Regional kompetanseplan Handlingsplandel for ansatte i offentlig sektor 2009 HELSE/SOSIAL. PERSONAL/LØNN/ØKONOMI Administrasjon/ledelse.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Regional kompetanseplan Handlingsplandel for ansatte i offentlig sektor 2009 HELSE/SOSIAL. PERSONAL/LØNN/ØKONOMI Administrasjon/ledelse."

Transkript

1 Regional kompetanseplan Handlingsplandel for ansatte i offentlig sektor 2009 SKOLE BARNEHAGE HELSE/SOSIAL PERSONAL/LØNN/ØKONOMI Administrasjon/ledelse Teknisk KULTUR NAV ANNET Utfordringen er at kommunene i vesterålsregionen: Skal tilbys et langsiktig og tydelig regionalt tilbud innen etterutdanning og veiledning gjennom kurs, prosjekter og lærende nettverk Skal kunne samarbeide med kompetansetiltak på tvers av kommunegrensene i regionen

2 REGIONAL VIRKSOMHETSPLAN 2009 Planen bygger på: Innspill fra kommunale kompetanseplaner og tiltaksplaner Statlige føringer, Kunnskapsløftet og Rammeplan for barnehagen Brev fra Utdanningsdirektoratet datert: Informasjon om tildeling av midler for 2009 IS-1/2009 Stolt og unik 2020 Regional strategiplan, utdanningssektoren, Drøftinger i møter med Fylkesmannen, Nordland fylkeskommune og KS Drøftinger med andre RKK-kontor Regionale møter og innspill fra nettverksgrupper Inngåtte samarbeidsavtaler Tidligere vedtak i RKKs Kompetanseutvalg Samarbeidsparter RKK vil også i 2009 samarbeide med flere kompetansemiljø. I forbindelse med VKU prøver man å få til et godt samarbeid innad i regionen. I tillegg søkes det samarbeid med høgskoler, universitet og andre kompetanseaktører til ulike etter- og videreutdanningstiltak. Det vises til oversikt over de enkelte tiltak i denne planen. Planenes forankring Når det gjelder skole og barnehage bygger de regionale etter- og videreutdanningstiltakene i denne planen på statlige føringer og den kartlegging og prioritering som er gjort i den enkelte kommune. System for kartlegging og prosedyrer for behovsregistrering varierer fra kommune til kommune. De regionale prioriteringene er imidlertid satt opp etter de innspill RKK har fått fra Skolelederforum, Barnehageforum og samarbeidsforum grunnskole/vgs i regionen. Når det gjelder helse/sosial er tiltak satt opp i samarbeid med Rekrutteringsutvalget for helse og sosial. Statlige kompetansemidler til disse sektorene er for 2008 betydelig mindre enn for skoler og barnehager, og i tillegg legges det nå klare føringer på at det meste av disse midlene skal brukes til videreutdanning som gir fagutdanning /studiepoeng. 2

3 RKK samarbeider med Vesterålen kulturutvalg /MUSAM/ Regsekk/Friluftsrådet og Museum Nord om tiltak for ansatte innen kultursektoren. For de andre sektorene kommer ofte innspill fra nettverksgrupper (F.eks rådmannsnettverket, regionalt nettverk for økonomisjefer m.fl.), og i noen kommuner som innspill i helhetlige kompetanseplaner fra personalsjefer i kommunene. Helhet i kompetanseprosessen Det er viktig å understreke at samspillet mellom kartlegging, behovsregistrering og iverksetting av tiltak må være dynamisk. Det betyr at tiltak man mente man hadde behov for ved årsskiftet, kan være mindre aktuelle når høsten kommer, og at nye tiltak av ulike grunner kan være brennaktuelle. Dette vil RKK også ta høyde for i RKK arbeider med ny strategiplan for kompetanse Denne vil være førende for iverksetting av tiltak i årene som kommer. Det å kunne få til sammenheng mellom ulike kurs vil fortsatt være et viktig prinsipp for kompetansetiltak i regi av RKK. Eksempler på dette vil i 2009 være Lærende nettverk, samlinger i forbindelse med Sammen mot rus og videreføring av Etikkopplegget. En annet viktig forutsetning for å få til en helhetlig kompetanseprosess for regionen er å kunne få til et godt samarbeid mellom regionens mange og dyktige kompetansemiljø i og utenfor regionen. Prosjektet VKU (Vesterålen kompetanseutvikling), er i 2009 inne i tredje prosjektår. RKK har samarbeidsavtale med Høgskolene i Nordland, og RKK er også med i VIN-nettverkt i regi av Universitetet i Tromsø, som gir muligheter til fleksible desentraliserte kompetansetiltak med god kvalitet. 3

