Protokoll fra styremøte i LNU 15. juni 2011 i Øvre Slottsgate 2b

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Protokoll fra styremøte i LNU 15. juni 2011 i Øvre Slottsgate 2b"

Transkript

1 Ref: TH doc Protokoll fra styremøte i LNU 15. juni 2011 i Øvre Slottsgate 2b Til stede: Leder Gunhild Grande Stærk, Erlend Sand Bruer, Bård Skaar Viken, Jan Thomas Hagen, André Skeie, Magnus Rynning Nielsen, Elizabeth Toft Erichsen, Nermina Isabegovic, Kristian Sveinall Øgaard, Lars Rottem Krangnes (ansattes representant) Forfall: Kamile Gursel, Ole Aleksander, Tonje Brenna, Christine Storø. Fra sekretariatet: Tale Hungnes, Hilde Ekeberg, Marion Godager Tveter, Liv-Heidi Pedersen, Maren Awici-Rasmussen, Hans Johan Grjotheim, Idunn Myklebust, Hanne Marte Furset, Flemming Roggbif Idsøe, Ane Norgård Brohaug. Sakene ble behandlet i denne rekkefølgen Sak 11/ Godkjenning av innkalling og dagsorden Innkalling og dagsorden ble godkjent. Sak 12/ Referat og protokoller 1. Protokoll fra styremøte Referat fra AU-møte : 4.5., 19.5., Protokoll fra styremøtet blir godkjent. Referatene ble tatt til orientering. Sak 13/ Orienteringer a) Saker under utvikling Tale Hungnes: Kompetanse Siste kurs for høsten er avholdt. Interessepolitikk Valgrapport lanseres andre uken i juli. Ferdigstilles med anbefalinger i AU neste uke. Overlevering hiv er ingen forbrytelse Forum for barnekonvensjonen støttet medlemsorg kandidatur til AU Kulturutreding 2014 innspillsmøter Nettsider innspurt for ny publiseringsløsning Forvaltning Brukerseminar Frifond org Frifond forhandlinger Kontaktmøte med Frifond org - løsningsorientert dialog om årshjul.

2 b) Media siden sist c) Tildelinger siden sist - LNU Ungdomsbevilgningen Nord / Sør - LNU Infostøtten Nord/Sør - LNU Demokratimidlene - LNU Kulturmidlene (restmidler) - Frifond Stem d) Nytt fra styremedlemmene e) Orientering fra leder Orienteringene ble tatt til orientering. Sak 14/ Saksliste for styremøtene Generalsekretæren har plassert styresakene i henhold til møtedatoene som styret vedtok på forrige styremøte. Det foreslås at styremøtet i september flyttes til tirsdag 13. september, da LNU arrangerer kurs på vedtatte datoen 14. september. Det foreslås at styremøtet i mars flyttes til onsdag 7. mars, da det gir bedre tid til utsending av BUT-papirer innen den vedtektsfestede fristen 30 dager på forhånd. Disse tok ordet til saken: Tale Hungnes, Jan Thomas Hagen. Saksliste for styremøtene ble vedtatt. Generalsekretær får fullmakt til å gjøre nødvendige tilpasninger ila styreåret. Sak 15/ Mandat for arbeidsutvalet Sist styremøte utsatte vedtak på mandat på arbeidsutvalet fordi ein ønskte ei betre formulering i paragraf 4, som óg var i tråd med vedtektene. Generalsekretær fremmer her justert forslag. Disse tok ordet til saken: Gunhild Grande Stærk, Elizabeth Toft Erichsen Mandat for arbeidsutvalet vart vedteke og gjort gjeldande for styreåret 2010/2011. Sak 16/ YFJ strategiske prioriteringar LNUs europeiske paraplyorganisasjon, European Youth Forum (YFJ), har sett i gang den første høyringsrunden med omsyn på nye strategiske prioriteringar for perioden Frist for å kome med innspel er 7. august Disse tok ordet til saken: Elizabeth Toft Erichsen, Jan Thomas Hagen, André Skeie, Kristian Sveinall Øgaard, Lars Rottem Krangnes, Gunhild Grande Stærk, Bård Skaar Viken, Generalsekretæren tar styrets innspel med i det vidare arbeidet. AU vedtek LNU sine innspel innan 7. august.

3 Sak 17/ Nominasjon Advisory Council / Europarådet I løpet av haustens Council of Members i YFJ vil det bli valg til Advisory Council som er underlagt Europarådets Direktorat for ungdom, sport og kultur. Advisory Council, er ein del av Joint Council, som også består av CDEJ som er representanter frå embetsverket i Europarådet sine medlemsland. Joint Council tek avgjersler på kva ungdomspolitikk som Europarådet skal føre, og til dels kva samarbeid Europarådet skal ha med EU på ungdomsspørsmål. LNU har i den siste fireårs-perioden ikkje hatt nokon representant i Advicory Council og vi har no god anledning til å nominere ein LNU-representant på europeisk nivå. Det vil i det nordisk-baltiske samarbeidet vere ein ko-ordinasjon av kven som skal bli nominert, og det vil vere bra for LNU å ha ein kandidat klar så raskt som mogleg. Advisory Council har om lag 4 møter i året, men arbeider med relativt med store fagfelt som no er under endring grunna reformprosessar i Europarådet. Kandidaten bør kjenne til europeiske institusjonar og ha kapasitet til å drive eit godt interessepolitisk arbeid på vegne av LNU i Advisory Council. Europarådet har hatt eit sterkt fokus på menneskrettsarbeid blant unge i Europa. Eit døme på kva Advisory Council kan vere med å bidra til er kampanjen All Different All Equal som hadde sitt utgangspunkt i dette forumet. Disse tok ordet til saken: Gunhild Grande Stærk, Elizabeth Toft-Erichsen, Bård Skaar Viken, Jan Thomas Hagen, Lars Rottem Krangnes. En gruppe bestående av påtroppende vikar Generalsekretær, leder Gunhild Grande Stærk og et styremedlem for mandat til å avgjøre hvem som skal blir nominert på vegne av LNU til Advisory Council. Gruppen skal intervjue aktuelle styremedlemmer og fatte sin beslutning før 15. Juli Sak 18/ Interessepolitisk strategi (diskusjon) Med utgangspunkt i status for statsbudsjettprioriteringene og LNUs programmer inviteres styret til diskusjon om LNUs interessepolitiske prioriteringer I langtidsprogrammet har medlemsorganisasjonane definert desse treårige utviklingsmåla for det interessepolitiske arbeidet til LNU: LNU skal arbeide for å - Betre rammevilkår: Sikre auka løyvingar til og ubyråkratiske ordningar for barneog ungdomsorganisasjonane nasjonalt og internasjonalt. - Styrke barn og unge si makt: Styrke barn o gunge sin reelle innverknad over samfunnet nasjonalt og internasjonalt. - Styrke barn og unge sine levekår: Sikre at alle barn og unge får ei meiningsfull fritid, der høvet til å vere med i ein organisasjon ikkje avhenger av etnisk opphav eller foreldra si økonomiske evne.

