MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING SAKSLISTE"

Transkript

1 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: Tid: MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0001/02 01/00748 SØKNAD OM LOKALITET FOR DYRKING AV BLÅSKJELL 0002/02 02/00020 FORBYGGING AV RUOVDDASJOHKA - DISTRIKTSANDEL 0003/02 01/00648 MILJØMESSIG TILPASNING AV FORBYGNINGSANLEGG I MANNDALSELVA OG BIOTOPJUSTERING 0004/02 01/00764 DJUPVIK MOLO - KONSULENTBISTAND 0005/02 01/00346 OPPRETTELSE AV FAST BYGGEKOMITE (NY BEHANDLING) 0006/02 01/00239 ANKE - SAK 15/01 I NÆRINGSSTYRET 0007/02 01/00810 OVERFØRING AV FAKTURERINGSANSVAR FOR AVFALLSGEBYR TIL AVFALLSSERVICE - VURDERING 0008/02 02/00038 FORSLAG TIL NY PLASSINNDELING OG BARNEHAGESATSER - ENDRING AV VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I KÅFJORD 0009/02 02/00120 EGENBETALING FOR HJEMMETJENESTEN INKL. HJEMMESYKEPLEIE 0010/02 02/00149 SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISKE VERV Kåfjord kommune, 9148 Olderdalen,

2 Kristin V. Johansen ordfører

3 Gáivuona suohkan Sak 0001/02 Kåfjord kommune SØKNAD OM LOKALITET FOR DYRKING AV BLÅSKJELL Saksbehandler: Ragnvald Larsen Arkiv: U43 Arkivsaksnr.: 01/00748 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0003/02 Utmarksutvalget /02 Formannskapet /02 Kommunestyret Bilag: Søknaden m/innkomne merknader. Saksutredning: Saken gjelder søknad om lokalitet for dyrking av blåskjell. Området der anlegget er planlagt plassert ligger utafor områder som er avsatt til oppdrettsformål i kystsoneplanen for Kåfjord. Dette innebærer at det event. må gis dispensasjon fra kystsoneplanen. Søknaden har vært sendt ut til : Djupvik/nordmannvik grendeutvalg Kåfjord fiskarlag Kåfjord kystfiskarlag Manndalen fiskarlag Nord Troms Kraftlag Statens vegvesen Forsvarets bygningstjeneste Reindriftskontoret Utmarksutvalget Næringsstyret I følge søkeren er saken sendt Fiskeridirektoratet region Troms for videre behandling, dvs. koordinering i forhold til øvrige sektormyndigheter. Søknaden har vært utlagt til offentlig ettersyn på Djupvik/Nordmannvik samvirkelag og Kåfjord rådhus i tien til Frist for uttalelse var satt til Ved fristens uløp var det kommet inn uttalelser fra: 1. Djupvik/Nordmannvik grendeutvalg. Grendeutvalget har ingen spesielle merknader. 2. Kåfjord Fiskarlag. Fiskarlaget har ingen merknader til oppdrett av blåskjell. 3. Statens vegvesen. Statens vegvesen har vurdert omsøkte anlegg og har ingen merknader til dispensasjonen og etableringen av anlegget på planlagt lokalitet. Side 3 av 27

4 Sak 0001/02 Det forutsettes at det kommer inn særskilt søknad om avkjørsel ned til eventuelt landbasert del av anlegget. En slik søknad må beskrive type kjøretøyer som skal benytte avkjørselen, og en forventet frekvens (bruk av avkjørselen). 4. Grunneiere av eiendommene gnr. 1, bnr og 19. Som grunneiere (felleseie) av tilstøtende landareal for planlagt prosjekt har vi disse merknader: A: Fjære og strand er felleseie mellom 1/13-1/19-1/14 og 1/12 i henhold til skylddelingsforretning av 15/ B: Dette inbefatter stø og et tidligere brukt lakserett samt naustplass. Vi har ingen merknader til at dispensasjon blir gitt, men forutsetter at bruken/plassering av anlegget ikke hindrer bruken av fjære og strand. Vi henviser til vårt skriv av til søker om samme sak der vi ber om en bruksavtale før anlegget etableres permanent. Dette inkluderer behov for framtidig utvidelser dersom dette vil bli aktuelt. En av felleseiet er deltaker i prosjektet: 1/ Reindriftsforvaltningen i Vest Finnmark Områdestyret for Vest-Finnmark v/reindriftsagronomen har ingen merknader til søknad om lokalitet for dyrking av blåskjell i Djupvik havn ved Hammervollen i Gaivuona suokan/kåfjord kommune. Distrikt 36-Cohkolat har ikke avgitt uttalelse til overnevnte søknad. Rådmannens vurdering av merknadene: Til 1, 2, 3 og 5 ingen kommentar. Til 6. Merknaden gjelder privatrettslige forhold. Planutvalget forutsetter at søkeren og grunneierne inngår avtale om rettigshets- og bruksforhold. Planutvalget tar ikke standpunkt til disse forhold under behandlingen av saken. Om dispensasjon: Når særlige grunner foreligger, kan kommunen, dersom ikke annet er fastsatt i vedkommende bestemmelse, etter søknad gi varig eller midlertidig dispensasjon fra bestemmelsene i denne lov, vedtekt eller forskrift. Som grunn oppgir søkeren at han har inngått et nærmere samarbeid med en lokal grunneier (gårdbruker). Slik at det er naturlig å se driften av anlegget i sammenheng med gårdsdriften. Rådmannens innstilling: Dispensasjon fra kystsoneplan for Kåfjord gis for plassering av blåskjellanlegg som omsøkt. Jfr. plan- og bygningslovens 7. Ved event. opphør av drift må anlegget fjernes innen 3 måneder etter driftens opphør. Dispensasjonen opphører fra samme tid. Jfr. samme lovs 7 annet ledd. Kåfjord kommune vil overfor Fiskeridirektoratet anbefale at søknaden innvilges. Side 4 av 27