4 Sektor Tiltak Målgrupper/merknader Tid SKOLE ETTERUTDANNING Etterutdanning av lærere vil i 2009 følge statlig strategi med satsing på IKT i fagene, leseopplæring, regneopplæring, elevvurdering og rådgiving. Omfang og organisering avklares innen 1. august Planlagte kurs: (foreløpig) * En rekke fagkurs i regneopplæring, leseopplæring, IKT i fagene, elevvurdering, rådgiving 2. IKT -kurs Ansatte i skole Høst 09 * Erfaringskonferanse Det beste av lærende nettverk i samarbeid med Høgskolen i Bodø 3. Karriereveiledning og entreprenørskap Ansatte i skoler og skoleeiere m.fl mars * Kurs i henhold til Regional plan for karriereveiledning - Kurs i sosialpedagogisk rådgivning - Andre kurs i henhold til planen Rådgivere og kontaktlærere grunnskole/vgs mars Høst 4. Andre kurs * God skolestart I samarbeid med PPD og kommunene som oppstart på Ressursuka. * Kurs for kulturskolelærere - FINALE * Kurs for kulturskolelærere åpent tema * Kurs som følge av samarbeidet om TOPS prosjektet Lærere 1. klassetrinn/ped.ledere Ansatte i kulturskolene Ansatte i kulturskolene August Mai oktober 4

5 * Lønnsfastsettelse * Andrespråksdidaktikk og nivåbaserte læreplaner * Kurs eksamen 2. fremmedspråk DESENTRALISERT VIDEREUTDANNING hvor RKK har delansvar (med forbehold om godkjennelse fra FM) Spansk påbygging Engelsk (Modul 2 og 3) Spesped 2 Planlegges: Matematikk I samarbeid med S-teamene Kursmeny utarbeides av regionalt nettverk for S- teamene Ansatte med lønnsansvar i skole Lærere i grunnskole/vgs og voksenopplæringa som underviser i norsk 2. Kurset arrangeres i samarbeid med RKK-kontorene i nordfylket og FM. Kurset er lagt til Narvik For lærere i 2. fremmedspråk To lærere tar nettbasert tilleggsutdanning 17. lærere. Nett/samlingsbasert i samarbeid med UiTØ Ca 30 lærere/førskolelærere 3. mars april 30. januar 2010 Barnehage 1. Etterutdanning Ansatte i barnehagene tilbys å delta på etterutdanningskurs, prosjekter og videreutdanningskurs for grunnskolen som har faglig rel.evans for deres arbeid i barnehagene. 5

6 I henhold til vedtatte plan gjennomfører kommunene kommunevis etterutdanningskurs for ansatte i barnehagene i For gjennomføring av regionale kurs avventer RKK avklaring om økonomi med Fylkesmannen. Kurs tilknyttet arbeid med de miste barna, språkstimuleringskurs, migrasjonskurs og kurs knyttet til Kvalitetsmeldinga for barnehagen prioriterese. 2. Videreutdanning Dokumentasjon og IKT studietibud hvor Rammeplanens fagområder også skal vektlegges. Høgskolen i Bodø, studiested Høgskolesenteret (30 studiepoeng) 30 førskolelærere deltar NETTVERK UNDERVISNINGSSEKTOREN HELSE/ SOSIAL Skolelederforum Barnehageforum Rådgivernettverk Regionalt S-team (basert på komm. S-team) Samarbeidsforum grunnskole/vgs KURS etterutdanning Kurs i takling av trusler og vold Roar Ø. Hanssen Ledere på kommunenivå Ledere på kommunenivå Regional gruppe Regional gruppe Basert på samarbeidsavtale mellom kommunene og Nfk 37 stk (barnevern, hemmesykepleie, institusjon, ungdomsklubber med mer) februar Saksbehandlerkurs Ørnulf Nielsen Tre samlinger med oppfølging, flere etater Vår 09 Språk 2 Erna Horn, UiO 17 helsesøstre 30. januar Språk 4 Erna Horn Helsesøstre/ spesialpedagoger bhg 20. april Kurs i regi av Rusprosjektet Flink med folk 6

7 Hadsel: Spilleavhengighet 7. mai Lødingen: Oppbygge mennesker og hus / Solstadprosjektet, mellom 11. og 27. mai Andøy, Øksnes og Bø skal også gjennomføre kurs Innmeldt fra kommunene: Medikamentlære, eldre og helse, etikk, lovverk 4a, Regional krise/katastrofeberedskap, Individuell plan, nevrologi for barn, grunnleggende IKT, IKmatkontroll, fagkurs for psykisk utviklingshemmede, onkologi, sårkurs, diabeteskurs, saksbehandlerkurs for barnevernet(lovverket), ADHDfamilierelatert, arbeidstidplanlegging, demens, prosjektarbeid, psykisk helse barn/unge, Den gode samtalen, behandling av overvekt barn/unge Ikke finansiert! Kurs som er uthevet er innmeldt av flere. Nettverk i 2009 Kreftsykepleiere Helsesøstre Barnevern Rusnettverk Rekrutteringsutvalget H/S Rehab-nettverket Nettverkene følger vedtatte retningslinjer for nettverk i regi av RKK 2009 VIDEREUTDANNING Rus og psykisk helse (15 studiepoeng) Universitetet i Tromsø Innmeldte studieønsker fra kommunene: Tradisjonell geriatri med fokus på kosthold, rehab og palliasjon For ansatte som arbeider innen dette feltet. Studiested Myre 60 studiepoeng, sykepleiere med mer. Våren 09 Fra høsten 09 Lønn og personal Økonomi ETTERUTDANNING * Lønnsfastsettelse Ansatte som jobber med lønn/personal, særlig for undervisningssektoren 3. mars Kurs i saksbehandling m/ørnulf Nielsen Flere etater Vår

8 Innspill fra kommunene KS-kurset arbeidstid/overtid (m/arne Norum), innfordring, årsavslutning, praktisk lønnsarbeid, Ikke finansiert! Admin/ ledelse Teknisk Innspill fra kommunene Kurs i lovverk - Arbeidsrett - Forvaltningsloven - Kommuneloven - Likestillingsloven - Lov om personvern - Ajourhold regleverk gen - Arkivloven - Off.loven - Regelverk tilknyttet salg og servering av alkohol/ mat - Lovverk tilknyttet overformynderiet - Arbeidsmiljøloven - Lov om personvern - Folketrygdlov/sykelønn Andre kurs - Prosjektarbeid/-organisering - Personlig effektivitet - Prosessverktøy - Kommunalt regnskap (grunnivå) - Saksbehandlerkurs - Klubbarbeiderkurs - Datakort spes. regneark og powerpoint Videreutdanning Forvaltningsloven og prosjektarbeid Etterutdanningskurs i hht. Innspill fra kommunene: - Lov og forskrift om offentlig anskaffelse - Nye forskrifter til plan- og bygningsloven - Avløpsforskrifter - Driftsoperatør vann/avløp - Brannskole Ikke finansiert Ikke finansiert! Iverksettes 20. august 8

9 - Lærling feier/forebyggende - Klagesaksbehandling - Fagkurs så som oppdrett, trafikksikkerhet og lovanvendelse KULTUR Scervicetorg/ informasjon NAV Etterutdanningskurs etter innspill fra kommunene: - Drift av ungdomsklubber - Servicekunnskap - Arkivkunnskap, bl.a. k-koder Kursbehov innmeldt fra kommunene: - Forvaltningsloven, kommuneloven, offentlighetsloven, lov om personvern - Rusproblematikk - Individuell plan, grunnleggende forståelse - Veiledning, metodikk, motivasjon - Økonomisk rådgiving/gjeldsrådgiving - Tverrkulturell forståelse - Nettverksarbeid Ikke finansiert Ikke finansiert 9

10 ANDRE TILTAK RKK * Prosjekt VKU Vesterålen Kompetanseutvikling Regionalt studiesenter/studieverkster i hver kommune, fleksibel utdanning mm RKK koordineringsansvar for prosjekt. Enormt arbeidskrevende!! * Prosjekt Sammen mot rus Stort og spennende prosjekt! * Nettverk RKK/ /Nfk/KS/FM/NAV Nordland * Nettverk VIN (Vi i Nord) * Samarbeidsforum høyere utdanning i Hadsel, Kompetansegruppa i Øksnes, Flere nye prosjekt under oppseileing (Eks Spesped/PPD) RKK koordineringsansvar. Programansvarlig for samlinger 2009 Samarbeidstiltak med studiesenter i landsdelen som gir regionen et stort tilfang av nettbaserte studier. DL er i arbeidsgruppa 2008/

Regional kompetanseplan Handlingsplandel for ansatte i offentlig sektor 2008 HELSE/SOSIAL PERSONAL/LØNN/ØKONOMI KULTUR ANNET

Regional kompetanseplan Handlingsplandel for ansatte i offentlig sektor 2008 HELSE/SOSIAL PERSONAL/LØNN/ØKONOMI KULTUR ANNET Regional kompetanseplan Handlingsplandel for ansatte i offentlig sektor 2008 SKOLE BARNEHAGE HELSE/SOSIAL PERSONAL/LØNN/ØKONOMI KULTUR ANNET Utfordringen er at kommunene i vesterålsregionen: Skal tilbys

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Vesterålen regionråds arbeidsutvalg Møtested: Møterom I, Rådhus 2, Sortland Dato: 28.03.2014 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utvalg: Vesterålen regionråds arbeidsutvalg Møtested: Møterom I, Rådhus 2, Sortland Dato: 28.03.2014 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Vesterålen regionråds arbeidsutvalg Møtested: Møterom I, Rådhus 2, Sortland Dato: 28.03.2014 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf. 76 11 15 00 til sekretær Siv M. Reinholtsen eller

Detaljer

Kommunal tiltaksplan for kompetanseutvikling i skolen 2012 og 2013

Kommunal tiltaksplan for kompetanseutvikling i skolen 2012 og 2013 Kommunal tiltaksplan for kompetanseutvikling i skolen 2012 og 2013 Vedtatt i K.styret den 23.04.12 i sak 12/39 FORORD Strategidokumentet fra Kunnskapsdepartementet Kompetanse for kvalitet - strategi for

Detaljer

Møteinnkalling. Administrasjonsutvalg (og likestillingsutvalg) Møtested: 3. etg., Kristiansund rådhus Dato: 17.03.2010 Tidspunkt: 14:00

Møteinnkalling. Administrasjonsutvalg (og likestillingsutvalg) Møtested: 3. etg., Kristiansund rådhus Dato: 17.03.2010 Tidspunkt: 14:00 Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalg (og likestillingsutvalg) Møtested: 3. etg., Kristiansund rådhus Dato: 17.03.2010 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 84 eller

Detaljer

Vesterålen regionråd. Foto: Trym Ivar Bergsmo. Årsberetning for 2007

Vesterålen regionråd. Foto: Trym Ivar Bergsmo. Årsberetning for 2007 Vesterålen regionråd Foto: Trym Ivar Bergsmo Årsberetning for 2007 Vedtatt på årsmøte 18.4.2008 1 2 INNHOLD 1 Representanter... 4 2 Regionrådets arbeid i 2007... 5 3 Sekretariatet... 8 4 Økonomi... 8 5

Detaljer

Kompetanse for kvalitet

Kompetanse for kvalitet Strategi Kompetanse for kvalitet Strategi for etter- og videreutdanning 2012 2015 Strategi Kompetanse for kvalitet Strategi for etter- og videreutdanning 2012 2015 4 Innhold Kompetanse for bedre resultater...6

Detaljer

Plan for kompetanseutvikling i Skedsmo 2014-2015

Plan for kompetanseutvikling i Skedsmo 2014-2015 Utdanningssektoren Plan for kompetanseutvikling i Skedsmo 2014-2015 Etterutdanning og videreutdanning for pedagogisk personale Kompetanse for kvalitet 1. Nasjonale prioriteringer Fra statlig hold har det

Detaljer

PLAN FOR UANSETT VÆR

PLAN FOR UANSETT VÆR PLAN FOR UANSETT VÆR KOMPETANSE FOR UTVIKLING Strategi for kompetanseutvikling i Hvalerskolen 2005-2008 HVALER KOMMUNE UTVIKLINGSPLAN FOR GRUNNSKOLEN DELPLAN 2005 KUNNSKAPSLØFTET En ny og bedre grunnopplæring

Detaljer

Et permanent system for etter- og videreutdanning i skole og barnehage. En utredning fra Utdanningsforbundet. www.utdanningsforbundet.

Et permanent system for etter- og videreutdanning i skole og barnehage. En utredning fra Utdanningsforbundet. www.utdanningsforbundet. Et permanent system for etter- og videreutdanning i skole og barnehage En utredning fra Utdanningsforbundet www.utdanningsforbundet.no 1 Innhold Innledning 3 1. Konklusjoner 6 2. Behov 10 3. Innholdet

Detaljer

ÅRSBERETNING 2008 Vest-Agder fylkeskommune

ÅRSBERETNING 2008 Vest-Agder fylkeskommune ÅRSBERETNING 2008 Vest-Agder fylkeskommune Forsidebilde: Utsnitt av reinsflokk (fostringsflokk) under kalvetelling i Setesdal-Ryfylkeheiene. Bildet er publisert i boken Vandringer i Setesdals Vesthei utgitt

Detaljer

Kompetanse- og rekrutteringsbehov for offentlig og privat virksomhet i Nord-Salten

Kompetanse- og rekrutteringsbehov for offentlig og privat virksomhet i Nord-Salten 2/2010 Kompetanse- og rekrutteringsbehov for offentlig og privat virksomhet i Nord-Salten Lokal medvirkning for økt fokus på rekruttering av ungdom, lærlinger og lærebedrifter Gry Bårnes, KUN Senter for

Detaljer

FORORD. I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag:

FORORD. I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag: FORORD I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag: Norge er mulighetenes samfunn. Vi har store naturressurser og uberørt natur. Vi har lange demokratiske tradisjoner.

Detaljer

Oppdragsbrev for 2006. til. Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa v/høgskolen i Volda. Statsbudsjettet 2006, kapittel 0226

Oppdragsbrev for 2006. til. Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa v/høgskolen i Volda. Statsbudsjettet 2006, kapittel 0226 Oppdragsbrev for 2006 til Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa v/høgskolen i Volda Statsbudsjettet 2006, kapittel 0226 Januar 2006 INNHOLD... 1 1. INNLEDNING... 3 2. STYRING AV SENTRENE... 3 3. OPPDRAG

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Hovedutvalg for administrasjon Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 16.02.2010 Tidspunkt: 16:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Hovedutvalg for administrasjon Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 16.02.2010 Tidspunkt: 16:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for administrasjon Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 16.02.2010 Tidspunkt: 16:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00.

Detaljer

Et løft i Nes-skolen. Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018. Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune

Et løft i Nes-skolen. Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018. Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune Et løft i Nes-skolen Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018 Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune Kapt. 1: Innledning Innhold INNHOLD... 2 1. INNLEDNING... 3 1.1 FØRENDE PRINSIPPER FOR

Detaljer

Fylkesmannen i Vestfold. Årsrapport 2006. Oseberghaugen i Slagen, Tønsberg

Fylkesmannen i Vestfold. Årsrapport 2006. Oseberghaugen i Slagen, Tønsberg Fylkesmannen i Vestfold Årsrapport 2006 Oseberghaugen i Slagen, Tønsberg Innholdsfortegnelse: Side Kapittel 1 Tilstanden i Fylket og embetet 1.0 Tilstanden i Vestfold 2 1.1 Styringsdialogen 5 1.2 Budsjett

Detaljer

PS13/11Referatsaker. Side45

PS13/11Referatsaker. Side45 PS13/11Referatsaker Side45 Kulturkontoret Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 18.02.2013 11905/2013 2012/1370 C03 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/5 Komitè for levekår 07.03.2013 STORMEN

Detaljer

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner. Håndbok for skoler og kommuner

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner. Håndbok for skoler og kommuner Overgangsprosjektet 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Ny GIV Overgang sprosjektet... 4 Målsetting... 4 Hovedtema... 4 Årshjul rutiner og ansvar på kommunalt nivå... 5 Ungdomsskolen... 6 Rektors oppgaver...

Detaljer

UTDANNINGSSEKTOREN UTDANNINGS- SEKTOREN. Side 59

UTDANNINGSSEKTOREN UTDANNINGS- SEKTOREN. Side 59 UTDANNINGS- SEKTOREN Side 59 B. UTDANNINGSSEKTOREN Sektoren omfatter: A Administrasjon B Pedagogisk - psykologisk avdeling C Grunnskolen D Spesial- og sosialpedagogiske tiltak E Barnehager F Skolefritidsordningen

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR OPPLÆRING AV MINORITETSSPRÅKLIGE ELEVER I GRUNNSKOLE - OG VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I OFOTEN

REGIONAL PLAN FOR OPPLÆRING AV MINORITETSSPRÅKLIGE ELEVER I GRUNNSKOLE - OG VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I OFOTEN REGIONAL PLAN FOR OPPLÆRING AV MINORITETSSPRÅKLIGE ELEVER I GRUNNSKOLE - OG VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I OFOTEN 2 REGIONAL PLAN FOR OPPLÆRING AV MINORITETSSPRÅKLIGE ELEVER I GRUNNSKOLE - OG VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

Detaljer

Hvis det kommer inn spørsmål kan det bli avviklet åpen spørretime før møte settes.

Hvis det kommer inn spørsmål kan det bli avviklet åpen spørretime før møte settes. Verdal kommune Møteinnkalling Kommunestyrets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 22.06.2009 Tid: 18:00 Evt.

Detaljer

DEL III FORDELT ÅRSBUDSJETT 2012 DE BLÅ SIDER 60 FOLKEVALGTE, STYRINGS- OG KONTROLLORGAN 64 UTDANNING 65 REGIONALE TJENESTER 78

DEL III FORDELT ÅRSBUDSJETT 2012 DE BLÅ SIDER 60 FOLKEVALGTE, STYRINGS- OG KONTROLLORGAN 64 UTDANNING 65 REGIONALE TJENESTER 78 FORDELT ÅRSBUDSJETT 2012 DEL III FORDELT ÅRSBUDSJETT 2012 DE BLÅ SIDER 60 FOLKEVALGTE, STYRINGS- OG KONTROLLORGAN 64 UTDANNING 65 Pedagogisk utvikling 65 Inntak og rådgivning 66 Fagopplæring 67 PP-tjenesten

Detaljer

KarriereTroms. Årsmelding

KarriereTroms. Årsmelding KarriereTroms Årsmelding 2012 Leder Å ta de gode valgene er ikke lett. Det gjelder i mange situasjoner i livet, men også når det gjelder utdanning og yrker. Hva skal jeg bli? Skal jeg ta studiespesialisering

Detaljer

God oppvekst Handlingsprogram 2008 2018 i Vestfold

God oppvekst Handlingsprogram 2008 2018 i Vestfold God oppvekst Handlingsprogram 2008 2018 i Vestfold Et felles løft for at barn og unge i Vestfold skal få gode oppvekstvilkår og bli kvalifisert til arbeidslivet. http://fylkesmannen.no/fagom.aspx?m=49290

Detaljer

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 042/13 Fylkestinget 08.04.2013

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 042/13 Fylkestinget 08.04.2013 Journalpost.: 12/30970 FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 042/13 Fylkestinget 08.04.2013 Tilflytting og rekruttering - strategi for videre arbeid 1.Sammendrag Tilflyttingsprosjektet i Nordland

Detaljer

Ofoten ÅRSMELDING 2008

Ofoten ÅRSMELDING 2008 Ofoten ÅRSMELDING 2008 Årsmelding Oversikt over tiltak/statistikk Regnskap 1 RKK OFOTEN - ÅRSMELDING 2008 RKK Ofoten er et regionalt kompetanseutviklingskontor for kommunene Tjeldsund, Evenes, Narvik,

Detaljer

Mestringsprosjektet. Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring. NF-rapport nr. 4/2010

Mestringsprosjektet. Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring. NF-rapport nr. 4/2010 NF-rapport nr. 4/2010 Mestringsprosjektet 20 Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring 15 Wenche Rønning og Anne Sofie Skogvold (red.) 10 5 MESTRINGSPROSJEKTET UTVIKLINGSPROSJEKT

Detaljer

RAPPORT FOR KOMPETANSEHEVENDE TILSKUDD

RAPPORT FOR KOMPETANSEHEVENDE TILSKUDD RAPPORT FOR KOMPETANSEHEVENDE TILSKUDD 1 Innledning Narvik kommune inngikk partnerskapsavtale med Husbanken region Bodø i 2009. Med bakgrunn i denne fikk Narvik kommune tilsagn på kr. 150 000,- til kompetansehevende

Detaljer

Sjumilssteget. Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid

Sjumilssteget. Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid Sjumilssteget Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid Innledning på workshops for tverrfaglig samarbeid Finnsnes, Harstad, Tromsø, Sørkjosen Innledning Fylkesmannen startet i fjor en satsing

Detaljer