsak Frifond organisasjon

7 Etter styrevedtak var SOS Rasisme i 2010 utestengt fra LNUs støtteordninger. Generalsekretær innstiller på å videreføre utestengelsen i 2011, med bakgrunn i sakens alvorlighetsgrad og den forestående rettsaken. Organisasjonsrådgiver Lasse Narjord Thue presenterte saken. Bjarne Dæhli, Magnus Malnes, Jens Kihl, Jan Thomas Hagen, Ane Norgård Brohaug, Gunhild Grande Stærk, generalsekreteær Tale Hungnes, Elizabeth Toft Erichsen. SOS Rasisme blir utestengt fra LNUs støtteordninger inntil rettslig prosess er avsluttet. Sak 88/ Arbeidsgrupper På styremøtet i desember vedtok styret sekretariatets aktivitetsplan. En gjennomgang av hvilke arbeidsgrupper som er hensiktsmessige gjenstår. Arbeidsgrupper i LNU fyller flere viktige funksjoner; de styrker LNUs interessepolitiske arbeid og gir organisasjonene kjennskap til LNU og mulighet til å påvirke LNUs arbeid. Videre kan arbeidsgrupper også være en rekrutteringsarena for andre verv i LNU. For å gjennomføre aktivitetsplanen i 2011 vil generalsekretær innstille på at Arbeidsgruppen for FN-spørsmål, Arbeidsgruppen for Nord/Sør-spørsmål og Arbeidsgruppen for deltakende metode fortsetter. Generalsekretær Tale Hungnes presenterte saken og ønsket en samtale med styret om det er andre arbeidsgrupper de ønsker seg videre. Hanne Marte Furset, Lars Rotten Krangnes, Vibeke Sundsbø, Elizabeth Toft Erichsen, Jan Thomas Hagen, Gunhild Grande Stærk, Jens Kihl, André Skeie. Generalsekretær tar styrets innspill med videre. Endelig forslag til hvilke arbeidsgrupper LNU skal ha fra vedtas på styremøtet i mars. Styret vedtar endelig mandat for arbeidsgruppene på maimøtet og sammensetning av gruppene på juni-møtet. Sak 89/ Eventuelt Martin Østerdal har trukket seg fra vervet som nestleder og styremedlem. I henhold til vedtektene 26 kan styret velge vararepresentanter til arbeidsutvalget. Styret ønsker å supplere arbeidsutvalget med ett styremedlem med bakgrunn fra en av gruppene som ikke allerede er representert i arbeidsutvalget.

8 André Skeie. Andre Skeie (barn og friluft) velges som vararepresentant til arbeidsutvalget i LNU. P-sak 09/ Møtet slutt kl Ref: Synnøve Seljeflot

Protokoll fra ekstra styremøte i LNU 1. mars 2011 i Øvre Slottsgate 2b

Protokoll fra ekstra styremøte i LNU 1. mars 2011 i Øvre Slottsgate 2b 01.03.2011 Ref: 034-3-SS-2011-03-01.doc Protokoll fra ekstra styremøte i LNU 1. mars 2011 i Øvre Slottsgate 2b Møtet ble satt kl. 17.00 Tilstede: Leder Bjarne Dæhli, Ane Norgård Brohaug, Erlend Sand Bruer,

Detaljer

Protokoll fra styremøte i LNU 4. nov. 2010 i Øvre Slottsgate 2b

Protokoll fra styremøte i LNU 4. nov. 2010 i Øvre Slottsgate 2b 04.11.2010 Ref: 034-3-SS-2010-11-04.doc Protokoll fra styremøte i LNU 4. nov. 2010 i Øvre Slottsgate 2b Møtet ble satt kl. 17.00 Tilstede: Leder Bjarne Dæhli, Signhild Stave Samuelsen, Kamile Gursel, Ane

Detaljer

Protokoll fra styremøte i LNU 10. des. 2010 i Øvre Slottsgate 2b

Protokoll fra styremøte i LNU 10. des. 2010 i Øvre Slottsgate 2b 10.12.2010 Ref: 034-3-SS-2010-12-10.doc Protokoll fra styremøte i LNU 10. des. 2010 i Øvre Slottsgate 2b Møtet ble satt kl. 09.00 Tilstede: Leder Bjarne Dæhli, Signhild Stave Samuelsen, Ane Norgård Brohaug,