5 Sak 0001/02 Utvalg: Formannskapet Møtedato: Sak: PS 0014/02 Resultat: Innstilling vedtatt Behandling i utvalget: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak: Dispensasjon fra kystsoneplan for Kåfjord gis for plassering av blåskjellanlegg som omsøkt. Jfr. plan- og bygningslovens 7. Ved event. opphør av drift må anlegget fjernes innen 3 måneder etter driftens opphør. Dispensasjonen opphører fra samme tid. Jfr. samme lovs 7 annet ledd. Kåfjord kommune vil overfor Fiskeridirektoratet anbefale at søknaden innvilges. Side 5 av 27

6 Gáivuona suohkan Sak 0002/02 Kåfjord kommune FORBYGGING AV RUOVDDASJOHKA - DISTRIKTSANDEL Saksbehandler: Harald Grønnvoll Arkiv: 145 M01 Arkivsaksnr.: 02/00020 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0003/02 Formannskapet /02 Kommunestyret Bilag: Brev fra NVE Region Nord datert 3. jan Saksutredning: NVE har utarbeidet plan 9366 Forbygging mot Ruovdasjohka ved Myrseth i Kåfjord kommune, Troms, datert og revidert Kåfjord formannskap vedtok etter søknad fra Tor Oldervoll m.fl. i møte den under sak 54/97 følgende: Under forutsetning av at arbeidet med forbygging av Ruovddasjohka gis bevilgning over NVE s budsjett, anmoder Kåfjord kommune NVE om å utføre forbygging i samsvar med foreliggende plan inkl. tiltak som hindrer utgraving av området 100 meter lengere opp i elva. NVE sier i bl.a. i brevet datert : NVE godkjenner planen med tanke på gjennomføring med bistand fra NVE. Under forutsetning av at tiltaket kan prioriteres innenfor de midlene som gis til sikringstiltak i vassdrag over statsbudsjettets kap post 22, vil NVE dekke 80 % av kostnadene ved tiltaket. Det er et vilkår at kommunen vedtar kommunal garanti i samsvar med vedlagte skjema for kommunevedtak. Etter at planstrekningen ble forlenget med 100 m som en følge av merknad fra oppsitterne er kalkulerte kostnader for gjennomføring av tiltaket kr ,- inkl. mva. Disse beregningene er fra % distriktsandel utgjør etter dette kr ,-. I økonomiplanen er det for 2003 satt av kr ,- til formålet. Rådmannens innstilling: 1. Kåfjord kommune forplikter seg til å betale en distriktsandel etter fakturering fra NVE. Distriktsandelen skal dekke 20 % av faktisk medgåtte utgifter basert på NVEs anleggsregnskap, herunder prisstigning i vente- og anleggstiden. Ifølge kostnadsoverslaget vil distriktsandelen utgjøre ,- kr inkl. mva. Distriktsandelen kan kreves innbetalt forskuddsvis. 2. Kommunen forplikter seg å føre tilsyn med anlegget og at dette holdes i forsvarlig stand. Tilsynsansvaret er nærmere regulert i intruks fra NVE. Side 6 av 27

7 Sak 0002/02 3. Kommunen forplikter seg til å være tiltakshaver ved gjennomføring av arbeidet. Dersom kommunen viderefører rollen som tiltakshaver til grunneier, grunneierlag eller andre, er det et forhold som kommunen selv har ansvaret for. 4. Kommunen forplikter seg til å påse at tiltaket er i samsvar med plan- og bygningslovens bestemmelser. 5. Kommunen gir NVE fullmakt til å undertegne dokumenter og avtaler for gjennomføring av tiltaket. Utvalg: Formannskapet Møtedato: Sak: PS 0003/02 Resultat: Innstilling vedtatt Behandling i utvalget: Rådmanens innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Kåfjord kommune forplikter seg til å betale en distriktsandel etter fakturering fra NVE. Distriktsandelen skal dekke 20 % av faktisk medgåtte utgifter basert på NVEs anleggsregnskap, herunder prisstigning i vente- og anleggstiden. Ifølge kostnadsoverslaget vil distriktsandelen utgjøre ,- kr inkl. mva. Distriktsandelen kan kreves innbetalt forskuddsvis. 2. Kommunen forplikter seg å føre tilsyn med anlegget og at dette holdes i forsvarlig stand. Tilsynsansvaret er nærmere regulert i intruks fra NVE. 3. Kommunen forplikter seg til å være tiltakshaver ved gjennomføring av arbeidet. Dersom kommunen viderefører rollen som tiltakshaver til grunneier, grunneierlag eller andre, er det et forhold som kommunen selv har ansvaret for. 4. Kommunen forplikter seg til å påse at tiltaket er i samsvar med plan- og bygningslovens bestemmelser. 5. Kommunen gir NVE fullmakt til å undertegne dokumenter og avtaler for gjennomføring av tiltaket. Side 7 av 27

