Protokoll fra styremøte i LNU 6. nov 2012 i Øvre Slottsgate 2b

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Protokoll fra styremøte i LNU 6. nov 2012 i Øvre Slottsgate 2b"

Transkript

1 Ref: SS doc Protokoll fra styremøte i LNU 6. nov 2012 i Øvre Slottsgate 2b Møtet ble satt kl Tilstede: Leder Gunhild Grande Stærk, Bård Skaar Viken, Jan Thomas Hagen, Christine Storø, Stian Seland, Mikal Kvamsdal, Naresh Sugandiran, Sigrid Rege Gårdsvoll, Solveig Marie Claussen, Bo Alexander Granbo, Irene Dotterud, Ina Bjørnrå og Elizabeth Toft Erichsen og Aurora Nereid (ansattes representant). Forfall: Edvin Søvik, Ole Aleksander Østhassel, Elin Marie Haga Stabbetorp. Fra sekretariatet: Generalsekretær Martin V. Østerdal, Synnøve Seljeflot, Signe Nylend Ilner, Vibeke Sundsbø, Hans Johan Grjotheim, Johanne Halsnes Århus, Runa Brandal Myklebust, Lars Rottem Krangnes, Helena Gonzales Lindberg, Ole Bruseth. Sakene ble behandlet i denne rekkefølge: 47 52, 54, 53, 55, P-sakene 18, 17, 19, 20. Sak 47/ Godkjenning av innkalling og dagsorden Innkalling og dagsorden ble godkjent. Sak 48/ Referat og protokoller 1. Protokoll fra styremøte Protokoll fra AU-møtene og Protokoll fra styremøtet ble godkjent og AUprotokollene ble tatt til orientering. Sak 49/ Orienteringer Saker under utvikling ved generalsekretær Martin Østerdal

2 Forvaltning Styret fikk en grundig orientering om status i saken mot SOS Rasisme. Akdvokat.no har fått pant i SOS Rasismes eiendommer på to millioner. Fra har LNU hatt arrest i aksjene til Aktivisteiendom, og LNU har derfor bestredet advokat.no sin mulighet til å få realisert panten. Tvangssalg av Aktivisteiendom sine lokaler i Trondheim og Bergen, med tap. Eiendommen i Pilestredet er også begjært tvangssolgt av OBOS og bankene. Prisantydning er på ca 11 millioner kroner, og pantet er adskillig lavere. LNU har derfor startet en prosess for å få opphevet pantet gitt til advokat.no og det private pantet opprettet av Kjell Gunnar Larsen privat på 1 million kroner. Advokat.no føler seg derfor ikke trygg nok på å få betalt, og derfor hadde ikke SOS Rasisme advokat i saken til BLD. Det ble derfor fraværsdom. LNUs rettssak er berammet fra Desember i Gulating lagmannsrett i Bergen. Advokat.no har også fratrådt i vår sak så per i dag er SOS Rasisme uten advokat. Hvis man er selvprosederende part, har dommerne en veiledningsansvar. Det blir derfor en annen type rettssak. Men som selvprosederende må man betale ankegebyret på forhånd, som i denne saken er på kroner for at saken skal kunne bli behandlet. Hvis dette ikke blir betalt, forkaster Lagmannsretten anken. LNU vil derfor i løpet av 1-2 uker vite om SOS Rasisme har betalt inn dette gebyret. Betaler de ikke, blir anken forkastet og det blir ikke rettssak. Betaler de, må vi foreberede rettssak som vanlig. LNU avventer dermed forberedelse til rettssak og vil ha færre tilstede under rettssaken. Det har vært dialog med Kulturdepartementet om Frifond. Departementet ønsker at vi skal rapportere helt ned på kommunenivå. Vi har sagt at dette ikke er mulig, fordi tiltak kan nås over flere kommuner. Vi kan dermed se vekk fra dette i rapporteringen. LNU jobber med revidering av retningslinjer på Frifond. Skal opp på neste styremøte. Har i dag hatt kick-off møte med Redpill Linpro på refaktoreringen av saksbehandlingssystemet. De skal fram til mars ha kontor på Skjævelandsfløyen. Sekretariatet får dermed 4-5 ekstra kollegaer de neste månedene. Kompetansearbeid Sluttfører nå arbeidet med kursrekken i organisasjonsskolen for våren Vi ligger litt bak på dekningsgrad på Lån-en-LNUer i 2012 i forhold til Interessepolitikk Mye jobb med statsbudsjettet. Høringsinnspill er innlevert.