Detaljer

Protokoll fra styremøte i LNU 01. Februar 2012 i Øvre Slottsgate 2b

Protokoll fra styremøte i LNU 01. Februar 2012 i Øvre Slottsgate 2b 25.01.2012 Ref: 034-1-MVØ-02-01-2012.doc Protokoll fra styremøte i LNU 01. Februar 2012 i Øvre Slottsgate 2b Til stede: Fra styret: Gunhild Grande Stærk, Erlend Sand Bruer, Elizabeth Toft Erichsen, Bård

Detaljer

Protokoll fra styremøte i LNU 13. juni 2012 i Øvre Slottsgate 2b

Protokoll fra styremøte i LNU 13. juni 2012 i Øvre Slottsgate 2b 13.06.2012 Ref: 034-3-SS-2012-06-13.doc Protokoll fra styremøte i LNU 13. juni 2012 i Øvre Slottsgate 2b Møtet ble satt kl. 17.00 Tilstede: Leder Gunhild Grande Stærk, Bård Skaar Viken, Jan Thomas Hagen,

Detaljer

Protokoll fra styremøte i LNU 6. sept 2012 i Øvre Slottsgate 2b

Protokoll fra styremøte i LNU 6. sept 2012 i Øvre Slottsgate 2b 06.09.2012 Ref: 034-3-SS-2012-09-06.doc Protokoll fra styremøte i LNU 6. sept 2012 i Øvre Slottsgate 2b Møtet ble satt kl. 17.00 Tilstede: Leder Gunhild Grande Stærk, Bård Skaar Viken, Jan Thomas Hagen,

Detaljer

Protokoll fra styremøte i LNU 15. juni 2011 i Øvre Slottsgate 2b

Protokoll fra styremøte i LNU 15. juni 2011 i Øvre Slottsgate 2b 15.06.2011 Ref: 034-1-TH-2011-06-15.doc Protokoll fra styremøte i LNU 15. juni 2011 i Øvre Slottsgate 2b Til stede: Leder Gunhild Grande Stærk, Erlend Sand Bruer, Bård Skaar Viken, Jan Thomas Hagen, André

Detaljer

Protokoll fra styremøte i LNU 9. okt 2012 i Øvre Slottsgate 2b

Protokoll fra styremøte i LNU 9. okt 2012 i Øvre Slottsgate 2b 09.10.2012 Ref: 034-3-SS-2012-10-09.doc Protokoll fra styremøte i LNU 9. okt 2012 i Øvre Slottsgate 2b Møtet ble satt kl. 17.00 Tilstede: Leder Gunhild Grande Stærk, Bård Skaar Viken, Jan Thomas Hagen,

Detaljer

Protokoll fra styremøte i LNU 6. nov 2012 i Øvre Slottsgate 2b

Protokoll fra styremøte i LNU 6. nov 2012 i Øvre Slottsgate 2b 06.11.2012 Ref: 034-3-SS-2012-11-06.doc Protokoll fra styremøte i LNU 6. nov 2012 i Øvre Slottsgate 2b Møtet ble satt kl. 17.00 Tilstede: Leder Gunhild Grande Stærk, Bård Skaar Viken, Jan Thomas Hagen,

Detaljer

Saksliste til styremøte i LNU 16. mars 2010 i Øvre Slottsgate 2b

Saksliste til styremøte i LNU 16. mars 2010 i Øvre Slottsgate 2b 16.03.2010 Ref: 034-1-TH-2010-03-01.doc Saksliste til styremøte i LNU 16. mars 2010 i Øvre Slottsgate 2b Sak 89/2009-2010 Godkjenning av innkalling og dagsorden Forslag til vedtak: Innkalling og dagsorden

Detaljer

ORGANISASJONSSKOLEN Kurs 2010-2011

ORGANISASJONSSKOLEN Kurs 2010-2011 ORGANISASJONSSKOLEN Kurs 2010-2011 2 KURSKATALOG 2010-2011 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) er et samarbeidsorgan for rundt 90 frivillige organisasjoner i Norge. Medlemsorganisasjonene

Detaljer

Sakspapir( Representantskapsmøte!!! LNU!!Norges!barne!og!ungdomsorganisasjoner! Sundvolden!Hotel!25.!og!26.!april!2014!

