MØTEBOK. Hovedutvalg for drift og utvikling. Møtested: Rådhuset formannskapssalen Møtedato: Tid: 10.00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEBOK. Hovedutvalg for drift og utvikling. Møtested: Rådhuset formannskapssalen Møtedato: 20.09.2007 Tid: 10.00"

Transkript

1 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Rådhuset formannskapssalen Møtedato: Tid: MØTEBOK Hovedutvalg for drift og utvikling Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Øystein Pettersen John Petter Bakkevoll Jens Ivar Simonsen Inghild Blomstereng, ikke møtt Henrik Olsen Asbjørn Salo Dessuten møtte: Merknader: Behandlede saker: 31/07-34/07 Møteleder: Øystein Pettersen Møtesekretær: Karin Karlsen Underskrifter: Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet Olderdalen,

2 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0031/07 07/00817 HØRING - FORSLAG TIL NYTT REGELVERK FOR MOTORFERDSEL I UTMARK 0032/07 07/00695 KLAGE PÅ FAKTURA /07 07/00715 KLAGE PÅ VEDTAK - HAVNEAVGIFT FOR 2005, HDU SAK 15/ /07 07/00716 KLAGE PÅ VEDTAK - HDU SAK 18/07 - REGLEMENT FOR DJUPVIK FISKERIHAVN Ingen merknader til innkalling eller saksliste. Spørsmål angående befaring på gammel kirkegård-gravstedene på Sandeng kirkegård, kulturminne. Ingen merknader. Spørsmål til delegert vedtak sak 07/00330 og 07/ Delegerte vedtak tas til orientering. Side 2

3 0031/07 HØRING - FORSLAG TIL NYTT REGELVERK FOR MOTORFERDSEL I UTMARK Rådmannens innstilling: Kåfjord kommune støtter mange av de foreslåtte endringene, men ser på den annen side at noen av forslagene vil kunne få negative konsekvenser for noen brukergrupper. 1. Forslaget om at innmark i tiden 15. oktober til 30. april regnes som utmark i forhold til denne loven støttes. Den kjøring som tidligere har skjedd på disse innmarksarealene bør henvises til lokkede baner. 2. Kommunen støtter også forslaget om at kun miljøtilpasset fremkomstmidler som gir minst mulig ulempe for miljøet blir vedtatt. En maksimal kamhøyde på 35 m.m. på snøscooterbelter utenfor godkjente baner støttes. Forslaget om at det skal føres kjørebok for alle turer som innvilges støttes. 3. Forslag om kommunale motorferdselsplaner støttes, men Kåfjord kommune må understreke at mulighetene for å få til lønnsom leiekjøring i vår kommune vil være svært små og eventuelt miljøregnskap for slik kjøring vil i svært mange tilfeller bli negativt. Miljømessig vil en foreslå at en viderefører den praksis som har vært gjennomført de siste årene. Kravet om at kommunen skal opprette leiekjøringsordninger for snøskutertransport bør vurderes ut fra den miljøgevinsten en kan oppnå. I noen kommuner vil en faktisk kunne få økt motorferdsel ved innføring av slike ordninger. 4. Dersom en ikke kan gjennomføre leiekjøring med positiv miljøgevinst vil en anbefale at også tilfeldige foresatte kan gjennomføre transport av funksjonshemmede slik som tidligere. Med det begrensede antall søknader en har fra funksjonshemmede synes kommunen at det er unødvendig med begrensing i den muligheten som kommunen har hatt til å gi slik tillatelse. Kommunen støtter ikke forslaget om at det er fylkesmannen som avgjør slike søknader. 5. På grunn av små eller negativ miljøgevinst vil en foreslå at leiekjøring for bagasje og utstyr til hyttene, transport av funksjonshemmede og vedkjøring ikke har som krav at denne transporten skal gjennomføres med leiekjøring. 6. Kåfjord kommune støtter et svært restriktivt regime for barmarkskjøring, men vil understreke at næringene skal likebehandles. 7. Forslagene om økte muligheter for kontroll og skjerpede krav om stoppeplikt i forbindelse med kontroll støttes. 8. Krav om begrunnelse av dispensasjoner støttes. Side 3