3 Jobber med høring på FN-meldingen. Sendt inn søknad på ny STEM-kampanje. BLD vil gi ca , men dette dekker ikke kampanjen. LNU søker nå ytterligere om midler fra KRD. b) Tildelinger siden sist styremøte Mangfold og Inkludering har hatt tildelingsmøte og delt ut resten av midlene. Demokratimidlene har også hatt tildeling. Mer informasjon blir sendt ut på mail til styret. c) Media siden sist styremøte Se eget vedlegg på styrets side. Informasjonsrådgiver Marit Aspaas orienterte. LNU har jobbet med lokalavisoppslag etter Frifondturné på Nordvestlandet. Nettverket på hiv/aids hatt kronikk. FN-delegatene har fått flere oppslag lokalt og regionalt. Vi ligger høyt på statistikken på oktober, fordi det har vært skrevet om BLDs rettssak der LNU også blir nevnt. d) Nytt fra styremedlemmene Bård Skaar Viken: Vært på AU-møter og litt oppfølging etter forrige styremøtes diskusjon på interessepolitisk strategi. Vært på tildelingsmøte i Demokratimidlene. Vært mye arbeid i Europagruppen sammen med blant annet Elizabeth. Sitter i valgkomiteen til ANSA og Europeisk Ungdom og har jobbet litt med dette også. Jan Thomas Hagen: Vært på AgFN- møte, og arbeidsgruppen skal ha nytt møte i morgen. Vil jobbe spesielt med bærekraftig utvikling. Møte i BUPgruppen for å utforme denne. Vært på et par AU-møter. Stian Seland: Vært på mange møter om saksbehandlingssystem. God innsats fra sekretariatet. Vi har kommet i mål med kick-off i dag. Vært på kurs i digital storytelling. Vært på møte i AgOU, vært med i intervjukomité for ansettelse av vikar for assisterende generalsekretær, hatt møte i tildelingsutvalget for mangfold og inkludering, vært med å holde kurs på retorikk sammen med Ragnar og Signe i sekretariatet og jobbet kompetansetiltak til generalsekretær. Christine Storø: Hatt møte i arbeidsgruppen Nord/Sør, og de jobber med å utforme neste års kampanje på enslige mindreårige asylsøkere. Mikal Kvamsdal: Vært på møte om interessepolitisk strategi. Vært med på høring i forsvars- og utenrikskomiteen. Var i Hviterussland i helgen i prosjekt støttet av Demokratimidlene. Naresh Sugandiran: Hatt møte i nettverket for hiv/aids siden sist. Nettverket har kommet med en uttalelse på Syse-utvalgets arbeid. Medlemsorganisasjonene har skrevet kronikk, men ikke kommet på trykk. Nettverket ønsker å markere 1. Desember, som er verdens aids-dag. Sigrid Rege Gårdsvoll: Vært på besøk hos medlemsorganisasjon.