Sakspapir( Representantskapsmøte!!! LNU!!Norges!barne!og!ungdomsorganisasjoner! Sundvolden!Hotel!25.!og!26.!april!2014! ! Sakspapir(! Representantskapsmøte!!! LNU!!Norges!barne!og!ungdomsorganisasjoner! Sundvolden!Hotel!25.!og!26.!april!2014! Sundvolden!Hotel!25. 26.!april!2014!!! ! Sakspapir(! Representantskapsmøte!!!

Detaljer

16.03.11/163.26. SENTRALSTYREMØTE 4.-6. mars 2011 Saksbehandler: Morberg/Simonsen

16.03.11/163.26. SENTRALSTYREMØTE 4.-6. mars 2011 Saksbehandler: Morberg/Simonsen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 16.03.11/163.26 SENTRALSTYREMØTE 4.-6. mars 2011 Saksbehandler: Morberg/Simonsen Sak 28/11 Referat 4.-6. mars 2011 Tilstede: Dan-Raoul Miranda, Anders Garbom Backe, Matias

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Det hendte i 2005 Årsmelding og regnskap Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Innhold Årsmelding 2005 LNUs leder har ordet: Tre milliarder grunner 1 1. LNU som kompetansebank 1 2. LNU

Detaljer

SAKSPAPIRER FRA STUDENTPARLAMENTSMØTE

SAKSPAPIRER FRA STUDENTPARLAMENTSMØTE Til: Studentparlamentet Studentrådene Styret/Valgkomiteen Kopi: Høgskolen i Hedmark Studentskipnaden i Hedmark Studentsamfunnene NSO SAKSPAPIRER FRA STUDENTPARLAMENTSMØTE Dato: 17. februar 2015 Tid: kl.

Detaljer

Sakspapirer) Representantskapsmøte!!! LNU!!Norges!barneA!og!ungdomsorganisasjoner! Sundvolden!Hotel!24.!og!25.!april!2015!

Sakspapirer) Representantskapsmøte!!! LNU!!Norges!barneA!og!ungdomsorganisasjoner! Sundvolden!Hotel!24.!og!25.!april!2015! ! Sakspapirer)! Representantskapsmøte!!! LNU!!Norges!barneA!og!ungdomsorganisasjoner! Sundvolden!Hotel!24.!og!25.!april!2015! Sundvolden!Hotel!24. 25.!april!2015!!! Program'' Program'representantskapsmøtet'i'LNU'2015'

Detaljer

Sakspapir. Representantskapsmøte i LNU, Sundvolden Hotel 15. og 16. april 2012

Sakspapir. Representantskapsmøte i LNU, Sundvolden Hotel 15. og 16. april 2012 Sakspapir Representantskapsmøte i LNU, Sundvolden Hotel 15. og 16. april 2012 Sundvolden Hotel 15. 16. april 2012 1 Sak 1 Opning Sak 1 Opning Representantskapsmøtet blir opna av leiar i LNU, Gunhild Grande

Detaljer

Styremøte 4 2014-2015: Sakliste

Styremøte 4 2014-2015: Sakliste Styremøte 4 2014-2015: Sakliste Sted: Park Inn Hotell, Gardermoen Tid: Onsdag 29. april 2015, 1030-1730 Sak 10/2015: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 11/2015: Godkjenning av protokoll, Styremøte

Detaljer

Sak 02/11 Referat fra sentralstyremøte 12.-14. november

Sak 02/11 Referat fra sentralstyremøte 12.-14. november 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 30.11.10/163.24 SENTRALSTYREMØTE 11.-13.02.10 Saksbehandler: Morberg Sak 02/11 Referat fra

Detaljer

Sakspapirer til landsmøtehelg 17. 18. april 2015 Verdensteateret Kulturhus i Sandefjord.

