HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0044/02 02/00434 REFERATSAK: SAMEPOLITISK UTVALGS MØTE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0044/02 02/00434 REFERATSAK: SAMEPOLITISK UTVALGS MØTE 06.06.02"

Transkript

1 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Etter øksekomitemøte Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0044/02 02/00434 REFERATSAK: SAMEPOLITISK UTVALGS MØTE /02 02/00380 VALG AV STYREREPRESENTANTER TIL AJA SAMISK SENTER 0046/02 02/00438 KÅFJORD KOMMUNES ØKONOMI - REVIDERING AV BUDSJETT REVIDERING AV ØKONOMIPLAN FOR /02 02/00431 Unntatt offentlighet 6.2a ENDRING AV BETINGELSE ETABLERINGSLÅN 1 Kåfjord kommune, 9148 Olderdalen, Kristin V. Johansen ordfører

2 Gáivuona suohkan Sak 0044/02 Kåfjord kommune REFERATSAK: SAMEPOLITISK UTVALGS MØTE Saksbehandler: Emma Vik Arkiv: 003 Arkivsaksnr.: 02/00434 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0044/02 Formannskapet Bilag: Saksliste/møteprotokoll følger vedlagt til formannskapets medlemmer/varamedlemmer. Saksutredning: Følgende saker er behandlet i møte i Samepolitisk utvalg den : 0011/02 02/00425 REFERATSAKER SAMEPOLITISK UTVALG /02 02/00424 HØRING - SAMISK TEGNSETT OG IT 0013/02 02/00432 HØRING - SAMISK OPPLÆRING UTENFOR FORVALTNINGS- OMRÅDET FOR SAMISK SPRÅK - UTREDNING TIL HØRING Rådmannens innstilling: De refererte sakene tas til orientering. Utvalg: Formannskapet Møtedato: Sak: PS 0044/02 Resultat: Innstilling vedtatt Behandling i utvalget: Formannskapet hadde ingen merknader til sakene. Vedtak: De refererte sakene tas til orientering Side 2 av 11

3 Sak 0044/02 Språkkonsulenten til orientering. Servicekontoret til utsending av særutskrifter. Side 3 av 11

4 Gáivuona suohkan Sak 0045/02 Kåfjord kommune VALG AV STYREREPRESENTANTER TIL AJA SAMISK SENTER Saksbehandler: Håkon Jørgensen Arkiv: 033 D12 Arkivsaksnr.: 02/00380 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0045/02 Formannskapet / Kommunestyret Bilag vedlagt saken: - Henvendelse fra AJA Samisk senter mottatt Bilag vedlagt saksdokumentene: - Mottatte forslag Saksutredning: Kåfjord kommune skal utpeke 3 av 11 representanter til styret i AJA Samisk senter. Dette er forutsatt i vedtektene for AJA. Det skal også velges vararepresentanter. Det er og forutsatt at kommunen utpeker sine representanter etter forslag fra samiske organisasjoner, kommuner og fylkeskommuner. Vedtektene krever at det skal være minst 40% av hvert kjønn i styret, og styreleder Åge B. Pedersen oppfordrer kommunen til å velge 3 kvinner til faste representanter. Dette på grunn av kjønnsfordelingen i dagens styre. Vurdering Denne måten å velge representanter på må sies å være ganske spesiell. Om tidligere praksis (og AJA s vedtekter) fortsatt skal følges så er Kåfjord kommunes innflytelse på hvem som skal representere kommunen i styret begrenset. I tillegg kan det stilles spørsmålstegn ved om representanter som er ønsket av andre kommuner og samiske organisasjoner kan være de rette til å representere kommunen? Rådmannen mener at Kåfjord kommunes styrende organer bør være suverene m.h.t. å bestemme hvem som bør representere kommunen. Det er likevel ikke noe i veien for at andre kommuner og samiske organisasjoner kan komme med forslag til hvem kommunen bør velge. AJA bør derfor oppfordres til å endre dette punktet i sine vedtekter som sier hvordan kommunen skal velge sin representanter. De som er valgt som kommunens representanter i dag er: Inger Marie Olsen, Kåfjord foreslått av Tromsø kommune Side 4 av 11