4 Solveig Marie Claussen: Skulle til Noregs Ungdomslag, men det ble avlyst. Vært på møte i arbeidsgruppen for organisasjonsutvikling, vært på BLDs kontaktkonferanse. LNU kultur vil ha tildelingsutvalgsmøte etter oppnevninger av nytt tildelingsutvalget. Elizabeth Toft Erichsen: Vært på besøk hos Spire i Bergen. Jobbet mye med Youth Forum og generalforsamlingen som skal være i slutten av måneden. Ina Bjørnrå: To møter med AgFN og begynt å jobbe med en uttalelse i forhold til klimaforhandlingene i Doha. Irene Dotterud: Vært på møte i Arbeidsgruppen Nord/Sør, som har begynt arbeidet med neste års kampanje. e) Orientering fra leder Gunhild Grande Stærk Høstkonferansen ble avlyst på grunn av for få påmeldte. Vært på møte i arbeidsgruppen for organisasjonsutvikling (AgOU). Jobbet med ansettelse av administrasjonskonsulent med resepsjonsansvar Jobbet med Barne- og ungdomspolitisk program, fått fem-seks innspill fra organisasjonene. Vært på avslutning for avtroppende generalsekretær Tale Hungnes sammen med sekretariatet og noen tidligere styremedlemmer. Jobbet med årets barne- og ungdomskommune. Ble Stavanger. Jobbet med Frivillighet Norge sin valgkomité. Begynt å jobbe med styrekomiteen. Foreløpig fått fire datoer på møter. Styremedlemmer oppfordres til å ta på seg oppdrag framover. Orienteringene ble tatt til orientering. Sak 50/ Kompetansestrategien (vedtak) Kompetansestrategien er styrets viktigste verktøy for styringen av LNU som kompetansebank. Styret ble bedt om innspill til kompetansestrategien på styremøtet i oktober. Basert på disse innspillene, møter med styrerepresentanter og møter i KOT (Kompetanseteamet i LNU) legger generalsekretæren nå fram et endelig forslag til LNUs kompetansestrategi Det vil bli et økt fokus på å legge til rette for -og bidra til økt kompetanseutveksling mellom medlemsorganisasjonene, ved for eksempel bruk av nettverksgrupper og bidrag på LNUs kurs. Dette forutsetter at LNUs styre og sekretariat har god kjennskap til hva de ulike organisasjonene er flinke på, og utvikler strukturer som gjør det lett å komme i kontakt og lære av hverandre. Et eksempel på slike strukturer er nettverksgrupper, som vi ønsker å teste ut i Organisasjonsrådgiver Signe Nylend Ilner presenterte saken.

5 LNUs kompetansestrategi 2013 ble vedtatt. Sak 51/ Interessepolitisk strategi (vedtak) Interessepolitisk strategi er ei eittårig prioritering innanfor utviklingsmåla i dei gjeldande treårige programma til LNU. I tillegg kjem kommunikasjonsfaglege mål og interne mål som byggjer og bidreg til interessepolitisk måloppnåing. Strategien er først og fremst ein arbeidsreiskap for sekretariatet. For at styret skal kunne sjå kva som er bestilt og kva som blir utført, definerer strategien på dei enkelte punkta ein tydeleg endringsagenda (gjennom mål/delmål), indikatorar og verkemiddel. Politisk rådgivar Lars Rottem Krangnes la fram saka. Tilleggsforslag fra Bård Skaar Viken til punkt 1C samt under indikatorer: At flere av LNUs medlemsorganisasjoner fra alle organisasjonsgrupper. fra alle organisasjonsgrupperr Legges også til under indikatorer. Forslaget ble vedtatt. Forslag fra Mikal Kvamsdal, om å ta inn igjen punkt 2 det som var foreslått strøket. Vedtatt. Bård Skaar Viken, Mikal Kvamsdal, Irene Dotterud, Christine Storø, generalsekretær Martin Østerdal, Lars Rottem Krangnes, Gunhild Grande Stærk, Elizabeth Toft Erichsen, Hanne Marte Furset, Styret vedtek framlegget til LNUs interessepolitiske strategi 2013 med endring. Styret bed om å få ei heilskapleg orientering om status for måla i strategien midtvegs i strategiperioden. Sak 52/ Val av styrets representant i valkomiteen

