MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale."

Transkript

1 Gáivuona suohkan Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: Tid: MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0079/08 08/00829 BUDSJETTREGULERING ETTER OMORGANISERING 0080/08 08/00840 NY KOMMUNAL AVLØPSLEDNING OLDERDALEN 0081/08 08/00837 LEIE AV GRUNN, 9148 Olderdalen, For Bjørn Inge Mo ordfører Emma Vik, e.f.

2 Gáivuona suohkan Sak 0079/08 BUDSJETTREGULERING ETTER OMORGANISERING Saksbehandler: Håkon Jørgensen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 08/00829 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0079/08 Kommunestyret Henvisning til lovverk: Saksutredning: I forbindelse med omorganiseringen som er foretatt i 2007 må det opprettes nye rammeområder. Bortsett fra rammen for omsorg så foretas det endringer i alle rammeområdene. Endringen av rammeområdene er slik: Før omorganiseringen Etter omorganiseringen Sentraladministrasjonen Sentraladministrasjonen Undervisning Oppvekst Helsevern Omsorg Næring Utvikling Kultur Teknisk Teknisk Manndalen skole Endringer i ramme Sentraladministrasjon Ut av rammen: Kommuneplanlegger overføres til Utvikling. En del av driftsbudsjettet overføres samtidig. Inn i rammen: It-medarbeider hentes inn fra ramme Oppvekst. Årsaken til dette er at it-driften nå er organisert i et fellesskap og er en enhet. Endringer i ramme Oppvekst Ut av rammen: It - medarbeider overføres til Sentraladministrasjon Inn i rammen: Manndalen skole inklusive SFO. Ramme Næring og ramme Kultur opphører og går inn i Utvikling. Side 2 av 7

3 Sak 0079/08 Endringer i ramme Teknisk Ut av rammen: Utgifter til arealplan og kart/oppmåling overføres til Utvikling. Inn i rammen: Utgifter til Isbryting overføres fra tidligere ramme Næring. Drift av Manndalen skole. Ramme Manndalen skole opphører og fordeles på ramme Oppvekst og ramme Teknisk. Ramme Utvikling Rammen er nyopprettet og består av kultur, næring, og deler fra Teknisk og Sentraladministrasjonen. Antall rammeområder reduseres fra 7 til 5. Hovedkapittel 1.5 som tidligere var brukt til ramme Kultur blir stående ledig. Nye ansvarsnummer Tidligere nr. Ansvar Nytt nr Manndalen skole Prosjekt skilting Manndalen SFO Manndalen Arealplan prosjekt Reiseliv Halti prosjektet Utviklingsprosjekt reiseliv Arkitektprosjekt Sami Rintala Naturbasert reiseliv Lokalt mobiliseringsprosj Landbrukskontoret Landbruksvikar Veterinærtjenesten Næringskontoret Utlån av næringsfond Tilskudd av næringsfond Kommunalt utviklingsfond Andre tilskudd til næringslivet Tilrettelegging for næringslivet Kart og oppmåling Samiske språktiltak Samisk språksenter Utg. Qvigstad - manuskripter Prosj.utv.virksomhet språksenteret Prosjekt Riebangardi Kulturadministrasjonen Bibliotek Bokbuss Kulturvern og Museer Fjærebu-prosjektet Side 3 av 7

4 Sak 0079/ Sang, Musikk, Teater og annen kultur Idretts- og friluftsaktiviteter Fysakk Barne- og ungdomsarbeid Ungdomssatsing i distriktene Fritidsklubber Samfunnshus Andre tilskudd Nærmiljøsentralen Isbryting Manndalen skole - teknisk Spesielt for Utviklingsavdelinga: - Tidligere ansvar Kart og oppmåling endrer navn til Kart, oppmåling og byggesak. - Det opprettes et nytt ansvar Administrasjon av utviklingsavdelinga. - Det opprettes et nytt ansvar Fellesutgifter utviklingsavdelinga - Budsjett for kommuneplanlegger plasseres under ansvar Arealplan som endrer navn til Kommuneplan/Arealplan Flytting av budsjettbeløp for 2008 Følgende beløp flyttes fra ansvar Rådmannskontoret til Kommuneplan/Arealplan 0159 Planlegger kr Pensjon kr Faglitteratur kr Bevertning kr Hotellopphold kr Kursavgifter kr Kurs - taxi, ferge, buss, fly kr Konferanseavgifter kr Skyss/kost kr skyss/kost kurs kr Telefongodtgjørelse kr Reiseutgifter taxi, ferge, buss, fly kr Følgende beløp flyttes fra ansvar Tilleggs- og nye bevilgninger til Administrasjon av Utviklingsavdelinga Reservert leder utv.avdelinga kr Følgende beløp flyttes fra ansvar Skolekontoret til ansvar IT-tjenester 0170 It-medarbeider kr Pensjonsinnskudd kr Side 4 av 7