Sakspapirer til landsmøtehelg 17. 18. april 2015 Verdensteateret Kulturhus i Sandefjord. Til alle medlemslag og fylkeslag!!! Frilynt Norge (Frilynt), stiftet i 1965, er en landsomfattende barne- og ungdomsorganisasjon med hovedvekt på kultur. Forbundet er blant Norges største og raskest voksende

Detaljer

Høring om endring i forskrift om tilskudd til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner

Høring om endring i forskrift om tilskudd til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner Oslo, 25. sep. 2014 Vår ref: 423.41/ME Deres ref: 14.2420- Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Postboks 8036 Dep 0030 Oslo Høring om endring i forskrift om tilskudd til frivillige barne-

Detaljer

Det vises til tidligere innkalling til årsmøte i representantskapet i henhold til 5 i vedtektene.

Det vises til tidligere innkalling til årsmøte i representantskapet i henhold til 5 i vedtektene. Til: Medlemsorganisasjoner Fylkesteaterråd Kontrollkomité Valgkomité Styrets medlemmer Oslo, den 9. april 2014 SAKSPAPIRER TIL REPRESENTANTSKAPET 2014 Det vises til tidligere innkalling til årsmøte i representantskapet

Detaljer

5.2.4 Retningslinjer for menighetenes barne- og ungdomsarbeid (FriBU) og speiderarbeid (FSK) Oppdatert etter FriBU s landsmøte 2008.

5.2.4 Retningslinjer for menighetenes barne- og ungdomsarbeid (FriBU) og speiderarbeid (FSK) Oppdatert etter FriBU s landsmøte 2008. Organisasjons- og personalhåndbok / Retningslinjer og vedtekter / Retningslinjer for menighetene i Den Evangelisk Lutherske Frikirke / Retningslinjer for menighetens barne- og ungdomsarbeid (FriBU) og

Detaljer

SENTRALSTYREMØTE 21.-24.06. 2014 Saksbehandler: Kristin Tufte

SENTRALSTYREMØTE 21.-24.06. 2014 Saksbehandler: Kristin Tufte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 03.07.14/163.61 SENTRALSTYREMØTE 21.-24.06. 2014 Saksbehandler: Kristin Tufte Sak 53/14 Referat sentralstyremøte 21.-24.06. 2014 Tilstede: Juni Høiby, Anne Lindholm, Live

Detaljer

FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU

FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU Innhold Hva er Frifond for nybegynnere? 3 Hvorfor har vi laget dette heftet? 3 Litt om retningslinjene for Frifond organisasjon 3 Hva

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2011

Årsmelding og regnskap 2011 Årsmelding og regnskap 2011 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner LNU er et samarbeidsorgan for over 90 barne- og ungdomsorganisasjoner.

Detaljer

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Landsmøtet 2011 vedtok å opprette et utvalg med følgende mandat: «Det skal nedsettes et organisasjonsutvalg

Detaljer

15.11.13/163.53. SENTRALSTYREMØTE 08.-10.11.13 Saksbehandler: Kristin Tufte

15.11.13/163.53. SENTRALSTYREMØTE 08.-10.11.13 Saksbehandler: Kristin Tufte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15.11.13/163.53 SENTRALSTYREMØTE 08.-10.11.13 Saksbehandler: Kristin Tufte Sak 02 /14 Referat sentralstyremøte 08.-10.11.13 Tilstede: Anders Garbom Backe, Arnlaug Høgås Skjæveland,

Detaljer

Styremøte 3 2014-2015: Sakliste

Styremøte 3 2014-2015: Sakliste Styremøte 3 2014-2015: Sakliste Sted: Park Inn Hotell, Gardermoen Tid: Onsdag 4. februar 2014, 1030-1730 Sak 1/2015: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 2/2015: Godkjenning av protokoll, Styremøte

Detaljer

Kurskatalogen presenterer kursene LNU har planlagt fram til mars 2010. For påmelding og mer informasjon, se www.lnu.no/kurs

Kurskatalogen presenterer kursene LNU har planlagt fram til mars 2010. For påmelding og mer informasjon, se www.lnu.no/kurs Kurs 2009/2010 2 KURSKATALOG 2009-2010 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) er et samarbeidsorgan for over 75 frivillige organisasjoner i Norge. Medlemsorganisasjonene er demokratiske,

Detaljer