8 Gáivuona suohkan Sak 0003/02 Kåfjord kommune MILJØMESSIG TILPASNING AV FORBYGNINGSANLEGG I MANNDALSELVA OG BIOTOPJUSTERING Saksbehandler: Wilmar Johnsen Arkiv: M01 Arkivsaksnr.: 01/00648 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0003/02 Kommunestyret Bilag: Kopi av K-sak 0075/01 Skjema Kommunevedtak for sikringsanlegg i vassdrag. Saksutredning: Saken har tidligere vært behandlet under K-sak 0075/01 der det under pkt. 2 i vedtaket heter: Kommunen stiller garanti for 20 % av totalkostnadene i anlegget. Etter samtaler med NVE`s saksbehandler og NVE`s utkast til avtale for sikringsanlegg i vassdrag er det nødvendig å gjøre endringer av pkt 2 i nevnte sak samt tilføre et nytt pkt. til vedtaket for at vedtaket sakl være i samsvar for NVE`s retningslinjer. Under pkt. 1 i utkastet til avtalen fra NVE står følgende Kommunen forplikter seg til å betale en distriktsandel etter fakturering fra NVE. Distriktsandelen skal dekke 30 % av faktisk medgåtte utgifter basert på NVE`s anleggsregnskap, herunder prisstigning i vente- og anleggstiden. I flg. kostnadsoverslaget vil distriktsandelen utgjøre kr ,- inkl. m.v.a Kommunen forplikter seg videre til å betale en distriktsandel på 20 % når NVE fremmer plan for vedlikehold eller reparasjon, som er nødvendig for at tiltaket skal fungere etter hensikten. Tidligere vedtak under pkt. 2 vil dermed ikke dekke de krav som fremgår av utkast til avtale og som NVE stiller til slike anlegg. Med bakgrunn i dette er det nødvendig med endring av pkt. 2 i K-sak 0075/01 og tilføyning av et nytt pkt. til vedtaket. Endringsforslaget vil ikke få innvirkning på kommunens utgifter i prosjektet da en del adm.utgifter kommunen har med prosjektet og beplantninger som er utført kan nyttes som kommunal andel. For øvrig vises det til saksutredningen for K-sak 0075/01. Rådmannens innstilling: Utfra avtaleutkast Kommunevedtak for sikringsanlegg i vassdrag fremmes følgende forslag til nytt vedtak som skal erstatte vedtak i K-sak 0075/01. Vedtak under K-sak 0075/01 utgår. Nytt forslag til vedtak: 1. Kåfjord kommune opprettholder tidligere vedtak under K-sak 1/98-74/00 og vil sammen med NVE iverksette tiltak for miljøtilpasning og biotopjustering av Manndalselva i henhold til skissert plan. 2. Kommunen stiller garanti for 30 % av medgåtte utgifter etter plan for Miljømessig tilpasning av forbygningsanlegg i Manndalselva inkl. biotopjustering. Garantien begrenser seg til kr ,- inkl. m.v.a. Side 8 av 27

9 3. Kommunen stiller garanti for 20 % av fremtidige vedlikeholds-/reparasjonskostnader. 4. Kåfjord kommune tar sikte på å innarbeide kr ,- i budsjettet for Sak 0003/02 Side 9 av 27

10 Gáivuona suohkan Sak 0004/02 Kåfjord kommune DJUPVIK MOLO - KONSULENTBISTAND Saksbehandler: Harald Grønnvoll Arkiv: P15 Arkivsaksnr.: 01/00764 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0002/02 Formannskapet /02 Kommunestyret Bilag: Brev fra Drift og utvikling datert til Djupvik/N.vik Grendeutvalg. Brev fra Drift og utvikling datert sendt til AR-ing A/S, Skjervøy og til Norfico Consult, Tromsø. Tilbud på konsulentbistand fra Norfico Consult datert Tilbud på konsulentbistand fra AR-ing A/S, Skjervøy datert og Følgende rapporter ligger ved saken: Kystverket, 5. distrikt: Sintefberegning av rolighetsforhold datert NGI-rapport datert utglidning molo stabilitetsvurderinger. NGI-teknisk notat datert oppbygging av utrast molo. Saksutredning: Den 20. juni om ettermiddagen raste de ytterste 10 metrene av moloen i Djupvik ut. Etter den tid har det vært arbeidet mot forskjellige instanser for å bringe på det rene om det var trygt å reparere moloen eller om det burde arbeides med andre løsninger. Fra Sintef i Trondheim har vi fått en beregning av endring av rolighetsforhold i havna som følge av kortere molo. Denne beregningen ville bli et alternativ dersom moloen ikke burde bringes tilbake til opprinnelig stand. Da det nå er slått fast av NGI at reparasjon er tilrådelig, har vi ikke gått videre med slik vurdering. Dette ut fra at det vil bli forverrede forhold med kortere molo. NGI mener at årsaken til utglidningen av den ytterste delen av moloen antas primært å skyldes erosjon av sjøbunnsmasser og eventuelt også fyllingsfot. Det er lite trolig at mudringen øst og nordøst for moloen alene er årsaken til utglidningen av moloen, men mudringen som foregikk like før utglidningen kan ha vært en utløsende faktor. NGI sier også i rapporten at de ikke kan utelukke at den nordligste gjenværende delen av moloen kan rase ut. Dette på grunn av fortsatt mulighet for erodering av sjøbunn og fyllingsfot. De anbefaler derfor at de 30 nordligste metrene av moloen sperres av og at denne avsperringen opprettholdes inntil stabiliserende tiltak er utført. NGI har foretatt stabilitetsvurderinger for moloen og konklusjonen er at denne kan repareres/bygges opp igjen. NGI har dessuten utarbeidet et notat om hvordan moloen kan repareres, hvilken omfang reparasjonen bør ha og hvilken krav det må settes til steinstørrelse/kvalitet. Ut fra disse dataene har Side 10 av 27

11 Sak 0004/02 Drift og utvikling innhentet tilbud på utarbeidelse av anbudsgrunnlag for reparasjon av molo samt for etablering av småbåthavn m/flytebrygger og fjerning av bunnkjettinger. Vi bedt også bedt om AR-ing A/S om tilbud på kostnadsoverslag på arbeidene. Dette ut fra opplysninger fra Kystverket om at det kan ytes inntil 50% finansiering over statsbudsjettet til reparasjon av molo samt etablering av småbåthavn. Slik tilsagn vil bygge på kostnadsoverslag. I forbindelse med utrasingen ble det også stillt spørsmål om eierforholdet til havna/moloen. Etter kontakter med bl.a. Kystverket har Drift og utvikling har fått brakt på det rene at det er kommunen som står som eier av anlegget. Tilbudet fra Norfico inkludert flytekai ligger på til sammen kr ,- eskl. mva. Kommunen har vært i kontakt med Norfico bl.a. i forbindelse med Løkvoll havn. Tilbudet på samme arbeidet fra AR-ing A/S er på kr ,- eskl. mva. I tillegg har vi fått tilbud på kostnadsoverslag for moloreparasjonen fra AR-ing A/S. Dette tilbudet er på kr ,- eskl. mva. AR-ing A/S har utført flere konsulentoppdrag for kommunen. Rådmannens innstilling: 1. Kommunen engasjerer AR-ing A/S Skjervøy som konsulent for utarbeiding av kostnadsoverslag og anbudsgrunnlag. 2. Kostnadene, til sammen kr ,- + mva. søkes innarbeidet i budsjettet for Utvalg: Formannskapet Møtedato: Sak: PS 0002/02 Resultat: Annet forslag vedtatt Behandling i utvalget: Formannskapet gjorde følgende enstemmige vedtak: 1. Kåfjord kommune antar tilbud fra AR-Ing Skjervøy under forutsetning av at tilbudet er i samsvar med 3. avsnitt i brev av fra Kåfjord kommune Forespørsel om konsulentbistand. 2. Dersom tilbudet ikke er i samsvar med 3. avsnitt i samme brev av , antas tilbudet fra Norfico. Vedtak: 1. Kåfjord kommune antar tilbud fra AR-Ing Skjervøy under forutsetning av at tilbudet er i samsvar med 3. avsnitt i brev av fra Kåfjord kommune Forespørsel om konsulentbistand. 2. Dersom tilbudet ikke er i samsvar med 3. avsnitt i samme brev av , antas tilbudet fra Norfico. Side 11 av 27

12 Gáivuona suohkan Sak 0005/02 Kåfjord kommune OPPRETTELSE AV FAST BYGGEKOMITE (NY BEHANDLING) Saksbehandler: Ragnvald Larsen Arkiv: 035 Arkivsaksnr.: 01/00346 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0005/02 Kommunestyret Bilag: K.sak 0011/01. Saksutredning: ENDRINGER I SAMSVAR MED K.STYRETS ANKEPUNKTER Ankepunkt 1 og 3. Byggekomiteen skal bestå av 3 medlemmer som velges av formannskapet for 4 år (valgperioden) 1. gang velges ett medlem for 2 år (halve valgperioden). Ankepunkt 2, 4 og 5. Byggekomiteen avholder minst ett møte pr. uke, sammen med byggekontrolløren. Byggekomiteen fører protokoll på alle møter og rapporterer til formannskapet etter hvert byggemøte. Avd.ing bygg er sekretær for byggekomiteen. Ankepunkt 6. Ankepunkt 7. Ankepunkt 8. Byggekontrollør på alle bygg også bygg under 1,5 mill. Alle forandringer og bruk av ekstra midler skal være skriftlig. Avtaler skal være så klare at bruk av ekstra midler ikke skal forekomme. Der det likevel er behov må det behandles politisk. Forslag til instruks for byggekomiteen med innarbeide ankepunkter: Side 12 av 27

13 1. Byggekomiteen skal bestå av 3 medlemmer som velges av formannskapet for 4 år (valgperioden). 1. gang velges ett medlem for 2 år (halve valgperioden). Etatsledere møter etter behov.. 2. Byggekomiteen avholder minst ett møte i uka sammen med byggekontrolløren. Byggekomiteen fører protokloll på alle møter og rapporterer til formannskapet etter hvert byggemøte. Avd.ing. bygg er sekretær for byggekomiteen. Sak 0005/02 3. Byggekomiteen skal påse at bygge/anleggarbeider gjennomføres som planlagt innenfor gitte tids- og kostnadsrammer. 5. Byggekomiteens leder skal underskrive kontrakter på kommunens vegne i forbindelse med bygge- og anleggsarbeider 6. Endringer av enhver art skal ikke foretas før byggekomiteen har undersøkt om disse kan utføres i h.h. til plan og bygningslovens bestemmelser. 7. Endringer som medfører ekstra kostnader skal ikke gjennomføres uten at formannskap/ kommunestyre har bevilget nødvendige midler. 8. Melding om bruk av midler som er stilt til byggekomiteens rådighet skal omgående sendes formannskapet. 9. Alle forandringer og bruk av ekstra midler skal være skriftlige. 10. Byggekontrollør på alle bygg. 11. Det skal for det enkelte prosjekt innhentes tilbud på byggekontroll før firma engasjeres. 12. Byggekontrollør antas av byggekomiteen. Instruks for byggekontrollør: 1. Byggekontrolløren skal påse at tegninger, beskrivelser, tillatelser, kontrollplaner er tilgjengelige på byggeplassen. 2. Byggekontrolløren skal påse at arbeidet utføres i henhold til godkjent plan, og at arbeidet utføres i henhold til byggeforskrift. 3. Byggekontrolløren skal føre dagbok hvor alle avtaler, framdrift, og eventuelle uregelmessigheter skal føres. Dagboka er kommunens eiendom og skal overleveres byggekomiteens leder når bygget/anlegget er ferdig. 4. Byggekontrolløren skal bistå byggekomiteen i dens arbeid. Kontrollere og attestere regninger. Side 13 av 27

14 Sak 0005/02 5. Byggekontrolløren rapporterer til byggekomiteen. Side 14 av 27

15 Gáivuona suohkan Sak 0006/02 Kåfjord kommune ANKE - SAK 15/01 I NÆRINGSSTYRET Saksbehandler: Rolf Slettli Arkiv: FOND Arkivsaksnr.: 01/00239 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0023/01 Næringsstyret /02 Kommunestyret Bilag: Bilag I: Anke, datert Bilag II: Særutskrift næringsstyresak 15/01. Bilag III: Prinsipper og retningslinjer for bruk av midler fra næringsfondet. Saksutredning: Ved en inkurie er saken blitt forlagt og derfor ikke blitt behandlet i klagenemnda tidligere. Saken legges derfor nå fram for klagenemnda, som i dette tilfelle er kommunestyret. Innledning. I skriv av klager (anker) Lasse Nilsen, 9144 Samuelsberg, på vedtak i næringsstyresak 15/01, samt på feil i opplysningene i samme sak. Søkerens begrunnelse fremgår av anken (bilag I). Lasse Nilsen, 9144 Samuelsberg, ble i næringsstyresak 15/01 innvilget lån kr ,- til delfinansiering av fiskebåt med utstyr og redskaper. Samtidig ble søknad om etablerertilskudd kr ,- avslått. Begrunnelsene fremgår av vedlagte bilag II. Opprinnelig søknad om lån er datert , søknad om etablerertilskudd er datert I våre skriv av og er søkeren orientert om når saken kan forventes behandlet og grunnen for ventetiden. Han er videre bedt om å orientere om endringer i prosjektet. Klage skal behandles ut fra forvaltningsloven (flvl) kap VI. Dersom klagen ikke imøtekommes, skal saken videresendes klagenemda for avgjørelse. Klagen. Klagen tilfredsstiller formelle krav til klagerett, tidsfrister, adressat og form. Videre betraktes krav til innhold å være tilfredsstillende, selv om klagegrunnlaget er noe uklart. På grunnlag av dette kan klagen legges fram for behandling. På bakgrunn av at lån er innvilget slik det opprinnelig er søkt om, behandles saken primært som klage over avslag på søknad om etablerertilskudd. Vurdering av de enkelte punkt i klagen. Side 15 av 27

16 Sak 0006/02 Blad A vs. Blad B: Søkerens status i forhold til fiskarmanntallet er basert på hans egne opplysninger i søknaden. I følge opplysninger fra fiskerirettlederen er søkeren nå manntallsført på list B. Søkerens status i fiskarmanntallet er ikke tillagt noen vekt i vurderingen, og ikke hatt betydning for utfallet av saken. Annen midlertidig finansiering: Annen finansiering enn den søken selv har oppgitt er ikke vurdert i forbindelse med behandlingen av saken. I den grad noe av finansieringen er ment å være midlertidig er dette i saksbehandlingen verken ment eller uttrykt negativt. Når det i saksfremstillingen til næringsstyresak 15/01 er brukt begrepet alternativ finansiering, refereres dette til næringsstyrets krav om at andre finansieringskilder skal være søkt før saken behandles i næringsstyret. I så måte er dette ment å være positivt, og at søkeren dermed oppfyller et av kriteriene for prioritering. Etablerertilskudd: Søkeren gir uttrykk for at etablerertilskudd er å foretrekke framfor lån. Videre at etablerertilskudd er gitt til andre, og at det dermed må være forskjellsbehandling når søkeren ikke har fått slikt tilskudd. Til dette er å si at ingen har krav på verken lån eller tilskudd. Når lån og alle former for tilskudd blir gitt, skjer dette etter individuell vurdering av søknadene. Slik vurdering skjer på grunnlag av etablert praksis innenfor gjeldende prinsipper og retningslinjer. Næringsstyret fastsatte i møte , sak 22/00, nye prinsipper og retningslinjer for bruk av midler fra næringsfondet. Vilkår for etablerertilskudd fremgår av pkt. 9. Ut fra foreliggende opplysninger tilfredsstiller søkeren ikke disse kravene. En er heller ikke kjent med, eller gjort kjent med at det foreligger spesielle grunner som tilsier at disse kriteriene bør fravikes, eller at etablerertilskudd bør gis på grunnlag av spesielle forhold. Konklusjon. Klagen inneholder ingen nye opplysninger som gir grunnlag for endring av vedtak i næringsstyresak 15/01. Rådmannens innstilling: Klage fra Lasse Nilsen, 9144 Samuelsberg, på vedtak og opplysninger i næringsstyresak 15/01 avslås. Avslaget begrunnes med at det i klage datert eller i etterfølgende saksbehandling ikke fremkommer nye opplysninger som gir grunnlag for endring av vedtak i næringsstyresak 15/01. Utvalg: Næringsstyret Side 16 av 27

17 Sak 0006/02 Møtedato: Sak: PS 0023/01 Resultat: Innstilling vedtatt Behandling i utvalget: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak: Klage fra Lasse Nilsen, 9144 Samuelsberg, på vedtak og opplysninger i næringsstyresak 15/01 avslås. Avslaget begrunnes med at det i klage datert eller i etterfølgende saksbehandling ikke fremkommer nye opplysninger som gir grunnlag for endring av vedtak i næringsstyresak 15/01. Side 17 av 27

