ÅRSBERETNING 2007 ODDA KJEMISKE ARBEIDERFORENING AVDELING 61 HEFTET INNEHOLDER:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSBERETNING 2007 ODDA KJEMISKE ARBEIDERFORENING AVDELING 61 HEFTET INNEHOLDER:"

Transkript

1 ÅRSBERETNING 2007 ODDA KJEMISKE ARBEIDERFORENING AVDELING 61 HEFTET INNEHOLDER: PROTOKOLL ÅRSMELDINGER REGNSKAP INNKOMNE FORSLAG STYRETS INNSTILLINGER FORSLAG TIL BEVILGNINGER VALGKOMITEENS INNSTILLING PROTOKOLL OG BERETNINGER BLIR IKKE REFERERT PÅ MØTET. TA VARE PÅ HEFTET OG LES IGJENNOM SAKSPAPIRENE FØR ÅRSMØTET. 1

2 Ole Nikolei Sperrevik Sigurd Rostløkken Leif E. Hansen Torstein Bleie Malvin Johan Monsen Nils Benjaminsen John Larsen Åse Otteren 2

3 ÅRSMØTE 2008 ODDA KJEMISKE ARBEIDERFORENING AVD.61 Industri og Energi, IE INDUSTRIARBEIDERFORBUND FREDAG DEN 15. FEBRUAR KL på Hardanger Hotell DAGSORDEN 1. KONSTITUERING 2. PROTOKOLL 3. BERETNINGER 4. REGNSKAPER 5. INNKOMNE FORSLAG 6. BEVILGNINGER 7. VALG 3

4 1. KONSTITUERING Leder Avd. 61 åpner møtet og ønsker velkommen, leder refererer dagsorden og søker denne godkjent. Leder refererer følgende forslag til forretningsorden. Forretningsorden: Det skal tales stående Det er ikke anledning til å ta ordet mer enn to ganger til hver sak. Møteledelsen har anledning til å korte ned taletiden etter at strek er satt. Alle endringsforslag skal fremsettes skriftelig. Alle som ikke må ha på mobiltelefon på slår denne av. Konstituering: Styret i avd. 61 foreslår Are Tomasgard som møteleder. Leder avd. 61 foreslår 2 møtedeltakere som referent. Leder avd. 61 foreslår 2 møtedeltakere som tellekorps Valgt møteleder fortsetter deretter møtet etter oppsatt plan. 4

5 2. PROTOKOLL ÅRSMØTET 2007 ODDA KJEMISKE ARBEIDERFORENING 2. MARS 2007 KLOKKEN 1800 PÅ IRIS KAFÉ Antall fremmøtte : 64 medlemmer. Leder Einar Mikkelsen åpnet møtet og ønsket alle velkommen. Møtet hadde ett minutt stillhet for medlemmer som var gått bort i årsmøteperioden. Leder refererte dagsorden og forretningsorden, disse ble godkjent uten merknader. Styret foreslo E. Mikkelsen som møteleder. E. Mikkelsen ble enstemmig valgt. Møteleder foreslo deretter Anne Lene Hauge og Asbjørn Skjerven som årsmøtereferenter, disse ble enstemmig valgt. Einar Mikkelsen takket for tilliten og fortsatte møtet etter oppsatt plan. 2) Protokoll Protokoll fra årsmøtet 2006 ble godkjent med en merknad K.Hildal.. 3) Beretninger A. Beretning fra styret. Godkjent med merknad fra K.Hildal. K.Hildal menter at styret i avd.61, samt foreningens leder måtte ta selvkritikk vedrørende den organisasjonsmessige fremgangmetodikken rundt bonusbehandlingen. Årsmøte gav forhandlingsutvalget i avd.61 honør for bonus resultatet ved Boliden Odda. K.Hildal meinte att det var gjort feil i fremgangsmetoden rundt bonus forhandlingene. Han ville ha ett x-tra ordinert årsmøte på saken. Leder E.Mikkelsen viste til foreningen og forbundets vedtekter der en må ha minst 20 % av medlemmenes underskrift for å få dette til. K.Hildal skulle ta seg av dette. De andre årsmøte delegatene stilte seg uforstående til K.Hildal sin kritikk. B. Beretning fra BWC delegat Godkjent uten merknader C. Beretning fra HVO Godkjent uten merknader D. Beretning fra sosialtillitsvalgt Godkjent uten merknader E. Beretning fra studieutvalget Godkjent uten merknader F. Beretning fra Hyttestyret i Osvågen. Godkjent uten merknader G. Beretning fra datatillitsvalgt Godkjent uten merknader H..Beretning ansattes styrerepr. Godkjent uten merknader I. Beretning fra forsikringsutvalget. Godkjent uten merknader J. Beretning fra ungdomskontakten. Godkjent uten merknader 5

6 4) Regnskap Årsberetningen var vedlagt en oversikt over regnskapet. Det fullstendige regnskapet er tilgjengelig på foreningskontoret for de som måtte ønske det. Kasserer Ove Larsen presenterte regnskapet og dets underlag. Einar Mikkelsen refererte revisorrapporten, regnskapet er revidert og funnet i orden. Årsmøtet hadde ingen merknader til regnskapet. Vedtak:Enstemmig godkjent. 5. INNKOMNE FORSLAG A. Forslag fra styret Forslag 1 Foreningens årsmøter i 2005 og 2006 har overført midler fra driftskontoen vår til foreningens reservekonto, høyrentekonto. Styret vil ikke fremme et slikt forslag til dette årsmøte. Styret ønsker derimot å bruke tid og resurser til å øke kompetansenivået til foreningens tillitsvalgte. Dette er først å fremst tenkt å gjennomføres med at alle styremedlemmene i foreningen, samt gruppenes nestlederere skal delta på forbundsskolen. Dette vil medføre et såpass stort økonomisk løft for foreningen at vi ønsker årsmøtets aksept. Vi vil selvfølgelig arbeide for innhente mest mulig økonomisk støtte fra bedrift og AOF. Motivasjon: Tillitsmannsrollen har i de senere årene forandret seg mye. Et eksempel på dette er en massiv økning i prosjekter m.m. Styret ser at ved å kjøre et så stort antall tillitsvalgte gjennom forbundsskolen vil foreningens tillitsvalgte bedre kunne ivareta sine verv, blant annet skal en her gå gjennom hovedavtalen tariffavtalen og grunnleggende forhandlingsteknikk.. Styrets innstilling: FOR Forslaget enstemmig vedtatt. 6

7 Forslag 2 Styret vil foreslå for årsmøtet at vi slår sammen foreningens jubileumsfester med bedriftens jubileumsfester. Vi skal selvfølgelig ivareta den høytidlige og formelle delen av jubileumsfeiringen, styret mener med dette blant annet merkeoverrekkelser og fotografering m.m. Forslaget innebærer at jubilantene våres vil motta en sjekk på kroner 2000, dette i tillegg til bedriftens gaveoverrekkelser. Forslaget er avhengig av at bedriften godkjenner ordningen, signalene så langt er positive. Motivasjon: Motivasjonen bak dette forslaget er todelt. Det har i de senere årene vært flere styremedlemmer tilstede på festene en jubilanter. Dette til tross for at vi samler opp jubilanter over en 2 årsperiode. Et annet viktig poeng her er at foreningen vil ha en årlig innsparing på kroner Styrets innstilling: FOR Dette sluttet årsmøte seg til med en kommentar fra T.Smedegård om å evaluere ordningen innen Forslaget enstemmig vedtatt. Forslag 3 I forbindelse med de lokale lønnsforhandlingene 2006, ble det avsatt en pott på kroner 0.70 pr. time. Dersom forening og bedrift ikke er enige om innføringen av et nytt lønnssystem innen 01.mars 2007 ble det protokollført at fordelingen skulle gjøres gjeldende for alle. Styret mener at både bedrift og forening er klar til en grundig gjennomgang av foreningens lønnssystem. Styret ber derfor årsmøtet om å overprøve foreningens årsmøtevedtak, og la midlene stå til fordeling på et nytt lønnssystem. Motivasjon: Dagens lønnssystem er snart 20 år gammelt, og overmodent for fornying. Foreningen har i dag for liten oversikt over våres medlemmers lønnsutvikling. Dette med bakgrunn i forskjellige personlige tillegg. Vedtak fattet på de 2 siste årsmøtene konkluderer med at foreningen vår har et sterkt behov for et nytt lønnsystem. En fordeling av avsatte midler vil medføre en utsettelse av en slik utføring. Styrets innstilling: FOR Det kom benkeforslag fra T.Smedegård om å betale 0,70 pr.time ut flatt. Styrets forslag vedtatt mot 15 stemmer. 7

8 Forslag 4 Timesatsen på møtegodtgjørsle økes til kroner 225 pr time. Motivasjon: Styret opplever at mange av våres medlemmer stiller opp for bedriften sin på fritid. Dette blir betalt med møtegodtgjørsle. Vi mener at dagens sats er for lav Styrets innstilling: FOR Forslaget vedtatt med overveldende flertall Forslag 5 Styret vil kreve ovenfor bedriften at det innføres møtegodtgjørsle for tillitsmannsmøter. Motivasjon. Styret er av den oppfatning at tillitsmannsrollen har vært i gjennom en enorm utvikling. I dag mener vi at ved å drive tillitsmannsarbeid samtidig driver med verdiskapning og problemløsninger. Dette forslaget vil gjøre det lettere å rekruttere nye dyktige tillitsvalgte. Styrets innstilling: FOR Forslaget enstemmig vedtatt. Forslag 6 Styret vil at årsmøtet gir sin tilslutning/vedtar at foreningen går inn for at det avholdes en folkeavstemning om smelteverktomtas fremtid. I denne sammenheng oppfordrer vi de fremmøtte på årsmøte å skrive under på underskriftslistene som blir presentert i årsmøtets pause. Motivasjon: Styret mener at det er på høy tid at Oddas befolkning får uttale seg i denne saken. Det kan ikke være farlig at folkemeningen i denne saken blir hørt, styret ønsker at debatten gjøres bredere enn den litt fordummende debatten som pågår i lokalpressen. Styrets innstilling: FOR Det kom benkeforslag fra salen om å utsette og utrede forslaget til ett senere tidspunkt. Forslaget fra salen vedtatt mot 5 stemmer. Styrets forslag falt. 8

9 Forslag 7. Styret går inn for å avvikle arrangemangskomiteen. Forslaget må sees i sammenheng med styrets forslag nr 2. Dersom styret ikke får gjennomslag for å slå sammen jubileumsfestene, velges en arr.komitee på dette årsmøte i samråd med valgkomiteens innstilling. Motivasjon Arr.komiteen har sitt utspring i en tid da foreningen brukte tid og ressurser på flere arrangementer. Viser her til 1.mai og foreningens egne juletrefester. Dersom vi i tillegg slår sammen bedriftens jubileumsfester med våre egne, er det ikke lenger behov for en slik komitee. Styrets innstilling: FOR. Forslaget vedtatt med overveldende flertall. B. Forslag utenom styret Forslag 1. Forslagstiller luta. Leder for avdeling 61. kan maksimalt sitte i vervet i 3 perioder (6 år) sammenhengende. Begrunnelse. Det er viktig at det kommer inn nytt blod med nye tanker, ideer og engasjement i dette viktige vervet med jevne mellomrom. Forslaget enstemmig anbefalt. Styrets innstilling: Det er til en hver tid årsmøtene som avgjør hvem som er best skikket til å være leder av foreningens styre. Styrets innstilling er derfor MOT For forslaget stemte 9, mot forslaget stemte 35, det var 20 blanke stemmer. Forslaget falt. 9

10 Forslag 2. Forslagsstiller Luta Møter i bedriftens regi avholdt i fritiden til den enkelte betales med overtid. Styrets innstilling: Styret er av den oppfatning at vi skal arbeide aktivt for å redusere overtidsbelastningene ved bedriften. Den økonomiske siden av forslaget er bedre ivaretatt av styrets forslag nr. 4. Styrets innstilling er derfor MOT. Styret er inneforstått med at et identisk forslag ble vedtatt på foreningens årsmøte i Forslaget nedstemt mot 15 stemmer. Forslag 3.ForslagsstillerLuta Gavene fra bedriften ved 25 og 40-års ansettelse er ikke endret på mange år og må justeres opp. Begrunnelse. Summen har stått uforandret i en årrekke. Klokken koster i dag ca kr. Det er ikke et argument at maksimalsummen for skattefrie gaver er nådd. Det er ikke et problem å skatte for deler av gaven. Forslaget enstemmig anbefalt. Styrets innstilling: FOR Styret viser til at samme forslaget fra Luta ble vedtatt på foreningens årsmøte Forslaget enstemmig vedtatt. Forslag 4. Forslagstiller LUTA Valkomitéen skal også ha innstilling til andre val enn berre årsmøteval. Årsmøtet i Lutingsgruppa gjer framlegg om at valkomitéen i Avd 61 har ansvar for å koma med innstilling til medlemsmøter i alle val i foreninga, også for val som ikkje vert teke opp på årsmøtet. Med det tenkjer ein t.d. på val av dei tilsette sine representantar til styret for Boliden Odda AS mm. Motivasjon: Det er spesielt til dette valet at Avd 61 ynksjer at det er dei topptillitsvalde skal verta vald inn i desse verva, men det er ikkje demokrati dersom styret fungerar som vlkomité og dei "plukkar" ut seg sjølve. Forslaget enstemmig anbefalt. Styrets innstilling: Styrets innstilling er MOT. Styret er av den oppfatning at bedrifts og foreningsdemokratiet er godt nok ivaretatt, slik det fungerer i dag. Lutningsavdelingen er for lite konkret, hva innebærer m-m? Et slikt forslag undergraver etter vårt syn medlemsmøtet som organ. Slik det i dag fungerer kan alle medlemmer av foreningen stille til valg, eller foreslå kandidater til styret for BO. Forslaget nedstemt mot 6 stemmer. 10

11 Forslag 5 fra Knut S Hildal: Oppatere 1. vararepr til bedriftsstret kontinuerleg om styrearbeidet og dei aktuelle sakene i styretsakene: Underteikna gjer framlegg om at 1. representant frå dei tilsette har som ansvar at minst også 1. vara (nr. 7 på vallista) ALLTID er oppdatert om sakene som skal handsamast på det til ei kvar tid komande styremøte i bedrifta. Motivasjon: Det har altfor mange gonger dei sist 2-3 åra pga sjukdom (t.d. influensa) kvelden/natta før eit styremøte, hendt at ein ikkje har stilt med fulltallig tillitsvaldsapparat (3+3), og årsaka har vore at det ikkje er grunn til å få fatt i vararepr. (endå det har vore tid til det), fordi den/dei ikkje er oppdatert/har arbeidd med sakene (og vil få møtegodtgjersla ufortent). Ein eller annan gong finn styresmaktene ut at høgrekreftene har rett at dei tilsette ikkje har bruk for dette innsynet, dei brukar det ikkje. Og då ryk muligens lovheimelen til å ha styrerpresentasjon. Eg finn at det er urtruleg sløvt å driva tillitsvaldsarbeidet på denne måten. Styrets innstilling: Styret er FOR. Styret er imidlertid av den oppfatning at forslagstiller kunne ha brukt en mer kameratslig og kollegial avslutning i forslagsteksten. Forslaget enstemmig vedtatt. 6. BEVILGNINGER A. Forslag fra styret Styrets innstilling følger en årelang praksis ved foreningens årsmøter. Det har vært, og er en forutsetning at foreningen må få søknad om støtte før en bevilger noe. Foreningens bevilgninger bør øremerkes lokale lag og foreninger. Årsmøtet tok styrets innstilling til etterretning, alle bevilgningene ble vedtatt enstemmig. Søker. Lokalt. Formål. Sum søknad. Styrets innstilling. Odda og omegns Ja Drift Åpen kroner. MS forening Odda Idrettslag, Ja Sommerstevne for 2000 kroner 4000 kroner Helsesportgruppen. utviklingshemmede Verkstedgruppen Ja Drift. Åpen kroner. Bokko. Frelsesarmeen i Odda Ja Renovering av hus, formål skaffe et lokale for ungdom.. Åpen 4000 kroner. Georg Næs takka avd 61. for bevilgningen til Bokkotunet Før dagsordens punkt 7 valg, la valgkomiteens sekretær K.Hildal frem valgkomiteens innstilling, og redegjorde for valgkomiteens arbeid. Valget for 2007 ble deretter foretatt. 11

12 7. Valg 2007 Verv Kandidat Avdeling Valperiode Leder Einar Mikkelsen Ikkje Dagtid/Hall Vald for 2 år i 2006 Nestleder Asbjørn Skjerven Gj Dagtid/Hall Vald for 2 år i 2007 Sekretær Anne Lene Hauge Ikkje Driftservice Vald for 2 år i 2006 HVO Eldor Hansen Ikkje FVL Vald for 2 år i 2006 VaraHVO Lars Eikemo Gj Støperi Vald for 2 år i 2007 Kasserer Ove Larsen Gj Støperi " Datatillitsvalgt Arne Midtbø Gj Røst Valgt for 1 år Studietillitsvalgt Lars Opheim Gj Noralf " Ungdomskont. Trude Pedersen Gj Støperi " 1. styremedlem Flertallsinnstilling Cecilie Botnen Støperi Mindretallsinnstilling Tom Smedegård Støperi " Tom Smedegård valgt med overveldende flertall. 2. styremedlem Flertallsinnstilling Arne Opheim Luta Mindretallsinnstilling Leif Hernes Hg-anlegg " Leif Hernes valgt med overveldende flertall. " 1. varamedlem Gruppeleder avdeling X Noralf I kraft av verv 2. varamedlem Gruppeleder avdeling X Kai " 3. varamedlem Gruppeleder avdeling X Luta " 4. varamedlem Gruppeleder avdeling X Serie 4 " 5. varamedlem Gruppeleder avdeling X Serie 5 " 6. varamedlem Gruppeleder avdeling X Støperi " UTENOM STYRET Revisorer 1. revisor Isak Reisæter Gj Hallen Valgt for 1 år 2. revisor Per Moseng Gj Støyperiet " Vararevisor Gard Per Folkvord Gj Røst " Andre verv Sosialtilitsvald Asbjørn Skjerven Ikkje Hallen AKAN - kontakt Asbjørn Skjerven Gj Hallen Valgt for 1 år Velferdsstiftelsen Asbjørn Skjerven Gj Hallen " 12