5 Sak 0045/02 Kari Kroken, Bardu foreslått av Bardu kommune Randi Skum, Senja forslått av Lenvik Kommune. Vara: Roar Berglund, Lyngen foreslått av Lyngen kommune Willy Ørnebakk, Storfjord foreslått av Storfjord kommune Lena Pedersen, Senja foreslått av Lenvik kommune. Mottatte forslag til nye styrerepresentanter: Norske Reindriftsamers Landsforbund - Per Mikkelsen Sara Tromsø - Inga Kemi Turi, Oteren/Kautokeino (Det opplyses at begge er forespurt og har sagt seg villige) Lyngen SLF - Aud Sørensen Furuflaten - Stein-Are Olsen Furuflaten (Forslag undertegnet av Olsen) Gáivuona NSR/Kåfjord Sameforening - Else Grete Broderstad Tromsø - Hilde Sjurelv Tromsø - Mary M. Trollvik Kåfjord (Det opplyses at alle er forespurt og har sagt seg villige) Ordføreren i Tromsø - Valborg Fossan Tromsø - Anita Lervoll Tromsø Rådmannen mener at Kåfjord kommune på ny bør ta stilling til om måten kommunens representanter til styret for AJA Samisk Senter velges på er den riktige. Rådmannens innstilling: 1. Kåfjord kommune velger 3 representanter med vara representanter til styret for AJA Samisk Senter på fritt grunnlag. 2. Lag, foreninger og andre kommuner får anledning til å fremme forslag til hvem som bør representere Kåfjord kommune. Utvalg: Formannskapet Møtedato: Sak: PS 0045/02 Resultat: Oversendes valgnemnda Side 5 av 11

6 Sak 0045/02 Behandling i utvalget: Formannskapet fattet følgende enstemmige vedtak: Tillegg til pkt. 1: AJA oppfordres til å endre dette punktet i sine vedtekter som sier hvordan kommunen skal velge sine representanter. Pkt. 3 Forslag på representanter oversendes valgnemnda som legger fram forslag til kommunestyremøtet Vedtak: 1. Kåfjord kommune velger 3 representanter med vara representanter til styret for AJA Samisk Senter på fritt grunnlag. AJA oppfordres til å endre dette punktet i sine vedtekter som sier hvordan kommunen skal velge sine representanter. 2. Lag, foreninger og andre kommuner får anledning til å fremme forslag til hvem som bør representere Kåfjord kommune. 3. Forslag på representanter oversendes valgnemnda som legger fram forslag til kommunestyremøtet Til kommunestyret. (Sendt til valgkomiteen v/øystein Pettersen) Side 6 av 11

7 Gáivuona suohkan Sak 0046/02 Kåfjord kommune KÅFJORD KOMMUNES ØKONOMI - REVIDERING AV BUDSJETT REVIDERING AV ØKONOMIPLAN FOR Saksbehandler: Formannskapet Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 02/00438 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0046/02 Formannskapet /02 Kommunestyret Utvalg: Formannskapet Møtedato: Sak: PS 0046/02 Resultat: Forslaget vedtatt Behandling i utvalget: Formannskapet gjorde følgende enstemmige vedtak: 1 Skattvoll skole og de gamle legekontorlokalene i Olderdalen selges/gis bort slik at midler til tomgangsdrift kan tas ut av budsjettet. Dersom Framtid i Nord flytter selges også dette bygget. 2 Det tas sikte på å selge 12 boliger/ boenheter hovedsakelig til ungdom i etableringsfasen inntil 35 år. Salgsinntektene forutsettes brukt til opprusting av resterende boligmasse. 3 Kulturskolen flyttes til AMO senteret. Det legges fram egen sak om fredning eller salg av Gammelhotellet i kommunestyret i september. 4 Kommunen går inn i forhandlinger med organisasjonene med sikte på å redusere /ta bort stillinger i sentraladministrasjonen tilsvarende kr i ytterligere kr i 2003 i oppvekst med kr i ytterligere kr ,- i 2003 i helsevern tilsvarende kr ,- fra i næring videreføres fagkonsulent landbruk i vakanse i kultur tilsvarende kr ,- i ytterligere i i teknisk med 40% saksbehandler 5 Djupvik barnehage legges som en avdeling under Olderdalen barnehage med felles styrer. 6 Fritidsklubbene reduserer sitt tilbud til 2 dager pr uke. Stillingene justeres i henhold til dette. 7 Driftsavtaler med lag og foreninger sies opp med tanke på reforhandling. 8 Tilskudd til Nord-Troms museum og Lyngen bygdebok tas ut av budsjettet fra Kåfjord kommune tar opp lån for å dekke tidligere bruk av likviditetsreserven. Isbryterfond, rentefond og skattereguleringsfond går til fradrag i nødvendig lånebeløp. Det tas opp kroner i lån. Lånet avdras over 15 år Budsjettramma til næring øker med kr for å dekke utgifter til isbryting. Side 7 av 11