4 9. Kravet om at det kun kan gis tillatelse til transport som skal foregå senere enn to uker fra vedtakstidspunktet støttes. Det har i noen tilfeller vært gitt tillatelser som kanskje burde vært nærmere vurdert. Mellom annet har kommunen plikt til å innhente uttalelse fra berørte parter før saken avgjøres. 10. Kommunen støtter ikke forslaget om at vedkjørere som hogger på annen manns grunn og skogeiere som ikke er i landbruksnæringen skal være avhengig av dispensasjon eller at det kun skal være tillatt med leiekjøring for slik transport. 11. Kåfjord kommune går mot at en på sikt skal stenge rekreasjonsløypene. Slike løyper vil kunne ha stor betydning for utvikling av reiselivsnæringen i deler av kommunen. Behandling: &&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen : Pkt 1 Utvalget hadde følgende enstemmige forslag til innstilling Forslaget om at innmark i tiden 15. oktober til 30. april regnes som utmark i forhold til denne loven støttes ikke. Dette med bakgrunn i at en slik endring ikke vil gi miljøgevinst så lenge paragrafen ikke omfatter barmarkskjøring. Av samme grunn må loven under ingen omstendighet hindre kjøring over privat eiendom til nærmeste lovlige løype. Pkt 2 Øystein Pettersen (AP) hadde følgende endringsforslag: I 2. setning endres kamhøyden til 38 m.m. snøscooterbelter utenfor godkjente baner støttes. Siste setning i rådmannens forslag strykes. Etter Øystein Pettersens forslag er pkt 2 som følger; Kommunen støtter også forslaget om at kun miljøtilpasset fremkomstmidler som gir minst mulig ulempe for miljøet blir vedtatt. En maksimal kamhøyde endres til 38 m.m. på snøscooterbelter utenfor godkjente baner. Jens Ivar Simonsen (YKB) hadde følgende endringsforslag: Alle setninger etter første setning strykes. Jens Ivar Simonsen forslag er som følger: Kommunen støtter forslaget om at kun miljøtilpasset fremkomstmidler som gir minst mulig ulempe for miljøet blir vedtatt. John Petter Bakkevoll (IKB) foreslår at hele pkt 2 strykes. John Petter Bakkevolls forslag tas opp til avstemming. John Petter Bakkevoll forslag falt, da fikk en stemme. Rådmannens innstilling tas opp til avstemming. Rådmannens innstilling falt, ingen stemte for. Øystein Pettersen forslag settes opp mot Jens Ivar Simonsens forslag; Øystein Pettersen forslag vedtatt med 3 mot 1 stemme. Pkt 3: Øystein Pettersen (AP) hadde følgende endringsforslag; siste setning strykes. Rådmannens innstilling støttes til og med nestsiste setning. Øysteins Pettersens forslag om at siste setning strykes enstemmig vedtatt. Side 4

