Vesterålen regionråd. Foto: Trym Ivar Bergsmo. Årsberetning for 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vesterålen regionråd. Foto: Trym Ivar Bergsmo. Årsberetning for 2007"

Transkript

1 Vesterålen regionråd Foto: Trym Ivar Bergsmo Årsberetning for 2007 Vedtatt på årsmøte

2 2

3 INNHOLD 1 Representanter Regionrådets arbeid i Sekretariatet Økonomi Regionrådets prosjekter Fiskerisamarbeidet i Vesterålen Vesterålen kulturutvalg Vesterålen reiseliv RKK for Vesterålen og Lødingen

4 1 REPRESENTANTER Regionrådets sammensetning fram til : Representant Vararepresentant Fra Andøy: Jonni Helge Solsvik Harald Fodstad Tore Pettersen Judith Johansen Tove Mette Gammelmoe Ann Christine Theodorsen Fra Bø: Viggo Johnsen Berit Hansen Anne-Ma Vik Guttorm O Veabø Sture Pedersen Jan Andersen Fra Hadsel: Reidar Johnsen Hugo Olsen Kjell-Børge Freiberg Inger Hope Marion Celius Ørjan Robertsen Fra Lødingen: Kurt L Olsen Ted Slettbakk Bjørn Hegstad Anita H Marthinussen Dagfinn Olsen Eirik Eriksen Fra Sortland: Svein Roar Jacobsen Jørun Drevland Tove Bjørkmo Fred Arne Reinsnes Tone Toften Ingolf Markussen Grethe Ellingsen Fra Øksnes: Per-Ole Larsen Oddmund Bye John Danielsen Ingrid Lie Brun Geir Rognan Ståle Meløy Arbeidsutvalget: Per-Ole Larsen, Øksnes (leder) John Danielsen, Øksnes Jonni Helge Solsvik, Andøy (nestleder) Tore Pettersen, Andøy Viggo Johnsen, Bø Anne-Ma Vik, Bø Reidar Johnsen, Hadsel Kjell-Børge Freiberg, Hadsel Kurt L Olsen, Lødingen Bjørn Hegstad, Lødingen Regionrådets sammensetning etter konstitueringen : Representant Vararepresentant Fra Andøy: Jonni Helge Solsvik Kate Abrahamsen Tore Pettersen Judith Johansen Tove Mette Gammelmoe Marit Bendiksen Fra Bø: Sture Pedersen Hilde Nilsen Viggo Willassen Arne Fr Andersen Ingelin Bakken Viggo Johnsen Fra Hadsel: Kjell-Børge Freiberg Marion Celius Inger Johanne Sivertsen Hugo Olsen Ørjan Robertsen Britt Solvik Fra Lødingen: Vibeke Tveit Ruth Lunde Langedal Kurt L Olsen Beth Jensen Frode Staurset Anita Marthinussen Fra Sortland: Svein Roar Jacobsen Synnøve Skauge Gunnhild Stoltz Fred Arne Reinsnes Nina Abelsen Grete Ellingsen John Hempel Ingolf Markussen Fra Øksnes: John Danielsen Hildegunn Arntzen Geir Kristoffersen Ken Ivan Reinholdtsen Linda Rasmussen Marlen Misterosen Arbeidsutvalget: Jonni Helge Solsvik, Andøy (leder) Tore Pettersen, Andøy Sture Pedersen, Bø (nestleder) Viggo Willassen, Bø Kjell-Børge Freiberg, Hadsel Inger Johanne Sivertsen, Hadsel Vibeke Tveit, Lødingen Kurt L Olsen, Lødingen Svein Roar Jacobsen, Sortland Fred Arne Reinsnes, Sortland John Danielsen, Øksnes Geir Kristoffersen, Øksnes 4

5 2 REGIONRÅDETS ARBEID I 2007 Møter og saker Regionrådets møter Arbeidsutvalgets møter 13* Antall saker (i råd og AU) Antall orienterings-/drøftingssaker (* herav 2 telefonmøter) R Årsmøte og rådsmøte egionrådets årsmøte ble gjennomført den 20. april i Øksnes kommune. Foruten ordinære årsmøtesaker ble årsmøtedagen innledet med en faglig sekvens om «Strukturvirkemidler i fiskeflåten». Møtet var åpent og interesserte var gjennom media invitert til å delta. Leder av Norges fiskarlag, Reidar Nilsen, ga en grundig innledning over temaet som ble etterfulgt av debatt. Både representanter og gjester engasjerte seg i debatten. Arbeidsutvalget I arbeidsutvalget viderefører en det vedtatte politisk strategiske arbeid og innsats på de definerte innsatsområdene. Fram til valget høsten 2007 har de politiske hovedoppgaver vært fordelt slik; i fiskeripolitiske spørsmål har ordfører i Bø, Viggo Johnsen og ordfører i Lødingen, Kurt L. Olsen, hatt et særlig ansvar. Som helsepolitisk talsmann har ordfører i Hadsel, Reidar Johnsen, hatt ansvar. I 2004 besluttet arbeidsutvalget å opprette en funksjon som petroleumspolitisk talsmann, til dette ble ordfører i Andøy, Jonni H. Solsvik valgt. Ordfører i Sortland, Svein Roar Jacobsen, har hovedansvaret for reiselivspolitiske spørsmål, Jacobsen har også vært regionrådets talsmann i flere samferdselspolitiske saker. Det har over lang tid også vært tradisjon for at ordførerne i «flyplasskommunene» har et særlig ansvar for luftfartspolitiske spørsmål. Arbeidsutvalget har i løpet av 2006 hatt 9 møter og behandlet 71 saker, i tillegg har Arbeidsutvalget hatt 58 drøftings-/orienteringssaker på dagsorden. I tillegg kan nevnes at sekretariatet har saksbehandlet 15 saker til Vesterålen utvikling (RDA-saker) i Det vil føre for langt å kommentere alle sakene og oppgavene som regionrådet har håndtert i perioden, men her kommenteres et utvalg av disse: Petroleumsvirksomhet i vårt nære havområde. Høsten 2005 besluttet Vesterålen regionråd å gå inn i et samarbeid med Lofotrådet, Nordland fylkeskommune, Nordland fiskarlag, NHO Nordland og LO Nordland om å utarbeide en utredning som belyser framtidsperspektivene mot 2025 for Lofoten og Vesterålen med og uten petroleumsvirksomhet. Utredningen ble fulgt opp i forhold til sentrale myndigheter i 2006, bl.a. møtet med Statsministeren, Kommunalministeren og representanter for Finansdepartementet. Det er kjent for alle at Stortingets/Regjeringens behandling av Helhetlig forvaltningsplan ikke ga åpning for leteaktivitet i Nordland VI og VII. Nordland fylkeskommune har reorganisert sitt petroleumspolitiske arbeid og nedsatt et nytt utvalg hvor bl.a. Vesterålen er representert v/ordfører i Andøy. Etter valget og etter konstitueringen av det nye Arbeidsutvalget og Regionrådet har en så langt ikke gått inn på tilsvarende fordeling som omtalt i foranstående avsnitt. Arbeidsutvalget ønsker å gjennomføre en gjennomgripende drøfting og vurdering av regionrådetes arbeid og prioriteringer for perioden. Det nye Arbeidsutvalget har signalisert klart at en for kommende periode vil ha et sterkere fokus på det politisk strategiske arbeidet. 5

6 Samferdselsplan for Vesterålen. Høsten 2007 startet arbeidet med å få på plass en regional samferdselsplan for Vesterålen. Arbeidet gjennomføres ved hjelp av ekstern kompetanse med Arbeidsutvalget som styringsgruppe og sekretariatsleder som prosjektansvarlig. En tar sikte på å sluttføre dette arbeidet høsten Samferdselspolitikk (generelt) innebærer ofte politisk engasjement. Regionrådet har engasjert seg med innspill til samferdselsutredning for nordre Nordland og Sør-Troms og ny Nasjonal Transportplan. Det har også vært sterkt politisk engasjement i forhold til fergeforbindelsen Andenes Gryllefjord for å gi denne strekningen Riksveistatus, samt sikring av kapasitet og frekvens på sambandet Melbu Fiskebøl, sistnevnte gjelder også Lødingen Bognes. Representanter fra Arbeidsutvalget møtte også fylkesrådet under fylkestingsamlingen på Sortland i februar, samferdselsutfordringer var tema også her. Det er også gjennomført møter med Avinor med tanke på utvidelse av rullebanen på Skagen. Innspill/uttalelser til Nasjonal transportplan var en av de første sakene det nye Arbeidsutvalget møtte. I denne forbindelse maktet en bl.a. å komme fram til en felles uttalelse fra Midtre Hålogaland vedr. vei. Helsepolitisk strategi for Vesterålen. Det nye arbeidsutvalget har besluttet å ha et sterkt fokus på det framtidige sykehustilbudet i regionen. Arbeidsutvalget har understreket at Nordlandssykehuset HF Vesterålen ikke bare er en «hadselsak», men en sak som berører hele regionen. Rett etter konstitueringen av den nye Arbeidsutvalget besluttet en å iverksette et strategisk arbeid som har som mål å sikre det fremtidige lokalsykehustilbudet i Vesterålen. Fiskeripolitisk strategi. Arbeidsutvalget har tidligere besluttet at en ønsker utarbeidet en fiskeripolitisk strategi for Vesterålen. Regionrådet har innledet et samarbeid med Vesterålen Fiskeripark AS for å få realisert dette arbeidet. Sent på høsten 2007 startet det formelle arbeidet. Fiskeriparken ivaretar prosjektledelsen, Arbeidsutvalget er styringsgruppe og sekretariatsleder er prosjektansvarlig. Arbeidet skal ferdigstilles tidlig høsten Sikkerhetstiltak for hvalsafariflåten har vært gjenstand for regionalt engasjement. Nye EUforskrifter legger hindringer for hvalsafariaktiviteten i regionen, det er gjennomført møter med både Nærings- og handelsdepartementet og Sjøfartsdirektoratet uten at en har fått endelig løsning på problemstillingene. Foto: Trym Ivar Bergsmo Vedtektsendringer. I 2007 startet en arbeidet med revisjon av vedtektene for regionrådets styringsorganer. Bakgrunnen for denne revisjonen var et sterkt ønske om å forbedre kjønnsbalansen i nevnte organer. Vedtektsendringene har høsten 2007 vært ute til høring i eierkommunene, sluttbehandling vil finne sted våren Politireformen og konsekvenser for vaktberedskapen i Vesterålen. Denne saken har vært på Arbeidsutvalgets dagsorden en rekke ganger. Problemstillingene har vært tatt opp med politimester i Midtre Hålogaland politidistrikt og i møte med justisminister Storberget. Arbeidsutvalget har et årvåkent blikk på utviklingen i politietaten og har etablert årlige møter med politimesteren. Foto: Geir Markussen 6

7 Rehabiliteringssenteret i Lødingen har for Lødingen kommune og regionrådet vært en like aktuell sak som Stokmarknes sykehus. Det er inngått avtale med Helse Nord om drift av et antall rehabiliteringsplasser fram til I denne fasen skal Helse Nord og Lødingen kommune sammen med regionen utrede muligheten for regionale rehabiliteringsplasser. Partnerskapsavtale mellom Nordland fylkeskommune og Vesterålen regionråd. Med bakgrunn i fylkeskommunens rolle som regional utviklingsaktør et det framforhandlet en samarbeidsavtale på innsatsområdene kultur, reiseliv, næringsutvikling, kompetanseutvikling og arbeidsdelingsprosjekter mellom kommunene. Samtlige samarbeidskommuner har sluttet seg til avtalen og bevilget sine andeler til denne. Den formelle avtaleperioden er forlenget med ett år og utløper den 31. desember I regi av denne avtalen er følgende prosjekter finansiert i 2007: Samferdselsplan for Vesterålen, Produktdatabase for Vesterålen (reiseliv), besøk av presse og reiselivsarrangører, Kulturog naturturisme, Tilbakestrøm , Golfstrømmen internasjonal, Kartlegging av jakt- og fiskemuligheter, Sagnprosjektet «Å lese mellom øyer», nye regionale samarbeidsområder og Kultur for nyskaping/ Kulturbasert næringsutvikling. Høsten 2007 besluttet Fylkesrådet i samarbeid med regionrådene å utarbeide et nytt «partnerskapkonsept» som skal ta opp i seg det beste av erfaringene med gjeldende partnerskapsavtale og RDA-ordningen. Det nye avtalekonseptet vil bli vedtatt i fylkestinget medio Omstillinger i forsvaret. Som kjent foregår det betydelige fagmilitære og politiske utredninger om forsvarets framtid. Ordfører i Andøy er av regjeringen oppnevnt til å delta i det forsvarspolitiske utredningsarbeidet. Sortland og Andøy kommuner (forsvarskommuner), samt regionrådet er særlig oppmerksom på prosessen og konsekvenser av konklusjoner som kommer senere. Ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift (RDA-ordningen) gjeninnføres fra 1. januar Dette innebærer at Vesterålen utviklings rolle som styringsorgan for tildelinger opphører i løpet av 2008 etter at samtlige midler er fordelt. I løpet av perioden hvor ordningen har vært operativ er det bevilget ca 42 mill. kroner. Utvikling av nye samarbeidsområder. Rådmannsutvalget har i 2007 arbeidet med to nye regionale samarbeidsområder; Virtuelt servicekontor/felles sentralbord og Felles/ samordnet lønningskontor. Utredningen av disse samarbeidsområdene er politisk behandlet i Nasjonal arbeids- og velferdsreform (NAV) som bl.a. har som siktemål å slå sammen sosialtjenesten, trygdekontor og arbeidskontor er under planlegging. Prosessen er krevende for kommunene, på dette stadiet er det en rekke ubesvarte spørsmål som det gripes fatt i. Det har i 2007 vært arrangert en rekke møter med partene som er berørt av denne reformen. 7

