MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0003/02 02/00020 FORBYGGING AV RUOVDDASJOHKA - DISTRIKTSANDEL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0003/02 02/00020 FORBYGGING AV RUOVDDASJOHKA - DISTRIKTSANDEL"

Transkript

1 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0001/02 01/00719 DJUPVIK KAI - SIKRINGSSKAP 0002/02 01/00764 DJUPVIK MOLO - KONSULENTBISTAND 0003/02 02/00020 FORBYGGING AV RUOVDDASJOHKA - DISTRIKTSANDEL 0004/02 01/00788 FORSKRIFT OM MOTORFERDSEL - SAMMENKNYTNINGSLØYPE MOT NORDREISA 0005/02 01/00810 OVERFØRING AV FAKTURERINGSANSVAR FOR AVFALLSGEBYR TIL AVFALLSSERVICE - VURDERING 0007/02 02/00072 LEDEROPPLÆRING 0008/02 01/00593 SØKNAD OM TILSKUDD /02 02/00061 SØKNAD OM STØTTE TIL DRIFT AV STØTTESENTER MOT INCEST - (ANKE PÅ VEDTAK) 0010/02 02/00042 Unntatt offentlighet 5A KLAGE AVSLAG BOLIGTILSKUDD TIL UTBEDRING

2 0011/02 02/00076 UV-ANLEGG - DJUPVIK FISKEMOTTAK 0012/02 02/00079 EVT. SALG AV KOMMUNAL BOLIG 0006/02 02/00057 TELEFONGODTGJØRELSE Kåfjord kommune, 9148 Olderdalen, dato Kristin V. Johansen ordfører

3 Gáivuona suohkan Sak 0001/02 Kåfjord kommune DJUPVIK KAI - SIKRINGSSKAP Saksbehandler: Harald Grønnvoll Arkiv: P24 Arkivsaksnr.: 01/00719 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0001/02 Formannskapet Bilag: Henvendelse fra Grendeutvalget datert 14/ Tilbud fra Elektro Nor as datert Kalkulasjon fra avd.ing. Drift og Utvikling datert 6/ Saksutredning: Sikringsskapet som er på almenningskaia i Djupvik ble beordret frakoblet sist sommer da skapet ble ansett som farlig. Skapet sto åpen og koblingene var derfor farlig utsatte. Grunnen til dette er kombinasjon av rust på grunn av sjøsprøyt og hærverk ved at døra til skapet brytes opp i stedet for at det søkes etter nøkkel. Drift og Utvikling har avventet NGI s rapport om sikkerhet på moloen etter raset sist i juni for å se om det var trygt å etablere et nytt skap på kaia. Dette er nå slått fast og vi går videre med tilbud på skap fra Elektro Nor as. Firmaet anbefaler at skapet bygges inn i et lite hus for å sikre denne mot sjøsprøyt. Dette har vi beregnet og kostnadene i forhold til skapet gjør huset til en rimelig sikring. Det er et stort behov for strømuttak på almenningskaia. Strømmen brukes til drift av kran og brennstoffpumpe samt ved reparasjoner om bord på båtene. Totale kostnader for nytt skap med hus vil bli: Skap ferdig montert kr ,- Hus 5.300,- Kr ,- Rådmannens innstilling: På grunn av kommunens økonomiske situasjon fremmes saken uten innstilling til vedtak. Utvalg: Formannskapet Møtedato: Sak: PS 0001/02 Resultat: Annet forslag vedtatt Behandling i utvalget: Side 3 av 28

4 Sak 0001/02 Formannskapet gjorde følgende enstemmige vedtak: Kåfjord kommune bevilger kr ,- til nytt sikringsskap på Djupvik kai. Beløpet belastes formannskapets reserve. Vedtak: Kåfjord kommune bevilger kr ,- til nytt sikringsskap på Djupvik kai. Beløpet belastes formannskapets reserve. Rett utskrift bekreftes. Kåfjord kommune, Servicekontoret 9148 Olderdalen, Emma Vik avd. leder Melding til: Drift og utvikling v/leder " " v/h. Grønnvoll Djupvik grendeutvalg v/einar Storslett til orientering Kommunekassereren Kommunerevisjonen Side 4 av 28

5 Gáivuona suohkan Sak 0002/02 Kåfjord kommune DJUPVIK MOLO - KONSULENTBISTAND Saksbehandler: Harald Grønnvoll Arkiv: P15 Arkivsaksnr.: 01/00764 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0002/02 Formannskapet / Kommunestyret Bilag: Brev fra Drift og utvikling datert til Djupvik/N.vik Grendeutvalg. Brev fra Drift og utvikling datert sendt til AR-ing A/S, Skjervøy og til Norfico Consult, Tromsø. Tilbud på konsulentbistand fra Norfico Consult datert Tilbud på konsulentbistand fra AR-ing A/S, Skjervøy datert og Følgende rapporter ligger ved saken: Kystverket, 5. distrikt: Sintefberegning av rolighetsforhold datert NGI-rapport datert utglidning molo stabilitetsvurderinger. NGI-teknisk notat datert oppbygging av utrast molo. Saksutredning: Den 20. juni om ettermiddagen raste de ytterste 10 metrene av moloen i Djupvik ut. Etter den tid har det vært arbeidet mot forskjellige instanser for å bringe på det rene om det var trygt å reparere moloen eller om det burde arbeides med andre løsninger. Fra Sintef i Trondheim har vi fått en beregning av endring av rolighetsforhold i havna som følge av kortere molo. Denne beregningen ville bli et alternativ dersom moloen ikke burde bringes tilbake til opprinnelig stand. Da det nå er slått fast av NGI at reparasjon er tilrådelig, har vi ikke gått videre med slik vurdering. Dette ut fra at det vil bli forverrede forhold med kortere molo. NGI mener at årsaken til utglidningen av den ytterste delen av moloen antas primært å skyldes erosjon av sjøbunnsmasser og eventuelt også fyllingsfot. Det er lite trolig at mudringen øst og nordøst for moloen alene er årsaken til utglidningen av moloen, men mudringen som foregikk like før utglidningen kan ha vært en utløsende faktor. NGI sier også i rapporten at de ikke kan utelukke at den nordligste gjenværende delen av moloen kan rase ut. Dette på grunn av fortsatt mulighet for erodering av sjøbunn og fyllingsfot. De anbefaler derfor at de 30 nordligste metrene av moloen sperres av og at denne avsperringen opprettholdes inntil stabiliserende tiltak er utført. NGI har foretatt stabilitetsvurderinger for moloen og konklusjonen er at denne kan repareres/bygges opp igjen. NGI har dessuten utarbeidet et notat om hvordan moloen kan repareres, hvilken omfang reparasjonen bør ha og hvilken krav det må settes til steinstørrelse/kvalitet. Ut fra disse dataene har Drift og utvikling innhentet tilbud på utarbeidelse av anbudsgrunnlag for reparasjon av molo samt for etablering av småbåthavn m/flytebrygger og fjerning av bunnkjettinger. Side 5 av 28

6 Sak 0002/02 Vi bedt også bedt om AR-ing A/S om tilbud på kostnadsoverslag på arbeidene. Dette ut fra opplysninger fra Kystverket om at det kan ytes inntil 50% finansiering over statsbudsjettet til reparasjon av molo samt etablering av småbåthavn. Slik tilsagn vil bygge på kostnadsoverslag. I forbindelse med utrasingen ble det også stillt spørsmål om eierforholdet til havna/moloen. Etter kontakter med bl.a. Kystverket har Drift og utvikling har fått brakt på det rene at det er kommunen som står som eier av anlegget. Tilbudet fra Norfico inkludert flytekai ligger på til sammen kr ,- eskl. mva. Kommunen har vært i kontakt med Norfico bl.a. i forbindelse med Løkvoll havn. Tilbudet på samme arbeidet fra AR-ing A/S er på kr ,- eskl. mva. I tillegg har vi fått tilbud på kostnadsoverslag for moloreparasjonen fra AR-ing A/S. Dette tilbudet er på kr ,- ekskl. mva. AR-ing A/S har utført flere konsulentoppdrag for kommunen. Rådmannens innstilling: 1. Kommunen engasjerer AR-ing A/S Skjervøy som konsulent for utarbeiding av kostnadsoverslag og anbudsgrunnlag. 2. Kostnadene, til sammen kr ,- + mva. søkes innarbeidet i budsjettet for Utvalg: Formannskapet Møtedato: Sak: PS 0002/02 Resultat: Annet forslag vedtatt Behandling i utvalget: Formannskapet gjorde følgende enstemmige vedtak: 1. Kåfjord kommune antar tilbud fra AR-Ing Skjervøy under forutsetning av at tilbudet er i samsvar med 3. avsnitt i brev av fra Kåfjord kommune Forespørsel om konsulentbistand. 2. Dersom tilbudet ikke er i samsvar med 3. avsnitt i samme brev av , antas tilbudet fra Norfico. Vedtak: 1. Kåfjord kommune antar tilbud fra AR-Ing Skjervøy under forutsetning av at tilbudet er i samsvar med 3. avsnitt i brev av fra Kåfjord kommune Forespørsel om konsulentbistand. 2. Dersom tilbudet ikke er i samsvar med 3. avsnitt i samme brev av , antas tilbudet fra Norfico. Til kommunestyret. D/U v/harald Grønnvoll til foreløpig orientering. Side 6 av 28

7 Gáivuona suohkan Sak 0003/02 Kåfjord kommune FORBYGGING AV RUOVDDASJOHKA - DISTRIKTSANDEL Saksbehandler: Harald Grønnvoll Arkiv: Arkivsaksnr.: 02/00020 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0003/02 Formannskapet / Kommunestyret Bilag: Brev fra NVE Region Nord datert 3. jan Saksutredning: NVE har utarbeidet plan 9366 Forbygging mot Ruovdasjohka ved Myrseth i Kåfjord kommune, Troms, datert og revidert Kåfjord formannskap vedtok etter søknad fra Tor Oldervoll m.fl. i møte den under sak 54/97 følgende: Under forutsetning av at arbeidet med forbygging av Ruovddasjohka gis bevilgning over NVE s budsjett, anmoder Kåfjord kommune NVE om å utføre forbygging i samsvar med foreliggende plan inkl. tiltak som hindrer utgraving av området 100 meter lengere opp i elva. NVE sier i bl.a. i brevet datert : NVE godkjenner planen med tanke på gjennomføring med bistand fra NVE. Under forutsetning av at tiltaket kan prioriteres innenfor de midlene som gis til sikringstiltak i vassdrag over statsbudsjettets kap post 22, vil NVE dekke 80 % av kostnadene ved tiltaket. Det er et vilkår at kommunen vedtar kommunal garanti i samsvar med vedlagte skjema for kommunevedtak. Etter at planstrekningen ble forlenget med 100 m som en følge av merknad fra oppsitterne er kalkulerte kostnader for gjennomføring av tiltaket kr ,- inkl. mva. Disse beregningene er fra % distriktsandel utgjør etter dette kr ,-. I økonomiplanen er det for 2003 satt av kr ,- til formålet. Rådmannens innstilling: 1. Kåfjord kommune forplikter seg til å betale en distriktsandel etter fakturering fra NVE. Distriktsandelen skal dekke 20 % av faktisk medgåtte utgifter basert på NVEs anleggsregnskap, herunder prisstigning i vente- og anleggstiden. Ifølge kostnadsoverslaget vil distriktsandelen utgjøre ,- kr inkl. mva. Distriktsandelen kan kreves innbetalt forskuddsvis. 2. Kommunen forplikter seg å føre tilsyn med anlegget og at dette holdes i forsvarlig stand. Tilsynsansvaret er nærmere regulert i intruks fra NVE. Side 7 av 28

8 Sak 0003/02 3. Kommunen forplikter seg til å være tiltakshaver ved gjennomføring av arbeidet. Dersom kommunen viderefører rollen som tiltakshaver til grunneier, grunneierlag eller andre, er det et forhold som kommunen selv har ansvaret for. 4. Kommunen forplikter seg til å påse at tiltaket er i samsvar med plan- og bygningslovens bestemmelser. 5. Kommunen gir NVE fullmakt til å undertegne dokumenter og avtaler for gjennomføring av tiltaket. Utvalg: Formannskapet Møtedato: Sak: PS 0003/02 Resultat: Innstilling vedtatt Behandling i utvalget: Rådmanens innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Kåfjord kommune forplikter seg til å betale en distriktsandel etter fakturering fra NVE. Distriktsandelen skal dekke 20 % av faktisk medgåtte utgifter basert på NVEs anleggsregnskap, herunder prisstigning i vente- og anleggstiden. Ifølge kostnadsoverslaget vil distriktsandelen utgjøre ,- kr inkl. mva. Distriktsandelen kan kreves innbetalt forskuddsvis. 2. Kommunen forplikter seg å føre tilsyn med anlegget og at dette holdes i forsvarlig stand. Tilsynsansvaret er nærmere regulert i intruks fra NVE. 3. Kommunen forplikter seg til å være tiltakshaver ved gjennomføring av arbeidet. Dersom kommunen viderefører rollen som tiltakshaver til grunneier, grunneierlag eller andre, er det et forhold som kommunen selv har ansvaret for. 4. Kommunen forplikter seg til å påse at tiltaket er i samsvar med plan- og bygningslovens bestemmelser. 5. Kommunen gir NVE fullmakt til å undertegne dokumenter og avtaler for gjennomføring av tiltaket. Til kommunestyret. Side 8 av 28

9 Gáivuona suohkan Sak 0004/02 Kåfjord kommune FORSKRIFT OM MOTORFERDSEL - SAMMENKNYTNINGSLØYPE MOT NORDREISA Saksbehandler: Ellen Olsen Arkiv: K01 Arkivsaksnr.: 01/00788 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0004/02 Formannskapet / Hovedutvalg for drift og utvikling / Formannskapet / Kommunestyret Bilag: 1) Forslag fra Kåfjord snøscooterforening av ) Uttalelse fra reinbeitedistrikt 36 av I saksdokumentene ligger gjeldende forskrift og forslag til endring av forskrift for Nordreisa kommune. Saksutredning: Driftsutvalget i Nordreisa kommune vedtok i møte den å legge ut nytt forslag til Forskrift om motorferdsel i Nordreisa kommune, ut på høring og offentlig ettersyn. I den forbindelse har vi mottatt høringsutkastet til behandling. Forslag A Gahperus Somasjavri i forskriften vil krysse kommunegrensa til Kåfjord. Dette innebærer en forskriftsendring for løypenettet i Kåfjord kommune. Nordreisa kommune foreslår endringen for å forenkle forholdene for reindriften, samt at brukerne får en bedre trasé. Nordreisa kommune har skrevet følgende i sin løypebeskrivelse: Fra Gahperus gjennom Gahperusvaggi, til Vouddojohka via vestside av Vàrdàncohkka videre på østsiden av Geatkkutloapmi til Geatkkutjàvri. Videre følges løypenettet i Kåfjord til Guolasjavri. Løypen krysser kommunegrensen til Nordreisa ved Hourtnasjohka og følger gjennom Hourtenesvaggi til Nealgejavri. Deretter nordøstover til dagens løype. Løypen tar av fra dagens løype på egnet sted med avstikker til hytte ved Somasjavri. Endring med fet skrift. Denne saken gjelder løypetraséen på Kåfjord sin side av kommunegrensen. Fylkesmannen tok i 1997 initiativ til et to-årig prøveprosjekt for å undersøke om nye snøscooterløyper førte til mindre ulovlig kjøring. En av de nye løypene i prøveprosjektet var en sammenbindingsløype til Nordreisa kommune. Dette var bakgrunnen for at fylkesmannen den bl.a. vedtok å opprette en sammenbindingsløype fra Kåfjordgrensa til Geatkkutluoppal. Nordreisa kommune og reindrifta var positiv til forslaget og forskriften skulle gjelde til Da Kåfjord kommune evaluerte prøveprosjektet, ønsket de å opprette denne løypa som en fast løype. Nordreisa kommune signaliserte til fylkesmannen at løypa var omstridt, men ønsket opprettholdelse Side 9 av 28

10 Sak 0004/02 av løypa til de hadde revidert sitt løypenett i Inntil videre gjelder denne løypa i forskrift gitt av fylkesmannen den Kåfjord kommune sendte den et brev til scooterforeningene i Kåfjord, reindrifta, Statskog og Birtavarre Røde Kors hjelpekorps der vi ba om innspill om hvor løypa bør gå på Kåfjord sin siden av kommunegrensen. Frist for innspill ble satt til Reinbeitedistriktene Skarfvaggi og Cohkolat har fått frist til Følgende innspill kom inn: Forslag fra Kåfjord snøscooterforening med inntegnet trasé (Bilag 1) og uttalelse fra Reinbeitedistrikt 36. (Bilag 2) Kåfjord snøscooterforening går inn for at løypetraseen mellom Gussagorra i Kåfjord kommune og Geatkkutluobbal i Nordreisa opprettholdes slik den har vært de tre siste sesongene. De foreslår videre at ved omlegging av snøscooterløypa fra Geatkkutluobbal til Somajavri, så kan den nye traséen følge løypa til Kåfjord kommune frem til øvre Ahkkejavri, der den så tar av ned mot nedre Ahkkejavri og videre via Goulas til Huordnas hvor den så går opp Huordnasvaggi via Njelgejavri til Somasjavri. Løypeforslaget er inntegnet på kart. Reinbeitedistrikt 36 har ingen innvendinger mot forslag A Gahperus - Somajavri. De sier også at over fjellpartiet Haldi (strekning på ca 10 km) kan det være lurt å ikke fastsette trasévalget på denne strekningen og stikkene bør være dobbelt så tett som vanlig. Dette på grunn av varierende snøforhold med skavler som endrer seg fra år til år. De sier og at dersom sammenbinding medfører problemer bl.a. for reindriften i området, så må en revurdering av sammenbindingen være åpen. Vurdering: Rådmannen sier seg enig med Reinbeitedistrikt 36 om vurderingen av foreslått løypetrasé over Huordnasvaggi. Da denne traséen er mer værutsatt vil føreforholdene variere fra år til år slik at det bør være åpning for justeringer. Det er ingen nevneverdige viltområder som blir berørt av det nye forslaget. Løypestrekningen fra øvre Ahkkejavri til nedre Ahkkejavri er lett tilgjengelig for tradisjonelt friluftsliv. Dette området er etter hvert blitt svært begrenset der det er kort vei til snøscooterløypene og verdien av dette området for det tradisjonelle friluftslivet er etter hvert blitt redusert. Av den grunn kan det forsvares at løypa legges slik. Det er også et viktig moment som Kåfjord snøscooterforening tar opp i forbindelse med samarbeid mellom Kåfjord og Nordreisa kommune når det gjelder løypa. Dialog mellom snøscooterinteressene er viktig, både for samordning av entydig merking og samarbeid mot ulovlig kjøring, samt i behandlingen av denne forskriftsendringen. Rådmannens innstilling: Side 10 av 28

11 Sak 0004/02 Kåfjord kommunes forskrift om motorferdsel for strekningen Gahperus Somasjavri foreslås slik på Kåfjord sin side av kommunegrensen: 1. Løypa opprettholdes fra kommunegrensa til Gussagorra slik den har vært de siste tre sesongene. 2. Det opprettes ny strekning fra øvre Ahkkejavri der den tar av ned mot nedre Ahkkejavri og videre via Goulas til Hourdnas ved kommunegrensa. 3. Det opprettes ny strekning fra Røde Kors hytta til nedre Ahkkejavri. 4. Strekningen fra Røde Kors Hytta sørøstover til Stuoranjarga og Sandmelen utgår. 5. Det opprettes ny strekning fra Sandmelen mot Julaidanluokta og inn på strekningen fra øvre Ahkkejavri mot Hourdnas. 6. Saken sendes ut på høring. Utvalg: Formannskapet Møtedato: Sak: PS 0004/02 Resultat: Innstilling vedtatt Behandling i utvalget: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Kåfjord kommunes forskrift om motorferdsel for strekningen Gahperus Somasjavri foreslås slik på Kåfjord sin side av kommunegrensen: 1. Løypa opprettholdes fra kommunegrensa til Gussagorra slik den har vært de siste tre sesongene. 2. Det opprettes ny strekning fra øvre Ahkkejavri der den tar av ned mot nedre Ahkkejavri og videre via Guolas til Huordnas ved kommunegrensa. 3. Det opprettes ny strekning fra Røde Kors hytta til nedre Ahkkejavri. 4. Strekningen fra Røde Kors Hytta sørøstover til Stuoranjarga og Sandmelen utgår. 5. Det opprettes ny strekning fra Sandmelen mot Julaidanluokta og inn på strekningen fra øvre Ahkkejavri mot Huordnas. 6. Saken sendes ut på høring. Rett utskrift bekreftes Kåfjord kommune, Servicekontoret 9148 Olderdalen, Emma Vik avd. leder Side 11 av 28

