Vesterålen regionråd. Foto: Trym Ivar Bergsmo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vesterålen regionråd. Foto: Trym Ivar Bergsmo"

Transkript

1 Vesterålen regionråd Foto: Trym Ivar Bergsmo Årsberetning for

2 2

3 INNHOLD 1 Representanter Regionrådets arbeid i Sekretariatet Økonomi Regionrådets prosjekter Fiskerisamarbeidet i Vesterålen Vesterålen kulturutvalg Vesterålen reiseliv RKK for Vesterålen og Lødingen

4 1 REPRESENTANTER Regionrådets sammensetning i 2006: Representant Vararepresentant Fra Andøy: Jonni Helge Solsvik Harald Fodstad Tore Pettersen Judith Johansen Tove Mette Gammelmoe Ann Christine Theodorsen Fra Bø: Viggo Johnsen Berit Hansen Anne-Ma Vik Guttorm O Veabø Sture Pedersen Jan Andersen Fra Hadsel: Reidar Johnsen Hugo Olsen Kjell-Børge Freiberg Inger Hope Marion Celius Ørjan Robertsen Fra Lødingen: Kurt L Olsen Ted Slettbakk Bjørn Hegstad Anita H Marthinussen Dagfinn Olsen Eirik Eriksen Fra Sortland: Svein Roar Jacobsen Jørun Drevland Tove Bjørkmo Fred Arne Reinsnes Tone Toften Ingolf Markussen Grethe Ellingsen Fra Øksnes: Per-Ole Larsen Oddmund Bye John Danielsen Ingrid Lie Brun Geir Rognan Ståle Meløy Arbeidsutvalget: Per-Ole Larsen, Øksnes (leder) John Danielsen, Øksnes Jonni Helge Solsvik, Andøy (nestleder) Tore Pettersen, Andøy Viggo Johnsen, Bø Anne-Ma Vik, Bø Reidar Johnsen, Hadsel Kjell-Børge Freiberg, Hadsel Kurt L Olsen, Lødingen Bjørn Hegstad, Lødingen Svein Roar Jacobsen, Sortland Fred Arne Reinsnes, Sortland 2 REGIONRÅDETS ARBEID I 2006 Møter og saker Regionrådets møter Arbeidsutvalgets møter 11 13* Antall saker (i råd og AU) Antall orienterings-/drøftingssaker (* herav 2 telefonmøter) Årsmøte og rådsmøte Regionrådets årsmøte ble gjennomført den 21. april i Hadsel kommune. Foruten ordinære årsmøte-saker hadde en følgende som hovedtema: o Landbruksnæringas potensiale i et nordnorsk framtidsperspektiv o Andre bein landbruksnæringa har å stå på o Grønn omsorg Innledere var representanter fra Nordland Bondelag, Nordland Bonde- og småbrukarlag og fylkesmannen i Nordland. 4 Foto: Erik Bugge, Kultursamarbeidet

5 Arbeidsutvalget I arbeidsutvalget viderefører en det tradisjonelle politisk strategiske arbeid og innsats på de definerte innsatsområdene. I fiskeripolitiske spørsmål har ordfører i Bø, Viggo Johnsen og ordfører i Lødingen, Kurt L. Olsen, et særlig ansvar. Som helsepolitisk talsmann er ordfører i Hadsel, Reidar Johnsen, oppnevnt. I 2004 besluttet arbeidsutvalget å opprette en funksjon som petroleumspolitisk talsmann, til dette ble ordfører i Andøy, Jonni H. Solsvik valgt. Ordfører i Sortland, Svein Roar Jacobsen, har hovedansvaret for reiselivspolitiske spørsmål, Jacobsen har også vært regionrådets talsmann i flere samferdselspolitiske saker. Det har over lang tid også vært tradisjon for at ordførerne i «flyplasskommunene» har et særlig ansvar for luftfartspolitiske spørsmål. Arbeidsutvalget har i løpet av 2006 hatt 11 møter og behandlet 82 saker, i tillegg har Arbeidsutvalget hatt 83 drøftings-/orienteringssaker på dagsorden. Sum regionråd-/au-saker er 88. I tillegg kan nevnes at sekretariatet har saksbehandlet 263 saker til Vesterålen utvikling (RDA-saker) i Strategisk næringsplan for Vesterålen. Arbeidet startet opp høsten Prosjektgruppen for dette planarbeidet var sammensatt av 6 næringslivsrepresentanter, 1 næringskonsulent og med ordfører i Bø, Viggo Johnsen, som leder av gruppen. Våren 2006 var plandokumentet oppe til behandling, med en del merknader godkjente 5 kommunestyrer planen, men en av kommunene kunne ikke gi sin godkjenning. Arbeidsutvalget har besluttet å evaluere prosessen og innholdet i plandokumentet, dette forutsetter ny finansiering av arbeidet, som pr dato ikke er kommet på plass. Samferdselsplan for Vesterålen. I løpet av perioden har Arbeidsutvalget «satt i bestilling» en samferdselsplan for Vesterålen. Planen skal ha et regionalt fokus i tillegg til fokus på aksene nord syd og øst vest inn og ut av Vesterålen. Planarbeidet ble ferdig finansiert ved utgangen av 2006, arbeidet med denne starter i Det vil føre for langt å kommentere alle sakene og oppgavene som regionrådet har håndtert i perioden, men her kommenteres et utvalg av disse: Petroleumsvirksomhet i vårt nære havområde. Høsten 2005 besluttet Vesterålen regionråd å gå inn i et samarbeid med Lofotrådet, Nordland fylkeskommune, Nordland fiskarlag, NHO Nordland og LO Nordland om å utarbeide en utredning som belyser framtidsperspektivene mot 2025 for Lofoten og Vesterålen med og uten petroleumsvirksomhet. Utredningen ble fulgt opp i forhold til sentrale myndigheter i 2006, bl.a. møtet med Statsministeren/leder av Arbeiderpartiet, kommunalministeren/leder av Senterpartiet og representanter for Finansdepartementet/nestleder i Sosialistisk Venstreparti. Det er kjent for alle at Stortingets/Regjeringens behandling av Helhetlig forvaltningsplan ikke ga åpning for leteaktivitet i Nordland VI og VII. Nordland fylkeskommune har reorganisert sitt petroleumspolitiske arbeid og nedsatt et nytt utvalg hvor bl.a. Vesterålen er representert v/ordfører i Andøy. 5 Foto: Geir Markussen, Vesterålen regionråd Evaluering av regional legevakt. I mars 2005 ble den interkommunale legevakta etablert. Pr dato er kommunene Bø, Hadsel, Sortland og Øksnes fullverdige deltakere i denne ordningen. Andøy kommune får dekt sin legeformidlingstjeneste gjennom Vesterålen legevakt, men har egen kommunal legevakt. Lødingen kommune er tilknyttet legevakten i Harstad. I evalueringsprosessen som skjedde i 2006 konkluderte de deltakende kommuner med fortsatt drift og deltakelse som er etablert. Hålogalandssykehuset HF ble etter lange og mange drøftinger og prosesser besluttet avviklet som organisatorisk enhet. Stokmarknes sykehus ble etter dette overført til Nordlandssykehuset HF. Kommunene i regionen og Arbeidsutvalget har engasjert seg sterkt i denne saken, den nye organisatoriske tilknytningen er ønsket velkommen.

6 Rehabiliteringssenteret i Lødingen har for Lødingen kommune og regionrådet vært en like aktuell sak som Stokmarknes sykehus. Det er inngått avtale med Helse Nord om drift av et antall rehabiliteringsplasser fram til I denne fasen skal Helse Nord og Lødingen kommune sammen med regionen utrede muligheten for regionale rehabiliteringsplasser. Partnerskapsavtale mellom Nordland fylkeskommune og Vesterålen regionråd. Med bakgrunn i fylkeskommunens rolle som regional utviklingsaktør et det framforhandlet en samarbeidsavtale på innsatsområdene kultur, reiseliv, næringsutvikling, kompetanseutvikling og arbeidsdelingsprosjekter mellom kommunene. Samtlige samarbeidskommuner har sluttet seg til avtalen og bevilget sine andeler til denne. I regi av denne avtalen er følgende prosjekter finansiert i 2006: Samferdselsplan for Vesterålen, Fotodokumentasjon av Vesterålen, Kunstutvikling i Vesterålen, Sagnprosjekt, Fisk og reiseliv, Aktivitetsguide for natur og kulturturisme, Golfstrømmen internasjonal, Tilbakestrøm, Kartlegging av jakt- og fiskemuligheter, Felles virtuelt servicekontor/felles sentralbord og Felles/ samordnet lønningskontor. Ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift (RDA-ordningen) gjeninnføres fra 1. januar Dette innebærer at Vesterålen utviklings rolle som styringsorgan for tildelinger opphører den 31. desember I løpet av perioden hvor ordningen har vært operativ er det bevilget ca 42 mil. kroner. Samferdselspolitikk innebærer ofte politisk engasjement. Regionrådet har engasjert seg med innspill til samferdselsutredning for nordre Nordland og Sør-Troms og ny Nasjonal Transportplan. Det har også vært sterkt politisk engasjement i forhold til fergeforbindelsen Andenes Gryllefjord for å gi denne strekningen Riksveistatus, samt sikring av kapasitet og frekvens på sambandet Melbu Fiskebøl, sistnevnte gjelder også Lødingen Bognes. Det er også gjennomført møter med Avinor med tanke på utvidelse av rullebanen på Skagen. Omstillinger i forsvaret. Som kjent foregår det betydelige fagmilitære og politiske utredninger om forsvarets framtid. Ordfører i Andøy er av regjeringen oppnevnt til å delta i det forsvarspolitiske utredningsarbeidet. Sortland og Andøy kommuner (forsvarskommuner), samt regionrådet er særlig oppmerksom på prosessen og konsekvenser av konklusjoner som kommer senere. Utvikling av nye samarbeidsområder. Rådmannsutvalget har i 2006 arbeidet med to nye regionale samarbeidsområder; Virtuelt servicekontor/felles sentralbord og Felles/samordnet lønningskontor. Utredningen av disse samarbeidsområdene legges fram til politisk behandling i Regionalt samarbeid om barnevern. I juni 2006 arrangerte regionrådet en konferanse om barnevern for å belyse mulighetene for et tettere faglig og organisatorisk samarbeid om denne tjenesten i regionen. Konferansen konkluderte med at en ønsket en nærmere utredning av muligheter og utfordringer. Dette vil bli grepet fatt i løpet av Brannvarslingstjenesten 110 og kostnadene til denne etter lokalisering til Narvik har ofte vært tema i AU. Vesterålskommunene (og lofotkommunene) har entydig orientert Vaktsentralen i Narvik om at en ikke aksepterer kostnadsnivået det er lagt opp til, en fordobling enn det som var forutsatt. Det er nedsatt et eget politisk utvalg av ordførere fra Vesterålen, Lofoten, Sør-Troms og Ofoten som skal finne løsning på saken. Saken er fortsatt ikke avsluttet. Nasjonal arbeids- og velferdsreform (NAV) som bl.a. har som siktemål å slå sammen sosialtjenesten, trygdekontor og arbeidskontor er under planlegging. Prosessen er krevende for kommunene, på dette stadiet er det en rekke ubesvarte spørsmål som det gripes fatt i. Det har i 2006 vært arrangert en rekke møter med partene som er berørt av denne reformen. 6

7 3 SEKRETARIATET Personell tilknyttet sekretariatet pr 31. desember 2006: Geir Markussen, sekretariatsleder Liv Mårstad, førstesekretær regionrådet Siv Merete Reinholtsen, sekretær regionrådet Gry J F Bjørgan, prosjektleder RDAprosjektet Hilde J Hansen, daglig leder RKK Brith Lindqvist, sekretær RKK Roy Odd Schøyen, reiselivssjef Lill K. Johnsen, markedssekretær reiseliv (permisjon ) Benedikte Andreassen, kontormedarbeider reiseliv (midlertidig ansatt) Elisabeth Holsether, prosjektmedarbeider reiseliv (midlertidig ansatt) Erik Bugge, daglig leder kultursamarbeidet Margrethe Berntsen, sekretær kultursamarbeidet (50 % stilling) Ragnhild Gundersen, leder friluftssamarbeidet (prosjekt) Grethe Skarholt, koordinator MUSAM (40 % stilling) Sigrid Randers-Pehrsson, koordinator MU- SAM (40 % stilling) (permisjon ) Vivi Halvorsen, bokbussjef (50 % stilling Bø) Hanne Jenn Aastvedt, bokbussbibliotekar (35 % stilling Andøy) Kristin Grøm, bokbussbibliotekar (25 % stilling Hadsel) Karen Sand, bokbussbibliotekar (20 % stilling Sortland) Reidun Lind, bokbussbibliotekar (12,5 % stilling Øksnes) 4 ØKONOMI Nedenforstående tabell framstiller økonomiske nøkkeltall for driften av de regionale samarbeidstiltakene i Tallene for rådets forskjellige prosjekter er ikke tatt med, i RKKs regnskap er disse innarbeidet. Det er viktig å understreke at så lenge RKKs prosjektregnska- per er en del av deres hovedregnskap, samtidig som prosjektregnskapene løper over årsskiftene, er det vanskelig å lese det egentlige årsresultat. Men når disse isoleres ser en at RKKs driftsregnskap for 2006 går i balanse. Sekretariat Kultur* Reiseliv** RKK B 2006 R 2006 B 2006 R 2006 B 2006 R 2006 B 2006 R 2006 Bto dr.kostnad komm tilsk Andre inntekter Sum innt Resultat Til balanse fra balanse Tallene er i kroner *For kultursamarbeidet er Musam og Vesterålen friluftsråd inkludert ** For reiseliv er regional turistinformasjon inkludert Samlet sett går regnskapet for 2006 med et overskudd på kr ,-. Sekretariatet har et driftsmessig overskudd på kr ,-, kultursamarbeidet har et driftsmessig overskudd på kr ,-. Vesterålen reiseliv og RKK har et årsresultat i balanse. Ved siden av et nøkternt driftsnivå med kostnadsreduserende tiltak i fokus, og en betydelig prosjektaktivitet som har gitt ekstraordinære inntekter, er regionrådets regnskapsresultat positivt. 7