6 LNU sitt representantskapsmøte vel valkomité, men i tråd med vedtektene skal styret sjølv velje ein representant til komiteen, som hovudregel blant dei styremedlemmane som trer ut av styret på komande representantskapsmøte. Det har dei siste åra vore vanleg at styreleiar i LNU sender valkomiteen eit brev om viktige ting nye styremedlemmar må gjerast merksam på, i høve til å ta på seg eit styreverv i LNU. Nokre gongar har også valkomiteen fått særskilde oppmodingar om å leite etter ei særskild kompetanse hos styrekandidatane. Styreleiar ber om innspel til eit slikt brev. På neste styremøte vil styret gje innspel til brevet. Generalsekretær Martin Østerdal presenterte saken. Gunhild Grande Stærk, Jan Thomas Hagen, Elizabeth Toft Erichsen, Mikal Kvamsdal. Styret oppnemnar Jan Thomas Hagen som representant frå styret i LNU sin valkomité til representantskapsmøtet Sak 53/ Hovedlinjer i det nye Barne- og ungdomspolitisk program På styremøtet i mai bestemte styret at styremedlemmene Gunhild, Jan Thomas og Edvin skulle arbeide med nytt Barne- og ungdomspolitiske program. Fra sekretariatet bidrar politisk rådgiver og generalsekretær. Fremdriftsplan for arbeidet ble vedtatt på styremøtet i september, der første av tre BUP-diskusjoner er satt til dette styremøtet. Styremedlem Jan Thomas Hagen presenterte saken. Christine Storø, Stian Seland, Irene Dotterud, Naresh Sugandiran, Ina Bjørnrå, Bo Alexander Granbo, Elizabeth Toft Erichsen, Aurora Nereid, Lars Rottem Krangnes, Solveig Marie Claussen, Martin Østerdal, Bård Skaar Viken, Jan Thomas Hagen, Gunhild Grande Stærk. Innspill tas med i det videre arbeidet. Sak 54/ Revisjonskrav i LNUs støtteordninger På styremøtet ble det reist en debatt om beløpsgrenser for revisjon av prosjekter i LNUs støtteordninger. Generalsekretæren varslet da styret om at dette var et spørsmål som styret ville få anledning til å behandle ved en sener anledning. Generalsekretæren Martin Østerdal har nå lagt en plan for hvordan spørsmålet skal behandles, og ønsker å orientere styret om videre fremdrift og presenterte saken.

7 Mikal Kvamsdal. Styret tar saken til orientering. Sak 55/ Regnskapsrapport 3. kvartal I tråd med vanlig praksis får styret framlagt en regnskapsrapport etter tredje kvartals drift for å bli orientert om den regnskapsmessige statusen til LNU. Det er ikke planlagt noe nytt revidert budsjett for 2012, fordi vi ikke har fått noen ekstra bevilgninger. Regnskapsrapporten er ikke revidert av revisor og er kun til orientering for styret. Som vedlegg til saken ligger regnskapsrapporten med budsjettall for 2012, slik at tallene kan sammenlignes. Tallene som vedkommer denne styresaken er de som framkommer i balanseregnskapet på side 1 i vedlegget, samt under kolonne P under spesifisert regnskap (vedtatt budsjett i kolonne K-M). LNUs utgifter til aktivitet og drift er ganske ujevnt fordelt gjennom året. Dette gjør at det ut fra regnskapstallene kan virke som noen prosjekter har lite behov for midler i forhold til budsjettert. Men siden mye av aktiviteten vil skje på høsten, så er det også da LNU vil ha en stor del av utgiftene. LNU har også lagt merke til at Amesto har fått en del bilag i september, som dessverre fortsatt ikke er blitt regnskapsført på tredje kvartal. LNU følger nå nøye opp at alle bilag som er levert tom oktober skal bli regnskapsført tom oktober, og at dette dermed vil ordne seg i løpet av den kommende måned. Assisterende generalsekretær Synnøve Seljeflot presenterte saken. Stian Seland, Bård Skaar Viken, Synnøve Seljeflot, Martin Østerdal, Gunhild Grande Stærk. Regnskapsrapporten pr blir tatt til orientering. Møtekritikk. Møtet slutt kl Ref: Synnøve Seljeflot

Protokoll fra styremøte i LNU 6. sept 2012 i Øvre Slottsgate 2b

Protokoll fra styremøte i LNU 6. sept 2012 i Øvre Slottsgate 2b 06.09.2012 Ref: 034-3-SS-2012-09-06.doc Protokoll fra styremøte i LNU 6. sept 2012 i Øvre Slottsgate 2b Møtet ble satt kl. 17.00 Tilstede: Leder Gunhild Grande Stærk, Bård Skaar Viken, Jan Thomas Hagen,

Detaljer

Protokoll fra styremøte i LNU 9. okt 2012 i Øvre Slottsgate 2b

Protokoll fra styremøte i LNU 9. okt 2012 i Øvre Slottsgate 2b 09.10.2012 Ref: 034-3-SS-2012-10-09.doc Protokoll fra styremøte i LNU 9. okt 2012 i Øvre Slottsgate 2b Møtet ble satt kl. 17.00 Tilstede: Leder Gunhild Grande Stærk, Bård Skaar Viken, Jan Thomas Hagen,

