MØTEBOK. Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 10.00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEBOK. Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 19.04.2007 Tid: 10.00"

Transkript

1 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: MØTEBOK Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Levin Mikkelsen Svein Leiros Bjørg Fagerli Langberg Jani Albrigtsen (permisjon) Odd Harald Fagerli Ingrid Johansen Ingen kunne møte Nils Ole Dalvik Dessuten møtte: Merknader: Behandlede saker: 14/07 29/07 Møteleder: Levin Mikkelsen Møtesekretær: Agnes Nilsen og Øyvind Rundberg Underskrifter: Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet Olderdalen,

2 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0014/07 07/00385 REFERATSAKER 0015/07 07/00400 OMFORDELING AV FRUKT OG GRØNT-MIDLER TIL DEKNING AV ERNÆRINGSSTUDIUM 0016/07 07/00390 KOMPETANSEPLAN FOR BARNEHAGENE I KÅFJORD KOMMUNE 0017/07 07/00389 VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE 0018/07 06/00589 BETJENING AV TRYGGHETSALARM FRA /07 07/00218 KÅFJORD HELSESENTER, SYKEHJEMMET 0020/07 07/00266 MIDDAG TIL HJEMMEBOENDE INNEN PRO-TJENESTEN 0021/07 07/00268 GODKJENNING AV RETNINGSLINJER INNEN ETTERVERN I RUSOMSORGEN OG ORGANISERING AV TJENESTEN 0022/07 07/00270 PROSJEKT "Å BEDRE SKAL DET BLI" 0023/07 07/00371 SØKNAD OM MIDLER FRA ADHD - TROMS FYLKESLAG 0024/07 07/00353 FYLKESMANNENS TILSYN MED KÅFJORD KOMMUNE /07 07/00354 REGIONAL RAMMEPLAN - PROGRAMFAG TIL VALG 0026/07 07/00355 SKOLERUTA 2007/ /07 07/00356 SØKNAD OM STØTTE TIL EKSKURSJON TIL ENGLAND Side 2

3 0028/07 07/00358 SØKNAD OM DELSTØTTE TIL PRODUKSJON AV UNDERVISNINGSMATERIELL 0029/07 07/00359 SPESIALPEDAGOGISK PLAN FOR BARNEHAGEN - GRUNNSKOLEN OG VOKSENOPPLÆRINGA. HØRINGSUTKAST Orienteringer: Silje Hovdenak: Fysak og folkehelse Kåfjordresepten Randi Solberg: Barnevernet. Under redegjørelsen til Randi Solberg var møtet lukket. B-sak: Øyvind Rundberg: Stillingsutlysning 3 x 100% stilling. Økonomi: Så langt kap. 1.2 og 1.3. Fordeling av barn i barnehage i Manndalen. Side 3

4 0014/07 REFERATSAKER De refererte sakene tas til orientering De refererte sakene tas til orientering 0015/07 OMFORDELING AV FRUKT OG GRØNT-MIDLER TIL DEKNING AV ERNÆRINGSSTUDIUM 1. Under forutsetning av positivt svar på søknad om ernæringsstudie for ansatte i barnehage og SFO bevilges inntil kr ,- av tidligere bevilgede midler til frukt og grønt til dekning av utgiftene for kurset. 2. Resterende beløp av frukt og grønt-midlene, kr ,- avsettes til innkjøp av frukt og grønt i skolene, barnehagene og fritidsklubbene i kommunen. 1. Under forutsetning av positivt svar på søknad om ernæringsstudie for ansatte i barnehage og SFO bevilges inntil kr ,- av tidligere bevilgede midler til frukt og grønt til dekning av utgiftene for kurset. 2. Resterende beløp av frukt og grønt-midlene, kr ,- avsettes til innkjøp av frukt og grønt i skolene, barnehagene og fritidsklubbene i kommunen. Side 4

