MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING SAKSLISTE"

Transkript

1 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: Tid: MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0001/02 01/00748 SØKNAD OM LOKALITET FOR DYRKING AV BLÅSKJELL 0002/02 02/00020 FORBYGGING AV RUOVDDASJOHKA - DISTRIKTSANDEL 0003/02 01/00648 MILJØMESSIG TILPASNING AV FORBYGNINGSANLEGG I MANNDALSELVA OG BIOTOPJUSTERING 0004/02 01/00764 DJUPVIK MOLO - KONSULENTBISTAND 0005/02 01/00346 OPPRETTELSE AV FAST BYGGEKOMITE (NY BEHANDLING) 0006/02 01/00239 ANKE - SAK 15/01 I NÆRINGSSTYRET 0007/02 01/00810 OVERFØRING AV FAKTURERINGSANSVAR FOR AVFALLSGEBYR TIL AVFALLSSERVICE - VURDERING 0008/02 02/00038 FORSLAG TIL NY PLASSINNDELING OG BARNEHAGESATSER - ENDRING AV VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I KÅFJORD 0009/02 02/00120 EGENBETALING FOR HJEMMETJENESTEN INKL. HJEMMESYKEPLEIE 0010/02 02/00149 SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISKE VERV Kåfjord kommune, 9148 Olderdalen,

2 Kristin V. Johansen ordfører

3 Gáivuona suohkan Sak 0001/02 Kåfjord kommune SØKNAD OM LOKALITET FOR DYRKING AV BLÅSKJELL Saksbehandler: Ragnvald Larsen Arkiv: U43 Arkivsaksnr.: 01/00748 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0003/02 Utmarksutvalget /02 Formannskapet /02 Kommunestyret Bilag: Søknaden m/innkomne merknader. Saksutredning: Saken gjelder søknad om lokalitet for dyrking av blåskjell. Området der anlegget er planlagt plassert ligger utafor områder som er avsatt til oppdrettsformål i kystsoneplanen for Kåfjord. Dette innebærer at det event. må gis dispensasjon fra kystsoneplanen. Søknaden har vært sendt ut til : Djupvik/nordmannvik grendeutvalg Kåfjord fiskarlag Kåfjord kystfiskarlag Manndalen fiskarlag Nord Troms Kraftlag Statens vegvesen Forsvarets bygningstjeneste Reindriftskontoret Utmarksutvalget Næringsstyret I følge søkeren er saken sendt Fiskeridirektoratet region Troms for videre behandling, dvs. koordinering i forhold til øvrige sektormyndigheter. Søknaden har vært utlagt til offentlig ettersyn på Djupvik/Nordmannvik samvirkelag og Kåfjord rådhus i tien til Frist for uttalelse var satt til Ved fristens uløp var det kommet inn uttalelser fra: 1. Djupvik/Nordmannvik grendeutvalg. Grendeutvalget har ingen spesielle merknader. 2. Kåfjord Fiskarlag. Fiskarlaget har ingen merknader til oppdrett av blåskjell. 3. Statens vegvesen. Statens vegvesen har vurdert omsøkte anlegg og har ingen merknader til dispensasjonen og etableringen av anlegget på planlagt lokalitet. Side 3 av 27

4 Sak 0001/02 Det forutsettes at det kommer inn særskilt søknad om avkjørsel ned til eventuelt landbasert del av anlegget. En slik søknad må beskrive type kjøretøyer som skal benytte avkjørselen, og en forventet frekvens (bruk av avkjørselen). 4. Grunneiere av eiendommene gnr. 1, bnr og 19. Som grunneiere (felleseie) av tilstøtende landareal for planlagt prosjekt har vi disse merknader: A: Fjære og strand er felleseie mellom 1/13-1/19-1/14 og 1/12 i henhold til skylddelingsforretning av 15/ B: Dette inbefatter stø og et tidligere brukt lakserett samt naustplass. Vi har ingen merknader til at dispensasjon blir gitt, men forutsetter at bruken/plassering av anlegget ikke hindrer bruken av fjære og strand. Vi henviser til vårt skriv av til søker om samme sak der vi ber om en bruksavtale før anlegget etableres permanent. Dette inkluderer behov for framtidig utvidelser dersom dette vil bli aktuelt. En av felleseiet er deltaker i prosjektet: 1/ Reindriftsforvaltningen i Vest Finnmark Områdestyret for Vest-Finnmark v/reindriftsagronomen har ingen merknader til søknad om lokalitet for dyrking av blåskjell i Djupvik havn ved Hammervollen i Gaivuona suokan/kåfjord kommune. Distrikt 36-Cohkolat har ikke avgitt uttalelse til overnevnte søknad. Rådmannens vurdering av merknadene: Til 1, 2, 3 og 5 ingen kommentar. Til 6. Merknaden gjelder privatrettslige forhold. Planutvalget forutsetter at søkeren og grunneierne inngår avtale om rettigshets- og bruksforhold. Planutvalget tar ikke standpunkt til disse forhold under behandlingen av saken. Om dispensasjon: Når særlige grunner foreligger, kan kommunen, dersom ikke annet er fastsatt i vedkommende bestemmelse, etter søknad gi varig eller midlertidig dispensasjon fra bestemmelsene i denne lov, vedtekt eller forskrift. Som grunn oppgir søkeren at han har inngått et nærmere samarbeid med en lokal grunneier (gårdbruker). Slik at det er naturlig å se driften av anlegget i sammenheng med gårdsdriften. Rådmannens innstilling: Dispensasjon fra kystsoneplan for Kåfjord gis for plassering av blåskjellanlegg som omsøkt. Jfr. plan- og bygningslovens 7. Ved event. opphør av drift må anlegget fjernes innen 3 måneder etter driftens opphør. Dispensasjonen opphører fra samme tid. Jfr. samme lovs 7 annet ledd. Kåfjord kommune vil overfor Fiskeridirektoratet anbefale at søknaden innvilges. Side 4 av 27

5 Sak 0001/02 Utvalg: Formannskapet Møtedato: Sak: PS 0014/02 Resultat: Innstilling vedtatt Behandling i utvalget: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak: Dispensasjon fra kystsoneplan for Kåfjord gis for plassering av blåskjellanlegg som omsøkt. Jfr. plan- og bygningslovens 7. Ved event. opphør av drift må anlegget fjernes innen 3 måneder etter driftens opphør. Dispensasjonen opphører fra samme tid. Jfr. samme lovs 7 annet ledd. Kåfjord kommune vil overfor Fiskeridirektoratet anbefale at søknaden innvilges. Side 5 av 27

