Protokoll fra styremøte i LNU 6. sept 2012 i Øvre Slottsgate 2b

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Protokoll fra styremøte i LNU 6. sept 2012 i Øvre Slottsgate 2b"

Transkript

1 Ref: SS doc Protokoll fra styremøte i LNU 6. sept 2012 i Øvre Slottsgate 2b Møtet ble satt kl Tilstede: Leder Gunhild Grande Stærk, Bård Skaar Viken, Jan Thomas Hagen, Elin Marie Haga Stabbetorp, Christine Storø, Stian Seland, Mikal Kvamsdal, Solveig Marie Claussen, Bo Alexander Granbo, Ina Bjørnrå og ansattes representant: Aurora Nereid (tom sak 31) og Vibeke Sundsbø (fra sak 3). Forfall: Naresh Sugandiran, Edvin Søvik, Elizabeth Toft Erichsen, Ole Aleksander Østhassel, Irene Dotterud og Sigrid Rege Gårdsvoll Fra sekretariatet: Generalsekretær Martin V. Østerdal, Synnøve Seljeflot, Signe Nylend Ilner, Hans Johan Grjotheim, Johanne Halsnes Århus, Runa Brandal Myklebust, Lars Rottem Krangnes, Marion Godager Tveter, Vibeke Sundsbø, Helena Gonzales Lindberg, Karianne Austnes, Ragnar Eggesvik. Sakene ble behandlet i denne rekkefølge: 26-30, 34, 32, 31, 33, P-sakene Sak 26/ Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak til eventuelt: Det må settes en styredato for ekstraordinært styremøte. Innkalling og dagsorden ble godkjent. Sak 27/ Referat og protokoller 1. Protokoll fra styremøte Protokoll fra AU-møtene , , og Protokoll fra styremøtet blir godkjent. Referatene ble tatt til orientering.

2 Sak 28/ Orienteringer Saker under utvikling ved generalsekretær Martin Østerdal Forvaltning Orientering om status i samarbeidet med RADA, landsrådet i Hviterussland. LNU har nylig fått inn regnskapet for 2011 i en stand som gjør at det kan leveres til revisor. Dette betyr at tiden er i ferd med å løpe ut i forhold til å søke om midler for 2012 hos Utenriksdepartementet. Det jobbes med ny forvaltningsstrategi og revisjon av forvaltningsmanualen. Frifondsamling: Høringsfristen fra departementet er gått ut. Stort sett de som er uenige i forslaget som har levert høringssvar. LNU forventer svar i hvert fall i statsbudsjettet. Ny runde med kontrollbesøk på Frifond organisasjon. Organisasjonene som får kontrollbesøk vil bli kontaktet i nær framtid. Den store prosjektdagen 19. september er et nytt konsept. Dette er felles brukerseminar for alle støtteordningene. På formiddagen arrangeres økonomikurs og etter lunsj er det temabaserte samlinger for den enkelte støtteordning. Kompetansearbeid Salg av boken Medlemsmodellen går ganske bra, spesielt etter oppslag i LNUnytt. Ny kursrekke er i gang med mange spennende og helt nye kurs i høst. Sekretariatet jobber med kompetansekartlegging og ny kompetansestrategi. Interessepolitikk Statsbudsjettet: LNU er spesielt spent på eventuell Frifondsamling, internasjonal driftsstøtte og automatorganisasjonene. Flere møter framover er planlagt i departementet rundt momskompensasjon og forenklingsprosjektet. Nye tall fra forsøket med stemmerett for 16-åringer i kommunene blir kanskje framlagt i oktober. Den endelige evalueringen kommer først i LNU vil i all kommunikasjon framover bruke benevnelsen LNU - Norges barne- og ungdomsorganisasjoner. Vi vil ikke bruke landsrådet lenger i vår kommunikasjon utad.

3 Husforeningen vil melde seg inn i arbeidstakerforeningen Negotia. LNU vil samtidig melde seg inn i en arbeidsgiverforening. På World Urban Forum i Napoli, som fortsatt pågår, er LNU representert med Hanne Marte Furset fra sekretariatet og Lise Weltzin. Vi har tidligere deltatt på Youth21 i Nairobi. Dette har vi fulgt opp med møte i New York med Hanne Marte Furset. Vi er også med og planlegger en global kampanje om ungdoms muligheter for å påvirke FN, blant annet håper vi at resultatet vil bli en spesialrådgiver for ungdom i FN. I forbindelse med at Norge har formannskapet i Nordisk Råd, vil LNU sammen med LSU arrangere Nordisk ekspertseminar 26. og 27. september på Gardermoen. Styremedlemmer bes ta kontakt med generalsekretær hvis de ønsker å delta. Fortsatt ledige plasser. Styret oppfordres til å delta på statsbudsjettfrokost 8. oktober hos LNU. Neste styremøte er 9. oktober. b) Tildelinger siden sist styremøte Frifond barn og unge: Totalt er det satt av nesten 13 millioner kroner til utdeling i år. Så langt har man fått 1155 søknader og innvilget 9,3 millioner kroner. Kvaliteten i prosjektene har økt, slik at flere prosjekter relativt sett blir tildelt støtte enn i tidligere år. Frifond organisasjon: Tildelingen er klar, og styret fikk en oversikt over alle søkerorganisasjonene. Generalsekretær knyttet særlige kommentarer til Islam Net, Norges Bridgeforbund og Studentradioen i Norge. Mangfold og inkludering: Tildelt kr i første runde og ca i andre runde. Oversikt over tildeling ble utdelt. c) Media siden sist styremøte Se eget vedlegg på styrets side. Informasjonsrådgiver Marit Aspaas fortalte at vi har hatt spesielt oppmerksomhet rundt Rio+20 i juni, om ung representasjon på Stortinget i VG og om stemmerett for 16-åringer i juli. Planen framover i forhold til media er å fronte statsbudsjettet og FN-ungdomsdelegater. d) Nytt fra styremedlemmene Bård Skaar Viken: Har begynt i ny jobb. Planlagt rekruttering av generalsekretær sammen med Gunhild. Hatt møter i Europagruppen og jobbet med Workplan og resolusjon på rettigheter for ungdom. Jan Thomas Hagen: Har deltatt på AU-møter. AgFN hadde oppstart for to uker siden og la plan for høstsemesteret. Reiser til Helsinki for Nordiskbaltisk møte på europapolitikk i forkant av generalforsamlingen i november. Stian Seland: Fulgt prosessen rundt saksbehandlingssystem i LNU i møter og på e-post. Vært på tildelingsmøte for mangfold og inkludering, styreavslutning, vært protokollunderskriver for BUT-protokollen, vært gjest på 4Hs årsmøte, vært på LNU-frokost og planlagt foredrag for

4 Humanistisk Ungdom. Holdt foredrag for LAG-brigaden. Vært på kurs om strategisk ledelse og hatt oppstart i Arbeidsgruppa for organisasjonsutvikling. Aurora Nereid: Ny tillitsvalgt i tillegg til Vibeke Sundsbø. Christine Storø: Holdt seminar for Vennskap Nord-Sør og planlegger oppstartmøte for arbeidsgruppen Nord/Sør i helgen. Elin Marie Haga Stabbetorp: Vært på AU-møter og deltatt i planlegging av høstkonferansen. Mikal Kvamsdal: Har vært med på møte om momskompensasjon for en uke siden, hvor LNU ble invitert til å være med i evalueringsprosess. Bo Alexander Granbo: Vært på møte i Europagruppen i Bergen med Bård og Elizabeth, og vært på EU-konferanse for ungdom på Kypros. Ina Bjørnrå: Vært på møte med AgFN. Solveig Marie Claussen: Hatt møte med arbeidsgruppen for organisasjonsutvikling og planlagt arbeidsplan og rekruttert medlemmer. Deltatt på møte om strategisk endring. Vært involvert i revisjon av retningslinjer for kulturmidlene i LNU. e) Orientering fra leder Gunhild Grande Stærk Jobbet med prosess rundt rekruttering av ny generalsekretær. Vært på møte med Helse- og omsorgsdepartementet om psykisk helse for ungdom. Møtte Felix, leder i LSU for å diskutere felles utfordringer. Holdt kurs om prosesser for Vest-Agder Barne- og ungdomsråd (VABUR). Planlegger høstkonferansen. Tema vil bli Stortingsvalg 2013, debatt om ungdom og makt samt presentasjon av stem-kampanjen i Deltatt i årets studentforening på Blindern. Vært på møte i det kriminalitetsforebyggende råd. Er deltidsstudent. Har studiedag hver fredag. Naresh har overtatt nettverksgruppen for hiv/aids. Gruppen skal blant annet følge opp Syse-utvalget. Orienteringene ble tatt til orientering. Sak 29/ Halvtårsregnskap I tråd med vanlig praksis får styret framlagt en regnskapsrapport etter første halvårs drift, for å være orientert om den regnskapsmessige statusen til LNU. I dette møtet skal også revidert budsjett behandles. Som vedlegg til saken ligger regnskapsrapporten samt regnskap per og budsjettall for 2012, slik at tallene kan sammenlignes. Tallene som vedkommer