5 Pkt 4: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt Pkt 5: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt Pkt 6: Utvalget hadde følgende enstemmige forslag til innstilling: Kåfjord kommune støtter en restriktiv regulert barmarkskjøring, men dette må skje i samarbeid med næringsinteressene. Kjøring etter opparbeid vei/ skogsvei er ikke å anse som barmarkskjøring. Kåfjord kommune vil sterkt understreke at næringene må likebehandles. Pkt 7: John Petter Bakkvoll (IKB)hadde følgende endringsforslag: Forslagene om økte muligheter for kontroll og skjerpende krav om stoppeplikt i forbindelse med kontroll støttes ikke. Dette begrunnes med at dagens straffenivå allerede er på et meget høyt nivå. John Petter Bakkevolls settes opp mot rådmannens innstilling. Rådmannens innstiling vedtatt med leders stemmegivning. Pkt 8: Jens Ivar Simonsen (YKB)hadde følgende endringsforslag: Det sees som unødvendig, og også veldig tungvint at man må begrunne dispensasjoner. Det kommer frem av søknaden som hver enkelt søker sender inn om hva dispensasjonen skal brukes til eks vedkjøring, bagasje, materialer etc. Avslag skal begrunnes. Asbjørn Salo (SV)hadde følgende tilføyelse til rådmannens innstilling., men ordningen må praktiseres slik at en unngår unødig byråkrati. Forslaget blir da som følger; Krav om begrunnelse av dispensasjoner støttes, men ordningen praktiseres slik at en unngår unødig byråkrati. Rådmannens innstilling med tillegg fra Asbjørn Salo settes opp mot Jens Ivar Simonsens forslag, rådmannens innstilling med tillegg fra Asbjøn Salo vedtatt med 3 mot 1 stemme. Pkt 9: Øystein Pettersen foreslår at forslaget strykes. Øystein Pettersen trekker sitt forslag. Utvalget hadde følgende enstemmige endringsforslag til innstilling Kravet om at det kun kan gis tillatelse til transport som skal foregå senere enn to uker fra vedtakstidspunktet støttes ikke. For å kunne få til en fornuftig praktisering av lov- og regelverket må det kunne åpnes opp for bruk for skjønn i avgjørelsen av saken når det er nødvendig. Pkt 10: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Pkt 11: Utvalget hadde følgende enstemmige endringsforslag: Kåfjord kommune går mot at en på sikt skal stenge rekreasjonsløypene. Under utformingen av loven må det tas hensyn til at det er store regionale klimatiske forskjeller, slik at en unngår en lov som fungerer strengere for Nord-Norge enn for andre deler av landet, når det gjelder bruk av naturen. Slike løyper har stor betydning for lokal befolkningen i forhold til trivsel samt at det gir en helsemessing gevinst. Rekreasjonsløypene vil også ha stor betydning for utvikling av reiselivsnæringen kommunen. Etter å ha overlevd en mørketid, skal vi bli nødt til å sitte igjen i mørke daler, mens sola skinner på snødekte vidder, der kun de fysisk sterke har mulighet til å komme. Side 5

6 &&& Fyll inn behandlingen av saken over denne linjen Vedtak: &&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen Kåfjord kommune støtter mange av de foreslåtte endringene, men ser på den annen side at noen av forslagene vil kunne få negative konsekvenser for noen brukergrupper. 1. Forslaget om at innmark i tiden 15. oktober til 30. april regnes som utmark i forhold til denne loven støttes ikke. Dette med bakgrunn i at en slik endring ikke vil gi miljøgevinst så lenge paragrafen ikke omfatter barmarkskjøring. Av samme grunn må loven under ingen omstendighet hindre kjøring over privat eiendom til nærmeste lovlige løype. 2. Kommunen støtter også forslaget om at kun miljøtilpasset fremkomstmidler som gir minst mulig ulempe for miljøet blir vedtatt. En maksimal kamhøyde endres til 38 m.m. på snøscooterbelter utenfor godkjente baner. 3. Forslag om kommunale motorferdselsplaner støttes, men Kåfjord kommune må understreke at mulighetene for å få til lønnsom leiekjøring i vår kommune vil være svært små og eventuelt miljøregnskap for slik kjøring vil i svært mange tilfeller bli negativt. Miljømessig vil en foreslå at en viderefører den praksis som har vært gjennomført de siste årene. Kravet om at kommunen skal opprette leiekjøringsordninger for snøskutertransport bør vurderes ut fra den miljøgevinsten en kan oppnå. 4. Dersom en ikke kan gjennomføre leiekjøring med positiv miljøgevinst vil en anbefale at også tilfeldige foresatte kan gjennomføre transport av funksjonshemmede slik som tidligere. Med det begrensede antall søknader en har fra funksjonshemmede synes kommunen at det er unødvendig med begrensing i den muligheten som kommunen har hatt til å gi slik tillatelse. Kommunen støtter ikke forslaget om at det er fylkesmannen som avgjør slike søknader. 5. På grunn av små eller negativ miljøgevinst vil en foreslå at leiekjøring for bagasje og utstyr til hyttene, transport av funksjonshemmede og vedkjøring ikke har som krav at denne transporten skal gjennomføres med leiekjøring. 6. Kåfjord kommune støtter en restriktiv regulert barmarkskjøring, men dette må skje i samarbeid med næringsinteressene. Kjøring etter opparbeid vei/ skogsvei er ikke å anse som barmarkskjøring. Kåfjord kommune vil sterkt understreke at næringene må likebehandles. 7 Forslagene om økte muligheter for kontroll og skjerpede krav om stoppeplikt i forbindelse med kontroll støttes. Side 6

7 8. Krav om begrunnelse av dispensasjoner støttes, men ordningen må praktiseres slik at en unngår unødig byråkrati. 9. Kravet om at det kun kan gis tillatelse til transport som skal foregå senere enn to uker fra vedtakstidspunktet støttes ikke. For å kunne få til en fornuftig praktisering av lovog regelverket må det kunne åpnes for bruk av skjønn i avgjørelsen av saken når det er nødvendig. 10. Kommunen støtter ikke forslaget om at vedkjørere som hogger på annen manns grunn og skogeiere som ikke er i landbruksnæringen skal være avhengig av dispensasjon eller at det kun skal være tillatt med leiekjøring for slik transport. 11. Kåfjord kommune går mot at en på sikt skal stenge rekreasjonsløypene. Under utformingen av loven må det tas hensyn til at det er store regionale klimatiske forskjeller, slik at en unngår en lov som fungerer strengere for Nord-Norge enn for andre deler av landet, når det gjelder bruk av naturen. Slike løyper har stor betydning for lokalbefolkningen i forhold til trivsel samt at det gir en helsemessig gevinst. Rekreasjonsløypene vil også ha stor betydning for utvikling av reiselivsnæringen i kommunen. Etter å ha overlevd en mørketid, skal vi bli nødt til å sitte igjen i mørke daler, mens sola skinner på snødekte vidder, der kun de fysisk sterke har mulighet til å komme? &&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 0032/07 KLAGE PÅ FAKTURA Rådmannens innstilling: Klage fra Sølvi Løkvoll, 9144 Samuelsberg, på faktura nr av , tas ikke til følge. Behandling: &&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen Jens Ivar Simonsen hadde følgende endringsforslag: Klage fra Sølvi Løkvoll på faktura nr tas til følge. Dette er en ren service til kommunens innbyggere, og det fins heller ikke konkurrerende næringsdrivende i kommunen. Jens Ivar Simonsen settes opp mot rådmannens innstilling: Rådmannens innstilling vedtatt med 3 mot 1 stemme. &&& Fyll inn behandlingen av saken over denne linjen Vedtak: &&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen Side 7

8 Klage fra Sølvi Løkvoll, 9144 Samulesberg, på faktura nr av , tas ikke til følge. &&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 0033/07 KLAGE PÅ VEDTAK - HAVNEAVGIFT FOR 2005, HDU SAK 15/07 Rådmannens innstilling: Klagen fra John Johansen om lik behandling for innkreving av avgifter ved Djupvik- og Løkvoll fiskerihavner tas ikke til følge. Behandling: &&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. &&& Fyll inn behandlingen av saken over denne linjen Vedtak: &&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen Klagen fra John Johansen om lik behandling for innkreving av avgifter ved Djupvik- og Løkvoll fiskerihavner tas ikke til følge. &&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 0034/07 KLAGE PÅ VEDTAK - HDU SAK 18/07 - REGLEMENT FOR DJUPVIK FISKERIHAVN Rådmannens innstilling: Klager har ikke klagerett etter forvaltningslovens 28, klagen avvises. Behandling: &&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Side 8

9 &&& Fyll inn behandlingen av saken over denne linjen Vedtak: &&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen Klager har ikke klagerett etter forvaltningslovens 28, klagen avvises. Møtet avsluttet kl &&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen Side 9

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Roger Hansen, Per Carstens, Inga Manndal, Harald Hansen

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Roger Hansen, Per Carstens, Inga Manndal, Harald Hansen Gamvik kommune Møtested: Rådhuset, restauranten Møtedato: 15.10.2007 Tid: 10.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Ikke møtt Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Roger

Detaljer

MØTEINNKALLING. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

MØTEINNKALLING. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: komiteen for næring og ressurs Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.06.2010 kl. 09:30 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 7/10 PS 8/10 PS 9/10 PS 10/10

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.03.2008 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.03.2008 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.03.2008 Tid: 10.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Rita Mathisen Lisa

Detaljer

Side 1. Møteinnkalling. Administrasjons- og likestillingsutvalg

Side 1. Møteinnkalling. Administrasjons- og likestillingsutvalg Møteinnkalling Utvalg: Administrasjons- og likestillingsutvalg Møtested: formannskapssalen, Rådhuset Dato: 24.04.2012 Tidspunkt: kl. 12.00 til ca. 13.30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 08.12.2008 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Representantlovforslag nr. (2008-2009) fra stortingsrepresentanten(e) Øyvind Korsberg, Tord Lien, Per Sandberg, Ketil Solvik-Olsen og Åge Starheim

Representantlovforslag nr. (2008-2009) fra stortingsrepresentanten(e) Øyvind Korsberg, Tord Lien, Per Sandberg, Ketil Solvik-Olsen og Åge Starheim Representantlovforslag nr. (2008-2009) fra stortingsrepresentanten(e) Øyvind Korsberg, Tord Lien, Per Sandberg, Ketil Solvik-Olsen og Åge Starheim Dokument nr. 8: (2008-2009) Representantlovforslag fra

Detaljer

MØTEBOK. Kommunestyret. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 16.12.02 Tid: 11.00

MØTEBOK. Kommunestyret. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 16.12.02 Tid: 11.00 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 16.12.02 Tid: 11.00 MØTEBOK Kommunestyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Arbeiderpartiets liste: Bjørn Inge

Detaljer

REFERATSAK: ÅRSMELDING 2002 FRA KONTROLLUTVALGET TIL KOMMUNESTYRET

REFERATSAK: ÅRSMELDING 2002 FRA KONTROLLUTVALGET TIL KOMMUNESTYRET Gáivuona suohkan Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 16.06.03 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

LOKAL FORVALTNING AV MOTORFERDSEL ØKT FOKUS PÅ FRILUFTSLIV?

LOKAL FORVALTNING AV MOTORFERDSEL ØKT FOKUS PÅ FRILUFTSLIV? LOKAL FORVALTNING AV MOTORFERDSEL ØKT FOKUS PÅ FRILUFTSLIV? Margrete Skår Forsker ved Avdeling for naturbruk, Norsk institutt for naturforskning, NINA EVALUERING AV FORSØK MED NY FORVALTNINGS- ORDNING

Detaljer

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Kåfjord hovedutvalg drift

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Kåfjord hovedutvalg drift GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteinnkalling Kåfjord hovedutvalg drift Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 08.05.2015 Tidspunkt: 09:00 Eventuell gyldig forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Plan- og ressursutvalget i Steigen. Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 29.03.2012 Tid: Kl. 09:00 15.15

MØTEPROTOKOLL. Plan- og ressursutvalget i Steigen. Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 29.03.2012 Tid: Kl. 09:00 15.15 Steigen kommune MØTEPROTOKOLL Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 29.03.2012 Tid: Kl. 09:00 15.15 Til stede på møtet Medlemmer: Torbjørn Hjertø, Magne Vik, Sissel

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE Del 3. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Kommunestyret

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE Del 3. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Kommunestyret Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE 0034/01 01/00657 SØKNAD OM MIDLER TIL INNKJØP AV 2 STK. BOCCIASETT

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE 0034/01 01/00657 SØKNAD OM MIDLER TIL INNKJØP AV 2 STK. BOCCIASETT Gáivuona suohkan Kåfjord kommune HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0033/01 01/00667 KJØP AV TJENESTER - REGELVERK 0034/01 01/00657 SØKNAD OM MIDLER TIL INNKJØP AV 2 STK. BOCCIASETT 0035/01

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Reidulf Pedersen Liv Karin Johansen Trond Andreassen Snefrid Larsen Stein Thraning (kom kl. 09:25)

MØTEPROTOKOLL. Reidulf Pedersen Liv Karin Johansen Trond Andreassen Snefrid Larsen Stein Thraning (kom kl. 09:25) GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Kommunestyre Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 25.02.2013 Tid: 09:00 13:15 Til stede på møtet Medlemmer: Ronny Grindstein Terje Sørensen Elsa Holm

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 04.03.02 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Møteinnkalling. Navitdalen og Kvænangsbotn områdestyre

Møteinnkalling. Navitdalen og Kvænangsbotn områdestyre Møteinnkalling Navitdalen og Kvænangsbotn områdestyre Utvalg: Møtested:, Kvænangshagen Verdde Dato: 01.12.2014 Tidspunkt: 16:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 90660709 eller e-post fmtrrub@fylkesmannen.no.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: NÆRINGSSTYRET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 13.03.2006 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Landbruksnemda for Alta har møte den 08.05.2008 kl. 10.00 i møterom Komagfjord. Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Landbruksnemda for Alta har møte den 08.05.2008 kl. 10.00 i møterom Komagfjord. Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Landbruksnemda for Alta har møte den 08.05.2008 kl. 10.00 i møterom Komagfjord Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455194. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Orienteringer:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0001/08 08/00287 GODKJENNING AV INNKALLINGEN OG SISTE PROTOKOLL VALG AV PROTOKOLLUNDERSKRIVERE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0001/08 08/00287 GODKJENNING AV INNKALLINGEN OG SISTE PROTOKOLL VALG AV PROTOKOLLUNDERSKRIVERE Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Ordførerens kontor : 10.03.08 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer innkalles

Detaljer

MØTEBOK. F.skapet-Næringsssaker. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.11.2008 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. F.skapet-Næringsssaker. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.11.2008 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.11.2008 Tid: 10.00 MØTEBOK F.skapet-Næringsssaker Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Rita Mathisen

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Dispensasjonsutvalget har møte. den 29.01.2014 kl. 14:00. i møterom Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Dispensasjonsutvalget har møte. den 29.01.2014 kl. 14:00. i møterom Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Dispensasjonsutvalget har møte den 29.01.2014 kl. 14:00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Møteinnkalling Kommunestyret

Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Kommunestyret Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 29.11.2006 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

Møteprotokoll. Kvænangen Teknisk utvalg

Møteprotokoll. Kvænangen Teknisk utvalg Møteprotokoll Kvænangen Teknisk utvalg Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 28.08.2013 Tidspunkt: 09:00 12:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Jenny Fyhn Olsen Medlem KVH Kjell

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE 0003/03 03/00114 NYE KRITERIER FOR TILDELING AV KULTURMIDLER - ETTER HØRINGSRUNDE

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE 0003/03 03/00114 NYE KRITERIER FOR TILDELING AV KULTURMIDLER - ETTER HØRINGSRUNDE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0001/03 02/00750 TILBYGG BOLIG GNR 6/BNR 41 0002/03 03/00110 SØKNAD OM TILSKUDD 0003/03 03/00114 NYE KRITERIER FOR TILDELING

Detaljer

Møteinnkalling. Kåfjord Formannskap - Næringssaker. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 15.02.2013 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Kåfjord Formannskap - Næringssaker. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 15.02.2013 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 15.02.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777 19 000. Vararepresentanter

Detaljer

Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 21 / 19. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 21 / 19. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 11.05.2010 Tid: Kl. 18.00 Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 21 / 19. Varamedlemmer møter kun etter

Detaljer

Dere finner en oversikt over dokumentene i saken i kommunens oversendelsesbrev.

Dere finner en oversikt over dokumentene i saken i kommunens oversendelsesbrev. «MOTTAKERNAVN» «KONTAKT» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «UTLANDSADRESSE» Juridisk avdeling Deres ref.: Vår ref.: 2013/3638 423.1 YRR Vår dato: 24.10.2013 Vedtak i klagesak - Fylkesmannen omgjør Halden kommunes

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 14/523 10.07.2014

Deres ref Vår ref Dato 14/523 10.07.2014 Se adresseliste Deres ref Vår ref Dato 14/523 10.07.2014 Bruk av snøscooter for fornøyelseskjøring forslag til endringer i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag og forskrift for motorkjøretøyer i utmark

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Klagen fra Britt og Oddvar Nilsen, datert 26.11.2012, tas ikke til følge.

SAKSFREMLEGG. Klagen fra Britt og Oddvar Nilsen, datert 26.11.2012, tas ikke til følge. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 11/587-23 Arkiv: GNR/B 14/07 Sakbeh.: Christel Thomassen Sakstittel: KLAGE PÅ AVSLAG SØKNAD OM GODKJENNING AV FRITIDSBOLIG UNDER GNR. 14/7 I KÅFJORDVEIEN 692 Planlagt behandling:

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 20.06.2012 Tid: Kl. 10.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer