MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0015/06 06/00147 MEDLEMSSKAP I UTMARKSKOMMUNENS SAMMENSLUTNING (USS)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0015/06 06/00147 MEDLEMSSKAP I UTMARKSKOMMUNENS SAMMENSLUTNING (USS)"

Transkript

1 Gáivuona suohkan Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0014/06 06/00150 TILDELING DRIFTSTILSKUDD FYSIOTERAPEUT 0015/06 06/00147 MEDLEMSSKAP I UTMARKSKOMMUNENS SAMMENSLUTNING (USS) 0016/06 06/00188 SØKNAD OM STØTTE TIL ØVELSE MARS- BIRTAVARRE RØDE KORS HJELPEKORPS 0017/06 06/00209 SØKNADER OM STØTTE - MARS /06 05/00673 Unntatt off. 5a SØKNAD OM STØTTE TIL UTDANNING VED DEN NORSKE SKOLE, GRAN CANARIA (legges fram på møtet), Evt. andre saker ettersendes., 9148 Olderdalen, For Bjørn Inge Mo ordfører Emma Vik, e.f.

2 Gáivuona suohkan Sak 0014/06 TILDELING DRIFTSTILSKUDD FYSIOTERAPEUT Saksbehandler: Agnes Nilsen Arkiv: G27 Arkivsaksnr.: 06/00150 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0014/06 Formannskapet Henvisning til lovverk: Bilag: Driftsavtale mellom fysioterapeut og. Avtale mellom KS og Norsk Fysioterapeutforbund om drift av privat praksis for fysioterapeuter etter lov om helsetjenesten i kommunene, herunder drift av selskap. I saksmappa: Søknader Søkerliste Saksutredning: Driftstilskudd fysioterapi ble annonsert ledig i dagbladet Nordlys og fagbladet Fysioterapien med søknadsfrist 2. februar 2006 etter at fysioterapeut Jørn Hugo Karlsen sa opp sitt driftstilskudd i. Det er kommet inn 5 søknader innen søknadsfristen og 1 søknad etter søknadsfristen. 1. Iris Jakobsen, Storlett 2. Hege Therese Robertsen, Svensby 3. Morten Nikolaisen, Harstad 4. Trond Nordnes, Bodø 5. Liv Johanne Johansen, Harstad 6. Tor Erling Sund, Tromsø mottatt søknad den 17. februar I min vurdering av søkerne har jeg ikke tatt med søker som kom inn etter søknadsfristen, dersom denne søker skal vurderes må formannskapet ta stilling til det. Det er kontaktet referanser til alle søkere, og telefonisk kontakt med de fleste av søkerne. Alle søkere er kvalifisert til stillingen og har gode referanser. I samråd med fysioterapeut fremmes slik innstilling. Rådmannens innstilling: 1. Søker nr 4 Trond Nordnes tilbys 100% driftstilskudd fysioterapi i med overdragelse snarest og senest innen 15. mai 2006 jamf. avtale mellom KS og NFF 2.4. Reserve: Søker nr 1 Iris Jakobsen Side 2 av 8

3 Sak 0014/06 Søker nr 3 Morten Nikolaisen 2. Overtakende fysioterapeut forhandler med overdragende fysioterapeut om pris for overtakelsen, jamf. avtale mellom KS og NFF 2.5 og Lokalene er på Kåfjord helsesenter, Birtavarre. Det er Birtavarre Røde Kors som har disposisjonsrett over fysioterapiens lokaler. Leie av lokaler betales til Birtavarre Røde Kors. Side 3 av 8

4 Gáivuona suohkan Sak 0015/06 MEDLEMSSKAP I UTMARKSKOMMUNENS SAMMENSLUTNING (USS) Saksbehandler: Håkon Jørgensen Arkiv: K50 Arkivsaksnr.: 06/00147 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0015/06 Formannskapet Henvisning til lovverk: Bilag vedlagt saksdokumentene: Årsmelding fra USS 2004 Saksutredning: v/ordfører har vært i kontakt med sekretariatet i Utmarkskommunenes Sammenslutning (USS) og bedt om informasjon om organisasjonen med sikte på medlemsskap. Om USS Organisasjonen skal ivareta medlemskommunenes interesser i utmarksspørsmål av enhver karakter. Eksempel: forvaltning av utmark forvaltning av rovdyr vern av land og vann USS har også kompetanse på alt regelverk om arealdisponering, så som naturvernloven, plan- og bygningsloven, fjelloven, vannressursloven mv. Organisasjonen er også et talerør overfor sentrale myndigheter i media, og gjør det mulig for kommunene å opptre samlet overfor disse. USS ble stiftet i 1996 av 40 kommuner. Ved utgangen av 2005 var det 65 medlemskommuner fordelt over 15 fylker. Bardu er eneste kommune fra Troms og også den nordligste. USS er representert i Samerettsutvalget hvor organisasjonens målsetting er å sørge for at man i fremtiden får en forvaltningsmodell også i Nordland og Troms som sikrer en lokal forankring og at midler fra utmarksforvaltningen forblir i distriktene. For å styrke organisasjonens gjennomslagskraft i Samerettsutvalget ansees det som viktig at flere kommuner fra Troms kommer inn som medlemmer. Organisasjonens oppbygging Side 4 av 8

5 Sak 0015/06 Landsmøtet Det øverste organ og avholdes en gang i året. Alle medlemskommunene kan delta. Landsstyret En representant fra hvert fylke og velges av medlemmene i fylket. Arbeidsutvalg Består av 5 medlemmer. Velges av og blant landsstyremedlemmene med best mulig geografisk fordeling. Velges for 2 år. Sekretariatet Innkaller til alle møter i USS og yter juridisk bistand til organisasjonen og den enkelte medlemskommune. Funksjonen innehas av advokatfirma Hjort DA som også har samme oppgave for Landsforeninga for Vasskraftkommunar (LVK) Medlemsskap i utvalget koster kr ,- inkl merverdiavgift pr. år og inkluderer 2 timers juridisk rådgivning til den enkelte kommune. Vurdering Det har i de senere år blitt større fokus på utmarksforvaltning og flere interessenter på området. Jfr f.eks. økt satsning på reiseliv. Det er også viktig for å ha større innflytelse på det arbeidet som foregår i Samerettsutvalget. Deltakelse via en organisasjon vil gi en samlet større tyngde enn det kommunene kan makte enkeltvis. Rådmannen tilrår derfor at kommunen melder seg inn i USS. Rådmannens innstilling: 1. melder seg inn i Utmarkskommunenes Sammenslutning (USS) 2. Medlemskontingent for 2006 kr ,- og dekkes ved bruk av formannskapets reserve. 3. Budsjettpost Kontingent USS tilføres kr ,-. Budsjettpost Formannskapets reserve reduseres tilsvarende. 4. Utgiften innarbeides i økonomiplanen fra og med Side 5 av 8

6 Gáivuona suohkan Sak 0016/06 SØKNAD OM STØTTE TIL ØVELSE MARS- BIRTAVARRE RØDE KORS HJELPEKORPS Saksbehandler: Emma Vik Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 06/00188 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0016/06 Formannskapet Henvisning til lovverk: Bilag: Søknad datert Saksutredning: Birtavarre Røde Kors Hjelpekorps søker om støtte på kr ,- til utgifter i forbindelse med øvelse Mars Øvelsen er en samøvelse med lensmannen i Nordreisa, lensmannen i Lyngen, Fjelltjenesten, finsk grensevakt og Sivilforsvaret og skal foregå i fjellområdet rundt Haldi samt i fjellområdet mot Storfjord. Det vises for øvrig til opplysninger i vedlagte søknad. Kostnadene for korpset stipuleres til ca kr. Det er utgifter til drivstoff til ca. 10 snøscootere, kanskje flere, i tillegg til mat, batterier til lykter og GPS-ere og andre kostnader. Birtavarre Røde Kors Hjelpekorps er en viktig ressurs i beredskapen i, og det er viktig at korpsets medlemmer holder seg oppdaterte på ulike felt. Denne øvelsen synes å være spesielt viktig, da den er en samøvelse med øvrige viktige aktører i en utrykningssituasjon i på vidda. Korpset er årlig ute på redningsaksjoner i området. Saken legges fram uten innstilling til vedtak. Side 6 av 8

7 Gáivuona suohkan Sak 0017/06 SØKNADER OM STØTTE - MARS 2006 Saksbehandler: Emma Vik Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 06/00209 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0017/06 Formannskapet Henvisning til lovverk: Bilag: 1. Søknad om støtte til elevutveksling Nord-Sør, reisestøtte for 1 elev, datert fra Nordreisa videregående skole. 2. Søknad om støtte (sponseannonse) til bokutgivelse, fra Heimevernsboka, Gibostad, datert Søknad om driftsstøtte 2006 fra Jusshjelpa i Nord-Norge, datert Saksutredning: 1. Søknad om støtte til elevutveksling nord-sør, reisestøtte for 1 elev, fra Nordreisa videregående skole. Denne søknaden er oversendt fra etatsleder for oppvekst, med påtegning om at søknaden oversendes til formannskapet da oppvekst ikke har midler til å støtte videregående skole. På oversendelsesnotatet er det også påført at det pr. telefon er opplyst at to elever er fra Kåfjord. Søknaden gjelder støtte til gjennomføring av besøk i henhold til skoleutvekslingsprogrammet ELIMU, til vg. skole i Nicaragua. De søker om støtte til reisen slik at egenandelen ikke skal bli så høy at noen av elevene må avstå fra turen av økonomiske grunner. Fra Nordreisa reiser til med i alt 6 personer, 2 lærere og 4 elever. Det vises for øvrig til vedlagte søknad. I saksmappen ligger også budsejtt og rapport fra skoleutvekslinga i Søknad om støtte (sponseannonse) til bokutgivelse, fra Heimevernsboka, Gibostad. Heimevernet har besluttet å utgi bok om Troms Heimevernsdistrikt 16, de skriver at dennen historien tidligere ikke er utgitt i bokform, og at det vil passe godt med en utgivelse i år, da Heimevernets 60 års jubileum skal markeres over hele landet. De søker om kommunal støtte ved at kommunen deltar med en sponseannonse, enten ved en helside til kr ,- eller en halvside til kr. Her kan kommunen fritt utforme sin presentansjon evt. hilsen. Det vises for øvrig til vedlagte søknad. 3. Søknad om driftsstøtte 2006 fra Jusshjelpa i Nord-Norge, datert Side 7 av 8

8 Sak 0017/06 Jusshjelpa søker om kr. 5000,- i driftsstøtte for 2006 fra. De skriver at støtten vil være et viktig bidrag til at de fortsatt skal kunne tilby gratis juridisk bistand til befolkningen i landsdelen. De offentlige ordningene som foreligger på dette området er etter deres oppfatning ikke gode nok. Jusshjelpa er godt kjent også i, hvor de årlig har kontordag der klienter kan ta kontakt. De vises til vedlagte kopi av søknad. Kåfjord formannskap bevilget i 2005 driftsstøtte til Jusshjelpa på kr Det er ikke eget budsjett for tilskudd til lag og foreninger. Søknadene legges fram uten innstilling til vedtak Side 8 av 8