Detaljer

Protokoll fra styremøte i LNU 13. juni 2012 i Øvre Slottsgate 2b

Protokoll fra styremøte i LNU 13. juni 2012 i Øvre Slottsgate 2b 13.06.2012 Ref: 034-3-SS-2012-06-13.doc Protokoll fra styremøte i LNU 13. juni 2012 i Øvre Slottsgate 2b Møtet ble satt kl. 17.00 Tilstede: Leder Gunhild Grande Stærk, Bård Skaar Viken, Jan Thomas Hagen,

Detaljer

Protokoll fra styremøte i LNU 4. nov. 2010 i Øvre Slottsgate 2b

Protokoll fra styremøte i LNU 4. nov. 2010 i Øvre Slottsgate 2b 04.11.2010 Ref: 034-3-SS-2010-11-04.doc Protokoll fra styremøte i LNU 4. nov. 2010 i Øvre Slottsgate 2b Møtet ble satt kl. 17.00 Tilstede: Leder Bjarne Dæhli, Signhild Stave Samuelsen, Kamile Gursel, Ane

Detaljer

Protokoll fra styremøte i LNU 10. des. 2010 i Øvre Slottsgate 2b

Protokoll fra styremøte i LNU 10. des. 2010 i Øvre Slottsgate 2b 10.12.2010 Ref: 034-3-SS-2010-12-10.doc Protokoll fra styremøte i LNU 10. des. 2010 i Øvre Slottsgate 2b Møtet ble satt kl. 09.00 Tilstede: Leder Bjarne Dæhli, Signhild Stave Samuelsen, Ane Norgård Brohaug,

Detaljer

Protokoll fra styremøte i LNU 01. Februar 2012 i Øvre Slottsgate 2b

Protokoll fra styremøte i LNU 01. Februar 2012 i Øvre Slottsgate 2b 25.01.2012 Ref: 034-1-MVØ-02-01-2012.doc Protokoll fra styremøte i LNU 01. Februar 2012 i Øvre Slottsgate 2b Til stede: Fra styret: Gunhild Grande Stærk, Erlend Sand Bruer, Elizabeth Toft Erichsen, Bård

Detaljer

Protokoll fra ekstra styremøte i LNU 1. mars 2011 i Øvre Slottsgate 2b

Protokoll fra ekstra styremøte i LNU 1. mars 2011 i Øvre Slottsgate 2b 01.03.2011 Ref: 034-3-SS-2011-03-01.doc Protokoll fra ekstra styremøte i LNU 1. mars 2011 i Øvre Slottsgate 2b Møtet ble satt kl. 17.00 Tilstede: Leder Bjarne Dæhli, Ane Norgård Brohaug, Erlend Sand Bruer,

Detaljer

Protokoll fra styremøte i LNU 15. juni 2011 i Øvre Slottsgate 2b

Protokoll fra styremøte i LNU 15. juni 2011 i Øvre Slottsgate 2b 15.06.2011 Ref: 034-1-TH-2011-06-15.doc Protokoll fra styremøte i LNU 15. juni 2011 i Øvre Slottsgate 2b Til stede: Leder Gunhild Grande Stærk, Erlend Sand Bruer, Bård Skaar Viken, Jan Thomas Hagen, André

Detaljer

Saksliste til styremøte i LNU 16. mars 2010 i Øvre Slottsgate 2b

Saksliste til styremøte i LNU 16. mars 2010 i Øvre Slottsgate 2b 16.03.2010 Ref: 034-1-TH-2010-03-01.doc Saksliste til styremøte i LNU 16. mars 2010 i Øvre Slottsgate 2b Sak 89/2009-2010 Godkjenning av innkalling og dagsorden Forslag til vedtak: Innkalling og dagsorden

Detaljer

Sakspapir( Representantskapsmøte!!! LNU!!Norges!barne!og!ungdomsorganisasjoner! Sundvolden!Hotel!25.!og!26.!april!2014!

Sakspapir( Representantskapsmøte!!! LNU!!Norges!barne!og!ungdomsorganisasjoner! Sundvolden!Hotel!25.!og!26.!april!2014! ! Sakspapir(! Representantskapsmøte!!! LNU!!Norges!barne!og!ungdomsorganisasjoner! Sundvolden!Hotel!25.!og!26.!april!2014! Sundvolden!Hotel!25. 26.!april!2014!!! ! Sakspapir(! Representantskapsmøte!!!