18 Gáivuona suohkan Sak 0007/02 Kåfjord kommune OVERFØRING AV FAKTURERINGSANSVAR FOR AVFALLSGEBYR TIL AVFALLSSERVICE - VURDERING Saksbehandler: Håkon Jørgensen Arkiv: 231 M52 Arkivsaksnr.: 01/00810 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0005/02 Formannskapet /02 Kommunestyret Bilag vedlagt saksdokumentene: Oversikt over gjeldene priser i Avfallsservice AS Bilag i saken: Budsjettreguleringsskjema Saksutredning: Innledning I kommunedelplan for avfall for perioden , vedtatt av kommunestyret i Kåfjord i sak 7/2000 den 6. mars 2000, er det et delmål å Samle all renovasjonstjeneste herunder saksbehandling i forhold til abonnenter, innkreving av gebyrer, m.v. i det interkommunale renovasjonsselskapet. Det er likevel opp til den enkelte kommune å vurdere hvordan innkreving av gebyrer skal foregå. Av de 5 eierkommunene av Avfallsservice er det nå kun Kåfjord og Lyngen som ikke har overført oppgaven med fakturering til selskapet. Saken har vært vurdert i administrasjonen tidligere. Konklusjon har da vært at kommunen ikke vil få vesentlig redusert arbeidsmengde ved å flytte disse arbeidsoppgavene til Nordreisa. Dette henger bl.a. sammen med at kommunen vil få det samme antall faktura til utsending/innkreving siden renovasjon i dag inngår på samme faktura som gebyrer for vann, avløp og feiing. Saken ble imidlertid diskutert av kommunestyret den 18/12-01 og man ønsket da at det utarbeides en sak for å få vurdert dette. Praktiske forhold Etter at Avfallsservice overtar ansvaret for fakturering så vil de sende ut faktura direkte til husstandene i kommunen. Ansvaret for inndriving av fordringer vil og ligge på selskapet. Om fordringer må avskrives så skal dette belaste regnskapet til Avfallsservice og ikke kommunens regnskap. Styret i Avfallsservice fremmer hvert år forslag til gebyrer som skal godkjennes av kommunestyret. Fakturering av renovasjon (inkl. slamrenovasjon) kan overføres pr. 1. juli. Side 18 av 27

19 Sak 0007/02 Avtale med Avfallsservice Utfra de avtalene de øvrige kommunene har, så vil det inngås en avtale mellom Kåfjord kommune og Avfallsservice AS som vil inneholde følgende hovedpunkter: Avfallsservice foreslår årlige gebyrer som endelig vedtas av kommunene. Regninger på renovasjon sendes ut 4 ganger årlig. Kåfjord kommune skal ikke betale Avfallsservice noe for den tjenesten de utfører. Avfallsservice innfordrer selv ubetalte krav. Avtalen vil kunne sies opp med 6 måneders varsel. Vurdering Administrasjonen har tidligere vært lunken i forhold til ei flytting av disse oppgavene til Avfallsservice. Etter at Skjervøy, Nordreisa og Storfjord har overlatt faktureringsarbeidet til selskapet så vil det nesten være unaturlig å stå på utsiden. Når i tillegg Avfallsservice opererer med samme pris til Kåfjord som til husstandene i de kommunene som de fakturere for så er det ingen grunn til å stå utenfor. Avfallsservice opererer også med lavere satser for 2002 enn det Kåfjord kommune kan. Årsaken er kommunen i dag dekker 12,5% av ei stilling som saksbehandler, samt 10% av ei VARingeniørstilling via gebyrer. I tillegg er det utgifter til datalisenser mv. som dekkes via gebyrene. Totalt utgjør beløpet kr ,- for år Når det gjelder saksbehandlerstillingen så antas det at denne kan reduseres og gi en reell besparelse. Ingeniørstillingen er vanskelig å redusere til 90% og samtidig beholde kompetansen i kommunen. Når fakturering av renovasjon er overført vil kommunen har til sammen 30% stilling overflødig. Det foreslås at det tas opp i bemanningsplan om denne stillingen skal flyttes til andre oppgaver eller om det skal foretas stillingsreduksjon. Budsjettregulering Det forutsettes at det ikke foretas stillingsreduksjoner i inneværende år. Lønnsmidler for andre halvår 2002 må likevel flyttes til andre områder. Det foreslås at lønnsmidler vedr. saksbehandler stillingen flyttes til servicekontoret og benyttes til økte innsats mot arkivarbeide. Lønnsmidler vedr ingeniørstillingen flyttes til teknisk administrasjon. For å dekke utgifter som var forutsatt dekket via renovasjonsgebyrer er det behov for ei ekstra bevilgning på kr ,-. Det foreslås tatt av formannskapets tilleggsbevilgningspost. Side 19 av 27

20 Sak 0007/02 Rådmannens innstilling: 1. Kåfjord kommune inngår avtale med Avfallsservice AS om at selskapet overtar fakturering av all renovasjon i kommunen fra 1. juli Fra 1. juli 2002 skal kunder i Kåfjord kommune faktureres etter de priser som gjelder i selskapet. 3. Øvrig saksbehandling som ikke behøver å ligge i kommunen overføres til Avfallsservice i den grad dette er i henhold til vedtatt avfallsplan. 4. Det tas opp i bemanningsplanen hva som skal gjøres med den stillingsressursen på 30 % som pr. i dag er tilknyttet renovasjon. 5. Budsjettregulering foretas i henhold til vedlegg. Utvalg: Formannskapet Møtedato: Sak: PS 0005/02 Resultat: Innstilling vedtatt Behandling i utvalget: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Kåfjord kommune inngår avtale med Avfallsservice AS om at selskapet overtar fakturering av all renovasjon i kommunen fra 1. juli Fra 1. juli 2002 skal kunder i Kåfjord kommune faktureres etter de priser som gjelder i selskapet. 3. Øvrig saksbehandling som ikke behøver å ligge i kommunen overføres til Avfallsservice i den grad dette er i henhold til vedtatt avfallsplan. 4. Det tas opp i bemanningsplanen hva som skal gjøres med den stillingsressursen på 30 % som pr. i dag er tilknyttet renovasjon. 5. Budsjettregulering foretas i henhold til vedlegg. Side 20 av 27