6 Gáivuona suohkan Sak 0002/02 Kåfjord kommune FORBYGGING AV RUOVDDASJOHKA - DISTRIKTSANDEL Saksbehandler: Harald Grønnvoll Arkiv: 145 M01 Arkivsaksnr.: 02/00020 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0003/02 Formannskapet /02 Kommunestyret Bilag: Brev fra NVE Region Nord datert 3. jan Saksutredning: NVE har utarbeidet plan 9366 Forbygging mot Ruovdasjohka ved Myrseth i Kåfjord kommune, Troms, datert og revidert Kåfjord formannskap vedtok etter søknad fra Tor Oldervoll m.fl. i møte den under sak 54/97 følgende: Under forutsetning av at arbeidet med forbygging av Ruovddasjohka gis bevilgning over NVE s budsjett, anmoder Kåfjord kommune NVE om å utføre forbygging i samsvar med foreliggende plan inkl. tiltak som hindrer utgraving av området 100 meter lengere opp i elva. NVE sier i bl.a. i brevet datert : NVE godkjenner planen med tanke på gjennomføring med bistand fra NVE. Under forutsetning av at tiltaket kan prioriteres innenfor de midlene som gis til sikringstiltak i vassdrag over statsbudsjettets kap post 22, vil NVE dekke 80 % av kostnadene ved tiltaket. Det er et vilkår at kommunen vedtar kommunal garanti i samsvar med vedlagte skjema for kommunevedtak. Etter at planstrekningen ble forlenget med 100 m som en følge av merknad fra oppsitterne er kalkulerte kostnader for gjennomføring av tiltaket kr ,- inkl. mva. Disse beregningene er fra % distriktsandel utgjør etter dette kr ,-. I økonomiplanen er det for 2003 satt av kr ,- til formålet. Rådmannens innstilling: 1. Kåfjord kommune forplikter seg til å betale en distriktsandel etter fakturering fra NVE. Distriktsandelen skal dekke 20 % av faktisk medgåtte utgifter basert på NVEs anleggsregnskap, herunder prisstigning i vente- og anleggstiden. Ifølge kostnadsoverslaget vil distriktsandelen utgjøre ,- kr inkl. mva. Distriktsandelen kan kreves innbetalt forskuddsvis. 2. Kommunen forplikter seg å føre tilsyn med anlegget og at dette holdes i forsvarlig stand. Tilsynsansvaret er nærmere regulert i intruks fra NVE. Side 6 av 27

7 Sak 0002/02 3. Kommunen forplikter seg til å være tiltakshaver ved gjennomføring av arbeidet. Dersom kommunen viderefører rollen som tiltakshaver til grunneier, grunneierlag eller andre, er det et forhold som kommunen selv har ansvaret for. 4. Kommunen forplikter seg til å påse at tiltaket er i samsvar med plan- og bygningslovens bestemmelser. 5. Kommunen gir NVE fullmakt til å undertegne dokumenter og avtaler for gjennomføring av tiltaket. Utvalg: Formannskapet Møtedato: Sak: PS 0003/02 Resultat: Innstilling vedtatt Behandling i utvalget: Rådmanens innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Kåfjord kommune forplikter seg til å betale en distriktsandel etter fakturering fra NVE. Distriktsandelen skal dekke 20 % av faktisk medgåtte utgifter basert på NVEs anleggsregnskap, herunder prisstigning i vente- og anleggstiden. Ifølge kostnadsoverslaget vil distriktsandelen utgjøre ,- kr inkl. mva. Distriktsandelen kan kreves innbetalt forskuddsvis. 2. Kommunen forplikter seg å føre tilsyn med anlegget og at dette holdes i forsvarlig stand. Tilsynsansvaret er nærmere regulert i intruks fra NVE. 3. Kommunen forplikter seg til å være tiltakshaver ved gjennomføring av arbeidet. Dersom kommunen viderefører rollen som tiltakshaver til grunneier, grunneierlag eller andre, er det et forhold som kommunen selv har ansvaret for. 4. Kommunen forplikter seg til å påse at tiltaket er i samsvar med plan- og bygningslovens bestemmelser. 5. Kommunen gir NVE fullmakt til å undertegne dokumenter og avtaler for gjennomføring av tiltaket. Side 7 av 27

8 Gáivuona suohkan Sak 0003/02 Kåfjord kommune MILJØMESSIG TILPASNING AV FORBYGNINGSANLEGG I MANNDALSELVA OG BIOTOPJUSTERING Saksbehandler: Wilmar Johnsen Arkiv: M01 Arkivsaksnr.: 01/00648 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0003/02 Kommunestyret Bilag: Kopi av K-sak 0075/01 Skjema Kommunevedtak for sikringsanlegg i vassdrag. Saksutredning: Saken har tidligere vært behandlet under K-sak 0075/01 der det under pkt. 2 i vedtaket heter: Kommunen stiller garanti for 20 % av totalkostnadene i anlegget. Etter samtaler med NVE`s saksbehandler og NVE`s utkast til avtale for sikringsanlegg i vassdrag er det nødvendig å gjøre endringer av pkt 2 i nevnte sak samt tilføre et nytt pkt. til vedtaket for at vedtaket sakl være i samsvar for NVE`s retningslinjer. Under pkt. 1 i utkastet til avtalen fra NVE står følgende Kommunen forplikter seg til å betale en distriktsandel etter fakturering fra NVE. Distriktsandelen skal dekke 30 % av faktisk medgåtte utgifter basert på NVE`s anleggsregnskap, herunder prisstigning i vente- og anleggstiden. I flg. kostnadsoverslaget vil distriktsandelen utgjøre kr ,- inkl. m.v.a Kommunen forplikter seg videre til å betale en distriktsandel på 20 % når NVE fremmer plan for vedlikehold eller reparasjon, som er nødvendig for at tiltaket skal fungere etter hensikten. Tidligere vedtak under pkt. 2 vil dermed ikke dekke de krav som fremgår av utkast til avtale og som NVE stiller til slike anlegg. Med bakgrunn i dette er det nødvendig med endring av pkt. 2 i K-sak 0075/01 og tilføyning av et nytt pkt. til vedtaket. Endringsforslaget vil ikke få innvirkning på kommunens utgifter i prosjektet da en del adm.utgifter kommunen har med prosjektet og beplantninger som er utført kan nyttes som kommunal andel. For øvrig vises det til saksutredningen for K-sak 0075/01. Rådmannens innstilling: Utfra avtaleutkast Kommunevedtak for sikringsanlegg i vassdrag fremmes følgende forslag til nytt vedtak som skal erstatte vedtak i K-sak 0075/01. Vedtak under K-sak 0075/01 utgår. Nytt forslag til vedtak: 1. Kåfjord kommune opprettholder tidligere vedtak under K-sak 1/98-74/00 og vil sammen med NVE iverksette tiltak for miljøtilpasning og biotopjustering av Manndalselva i henhold til skissert plan. 2. Kommunen stiller garanti for 30 % av medgåtte utgifter etter plan for Miljømessig tilpasning av forbygningsanlegg i Manndalselva inkl. biotopjustering. Garantien begrenser seg til kr ,- inkl. m.v.a. Side 8 av 27

9 3. Kommunen stiller garanti for 20 % av fremtidige vedlikeholds-/reparasjonskostnader. 4. Kåfjord kommune tar sikte på å innarbeide kr ,- i budsjettet for Sak 0003/02 Side 9 av 27