12 Sak 0004/02 Melding til: Drift og utvikling v/ellen Olsen for videre oppfølging. Side 12 av 28

13 Gáivuona suohkan Sak 0005/02 Kåfjord kommune OVERFØRING AV FAKTURERINGSANSVAR FOR AVFALLSGEBYR TIL AVFALLSSERVICE - VURDERING Saksbehandler: Håkon Jørgensen Arkiv: Arkivsaksnr.: 01/00810 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0005/02 Formannskapet / Kommunestyret Bilag vedlagt saksdokumentene: Oversikt over gjeldene priser i Avfallsservice AS Bilag i saken: Budsjettreguleringsskjema Saksutredning: Innledning I kommunedelplan for avfall for perioden , vedtatt av kommunestyret i Kåfjord i sak 7/2000 den 6. mars 2000, er det et delmål å Samle all renovasjonstjeneste herunder saksbehandling i forhold til abonnenter, innkreving av gebyrer, m.v. i det interkommunale renovasjonsselskapet. Det er likevel opp til den enkelte kommune å vurdere hvordan innkreving av gebyrer skal foregå. Av de 5 eierkommunene av Avfallsservice er det nå kun Kåfjord og Lyngen som ikke har overført oppgaven med fakturering til selskapet. Saken har vært vurdert i administrasjonen tidligere. Konklusjon har da vært at kommunen ikke vil få vesentlig redusert arbeidsmengde ved å flytte disse arbeidsoppgavene til Nordreisa. Dette henger bl.a. sammen med at kommunen vil få det samme antall faktura til utsending/innkreving siden renovasjon i dag inngår på samme faktura som gebyrer for vann, avløp og feiing. Saken ble imidlertid diskutert av kommunestyret den 18/12-01 og man ønsket da at det utarbeides en sak for å få vurdert dette. Praktiske forhold Etter at Avfallsservice overtar ansvaret for fakturering så vil de sende ut faktura direkte til husstandene i kommunen. Ansvaret for inndriving av fordringer vil og ligge på selskapet. Om fordringer må avskrives så skal dette belaste regnskapet til Avfallsservice og ikke kommunens regnskap. Styret i Avfallsservice fremmer hvert år forslag til gebyrer som skal godkjennes av kommunestyret. Fakturering av renovasjon (inkl. slamrenovasjon) kan overføres pr. 1. juli. Side 13 av 28

14 Sak 0005/02 Avtale med Avfallsservice Utfra de avtalene de øvrige kommunene har, så vil det inngås en avtale mellom Kåfjord kommune og Avfallsservice AS som vil inneholde følgende hovedpunkter: Avfallsservice foreslår årlige gebyrer som endelig vedtas av kommunene. Regninger på renovasjon sendes ut 4 ganger årlig. Kåfjord kommune skal ikke betale Avfallsservice noe for den tjenesten de utfører. Avfallsservice innfordrer selv ubetalte krav. Avtalen vil kunne sies opp med 6 måneders varsel. Vurdering Administrasjonen har tidligere vært lunken i forhold til ei flytting av disse oppgavene til Avfallsservice. Etter at Skjervøy, Nordreisa og Storfjord har overlatt faktureringsarbeidet til selskapet så vil det nesten være unaturlig å stå på utsiden. Når i tillegg Avfallsservice opererer med samme pris til Kåfjord som til husstandene i de kommunene som de fakturere for så er det ingen grunn til å stå utenfor. Avfallsservice opererer også med lavere satser for 2002 enn det Kåfjord kommune kan. Årsaken er kommunen i dag dekker 12,5% av ei stilling som saksbehandler, samt 10% av ei VARingeniørstilling via gebyrer. I tillegg er det utgifter til datalisenser mv. som dekkes via gebyrene. Totalt utgjør beløpet kr ,- for år Når det gjelder saksbehandlerstillingen så antas det at denne kan reduseres og gi en reell besparelse. Ingeniørstillingen er vanskelig å redusere til 90% og samtidig beholde kompetansen i kommunen. Når fakturering av renovasjon er overført vil kommunen har til sammen 30% stilling overflødig. Det foreslås at det tas opp i bemanningsplan om denne stillingen skal flyttes til andre oppgaver eller om det skal foretas stillingsreduksjon. Budsjettregulering Det forutsettes at det ikke foretas stillingsreduksjoner i inneværende år. Lønnsmidler for andre halvår 2002 må likevel flyttes til andre områder. Det foreslås at lønnsmidler vedr. saksbehandler stillingen flyttes til servicekontoret og benyttes til økte innsats mot arkivarbeide. Lønnsmidler vedr ingeniørstillingen flyttes til teknisk administrasjon. For å dekke utgifter som var forutsatt dekket via renovasjonsgebyrer er det behov for ei ekstra bevilgning på kr ,-. Det foreslås tatt av formannskapets tilleggsbevilgningspost. Side 14 av 28

15 Sak 0005/02 Rådmannens innstilling: 1. Kåfjord kommune inngår avtale med Avfallsservice AS om at selskapet overtar fakturering av all renovasjon i kommunen fra 1. juli Fra 1. juli 2002 skal kunder i Kåfjord kommune faktureres etter de priser som gjelder i selskapet. 3. Øvrig saksbehandling som ikke behøver å ligge i kommunen overføres til Avfallsservice i den grad dette er i henhold til vedtatt avfallsplan. 4. Det tas opp i bemanningsplanen hva som skal gjøres med den stillingsressursen på 30 % som pr. i dag er tilknyttet renovasjon. 5. Budsjettregulering foretas i henhold til vedlegg. Utvalg: Formannskapet Møtedato: Sak: PS 0005/02 Resultat: Innstilling vedtatt Behandling i utvalget: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Kåfjord kommune inngår avtale med Avfallsservice AS om at selskapet overtar fakturering av all renovasjon i kommunen fra 1. juli Fra 1. juli 2002 skal kunder i Kåfjord kommune faktureres etter de priser som gjelder i selskapet. 3. Øvrig saksbehandling som ikke behøver å ligge i kommunen overføres til Avfallsservice i den grad dette er i henhold til vedtatt avfallsplan. 4. Det tas opp i bemanningsplanen hva som skal gjøres med den stillingsressursen på 30 % som pr. i dag er tilknyttet renovasjon. 5. Budsjettregulering foretas i henhold til vedlegg. Til kommunestyret. Side 15 av 28

16 Gáivuona suohkan Sak 0007/02 Kåfjord kommune LEDEROPPLÆRING Saksbehandler: Håkon Jørgensen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 02/00072 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0007/02 Formannskapet / Samepolitisk utvalg Saksutredning: Administrasjonen har over en periode drøftet behovet og muligheten for å gjennomføre en samlet lederopplæring i kommunen. Formålet er å fokusere mer på ledelse og lederrollen. Det har vært gjennomført et slikt opplegg tidligere. Det var den gang et fellesprosjekt for Nord-Troms under navnet LUIK. Siden den gang har det vært en total utskifting av toppledelse i kommunen hvorav noen har rykket opp fra underordnede stillinger. Ledererfaringen er derfor ujevnt fordelt. Samtidig er det gjennomført omorganiseringer i kommunen hvor enkelte ansatte er blitt tildelt nye roller. Sentrale emner i en slik lederopplæring er fokusering rundt lederstil, kommunikasjon, samspill, omstilling, konflikthåndtering og budsjett/planverk. I tillegg vil emnet kulturforståelse være sentralt. Dette på bakgrunn av kommunens historie som arena for tre stammers møte. Til sammen er det ca. 20 ledere og mellomledere som vi ønsker skal delta på et slikt opplegg. I den forbindelse har kommunen vært i kontakt med et par firma som driver innenfor ledelsesutvikling. Med forbehold om at det gis bevilgning har vi på bakgrunn av dette inngått avtale med firma I- PLUSS om et slikt opplegg. I-PLUSS er valgt bl.a. på bakgrunn av gode erfaringer med dette firma i forbindelse med et prosjekt ved Olderdalen skole. Rent praktisk er det tenkt av kurset skal gå over 3 samlinger a 2 dager. I tillegg skal det jobbes i mellomperiodene. Kostnadene for et slikt opplegg vil være på ca. kr ,-. Finansiering av dette vil i første omgang måtte tas av formannskapets tilleggsbevilgningspost hvor det i utgangspunktet er avsatt kr ,-. Imidlertid vil emnet samisk kultur/lokal kultur være såpass sentralt i opplegget at det vil kunne forsvares å dekke noe av utgiftene ved å benytte disponible språkmidler. Hvordan disse midlene skal forvaltes må imidlertid først behandles i Samepolitisk utvalg. Det vil derfor bli tatt opp i en sak der. Side 16 av 28

17 Sak 0007/02 Rådmannens innstilling: 1. Kåfjord formannskap godkjenner at det gjennomføres et program for lederutvikling i Kåfjord kommune. 2. Utgiftene, kr ,-, dekkes ved å disponere av formannskapets tilleggsbevilgningspost. 3. Rådmannen foretar budsjettregulering. Utvalg: Formannskapet Møtedato: Sak: PS 0007/02 Resultat: Saken oversendes SU Behandling i utvalget: Formannskapet fattet følgende enstemmige vedtak: Saken utsettes og oversendes Samepolitisk utvalg til behandling der først. Vedtak: Saken utsettes og oversendes Samepolitisk utvalg til behandling der først. Til Samepolitisk utvalg. Side 17 av 28

18 Gáivuona suohkan Sak 0008/02 Kåfjord kommune SØKNAD OM TILSKUDD 2002 Saksbehandler: Emma Vik Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 01/00593 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0008/02 Formannskapet Bilag: 1. Søknad fra Kirkens SOS, datert Søknad fra Jusshjelpa Nord-Norge, datert Saksutredning: 1. Søknad om driftsstøtte fra Kirkens SOS for Kirkens SOS søker om kommunal støtte for 2002, med 1 krone pr. innbygger. Dette vil utgjøre ca. kr ,- for Kåfjord. Virksomheten går fram av søknaden, som legges ved som bilag, det vises derfor til dette. 2. Søknad om driftsstøtte for år 2002 fra Jusshjelpa i Nord-Norge. Jusshjelpa i Nord-Norge søker om driftsstøtte for år 2002 med kr. 500,-. Virksomheten går fram av søknaden, som legges ved som bilag, det vises derfor til dette. Saken legges fram uten innstilling til vedtak. Rådmannens innstilling: Saken legges fram uten innstilling til vedtak. Utvalg: Formannskapet Møtedato: Sak: PS 0008/02 Resultat: Søknader avslått Behandling i utvalget: Ordfører Kristin Vatnelid Johansen fremmet følgende forslag til vedtak: Side 18 av 28

19 Sak 0008/02 Da Kåfjord kommune er i en meget stram økonomisk situasjon, må søknadene avslås selv om formålet er godt. Framtidige søknader i inneværende år avslås administrativt. Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Da Kåfjord kommune er i en meget stram økonomisk situasjon, må søknadene avslås selv om formålet er godt. Framtidige søknader i inneværende år avslås administrativt Rett utskrift bekreftes. Kåfjord kommune, Servicekontoret 9148 Olderdalen, Emma Vik avd. leder Melding til: Kirkens SOS, postboks 945, 9001 Tromsø Jusshjelpa i Nord-Norge, Universitetet i Tromsø, Breivika senter, 9037 Tromsø Side 19 av 28

20 Gáivuona suohkan Sak 0009/02 Kåfjord kommune SØKNAD OM STØTTE TIL DRIFT AV STØTTESENTER MOT INCEST - (ANKE PÅ VEDTAK) Saksbehandler: Emma Vik Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 02/00061 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0009/02 Formannskapet Bilag: 1. Anke datert Foreløpig svar fra kommunen, datert Søknad om økonomisk tilskudd m/oversikt over tilbud, datert I saksmappen: - Regnskap for år Budsjett for år Oversiktsbudsjett for år Statistikk for år 2002 Saksutredning: Støttesenter mot Incest søkte den Kåfjord kommune om økonomisk tilskudd til drift av Støttesenter Mot Incest, Troms (SMI), kr ,-. Formannskapet vedtok i 2001 å avslå alle søknader om tilskudd på grunn av kommunens dårlige økonomi, disse avslagene ble gjort administrativt.. En antok at denne søknaden gjaldt støtte for 2002, og en valgte derfor å gi et foreløpig svar, og deretter ta søknaden opp til politisk behandling i 2002, dette går fram av svaret til senteret. Støttesenter Mot Incest har oppfattet dette som et avslag og anket avslaget til formannskapet, se bilag. I søknaden som følger vedlagt som bilag, går det fram hvilke tilbud senteret gir, og det vises derfor til dette. Oversikt over tilbudene legges også ved som bilag. Saken legges fram for formannskapet uten innstilling til vedtak. Rådmannens innstilling: Saken legges fram uten innstilling til vedtak. Utvalg: Formannskapet Møtedato: Side 20 av 28

21 Sak 0009/02 Sak: PS 0009/02 Resultat: Søknad avslått Behandling i utvalget: Formannskapet gjorde følgende enstemmige vedtak: Da Kåfjord kommune er i en meget stram økonomisk situasjon, må søknaden avslås selv om formålet er godt. Vedtak: Da Kåfjord kommune er i en meget stram økonomisk situasjon, må søknaden avslås selv om formålet er godt Rett utskrift bekreftes. Kåfjord kommune, Servicekontoret 9148 Olderdalen, Emma Vik avd. leder Melding til: Støttesenter Mot Incest, Troms, postboks 1231, 9262 Tromsø Side 21 av 28

MØTEBOK. Kommunestyret. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Det norske Arbeiderpartis liste: Bjørn Inge Mo Levin Mikkelsen

MØTEBOK. Kommunestyret. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Det norske Arbeiderpartis liste: Bjørn Inge Mo Levin Mikkelsen Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 04.03.02 Tid: 11.00 MØTEBOK Kommunestyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Det norske Arbeiderpartis liste: Bjørn

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 04.03.02 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 22.04.02 Tid: 11.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Kristin Vatnelid Johansen Bjørn Inge

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0020/02 02/00198 REFERATSAK: MØTE I SAMEPOLITISK UTVALG 28.02.02

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0020/02 02/00198 REFERATSAK: MØTE I SAMEPOLITISK UTVALG 28.02.02 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.03.02 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE 0008/01 01/00100 AMO-SENTERET - AVTALE MED A/L OLDERDALEN SAMFUNNSHUS

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE 0008/01 01/00100 AMO-SENTERET - AVTALE MED A/L OLDERDALEN SAMFUNNSHUS Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.02.01 Tid: 11.00 HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEBOK. Hovedutvalg for drift og utvikling. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Inghild Blomstereng

MØTEBOK. Hovedutvalg for drift og utvikling. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Inghild Blomstereng Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 07.04.2006 Tid: 10.00 MØTEBOK Hovedutvalg for drift og utvikling Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Øystein Pettersen

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 19.01.04 Tid: 11.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Karl Idar Berg Siv Nina

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0046/01 01/00531 REFERATSAK - SØKNAD OM FORTSATT FRITAK FRA KOMMUNALE VERV

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0046/01 01/00531 REFERATSAK - SØKNAD OM FORTSATT FRITAK FRA KOMMUNALE VERV Gáivuona suohkan Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03.09.01 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.11.2008 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.11.2008 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.11.2008 Tid: 10.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Rita Mathisen Lisa

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 14.11.05 Tid: 11.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Karl Idar Berg Siv Nina

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0044/02 02/00434 REFERATSAK: SAMEPOLITISK UTVALGS MØTE 06.06.02

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0044/02 02/00434 REFERATSAK: SAMEPOLITISK UTVALGS MØTE 06.06.02 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.06.02 Tid: Etter øksekomitemøte Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 07.04.03 Tid: 10.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Frode Lervoll Svein

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Gáivuona suohkan Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 27.06.05 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

UTBYGGING AV BREDBÅND - STAMNETT PÅ FIBER TIL INDRE KÅFJORD

UTBYGGING AV BREDBÅND - STAMNETT PÅ FIBER TIL INDRE KÅFJORD Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 13.09.05 Tid: 16.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.10.2007 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.10.2007 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.10.2007 Tid: 10.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Rita Mathisen Lisa

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0049/03 03/00541 SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM GNR 29/BNR 3-7

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0049/03 03/00541 SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM GNR 29/BNR 3-7 Gáivuona suohkan Utvalg: NÆRINGSSTYRET Møtested: Formannskapssalen Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 13.03.2006 Tid: 11.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Karl Idar Berg Jani

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.02.01 Tid: 11.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.02.01 Tid: 11. Gáivuona suohkan Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.02.01 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Oddvar Leiros Nestleder SPA

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Oddvar Leiros Nestleder SPA GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteprotokoll Formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.02.2015 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 30.08.04 Tid: 13.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Karl Idar Berg Lene

Detaljer

Offentlig møteprotokoll

Offentlig møteprotokoll Offentlig møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 23.03.2009 Tidspunkt: 11:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo Medlem

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 22.03.04 Tid: 11.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Siv Nina Myrvoll Karl

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0012/04 03/00677 MANNDALEN SKOLE - INVESTERINGSMIDLER REHABILITERING SKOLER

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0012/04 03/00677 MANNDALEN SKOLE - INVESTERINGSMIDLER REHABILITERING SKOLER Gáivuona suohkan Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Aja samisk senter - Manndalen Møtedato: 01.03.04 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.02.2008 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.02.2008 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.02.2008 Tid: 10.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Rita Mathisen Lisa

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 16.10.2006 Tid: 11.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Karl Idar Berg Siv

Detaljer

MØTEBOK. Samepolitisk utvalg. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Samepolitisk utvalg. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 22.09.2006 Tid: 14.00 MØTEBOK Samepolitisk utvalg Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Lars Nilsen Asle Tveitnes

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 25.11.02 Tid: 11.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Frode Lervoll Tor Oldervoll

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE 0003/03 03/00114 NYE KRITERIER FOR TILDELING AV KULTURMIDLER - ETTER HØRINGSRUNDE

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE 0003/03 03/00114 NYE KRITERIER FOR TILDELING AV KULTURMIDLER - ETTER HØRINGSRUNDE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0001/03 02/00750 TILBYGG BOLIG GNR 6/BNR 41 0002/03 03/00110 SØKNAD OM TILSKUDD 0003/03 03/00114 NYE KRITERIER FOR TILDELING

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Gáivuona suohkan MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG FOR DRIFT OG UTVIKLING Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 06.10.05 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 04.09.2006 Tid: 11.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Siv Nina Myrvoll Frode

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Gáivuona suohkan MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG FOR DRIFT OG UTVIKLING Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 09.04.03 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.06.05 Tid: 10.30 HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.10.2008 Tid: 10.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Rita Mathisen Lisa

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 04.06.04 Tid: 11.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Karl Idar Berg Sov Nina

Detaljer

MØTEBOK. Hovedutvalg for drift og utvikling. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Inghild Blomstereng

MØTEBOK. Hovedutvalg for drift og utvikling. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Inghild Blomstereng Gáivuona suohkan Kåfjord kommune MØTEBOK Hovedutvalg for drift og utvikling Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 09.11.2006 Tid: 10.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Øystein Pettersen

Detaljer

Hovedutskrift SAKSLISTE 0004/01 99/01285 SØKNAD OM TILLATELSE TIL PRIVAT REGULERING

Hovedutskrift SAKSLISTE 0004/01 99/01285 SØKNAD OM TILLATELSE TIL PRIVAT REGULERING Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.01.01 Tid: 11.00 Hovedutskrift Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0044/04 04/00443 SØKNAD OM RESTAURERINGSTILSKUDD - MANNDALEN SANITETSFORENING

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0044/04 04/00443 SØKNAD OM RESTAURERINGSTILSKUDD - MANNDALEN SANITETSFORENING Gáivuona suohkan Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 04.06.04 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0055/04 03/00054 KÅFJORD KOMMUNES ÅRSREGNSKAP OG REVISJONSBERETNING 2003

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0055/04 03/00054 KÅFJORD KOMMUNES ÅRSREGNSKAP OG REVISJONSBERETNING 2003 Gáivuona suohkan Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Ordførerens kontor Møtedato: 18.06.04 Tid: 10.00 HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.08.02 Tid: 11.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.08.02 Tid: 11. Gáivuona suohkan Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.08.02 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 17.11.2005 Tid: 09.

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 17.11.2005 Tid: 09. Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 17.11.2005 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 777 46 000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Aud Helene Marthinsen MEDL FRP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Aud Helene Marthinsen MEDL FRP GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE KAIVUONON KOMUUNI Møteprotokoll Utvalg: Hovedutvalg miljø, drift og utvikling Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Olderdalen Dato: 09.05.2017 Tidspunkt: 09:00 Følgende

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0015/06 06/00147 MEDLEMSSKAP I UTMARKSKOMMUNENS SAMMENSLUTNING (USS)

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0015/06 06/00147 MEDLEMSSKAP I UTMARKSKOMMUNENS SAMMENSLUTNING (USS) Gáivuona suohkan Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 13.03.2006 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0001/03 01/00613 SØKNAD OM DELING AV EIEND. GNR.2, BNR. 18 I KÅFJORD

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0001/03 01/00613 SØKNAD OM DELING AV EIEND. GNR.2, BNR. 18 I KÅFJORD Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 13.01.03 Tid: 10.00 HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0001/03 01/00613 SØKNAD OM DELING AV

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Geir Ivar Thomassen MEDL KÅAP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Geir Ivar Thomassen MEDL KÅAP Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Driftsutvalg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 23.02.2010 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Asle Tveitnes Leder KÅAP Liv

Detaljer

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2012 FOR BÅTSFJORD KOMMUNE

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2012 FOR BÅTSFJORD KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Rådhus Møtedato: 11.12.2013 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985320 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEBOK. Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 19.04.2007 Tid: 10.00

MØTEBOK. Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 19.04.2007 Tid: 10.00 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 19.04.2007 Tid: 10.00 MØTEBOK Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Levin Mikkelsen

Detaljer

MØTEBOK. Kommunestyret. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Møtested: Kåfjorddalen Grendehus Møtedato: 18.12.2006 Tid: 11.00

MØTEBOK. Kommunestyret. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Møtested: Kåfjorddalen Grendehus Møtedato: 18.12.2006 Tid: 11.00 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Kåfjorddalen Grendehus Møtedato: 18.12.20 Tid: 11.00 MØTEBOK Kommunestyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Det norske Arbeiderparti Bjørn

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.03.03 Tid: 10.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Kristin Vatnelid Johansen Bjørn Inge

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 13.11.2006 Tid: 10.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Karl Idar Berg Siv

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 29.11.04 Tid: 10.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Karl Idar Berg Siv Nina

Detaljer

MØTEBOK. Driftsutvalg. Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 13.11.2008 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Driftsutvalg. Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 13.11.2008 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 13.11.2008 Tid: 10.00 MØTEBOK Driftsutvalg Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Asle Tveitnes Liv Hestdal

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ludvig Rognli NESTL MSNBL

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ludvig Rognli NESTL MSNBL GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE KAIVUONON KOMUUNI Møteprotokoll Utvalg: Formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Olderdalen Dato: 23.10.2017 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Karin Karlsen

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Karin Karlsen Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Samepolitisk utvalg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 26.01.2010 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Karin Karlsen Leder

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: SAMEPOLITISK UTVALG Møtested: Rådhuset, 3. etasje Møtedato: 02.12.2005 Tid: kl 1000 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy Rådhus Møtedato: 22.08.2007 Tid: 0900

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy Rådhus Møtedato: 22.08.2007 Tid: 0900 Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy Rådhus Møtedato: 22.08.2007 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 777 46 000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Berg kommune. Formannskapet. Møtested: Kroa, Mefjordvær Møtedato: 02.09.03 Tid: 11.00

MØTEPROTOKOLL. Berg kommune. Formannskapet. Møtested: Kroa, Mefjordvær Møtedato: 02.09.03 Tid: 11.00 Berg kommune Møtested: Kroa, Mefjordvær Møtedato: 02.09.03 Tid: 11.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Trond Abelsen, Anita Sebulonsen, Dagmar Strøm,

Detaljer

MØTEBOK. Samepolitisk utvalg. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Samepolitisk utvalg. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 05.04.04 Tid: 12.00 MØTEBOK Samepolitisk utvalg Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Karin Karlsen Mary Mikalsen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Gáivuona suohkan Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 22.09.2008 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Gáivuona suohkan Utvalg: SAMEPOLITISK UTVALG Møtested: Rådhuset, formannskapssalen 08.07.2008 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

MØTEBOK. Samepolitisk utvalg. Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 06.10.2008 Tid: 13.00

MØTEBOK. Samepolitisk utvalg. Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 06.10.2008 Tid: 13.00 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 06.10.2008 Tid: 13.00 MØTEBOK Samepolitisk utvalg Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Karin Karlsen Inger

Detaljer

Møteprotokoll. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

Møteprotokoll. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 13.02.2009 Tidspunkt: 11:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo Medlem KÅAP Magne

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 19.04.04 Tid: 10.30 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Karl Idar Berg Siv Nina Myrvoll Frode

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Rita S. Mathisen Lisa Marie Pedersen

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Rita S. Mathisen Lisa Marie Pedersen Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap Møtested: Formannskapssalen Dato: 07.06.2010 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo Ordfører KÅAP Magne Monsen

Detaljer

Møteinnkalling. Havneutvalget Djupvik fiskerihavn

Møteinnkalling. Havneutvalget Djupvik fiskerihavn Møteinnkalling Havneutvalget Djupvik fiskerihavn Utvalg: Møtested: Kantina, Rådhuset Dato: 17.10.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777 19000. Vararepresentanter møter etter

Detaljer

MØTEBOK. Hovedutvalg for drift og utvikling. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Hovedutvalg for drift og utvikling. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 01.11.04 Tid: 10.00 MØTEBOK Hovedutvalg for drift og utvikling Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Øystein Pettersen

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE KAIVUONON KOMUUNI Møteprotokoll Utvalg: Hovedutvalg miljø, drift og utvikling Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 21.10.2016 Tidspunkt: 09:00 Følgende faste medlemmer

Detaljer

Sakliste - tilleggssak

Sakliste - tilleggssak Sakliste - tilleggssak STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEROM: MØTEDATO: KL. Formannskapet Formannskapssalen 20.09.2016 09:00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 73/16 SØKNAD OM TILSKUDD TIL FLOMSIKRING Sakene er utlagt i politisk

Detaljer

MØTEBOK. Næringsstyret. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.04.2007 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Næringsstyret. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.04.2007 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.04.2007 Tid: 10.00 MØTEBOK Næringsstyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Siv Nina Myrvoll Frode

Detaljer

MØTEBOK. Samepolitisk utvalg. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Samepolitisk utvalg. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 16.09.04 Tid: 10.00 MØTEBOK Samepolitisk utvalg Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Karin Karlsen Lars Nilsen Tor

Detaljer

MØTEBOK. Samepolitisk utvalg. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Samepolitisk utvalg. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03.11.04 Tid: 13.00 MØTEBOK Samepolitisk utvalg Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Mary Mikalsen Trollvik Asle

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Nordreisa formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.01.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Utvalg: Nordreisa formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.01.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Nordreisa formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.01.2010 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77770710 eller postmottak@nordreisa.kommune.no.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08 MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Fast utvalg for plansaker Ekstraordinært møte Gran Rådhus, Møterom Granavollen Møtedato: 27.03.2008 Tid: 15.00 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Kåfjord Formannskap Møtested: Formannskapssalen, rådhuset Dato: 19.04.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteprotokoll. Utvalg: Kåfjord Formannskap Møtested: Formannskapssalen, rådhuset Dato: 19.04.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap Møtested: Formannskapssalen, rådhuset Dato: 19.04.2010 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo Ordfører KÅAP

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 4/2014 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 30.10.2014 Tid: Fra kl.: 14:00 - til kl.: 15:00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Navn Robert Wilhelmsen

Detaljer

MØTEBOK. Næringsstyret. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 31.08.2007 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Næringsstyret. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 31.08.2007 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 31.08.2007 Tid: 10.00 MØTEBOK Næringsstyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Karl Idar Berg Frode

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Gáivuona suohkan Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 25.06.2007 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.03.2008 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.03.2008 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.03.2008 Tid: 10.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Rita Mathisen Lisa

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 8/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 27.10.2005 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 21.20 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Ragnar Olsen AP, ordfører Randi S. Pedersen AP Willy

Detaljer

MØTEBOK. Samepolitisk utvalg

MØTEBOK. Samepolitisk utvalg Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Rådhuset, 3. etasje Møtedato: 02.12.2005 Tid: kl 1000 MØTEBOK Samepolitisk utvalg Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Karin Karlsen Mary Mikalsen

Detaljer

Tilleggssaksliste. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77719000. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Tilleggssaksliste. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77719000. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Tilleggssaksliste Kåfjord Kommunestyre Utvalg: Møtested: Kåfjorddalen grendehus Dato: 21.12.2010 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77719000. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen, rådhuset Møtedato: 23.05.2005 Tid: 11.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Karl Idar

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE 0054/06 06/00439 SØKNAD OM SOMMERARBEIDSPLASSMIDLER - NORD-TROMS MUSEUM

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE 0054/06 06/00439 SØKNAD OM SOMMERARBEIDSPLASSMIDLER - NORD-TROMS MUSEUM Gáivuona suohkan Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 06.06.2006 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

SÆRUTSKRIFT Samlet saksframstilling

SÆRUTSKRIFT Samlet saksframstilling Side 1 av 6 SÆRUTSKRIFT Samlet saksframstilling SAKNR STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEDATO: 73/16 Formannskapet 20.09.2016 77/16 Kommunestyret 29.09.2016 Ark.: X53 Lnr.: 8435/16 Arkivsaksnr.: 13/622-164 Saksbehandler:

Detaljer

MØTEBOK. Hovedutvalg for drift og utvikling. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Hovedutvalg for drift og utvikling. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.04.05 Tid: 10.00 MØTEBOK Hovedutvalg for drift og utvikling Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Øystein Pettersen

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: X53 Lnr.: 7961/16 Arkivsaksnr.: 13/

Saksframlegg. Ark.: X53 Lnr.: 7961/16 Arkivsaksnr.: 13/ Saksframlegg Ark.: X53 Lnr.: 7961/16 Arkivsaksnr.: 13/622-160 Saksbehandler: Jon Sylte SØKNAD OM TILSKUDD TIL FLOMSIKRING Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke utsendt): Brev fra grunneierne tilknytta

Detaljer

MØTEBOK. Samepolitisk utvalg. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Samepolitisk utvalg. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 14.03.2007 Tid: 12.00 MØTEBOK Samepolitisk utvalg Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Karin Karlsen Mary Mikalsen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0020/02 02/00198 REFERATSAK: MØTE I SAMEPOLITISK UTVALG 28.02.02

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0020/02 02/00198 REFERATSAK: MØTE I SAMEPOLITISK UTVALG 28.02.02 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.03.02 Tid: 11.00 HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Hovedutvalg for drift og utvikling

Hovedutvalg for drift og utvikling Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 25.06.04 Tid: 10.00 MØTEBOK Hovedutvalg for drift og utvikling Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Øystein Pettersen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhusets nye møterom Møtedato: 04.12.2012 Tid: 0900 (etter møte i administrasjonsstyret) SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhusets nye møterom Møtedato: 04.12.2012 Tid: 0900 (etter møte i administrasjonsstyret) SAKSLISTE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhusets nye møterom Møtedato: 04.12.2012 Tid: 0900 (etter møte i administrasjonsstyret) Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Hovedutvalg for Drift

Møteprotokoll. Kåfjord Hovedutvalg for Drift Møteprotokoll Kåfjord Hovedutvalg for Drift Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 28.11.2013 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Britt Pedersen Leder

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Klæbu kommune MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 06.12.2012 Tid: 09:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Klagenemnda SAKSLISTE GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA KLAGENEMNDAS MØTE 05. FEBR. 2014

Klagenemnda SAKSLISTE GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA KLAGENEMNDAS MØTE 05. FEBR. 2014 MØTEINNKALLING Klagenemnda Sted: Rakkestad kulturhus, Formannskapssalen Dato: 26.02.2014 Tid: 10:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA KLAGENEMNDAS MØTE 05. FEBR. 2014 3/14

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 124/15 12/971 VEDTEKTSENDRING - YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 124/15 12/971 VEDTEKTSENDRING - YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON DØNNA KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Dønnamann Møtedato: 27.10.2015 Tid: 09:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. RANA KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.12.2012 Tid: 10:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Karin Karlsen Inger Charlotte Vatne Nestleder

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Karin Karlsen Inger Charlotte Vatne Nestleder Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Samepolitisk utvalg Møtested: Møterom 1.etg, Kåfjord rådhus Dato: 13.02.2009 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Karin Karlsen Leder

Detaljer

Møteinnkalling. Kåfjord Samepolitisk utvalg. Utvalg: Møtested: Pr. e-post Dato: 28.01.2013 Tidspunkt:

Møteinnkalling. Kåfjord Samepolitisk utvalg. Utvalg: Møtested: Pr. e-post Dato: 28.01.2013 Tidspunkt: Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Pr. e-post Dato: 28.01.2013 Tidspunkt: Kåfjord Samepolitisk utvalg Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 71 90 00. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0132/07 07/00293 KOMPETANSEPLAN - KARLSØY KOMMUNE 2007-2011

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0132/07 07/00293 KOMPETANSEPLAN - KARLSØY KOMMUNE 2007-2011 Karlsøy kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset, Hansnes Møtedato: 07.11.2007 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg SAKSLISTE

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. JournalpostID: 14/7558 Arkiv sakid.: 14/1605 Saksbehandler: Lise Gunn Hansen Sluttbehandlede vedtaksinstans: Kommunestyre

FAUSKE KOMMUNE. JournalpostID: 14/7558 Arkiv sakid.: 14/1605 Saksbehandler: Lise Gunn Hansen Sluttbehandlede vedtaksinstans: Kommunestyre SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE JournalpostID: 14/7558 Arkiv sakid.: 14/1605 Saksbehandler: Lise Gunn Hansen Sluttbehandlede vedtaksinstans: Kommunestyre Sak nr.: 072/14 PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Dato: 09.09.2014

Detaljer

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!!

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Ekstraordinært møte Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post

Detaljer