REGIONALT KONTOR FOR KOMPETANSEUTVIKLING VESTERÅLEN OG LØDINGEN ÅRSMELDING FOR 2003.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REGIONALT KONTOR FOR KOMPETANSEUTVIKLING VESTERÅLEN OG LØDINGEN ÅRSMELDING FOR 2003."

Transkript

1 REGIONALT KONTOR FOR KOMPETANSEUTVIKLING VESTERÅLEN OG LØDINGEN ÅRSMELDING FOR Utsikt fra kurslokale på Nyvågar samling Prosessledelse 1

2 ÅRSMELDING INNLEDNING. RKK er et regionalt kontor for kompetanseutvikling for kommunene Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland og Øksnes.Fylkesmannen i Nordland er en av flere viktige samarbeidsparter. Hovedmålsettingen med arbeidet er å få en bedre samordning og effekt i utviklings- og etterutdanningsarbeidet i regionen. RKK-STYRET/KOMPETANSESUTVALGET Styret for RKK består av arbeidsutvalget i Vesterålen Regionråd.. Årsbudsjett, årsregnskap, årsberetning og arbeidsplan for RKK skal behandles av Regionrådet på Regionrådets årsmøte. Styret i RKK har i 2003 hatt 5 møter og behandlet 7 saker. I vedtektene for RKK heter det i 5: Regionrådet kan delegere det operative styringsansvar for RKKs faglige innsats til ett eller flere faglige underutvalg. I h.h.t. disse bestemmelsene ble konstituerende møte i RKKs Kompetanseutvalg avholdt i Hadsel 24. april I 2003 har Kompetanseutvalget vært sammensatt slik: Representanter: Vararepresentanter: Beate Stellander, Andøy kommune Kirsten Lehne Pedersen Arvid Pedersen, leder, Bø kommune Gundar Jakobsen Torbjørn Lappegard, Hadsel kommune Torbjørn Lappegård Sigmund Renshus, Lødingen kommune Arne Mæhre Skjalg Steiro, Sortland kommune Ørnulf Nielsen/ Astor Stokkan Solveig Kristoffersen, Øksnes kommune Anne Britt Nilsen Gunhild Stoltz, Sortland kommunale forening Eirik Rødsand, Øksnes Ove Eirik Jensen, Norsk Lærerlag, Sortland Hogne Pettersen, Øksnes Trond Arne Wilhelmsen, Fylkesmannen i Nordland RKKs kompetanseutvalg har hatt 4 møter og behandlet 37 saker. ANSATTE Theodor Lind var daglig leder i Britt Lindqvist var kontormedarbeider i 100% stilling. Ei 50% prosjektlederstilling har stått vakant i Gerd Johnsen hadde 50% stilling i Seniorprosjektet fram til sommeren 2003, og Synnøve Iversen hadde 20% stilling i 1.klasses kompetanse fram til 1.6. deretter 10% stilling. 2

3 1. Generelt om aktiviteten i regionen 1.1. ARBEIDET I RKK-STYRET VIRKSOMHETEN Arbeidet i RKK har dette året særlig vært preget av disse hovedarbeidsområdene: Aktiv kommunikasjon med og bruk av etablerte møteplasser med faglige fora Iverksetting av vedtatt handlingsplan for Styrke basis for RKKs arbeid gjennom å etablere samarbeidsavtaler Drift av prosjektet 1. klasses kompetanse i samarbeid med PPD Drift av Seniorprosjektet Drift av øvrige prosjekt Arbeide fram og iverksette tilbud om kompetansegivende utdanning for skoleledere og ledere i barnehager. Avklare regionalt ansvar i forhold til behov, planlegging og iverksetting av Bidra til den pågående evaluering av regionsamarbeidet Interregionalt samarbeid bl.a. Prosessledelse i plan- og utviklingsarbeid samt Kommunale kompetanseplaner. Utvikling av samarbeidsprosjekt med ARS NAROM, Andøya Utvikling av skolebygg med nærområder Oppsummering av arbeidet med kommunale kompetanseplaner: 3

4 Planarbeidet er ofret stor oppmerksomhet også dette året. Det er utarbeidd handlingsplaner for alle sektorer i kommunene. Planene består ev en strategisk del og en årsplandel som rulleres hvert år. Planene er et resultat av prosesser og god dialog mellom kommunene og RKK. OU-prosessene i kommunene har ført til utfordringer når det gjelder etablerte dialogfora i regionen. Status ved utgangen av år 2003 kan beskrives slik: Det er utarbeidd regionale handlingsplaner for kompetanseutvikling for alle sektorer. Dette arbeidet har vært en til dels omfattende prosess mellom RKK, kommunene, øvrige regionale samarbeidsfora og eksterne samarbeidsparter. Prosjektet Regional seniorpolitikk på dagsorden ble formelt avsluttet pr juni 2003, men ble likevel videreført uten prosjektleder etter bevilgning fra Trygdeetaten. Det er utarbeidd egen plan for videreføringen. Forprosjekt for Den marine videregående skole er overlevert oppdragsgiver og inngår nå i partnerskapsavtalen mellom Vesterålen Regionråd og Nordland Fylkeskommune Kompetansegivende høgskoletilbud. På slutten av 2002 var arbeidet med kompetansegivende videreutdanningstilbud for skolelederutdanning og lederutdanning i barnehager sluttført sistnevnte i samarbeid med RKK Lofoten.. Begge tilbudene ble startet opp i løpet av 2003 med god deltakelse fra regionen. Høsten 2003 startet prosjektet Prosessledelse i plan- og utviklingsarbeid i samarbeid med RKK Lofoten, RKK Ofoten og Nordland Fylkeskommune, Utviklingskompetanse Nord og Høgskolen i Volda. Ansvar og roller i forbindelse med å skaffe oversikt over, prioritere og iverksette behov for høgskole/universitetsutdanning er avklart. Samarbeid og rolleavklaring. Det er inngått samarbeidsavtaler med NAROM og med Høgskolen i Bodø. Samarbeidet med RKK Lofoten er fremdeles omfattende og viktig. Samarbeidet med RKK Indre Salten og RKK Ofoten er styrket i løpet av året. Vedtatt handlingsplan for 2003 er gjennomført på en tilfredsstillende måte. Ut fra Kompetanseutvalgets uttalte mål om en felles regional kompetanseplan for kommunal sektor, må konklusjonen være at arbeidet går i riktig retning, men at det gjenstår et betydelig arbeid for å nå målet. 4

5 1.2. SAMARBEIDET MELLOM KOMMUNENE I forhold til RKK-arbeidet fungerer dette stadig bedre. Det fins likevel et utviklingspotensiale her. Hadsel kommune v/høgskolesenteret har uttrykt ønske om nærmere samarbeid for å kartlegge behov for - og organisere videreutdanning i regionen SAMARBEID MED ANDRE INSTANSER PPT: Samarbeidet er godt, og har utviklet seg positiv i løpet av året. Dette har blant annet sammenheng med bruk av faglig kompetanse i PPD og felles prosjekt. Fylkesmannen i nordland: Samarbeidet med Fylkesmannens utdanningsavdeling fungerer tilfredsstillende sett fra vår side. Deltakelse på møtene i Kompetanseutvalget oppleves som meget positivt; det samme gjelder i høg grad fellesmøtene mellom utdanningsavdelingen og RKK-systemet i Nordland (4 møter pr. år) Etter omorganiseringen av det statlige råds- og kontrollsystemet på fylkesnivå, ble arbeidet med ny avtale mellom RKK- kontorene og Fylkesmannen initiert i RKK-Vesterålen og Lødingen samarbeider med de øvrige RKK-regioner i Nordland. Dette samarbeidet oppleves som nyttig og inspirerende. Samarbeidet med RKK-Lofoten må framheves som særlig givende og vellykket - både faglig og økonomisk. I løpet av året er det gjennomført 2 kompetansegivende videreutdanningstiltak hvor også RKK Ofoten har vært med. Under arbeidet med prosjektet regional seniorpolitikk, har RKK også knyttet verdifull kontakt med Trygdeetaten, AOF, Senter for Senior Planlegging, KLP-Forsikring, KS og organisasjonene i arbeidslivet. Samarbeidet med KS er under god utvikling blant annet som følge av deltakelse i det landsomfattende prosjektet Flink med Folk hvor RKK-leder Vesterålen er prosjektveileder for Nordre-Nordland. Samarbeidet med ARS/NAROM har utviklet seg positivt i løpet av året og har som resultat både konkrete tiltak og omfattende prosjektplaner som er under sluttføring. En studietur til Bedfordshire, England høsten 2003 vil resultere i samarbeid mellom Nordland, Bedfordshire og Nederland innafor feltene skoleutvikling/samarbeid og utvikling av teamledelse i skolen. 2. Sammenhengen i utdanningssystemet 2.1. SAMARBEID BARNEHAGE/GRUNNSKOLE Kontakten med de kommunale saksbehandlere på barnehagesektoren har vært mindre enn tidligere år. Kontakten med Fylkesmannen har vær god er meget viktig. Den gode kontakten her har vært avgjørende for planarbeidet innafor barnehagesektoren i 2003 det samme gjelder samarbeidet med ansvarlige for barnehagesektoren i Lofoten. Samarbeidet på grunnskolenivå har vært meget godt. 5

6 2.2. SAMARBEID GRUNNSKOLE/VIDEREGÅENDE SKOLE Det har her vært lav aktivitet. 3.0 KURSVIRKSOMHETEN. 3.1 INNLEDNING RKK har som hovedoppgave å hjelpe medlemskommunene til å møte de fremtidige kompetanseutfordringene i utviklingen mot bedre oppvekst- og læringsvilkår i grunnskolen, og gi tilbud om etterutdanningstiltak i samsvar med meldte behov fra kommunene - i forhold til alle kommunalt ansatte. 3.2 KURSVIRKSOMHETEN OVERSIKT Detaljert oversikt over tiltak/deltakelse for år 2003 legges ved som eget bilag. Denne vil også være grunnlag for å vurdere måloppnåelse i forhold til vedtatt plan. Oversikten viser at handlingsplanen for de fleste områder er mer enn oppfylt. År 2003 preges av en fortsatt høy aktivitet. Oversikt tiltak: År Prosent Antall tiltak Antall deltakere Kommunene: Andøy Bø Hadsel Lødingen Sortland Øksnes Det deltok 316 personer utenfor kommunene/regionen på tiltak arrangert av RKK Vesterålen. 3.3 NETTVERK OG PROSJEKTER. Nettverk: Nettverk IKT Nettverk for kommunale saksbehandlere barnehagesektoren Nettverk kommunale ledere skolesektoren Nettverk for rektorer i fådeltskolen Til sammen 4 nettverk innafor helse- og sosialsektoren 6

7 Prosjekt: RKK Vesterålen har ansvar for en rekke regionale prosjekt: Positivt skolemiljø UT er IN mer og bedre fysisk aktivitet i skolen SAMTAK Pilot i Nord Seniorprosjektet 1.-klasses kompetanse ressursuker i 1. klasse Forprosjekt Den marine videregående skole. Prosessledelse i plan- og utviklingsarbeid Flink med folk Utvikling av Kommunale strategiske kompetanseplaner Det digitale klasserom IKT i helse- og sosialsektoren IKT i skolesektoren Miljøprosjekt utvikling av miljøplaner ved 2 skoler Rekrutteringsplan for helse- og sosialsektoren Det fins egne prosjektplaner for de enkelte prosjekt. Jeg vil likevel her nevne at ca. 300 lærere i grunnskolen og ca. 100 medarbeidere i Helse- og sosialsektoren deltar i omfattende nettbasert utdanning i IKT. 3.4 LOKALT UTVIKLINGSARBEID Lokalt utviklingsarbeid er knyttet til deltakelse i nettverk og prosjekt. I løpet av 2003 har 2 skoler fått tilskott FOU-midler. Midlene til disposisjon er betydelig redusert de siste 2 år. 3.5 ORGANISASJONSUTVIKLING Den nye organisasjonsmodellen forutsetter at RKK skal arbeide mot alle kommunalt ansatte. Her ligger en meget stor utfordring, hvor både prosess, økonomi og innhold vil være avgjørende faktorer for planer og drift. Prosessen og resultatet vil i høg grad avhenge av arbeidet med kompetanseheving i den enkelte kommune, slik at rollefordeling og økonomi - og dermed forventninger er avklart og realistiske. I løpet av 2003 er prosessen for å vurdere hele regionrådssystemet videreført. 3.6 EVALUERING RKK har i løpet av året gitt tilbud om etterutdanning på ulike måter til svært mange innafor offentlig sektor i regionen. Tilbakemeldingene fra deltakerne m.h.t. innhold og organisering er i overveiende grad gode. 7

8 Kommunikasjonen innad og kontakten utad er styrket i løpet av året- noe som bl.a. sikres gjennom etablerte regionale nettverk og regionale møteplasser for øvrig. Oppslutningen om det regionale samarbeidet innafor RKKs område synes økende. I løpet av året er det inngått viktige samarbeidsavtaler, og roller og ansvar for regional høgskole/universitetsutdanning er avklart. Kommunene har fremdeles utfordringer når det gjelder å få til en sammenhengende strategisk plan for kompetanseutvikling På sikt kan det også vise seg problematisk at en så stor del av tiltakene er eksternt finansiert. Det pågående ou-arbeidet i offentlig sektor har stor betydning for arbeidet i RKK. Dette gjelder både i forhold til regionen og i forhold til samarbeidsparter utafor regionen (Statens utdanningskontor og Fylkesmannen). Den pågående evaluering av regionsamarbeidet vil måtte forholde seg til dette både i forhold til styringsstruktur og organisering. 3.7 ØKONOMI Driften for 2003 er holdt innafor de budsjettrammer som var vedtatt. Høg aktivitet og mindre statlige tilskott har ført til at man for 2003 har vært nødt til å bruke nesten av tidligere oppsparte midler (budsjett kr ,-). De eksterne tilskott var i 2003 kr ,- mot kr i Kommunenes direkte tilskudd til drift var i regnskapsåret kr mot i 2002 I regnskapet er det gjort øremerkede overføringer til 2004 med kr ,-. For detaljer og øvrige kommentarer vises til egen sak: Godkjenning av regnskap for ANNET RKK-lederen har deltatt i rektormøter, møter med skolesjefene, helse- og sosialsjefene, MUSAM og PPD. Han har også deltatt i noen av nettverksmøtene. Han har møtt opp på kursene for å informere om RKK, kursoppleggene og virksomheten. Likeens har RKKlederen deltatt i samarbeidskonferansene mellom RKK og Fylkesmannens utdanningsavdeling og andre konferanser hvor deltakelse er ønskelig og viktig. Møtevirksomheten internt i regionen er betydelig. Myre, mars 2004 Theodor Lind 8

Vesterålen regionråd. Foto: Trym Ivar Bergsmo

Vesterålen regionråd. Foto: Trym Ivar Bergsmo Vesterålen regionråd Foto: Trym Ivar Bergsmo Årsberetning for 2006 1 2 INNHOLD 1 Representanter... 4 2 Regionrådets arbeid i 2005... 4 3 Sekretariatet... 7 4 Økonomi... 7 5 Regionrådets prosjekter... 8