Detaljer

Sakspapirer) Representantskapsmøte!!! LNU!!Norges!barneA!og!ungdomsorganisasjoner! Sundvolden!Hotel!24.!og!25.!april!2015!

Sakspapirer) Representantskapsmøte!!! LNU!!Norges!barneA!og!ungdomsorganisasjoner! Sundvolden!Hotel!24.!og!25.!april!2015! ! Sakspapirer)! Representantskapsmøte!!! LNU!!Norges!barneA!og!ungdomsorganisasjoner! Sundvolden!Hotel!24.!og!25.!april!2015! Sundvolden!Hotel!24. 25.!april!2015!!! Program'' Program'representantskapsmøtet'i'LNU'2015'

Detaljer

Sakspapir. Representantskapsmøte i LNU, Sundvolden Hotel 15. og 16. april 2012

Sakspapir. Representantskapsmøte i LNU, Sundvolden Hotel 15. og 16. april 2012 Sakspapir Representantskapsmøte i LNU, Sundvolden Hotel 15. og 16. april 2012 Sundvolden Hotel 15. 16. april 2012 1 Sak 1 Opning Sak 1 Opning Representantskapsmøtet blir opna av leiar i LNU, Gunhild Grande

Detaljer

16.03.11/163.26. SENTRALSTYREMØTE 4.-6. mars 2011 Saksbehandler: Morberg/Simonsen

16.03.11/163.26. SENTRALSTYREMØTE 4.-6. mars 2011 Saksbehandler: Morberg/Simonsen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 16.03.11/163.26 SENTRALSTYREMØTE 4.-6. mars 2011 Saksbehandler: Morberg/Simonsen Sak 28/11 Referat 4.-6. mars 2011 Tilstede: Dan-Raoul Miranda, Anders Garbom Backe, Matias

Detaljer

Endelig innkalling VT 07/13

Endelig innkalling VT 07/13 Endelig innkalling VT 07/13 5 Tid: Tirsdag 8. oktober, kl. 17.15 Sted: Storelogen, Det akademiske kvarter Storelogen ligger i tredje etasje på Det akademiske kvarter Vi åpner møtet med mat klokken 17.00.

Detaljer

SENTRALSTYREMØTE 21.-24.06. 2014 Saksbehandler: Kristin Tufte

SENTRALSTYREMØTE 21.-24.06. 2014 Saksbehandler: Kristin Tufte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 03.07.14/163.61 SENTRALSTYREMØTE 21.-24.06. 2014 Saksbehandler: Kristin Tufte Sak 53/14 Referat sentralstyremøte 21.-24.06. 2014 Tilstede: Juni Høiby, Anne Lindholm, Live

Detaljer

SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin Tufte

SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin Tufte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 24.06.13/163.51 SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin

Detaljer

Sak 02/11 Referat fra sentralstyremøte 12.-14. november

Sak 02/11 Referat fra sentralstyremøte 12.-14. november 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 30.11.10/163.24 SENTRALSTYREMØTE 11.-13.02.10 Saksbehandler: Morberg Sak 02/11 Referat fra

Detaljer

DELTAKERE MED STEMMERETT DELTAKERE UTEN STEMMERETT FORFALL SAKER BEHANDLET VEDLEGG

DELTAKERE MED STEMMERETT DELTAKERE UTEN STEMMERETT FORFALL SAKER BEHANDLET VEDLEGG DELTAKERE MED STEMMERETT Amanda Rose Stratford Gamst Martin Gjøen Kristoffer Holm Øyvind Kind Robertsen Sveinung Knutsen Nøding Sara Hauge DELTAKERE UTEN STEMMERETT Sigrid Ragnarsdatter Steinsland Kjetil

Detaljer

FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU

FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU Innhold Hva er Frifond for nybegynnere? 3 Hvorfor har vi laget dette heftet? 3 Litt om retningslinjene for Frifond organisasjon 3 Hva

