Ås idrettslag. Protokoll fra årsmøte i Ås Idrettslag. Ås 2. mars Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ås idrettslag. Protokoll fra årsmøte i Ås Idrettslag. Ås 2. mars 2009. Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede"

Transkript

1 Ås idrettslag Protokoll fra årsmøte i Ås Idrettslag Ås 2. mars 2009 Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Tilstede 15 stemmeberettigede ved starten av møtet. Følgende hadde ordet i saken: Ingen Sak 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden 1. Årsmøtet ledes av den valgte dirigenten/ordstyreren (valgt i sak 3). De valgte sekretærene skriver protokoll. 2. Ingen kan ha ordet mer enn tre ganger pr. i samme sak. Taletiden begrenses til tre minutter for første gang og to minutter for andre og tredje gangs innlegg. Saker som er til forretningsorden begrenses til ett minutt. Dirigent/ordstyrer kan forkorte taletiden og sette strek for talelisten etter behov. 3. Alle forslag må leveres skriftlig til ordstyrer og må være signert. Nye forslag kan ikke fremmes etter at strek er satt og saken er tatt opp til votering. Forslag kan bare fremmes i saker som står på saklisten. Innkalling og sakliste ble godkjent. Framlagte forslag på forretningsorden ble godkjent. Følgende hadde ordet i saken: Ingen.

2 Sak 3. Velge dirigent/ordstyrer, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen Styret har forslag til følgende vedtak: Dirigent: Sekretær: Underskrive Protokoll: Arnstein Moe John Espen Jakobsen Kristen Treekrem og Mette A. Jacobsen Følgende hadde ordet i saken: Ingen. Som dirigent/ordstyrer ble Arnstein Moe enstemmig valgt.. Som sekretær ble John Espen Jakobsen enstemmig valgt. Til å skrive under protokollen ble Kristen Treekrem og Mette Jacobsen enstemmig valgt. Sak 4. Behandle idrettslagets årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger Styret vil komme med forslag på at Årsberetningen for 2008 godkjennes. Følgende hadde ordet i saken: Jo Inge Fjellstad redegjorde for styrets årsberetning. Gunnar Klemetsdal redegjorde for friidrettsgruppa sin årsberetning. Wenche Amundsen redegjorde for håndballen sin årsberetning. John Espen Jakobsen redegjorde for idrettsskolen sin årsberetning. Ivar Maalen redegjorde for orienteringsgruppa sin årsberetning. Kristen Treekrem redegjorde for skigruppa sin årsberetning. Jan Tore Dannemark redegjorde for svømmegruppa sin årsberetning. Tore Husum kom med et forslag til at verdiregnskap bør inn i alle gruppenes årsberetning. Årsmeldingen for 2008 med gruppeårsmeldinger ble enstemmig vedtatt.

3 Sak 5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand Hele klubbens regnskap med resultatregnskap og balanse skal behandles, herunder skal også revisors og eventuelt kontrollkomiteens beretning legges fram. Styret vil komme med forslag på at resultatregnskap og balanse for 2008 godkjennes. Følgende hadde ordet i saken: Jo Inge Fjellstad redegjorde for de viktigste postene i regnskapet i forhold til budsjettet for Revisor Dag Guttormsen redegjorde for revisjonsrapportene for de ulike gruppene og konsernregnskapet. Revisor ber styret om å vedta følgende retningslinjer for regnskapsarbeidet. 1. De større regnskapene skal leveres inn til kontroll senest 1. juni(dette er i følge Idrettsforbundets retningslinjer). Da kan man se om det er overensstemmelse med bank og lettere få rettet opp eventuelle feil. Lagene får også en rutine i å sjekke virksomhet mot budsjett. 2. Ved innlevering av regnskap skal det medfølges budsjett, en fullstendig kassadagbok med bilagene ført i samme rekkefølge som i bilagspermen og samtlige bankutskrifter. 3. Dersom man i balansen har ført opp verdier på aktiva skal det legges ved en liste over hva aktiva består av med en verdisetting. 4. Ved innkjøp skal det alltid finnes et kassabilag. En samleregning som ikke sier noe som helst om hva som er handlet er ikke akseptabelt. 5. Når det utbetales reise- og diettgodtgjørelse skal det være med et skjema som sier hvor man har reist og klokkeslettene man har vært borte. Det er ikke tilfredsstillende å si diett og så en sum. Det er tillatt med kvartalsregninger. Ås IL bør ha en felles sats for reise og opphold. 6. Det bør legges med en form for medlemslister slik at man kan få en grei oversikt over at man har fått inn den kontingent (treningsavgifter) man skal ha. 7. Alle regnskapene skal være levert inn senest 2 uker før årsmøtet. 8. Ved regnskapet skal det legges med: navn på kasserer, telefon og epost. Daglig leder fikk i oppdrag å kalle inn kassererne i Ås IL til et kassererkurs. Enstemmig vedtatt med de nye retningslinjene som revisor påpekte. Regnskap for 2008 er godkjent.

4 Sak 6. Behandle innkomne forslag og saker Sak A. Fremmet av Ås IL hovedstyret. Innledning: Samarbeidsavtale mellom Ås IL og Ås IL Fotball Medlemskontingent. Ås IL hovedstyret ønsker at alle medlemmer i Ås IL fotball skal være fullverdige medlemmer i Ås IL. Dette begrunner vi ut i fra ønske om å gi alle barn og unge et variert tilbud om ulike aktiviteter. Det er da ønskelig at alle kan prøve ut nye aktiviteter og delta på alle klubbens arrangement og treninger. Dette skal være et grunnleggende prinsipp for klubbens arbeid. Ås IL hovedstyret ser det som ønskelig at det kreves inn en kontingent fra medlemmene i Ås IL Fotball, som dekker medlemskap både i Ås IL og Ås IL fotball. Hovedstyret fremmer følgende forslag til årsmøtet: Kontingenten fra medlemmer i Ås IL fotball til Ås IL betales samlet av Ås IL Fotball. Størrelsen på denne kontingenten settes til kr. 50 Ås IL Fotball overfører innkommet medlemskontingent 2 ganger pr. år. Første gang i juni og andre i desember. Hovedstyret anbefaler årsmøtet å stille seg bak at ordningen innføres som en prøveordning allerede fra Følgende hadde ordet i saken: Leder Jo Inge Fjellstad og nestleder Tore Skovdahl redegjorde for saken. Kristen Treekrem, Arnstein Moe, Harald Schytz og Gunnar Klemetsdal stilte spørsmål til ordlyden i teksten. Flere mente at teksten og forklaringene var så vidt uklar at saken burde avvises og sendes tilbake til hovedstyre for å bedre ordlyden slik at årsmøtet kunne forstå hva det var de stemte over. Vedtaket fikk følgende avstemming: 1stemme for og 11 stemmer mot. Sak B. Fremmet av Ås IL hovedstyret. Ny kontingent som en rabattordning kalt Familiekontigent Under basis-lovnorm for idrettslag står det i notene til 4 Medlemskontingent og avgifter: Personlige medlemmer betyr at idrettslaget ikke har anledning til å operere med andre typer medlemskap, som for eksempel familiemedlemskap og firmamedlemskap. Enten så er man personlig medlem eller så er man ikke medlem. At det innføres familiekontingent er å anse som en rabattordning, og har ikke noe med selve medlemskapet å gjøre Gjennom et slikt tiltak håper vi at flere kan tenke seg å bli medlem av Ås IL.

5 Hovedstyre fremmer følgende forslag til Årsmøtet: Fra og med 2010 vil Ås IL ha en rubrikk under medlemskontingenten som vi kaller familiekontingent Den foreslår hovedstyret til kr. 500,- Følgende hadde ordet i saken: Harald Schytz lurte på om dette var for å øke inntektene til klubben? Jo Inge Fjellstad svarte at det var primært for å øke medlemstallet, jf lagets strategiske plan (visjon og hovedmål). Enstemmig vedtatt. Sak 7. Fastsette medlemskontingent Styret foreslår at medlemskontingenten for 2010 fastsettes til: Voksen (født 1993 og tidligere) kr 250,- Junior (født senere enn 1993 ) kr 150,- Støttemedlemskap kr 200,- Familiekontingent kr 500,- Enstemmig vedtatt. Sak 8. Vedta idrettslagets budsjett Styret legger fram et forslag til budsjett for hele klubben, herunder også gruppene. Enstemmig vedtatt med følgende endringer. Hodepengene justert. Årsmøtet ber videre om at inntekter AU får ved at daglig leder fakturerer arbeidstid på gruppene, fordeles etter samme nøkkel som hodepengene dersom underskuddet skulle vise seg å bli mindre enn budsjettert. Sak 9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan Daglig Leder John-Espen Jakobsen redegjorde for de ulike gruppestyrene. Alle gruppene hadde fått valgt styre og styreoppnevnte utvalg.

6 Sak 10. Valg Leder velges for 1år. Nestleder velges for 2 år. Et styremedlem velges for 2 år og 2 styremedlemmer velges for 1år. a) Valgkomiteens innstilling på leder: Tore Skovdahl (1 år) Enstemmig valgt. b) Valgkomiteens innstilling på nestleder: Harald Schytz (2 år) Enstemmig valgt. c) Valgkomiteens innstilling på styremedlemmer og varamedlemmer til styret: Styremedlem: Ola Øvstedal (2 år) Styremedlem: Ine Hovi (1år) Styremedlem: Anne Guro Larsgard (1år) Enstemmig valgt. d) Valgkomiteens innstilling på revisorer: Dag Guttormsen og Ivar Sæveraas Dag Guttormsen og Ivar Sæveraas ble valgt til revisorer. e) Styrets innstilling på klubbens representanter til ulike ting og møter: Styret ønsker at årsmøtet skal gi det nye styret fullmakt til å utnevne representanter fra klubben til ulike ting og møter Styret får fullmakt fra årsmøtet til å utnevne representanter til de ting og møter i de organisasjoner klubben er tilsluttet.

7 f) Styrets innstilling på valgkomité: Utgående medlemmer av hovedstyret går inn som valgkomitè Styret innstiller da Jo Inge Fjellstad og Grethe Johnsen som valgkomitè for Jo Inge Fjellstad ble valgt til leder og Grethe Johnsen ble valgt til medlem i valgkomitèen. Ås 3.april John Espen Jakobsen referent. Kristen Treekrem Mette A. Jacobsen

Følgende hadde ordet i saken: (navn på dem som har hatt innlegg/uttalt seg om saken) Innstilling: (styret lager gjerne et forslag til vedtak)

Følgende hadde ordet i saken: (navn på dem som har hatt innlegg/uttalt seg om saken) Innstilling: (styret lager gjerne et forslag til vedtak) Protokoll fra årsmøte i. (klubb) (sted og dato for årsmøtet) Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Tilstede XX stemmeberettigede ved starten av møtet. Her må det stå hvor mange med stemmerett som var til

Detaljer

Harald Schytz, Anne Guro Larsgard, Ine Hovi, Bjørn Bråte fortalte litt om inntektsbringende tiltak for klubben. Forever produkter, kosmetikk.

Harald Schytz, Anne Guro Larsgard, Ine Hovi, Bjørn Bråte fortalte litt om inntektsbringende tiltak for klubben. Forever produkter, kosmetikk. Ås idrettslag Møtereferat Hovedstyremøte Møtedato: 5. oktober 2009 Tilstede fra AU Til stede fra gruppene: Forfall: Referent: Harald Schytz, Anne Guro Larsgard, Ine Hovi, Gunnar Klemetsdal (friidrett)

Detaljer

Protokoll årsmøte. Protokoll fra årsmøte i Trondheim Badmintonklubb. Trondheim 4.juni 2014 kl 18.30 i Handelshøyskolen i Trondheim.

Protokoll årsmøte. Protokoll fra årsmøte i Trondheim Badmintonklubb. Trondheim 4.juni 2014 kl 18.30 i Handelshøyskolen i Trondheim. Protokoll årsmøte Protokoll fra årsmøte i Trondheim Badmintonklubb Trondheim 4.juni 2014 kl 18.30 i Handelshøyskolen i Trondheim. Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Det var 11 stemmeberettigede til

Detaljer

1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) 2.

1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) 2. Generelt om basis-lovnormen: Idrettslag organisert av allianse-idrettslag skal ha lover som er i samsvar med lovnorm vedtatt av Idrettsstyret. Det enkelte idrettslags lov skal være godkjent av Idrettsstyret,

Detaljer

LOV FOR IDRETTSLAGET BRODD (FOTBALL)

LOV FOR IDRETTSLAGET BRODD (FOTBALL) LOV FOR IDRETTSLAGET BRODD (FOTBALL) Lov for Idrettslaget Brodd (Fotball), stiftet 25. april 1913. Vedtatt den 17. mars 2003 med senere endringer senest av 14. mars 2011 Godkjent av Idrettsstyret 1 den..

Detaljer

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007)

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007) Kvalitshåndbok Hasundgot IL vedlegg 1. Side 1 av 8 Generelt om basis-lovnormen: Idrettslag skal ha lover som er i samsvar med lovnorm vedtatt av Idrettsstyret. Det enkelte idrettslags lov skal være godkjent

Detaljer

Ine Hovi,, Anna Germundsson(friskis og svettis) Nils Sopp (fotball), Wenche Amundsen (håndball) Referent: Klubbhuset, Ås stadion

Ine Hovi,, Anna Germundsson(friskis og svettis) Nils Sopp (fotball), Wenche Amundsen (håndball) Referent: Klubbhuset, Ås stadion Ås idrettslag Møtereferat Hovedstyremøte Møtedato: 8. juni 2009 Tilstede fra AU Tore Skovdahl, Harald Schytz, Anne Guro Larsgard, Ola Øvstedal Til stede fra gruppene: Kristen Treekrem (ski), Gunnar Klemetsdal

Detaljer

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007)

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007) Generelt om basis-lovnormen: Idrettslag skal ha lover som er i samsvar med lovnorm vedtatt av Idrettsstyret. Det enkelte idrettslags lov skal være godkjent av Idrettsstyret, jf. NIFs lov 10-5 og 2-15.

Detaljer

Lov for Gjø-Vard Orienteringslag, stiftet 13.12.1949

Lov for Gjø-Vard Orienteringslag, stiftet 13.12.1949 Generelt om basis-lovnormen: Idrettslag skal ha lover som er i samsvar med lovnorm vedtatt av Idrettsstyret. Det enkelte idrettslags lov skal være godkjent av Idrettsstyret, jf. NIFs lov 10-5 og 2-15.

Detaljer

Vedtekter for Kragerø Golfklubb

Vedtekter for Kragerø Golfklubb Vedtekter for Kragerø Golfklubb Lov for Kragerø Golfklubb stiftet 09.12.1998. Vedtatt den 09.feb.2000, endret på årsmøte 4.des.2001, 26.mars 2003, 28.feb.2008 og sist 25.feb.2010. Godkjent av idrettsstyret

Detaljer

LOV for. Bodø Sportsskytterklubb

LOV for. Bodø Sportsskytterklubb LOV for Bodø Sportsskytterklubb Siste endring vedtatt på årsmøtet 27. januar 2011 Innholdsfortegnelse Lov for BODØ SPORTSSKYTTERKLUBB, stiftet 9. august 1955... 3 1 Formål... 3 2 Organisasjon... 3 3 Medlemmer...

Detaljer

Lov for Trondhjems Skiklub, stiftet 27.1.1884

Lov for Trondhjems Skiklub, stiftet 27.1.1884 Lov for Trondhjems Skiklub, stiftet 27.1.1884 Vedtatt den 6.10.2003 med senere endringer av 18.03.2013 Godkjent av Idrettsstyret 1 den 08.10.2013 1 Formål Trondhjems Skiklub er et idrettslag (heretter

Detaljer

REGIONSTING 14. juni 2011

REGIONSTING 14. juni 2011 REGION ROGALAND REGIONSTING 14. juni 2011 Idrettens Hus Viking Stadion Regionsstyret Medlemsklubber NVBF Region Rogaland Valgkomite NVBFs representant Regionstinget Tirsdag 14. juni 2011, kl 19.00 Idrettens

Detaljer

Vedtekter og organisasjonsplan for Varde Idrettslag, stiftet 15. mai 1932.

Vedtekter og organisasjonsplan for Varde Idrettslag, stiftet 15. mai 1932. Vedtekter og organisasjonsplan for Varde Idrettslag, stiftet 15. mai 1932. Vedtekter bygger på lovnorm utgitt av Norges Idrettsforbund og Olympiske komité i 2012. Erstatter lagets tidligere vedtekter og

Detaljer

Sør-Trøndelag Idrettskrets 23. ordinære ting

Sør-Trøndelag Idrettskrets 23. ordinære ting TING 2012 Sør-Trøndelag Idrettskrets 23. ordinære ting Fredag 20. og lørdag 21. april 2012 Skifer Hotell Oppdal Innhold Side 1.0 Tidsramme 3 2.0 Sakliste Idrettens Studieforbund i Sør-Trøndelag 4 2.1 Åpning

Detaljer

Lov for Nimbus Fallskjermklubb stiftet 01.03.1973

Lov for Nimbus Fallskjermklubb stiftet 01.03.1973 Lov for Nimbus Fallskjermklubb stiftet 01.03.1973 Vedtatt den 23.05.2002 Revidert på årsmøtet: 03.03.2010 Revidert på årsmøtet: 13.01.2012 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges

Detaljer

Vedtatt av årsmøtet 2. mai 2005 Godkjent av Idrettsstyret den 06.02.2006 1

Vedtatt av årsmøtet 2. mai 2005 Godkjent av Idrettsstyret den 06.02.2006 1 LOVER FOR TROMSØ TURNFORENING Stiftet 9. april 186 Vedtatt av årsmøtet. mai 005 Godkjent av Idrettsstyret den 06.0.006 1 1 Formål Tromsø Turnforenings formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund

Detaljer

Utskrift av lovnorm for idrettslag

Utskrift av lovnorm for idrettslag Utskrift av lovnorm for idrettslag 24. september 2004 Dette er en redigert utskrift i Microsoft Word av basislovnorm for idrettslag på bokmål. Utskriften er gjort 24. september 2004. Sjekk alltid utskriften

Detaljer

Årsmøte Staal Jørpeland 19.mars kl 18 Staaltun

Årsmøte Staal Jørpeland 19.mars kl 18 Staaltun Årsmøte Staal Jørpeland 19.mars kl 18 Staaltun Agenda: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, referent samt 2 medlemmer til å underskrive

Detaljer

LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING FIF

LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING FIF LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING FIF INNHOLDSFORTEGNELSE I. INNLEDENDE BESTEMMELSER... 3 1 Formål... 3 2 Organisasjon... 3 3 Medlemmer... 3 4 Medlemskontingent og avgifter... 4 II. TILLITSVALGTE OG

Detaljer

LOVNORM FOR LILLESTRØM & OMEGN BUESKYTTERE

LOVNORM FOR LILLESTRØM & OMEGN BUESKYTTERE LOVNORM FOR LILLESTRØM & OMEGN BUESKYTTERE (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Lov for Lillestrøm & Omegn Bueskyttere 1, stiftet 21. august 1952, med senere endringer, senest av 6. november 2012

Detaljer

Sak 6 Revisjon av vedtektene for klubben

Sak 6 Revisjon av vedtektene for klubben Til: Generalforsamlingen 2015 Fra: Hovedstyret Dato: 25. februar 2015 Sak 6 Revisjon av vedtektene for klubben Haugerud IFs vedtekter ble først fastsatt på stiftelsesmøtet 26. november 1970 og siden endret

Detaljer

NIFs lov, bestemmelser og forskrifter er tilgjengelig på www.idrett.no

NIFs lov, bestemmelser og forskrifter er tilgjengelig på www.idrett.no Dette skal fjernes, forside med GHK logo legges inn. Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Klubben skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes

Detaljer

Lov for Nordstrand Idrettsforening Stiftet 23.02.1891. Loven ført à jour pr juni 2012 Godkjent av Idrettsstyret den.

Lov for Nordstrand Idrettsforening Stiftet 23.02.1891. Loven ført à jour pr juni 2012 Godkjent av Idrettsstyret den. Lov for Nordstrand Idrettsforening Stiftet 23.02.1891 Loven ført à jour pr juni 2012 Godkjent av Idrettsstyret den. Foreningens navn er Nordstrand Idrettsforening (heretter omtalt som Foreningen). Foreningen

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) LOVNORM FOR IDRETTSLAG (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Lov for Drøbak kajakklubb 1, stiftet 6. mars 2007 (dato/år), godkjent av Akershus idrettskrets den Navnet er videre i loven forkortet

Detaljer

ORDINÆRT FORBUNDSTING 2014. 6. April 2014 Kl.10.00-14.00 Quality Hotel 33, Oslo SAKSLISTE

ORDINÆRT FORBUNDSTING 2014. 6. April 2014 Kl.10.00-14.00 Quality Hotel 33, Oslo SAKSLISTE ORDINÆRT FORBUNDSTING 2014 6. April 2014 Kl.10.00-14.00 Quality Hotel 33, Oslo SAKSLISTE INNHOLD SAK 1: GODKJENNE FREMMØTTE REPRESENTANTER... 2 SAK 2: GODKJENNE INNKALLINGEN... 2 SAK 3: GODKJENNE SAKSLISTE...

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) LOVER for Sem Idrettsforening Stiftet 14. februar 1921 Vedtatt den 14.02.21 med senere endringer senest av 8.3.2013 Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND IDRETTSLAG ALLIANSEIDRETTSLAG

ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND IDRETTSLAG ALLIANSEIDRETTSLAG ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND IDRETTSLAG ALLIANSEIDRETTSLAG Vedtatt på årsmøtet 27. februar. 2011 Oppdatert ekstraordinært årsmøte 22 mai 2013 Organisasjonsplan for Haugesund Idrettslag Allianseidrettslaget

Detaljer

LOV FOR HALDEN PADLEKLUBB

LOV FOR HALDEN PADLEKLUBB LOV FOR HALDEN PADLEKLUBB Lov for Halden Padleklubb (HPK), stiftet 31. oktober 1979, med senere endringer, senest av Årsmøtet 4. april 2013 godkjent av Østfold idrettskrets den 15. august 2013. I. INNLEDENDE

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer