Hovedutskrift SAKSLISTE 0004/01 99/01285 SØKNAD OM TILLATELSE TIL PRIVAT REGULERING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hovedutskrift SAKSLISTE 0004/01 99/01285 SØKNAD OM TILLATELSE TIL PRIVAT REGULERING"

Transkript

1 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Hovedutskrift Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0001/01 00/00830 SØKNADER OM TILSKUDD /01 01/00001 ANTAKELSE AV TILBUD - MOVEGEN /01 01/00036 TELEFONGODTGJØRING POLITIKERE 0004/01 99/01285 SØKNAD OM TILLATELSE TIL PRIVAT REGULERING 0005/01 00/00831 SALG AV AREAL TIL VEGVESENET I FORBINDELSE MED BYGGING AV NY FERGEKAI GRUNNKJØP AREAL/ANDRE UTGIFTER TIL SMÅBÅTHAVN OG 0006/01 01/00080 FORVALTNING AV KONSESJONSKRAFT - NY BEHANDLING Kåfjord kommune, 9148 Olderdalen, Kristin V. Johansen ordfører

2 Gáivuona suohkan Sak 0001/01 Kåfjord kommune SØKNADER OM TILSKUDD 2001 Saksbehandler: Emma Vik Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 00/00830 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0001/01 Formannskapet Bilag: 1. Søknad fra Jusshjelpa i Nord-Norge, datert Søknad fra AAN Rådgivningskontor for gravide, datert Saksutredning: Søknad fra Jusshjelpa i Nord-Norge Jusshjelpa søker om kr 2.000,- driftsstøtte for år 2001 fra Kåfjord kommune. Jusshjelpa er et tilbud til befolkninga i Nord-Norge om gratis juridisk bistand til de som trenger det mest. Da de ikke tar betalt for sine tjenester, er de avhengig av driftsstøtte fra landsdeles kommuner for å kunne opprettholde deres tilbud. Det totale saksantallet for 1999 var Søknad fra AAN Rådgivningskontor for gravide Rådgivningskontoret for gravide søker om et tilskudd på kr. 1000,- eller mer til den daglige drift for rådgivningskontoret i Troms fylke for De tilbyr rådgivning/opplysning til gravide som vurderer abort, og tilbyr oppfølging etter at valget er tatt, uavhengig av utfall, som for eksempel gruppevirksomhet, avlastning fra frivillige medarbeider og evt. samtaler etter abort. De driver også en del utadrettet virksomhet. Utfyllende opplysninger finnes i søknaden. På budsjettet for 2001 er det ikke avsatt midler til tilskudd til lag/organisasjoner, og saken legges derfor fram uten innstilling til vedtak. Rådmannens innstilling: Saken fremmes uten forslag til vedtak. Utvalg: Formannskapet Møtedato: Sak: PS 0001/01 Resultat: Søknadene avslått

3 Sak 0001/01 Behandling i utvalget: Formannskapet gjorde følgende enstemmige vedtak: Søknadene avslås grunnet kommunens økonomiske situasjon. Vedtak: Søknadene avslås grunnet kommunens økonomiske situasjon.

4 Gáivuona suohkan Sak 0002/01 Kåfjord kommune ANTAKELSE AV TILBUD - MOVEGEN 9 Saksbehandler: Ragnvald Larsen Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 01/00001 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0002/01 Formannskapet Bilag: F.sak 80/00. Annonse Tilbud av Tilbud av Saksutredning: I henhold til F.sak 80 har salget vært kunngjort på nytt, frist for innlevering av tilbud satt til Ved fristens utløp var det kommet inn to tilbud. Tilbud nr. 1 var gitt med tilbakemeldings Det vil si, før tilbudsfristen var utløpt. Av den grunn må tilbudet anses som bortfalt. Tilbudet lød på kr ,-. var frist Tilbud nr. 2 fra Tor Edvin Mo, Samuelsberg, pålydende kr ,-. Budet ligger langt under takst og bør derfor ikke aksepteres. Jfr. F-sak 80/00. Det ser ikke ut til at det er mulig å få inn et akseptabelt tilbud, slik boligsituasjonen er nå. I forbindelse med at det skal bosettes flere flyktninger i kommunen, jfr. K-sak 0095/00, bør det vurderes om kommunen i stedet for salg, burde sette boligen i tidsmessig stand for event. utleie til flyktninger. Slik rådmannen ser på dagens boligsituasjon vil kommunen få vanskeligheter med å bosette et så stort antall personer, og må under alle omstendigheter ut på det private boligmarkedet for å bosatt så mange mennesker. En opprusting av boliget til brukbar standar antas å koste +- kr. 150 til ,-. Rådmannens innstilling: 1. Tilbudet på kr ,- aksepteres ikke. 2. Renovering av boligen kostnadsberegnes, saken tas deretter opp til endelig avgjørelse. Utvalg: Formannskapet Møtedato: Sak: PS 0002/01

5 Sak 0002/01 Resultat: Innstilling vedtatt Behandling i utvalget: Rådmannens forslag enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Tilbudet på kr ,- aksepteres ikke. 2. Renovering av boligen kostnadsberegnes, saken tas deretter opp til endelig avgjørelse.

6 Gáivuona suohkan Sak 0003/01 Kåfjord kommune TELEFONGODTGJØRING POLITIKERE Saksbehandler: Karin Karlsen Arkiv: 542 Arkivsaksnr.: 01/00036 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0003/01 Formannskapet Bilag: Telefonreglement Saksutredning: Adm.utv. vedtok i sak 24/00 nytt telefonreglement for Kåfjord kommune. Av politikere er det ordfører, varaordfører og lederne for hovedutvalgene som har fått telefongodtgjøring. Ordfører har fått en godtgjøring pr år med? ab.avgift tellerskritt på til sammen kr ,-. I tillegg er mobiltelefonutgifter dekket etter regning. Varaordfører har fått en godtgjøring på? ab.avgift, til sammen kr. 447,- pr år. Samme godtgjøring har også lederne av hovedutvalgene fått. Adm.utvalget vedtok også i sak 24/00 at forhandlinger med organisasjonene skulle gjennomføres, i forhold til hvem og hvilken godtgjøring som skal gis til ansatte i kommunen. I den forbindelse mener rådmannen det er naturlig at en også går igjennom hvilke politikere som får godtgjøring, og hvordan godtgjøringen skal gis. Rådmannen tilrår at ordfører, varaordfører og lederne av hovedutvalgene får godtgjøring, på linje med tidligere kutyme. Bolig telefon/fast installasjon Rådmannen tilrår at varaordfører og lederne for hovedutvalgene tilstås godtgjøring med fast abonnementsavgift og 300 tellerskritt pr kvartal. Dokumentasjon i form av orginal regning sendes lønn- og personal. Mobiltelefon Telefonreglementets pkt presiserer at som hovedregel skal det ikke tilstås mobiltelefonabonnement i tillegg til boligtelefon/fast installert telefon. Imidlertid er politikernes hverdag slik at behovet for kontakt både med administrasjon og kommunens innbyggere er stort, og mye av kommunikasjonen med kommunens innbyggere forgår pr telefon. Dette gjør at rådmannen tilrår at hovedregelen fravikes, og godtgjøring for både bolig telefon/fast installasjon og mobiltelefon gis. Rådmannen tilrår at arbeidsgiver dekker innkjøp av mobiltelefon som ordføreren disponerer. Det inngås avtale mellom Kåfjord kommune og ordfører hvor det framkommer at mobiletelefonen er kommunens eiendom og tilfaller kommunen når ordføreren ikke lengre disponerer denne. Kåfjord kommune dekker fast abonnementsavgift tellerskritt pr kvartal. Tellerskritt utover dette må

7 Sak 0003/01 dokumenteres spesielt på regning. Abonnementet tegnes i ordføreres navn, og dokumentasjon i form av original regning leveres til lønn- og personal. Videre tilrår rådmannen at varaordfører får dekket utgifter til mobiltelefon med fast abonnementsavgift tellerskritt. I tilfeller hvor varaordfører ikke har mobiltelefon bør det vurderes om kommunen skal dekke utgiftene til innkjøp av denne. Dokumentasjon i form av original regning leveres til lønn- og personal. Rådmannen tilrår at lederne for hovedutvalgene får dekket utgifter til mobiltelefon med fast abonnementsavgift tellerskritt pr kvartal. Rådmannen tilrår ikke at kommunen dekker innkjøp av mobiltelefon. ISDN-abonnement Rådmannen tilrår at kommunen dekker kommunen dekker ISDN-abonnement for ordfører, med fast abonnementsavgift og kr 175,- trafikkavgift tellerskritt pr kvartal. Rådmannens innstilling: 1. Varaordfører og lederne for hovedutvalgene tilstås godtgjøring av abonnementsavgift og 300 tellerskritt pr kvartal for dekning av bolig telefon/fast installasjon. 2. Kåfjord kommune dekker utgiftene til innkjøp av mobiltelefon for ordfører. Det inngås en avtale hvor det framkommer at mobiltelefonen er kommunens eiendom. 3. Ordfører, varaordfører og lederne av hovedutvalgene får dekket utgiftene til mobiltelefon med fast abonnementsavgift tellerskritt pr kvartal. 4. Kommunen dekker ISDN-abonnement for ordfører med fast abonnementsavgift og kr 175,- trafikkavgift tellerskritt pr kvartal. 5. Dokumentasjon i form av kopi av regning leveres lønn- og personal. Dersom dokumentasjon ikke foreligger kan lønningskontoret uten varsling omgjøre telefongodtgjøringen til trekkpliktig ytelse. Utvalg: Formannskapet Møtedato: Sak: PS 0003/01 Resultat: Innstilling m/endr. vedtatt Behandling i utvalget: Bjørn Inge Mo fremmet følgende endringsforslag/tilleggsforslag: Pkt 1. Varaordfører, øvrige medlemmer i formannskapet, og ledere for hovedutvalg osv Pkt 3.??.300 tellerskritt pr. kvartal til en kostnad tilsvarende Telenors primærabonnement. Rådmannens forslag, med Bjørn Inge Mo s endringsforslag/tilleggsforslag, ble enstemmig vedtatt. Vedtak:

8 Sak 0003/01 1. Varaordfører, øvrige medlemmer i formannskapet, og lederne for hovedutvalgene tilstås godtgjøring av abonnementsavgift og 300 tellerskritt pr kvartal for dekning av bolig telefon/fast installasjon. 2 Kåfjord kommune dekker utgiftene til innkjøp av mobiltelefon for ordfører. Det inngås en avtale hvor det framkommer at mobiltelefonen er kommunens eiendom. 3 Ordfører, varaordfører og lederne av hovedutvalgene får dekket utgiftene til mobiltelefon med fast abonnementsavgift tellerskritt pr kvartal til en kostnad tilsvarende Telenor s primærabonnement. 4. Kommunen dekker ISDN-abonnement for ordfører med fast abonnementsavgift og kr 175,- trafikkavgift tellerskritt pr kvartal. 5. Dokumentasjon i form av kopi av regning leveres lønn- og personal. Dersom dokumentasjon ikke forligger kan lønningskontoret uten varsling omgjøre telefongodtgjøringen til trekkpliktig ytelse.

9 Gáivuona suohkan Sak 0004/01 Kåfjord kommune SØKNAD OM TILLATELSE TIL PRIVAT REGULERING Saksbehandler: Harald Grønnvoll Arkiv: Arkivsaksnr.: 99/01285 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0004/01 Formannskapet / Formannskapet Bilag: Søknad datert 20. september Kartutsnitt. Saksutredning: Eierne av 19/41 i Kåfjord kommune, Torleif Lyngstad og Eivin Lyngstad, søker om tillatelse til igangsetting av regulering av eiendommen med tilhørende tomter til boligområde. Området avgrenses av Nyvollvegen, Kåfjorddalsvegen, Badjanjohka og eiendomsgrense mot 19/43 i sør. Det aktuelle området er i dag regulert til henholdsvis industri- og boligformål. Innenfor industriområdet ligger Rya og Smia. Rya brukes i dag til lager, verksted, garasje, brannstasjon og til spiserom for våre utearbeidere. Smia eies av Arne Pedersen. I 1983 ble det foretatt en reguleringsendring ved at grensen mellom bolig- og industriområdet ble justert. Rent prinsipielt bør vi ikke bygge ned arealer som kan brukes til utvikling av arbeidsplasser. Samtidig må vi legge forholdene til rette for fortsatt boligbygging rundt om i kommunen. Pr. i dag har vi noen få ledige boligtomter i Birtavarre-området og det er heller ikke kommet frem forslag til nye utbyggingsområder. Det har ikke vært utbygging på industriområdet i de siste årene slik at det er fortsatt god tilgang til industritomter i Birtavarre. En utvidelse av boligområdene i Birtavarre vil kunne ha en positiv virkning for utviklingen i bygda. Området rundt Smia og Rya må holdes utenfor reguleringsendringen. Den foreslåtte avgrensningen bygger på festekontrakten for Rya. Neste side viser hvordan Rådmannen vil dele opp området til bolig- og industriformål.

10 Sak 0004/01 Y Y X X M boliger 15,6 da N industri 2,2 da X X Y Y Rådmannens innstilling: Planutvalget gir sin tilslutning til at det foretas reguleringsendring for det omsøkte området. Reguleringsformål boliger (område M ca. 15,6 da) og industri (område N ca. 2,2 da) slik kartet viser. Det forutsettes videre at arbeidet utføres i henhold til Kap. VII i Plan- og bygningsloven. Utvalg: Formannskapet Møtedato: Sak: PS 0004/01 Resultat: Saken utsatt Behandling i utvalget: Formannskapet gjorde følgende enstemmige vedtak:

11 Sak 0004/01 Formannskapet beklager at grunneierne føler seg forbigått i denne saken. Saken utsettes til neste formannskapsmøte og kommuneadministrasjonen gjennomfører et møte med grunneierne. Vedtak: Formannskapet beklager at grunneierne føler seg forbigått i denne saken. Saken utsettes til neste formannskapsmøte og kommuneadministrasjonen gjennomfører et møte med grunneierne.

12 Gáivuona suohkan Sak 0005/01 Kåfjord kommune SALG AV AREAL TIL VEGVESENET I FORBINDELSE MED BYGGING AV NY FERGEKAI GRUNNKJØP AREAL/ANDRE UTGIFTER TIL SMÅBÅTHAVN OG Saksbehandler: Håkon Jørgensen Arkiv: Arkivsaksnr.: 00/00831 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0005/01 Formannskapet Bilag: - Spesifisert oversikt over utgifter og inntekter - Forslag til avtale med Statens Vegvesen Saksutredning: I forbindelse med bygging av ny fergekai i Olderdalen er det etablert et samarbeide mellom kommunen og Statens vegvesen. Dette går i korthet ut på at vegvesenet klargjør/mudrer område for småbåthavn samtidig som de anlegger nytt fergeleie. Utgifter til småbåthavn skal dekkes av kommunen. Avtale om dette samarbeidet ble undertegnet av tidligere ordfører den 14/ Vegvesenet har tatt hånd om noe av grunnervervet som kommunen må foreta. Vegvesenet må imidlertid og kjøpe en del grunn av kommunen. I området som fergekai/småbåthavn skal anlegges er det pr. i dag plassert tre naust. Et av disse må flyttes på grunn av kaia, mens de to andre må flyttes p.g.a. småbåthavna. Vegvesenet tar utgiftene for dette ene naustet, mens kommunen må dekke utgiftene for de to andre. Det må også skaffes erstatningstomter til naustene. Også disse utgiftene fordeles på samme måte. Vegvesenet ønsker at kommunen kjøper grunnen i tilknytning til dagens fergeleie. Det antas at det er en fordel for kommunen å eie dette arealet. Kommunen har pr. i dag et utelager som ligger på det området som skal bli til oppstillingsplasser for biler. Dette må flyttes til et annet sted. Etat for drift/utvikling ønsker i forbindelse med en flytting å få dette lageret under tak. Dette har man funnet en løsning på i Birtavarre. Dette vil innebære merutgifter i forhold til dagens løsning. Vegvesenet kan bare dekke utgifter til et tilsvarende lager. Slik arealsituasjonen i fergeområdet er, så kan lagret om nødvendig plasseres på motsatt side av dagens vei. Vegvesenet tilbyr kommunen er erstatning på kr ,-. Erstatning for grunn som vegvesenet overtar fra kommunen er satt til kr ,-. Dette beløpet dekker og tapt uttaksmulighet i strandsonen. Kommunen skal betale Vegvesenet kr ,- for det arbeide de har utført i forbindelse med grunnerverv.

13 I tillegg skal kommunen betale kr ,- for det arbeide som vegvesenet skal utføre med planering og etablering av skråning ut i sjøen for de nye nausttomtene. Sak 0005/01 Etter at vegvesenet er ferdig med arbeidet skal område for småbåthavn være ferdig mudret, og alt nødvendig landfast arbeide skal være utført. For at småbåthavna skal kunne tas i bruk så mangler det kun de flytende installasjoner inkl bølgedemper. Det forutsettes at resten av arbeidet utføres i regi av Olderdalen båtforening i samarbeide med kommunen. Signaler fra Vegvesenet går ut på at de kan få overskuddsmasser fra mudringen på oppmot 6000m3. I henhold til avtale er det kommunen som må betale utgifter til bortkjøring av masser som Vegvesenet ikke kan nytte seg av. Kostnadene for dette avhenger av hvor disse massene kan deponeres. Det kan imidlertid være mulig å foreta oppfylling i nærområdet. Spesifiserte kostnader og inntekter i forbindelse med fergekai/småbåthavn fremgår av bilag. I grove trekk så må kommunen kjøpe grunn, dekke utgifter til nye naust, båtstøer m.v., betale vevvesenet for det arbeidet de utfører til en samlet pris av ca. kr. 420,000,-. Til fradrag fra dette kommer salg av grunn til Vegvesenet, samt dekning av utgifter til utelager til en pris av kr ,-. Kommunens nettoutgift blir da ca. kr ,-. Det er ikke innarbeidet bevilgning til dette i årsbudsjettet For år Rådmannen ser ingen andre mulige løsninger på dette en bruk av isbryterfond eller næringsfond. Det mest korrekte vil være bruk av isbryterfondet. Dette idet dette er et disposisjonsfond uten binderinger. Rådmannens innstilling: 1. Kåfjord formannskap bevilger kr ,- til å dekke utgifter i forbindelse med anlegg av småbåthavn i Olderdalen. 2. Av inntekter fra salg av grunn til fergeleie, kr ,-, benyttes kr ,- til delfinansiering av utgiftene i punkt 1. Kr ,- tilføres etat for drift/utvikling for å dekke utgifter til nytt utelager. 3. Det benyttes kr ,- av isbryterfondet til å dekke manglende finansiering av utg. i punkt Administrasjonen foretar budsjettregulering i henhold til overstående. Utvalg: Formannskapet Møtedato: Sak: PS 0005/01 Resultat: Innstilling m/tillegg vedtatt

14 Sak 0005/01 Behandling i utvalget: Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt med tillegg av et nytt punkt 5: Endring av vegtrasè har medført at det går mindre fyllmasser til vegbygginga. Under forutsetning av at Vegvesenet mudrer til full dybde i båthavna og dekker bortkjøring og planering av alt av overskuddsmasser, godkjenner Kåfjord kommune avtalen. For å få nytt fergeleie realisert i år og ut fra Statens Vegvesens tidsplan, gjøres vedtaket med medhold i kommunelovens 13. Vedtak: 1. Kåfjord formannskap bevilger kr ,- til å dekke utgifter i forbindelse med anlegg av småbåthavn i Olderdalen. 2. Av inntekter fra salg av grunn til fergeleie, kr ,-, benyttes kr ,- til delfinansiering av utgiftene i punkt 1. Kr ,- tilføres etat for drift/utvikling for å dekke utgifter til nytt utelager. 3. Det benyttes kr ,- av isbryterfondet til å dekke manglende finansiering av utg. i punkt Administrasjonen foretar budsjettregulering i henhold til overstående. 5. Endring av vegtrasè har medført at det går mindre fyllmasser til vegbygginga. Under forutsetning av at Vegvesenet mudrer til full dybde i båthavna og dekker bortkjøring og planering av alt av overskuddsmasser, godkjenner Kåfjord kommune avtalen. For å få nytt fergeleie realisert i år og ut fra Statens Vegvesens tidsplan, gjøres vedtaket medhold i kommunelovens 13. med

15 Gáivuona suohkan Sak 0006/01 Kåfjord kommune FORVALTNING AV KONSESJONSKRAFT - NY BEHANDLING Saksbehandler: Håkon Jørgensen Arkiv: S05 Arkivsaksnr.: 01/00080 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0006/01 Formannskapet Saksutredning: Saken ble tatt opp direkte i møtet. Det vises til saksutredning i utsatt sak 87/00 i kommunestyret.. Utvalg: Formannskapet Møtedato: Sak: PS 0006/01 Resultat: Annet forslag vedtatt Behandling i utvalget: Formannskapet tok opp saken om forvaltning av kommunens konsesjonskraft, og gjorde slikt vedtak: 1. Kåfjord kommune inngår avtale med Ishavskraft om forvaltning og videresalg av den konsesjonskraften som kommunen tar ut fra Guolasjokka Kraftverk for Ishavskraft selger konsesjonskrafta for 2001 til fastpris. Vedtaket fattes i medhold av kommunelovens K.sak 87/00 legges på nytt fram for kommunestyret i møtet 26. februar 2001 til ny vurdering. Det tas sikte på å inngå en avtale om portefølgeforvaltning fra 1/ Vedtak: 1. Kåfjord kommune inngår avtale med Ishavskraft om forvaltning og videresalg av den konsesjonskraften som kommunen tar ut fra Guolasjokka Kraftverk for Ishavskraft selger konsesjonskrafta for 2001 til fastpris. Vedtaket fattes i medhold av kommunelovens K.sak 87/00 legges på nytt fram for kommunestyret i møtet 26. februar 2001 til ny vurdering. Det tas sikte på å inngå en avtale om portefølgeforvaltning fra 1/

16 Sak 0006/01

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0003/02 02/00020 FORBYGGING AV RUOVDDASJOHKA - DISTRIKTSANDEL

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0003/02 02/00020 FORBYGGING AV RUOVDDASJOHKA - DISTRIKTSANDEL Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.01.02 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Kåfjord Formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 09.11.2009 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Utvalg: Kåfjord Formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 09.11.2009 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Kåfjord Formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 09.11.2009 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 71 90 00. Vararepresentanter møter etter

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 04.03.02 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0074/04 04/00673 SØKNAD OM ETTERGIVELSE AV KLOAKKAVGIFT FOR PERIODEN 2001-2004

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0074/04 04/00673 SØKNAD OM ETTERGIVELSE AV KLOAKKAVGIFT FOR PERIODEN 2001-2004 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kåfjorddalen Grendehus Møtedato: 17.12.04 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Gáivuona suohkan Sak 0095/07 Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.10.2007 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 02.05.05 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

REFERATSAK: ÅRSMELDING 2002 FRA KONTROLLUTVALGET TIL KOMMUNESTYRET

REFERATSAK: ÅRSMELDING 2002 FRA KONTROLLUTVALGET TIL KOMMUNESTYRET Gáivuona suohkan Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 16.06.03 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 37/13 13/721 SALG AV KOMMUNALE SKOGSEIENDOMMER - ENDELIG BEHANDLING

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 37/13 13/721 SALG AV KOMMUNALE SKOGSEIENDOMMER - ENDELIG BEHANDLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Havnås Møtedato: 12.12.2013 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 69 82 44 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 02.07.2008 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE 0034/01 01/00657 SØKNAD OM MIDLER TIL INNKJØP AV 2 STK. BOCCIASETT

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE 0034/01 01/00657 SØKNAD OM MIDLER TIL INNKJØP AV 2 STK. BOCCIASETT Gáivuona suohkan Kåfjord kommune HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0033/01 01/00667 KJØP AV TJENESTER - REGELVERK 0034/01 01/00657 SØKNAD OM MIDLER TIL INNKJØP AV 2 STK. BOCCIASETT 0035/01

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0006/01 00/00119 SØKNAD OM MIDLAR TIL PROSJEKTET "ALTERNATIVE DRIFTSFORMER I NORD-NORSKE GEITEHALD" 0007/01 00/00938

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 18 MØTE NR.: TID: 20.09.2006 14:00 STED: RÅDHUSET FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Administrasjonsutvalget

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 25.06.2007 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: DRIFTSUTVALG Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 04.06.2008 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00

Detaljer

SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0071/06 06/00217 SØKNAD OM ETABLERINGSSTØTTE 0072/06 06/00794 SØKNAD OM STIPEND - ETABLERERSKOLEN

SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0071/06 06/00217 SØKNAD OM ETABLERINGSSTØTTE 0072/06 06/00794 SØKNAD OM STIPEND - ETABLERERSKOLEN Gáivuona suohkan Sak 0071/06 Kåfjord kommune SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0071/06 06/00217 SØKNAD OM ETABLERINGSSTØTTE 0072/06 06/00794 SØKNAD OM STIPEND - ETABLERERSKOLEN 0073/06 06/00753 SØKNAD

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 10/13 13/167 PLAN OVER KOMMUNENS FRAMTIDIGE BOLIGBEHOV

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 10/13 13/167 PLAN OVER KOMMUNENS FRAMTIDIGE BOLIGBEHOV Leirfjord kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, kommunehuset, Leland Møtedato: 12.02.2013 Tid: 0900 Det innkalles med dette til møte i Leirfjord formannskap. Innkallingen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet, tlf. 75 77 88 00.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet, tlf. 75 77 88 00. Sak 65/10 MØTEINNKALLING Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 22.09.2010 Tid: kl 09:00 Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet, tlf.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.03.2008 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: NÆRINGSSTYRET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.04.2007 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

KOMMUNAL REPRESENTANT TIL STYRET I NÆRMILJØSENTRALEN

KOMMUNAL REPRESENTANT TIL STYRET I NÆRMILJØSENTRALEN Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 04.12.2006 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0154/03 03/00837 UTSATT SAK: SØKNAD OM MIDLER TIL ETABLERERPROSJEKT - SJØHUS - STEIN J. OLSEN, KARLSØY

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0154/03 03/00837 UTSATT SAK: SØKNAD OM MIDLER TIL ETABLERERPROSJEKT - SJØHUS - STEIN J. OLSEN, KARLSØY Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Banktun Møtedato: 05.11.2003 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

HOVEDUTSKRIFT. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: SAMEPOLITISK UTVALG Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 31.01.2007 Tid: 10.00 HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/09 09/400 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 26.02.2009

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/09 09/400 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 26.02.2009 MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 23.04.2009 Tid: Kl 09.00 NB! Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 09 90 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Samisk kultursenter Dato: 25.06.2014 Tidspunkt: 11:30 11:45.

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Samisk kultursenter Dato: 25.06.2014 Tidspunkt: 11:30 11:45. Side 1 av 7 Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: Samisk kultursenter Dato: 25.06.2014 Tidspunkt: 11:30 11:45 Medlemmer: AP Asgeir Almås (Ordfører) SV Bjørnar Hansen (varaordfører)

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Gáivuona suohkan Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 22.03.04 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 6/2005 Til utvalgets medlemmer MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte mandag 05.09.2005 kl. 11.00 på Rådhuset, kommunestyresalen. Medlemmene innkalles til møtet. Dersom du ikke

Detaljer

Møteinnkalling. Lyngen personal- og arbeidsgiverutvalg. Lyngen kommune, den 20.08.12

Møteinnkalling. Lyngen personal- og arbeidsgiverutvalg. Lyngen kommune, den 20.08.12 Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen personal- og arbeidsgiverutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 27.08.2012 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. KARMØY KOMMUNE Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 05.12.06 Tid: Kl. 18.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

I N N K A L L I N G til formannskapsmøte

I N N K A L L I N G til formannskapsmøte RØMSKOG KOMMUNE I N N K A L L I N G til formannskapsmøte Det innkalles til formannskapsmøte på Kommunehuset torsdag 11. november 2010 kl. 10.00. Til behandling: F-SAK 47/10 SØKNAD OM TILSKUDD TIL DRIFT

Detaljer