8 3 SEKRETARIATET Personell tilknyttet sekretariatet pr 31. desember 2007: Geir Markussen, sekretariatsleder Liv Mårstad, førstesekretær regionrådet Siv Merete Reinholtsen, sekretær regionrådet Gry J F Bjørgan, prosjektleder RDAprosjektet Hilde J Hansen, daglig leder RKK Brith Tuen Lindqvist, sekretær RKK (50 % stilling fra oktober 2007) Lill Sørensen, prosjektleder RKK (midlertidig ansatt) Roy Odd Schøyen, reiselivssjef Lill K. Johnsen, prosjektmedarbeider reiseliv Benedikte Andreassen, kontormedarbeider reiseliv (midlertidig ansatt) Elisabeth Holsether, prosjektmedarbeider reiseliv (midlertidig ansatt) Erik Bugge, daglig leder kultursamarbeidet Margrethe Berntsen, sekretær kultursamarbeidet (50 % stilling) Ragnhild Gundersen, leder friluftssamarbeidet (prosjekt) Grethe Skarholt, koordinator MUSAM (40 % stilling) Sigrid Randers-Pehrsson, koordinator MUSAM (40 % stilling) (permisjon ) Vivi Halvorsen, bokbussjef (50 % stilling Bø) Hanne Jenn Aastvedt, bokbussbibliotekar (35 % stilling Andøy) Kristin Grøm, bokbussbibliotekar (25 % stilling Hadsel) Karen Sand, bokbussbibliotekar (20 % stilling Sortland) Reidun Lind, bokbussbibliotekar (12,5 % stilling Øksnes) 4 ØKONOMI Nedenforstående tabell framstiller økonomiske nøkkeltall for driften av de regionale samarbeidstiltakene i Tallene for rådets forskjellige prosjekter er ikke tatt med, i RKKs regnskap er disse innarbeidet. Det er viktig å understreke at så lenge RKKs prosjektregnskaper er en del av deres hovedregnskap, samtidig som prosjektregnskapene løper over årsskiftene, er det vanskelig å lese det egentlige årsresultat. Sekretariat Kultur* Friluftsrådet Reiseliv** RKK B 2007 R 2007 B 2007 R 2007 B 2007 R 2007 B 2007 R 2007 B 2007 R 2007 Bto dr.kostnad komm tilsk Andre inntekter Sum innt Resultat Til balanse fra balanse Tallene er i kroner Samlet sett går regnskapet for 2007 med et overskudd på kr ,- eks RKK. Sekretariatet har et driftsmessig overskudd på kr ,-, kultursamarbeidet har avsatt kr ,- til egenandel prosjekter. Vesterålen friluftsråd har et positivt driftsresultat på kr ,-. Vesterålen reiseliv har et positivt driftsresultat på kr ,- og RKK har et driftsmessig overskudd på kr ,-. Ved siden av et nøkternt driftsnivå med kostnadsreduserende tiltak i fokus, og en betydelig prosjektaktivitet som har gitt ekstraordinære inntekter, er regionrådets regnskapsresultat positivt. 8

9 5 REGIONRÅDETS PROSJEKTER RDA-ordningen Tilbakeføring av arbeidsgiveravgift Som kjent har regjeringen besluttet å gjeninnføre ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift fra 1. januar Dette innebærer at de midler som var gjort tilgjengelig for regionen, ca. 42 mill. kroner, er fordelt. Styret for Vesterålen utvikling, som har bevilgningsansvar, har besluttet at sekretariatet, Vesterålen regionråd, skal avslutte sitt engasjement den 31. desember I denne perioden arbeider sekretariatet med kontroll, oppfølging og avslutning av de prosjekter som har mottatt bevilgning fra RDAordningen. På slutten av 2007 ble regionen tildelt 1,9 mill. kroner ekstra (frigjorte transportstøttemidler) til fordeling i 2007 og Samferdselsplan for Vesterålen Arbeidet med en regional samferdselsplan for Vesterålen ble igangsatt høsten 2007 og er planlagt ferdig i løpet av høsten Planen skal ha et regionalt fokus i tillegg til fokus på aksene nord syd og øst vest inn og ut av Vesterålen. Planen skal omfatte vei, luftfart og sjøverts trafikk og utfordringer. Finansiering av planarbeidet er kommet på plass ved hjelp av partnerskapsmidler og RDAmidler. Fiskeripolitisk strategi for Vesterålen I et samarbeid med Vesterålen Fiskeripark AS har arbeidsutvalget igangsatt arbeidet med å få på plass en fiskeripolitisk strategi for regionen. Arbeidet startet høsten 2007 og avsluttes høsten Foto: Trym Ivar Bergsmo Virtuelt servicekontor og felles sentralbord for kommunene i Vesterålen Dette prosjektet er en oppfølging av enkelte elementer fra KIKS-prosjektet. I dette prosjektet har rådmannsutvalget satt seg i førersetet, sekretariatet i regionrådet bistår i prosessen. Prosjektet har slikt mål: Det skal fremlegges en konkret sak om hvordan kommunens servicetjenester overfor publikum kan samordnes med hensyn til å forbedre: Kvalitet, kompetanse og kostnad. Prosjektet startet på slutten av 2005 og avsluttes i september 2007 fra rådmennenes side. Felles lønningskontor for kommunene i Vesterålen Dette prosjektet er også en oppfølging av enkelte elementer fra KIKS-prosjektet. Også i dette prosjektet har rådmannsutvalget satt seg i førersetet, sekretariatet i regionrådet bistår i prosessen. Prosjektet har slikt mål: Det skal foreligge en konkret sak om hvordan lønnsfunksjonene i kommunene i Vesterålen best kan samordnes med hensyn til lik eller bedre K-kvalitet, K-kompetanse og K-kostnad. Prosjektet skal dokumentere og synliggjøre gevinsten ved samordning og foreslå den samordning som ut fra de tre K-er (Kvalitet/ Kompetanse/Kostnad) gir Vesterålen den beste løsning. Prosjektresultatet skal omfatte alle relevante faglige betraktninger og beregninger. Prosjektet startet på slutten av 2005 og avsluttes i september Regionalt samarbeid om barneverntjenesten Eventuelt regionalt engasjement i denne saken avhenger innledningsvis av interne dialoger mellom rådmennene og dere respektive fagledere i barneverntjenesten. Denne dialogen er startet i 2007 og videreføres inn i Strategiske regioner i spenningsfeltet mellom demokratisk styring og effektivitet I et samarbeid med Nordlandsforskning deltar Vesterålen regionråd i et forskningsprosjekt med overstående tittel. Prosjektet har sin bakgrunn i den pågående diskusjonen omkring regionens betydning i offentlig tjenesteyting og utviklingsarbeid. Spørsmålet 9

10 om hvordan utforme beslutningseffektive regionale institusjoner som samtidig ivaretar hensynet til demokratisk ansvarlighet og kontroll har stått på den offentlige dagsorden i flere vestlige, liberale demokratier. I Norge har regionaliseringsdiskusjonen i stor grad hatt et fokus på fylkeskommunens framtidige rolle og alternative geografiske inndelinger. I skyggen av denne diskusjonen har det imidlertid i flere regioner utviklet seg et omfattende sett av samarbeidstiltak på tvers av kommunegrensene. Det er rett og slett til dels sterke intraregionale koordineringsbestrebelser, og flere kommuner samarbeider i dag om ulike typer av administrative støttetjenester, tjenesteproduksjon i utvidet forstand og næringsrettet utviklingsarbeid. Gjennom begrepet strategiske regioner tar prosjektet sikte på å kaste lys over denne arenaen for organisering og styring av kollektiv problemløsning. Fotodokumentasjon av Vesterålen I juli 2006 startet prosjektet «Fotodokumentasjon av Vesterålen». Målsettingen var at en over en prosjektperiode på ett år, som dekker alle årstider, skal dokumentere Vesterålen ved hjelp av bilder. Materialet skal dekke aktiviteter, lys og landskap for reiselivet Gi et tverrsnitt av vesterålskulturen Materiale til innhold i et eget «sagnprosjekt» Generelle bilder, sted, folk, næring, landskap, årstider, lys etc.. Billedmaterialet skal være kostnadsfritt tilgjengelig for samarbeidskommunene og regionrådet. Bildene vil i løpet av april 2008 være tilgjengelig på våre hjemmesider. Prosjektet er avsluttet i mai Utsnitt av bildearkiv som kommer på våre hjemmesider 6 FISKERISAMARBEIDET Generelt Fiskerisamarbeidet, som fremdeles er et regionalt satsningsområde, har ikke egne ansatte som tidligere. Det faglige ansvaret er ivaretatt av sekretariatsleder, med Arbeidsutvalget som regionens fiskeripolitiske utvalg. Aktiviteten på dette satsningsområdet bærer selvfølgelig preg av manglende fagressurser, ad hoc-arbeid har vært brukt som metodikk for å gripe fatt i de mest aktuelle og kritiske saker. En har innledet et samarbeid med Vesterålen Fiskeripark AS, særskilt når det gjelder utarbeidelse av fiskeripolitiske strategier. Utviklingen av fagmiljøet i fiskeriparken skaper grunnlag for et tettere samarbeid i fiskerifaglige/-politiske saker. Foto: Trym Ivar Bergsmo 10

11 7 VESTERÅLEN KULTURUTVALG Kulturutvalgets sammensetning for 2007: Representanter: Harald Fodstad, Andøy Brith Unni Willumsen, Bø (nestleder) Lars Klæbo, Hadsel Eirik Eriksen, Lødingen Werna Steffensen, Sortland Roald Jensen, Øksnes Jonni H Solsvik, Vesterålen regionråd (leder) Kulturutvalget har hatt 4 møter og behandlet 36 saker. Vararepresentanter: Grete Kvalvik, Andøy Knut Einar Søberg, Bø Arne-Reidar Johansen, Hadsel Atle Andersen, Lødingen Linda Madsen, Sortland Ingrid Lie Brun, Øksnes Viggo Johnsen, Vesterålen regionråd Sekretariat og administrasjon Basisbemanning: 1 lederstilling (Erik M Bugge), og 50 % sekretærstilling (Margrethe Berntsen). Tallresultater 2007 Innsatsområder Kurs/konf./ seminar./ studieopph. Publikums-arr. Bokutlån Trykksaker (hefter, bøker, brosjyrer, kassetter.) Økonomi (avrundet) Aktører Ant. dager Ant. deltakere Ant. produksj. Ant. forestilling Ant. publ. Lånere Utlån Produksjoner Tekster på nett Ant. eks. Enhet. solgt * Komm. regionale tilskott Ekst. tilskott Stat/fylke Andre tilskott/innt. Kulturkalender 12 x 50 Bokbuss/litt * 810' 295' MUSAM ' 97' 20' Teater ' 240' Tilbakestrøm ' 120' 250' Film/video ' 60' Kunst-/kulturstr. V.** (digitalt) 130' Internasj. samarbeid ' 240' Friluftsliv ' 576' 10' Kultur - næring ' 110' Kunst ' 30' Kultur skole ' 110' Regsekk*** Vesterålen kulturutvalg 1 011' drift Totalt * 2 652' 2 008' 280' * Gjelder bare salg fra Regionrådet direkte eller til detaljister. Hefter i serien Møte med Vesterålen selges av kommunene, museene o.a Når det gjelder salget av Møte med Vesterålen-serien har salget skjedd gjennom Museum Nord Vesterålsmuseet ** Arr. som Kultursamarbeidet og Kunst- og kulturstrømkomitéene i kommunene har stått bak *** Prosjekt for å prøve ut tiltal i den kulturelle skolesekken der bla. friluftsrådet og prosjektet samarbeidet ultursamarbeidet i Vesterålen har et aktivt år bak seg. Innsatsen spenner fra K internasjonale kunstprosjekter og organisert friluftsliv for funksjonshemmede til stimulering av filmproduksjon blant ungdom og utvikling av feltet kultur næring. Ett av hovedinnsatsområdene knytter seg til fellessatsingen Kunst- og kulturstrøm Vesterålen, som har skapt et stort engasjement i alle seks kommunene. 11 Sceneinstruktøren regisserte vandreteater under fortellerfestivalen i Nyksund Foto: Hanne H Kvaal

12 Tall I år 2007 brukte kommunene i Vesterålen vel 2,6 millioner på forskjellige samarbeidsordninger på kulturområdet. Dette utløste 2,3 millioner fra stat, fylkeskommune og privat næringsliv. Pengene har stimulert til høg aktivitet. I en oversikt går det fram at rundt publikummere og aktører har deltatt på arrangementer som inngår i samarbeidet. Den regionale sceneinstruktøren har vært involvert i 20 forskjellige produksjoner, mange av dem med barn og unge. Bokbussen stoppet på 110 steder og lånte ut over bøker, en betydelig økning fra året før. LATERNA MAGICA ble arrangert for 16. gang og hadde publikumsrekord. Vesterålen friluftsråd har hatt stor aktivitet rettet mot skolebarn, ungdom, psykisk utviklingshemmede og innvandrere i tillegg til et voksent publikum. Rådet er i gang med å sette sterkere fokus på folkehelse. Også Irland I 2007 ble samarbeid med den nordvestligste delen av Irland, Donegal County, fundamentert etter fire års samarbeid med Øst-Island. To vesterålskunstnere deltok på kunstworkshop'en og utstillingen Edge:Centering i Donegal. Fortellerfestivalen i Nyksund hadde for første gang besøk av en profesjonell forteller fra Irland. Samarbeidet med Øst-Island er videreført med sikte på å få til et EU-prosjekt knyttet til kulturtradisjoner og kunstneriske uttrykk i triangelet Donegal, Øst-Island og Vesterålen. 17 utvekslinger og samarbeidsprosjekter er gjennomført i Kultur næring Samarbeidsfeltet kultur næring har vært prioritert i 2007 ved gjennomføringen av et forprosjekt, Kultur for nyskaping. Det er et forslag om å få til et utviklingsprosjekt som kommunene i løpet av våren skal vurdere om de vil delta i. Målet er å få til utvikling av flere kulturbaserte arbeidsplasser og styrke de som allerede eksisterer. Tilbakestrøm En viktig del av satsingen til Kunst- og kulturstrøm Vesterålen er prosjektet Tilbakestrøm, 90 unge fra alle kommunene inngår i prosjektets database med ungdom mellom 20 og 35 år som utdanner seg eller arbeider innfor kunst- og kulturfeltet. Rundt 1/3 av disse har på en eller annen måte vært aktive i prosjektet i 2007 og har mottatt prosjektstøtte, reisestøtte eller deltatt i større arrangementer. Nye hjemmesider for Tilbakestrøm, Representanter for fylkesadministrasjonen og fylkesmuseet Donegal, Øst-Island kulturråd og Vesterålen kulturutvalg samlet i nordvestlige Irland for å diskutere fremtidig samarbeid Foto: Signý Ormarsdóttir Profesjonelle og amatører Vesterålen kulturutvalg har de siste årene prioritert profesjonelle kunstutøvere, ikke minst gjennom samarbeidet med organisasjonen Vesterålskunstnerne og med ungdom som vil ha kunst og kultur som yrke. Likevel. Store deler av Kultursamarbeidets virksomhet er rettet mot voksne amatører, barn og ungdom. For eks. fungerer reisestøtteordningen i tilbakestrømsprosjektet som en direkte støtte til kor, korps og orkestre som vil benytte unge utflyttede musikere som solister og støttemusikere. Aktørene i Kunst- og kulturstrøm Vesterålen er i all hovedsak voksne amatører, barn og ungdom. Ikke minst benyttes dyktige profesjonelle instruktører til å veilede barn og unge innen film, skriving og musikk. 12

13 Utfordringer Kulturutvalget står overfor flere utfordringer i Det blir krevende å få finansiert et EUprosjekt knyttet til triangelet Donengal, Vesterålen og Øst-Island. LATERNA MAGICA bør få en form for fast deltidsledelse med sikte på det utviklingspotensiale denne festivalen har. Det kan også bli en utfordring å komme i gang med et regionalt samarbeid om kultur næring. Kulturutvalget har dessuten som mål å bidra til en sterkere kommunikasjon mellom museumssektoren og moderne profesjonell kunst i årene framover. Visjon, mål og strategier Visjon: Den regionale kunst- og kulturinnsatsen skal stimulere til kreativitet og opplevelse som fremmer nyskaping i vesterålssamfunnet Målene som er satt opp kan i korttekst formuleres slik: Å stimulere til aktiv deltakelse Å sørge for høgt faglig og kunstnerisk nivå Å bruke kunst og kultur som utviklingsverktøy Å profilere Vesterålen som en mangfoldig, moderne og tradisjonsbevisst region Følgende strategier er vedtatt for å nå målene Å få til samarbeidsavtaler med kunst-/ kulturmiljøer utenfor Vesterålen Kommentarer til strategipunktene i strategiplanen. Samarbeidsavtaler med kunst-/kulturmiljøer utenfor Vesterålen Kulturutvalget har en samarbeidsavtale med Øst-Island kulturråd, har hatt et tett samarbeid med kunstinstitusjonen Artlink i nordvestlige Irland og har en intensjonsavtale med Donegal County nedfelt i et møtereferat. Samarbeidsprosjekter mellom offentlig kultursektor og kreativ ungdom LATERNA MAGICA samarbeider konsekvent med ungdom for gjennomføring av festivalen. Dyktige videoungdommer har vært engasjert til en rekke filmoppgaver på oppdrag fra Kultursamarbeidet. Tilbakestrømmere har også i 2007 vært trukket inn i ulike kulturprosjekter og har vært benyttet som illustratører, på layoutsiden og aktivt involvert i det sceniske arbeidet. Bygge videre på organiseringen av golfstrømprosjektet Kultursamarbeidet har videreført Kunst- og kulturstrøm Vesterålen som er en direkte videreføring av golfstrømprosjektet både når det gjelder innhold og organisering. Å få til samarbeidsprosjekter mellom offentlig kultursektor og kreativ ungdom bosatt i eller utenfor Vesterålen I kulturarbeidet lokalt og regionalt å bygge videre på organiseringen av golfstrømprosjektet Å bevisst bruke treffende språklige bilder og metaforer i utviklingsarbeidet Å knytte nærmere kontakt mellom profesjonelle kunstnere/kulturarbeidere og næringslivet Å prøve ut et nærmere samarbeid med Nordland fylkeskommune på utvalgte områder Inspirerende innledninger i Hovden samfunnshus av Ottar Brox og Morten Strøksnes i forbindelse med Mannskapsskapssamling, Kunst- og kulturstrøm Vesterålen Foto: Kultursamarbeidet Bruke treffende språklige bilder og metaforer Fortsatt er Golfstrømmen en sentral metafor. Det legges også stor vekt på å finne gode titler som Opp fra harddisken, Tilbakestrøm, Folkemusikk inn i framtida, Slipp teksten løs! Osv. 13

14 Kontakt kultur næring Det er gjort et omfattende arbeid for å sette temaet «kultur næring» i fokus bl.a. ved gjennomføringen av et forprosjekt som har kartlagt muligheter for innsats på dette området. Samarbeid med Nordland fylkeskommune Kulturavtalen med Nordland fylkeskommune er videreført fram til og med Faste innsatsområder Kultursamarbeidet i Vesterålen, sekretariat MUSAM, Musikksamarbeidet i Vesterålen, Orkestersamlinger, kurs for ansatte, ressursbank, kulturskoleutvikling, skrivekurs med mer LATERNA MAGICA film- og videofestival, arrangert for 16. gang. 20 filmproduksjoner, publikum m/skoler Vinnere av LATERNA MAGICA, yngste klasse, filmgruppe ved Steine skole Foto: Kultursamarbeidet Vesterålen friluftsråd Innsats rettet mot folk flest, barn, ungdom, psykisk utviklingshemmede, funksjonshemmede og innvandrere. Operative prosjekter 2007 Folkemusikk inn i framtida, avsluttes i 2008 Innsamling og publisering av folkemusikk fra Vesterålen Opp fra harddisken, avsluttet. Nettbasert skriveverksted og utgivelse av antologi Kunst i Vesterålen to-språklige brosjyrer, flerårig Utstillingssamarbeidstiltak med Vesterålskunstnerne, flerårig Regsekk Vesterålen, avsluttet og forankret. Regionalt samarbeid om Den kulturelle skolesekken Forprosjekt Kultur for nyskaping samarbeid mellom kultur og næring Kunst- og kulturstrøm Vesterålen, flerårig. Prosjekt som gjennomføres kommunalt og regionalt Tilbakestrøm, flerårig. Kontakt med vesterålsungdom som utdanner seg og arbeider innen kunst og kultur. Golfstrømmen internasjonal Donegal, Vesterålen, Øst-Island, flerårig. Prosjekt med stor aktivitet med kulturutvekslinger først og fremst mellom Vesterålen og Øst-Island, men også Donegal i Nordvest- Irland. Regional sceneinstruktør Involvert i 20 produksjoner i hele Vesterålen Bokbussen i Vesterålen Stopper 108 steder, utlån: , ca lånere 14 Lansering av det to-språklige heftet om Vesterålen og Øst-Island, Å jaðrinum På ytterkanten Saxofonistene Tim Challman og Einar Bragi spiller duett. En forsinkelse på bare ett sekund over halve Atlanterhavet gjorde det fullt mulig å nyte den vakre melodien Einar hadde skrevet. Et magisk øyeblikk! Den nye norske ambassadøren i Island, Margit Tveiten, fortok den offisielle lanseringen av heftet. Foto: Kultursamarbeidet

15 8 VESTERÅLEN REISELIV Styring og møter Sammensetningen av Fagutvalget er i henhold til vedtektene 1 politisk valgt representant og 1 representant fra næringen fra hver kommune. Ordfører i Sortland, Svein Roar Jacobsen, er leder for reiselivssamarbeidet på vegne av Vesterålen regionråd. Hugo Olsen er nestleder i fagutvalget. Vesterålen reiselivs sammensetning i 2007: Leder: Svein Roar Jacobsen Nestleder: Hugo Olsen Kasserer: Økonomiavdelinga, Sortland kommune Revisor: Kommunerevisjonen i Vesterålen Kommunenes representanter: Vararepresentanter: Vesterålen regionråd: Svein Roar Jacobsen (leder) Andøy: Rolf Kr Solvoll Bente Bruborg Bø: Brith Unni Willumsen Harald Vikan Hadsel: Hugo Olsen (nestleder) Geir Svenningsen Lødingen: Arnfinn Fenes Sortland: Jørun Drevland Ingebjørg Glad Pedersen Øksnes: Britt M Olsen Næringslivets representanter: Vararepresentanter: Andøy: Erwin Fulterer* Siri Løken Bø: Svein Bruun.. Hadsel: Vegard Melchiorsen.. Lødingen: Arnfinn Fenes Frank Høgås Nilsen Sortland: Harald M Jacobsen Gunnar Eilertsen Øksnes: Louise Leinan Ssemjon Gerlitz Næringssjefer/konsulenter med møterett uten stemmerett: Andøy: Bjørnar Sellevold, Bø: Arne Osnes, Hadsel: Kari Ann Olsen Lind, Lødingen: Paal-Magnus Solvang, Sortland: Geir Breivik, Øksnes: Inge-Dag Røkenes * Erwin Fulterer ble erstattet av Annbjørg Andreassen 1. september 2007 agutvalgets leder Svein Roar Jacobsen ble F på slutten av 2007 gjenvalgt som leder av fagutvalget for en ny 4-års periode. Fagutvalget avholdt i alt 2 møter og behandlet 12 saker. Bemanning Reiselivssjefen arbeidet i 100 % stilling, markedskonsulenten var i barselpermisjon frem til september Vikar var i 100 % stilling frem til nyttår delvis finansiert gjennom tilskudd fra NAV. Prosjektmedarbeider var i 100 % stilling der hovedprosjektet var realisering av guidekorps og diverse prosjekter som følge av RDAfinansiering. I tillegg ble det gjennomført prosjekter rettet mot Russland med egen prosjektmedarbeider. Tilknyttede virksomheter Ved årsskiftet var 66 virksomheter tilknyttet reiselivssamarbeidet. Foran sommersesongen ble det gjennomført visningsturer for turistinformatørene på regional 15 turistinformasjon til de fleste tilknytningsbedriftene. Turistinformasjon Vesterålen reiseliv fungerer som helårsåpen regional turistinformasjon. Kontoret er sertifisert med grønn I, hvilket innebærer høyest nivå på turistinformasjon etter regelverk fastsatt av Autorisasjonsstyret for Turistkontorer, administrert gjennom Innovasjon Norge. I sommersesongen fra til ble turistkontoret forsterket med turistverter som arbeidet i turnus søndag til søndag med åpningstider mandag fredag , på lørdager og på søndager. I sommersesongen behandlet kontoret henvendelser mens ca personer besøkte kontoret for å få informasjonsmateriell. Flertallet besøkene var norske, men det var en jevn spredning av nasjonaliteter med flertall av tyskere i tillegg til nederlendere, spanjoler, franskmenn, svensker og turister fra øvrige Europa. Turistkontoret ble dessuten besøkt av lokale innbyggere spesielt i forbindelse med at kontoret er servicekontor for Vesterålen turlag.

16 Turistvertene som bemannet kontoret behersket samlet følgende språk: skandinavisk, tysk, engelsk, fransk og spansk. Turistkontoret Sortland visitvesteralen.com og vestreg.no som regionens offisielle hjemmesider ble oppdatert og fornyet med nye funksjoner i Blant annet ble det lagt ut en oversikt over fiskevann i regionen som fikk stor oppmerksomhet og var til nytte for turistene. visitvesteralen.com ble oppdatert i norsk, engelsk, tysk og russisk versjon. På slutten av året ble det oversatt tekster til nederlandsk med spesiell fokus på ferskvannsfiske. Det ble dessuten arbeidet med spanske tekster for introduksjon på hjemmesiden. Viktig informasjonsmateriell var produksjon av Vesterålen Infoguide 2007 i norsk, tysk og engelsk utgave. I tillegg ble den nye trykksaken Vesterålen kultur- og naturopplevelser på 8 språk i tillegg til kulturguiden, kunst i Vesterålen, sommeravisa til Bladet Vesterålen, bedriftenes og kommunenes trykksaker distribuert gjennom det regionale turistkontoret. Vesterålen reiseliv produserte en «flyer» på norsk, tysk, engelsk og nederlandsk spesielt målrettet mot publikum på reiselivsmesser. Budsjettsituasjonen Regnskapet for Vesterålen reiseliv er gjort opp i balanse med en brutto driftskostnad på kr ,-. Regnskapet for regionalt turistkontor er gjort opp i balanse med en brutto driftskostnad på kr ,-. Markedsføringstiltak Vesterålen reiseliv deltok i 2007 på reiselivsmessen på Lillestrøm med egen stand på 18 m 2, bemannet av representanter fra turistkontoret og lokalt næringsliv. Deler av standmateriell benyttet under Aqua Nor-messen i Trondheim ble benyttet, samt at standen ble utformet med den nye profilen for Vesterålen. Det ble laget et eget billedspill til messa som ble vist på 2 store skjermer. I tillegg ble det servert smaksprøver fra lokale fiskeprodusenter med bistand fra Melbu vgs. Reiseliv 2007 ble besøkt av ca besøkende, en liten nedgang i besøkstallene fra året før. Reiseliv 2007 I et samarbeid med den tyske reisearrangøren Troll Reisen var Vesterålen reiseliv representert på Reisemessen i Hannover med ca besøkende. Brosjyreproduksjon 16 Vesterålen fikk også distribuert materiell under et større NATO arrangement våren 2007 gjennom den norske delegasjonen og venner av Vesterålen i Geilenkirchen. Materiell ble også sendt til Matka reisemessen i Finnland og gjennom delegasjonsbesøk av videregående skoler i Polen. Vesterålen reiseliv deltok med egen stand under Hurtigrutedagene i Bergen.

17 Vesterålen var representert gjennom Nordland Ferieguide som ble distribuert på messer der Nordland reiseliv deltok. Det ble også gjennomført publikumsaktiviteter og fremstøt mot reisebransjen i Monchegorsk / Murmansk deriblant gjennomført studie- og visningsturer. Aktivitetene bidro til å befeste Vesterålen reiseliv som sentral aktør for norsk reiseliv i Murmanskregionen. Bernt Johnsen var prosjektleder på russlandsprosjektene. Med bakgrunn i tilskudd gjennom den såkalte RDA-ordingen og midler bevilget gjennom Partnerskapsavtalen mellom Vesterålen regionråd og Nordland fylkeskommune, gjennomførte prosjektmedarbeider Elisabeth Holsether en rekke prosjekter som bidro til å løfte markedsføringen av regionen. Det ble gjennomført visningsturer for ca. 100 journalister og reisearrangører, der hver enkelt besøkende fikk personlig oppfølging fra ankomst til avreise. Betydningen av disse visningsturene er stor ut fra de besøkendes mulighet til å formidle kunnskap om regionens reiselivstilbud i viktige markeder. Nordtrafikk (nå Veolia) var betydelig bidragsyter i visingsturene i tillegg til lokale reiselivsbedrifter. Vesterålen reiseliv bidro gjennom RDA-prosjektmidler til markedsføring av Vesterålen gjennom den store reisearrangøren Wolters reisen med annonsering og kampanjer for flycharter i Tyskland. Det ble også lagt betydelig arbeid med å utvikle hjemmesiden i samarbeid med Nornet. Vesterålen reiseliv var også bidragsyter i Nordland reiselivs nye satsing på internett. Guidekorps Gjennom eget prosjekt i regi av Vesterålen reiseliv ble guidekurs gjennomført i samarbeid med Folkeuniversitetet i Vesterålen. Elisabeth Holsether var mentor for kurset med bistand fra Chantall Forså fra Norges guideforbund og lokale foredragsholdere. 24 guider fikk i desember 2007 vitnemål som autoriserte guider etter regler fastsatt av Norges guideforbund. Guidene vil være en viktig ressurs for utvikling av reiseliv i regionen i årene fremover. Samarbeid med landbruksnæringen Vesterålen reiseliv var aktiv deltaker i nettverk med sikte på å utvikle samarbeid mellom skoleverk, primærnæring og reiseliv. Gjennom samarbeid med Vesterålen forsøksring, skoleverk og produsenter i Lofoten og Vesterålen ble det gjennomført studietur til Brussel med formål å få oversikt over tilbudene til regionen innenfor det offentlige nasjonale virkemiddelapparat. Nordland fylke og nettverk Vesterålen reiseliv var deltaker på konferanser i regi av Nordland fylkeskommune og Innovasjon Norge, der temaet var satsing på reiseliv i fylket og landsdelen. Vesterålen reiseliv deltok også på det årlige nettverksmøtet med Nordland reiseliv. Prosjektet Fisk som opplevelse ble videreført med blant annet bistand til aktører som er i planleggingsfasen av ny virksomhet knyttet til reiseliv, fiskeri og oppdrettsnæring. Resultater av presse/mediearbeid en artikkel verdt EURO! 17

18 NTW 2007 Vesterålen reiseliv hadde egen stand på Norwegian Travel workshop i Kristiansand, den kanskje viktigste møteplassen mellom selgere og kjøpere av reiselivsprodukter i regi av Innovasjon Norge. Fiske- og vandrerprosjekt i Tyskland og Nederland Vesterålen reiseliv deltok i prosjektet sammen med lokale tilbydere i prosjektet i regi av Innovasjon Norge. Vesterålen reiseliv var representert på workshop i Hamburg i tilknytning til prosjektet. Nordland reiseliv Norges- og Sverigekampanje sommer og vinter 2007 Vesterålen reiseliv deltok i begge kampanjene der fokuset var hvalsafari og fisketurisme i sommerkampanjen og matopplevelser, innlandsfiske og andre aktiviteter i vinterkampanjen. Lokale tilbydere deltok sammen med Vesterålen reiseliv i prosjektene. Cruiseprosjekt Vesterålen og cruisemesse i London Gjennom Cruisedestinasjon Vesterålen deltok Vesterålen reiseliv på cruise workshop i London i regi av Cruise Norway og Innovasjon Norge. Resultatet av workshopen ble at et cruiserederi ble invitert og gjennomførte studietur til regionen sommeren Markedsføring av reiseliv etter Lofast Rapporter utarbeidet i beskrev ulike scenarier etter åpningen av Lofast. Rapportene foreslo nødvendigheten av aktiv markedsføring og tilstedeværelse i forbindelse med Lofast. Som en konsekvens av denne anbefalingen ble det høsten 2007 tatt initiativ til å produsere en infokiosk til bruk for informasjons- og markedsføringsformål. På denne bakgrunn ble «hvalen på hjul» lansert og satt i produksjon mot slutten av året. Kurs og konferanseprosjekt Gjennom et samarbeid mellom Sortlandhotellene og Vesterålen kurs- og konferansesenter ble det gjennomført bransjetreff og workshops for ca. 200 utvalgte kjøpere av kurs- og konferansetjenester i Oslo og Bodø. Det ble produsert salgsmateriell og gjennomført arrangementer i samarbeid med Hurtigruta. Hvalsafari AS og SAS var passive deltakere i kampanjen. 18 Medlemskap i andre organisasjoner Vesterålen reiseliv er medlem i Stiftelsen sykkelturisme som markedsfører sykkelferie i Norge og HSMAI som organiserer et nettverk av reiselivsbedrifter i Norge. Næringspolitisk arbeid Leder av fagutvalget, Svein Roar Jacobsen, frontet flere viktige saker for reiseliv i løpet av året. Utover samferdselsspørsmål var rammevilkårene for kvalsafari i forhold til sertifisering av båter til bruk i kvalsafari viktige temaer. Det ble gjennomført flere møter med sentrale politikere og embetsmenn med sikte på å løse opp problemer for kvalsafarioperatørne. Evaluering Den positive utviklingen fra 2006 for reiseliv i Vesterålen fortsatte i Overnattingsstatistikken med bakgrunn i tallmateriale fra SSB viste at Vesterålen i 2007 var den %-vise vinneren for destinasjoner i Nordland med en samlet økning på 13,58 %. Totalt ble det registrert overnattinger på anlegg underlagt meldingsplikt for camping og hoteller i regionen. I tillegg kommer tall fra Lødingen som er med i reiselivssamarbeidet, men som ligger under Narvik/Ofoten i statistikken. Det er dessuten gledelig at mange mindre anlegg som ikke er omfattet av meldingsplikt melder om gode tall og lønnsomhet. Det er også positivt at statistikkene viser god utvikling i skuldersesongen. Tallmaterialet tyder på at Vesterålen er i ferd med å vinne markedsandeler i kurs-, konferanse- og møtetrafikken. Et rekordhøyt antall oppslag i medier i inn- og utland og flere vellykkede presseturer og turer for reisearrangører bidro til god markedsføring. Tett oppfølging i Vesterålen reiseliv og mange gode vertskap skal ha mye av æren for resultatene. For regionens reiseliv er det også en styrke at så mange virksomheter er aktive i markedsarbeidet enten på egen hånd eller sammen med Vesterålen reiseliv og andre. Selv om mye positivt er gjort har Vesterålen reiseliv og bedriftene fortsatt en vei å gå i forhold til produktutvikling, fellestiltak og markedsføring. Kommunenes aktive engasjement i utviklingen av reiseliv og en samlet næring bidrar til fortsatt optimisme. Regnskapet for Vesterålen reiseliv og Regional Turistinformasjon viser en sunn økonomi med et budsjett i balanse.

19 9 RKK VESTERÅLEN OG LØDINGEN KK er regionalt kontor for kompetanseutvikling for kommunene Andøy, Bø, R Hadsel, Lødingen, Sortland og Øksnes. Fylkesmannen i Nordland, KS og Nordland Fylkeskommune er tre av flere viktige samarbeidsparter for RKK. Hovedmålsettingen med RKKs virksomhet er at man gjennom et godt samarbeid kommunene i mellom skal få til bedre samordning og effekt år det gjelder etter- og videreutdanningen av ansatte i kommunene i regionen. RKKleder bistår også enkeltkommuner i forbindelse med planlegging av kompetansetiltak det ikke er naturlig å samarbeide med de andre kommunene om. I tillegg deltar RKK-leder i planlegging og gjennomføring av kompetansetiltak for kommuneansatte i Vesterålen, Lofoten og Ofoten. Det er i slike tilfeller tiltak for mindre yrkesgrupper f. eks logopeder, eller større konferanser som Fylkesmannen, KS eller andre av praktiske grunner legger til nordfylket, midtfylket og sørfylket. RKK samarbeider med en rekke kompetansemiljø i og utenfor Vesterålen, og har på vegne av Vesterålen regionråd koordineringsansvar for Vesterålen Kompetanseutvikling (VKU), et treårig prosjekt for å få til bedre samhandling mellom de ulike kompetansemiljøene i regionen. Administrativt er RKK underlagt Vesterålen regionråd. Kontorstedet er lagt til rådhuset, Øksnes kommune. RKK-styret Styret for RKK er Arbeidsutvalget i Vesterålen regionråd. Årsbudsjett, årsregnskap, årsberetning og arbeidsplan for RKK skal behandles av Regionrådet på Regionrådets årsmøte. Styret for RKK 2007: Ordfører i Andøy: Jonni Helge Solsvik, Ordfører i Bø: Viggo Johnsen (til ) Sture Pedersen (fra ), Ordfører i Hadsel: Reidar Johnsen (til ), Kjell-Børge Freiberg (fra ), Ordfører i Lødingen: Kurt L Olsen (til ) Vibeke Tveit (fra ), Ordfører i Sortland: Svein Roar Jacobsen, Ordfører i Øksnes: Per-Ole Larsen (til ), John Danielsen (fra ) I vedtektene for RKK heter det i 5: «Regionrådet kan delegere det operative styringsansvar for RKKs faglige innsats til ett eller flere faglige underutvalg.» I h.h.t. disse bestemmelsene ble konstituerende møte i RKKs Kompetanseutvalg avholdt i Hadsel 24. april Kompetanseutvalget har senere hatt ansvar for å meisle ut retning for fireårige regionale strategiplaner, og for årlige virksomhetsplaner for kompetansetiltak. Representanter: Torfinn Bø, Andøy kommune Arvid Pedersen, Bø kommune (leder) Kyrre Jensen, Hadsel kommune Nancy Breivik, Lødingen kommune Theodor Lind, Sortland kommune Solveig Onsøyen, Øksnes kommune Oddveig Olaisen, Fagforbundet Harald Rikardsen, Utdanningsforbundet (til juli 2007) Aage Andersen (fra juli 2007) Berit Bang, Fylkesmannen i Nordland Vararepresentanter: Jannicke Solheim Skaarn Gundar Jakobsen Tove Fredheim Hansen Arne Mæhre Skjalg Steiro Solveig Kristoffersen Anne Britt Nilsen Sissel Roaas Kommunene velger sine representanter til Kompetanseutvalget for en fireårsperiode. I tillegg til AU og Kompetanseutvalget kommer følgende regionale fora med innspill til RKK: Skolelederutvalget, Regionalt barnehageforum, Rekrutteringsutvalget for helse/ sosial, Rådmannskollegiet og Vesterålen kulturutvalg. Ansatte Brith Tuen Lindqvist, sekretær, i 100 % stilling til oktober % stilling fra oktober 07. Lill Sørensen tilsatt som prosjektleder 40 % stilling fra september 07 til juli 08. Hilde Johanne Hansen, RKK-leder, 100 % stilling 19

20 Daglig drift av kontor Informasjonsarbeid Planarbeidet Strategiplan og årlig virksomhetsplan RKK har ansvaret for utviklingen av en fireårig regional strategiplan for kompetanse, og for årlige virksomhetsplaner. Fra arbeidsmøte VKU, Aalborg høsten 2007 Generelt om virksomheten Arbeidet i RKK har i 2007 generelt sett dreid seg om følgende: Iverksetting av vedtatt regional tiltaksplan for 2007 Aktiv kommunikasjon med, og bruk av, etablerte møteplasser med faglige fora som RKK-nettverket i Nordland, skolelederforum, barnehageforum, forum for helse/ sosial, kultursamarbeidet, andre Arbeid med ulike tiltak knyttet til regional strategiplan for Kunnskapsløftet Tiltak knyttet til Rammeplan for barnehagene Tiltak knyttet til kompetanseheving innen helse/sosial Styrke basis for RKKs arbeid gjennom evaluering og videreutvikling av samarbeid og samarbeidsavtaler regionalt, interregionalt, på fylkesnivå, med NAV, høgskoler og med KS Prosjektbeskrivelser, søknadsprosesser og oppfølging av flere omfattende prosjekter Avklare regionalt ansvar i forhold til behov, planlegging og iverksetting av nye tilbud innen høgskole/universitetsutdanning i regionen, og oppfølging av igangsatte tiltak Koordineringsansvar for VKU, arbeidet med å etablere kommunale studieverksteder og regional overbygging for studiesamarbeid Bidra til den pågående evaluering av regionsamarbeidet Iverksetting av tiltak i forbindelse med inngåtte samarbeidsavtaler Planlegging og gjennomføring av to store konferanser i samarbeid med Fylkesmannen i Nordland 20 Tiltakene Skole og barnehage Kultur for læring og ny rammeplan for barnehagen har også i 2007 vært en stor utfordring for kommunene. Fra statlig hold har man bevilget betydelige midler til kompetansetiltak, særlig til grunnskolen. Store deler av disse midlene har i vesterålsregionen vært brukt til formell utdanning i fag og ledelse, og på større prosjekt som for eksempel Lærende nettverk og Programfag til valg og regional karriereplan. I likhet med foregående år har fokus i 2007 også vært lagt på å utvikle den lærende organisasjon, det vil si i størst mulig grad bygge opp kompetanse innad i den enkelte skole og barnehage. Helse/sosial Prosjektet De gode hjelperne ble startet i 2006, og ble videreført i Prosjektet har resultert i et kompetanseopplegg basert på helhetlig kartlegging, planlegging og gjennomføring der lederne innen helse/sosial i vesterålskommunene har gjort et forbilledlig arbeid, blant annet ved å definere behov, rammebetingelser for studentene og synliggjøring av fagområdets verdi. Artikkel i Bladet Vesterålen Tekst/Foto: Idar Ovesen

VESTERÅLEN REGIONRÅD. Møteprotokoll

VESTERÅLEN REGIONRÅD. Møteprotokoll VESTERÅLEN REGIONRÅD Møteprotokoll Utvalg: Vesterålen regionråd Møtested: Fjordcamp AS, Kråkberget i Bø Dato: 22.05.2015 Tidspunkt: 10:00 13:00 Saker til behandling: 010/15-018/15 Tilstede: Fra Andøy:

Detaljer

Kultursamarbeidet i Vesterålen noen linjer og strategiske valg Konferanse, Kultursatsing på vesterålsk, Sortland 2. oktober 2009

Kultursamarbeidet i Vesterålen noen linjer og strategiske valg Konferanse, Kultursatsing på vesterålsk, Sortland 2. oktober 2009 Kultursamarbeidet i Vesterålen noen linjer og strategiske valg Konferanse, Kultursatsing på vesterålsk, Sortland 2. oktober 2009 Kultursamarbeidet i Vesterålen Faste tiltak og noen større prosjekter Faste

Detaljer

VESTERÅLEN REGIONRÅDS ARBEIDSUTVALG

VESTERÅLEN REGIONRÅDS ARBEIDSUTVALG VESTERÅLEN REGIONRÅDS ARBEIDSUTVALG Møteprotokoll Utvalg: Vesterålen regionråds arbeidsutvalg Møtested: Møterom 2, Rådhus II, Sortland Dato: 27.03.2015 Tidspunkt: 09:00-12:30 Saker til behandling: 011/15-024/15

Detaljer

VESTERÅLEN REGIONRÅDS ARBEIDSUTVALG

VESTERÅLEN REGIONRÅDS ARBEIDSUTVALG VESTERÅLEN REGIONRÅDS ARBEIDSUTVALG Utvalg: Vesterålen regionråds arbeidsutvalg Møtested: Møterom 01, Sortland Hotell Dato: 05.06.2015 Tidspunkt: 10:00-14:00 Saker til behandling: 029/15-035/15 Møteprotokoll

Detaljer

Vesterålen regionråd. Foto: Trym Ivar Bergsmo

Vesterålen regionråd. Foto: Trym Ivar Bergsmo Vesterålen regionråd Foto: Trym Ivar Bergsmo Årsberetning for 2006 1 2 INNHOLD 1 Representanter... 4 2 Regionrådets arbeid i 2005... 4 3 Sekretariatet... 7 4 Økonomi... 7 5 Regionrådets prosjekter... 8

Detaljer

Vesterålen regionråd. Foto: Trym Ivar Bergsmo

Vesterålen regionråd. Foto: Trym Ivar Bergsmo Vesterålen regionråd Foto: Trym Ivar Bergsmo Årsberetning for 2008 Vedtatt på årsmøte 24.4.2009 1 INNHOLD 1 Representanter... 3 2 Regionrådets arbeid i 2008... 3 3 Sekretariatet... 6 4 Økonomi... 7 5 Regionrådets

Detaljer

Årsmelding 2006. Regionalt kontor for kompetanseutvikling (RKK) Fra kurs Fortellinger i friluft, Øksnes

Årsmelding 2006. Regionalt kontor for kompetanseutvikling (RKK) Fra kurs Fortellinger i friluft, Øksnes Årsmelding 2006 Regionalt kontor for kompetanseutvikling (RKK) Fra kurs Fortellinger i friluft, Øksnes RKK vesterålsregionen 2006 INNLEDNING RKK er et regionalt kontor for kompetanseutvikling for kommunene

Detaljer

VESTERÅLEN REGIONRÅDS ARBEIDSUTVALG

VESTERÅLEN REGIONRÅDS ARBEIDSUTVALG VESTERÅLEN REGIONRÅDS ARBEIDSUTVALG Møteprotokoll Utvalg: Vesterålen regionråds arbeidsutvalg Møtested: Hurtigrutens Hus, Stokmarknes Dato: 27. - 28.11.2014 Tidspunkt: 08:30-12:00 Saker til behandling:

Detaljer

Regional tiltaksplan Handlingsplandel kompetansetiltak for ansatte i offentlig sektor 2010

Regional tiltaksplan Handlingsplandel kompetansetiltak for ansatte i offentlig sektor 2010 Regional tiltaksplan Handlingsplandel kompetansetiltak for ansatte i offentlig sektor 2010 VISJON RKK skal være inspirerende, nyskapende og målrettet i forhold til kommunenes arbeid for å skape kompetente

Detaljer

Regional kompetanseplan Handlingsplandel for ansatte i offentlig sektor 2008 HELSE/SOSIAL PERSONAL/LØNN/ØKONOMI KULTUR ANNET

Regional kompetanseplan Handlingsplandel for ansatte i offentlig sektor 2008 HELSE/SOSIAL PERSONAL/LØNN/ØKONOMI KULTUR ANNET Regional kompetanseplan Handlingsplandel for ansatte i offentlig sektor 2008 SKOLE BARNEHAGE HELSE/SOSIAL PERSONAL/LØNN/ØKONOMI KULTUR ANNET Utfordringen er at kommunene i vesterålsregionen: Skal tilbys

Detaljer

REGIONALT KONTOR FOR KOMPETANSEUTVIKLING VESTERÅLEN OG LØDINGEN ÅRSMELDING FOR 2003.

REGIONALT KONTOR FOR KOMPETANSEUTVIKLING VESTERÅLEN OG LØDINGEN ÅRSMELDING FOR 2003. REGIONALT KONTOR FOR KOMPETANSEUTVIKLING VESTERÅLEN OG LØDINGEN ÅRSMELDING FOR 2003. Utsikt fra kurslokale på Nyvågar samling Prosessledelse 1 ÅRSMELDING 2003. 0.0 INNLEDNING. RKK er et regionalt kontor

Detaljer

Jnr. 267/2013/VS/230.0 Sortland 30. september 2013

Jnr. 267/2013/VS/230.0 Sortland 30. september 2013 Jnr. 267/2013/VS/230.0 Sortland 30. september 2013 Sted: Vesterålen regionråd, Sortland Tid: 17. september kl. 9.00-10.45 Til stede: Jonni Solsvik, Vesterålen regionråd Ivan Andreassen, Bø Camilla Skog

Detaljer

ÅRSMELDING FOR 2004. Regionalt kontor for kompetanseutvikling Vesterålsregionen

ÅRSMELDING FOR 2004. Regionalt kontor for kompetanseutvikling Vesterålsregionen ÅRSMELDING FOR 2004 Regionalt kontor for kompetanseutvikling Vesterålsregionen Sortlandslærere på kurs om læringsstiler i Hadsel høsten 2004 ÅRSMELDING 2004 0.0 INNLEDNING. RKK er et regionalt kontor for

Detaljer

Jnr. 314/2013/VS/mb/230.0 Sortland den 22. november 2013

Jnr. 314/2013/VS/mb/230.0 Sortland den 22. november 2013 Jnr. 314/2013/VS/mb/230.0 Sortland den 22. november 2013 Møte i Vesterålen kulturutvalg Sted: Rådhuset, Lødingen Tid: 5. November kl. 10.00-12.50 Til stede: Følgende innkalles: Jonni Solsvik, Vesterålen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 14.03.07 Møtestart: 15.00 Møteslutt: 19.00. Tilstede: Ordfører Viggo Johnsen Guttorm Veabø møtte for Berit Hansen Sture Pedersen Svein Helge

Detaljer

Årsrapport 2005 Vesterålen Friluftsråd

Årsrapport 2005 Vesterålen Friluftsråd Årsrapport 2005 Vesterålen Friluftsråd Rolf Olav Johnsen (Melbu), Steinar Henriksen (SFK Ajaks) og Kjetil Paulsen (Sortland) i bakken på vinteraktivitetsdagen på Kleiva. Foto: Tone M Sørensen 1. STYRING

Detaljer

Vesterålen regionråd. Foto: Trym Ivar Bergsmo

Vesterålen regionråd. Foto: Trym Ivar Bergsmo Vesterålen regionråd Foto: Trym Ivar Bergsmo Årsberetning for 2009 Vedtatt på årsmøte 23.4.2010 1 INNHOLD 1 Representanter... 3 2 Regionrådets arbeid i 2008... 3 3 Sekretariatet... 6 4 Økonomi... 7 5 Regionrådets

Detaljer

VESTERÅLEN REGIONRÅD. Møteprotokoll

VESTERÅLEN REGIONRÅD. Møteprotokoll VESTERÅLEN REGIONRÅD Møteprotokoll Utvalg: Vesterålen regionråd Møtested: Kulturfabrikken, Møterom Hermetikken, Sortland Dato: 09.05.2014 Tidspunkt: 10:00-16:00 Saker til behandling: 001/14-010/14 Tilstede:

Detaljer

Regional kompetanseplan Handlingsplandel for ansatte i offentlig sektor 2007 HELSE/SOSIAL PERSONAL/LØNN/ØKONOMI KULTUR ANNET

Regional kompetanseplan Handlingsplandel for ansatte i offentlig sektor 2007 HELSE/SOSIAL PERSONAL/LØNN/ØKONOMI KULTUR ANNET Regional kompetanseplan Handlingsplandel for ansatte i offentlig sektor 2007 SKOLE BARNEHAGE HELSE/SOSIAL PERSONAL/LØNN/ØKONOMI Teknisk KULTUR ANNET Utfordringen er at kommunene i vesterålsregionen: Skal

Detaljer

Vesterålen Friluftsråd Årsrapport 2007

Vesterålen Friluftsråd Årsrapport 2007 Vesterålen Friluftsråd Årsrapport 2007 Base Camp Vesterålen 2007. Årsrapport Vesterålen Friluftsråd 2007 2 1. STYRING OG ORGANISERING Vesterålen Friluftsråd ble etter en prøveperiode på 3 år etablert som

Detaljer

Jnr. 121/2012/VS/mb/230.0 Sortland den 13. april 2012

Jnr. 121/2012/VS/mb/230.0 Sortland den 13. april 2012 Jnr. 121/2012/VS/mb/230.0 Sortland den 13. april 2012 REFERAT Møte i Vesterålen kulturutvalg Sted: Bøhallen og kommunestyresalen i rådhuset i Bø Tid: 27. mars kl 10.00-14.00 Til stede: Ivan Andreassen,

Detaljer

Vesterålen Friluftsråd. Årsrapport 2008

Vesterålen Friluftsråd. Årsrapport 2008 Vesterålen Friluftsråd Årsrapport 2008 Årsrapport Vesterålen Friluftsråd 2008 2 1. STYRING OG ORGANISERING Vesterålen Friluftsråd ble etter en prøveperiode på 3 år etablert som en permanent satsning 1.

Detaljer

Vesterålen Friluftsråd. Årsrapport 2009

Vesterålen Friluftsråd. Årsrapport 2009 Vesterålen Friluftsråd Årsrapport 2009 1. STYRING OG ORGANISERING Vesterålen Friluftsråd ble etter en prøveperiode på 3 år etablert som en permanent satsning 1. januar 2007 i regi av Vesterålen regionråd

Detaljer

Jnr.217/2012/VS/mb/230.0 Sortland den 25. mai 2012

Jnr.217/2012/VS/mb/230.0 Sortland den 25. mai 2012 Jnr.217/2012/VS/mb/230.0 Sortland den 25. mai 2012 REFERAT Sted: Hurtigrutens hus, Stokmarknes Tid: 10. mai kl 10.00-14.15 Til stede: Jonni Solsvik, Vesterålen regionråd Ivan Andreassen, Bø Vibeke Tveit,

Detaljer

Regionalt Kontor for Kompetanseutvikling i Andøy, Bø. Hadsel, Sortland, Lødingen og Øksnes

Regionalt Kontor for Kompetanseutvikling i Andøy, Bø. Hadsel, Sortland, Lødingen og Øksnes RKK Regionalt Kontor for Kompetanseutvikling i Andøy, Bø. Hadsel, Sortland, Lødingen og Øksnes STRATEGISK PLAN FOR RKK VESTERÅLEN 2010-2012. INNLEDNING Dette strategidokumentet er et felles grunnlag for

Detaljer

VESTERÅLEN REGIONRÅDS ARBEIDSUTVALG

VESTERÅLEN REGIONRÅDS ARBEIDSUTVALG VESTERÅLEN REGIONRÅDS ARBEIDSUTVALG Møteprotokoll Utvalg: Vesterålen regionråds arbeidsutvalg Møtested: Kulturfabrikken, Møterom Hermetikken, Sortland Dato: 09.05.2014 Tidspunkt: 08:30-09:45 Saker til

Detaljer

Vesterålen regionråd Årsberetning for 2003

Vesterålen regionråd Årsberetning for 2003 Vesterålen regionråd Årsberetning for 2003 1 2 INNHOLD 1 Representanter... 4 2 Regionrådets arbeid i 2003... 5 3 Evaluering av det interkommunale samarbeidet... 7 4 Sekretariatet... 8 5 Økonomi... 9 6

Detaljer

En skuffelse at ikke flere av ordførere og administrasjonssjefer/rådmenn er tilstede!

En skuffelse at ikke flere av ordførere og administrasjonssjefer/rådmenn er tilstede! Den Store Workshoppen Sortland 06.03.09. Deltakere : se vedlagte deltaker listen. Innledning ved: Regionrådsleder Johnny Solsvik. En skuffelse at ikke flere av ordførere og administrasjonssjefer/rådmenn

Detaljer

VESTERÅLEN REGIONRÅDS ARBEIDSUTVALG

VESTERÅLEN REGIONRÅDS ARBEIDSUTVALG VESTERÅLEN REGIONRÅDS ARBEIDSUTVALG Møteprotokoll Utvalg: Vesterålen regionråds arbeidsutvalg Møtested: Rådhus 2, Møterom 1, Sortland Dato: 13.06.2014 Tidspunkt: 10:00-14:00 Saker til behandling: 031/14-036/14

Detaljer

UTVIDET FORMANNSKAPSMØTE. Etter at det utvidede formannskapsmøte var ferdig, ble ordinært formannskapsmøte satt kl. 14.00 (til 15.30).

UTVIDET FORMANNSKAPSMØTE. Etter at det utvidede formannskapsmøte var ferdig, ble ordinært formannskapsmøte satt kl. 14.00 (til 15.30). MØTEPROTOKOLL UTVIDET FORMANNSKAPSMØTE Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 21.02.2008 Møtestart: 10.00 Møteslutt: 14.00 Etter at det utvidede formannskapsmøte var ferdig, ble ordinært formannskapsmøte

Detaljer

Visjon 2006-2010: Den regionale kunst- og kulturinnsatsen skal stimulere til kreativitet og opplevelse som fremmer nyskaping i vesterålssamfunnet

Visjon 2006-2010: Den regionale kunst- og kulturinnsatsen skal stimulere til kreativitet og opplevelse som fremmer nyskaping i vesterålssamfunnet Årsrapport 2007 Vesterålen kulturutvalg Visjon 2006-2010: Den regionale kunst- og kulturinnsatsen skal stimulere til kreativitet og opplevelse som fremmer nyskaping i vesterålssamfunnet Lansering av det

Detaljer

1 Representanter... 3. 2 Regionrådets arbeid i 2010... 3. 3 Sekretariatet... 6. 4 Økonomi... 7. 5 Regionrådets prosjekter... 7

1 Representanter... 3. 2 Regionrådets arbeid i 2010... 3. 3 Sekretariatet... 6. 4 Økonomi... 7. 5 Regionrådets prosjekter... 7 Vedtatt på årsmøte 29.4.2011 1 INNHOLD 1 Representanter... 3 2 Regionrådets arbeid i 2010... 3 3 Sekretariatet... 6 4 Økonomi... 7 5 Regionrådets prosjekter... 7 6 Fiskerisamarbeidet i Vesterålen... 7

Detaljer

Partnerskapsavtale mellom North Norway European Office Og Salten regionråd Fra 1. juli 2014 til 1. juli 2015

Partnerskapsavtale mellom North Norway European Office Og Salten regionråd Fra 1. juli 2014 til 1. juli 2015 Partnerskapsavtale mellom North Norway European Office Og Salten regionråd Fra 1. juli 2014 til 1. juli 2015 1. Partene i avtalen North Norway European Office (Europakontoret) eies av Nordland, Troms og

Detaljer

MØTEPROTOKOLL UTVIDET FORMANNSKAPSMØTE. Parti som ikke er representert i kommunestyret: - SV v/anne Ma. Vik - V v/brith Unni Willumsen

MØTEPROTOKOLL UTVIDET FORMANNSKAPSMØTE. Parti som ikke er representert i kommunestyret: - SV v/anne Ma. Vik - V v/brith Unni Willumsen MØTEPROTOKOLL UTVIDET FORMANNSKAPSMØTE Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 03.04.2008 Møtestart: Kl. 12.00 / 16.00 Møteslutt: Kl. 16.00 / 17.30 Utvidet formannskapsmøte behandlet sak 0033/08. Formannskapsrepresentanter:

Detaljer

Sluttrapport. Motivasjonsløftet fra ufaglært til faglært helsefagarbeidere i Vesterålen

Sluttrapport. Motivasjonsløftet fra ufaglært til faglært helsefagarbeidere i Vesterålen Motivasjonsprosjekt for kommunene Andøy, Bø, Hadsel, Sortland, Lødingen og Øksnes Sluttrapport Motivasjonsløftet fra ufaglært til faglært helsefagarbeidere i Vesterålen 1. SAMMENDRAG Prosjektet Motivasjonsløftet

Detaljer

FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 057/09 Fylkesrådet 05.05.2009. Fordeling av midler til entreprenørskapssatsing i grunnskolen 2009

FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 057/09 Fylkesrådet 05.05.2009. Fordeling av midler til entreprenørskapssatsing i grunnskolen 2009 Journalpost.: 09/8109 Fylkesrådet FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 057/09 Fylkesrådet 05.05.2009 Fordeling av midler til entreprenørskapssatsing i grunnskolen 2009 Sammendrag Fylkesrådet

Detaljer

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Innholdsfortegnelse 1. OM FORUMET... 3 MEDLEMSKAP... 3 LANDSMØTET... 3 STYRET... 3 DAGLIG DRIFT OG LEDELSE... 4 2. STRATEGIPLAN... 5 3.

Detaljer

Vesterålen kulturutvalg

Vesterålen kulturutvalg Årsrapport 2008 Vesterålen kulturutvalg Visjon 2006-2010: Den regionale kunst- og kulturinnsatsen skal stimulere til kreativitet og opplevelse som fremmer nyskaping i vesterålssamfunnet INNHOLD 0. Sammendrag

Detaljer

TROBUR hadde i 2013 26 medlemsorganisasjoner med totalt 18 119 enkeltmedlemmer.

TROBUR hadde i 2013 26 medlemsorganisasjoner med totalt 18 119 enkeltmedlemmer. Årsmelding 2013 Generelt TROBUR har tre hovedarbeidsområder: Forvaltning, interessepolitikk og kompetanseheving. - Forvaltning av fylkeskommunale aktivitetsmidler gjennom tre støtteordninger: Aktivitetsstøtte,

Detaljer

Årsrapport 2004 Vesterålen Friluftsråd

Årsrapport 2004 Vesterålen Friluftsråd Årsrapport 2004 Vesterålen Friluftsråd Foto: Alf Oxem 1. STYRING OG ORGANISERING Vesterålen Friluftsråd er organisert som et 3-årig prøveprosjekt under Vesterålen Kulturutvalg med Vesterålen regionråd

Detaljer

Helgeland Regionråd - Møtebok Side 1

Helgeland Regionråd - Møtebok Side 1 Helgeland Regionråd - Møtebok Side 1 Styre, råd utvalg m v Møtestad Møtedato Styret Bardal, Leirfjord 30.okt.-01.sept. 2010 Sak nr. 49/10 Oppfølging av Helgelandskonferansen 2010, vedr. økt samarbeid på

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 19.11.2009 Møtestart: 13.00 Møteslutt: Ca. kl. 16.00. Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Tom Tobiassen Hilde Nilsen Arne Fr. Andersen Steinar

Detaljer

Årsrapport 2013. Vesterålen kulturutvalg

Årsrapport 2013. Vesterålen kulturutvalg Årsrapport 2013 Vesterålen kulturutvalg Innhold Side 0. Sammendrag 3 1. Styring og organisering 4 2. Arbeidsoppgaver og resultater 6 3. Avvik i forhold til planer og skisserte utfordringer 10 4. Noen utfordringer

Detaljer

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter Bakgrunn UKM har siden starten i 1985 vokst enormt, og bygget opp en landsomfattende virksomhet. Hvert år deltar ca 25 000 ungdommer på 380 lokalmønstringer. Et bredt spekter av kulturuttrykk har en arena

Detaljer

Årsrapport 2012. Vesterålen kulturutvalg

Årsrapport 2012. Vesterålen kulturutvalg Årsrapport 2012 Vesterålen kulturutvalg Innhold Side 0. Sammendrag 3 1. Styring og organisering 4 2. Arbeidsoppgaver og resultater 6 3. Avvik i forhold til planer og skisserte utfordringer 11 4. Noen utfordringer

Detaljer

PROTOKOLL FRA REGIONTING I VEST-FINNMARK REGIONRÅD. på Rica Hotel, Hammerfest. Torsdag 3. desember 2009 kl. 10.00

PROTOKOLL FRA REGIONTING I VEST-FINNMARK REGIONRÅD. på Rica Hotel, Hammerfest. Torsdag 3. desember 2009 kl. 10.00 PROTOKOLL FRA REGIONTING I VEST-FINNMARK REGIONRÅD på Rica Hotel, Hammerfest Torsdag 3. desember 2009 kl. 10.00 Følgende representanter møtte: Alta kommune: Geir Ove Bakken Bjørn Odden AP FRP Forfall fra:

Detaljer

MUSAM - kulturskolesamarbeidet i Vesterålen. Marianne Hansen Veronica Vangen Evensen

MUSAM - kulturskolesamarbeidet i Vesterålen. Marianne Hansen Veronica Vangen Evensen MUSAM - kulturskolesamarbeidet i Vesterålen Marianne Hansen Veronica Vangen Evensen Vesterålen 6 kommuner ca 32 000 innbyggere 15 mil fra sør til nord Hvor passer MUSAM inn i puslespillet? Sekretariatsleder

Detaljer

Handlingsprogram for Drammensregionen. (vedtatt av Rådet for Drammensregionen 9. februar 2009)

Handlingsprogram for Drammensregionen. (vedtatt av Rådet for Drammensregionen 9. februar 2009) Handlingsprogram for 2009 2011 (vedtatt av Rådet for 9. februar 2009) 1 1. INNLEDNING Dette handlingsprogrammet beskriver s prioriteringer og tiltak i perioden 2009 2011. Programmet bygger på Strategisk

Detaljer

Det tas sikte på et kort formelt årsmøte hvor hovedsak er valg. Årsmøtepapirene er av praktiske grunner samlet i dette dokumentet.

Det tas sikte på et kort formelt årsmøte hvor hovedsak er valg. Årsmøtepapirene er av praktiske grunner samlet i dette dokumentet. 21. januar 2015 - Årsmøtepapirer VELKOMMEN TIL TEKNA FORSKERNES ÅRSMØTE 6. FEBRUAR 2015 Tekna Forskernes årsmøte avholdes fredag 6. februar kl. 11.00 12.00 på Radisson Blu Hotel Nydalen, i forbindelse

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 18.02.2010 Møtestart: 13.00 Møteslutt: 14.30. Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Viggo Willassen Guttorm Veabø møtte for Tor Andersen Hilde

Detaljer

Vesterålen Friluftsråd. Årsrapport 2011

Vesterålen Friluftsråd. Årsrapport 2011 Vesterålen Friluftsråd Årsrapport 2011 STYRING OG ORGANISERING Vesterålen Friluftsråd ble etter en prøveperiode på 3 år etablert som en permanent satsning 1. januar 2007 i regi av Vesterålen regionråd

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Til saksliste: Forslag fra ordfører: Sak 0078/08 behandles etter referater og meldinger.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Til saksliste: Forslag fra ordfører: Sak 0078/08 behandles etter referater og meldinger. MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 11.09.2008 Møtestart: 14.00. Møteslutt: 15.00. Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Viggo Willassen Viggo Johnsen Tor Andersen møtte for Ingelin

Detaljer

Å møte fremtidens kompetanseutfordringer i Nordland. NordlandsLøftet. Grunnlagsdokument. Forum NordlandsLøftet 2012-2015 (11.09.

Å møte fremtidens kompetanseutfordringer i Nordland. NordlandsLøftet. Grunnlagsdokument. Forum NordlandsLøftet 2012-2015 (11.09. Å møte fremtidens kompetanseutfordringer i Nordland NordlandsLøftet Grunnlagsdokument Forum NordlandsLøftet 2012-2015 (11.09.13) Innledning (1) Hvorfor Nordlandsløftet? Nordlandssamfunnet står overfor

Detaljer

Norwegian Travel Workshop for Hedmark

Norwegian Travel Workshop for Hedmark Saknr. 14/8950-2 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Norwegian Travel Workshop for Hedmark Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at prosjektet «Norwegian Travel Workshop for Hedmark» er viktig strategisk

Detaljer

Sortland Rotary Klubb APRIL 2013

Sortland Rotary Klubb APRIL 2013 Reiselivssjef Roy Odd Schøyen forteller om reiselivet og Masterplan for Vesterålen Datakurs med vekt på bruk av power-point ved Finn Moe Quiz Distriktskonferansen 1 Møte 16. april 2013. Presidenten ønsket

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 25.05.05 Tilstede: Anne-Ma Vik, møteleder Kjell Richardsen Guttorm Veabø Jan Andersen Berit Hansen møtte kl. 1540. Forfall: Viggo Johnsen

Detaljer

Årsmelding. Salten Kultursamarbeid. Salten skal framstå som en samlet kulturregion der tradisjon, opplevelse og tilhørighet er bærende elementer.

Årsmelding. Salten Kultursamarbeid. Salten skal framstå som en samlet kulturregion der tradisjon, opplevelse og tilhørighet er bærende elementer. 2008 Årsmelding Salten Kultursamarbeid Salten skal framstå som en samlet kulturregion der tradisjon, opplevelse og tilhørighet er bærende elementer. Deler av Salten kulturutvalg Årsmelding Salten Kultursamarbeid

Detaljer

Nordnorsk Reiseliv AS Motor for Reiselivet i Nord-Norge. Helgelandskonferansen 2010

Nordnorsk Reiseliv AS Motor for Reiselivet i Nord-Norge. Helgelandskonferansen 2010 Nordnorsk Reiseliv AS Motor for Reiselivet i Nord-Norge Helgelandskonferansen 2010 Geir Solheim, regiondirektør NHO Reiseliv Nord-Norge styremedlem NordNorsk Reiseliv AS Mo i Rana 18. februar 2010 .. Den

Detaljer

VESTERÅLEN REGIONRÅD. Møteprotokoll

VESTERÅLEN REGIONRÅD. Møteprotokoll VESTERÅLEN REGIONRÅD Møteprotokoll Utvalg: Vesterålen regionråd Møtested: Sortland hotell, Møterom 01 Dato: 27.11.2015 Tidspunkt: 10:00-13:30 Saker til behandling: 019/15-024/15 Tilstede faste medlemmer:

Detaljer

Vedlegg til søknad om støtte til gjennomføring av hovedprosjekt Lindesneslosen

Vedlegg til søknad om støtte til gjennomføring av hovedprosjekt Lindesneslosen 16. september 2013 Sørlandets Kompetansefond Postboks 183 4664 KRISTIANSAND Vedlegg til søknad om støtte til gjennomføring av hovedprosjekt Lindesneslosen På vegne av Prosjektarbeidsgruppa, og etter oppdrag

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Kvænangen Formannskap Møtested: Kommunehuset Dato: 07.06.2011 Tidspunkt: 12:30

Møteinnkalling. Utvalg: Kvænangen Formannskap Møtested: Kommunehuset Dato: 07.06.2011 Tidspunkt: 12:30 Møteinnkalling Utvalg: Kvænangen Formannskap Møtested: Kommunehuset Dato: 07.06.2011 Tidspunkt: 12:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Fiskeprosjekt Russland 2015. Olga Philippenko

Fiskeprosjekt Russland 2015. Olga Philippenko Fiskeprosjekt Russland 2015 Olga Philippenko Innhold Reiseliv i Russland Fiske (målgrupper, trender) Eksempler på markedstiltak Bedriftsnettverk Fiske prosjekt i Russland 2 Reiseliv Russland Nedgang i

Detaljer

VESTERÅLEN REGIONRÅD. Møteprotokoll

VESTERÅLEN REGIONRÅD. Møteprotokoll VESTERÅLEN REGIONRÅD Møteprotokoll Utvalg: Vesterålen regionråds arbeidsutvalg Møtested: E-postbehandling Dato: 21.03.2016 Tidspunkt: Kl 12:00 Saker til behandling: 023/16 028/16 Tilstede faste medlemmer

Detaljer

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø Vedtekter for Forum for utvikling og miljø (Vedtatt på årsmøte 6. april 2005, sist revidert på årsmøtet 29. april 2014), 1. NAVN Organisasjonens navn er Forum for utvikling og miljø. Engelsk navn er Norwegian

Detaljer

Vesterålen kulturutvalg

Vesterålen kulturutvalg Årsrapport 2010 Vesterålen kulturutvalg Visjon 2006-2010: Den regionale kunst- og kulturinnsatsen skal stimulere til kreativitet og opplevelse som fremmer nyskaping i vesterålssamfunnet INNHOLD SIDE 0.

Detaljer

Årsrapport 2011. Vesterålen kulturutvalg

Årsrapport 2011. Vesterålen kulturutvalg Årsrapport 2011 Vesterålen kulturutvalg Visjon 2006-2011: Den regionale kunst- og kulturinnsatsen skal stimulere til kreativitet og opplevelser som fremmer nyskaping i vesterålssamfunnet Innhold Side 0.

Detaljer

Rapport fra ungdomsprosjektet: 8. februar 2013 30. mai 2013

Rapport fra ungdomsprosjektet: 8. februar 2013 30. mai 2013 Rapport fra ungdomsprosjektet: 8. februar 2013 30. mai 2013 Om rapporten Prosjektleder rapporterer jevnlig til styringsgruppen, og rapportene blir utformet til hvert styringsgruppemøte. Rapportene sier

Detaljer

VEDTEKTER FOR STUDIESENTER RKK YTRE HELGELAND

VEDTEKTER FOR STUDIESENTER RKK YTRE HELGELAND HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Geir Berglund Arkiv: 439 Arkivsaksnr.: 13/1251 NY SAMARBEIDSAVTALE OM STUDIESENTER RKK YTRE HELGELAND Rådmannens innstilling: Følgende avtaletekst vedtas: SAMARBEIDSAVTALE

Detaljer

Vesterålen Friluftsråd Årsrapport 2006

Vesterålen Friluftsråd Årsrapport 2006 Vesterålen Friluftsråd Årsrapport 2006 Base Camp Vesterålen 2006. Foto: Ståle Jenssen 1. STYRING OG ORGANISERING Vesterålen Friluftsråd er organisert som et 3-årig prøveprosjekt under Vesterålen Kulturutvalg

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 25.01.06 Møtestart: Kl.15.00 Møteslutt: Kl. 18.40 Tilstede: Ordfører Viggo Johnsen Anne Ma. Vik Kjell Richardsen Berit Hansen Ingen vara

Detaljer

1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3

1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3 STRATEGI 2012-2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3 4.2. HOVEDMÅL 3 5. ROLLE NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING

Detaljer

MELDING OM VIRKSOMHETEN 2012-2014

MELDING OM VIRKSOMHETEN 2012-2014 1 MELDING OM VIRKSOMHETEN 2012-2014 Troms og Svalbard FYLKE/ REGION All aktivitet i Norsk kulturskoleråd skal sees som en samlet innsats mot våre medlemskommuner og som en konsekvens av dette vil vi til

Detaljer

OMSTILLING I MELØY INFORMASJONSBROSJYRE TIL ALLE HUSSTANDER I MELØY KOMMUNE INFORMASJON HISTORIEN OM EN GRAFISK PROFIL. Foto: Connie Slettan Olsen

OMSTILLING I MELØY INFORMASJONSBROSJYRE TIL ALLE HUSSTANDER I MELØY KOMMUNE INFORMASJON HISTORIEN OM EN GRAFISK PROFIL. Foto: Connie Slettan Olsen INFORMASJON INFORMASJONSBROSJYRE TIL ALLE HUSSTANDER I MELØY KOMMUNE OMSTILLING I MELØY Foto: Connie Slettan Olsen w HISTORIEN OM EN GRAFISK PROFIL Den store nedturen I mars 2012 besluttet REC at all produksjon

Detaljer

Uttalelse til arbeid med revidering av kulturplan for Halden kommune.

Uttalelse til arbeid med revidering av kulturplan for Halden kommune. Til Halden kommune Enhet for kultur Halden, den 13.desember 2012 Uttalelse til arbeid med revidering av kulturplan for Halden kommune. Halden Kulturråd ble i møte 27.03.12 med Espen Sørås, Halden kommune,

Detaljer

AD-sak: Formannskapssak 14/6: Petrostrategi og aktivitetsplan 2014

AD-sak: Formannskapssak 14/6: Petrostrategi og aktivitetsplan 2014 Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 05.02.2014 8632/2014 2012/442 K52 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/20 Bystyret 13.02.2014 AD-sak: Formannskapssak 14/6: Petrostrategi og aktivitetsplan

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Vesterålen regionråd Møtested: Kulturfabrikken, Møterom Hermetikken, Sortland Dato: 09.05.2014 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Utvalg: Vesterålen regionråd Møtested: Kulturfabrikken, Møterom Hermetikken, Sortland Dato: 09.05.2014 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Vesterålen regionråd Møtested: Kulturfabrikken, Møterom Hermetikken, Sortland Dato: 09.05.2014 Tidspunkt: 10:00 Forfall meldes på tlf. 76 11 15 00 til sekretær Siv M. Reinholtsen

Detaljer

VIRKSOMHETSMÅL 2011 2012

VIRKSOMHETSMÅL 2011 2012 VIRKSOMHETSMÅL 2011 2012 Virksomhetsstrategi A, B og C med tiltaksplaner Innledning Vi håper at alle våre medlemskommuner, fylkesavdelinger/regioner, samarbeidsparter og andre vil dra nytte av dette dokumentet

Detaljer

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. GRUE KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Komité for omsorg og miljø Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Onsdag 01.12.2010 Tidspunkt: Kl. 17.00 Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget,

Detaljer

DEN NORDNORSKE KULTURAVTALEN

DEN NORDNORSKE KULTURAVTALEN DEN NORDNORSKE KULTURAVTALEN 2014 2017 Vedtatt i fylkestinget i Finnmark 9. oktober 2013, sak 21/13 1 Innledning Nordland, Troms og Finnmark fylkeskommuner har samarbeidet om felles satsing innen kultur

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 19.01.2012 Møtestart: 12.00. Møteslutt: 15.15. Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Tom Tobiassen Sunniva Dahl Arne Fr. Andersen Kjell A. Richardsen

Detaljer

Ole Petter Nybakk Ole H. Hjartøy Bodø (torsdag) Rolf Kåre Jensen Trud Berg Bodø (torsdag) Siv Anita J.Brekke. Wenche Bergheim-Evensen Gildeskål

Ole Petter Nybakk Ole H. Hjartøy Bodø (torsdag) Rolf Kåre Jensen Trud Berg Bodø (torsdag) Siv Anita J.Brekke. Wenche Bergheim-Evensen Gildeskål REFERAT FRA MØTE I REGIONRÅDET 6. - 7. JUNI 2013 I NARVIK Til stede: Monika Sande Beiarn Håkon Sæther Beiarn Ole Petter Nybakk Beiarn Ole H. Hjartøy Bodø (torsdag) Rolf Kåre Jensen Bodø Trud Berg Bodø

Detaljer

Årsrapport 2003. Vesterålen kulturutvalg

Årsrapport 2003. Vesterålen kulturutvalg Årsrapport 2003 Installasjonen RÆK III med "ræk" fra fjæra og en islandsk basaltsøyle ble avduket den 19.6.03 av ambassaderåd Skafti Jónsson (til høyre) sammen med kunstnerisk ansvarlig, Harald Oredam.

Detaljer

Vesterålen regionråd. Foto: Alf Oxem

Vesterålen regionråd. Foto: Alf Oxem Vesterålen regionråd Foto: Alf Oxem Årsberetning for 2012 1 INNHOLD Representanter... 3 Regionrådets arbeid i 2012... 6 Sekretariatet... 9 Økonomi... 10 Regionrådets prosjekter... 10 Fiskerisamarbeidet

Detaljer

Vesterålen regionråd (Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland, Øksnes)

Vesterålen regionråd (Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland, Øksnes) SLUTTRAPPORT LEV VESTERÅLEN Kommune: Prosjektnavn: Vesterålen regionråd (Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland, Øksnes) Lev Vesterålen Prosjektleder: Marianne Hansen Leder i styringsgrupp en: Kontaktperso

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Til saksliste: Forslag fra ordfører: Som tilleggssak oppføres: Anbud lokaler til brannstasjon og utepersonell

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Til saksliste: Forslag fra ordfører: Som tilleggssak oppføres: Anbud lokaler til brannstasjon og utepersonell MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyremøte Møtedato: 02.05.07 Møtestart: Kl. 17.00 Møteslutt: Kl. 19.30 Tilstede: Viggo Johnsen Anne Ma. Vik Sture Pedersen Kjell Richardsen Guttorm Veabø møtte

Detaljer

Årsmelding for Tromsø-områdets regionråd 2010.

Årsmelding for Tromsø-områdets regionråd 2010. Årsmelding for Tromsø-områdets regionråd 2010. Forord Tromsø-områdets regionråd som ble opprettet i 2001, er et politisk samarbeidsorgan for kommunene, Balsfjord, Karlsøy og Tromsø. Regionrådet har i henhold

Detaljer

Årsmelding Strinda Frivillighetssentral 2006

Årsmelding Strinda Frivillighetssentral 2006 Årsmelding Strinda Frivillighetssentral 2006 En takk til alle frivillige ved Strinda Frivillighetssentral. Takk for godt samarbeid til Trondheim kommune, Peterson Ranheim papirfabrikk, Lerkendal dagtilbud

Detaljer

Regional kompetanseplan Handlingsplandel for ansatte i offentlig sektor 2009 HELSE/SOSIAL. PERSONAL/LØNN/ØKONOMI Administrasjon/ledelse.

Regional kompetanseplan Handlingsplandel for ansatte i offentlig sektor 2009 HELSE/SOSIAL. PERSONAL/LØNN/ØKONOMI Administrasjon/ledelse. Regional kompetanseplan Handlingsplandel for ansatte i offentlig sektor 2009 SKOLE BARNEHAGE HELSE/SOSIAL PERSONAL/LØNN/ØKONOMI Administrasjon/ledelse Teknisk KULTUR NAV ANNET Utfordringen er at kommunene

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 06.06.07 Møtestart: Kl. 1545 Møteslutt: Kl. 2020 Tilstede: Forfall: Ordfører Viggo Johnsen Sture Pedersen Astrid Ramberg Kjell Richardsen

Detaljer

DEMOKRATIJUBILEENE I ROGALAND 2013 OG 2014 - RAPPORT

DEMOKRATIJUBILEENE I ROGALAND 2013 OG 2014 - RAPPORT Saksutredning: DEMOKRATIJUBILEENE I ROGALAND 2013 OG 2014 - RAPPORT Trykte vedlegg: Sluttrapport fra fylkeskomiteen om demokratijubileene 2013 2014 i Rogaland Utrykte vedlegg: Ingen 1. Bakgrunn I 2013

Detaljer

Referat fra styremøte i Østre Agder fredag 13.februar 2014 på Quality resort & hotell Kristiansand

Referat fra styremøte i Østre Agder fredag 13.februar 2014 på Quality resort & hotell Kristiansand Til Styremedlemmer mfl i Østre Agder Arendal 18.februar 2014 Referat fra styremøte i Østre Agder fredag 13.februar 2014 på Quality resort & hotell Kristiansand Disse møtte: Leder ordfører Jan Dukene Tvedestrand

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Til saksliste: Ordfører orienterte om at det i møtet vil bli orientert om status investeringsprosjekter.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Til saksliste: Ordfører orienterte om at det i møtet vil bli orientert om status investeringsprosjekter. MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 22.02.06 Møtestart: 16.40 Møteslutt: 19.40 Tilstede: Ordfører Viggo Johnsen Anne Ma. Vik Sture Pedersen Kjell Richardsen Berit Hansen Dessuten

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom. Høgskolen i Harstad, Høgskolen i Tromsø og Troms fylkeskommune

Samarbeidsavtale mellom. Høgskolen i Harstad, Høgskolen i Tromsø og Troms fylkeskommune Samarbeidsavtale mellom Høgskolen i Harstad, Høgskolen i Tromsø og Troms fylkeskommune Tromsø, 28. juni 2004 Samarbeidsavtale mellom Høgskolen i Harstad, Høgskolen i Tromsø og Troms fylkeskommune 1. Bakgrunn

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested Bøheimen Møtedato: 31.10.05 Møtestart: 15.00 Møteslutt: 18.30 Tilstede: Ordfører Viggo Johnsen Gunnbjørg Tobiassen møtte for Hilde Nilsen Jan Andersen Ann Helen Pedersen

Detaljer

Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument

Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument Utarbeidet av rådmennene i INVEST samarbeidet 8.4. 2008 1 1. Bakgrunn Bakgrunnen for INVEST samarbeidet var det press

Detaljer

Etablering av VisitOsloRegion 2015 Søknad om støtte

Etablering av VisitOsloRegion 2015 Søknad om støtte Saknr. 15/9440-4 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Etablering av VisitOsloRegion 2015 Søknad om støtte Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner «Etablering av VisitOsloRegion 2015» som viktig strategisk

Detaljer

Ole G. Koch, Hanne Fredriksen, Jørn Lindbøl, Paul Dahlø Nina Frantzen, Hans Peder Pedersen Malene Åsali Jenssen, Ragnar Svendsen, Odd Arne Andreassen

Ole G. Koch, Hanne Fredriksen, Jørn Lindbøl, Paul Dahlø Nina Frantzen, Hans Peder Pedersen Malene Åsali Jenssen, Ragnar Svendsen, Odd Arne Andreassen Telefon + 47 911 82 304 herbjorg.valvag@midt-troms.no Postboks 46, 9305 Finnsnes Org. nr. 979 624 646 www.midt-troms.no Referat fra møte i Midt-Tromstinget Dato: 15.11.2011 Tid: Mandag 14. november kl.

Detaljer

Årsmelding 2014 Vedtatt av Hedmark fylkes eldreråd i møte 26. februar 2015 og i Hedmark fylkesting i møte 21. april 2015.

Årsmelding 2014 Vedtatt av Hedmark fylkes eldreråd i møte 26. februar 2015 og i Hedmark fylkesting i møte 21. april 2015. Hedmark fylkes eldreråd Årsmelding 2014 Vedtatt av Hedmark fylkes eldreråd i møte 26. februar 2015 og i Hedmark fylkesting i møte 21. april 2015. Innledning Stortinget vedtok i november 1991 Lov om fylkeskommunale

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalget Værnesregionen. Formannskapssalen, Stjørdal rådhus

Møteprotokoll. Arbeidsutvalget Værnesregionen. Formannskapssalen, Stjørdal rådhus Utvalg: Møtested: Møtedato: 20.03.2013 Møteprotokoll Arbeidsutvalget Værnesregionen Formannskapssalen, Stjørdal rådhus Tidspunkt: 09:00-15:00 Fra sak: 7/13 Til sak: 12/13 Følgende faste medlemmer møtte:

Detaljer

1. Sammendrag 2. Innledning 3. Nærmere beskrivelse av prosjektet: Vestvågøy kommunes hovedmål i prosjektet 3.1 Prosjektorganisering

1. Sammendrag 2. Innledning 3. Nærmere beskrivelse av prosjektet: Vestvågøy kommunes hovedmål i prosjektet 3.1 Prosjektorganisering Fokuskommuneprosjekt Vestvågøy kommune. Prosjekt i samarbeid med Husbanken og 7 andre kommuner. Innholdsfortegnelse: 1. Sammendrag 2. Innledning 3. Nærmere beskrivelse av prosjektet: Vestvågøy kommunes

Detaljer