13 Boliden Work Council (BWC) 1. delegat Leiar OKAF Avd. 61 X Hallen I kraft av verv Varadelegat Nestleiar OKAF Avd. 61 X Hallen " 2. delegat blir valgt av funksjonærforeningene Bedriftsutvalet (BU) 1. medlem Leiar OKAF Avd. 61 X I kraft av verv 2. medlem Nestleiar OKAF Avd. 61 X " 3. medlem Sekretær OKAF Avd. 61 X " 1. varamedlem HVO X " 2. varamedlem Arne Opheim Ny Luta Valgt for 1 år 3. varamedlem Arne Midtbø Gj Røst " Forslagskomite 1. medlem Synneve Ånesen Gj Hall Valgt for 1 år 2. medlem Ole Gunnar Slåttelid Gj Røst " 1. varamedlem?? Det burde velges vara her også 2. varamedlem?? Det burde velges vara her også Arbeidsmiljøutvalg (AMU) 1. medlem HVO X I kraft av verv 2. medlem VaraHVO X " 1. varamedlem Dimitris Andrianopoulos Gj Støyperi 2. varamedlem?? Observatør Leder avd. 61 X I kraft av verv 3. medlem og varmedlem blir valgt av funksjonærforeningene Forsikringsutvalg Leder Leder avd.61 X I kraft av verv 1. medlem Nestleder X " 2. medlem Kasserer X " 3. medlem Sekretær X " 4. medlem Eldor Hansen Gj FVL Valgt for 1 år Utviklingskomite Leder Leder avd.61 X I kraft av verv 1. medlem Datatillitsvalgt X " 2. medlem Studietillitsvalgt X " 3. medlem Kasserer X " 4. medlem Anne Lene Hauge Gj Driftservice Valgt for 1 år 13

14 Ferieheimsstyre Leder Jan Hagen Gj Hall Valgt for 1 år 1. medlem Sverre Jåstad Gj Hall " 2. medlem Lars Eikemo Gj Støperi " 3. medlem Per Flisram Gj Pensjonist " 4. medlem Tom Smedegård Gj Støperi " 5. medlem Bengt Kvingedal Ny Røst " Valgkomité Leder Roald Brox Moe Ikkje Vakta Valgt for 2 år i 2006 Nestleder Torbjørn Augdal Ikkje Kaien " 1. medlem Knut S Hildal Ikkje Vakta " 2. medlem Arne Opheim Ny Luta Valgt for 2 år i medlem Stig Helgesen Ny Røst " 4. medlem Kenneth Nesse Ny Noralf " Aage Hauge Leder. Knut S.O.Hildal, Sekretær. E.Mikkelsen takka for frammøte, og ønsket medlemmene velkommen til en liten matbit med litt sosialt etter møte. Møte heva kl Anne lene hauge 1. referent. Asbjørn Skjerven 2. referent. 14

15 3. BERETNINGER A. Beretning fra styret i Avdeling 61 av NKIF Disse ble valgt på årsmøtet i mars 2007 Leder Einar Mikkelsen Ikke på valg. El.hall. serie 5 Nestleder Asbjørn Skjerven Valgt for 2 år. El.hall serie 5 Sekretær Anne Lene Hauge Ikke på valg. Driftstøtte Kasserer Ove Larsen Valgt for 2 år Driftsstøtte. Datatillitsvalgt Arne Midtbø Enst.valgt for 1 år Lageret. Ungdomskontakt Trude H. Pedersen Enst.valgt for 1 år Driftstøtte/støperiet. HVO Eldor Hansen Ikke på valg. Ferdigvarelager Vara HVO Lars Eikemo Valgt for 2 år. Støperiet. Studietillitsvalgt Lars Opheim Enst.valgt for 1 år Noralf 1.Styremedlem Tom Smedegård Enst.valgt for 1 år Støperiet 2. Styremedlem Leiv Hernes Enst.valgt for 1 år Røsteanlegg 1.Varamedlem Stig Helgesen I kraft av verv Røsteanlegg 2.varamedlem Steinar Freim I kraft av verv Kai/transport 3.varamedlem Helge Skogsnes I kraft av verv Luta 4. varamedlem Per O. Sperrevik I kraft av verv El.hall serie 5 5.varamedlem Rolf Siversten I kraft av verv Støperiet 6.varamedlem Leif O. Skogseid. I kraft av verv El.hall serie 4 I årsmøteperioden har følgende skjedd : Noralf klarte på gruppens ordinære årsmøte ikke å velge en leder. Nestleder L.Opheim ivaretok i en periode noralfs interesser i hovedstyret. Etter en del møtevirksomhet valgte gruppen på noralf Ivar Vallestad som leder.ivar Vallestad tiltrådte da hovedstyret. MØTER I beretningsåret er det avholdt: 1 Årsmøte 3 Medlemsmøter 10 Styremøter 39 Post/AU møter. 15

16 MEDLEMSTALLET Kvinner Menn Totalt Aktive pr Aktive pr Aktive pr Pensjonister pr Pensjonister pr Pensjonister pr FORHANDLINGSUTVALG På foreningens første ordinære styremøte ble Einar Mikkelsen, Asbjørn Skjerven og Anne Lene Hauge valgt til foreningens forhandlingsutvalg. Forhandlingsutvalget utgjør også foreningens arbeidsutvalg. Ove Larsen sammen med de gruppetillitsvalgte utgjør vararepresentantene. 1. MAI 1.mai var ikke død. 1. Mai 2007 var et meget positivt arrangement, rundt 200 oddinger møtte frem og deltok i det flotte arrangementet. I 2006 var det rundt 20 fremmøtte, ikke noe tog, og ikke musikk. I 2007 var 1.mai tilbake for fullt. Hovedtaler var Rolf Utgård(tidligere konsernstillitsvalgt i Kværner) Appellanter var Øivind Slåke fra forbundet IE, og leder av Hordaland AUF Kjetil Velve. De kulturelle innslagene stod Tyssedalskoret, Ørjan Hartveit og Maria Digranes seg av. REPRESENTASJON/UTSENDINGER TIL KONFERANSER Industriktaftsamling på Værnes : A.Skjerven og o. Larsen. BWC møte i mai : Lars Eikemo og Gerd Rånes. Industrikraftmarkering utenfor Stortinget : 25 deltakere fra avdeling 61 av IE. Skiftarbeiderkonferanse : Leif O.Skogseeid, Eldor Hansen og Lars Eikemo. Forsikringskonferanse(årlig) : E.Mikkelsen, O.Larsen, A.L.Hauge, E.Hansen og A.Skjerven. Tariffkonferanse IE : E.Mikkelsen, O.Larsen og A.Skjerven. Industrikonferanse Oslo : A.Skjerven, O.Larsen og E.Mikkelsen. Strategisamling i Haugesund : Hele styret. 16

17 LØNNSOPPGJØRET Lønnsoppgjøret i 2006 gav oss et tillegg på kroner 7.30(sentralt + lokalt) Skift og helgetillegg økte med 4%. Det ble avsatt kroner 0.70 til et nytt lønnssystem. Lønnsoppgjøret i 2007 var svært vanskelig. Den åpenbare mangelen av et godt fungerende lønnssystem for våre medlemmer, ble mer og mer klar for styret. Vi var inne i en situasjon der grupper og enkeltpersoner satt med egne tillegg. Det ble derfor prinsipielt viktig for styret å få innført de første delene av et nytt lønnssystem. Medlemsmøtene sommeren 2007 vedtok styrets anbefalinger om å 0 stille alle gruppevise tillegg. Det må skrives at en betydelig del av medlemsmassen var uenige i dette, men at et flertall delte styrets syn. I sammenheng med lønnsprotokollen fra 2007 har bedrift og forening forskjellige tolkninger på protokollens punkt 9 og 10. ( kort fortalt går disse punktene ut på hva gruppene, og hva hovedstyret kan forhandle på, og forhandlingstidspunkt) Medlemsmøtene sommeren 2007 vedtok å innføre en 9 delt lønnstabell. Dette innebar at vi innførte 4 nivåer på fagarbeiderene våres, dette basert på objektive og rettferdige kriterier. Vi fjernet 1.mannstillegget som forhandlingsgrunnlag for enkeltpersoner. Kostnaden med denne innføringen gav ingen innvirkning på forhandligsresultatet for Lønnsoppgjøret 2007(lokalt+sentralt)gav oss et tillegg på kroner 8. Fagtillegget ble økt med kroner 1(operatører fikk kroner 0.66) Fagoperatører fikk da et tillegg på kroner 9. Operatører fikk et tillegg på kroner Skift og helgetillegg økte med 4,9%. Lønnsoppgjøret gav oss et tillegg på kroner 3.(flatt) med virkning fra SKIFTET I SENTRUM (SIS)/TPM Styret må bare erkjenne at TPM-prossessen har sporet av. Det er i dag noe aktivitet i elektrolysehallen serie 5. Den jevne fremdriften er vanskelig å spore. Det finnest i skrivende stund noen få av våres medlemmer som arbeider aktivt med TPM, men de opplever arbeidet som noe frustrerende. Det er uklart om prosjektet går videre i sin egen form, eller om det blir en del av ASAP-prossessen. Et av de store problemene i denne typen prosjekter, er at ledelsen ikke tar et overordnet ansvar. Det er derfor våres medlemmer sliter med å engasjere seg. Det blir for mange baller i luften. 17

18 OVERTID Overtidsprosenten ved BO er økende. Når vi vet at 1 % overtid koster BO kroner 2.0 millioner kroner., så ser vi at dette er vanvittig bruk av bedriftens ressurser. Bedriften gjentar i det nesten uendelige at vi må ha fokus på kostnadene våre. Bemanningen settes under et enormt press, styret mener i tillegg til kostnadselementet, så har overtidsbruken blitt et alvorlig HMS problem.. Overtid ,0% Overtid ,9% Overtid ,4% Overtid ,1% Overtid ,6% Som vi ser av tabellen ovenfor. Har overtiden gått noe ned siste år. Forklaringen på dette er at flere overtidstimer blir rapportert på andre lønns-satser, eksempelvis er møtetimer for verneombudene trekt ut. PENSJON I beretningsåret har det vært en hektisk aktivitet på pensjonsfronten. Bedriften kalte inn pensjonsutvalget i mai. Der la bedriften frem et ønske/krav om å gå i gjennom bedriftens pensjonsordninger, samt personforsikringsordninger. Bakgrunnen for dette var at bedriften måtte få kontroll over pensjonskostnadene. Bedriften ønsket å utrede hvorvidt det var hensiktsmessig å gå bort fra en ytelsesbasert ordning, og inn på en innskuddsbasert ordning. Det har vært avholdt en rekke møter i denne sammenhengen. På nåværende tidspunkt kan ikke avdelig 61 sine representanter anbefale en slik overgang. Det er fremdeles flere faktorer som ikke er på plass. Avdeling 61 sine representanter er av den oppfatning at den foreslåtte pensjon ordningen må settes på vent. Avdeling 61 sine representanter ser derimot positivt på bedriftens forslag om å forbedre person forsikringsordningene. Avdeling 61 sine representanter i dette utvalget har vært Anne Lene Hauge, Eldor Hansen, Ove Larsen og Einar Mikkelsen. BONUS Bonus for 2006 var samlet på kroner (konsern og lokalt) Det ble fra avdeling 61 sin side forsøkt å få på plass en lokal bonusordning for Dette lot seg ikke gjennomføre. Konsernsbonusen ble for 2007 på Sek. Det er fremdeles usikkerhet om hvordan pengene vil bli fordelt/utbetalt. Det ble vedtatt i konsernsstyret at bonusen skulle settes i fond. Det ser i dag ut til at vi får et fondssystem, der minimum 20% og maksimum 40% skal være Boliden aksjer. Til tross for stadige purringer, både fra fagforening og ledelse, er det uavklart om dette lar seg gjøre i år. Det er og noe usikkerhet rundt skattereglene her. 18

19 SKIFTPLAN. En arbeidsgruppe fra sinkstrengen har utarbeidet grunnlaget for å oppgradere den eksisterende 5 skiftplanen. Den nye skiftplanen innebærer en ordning med12 timers skift i helgene, bakgrunnen for dette er å få til en bedre friordning for skiftgående personell. Etter en avdelingsvis avstemningsrunde, der en oppnådde i overkant av 62% flertall for den nye planen, vil en avvikle en 6 måneders prøveperiode fra februar av. Styret finner det riktig å applaudere de gruppetillitsvalgte i sinkstrengen for å ha vist et godt iniativ, samt for godt utført arbeid. VISJON Styret i avdeling 61 vil fortsette arbeidet med å få på plass en rettferdig og objektiv lønnspolitikk i Dette innebærer en sluttføring av et nytt lønnssystem, nå må møter og utredninger vike plassen for handling. Styret må også forsette å prioritere arbeidet med å bidra til riktige og gode rammevilkår for industriell utvikling i Norge. Det kan se ut som at et nytt industrikraft blir en politisk salderingspost, dette er uakseptabelt. VI VIL SLOSS VIDERE. Leder Einar Mikkelsen. B. Beretning fra Boliden Work Council (BWC) I beretningsåret har Boliden Odda vært representert med 2 delegater til BWC. Delegatene har vært Einar Mikkelsen fra IE og Gerd Rånes fra Negotia. På maimøtet møtte Lars Eikemo (avd 61) og Gerd Rånes. I desembermøtet møtte E.Mikkelsen og Gerd Rånes. BWC-foraet består av tillitsvalgte fra alle enhetene innen konsernet. Dette er ert svært viktig organ. Under disse møtene får de tillisvalgte god anledning til å dele erfaringer med andre innen samme konsern, en får også anledningen til å møte den administrative konsensledelsen. Einar Mikkelsen har i årsmøteperioden representert BO i arbeidsutvalget for de faglige tillitsvalgte i konsernet. Det har i denne perioden blitt avholdt 2 møter, samt 2 telefonmøter i arbeidsutvalget. For BWC Einar Mikkelsen 19

20 C. Årsberetning for Hyttestyret i Osvågen 2007 Feriehjemmet ble i 2007 åpnet til påske. Feriehjemsstyret ser at utleiefrekvensen er noe nedgående. Det var hytter ledige i store deler av sesongen. Bilde :Osvågen.vår Foreningens hyttegrend i Osvågen består av 14 utleieenheter. Det er inngått avtaler om langtidsutleie av 7 hytter, 1 hytte blir i tillegg til dette disponert av vaktmester.(dette dreier seg om hytte nr.7) Feriehjemsstyret er av den oppfatning at en ikke kan leie ut flere hytter på langtidsleie. Vi trenger å ha 6 hytter disponible for ordinært utleie. Hovedsaker som feriehjemsstyret har arbeidet med i 2007 følger : Ordinært vedlikehold Åpning og stenging av feriehjemmet, herunder brygger. Skifte av hovedpumpe til vatn Arbeid med veitvist med nabo(eiriksvik) Deltakelse i rettssak angående veitvist Arbeid med utbedring og prosjektering av oppgradering av 4 hytter Prosjektering av nytt nøst. Arbeidet med oppjustering av de langtidsutleide hyttene går etter oppsatt plan Striden rundt veisaken i Osvågen ble endelig avsluttet med et rettslig forlik den 3.januar 2008.Kostnadene dekkes av forsikringen vår, samt en økonomisk hjelp av bedrift. Arbeidet med en oppgradering av feriehjemmet pågår. For feriehjemmet: Einar Mikkelsen og Jan Hagen. 20

21 D. Beretning fra sosialtillitsvalgt Det har i beretningsperioden vært et meget aktivt år for sosialtillitsvalgt. I beretningsåret har det vært avholdt en rekke møter. Sosialtillitsvalgtvervet opplevestil tider både strevsomt og tidkrevende. Det oppleves allikevel som svært tilfredsstillende når en føler at ting går i riktig retning. Flere saker har i perioden blitt ferdigbehandlet, dessverre kommer det inn nye saker. Jeg vil ikke kommentere enkeltsaker i beretningen, taushetsplikten er så viktig at en i bertningen må generalisere. Det av den største betydning at medlemmene kan henvende seg til meg med full trygghet. Asbjørn Skjerven Sosialtillitsvalgt/Akankontakt. D. Beretning fra de ansattes styrerepresentanter Følgende personer har representert de ansatte i bedriftens styre i beretningsperioden. Avdeling61: Styremedlem: Einar Mikkelsen og Asbjørn Skjerven Observatører: Anne Lene Hauge, Ove Larsen og Tom Smedegård. Tekna: Styremedlem: Øistein Kambestad. Det har vært avholdt 4 styremøter i bertningsperioden. Fremdeles oppleves samarbeidsklimaet i styret som godt. Men de ansattes representanter er bekymret for at eierne nedprioriterer styrets innflytelse. Med dette menes det at styrets bevilgningsramme er sterkt redusert, samt at beslutninger vedtatt i styret blir overprøvd av konsernets sentrale administrasjon. Vi opplever dessuten relativt ofte blir at møter blir utsatt. Einar Mikkelsen Ansattes 1. representant F. Beretning fra forsikringsansvarlig Forsikringsutvalget har avholdt to møter i denne årsmøte perioden. Forsikringsutvalget har i perioden bestått av O.Larsen,A.Skjerven, E.Hansen,A.L.Hauge og E.Mikkelsen. Forsikringsutvalget har i årsmøteperioden arbeidet med den nye pensjon og forsikringsreformen ved bedriften. Det årlige møtet med AoN-Grieg ble avholdt i Haugesund. For forsikringsutvalget Ove Larsen 21

22 G. Beretning fra ungdomskontakten Ungdomskontakten har i årsmøteperioden tilnærmet fungert som vanlig styremedlem. En av hovedoppgavene som ligger under mitt verv er deltakelse i sommerpatruljen. Det er svært vanskelig å kunne delta på dette når innkallingen kommer bare noen timer i forkant. Det har i beretningsperioden pågått aktiv medlemsverving. H. Beretning fra studietillitsvalgt Trude Helene Pedersen Ungdomskontakt Det har i beretningsåret vært liten aktivitet på kompetanseheving i foreningen. Studie-tillitsvalgt har sammen med arbeidsutvalget i foreningen satt fokus på denne negative utviklingen. I årsmøteperioden har følgende kursvirksomhet vært gjennomført : 3 medlemmer har deltatt på kurset regnskapsforståelse i Bergen. 3 medlemmer har deltatt på kurset regnskapslovgivning i Bergen. Studietillitsvalgt har i perioden arbeidet sammen med arbeidsutvalget med gjennomføringen av strategisamling for styret i Haugesund, samt søknadsskjema og påmelding til forbundets skiftkonferanse. KUNNSKAP ER MAKT Lars Opheim Studietillitsvalgt I. Årsberetning fra Datatillitsvalgt Det har ikke vært noen saker i bertningsperioden der datatillitsvalgt har fått henvendelse fra ansatte. Datatillitsvalgt har heller ikke funnet noen grunn til selv å ta initiativ i saker. På personvernfronten ser du ut som at vi har et velfungerende system. Det er mao. et lett verv å være datatillitsvalgt. I egenskap av datatillitsvalgt er jeg fast medlem i styret i Avdeling 61. Odda 11. januar 2008 Arne Midtbø 22

ÅRSBERETNING 2011 ODDA KJEMISKE ARBEIDERFORENING AVDELING 61 HEFTET INNEHOLDER:

ÅRSBERETNING 2011 ODDA KJEMISKE ARBEIDERFORENING AVDELING 61 HEFTET INNEHOLDER: ÅRSBERETNING 2011 ODDA KJEMISKE ARBEIDERFORENING AVDELING 61 HEFTET INNEHOLDER: PROTOKOLL ÅRSMELDINGER REGNSKAP INNKOMNE FORSLAG STYRETS INNSTILLINGER FORSLAG TIL BEVILGNINGER VALGKOMITEENS INNSTILLING

Detaljer

Protokoll. Årsmøte 2013

Protokoll. Årsmøte 2013 Protokoll Årsmøte 2013 Fellesforbundet Avd. 461 Nordenfjelske Papirarbeiderforening Kantina på Fiborgtangen torsdag 7.mars 2013 Sakliste 1. Åpning 2. Konstituering - Godkjenning av innkalling - Godkjenning

Detaljer

Medlemmene er tatt på alvor

Medlemmene er tatt på alvor 2008 Leder Medlemmene er tatt på alvor - Et helt nødvendig skritt Det er ingen fare for at 2008 skal forbigås som et tåkelagt år i fagforeningssammenheng. Trykket etter landsmøtevedtaket på Hamar i november

Detaljer

SAFE MAGASINET 01. Våren er kommet med SAFEårsmøter. (Snøhvit: SAFE Hammerfest)

SAFE MAGASINET 01. Våren er kommet med SAFEårsmøter. (Snøhvit: SAFE Hammerfest) SAFE MAGASINET 01 Medlemsblad for sammenslutningen av fagorganiserte i energisektoren. Nr 1 oktober 2005 Medlemsblad for sammenslutningen av fagorganiserte i energisektoren. Nr 1 April 2006 Våren er kommet

Detaljer

Oslo politiforening er kampklar

Oslo politiforening er kampklar Leder Oslo politiforening er kampklar Sykdomstegnene har vært der lenge. Forskjellen er at de stadig har blitt sterkere og mer synlig. Oslo Politiforening (OPF) har over tid advart mot den mer eller mindre

Detaljer

Samleskinnen GOD SOMMER! Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: 100 års jubileet. Oljekonferanse. Arbeidstidsordninger.

Samleskinnen GOD SOMMER! Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: 100 års jubileet. Oljekonferanse. Arbeidstidsordninger. Samleskinnen Nr. 2/2009 Årgang 14 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening GOD SOMMER! Svenn Åge Johnsen på Distriktstariffkonferansen i Bergen. Kursdeltakerne og lærer fra kurs i styringer, reguleringsteknikk,

Detaljer

Samleskinnen. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening

Samleskinnen. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Samleskinnen Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening R Nr. 2/2007 Årgang 12 Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Lærlingspalten Pensjonsmøte Politisk streik 9. mai Solidaritet også

Detaljer

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen REFERAT DET 44. LANDSMØTE 11. og 12. april 2015 Gardermoen 2 FORORD Velkommen til organisasjonen BI Studentsamfunns 44. Landsmøte! I år avholder vi, tradisjonen tro, arrangementet på Gardermoen, og vi

Detaljer

8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 36. 8.3 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 39

8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 36. 8.3 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 39 2009 Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Lønnsarbeidet i 2009 10 4. Enkeltsaker og medieklipp 12 5. Satsingsområder for 2010 24 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere 2009 26 7. Innkomne forslag 34

Detaljer

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen:

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Samleskinnen Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening R Nr. 1/2009 Årgang 14 Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Årsmøte i klubbene, Jubileumsåret 2009, Forskudd på utbetaling av dagpenger,

Detaljer

Organisasjonshåndbok for Rødt

Organisasjonshåndbok for Rødt Organisasjonshåndbok for Rødt Side 1 av 43 Innholdsliste Organisasjonshåndbok for Rødt...1 Del 1: Organisasjonen Rødt...4 Lokale organisasjoner...4 Lokallaget...4 Fylkesstyret/distriktsstyret...4 Sentrale

Detaljer

SAKSPAPIRER. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn

SAKSPAPIRER. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn SAKSPAPIRER 42. Landsmøte BI Studentsamfunn Gardermoen, 13.-14. April 2013 Forord Velkommen til det 42. Landsmøte for organisasjonen BI Studentsamfunn. Sentralledelsen har jobbet i lang tid med forberedelsene

Detaljer

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46 2012 Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10 4. Enkeltsaker og medieklipp 14 5. Satsingsområder for 2013 25 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere 2012 28 7.

Detaljer

BIS Landsmøte 2011 REFERAT. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn

BIS Landsmøte 2011 REFERAT. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn REFERAT 42. Landsmøte BI Studentsamfunn Gardermoen, 13.-14. April 2013 1 Leder Per Olav Myhre åpner det 42. landsmøtet ved å takke BI Studentsamfunn for fantastiske år, oppsummerer noen av organisasjonens

Detaljer

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Landstariffkonferansen, HMS-konferanser,

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Landstariffkonferansen, HMS-konferanser, Samleskinnen Nr. 4/2011 Årgang 16 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Meget god oppslutning på demonstrasjonen/fanemarkeringen mot vikarbyrådirektivet. Regjeringen må benytte reservasjonsretten

Detaljer

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46 2011 Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10 4. Enkeltsaker og medieklipp 14 5. Satsingsområder for 2012 24 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere 2011 28 7.

Detaljer

11. Styrets forslag til valgkomite 2005

11. Styrets forslag til valgkomite 2005 11. Styrets forslag til valgkomite 2005 Styret i OPF innstiller på følgende valgkomité for 2005: Valgkomité: Torbjørn Silseth Avdeling 1 Vivian A. Johnsen Avdeling 2 Finn Tore Pettersen Avdeling 3 Linda

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. Håkon Berger Sæther. 1 S ide

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. Håkon Berger Sæther. 1 S ide Generalforsamling Høst 2011 Dato: 26. oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15 Ordstyrer: Bisitter: Referent: Per Olav Myhre Silje Brattgjerd Håkon Berger Sæther 1 S ide Forord Generalforsamlingen tar opp

Detaljer

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen:

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Samleskinnen Nr. 2/2010 Årgang 15 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Bilde til venstre: EU s Arbeidsmiljø institutt. Bilde øverst til høyre: Sommerfest i Lagårdsveien. Bilde i midten høyre:

Detaljer

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Norsk Rottweilerklubb innkaller herved til: EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING m/saksdokumenter Lørdag 13. april 2013 kl. 11.00 På Best Western Hotell, Leto Hallen Koloniveien 2072 Dal NB! Det må ved inngangen

Detaljer

side 1 Oversikt over innkommende forslag:

side 1 Oversikt over innkommende forslag: Generelle betraktninger Det har kommet inn i alt 52 innspill, ikke alle er fremstilt som forslag, men alle er forsøkt besvart etter beste evne. Det har kommet inn fra 9 avdelinger og følgende er gjennomgående

Detaljer

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen:

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Samleskinnen Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening R Nr. 2/2008 Årgang 13 Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Arrogante tjenestedirektivforsvarere, Årsmøte i Rogaland Elektromontørforening,

Detaljer

Referat Årsmøte 2007 Hotell Residence, Sandnes, 21. og 22. mars.

Referat Årsmøte 2007 Hotell Residence, Sandnes, 21. og 22. mars. Referat Årsmøte 2007 Hotell Residence, Sandnes, 21. og 22. mars. Leder Geir Heddeland åpnet møtet klokka 10:00 og ønsket alle velkommen. Deretter ett minutts stillhet for de av våre arbeidskamerater som

Detaljer

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus.

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. 1 Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. Dag 2, lørdag 08. oktober 2011 - Formiddagsmøtet Dirigent: Da er klokka 09:00, så vi må finne plassene og

Detaljer

Referat Årsmøte 2008 Quality Airport Hotel Sola, 11. og 12. mars.

Referat Årsmøte 2008 Quality Airport Hotel Sola, 11. og 12. mars. Referat Årsmøte 2008 Quality Airport Hotel Sola, 11. og 12. mars. Leder Geir Heddeland åpnet møtet klokka 10:00 og ønsket alle velkommen. Deretter ett minutts stillhet for de av våre arbeidskamerater som

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide Generalforsamling Høst 2011 Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15 1 S ide Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS styret, undergrupper,

Detaljer

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 12. februar 2014 118. Driftsår sesongen 2013

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 12. februar 2014 118. Driftsår sesongen 2013 Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 12. februar 2014 118. Driftsår sesongen 2013 Side 1 av 27 Innholdsfortegnelse Innkalling til årsmøte:... 3 Innkalling til årsmøte for Trondhjems Seilforening

Detaljer

Samleskinnen. HMS på byggeplasser

Samleskinnen. HMS på byggeplasser Samleskinnen Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening R Nr. 3/2003 Årgang 8 HMS på byggeplasser I dette nummer: Samleskinnen har tidligere fokusert på hvordan HMS er ivaretatt på byggeplassene og

Detaljer

Samleskinnen. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen:

Samleskinnen. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Samleskinnen Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening R Nr. 1/2008 Årgang 13 Bilde nederst viser et moderne kjøkken etter dagens målestokk, mens det øverste viser et moderne kjøkken for 30 år siden.

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer