ÅRSBERETNING 2007 ODDA KJEMISKE ARBEIDERFORENING AVDELING 61 HEFTET INNEHOLDER:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSBERETNING 2007 ODDA KJEMISKE ARBEIDERFORENING AVDELING 61 HEFTET INNEHOLDER:"

Transkript

1 ÅRSBERETNING 2007 ODDA KJEMISKE ARBEIDERFORENING AVDELING 61 HEFTET INNEHOLDER: PROTOKOLL ÅRSMELDINGER REGNSKAP INNKOMNE FORSLAG STYRETS INNSTILLINGER FORSLAG TIL BEVILGNINGER VALGKOMITEENS INNSTILLING PROTOKOLL OG BERETNINGER BLIR IKKE REFERERT PÅ MØTET. TA VARE PÅ HEFTET OG LES IGJENNOM SAKSPAPIRENE FØR ÅRSMØTET. 1

2 Ole Nikolei Sperrevik Sigurd Rostløkken Leif E. Hansen Torstein Bleie Malvin Johan Monsen Nils Benjaminsen John Larsen Åse Otteren 2

3 ÅRSMØTE 2008 ODDA KJEMISKE ARBEIDERFORENING AVD.61 Industri og Energi, IE INDUSTRIARBEIDERFORBUND FREDAG DEN 15. FEBRUAR KL på Hardanger Hotell DAGSORDEN 1. KONSTITUERING 2. PROTOKOLL 3. BERETNINGER 4. REGNSKAPER 5. INNKOMNE FORSLAG 6. BEVILGNINGER 7. VALG 3

4 1. KONSTITUERING Leder Avd. 61 åpner møtet og ønsker velkommen, leder refererer dagsorden og søker denne godkjent. Leder refererer følgende forslag til forretningsorden. Forretningsorden: Det skal tales stående Det er ikke anledning til å ta ordet mer enn to ganger til hver sak. Møteledelsen har anledning til å korte ned taletiden etter at strek er satt. Alle endringsforslag skal fremsettes skriftelig. Alle som ikke må ha på mobiltelefon på slår denne av. Konstituering: Styret i avd. 61 foreslår Are Tomasgard som møteleder. Leder avd. 61 foreslår 2 møtedeltakere som referent. Leder avd. 61 foreslår 2 møtedeltakere som tellekorps Valgt møteleder fortsetter deretter møtet etter oppsatt plan. 4

5 2. PROTOKOLL ÅRSMØTET 2007 ODDA KJEMISKE ARBEIDERFORENING 2. MARS 2007 KLOKKEN 1800 PÅ IRIS KAFÉ Antall fremmøtte : 64 medlemmer. Leder Einar Mikkelsen åpnet møtet og ønsket alle velkommen. Møtet hadde ett minutt stillhet for medlemmer som var gått bort i årsmøteperioden. Leder refererte dagsorden og forretningsorden, disse ble godkjent uten merknader. Styret foreslo E. Mikkelsen som møteleder. E. Mikkelsen ble enstemmig valgt. Møteleder foreslo deretter Anne Lene Hauge og Asbjørn Skjerven som årsmøtereferenter, disse ble enstemmig valgt. Einar Mikkelsen takket for tilliten og fortsatte møtet etter oppsatt plan. 2) Protokoll Protokoll fra årsmøtet 2006 ble godkjent med en merknad K.Hildal.. 3) Beretninger A. Beretning fra styret. Godkjent med merknad fra K.Hildal. K.Hildal menter at styret i avd.61, samt foreningens leder måtte ta selvkritikk vedrørende den organisasjonsmessige fremgangmetodikken rundt bonusbehandlingen. Årsmøte gav forhandlingsutvalget i avd.61 honør for bonus resultatet ved Boliden Odda. K.Hildal meinte att det var gjort feil i fremgangsmetoden rundt bonus forhandlingene. Han ville ha ett x-tra ordinert årsmøte på saken. Leder E.Mikkelsen viste til foreningen og forbundets vedtekter der en må ha minst 20 % av medlemmenes underskrift for å få dette til. K.Hildal skulle ta seg av dette. De andre årsmøte delegatene stilte seg uforstående til K.Hildal sin kritikk. B. Beretning fra BWC delegat Godkjent uten merknader C. Beretning fra HVO Godkjent uten merknader D. Beretning fra sosialtillitsvalgt Godkjent uten merknader E. Beretning fra studieutvalget Godkjent uten merknader F. Beretning fra Hyttestyret i Osvågen. Godkjent uten merknader G. Beretning fra datatillitsvalgt Godkjent uten merknader H..Beretning ansattes styrerepr. Godkjent uten merknader I. Beretning fra forsikringsutvalget. Godkjent uten merknader J. Beretning fra ungdomskontakten. Godkjent uten merknader 5

6 4) Regnskap Årsberetningen var vedlagt en oversikt over regnskapet. Det fullstendige regnskapet er tilgjengelig på foreningskontoret for de som måtte ønske det. Kasserer Ove Larsen presenterte regnskapet og dets underlag. Einar Mikkelsen refererte revisorrapporten, regnskapet er revidert og funnet i orden. Årsmøtet hadde ingen merknader til regnskapet. Vedtak:Enstemmig godkjent. 5. INNKOMNE FORSLAG A. Forslag fra styret Forslag 1 Foreningens årsmøter i 2005 og 2006 har overført midler fra driftskontoen vår til foreningens reservekonto, høyrentekonto. Styret vil ikke fremme et slikt forslag til dette årsmøte. Styret ønsker derimot å bruke tid og resurser til å øke kompetansenivået til foreningens tillitsvalgte. Dette er først å fremst tenkt å gjennomføres med at alle styremedlemmene i foreningen, samt gruppenes nestlederere skal delta på forbundsskolen. Dette vil medføre et såpass stort økonomisk løft for foreningen at vi ønsker årsmøtets aksept. Vi vil selvfølgelig arbeide for innhente mest mulig økonomisk støtte fra bedrift og AOF. Motivasjon: Tillitsmannsrollen har i de senere årene forandret seg mye. Et eksempel på dette er en massiv økning i prosjekter m.m. Styret ser at ved å kjøre et så stort antall tillitsvalgte gjennom forbundsskolen vil foreningens tillitsvalgte bedre kunne ivareta sine verv, blant annet skal en her gå gjennom hovedavtalen tariffavtalen og grunnleggende forhandlingsteknikk.. Styrets innstilling: FOR Forslaget enstemmig vedtatt. 6

7 Forslag 2 Styret vil foreslå for årsmøtet at vi slår sammen foreningens jubileumsfester med bedriftens jubileumsfester. Vi skal selvfølgelig ivareta den høytidlige og formelle delen av jubileumsfeiringen, styret mener med dette blant annet merkeoverrekkelser og fotografering m.m. Forslaget innebærer at jubilantene våres vil motta en sjekk på kroner 2000, dette i tillegg til bedriftens gaveoverrekkelser. Forslaget er avhengig av at bedriften godkjenner ordningen, signalene så langt er positive. Motivasjon: Motivasjonen bak dette forslaget er todelt. Det har i de senere årene vært flere styremedlemmer tilstede på festene en jubilanter. Dette til tross for at vi samler opp jubilanter over en 2 årsperiode. Et annet viktig poeng her er at foreningen vil ha en årlig innsparing på kroner Styrets innstilling: FOR Dette sluttet årsmøte seg til med en kommentar fra T.Smedegård om å evaluere ordningen innen Forslaget enstemmig vedtatt. Forslag 3 I forbindelse med de lokale lønnsforhandlingene 2006, ble det avsatt en pott på kroner 0.70 pr. time. Dersom forening og bedrift ikke er enige om innføringen av et nytt lønnssystem innen 01.mars 2007 ble det protokollført at fordelingen skulle gjøres gjeldende for alle. Styret mener at både bedrift og forening er klar til en grundig gjennomgang av foreningens lønnssystem. Styret ber derfor årsmøtet om å overprøve foreningens årsmøtevedtak, og la midlene stå til fordeling på et nytt lønnssystem. Motivasjon: Dagens lønnssystem er snart 20 år gammelt, og overmodent for fornying. Foreningen har i dag for liten oversikt over våres medlemmers lønnsutvikling. Dette med bakgrunn i forskjellige personlige tillegg. Vedtak fattet på de 2 siste årsmøtene konkluderer med at foreningen vår har et sterkt behov for et nytt lønnsystem. En fordeling av avsatte midler vil medføre en utsettelse av en slik utføring. Styrets innstilling: FOR Det kom benkeforslag fra T.Smedegård om å betale 0,70 pr.time ut flatt. Styrets forslag vedtatt mot 15 stemmer. 7

8 Forslag 4 Timesatsen på møtegodtgjørsle økes til kroner 225 pr time. Motivasjon: Styret opplever at mange av våres medlemmer stiller opp for bedriften sin på fritid. Dette blir betalt med møtegodtgjørsle. Vi mener at dagens sats er for lav Styrets innstilling: FOR Forslaget vedtatt med overveldende flertall Forslag 5 Styret vil kreve ovenfor bedriften at det innføres møtegodtgjørsle for tillitsmannsmøter. Motivasjon. Styret er av den oppfatning at tillitsmannsrollen har vært i gjennom en enorm utvikling. I dag mener vi at ved å drive tillitsmannsarbeid samtidig driver med verdiskapning og problemløsninger. Dette forslaget vil gjøre det lettere å rekruttere nye dyktige tillitsvalgte. Styrets innstilling: FOR Forslaget enstemmig vedtatt. Forslag 6 Styret vil at årsmøtet gir sin tilslutning/vedtar at foreningen går inn for at det avholdes en folkeavstemning om smelteverktomtas fremtid. I denne sammenheng oppfordrer vi de fremmøtte på årsmøte å skrive under på underskriftslistene som blir presentert i årsmøtets pause. Motivasjon: Styret mener at det er på høy tid at Oddas befolkning får uttale seg i denne saken. Det kan ikke være farlig at folkemeningen i denne saken blir hørt, styret ønsker at debatten gjøres bredere enn den litt fordummende debatten som pågår i lokalpressen. Styrets innstilling: FOR Det kom benkeforslag fra salen om å utsette og utrede forslaget til ett senere tidspunkt. Forslaget fra salen vedtatt mot 5 stemmer. Styrets forslag falt. 8

9 Forslag 7. Styret går inn for å avvikle arrangemangskomiteen. Forslaget må sees i sammenheng med styrets forslag nr 2. Dersom styret ikke får gjennomslag for å slå sammen jubileumsfestene, velges en arr.komitee på dette årsmøte i samråd med valgkomiteens innstilling. Motivasjon Arr.komiteen har sitt utspring i en tid da foreningen brukte tid og ressurser på flere arrangementer. Viser her til 1.mai og foreningens egne juletrefester. Dersom vi i tillegg slår sammen bedriftens jubileumsfester med våre egne, er det ikke lenger behov for en slik komitee. Styrets innstilling: FOR. Forslaget vedtatt med overveldende flertall. B. Forslag utenom styret Forslag 1. Forslagstiller luta. Leder for avdeling 61. kan maksimalt sitte i vervet i 3 perioder (6 år) sammenhengende. Begrunnelse. Det er viktig at det kommer inn nytt blod med nye tanker, ideer og engasjement i dette viktige vervet med jevne mellomrom. Forslaget enstemmig anbefalt. Styrets innstilling: Det er til en hver tid årsmøtene som avgjør hvem som er best skikket til å være leder av foreningens styre. Styrets innstilling er derfor MOT For forslaget stemte 9, mot forslaget stemte 35, det var 20 blanke stemmer. Forslaget falt. 9

10 Forslag 2. Forslagsstiller Luta Møter i bedriftens regi avholdt i fritiden til den enkelte betales med overtid. Styrets innstilling: Styret er av den oppfatning at vi skal arbeide aktivt for å redusere overtidsbelastningene ved bedriften. Den økonomiske siden av forslaget er bedre ivaretatt av styrets forslag nr. 4. Styrets innstilling er derfor MOT. Styret er inneforstått med at et identisk forslag ble vedtatt på foreningens årsmøte i Forslaget nedstemt mot 15 stemmer. Forslag 3.ForslagsstillerLuta Gavene fra bedriften ved 25 og 40-års ansettelse er ikke endret på mange år og må justeres opp. Begrunnelse. Summen har stått uforandret i en årrekke. Klokken koster i dag ca kr. Det er ikke et argument at maksimalsummen for skattefrie gaver er nådd. Det er ikke et problem å skatte for deler av gaven. Forslaget enstemmig anbefalt. Styrets innstilling: FOR Styret viser til at samme forslaget fra Luta ble vedtatt på foreningens årsmøte Forslaget enstemmig vedtatt. Forslag 4. Forslagstiller LUTA Valkomitéen skal også ha innstilling til andre val enn berre årsmøteval. Årsmøtet i Lutingsgruppa gjer framlegg om at valkomitéen i Avd 61 har ansvar for å koma med innstilling til medlemsmøter i alle val i foreninga, også for val som ikkje vert teke opp på årsmøtet. Med det tenkjer ein t.d. på val av dei tilsette sine representantar til styret for Boliden Odda AS mm. Motivasjon: Det er spesielt til dette valet at Avd 61 ynksjer at det er dei topptillitsvalde skal verta vald inn i desse verva, men det er ikkje demokrati dersom styret fungerar som vlkomité og dei "plukkar" ut seg sjølve. Forslaget enstemmig anbefalt. Styrets innstilling: Styrets innstilling er MOT. Styret er av den oppfatning at bedrifts og foreningsdemokratiet er godt nok ivaretatt, slik det fungerer i dag. Lutningsavdelingen er for lite konkret, hva innebærer m-m? Et slikt forslag undergraver etter vårt syn medlemsmøtet som organ. Slik det i dag fungerer kan alle medlemmer av foreningen stille til valg, eller foreslå kandidater til styret for BO. Forslaget nedstemt mot 6 stemmer. 10

11 Forslag 5 fra Knut S Hildal: Oppatere 1. vararepr til bedriftsstret kontinuerleg om styrearbeidet og dei aktuelle sakene i styretsakene: Underteikna gjer framlegg om at 1. representant frå dei tilsette har som ansvar at minst også 1. vara (nr. 7 på vallista) ALLTID er oppdatert om sakene som skal handsamast på det til ei kvar tid komande styremøte i bedrifta. Motivasjon: Det har altfor mange gonger dei sist 2-3 åra pga sjukdom (t.d. influensa) kvelden/natta før eit styremøte, hendt at ein ikkje har stilt med fulltallig tillitsvaldsapparat (3+3), og årsaka har vore at det ikkje er grunn til å få fatt i vararepr. (endå det har vore tid til det), fordi den/dei ikkje er oppdatert/har arbeidd med sakene (og vil få møtegodtgjersla ufortent). Ein eller annan gong finn styresmaktene ut at høgrekreftene har rett at dei tilsette ikkje har bruk for dette innsynet, dei brukar det ikkje. Og då ryk muligens lovheimelen til å ha styrerpresentasjon. Eg finn at det er urtruleg sløvt å driva tillitsvaldsarbeidet på denne måten. Styrets innstilling: Styret er FOR. Styret er imidlertid av den oppfatning at forslagstiller kunne ha brukt en mer kameratslig og kollegial avslutning i forslagsteksten. Forslaget enstemmig vedtatt. 6. BEVILGNINGER A. Forslag fra styret Styrets innstilling følger en årelang praksis ved foreningens årsmøter. Det har vært, og er en forutsetning at foreningen må få søknad om støtte før en bevilger noe. Foreningens bevilgninger bør øremerkes lokale lag og foreninger. Årsmøtet tok styrets innstilling til etterretning, alle bevilgningene ble vedtatt enstemmig. Søker. Lokalt. Formål. Sum søknad. Styrets innstilling. Odda og omegns Ja Drift Åpen kroner. MS forening Odda Idrettslag, Ja Sommerstevne for 2000 kroner 4000 kroner Helsesportgruppen. utviklingshemmede Verkstedgruppen Ja Drift. Åpen kroner. Bokko. Frelsesarmeen i Odda Ja Renovering av hus, formål skaffe et lokale for ungdom.. Åpen 4000 kroner. Georg Næs takka avd 61. for bevilgningen til Bokkotunet Før dagsordens punkt 7 valg, la valgkomiteens sekretær K.Hildal frem valgkomiteens innstilling, og redegjorde for valgkomiteens arbeid. Valget for 2007 ble deretter foretatt. 11

12 7. Valg 2007 Verv Kandidat Avdeling Valperiode Leder Einar Mikkelsen Ikkje Dagtid/Hall Vald for 2 år i 2006 Nestleder Asbjørn Skjerven Gj Dagtid/Hall Vald for 2 år i 2007 Sekretær Anne Lene Hauge Ikkje Driftservice Vald for 2 år i 2006 HVO Eldor Hansen Ikkje FVL Vald for 2 år i 2006 VaraHVO Lars Eikemo Gj Støperi Vald for 2 år i 2007 Kasserer Ove Larsen Gj Støperi " Datatillitsvalgt Arne Midtbø Gj Røst Valgt for 1 år Studietillitsvalgt Lars Opheim Gj Noralf " Ungdomskont. Trude Pedersen Gj Støperi " 1. styremedlem Flertallsinnstilling Cecilie Botnen Støperi Mindretallsinnstilling Tom Smedegård Støperi " Tom Smedegård valgt med overveldende flertall. 2. styremedlem Flertallsinnstilling Arne Opheim Luta Mindretallsinnstilling Leif Hernes Hg-anlegg " Leif Hernes valgt med overveldende flertall. " 1. varamedlem Gruppeleder avdeling X Noralf I kraft av verv 2. varamedlem Gruppeleder avdeling X Kai " 3. varamedlem Gruppeleder avdeling X Luta " 4. varamedlem Gruppeleder avdeling X Serie 4 " 5. varamedlem Gruppeleder avdeling X Serie 5 " 6. varamedlem Gruppeleder avdeling X Støperi " UTENOM STYRET Revisorer 1. revisor Isak Reisæter Gj Hallen Valgt for 1 år 2. revisor Per Moseng Gj Støyperiet " Vararevisor Gard Per Folkvord Gj Røst " Andre verv Sosialtilitsvald Asbjørn Skjerven Ikkje Hallen AKAN - kontakt Asbjørn Skjerven Gj Hallen Valgt for 1 år Velferdsstiftelsen Asbjørn Skjerven Gj Hallen " 12

13 Boliden Work Council (BWC) 1. delegat Leiar OKAF Avd. 61 X Hallen I kraft av verv Varadelegat Nestleiar OKAF Avd. 61 X Hallen " 2. delegat blir valgt av funksjonærforeningene Bedriftsutvalet (BU) 1. medlem Leiar OKAF Avd. 61 X I kraft av verv 2. medlem Nestleiar OKAF Avd. 61 X " 3. medlem Sekretær OKAF Avd. 61 X " 1. varamedlem HVO X " 2. varamedlem Arne Opheim Ny Luta Valgt for 1 år 3. varamedlem Arne Midtbø Gj Røst " Forslagskomite 1. medlem Synneve Ånesen Gj Hall Valgt for 1 år 2. medlem Ole Gunnar Slåttelid Gj Røst " 1. varamedlem?? Det burde velges vara her også 2. varamedlem?? Det burde velges vara her også Arbeidsmiljøutvalg (AMU) 1. medlem HVO X I kraft av verv 2. medlem VaraHVO X " 1. varamedlem Dimitris Andrianopoulos Gj Støyperi 2. varamedlem?? Observatør Leder avd. 61 X I kraft av verv 3. medlem og varmedlem blir valgt av funksjonærforeningene Forsikringsutvalg Leder Leder avd.61 X I kraft av verv 1. medlem Nestleder X " 2. medlem Kasserer X " 3. medlem Sekretær X " 4. medlem Eldor Hansen Gj FVL Valgt for 1 år Utviklingskomite Leder Leder avd.61 X I kraft av verv 1. medlem Datatillitsvalgt X " 2. medlem Studietillitsvalgt X " 3. medlem Kasserer X " 4. medlem Anne Lene Hauge Gj Driftservice Valgt for 1 år 13

14 Ferieheimsstyre Leder Jan Hagen Gj Hall Valgt for 1 år 1. medlem Sverre Jåstad Gj Hall " 2. medlem Lars Eikemo Gj Støperi " 3. medlem Per Flisram Gj Pensjonist " 4. medlem Tom Smedegård Gj Støperi " 5. medlem Bengt Kvingedal Ny Røst " Valgkomité Leder Roald Brox Moe Ikkje Vakta Valgt for 2 år i 2006 Nestleder Torbjørn Augdal Ikkje Kaien " 1. medlem Knut S Hildal Ikkje Vakta " 2. medlem Arne Opheim Ny Luta Valgt for 2 år i medlem Stig Helgesen Ny Røst " 4. medlem Kenneth Nesse Ny Noralf " Aage Hauge Leder. Knut S.O.Hildal, Sekretær. E.Mikkelsen takka for frammøte, og ønsket medlemmene velkommen til en liten matbit med litt sosialt etter møte. Møte heva kl Anne lene hauge 1. referent. Asbjørn Skjerven 2. referent. 14

15 3. BERETNINGER A. Beretning fra styret i Avdeling 61 av NKIF Disse ble valgt på årsmøtet i mars 2007 Leder Einar Mikkelsen Ikke på valg. El.hall. serie 5 Nestleder Asbjørn Skjerven Valgt for 2 år. El.hall serie 5 Sekretær Anne Lene Hauge Ikke på valg. Driftstøtte Kasserer Ove Larsen Valgt for 2 år Driftsstøtte. Datatillitsvalgt Arne Midtbø Enst.valgt for 1 år Lageret. Ungdomskontakt Trude H. Pedersen Enst.valgt for 1 år Driftstøtte/støperiet. HVO Eldor Hansen Ikke på valg. Ferdigvarelager Vara HVO Lars Eikemo Valgt for 2 år. Støperiet. Studietillitsvalgt Lars Opheim Enst.valgt for 1 år Noralf 1.Styremedlem Tom Smedegård Enst.valgt for 1 år Støperiet 2. Styremedlem Leiv Hernes Enst.valgt for 1 år Røsteanlegg 1.Varamedlem Stig Helgesen I kraft av verv Røsteanlegg 2.varamedlem Steinar Freim I kraft av verv Kai/transport 3.varamedlem Helge Skogsnes I kraft av verv Luta 4. varamedlem Per O. Sperrevik I kraft av verv El.hall serie 5 5.varamedlem Rolf Siversten I kraft av verv Støperiet 6.varamedlem Leif O. Skogseid. I kraft av verv El.hall serie 4 I årsmøteperioden har følgende skjedd : Noralf klarte på gruppens ordinære årsmøte ikke å velge en leder. Nestleder L.Opheim ivaretok i en periode noralfs interesser i hovedstyret. Etter en del møtevirksomhet valgte gruppen på noralf Ivar Vallestad som leder.ivar Vallestad tiltrådte da hovedstyret. MØTER I beretningsåret er det avholdt: 1 Årsmøte 3 Medlemsmøter 10 Styremøter 39 Post/AU møter. 15

16 MEDLEMSTALLET Kvinner Menn Totalt Aktive pr Aktive pr Aktive pr Pensjonister pr Pensjonister pr Pensjonister pr FORHANDLINGSUTVALG På foreningens første ordinære styremøte ble Einar Mikkelsen, Asbjørn Skjerven og Anne Lene Hauge valgt til foreningens forhandlingsutvalg. Forhandlingsutvalget utgjør også foreningens arbeidsutvalg. Ove Larsen sammen med de gruppetillitsvalgte utgjør vararepresentantene. 1. MAI 1.mai var ikke død. 1. Mai 2007 var et meget positivt arrangement, rundt 200 oddinger møtte frem og deltok i det flotte arrangementet. I 2006 var det rundt 20 fremmøtte, ikke noe tog, og ikke musikk. I 2007 var 1.mai tilbake for fullt. Hovedtaler var Rolf Utgård(tidligere konsernstillitsvalgt i Kværner) Appellanter var Øivind Slåke fra forbundet IE, og leder av Hordaland AUF Kjetil Velve. De kulturelle innslagene stod Tyssedalskoret, Ørjan Hartveit og Maria Digranes seg av. REPRESENTASJON/UTSENDINGER TIL KONFERANSER Industriktaftsamling på Værnes : A.Skjerven og o. Larsen. BWC møte i mai : Lars Eikemo og Gerd Rånes. Industrikraftmarkering utenfor Stortinget : 25 deltakere fra avdeling 61 av IE. Skiftarbeiderkonferanse : Leif O.Skogseeid, Eldor Hansen og Lars Eikemo. Forsikringskonferanse(årlig) : E.Mikkelsen, O.Larsen, A.L.Hauge, E.Hansen og A.Skjerven. Tariffkonferanse IE : E.Mikkelsen, O.Larsen og A.Skjerven. Industrikonferanse Oslo : A.Skjerven, O.Larsen og E.Mikkelsen. Strategisamling i Haugesund : Hele styret. 16

17 LØNNSOPPGJØRET Lønnsoppgjøret i 2006 gav oss et tillegg på kroner 7.30(sentralt + lokalt) Skift og helgetillegg økte med 4%. Det ble avsatt kroner 0.70 til et nytt lønnssystem. Lønnsoppgjøret i 2007 var svært vanskelig. Den åpenbare mangelen av et godt fungerende lønnssystem for våre medlemmer, ble mer og mer klar for styret. Vi var inne i en situasjon der grupper og enkeltpersoner satt med egne tillegg. Det ble derfor prinsipielt viktig for styret å få innført de første delene av et nytt lønnssystem. Medlemsmøtene sommeren 2007 vedtok styrets anbefalinger om å 0 stille alle gruppevise tillegg. Det må skrives at en betydelig del av medlemsmassen var uenige i dette, men at et flertall delte styrets syn. I sammenheng med lønnsprotokollen fra 2007 har bedrift og forening forskjellige tolkninger på protokollens punkt 9 og 10. ( kort fortalt går disse punktene ut på hva gruppene, og hva hovedstyret kan forhandle på, og forhandlingstidspunkt) Medlemsmøtene sommeren 2007 vedtok å innføre en 9 delt lønnstabell. Dette innebar at vi innførte 4 nivåer på fagarbeiderene våres, dette basert på objektive og rettferdige kriterier. Vi fjernet 1.mannstillegget som forhandlingsgrunnlag for enkeltpersoner. Kostnaden med denne innføringen gav ingen innvirkning på forhandligsresultatet for Lønnsoppgjøret 2007(lokalt+sentralt)gav oss et tillegg på kroner 8. Fagtillegget ble økt med kroner 1(operatører fikk kroner 0.66) Fagoperatører fikk da et tillegg på kroner 9. Operatører fikk et tillegg på kroner Skift og helgetillegg økte med 4,9%. Lønnsoppgjøret gav oss et tillegg på kroner 3.(flatt) med virkning fra SKIFTET I SENTRUM (SIS)/TPM Styret må bare erkjenne at TPM-prossessen har sporet av. Det er i dag noe aktivitet i elektrolysehallen serie 5. Den jevne fremdriften er vanskelig å spore. Det finnest i skrivende stund noen få av våres medlemmer som arbeider aktivt med TPM, men de opplever arbeidet som noe frustrerende. Det er uklart om prosjektet går videre i sin egen form, eller om det blir en del av ASAP-prossessen. Et av de store problemene i denne typen prosjekter, er at ledelsen ikke tar et overordnet ansvar. Det er derfor våres medlemmer sliter med å engasjere seg. Det blir for mange baller i luften. 17

18 OVERTID Overtidsprosenten ved BO er økende. Når vi vet at 1 % overtid koster BO kroner 2.0 millioner kroner., så ser vi at dette er vanvittig bruk av bedriftens ressurser. Bedriften gjentar i det nesten uendelige at vi må ha fokus på kostnadene våre. Bemanningen settes under et enormt press, styret mener i tillegg til kostnadselementet, så har overtidsbruken blitt et alvorlig HMS problem.. Overtid ,0% Overtid ,9% Overtid ,4% Overtid ,1% Overtid ,6% Som vi ser av tabellen ovenfor. Har overtiden gått noe ned siste år. Forklaringen på dette er at flere overtidstimer blir rapportert på andre lønns-satser, eksempelvis er møtetimer for verneombudene trekt ut. PENSJON I beretningsåret har det vært en hektisk aktivitet på pensjonsfronten. Bedriften kalte inn pensjonsutvalget i mai. Der la bedriften frem et ønske/krav om å gå i gjennom bedriftens pensjonsordninger, samt personforsikringsordninger. Bakgrunnen for dette var at bedriften måtte få kontroll over pensjonskostnadene. Bedriften ønsket å utrede hvorvidt det var hensiktsmessig å gå bort fra en ytelsesbasert ordning, og inn på en innskuddsbasert ordning. Det har vært avholdt en rekke møter i denne sammenhengen. På nåværende tidspunkt kan ikke avdelig 61 sine representanter anbefale en slik overgang. Det er fremdeles flere faktorer som ikke er på plass. Avdeling 61 sine representanter er av den oppfatning at den foreslåtte pensjon ordningen må settes på vent. Avdeling 61 sine representanter ser derimot positivt på bedriftens forslag om å forbedre person forsikringsordningene. Avdeling 61 sine representanter i dette utvalget har vært Anne Lene Hauge, Eldor Hansen, Ove Larsen og Einar Mikkelsen. BONUS Bonus for 2006 var samlet på kroner (konsern og lokalt) Det ble fra avdeling 61 sin side forsøkt å få på plass en lokal bonusordning for Dette lot seg ikke gjennomføre. Konsernsbonusen ble for 2007 på Sek. Det er fremdeles usikkerhet om hvordan pengene vil bli fordelt/utbetalt. Det ble vedtatt i konsernsstyret at bonusen skulle settes i fond. Det ser i dag ut til at vi får et fondssystem, der minimum 20% og maksimum 40% skal være Boliden aksjer. Til tross for stadige purringer, både fra fagforening og ledelse, er det uavklart om dette lar seg gjøre i år. Det er og noe usikkerhet rundt skattereglene her. 18

19 SKIFTPLAN. En arbeidsgruppe fra sinkstrengen har utarbeidet grunnlaget for å oppgradere den eksisterende 5 skiftplanen. Den nye skiftplanen innebærer en ordning med12 timers skift i helgene, bakgrunnen for dette er å få til en bedre friordning for skiftgående personell. Etter en avdelingsvis avstemningsrunde, der en oppnådde i overkant av 62% flertall for den nye planen, vil en avvikle en 6 måneders prøveperiode fra februar av. Styret finner det riktig å applaudere de gruppetillitsvalgte i sinkstrengen for å ha vist et godt iniativ, samt for godt utført arbeid. VISJON Styret i avdeling 61 vil fortsette arbeidet med å få på plass en rettferdig og objektiv lønnspolitikk i Dette innebærer en sluttføring av et nytt lønnssystem, nå må møter og utredninger vike plassen for handling. Styret må også forsette å prioritere arbeidet med å bidra til riktige og gode rammevilkår for industriell utvikling i Norge. Det kan se ut som at et nytt industrikraft blir en politisk salderingspost, dette er uakseptabelt. VI VIL SLOSS VIDERE. Leder Einar Mikkelsen. B. Beretning fra Boliden Work Council (BWC) I beretningsåret har Boliden Odda vært representert med 2 delegater til BWC. Delegatene har vært Einar Mikkelsen fra IE og Gerd Rånes fra Negotia. På maimøtet møtte Lars Eikemo (avd 61) og Gerd Rånes. I desembermøtet møtte E.Mikkelsen og Gerd Rånes. BWC-foraet består av tillitsvalgte fra alle enhetene innen konsernet. Dette er ert svært viktig organ. Under disse møtene får de tillisvalgte god anledning til å dele erfaringer med andre innen samme konsern, en får også anledningen til å møte den administrative konsensledelsen. Einar Mikkelsen har i årsmøteperioden representert BO i arbeidsutvalget for de faglige tillitsvalgte i konsernet. Det har i denne perioden blitt avholdt 2 møter, samt 2 telefonmøter i arbeidsutvalget. For BWC Einar Mikkelsen 19

20 C. Årsberetning for Hyttestyret i Osvågen 2007 Feriehjemmet ble i 2007 åpnet til påske. Feriehjemsstyret ser at utleiefrekvensen er noe nedgående. Det var hytter ledige i store deler av sesongen. Bilde :Osvågen.vår Foreningens hyttegrend i Osvågen består av 14 utleieenheter. Det er inngått avtaler om langtidsutleie av 7 hytter, 1 hytte blir i tillegg til dette disponert av vaktmester.(dette dreier seg om hytte nr.7) Feriehjemsstyret er av den oppfatning at en ikke kan leie ut flere hytter på langtidsleie. Vi trenger å ha 6 hytter disponible for ordinært utleie. Hovedsaker som feriehjemsstyret har arbeidet med i 2007 følger : Ordinært vedlikehold Åpning og stenging av feriehjemmet, herunder brygger. Skifte av hovedpumpe til vatn Arbeid med veitvist med nabo(eiriksvik) Deltakelse i rettssak angående veitvist Arbeid med utbedring og prosjektering av oppgradering av 4 hytter Prosjektering av nytt nøst. Arbeidet med oppjustering av de langtidsutleide hyttene går etter oppsatt plan Striden rundt veisaken i Osvågen ble endelig avsluttet med et rettslig forlik den 3.januar 2008.Kostnadene dekkes av forsikringen vår, samt en økonomisk hjelp av bedrift. Arbeidet med en oppgradering av feriehjemmet pågår. For feriehjemmet: Einar Mikkelsen og Jan Hagen. 20

21 D. Beretning fra sosialtillitsvalgt Det har i beretningsperioden vært et meget aktivt år for sosialtillitsvalgt. I beretningsåret har det vært avholdt en rekke møter. Sosialtillitsvalgtvervet opplevestil tider både strevsomt og tidkrevende. Det oppleves allikevel som svært tilfredsstillende når en føler at ting går i riktig retning. Flere saker har i perioden blitt ferdigbehandlet, dessverre kommer det inn nye saker. Jeg vil ikke kommentere enkeltsaker i beretningen, taushetsplikten er så viktig at en i bertningen må generalisere. Det av den største betydning at medlemmene kan henvende seg til meg med full trygghet. Asbjørn Skjerven Sosialtillitsvalgt/Akankontakt. D. Beretning fra de ansattes styrerepresentanter Følgende personer har representert de ansatte i bedriftens styre i beretningsperioden. Avdeling61: Styremedlem: Einar Mikkelsen og Asbjørn Skjerven Observatører: Anne Lene Hauge, Ove Larsen og Tom Smedegård. Tekna: Styremedlem: Øistein Kambestad. Det har vært avholdt 4 styremøter i bertningsperioden. Fremdeles oppleves samarbeidsklimaet i styret som godt. Men de ansattes representanter er bekymret for at eierne nedprioriterer styrets innflytelse. Med dette menes det at styrets bevilgningsramme er sterkt redusert, samt at beslutninger vedtatt i styret blir overprøvd av konsernets sentrale administrasjon. Vi opplever dessuten relativt ofte blir at møter blir utsatt. Einar Mikkelsen Ansattes 1. representant F. Beretning fra forsikringsansvarlig Forsikringsutvalget har avholdt to møter i denne årsmøte perioden. Forsikringsutvalget har i perioden bestått av O.Larsen,A.Skjerven, E.Hansen,A.L.Hauge og E.Mikkelsen. Forsikringsutvalget har i årsmøteperioden arbeidet med den nye pensjon og forsikringsreformen ved bedriften. Det årlige møtet med AoN-Grieg ble avholdt i Haugesund. For forsikringsutvalget Ove Larsen 21

22 G. Beretning fra ungdomskontakten Ungdomskontakten har i årsmøteperioden tilnærmet fungert som vanlig styremedlem. En av hovedoppgavene som ligger under mitt verv er deltakelse i sommerpatruljen. Det er svært vanskelig å kunne delta på dette når innkallingen kommer bare noen timer i forkant. Det har i beretningsperioden pågått aktiv medlemsverving. H. Beretning fra studietillitsvalgt Trude Helene Pedersen Ungdomskontakt Det har i beretningsåret vært liten aktivitet på kompetanseheving i foreningen. Studie-tillitsvalgt har sammen med arbeidsutvalget i foreningen satt fokus på denne negative utviklingen. I årsmøteperioden har følgende kursvirksomhet vært gjennomført : 3 medlemmer har deltatt på kurset regnskapsforståelse i Bergen. 3 medlemmer har deltatt på kurset regnskapslovgivning i Bergen. Studietillitsvalgt har i perioden arbeidet sammen med arbeidsutvalget med gjennomføringen av strategisamling for styret i Haugesund, samt søknadsskjema og påmelding til forbundets skiftkonferanse. KUNNSKAP ER MAKT Lars Opheim Studietillitsvalgt I. Årsberetning fra Datatillitsvalgt Det har ikke vært noen saker i bertningsperioden der datatillitsvalgt har fått henvendelse fra ansatte. Datatillitsvalgt har heller ikke funnet noen grunn til selv å ta initiativ i saker. På personvernfronten ser du ut som at vi har et velfungerende system. Det er mao. et lett verv å være datatillitsvalgt. I egenskap av datatillitsvalgt er jeg fast medlem i styret i Avdeling 61. Odda 11. januar 2008 Arne Midtbø 22

ÅRSBERETNING 2006 ODDA KJEMISKE ARBEIDERFORENING AVDELING 61 HEFTET INNEHOLDER:

ÅRSBERETNING 2006 ODDA KJEMISKE ARBEIDERFORENING AVDELING 61 HEFTET INNEHOLDER: ÅRSBERETNING 2006 ODDA KJEMISKE ARBEIDERFORENING AVDELING 61 HEFTET INNEHOLDER: PROTOKOLL ÅRSMELDINGER REGNSKAP INNKOMNE FORSLAG STYRETS INNSTILLINGER FORSLAG TIL BEVILGNINGER VALGKOMITEENS INNSTILLING

Detaljer

ÅRSBERETNING 2009 ODDA KJEMISKE ARBEIDERFORENING AVDELING 61 HEFTET INNEHOLDER:

ÅRSBERETNING 2009 ODDA KJEMISKE ARBEIDERFORENING AVDELING 61 HEFTET INNEHOLDER: ÅRSBERETNING 2009 ODDA KJEMISKE ARBEIDERFORENING AVDELING 61 HEFTET INNEHOLDER: PROTOKOLL ÅRSMELDINGER REGNSKAP INNKOMNE FORSLAG STYRETS INNSTILLINGER FORSLAG TIL BEVILGNINGER VALGKOMITEENS INNSTILLING

Detaljer

ÅRSBERETNING 2011 ODDA KJEMISKE ARBEIDERFORENING AVDELING 61 HEFTET INNEHOLDER:

ÅRSBERETNING 2011 ODDA KJEMISKE ARBEIDERFORENING AVDELING 61 HEFTET INNEHOLDER: ÅRSBERETNING 2011 ODDA KJEMISKE ARBEIDERFORENING AVDELING 61 HEFTET INNEHOLDER: PROTOKOLL ÅRSMELDINGER REGNSKAP INNKOMNE FORSLAG STYRETS INNSTILLINGER FORSLAG TIL BEVILGNINGER VALGKOMITEENS INNSTILLING

Detaljer

ÅRSBERETNING 2010 ODDA KJEMISKE ARBEIDERFORENING AVDELING 61 HEFTET INNEHOLDER:

ÅRSBERETNING 2010 ODDA KJEMISKE ARBEIDERFORENING AVDELING 61 HEFTET INNEHOLDER: ÅRSBERETNING 2010 ODDA KJEMISKE ARBEIDERFORENING AVDELING 61 HEFTET INNEHOLDER: PROTOKOLL ÅRSMELDINGER REGNSKAP INNKOMNE FORSLAG STYRETS INNSTILLINGER FORSLAG TIL BEVILGNINGER VALGKOMITEENS INNSTILLING

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 ODDA KJEMISKE ARBEIDERFORENING AVDELING 61 HEFTET INNEHOLDER: PROTOKOLL ÅRSMELDINGER

ÅRSBERETNING 2013 ODDA KJEMISKE ARBEIDERFORENING AVDELING 61 HEFTET INNEHOLDER: PROTOKOLL ÅRSMELDINGER ÅRSBERETNING 2013 ODDA KJEMISKE ARBEIDERFORENING AVDELING 61 HEFTET INNEHOLDER: PROTOKOLL ÅRSMELDINGER 1 REGNSKAP INNKOMNE FORSLAG STYRETS INNSTILLINGER FORSLAG TIL BEVILGNINGER VALGKOMITEENS INNSTILLING

Detaljer

ÅRSBERETNING 2012 ODDA KJEMISKE ARBEIDERFORENING AVDELING 61 HEFTET INNEHOLDER:

ÅRSBERETNING 2012 ODDA KJEMISKE ARBEIDERFORENING AVDELING 61 HEFTET INNEHOLDER: ÅRSBERETNING 2012 ODDA KJEMISKE ARBEIDERFORENING AVDELING 61 HEFTET INNEHOLDER PROTOKOLL ÅRSMELDINGER REGNSKAP INNKOMNE FORSLAG STYRETS INNSTILLINGER FORSLAG TIL BEVILGNINGER VALGKOMITEENS INNSTILLING

Detaljer

ÅRSBERETNING 2004 ODDA KJEMISKE ARBEIDERFORENING AVDELING 61- NKIF HEFTET INNEHOLDER:

ÅRSBERETNING 2004 ODDA KJEMISKE ARBEIDERFORENING AVDELING 61- NKIF HEFTET INNEHOLDER: ÅRSBERETNING 2004 ODDA KJEMISKE ARBEIDERFORENING AVDELING 61- NKIF HEFTET INNEHOLDER: PROTOKOLL ÅRSMELDINGER REGNSKAP INNKOMNE FORSLAG - INNST. FRA STYRET FORSLAG TIL BEVILGNINGER INNSTILLING FRA VALGKOMITEEN

Detaljer

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett.

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett. PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 7. MARS 2013 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 14 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE FORSLAG

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 13 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 19 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015

ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015 Norsk Bobil og Caravan Club avd. Sunnmøre Org.nr.: 912669564 ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015 Onsdag 4. februar 2015, kl 19:00 i Mattilsynets lokaler, Color Line Stadion, Sjømannsveien 14, Ålesund Til stede:

Detaljer

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Innhold

Detaljer

Protokoll Årsmøte Fagforbundet avd. 281 Sandnes 2010

Protokoll Årsmøte Fagforbundet avd. 281 Sandnes 2010 Protokoll Årsmøte Fagforbundet avd. 281 Sandnes 2010 Dato: Torsdag 28. januar 2010 67 fremmøtte Leder Marion Haave ønsker velkommen. 1 min stillhet for frafalne medlemmer, 20 personer i løpet av det siste

Detaljer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq IKM ANSATTES FORENING wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui 2012 opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg

Detaljer

Referat frå årsmøte i Jotunfjell Fjordane EHK, Vågå Hotell 13.februar 2010.

Referat frå årsmøte i Jotunfjell Fjordane EHK, Vågå Hotell 13.februar 2010. Referat frå årsmøte i Jotunfjell Fjordane EHK, Vågå Hotell 13.februar 2010. Sakliste 1. Godkjenning av innkallinga. 2. Godkjenning av sakliste. 3. Val av teljekorps. 4. Val av to personar til å skrive

Detaljer

Industri Energi avd. 267

Industri Energi avd. 267 Industri Energi avd. 267 Vedtekter oppdatert 2.11.2010 1 Foreningens organisasjonsmessige tilknytning 1.1 Foreningen er medlem av Industri Energi (IE) 1.2 Foreningen er underlagt IEs enhver tid gjeldende

Detaljer

PROTOKOLL FOR ÅRSMØTE SELBUSJØEN HOTELL 23. FEBRUAR 2013

PROTOKOLL FOR ÅRSMØTE SELBUSJØEN HOTELL 23. FEBRUAR 2013 PROTOKOLL FOR ÅRSMØTE SELBUSJØEN HOTELL 23. FEBRUAR 2013 Tid: Lørdag 23. februar 2013 klokka 14 Sted: Selbusjøen hotell Tilstede: 34 stemmeberettigede medlemmer fra FFHB Sør-Trøndelag, hvorav åtte representanter

Detaljer

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 1 NAVN Vestfold Døveforening, stiftet 31. mai 1914 er en interesseforening for primært tegnspråkbrukere i Vestfold fylke med lokale

Detaljer

Forsvarets seniorforbund avdeling Øvre Romerike

Forsvarets seniorforbund avdeling Øvre Romerike Forsvarets seniorforbund avdeling Øvre Romerike PROTOKOLL 2016 ÅRSBERETNING 2016 Dato: 3. mars 2O17 Sted: Sessvollmoen Dato: 3. mars 2017 kl. 17.00 43 medlemmer var tilstede. Protokoll Årsmøte 2017 Forsvarets

Detaljer

KYSTLAGET SALTA Bevaring og bruk av eldre fartøyer og kystmiljø - Stiftet 1989

KYSTLAGET SALTA Bevaring og bruk av eldre fartøyer og kystmiljø - Stiftet 1989 KYSTLAGET SALTA Bevaring og bruk av eldre fartøyer og kystmiljø - Stiftet 1989 ÅRSMØTET 2015 Styrets forslag til beslutninger, forslag til budsjett 2015, innkomne forslag og valgkomiteens innstilling Folkets

Detaljer

Velkommen til årsmøte for KORSSUND DYKKEKLUBB. Dale, 09. februar 2013

Velkommen til årsmøte for KORSSUND DYKKEKLUBB. Dale, 09. februar 2013 Velkommen til årsmøte for KORSSUND DYKKEKLUBB Dale, 09. februar 2013 ÅM 1-2013 ÅM 2-2013 ÅM 3-2013 ÅM 4-2013 ÅM 5-2013 ÅM 6-2013 ÅM 7-2013 ÅM 8-2013 ÅM 9-2013 ÅM 10-2013 ÅM 11-2013 ÅM 12-2013 ÅM 13-2013

Detaljer

NTL Forskningsinstitutter. Styrets innstilling

NTL Forskningsinstitutter. Styrets innstilling NTL Forskningsinstitutter Styrets innstilling til Representantskapsmøte 20.- 21.09. 2012 1 Sak 1. Åpning Sak 2. Konstituering 2.1. Innkalling 2.2. Saksliste Styret innstiller overfor representantskapet

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING NAVN OG FORMÅL 1: Foreningens navn er Langesund Motorbåtforening, og dens initialer er LMF. 2: Foreningens formål er å

Detaljer

Årsmøte i Sjøbadet Småbåthavn SA

Årsmøte i Sjøbadet Småbåthavn SA Årsmøte i Sjøbadet Småbåthavn SA Tid: Onsdag 26. mars 2014 kl 19 Sted: Backlund Hotell 27 medlemmer deltok. Åpning og godkjenning Leder Jan Johansen åpnet møtet og ønsket alle velkommen. Han foreslo for

Detaljer

LM-SAK 1-13 Konstituering

LM-SAK 1-13 Konstituering LM-SAK 1-13 Konstituering LM-sak 1.1 Opprop Godkjenning av innkalling Valg av møteledere (legges fram på landsmøtet) Godkjenning av forretningsorden (vedlegg) Godkjenning av dagsorden Valg av referenter

Detaljer

Årsmøtereferat 2009. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsmøtereferat 2009. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsmøtereferat 2009 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Møtereferat Emne Side 2 av 6 Møtenr. Årsmøtereferat Tekna Kristiansund avdeling Dato Kl. Sted 29.01.2009 19.00 Dødeladen Café & Kultursted

Detaljer

Vedtekter. for. NOPEF avdeling 053. Baker Hughes INTEQ

Vedtekter. for. NOPEF avdeling 053. Baker Hughes INTEQ Vedtekter for NOPEF avdeling 053 1 Foreningens navn 1. Foreningens navn er Norsk Olje og Petrokjemisk Fagforbund avdeling 053 forkortet NOPEF avd.053. 1. Foreningen ble stiftet i 1979. 2 Foreningens organisasjonsmessige

Detaljer

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø Vedtekter for Forum for utvikling og miljø (Vedtatt på årsmøte 6. april 2005, sist revidert på årsmøtet 29. april 2014), 1. NAVN Organisasjonens navn er Forum for utvikling og miljø. Engelsk navn er Norwegian

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN AKKS NORGE

VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN AKKS NORGE VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN AKKS NORGE Vedtatt av AKKS Norges Landsmøte 8. mai 2004 Endringer foretatt av AKKS Norges Landsmøte 29. april 2006 1. PRESENTASJON Organisasjonens navn er AKKS Norge.

Detaljer

Organisatoriske retningslinjer for Fagforbundet Sandnes Avd Vedtatt på Årsmøtet 2010

Organisatoriske retningslinjer for Fagforbundet Sandnes Avd Vedtatt på Årsmøtet 2010 Organisatoriske retningslinjer for Fagforbundet Sandnes Avd. 281. Vedtatt på Årsmøtet 2010 Vedtektene for Fagforbundet gjelder fullt ut. I tillegg kommer supplerende bestemmelser for lokalforeningen. Der

Detaljer

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø Vedtekter for Forum for utvikling og miljø (Vedtatt på årsmøte 6. april 2005, sist revidert på årsmøtet 21. april 2016), 1. NAVN Organisasjonens navn er Forum for utvikling og miljø. Engelsk navn er Norwegian

Detaljer

NIFs lov, lovnormer, bestemmelser og forskrifter er tilgjengelig på www.idrett.no

NIFs lov, lovnormer, bestemmelser og forskrifter er tilgjengelig på www.idrett.no Protokoll av årsmøte for Flekkefjord Sykkelklubb Årsmøtet skal gjennomføres i tråd med lovnorm for idrettslag pkt IV Årsmøte, styre, utvalg mv. Årsmøtets oppgaver følger av 15 og malen er bygd opp i tråd

Detaljer

Årsmøte i Stokkenes Golfpark BA, 27.01.2006

Årsmøte i Stokkenes Golfpark BA, 27.01.2006 Nordfjord Golfpark BA, Stokkenes, 6770 NORDFJORDEID mob.: 48 11 22 60 e-post: post@norgolf.com webside: www.norgolf.com Årsmøte i Stokkenes Golfpark BA, 27.01.2006 Årsmøtet vart halde på Nordfjord Hotell,

Detaljer

For å bli medlem må man ha møtt en fadder eller et styremedlem for en samtale om foreningen og hva det innebærer å være medlem.

For å bli medlem må man ha møtt en fadder eller et styremedlem for en samtale om foreningen og hva det innebærer å være medlem. Vedtekter for Chains Sist endret på årsmøte 28.04.17 1 Navn Foreningens navn er Chains 2 Formål Chains har som hovedformål å skape et nettverk for mennesker på Nordvestlandet og Midt-Norge med interesse

Detaljer

1. ÅPNING Leder Anne Elisabeth Berge ønsket alle fremmøtte, med til sammen 21 telesportmedlemmer velkommen til årsmøtet 2012.

1. ÅPNING Leder Anne Elisabeth Berge ønsket alle fremmøtte, med til sammen 21 telesportmedlemmer velkommen til årsmøtet 2012. PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 8. MARS 2012 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 21 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE FORSLAG

Detaljer

PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE LANDSMØTE FREDAG 7. MAI 2004 HOS JUSTISSEKTORENS KURS- OG ØVINGSSENTER I STAVERN.

PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE LANDSMØTE FREDAG 7. MAI 2004 HOS JUSTISSEKTORENS KURS- OG ØVINGSSENTER I STAVERN. PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE LANDSMØTE FREDAG 7. MAI 2004 HOS JUSTISSEKTORENS KURS- OG ØVINGSSENTER I STAVERN. Til stede med stemmerett: Are Olimb, UF-Asker & Bærum Børre Heggenhaugen,

Detaljer

Årsmøte i Mental Helse Finnmark søndag 3 april 2016 kl.10 Hammerfest

Årsmøte i Mental Helse Finnmark søndag 3 april 2016 kl.10 Hammerfest 1 Årsmøte i Mental Helse Finnmark søndag 3 april 2016 kl.10 Hammerfest Årsmøtet er sendt til alle lokallag på epost og annonsert på hjemmesiden til Mental Helse Finnmark 21 februar 2016 Frist for innkomne

Detaljer

Sak L09-15: Vedtektsendringer

Sak L09-15: Vedtektsendringer BEHANDLING: SAKSNR.: DATO: SAKSBEH.: ARKIV: Landsmøte 2015 L09-15 24.2.2015 Styret/ Daglig leder Elektronisk Sak L09-15: Vedtektsendringer Vedtektene er det viktigste styringsdokumentet for organisasjonen.

Detaljer

ÅRSMØTE I ASKERØY VEL ENDELIG DAGSORDEN:

ÅRSMØTE I ASKERØY VEL ENDELIG DAGSORDEN: INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ASKERØY VEL TORSDAG 27. JULI 2017 kl. 18.00 PÅ SKOLEN ENDELIG DAGSORDEN: 1. Velkommen til årsmøtet. 2. Valg av møteleder og referent, forslag møteleder: styrets formann, forslag

Detaljer

Protokoll 2013. Årsmøte i Mental Helse Oslo

Protokoll 2013. Årsmøte i Mental Helse Oslo Protokoll 2013 Årsmøte i Mental Helse Oslo DATO / TID: 23. april 2013 kl 18 21:30 STED: Radisson SAS Blu Nydalen FREMMØTTE: Med stemmerett: 20, 19 fra sak 10 Sak 1: Åpning / konstituering Jørund Schwach

Detaljer

LM-SAK 1-16 Konstituering

LM-SAK 1-16 Konstituering LM-SAK 1-16 Konstituering LM-sak 1.1-16 Opprop Godkjenning av innkalling Valg av møteledere (legges fram på landsmøtet) Godkjenning av forretningsorden (vedlegg 1) Godkjenning av dagsorden (vedlegg 2)

Detaljer

R A N A S P O R T S D Y K K E R E

R A N A S P O R T S D Y K K E R E Klubbens vedtekter V E D T E K T E R F O R R A N A S P O R T S D Y K K E R E Postboks 60-8613 SELFORS Stiftet 1. januar 1967 1 - FORMÅL Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2017.

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2017. http://www.mestapensjonist.no ÅRSMØTEPROTOKOLL 2017. Årsmøte i Mesta pensjonistforening (MPF) ble avholdt den 29.03.2017 kl. 1600-1800. Sted: Bergstaden Hotell, Røros Tilstede: Olav Lien, Haldor Tryggestad,

Detaljer

Protokoll fra generalforsamling i Norsk Shetland Sheepdog Klubb

Protokoll fra generalforsamling i Norsk Shetland Sheepdog Klubb Dagsorden: Protokoll fra generalforsamling i Norsk Shetland Sheepdog Klubb Dato: 26. april 2014, klokken 12.00 Sted: Best Western Oslo Airport Hotel, Gardermoen Godkjenning av innkalling og forslag til

Detaljer

Norsk Kennel Klub region Trøndelag

Norsk Kennel Klub region Trøndelag Årsmøteprotokoll 2014 Norsk Kennel Klub region Trøndelag Sted: Hoppbygget, Granåsen. Tid: 29.mars 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Åpning 2. Godkjenning av delegater (antall stemmer pr delegat) 3. Godkjenning

Detaljer

Vedtekter. Skage skolekorps

Vedtekter. Skage skolekorps Vedtekter for Skage skolekorps Godkjent på årsmøte 04.05.2011 (endr. av lover fra 1962, 1972, 1987, 1989) 1 ORGANISASJON Skage skolekorps ble stiftet 20.12.1962, og er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund

Detaljer

Protokoll Regionting 2015 NCF Region Midt Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 13.00 Halsen ungdomsskole, Stjørdal

Protokoll Regionting 2015 NCF Region Midt Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 13.00 Halsen ungdomsskole, Stjørdal Protokoll Regionting 2015 NCF Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 13.00 Halsen ungdomsskole, Stjørdal Protokoll Regionting 2015 NCF Tid: Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 Sted: Halsen ungdomsskole, Stjørdal

Detaljer

Årsmøte i. Klubb Relacom, avdeling Nord-Norge Amalie Hotell Tromsø 23.02.13 kl 15.00. Saksliste

Årsmøte i. Klubb Relacom, avdeling Nord-Norge Amalie Hotell Tromsø 23.02.13 kl 15.00. Saksliste Årsmøte i Klubb Relacom, avdeling Nord-Norge Amalie Hotell Tromsø 23.02.13 kl 15.00 Saksliste Sak 1 Sak 2 Sak 3 Sak 4 Sak 5 Sak 6 Sak 7 Godkjenning av saksliste Valg av møteleder og sekretær Årsberetning

Detaljer

FREDRIKSTAD KRETS av Norges speiderforbund

FREDRIKSTAD KRETS av Norges speiderforbund FREDRIKSTAD KRETS av Norges speiderforbund Innkalling og sakspapirer til Kretstingets årsmøte for speideråret 2014 36. ordinære årsmøte i Fredrikstad krets av Norges speiderforbund 10. mars 2015, kl. 19.00

Detaljer

Protokoll fra Årsmøte 2010

Protokoll fra Årsmøte 2010 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND Avd. Oppland Protokoll fra Årsmøte 2010 Tid og dato: Tirsdag 9. mars 2010. Sted: Lillehammer Rehab.senter. Tilstede: 24 medlemmer inkludert 6 styremedlemmer og leder. SAK 1.

Detaljer

Referat fra det 46 ordinære årsmøtet Fjellheim samfunnshus 30 mars 2016 kl 19.00

Referat fra det 46 ordinære årsmøtet Fjellheim samfunnshus 30 mars 2016 kl 19.00 Referat fra det 46 ordinære årsmøtet Fjellheim samfunnshus 30 mars 2016 kl 19.00 Tilstede- 83 stemmeberettigede medlemmer Dagsorden 1. Åpning Innkallelsen ble godkjent. Dagsorden ble godkjent. 2. Konstituering

Detaljer

Musikkrådet. på Kjeller SAKS- PAPIR- ER

Musikkrådet. på Kjeller SAKS- PAPIR- ER Musikkrådet på Kjeller SAKS- PAPIR- ER ÅRS- MØTE 2015 Dagsorden 1. Konstituering 1.1. Godkjenne representantenes fullmakter 1.2. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden 1.3. Velge dirigenter,

Detaljer

Generalforsamling Eldre Sydnæsgutters Forening 27. mars 2017 i Welhavensgate 66 Møte satt klokken 18.10

Generalforsamling Eldre Sydnæsgutters Forening 27. mars 2017 i Welhavensgate 66 Møte satt klokken 18.10 Generalforsamling Eldre Sydnæsgutters Forening 27. mars 2017 i Welhavensgate 66 Møte satt klokken 18.10 25 medlemmer frammøtt Formann Stian Natås ønsket alle velkommen, og foreslo Jarl Høva til ordstyrer

Detaljer

R A N A S P O R T S D Y K K E R E

R A N A S P O R T S D Y K K E R E V E D T E K T E R F O R R A N A S P O R T S D Y K K E R E Postboks 60-8613 SELFORS Stiftet 1. januar 1967 1 - FORMÅL Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Klubbens

Detaljer

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Øvre Ljan Boligsameie III

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Øvre Ljan Boligsameie III Protokoll fra ordinært sameiermøte i Øvre Ljan oligsameie III Møtedato 30. april 2009 Møtetidspunkt 1800 Møtested Nordstrand Eldresenter, Poppelstien 6 Tilstede var og til sammen Fra forretningsfører møtte

Detaljer

Sist endret VEDTEKTER

Sist endret VEDTEKTER VEDTEKTER 1 FORMÅL 2 ORGANISASJON 3 MEDLEMSKAP 4 KONTINGENT 5 TILLITSVALGTE 6 KLUBBENS ORGANER 7 ÅRSMØTE 8 ÅRSMØTE - VALG 9 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 10 KLUBBSTYRET 11 ARBEIDSUTVALG 12 UNGDOMSUTVALG 13 VALGKOMITE

Detaljer

Innkalling årsmøte Trondheim Lokallag

Innkalling årsmøte Trondheim Lokallag Innkalling årsmøte Trondheim Lokallag 25 februar 2014 Tid: Kl. 19:00 Sted: Kjøpmannsgata 46, Olavhallen (trapp ned v/billettluke) Saksliste: 1. Konstituering - Godkjenning av innkalling - Valg av møteleder

Detaljer

ÅRSBERETNING. ABC Industri Energi Avd Styret i ABC har siden årsmøte i 2010 vært sammensatt som følger:

ÅRSBERETNING. ABC Industri Energi Avd Styret i ABC har siden årsmøte i 2010 vært sammensatt som følger: ÅRSBERETNING 2010 ABC Industri Energi Avd. 043. Styret i ABC har siden årsmøte i 2010 vært sammensatt som følger: Leder: Nestleder: Sekretær: Kasserer: ALT leder Styremedlem nr 1: Styremedlem nr 2: Styremedlem

Detaljer

VEDTEKTER NORSK KOMMUNIKASJONSFORENING

VEDTEKTER NORSK KOMMUNIKASJONSFORENING Side 1 av 5 Norsk kommunikasjonsforening er en landsomfattende organisasjon som arbeider for å fremme profesjonell og etisk forsvarlig informasjon. Norsk kommunikasjonsforening er partipolitisk uavhengig.

Detaljer

Sakspapirer - Årsmøtet i Håen hytteforening 2013. Saksliste

Sakspapirer - Årsmøtet i Håen hytteforening 2013. Saksliste Sakspapirer - Årsmøtet i Håen hytteforening 2013 Saksliste 1/13 Valg av dirigent 2/13 Valg av 2 medlemmer til signering av årsmøteprotokoll 3/13 Godkjenning av referat fra Årsmøtet 2012 4/13 Godkjenning

Detaljer

Protokoll årsmøte 2017 Ringerike klatreklubb

Protokoll årsmøte 2017 Ringerike klatreklubb Protokoll årsmøte 2017 Ringerike klatreklubb PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE Protokoll fra årsmøte i Ringerike klatreklubb Hønefoss, 2017-04-20 Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Det var 15 stemmeberettigede

Detaljer

Innkalling til Norsk Terrier Klubs Avdeling Oslo/Akershus årsmøte på NKKs lokaler på Bryn Tirsdag 19. november, kl. 19.00.

Innkalling til Norsk Terrier Klubs Avdeling Oslo/Akershus årsmøte på NKKs lokaler på Bryn Tirsdag 19. november, kl. 19.00. Innkalling til Norsk Terrier Klubs Avdeling Oslo/Akershus årsmøte på NKKs lokaler på Bryn Tirsdag 19. november, kl. 19.00. Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling. 2. Valg av møteleder, referent, 2 medlemmer

Detaljer

LO Midt-Troms. Saksliste til årsmøtet i Årsmøte LO senteret på Finnsnes

LO Midt-Troms. Saksliste til årsmøtet i Årsmøte LO senteret på Finnsnes LO Midt-Troms Saksliste til årsmøtet i 2017 1. Åpning 2. Godkjenning av innkalling 3. Godkjenning av saksliste og forretningsorden 4. Valg av møteleder, sekretær og 2 til å underskrive protokollen 5. Årsberetning

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FOR 2014 I BORGEN VEL 25.2.2015 PÅ BORGEN IL s KLUBBHUS

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FOR 2014 I BORGEN VEL 25.2.2015 PÅ BORGEN IL s KLUBBHUS PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FOR 2014 I BORGEN VEL 25.2.2015 PÅ BORGEN IL s KLUBBHUS Sak 1 Åpning Leder ønsket 22 medlemmer velkommen til årsmøtet, dette inkl. styret i vellet. Årsmøtet gjennomførte en kort presentasjon

Detaljer

K R E T S T I N G 2011

K R E T S T I N G 2011 K R E T S T I N G 2011 Det innkalles herved til Kretsting i ABspeiderne, Norges speiderforbund ONSDAG 2. MARS 2011 KLOKKEN 18.00 Adresse: Wøyen Gård Rett overfor speiderkontoret. Gruppetinget skal ha valgt

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Stiftet 15. november 1999. Org. nr 981 310 950. Foreningen er selveiende. 1. Navn 1-1 Organisasjonens navn er Norsk kommunikasjonsforening. Navnet kan forkortes

Detaljer

Vedtekter for Buskerud Harehundklubb

Vedtekter for Buskerud Harehundklubb Vedtekter for Buskerud Harehundklubb Vedtekter for Buskerud Harehundklubb (BHK) stiftet 9.12.1948 Vedtatt av årsmøtet den 5. juni 2012 Vedtektene er godkjent av Norske Harehund Klubbers Forbund(NHKF) for

Detaljer

ÅRSMØTE 2012 FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING PROTOKOLL/REFERAT

ÅRSMØTE 2012 FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING PROTOKOLL/REFERAT LMF ÅRSMØTE 2012 FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING PROTOKOLL/REFERAT REFERAT/PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2012 I LANGESUND MOTORBÅTFORENING (LMF) A) Referat Årsmøtet ble åpnet i foreningens lokale Motorbåten fredag

Detaljer

Vedtekter for Rørvik Idrettslag

Vedtekter for Rørvik Idrettslag Vedtekter for Rørvik Idrettslag Godkjent av idrettsstyre den 17.09.2003 1 Formål Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges

Detaljer

Årsmøte 2015 Vedlegg 1. Studieforbundet Kor Vestfold og Telemark 8. mars Idrettens Hus i Sandefjord Saksliste.

Årsmøte 2015 Vedlegg 1. Studieforbundet Kor Vestfold og Telemark 8. mars Idrettens Hus i Sandefjord Saksliste. Årsmøte 2015 Vedlegg 1. Studieforbundet Kor Vestfold og Telemark 8. mars Idrettens Hus i Sandefjord Saksliste. 1. Godkjenning av stemmeberettige Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner inntil 2 personer

Detaljer

MØTEREFERAT FRA NARVIK STUDENTERSAMFUNNS GENERALFORSAMLING -99.

MØTEREFERAT FRA NARVIK STUDENTERSAMFUNNS GENERALFORSAMLING -99. Dato : 03.05.99 Tid : 12.00 Sted : Filmsalen i kjelleren. MØTEREFERAT FRA NARVIK STUDENTERSAMFUNNS GENERALFORSAMLING -99. Til : Leder STIN Styret NSS Direktør SSIN Studentrepresentanter styret SSIN Tillitsvalgte

Detaljer

Årsmøteprotokoll 2012

Årsmøteprotokoll 2012 Årsmøteprotokoll 2012 Årsmøte ble holdt den 10 mars klokken 1300 på Stathelle servicesenter i Bamble og det var 47 medlemmer til stede derav 44 med stemmerett. Styreleder Svein Eriksen ønsket velkommen.

Detaljer

Referat frå årsmøte Voss Hang- og Paragliderklubb. Årsmøte Laurdag 08.02.13 kl. 18. 00. Stad Park Hotel Voss. Totalt 22 stk.

Referat frå årsmøte Voss Hang- og Paragliderklubb. Årsmøte Laurdag 08.02.13 kl. 18. 00. Stad Park Hotel Voss. Totalt 22 stk. Referat frå årsmøte Voss Hang- og Paragliderklubb Årsmøte Laurdag 08.02.13 kl. 18. 00. Stad Park Hotel Voss. Totalt 22 stk. medlemmer møtte Sak 01/2014 Opning av årsmøte 2013 Formann Frode Fester ønskte

Detaljer

K R E T S T I N G 2014

K R E T S T I N G 2014 K R E T S T I N G 2014 Det innkalles herved til Kretsting i ABspeiderne, Norges speiderforbund SØNDAG 2. MARS 2014 KLOKKEN 18.00 Adresse: Wøyen Gård rett overfor speiderkontoret. Oppmøte for registrering

Detaljer

Nord-Norges Musikkforbund

Nord-Norges Musikkforbund Nord-Norges Musikkforbund Stiftet 10. juni 1933 Referat fra tinget 18. juni 2005 i Bodø 1. Sted: SAS-hotellet, Bodø 2. Tid: 0830-1030 3. Til stede: Styret: Knut Halseth - leder Tor J. M. Breines - nestleder

Detaljer

Vedtekter for AKKS Oslo

Vedtekter for AKKS Oslo Vedtekter for AKKS Oslo Vedtatt av AKKS Norges Landsmøte 8. mai 2004 Endringer foretatt av AKKS sitt Landsmøte 20. mai 2012 Vedtatt av AKKS Oslo sitt årsmøte 16. mars 2013 1. PRESENTASJON 1.1. Organisasjonens

Detaljer

Årsmøteprotokoll 9. februar 2013 LLH Troms Sted: Hansens spisebord, Storgata 89, Tromsø Tid: 9. februar 2013, klokken 18:00 Årsmøtet startet kl 1820 Leder Jan Ove Agledahl ønsket velkommen til årsmøtet

Detaljer

PROTOKOLL fra ordinært årsmøte 28.april 2011

PROTOKOLL fra ordinært årsmøte 28.april 2011 1 Norsk Osteoporoseforening Dato 19. mai 2011 Vår ref: 538 /Sak. nr 1.2 PROTOKOLL fra ordinært årsmøte 28.april 2011 Norsk osteoporoseforening gjennomførte ordinært årsmøte i Bergen 29. april 2011 kl.

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2011 USKEKALVEN VEL

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2011 USKEKALVEN VEL PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2011 USKEKALVEN VEL Tirsdag 20.mars 2012 kl 18-19 Allservice lokaler på Åsen. Protokoll fra årsmøte 2011 i Uskekalven Vel Side 2 av 8 Møtet ble åpnet av styrets leder, Arne Oscar

Detaljer

Årsmøte Romanifolkets Riksforbund, referat

Årsmøte Romanifolkets Riksforbund, referat Årsmøte Romanifolkets Riksforbund, referat Oppstart: Søndag 30. Mars 2014. kl. 13:10 Sted: Marché Rygge Vest. Moss Til dagsorden Styreleder Jim Karlsen ønsket velkommen med en sang Innkalling og dagsorden

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014 OSLO ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014 Årsmøte ble avholdt lørdag 8. februar 2014 Sted: Quality Resort Hotell Sarpsborg (familiehelg) Møtet ble satt kl. 12.15 SAK 1 KONSTITUERING AV MØTET Leder Solfrid Ruud Rekdal

Detaljer

DIS-Finnmark Hammerfest, 4. mars 2006 ÅRSMØTE. Lørdag 4. mars 2006 kl 1500. Husbanken Sjøgata 6 9615 Hammerfest

DIS-Finnmark Hammerfest, 4. mars 2006 ÅRSMØTE. Lørdag 4. mars 2006 kl 1500. Husbanken Sjøgata 6 9615 Hammerfest ÅRSMØTE Lørdag 4. mars 2006 kl 1500 Husbanken Sjøgata 6 9615 Hammerfest 1 SAKSLISTE: 1. Åpning ved Oddvar Linnes 2. Innledning om DIS og DIS-Finnmark ved leder Finn Karlsen 3. Valg av møteleder og referent

Detaljer

Dato: 6.6.2012 Kl.: 16.00 16.40 Stad: Clarion Hotel & Congress Trondheim Saknr.: 1 11

Dato: 6.6.2012 Kl.: 16.00 16.40 Stad: Clarion Hotel & Congress Trondheim Saknr.: 1 11 ~7 En møteplass for kommunale og fylkeskommunale PROTOKOLL Årsmøte i FKT. Dato: 6.6.2012 Kl.: 16.00 16.40 Stad: Clarion Hotel & Congress Trondheim Saknr.: 1 11 SAKSLISTE: 1. Registrering 2. Valg av dirigent,

Detaljer

i Østre Trøgstad, det som historisk har vært definert som Havnås skolekrets.

i Østre Trøgstad, det som historisk har vært definert som Havnås skolekrets. 1 Formål Havnås Vel har til oppgave å virke for Havnås trivsel, velferd, forskjønnelse og utvikling. Foreningen skal ivareta stedets interesser som et hørings- og samarbeidsorgan overfor kommunen og andre

Detaljer

Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge

Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge 1 FORENINGENS (FORUMETS) NAVN Norsk Algeforening 2. VISJON OG FORMÅL 2.1 Visjon: Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge 2.2. Formål: Norsk Algeforening skal

Detaljer

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS Vedtektene ble behandlet og enstemmig vedtatt i ekstraordinært årsmøte 8.5.2006. Det ble gjort tillegg eller forandringer i 4.4 e pkt. 2, 8 b og 8 c. Endringene er markert med kursiv. 4 endret på årsmøtet

Detaljer

Protokoll fra styremøte, Fagforbundet Trondheim

Protokoll fra styremøte, Fagforbundet Trondheim Protokoll fra styremøte, Fagforbundet Trondheim Dato: 10. januar 2012, kl. 16.00-20.45 Sted: Tilstede: Edvin Helland, Inger Mathisen, Terje Hovde, Svein Olav Aarlott, Grethe Ramsland, Kari Engen, Frøydis

Detaljer

REGIONSTING 11. mai 2014

REGIONSTING 11. mai 2014 REGION MØRE OG ROMSDAL REGIONSTING 11. mai 2014 IDRETTSSENTERET, MOLDE KL 13:00 Regionstyret Medlemsklubber NVBF Region Møre og Romsdal Valgkomité NVBF Region Møre og Romsdals administrativ ansatt NVBFs

Detaljer

Årsmøteprotokoll Norsk Stabijhoun klubb, 28 mai 2016

Årsmøteprotokoll Norsk Stabijhoun klubb, 28 mai 2016 Årsmøteprotokoll Norsk Stabijhoun klubb, 28 mai 2016 Sted: Torpomoen Ål i Hallingdal Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling 2. Valg av ordstyrer og referent 3. Valg av to til å undertegne protokollen og

Detaljer

Lover for Tromsø hundeklubb. Stiftet 1967

Lover for Tromsø hundeklubb. Stiftet 1967 Lover for Tromsø hundeklubb. Stiftet 1967 Vedtatt av årsmøtet den 26.4.2012 med senere endringer, senest av årsmøtet 4.april 2014 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den Kap 1 Innledende bestemmelser

Detaljer

VEDTEKTER. 1.1 Industri Energi klubben ESS er tilsluttet Industri Energi og er underlagt dette forbundet og LO s vedtekter og bestemmelser.

VEDTEKTER. 1.1 Industri Energi klubben ESS er tilsluttet Industri Energi og er underlagt dette forbundet og LO s vedtekter og bestemmelser. VEDTEKTER 1 FORMÅL 2 ORGANISASJON 3 MEDLEMSKAP 4 KONTINGENT 5 TILLITSVALGTE 6 KLUBBENS ORGANER 7 ÅRSMØTE 8 ÅRSMØTE - VALG 9 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 10 KLUBBSTYRET 11 ARBEIDSUTVALG 12 UNGDOMSUTVALG 13 VALGKOMITE

Detaljer

Sakspapirer til stiftelsesmøte i Sørum Vel den 21.10.2010.

Sakspapirer til stiftelsesmøte i Sørum Vel den 21.10.2010. Sakspapirer til stiftelsesmøte i Sørum Vel den 21.10.2010. 1. Dagsorden: 2. Åpning/velkommen kl. 19.23 v/leif Tore 3. Valg av møteleder 4. Valg av referent 5. Valg av to møtedeltakere som skal undertegne

Detaljer

VEDTEKTER 11. september 2014

VEDTEKTER 11. september 2014 VEDTEKTER 11. september 2014 1. FORENINGENS NAVN OG FORMÅL Foreldrerådet ved Ortun skole er organisert som en forening ved navn «Foreningen for Foreldrerådet og FAU ved Ortun skole». Alle foreldre som

Detaljer

Til: Nielsen. vedtekter. Ref.:2.1. MKN

Til: Nielsen. vedtekter. Ref.:2.1. MKN Til: s Medlemsorganisasjoner 7. januar 2009 Ref.:2.1. MKN Innkalling til Generalforsamling og medlemsmøte om forslag til nye vedtekter Hermer fremsendes første innkalling til s generalforsamling den 24-26

Detaljer

Vedtekter Kreativ Aktiv Norsk DataUngdom. Periode: 2006/2007

Vedtekter Kreativ Aktiv Norsk DataUngdom. Periode: 2006/2007 Vedtekter Kreativ Aktiv Norsk DataUngdom. Periode: 2006/2007 Navn, formål og oppgaver 1-1 Foreningen er en ideell interesseforening for datainteressert ungdom i Norge. Foreningens navn er Kreativ Aktiv

Detaljer

VESTFOLD IDRETTSKRETSTING

VESTFOLD IDRETTSKRETSTING Sakliste VESTFOLD IDRETTSKRETSTING Jarlsberg Konferansesenter, Tønsberg LØRDAG 26. april 2014 KL 10.00 1 1. ÅPNING - HILSNINGSTALER SAKLISTE 2. GODKJENNE DE FREMMØTTE REPRESENTANTERS FULLMAKTER 3. a) Godkjenning

Detaljer

Vedtekter for Råstølen velforening

Vedtekter for Råstølen velforening Vedtekter for Råstølen velforening Endringslogg Versjon Dato Beskrivelse Endret av 1.0 13.04.2010 Dokumentet opprettet Styret 1.1 21.06.2011 Endret 7.1 vedtatt på årsmøte Styret Lagt til vedlegg kart over

Detaljer

VEDTEKTER NORGES TAXIFORBUND AVDELING OSLO

VEDTEKTER NORGES TAXIFORBUND AVDELING OSLO NORGES TAXIFORBUND Avdeling Oslo VEDTEKTER NORGES TAXIFORBUND AVDELING OSLO Vedtatt på stiftelsesmøte 15.desember 2008. Endret på Årsmøte 12. Mai 2009. Endret på Årsmøtet 2. mai 2011. Endret på årsmøte

Detaljer

PROTOKOLL. FRA REPRESENTANTSKAPSMØTE 2014 NORSK IRSKSETTERKLUBB Quality Airport Hotel Gardermoen Søndag 11. mai 2014

PROTOKOLL. FRA REPRESENTANTSKAPSMØTE 2014 NORSK IRSKSETTERKLUBB Quality Airport Hotel Gardermoen Søndag 11. mai 2014 PROTOKOLL FRA REPRESENTANTSKAPSMØTE 2014 NORSK IRSKSETTERKLUBB Quality Airport Hotel Gardermoen Søndag 11. mai 2014 Formann i Norsk Irsksetterklubb, Tore Salvesen, ønsket velkommen. I tillegg til delegatene

Detaljer

UTSENDT: Sakliste og sakspapirer for årsmøtet

UTSENDT: Sakliste og sakspapirer for årsmøtet UTSENDT: Sakliste og sakspapirer for årsmøtet Det vises til innkallingen til årsmøte av 21. februar 2017. Årsmøtet avholdes i idrettsrådets lokaler, Hansons Minde, Henrik Ibsensgt 58, Stavanger - mandag

Detaljer