5 denne styresaken er de som framkommer i balanseregnskapet på side 1 i vedlegget, samt under kolonne O under spesifisert regnskap (vedtatt budsjett i kolonne H-J). Assisterende generalsekretær Synnøve Seljeflot presenterte saken. Gunhild Grande Stærk Regnskapsrapporten pr ble tatt til orientering. Sak 30/ Revidert budsjett LNU sitt budsjett blir vanligvis revidert to ganger i året. Første gang i juni, når LNU har mottatt alle tilsagn om eksterne tilskudd (inntekter), og andre gang vil være ca i oktober, når vi har regnskapstall for 1. halvår og vet mer om hvordan årets aktivitet har utviklet seg. Flere tilsagnsbrev har kommet sent i år, som gjør at vi ikke har fått til revidering i juni, men har måttet vente til september. I og med at vi har regnskapstall per første halvår, så har LNU et brukbart utgangspunkt for revidering også av kostnadssiden. Generalsekretær vil derfor se an behovet og vurdere en eventuell budsjettrevisjon også i oktober. Assisterende generalsekretær Synnøve Seljeflot presenterte saken. En summering i note 2 Lønnsbidrag fra avdeling 40 ble feil i det utsendte vedlegget, spesifisert budsjett. Det er en inntekt på kr i lønnsbidrag fra Nordisk Ekspertseminar. Dette gjør at inntektssiden totalt sett blir kroner høyere, og at budsjettert årsresultat dermed blir på og ikke Tilsvarende foreslås dermed kr mindre å bli dekt over aktivitetsfondet. Stian Seland, Bård Skaar Viken, Mikal Kvamsdal, Martin Østerdal, Gunhild Grande Stærk, Synnøve Seljeflot. Revidert budsjett 2012 ble vedtatt. Sak 31/ Revidert aktivitetsplan LNUs aktivitetsplan ble vedtatt av styret i desember og gir retningslinjer for hvordan arbeidet i sekretariatet skal prioriteres. Styret får nå fremlagt en halvårsstatus for denne. Generalsekretær Martin Østerdal presenterte saken. Mikal Kvamsdal, Runa Brandal Myklebust, Bård Skaar Viken, Martin Østerdal.

6 Revidert aktivitetsplan 2012 ble godkjent. Sak 32/ Arbeidsprosess Barne- og ungdomspolitisk program Arbeidet med utarbeidelsen av et nytt barne- og ungdomspolitisk program starter nå i høst. Gjennom denne saken og kommende saker vil styret utarbeide det nye programmet. Generalsekretær Martin Østerdal presenterte saken. Fremdriftsplan: Styremøte. LNUs styre vedtar fremdriftsplan for utarbeidelse av internasjonalt barne- og ungdomspolitisk program og velger styrets representanter i redaksjonen Styremøte. Styret blir orientert om fremdrift. Diskusjonssak om hovedprioriteringer i programmet Styremøte. Styret behandler førsteutkast, som sendes på høring til organisasjonene Høringsfrist for organisasjonene Styremøte. LNUs styre innstiller på nytt internasjonalt barne- og ungdomspolitisk program til BUT. Gundhild Grande Stærk, Christine Storø, Bård Skaar Viken, Martin Østerdal, Elin Marie Haga Stabbetorp, Jan Thomas Hagen. Fremdriftsplanen for nytt barne- og ungdomspolitisk program ble vedtatt. Gunhild Grande Stærk, Jan Thomas Hagen og Edvin Søvik fra styret velges som redaksjonskomité for det nye programmet. Politisk rådgiver Lars Rottem Kragnes blir redaksjonskomitéens sekretærer. Generalsekretæren vil delta i redaksjonskomitéens arbeid. Sak 33/ Forvaltningsstrategien (diskusjon) LNU skal i gang med å planlegge forvaltningsstrategien for 2012 og generalsekretær ber om innspill fra styret. Langtidsprogrammet , som ble vedtatt av barne- og ungdomstinget i april, definerer følgende treårige utviklingsmål for forvaltningsarbeidet:

7 - LNU skal arbeide for å systematisere og synliggjøre resultatene på støtteordningene - LNU skal arbeide for å gi medlemsorganisasjonene bedre prosjektveiledning Målet med forvaltningsstrategien er å fastsette ettårige mål og aktiviteter innenfor disse treårige utviklingsmålene. Organisasjonsrådgiver Ragnar Eggesvik la fram saken. Fra styret er det Gunhild, Ole Aleksander og Sigrid som skal jobbe med forvaltningsstrategien. Martin Østerdal, Stian Seland, Christine Storø, Solveig Marie Claussen, Bård Skaar Viken, Jan Thomas Hagen, Mikal Kvamsdal, Elin Marie Haga Stabbetorp, Gunhild Grande Stærk, Ragnar Eggesvik, Karianne Austnes, Marion Godager Tveter, Runa Brandal Myklebust, Ina Bjørnrå. Generalsekretæren tar med seg innspill fra styret i det videre arbeidet med forvaltningsstrategien for Et endelig utkast blir lagt fram for styret på styremøtet i oktober. Sak 34/ Revidering av retningslinjer: LNU kultur Bakgrunnen for denne revisjonen av Retningslinjene for støtteordningen LNU Kultur (tidligere Kulturmidlene) er vesentlige foreslåtte endringer i støtteordningen, samt en tydeliggjøring av retningslinjene i forhold til praksis. Vedlagte Forslag til Retningslinjer for støtteordningen LNU Kultur tar utgangspunkt i gjeldende retningslinjer vedtatt av styret i LNU 13. september 2011 (også vedlagt), som er utformet etter malen og standardformuleringer for retningslinjer i LNUs forvaltningsmanual. Organisasjonsrådgiver Signe Nylend Ilner la fram saken for styret. Gunhild Grande Stær, Signe Nylend Ilner, Martin Østerdal, Jan Thomas Hagen. Forslag til retningslinjer for støtteordningen LNU Kultur ble vedtatt, og blir gjeldende f.o.m. søknadsfristen 1. november Sak 35/ Eventuelt

8 Dato for ekstraordinært styremøte for å ansette ny generalsekretær i LNU blir 27. september. Tidspunktet blir avgjort på doodle.com. Møtekritikk. Møtet slutt kl Ref: Synnøve Seljeflot

Protokoll fra styremøte i LNU 15. juni 2011 i Øvre Slottsgate 2b

Protokoll fra styremøte i LNU 15. juni 2011 i Øvre Slottsgate 2b 15.06.2011 Ref: 034-1-TH-2011-06-15.doc Protokoll fra styremøte i LNU 15. juni 2011 i Øvre Slottsgate 2b Til stede: Leder Gunhild Grande Stærk, Erlend Sand Bruer, Bård Skaar Viken, Jan Thomas Hagen, André

Detaljer

Sakspapirer) Representantskapsmøte!!! LNU!!Norges!barneA!og!ungdomsorganisasjoner! Sundvolden!Hotel!24.!og!25.!april!2015!

Sakspapirer) Representantskapsmøte!!! LNU!!Norges!barneA!og!ungdomsorganisasjoner! Sundvolden!Hotel!24.!og!25.!april!2015! ! Sakspapirer)! Representantskapsmøte!!! LNU!!Norges!barneA!og!ungdomsorganisasjoner! Sundvolden!Hotel!24.!og!25.!april!2015! Sundvolden!Hotel!24. 25.!april!2015!!! Program'' Program'representantskapsmøtet'i'LNU'2015'

Detaljer

Sak 51/10 Referat fra sentralstyremøte 27.-29. august

Sak 51/10 Referat fra sentralstyremøte 27.-29. august 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 01.09.10/163.23 SENTRALSTYREMØTE.-14.11.10 Saksbehandler: Morberg Sak 51/10 Referat fra sentralstyremøte

Detaljer

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Miniguide til styrearbeid Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Innhold Innledning 3 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) 3 Miniguide til styrearbeid 3 LNUs organisasjonsskole

Detaljer

13.10.11/163.33. SENTRALSTYREMØTE 11.-13.11.11 Saksbehandler: Marit Simonsen

13.10.11/163.33. SENTRALSTYREMØTE 11.-13.11.11 Saksbehandler: Marit Simonsen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13.10.11/163.33 SENTRALSTYREMØTE 11.-13.11.11 Saksbehandler: Marit Simonsen Sak 67/11 Referat sentralstyremøte 30.09-02.10.11 Tilstede: Helene Kleppestø, Anders Garbom Backe,