5 Sak 0079/08 Følgende beløp flyttes fra ansvar Teknisk administrasjon til ansvar Kart, oppmåling, og byggesak 0158 Avdelingsingeniør kr Saksbehandler kr Pensjonsinnskudd kr I tillegg til disse endringene så vil det sikkert være behov for å foreta visse justeringer av rammene i forbindelse med utarbeidelse av budsjett for Det kan da gjøres ved budsjettbehandlingen. Rådmannens innstilling: 1. styre vedtar endringene slik de fremkommer av saksutredningen. 2. Rådmannen foretar budsjettregulering. Side 5 av 7

6 Gáivuona suohkan Sak 0080/08 NY KOMMUNAL AVLØPSLEDNING OLDERDALEN Saksbehandler: Stine Pedersen Arkiv: M12 Arkivsaksnr.: 08/00840 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0080/08 Kommunestyret Bilag: Tilbud fra Cock s maskinstasjon Kart Saksutredning: Kommunen har i dag en avløpsledning som gikk fra det gamle Herredshuset, under annekset til det nå nedbrente Olderdalen gjestegård og ned mot Anton Antonsensvei. Denne ledningen er fremdeles i drift fra gnr/bnr 7/75, ledningen er av Ø300 betong og er i en dårlig forfatning. Kommunens uteseksjon må jevnlig spyle dette ledningsstrekket, og høsten 2007 ble ledningen også filmet. Dette avdekket at det er mye grus og stein i ledningen, inngroing av røtter samt utglidninger i skjøter. Oktober 2007 ble det innhentet tilbud fra Cock s maskinstasjon på legging av ny avløpsledning i dette området, men kommunen fant ikke midler på dette tidspunktet. Tilbudet står fremdeles ved lag, og lyder på ,- inkl. mva. Høsten 2008 skal annekset benyttes til 20 flyktninger, men den eksisterende avløpsledningen vil ikke kunne fungere med økt belastning. Dette vil medføre ytterligere problemer for abonnentene. Videre bør også andre hus i området som ikke allerede er tilknytt kommunal ledning bli tilknytt, da dette ligger i regulerte områder. Ledningen er tenkt lagt i ny trase, over gnr/bnr 7/123, grunneier Karl Albrigtsen, i stedet for under annekset, der den i dag ligger. Dette for å lette fremtidig drift og vedlikehold av anlegget. Dette må avklares med grunneier. Rådmannens vurdering: Ut fra ovenstående mener rådmannen at den eksisterende avløpsledningen ikke kan benyttes mer, og før økt belastning fra annekset kan forekomme, må ny avløpsledning legges. Videre må det avklares med grunneier vedrørende ny ledningstrase. Rådmannens innstilling: 1. På grunn av tilstand på eksisterende avløpsledning og fremtidig økt belastning må ny avløpsledning legges fra gnr/bnr 7/75 til Anton Antonsensveg. 2. Kostnad kr ,- belastes konto Avløpsledning Olderdalen. Utgiften dekkes ved bruk av disposisjonsfond. Rådmannen foretar budsjettregulering 3. Før ny ledning kan legges må dette avklares med grunneier Side 6 av 7

7 Gáivuona suohkan Sak 0081/08 LEIE AV GRUNN TIL IDRETTSFORMÅL Saksbehandler: Gerd Steinnes Nilsen Arkiv: D35 &52 Arkivsaksnr.: 08/00837 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0081/08 Kommunestyret Henvisning til lovverk: Bilag: Kart over området med inntegnet anlegg Oversiktkart Saksutredning: har mottatt søknad fra Manndalen ungdoms- og idrettslag om å få bygge isbane ovenfor grusbanen i Manndalen. Banen skal ha en størrelse på 25 x 40 meter. Kommunen er grunneier av området som har gårds- og bruksnummer 35/100. Søker kan ikke igangsette tiltak uten at grunneier gir nødvendig tillatelse for benyttelse av grunn. I henhold til gjeldende reguleringsplan av 1996 er det tiltenkte arealet innenfor et område som er avsatt til friområde og hvor MUIL i dag har både gress- og grusbane. Mellom is- og grusbane vil det bli en avstand på 12 meter, noe som er nødvendig for at det skal være plass til vei samt grøfting nedenfor den planlagte isbanen. STUI har et krav om at leieavtaler for bygging av ordinære anlegg skal være på 40 år. Isbanen kommer inn under forenklet nærmiljøanlegg som i utgangspunktet kun krever en leieavtale på 10 år. Kommunen har imidlertid anledning til å gi søker en leieavtale/disponeringstid på arealet på 40 år, noe som også anbefales fra rådmannen. Rådmannens innstilling: 1. gir tiltakshaver leieavtale/disponeringsrett over arealet på en periode av 40 år i henhold til gjeldende bestemmelser om bygging av ordinære anlegg. 2. Tiltakshaver har ansvaret for drift og vedlikehold av anlegget, jfr. leieavtale/disponeringsrett av området. 3. Tinglysningsgebyr bekostes av leietaker. Side 7 av 7