21 Gáivuona suohkan Sak 0008/02 Kåfjord kommune FORSLAG TIL NY PLASSINNDELING OG BARNEHAGESATSER - ENDRING AV VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I KÅFJORD Saksbehandler: Øyvind Rundberg Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 02/00038 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0005/02 Hovedutvalg for oppvekst og omsorg /02 Kommunestyret Bilag: Brev av fra bestyrerne i Fossen, Birtavarre og Olderdalen barnehager. Vedtekter for de kommunale barnehagene i Kåfjord kommune. Saksutredning: K sak 0077/01 Budsjett Kåfjord kommune vedtaksnivå - gjorde følgende vedtak som angår de kommunale barnehagene i Kåfjord. Pt. 32 Det må være minst 50 % belegg for å åpne en avdeling i en barnehage. Pt 33 Hovedutvalget får i oppdrag å gjennomgå vedtektene for å skjerpe inn påmelding og oppsigelsesrutinene. Besparelsen er ikke lagt inn i dette budsjett. Pt 38 Hovedutvalget får i oppgave å redusere SFO tilbud med kr og i henhold til lovverk. Pt 40 Sosialboligen i Djupvik vurderes som lokalitet for barnehagen, event. selges. Det har i mange år vært arbeidet med å få til et mer brukervennlig tilbud i barnehagene i Kåfjord. I denne sammenheng er det viktig at behov vurderes på en mer fleksibel måte enn dagens ordning som er hel eller halv plass, samt timebasert opphold. Kontantstøtteordningen er innført, og mange småbarnsforeldre benytter seg av dette. Det kan likevel være et ønske om opphold i barnehagen i tillegg, men timebasert blir for dyrt og ½ eller hel plass blir for mye. Ut fra dette foreslås det følgende oppholdsinndeling og satser f.o.m. barnehageåret % - 2 dager pr uke inntil 16 timer kr pr måned 50% - ½ plass som i dag dager, inntil 40 timer pr. 14. dg kr pr måned. 60% - 3 dager pr uke inntil 24 timer kr pr måned 80% - 4 dager pr uke inntil 32 timer kr pr måned 100% - 5 dager pr uke over 33 timer kr pr måned Alle påmeldinger og oppsigelser foregår skriftlig i henhold til kap 5 og 7. i vedtektene. Det må være minst 50 % belegg ved 1.opptak (Etter utlysing 1. mars) for å åpne en avdeling i en barnehage. Barn med spesielle behov etter Opplæringsloven 5 7 må gis særskilt vurdering. Etter utlysinga av barnehageplasser og skolefritidsordning (SFO) vurderes mulighet for samordning av disse tjenestene. Side 21 av 27

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 02.05.05 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0074/04 04/00673 SØKNAD OM ETTERGIVELSE AV KLOAKKAVGIFT FOR PERIODEN 2001-2004

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0074/04 04/00673 SØKNAD OM ETTERGIVELSE AV KLOAKKAVGIFT FOR PERIODEN 2001-2004 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kåfjorddalen Grendehus Møtedato: 17.12.04 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

REFERATSAK: ÅRSMELDING 2002 FRA KONTROLLUTVALGET TIL KOMMUNESTYRET

REFERATSAK: ÅRSMELDING 2002 FRA KONTROLLUTVALGET TIL KOMMUNESTYRET Gáivuona suohkan Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 16.06.03 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Gáivuona suohkan Sak 0095/07 Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.10.2007 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Hansnes Kro og Overnatting Møtedato: 13.06.

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Hansnes Kro og Overnatting Møtedato: 13.06. Karlsøy kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Hansnes Kro og Overnatting Møtedato: 13.06.2003 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 13/13 13/203 INVESTERINGER 2013 GODKJENNING AV TILTAK HELSE- OG OMSORG

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 13/13 13/203 INVESTERINGER 2013 GODKJENNING AV TILTAK HELSE- OG OMSORG Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 25.04.2013 Tid: 18:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 98 53 20 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0006/01 00/00119 SØKNAD OM MIDLAR TIL PROSJEKTET "ALTERNATIVE DRIFTSFORMER I NORD-NORSKE GEITEHALD" 0007/01 00/00938

Detaljer

REFERATSAKER KOMMUNESTYRET

REFERATSAKER KOMMUNESTYRET Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 13.05.02 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE 0034/01 01/00657 SØKNAD OM MIDLER TIL INNKJØP AV 2 STK. BOCCIASETT

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE 0034/01 01/00657 SØKNAD OM MIDLER TIL INNKJØP AV 2 STK. BOCCIASETT Gáivuona suohkan Kåfjord kommune HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0033/01 01/00667 KJØP AV TJENESTER - REGELVERK 0034/01 01/00657 SØKNAD OM MIDLER TIL INNKJØP AV 2 STK. BOCCIASETT 0035/01

