Referat fra styremøte i Oslo Journalistklubb tirsdag 19. juni 2012 fra kl til hos Veslemøy Lode, Strømsveien 21 A

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referat fra styremøte i Oslo Journalistklubb tirsdag 19. juni 2012 fra kl. 15.00 til 21.30 hos Veslemøy Lode, Strømsveien 21 A"

Transkript

1 Referat fra styremøte i Oslo Journalistklubb tirsdag 19. juni 2012 fra kl til hos Veslemøy Lode, Strømsveien 21 A Tilstede: Andre: Forfall: Martin Riber Sparre, Veslemøy Lode, Berit Aalborg, Andreas Nielsen, Marianne Torp, Kirsten Ropeid og Ellen Viseth. Organisasjonssekretær Aslaug Watten. Påtroppende vikar for organisasjonssekretær Line Scheistrøen. Baard Zakariassen, Rolf Johansen og Pål Hellesnes. Saksliste: 1. Sak 51 Referater. 2. Sak 52 Revisjon av OJs og OJs stipendfonds vedtekter Revisjon av OJs regnskaper 3. Sak 53 Rekrutteringsprosjektet 4. Sak 54 Arbeid for nettansvarlig i OJ 5. Sak 55 Sammenslåing av lokallag. 6. Sak 56 Stipender Antall og type. 7. Sak 57 Tiltaksplan neste periode. Første diskusjon. 8. Sak 58 Regnskap for OJ. 9. Sak 59 Regnskap og beretning for OJs stipendfond 10.Sak 60 Delegatfordeling årsmøte Sak 61 Årsmøte. Saksliste. Plan. Valgkomite. Årsmøtefunksjonærer 12.Sak 62 Eventuelt/orientering a. Kurs for midlertidigkontakter b. Offentlighetsseminar c. OJ-patrulje i juni 1. Sak 51 - Referater Referat fra styremøte og AU-møte Referat fra styremøte Referatet godkjent Referat fra AU-møte Referatet tatt til etterretning. 2. Sak 52 Revisjon av OJs og OJs stipendfonds vedtekter Revisjon av OJs regnskaper Utkast til endringer av vedtekter. Oslo Journalistklubb. Styremøte 19. juni 2012 Side 1

2 Martin Riber Sparre gikk gjennom forslagene til revisjon av vedtektene til OJ og OJs fonds. AU foreslår en gjennomgående revidering av vedtektene, både for å tilpasse dem til NJs nye vedtekter samt nye formuleringer som foreslås fra AU. Styret hadde en første gjennomgang av vedtektene, og ferdigbehandler dem på styremøte 29. august. Forslag til årsmøtevedtak behandles på styremøtet 29. august. Revisjon av OJs vedtekter, revisjon av OJs fonds vedtekter og revisjon av OJs regnskaper settes opp som egne saker på OJs årsmøte Sak 53 - Rekrutteringsprosjektet Notat fra Pål Hellesnes Martin Riber Sparre orienterte om innholdet i notatet fra Pål Hellesnes og AUs vedtak. Målet for OJs rekrutteringsprosjekt er definert i handlingsplanen vedtatt på årsmøtet; å skaffe oversikt over organisasjonsgraden og verve nye medlemmer. Arbeidet foreslås delt i to faser en kartleggingsfase og en iverksettingsfase. Det foreslås at styret vedtar en mer konkret plan for fase to av arbeidene basert på resultatene av kartleggingen, inkludert hvilke grupper man skal fokusere på, samt konkret målsetting for arbeidet. OJ har fått bevilget to uker frikjøp til prosjektet, og de to ukene frikjøp foreslås fordelt likt mellom de to aktivitetsfasene. AU har behandlet saken og støtte forslagene med noen tillegg. OJ gjennomfører følgende plan for arbeidet med å skaffe oversikt over organisasjonsgraden og verve nye medlemmer: Fase 1:Tid for gjennomføring: 20-24/8 Aktivitet: - Sammenstilling av svar og informasjon fra de ulike klubbene. -Kontakt med klubbene som ikke har svart, samt med resten for å sikre at informasjonen er kompatibel for alle klubbene (dvs. At de har inkludert samme grupper i sine opplysninger). Målet er å ha snakket med folk fra alle de relevante arbeidsplassene i løpet av uka. -Analyse og produksjon av notat for styrebehandling med ulike handlingsalternativer og prioriteringer for videre arbeid. -Etablere samarbeid med studentene om rekrutteringskampanje. -Starte samarbeid NJ om materiell med tanke på vervekampanje og konkurranser. -Inngå et samarbeid med fotogruppa om rekruttering. Fase 2: Styrebehandling av resultater fra fase 1 Vedtak på prioritering og plan for fase 3. Fase 3: Tid for gjennomføring: Medio september Aktivitet: -Målrettet kontakt og møter med utvalgte klubber og medlemmer, med mål om å øke organisasjonsprosent og eventuelt opprette nye klubber med tariffavtale, om mulig. OJs rekrutteringskampanje avsluttes Oslo Journalistklubb. Styremøte 19. juni 2012 Side 2