5 0016/07 KOMPETANSEPLAN FOR BARNEHAGENE I KÅFJORD KOMMUNE Forslaget til kompetanseutviklingsplan for barnehagene vedtas. Forslaget til kompetanseutviklingsplan for barnehagene vedtas. 0017/07 VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE Forslag til vedtekter for de kommunale barnehagene vedtas. Forslag til vedtekter for de kommunale barnehagene vedtas. 0018/07 BETJENING AV TRYGGHETSALARM FRA Saken legges fram uten innstilling. Side 5

6 HOO fremmet følgende forslag til vedtak: 1. HOO vedtar å videreføre trygghetsalarmtjenesten i PRO-tjenesten. 2. Organisering av trygghetsalarm driften legges inn i prosjektet.å bedre skal det bli. 3. Annen organisering av tjenesten må også vurderes. Enstemmig vedtatt. 1. HOO vedtar å videreføre trygghetsalarmtjenesten i PRO-tjenesten. 2. Organisering av trygghetsalarm driften legges inn i prosjektet.å bedre skal det bli. 3. Annen organisering av tjenesten må også vurderes. 0019/07 KÅFJORD HELSESENTER, SYKEHJEMMET 1. Sykehjemmet økes med sengeplasser fra 30 til Det må gjøres en del endringer på bygget som sees på i prosjektet å bedre skal det bli. 3. Kr tilføres fra formannskapets reserve til vikar budsjettet på sykehjemmet kr til k.nr , kr k.nr og til k.nr HOO fremmet følgende endring av pkt. 1.: Sykehjemmet økes med sengeplasser fra 30 til 33 under forutsetning at man kan øke med den bemanning og økonomi som finnes i dag. Dersom det ikke er økonomi for det må det bes om ekstra bevilling. Endring av pkt. 1 enstemmig vedtatt. HOO fremmet følgende forslag som nytt pkt. 4: HOO ber om et kostnadsoverslag og saken legges fram for formannskapet. Side 6

7 Enstemmig vedtatt. 1..Sykehjemmet økes med sengeplasser fra 30 til 33 under forutsetning at man kan øke med den bemanning og økonomi som finnes i dag. Dersom det ikke er økonomi for det må det bes om ekstra bevilling. 2. Det må gjøres en del endringer på bygget som sees på i prosjektet å bedre skal det bli. 3. Kr tilføres fra formannskapets reserve til vikar budsjettet på sykehjemmet kr til k.nr , kr k.nr og til k.nr HOO ber om et kostnadsoverslag og saken legges fram for formannskapet. 0020/07 MIDDAG TIL HJEMMEBOENDE INNEN PRO-TJENESTEN 1. Utviding av ordningen av utkjøring av mat til eldre/uføre til også å gjelde helgene tas inn i prosjektet..å bedre skal det bli.. som ser på kvaliteten for PRO-tjenestene som helhet. 2. Kr på k.nr som er bevilget til dette formål omgjøres til å finansiere prosjektet..å bedre skal det bli.. for å arbeide aktivt og iverksette forslag til endringer. 1. Utviding av ordningen av utkjøring av mat til eldre/uføre til også å gjelde helgene tas inn i prosjektet..å bedre skal det bli.. som ser på kvaliteten for PRO-tjenestene som helhet. 2. Kr på k.nr som er bevilget til dette formål omgjøres til å finansiere prosjektet..å bedre skal det bli.. for å arbeide aktivt og iverksette forslag til endringer. 0021/07 GODKJENNING AV RETNINGSLINJER INNEN ETTERVERN I RUSOMSORGEN OG ORGANISERING AV TJENESTEN Side 7

8 1. HOO godkjenner forslag til Rutiner for samarbeid, ansvar og oppgavefordeling innen rus behandling/ettervern. 2. Dette er et satsingsområde og for å få til et godt tilbud innen rehabilitering/ettervern for rusmiddelbrukere er det nødvendig med en ruskonsulent i 60% stilling som er organisert på sosialkontoret. 3. Det opprettes en ny stilling som ruskonsulent i 60% stilling og som innarbeides i Bemanningsplanen. Utdannelse på høgskolenivå. Lønnsutgifter kr ,- inkl. sosiale utgifter overføres sosialbudsjettet fra formannskapets reserve for Kr ,- innarbeides i budsjett for 2008 for denne stillingen. 4. Ruskonsulent betegnelsen endres til en annen mer positiv/passende stillingsbetegnelse. Enstemmig vedtatt. Enstemmig vedtatt. 1. HOO godkjenner forslag til Rutiner for samarbeid, ansvar og oppgavefordeling innen rus behandling/ettervern. 2. Dette er et satsingsområde og for å få til et godt tilbud innen rehabilitering/ettervern for rusmiddelbrukere er det nødvendig med en ruskonsulent i 60% stilling som er organisert på sosialkontoret. 3. Det opprettes en ny stilling som ruskonsulent i 60% stilling og som innarbeides i Bemanningsplanen. Utdannelse på høgskolenivå. Lønnsutgifter kr ,- inkl. sosiale utgifter overføres sosialbudsjettet fra formannskapets reserve for Kr ,- innarbeides i budsjett for 2008 for denne stillingen. 4. Ruskonsulent betegnelsen endres til en annen mer positiv/passende stillingsbetegnelse. 0022/07 PROSJEKT "Å BEDRE SKAL DET BLI" 1. Prosjektet å bedre skal det bli, et felles prosjekt med Storfjord,Lyngen og Kåfjord med finansiering fra fylket/staten fortsetter. 2. Prosjektgruppa får avsatt tid til å arbeide aktivt med prosjektarbeidet i tråd med prosjektskissen og prosjektet å bedre skal det bli til 1.juli Engasjerer Lise Næss som veileder for prosjektet i Kåfjord. 4. Kr som var bevilget til økt utkjøring av middag omgjøres til finansiering av prosjekt å bedre skal det bli. Middagstilbudet til eldre/uføre som har behov for det er en del av prosjektet. Side 8

9 1. Prosjektet å bedre skal det bli, et felles prosjekt med Storfjord, Lyngen og Kåfjord med finansiering fra fylket/staten fortsetter. 2. Prosjektgruppa får avsatt tid til å arbeide aktivt med prosjektarbeidet i tråd med prosjektskissen og prosjektet å bedre skal det bli til 1.juli Engasjerer Lise Næss som veileder for prosjektet i Kåfjord. 4. Kr som var bevilget til økt utkjøring av middag omgjøres til finansiering av prosjekt å bedre skal det bli. Middagstilbudet til eldre/uføre som har behov for det er en del av prosjektet. 0023/07 SØKNAD OM MIDLER FRA ADHD - TROMS FYLKESLAG Saken legges fram uten tilrådning. HOO fremmet følgende forslag til vedtak: 1. På grunn av manglende informasjon, opplysninger i søknaden, avslås søknaden. 2. Ny søknad kan sendes med ytterligere informasjon, opplysninger om foreningen og bruk av penger. Enstemmig vedtatt. 1. På grunn av manglende informasjon, opplysninger i søknaden, avslås søknaden. 2. Ny søknad kan sendes med ytterligere informasjon, opplysninger om foreningen og bruk av penger. 0024/07 FYLKESMANNENS TILSYN MED KÅFJORD KOMMUNE 2007 Side 9