Detaljer

15.11.13/163.53. SENTRALSTYREMØTE 08.-10.11.13 Saksbehandler: Kristin Tufte

15.11.13/163.53. SENTRALSTYREMØTE 08.-10.11.13 Saksbehandler: Kristin Tufte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15.11.13/163.53 SENTRALSTYREMØTE 08.-10.11.13 Saksbehandler: Kristin Tufte Sak 02 /14 Referat sentralstyremøte 08.-10.11.13 Tilstede: Anders Garbom Backe, Arnlaug Høgås Skjæveland,

Detaljer

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Miniguide til styrearbeid Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Innhold Innledning 3 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) 3 Miniguide til styrearbeid 3 LNUs organisasjonsskole

Detaljer

Styremøte 1 2013-2014: Sakliste

Styremøte 1 2013-2014: Sakliste Styremøte 1 2013-2014: Sakliste Sted: Norsk kulturforums møterom Tid: Tirsdag 10.september kl. 17 onsdag 11.september kl. 16 Sak 21/2013: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 22/2013: Godkjenning

Detaljer

Det vises til tidligere innkalling til årsmøte i representantskapet i henhold til 5 i vedtektene.

Det vises til tidligere innkalling til årsmøte i representantskapet i henhold til 5 i vedtektene. Til: Medlemsorganisasjoner Fylkesteaterråd Kontrollkomité Valgkomité Styrets medlemmer Oslo, den 9. april 2014 SAKSPAPIRER TIL REPRESENTANTSKAPET 2014 Det vises til tidligere innkalling til årsmøte i representantskapet

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 23-01- 2015. Referat. Styremøte 23.01.2015 BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen 23-01- 2015. Referat. Styremøte 23.01.2015 BI Bergen Referat Styremøte 23.01.2015 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Sak 53-15- Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Sak 54-15 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 55-15 - Behandlingssak:

Detaljer

Tilstedeværende Sentralstyremedlemmer redegjør for aktivitet siste periode

Tilstedeværende Sentralstyremedlemmer redegjør for aktivitet siste periode Sakspapirer BIS Sentralstyremøte Dato: 08.09.2011 Sted: BI Stavanger Til: Kopi: BIS Sentralstyret, KVK BIS Sentralledelsen, BIS Lokalavdelinger Fag, MA, NA, PK, VK, VK2, Web, SP, KVK Eva, ØA og KA. Sak

Detaljer

13.10.11/163.33. SENTRALSTYREMØTE 11.-13.11.11 Saksbehandler: Marit Simonsen

13.10.11/163.33. SENTRALSTYREMØTE 11.-13.11.11 Saksbehandler: Marit Simonsen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13.10.11/163.33 SENTRALSTYREMØTE 11.-13.11.11 Saksbehandler: Marit Simonsen Sak 67/11 Referat sentralstyremøte 30.09-02.10.11 Tilstede: Helene Kleppestø, Anders Garbom Backe,

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Endelig innkalling VT 05/13

Endelig innkalling VT 05/13 Endelig innkalling VT 05/13 Tid: Tirsdag 14. mai, kl. 17.15 Sted: Tivoli, Det akademiske kvarter Tivoli ligger i kjelleren i Det akademiske Kvarter. Vi åpner møtet med mat klokken 17.00. Endelig innkalling

Detaljer

DELTAKERE MED STEMMERETT DELTAKERE UTEN STEMMERETT FORFALL SAKER BEHANDLET. Referat Landsstyremøte i Juvente Oslo, 25. 27.

DELTAKERE MED STEMMERETT DELTAKERE UTEN STEMMERETT FORFALL SAKER BEHANDLET. Referat Landsstyremøte i Juvente Oslo, 25. 27. DELTAKERE MED STEMMERETT Adrian Farner Rogne, leder Valgeir Freyr Grinde (ikke LS 59 og 60/12) Amanda Rose Stratford Gamst Liv Hauge Norheim Martin Gjøen Maria Elizabet Aspen Øyvind Kind Robertsen DELTAKERE

Detaljer

Sak 71/12 Referat sentralstyremøte 31. aug 2. september

Sak 71/12 Referat sentralstyremøte 31. aug 2. september 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 24.09.12/163.43 SENTRALSTYREMØTE 9.11.12 11.11.12 Saksbehandler: Urkegjerde, Garbom Backe, Simonsen Sak 71/12 Referat sentralstyremøte 31. aug 2. september

Detaljer