Detaljer

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING TYSFJORD KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Musken skole Møtedato: 06.05.2009 Tid: 09.30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes snarest til tlf.: 75 77 55 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 10.11.2011 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 10.11.2011 Tidspunkt: 09:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 10.11.2011 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post svanhild.moen@hammerfest.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 2/2013 Kommunestyret holder møte den 18.06.2013 klokka 11.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Orfører Ragnar Olsen AP Varaordfører Rita Dreyer AP Medlem

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 25.06.2007 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0071/06 06/00217 SØKNAD OM ETABLERINGSSTØTTE 0072/06 06/00794 SØKNAD OM STIPEND - ETABLERERSKOLEN

SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0071/06 06/00217 SØKNAD OM ETABLERINGSSTØTTE 0072/06 06/00794 SØKNAD OM STIPEND - ETABLERERSKOLEN Gáivuona suohkan Sak 0071/06 Kåfjord kommune SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0071/06 06/00217 SØKNAD OM ETABLERINGSSTØTTE 0072/06 06/00794 SØKNAD OM STIPEND - ETABLERERSKOLEN 0073/06 06/00753 SØKNAD

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. DØNNA KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 03.03.2009 Tid: 09.30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer

Detaljer

Kommunestyret. Møteinnkalling

Kommunestyret. Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 29.03.2012 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/11 09/156 ØFAS - FORSLAG OM ENDRING AV SELSKAPSAVTALEN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/11 09/156 ØFAS - FORSLAG OM ENDRING AV SELSKAPSAVTALEN Berlevåg kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Ordførers kontor Møtedato: 22.02.2011 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 78 20 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING

Detaljer

: Ordføreren Rådmannen Kontrollutvalgets varamedlemmer Revisjon Midt-Norge IKS v/oppdragsansvarlig revisor

: Ordføreren Rådmannen Kontrollutvalgets varamedlemmer Revisjon Midt-Norge IKS v/oppdragsansvarlig revisor MELDAL KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget i Meldal kommune Møtedato/tid : Onsdag 15. februar 2006, kl 08.30. Møtested/lokaler : Rådhuset i Meldal, Møterom 1. Deltagere :

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 15.06.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Gamvik kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Samfunnshuset, restauranten : 12.04.2010 Tid: 09:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Saksnr Innhold Side REFERATSAKER 4/09 REFERATER/ORIENTERINGER POLITISKE SAKER 18/09 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2008 STOKKE KOMMUNE

Saksnr Innhold Side REFERATSAKER 4/09 REFERATER/ORIENTERINGER POLITISKE SAKER 18/09 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2008 STOKKE KOMMUNE STOKKE KOMMUNE FORMANNSKAP Møteinnkalling Møtested: Kommunestyresalen Dato: 03.06.2009 Tidspunkt: 0900 Forfall meldes til møtesekretær på tlf. 33295019, el. E-post: mette.gravdal@stokke.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Møteinnkalling Kommunestyret

Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Kommunestyret Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 28.03.2012 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 30/10 10/485 VEDTEKTER FOR BÅTSFJORD KOMMUNES BUTIKK FOND 33/10 10/503 SØKNAD OM TILSKUDD KOMPETANSE HEVINGSTILTAK

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 30/10 10/485 VEDTEKTER FOR BÅTSFJORD KOMMUNES BUTIKK FOND 33/10 10/503 SØKNAD OM TILSKUDD KOMPETANSE HEVINGSTILTAK Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom : 23.08.2010 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985304/316. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Kåfjord Formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 09.11.2009 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Utvalg: Kåfjord Formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 09.11.2009 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Kåfjord Formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 09.11.2009 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 71 90 00. Vararepresentanter møter etter

Detaljer

SAKSLISTE 0023/05 04/00380 SØKNAD OM BYGGING AV LANDBRUKSVEG OG LUNNEPLASS PÅ EIENDOMMEN LANGNES GNR. 12 BNR. 5 I KÅFJORD

SAKSLISTE 0023/05 04/00380 SØKNAD OM BYGGING AV LANDBRUKSVEG OG LUNNEPLASS PÅ EIENDOMMEN LANGNES GNR. 12 BNR. 5 I KÅFJORD Gáivuona suohkan Kåfjord kommune SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0022/05 05/00303 REFERATSAK 0023/05 04/00380 SØKNAD OM BYGGING AV LANDBRUKSVEG OG LUNNEPLASS PÅ EIENDOMMEN LANGNES GNR. 12 BNR. 5

Detaljer

Utvalg: Møtested: Møterom på kjøkkenet, Garnisonen i Porsanger Dato: 18.10.2012 Tid: 09:00

Utvalg: Møtested: Møterom på kjøkkenet, Garnisonen i Porsanger Dato: 18.10.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Kommunestyret Utvalg: Møtested: Møterom på kjøkkenet, Garnisonen i Porsanger Dato: 18.10.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB!

MØTEINNKALLING. Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB! Sak 1/10 MØTEINNKALLING Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB! Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes

Detaljer

Møteinnkalling. Lyngen kommune, den 09.06.11. Hans Karlsen ordfører Inger-Helene Isaksen utvalgssekretær

Møteinnkalling. Lyngen kommune, den 09.06.11. Hans Karlsen ordfører Inger-Helene Isaksen utvalgssekretær Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Lyngen formannskap Møtested: Møterommet 2 etg, kommunehuset, Lyngseidet Dato: 16.06.11 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, 28.02.2013 10.00 Frøya herredshus Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås kulturhus, Lille sal. 21.08.2013 kl. 18.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås kulturhus, Lille sal. 21.08.2013 kl. 18.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Ås kulturhus, Lille sal 21.08.2013 kl. 18.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet lukkes i henhold

Detaljer