3 4. Sak 54 - Arbeid for nettansvarlig i OJ Notat fra Berit Aalborg. Berit Aalborg innledet og la fram konkrete forslag til vedtak og arbeidsprioriteringer for OJs nettansvarlige samt hva nettansvarlige og organisasjonssekretær skal ha ansvar for. Styret har tidligere oppnevnt nettansvarlig og gitt et mandat. AU støtter forslaget og har noen konkrete tillegg. Styret diskuterte saken. 1. OJ ber tre personer om å lage saker fra våre arrangement på rotasjon. Disse tre blir forespurt hvert år. Nettansvarlig holder kontakt med de tre, og legger ut sakene deres på OJ-sidene. Dette blir linket til Facebook og eventuelt Twitter. Innholdet på OJs sider skal konsentreres om debatter og dagsseminarer arrangert av OJ, med bilder hvis mulig. Sakene som legges på sidene, kan være mer i notisform enn en stor sak. 2. OJ ber en journalist lage et lite portrett/sak fra felter vi jobber med en gang i halvåret. Det skal ikke være pretensiøst. 3. AU/leder/nestleder har ansvaret for å melde fra til nettansvarlig hvis det er politiske saker de ønsker å uttale seg om. De tar kontakt nettansvarlig som lager en liten sak. Dette blir lagt ut på Web-siden og linket til Facebook og eventuelt Twitter. 4. Organisasjonssekretæren i OJ legger inn arrangementer og vedtak på OJs hjemmeside. Hun tipser nettansvarlig, slik at det blir lenket til Facebook og eventuelt Twitter. OJ satser også på å lage små portretter av nye klubbleder, der organisasjonssekretæren ber den nye klubblederen om å svare på noen få spørsmål og et bilde. Saken lenkes til Facebook og eventuelt Twitter. 5. Midlertidig-sidene skal ikke ligge under web-ansvarlig sitt ansvar, siden dette er en egen satsning. 6. Der hvor webansvarlig ikke klarer å rekruttere folk til å dekke arrangementer, må styret ta ansvar. 5. Sak 55 - Sammenslåing av lokallag. Notat fra Andreas Nielsen. Martin Riber Sparre gikk gjennom forslag fra arbeidsgruppa som støttes av AU. Styret diskuterte saken og vedtok forslaget med noen små endringer. Styret har behandlet saken på flere styremøter. Arbeidsgruppa har undersøkt hvordan våre omkringliggende lag stiller seg til den vedtatte gjennomgangen av lokallagenes grenser. Arbeidsgruppa mener OJ skal være åpne for å slå seg sammen med andre lokallag, dersom disse ønsker det. Den foreløpige konklusjonen hos våre nabolag er imidlertid at de ikke ønsker sammenslåing med OJ. Buskerud, Telemark og Vestfold har allerede et samarbeid, og ønsker heller å utdype dette enn å slå seg sammen med hverandre eller oss i OJ. Østfold og Akershus ønsker også å Oslo Journalistklubb. Styremøte 19. juni 2012 Side 3