Detaljer

Vesterålen regionråd. Foto: Trym Ivar Bergsmo. Årsberetning for 2007

Vesterålen regionråd. Foto: Trym Ivar Bergsmo. Årsberetning for 2007 Vesterålen regionråd Foto: Trym Ivar Bergsmo Årsberetning for 2007 Vedtatt på årsmøte 18.4.2008 1 2 INNHOLD 1 Representanter... 4 2 Regionrådets arbeid i 2007... 5 3 Sekretariatet... 8 4 Økonomi... 8 5

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Vesterålen regionråd Møtested: Kulturfabrikken, Møterom Hermetikken, Sortland Dato: 09.05.2014 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Utvalg: Vesterålen regionråd Møtested: Kulturfabrikken, Møterom Hermetikken, Sortland Dato: 09.05.2014 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Vesterålen regionråd Møtested: Kulturfabrikken, Møterom Hermetikken, Sortland Dato: 09.05.2014 Tidspunkt: 10:00 Forfall meldes på tlf. 76 11 15 00 til sekretær Siv M. Reinholtsen

Detaljer

Vesterålen regionråd. Foto: Vesterålen regionråd. Årsberetning for 2014 (Vedtatt i årsmøtet 22. mai 2015)

Vesterålen regionråd. Foto: Vesterålen regionråd. Årsberetning for 2014 (Vedtatt i årsmøtet 22. mai 2015) Vesterålen regionråd Foto: Vesterålen regionråd Årsberetning for 2014 (Vedtatt i årsmøtet 22. mai 2015) 1 INNHOLD Representanter... 3 Regionrådets arbeid i 2014... 6 Sekretariatet... 9 Økonomi... 10 Regionrådets

Detaljer

Regional tiltaksplan Handlingsplandel kompetansetiltak for ansatte i offentlig sektor 2010

Regional tiltaksplan Handlingsplandel kompetansetiltak for ansatte i offentlig sektor 2010 Regional tiltaksplan Handlingsplandel kompetansetiltak for ansatte i offentlig sektor 2010 VISJON RKK skal være inspirerende, nyskapende og målrettet i forhold til kommunenes arbeid for å skape kompetente

Detaljer

Studiesentrene i Nordland organisering, resultater og framtidig rolle

Studiesentrene i Nordland organisering, resultater og framtidig rolle Studiesentrene i Nordland organisering, resultater og framtidig rolle NIVI-rapport 2011:7 Utarbeidet på oppdrag Nordland fylkeskommune Jørund K Nilsen og Magne Langset November 2011 Innhold: SAMMENDRAG...

Detaljer

ÅRS - OG HALVÅRSRAPPORTERING

ÅRS - OG HALVÅRSRAPPORTERING BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM RAPPORTERING 1 HALDEN KOMMUNE ÅRS - OG HALVÅRSRAPPORTERING 1. mars 2013 2 Skjema for års- og halvårsrapportering Formålet med rapporteringen Oppfølging av samarbeidsavtalen

Detaljer

Kommuneinndeling og Interkommunalt samarbeid (KIKS) Vesterålen (Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland, Øksnes) Sluttrapport

Kommuneinndeling og Interkommunalt samarbeid (KIKS) Vesterålen (Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland, Øksnes) Sluttrapport Kommuneinndeling og Interkommunalt samarbeid (KIKS) Vesterålen (Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland, Øksnes) Forord Denne utredning/sluttrapport redegjør for innholdet i prosjektet, et samarbeidsprosjekt

Detaljer

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN VIDEREFØRING AV UTVIKLINGSPROSJEKT I 2005 OG 2006 1 Innholdsregister BAKGRUNN 3 Historikk 3 Offentlige dokumenter 4

Detaljer

SORTLAND KOMMUNE Ressurskommune for universell utforming 2009-2013

SORTLAND KOMMUNE Ressurskommune for universell utforming 2009-2013 Sortland - ressurskommune for universell utforming 2009-20013. Rapport 2009/2010 SORTLAND KOMMUNE Ressurskommune for universell utforming 2009-2013 Skolekvartalet: Ungsomsskolen under bygging- febr 2011

Detaljer

Regional handlingsplan for kompetanse 2012 vår 2013

Regional handlingsplan for kompetanse 2012 vår 2013 Regional handlingsplan for kompetanse 2012 vår 2013 VISJON RKK skal være inspirerende, nyskapende og målrettet i forhold til kommunenes arbeid for å skape kompetente medarbeidere og regional kompetanseutvikling

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Vesterålen regionråds arbeidsutvalg Møtested: Møterom I, Rådhus 2, Sortland Dato: 28.03.2014 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utvalg: Vesterålen regionråds arbeidsutvalg Møtested: Møterom I, Rådhus 2, Sortland Dato: 28.03.2014 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Vesterålen regionråds arbeidsutvalg Møtested: Møterom I, Rådhus 2, Sortland Dato: 28.03.2014 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf. 76 11 15 00 til sekretær Siv M. Reinholtsen eller

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Oppland Fylkeskommune

Forvaltningsrevisjon Oppland Fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Oppland Fylkeskommune Partnerskapsavtaler med regionene Rapport 2011 nr 5 FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Partnerskapsavtaler

Detaljer

SELVHJELP NORGE NASJONALT KOMPETANSESENTER FOR SELVORGANISERT SELVHJELP DISTRIKTSKONTORENES ARBEID I 2014

SELVHJELP NORGE NASJONALT KOMPETANSESENTER FOR SELVORGANISERT SELVHJELP DISTRIKTSKONTORENES ARBEID I 2014 SELVHJELP NORGE NASJONALT KOMPETANSESENTER FOR SELVORGANISERT SELVHJELP DISTRIKTSKONTORENES ARBEID I 2014 Innhold 1. Selvhjelp Norges organisering/struktur... 2 2. Samlet vurdering av distriktskontorenes

Detaljer

Vesterålen kulturutvalg

Vesterålen kulturutvalg Årsrapport 2008 Vesterålen kulturutvalg Visjon 2006-2010: Den regionale kunst- og kulturinnsatsen skal stimulere til kreativitet og opplevelse som fremmer nyskaping i vesterålssamfunnet INNHOLD 0. Sammendrag

Detaljer

Foreldreutvalget for grunnskolen (FUG) Årsrapport 2007

Foreldreutvalget for grunnskolen (FUG) Årsrapport 2007 Foreldreutvalget for grunnskolen (FUG) Årsrapport 2007 Innhold i årsrapporten: Del I Innledning v/leder i FUG, Loveleen Rihel Brenna Del II FUGs virksomhet i 2007 Del III Redegjørelse for hvordan informasjonsrollen

Detaljer

EVALUERING AV NETTVERKSGUIDE TELEMARK

EVALUERING AV NETTVERKSGUIDE TELEMARK EVALUERING AV NETTVERKSGUIDE TELEMARK Av Solveig Flermoen og Mari Torvik Heian Arbeidsrapport nr 6 2008 TELEMARKSFORSKING-BØ Telemarksforsking-Bø 2008 Arbeidsrapport nr. 6 ISSN 0802-3662 Pris: kr. 180

Detaljer

Midtfylket/Ringeriksregionen

Midtfylket/Ringeriksregionen Midtfylket/Ringeriksregionen DIGITAL LÆRINGSPLATTFORM Bakgrunn IKT-kompetanse blir omtalt som en basiskompetanse som alle trenger for å mestre og delta i kunnskapssamfunnet. I Midtfylket har bruk av IKT

Detaljer

Kultursamarbeid i Salten - videreføring - videreføring

Kultursamarbeid i Salten - videreføring - videreføring Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.05.2011 26672/2011 2011/4189 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/12 Komite for oppvekst og kultur 26.05.2011 11/106 Bystyret 16.06.2011 Kultursamarbeid

Detaljer

Rådgivning i skolen. Nord-Trøndelag fylkeskommune

Rådgivning i skolen. Nord-Trøndelag fylkeskommune Rådgivning i skolen Nord-Trøndelag fylkeskommune Forvaltningsrevisjon nr 1700-1/2008 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden september til desember 2008 gjennomført en forvaltningsrevisjon med tittel

Detaljer

Rapport fra prosjektet. Felles løft for tidlig innsats i Hallingdal steg 1 barnehage

Rapport fra prosjektet. Felles løft for tidlig innsats i Hallingdal steg 1 barnehage Rapport fra prosjektet Felles løft for tidlig innsats i Hallingdal steg 1 barnehage Anne Aglen Brendmoe, Statped og Wenche E. Olsen, Gol kommune, 2013 1 Innhold Forord... 3 Innledning... 4 1. Sammendrag

Detaljer

Årsmelding og Regnskap 2010. Handlingsplan 2009

Årsmelding og Regnskap 2010. Handlingsplan 2009 Årsmelding og Regnskap 2010 Handlingsplan 2009 1 Innledning Salten Regionrådet kan ved utgangen av 2010 se tilbake på 21 år som samarbeidsorgan mellom kommunene i Salten. Hele tiden har målsettingen vært,

Detaljer

Strategi og strukturprosessen videre

Strategi og strukturprosessen videre SAKSUTREDNING Sak: Saksbehandler: Strategi og strukturprosessen videre Anita Eriksen Universitetsledelsens kommentarer I denne styresaken får styret en oversikt over det arbeidet som er startet opp rundt

Detaljer

Prosjektrapport november 2013 NY ORGANISERING OG DRIFT AV BOLIGFORVALTNINGSENHET I HAMMERFEST KOMMUNE

Prosjektrapport november 2013 NY ORGANISERING OG DRIFT AV BOLIGFORVALTNINGSENHET I HAMMERFEST KOMMUNE Prosjektrapport november 2013 NY ORGANISERING OG DRIFT AV BOLIGFORVALTNINGSENHET I HAMMERFEST KOMMUNE Forord Denne rapporten er ment å gi en statusoppdatering av hva prosjektet har realisert til nå, samt

Detaljer

Årsrapport 2014. til Kunnskapsdepartementet

Årsrapport 2014. til Kunnskapsdepartementet Årsrapport 2014 til Kunnskapsdepartementet Innhold 1. Forord...4 2. Leders beretning...5 3. Introduksjon til Vox og hovedtall...7 3.1 Vox sitt ansvarsområde og mål...7 3.2 Om organisasjonen...8 3.3 Årlig

Detaljer

Strategisk plan - videregående opplæring for voksne 2014-2016

Strategisk plan - videregående opplæring for voksne 2014-2016 Journalpost.: 13/36748 FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 111/13 Fylkestinget 02.12.2013 Strategisk plan - videregående opplæring for voksne 2014-2016 Sammendrag Hensikten med denne saken

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Den gode skolehelsetjenesten

Den gode skolehelsetjenesten Prosjektrapport, juni 2014 Den gode skolehelsetjenesten Fra prosjekt til drift 2012-2013 www.telemark.no/folkehelse Prosjektrapport: «Den gode skolehelsetjeneste i Telemark 2012-2013» Fra prosjekt til

Detaljer

Målselv kommune Årsmelding 2014 MÅLSELV KOMMUNE ÅRSMELDING 2014. Vedtatt i Målselv kommunestyre 25.06.15, sak 69/15, 1

Målselv kommune Årsmelding 2014 MÅLSELV KOMMUNE ÅRSMELDING 2014. Vedtatt i Målselv kommunestyre 25.06.15, sak 69/15, 1 MÅLSELV KOMMUNE ÅRSMELDING 2014 Vedtatt i Målselv kommunestyre 25.06.15, sak 69/15, 1 INNHOLD RÅDMANNENS FORORD... 4 MEDARBEIDERE OG ORGANISASJON... 5 ANTALL ÅRSVERK 2012-2014... 5 NÆRVÆRSUTVIKLING...

Detaljer