Detaljer

SENTRALSTYREMØTE 29.-31.08.14 Saksbehandler: Kristin Tufte

SENTRALSTYREMØTE 29.-31.08.14 Saksbehandler: Kristin Tufte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 05.09.14/162.62 SENTRALSTYREMØTE 29.-31.08.14 Saksbehandler: Kristin Tufte Sak 69/14 Referat sentralstyremøte 29.-31.08.2014 Tilstede: Anders Garbom Backe, Joakim Damsgaard,

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Sak: L 1/15 Hovedstyrets beretning

Sak: L 1/15 Hovedstyrets beretning Sak: L 1/15 Hovedstyrets beretning Behandling Beretningen er hovedstyrets beskrivelse av styreperioden frem til nå, og de aktiviteter som har vært gjennomført i perioden. Beretningen skal diskuteres på

Detaljer

Sak 02/15 Referat fra forrige møte V*

Sak 02/15 Referat fra forrige møte V* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 17.02.15/162.64 SENTRALSTYREMØTE 13.-15.02.2015 Saksbehandler: Kristin Tufte Sak 15/15 Referat Sentralstyremøtet 13.-15.februar 2015 Tilstede: Anders Garbom Backe (ikke sak 01/15 03/15),

Detaljer

Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011

Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011 Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011 God sommer til dere alle. Vi håper dere har en flott sommer alle sammen! Selv om det er ferietid og redusert aktivitet i lagene, er vi nødt til å forberede høstens

Detaljer

ÅRSMELDING. Styret 2014 NORD-TRØNDELAG BARNE- OG UNGDOMSRÅD

ÅRSMELDING. Styret 2014 NORD-TRØNDELAG BARNE- OG UNGDOMSRÅD ÅRSMELDING Styret 2014 2014 NORD-TRØNDELAG BARNE- OG UNGDOMSRÅD FORORD NTBURÅRET 2014 FRA ET LEDERSYNSPUNKT Med det var enda et år i NTBUR over, et år vi kan se tilbake på med et smil. Det har vært et

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 06/13 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 21. juni 2013 TID: Kl. 16.45 STED: Strømnes, Inderøy.

PROTOKOLL STYREMØTE 06/13 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 21. juni 2013 TID: Kl. 16.45 STED: Strømnes, Inderøy. Steinkjer PROTOKOLL STYREMØTE 06/13 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 21. juni 2013 TID: Kl. 16.45 STED: Strømnes, Inderøy. Tilstede: Forfall: Trond Iversen, Monica Rakvåg, Elin Britt Staahl Hansen,

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Internasjonalt Samarbeid

Internasjonalt Samarbeid Internasjonalt Samarbeid Et informasjonshefte fra Unge funksjonshemmede Om Unge funksjonshemmede Unge funksjonshemmede er et samarbeidsorgan for landsdekkende ungdomsorganisasjoner, samt grupper, lag og

Detaljer

Innkalling til Årsmøte i Tekna Fiskehelseforeningen

Innkalling til Årsmøte i Tekna Fiskehelseforeningen Innkalling til Årsmøte i Tekna Fiskehelseforeningen Det skal holdes årsmøte i Tekna Fiskehelseforeningen på Universitetet i Tromsø, Norges Fiskerihøgskole onsdag 13. april 2011 klokken 16:00 til 1730 DAGSORDEN

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Onsdag 31. september kl. 16:30-22:00 Høgskolen i Oslo og Akershus Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle valgte

Detaljer

REFERAT FRA USFs FORBUNDSSTYREMØTE NR. 1 1999-2000

REFERAT FRA USFs FORBUNDSSTYREMØTE NR. 1 1999-2000 REFERAT FRA USFs FORBUNDSSTYREMØTE NR. 1 1999-2000 TID: Onsdag den 19. august kl. 17.30. STED: Sjakkontoret, Frenningsvei 3, Oslo. Til stede: Espen Andersen, Bjørn Åge Christensen, Tore Hansen, Hans-Inge

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Innkalling til Velferdstingsmøte Mandag 13. oktober kl. 17:00-21:30 Sted: Høgskolen i Oslo og Akershus Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget

Detaljer

Innkalles: Ordfører i Åseral Oddmund Ljosland (leder) Ordfører i Mandal Tore Askildsen (til kl. 11:15)

Innkalles: Ordfører i Åseral Oddmund Ljosland (leder) Ordfører i Mandal Tore Askildsen (til kl. 11:15) LINDESNESRÅDET REFERAT (GODKJENT AV LINDESNESRÅDET I MØTE 19.9.2014) Styre/organ: Lindesnesrådet Sted: Audnedal rådhus, Kommunestyresalen Dato: Fredag 20.6.2014 Tidsrom: 9.00 12:15. Innkalles: Ordfører

Detaljer

SENTRALSTYREMØTE 22.-24.06.12. Sak 34/12 Referat sentralstyremøte 9.-11.03.12. Saksbehandler: Marit Simonsen 15.03.12/163.36

SENTRALSTYREMØTE 22.-24.06.12. Sak 34/12 Referat sentralstyremøte 9.-11.03.12. Saksbehandler: Marit Simonsen 15.03.12/163.36 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 15.03.12/163.36 SENTRALSTYREMØTE 22.-24.06.12 Sak 34/12 Referat sentralstyremøte 9.-11.03.12

Detaljer

ÅRSMELDING. Styret 2013 NORD-TRØNDELAG BARNE- OG UNGDOMSRÅD

ÅRSMELDING. Styret 2013 NORD-TRØNDELAG BARNE- OG UNGDOMSRÅD ÅRSMELDING Styret 2013 2013 NORD-TRØNDELAG BARNE- OG UNGDOMSRÅD FORORD NTBURÅRET 2013 FRA ET LEDERSYNSPUNKT Enda et lærerikt og spennende år med NTBUR har passert. Årets styremedlemmer var spredd til alle

Detaljer

ÅRSMØTE NFF avd. Sør-Trøndelag 09.04.03. KL. 19.00-20.00 Sted: Lilletorget konferansesenter, Cicignonsplass.

ÅRSMØTE NFF avd. Sør-Trøndelag 09.04.03. KL. 19.00-20.00 Sted: Lilletorget konferansesenter, Cicignonsplass. !"#$%#$$& '()*!) +##&$$$$ ÅRSMØTE NFF avd. Sør-Trøndelag 09.04.03. KL. 19.00-20.00 Sted: Lilletorget konferansesenter, Cicignonsplass. Sak 1/2003 Godkjenning av innkalling og saksliste Årsmøtet godkjenner

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vel møtt! Med vennlig hilsen Studentparlamentet ved Høgskolen i Bergen. Anders Veggeland Leder

MØTEINNKALLING. Vel møtt! Med vennlig hilsen Studentparlamentet ved Høgskolen i Bergen. Anders Veggeland Leder Vår dato 15.05.14 Telefon Vår ref. SP-møte 05-14 E-post 55 58 77 37 Sp.orgkons@hib.no Til: Medlemmer i Studentparlamentet Kontrollkomiteen Studentrepresentanter i Høgskolestyret Landsstyrerepresentant

Detaljer

Innkalling til Landsmøtet 2014

Innkalling til Landsmøtet 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Medlem av International Humanist and Ethical Youth Organisation Oslo, 09.04.2014

Detaljer

Endelig innkalling VT 05/13

Endelig innkalling VT 05/13 Endelig innkalling VT 05/13 Tid: Tirsdag 14. mai, kl. 17.15 Sted: Tivoli, Det akademiske kvarter Tivoli ligger i kjelleren i Det akademiske Kvarter. Vi åpner møtet med mat klokken 17.00. Endelig innkalling

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE. 28. november 2013

PROTOKOLL STYREMØTE. 28. november 2013 PROTOKOLL STYREMØTE 28. november 2013 Til stede fra: Styre: Forfall. Adm: Møtested: Erlend Røhnebæk, Leif Helge Kongshaug, Bjarte Nes, John Skogmo, Sissel Aandstad Lerud, Inger Johanne Bligaard Vermund

Detaljer

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990 VEDTEKTER MED RETNINGSLINJER for Stiftet 18. desember 1990 Vedtekter vedtatt av Årsmøtet 9. mars 2002 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2006 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2008 Retningslinjer vedtatt av

Detaljer

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014 I SAKSPAPIRER 43. Landsmøte BI studentsamfunn Trondheim 12-13 april, 2014 Forord Velkommen til BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn Gardermoen,

Detaljer

Anne Sofie Skaufel Styremedlem Dag Henning Johannesen 1. varamedlem. MELDT FRAVÆR: Geir Gilje

Anne Sofie Skaufel Styremedlem Dag Henning Johannesen 1. varamedlem. MELDT FRAVÆR: Geir Gilje Protokoll STYREMØTE I JJ-SEKSJONEN NR. 07 2004/2006 STED: Rica Hotell Gardermoen, Oslo DATO: 27. august 2005, kl. 13-17 TIL STEDE: Solveig Engbakk Leder Lasse Hammersland Nestleder Terje Rød Styremedlem

Detaljer