4 fortsette som nå. Disse to lagene er ikke avvisende til å slå seg sammen med hverandre, men går langt i å utelukke en sammenslåing med OJ. Sammenslåing av lokallag settes opp som sak til OJs årsmøte høsten 2012 og følgende forslag fremmes: OJ har i tråd med vedtaket fra NJs landsmøte 2011 vurdert sine lagsgrenser, og undersøkt om det er mulig å se for seg en sammenslåing av OJ og omkringliggende lag. OJ har en åpen holdning til lagsgrensene i NJ. Vi har vært i kontakt med de andre lagene rundt Oslofjorden. Basert på tilbakemeldingene, er det lite som tyder på at noen av våre nabolag ønsker å slå seg sammen med OJ. OJ tar tilbakemeldingene fra de andre lagene i Oslofjordregionen til etterretning. 6. Sak 56 - Stipender Antall og type. Notat fra Aslaug Watten Aslaug Watten orienterte og la fram AUs forslag til vedtak. Renteinntektene pr var på Fondet gikk med underskudd både i 2011 med kr I 2010 og 2011 ble det kun delt ut hvilestipender. Begrunnelser for dette var at hvilestipend ligger nærmest opp til fondets hovedformål, og at det er riktig at dette prioriteres når avkastningen på fondet er liten Styret diskuterte hvilke stipender som skal deles ut og hvor mange stipender som skal deles ut i I 2012 lyser OJ ut 5 hvilestipend a kr og et reisestipend a kr med søknadsfrist 1. september. Styret vil også 2012 tilstrebe at det er kun avkastningen som anvendes til stipender. Stipendene lyses ut mail til medlemmene, og legges ut på hjemmesiden. 7. Sak 57 - Tiltaksplan neste periode. Første diskusjon. Tiltaksplan Styret hadde en første runde på innholdet i tiltaksplanene som skal foreslås for årsmøtet Styrets innstilling vedtas på styremøte Til diskusjon. 8. Sak 58 - Regnskap for OJ. Revidert regnskap for OJ. Aslaug Watten la fram utkast til revidert regnskap for OJ med noter. Regnskapet er for et halvt år, fra fordi regnskapsåret nå er endret til å være fra Oslo Journalistklubb. Styremøte 19. juni 2012 Side 4

5 Regnskapet viser et underskudd på kr Aksjene i Avisa AS har i regnskapet til OJ vært bokført med kr Årsaken til underskuddet er et tap på kr som følge av avviklingen av Avisa AS og et mellomværende mellom OJ og Avisa. Kr skal deles ut til OJ (morselskapet). Regnskap for Oslo Journalistklubb vedtatt. Underskuddet tas fra OJs egenkapital. Sak til OJs årsmøte Sak 59 - Regnskap og beretning for OJs stipendfond Regnskap og beretning for OJs stipendfond. Aslaug Watten orienterte og gikk gjennom forslag til revidert regnskap og beretning. Det er OJs styre som er fondets styre, og regnskap og beretning skal godkjennes av styret. Fondet gikk med et underskudd på kr i Avkastningen på fondet var pr kr I 2011 ble det delt ut 5 hvilestipender a kr Martin Riber Sparre orienterte om at OJ nå har fått et tilbud i en annen bank med bedre rente. Mesteparten av fondets midler overføres denne banken. Regnskap og beretning for Oslo Journalistklubbs stipendfond vedtatt. Underskuddet tas fra fondets egenkapital. Sak til OJs årsmøte Sak 60 - Delegatfordeling årsmøte 2012 Notat og forslag til delegatfordeling Aslaug Watten gikk gjennom AUs forslag til delegatfordeling av OJs 80 delegater. Forslaget baserer seg på antall medlemmer i klubbene. I tillegg gis studenten 3 delegater, seniorene 2 delegater, journalistlæreren 1 delegat og OJs styre 7 delegater. Forslaget til delegatfordeling vedtatt. 11. Sak 61 - Årsmøte. Saksliste. Plan. Valgkomite. Årsmøtefunksjonærer Plan for årsmøtet. Forslag til saksliste. Aslaug Watten orienterte om årsmøteplanen. Styret diskuterte valgkomite og årsmøtedirigenter. Nåværende valgkomite spørres om gjenvalg. AU får fullmakt til å foreslå årsmøtedirigent. Organisasjonssekretæren er referent. Oslo Journalistklubb. Styremøte 19. juni 2012 Side 5