10 Gáivuona suohkan Sak 0004/02 Kåfjord kommune DJUPVIK MOLO - KONSULENTBISTAND Saksbehandler: Harald Grønnvoll Arkiv: P15 Arkivsaksnr.: 01/00764 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0002/02 Formannskapet /02 Kommunestyret Bilag: Brev fra Drift og utvikling datert til Djupvik/N.vik Grendeutvalg. Brev fra Drift og utvikling datert sendt til AR-ing A/S, Skjervøy og til Norfico Consult, Tromsø. Tilbud på konsulentbistand fra Norfico Consult datert Tilbud på konsulentbistand fra AR-ing A/S, Skjervøy datert og Følgende rapporter ligger ved saken: Kystverket, 5. distrikt: Sintefberegning av rolighetsforhold datert NGI-rapport datert utglidning molo stabilitetsvurderinger. NGI-teknisk notat datert oppbygging av utrast molo. Saksutredning: Den 20. juni om ettermiddagen raste de ytterste 10 metrene av moloen i Djupvik ut. Etter den tid har det vært arbeidet mot forskjellige instanser for å bringe på det rene om det var trygt å reparere moloen eller om det burde arbeides med andre løsninger. Fra Sintef i Trondheim har vi fått en beregning av endring av rolighetsforhold i havna som følge av kortere molo. Denne beregningen ville bli et alternativ dersom moloen ikke burde bringes tilbake til opprinnelig stand. Da det nå er slått fast av NGI at reparasjon er tilrådelig, har vi ikke gått videre med slik vurdering. Dette ut fra at det vil bli forverrede forhold med kortere molo. NGI mener at årsaken til utglidningen av den ytterste delen av moloen antas primært å skyldes erosjon av sjøbunnsmasser og eventuelt også fyllingsfot. Det er lite trolig at mudringen øst og nordøst for moloen alene er årsaken til utglidningen av moloen, men mudringen som foregikk like før utglidningen kan ha vært en utløsende faktor. NGI sier også i rapporten at de ikke kan utelukke at den nordligste gjenværende delen av moloen kan rase ut. Dette på grunn av fortsatt mulighet for erodering av sjøbunn og fyllingsfot. De anbefaler derfor at de 30 nordligste metrene av moloen sperres av og at denne avsperringen opprettholdes inntil stabiliserende tiltak er utført. NGI har foretatt stabilitetsvurderinger for moloen og konklusjonen er at denne kan repareres/bygges opp igjen. NGI har dessuten utarbeidet et notat om hvordan moloen kan repareres, hvilken omfang reparasjonen bør ha og hvilken krav det må settes til steinstørrelse/kvalitet. Ut fra disse dataene har Side 10 av 27

11 Sak 0004/02 Drift og utvikling innhentet tilbud på utarbeidelse av anbudsgrunnlag for reparasjon av molo samt for etablering av småbåthavn m/flytebrygger og fjerning av bunnkjettinger. Vi bedt også bedt om AR-ing A/S om tilbud på kostnadsoverslag på arbeidene. Dette ut fra opplysninger fra Kystverket om at det kan ytes inntil 50% finansiering over statsbudsjettet til reparasjon av molo samt etablering av småbåthavn. Slik tilsagn vil bygge på kostnadsoverslag. I forbindelse med utrasingen ble det også stillt spørsmål om eierforholdet til havna/moloen. Etter kontakter med bl.a. Kystverket har Drift og utvikling har fått brakt på det rene at det er kommunen som står som eier av anlegget. Tilbudet fra Norfico inkludert flytekai ligger på til sammen kr ,- eskl. mva. Kommunen har vært i kontakt med Norfico bl.a. i forbindelse med Løkvoll havn. Tilbudet på samme arbeidet fra AR-ing A/S er på kr ,- eskl. mva. I tillegg har vi fått tilbud på kostnadsoverslag for moloreparasjonen fra AR-ing A/S. Dette tilbudet er på kr ,- eskl. mva. AR-ing A/S har utført flere konsulentoppdrag for kommunen. Rådmannens innstilling: 1. Kommunen engasjerer AR-ing A/S Skjervøy som konsulent for utarbeiding av kostnadsoverslag og anbudsgrunnlag. 2. Kostnadene, til sammen kr ,- + mva. søkes innarbeidet i budsjettet for Utvalg: Formannskapet Møtedato: Sak: PS 0002/02 Resultat: Annet forslag vedtatt Behandling i utvalget: Formannskapet gjorde følgende enstemmige vedtak: 1. Kåfjord kommune antar tilbud fra AR-Ing Skjervøy under forutsetning av at tilbudet er i samsvar med 3. avsnitt i brev av fra Kåfjord kommune Forespørsel om konsulentbistand. 2. Dersom tilbudet ikke er i samsvar med 3. avsnitt i samme brev av , antas tilbudet fra Norfico. Vedtak: 1. Kåfjord kommune antar tilbud fra AR-Ing Skjervøy under forutsetning av at tilbudet er i samsvar med 3. avsnitt i brev av fra Kåfjord kommune Forespørsel om konsulentbistand. 2. Dersom tilbudet ikke er i samsvar med 3. avsnitt i samme brev av , antas tilbudet fra Norfico. Side 11 av 27

12 Gáivuona suohkan Sak 0005/02 Kåfjord kommune OPPRETTELSE AV FAST BYGGEKOMITE (NY BEHANDLING) Saksbehandler: Ragnvald Larsen Arkiv: 035 Arkivsaksnr.: 01/00346 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0005/02 Kommunestyret Bilag: K.sak 0011/01. Saksutredning: ENDRINGER I SAMSVAR MED K.STYRETS ANKEPUNKTER Ankepunkt 1 og 3. Byggekomiteen skal bestå av 3 medlemmer som velges av formannskapet for 4 år (valgperioden) 1. gang velges ett medlem for 2 år (halve valgperioden). Ankepunkt 2, 4 og 5. Byggekomiteen avholder minst ett møte pr. uke, sammen med byggekontrolløren. Byggekomiteen fører protokoll på alle møter og rapporterer til formannskapet etter hvert byggemøte. Avd.ing bygg er sekretær for byggekomiteen. Ankepunkt 6. Ankepunkt 7. Ankepunkt 8. Byggekontrollør på alle bygg også bygg under 1,5 mill. Alle forandringer og bruk av ekstra midler skal være skriftlig. Avtaler skal være så klare at bruk av ekstra midler ikke skal forekomme. Der det likevel er behov må det behandles politisk. Forslag til instruks for byggekomiteen med innarbeide ankepunkter: Side 12 av 27

13 1. Byggekomiteen skal bestå av 3 medlemmer som velges av formannskapet for 4 år (valgperioden). 1. gang velges ett medlem for 2 år (halve valgperioden). Etatsledere møter etter behov.. 2. Byggekomiteen avholder minst ett møte i uka sammen med byggekontrolløren. Byggekomiteen fører protokloll på alle møter og rapporterer til formannskapet etter hvert byggemøte. Avd.ing. bygg er sekretær for byggekomiteen. Sak 0005/02 3. Byggekomiteen skal påse at bygge/anleggarbeider gjennomføres som planlagt innenfor gitte tids- og kostnadsrammer. 5. Byggekomiteens leder skal underskrive kontrakter på kommunens vegne i forbindelse med bygge- og anleggsarbeider 6. Endringer av enhver art skal ikke foretas før byggekomiteen har undersøkt om disse kan utføres i h.h. til plan og bygningslovens bestemmelser. 7. Endringer som medfører ekstra kostnader skal ikke gjennomføres uten at formannskap/ kommunestyre har bevilget nødvendige midler. 8. Melding om bruk av midler som er stilt til byggekomiteens rådighet skal omgående sendes formannskapet. 9. Alle forandringer og bruk av ekstra midler skal være skriftlige. 10. Byggekontrollør på alle bygg. 11. Det skal for det enkelte prosjekt innhentes tilbud på byggekontroll før firma engasjeres. 12. Byggekontrollør antas av byggekomiteen. Instruks for byggekontrollør: 1. Byggekontrolløren skal påse at tegninger, beskrivelser, tillatelser, kontrollplaner er tilgjengelige på byggeplassen. 2. Byggekontrolløren skal påse at arbeidet utføres i henhold til godkjent plan, og at arbeidet utføres i henhold til byggeforskrift. 3. Byggekontrolløren skal føre dagbok hvor alle avtaler, framdrift, og eventuelle uregelmessigheter skal føres. Dagboka er kommunens eiendom og skal overleveres byggekomiteens leder når bygget/anlegget er ferdig. 4. Byggekontrolløren skal bistå byggekomiteen i dens arbeid. Kontrollere og attestere regninger. Side 13 av 27

14 Sak 0005/02 5. Byggekontrolløren rapporterer til byggekomiteen. Side 14 av 27

15 Gáivuona suohkan Sak 0006/02 Kåfjord kommune ANKE - SAK 15/01 I NÆRINGSSTYRET Saksbehandler: Rolf Slettli Arkiv: FOND Arkivsaksnr.: 01/00239 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0023/01 Næringsstyret /02 Kommunestyret Bilag: Bilag I: Anke, datert Bilag II: Særutskrift næringsstyresak 15/01. Bilag III: Prinsipper og retningslinjer for bruk av midler fra næringsfondet. Saksutredning: Ved en inkurie er saken blitt forlagt og derfor ikke blitt behandlet i klagenemnda tidligere. Saken legges derfor nå fram for klagenemnda, som i dette tilfelle er kommunestyret. Innledning. I skriv av klager (anker) Lasse Nilsen, 9144 Samuelsberg, på vedtak i næringsstyresak 15/01, samt på feil i opplysningene i samme sak. Søkerens begrunnelse fremgår av anken (bilag I). Lasse Nilsen, 9144 Samuelsberg, ble i næringsstyresak 15/01 innvilget lån kr ,- til delfinansiering av fiskebåt med utstyr og redskaper. Samtidig ble søknad om etablerertilskudd kr ,- avslått. Begrunnelsene fremgår av vedlagte bilag II. Opprinnelig søknad om lån er datert , søknad om etablerertilskudd er datert I våre skriv av og er søkeren orientert om når saken kan forventes behandlet og grunnen for ventetiden. Han er videre bedt om å orientere om endringer i prosjektet. Klage skal behandles ut fra forvaltningsloven (flvl) kap VI. Dersom klagen ikke imøtekommes, skal saken videresendes klagenemda for avgjørelse. Klagen. Klagen tilfredsstiller formelle krav til klagerett, tidsfrister, adressat og form. Videre betraktes krav til innhold å være tilfredsstillende, selv om klagegrunnlaget er noe uklart. På grunnlag av dette kan klagen legges fram for behandling. På bakgrunn av at lån er innvilget slik det opprinnelig er søkt om, behandles saken primært som klage over avslag på søknad om etablerertilskudd. Vurdering av de enkelte punkt i klagen. Side 15 av 27

16 Sak 0006/02 Blad A vs. Blad B: Søkerens status i forhold til fiskarmanntallet er basert på hans egne opplysninger i søknaden. I følge opplysninger fra fiskerirettlederen er søkeren nå manntallsført på list B. Søkerens status i fiskarmanntallet er ikke tillagt noen vekt i vurderingen, og ikke hatt betydning for utfallet av saken. Annen midlertidig finansiering: Annen finansiering enn den søken selv har oppgitt er ikke vurdert i forbindelse med behandlingen av saken. I den grad noe av finansieringen er ment å være midlertidig er dette i saksbehandlingen verken ment eller uttrykt negativt. Når det i saksfremstillingen til næringsstyresak 15/01 er brukt begrepet alternativ finansiering, refereres dette til næringsstyrets krav om at andre finansieringskilder skal være søkt før saken behandles i næringsstyret. I så måte er dette ment å være positivt, og at søkeren dermed oppfyller et av kriteriene for prioritering. Etablerertilskudd: Søkeren gir uttrykk for at etablerertilskudd er å foretrekke framfor lån. Videre at etablerertilskudd er gitt til andre, og at det dermed må være forskjellsbehandling når søkeren ikke har fått slikt tilskudd. Til dette er å si at ingen har krav på verken lån eller tilskudd. Når lån og alle former for tilskudd blir gitt, skjer dette etter individuell vurdering av søknadene. Slik vurdering skjer på grunnlag av etablert praksis innenfor gjeldende prinsipper og retningslinjer. Næringsstyret fastsatte i møte , sak 22/00, nye prinsipper og retningslinjer for bruk av midler fra næringsfondet. Vilkår for etablerertilskudd fremgår av pkt. 9. Ut fra foreliggende opplysninger tilfredsstiller søkeren ikke disse kravene. En er heller ikke kjent med, eller gjort kjent med at det foreligger spesielle grunner som tilsier at disse kriteriene bør fravikes, eller at etablerertilskudd bør gis på grunnlag av spesielle forhold. Konklusjon. Klagen inneholder ingen nye opplysninger som gir grunnlag for endring av vedtak i næringsstyresak 15/01. Rådmannens innstilling: Klage fra Lasse Nilsen, 9144 Samuelsberg, på vedtak og opplysninger i næringsstyresak 15/01 avslås. Avslaget begrunnes med at det i klage datert eller i etterfølgende saksbehandling ikke fremkommer nye opplysninger som gir grunnlag for endring av vedtak i næringsstyresak 15/01. Utvalg: Næringsstyret Side 16 av 27

17 Sak 0006/02 Møtedato: Sak: PS 0023/01 Resultat: Innstilling vedtatt Behandling i utvalget: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak: Klage fra Lasse Nilsen, 9144 Samuelsberg, på vedtak og opplysninger i næringsstyresak 15/01 avslås. Avslaget begrunnes med at det i klage datert eller i etterfølgende saksbehandling ikke fremkommer nye opplysninger som gir grunnlag for endring av vedtak i næringsstyresak 15/01. Side 17 av 27

18 Gáivuona suohkan Sak 0007/02 Kåfjord kommune OVERFØRING AV FAKTURERINGSANSVAR FOR AVFALLSGEBYR TIL AVFALLSSERVICE - VURDERING Saksbehandler: Håkon Jørgensen Arkiv: 231 M52 Arkivsaksnr.: 01/00810 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0005/02 Formannskapet /02 Kommunestyret Bilag vedlagt saksdokumentene: Oversikt over gjeldene priser i Avfallsservice AS Bilag i saken: Budsjettreguleringsskjema Saksutredning: Innledning I kommunedelplan for avfall for perioden , vedtatt av kommunestyret i Kåfjord i sak 7/2000 den 6. mars 2000, er det et delmål å Samle all renovasjonstjeneste herunder saksbehandling i forhold til abonnenter, innkreving av gebyrer, m.v. i det interkommunale renovasjonsselskapet. Det er likevel opp til den enkelte kommune å vurdere hvordan innkreving av gebyrer skal foregå. Av de 5 eierkommunene av Avfallsservice er det nå kun Kåfjord og Lyngen som ikke har overført oppgaven med fakturering til selskapet. Saken har vært vurdert i administrasjonen tidligere. Konklusjon har da vært at kommunen ikke vil få vesentlig redusert arbeidsmengde ved å flytte disse arbeidsoppgavene til Nordreisa. Dette henger bl.a. sammen med at kommunen vil få det samme antall faktura til utsending/innkreving siden renovasjon i dag inngår på samme faktura som gebyrer for vann, avløp og feiing. Saken ble imidlertid diskutert av kommunestyret den 18/12-01 og man ønsket da at det utarbeides en sak for å få vurdert dette. Praktiske forhold Etter at Avfallsservice overtar ansvaret for fakturering så vil de sende ut faktura direkte til husstandene i kommunen. Ansvaret for inndriving av fordringer vil og ligge på selskapet. Om fordringer må avskrives så skal dette belaste regnskapet til Avfallsservice og ikke kommunens regnskap. Styret i Avfallsservice fremmer hvert år forslag til gebyrer som skal godkjennes av kommunestyret. Fakturering av renovasjon (inkl. slamrenovasjon) kan overføres pr. 1. juli. Side 18 av 27

19 Sak 0007/02 Avtale med Avfallsservice Utfra de avtalene de øvrige kommunene har, så vil det inngås en avtale mellom Kåfjord kommune og Avfallsservice AS som vil inneholde følgende hovedpunkter: Avfallsservice foreslår årlige gebyrer som endelig vedtas av kommunene. Regninger på renovasjon sendes ut 4 ganger årlig. Kåfjord kommune skal ikke betale Avfallsservice noe for den tjenesten de utfører. Avfallsservice innfordrer selv ubetalte krav. Avtalen vil kunne sies opp med 6 måneders varsel. Vurdering Administrasjonen har tidligere vært lunken i forhold til ei flytting av disse oppgavene til Avfallsservice. Etter at Skjervøy, Nordreisa og Storfjord har overlatt faktureringsarbeidet til selskapet så vil det nesten være unaturlig å stå på utsiden. Når i tillegg Avfallsservice opererer med samme pris til Kåfjord som til husstandene i de kommunene som de fakturere for så er det ingen grunn til å stå utenfor. Avfallsservice opererer også med lavere satser for 2002 enn det Kåfjord kommune kan. Årsaken er kommunen i dag dekker 12,5% av ei stilling som saksbehandler, samt 10% av ei VARingeniørstilling via gebyrer. I tillegg er det utgifter til datalisenser mv. som dekkes via gebyrene. Totalt utgjør beløpet kr ,- for år Når det gjelder saksbehandlerstillingen så antas det at denne kan reduseres og gi en reell besparelse. Ingeniørstillingen er vanskelig å redusere til 90% og samtidig beholde kompetansen i kommunen. Når fakturering av renovasjon er overført vil kommunen har til sammen 30% stilling overflødig. Det foreslås at det tas opp i bemanningsplan om denne stillingen skal flyttes til andre oppgaver eller om det skal foretas stillingsreduksjon. Budsjettregulering Det forutsettes at det ikke foretas stillingsreduksjoner i inneværende år. Lønnsmidler for andre halvår 2002 må likevel flyttes til andre områder. Det foreslås at lønnsmidler vedr. saksbehandler stillingen flyttes til servicekontoret og benyttes til økte innsats mot arkivarbeide. Lønnsmidler vedr ingeniørstillingen flyttes til teknisk administrasjon. For å dekke utgifter som var forutsatt dekket via renovasjonsgebyrer er det behov for ei ekstra bevilgning på kr ,-. Det foreslås tatt av formannskapets tilleggsbevilgningspost. Side 19 av 27

20 Sak 0007/02 Rådmannens innstilling: 1. Kåfjord kommune inngår avtale med Avfallsservice AS om at selskapet overtar fakturering av all renovasjon i kommunen fra 1. juli Fra 1. juli 2002 skal kunder i Kåfjord kommune faktureres etter de priser som gjelder i selskapet. 3. Øvrig saksbehandling som ikke behøver å ligge i kommunen overføres til Avfallsservice i den grad dette er i henhold til vedtatt avfallsplan. 4. Det tas opp i bemanningsplanen hva som skal gjøres med den stillingsressursen på 30 % som pr. i dag er tilknyttet renovasjon. 5. Budsjettregulering foretas i henhold til vedlegg. Utvalg: Formannskapet Møtedato: Sak: PS 0005/02 Resultat: Innstilling vedtatt Behandling i utvalget: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Kåfjord kommune inngår avtale med Avfallsservice AS om at selskapet overtar fakturering av all renovasjon i kommunen fra 1. juli Fra 1. juli 2002 skal kunder i Kåfjord kommune faktureres etter de priser som gjelder i selskapet. 3. Øvrig saksbehandling som ikke behøver å ligge i kommunen overføres til Avfallsservice i den grad dette er i henhold til vedtatt avfallsplan. 4. Det tas opp i bemanningsplanen hva som skal gjøres med den stillingsressursen på 30 % som pr. i dag er tilknyttet renovasjon. 5. Budsjettregulering foretas i henhold til vedlegg. Side 20 av 27

21 Gáivuona suohkan Sak 0008/02 Kåfjord kommune FORSLAG TIL NY PLASSINNDELING OG BARNEHAGESATSER - ENDRING AV VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I KÅFJORD Saksbehandler: Øyvind Rundberg Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 02/00038 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0005/02 Hovedutvalg for oppvekst og omsorg /02 Kommunestyret Bilag: Brev av fra bestyrerne i Fossen, Birtavarre og Olderdalen barnehager. Vedtekter for de kommunale barnehagene i Kåfjord kommune. Saksutredning: K sak 0077/01 Budsjett Kåfjord kommune vedtaksnivå - gjorde følgende vedtak som angår de kommunale barnehagene i Kåfjord. Pt. 32 Det må være minst 50 % belegg for å åpne en avdeling i en barnehage. Pt 33 Hovedutvalget får i oppdrag å gjennomgå vedtektene for å skjerpe inn påmelding og oppsigelsesrutinene. Besparelsen er ikke lagt inn i dette budsjett. Pt 38 Hovedutvalget får i oppgave å redusere SFO tilbud med kr og i henhold til lovverk. Pt 40 Sosialboligen i Djupvik vurderes som lokalitet for barnehagen, event. selges. Det har i mange år vært arbeidet med å få til et mer brukervennlig tilbud i barnehagene i Kåfjord. I denne sammenheng er det viktig at behov vurderes på en mer fleksibel måte enn dagens ordning som er hel eller halv plass, samt timebasert opphold. Kontantstøtteordningen er innført, og mange småbarnsforeldre benytter seg av dette. Det kan likevel være et ønske om opphold i barnehagen i tillegg, men timebasert blir for dyrt og ½ eller hel plass blir for mye. Ut fra dette foreslås det følgende oppholdsinndeling og satser f.o.m. barnehageåret % - 2 dager pr uke inntil 16 timer kr pr måned 50% - ½ plass som i dag dager, inntil 40 timer pr. 14. dg kr pr måned. 60% - 3 dager pr uke inntil 24 timer kr pr måned 80% - 4 dager pr uke inntil 32 timer kr pr måned 100% - 5 dager pr uke over 33 timer kr pr måned Alle påmeldinger og oppsigelser foregår skriftlig i henhold til kap 5 og 7. i vedtektene. Det må være minst 50 % belegg ved 1.opptak (Etter utlysing 1. mars) for å åpne en avdeling i en barnehage. Barn med spesielle behov etter Opplæringsloven 5 7 må gis særskilt vurdering. Etter utlysinga av barnehageplasser og skolefritidsordning (SFO) vurderes mulighet for samordning av disse tjenestene. Side 21 av 27

MØTEBOK. Kommunestyret. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Det norske Arbeiderpartis liste: Bjørn Inge Mo Levin Mikkelsen

MØTEBOK. Kommunestyret. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Det norske Arbeiderpartis liste: Bjørn Inge Mo Levin Mikkelsen Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 04.03.02 Tid: 11.00 MØTEBOK Kommunestyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Det norske Arbeiderpartis liste: Bjørn

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0003/02 02/00020 FORBYGGING AV RUOVDDASJOHKA - DISTRIKTSANDEL

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0003/02 02/00020 FORBYGGING AV RUOVDDASJOHKA - DISTRIKTSANDEL Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.01.02 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE Gáivuona suohkan Sak 0021/01 Kåfjord kommune HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0021/01 00/00711 SØKNAD OM FRITAK FRA BO- OG DRIVEPLIKT - GNR./BNR. 24/23 ANTON N. BERG, 9147 BIRTAVARRE.

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 22.04.02 Tid: 11.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Kristin Vatnelid Johansen Bjørn Inge

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0014/02 01/00748 SØKNAD OM LOKALITET FOR DYRKING AV BLÅSKJELL

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0014/02 01/00748 SØKNAD OM LOKALITET FOR DYRKING AV BLÅSKJELL Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.02.02 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.11.2008 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.11.2008 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.11.2008 Tid: 10.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Rita Mathisen Lisa

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0044/02 02/00434 REFERATSAK: SAMEPOLITISK UTVALGS MØTE 06.06.02

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0044/02 02/00434 REFERATSAK: SAMEPOLITISK UTVALGS MØTE 06.06.02 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.06.02 Tid: Etter øksekomitemøte Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE 0008/01 01/00100 AMO-SENTERET - AVTALE MED A/L OLDERDALEN SAMFUNNSHUS

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE 0008/01 01/00100 AMO-SENTERET - AVTALE MED A/L OLDERDALEN SAMFUNNSHUS Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.02.01 Tid: 11.00 HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0049/03 03/00541 SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM GNR 29/BNR 3-7

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0049/03 03/00541 SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM GNR 29/BNR 3-7 Gáivuona suohkan Utvalg: NÆRINGSSTYRET Møtested: Formannskapssalen Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

Detaljer

MØTEBOK. Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 19.04.2007 Tid: 10.00

MØTEBOK. Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 19.04.2007 Tid: 10.00 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 19.04.2007 Tid: 10.00 MØTEBOK Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Levin Mikkelsen

Detaljer

MØTEBOK. Hovedutvalg for drift og utvikling. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Hovedutvalg for drift og utvikling. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 01.11.04 Tid: 10.00 MØTEBOK Hovedutvalg for drift og utvikling Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Øystein Pettersen

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0046/01 01/00531 REFERATSAK - SØKNAD OM FORTSATT FRITAK FRA KOMMUNALE VERV

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0046/01 01/00531 REFERATSAK - SØKNAD OM FORTSATT FRITAK FRA KOMMUNALE VERV Gáivuona suohkan Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03.09.01 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 22.03.04 Tid: 11.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Siv Nina Myrvoll Karl

Detaljer

MØTEBOK. Hovedutvalg for drift og utvikling. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Inghild Blomstereng

MØTEBOK. Hovedutvalg for drift og utvikling. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Inghild Blomstereng Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 07.04.2006 Tid: 10.00 MØTEBOK Hovedutvalg for drift og utvikling Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Øystein Pettersen

Detaljer

MØTEBOK. Kommunestyret EKSTRAORDINÆRT MØTE. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Berton Bucht Arne Blomli

MØTEBOK. Kommunestyret EKSTRAORDINÆRT MØTE. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Berton Bucht Arne Blomli Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 02.04.04 Tid: 11.00 MØTEBOK Kommunestyret EKSTRAORDINÆRT MØTE Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0020/02 02/00198 REFERATSAK: MØTE I SAMEPOLITISK UTVALG 28.02.02

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0020/02 02/00198 REFERATSAK: MØTE I SAMEPOLITISK UTVALG 28.02.02 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.03.02 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEBOK. Kommunestyret. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Møtested: Aja samisk senter - Manndalen Møtedato: 01.03.04 Tid: 11.00

MØTEBOK. Kommunestyret. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Møtested: Aja samisk senter - Manndalen Møtedato: 01.03.04 Tid: 11.00 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Aja samisk senter - Manndalen Møtedato: 01.03.04 Tid: 11.00 MØTEBOK Kommunestyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Det norske Arbeiderpartis

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 07.04.03 Tid: 10.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Frode Lervoll Svein

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.10.2007 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.10.2007 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.10.2007 Tid: 10.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Rita Mathisen Lisa

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0001/03 01/00613 SØKNAD OM DELING AV EIEND. GNR.2, BNR. 18 I KÅFJORD

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0001/03 01/00613 SØKNAD OM DELING AV EIEND. GNR.2, BNR. 18 I KÅFJORD Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 13.01.03 Tid: 10.00 HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0001/03 01/00613 SØKNAD OM DELING AV

Detaljer

MØTEBOK. Næringsstyret. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.04.2007 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Næringsstyret. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.04.2007 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.04.2007 Tid: 10.00 MØTEBOK Næringsstyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Siv Nina Myrvoll Frode

Detaljer

MØTEBOK. Kommunestyret. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Odd Harald Fagerli. Henning Knutsen

MØTEBOK. Kommunestyret. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Odd Harald Fagerli. Henning Knutsen Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 02.02.04 Tid: 11.00 MØTEBOK Kommunestyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Det norske Arbeiderpartis liste: Bjørn

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 7/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 07.12.2005 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 11.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Randi S. Pedersen AP, leder

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 25.11.02 Tid: 11.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Frode Lervoll Tor Oldervoll

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 29.11.04 Tid: 10.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Karl Idar Berg Siv Nina

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.02.01 Tid: 11.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.02.01 Tid: 11. Gáivuona suohkan Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.02.01 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEBOK. Driftsutvalg. Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 13.11.2008 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Driftsutvalg. Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 13.11.2008 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 13.11.2008 Tid: 10.00 MØTEBOK Driftsutvalg Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Asle Tveitnes Liv Hestdal

Detaljer

MØTEBOK Kommunestyret

MØTEBOK Kommunestyret Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: AJA SAMISK SENTER Møtedato: 28.02.05 Tid: 11.00 MØTEBOK Kommunestyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Det norske Arbeiderparti Øystein Pettersen

Detaljer

MØTEBOK. Kommunestyret. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: Tid: 11.00

MØTEBOK. Kommunestyret. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: Tid: 11.00 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 30.03.05 Tid: 11.00 MØTEBOK Kommunestyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Det norske Arbeiderparti Øystein Pettersen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy Rådhus Møtedato: 22.08.2007 Tid: 0900

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy Rådhus Møtedato: 22.08.2007 Tid: 0900 Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy Rådhus Møtedato: 22.08.2007 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 777 46 000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg

Detaljer

MØTEBOK. Samepolitisk utvalg. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Samepolitisk utvalg. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 22.09.2006 Tid: 14.00 MØTEBOK Samepolitisk utvalg Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Lars Nilsen Asle Tveitnes

Detaljer

Offentlig møteprotokoll

Offentlig møteprotokoll Offentlig møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 23.03.2009 Tidspunkt: 11:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo Medlem

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE 0014/02 01/00748 SØKNAD OM LOKALITET FOR DYRKING AV BLÅSKJELL

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE 0014/02 01/00748 SØKNAD OM LOKALITET FOR DYRKING AV BLÅSKJELL Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.02.02 Tid: 11.00 HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 19.01.04 Tid: 11.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Karl Idar Berg Siv Nina

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 30.08.04 Tid: 13.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Karl Idar Berg Lene

Detaljer

MØTEBOK. Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Kantina på rådhuset Møtedato: 29.04.04 Tid: 10.00 MØTEBOK Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Levin Mikkelsen

Detaljer

MØTEBOK. Kommunestyret. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Møtested: Kåfjorddalen grendehus Møtedato: 19.12.05 Tid: 11.00

MØTEBOK. Kommunestyret. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Møtested: Kåfjorddalen grendehus Møtedato: 19.12.05 Tid: 11.00 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Kåfjorddalen grendehus Møtedato: 19.12.05 Tid: 11.00 MØTEBOK Kommunestyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Det norske Arbeiderparti Bjørn

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.02.2008 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.02.2008 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.02.2008 Tid: 10.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Rita Mathisen Lisa

Detaljer

Møteprotokoll GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Kåfjord kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kantina, Rådhuset Dato: 09.10.2015 Tidspunkt: 11:00

Møteprotokoll GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Kåfjord kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kantina, Rådhuset Dato: 09.10.2015 Tidspunkt: 11:00 GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteprotokoll Kåfjord kommunestyre Utvalg: Møtested: Kantina, Rådhuset Dato: 09.10.2015 Tidspunkt: 11:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn

Detaljer

Hovedutvalg for drift og utvikling

Hovedutvalg for drift og utvikling Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 25.06.04 Tid: 10.00 MØTEBOK Hovedutvalg for drift og utvikling Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Øystein Pettersen

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.10.2008 Tid: 10.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Rita Mathisen Lisa

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 14.11.05 Tid: 11.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Karl Idar Berg Siv Nina

Detaljer

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.06.05 Tid: 10.30 HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03.12.01 Tid: 11.

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03.12.01 Tid: 11. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03.12.01 Tid: 11.00 HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEBOK. Næringsstyret. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Næringsstyret. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.02.2006 Tid: 10.00 MØTEBOK Næringsstyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Siv Nina Myrvoll Karl

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0001/07 KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALG GODKJENNING AV VALGET 0002/07 VALG AV FORMANNSKAP FOR PERIODEN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0001/07 KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALG GODKJENNING AV VALGET 0002/07 VALG AV FORMANNSKAP FOR PERIODEN MØTEINNKALLING Utvalg: Nytt kommunestyre Møtested: Gran Rådhus, møterom Granavollen Møtedato: 24.10.2007 Tid: 19:00 Kl. 18.00 er det felles middag for sittende og nytt kommunestyre i kantina. Eventuelt

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 20.10.2009 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo, forfall Ordfører

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ludvig Rognli NESTL MSNBL

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ludvig Rognli NESTL MSNBL GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE KAIVUONON KOMUUNI Møteprotokoll Utvalg: Formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Olderdalen Dato: 23.10.2017 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Gáivuona suohkan Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 27.06.05 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

SAKSLISTE 0017/03 03/00627 STATSTILSKUDD TIL BARNEHAGER - NYE SATSER FRA 01.08.2003

SAKSLISTE 0017/03 03/00627 STATSTILSKUDD TIL BARNEHAGER - NYE SATSER FRA 01.08.2003 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0016/03 03/00635 REFERATSAKER 0017/03 03/00627 STATSTILSKUDD TIL BARNEHAGER - NYE SATSER FRA 01.08.2003 0018/03 03/00628 "DEN KULTURELLE

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Gáivuona suohkan MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG FOR DRIFT OG UTVIKLING Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 06.10.05 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

HASVIK KOMMUNE. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 16.01.2012 Tid: Kl. 09.

HASVIK KOMMUNE. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 16.01.2012 Tid: Kl. 09. Møtested: Rådhuset Møtedato: 16.01.2012 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Leder Medlem Medlem Medlem Medlem Navn Eva D. Husby Roy Mienna

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Oddvar Leiros Nestleder SPA

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Oddvar Leiros Nestleder SPA GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteprotokoll Formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.02.2015 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Kommunestyre

Møteprotokoll. Kåfjord Kommunestyre Kåfjord Kommunestyre Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Kantina, Rådhuset Dato: 20.09.2013 Tidspunkt: 11:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo Leder KÅAP Jani Albrigtsen

Detaljer

MØTEBOK. Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.11.2007 Tid: 10.00

MØTEBOK. Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.11.2007 Tid: 10.00 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.11.2007 Tid: 10.00 MØTEBOK Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Arne Mathisen

Detaljer

MØTEBOK. Kommunestyret. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Møtested: Kåfjorddalen Grendehus Møtedato: 18.12.2006 Tid: 11.00

MØTEBOK. Kommunestyret. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Møtested: Kåfjorddalen Grendehus Møtedato: 18.12.2006 Tid: 11.00 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Kåfjorddalen Grendehus Møtedato: 18.12.20 Tid: 11.00 MØTEBOK Kommunestyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Det norske Arbeiderparti Bjørn

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 04.09.2006 Tid: 11.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Siv Nina Myrvoll Frode

Detaljer

MØTEBOK. Hovedutvalg for drift og utvikling. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Hovedutvalg for drift og utvikling. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.04.05 Tid: 10.00 MØTEBOK Hovedutvalg for drift og utvikling Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Øystein Pettersen

Detaljer

MØTEBOK. Kommunestyret. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Møtested: Aja Samisk Senter Møtedato: Tid: 11.00

MØTEBOK. Kommunestyret. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Møtested: Aja Samisk Senter Møtedato: Tid: 11.00 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Aja Samisk Senter Møtedato: 27.02.2006 Tid: 11.00 MØTEBOK Kommunestyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Det norske Arbeiderparti Bjørn Inge

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0021/03 03/00408 KOMMUNALT TILSKUDD TIL PRIVATE VANN- OG AVLØPSANLEGG

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0021/03 03/00408 KOMMUNALT TILSKUDD TIL PRIVATE VANN- OG AVLØPSANLEGG Gáivuona suohkan Kåfjord kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG FOR DRIFT OG UTVIKLING Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.09.03 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77

Detaljer

UTBYGGING AV BREDBÅND - STAMNETT PÅ FIBER TIL INDRE KÅFJORD

UTBYGGING AV BREDBÅND - STAMNETT PÅ FIBER TIL INDRE KÅFJORD Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 13.09.05 Tid: 16.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE KAIVUONON KOMUUNI Møteprotokoll Utvalg: Formannskap - Næringssaker Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 22.05.2017 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0012/04 03/00677 MANNDALEN SKOLE - INVESTERINGSMIDLER REHABILITERING SKOLER

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0012/04 03/00677 MANNDALEN SKOLE - INVESTERINGSMIDLER REHABILITERING SKOLER Gáivuona suohkan Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Aja samisk senter - Manndalen Møtedato: 01.03.04 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Kåfjord Formannskap Møtested:, Formannskapssalen Dato: 21.03.2011 Tidspunkt: 10:00

Møteprotokoll. Utvalg: Kåfjord Formannskap Møtested:, Formannskapssalen Dato: 21.03.2011 Tidspunkt: 10:00 Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap Møtested:, Formannskapssalen Dato: 21.03.2011 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo Ordfører KÅAP Rita S.

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.03.03 Tid: 10.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Kristin Vatnelid Johansen Bjørn Inge

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.08.02 Tid: 11.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.08.02 Tid: 11. Gáivuona suohkan Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.08.02 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Aud Helene Marthinsen MEDL FRP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Aud Helene Marthinsen MEDL FRP GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE KAIVUONON KOMUUNI Møteprotokoll Utvalg: Hovedutvalg miljø, drift og utvikling Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Olderdalen Dato: 09.05.2017 Tidspunkt: 09:00 Følgende

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget HOVEDUTSKRIFT MØTE NR. 2/2005 Møtested: Rådhuset Møtedato: 14.03.2005 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 13.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. Andre): Forfall: MERKNADER: Randi

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 1/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 25.01.2005 Utsatt til 27.01.05 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 19.30 Randi Pedersen AP, leder Ingunn

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE NR 3. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 6/13 13/880 TONE BRÅTEN-ELLINGSEN - SØKNAD OM FRITAK FRA VERV 2

MØTEINNKALLING SAKSLISTE NR 3. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 6/13 13/880 TONE BRÅTEN-ELLINGSEN - SØKNAD OM FRITAK FRA VERV 2 Ringerike kommune Utvalg: VALGNEMNDA Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 16.10.2013 Tid: KL. 15:00 MØTEINNKALLING Gyldig forfall meldes til sekretariatet, tlf. 32117415, Kari, e-post sek@ringerike.kommune.no

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 4/2014 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 30.10.2014 Tid: Fra kl.: 14:00 - til kl.: 15:00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Navn Robert Wilhelmsen

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møteprotokoll Samepolitisk utvalg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 03.12.2015 Tidspunkt: 10:00 12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 21/09 09/320 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 04.03.2009

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 21/09 09/320 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 04.03.2009 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 25.03.2009 Tid: Kl 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 09 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 1/2011 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 08.03.2011 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 20.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Willy Holmgren KOBL Nestleder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 5/2014 HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.11.2014 Tid: Fra kl.: 14:00 - til kl.: 16:00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Leder Nestleder Navn Robert

Detaljer

MØTEBOK. Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Møtested: Kantina på rådhuset Møtedato: 26.05.04 Tid: 10.

MØTEBOK. Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Møtested: Kantina på rådhuset Møtedato: 26.05.04 Tid: 10. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Kantina på rådhuset Møtedato: 26.05.04 Tid: 10.00 MØTEBOK Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Levin Mikkelsen

Detaljer

Møteprotokoll. Hovedutvalg miljø, drift og utvikling

Møteprotokoll. Hovedutvalg miljø, drift og utvikling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteprotokoll Hovedutvalg miljø, drift og utvikling Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 28.10.2015 Tidspunkt: 11:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

SÆRUTSKRIFT Samlet saksframstilling

SÆRUTSKRIFT Samlet saksframstilling Side 1 av 6 SÆRUTSKRIFT Samlet saksframstilling SAKNR STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEDATO: 73/16 Formannskapet 20.09.2016 77/16 Kommunestyret 29.09.2016 Ark.: X53 Lnr.: 8435/16 Arkivsaksnr.: 13/622-164 Saksbehandler:

Detaljer

Møteprotokoll. Hovedutvalg oppvekst og omsorg

Møteprotokoll. Hovedutvalg oppvekst og omsorg GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteprotokoll Hovedutvalg oppvekst og omsorg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 20.11.2015 Tidspunkt: 09:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 04.06.04 Tid: 11.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Karl Idar Berg Sov Nina

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 16.10.2006 Tid: 11.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Karl Idar Berg Siv

Detaljer

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Vara Medlem

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Vara Medlem Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.02.2010 Tid: Kl. 11.20 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Vara Medlem Navn Eva D. Husby Gunnar

Detaljer

MØTEBOK. Næringsstyret. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 31.08.2007 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Næringsstyret. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 31.08.2007 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 31.08.2007 Tid: 10.00 MØTEBOK Næringsstyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Karl Idar Berg Frode

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 17.11.2005 Tid: 09.

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 17.11.2005 Tid: 09. Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 17.11.2005 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 777 46 000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad Møtested: Rakkestad kommune, møterom 2 Tidspunkt: 05.03.2015 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til, telefon 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

MØTEBOK. Samepolitisk utvalg. Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 06.10.2008 Tid: 13.00

MØTEBOK. Samepolitisk utvalg. Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 06.10.2008 Tid: 13.00 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 06.10.2008 Tid: 13.00 MØTEBOK Samepolitisk utvalg Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Karin Karlsen Inger

Detaljer

MØTEINNKALLING Valgnemnda

MØTEINNKALLING Valgnemnda Klæbu kommune MØTEINNKALLING Valgnemnda Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 26.08.2016 Tid: 09:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes til

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 3/2011 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 14.04.2011 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 12.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Willy Holmgren KOBL Nestleder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 25.04.2013 Fra: 1800 Til: 1830 Tilstede: Forfall: Geir Knutsen, Anne Olavson, Ståle Olsen, Ørjan Vevle, Aslaug Eriksen,

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 23.04.2012 Tid: Kl. 17.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside:

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 22.12.2010 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: RÅD FOR MENNESKER MED FUNKSJONSNEDSETTELSER Møtested: Kommunehuset - møterom Dønnamannen Møtedato: 09.06.2011 Tid: kl 09:00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 1/2007 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 31.01.2007 Tid: Fra kl.: 11.00 - til kl. 13.10 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Randi Solli Pedersen AP Nestleder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 6/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 03.11.2005 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 13.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Randi S. Pedersen AP, leder

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET SAKLISTE

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET SAKLISTE ALVDAL KOMMUNE Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 02.10.2015 Tid: 1200 14.00 MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 50/15 15/748 GODKJENNING AV VALGOPPGJØRET 2015 51/15 15/749

Detaljer

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Vara Medlem Medlem Vara Medlem

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Vara Medlem Medlem Vara Medlem Møtested: Rådhuset Møtedato: 26.01.2010 Tid: Kl. 12.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Vara Medlem Medlem Vara Medlem Navn Roy Mienna Gunnar Mauseth

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Klæbu kommune MØTEINNKALLING Formannskapet Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 12.03.2015 Tid: 09:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Oddvar Leiros Leder SPA Ludvig Rognli Nestleder MSNBL Einar Eriksen Medlem KRF

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Oddvar Leiros Leder SPA Ludvig Rognli Nestleder MSNBL Einar Eriksen Medlem KRF GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE KAIVUONON KOMUUNI Møteprotokoll Utvalg: Formannskap - Næringssaker Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 15.09.2017 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte:

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ludvig Rognli

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ludvig Rognli Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Hovedutvalg for Drift Møtested: Kantina, Rådhus Dato: 08.05.2013 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Britt Pedersen Leder KÅAP Asmund

Detaljer

MØTEBOK. Hovedutvalg for drift og utvikling. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Inghild Blomstereng

MØTEBOK. Hovedutvalg for drift og utvikling. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Inghild Blomstereng Gáivuona suohkan Kåfjord kommune MØTEBOK Hovedutvalg for drift og utvikling Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 09.11.2006 Tid: 10.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Øystein Pettersen

Detaljer