4 I denne saka blir styret invitert til å diskutere kva eittårige, interessepolitiske mål LNU skal ha i og korleis LNU skal prioritere mellom dei. Diskusjonen er første del i arbeidet med å utvikle interessepolitisk strategi Disse tok ordet til saken: Lars Rottem Krangnes, Erlend Sand Bruer, Gunhild Grande Stærk, Kristian Sveinall Øgaard, André Skeie. Generalsekretær tar styrets innspill med i det videre arbeid. Sak 19/ Revidering av retningslinjer LNU demokratimidlene Det legges i saken frem forslag til reviderte retningslinjer for LNU demokratimidlene. De foreslåtte endringene er primært en skriftliggjøring av sedvane. Disse tok ordet til saken: Marion Godager Tveter, Bård Skaar Viken, Tale Hungnes. Retningslinjer for LNU Demokratimidlene ble vedtatt og gjøres gjeldende ut regnskapsåret Sak 20/ Arbeidsmiljøundersøkelse 2011 I tråd med bestemmelsene i personalhåndboken gjennomfører LNU en årlig arbeidsmiljøundersøkelse. Denne danner grunnlag for arbeid med forbedring av arbeidsmiljøet i LNU. Arbeidsmiljøundersøkelsen legges frem for styret til orientering. Disse tok ordet til saken: Kristian Sveinall Øgaard, Erlend Sand Bruer, Lars Rottem Krangnes, Bård Skaar Viken, André Skeie. Tas til orientering Sak 21/ Godtgjørelse og refusjoner for styret i LNU LNU har egne retningslinjer for godtgjørelse og refusjoner til styret, sist revidert av styret 8. mai De to siste styreperiodene har det vært gjort endringer av punkt 8, som for første gang i LNU-sammenheng innebar et heltidsfrikjøp av leder. Leder fremmer sak til styret for å sikre en ordning som kan gi leder en større sosial sikring enn det den vedtatte godtgjørelses-ordningen kan gi. I andre organisasjoner løses dette med egne ansettelseskontrakter. Leder foreslår at det nedsettes en arbeidsgruppe fra styret med sikte på å utrede hvordan en slik ansettelseskontrakt kan utformes i LNU. Forslag til vedtak: Det nedsettes en arbeidsgruppe som skal utrede mulighetene for å ansette leder i LNU. Hensikten er å finne en ordning som gir et tryggere sosialt sikkerhetsnett for leder enn et frikjøp, og at dette primært skal skje innenfor den eksisterende økonomiske rammen for godtgjørelse for

5 styremedlemmer ( kr.). Arbeidsgruppen leverer sak til styremøtet i september. Arbeidsgruppen består av styremedlemmene NN, NN og NN. Generalsekretær er sekretær for gruppen. Disse tok ordet til saken: Gunhild Grande Stærk, (fråtrådte debatten etter fremlegg av saken) André Skeie, Erlend Sand Bruer, Magnus Rynning Nielsen, Tale Hungnes, Jan Thomas Hagen, Bård Skaar Viken. Forslag fra Lars Rottem Krangnes: Stryk primært. Det nedsettes en arbeidsgruppe som skal utrede mulighetene for å ansette leder i LNU. Hensikten er å finne en ordning som gir et tryggere sosialt sikkerhetsnett for leder enn et frikjøp, og at dette skal skje innenfor den eksisterende økonomiske rammen for godtgjørelse for styremedlemmer ( kr.). Arbeidsgruppen leverer sak til styremøtet i september. Arbeidsgruppen består av styremedlemmene NN, NN og NN. Generalsekretær er sekretær for gruppen. Sak 22/ Revidert aktivitetsplan LNUs aktivitetsplan ble vedtatt av styret i desember og gir retningslinjer for hvordan arbeidet i sekretariatet skal prioriteres. Styret får nå fremlagt en halvårsstatus for denne. Revidert aktivitetsplan 2011 vedtas. Disse tok ordet til saken: Sak 23/ Utvidet økonomiorientering På grunn av vakanse i assisterende generalsekretær-stillingen er det ikke mulig å legge frem en fullstendig budsjettrevisjon på dette tidspunktet. Styret får i stedet en utvidet økonomiorientering. Generalsekretær vil fremme revidert budsjett på styremøtet i september. Styret tok den utvidede økonomiorienteringen til orientering og kommer tilbake til revidering av budsjettet i septembermøtet. Disse tok ordet til saken: Hilde Ekeberg, André Skeie, Bård Skaar Viken Sak 24/ Hiv/aids-delegat Norad har kontaktet LNU fordi de ønsker at den norske representanten til styringsgruppa for det globale fondet for hiv/aids, tuberkolose og malaria skal være en ungdomsrepresentant. Generalsekretæren er i dialog med Norad om en Terms of

6 Reference (stillingsbeskrivelse) og også om en fordeling av ansvarsoppgaver mellom Norad og LNU både i forhold til rekruttering, finansiering og oppfølging. Disse tok ordet til saken: Gunhild Grande Stærk, Jan Thomas Hagen, Styremedlem Jan Thomas Hagen oppnevnes til innstillingsutvalg for ungdomsrepresentanten til p7- styringsgruppa for det globale fondet for hiv/aids, tuberkolose og malaria. P-sak 1/ P-sak 2/ P-sak 3/

Prinsipprogram. LNU skal arbeide for å utforme ein samla barne- og ungdomspolitikk, og vere talerøyr for barn og unge sine allmenne interesser.

Prinsipprogram. LNU skal arbeide for å utforme ein samla barne- og ungdomspolitikk, og vere talerøyr for barn og unge sine allmenne interesser. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 Prinsipprogram LNU har som mål å fremje interessene

Detaljer

Protokoll frå regionstyremøte

Protokoll frå regionstyremøte Protokoll frå regionstyremøte Møte nr. 1/2014 Dato: 11. 12. januar 2014 Nordfjord Hotell Nordfjordeid Til stades frå styret: Nils-Gunnar Solli, Anita Nøring, Grete Sjøhagen Nedrebø, Kari Klokseth, Oddgeir

Detaljer

Protokoll fra styremøte nr. 3/14-16

Protokoll fra styremøte nr. 3/14-16 Protokoll fra styremøte nr. 3/14-16 Dato/tid : 7. og 8. mars 2015 Møteramme : lørdag 11:00 19:00, søndag 09:00 16:00 Sted : Ullevål Stadion, møterom 4018 Innkalt: Kjell Lillestøl President Robert Gelin

Detaljer

Referat. Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter - FSAT. Møte i styret for FSAT 25.-26. august 2014 FSAT-14-015. Til stede:

Referat. Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter - FSAT. Møte i styret for FSAT 25.-26. august 2014 FSAT-14-015. Til stede: Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter - FSAT Referat Møte i styret for FSAT 25.-26. august 2014 Til stede: Styremedlemmer: Christen Soleim Heidi Adolfsen Marianne Øhrn Johannesen Gunnar Bendheim Kjetil

Detaljer

Ny studieplan i medisin makroplan og organisering

Ny studieplan i medisin makroplan og organisering UNIVERSITETET I BERGEN Det medisinsk-odontologiske fakultet Styresak: 15/14 Sak nr.: 2011/2047 Møte: 05.03.14 Ny studieplan i medisin makroplan og organisering Fakultetsstyret ble sist informert om status

Detaljer

Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter

Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter Behandling Hovedstyret har foreslått et helhetlig sett med vedtekter. Dette har vært gjennom en høringsrunde hos distriktsavdelingene. De gjeldende vedtektene sier

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 06/13 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 21. juni 2013 TID: Kl. 16.45 STED: Strømnes, Inderøy.

PROTOKOLL STYREMØTE 06/13 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 21. juni 2013 TID: Kl. 16.45 STED: Strømnes, Inderøy. Steinkjer PROTOKOLL STYREMØTE 06/13 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 21. juni 2013 TID: Kl. 16.45 STED: Strømnes, Inderøy. Tilstede: Forfall: Trond Iversen, Monica Rakvåg, Elin Britt Staahl Hansen,

Detaljer

Verdal, 5. februar 2014. Kristin J. Hildrum /sign./ leder

Verdal, 5. februar 2014. Kristin J. Hildrum /sign./ leder Verdal kommune Møteinnkalling Komité mennesker og livskvalitet. Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Komité mennesker og livskvalitet Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 12.02.2014

Detaljer

Internasjonalt Samarbeid

Internasjonalt Samarbeid Internasjonalt Samarbeid Et informasjonshefte fra Unge funksjonshemmede Om Unge funksjonshemmede Unge funksjonshemmede er et samarbeidsorgan for landsdekkende ungdomsorganisasjoner, samt grupper, lag og

Detaljer

Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse

Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse 26 Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse Dette kapittelet gir en detaljert oversikt over hvordan Hydro følger. Informasjon som Hydro må oppgi i henhold til regnskapslovens paragraf 3.3b er

Detaljer

Sak: L 1/15 Hovedstyrets beretning

Sak: L 1/15 Hovedstyrets beretning Sak: L 1/15 Hovedstyrets beretning Behandling Beretningen er hovedstyrets beskrivelse av styreperioden frem til nå, og de aktiviteter som har vært gjennomført i perioden. Beretningen skal diskuteres på

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vel møtt! Med vennlig hilsen Studentparlamentet ved Høgskolen i Bergen. Anders Veggeland Leder

MØTEINNKALLING. Vel møtt! Med vennlig hilsen Studentparlamentet ved Høgskolen i Bergen. Anders Veggeland Leder Vår dato 15.05.14 Telefon Vår ref. SP-møte 05-14 E-post 55 58 77 37 Sp.orgkons@hib.no Til: Medlemmer i Studentparlamentet Kontrollkomiteen Studentrepresentanter i Høgskolestyret Landsstyrerepresentant

Detaljer

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen SAK 12 Forslag til endringer i LHLs vedtekter LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen 2 Bakgrunn og forslag til vedtak Vedlagt følger sentralstyrets

Detaljer

Sak 02/15 Referat fra forrige møte V*

Sak 02/15 Referat fra forrige møte V* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 17.02.15/162.64 SENTRALSTYREMØTE 13.-15.02.2015 Saksbehandler: Kristin Tufte Sak 15/15 Referat Sentralstyremøtet 13.-15.februar 2015 Tilstede: Anders Garbom Backe (ikke sak 01/15 03/15),

Detaljer

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Miniguide til styrearbeid Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Innhold Innledning 3 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) 3 Miniguide til styrearbeid 3 LNUs organisasjonsskole

Detaljer

PORSGRUNN IDRETTSRÅD Fellesorgan for idrettslagene i Porsgrunn Stiftet 07.01.1969 Hjemmesider: www.teleidretten.no/porsgrunn

PORSGRUNN IDRETTSRÅD Fellesorgan for idrettslagene i Porsgrunn Stiftet 07.01.1969 Hjemmesider: www.teleidretten.no/porsgrunn PORSGRUNN IDRETTSRÅD Fellesorgan for idrettslagene i Porsgrunn Stiftet 07.01.1969 Hjemmesider: www.teleidretten.no/porsgrunn Leder: Kjetil Fosse, Bjørkedalsvegen 234, 3948 Porsgrunn E-post: Kjetil.fosse1975@gmail.com,

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

Innhold. Forord v/ preses Helga Haugland Byfuglien 3 Forord v/ generalsekretær Christofer Solbakken 5 Protokoll 6 Årsrapport 34

Innhold. Forord v/ preses Helga Haugland Byfuglien 3 Forord v/ generalsekretær Christofer Solbakken 5 Protokoll 6 Årsrapport 34 Bispemøtet 2011 Innhold Forord v/ preses Helga Haugland Byfuglien 3 Forord v/ generalsekretær Christofer Solbakken 5 Protokoll 6 Årsrapport 34 Innsettelse av preses 43 Tor Singsaas: Inngangsord 44 Ole

Detaljer

Endeleg innkalling VT 06/12

Endeleg innkalling VT 06/12 Endeleg innkalling VT 06/12 5 10 Tid: tysdag 22. mai, kl. 17.15 Stad: Grupperom P 234, Sydneshaugen skole, Det humanistiske fakultet Vi opnar møtet med pizza kl. 17.00. Sydneshaugen skole er eit stort,

Detaljer

GENERALFORSAMLING 2010

GENERALFORSAMLING 2010 GENERALFORSAMLING 2010 Til våre medlemmer Det innkalles herved til Muskel Skjelett Tiårets generalforsamling 2010 Tid: Onsdag 19. mai 2010, kl.16.00 17.30 Sted: Norsk Revmatikerforbund, Professor Dahlsgate

Detaljer

SENTRALSTYREMØTE 29.-31.08.14 Saksbehandler: Kristin Tufte

SENTRALSTYREMØTE 29.-31.08.14 Saksbehandler: Kristin Tufte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 05.09.14/162.62 SENTRALSTYREMØTE 29.-31.08.14 Saksbehandler: Kristin Tufte Sak 69/14 Referat sentralstyremøte 29.-31.08.2014 Tilstede: Anders Garbom Backe, Joakim Damsgaard,

Detaljer

Protokoll 1/14. Tid: Fredag 21. mars, kl. 16 19.50. Hotell Scandic KNA Oslo

Protokoll 1/14. Tid: Fredag 21. mars, kl. 16 19.50. Hotell Scandic KNA Oslo Protokoll 1/14 Tid: Fredag 21. mars, kl. 16 19.50 Sted: Tilstede: Forfall: Fra adm.: Hotell Scandic KNA Oslo Hanne Østby Granmo, Kirsten Steenberg, Bente Nordahl Langsø, Ove Vilhelm Nome, Stein Atle Roestad,

Detaljer

Vedtekter for HBRS. Endret 26. april 2015. Basis

Vedtekter for HBRS. Endret 26. april 2015. Basis Basis Harry Benjamin Ressurssenter (HBRS) skal ledes av medlemmer som har som mål og arbeide for og fremme mennesker som søker, har eller har hatt diagnosen transseksualisme og som går igjennom en kjønnskorrigerende

Detaljer

Protokoll 5/12. Hanne Østby Granmo, Sverre Rosmo, Anne Glorvigen Hanstad, Hilde Karterud, Kirsten Steenberg, Tonje Granmo og Tobias Sundal

Protokoll 5/12. Hanne Østby Granmo, Sverre Rosmo, Anne Glorvigen Hanstad, Hilde Karterud, Kirsten Steenberg, Tonje Granmo og Tobias Sundal Protokoll 5/12 Tid: Søndag 12.8.2012, kl. 16.00 20.00 Sted: Karl Johans gate 7 Tilstede: Fra adm.: Forfall: Hanne Østby Granmo, Sverre Rosmo, Anne Glorvigen Hanstad, Hilde Karterud, Kirsten Steenberg,

Detaljer

RAPPORT MEIR ENN FINE ORD. - seks forslag til ein utviklingspolitikk som tek barn og unge på alvor

RAPPORT MEIR ENN FINE ORD. - seks forslag til ein utviklingspolitikk som tek barn og unge på alvor RAPPORT MEIR ENN FINE ORD - seks forslag til ein utviklingspolitikk som tek barn og unge på alvor Rapporten er skrive av Kathrine Sund- Henriksen på oppdrag for LNU. Medforfattar er Idunn Myklebust. Design:

Detaljer

SAKSPAPIRER TIL LANDSSTYREMØTE 5 2014/2015

SAKSPAPIRER TIL LANDSSTYREMØTE 5 2014/2015 SAKSPAPIRER TIL LANDSSTYREMØTE 5 2014/2015 Saksnummer Tittel Side LS5 00 Konstituering 1 LS5 00.05-14/15 Konstituering 1 LS5 01 Rapporter og orienteringer 6 LS5 01.10-14/15 Rapporter 6 LS5 01.11-14/15

Detaljer

Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte i Hageselskapet

Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte i Hageselskapet Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte i Hageselskapet Innholdsfortegnelse 1. Fakta om Det norske hageselskap 2. Vedtekter 3. Organisasjonsoppbygging 4. Drift av fylkesavdelinger 5. Drift av lokallag

Detaljer

Som medlemmer møtte: Torunn Hovde, Lars Halvard Wetterstad, Hanne Strøm, Gabriela Lundberg, Egil Chr. Hoen og Kjell Terje Løver

Som medlemmer møtte: Torunn Hovde, Lars Halvard Wetterstad, Hanne Strøm, Gabriela Lundberg, Egil Chr. Hoen og Kjell Terje Løver 1 av 9 PROTOKOLL fra møte i Fylkesstyret Buskerud Møtedato 23.04.2012 Vår dato: 11.05.2012 Møtetid 10:00 Utvalgssekretær Buskerud Bondelag Møtested Hønefoss Telefon Sak 11/01677 Som medlemmer møtte: Torunn

Detaljer