8 5 REGIONRÅDETS PROSJEKTER RDA-ordningen Tilbakeføring av arbeidsgiveravgift Som kjent har regjeringen besluttet å gjeninnføre ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift fra 1. januar Dette innebærer at de midler som var gjort tilgjengelig for regionen, ca. 42 mil. kroner, er fordelt. Styret for Vesterålen utvikling, som har bevilgningsansvar har besluttet at sekretariatet, Vesterålen regionråd, skal avslutte sitt engasjement den 31. desember I denne perioden arbeider sekretariatet med kontroll, oppfølging og avslutning av de prosjekter som har mottatt bevilgning fra RDAordningen. Regional strategisk næringsplan Arbeidet med strategisk regional næringsplan ble startet høsten 2005 og ble avsluttet våren/ sommeren 2006 med behandling i de respektive kommunestyrer. Utfallet av sistnevnte, ble at 5 kommuner godkjente planen med merknader, mens en kommune fant å ikke kunne godkjenne denne. Forannevnte ulike holdning til planen innebærer at regionen ikke har en operativ strategisk næringsplan. Regionrådets arbeidsutvalg har besluttet at en ønsker å evaluere planprosess og innhold med sikte på å få en omforent holdning til plandokumentet. Denne prosessen er ikke startet enda da finansiering mangler. Samferdselsplan for Vesterålen Arbeidsutvalget har «satt i bestilling» en samferdselsplan for Vesterålen. Planen skal ha et regionalt fokus i tillegg til fokus på aksene nord syd og øst vest inn og ut av Vesterålen. Planen skal omfatte vei, luftfart og sjøverts trafikk og utfordringer. Finansiering av planarbeidet kom på plass ved slutten av 2006, arbeidet startes i Virtuelt servicekontor og felles sentralbord for kommunene i Vesterålen Dette prosjektet er en oppfølging av enkelte elementer fra KIKS-prosjektet. I dette prosjektet har rådmannsutvalget satt seg i førersetet, sekretariatet i regionrådet bistår i prosessen. Prosjektet har slikt mål: Det skal fremlegges en konkret analyse av hvordan kommunens servicetjenester overfor publikum skal samordnes med hensyn til å forbedre: Kvalitet, kompetanse og kostnad. Prosjektet startet på slutten av 2005 og avsluttes i mars 2007 fra rådmennenes side. 8 Felles lønningskontor for kommunene i Vesterålen Dette prosjektet er også en oppfølging av enkelte elementer fra KIKS-prosjektet. Også i dette prosjektet har rådmannsutvalget satt seg i førersetet, sekretariatet i regionrådet bistår i prosessen. Prosjektet har slikt mål: Det skal foreligge en konkret analyse av hvordan lønnsfunksjonene i kommunene i Vesterålen best kan samordnes med hensyn til lik eller bedre K-kvalitet, K- kompetanse og K-kostnad. Prosjektet skal dokumentere og synliggjøre gevinsten ved samordning og foreslå den samordning som ut fra de tre K-er (Kvalitet/ Kompetanse/Kostnad) gir Vesterålen den beste løsning. Prosjektresultatet skal omfatte alle relevante faglige betraktninger og beregninger. Prosjektet startet på slutten av 2005 og avsluttes i mars Regionalt samarbeid om barneverntjenesten Før et eventuelt prosjekt starter, ønsket en å gjennomføre en regional konferanse om kommunenes utfordringer i barneverntjenesten, konferansen skulle ha som mål å kartlegge utfordringene og belyse mulighetene ved et regionalt samarbeid. Konferansen ble arrangert i juni 2006 i et samarbeid med fylkesmannen i Nordland. Det vil være riktig å konkludere med at konferansen har skapt legitimitet for å utrede et nærmere regionalt samarbeid. Denne saken vil bli fulgt opp med et eget prosjekt i LoVe 2025 Petroleumsprosjektet Høsten 2005 besluttet Vesterålen regionråd å gå inn i et samarbeid med Lofotrådet, Nordland fylkeskommune, Nordland fiskarlag, NHO- Nordland og LO-Nordland om å utarbeide en utredning som belyser framtidsperspektivene mot 2025 for Lofoten og Vesterålen med og uten petroleumsvirksomhet. Prosjektet ble avsluttet i juni 2006, samtidig som Stortinget behandlet Helhetlig forvaltningsplan for nordområdene, i forkant av dette ble det fra Vesterålen og Lofotens side arrangert møter med sentrale politiske miljøer. Petroleumssatsning i nordområdene følges på nåværende tidspunkt opp av en petroleumsgruppe opprettet av Nordland fylkeskommune, Vesterålen regionråd er representert med ordfører i Andøy.

9 Fotodokumentasjon av Vesterålen I juli 2006 startet prosjektet «Fotodokumentasjon av Vesterålen». Målsettingen er at en over en prosjektperiode på ett år, som dekker alle årstider, skal dokumentere Vesterålen ved hjelp av bilder. Materialet skal dekke aktiviteter, lys og landskap for reiselivet Gi et tverrsnitt av vesterålskulturen Materiale til innhold i et eget «sagnprosjekt» Generelle bilder, sted, folk, næring, landskap, årstider, lys etc.. Billedmaterialet skal være kostnadsfritt tilgjengelig for samarbeidskommunene og regionrådet. Prosjektet avsluttes i første halvdel av Klinisk veterinærtjeneste i Vesterålen Situasjonen for den kliniske veterinærtjenesten i regionen har de 2 siste årene vært kritisk. Med bakgrunn i dette har Arbeidsutvalget besluttet å gjennomføre et prosjekt som har som mål å bidra til at landbruksnæringa i Vesterålen sikres et rasjonelt, velfungerende og permanent/ forutsigbart veterinærtilbud. I slutten av 2006 og begynnelsen av 2007 er formelle avtaler i ferd med å falle på plass mellom partene i denne saken. Sustainable Development and Social issues in the Arctic Dette er et internasjonalt prosjekt i regi av Universitetet i Stavanger, prosjektet har som overordnet mål å se på effekten i samfunnet ved olje- og gassvirksomhet i arktiske strøk. Regionrådet har sammen med kommunenes næringskonsulenter lagt til rette for forskernes intervjuer av næringslivsrepresentanter og ledere i offentlig sektor. Prosjektet avleverer sin rapport i løpet av Prosjekter generelt Som det framgår av foranstående har prosjektaktiviteten i 2006 vært betydelig. Aktiviteten har lagt beslag på betydelige menneskelige ressurser i sekretariatet. Den høye prosjektaktiviteten gjenspeiles også i vårt positive driftsresultat. 6 FISKERISAMARBEIDET Generelt Fiskerisamarbeidet, som fremdeles er et regionalt satsningsområde, har ikke egne ansatte som tidligere. Det faglige ansvaret er ivaretatt av sekretariatsleder, med ordfører i Bø og Lødingen som fiskeripolitiske talsmenn. Arbeidsutvalget er regionens fiskeripolitiske utvalg. I løpet av 2006 har størst engasjement vært i forhold til; Strukturmeldinga for fiskeflåten, Distriktskvoteordningen, Leveringsplikt for fartøy med trålkonsesjon og Strategisk plan for marin verdiskaping. Aktiviteten på dette satsningsområdet bærer selvfølgelig preg av manglende fagressurser, ad hoc-arbeid har vært brukt som metodikk for å gripe fatt i de mest aktuelle og kritiske saker. Foto: Trym Ivar Bergsmo 9

10 7 VESTERÅLEN KULTURUTVALG Kulturutvalgets sammensetning for 2006: Representanter: Vararepresentanter: Harald Fodstad, Andøy Grete Kvalvik, Andøy Brith Unni Willumsen, Bø (nestleder) Knut Einar Søberg, Bø Lars Klæbo, Hadsel Arne-Reidar Johansen, Hadsel Eirik Eriksen, Lødingen Atle Andersen, Lødingen Werna Steffensen, Sortland Linda Madsen, Sortland Roald Jensen, Øksnes Ingrid Lie Brun, Øksnes Jonni H Solsvik, Vesterålen regionråd (leder) Viggo Johnsen, Vesterålen regionråd Kulturutvalget har hatt 5 møter og behandlet 35 saker. Tallresultater 2006 Innsatsområder Kurs/konf./ seminar./ studieopph. Publikums-arr. Bokutlån Trykksaker (hefter, bøker, brosjyrer, kassetter.) Økonomi (avrundet) Aktører Ant. dager Ant. deltakere Ant. produksj. Ant. forestilling Ant. publ. Lånere Utlån Produksjoner Tekster på nett Ant. eks. Enhet. solgt * Komm. regionale tilskott Ekst. tilskott Stat/fylke Andre tilskott/innt. Kulturkalender MUSAM ' 40' Bokbuss/litt * 796' 299' Teater ' 223' Tilbakestrøm ' 100' Film/video * 71' 130' Kunst-/kulturstr. V.** (digitalt) 105' 120' Internasj. samarbeid ' 180' Friluftsliv * 258' 669' 49' Kultur - næring ' Kunst ' 50' Kultur skole Regsekk ' 80' Vesterålen kulturutvalg 1 002' drift Totalt * 2 925' ' 49' * Gjelder bare salg fra Regionrådet direkte eller til detaljister. Hefter i serien Møte med Vesterålen selges av kommunene, museene o.a Når det gjelder salget av Møte med Vesterålen-serien har salget skjer det gjennom Museum Nord Vesterålsmuseet ** Arr. som Kultursamarbeidet og Kunst- og kulturstrømkomitéene i kommunene har stått bak 2006 skjøt det internasjonale kultursamarbeidet i Vesterålen fart nærmest i alle him- I melretninger. Det har vært ungdomsutvekslinger mellom et område i England og Hadsel, Sortland har hatt utvekslinger med et område nord i Russland og Risøyhamn skole har laget bok sammen med en skole langt inne i Guatemalas jungel. Kultursamarbeidet i Vesterålen har økt antall kulturutvekslinger med Øst- Island og et kystområde nordvest i Irland ønsker nå å komme med slik at det blir et trekantsamarbeid. 10 Delegasjonen fra Øst-Island med representanter for kultur og reiseliv besøker det nedlagte fiskeværet Nyksund i september Jarle Meløy orienterer engasjert om Nyksunds historie

11 Noen tall Til sammen brukte kommunene i 2006 tre millioner kroner på forskjellige samarbeidsordninger på kulturområdet i Vesterålen. Dette utløste to millioner kroner fra stat og fylkeskommune som ellers ikke ville kommet til regionen. Kultursamarbeidet har resultert i stor aktivitet rundt i kommunene. I en oversikt går det fram at rundt publikummere og rundt aktører har deltatt på arrangementer kommunene har samarbeidet om. Den regionale sceneinstruktøren har vært involvert i 23 forskjellig produksjoner, mange av dem med barn og unge. Bokbussen stoppet på 120 steder og lånte ut bøker til lånere rundt i distriktet. Hele 32 filmer ble sendt inn til LATERNA MAGICA, noe som er ny rekord og Vesterålen friluftsråd har hatt svært høg aktivitet rettet bl.a. mot skolebarn, ungdom, psykisk utviklingshemmede og innvandrere. tet, dels i diskusjoner i Vesterålen kulturutvalg. Kultursamarbeidet arrangerte i juni en godt besøkt konferanse rundt dette temaet. Den munnet ut i en ambisiøs erklæring, Lihallenerklæringen, som har dannet grunnlag for et forprosjekt, Kultur for nyskaping som igangsettes i Tilbakestrøm En viktig del av satsingen Kunst- og kulturstrøm Vesterålen er prosjektet Tilbakestrøm som av mange betegnes som ett av Kultursamarbeidets viktigste prosjekter. 85 unge fra alle seks kommunene er nå registrert i prosjektets database med ungdom mellom 20 og 35 år som utdanner seg eller arbeider innfor kunst- og kulturfeltet. Rundt 1/3 av disse har på en eller annen måte vært aktive i prosjektet i 2006 og mottatt prosjektstøtte, reisestøtte eller deltatt i større arrangementer. Stimulerer til kreativitet LATERNA MAGICA feiret i år. Festivalen har befestet sin stilling som en viktig arena for kreativitet. En rekke unge mennesker har gått på skrivekurs og trofast har forfatteren Lars Saabye Christensen månedlig fortsatt å kommentere tekster som blir sendt inn til det digitale skriveverkstedet Opp fra harddisken. Neste år planlegges en litterær antologi med et utvalg av de innsendte tekstene. Samlinger med strykere fra flere kommuner har også vært arrangert, alt eksempler på at det regionale kultursamarbeidet gir muligheter som en og en kommune er for liten til å få til alene. Deltakere på «Slipp teksten løs!» sammen med forfatter Ragnfrid Trohaug Kultur næring Samarbeidsfeltet kultur næring har fått en sterkere betoning i 2006 enn tidligere. Dette har dels bakgrunn i et nasjonalt fokus på dette fel- 11 Ni tekstforfattere, musikere og regissør foran Melbo hovedgård der de under Sommer-Melbu hadde forestillingen «På et fat». Utfordringer Kulturutvalget står overfor flere utfordringer i Kulturavtalen med Nordland fylkeskommune som ble undertegnet ved nyttår og foreløpig gjelder for et år, bør bli en langsiktig ordning. Fra å snakke om utvikling av kulturbaserte arbeidsplasser må det bli handling som gir konkrete resultater. Det ligger også store utfordringer i å få trekantsamarbeidet mellom Vesterålen, Island og Irland som man nå ser konturene av, til å bli et EU-støttet prosjekt. Det vil i så fall bli første større EU-prosjekt på kulturområdet i Vesterålen. Visjon, mål og strategier Vesterålen kulturutvalgs arbeid bygger på strategiplanen, Kultur for nyskaping som er vedtatt av samtlige kommunestyrer.