8 Sak 0046/02 10 Budsjettrammer for 2002 endres til : Sentraladministrasjon : kr Oppvekst : kr Helse: kr Næring : kr Kultur : kr Teknisk : kr Budsjettrammer for 2003 fastsettes til : Sentraladministrasjon: kr Oppvekst : kr Helse: kr Næring : kr Kultur: kr Teknisk: kr Budsjettrammene prisjusteres med 2,5 % 12 Følgende nye investeringer innarbeides i kapitalbudsjettet for 2002: Renovering avløp i Grønnmyrveien i Manndalen. Kr ,-. Finansieres ved ubrukte lånemidler opptatt til Kåfjord Helsesenter Renseanlegg avløp kr ,-. Finansieres med kr ,- av ubrukte lånemidler opptatt til formålet, samt kr ,- av ubrukte lånemidler opptatt til Kåfjord Helsesenter. Slamavskiller til sjøbuene i Manndalen, kr ,-. Finansieres ved bruk av isbryterfond. 13 Følgende investeringer endrer finansieringen slik: - Flomsikring Nuorjohka endrer finansiering til bruk av ubrukte lånemidler opptatt til Kåfjord Helsesenter, kr ,-. - Vannforsyning Manndalen endrer finansiering til bruk av disposisjonsfond avsatt ved salg av boliger, kr ,-. Ludvig Rognli fremmet følgende tilleggsforslag: 1. Reduksjon med totalt 6 sengeplasser på sykehjemmet. 2. Vi slutter oss til hovedutvalg for oppvekst og omsorgs forslag i sak 18/02 på 44 stillinger. Votering over tilleggsforslaget: 1. Forslaget falt da det fikk 1 stemme, 4 stemmer imot. 2. Forslaget falt da det fikk 2 stemmer, 3 stemmer imot. Ludvig Rognli fikk permisjon og fratrådte kl , og var ikke med på behandlingen av pkt. 12 og 13 i formannskapets vedtak. Vedtak: Side 8 av 11

9 Sak 0046/02 1 Skattvoll skole og de gamle legekontorlokalene i Olderdalen selges/gis bort slik at midler til tomgangsdrift kan tas ut av budsjettet. Dersom Framtid i Nord flytter selges også dette bygget. 2 Det tas sikte på å selge 12 boliger/ boenheter hovedsakelig til ungdom i etablerings-fasen inntil 35 år. Salgsinntektene forutsettes brukt til opprusting av resterende boligmasse. 3 Kulturskolen flyttes til AMO senteret. Det legges fram egen sak om fredning eller salg av Gammelhotellet i kommunestyret i september. 4 Kommunen går inn i forhandlinger med organisasjonene med sikte på å redusere /ta bort stillinger i sentraladministrasjonen tilsvarende kr i ytterligere kr i 2003 i oppvekst med kr i ytterligere kr ,- i 2003 i helsevern tilsvarende kr ,- fra i næring videreføres fagkonsulent landbruk i vakanse i kultur tilsvarende kr ,- i ytterligere i i teknisk med 40% saksbehandler 5 Djupvik barnehage legges som en avdeling under Olderdalen barnehage med felles styrer. 6 Fritidsklubbene reduserer sitt tilbud til 2 dager pr uke. Stillingene justeres i henhold til dette. 7 Driftsavtaler med lag og foreninger sies opp med tanke på reforhandling. 8 Tilskudd til Nord-Troms museum og Lyngen bygdebok tas ut av budsjettet fra Kåfjord kommune tar opp lån for å dekke tidligere bruk av likviditetsreserven. Isbryterfond, rentefond og skattereguleringsfond går til fradrag i nødvendig lånebeløp. Det tas opp kroner i lån. Lånet avdras over 15 år Budsjettramma til næring øker med kr for å dekke utgifter til isbryting. 10 Budsjettrammer for 2002 endres til : Sentraladministrasjon : kr Oppvekst : kr Helse: kr Næring : kr Kultur : kr Teknisk : kr Budsjettrammer for 2003 fastsettes til : Sentraladministrasjon: kr Oppvekst : kr Helse: kr Næring : kr Kultur: kr Teknisk: kr Budsjettrammene prisjusteres med 2,5 % 12 Følgende nye investeringer innarbeides i kapitalbudsjettet for 2002: Side 9 av 11

10 Sak 0046/02 Renovering avløp i Grønnmyrveien i Manndalen. Kr ,-. Finansieres ved ubrukte lånemidler opptatt til Kåfjord Helsesenter Renseanlegg avløp kr ,-. Finansieres med kr ,- av ubrukte lånemidler opptatt til formålet, samt kr ,- av ubrukte lånemidler opptatt til Kåfjord Helsesenter. Slamavskiller til sjøbuene i Manndalen, kr ,-. Finansieres ved bruk av isbryterfond. 13 Følgende investeringer endrer finansieringen slik: - Flomsikring Nuorjohka endrer finansiering til bruk av ubrukte lånemidler opptatt til Kåfjord Helsesenter, kr ,-. - Vannforsyning Manndalen endrer finansiering til bruk av disposisjonsfond avsatt ved salg av boliger, kr ,-. Til kommunestyret. Side 10 av 11

11 Gáivuona suohkan Sak 0047/02 Kåfjord kommune Side 11 av 11

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 22.04.02 Tid: 11.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Kristin Vatnelid Johansen Bjørn Inge

Detaljer

MØTEBOK. Kommunestyret EKSTRAORDINÆRT MØTE. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Berton Bucht Arne Blomli

MØTEBOK. Kommunestyret EKSTRAORDINÆRT MØTE. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Berton Bucht Arne Blomli Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 02.04.04 Tid: 11.00 MØTEBOK Kommunestyret EKSTRAORDINÆRT MØTE Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03.12.01 Tid: 11.

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03.12.01 Tid: 11. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03.12.01 Tid: 11.00 HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEBOK. Kommunestyret. Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Inghild Blomstereng Asle Tveitnes

MØTEBOK. Kommunestyret. Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Inghild Blomstereng Asle Tveitnes Gáivuona suohkan Kåfjord kommune MØTEBOK Kommunestyret Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 30.04.04 Tid: 11.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Øystein Pettersen Levin

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0020/02 02/00198 REFERATSAK: MØTE I SAMEPOLITISK UTVALG 28.02.02

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0020/02 02/00198 REFERATSAK: MØTE I SAMEPOLITISK UTVALG 28.02.02 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.03.02 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

KOMMUNAL REPRESENTANT TIL STYRET I NÆRMILJØSENTRALEN

KOMMUNAL REPRESENTANT TIL STYRET I NÆRMILJØSENTRALEN Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 04.12.2006 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEBOK. Kommunestyret. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 16.12.02 Tid: 11.00

MØTEBOK. Kommunestyret. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 16.12.02 Tid: 11.00 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 16.12.02 Tid: 11.00 MØTEBOK Kommunestyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Arbeiderpartiets liste: Bjørn Inge

Detaljer

Tilleggssaksliste. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77719000. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Tilleggssaksliste. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77719000. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Tilleggssaksliste Kåfjord Kommunestyre Utvalg: Møtested: Kåfjorddalen grendehus Dato: 21.12.2010 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77719000. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0074/04 04/00673 SØKNAD OM ETTERGIVELSE AV KLOAKKAVGIFT FOR PERIODEN 2001-2004

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0074/04 04/00673 SØKNAD OM ETTERGIVELSE AV KLOAKKAVGIFT FOR PERIODEN 2001-2004 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kåfjorddalen Grendehus Møtedato: 17.12.04 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

REFERATSAK: ÅRSMELDING 2002 FRA KONTROLLUTVALGET TIL KOMMUNESTYRET

REFERATSAK: ÅRSMELDING 2002 FRA KONTROLLUTVALGET TIL KOMMUNESTYRET Gáivuona suohkan Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 16.06.03 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0055/04 03/00054 KÅFJORD KOMMUNES ÅRSREGNSKAP OG REVISJONSBERETNING 2003

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0055/04 03/00054 KÅFJORD KOMMUNES ÅRSREGNSKAP OG REVISJONSBERETNING 2003 Gáivuona suohkan Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Ordførerens kontor Møtedato: 18.06.04 Tid: 10.00 HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Hovedutskrift SAKSLISTE 0004/01 99/01285 SØKNAD OM TILLATELSE TIL PRIVAT REGULERING