6 12. Sak 62 Evt/Orientering a. Kurs for midlertidigkontakter Ca 20 tilstede på et bra dagskurs, der også redaksjoner i nærheten av Oslo deltok. Innledninger ved Veslemøy Lode, Baard Zakariassen, Cristian Bakken og August Ringvold. b. Offentlighetsseminar tilstede på et bra seminar, der også frilansere var inviterte. Det var 40 påmeldte, og det var 18 som ikke meldte forfall. Det er sendt ut mail til disse i etterkant. NJ-advokat Ina Lindahl Nyrud og Aftenposten-journalist Siri Gedde Dahl var forelesere. c. OJ-patrulje i juni Redaksjoner som er/skal besøkes: Dagsavisen, NTB og Vårt Land. Referat: Aslaug Watten Oslo Journalistklubb. Styremøte 19. juni 2012 Side 6

Referat fra styremøte i Oslo Journalistklubb, 17. april 2013, i NJs møterom Kantarellen, kl. 17.00 ca 20.00.

Referat fra styremøte i Oslo Journalistklubb, 17. april 2013, i NJs møterom Kantarellen, kl. 17.00 ca 20.00. Referat fra styremøte i Oslo Journalistklubb, 17. april 2013, i NJs møterom Kantarellen, kl. 17.00 ca 20.00. Til stede: Martin Riber Sparre, Baard Zakariassen, Ellen Viseth, Marianne Torp, Rolf Johansen,

Detaljer

NOTAT. Rapport fra Konferanseutvalget. Landsstyret Konferanseutvalget Dato: 11.05.2012 Saksnummer: 11-581. Til: Fra:

NOTAT. Rapport fra Konferanseutvalget. Landsstyret Konferanseutvalget Dato: 11.05.2012 Saksnummer: 11-581. Til: Fra: NOTAT Til: Fra: Landsstyret Konferanseutvalget Dato: 11.05.2012 Saksnummer: 11-581 Rapport fra Konferanseutvalget 1. Innledning Landsmøtet 2011 vedtok at NJ skal prioritere journalistfaglige konferanser

Detaljer

Møteplan: Årsmøte i NFFs faggruppe for barne og ungdomsfysioterapi 4. mars 2015

Møteplan: Årsmøte i NFFs faggruppe for barne og ungdomsfysioterapi 4. mars 2015 Møteplan: Sak 1 Sak 2 Valg av ordstyrer, to referenter, tellekorps og to protokollunderskrivere Forslag til forretningsorden Sak 3 Godkjenning av innkalling og sakspapirer til årsmøtet 2015 Sak 4 Årsberetninger

Detaljer

Protokoll for årsmøte 2015 Lillestrøm

Protokoll for årsmøte 2015 Lillestrøm Protokoll for årsmøte 2015 Lillestrøm Møteplan: Sak 1 Sak 2 Valg av ordstyrer, to referenter, tellekorps og to protokollunderskrivere Forslag til forretningsorden Sak 3 Godkjenning av innkalling og sakspapirer

Detaljer

Saksliste styremøte i NFON 11.10.2014. Sak Tema Tiltak / oppfølgingsansvar. Referat fra møte 05.09.14. Godkjent. Orienteringssaker

Saksliste styremøte i NFON 11.10.2014. Sak Tema Tiltak / oppfølgingsansvar. Referat fra møte 05.09.14. Godkjent. Orienteringssaker Saksliste styremøte i NFON 11.10.2014 Til stede: Ragnhild, Kristin, Viggo, Birgit. Anne S og Anne B Sak Tema Tiltak / oppfølgingsansvar Referat fra møte 05.09.14 Orienteringssaker Godkjent 1. Foreningens

Detaljer

PROTOKOLL. Protokoll fra årsmøte i Bygdefolk for Rovdyr Møtet ble holdt på Valmsnes Gård, Nord-Osen, 09. mai 2015 kl 13.30.

PROTOKOLL. Protokoll fra årsmøte i Bygdefolk for Rovdyr Møtet ble holdt på Valmsnes Gård, Nord-Osen, 09. mai 2015 kl 13.30. PROTOKOLL Protokoll fra årsmøte i Bygdefolk for Rovdyr Møtet ble holdt på Valmsnes Gård, Nord-Osen, 09. mai 2015 kl 13.30. Sak 1. Velge ordstyrer og referent til å underskrive protokoll: Som ordstyrer

Detaljer

Tilstede. Line Orlund, Aud Perly Undheim, Tone Granli, Ørjan Moss, Ingunn Terjesen.

Tilstede. Line Orlund, Aud Perly Undheim, Tone Granli, Ørjan Moss, Ingunn Terjesen. Styremøte 09.05.2012 Tilstede. Line Orlund, Aud Perly Undheim, Tone Granli, Ørjan Moss, Ingunn Terjesen. Faste poster: A) Godkjenning av saksliste Følgende saker tilføyes den fremlagte sakslisten: Endring

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 06/13 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 21. juni 2013 TID: Kl. 16.45 STED: Strømnes, Inderøy.

PROTOKOLL STYREMØTE 06/13 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 21. juni 2013 TID: Kl. 16.45 STED: Strømnes, Inderøy. Steinkjer PROTOKOLL STYREMØTE 06/13 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 21. juni 2013 TID: Kl. 16.45 STED: Strømnes, Inderøy. Tilstede: Forfall: Trond Iversen, Monica Rakvåg, Elin Britt Staahl Hansen,

Detaljer

SENTRALSTYREMØTE 29.-31.08.14 Saksbehandler: Kristin Tufte

SENTRALSTYREMØTE 29.-31.08.14 Saksbehandler: Kristin Tufte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 05.09.14/162.62 SENTRALSTYREMØTE 29.-31.08.14 Saksbehandler: Kristin Tufte Sak 69/14 Referat sentralstyremøte 29.-31.08.2014 Tilstede: Anders Garbom Backe, Joakim Damsgaard,

Detaljer

En åpen, inkluderende og mobiliserende organisasjon. Organisasjonsutvalgets innspill til fylkesstyret i Oslo SV

En åpen, inkluderende og mobiliserende organisasjon. Organisasjonsutvalgets innspill til fylkesstyret i Oslo SV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 En åpen, inkluderende og mobiliserende organisasjon Organisasjonsutvalgets innspill til fylkesstyret i Oslo SV 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Detaljer

REFERAT FRA MELLOMÅRSKONFERANSEN 14. OG 15. MARS 2009. Sted: Rica Victoria hotell, Rosenkrantzgate, Oslo

REFERAT FRA MELLOMÅRSKONFERANSEN 14. OG 15. MARS 2009. Sted: Rica Victoria hotell, Rosenkrantzgate, Oslo J.nr. 486/09-10 ET REFERAT FRA MELLOMÅRSKONFERANSEN 14. OG 15. MARS 2009 Sted: Rica Victoria hotell, Rosenkrantzgate, Oslo Sak 1 Sak 2 Sak 3 Sak 4 Sak 5 Sak 6 Åpning v/leder Ole-Andreas Holmsen åpnet møtet

Detaljer

Sak 51/10 Referat fra sentralstyremøte 27.-29. august

Sak 51/10 Referat fra sentralstyremøte 27.-29. august 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 01.09.10/163.23 SENTRALSTYREMØTE.-14.11.10 Saksbehandler: Morberg Sak 51/10 Referat fra sentralstyremøte

Detaljer

Referat fra forbundsstyremøte

Referat fra forbundsstyremøte Referat fra forbundsstyremøte Fredag 15.08.08 kl. 09.00 18.00 Thon Hotell Arena Lillestrøm Tilstede fra styret: Forfall fra styret: Stig Nilssen Ole Ivar Folstad Veslemøy Viervoll Morten Bråten Ragnhild

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 03-09- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom

Styremøte BI Stavanger 03-09- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom SAKSPAPIRER Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom Innholdsfortegnelse Sak 96-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 97-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og

Detaljer

SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin Tufte

SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin Tufte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 24.06.13/163.51 SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin

Detaljer

Protokoll fra styremøte nr 1/2012-2014 mandag 21.5.2012 kl 18:00 på Idrettens Hus, Stoa.

Protokoll fra styremøte nr 1/2012-2014 mandag 21.5.2012 kl 18:00 på Idrettens Hus, Stoa. Styreperioden 2012-2014 Protokoll fra styremøte nr 1/2012-2014 mandag 21.5.2012 kl 18:00 på Idrettens Hus, Stoa. Tilstede var: Kirsten Borge Halvor Rismyhr Gunnar Høygilt Anne Blakstad Julie Sundsdal Nærdal

Detaljer

Styringsgruppemøte BI Studentsamfunn 07-09- 2013 SAKSPAPIRER. Styremøte 07.09.2013 Styringsgruppemøte

Styringsgruppemøte BI Studentsamfunn 07-09- 2013 SAKSPAPIRER. Styremøte 07.09.2013 Styringsgruppemøte SAKSPAPIRER Styremøte 07.09.2013 Styringsgruppemøte 1 Innholdsfortegnelse Sak 04-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 05-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak

Detaljer

DELTAKERE MED STEMMERETT DELTAKERE UTEN STEMMERETT FORFALL SAKER BEHANDLET VEDLEGG

DELTAKERE MED STEMMERETT DELTAKERE UTEN STEMMERETT FORFALL SAKER BEHANDLET VEDLEGG DELTAKERE MED STEMMERETT Amanda Rose Stratford Gamst Martin Gjøen Kristoffer Holm Øyvind Kind Robertsen Sveinung Knutsen Nøding Sara Hauge DELTAKERE UTEN STEMMERETT Sigrid Ragnarsdatter Steinsland Kjetil

Detaljer

Referat. Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter - FSAT. Møte i styret for FSAT 25.-26. august 2014 FSAT-14-015. Til stede:

Referat. Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter - FSAT. Møte i styret for FSAT 25.-26. august 2014 FSAT-14-015. Til stede: Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter - FSAT Referat Møte i styret for FSAT 25.-26. august 2014 Til stede: Styremedlemmer: Christen Soleim Heidi Adolfsen Marianne Øhrn Johannesen Gunnar Bendheim Kjetil

Detaljer

Sak 02/15 Referat fra forrige møte V*

Sak 02/15 Referat fra forrige møte V* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 17.02.15/162.64 SENTRALSTYREMØTE 13.-15.02.2015 Saksbehandler: Kristin Tufte Sak 15/15 Referat Sentralstyremøtet 13.-15.februar 2015 Tilstede: Anders Garbom Backe (ikke sak 01/15 03/15),

Detaljer

Referat fra Årsmøte med NMBUI Mandag 23.mars 2015

Referat fra Årsmøte med NMBUI Mandag 23.mars 2015 Referat fra Årsmøte med NMBUI Mandag 23.mars 2015 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 1.1. Kommentarer: 1.1.1. Rugby har ikke mottatt mail med sakspapirer en uke før årsmøte, slik det står at det

Detaljer

T i p s h e f t e f o r

T i p s h e f t e f o r T i p s h e f t e f o r r e k r u t t e r i n g Heftet er gitt ut av Studentliv, en avdeling i SiO (Studentsamskipnaden i Oslo). Heftet er skrevet av arbeidsgruppen for Læring og Organisasjonsutvikling

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 20.09.11 Tid: 15:00 Sted: BI Trondheim

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 20.09.11 Tid: 15:00 Sted: BI Trondheim STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 20.09.11 Tid: 15:00 Sted: BI Trondheim TILSTEDE: Leder, ØA, SA, MA, IA, VK (Lars), Revy, GA, NU, FA Kom kl. 15:10: KVK, VK2 (Silje), IT Kom kl. 15:45: NLD SAK x194-11

Detaljer

Rapport fra fotofrilansutvalgets arbeid

Rapport fra fotofrilansutvalgets arbeid g) Rapport fra fotofrilansutvalgets arbeid Oppsummering av Fotofrilansutvalgets arbeid Innspill fra utvalget til Landsmøtet og NJs videre arbeid i perioden 2007 09: 1. Et nytt første punkt i NJs program

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Møtedato: 17.01.2013 Tid: 0900 (etter møter i administrasjonsstyrene) SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Møtedato: 17.01.2013 Tid: 0900 (etter møter i administrasjonsstyrene) SAKSLISTE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Møtedato: 17.01.2013 Tid: 0900 (etter møter i administrasjonsstyrene) Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 02 14-15

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 02 14-15 REFERAT FRA STYREMØTE NR. 02 14-15 Sted: Idrettens hus, Ullevål stadion, Oslo Tid: Tirsdag 7. oktober 2014 Til stede: Forfall: Knut Arne Holthe (KAH), president Katrine Foss (KF), 1. visepresident Siri

Detaljer

Miljøpartiet De Grønnes landsmøte 2011 Trondheim, 1-3. april

Miljøpartiet De Grønnes landsmøte 2011 Trondheim, 1-3. april Miljøpartiet De Grønnes landsmøte 2011 Trondheim, 1-3. april Innhold: Dagsorden...1 Forretningsorden...2 Sak 1: Åpning av møtet...4 Sak 2: Årsmeldinger...5 Sak 3: Regnskap...6 Sak 4: Budsjett...6 Sak 5:

Detaljer

Lokallagshåndbok. Innhold

Lokallagshåndbok. Innhold Lokallagshåndbok Lokallagshåndbok Innhold Ordliste og forkortelser... 2 Hva er Framfylkingen?... 8 Historie... 8 Organisasjon... 9 Medlemskap... 9 Hvordan starte framlag?... 10 Samle venner og bekjente...

Detaljer

NORSK FOLKEHJELP PROTOKOLL FRA STYREMØTE 2/2013 Fredag den 31. mai 2013 kl. 10.00 til kl. 19:30 Norsk Folkehjelps lokaler, Storgata 33 A

NORSK FOLKEHJELP PROTOKOLL FRA STYREMØTE 2/2013 Fredag den 31. mai 2013 kl. 10.00 til kl. 19:30 Norsk Folkehjelps lokaler, Storgata 33 A NORSK FOLKEHJELP PROTOKOLL FRA STYREMØTE 2/2013 Fredag den 31. mai 2013 kl. 10.00 til kl. 19:30 Norsk Folkehjelps lokaler, Storgata 33 A TIL STEDE: Styreleder Finn Erik Thoresen 1. nestleder Kjersti E.R.

Detaljer