12 Visjon Den regionale kunst- og kulturinnsatsen skal stimulere til kreativitet og opplevelse som fremmer nyskaping i vesterålssamfunnet. Målene i korttekst: Å stimulere til aktiv deltakelse Å sørge for høgt faglig og kunstnerisk nivå Å bruke kunst og kultur som utviklingsverktøy Å profilere Vesterålen som en mangfoldig, moderne og tradisjonsbevisst region Følgende strategier er vedtatt for å nå målene: Å få til samarbeidsavtaler med kunst-/ kulturmiljøer utenfor Vesterålen Å få til samarbeidsprosjekter mellom offentlig kultursektor og kreativ ungdom bosatt i eller utenfor Vesterålen Å knytte nærmere kontakt mellom profesjonelle kunstnere/kulturarbeidere og næringslivet I kulturarbeidet lokalt og regionalt å bygge videre på organiseringen av golfstrømprosjektet Å bevisst bruke treffende språklige bilder og metaforer i utviklingsarbeidet Å prøve ut et nærmere samarbeid med Nordland fylkeskommune på utvalgte områder Strategioppfølging Samarbeidsavtaler med kunst-/kulturmiljøer utenfor Vesterålen Kulturutvalget har en samarbeidsavtale med Øst-Island kulturråd og er i gang med å etablere en samarbeidsavtale med kunstinstitusjonen Artlink i nordvestlige Irland. Det arbeides også med å få til et gjensidig forpliktende samarbeid mellom Donegal County og Vesterålen kulturutvalg. Det har vært etablert et samarbeid med Spare- Bank1 Nord-Norge for gjennomføring av en større konferanse kultur næring. Andøykunstneren Bent Aune ( til høyre) ) viser fram Øymuseet (Skulpturlandskap Nordland) til kreativ leder Mhairi Sutherland (vestre) og prosjektmedarbeider Audrey Crawford ( i midten ) fra kunstinstitusjonen Artlink i Nordvest-Irland 12 Samarbeidsprosjekter mellom offentlig kultursektor og kreativ ungdom LATERNA MAGICA samarbeider konsekvent med ungdom for gjennomføring av festivalen. Dyktige videoungdommer har vært engasjert til en rekke filmoppgaver og en IT-utdannet ungdom har i mange år vært fast konsulent for websidene. Tilbakestrømmere trekkes jevnlig inn i ulike kulturprosjekter og har vært benyttet som illustratører, språkkonsulenter og vært involvert i større sceniske produksjoner. Kontakt kultur næring Det er gjort et omfattende arbeid for sette temaet «kultur næring» i fokus bl.a. gjennom konferansen Kultur for nyskaping og oppfølgende forprosjekt med samme navn. Bygge videre på organiseringen av golfstrømprosjektet Kultursamarbeidet igangsatte i 2006 Kunst- og kulturstrøm Vesterålen som er en direkte videreføring av golfstrømprosjektet både når det gjelder innhold og organisering. Bruke treffende språklige bilder og metaforer Fortsatt er Golfstrømmen en sentral metafor. Det legges også stor vekt på å finne gode titler som «Opp fra harddisken», «Tilbakestrøm», «Folkemusikk inn i framtida» og navn på kurs og forestillinger som «Slipp teksten løs!», «La kamera gå!» og «På et fat».

13 Samarbeid med Nordland fylkeskommune Det er etablert en kulturavtale med Nordland fylkeskommune. Samlet sett viser konkretiseringene ovenfor god sammenheng mellom vedtatte strategier og konkret innsats i regi av Kultursamarbeidet i Faste innsatsområder Kultursamarbeidet i Vesterålen, sekretariat MUSAM, Musikksamarbeidet i Vesterålen, Orkestersamlinger, kurs for ansatte, ressursbank, kulturskoleutvikling, skrivekurs med mer Opp fra harddisken et nettbasert skriveverksted, flerårig prosjekt Filmverksted Vesterålen, to-årig prosjekt igangsatt i 2006: Kunst i Vesterålen to-språklige brosjyrer Samarbeidstiltak med Vesterålskunstnerne Regsekk Vesterålen, flerårig forsøksprosjekt Regional sceneinstruktør, Nordland fylkeskommune arbeidsgiver Bokbussen i Vesterålen LATERNA MAGICA film- og videofestival, 15-årsjubileum i 2006 Alle skolene i Vesterålen har fått tilbud om opplegget «Fortellinger i friluft» med profesjonelle fortellere som ledd i prosjektet Regsekk Vesterålen. Her fortellerstund ved Straume skole, med forteller Steinar Jakobsen. Konferanse Kultur for nyskaping samarbeid mellom kultur og næring Ny reiselivsbrosjyre om kultur- og naturbasert reiseliv, avsluttet Ungdomsfirmaet M.E.I film & video, Alsvåg vant yngste klasse for filmen «Football is coming home» under LATERNA MAGICA. Operative prosjekter 2006 Vesterålen friluftsråd Folkemusikk inn i framtida, flerårig prosjekt Kvitare enn svanen i arrangement og noteutgivelser NORA-prosjekt, avsluttet i 2006 sammen med Vesterålen reiseliv Kunst- og kulturstrøm Vesterålen, flerårig prosjekt som følger opp Kulturløft Golfstrømmen Tilbakestrøm, flerårig prosjekt Golfstrømmen internasjonal Vesterålen og Øst-Island, flerårig prosjekt Regional bibliotekplan 13

14 8 VESTERÅLEN REISELIV Styring og møter Sammensetningen av Fagutvalget er i henhold til vedtektene 1 politisk valgt representant og 1 representant fra næringen fra hver kommune. Ordfører i Sortland, Svein Roar Jacobsen, er leder for reiselivssamarbeidet på vegne av Vesterålen regionråd. Vesterålen reiselivs sammensetning i 2006: Leder: Svein Roar Jacobsen Nestleder: Hugo Olsen Kasserer: Økonomiavdelinga, Sortland kommune Revisor: Kommunerevisjonen i Vesterålen Kommunenes representanter: Vararepresentanter: Andøy: Rolf Kr Solvoll Bente Bruborg Bø: Knut Einar Søberg Brith Unni Willumsen Hadsel: Hugo Olsen (nestleder) Geir Svenningsen Lødingen: Arnfinn Fenes Frank Høgås Nilsen Sortland: Jørun Drevland Ingebjørg Glad Pedersen Øksnes: Britt M Olsen Ssemjon Gerlitz Næringslivets representanter: Vararepresentanter: Andøy: Erwin Fulterer Siri Løken Bø: Svein Bruun.. Hadsel: Vegard Melchiorsen Svein Framnes Lødingen: Arnfinn Fenes.. Sortland: Harald M Jacobsen Gunnar Eilertsen Øksnes: Louise Leinan Ssemjon Gerlitz Næringssjefer/konsulenter med møterett uten stemmerett: Andøy: Bjørnar Sellevold, Bø: Arne Osnes, Hadsel: Kari Ann Olsen Lind, Lødingen: Paal-Magnus Solvang, Sortland: Geir Breivik, Øksnes: Inge-Dag Røkenes agutvalget har avholdt i alt 4 møter og behandlet 19 F saker. Bemanning Reiselivssjefen jobbet i full stilling, markedssekretæren gikk ut i barselspermisjon i august 2006 og det ble ansatt midlertidig vikar i 100 % stilling med 50 % finansiering fra Aetat/NAV. Prosjektmedarbeider ble ansatt fra mars i 100 % stilling (guidekorps, fisk og reiseliv, RDA). I tillegg ble det også engasjert prosjektmedarbeidere som jobbet med Russland, Gårdsturisme og Reiseliv Tilknyttede virksomheter Ved årsskiftet 2006/2007 var 60 virksomheter tilknyttet reiselivssamarbeidet gjennom basistjenesteavtale med Vesterålen reiseliv. Foran sommersesongen ble det gjennomført visningstur med turistinformatører til de fleste medlemsbedriftene. 14 Turistinformasjonen Vesterålen reiseliv fungerer som helårs åpen regional turistinformasjon. Regionalt turistkontor ble i sommersesongen fra til forsterket med 2 turistverter som arbeidet i turnus søndag søndag. Turistkontoret holdt i sommersesongen åpent mandag fredag og på lørdager og på søndager. Regional turistinformasjon gjennomførte ekspedisjoner over skranken i løpet av sommeren, en liten nedgang fra Nordmenn og tyskere var de største brukerne av turistkontorets tjenester. Vesterålen regionråds hjemmesider og er viktig turistinformasjon. Det var lagt ut informasjon på norsk, engelsk, tysk og en ny russisk versjon i Budsjettsituasjonen Regnskapet for Vesterålen reiseliv er gjort opp i balanse med en brutto driftskostnad på kr ,- Regnskapet for regionalt turistkontor er gjort opp i balanse med en brutto driftskostnad på kr ,-.

15 Markedsføringstiltak 2006 Messer & workshops Vesterålen reiseliv deltok i 2006 på reiselivsmessen på Lillestrøm med egen stand på 36 m 2 og bemannet av representanter fra lokalt næringsliv. Hovedfokus var hvalsafari med en stor hvalspore plassert på standen. Det ble gjennomført konkurranser, servert fiskeboller fra Vesterålens Hermetikkfabrikk og presentert lokalt kunsthåndverk. Reiseliv 2006 ble besøkt av ca Lillestrøm - Reiseliv Foto: Roy Odd Schøyen Ved deltakelse gjennom Nordland Ferieguide ble Vesterålen markedsført på messer i Sverige, Finland, Danmark, Tyskland, Nederland, Frankrike, Spania og Italia. Som ledd i prosjekt Russland ble det gjennomført vesterålsmesse i Monchegorsk/Russland høsten 2006 med ca 600 besøkende. 12 virksomheter fra Vesterålen deltok på arrangementet. Vesterålen reiseliv deltok på «Kick Off» i Oslo (Innovasjon Norge) og Norwegian Travel Workshop i Tromsø, den viktigste faglige møteplassen for reiseliv i Norge. Produksjoner/internett: Vesterålen reiseliv produserte ny infoguide for Vesterålen på 48 sider med et opplag på eksemplarer (norske og engelske utgaver). Fisk og reiseliv Foto: Roy Odd Schøyen I samarbeid med Vesterålen Fiskeripark ble det produsert en brosjyre med tittelen Vesterålen midt i matfatet, med tema fra fiskerinæring og reiseliv. (norsk og engelsk) Nordland Ferieguide 2006 gis ut av Nordland Reiseliv med et opplag på eksemplarer. Vesterålen reiseliv kjøpte seg inn i trykksaken som beskriver; overnatting, severdigheter, aktiviteter osv. Som ledd i prosjekt Russland ble det produsert Vesterålen infoguide på russisk. Vesterålen reiseliv utviklet i 2006 www. visitvesteralen.com med ny russisk versjon. Vesterålen reiseliv videreførte samarbeidet med visitnorway.com som er den offisielle nasjonale portalen for reiselivsinformasjon. Vesterålen reiseliv deltok i Nordland reiselivs kampanjer i Norge og Sverige som besto av trykksaker, annonser og internettfokusering på tema fra Vesterålen. Vesterålen reiseliv videreførte samarbeidet med KVASIR, hvilket medfører god søkbarhet og høy ranking for vesteralen.com på de fleste søkermotorene. Visningsturer for reisebransjen og turoperatører Visningsturer er viktig for å skape interesse og setter regionen på kartet nasjonalt og internasjonalt. Vesterålen reiseliv fikk i 2006 en kraftig økning i besøk av journalister og reisearrangører til regionen. Ca. 100 personer hovedsakelig fra Tyskland, Russland og øvrige Europa fikk personlig guiding under besøk i Vesterålen. De fleste besøkene ble kanalisert gjennom Innovasjon Norge og Nordland Reiseliv, i tillegg til en stor delegasjon gjennom TUI Wolters Reisen. Det er å bemerke at et større antall russiske operatører og journalister besøkte Vesterålen, der fokuset var fiskeferie. (Ross Travel ) Hurtigruten ble en viktig samarbeidspartner for Vesterålen i Vesterålen reiseliv inngikk agentavtale med selskapet. Hurtigruten gikk i 2006 aktivt inn i Vesterålen med markedsføring av landarrangementer (vinterfiske), et samarbeid som utvides i 2007 for flere aktiviteter. 15

16 Rullering av Reiselivsplan / Utredninger Reiselivsplan for Vesterålen ble vedtatt i november En god del arbeid ble lagt ned i denne planen og kommunene engasjerte seg med innspill til planen. I dette arbeidet ble ekstern konsulent trukket inn. Det var Børre Berglund Reiselivsrådgivning (BBR). Det ble i tillegg utarbeidet to rapporter som analyserte konsekvensene for reiseliv i Vesterålen etter Lofast. Sverigekampanje Vesterålen reiseliv deltok i en kampanje i regi av Nordland reiseliv rettet mot det svenske markedet. Kampanjen besto av annonsering i svenske medier og produksjon og distribusjon av en flyer med fokus på tilbud fra 4 deltakende virksomheter. «matchet» mot midler avsatt til markedsføring i Vesterålen reiseliv samt midler fra næringslivet. Ubenyttede midler ble overført til I tillegg fikk Vesterålen reiseliv overført midler fra RDA-programmet gjennom Sortlandhotellene og Vesterålen Kurs- og kongressenter. Aktivitetene rettet seg mot kurs- og konferansemarkedet og gjennomføres i februar/mars NORA (Nordisk Atlantsamarbeid) Med bakgrunn i samarbeid mellom Vesterålen kulturutvalg/vesterålen reiseliv og tilsvarende organisasjoner på Øst-Island ble det gjennomført studietur og seminarer på Island og i Vesterålen. Fra Vesterålen deltok medlemmer fra Fagutvalget i reiseliv. Tema var samarbeid og tilrettelegging av natur-/kulturturisme på Island og i Vesterålen. Norgeskampanje Vesterålen deltok sammen med andre destinasjoner i Nordland i regi av Nordland Reiseliv, hovedfokus på hvalsafari med en riksdekkende annonsekampanje og internett. Russland Prosjektet utviklet i 2005 ble videreført med friske midler fra Kolarctic/Barentssekretariatet. Nettverk besto av 17 virksomheter i et omfattende nettverks- og markedsføringsprogram. Vesterålen reiseliv var vertskap for russisk stipendiat (Kola Travel gjennom Presidentprogrammet). Prosjektmedarbeider la til rette prosjektet for Vesterålen reiseliv som rettet seg mot Kola og Monchegorsk. Vesterålsmesse Monchegorsk. Foto: Roy Odd Schøyen RDA For årene ble det i alt innvilget NOK ,- til markedsføring av Vesterålen gjennom Vesterålen reiseliv. Midlene ble 16 Islandsk besøk i Vesterålen. Foto: Roy Odd Schøyen Kultur og Naturturisme en guide om Vesterålen Vesterålen reiseliv fikk overført midler fra kultursamarbeidet (partnerskapsavtalen) til å produsere en guide med tema kultur- og naturturisme. Det ble produsert tekster og forberedt trykking på flere språk. Guiden utgis i Gårdsturisme Prosjektet ble avsluttet i 2006 med 10 gårdsbruk og en reiselivsaktør. Det ble gjennomført nettverkssamlinger der deltakerne lærte om vertskap og formidling av den gode historien. Prosjektmedarbeider leder nettverket som ble finansiert av Fylkesmannen i Nordland, Landbruksavdelingen og deltakerkommunene. Etablering av guidekorps i Vesterålen Som ledd i partnerskapsavtalen mellom Nordland fylkeskommune og Vesterålen regionråd ble det bevilget midler til å etablere guidekorps.

17 Kurs for 24 deltakere med krav fastsatt av Norges guideforbund ble igangsatt i samarbeid med Folkeuniversitetet. Vandring/Sjøfiske kampanje Tyskland/ Nederland vinter 06/07 invitasjon gjennom Vesterålen reiseliv 2 virksomheter fra Vesterålen deltok i kampanjen på tema i samarbeid med Innovasjon Norge. Vinterkampanje 2006/07 visitnorway.com invitasjon gjennom Vesterålen reiseliv 2 virksomheter deltok i kampanjen rettet mot vinteraktiviteter med markedsføring på internett. Medlemskap i andre organisasjoner Vesterålen reiseliv er medlem i Stiftelsen sykkelturisme som markedsfører sykkelferie i Norge og HSMAI som organiserer et nettverk av reiselivsbedrifter i Norge, spesielt med fokus og aktiviteter rettet mot kurs, møter og forretningsmarkedet. Fisk og turisme Vesterålen reiseliv deltok i prosjektgrupper bestående av fiskere og reiselivsfolk. Vesterålen Fiskeripark var samarbeidspartner på Aqua Nor Det ble gjennomført visningsturer for pressefolk og reisearrangører og produsert en DVD og en trykksak med tema Vesterålen midt i matfatet. (norsk/engelsk) Andre prosjekter med aktiv deltakelse: Vesterålen «den grønne portal» Vesterålen reiseliv deltar i styringsgruppen for prosjektet som tar sikte på å få positivt fokus på miljøspørsmål og Vesterålen som en grønn og ren region. Øy-blikk foto dokumentasjonsprosjekt Trym Ivar Bergsmo fotograferte i løpet av 2006 Vesterålen der deler av prosjektet rettet seg mot reiselivet. I samarbeid med fotografen ble det arrangert fotoopptak med bistand fra lokalt reiseliv. Cruiseprosjekt Vesterålen reiseliv sitter i styringsgruppen og deltok på møter med sikte på å legge til rette landarrangementer. 17 Nettverk og tjenester til næringsliv og kommunene i Vesterålen Vesterålen reiseliv deltar som rådgiver i arbeidsgrupper og blir benyttet som høringsorgan for lokale prosjekter. Reiselivssjefen holdt 7 foredrag om reiseliv til ulike målgrupper i løpet av året. Vesterålen reiseliv, med fagutvalgets leder Svein Roar Jacobsen i spissen, gjennomførte høsten 2006 en turne til alle kommunene i regionen. Tema for møtene var arbeidet i Vesterålen reiseliv og kommunenes og næringslivets lokale utfordringer vedrørende reiseliv. Næringspolitisk arbeid Leder av fagutvalget, Svein Roar Jacobsen, frontet flere viktige saker i løpet av året. Samferdsel sto i fokus. Spesielt kan nevnes betydningen av fergesambandet Andenes Gryllefjord, flyplassutvidelse på Skagen og ny og gammel E10 gjennom Vesterålen. Andre næringspolitiske saker av betydning var rammebetingelsene for hvalsafari og fremtiden for Hurtigrutemuseet /Finnmarken. Fylkeskommunal satsing på reiseliv generelt og for Vesterålen spesielt var også en sak det ble grepet fatt i. Etter initiativ fra leder av fagutvalget ble det også gjennomført først et fellesmøte, så oppfølgingsmøter i samtlige kommuner med det lokale reiseliv og næringskonsulenter/næringssjefer. Evaluering 2006 var et positivt år for reiseliv i regionen. Statistikk for overnatting i 2006 viste en økning i belegget for Vesterålen på 14,6 % i forhold til Den negative trenden fra tidligere år synes dermed å være brutt. Vesterålen reiseliv er en liten organisasjon med relativt små budsjetter. Selv om reiseliv er en vekstnæring og representerer mange arbeidsplasser består virksomhetene i Vesterålen av små virksomheter med begrenset økonomi. Det er derfor vanskelig å løfte markedsføringen av Vesterålen uten offentlige bidrag. Kommunenes medvirkning i Vesterålen reiseliv er derfor positiv og nødvendig. Arbeidet Vesterålen reiseliv gjør med å koble næringer og utdanningsinstitusjoner, lage møteplasser og aktiviteter er viktig i forhold til rekruttering, produktutvikling og markedsføring. Vesterålen reiseliv kom i 2006 godt i gang med å realisere tiltak beskrevet i reiselivsplan for Vesterålen noe listen over aktiviteter bekrefter. Det er for øvrig positivt at regnskapene i Vesterålen reiseliv viser en sunn økonomi med et budsjett i balanse.

18 9 RKK VESTERÅLEN OG LØDINGEN R KK er et regionalt kontor for kompetanseutvikling for kommunene Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland og Øksnes. Fylkesmannen i Nordland og Nordland fylkeskommune er to av flere viktige samarbeidsparter for RKK. Hovedmålsettingen med arbeidet er å få en bedre samordning og effekt i utviklings- og etterutdanningsarbeidet i regionen. Administrativt er RKK underlagt Vesterålen regionråd. Kontorstedet er rådhuset, Øksnes kommune. RKK-styret Styret for RKK består av Arbeidsutvalget i Vesterålen regionråd. Årsbudsjett, årsregnskap, årsberetning og arbeidsplan for RKK skal behandles av Regionrådet på Regionrådets årsmøte. Kompetanseutvalget I 2006 har kompetanseutvalget vært sammensatt slik: Representanter: Vararepresentanter: Torfinn Bø, Andøy kommune Jannicke Solheim Skaarn Arvid Pedersen, Bø kommune (leder) Gundar Jakobsen Kyrre Jensen, Hadsel kommune Tove Fredheim Hansen Nancy Breivik, Lødingen kommune Arne Mæhre Theodor Lind, Sortland kommune Skjalg Steiro Yngvar Gustavsen, Øksnes kommune (til aug 2006) Solveig Kristoffersen Solveig Onsøyen (fra aug 2006) Anne Britt Nilsen Oddveig Olaissen, Fagforbundet Rolf Harry Johansen, Utdanningsforbundet (til nov 2006) Harald Rikardsen Harald Rikardsen (fra nov 2006) Berit Bang, Fylkesmannen i Nordland Representanter AU: Ordfører i Andøy: Jonni Helge Solsvik, Ordfører i Bø: Viggo Johnsen, Ordfører i Hadsel: Reidar Johnsen, Ordfører i Lødingen: Kurt L Olsen, Ordfører i Sortland: Svein Roar Jacobsen, Ordfører i Øksnes: Per-Ole Larsen RKKs kompetanseutvalg har i 2006 hatt 4 møter og behandlet 24 saker. Ansatte RKK-leder i 100 % stilling. Sekretær i 100 % stilling. Generelt om virksomheten Arbeidet i RKK har i 2006 særlig vært preget av disse arbeidsområdene: Aktiv kommunikasjon med, og bruk av, etablerte møteplasser med faglige fora som RKKnettverket i Nordland, skolelederforum, barnehageforum, forum for helse/sosial, kultursamarbeidet m.fl. Iverksetting av vedtatt regional tiltaksplan for 2006 Arbeid med ulike tiltak knyttet til regional strategiplan for Kunnskapsløftet Tiltak knyttet til ny rammeplan for barnehagene og rekrutteringsplan for helse/sosial Styrke basis for RKKs arbeid gjennom evaluering og videreutvikling av samarbeid og samarbeidsavtaler regionalt, interregionalt, på fylkesnivå, med høgskoler og med KS Prosjektbeskrivelser, søknadsprosesser og oppfølging av flere omfattende prosjekter 18 Avklare regionalt ansvar i forhold til behov, planlegging og iverksetting av nye tilbud innen høgskole/universitetsutdanning i regionen, og oppfølging av igangsatte tiltak Koordineringsansvar for VKU, arbeidet med å etablere kommunale studieverksteder og regional overbygging for studiesamarbeid Bidra til den pågående evaluering av regionsamarbeidet Utvikling av samarbeidsavtalen med Nordland fylkeskommune om det 13-årige skoleløpet Informasjonsarbeid, i særlig grad knyttet til drift av nettsiden Arbeidsgruppa for LESESUG har møte på Sortland bibliotek. Forfatter Ruben Eliassen er gjest

19 Planarbeidet Kommunale kompetanseplaner og regional kompetanseplan Den regionale kompetanseplanen skal bygge på de kommunale kompetanseplanene etter følgende modell: Planene består av en strategisk del og en årsplandel som skal rulleres hvert år. Den regionale planen skal være resultat av prosesser og god dialog mellom kommunene og RKK. Kartlegging og etterfølgende planarbeid i kommunene er tidkrevende. Svært gledelig er det derfor å registrere at dette arbeidet synes å gå stadig bedre i kommunene, spesielt i de minste kommunene. Når det gjelder rapportering om bruk av kompetansemidler til Fylkesmannen, er kravene både innen skole, barnehage og helse/sosial betydelig skjerpet. Gode planer er derfor svært nødvendige. Gode planer tuftet på eksisterende behov er dessuten en viktig forutsetning for at de ansatte i kommunene får den kompetanse de trenger. Den vedtatte regionale strategiplanen for «Kultur for læring » har vært retningsgivende i planarbeidet for skolesektoren. Nødvendige justeringer har blitt gjort underveis, og RKK har i samråd med Skolelederforum arbeidet for å finne best mulig balanse mellom de tiltak den enkelte kommune ønsket å iverksette, og de tiltak man har funnet mest hensiktsmessig å samordne regionalt. I tillegg har RKK arbeidet med å få i gang større utviklingsprosjekter, hvor det mest omfattende innen skolesektoren er IKT-prosjektet «Lærende nettverk», hvor 13 grunnskoler i regionen nå deltar i et to-årig opplegg. I samarbeid med Barnehageforum har RKK utarbeidet regional kompetanseplan for barnehagesektoren. I samarbeid med Rekrutteringsutvalget for helse og sosial har RKK arbeidet med å få gode tiltak iverksatt i forbindelse med prosjektet «De gode 19 hjelperne» (Kompetansetiltak innen demens og alderspsykiatri), og i samarbeid med rusnettverket har RKK fått FOU-prosjektet «Individuelle planer og rus» lagt til vesterålsregionen. Tiltakene Skole og barnehage Kultur for læring og ny rammeplan for barnehagen har vært den største utfordringen for RKK i Fra statlig hold har man bevilget store summer til kompetansetiltak, særlig til grunnskolen. I likhet med foregående år har fokus i 2006 vært lagt på å utvikle den lærende organisasjon. Tradisjonelt har kompetanse nesten vært synonymt med kurs arrangert i et klasserom med et visst antall kursdeltakere, en kursholder, en tavle, en overhead og om teknologien fungerer en powerpointpresentasjon. For å nå ulike kompetansemål er det nødvendig å ta i bruk ulike typer kompetanseformer. RKK har derfor jobbet aktivt gjennom flere år for å få til en større bredde i de kompetanseformene som tilbys. Menyen i 2006 har bestått av korte kurs, kurs med varighet en, to eller flere dager, kurs med veiledningstilbud lagt inn mellom samlinger, fagkurs med studiepoeng, konferanser, seminar, kompetanseutvikling i nettverksgrupper, prosjekter, hospitering, demonstrasjoner, kurs ute i naturen, formidlingsopplegg osv. I tillegg har man søkt å knytte til seg en kontinuitet og nærhet når det gjelder de fagmiljøer og fagpersoner som vi henter inn, for på denne måten å kunne få en større dybde i de prosesser som et kompetansetiltak skal sette i gang i organisasjonen, og for å få til en faglig god «skreddersøm» i de tiltakene som etterspørres. Som ledd i prosessen med å få til dynamiske lærende organisasjoner i kommunene, vedtok Kompetanseutvalget at kr av de statlige kompetansemidlene for grunnskolen også i 2006 skulle fordeles på kommunenes kommunale eller skolebaserte kurs og prosjekter. Sortland kommune har brukt mye midler på å utvikle en god samarbeidskultur mellom de ansatte, og har i denne sammenheng brukt Equilibrio og Lars Rokkjær som veileder. I Andøy kommune har man satt fokus på effektiv mestring og forebygging av adferdsproblemer i barnehage, skole og SFO, og har i denne forbindelse brukt Midt-norsk Kompetansesenter som veiledere. I Bø har man jobbet systematisk med utvikling av målark i tråd med kompetansemålene. Hadsel jobber for å få få til en god lederopplæring for sine ledere, Lødingen har fokus på IKT og i Øksnes har man brukt midler på de estetiske fagene blant annet. Det vises i denne sammenheng til rapportskjema for bruk av midler for den enkelte kommune.

20 I tillegg til satsing på lærende organisasjoner i kommunene er det helt åpenbart et stort behov for regionale kompetansetiltak som for eksempel videreutdanningstilbud, større konferanser, større prosjekter osv. RKK har i 2006 bidratt til følgende desentraliserte videreutdanningskurs for skole og barnehage: Ledelse og teamarbeid i skole og barnehage (30 studiepoeng) Spansk (30 studiepoeng) Naturfag under nordlyset ( studiepoeng) Matematikk (30 studiepoeng) Norsk (30 studiepoeng) Til sammen har 59 lærere i vesterålsregionen fått videreutdanning med gode betingelser som del av Kompetanseløftet i I tillegg har RKK gjennomført en rekke kurs med fokus på nye områder både i KL06 og Den nye rammeplanen for barnehagen. Eksempler på dette er kurs i lokalt læreplanarbeid, kurs i fagplan norsk, kurs i tilpassa opplæring, prinsipper for opplæring, skolejuss, IUP, programfag til valg, entreprenørskap, sammensatte tekster, matematikk, de minste barna i barnehagen m.fl. Flere har dessuten deltatt i prosjektene «Lærende nettverk», «Lesesug», «Fysisk aktivitet og skolemåltider», «Fortellinger i friluft», «God skolestart» og «Kvinnekompasset». Helse/sosial Prosjektene «De gode hjelperne» og FOUprosjektet «Individuelle planer og rus» har vært de største kompetanseprosjektene i RKK-regi innen helse/sosial i sykepleiere startet desentralisert utdanning innen alderspsykiatri og demens (30 studiepoeng), og ca 55 personer fra helse/ sosialsektoren deltar i FOU-prosjektet knyttet til individuelle planer og rus. RKK var også delansvarlig for den store konferansen om barnevern i I tillegg har det vært gjennomført en rekke mindre kurs i regi av de mange nettverkene. Andre etater RKK har også hatt ansvar for ulike kurs for andre ansatte i kommunene. Eksempler på dette er «Kurs i momskompensasjonsreformen», «Endringsledelse», «Omstilling og stressmestring» m.fl. RKK samarbeidet med Kultursamarbeidet om konferansen «Kultur og næring» i juni Kursvirksomhet I oversikten over kursvirksomhet (utvikling fra ) er det bare tatt med etter- og videreutdanningskurs som har vært arrangert regionalt. Kurs i regi av enkeltkommunene som ledd i utviklingen av den lærende organisasjon, ligger ikke inne i disse tallene. Det gjør heller ikke aktiviteten i de andre kompetansetiltakene som nettverkssamlinger, prosjekter, demonstrasjoner og hospiteringer, som også i 2006 har hatt en betydelig økning i RKK-regi. Oversikt kurs: År % Antall tiltak Antall deltakere K om m unene: Andøy % Bø % Hadsel % + Lødingen % - Sortland % - Øksnes % + Andre % Nettverk Følgende nettverk var i funksjon i 2006: Nettverk for kommunale saksbehandlere barnehagesektoren ledelse på omgang Nettverk kommunale ledere skolesektoren ledelse på omgang Nettverk for kreftsykepleiere leder; kreftsykepleier, Sortland Nettverk for barnevern leder; barnevernsleder, Hadsel Nettverk for helsesøstere leder; helsesøster, Øksnes Nettverk rus leder; fagleder rus, Sortland Nettverk sosialledere med ansvar for NAV leder; sosial leder, Bø Nettverk for resultatenhetsledere, pleie og omsorg leder; enhetsleder, Øksnes Matematikknettverk leder; rektor, Sortland (fram til juni 06) Nettverk Lesesug (gi rom for lesing) leder RKK-leder Hvert nettverk har i 2006 fått tildelt kroner fra RKK til møteledelse, rapportskriving og bevertning. I den grad det har vært behov for det har RKK sendt ut innkalling, formidlet referat og lagt ut informasjon fra nettverkene på RKKs hjemmeside. Mellom personer fra kommunene (alle kommuner representert) deltar i nettverkene. Fra nettverkene kommer det innspill til kurs, seminarer med mer, som for eksempel til den store konferansen om Barnevern som ble gjennomført i 2006.

Årsmelding 2006. Regionalt kontor for kompetanseutvikling (RKK) Fra kurs Fortellinger i friluft, Øksnes

Årsmelding 2006. Regionalt kontor for kompetanseutvikling (RKK) Fra kurs Fortellinger i friluft, Øksnes Årsmelding 2006 Regionalt kontor for kompetanseutvikling (RKK) Fra kurs Fortellinger i friluft, Øksnes RKK vesterålsregionen 2006 INNLEDNING RKK er et regionalt kontor for kompetanseutvikling for kommunene

Detaljer

Kultursamarbeidet i Vesterålen noen linjer og strategiske valg Konferanse, Kultursatsing på vesterålsk, Sortland 2. oktober 2009

Kultursamarbeidet i Vesterålen noen linjer og strategiske valg Konferanse, Kultursatsing på vesterålsk, Sortland 2. oktober 2009 Kultursamarbeidet i Vesterålen noen linjer og strategiske valg Konferanse, Kultursatsing på vesterålsk, Sortland 2. oktober 2009 Kultursamarbeidet i Vesterålen Faste tiltak og noen større prosjekter Faste

Detaljer

VESTERÅLEN REGIONRÅD. Møteprotokoll

VESTERÅLEN REGIONRÅD. Møteprotokoll VESTERÅLEN REGIONRÅD Møteprotokoll Utvalg: Vesterålen regionråd Møtested: Fjordcamp AS, Kråkberget i Bø Dato: 22.05.2015 Tidspunkt: 10:00 13:00 Saker til behandling: 010/15-018/15 Tilstede: Fra Andøy:

Detaljer

ÅRSMELDING FOR 2004. Regionalt kontor for kompetanseutvikling Vesterålsregionen

ÅRSMELDING FOR 2004. Regionalt kontor for kompetanseutvikling Vesterålsregionen ÅRSMELDING FOR 2004 Regionalt kontor for kompetanseutvikling Vesterålsregionen Sortlandslærere på kurs om læringsstiler i Hadsel høsten 2004 ÅRSMELDING 2004 0.0 INNLEDNING. RKK er et regionalt kontor for

Detaljer

VESTERÅLEN REGIONRÅDS ARBEIDSUTVALG

VESTERÅLEN REGIONRÅDS ARBEIDSUTVALG VESTERÅLEN REGIONRÅDS ARBEIDSUTVALG Møteprotokoll Utvalg: Vesterålen regionråds arbeidsutvalg Møtested: Møterom 2, Rådhus II, Sortland Dato: 27.03.2015 Tidspunkt: 09:00-12:30 Saker til behandling: 011/15-024/15

Detaljer

VESTERÅLEN REGIONRÅD. Møteprotokoll

VESTERÅLEN REGIONRÅD. Møteprotokoll VESTERÅLEN REGIONRÅD Møteprotokoll Utvalg: Vesterålen regionråd Møtested: Kommunestyresalen, Lødingen kommune Dato: 02.06.2017 Tidspunkt: Kl 10:00 13:40 Saker til behandling: 001/17 011/17 Tilstede faste

Detaljer

Regional tiltaksplan Handlingsplandel kompetansetiltak for ansatte i offentlig sektor 2010

Regional tiltaksplan Handlingsplandel kompetansetiltak for ansatte i offentlig sektor 2010 Regional tiltaksplan Handlingsplandel kompetansetiltak for ansatte i offentlig sektor 2010 VISJON RKK skal være inspirerende, nyskapende og målrettet i forhold til kommunenes arbeid for å skape kompetente

Detaljer

VESTERÅLEN REGIONRÅD. Innkalling. Utvalg: Vesterålen regionråds arbeidsutvalg Møtested: E-postbehandling Dato: Tidspunkt: Kl 12:00

VESTERÅLEN REGIONRÅD. Innkalling. Utvalg: Vesterålen regionråds arbeidsutvalg Møtested: E-postbehandling Dato: Tidspunkt: Kl 12:00 VESTERÅLEN REGIONRÅD Innkalling Utvalg: Vesterålen regionråds arbeidsutvalg Møtested: E-postbehandling Dato: 21.03.2016 Tidspunkt: Kl 12:00 Til medlemmer Jonni H Solsvik Sture Pedersen Siv Dagny Aasvik

Detaljer

VESTERÅLEN REGIONRÅDS ARBEIDSUTVALG

VESTERÅLEN REGIONRÅDS ARBEIDSUTVALG VESTERÅLEN REGIONRÅDS ARBEIDSUTVALG Møteprotokoll Utvalg: Vesterålen regionråds arbeidsutvalg Møtested: Kommunestyresalen, Sortland rådhus Dato: 30.01.2015 Tidspunkt: 09:00 12:00 Saker til behandling:

Detaljer

Regional kompetanseplan Handlingsplandel for ansatte i offentlig sektor 2008 HELSE/SOSIAL PERSONAL/LØNN/ØKONOMI KULTUR ANNET

Regional kompetanseplan Handlingsplandel for ansatte i offentlig sektor 2008 HELSE/SOSIAL PERSONAL/LØNN/ØKONOMI KULTUR ANNET Regional kompetanseplan Handlingsplandel for ansatte i offentlig sektor 2008 SKOLE BARNEHAGE HELSE/SOSIAL PERSONAL/LØNN/ØKONOMI KULTUR ANNET Utfordringen er at kommunene i vesterålsregionen: Skal tilbys

Detaljer

Vesterålen regionråd. Foto: Trym Ivar Bergsmo. Årsberetning for 2007

Vesterålen regionråd. Foto: Trym Ivar Bergsmo. Årsberetning for 2007 Vesterålen regionråd Foto: Trym Ivar Bergsmo Årsberetning for 2007 Vedtatt på årsmøte 18.4.2008 1 2 INNHOLD 1 Representanter... 4 2 Regionrådets arbeid i 2007... 5 3 Sekretariatet... 8 4 Økonomi... 8 5