Hovedutskrift SAKSLISTE 0004/01 99/01285 SØKNAD OM TILLATELSE TIL PRIVAT REGULERING Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.01.01 Tid: 11.00 Hovedutskrift Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0022/01 01/00368 BIRTAVARRE BARNEHAGE - 2 AVDELINGER OLDERDALEN BARNEHAGE - 2 AVDELINGER

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0022/01 01/00368 BIRTAVARRE BARNEHAGE - 2 AVDELINGER OLDERDALEN BARNEHAGE - 2 AVDELINGER Gáivuona suohkan MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtested: Møterommet, Rådhuset 1. etg. Møtedato: 11.06.01 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0003/02 02/00020 FORBYGGING AV RUOVDDASJOHKA - DISTRIKTSANDEL

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0003/02 02/00020 FORBYGGING AV RUOVDDASJOHKA - DISTRIKTSANDEL Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.01.02 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Gáivuona suohkan MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 25.10.06 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEBOK. Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 19.04.2007 Tid: 10.00

MØTEBOK. Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 19.04.2007 Tid: 10.00 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 19.04.2007 Tid: 10.00 MØTEBOK Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Levin Mikkelsen

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 19.01.04 Tid: 11.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Karl Idar Berg Siv Nina

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Leiros Medlem KÅSP

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Leiros Medlem KÅSP Møteprotokoll Kåfjord Formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 06.06.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Leiros Medlem KÅSP Følgende

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE 0034/01 01/00657 SØKNAD OM MIDLER TIL INNKJØP AV 2 STK. BOCCIASETT

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE 0034/01 01/00657 SØKNAD OM MIDLER TIL INNKJØP AV 2 STK. BOCCIASETT Gáivuona suohkan Kåfjord kommune HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0033/01 01/00667 KJØP AV TJENESTER - REGELVERK 0034/01 01/00657 SØKNAD OM MIDLER TIL INNKJØP AV 2 STK. BOCCIASETT 0035/01

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 04.03.02 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

REFERATSAKER KOMMUNESTYRET

REFERATSAKER KOMMUNESTYRET Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 13.05.02 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 13.11.06 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Gáivuona suohkan Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 22.03.04 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEBOK. Kommunestyret. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 05.12.05 Tid: 11.00

MØTEBOK. Kommunestyret. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 05.12.05 Tid: 11.00 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 05.12.05 Tid: 11.00 MØTEBOK Kommunestyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Det norske Arbeiderparti Bjørn Inge

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

HOVEDUTSKRIFT. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: SAMEPOLITISK UTVALG Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 31.01.2007 Tid: 10.00 HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 02.05.05 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Gáivuona suohkan Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 22.09.2008 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 24/10 10/381 SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING PÅ IDRETTSHALLEN IFORBINDELSE MED BÅTSFJORD MESSA LØRDAG 12.06.10

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 24/10 10/381 SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING PÅ IDRETTSHALLEN IFORBINDELSE MED BÅTSFJORD MESSA LØRDAG 12.06.10 MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Møtedato: 03.06.2010 Tid: 0900 (etter møtene i administrasjonsstyrene som starter kl. 09.00) Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985304/316 Varamedlemmer

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE 0003/03 03/00114 NYE KRITERIER FOR TILDELING AV KULTURMIDLER - ETTER HØRINGSRUNDE

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE 0003/03 03/00114 NYE KRITERIER FOR TILDELING AV KULTURMIDLER - ETTER HØRINGSRUNDE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0001/03 02/00750 TILBYGG BOLIG GNR 6/BNR 41 0002/03 03/00110 SØKNAD OM TILSKUDD 0003/03 03/00114 NYE KRITERIER FOR TILDELING

Detaljer

Møteprotokoll Kåfjord Kommunestyre Møterom, Kåfj orddalen grendehus/skattvoll

Møteprotokoll Kåfjord Kommunestyre Møterom, Kåfj orddalen grendehus/skattvoll Utvalg: Møtested: Dato: 17.12.2012 Tidspunkt: 11:00 Møteprotokoll Kåfjord Kommunestyre Møterom, Kåfj orddalen grendehus/skattvoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Bjørn Inge Mo Jani Albrigtsen Lisa

Detaljer