10 1. Kåfjord kommune vedtar system for vurdering og oppfølging av om lovkravene i Opplæringsloven knyttet til tilpasset opplæring og spesialundervisning. 2. Arbeidet med 3 årig virksomhetsplan for grunnskolen sluttføres og tas i bruk f.o.m. skoleåret 2007/ Skolenes årsmelding skal gi tilbakemelding og bl.a. inneholde vurderinger i forhold til tilpassa opplæring og spesialundervisning. 4. Kåfjord kommune avsetter kr til formålet. 1. Kåfjord kommune vedtar system for vurdering og oppfølging av om lovkravene i Opplæringsloven knyttet til tilpasset opplæring og spesialundervisning. 2. Arbeidet med 3 årig virksomhetsplan for grunnskolen sluttføres og tas i bruk f.o.m. skoleåret 2007/ Skolenes årsmelding skal gi tilbakemelding og bl.a. inneholde vurderinger i forhold til tilpassa opplæring og spesialundervisning. 4. Kåfjord kommune avsetter kr til formålet. 0025/07 REGIONAL RAMMEPLAN - PROGRAMFAG TIL VALG Hovedutvalget for oppvekst og omsorg slutter seg til at Regional rammeplan Programfag til valg legges til grunn for det videre arbeid med å lokaltilpasse dette nye faget i Læreplanen. Nødvendige midler for gjennomføring av prosjektet innarbeides i budsjett Hovedutvalget for oppvekst og omsorg slutter seg til at Regional rammeplan Programfag til valg legges til grunn for det videre arbeid med å lokaltilpasse dette nye faget i Læreplanen. Side 10

11 Nødvendige midler for gjennomføring av prosjektet innarbeides i budsjett /07 SKOLERUTA 2007/2008 Etatsleders forslag til skolerute vedtas. Det utarbeides en egen skolerute for personalet som omhandler tilbud om etterutdanning som en del av den 39. skoleuke. Svein Leiros fremmet følgende endringsforslag: Fridagen foreslås flyttet til Registrerer at ingen foreldregrupper har uttalt seg. Ber om at alle FAU får uttale seg. Rådmannens innstilling med endringsforslag fra Svein Leiros enstemmig vedtatt. Etatsleders forslag til skolerute vedtatt med endringsforslag fra Svein Leiros. Det utarbeides en egen skolerute for personalet som omhandler tilbud om etterutdanning som en del av den 39. skoleuke. Fridagen foreslås flyttet til Registrerer at ingen foreldregrupper har uttalt seg. Ber om at alle FAU får uttale seg. 0027/07 SØKNAD OM STØTTE TIL EKSKURSJON TIL ENGLAND Hovedutvalget for oppvekst og omsorg støtter ekskursjon til England for klasse 2 ELA med kr som omsøkt. Beløpet belastes post Interkommunale kurs. Side 11

12 Hovedutvalget for oppvekst og omsorg støtter ekskursjon til England for klasse 2 ELA med kr som omsøkt. Beløpet belastes post Interkommunale kurs. 0028/07 SØKNAD OM DELSTØTTE TIL PRODUKSJON AV UNDERVISNINGSMATERIELL Hovedutvalget for oppvekst og omsorg støtter prosjektet Kompendium i russisk som andre fremmedspråk i grunnskolen med kr Beløpet belastes nyopprettet konto Pedagogiske tiltak som tilføres nødvendige midler ved budsjettregulering. Hovedutvalget for oppvekst og omsorg støtter prosjektet Kompendium i russisk som andre fremmedspråk i grunnskolen med kr Beløpet belastes nyopprettet konto Pedagogiske tiltak som tilføres nødvendige midler ved budsjettregulering. 0029/07 SPESIALPEDAGOGISK PLAN FOR BARNEHAGEN - GRUNNSKOLEN OG VOKSENOPPLÆRINGA. HØRINGSUTKAST Side 12

13 Hovedutvalget for oppvekst og omsorg sender Spesialpedagogisk plan for barnehagen, grunnskolen og voksenopplæringa ut på høring. Høringsfristen settes til 9. mai Levin Mikkelsen fremmet følgende tilleggsforslag til vedtak: HOO ber om tilbakemelding gjennom høring om hva som er årsak til lese og skrivevansker i Kåfjord. Dette kan skolene spesielt tilrettelegge for gjennom FAU. Rådmannens innstilling med tilleggsforslag fra Levin Mikkelsen enstemmig vedtatt. Hovedutvalget for oppvekst og omsorg sender Spesialpedagogisk plan for barnehagen, grunnskolen og voksenopplæringa ut på høring. HOO ber om tilbakemelding gjennom høring om hva som er årsak til lese og skrivevansker i Kåfjord. Dette kan skolene spesielt tilrettelegge for gjennom FAU. Høringsfristen settes til 9. mai Side 13

MØTEBOK. Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.11.2007 Tid: 10.00

MØTEBOK. Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.11.2007 Tid: 10.00 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.11.2007 Tid: 10.00 MØTEBOK Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Arne Mathisen

Detaljer

MØTEBOK. Kommunestyret EKSTRAORDINÆRT MØTE. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Berton Bucht Arne Blomli

MØTEBOK. Kommunestyret EKSTRAORDINÆRT MØTE. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Berton Bucht Arne Blomli Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 02.04.04 Tid: 11.00 MØTEBOK Kommunestyret EKSTRAORDINÆRT MØTE Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 25.06.2007 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEBOK. Kommunestyret. Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Inghild Blomstereng Asle Tveitnes

MØTEBOK. Kommunestyret. Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Inghild Blomstereng Asle Tveitnes Gáivuona suohkan Kåfjord kommune MØTEBOK Kommunestyret Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 30.04.04 Tid: 11.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Øystein Pettersen Levin

Detaljer

REFERATSAK: ÅRSMELDING 2002 FRA KONTROLLUTVALGET TIL KOMMUNESTYRET

REFERATSAK: ÅRSMELDING 2002 FRA KONTROLLUTVALGET TIL KOMMUNESTYRET Gáivuona suohkan Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 16.06.03 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEBOK. Kommunestyret. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 05.12.05 Tid: 11.00

MØTEBOK. Kommunestyret. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 05.12.05 Tid: 11.00 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 05.12.05 Tid: 11.00 MØTEBOK Kommunestyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Det norske Arbeiderparti Bjørn Inge

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 02.05.05 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Møteprotokoll. Kvænangen kommunestyre

Møteprotokoll. Kvænangen kommunestyre Utvalg: Møtested: Kvænangstunet Dato: 24.06.2015 Tidspunkt: 09:00 17:00. Møteprotokoll Kvænangen kommunestyre Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Jenny Fyhn Olsen Medlem H Irene

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Gáivuona suohkan Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 22.03.04 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Møteprotokoll. kl.11.00.

Møteprotokoll. kl.11.00. Møteprotokoll Kåfjord Kommunestyre Utvalg: Møtested: Møterom, Kultursenteret Olderdalen Dato: 24.11.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo Leder

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg

Møteprotokoll. Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Møteprotokoll Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 07.05.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Lisa

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Yvonne Kvernmo ( sekretær)

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Yvonne Kvernmo ( sekretær) GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 13.04.2015 Tid: 09:00-11:00 Til stede på møtet Medlemmer: Ronny Grindstein Rita Roaldsen Elsa Holm

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet SAKSLISTE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.10.2008 Tid: 12.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet SAKSLISTE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.10.2008 Tid: 12.00. Tilstede på møtet: Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.10.2008 Tid: 12.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Stig Sørra Siv Helen Sigerstad, Norvald Ruderaas, Ann Karin Edvardsen,

Detaljer

REFERATSAKER KOMMUNESTYRET

REFERATSAKER KOMMUNESTYRET Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 13.05.02 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEBOK. Næringsstyret. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Næringsstyret. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 06.06.06 Tid: 10.00 MØTEBOK Næringsstyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Karl Idar Berg Jani

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE 0034/01 01/00657 SØKNAD OM MIDLER TIL INNKJØP AV 2 STK. BOCCIASETT

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE 0034/01 01/00657 SØKNAD OM MIDLER TIL INNKJØP AV 2 STK. BOCCIASETT Gáivuona suohkan Kåfjord kommune HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0033/01 01/00667 KJØP AV TJENESTER - REGELVERK 0034/01 01/00657 SØKNAD OM MIDLER TIL INNKJØP AV 2 STK. BOCCIASETT 0035/01

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Gamvik kommune Møtested: Mehamn Samfunnshus Møtedato: 02.10.2008 Tid: 10:00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Marius Nilsen, Kai Brox, Siv Anita Steel, Frank Brox Forfall: Inger

Detaljer

Møteprotokoll. Kvænangen kommunestyre

Møteprotokoll. Kvænangen kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 13.02.2013 Tidspunkt: 09:00 15:45. Møteprotokoll Kvænangen kommunestyre Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Irene Kaasen Medlem KVH Anne Gerd

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Tid: Etter valgstyremøtets slutt Møtedato: 09.06.2009 SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Tid: Etter valgstyremøtets slutt Møtedato: 09.06.2009 SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Tid: Etter valgstyremøtets slutt Møtedato: 09.06.2009 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 15. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtetid: 18:00. Møtedato: 09.12.

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 15. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtetid: 18:00. Møtedato: 09.12. Grane kommune Side 1 av 15 Møtebok Møte i Komité for oppvekst og kultur Møtedato: 09.12.2014 Møtetid: 18:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Lyder Sund Møteinnkalling (kunngjøring) 2. desember 2014

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Båtsfjord kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Møterom Møtedato: 25.08.2010 Tid: 0900 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 28/10 10/518 SAKSPROTOKOLL: FREMTIDIG ORGANISERING AV IKAF

Detaljer

Hovedutvalg oppvekst og omsorg

Hovedutvalg oppvekst og omsorg GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteinnkalling Hovedutvalg oppvekst og omsorg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 11.03.2015 Tidspunkt: 10:00 Eventuell gyldig forfall må meldes snarest

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Yvonne Kvernmo ( sekretær) Karl Fredrik Normann Torbjørn Johnsen

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Yvonne Kvernmo ( sekretær) Karl Fredrik Normann Torbjørn Johnsen GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 07.10.2013 Tid: 12:00 15:55 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Ronny Grindstein Elsa Holm Roger

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 11/2010 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 30.11.2010 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 18.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

Tilleggssaksliste. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77719000. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Tilleggssaksliste. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77719000. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Tilleggssaksliste Kåfjord Kommunestyre Utvalg: Møtested: Kåfjorddalen grendehus Dato: 21.12.2010 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77719000. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

Trøgstad kommune MØTEINNKALLING SAKSLISTE 18/14 14/120 ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2013 19/14 14/121 TERTIALRAPPORT 1-2014

Trøgstad kommune MØTEINNKALLING SAKSLISTE 18/14 14/120 ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2013 19/14 14/121 TERTIALRAPPORT 1-2014 Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Møterom Havnås Møtedato: 03.06.2014 Tid: 13.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 69 68 16 16 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås rådhus, Lille sal 26.11.2008

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås rådhus, Lille sal 26.11.2008 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås rådhus, Lille sal 26.11.2008 FRA SAKSNR: 95/08 FRA KL: 16.30 TIL SAKSNR: 103/08 TIL KL: 18.45 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Storfjord Kommunestyre Møtested: Storfjord rådhus Dato: 31.08.2011 Tidspunkt: 09:00-15:35

Møteprotokoll. Utvalg: Storfjord Kommunestyre Møtested: Storfjord rådhus Dato: 31.08.2011 Tidspunkt: 09:00-15:35 Møteprotokoll Utvalg: Storfjord Kommunestyre Møtested: Storfjord rådhus Dato: 31.08.2011 Tidspunkt: 09:00-15:35 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hanne Braathen Leder STSP Tor

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Rita S. Mathisen Lisa Marie Pedersen

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Rita S. Mathisen Lisa Marie Pedersen Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap Møtested: Formannskapssalen Dato: 07.06.2010 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo Ordfører KÅAP Magne Monsen

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 2/11 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte den 08.02.2011 klokka 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Varaordfører Tor Arvid Myrseth

Detaljer