Detaljer

VESTERÅLEN REGIONRÅDS ARBEIDSUTVALG

VESTERÅLEN REGIONRÅDS ARBEIDSUTVALG VESTERÅLEN REGIONRÅDS ARBEIDSUTVALG Møteprotokoll Utvalg: Vesterålen regionråds arbeidsutvalg Møtested: Hurtigrutens Hus, Stokmarknes Dato: 27. - 28.11.2014 Tidspunkt: 08:30-12:00 Saker til behandling:

Detaljer

Regional kompetanseplan Handlingsplandel for ansatte i offentlig sektor 2007 HELSE/SOSIAL PERSONAL/LØNN/ØKONOMI KULTUR ANNET

Regional kompetanseplan Handlingsplandel for ansatte i offentlig sektor 2007 HELSE/SOSIAL PERSONAL/LØNN/ØKONOMI KULTUR ANNET Regional kompetanseplan Handlingsplandel for ansatte i offentlig sektor 2007 SKOLE BARNEHAGE HELSE/SOSIAL PERSONAL/LØNN/ØKONOMI Teknisk KULTUR ANNET Utfordringen er at kommunene i vesterålsregionen: Skal

Detaljer

VESTERÅLEN REGIONRÅDS ARBEIDSUTVALG

VESTERÅLEN REGIONRÅDS ARBEIDSUTVALG VESTERÅLEN REGIONRÅDS ARBEIDSUTVALG Utvalg: Vesterålen regionråds arbeidsutvalg Møtested: Møterom 01, Sortland Hotell Dato: 05.06.2015 Tidspunkt: 10:00-14:00 Saker til behandling: 029/15-035/15 Møteprotokoll

Detaljer

REGIONALT KONTOR FOR KOMPETANSEUTVIKLING VESTERÅLEN OG LØDINGEN ÅRSMELDING FOR 2003.

REGIONALT KONTOR FOR KOMPETANSEUTVIKLING VESTERÅLEN OG LØDINGEN ÅRSMELDING FOR 2003. REGIONALT KONTOR FOR KOMPETANSEUTVIKLING VESTERÅLEN OG LØDINGEN ÅRSMELDING FOR 2003. Utsikt fra kurslokale på Nyvågar samling Prosessledelse 1 ÅRSMELDING 2003. 0.0 INNLEDNING. RKK er et regionalt kontor

Detaljer

VESTERÅLEN REGIONRÅD. Møteprotokoll

VESTERÅLEN REGIONRÅD. Møteprotokoll VESTERÅLEN REGIONRÅD Møteprotokoll Utvalg: Vesterålen regionråd Møtested: Romskipet Aurora, Andøya Space Center Dato: 20.05.2016 Tidspunkt: Kl 11:00 15:00 Saker til behandling: 01/16 011/16 Tilstede faste

Detaljer

VESTERÅLEN REGIONRÅD. Møteprotokoll

VESTERÅLEN REGIONRÅD. Møteprotokoll VESTERÅLEN REGIONRÅD Møteprotokoll Utvalg: Vesterålen regionråds arbeidsutvalg Møtested: Vesterålen Kysthotell, Børøya Stokmarknes Dato: 08.01.2016 Tidspunkt: Kl 10:00 13:45 Saker til behandling: 001/16

Detaljer

VESTERÅLEN REGIONRÅD. Møteprotokoll

VESTERÅLEN REGIONRÅD. Møteprotokoll VESTERÅLEN REGIONRÅD Møteprotokoll Utvalg: Vesterålen regionråds arbeidsutvalg Møtested: Møterom 01, Sortland hotell, Sortland Dato: 10.06.2016 Tidspunkt: Kl 10:00 13:30 Saker til behandling: 060/16 073/16

Detaljer

VESTERÅLEN REGIONRÅD. Møteprotokoll

VESTERÅLEN REGIONRÅD. Møteprotokoll VESTERÅLEN REGIONRÅD Møteprotokoll Utvalg: Vesterålen regionråds arbeidsutvalg Møtested: Kommunestyresalen, Bø kommune Dato: 28.04.2017 Tidspunkt: Kl 09:00-1300 Saker til behandling: 035/17 044/17 Tilstede

Detaljer

Jnr. 314/2013/VS/mb/230.0 Sortland den 22. november 2013

Jnr. 314/2013/VS/mb/230.0 Sortland den 22. november 2013 Jnr. 314/2013/VS/mb/230.0 Sortland den 22. november 2013 Møte i Vesterålen kulturutvalg Sted: Rådhuset, Lødingen Tid: 5. November kl. 10.00-12.50 Til stede: Følgende innkalles: Jonni Solsvik, Vesterålen

Detaljer

VESTERÅLEN KULTURUTVALG. Møteprotokoll

VESTERÅLEN KULTURUTVALG. Møteprotokoll VESTERÅLEN KULTURUTVALG Møteprotokoll Utvalg: Vesterålen kulturutvalg Møtested: Melbu skole, Melbu Dato: 15.02.2017 Tidspunkt: Kl 10:00 : 13:30 Saker til behandling: 001/17 010/17 Tilstede faste medlemmer

Detaljer

Vesterålen regionråd. Foto: Trym Ivar Bergsmo

Vesterålen regionråd. Foto: Trym Ivar Bergsmo Vesterålen regionråd Foto: Trym Ivar Bergsmo Årsberetning for 2008 Vedtatt på årsmøte 24.4.2009 1 INNHOLD 1 Representanter... 3 2 Regionrådets arbeid i 2008... 3 3 Sekretariatet... 6 4 Økonomi... 7 5 Regionrådets

Detaljer

Vesterålen regionråd skal samordne kommunenes interesser innenfor utviklingsarbeid for prioriterte samarbeidsområder.

Vesterålen regionråd skal samordne kommunenes interesser innenfor utviklingsarbeid for prioriterte samarbeidsområder. VEDTEKTER VESTERÅLEN REGIONRÅD Vedtatt i regionrådet 2. juni 2017 og sluttbehandlet av kommunene i tidsrommet juni desember 2017. Med virkning fra 1.1.2018 1 Formål Vesterålen regionråd er et fellesorgan

Detaljer

VESTERÅLEN REGIONRÅD

VESTERÅLEN REGIONRÅD Innkalling Utvalg: Vesterålen regionråds arbeidsutvalg Møtested: Kulturfabrikken Sortland Dato: 02.08.2017 Tidspunkt: Kl 11:00 15:00 Forfall meldes på tlf. 76 11 15 00 til konsulent Siv Merete Reinholtsen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 14.03.07 Møtestart: 15.00 Møteslutt: 19.00. Tilstede: Ordfører Viggo Johnsen Guttorm Veabø møtte for Berit Hansen Sture Pedersen Svein Helge

Detaljer

Jnr. 267/2013/VS/230.0 Sortland 30. september 2013

Jnr. 267/2013/VS/230.0 Sortland 30. september 2013 Jnr. 267/2013/VS/230.0 Sortland 30. september 2013 Sted: Vesterålen regionråd, Sortland Tid: 17. september kl. 9.00-10.45 Til stede: Jonni Solsvik, Vesterålen regionråd Ivan Andreassen, Bø Camilla Skog

Detaljer

VESTERÅLEN REGIONRÅD. Møteprotokoll

VESTERÅLEN REGIONRÅD. Møteprotokoll VESTERÅLEN REGIONRÅD Møteprotokoll Utvalg: Vesterålen regionråds arbeidsutvalg Møtested: Hermetikken, Kulturfabrikken Sortland Dato: 24.02.2017 Tidspunkt: Kl 09:00 13:00 Saker til behandling: 011/17 017/17

Detaljer

VESTERÅLEN REGIONRÅDS ARBEIDSUTVALG

VESTERÅLEN REGIONRÅDS ARBEIDSUTVALG VESTERÅLEN REGIONRÅDS ARBEIDSUTVALG Møteprotokoll Utvalg: Vesterålen regionråds arbeidsutvalg Møtested: Kulturfabrikken Sortland, Møterom Hermetikken Dato: 28.08.2015 Tidspunkt: 09:00 10:15 Saker til behandling:

Detaljer

VESTERÅLEN REGIONRÅD. Møteprotokoll

VESTERÅLEN REGIONRÅD. Møteprotokoll VESTERÅLEN REGIONRÅD Møteprotokoll Utvalg: Vesterålen regionråds arbeidsutvalg Møtested: Blåboksen, Kulturfabrikken Sortland Dato: 20.01.2017 Tidspunkt: Kl 10:00 14:00 Saker til behandling: 001/17 010/17

Detaljer

Vesterålen Friluftsråd Årsrapport 2007

Vesterålen Friluftsråd Årsrapport 2007 Vesterålen Friluftsråd Årsrapport 2007 Base Camp Vesterålen 2007. Årsrapport Vesterålen Friluftsråd 2007 2 1. STYRING OG ORGANISERING Vesterålen Friluftsråd ble etter en prøveperiode på 3 år etablert som

Detaljer

Årsrapport 2005 Vesterålen Friluftsråd

Årsrapport 2005 Vesterålen Friluftsråd Årsrapport 2005 Vesterålen Friluftsråd Rolf Olav Johnsen (Melbu), Steinar Henriksen (SFK Ajaks) og Kjetil Paulsen (Sortland) i bakken på vinteraktivitetsdagen på Kleiva. Foto: Tone M Sørensen 1. STYRING

Detaljer

Merknader: Ordfører Jonni H Solsvik deltok bare under behandling av sakene 060/17 og 061/17.

Merknader: Ordfører Jonni H Solsvik deltok bare under behandling av sakene 060/17 og 061/17. VESTERÅLEN REGIONRÅD Møteprotokoll Utvalg: Vesterålen regionråds arbeidsutvalg Møtested: Kulturfabrikken Sortland Dato: 02.08.2017 Tidspunkt: Kl 11:00 15:15 Saker til behandling: 059/17 063/17 Tilstede

Detaljer

VESTERÅLEN REGIONRÅD. Innkalling. Utvalg: Vesterålen regionråds arbeidsutvalg Møtested: E-postbehandling Dato: Tidspunkt: Kl 14:00

VESTERÅLEN REGIONRÅD. Innkalling. Utvalg: Vesterålen regionråds arbeidsutvalg Møtested: E-postbehandling Dato: Tidspunkt: Kl 14:00 VESTERÅLEN REGIONRÅD Innkalling Utvalg: Vesterålen regionråds arbeidsutvalg Møtested: E-postbehandling Dato: 01.12.2016 Tidspunkt: Kl 14:00 Til medlemmer Jonni H Solsvik Sture Pedersen Siv Dagny Aasvik

Detaljer

VESTERÅLEN REGIONRÅD. Møteprotokoll

VESTERÅLEN REGIONRÅD. Møteprotokoll VESTERÅLEN REGIONRÅD Møteprotokoll Utvalg: Vesterålen regionråds arbeidsutvalg Møtested: Myre Kysthotell, Myre Dato: 09.12.2016 Tidspunkt: Kl 10:00 13:30 Saker til behandling: 110/16 118/16 Tilstede faste

Detaljer

VESTERÅLEN REGIONRÅD. Møteprotokoll

VESTERÅLEN REGIONRÅD. Møteprotokoll VESTERÅLEN REGIONRÅD Møteprotokoll Utvalg: Vesterålen regionråds arbeidsutvalg Møtested: E-postbehandling Dato: 01.12.2016 Tidspunkt: Kl 14:00 Saker til behandling: 108/16 109/16 Tilstede faste medlemmer

Detaljer

VESTERÅLEN REGIONRÅD. Møteprotokoll

VESTERÅLEN REGIONRÅD. Møteprotokoll VESTERÅLEN REGIONRÅD Møteprotokoll Utvalg: Vesterålen regionråds arbeidsutvalg Møtested: Rom 01, Sortland hotell, Sortland Dato: 11.11.2016 Tidspunkt: Kl 09:00 13:00 Saker til behandling: 098/16 106/16

Detaljer

VESTERÅLEN REGIONRÅD. Møteprotokoll

VESTERÅLEN REGIONRÅD. Møteprotokoll VESTERÅLEN REGIONRÅD Møteprotokoll Utvalg: Vesterålen regionråd Møtested: Kulturfabrikken, Møterom Hermetikken, Sortland Dato: 09.05.2014 Tidspunkt: 10:00-16:00 Saker til behandling: 001/14-010/14 Tilstede:

Detaljer

VESTERÅLEN REGIONRÅD. Møteprotokoll

VESTERÅLEN REGIONRÅD. Møteprotokoll VESTERÅLEN REGIONRÅD Møteprotokoll Utvalg: Vesterålen regionråds arbeidsutvalg Møtested: Romskipet Aurora, Andøya Space Center Dato: 20.05.2016 Tidspunkt: Kl 10:00 kl 11:00 Saker til behandling: 050/16

Detaljer

VESTERÅLEN REGIONRÅD. Møteprotokoll

VESTERÅLEN REGIONRÅD. Møteprotokoll VESTERÅLEN REGIONRÅD Møteprotokoll Utvalg: Vesterålen regionråds arbeidsutvalg Møtested: Rådhuset, Lødingen Dato: 30.09.2016 Tidspunkt: Kl 09:00 13:00 Saker til behandling: 083/16 096/16 Tilstede faste

Detaljer

Regionalt Kontor for Kompetanseutvikling i Andøy, Bø. Hadsel, Sortland, Lødingen og Øksnes

Regionalt Kontor for Kompetanseutvikling i Andøy, Bø. Hadsel, Sortland, Lødingen og Øksnes RKK Regionalt Kontor for Kompetanseutvikling i Andøy, Bø. Hadsel, Sortland, Lødingen og Øksnes STRATEGISK PLAN FOR RKK VESTERÅLEN 2010-2012. INNLEDNING Dette strategidokumentet er et felles grunnlag for

Detaljer

VESTERÅLEN REGIONRÅDS ARBEIDSUTVALG

VESTERÅLEN REGIONRÅDS ARBEIDSUTVALG VESTERÅLEN REGIONRÅDS ARBEIDSUTVALG Møteprotokoll Utvalg: Vesterålen regionråds arbeidsutvalg Møtested: Kulturfabrikken, Møterom Hermetikken, Sortland Dato: 09.05.2014 Tidspunkt: 08:30-09:45 Saker til

Detaljer

VESTERÅLEN REGIONRÅDS ARBEIDSUTVALG

VESTERÅLEN REGIONRÅDS ARBEIDSUTVALG VESTERÅLEN REGIONRÅDS ARBEIDSUTVALG Møteprotokoll Utvalg: Vesterålen regionråds arbeidsutvalg Møtested: Rådhus 2, Møterom 1, Sortland Dato: 13.06.2014 Tidspunkt: 10:00-14:00 Saker til behandling: 031/14-036/14

Detaljer

Vesterålen regionråd Årsberetning for 2003

Vesterålen regionråd Årsberetning for 2003 Vesterålen regionråd Årsberetning for 2003 1 2 INNHOLD 1 Representanter... 4 2 Regionrådets arbeid i 2003... 5 3 Evaluering av det interkommunale samarbeidet... 7 4 Sekretariatet... 8 5 Økonomi... 9 6

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 18.02.2010 Møtestart: 13.00 Møteslutt: 14.30. Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Viggo Willassen Guttorm Veabø møtte for Tor Andersen Hilde

Detaljer

VESTERÅLEN KULTURUTVALG. Møteprotokoll

VESTERÅLEN KULTURUTVALG. Møteprotokoll VESTERÅLEN KULTURUTVALG Møteprotokoll Utvalg: Vesterålen kulturutvalg Møtested: Museet i Alsvåg Dato: 23.03.2015 Tidspunkt: 10:00-13:00 Saker til behandling: 004/15-009/15 Tilstede: Vibeke Tveit, Lødingen

Detaljer

Vesterålen regionråd. Foto: Trym Ivar Bergsmo

Vesterålen regionråd. Foto: Trym Ivar Bergsmo Vesterålen regionråd Foto: Trym Ivar Bergsmo Årsberetning for 2009 Vedtatt på årsmøte 23.4.2010 1 INNHOLD 1 Representanter... 3 2 Regionrådets arbeid i 2008... 3 3 Sekretariatet... 6 4 Økonomi... 7 5 Regionrådets

Detaljer

Heidi Robertsen Lena Breivik under AU-sak 03/17 Jannike Ramsvik under AU-sak 04/17 Mona Lindal under AU-sak 05/17

Heidi Robertsen Lena Breivik under AU-sak 03/17 Jannike Ramsvik under AU-sak 04/17 Mona Lindal under AU-sak 05/17 REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 3. FEBRUAR 2017 I BODØ Til stede: I tillegg møtte: Ida Pinnerød Lars Kr. H. Evjenth Monika Sande Hege Sørlie Asle Schrøder Rolf Kåre Jensen Kjersti Bye Pedersen Heidi

Detaljer

Jnr.217/2012/VS/mb/230.0 Sortland den 25. mai 2012

Jnr.217/2012/VS/mb/230.0 Sortland den 25. mai 2012 Jnr.217/2012/VS/mb/230.0 Sortland den 25. mai 2012 REFERAT Sted: Hurtigrutens hus, Stokmarknes Tid: 10. mai kl 10.00-14.15 Til stede: Jonni Solsvik, Vesterålen regionråd Ivan Andreassen, Bø Vibeke Tveit,

Detaljer

Jnr. 27/2013/VS/230.0 Sortland 14. januar 2013

Jnr. 27/2013/VS/230.0 Sortland 14. januar 2013 Jnr. 27/2013/VS/230.0 Sortland 14. januar 2013 REFERAT FRA MØTE I VESTERÅLEN KULTURUTVALG Sted: Dverberg, Andøy Tid: 9. januar 2013 kl. 10.00-13.15 Til stede: Jonni Solsvik, Vesterålen regionråd Beate

Detaljer

Vesterålen Friluftsråd. Årsrapport 2008

Vesterålen Friluftsråd. Årsrapport 2008 Vesterålen Friluftsråd Årsrapport 2008 Årsrapport Vesterålen Friluftsråd 2008 2 1. STYRING OG ORGANISERING Vesterålen Friluftsråd ble etter en prøveperiode på 3 år etablert som en permanent satsning 1.

Detaljer

Regional handlingsplan for kompetanse 2012 vår 2013

Regional handlingsplan for kompetanse 2012 vår 2013 Regional handlingsplan for kompetanse 2012 vår 2013 VISJON RKK skal være inspirerende, nyskapende og målrettet i forhold til kommunenes arbeid for å skape kompetente medarbeidere og regional kompetanseutvikling

Detaljer

VESTERÅLEN REGIONRÅD. Møteprotokoll

VESTERÅLEN REGIONRÅD. Møteprotokoll VESTERÅLEN REGIONRÅD Møteprotokoll Utvalg: Vesterålen regionråds arbeidsutvalg Møtested: Møterom 2, Rådhus II, Sortland Dato: 26.08.2016 Tidspunkt: Kl 09:00 13:00 Saker til behandling: 078/16 082/16 Tilstede

Detaljer

Vesterålen Friluftsråd. Årsrapport 2009

Vesterålen Friluftsråd. Årsrapport 2009 Vesterålen Friluftsråd Årsrapport 2009 1. STYRING OG ORGANISERING Vesterålen Friluftsråd ble etter en prøveperiode på 3 år etablert som en permanent satsning 1. januar 2007 i regi av Vesterålen regionråd

Detaljer

Jnr. 121/2012/VS/mb/230.0 Sortland den 13. april 2012

Jnr. 121/2012/VS/mb/230.0 Sortland den 13. april 2012 Jnr. 121/2012/VS/mb/230.0 Sortland den 13. april 2012 REFERAT Møte i Vesterålen kulturutvalg Sted: Bøhallen og kommunestyresalen i rådhuset i Bø Tid: 27. mars kl 10.00-14.00 Til stede: Ivan Andreassen,

Detaljer

FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 057/09 Fylkesrådet 05.05.2009. Fordeling av midler til entreprenørskapssatsing i grunnskolen 2009

FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 057/09 Fylkesrådet 05.05.2009. Fordeling av midler til entreprenørskapssatsing i grunnskolen 2009 Journalpost.: 09/8109 Fylkesrådet FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 057/09 Fylkesrådet 05.05.2009 Fordeling av midler til entreprenørskapssatsing i grunnskolen 2009 Sammendrag Fylkesrådet

Detaljer

Sortland Rotary Klubb APRIL 2013

Sortland Rotary Klubb APRIL 2013 Reiselivssjef Roy Odd Schøyen forteller om reiselivet og Masterplan for Vesterålen Datakurs med vekt på bruk av power-point ved Finn Moe Quiz Distriktskonferansen 1 Møte 16. april 2013. Presidenten ønsket

Detaljer

VESTERÅLEN REGIONRÅD

VESTERÅLEN REGIONRÅD Innkalling Utvalg: Vesterålen regionråds arbeidsutvalg Møtested: Hermetikken, Kulturfabrikken Sortland Dato: 24.02.2017 Tidspunkt: Kl 09:00 13:00 Forfall meldes på tlf. 76 11 15 00 til konsulent Siv Merete

Detaljer

VESTERÅLEN KULTURUTVALG. Møteprotokoll

VESTERÅLEN KULTURUTVALG. Møteprotokoll VESTERÅLEN KULTURUTVALG Møteprotokoll Utvalg: Vesterålen kulturutvalg Møtested: Møterom 2, Kulturfabrikken Dato: 28.09.2017 Tidspunkt: Kl 10:00-13:15 Saker til behandling: 023/17-030/17 Tilstede faste

Detaljer

Regional kompetanseplan Handlingsplandel for ansatte i offentlig sektor 2009 HELSE/SOSIAL. PERSONAL/LØNN/ØKONOMI Administrasjon/ledelse.

Regional kompetanseplan Handlingsplandel for ansatte i offentlig sektor 2009 HELSE/SOSIAL. PERSONAL/LØNN/ØKONOMI Administrasjon/ledelse. Regional kompetanseplan Handlingsplandel for ansatte i offentlig sektor 2009 SKOLE BARNEHAGE HELSE/SOSIAL PERSONAL/LØNN/ØKONOMI Administrasjon/ledelse Teknisk KULTUR NAV ANNET Utfordringen er at kommunene

Detaljer

VESTERÅLEN KULTURUTVALG. Møteprotokoll

VESTERÅLEN KULTURUTVALG. Møteprotokoll VESTERÅLEN KULTURUTVALG Møteprotokoll Utvalg: Vesterålen kulturutvalg Møtested: Marmelkroken, Andøy Dato: 28.03.2017 Tidspunkt: Kl 10:00 14:00 Saker til behandling: 014/17 022/17 Tilstede faste medlemmer

Detaljer

FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI

FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Nordområdene Strategiplan 2011-2015 1 Visjon: SAMMEN BERIKER VI NORDOMRÅDENE - Gjennom grenseoverskridende samarbeid innen barnehage og grunnopplæringen vil vi i nordområdene få til mer samhandling tilpasset

Detaljer

Å møte fremtidens kompetanseutfordringer i Nordland. NordlandsLøftet. Grunnlagsdokument. Forum NordlandsLøftet 2012-2015 (11.09.

Å møte fremtidens kompetanseutfordringer i Nordland. NordlandsLøftet. Grunnlagsdokument. Forum NordlandsLøftet 2012-2015 (11.09. Å møte fremtidens kompetanseutfordringer i Nordland NordlandsLøftet Grunnlagsdokument Forum NordlandsLøftet 2012-2015 (11.09.13) Innledning (1) Hvorfor Nordlandsløftet? Nordlandssamfunnet står overfor

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtestart: Møteslutt: 15.00

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtestart: Møteslutt: 15.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 24.01.2008 Møtestart: 12.00 Møteslutt: 15.00 Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Arne Andersen møtte for Viggo Willassen Hilde Nilsen Guttorm

Detaljer

Regionalt Kontor for Kompetanseutvikling i Vefsn, Grane og Hattfjelldal STRATEGISK PLAN FOR RKK VEFSN

Regionalt Kontor for Kompetanseutvikling i Vefsn, Grane og Hattfjelldal STRATEGISK PLAN FOR RKK VEFSN Regionalt Kontor for Kompetanseutvikling i Vefsn, Grane og Hattfjelldal STRATEGISK PLAN FOR RKK VEFSN 2010-2014 Visjon: Kompetanse i tiden Verdier: RKK Vefsn skal være: Nyskapende og i utvikling Framtidsrettet

Detaljer

Ole Petter Nybakk Ole H. Hjartøy Bodø (torsdag) Rolf Kåre Jensen Trud Berg Bodø (torsdag) Siv Anita J.Brekke. Wenche Bergheim-Evensen Gildeskål

Ole Petter Nybakk Ole H. Hjartøy Bodø (torsdag) Rolf Kåre Jensen Trud Berg Bodø (torsdag) Siv Anita J.Brekke. Wenche Bergheim-Evensen Gildeskål REFERAT FRA MØTE I REGIONRÅDET 6. - 7. JUNI 2013 I NARVIK Til stede: Monika Sande Beiarn Håkon Sæther Beiarn Ole Petter Nybakk Beiarn Ole H. Hjartøy Bodø (torsdag) Rolf Kåre Jensen Bodø Trud Berg Bodø

Detaljer

Vesterålen regionråd

Vesterålen regionråd Vesterålen regionråd Foto: Trym Ivar Bergsmo Årsberetning for 2005 (Vedtatt i Vesterålen regionråds årsmøte 21.4.2006) 1 2 INNHOLD 1 Representanter... 4 2 Regionrådets arbeid i 2005... 4 3 Sekretariatet...

Detaljer

En skuffelse at ikke flere av ordførere og administrasjonssjefer/rådmenn er tilstede!

En skuffelse at ikke flere av ordførere og administrasjonssjefer/rådmenn er tilstede! Den Store Workshoppen Sortland 06.03.09. Deltakere : se vedlagte deltaker listen. Innledning ved: Regionrådsleder Johnny Solsvik. En skuffelse at ikke flere av ordførere og administrasjonssjefer/rådmenn

Detaljer

Helgeland Regionråd - Møtebok Side 1

Helgeland Regionråd - Møtebok Side 1 Helgeland Regionråd - Møtebok Side 1 Styre, råd utvalg m v Møtestad Møtedato Styret Bardal, Leirfjord 30.okt.-01.sept. 2010 Sak nr. 49/10 Oppfølging av Helgelandskonferansen 2010, vedr. økt samarbeid på

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Til saksliste: Forslag fra ordfører: Sak 0078/08 behandles etter referater og meldinger.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Til saksliste: Forslag fra ordfører: Sak 0078/08 behandles etter referater og meldinger. MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 11.09.2008 Møtestart: 14.00. Møteslutt: 15.00. Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Viggo Willassen Viggo Johnsen Tor Andersen møtte for Ingelin

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 25.05.05 Tilstede: Anne-Ma Vik, møteleder Kjell Richardsen Guttorm Veabø Jan Andersen Berit Hansen møtte kl. 1540. Forfall: Viggo Johnsen

Detaljer

Prosjekt Finnmarksmodell barnevernet. Presentasjon samling OSO-barnevern i Tromsø den

Prosjekt Finnmarksmodell barnevernet. Presentasjon samling OSO-barnevern i Tromsø den Prosjekt Finnmarksmodell barnevernet Presentasjon samling OSO-barnevern i Tromsø den 22.11.17 Bakgrunn for prosjekt Finnmarksmodell barnevernet På en felles samling for rådmenn og barnevernledere i juni

Detaljer

Handlingsprogram for Drammensregionen. (vedtatt av Rådet for Drammensregionen 9. februar 2009)

Handlingsprogram for Drammensregionen. (vedtatt av Rådet for Drammensregionen 9. februar 2009) Handlingsprogram for 2009 2011 (vedtatt av Rådet for 9. februar 2009) 1 1. INNLEDNING Dette handlingsprogrammet beskriver s prioriteringer og tiltak i perioden 2009 2011. Programmet bygger på Strategisk

Detaljer

Prosjektet Frisklivsdosetten. Statusrapport 01.07.2014

Prosjektet Frisklivsdosetten. Statusrapport 01.07.2014 Prosjektet Frisklivsdosetten Statusrapport 01.07.2014 Innholdsfortegnelse Statusrapport... 1 Erfaringer og vurderinger fra pilotrunde:... 2 Prosjektgruppa... 2 Metoden... 2 Prosjektmedarbeidere... 2 Kickoff...

Detaljer

Protokoll Lofotrådsmøte 03/16 Dato: 20. oktober 2016 Tid: Kl den 20. oktober 2016 Sted: Kommunehuset, Moskenes

Protokoll Lofotrådsmøte 03/16 Dato: 20. oktober 2016 Tid: Kl den 20. oktober 2016 Sted: Kommunehuset, Moskenes Protokoll Lofotrådsmøte 03/16 Dato: 20. oktober 2016 Tid: Kl 1030 1600 den 20. oktober 2016 Sted: Kommunehuset, Moskenes Tilstede: Ordførere Kommune Deltakelse: Hans Fredrik Sørdal (leder) Flakstad Møtt

Detaljer

1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3

1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3 STRATEGI 2012-2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3 4.2. HOVEDMÅL 3 5. ROLLE NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING

Detaljer

MELDING OM VIRKSOMHETEN 2012-2014

MELDING OM VIRKSOMHETEN 2012-2014 1 MELDING OM VIRKSOMHETEN 2012-2014 Troms og Svalbard FYLKE/ REGION All aktivitet i Norsk kulturskoleråd skal sees som en samlet innsats mot våre medlemskommuner og som en konsekvens av dette vil vi til

Detaljer

- et samarbeids- og interesseorgan! Stiftet 8. februar 2005!

- et samarbeids- og interesseorgan! Stiftet 8. februar 2005! - et samarbeids- og interesseorgan! Stiftet 8. februar 2005! Samarbeidets formål i hht vedtektene: Være et samarbeids- og interesseorgan for de deltakende kommunene Arbeide for utvikling av regionen gjennom

Detaljer

DEN NORDNORSKE KULTURAVTALEN

DEN NORDNORSKE KULTURAVTALEN DEN NORDNORSKE KULTURAVTALEN 2014 2017 Vedtatt i fylkestinget i Finnmark 9. oktober 2013, sak 21/13 1 Innledning Nordland, Troms og Finnmark fylkeskommuner har samarbeidet om felles satsing innen kultur

Detaljer

Aktiv Næringsservice as ble engasjert som prosjektleder for for- og hovedprosjektet med Ørjan Skogmo som prosjektleder.

Aktiv Næringsservice as ble engasjert som prosjektleder for for- og hovedprosjektet med Ørjan Skogmo som prosjektleder. Kommunepilotprosjektet Innovasjon Norge, Kommunal- og regionaldepartementet, Landbruks- og matdepartementet og Kommunenes Sentralforbund satte i 2004 i gang et toårig nasjonalt pilotprosjekt for utvikling

Detaljer

Sak 30/15. Historie Formål Arbeidsform og organisering Temaansvar Strategidokumentet Gjennomgang av hjemmeside www.strr.no Økonomi. Gratangen.

Sak 30/15. Historie Formål Arbeidsform og organisering Temaansvar Strategidokumentet Gjennomgang av hjemmeside www.strr.no Økonomi. Gratangen. Sak 30/15 Historie Formål Arbeidsform og organisering Temaansvar Strategidokumentet Gjennomgang av hjemmeside www.strr.no Økonomi Sør-Troms regionråds historie Ordførerkonferansen 15. august 1984, vedtatt

Detaljer

1 Representanter... 3. 2 Regionrådets arbeid i 2010... 3. 3 Sekretariatet... 6. 4 Økonomi... 7. 5 Regionrådets prosjekter... 7

1 Representanter... 3. 2 Regionrådets arbeid i 2010... 3. 3 Sekretariatet... 6. 4 Økonomi... 7. 5 Regionrådets prosjekter... 7 Vedtatt på årsmøte 29.4.2011 1 INNHOLD 1 Representanter... 3 2 Regionrådets arbeid i 2010... 3 3 Sekretariatet... 6 4 Økonomi... 7 5 Regionrådets prosjekter... 7 6 Fiskerisamarbeidet i Vesterålen... 7

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING

REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING REGIONALT INNSPILLSMØTE - GOL 26. april 2013 Regional planstrategi Planstrategien skal redegjøre for viktige regionale utviklingstrekk og utfordringer,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 25.01.06 Møtestart: Kl.15.00 Møteslutt: Kl. 18.40 Tilstede: Ordfører Viggo Johnsen Anne Ma. Vik Kjell Richardsen Berit Hansen Ingen vara

Detaljer

Årsrapport 2012. Vesterålen kulturutvalg

Årsrapport 2012. Vesterålen kulturutvalg Årsrapport 2012 Vesterålen kulturutvalg Innhold Side 0. Sammendrag 3 1. Styring og organisering 4 2. Arbeidsoppgaver og resultater 6 3. Avvik i forhold til planer og skisserte utfordringer 11 4. Noen utfordringer

Detaljer

Sluttrapport. Motivasjonsløftet fra ufaglært til faglært helsefagarbeidere i Vesterålen

Sluttrapport. Motivasjonsløftet fra ufaglært til faglært helsefagarbeidere i Vesterålen Motivasjonsprosjekt for kommunene Andøy, Bø, Hadsel, Sortland, Lødingen og Øksnes Sluttrapport Motivasjonsløftet fra ufaglært til faglært helsefagarbeidere i Vesterålen 1. SAMMENDRAG Prosjektet Motivasjonsløftet

Detaljer

AKTIVITETSRAPPORT 2006

AKTIVITETSRAPPORT 2006 AKTIVITETSRAPPORT 2006 De tidligere arbeidsgruppene for kultur og arbeidsgruppen for turisme ble besluttet slått sammen i februar 2006. Gruppene gjennomførte i denne forbindelse separate og felles møter

Detaljer

Referat 18. februar 2011

Referat 18. februar 2011 ØRU-styrets medlemmer: Ordfører/rådmann i Eidsvoll Gjerdrum Hurdal Nannestad Nes Ullensaker Fylkesordfører/fylkesrådmann i Akershus Sør-Gardermoen 21. februar 2011 Referat 18. februar 2011 Tid: Kl 0900-1130

Detaljer

VESTERÅLEN REGIONRÅD. Møteprotokoll

VESTERÅLEN REGIONRÅD. Møteprotokoll VESTERÅLEN REGIONRÅD Møteprotokoll Utvalg: Vesterålen regionråds arbeidsutvalg Møtested: E-postbehandling Dato: 21.03.2016 Tidspunkt: Kl 12:00 Saker til behandling: 023/16 028/16 Tilstede faste medlemmer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Til saksliste: Forslag fra ordfører: Som tilleggssak oppføres: Anbud lokaler til brannstasjon og utepersonell

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Til saksliste: Forslag fra ordfører: Som tilleggssak oppføres: Anbud lokaler til brannstasjon og utepersonell MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyremøte Møtedato: 02.05.07 Møtestart: Kl. 17.00 Møteslutt: Kl. 19.30 Tilstede: Viggo Johnsen Anne Ma. Vik Sture Pedersen Kjell Richardsen Guttorm Veabø møtte

Detaljer

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. GRUE KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Komité for omsorg og miljø Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Onsdag 01.12.2010 Tidspunkt: Kl. 17.00 Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget,

Detaljer

Innkalling Årsmøte 2014

Innkalling Årsmøte 2014 Innkalling Årsmøte 2014 Tid og sted: mandag 7. april, kl 16.00, Senter for IKT i utdanningen (Killengreensgate 6. Tredje etg. Inngang ved Fiskecompagniet). Saksliste Årsmøtet behandler følgende saker:

Detaljer

Årsrapport 2004 Vesterålen Friluftsråd

Årsrapport 2004 Vesterålen Friluftsråd Årsrapport 2004 Vesterålen Friluftsråd Foto: Alf Oxem 1. STYRING OG ORGANISERING Vesterålen Friluftsråd er organisert som et 3-årig prøveprosjekt under Vesterålen Kulturutvalg med Vesterålen regionråd

Detaljer

Innkalling årsmøte 2015

Innkalling årsmøte 2015 Innkalling årsmøte 2015 Tid og sted : mandag 15. april, kl 16.30, Senter for IKT i utdanningen (Killengreensgate 6. Tredje etg. Inngang ved Fiskecompagniet). Saksliste Årsmøtet behandler følgende saker:

Detaljer

VESTERÅLEN KULTURUTVALG. Møteprotokoll

VESTERÅLEN KULTURUTVALG. Møteprotokoll VESTERÅLEN KULTURUTVALG Møteprotokoll Utvalg: Vesterålen kulturutvalg Møtested: Kulturfabrikken Sortland, Møterom Hermetikken Dato: 19.02.2016 Tidspunkt: Kl 10:00 13:00 Saker til behandling: 001/16 009/16

Detaljer

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter Bakgrunn UKM har siden starten i 1985 vokst enormt, og bygget opp en landsomfattende virksomhet. Hvert år deltar ca 25 000 ungdommer på 380 lokalmønstringer. Et bredt spekter av kulturuttrykk har en arena

Detaljer

Innkalling til AU-møte onsdag 5. mars 2014

Innkalling til AU-møte onsdag 5. mars 2014 Ordfører Svein Borkhus Ordfører Hans Vintervold Ordfører Ragnhild Aashaug Ordfører Norvald Illevold Ordfører Egil Eide Ordfører Arnfinn Nergård Ordfører Jan Håvard Refsethås Fylkesrådsleder Per Gunnar

Detaljer

Vesterålen Friluftsråd Årsrapport 2006

Vesterålen Friluftsråd Årsrapport 2006 Vesterålen Friluftsråd Årsrapport 2006 Base Camp Vesterålen 2006. Foto: Ståle Jenssen 1. STYRING OG ORGANISERING Vesterålen Friluftsråd er organisert som et 3-årig prøveprosjekt under Vesterålen Kulturutvalg

Detaljer

Strategi- og handlingsplan for Sør-Østerdal Regionråd

Strategi- og handlingsplan for Sør-Østerdal Regionråd Strategi- og handlingsplan for Sør-Østerdal Regionråd 2016-2020 OPPFØLGINGSDOKUMENT - oversikt over status og framdrift innen de forskjellige tiltak Pr. 11.05.2017 Prioriterte tiltak i 2017 Vedtatt i AU

Detaljer

Vesterålen kulturutvalg

Vesterålen kulturutvalg Årsrapport 2008 Vesterålen kulturutvalg Visjon 2006-2010: Den regionale kunst- og kulturinnsatsen skal stimulere til kreativitet og opplevelse som fremmer nyskaping i vesterålssamfunnet INNHOLD 0. Sammendrag

Detaljer

Styremøte : Sakliste

Styremøte : Sakliste Styremøte 2 2016-2017: Sakliste Sted: Park Inn hotell, Gardermoen Tid: Onsdag 02.10.16 10.30-18.00 Sak 37/2016: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 38/2016: Godkjenning av protokoll, Styremøte 1,

Detaljer