Nr 2 april mai juni 2009 En fullsatt kirke tok imot biskop Bernt Eidsvig under pontifikalmessen søndag 22. februar kl 11

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nr 2 april mai juni 2009 En fullsatt kirke tok imot biskop Bernt Eidsvig under pontifikalmessen søndag 22. februar kl 11"

Transkript

1 ST. SVITHUN Nr 2 april mai juni 2009 En fullsatt kirke tok imot biskop Bernt Eidsvig under pontifikalmessen søndag 22. februar kl 11

2 1 mill. kroner til byggefondet Regnskapet for 2008 viser at menigheten har en god økonomi. Sparetiltakene vi har gjennomført skulle gi oss overskudd som kan benyttes til byggefondet. For 2008 er det overført over en million kroner til byggefondet av et overskudd på nærmere 1,3 millioner kroner. Det betyr at overskudd på driften er den viktigste kilde til byggefondet i menigheten. Etter at Stavanger Bystyre gav klarsignal og godkjente reguleringsplanen, kan vi regne med at de også godkjenner riving av inngangspartiet og utvidelse av kirken etter Inviterer til Åpent Hus i menighetssalen Tirsdag 12. februar hadde menighetens Caritas-gruppe invitert til vårens første Åpent Hus i menighetssalen etter messen kl Disse uformelle treffene planlegges første og tredje tirsdag i måneden, og formålet er å bli bedre kjent, også på tvers av språkgruppene. - Alle er velkomne til Åpent Hus, og ta gjerne med venner og kjente, sier leder for Caritas, Isabel Stangeland. de planer menigheten har hatt de siste tre år. For øvrige viser regnskapet at menigheten følger de oppsatte budsjetter meget nøye, og at den løpende gjennomgang av regnskapet også gir oss et styringsredskap i driften av menigheten. De prioriterte arbeidsoppgaver katekese og ungdomsarbeid er ikke berørt av sparetiltakene. Det viser også igjen i det oppsving disse to områder har hatt siste år. Budsjettet for inneværende år legger opp til at disse to områder fortsatt skal ha prioritet, ved siden av byggeprosjektet. (Se og s. 6-7) Tirsdag 7. april blir treffet i peisestuen i Løkkeveien 1, og på programmet står visning av filmen The Passion of Christ. Åpent hus 12. februar: Fremst f.v. Claudia Fossen og Ingrid Herland. Bak f.v. Olaug Johannessen, Araceli Ørgesvik, pastor Oddvar Moi, Margrete Joys, Knut Eliassen og Jan Kåre Runestad. Isabel Stangeland, leder av Caritas Stavanger, er fotograf. P. Rolf deltok også på møtet.

3 Økende antall katolikker i St. Svithuns menighet Vi har nå nærmere 5000 katolikker registrer i menighetens arkiv. I januar måned passerte vi 4700 medlemmer, og fortsatt opplever vi en strøm av innmeldelser og registreringer av katolikker i Sør- Rogaland, samt i Sirdal i Vest-Agder. Statistikken viser at 2008 ikke ble et toppår når det gjelder liturgiske handlinger som dåp, konversjoner, førstekommunion, konfirmasjoner, ektevielser og andre. Men det har tidligere ikke vært feiret så mange messer regelmessig som i Liturgiske handlinger fordeler seg slik: Liturgiske handlinger Døpte Voksendåp 0 0 Konversjoner (unntatt voksendåp) kommunion (ikke ved konv.) Konfirmanter (ikke ved konversjon Ektevielser hvorav convalidationer 5 4 Døde 11 9 Utmeldelser 3 0 Ved årsskiftet var det 4671 registrerte katolikker i menigheten, en vekst på ca. 650 medlemmer fra 31. desember Gjennom mange barnedåper og få begravelser, samt gjennom mange nyinnmeldte - særlig fra Polen og Litauen - har medlemstallet økt. Antall utmeldelser og konverteringer har ikke påvirket medlemstallet i særlig grad. Nå feires det vanligvis messe hver dag kl og messer på polsk mandag, onsdag, og lørdag. Det feires messe vanligvis om lørdagen kl. 11 (i forbindelse med katekesen), kl på norsk og på polsk. Det er messe i Egensund og på Jørpeland på norsk en lørdag i måneden. Søndag feires messe kl på polsk, på engelsk, på norsk, på norsk eller vietnamesisk, på spansk, tamil eller filippinsk, og på polsk. Søndager er det messer på polsk kl alternativt i Egersund og på Finnøy. Vi har således omkring 16 messer ukentlig. Trenger datakyndig medarbeider Menighetsbladet trenger en datakyndig medarbeider snarest. Interesserte kan henvende seg til sognepresten. 3 ST. SVITHUNS MENIGHETSBLAD St. Svithuns gt. 8, 4005 Stavanger INNHOLD NR Ja til ny kirke Side 4 Påskens glede - påskens mysterium Side 5 Regnskapstallene for 2008 Side 6 Redaktørskifte i menighetsbladet Side 8 Suksessfull bispevisitas Side 10 Ny filippinsk prest Side 17 Forsidebildet: februar var biskopen på visitas i vår menighet.

4 Stolleken er en obligatorisk aktivitet på en konfirmantweekend. Horvehelg Siste helgen i februar reiste tiendeklasse til Normisjons leirsted utenfor Sandnes, Horve, som var leid for anledningen. Med seg hadde de frivillige ungdomsledere og godt humør. Fokus på helgen var noe katekese med fokus på fasten, men det gikk mye tid til å ha det gøy, løpe rundt i skogen etter mørkets frembrudd og andre underholdende aktiviteter. Det nærmer seg konfirmasjonen for tiendeklasse, og det er derfor særlig viktig å oppmuntre og legge til rette for også fortsatt samhold og sosialt samvær, også etter fermingen. Endelig sa kommunen JA Mandag 23. mars sa Stavanger bystyre endelig ja til menighetens planer om å utvide kirken. Men da hadde St. Svithuns menighet sammen med sine arkitekter og konsulenter kjempet i over to år med lite imøtekommende byråkrater og politikere. Men omsider har menigheten, under sterk motstand fra kommunen, fått lov til å utvide kirken etter de planer som ble lagt for snart tre år siden. I mellomtiden er utbyggingen forsinket og ble adskillig mer kostbar fordi kommunen hele tiden har fremmet nye krav til vern av bygninger menigheten ikke har tenkt å gjøre noe med. Det ser ut til at kommunen med dette endelig lar oss få bygge en tjenelig kirke 4 med ca. 500 sitteplasser, noe som dekker menighetens behov i overskuelig fremtid. Dette blir ganske sikkert den siste utvidelsen på kirketomten i Kannik. Blir kirken igjen for liten, må nok utvidelse skje ved knoppskytning utenfor Stavanger sentrum. Nå kan vi endelig begynne å prosjektere og innhente anbud. Menigheten skal også ta kontakt med bankforbindelsen for å finansiere utbyggingen, samt finne et egnet sted å feire messene i det året byggearbeidene pågår. Det tas sikte på å sende ut anbudspapirer i midten av april. Da blir arbeidene forhåpentlig igangsatt like før eller like etter sommerferien.

5 Fra prestens penn.. Påskens glede påskens mysterium Påsken er kirkeårets absolutt viktigste liturgiske høytid. I denne uke fra Palmesøndag til Påskedag utfolder Kirken er prakt som ikke kan sammenlignes med noe som skjer ellers i kirkeåret. Så er det da også markeringen av Jesu lidelse, død og oppstandelse. Det første dokumentet fra Det Annet Vatikankonsil omhandler liturgien, og der heter det at feiringen av påskens mysterium er den mest høytidelige av alle Kirkens liturgiske fester. I påskens liturgi har messen sitt utgangspunkt, for hver gang vi feirer messe, feirer vi Kristi oppstandelse fra de døde: Din død forkynner vi, Herre, og din oppstandelse lovpriser vi, inntil du kommer! Dette er påskens budskap, og det er hele kirkens eviggyldige budskap som vi lever ut fra. Da Kristi oppstandelse var et faktum, ble dette faktum spredd ut over fra Jerusalem og til verdens ender. Apostlene og de andre disiplene var de første vidner, siden har alle kristne fulgt i deres fotspor. Når vi derfor feirer påske i vår menighet gjør vi det ikke bare i fellesskap med alle katolske og andre kristne kirken i hele verden i dag, men også i fellesskap med alle dem som er gått forut for oss. Fellesskap strekker seg ikke bare ut over verden i rom, men også i tid. Vi har fellesskap med dem som er gått forut for oss i tidligere tider. I påskevigilien våker Kirken i påvente av Kristi oppstandelse, som den feirer i sakramentene. Derfor blir påskevigilien den messen som er opphavet til alle messer. I liturgien feirer Kirken påskemysteriet som Kristus fullbragte vår frelse ved. Det vil si at liturgien er det fremste middel de troende eier til i sitt liv å uttrykke Kristi mysterium. (Katekismen 1067). Slik kan vi altså gå den kommende høytid i møte med spent forventning, og bygge oss opp som et fellesskap i menigheten, - et fellesskap som samler seg til feiringen av den største festen og den viktigste liturgien i hele kirkeåret. I fastetiden har forberedt oss på feiringen, og nå skal vi ta fatt på den siste innspurten av denne forberedelsen. Måtte feiringen av påskens mysterium bygge oss opp til et fellesskap som klarer å vise andre at Kristi sonoffer på korset er veien til frelse og det ypperste tegn på den kjærlighet som la grunnlaget for vår frelse. Jeg ønsker dere alle Guds velsignelse og en fin påske! P. ROLF BOWITZ SOGNEPREST 5

6 ST. SVITHUNS KATOLSKE MENIGHET RESULTATREGNSKAP 2008 ST. SVITHUNS KATOLSKE MENIGHET RESULTATREGNSKAP 2008 INNTEKTER: BUDSJETT 2009 Ordin3 4re kollekter S3 4r- og ekstrakollekter Faste bidrag Gaver Religionsundervisning Andre menighetsbidrag Refusjon fra Kannikgt. 9 AS Salg/tilstelninger Leieinntekter Kommunale tilskudd Tilskudd fra OKB Andre inntekter Renteinntekter Sum inntekter KOSTNADER L nn og sos. kostnader Administrative kostnader Innkj p for videresalg Til utvalg og grupper Drift eiendom Tilskudd til OKB Husleie Kannikgt. 9 AS Reise- og bilkostnader S3 4r-/ekstrakoll./ remerkede gaver Renter og avdrag p ln Avskrivninger biler Sum kostnader Over/underskudd DISPONERINGER: Til driftsfond Til bilfond Til vedlikehold Til byggefond Til St. Svithuns minnefond 0 0 Til anskaffelser Sum disponert

7 ST. SVITHUNS KATOLSKE MENIGHET BALANSE PR EIENDELER: KONTANTER BANK KORTSIKTIGE FORDRINGER SUM OML PSMIDLER OG KORTSIKTIGE FORDRINGER LANGSIKTIGE FORDRINGER INVENTAR BYGNINGER UTVIDELSE AV KIRKEN ST. SVITHUNSGT TOMT SUM ANLEGGSMIDLER SUM EIENDELER: GJELD/EGENKAPITAL: SKYLDIG SKATTETREKK OG ARB.GIVERAVGIFT SKYLDIGE FERIEPENGER LEVERAND RGJELD ANNEN KORTSIKTIG GJELD SUM KORTSIKTIG GJELD PANTELN VEDR. ST. SVITHUNSGT GRAV-LEGAT SUM LANGSIKTIG GJELD EGENKAPITAL DRIFTSFOND ST. SVITHUNS MINNEFOND UTBYGNINGSFOND BILFOND AVSETNING VEDLIKEHOLD BYGNINGER UTSTYR O.A AVSETNING ANSKAFFELSER SUM EGENKAPITAL SUM GJELD OG EGENKAPITAL Stavanger, 31.desember 2008/19. mars 2009

8 Mer enn ti år på redaktørkrakken I serien om våre trofaste medarbeidere presenterer vi Kari Berle, som i over 10 år trofast har virket som redaktør i menighetsbladet. Hun har dessuten vært valgt som medlem av menighetsrådet og som menighetens representant til Pastoralrådet i Oslo Katolske Bispedømme (PRO). - Arbeidet med menighetsbladet har vært et kall. Samtidig har det vært gledesfylt. Det har gjort arbeidet enklere, sier Kari Berle som etter mer enn 10 år på redaktørkrakken i menighetsbladet St. Svithun nå gir stafettpinnen over til Dag Holte. Hun understreker at de mange i menigheten som har vært flinke til å sende inn saker fra sine grupper eller interesseområder har gjort jobben hennes enklere. Frivillige fotografer har også gjort en står innsats. - Vi har fått et levende blad med mye godt stoff om menighetens aktiviteter og informasjon om arbeidet i menigheten. Det har vi prioritert fremfor teologiske artikler man kan lese andre steder, sier Kari Berle. 8 For noen måneder siden flyttet Kari Berle til Bergen, og har derfor gitt fra seg redaktørjobben. Men hun har hatt gleden av å se et blad utvikle seg i pakt med tiden, ikke minst gjennom den teknologiske utvikling bladet St. Svithun har vært gjennom. - Jeg hadde erfaring med menighetsblad fra min tid i Den norske kirke, i Gand menighet. Dessuten har jeg jobbet i avis både på den journalistiske og den tekniske siden. Slike erfaringer er kommet godt med også i arbeidet med menighetsbladet i St. Svithuns menighet, sier hun. Menighetsbladet ble tidligere produsert via skrivemaskin og klipp-og lim -metoden. Men med Kari Berles erfaring med elektronisk produksjon, fikk menigheten tilgang til dataprogrammer som letter den tekniske produksjonen. Nå har menigheten gått til anskaffelse av et redigeringsprogram som ble betalt av et amerikansk ektepar i menigheten. Mulighetene til bedre utseende, bruk av bilder, og verktøy til å lage forskjellige bokstavtyper og sideoppsett, er blitt langt større. - Hva er nytt i det siste? - Selv om vi hele tiden har brukt det samme trykkeriet, er leveringsmåten helt annerledes. Før måtte vi bringe de ferdig utskrevne sidene til trykkeriet. Så ble det CD-plater som ble levert. Nå sendes alt over e-post. Det har vært en klar forenkling og forbedring. Dessuten ble kvaliteten hevet betraktelig når vi gradvis innførte stadig flere sider med mulighet for fargetrykk i fargetrykk i fire farger, sier Kari Berle. For å dyktiggjøre seg i jobben som redaktør under ansvarlig redaktør, som er sognepresten, har Kari Berle tatt en bachelor-eksamen i teologi ved Marivale Institute. Kurset har delvis bestått i hjemmearbeid, og delvis av besøk på institusjonen i den engelske bispedømmet Birmingham

9 - Det har vært spennende å sette seg dypere inn i troen, og jeg føler at jobben i menighetsbladet også har gitt meg god kontakt med mange siden av menighetens vidtfavnende og mangesidede aktiviteter. Det faktum at jeg har bodd i nærheten og vært i nær kontakt med kirken gjennom tidebønner og hyppige hverdagsmesser, har bidratt til at jeg har kunnet ta menigheten på pulsen i stor grad. - Hva er ulempen ved jobben? - Ikke så mange. Det måtte være at alle mine feil kommer på trykk. At sognepresten iblant kommenterer trykkfeil eller andre feil ved bladet, - selv om det er han som er ansvarlig, smiler Kari Berle, som mener det er helt umulig å fremstille et blad uten trykkfeil eller andre mangler. Menighetsbladet har ennå ikke fått ny redaktør, og vi håper at noen melder seg til denne viktige tjenesten i vår menighet. ROLF BOWITZ Kateketkurset EKKO er i gang For først og fremst overgav jeg dere det jeg selv har tatt imot (1 Kor 15,3). Katekese handler om å høre, å lære og om å undervise. Vi skal ikke bare være et ekko av et budskap, men av en Person. Vi skal gjenlyde Kristus. Seksten av våre lærere er i gang med kateketkurset Ekko. Ekko er en menighetsbasert opplæring i trosformidling, og er utarbeidet ved Maryvale Institute, England. I deltakerpakken heter det at kurset skal: Gi en oversikt over katolsk kjernestoff, presentere nøkkelkunnskap og nødvendige ferdigheter, hjelpe kateketer til å bli trygge i sitt arbeid, hvordan bruke Bibelen og katekismen i undervisningen, å knytte stoffet til liturgien, formidle grunnleggende undervisningsmetoder. Kurset har 11 leksjoner, og fortsetter til høsten. I januar 2010 blir kurset trolig satt i gang på nytt, og da også for de som kan tenke seg å begynne som lærere i katekesen. Interesserte kan kontakte Elin Ohm Ekroll (mobil ). ELIN OHM EKROLL Lærere på kurs: F.v.: Sandra Quezada, Elin Ohm Ekroll, Anna Karina Bosse, Grete James, Xuan Nguyen, Duc Duy og Michael Minh Nguyen.

10 Suksessfull bispevisitas Biskop Bernt Eidsvig Can. Reg. visiterte St. Svithuns menighet 21. og 22. februar. Ifølge regler for visitas i Oslo Katolske Bispedømme (OKB) skal biskopen visitere menighetene en gang hvert femte år. Biskop Eidsvig fikk møte en menighet med en omfattende virksomhet, der de fleste sider ved menighetslivet ble presentert. Også kirkeutbyggingen, økonomien, bygningsmassen, kirkebøker, liturgiske bøker, paramenter og utstyr ble gjennomgått. Biskopen hadde også møter med menighetsråd, undervisningsutvalg, de ansvarlige for barne- og ungdomsarbeidet, samt med de fleste nasjonale gruppers ledere. Det ble også avsatt tid til individuelle møter med prestene og de ansatte. Høydepunktet under visitasen ihvertfall sett fra menighetens side var pontifikalmessen som ble feiret søndag 22. februar kl Under kirkekaffen etter høymessen fikk biskopen anledning til å møte legfolk, og han fikk en liten prat med ganske mange av menighetsmedlemmene i Stavanger. Med seg under visitasen hadde han bispedømmets økonom, Thuan Cong Pham. Det var en fornøyd biskop som satte kursen tilbake til Oslo etter to arbeidsomme dager i Stavanger. Øverste bilde: Sognepresten leser evangelieteksten før biskopen går på prekestolen under pontifikalmessen. Bildet til høyre: Biskopen velsigner de frammøtte under utgangsprosesjonen. 10

11 Nytt tamilsk barnekor med sjarmtroll Vi har fått et barnekor i St. Svithuns menighet. Det er den tamilske gruppen som står bak tiltaket, og barnekoret synger i alle messer på tamil som feires i Stavanger. Men barnekoret opptrer også mer enn gjerne på kirkekaffen etter messen. Dessuten var barnekoret en del av det tamilske innslaget på den siste flerkulturelle festen i menigheten.

12 Hva skjer i St. Svithun? FASTE LITURGIER SØNDAGSMESSER Hver lørdag Kl Messe på norsk Kl Messe på polsk Hver søndag Kl 08.00: Messe på polsk Kl 09.30: Messe på engelsk Kl 11.00: Høymesse Kl 13.00: Messe Kl 15.00: Messe i Sandnes Kl 18.00: Messe på polsk Hver onsdag Kl Messe på polsk Første fredag i måneden Kl Messe på polsk Lørdag før første søndag i måneden Kl Messe i Egersund Første søndag i måneden Kl Tamil Andre søndag i måneden Kl Familie/barnemesse Lørdag før andre søndag i måneden Kl Messe på Jørpeland Tredje søndag i måneden Kl Vietnamesisk Kl Spansk Fjerde søndag i måneden Kl Filippinsk MANDAG - FREDAG Kl Messe. SAKRAMENTSTILBEDELSE Torsdag etter messen. ROSENKRANSBØNN Onsdag etter messen. SKRIFTEMÅL Lørdag kl eller efter avtale. 12 Søndag 5. april PALMESØNDAG Markus 11, 1-10 Ekstrakollekt til byggefondet Kl Messe på vietnamesisk Kl Caritasmøte i biblioteket Kl Messe på tamil Mandag 6. april Kl Vietnamesisk lit. seminar i menighetssalen Tirsdag 7. april Kl Vietnamesisk lit. seminar i menighetssalen Kl Caritas åpent hus i peisestuen Onsdag 8 april Kl Vietnamesisk liturgisk seminar i menighetssalen Torsdag 9. april SKJÆRTORSDAG Johannes 13, 1-15 Kl Messe i Sandnes Kl Messe på filippinsk Kl Messe på vietnamesisk Kl Messe på norsk Kl Tilbedelse ved språkgrupper Kl Messe på polsk Fredag 10. april LANGFREDAG Johannes 18, 1-19, 42 Faste og abstinensdag Kollekt til Det Hellige Land Kl Vietnamesisk korsvei i kirken Kl Langsfredagsgudstjeneste på polsk Kl Langsfredagsgudstjeneste i Sandnes Kl Langsfredagsgudstjeneste på norsk Kl Langsfredagsgudstjeneste på vietnamesisk Kl Langsfredagsgudstjeneste på filippinsk

13 Hva skjer i St. Svithun? Lørdag 11. april PÅSKEAFTEN Markus 16, 1-7 Kl Kirkevask Kl Velsignelse av påskemat hver time Kl Påskevigilie på filippinsk og engelsk Kl Påskevigilie på vietnamesisk Kl Påskevigilie på polsk Kl Påskevigilie på norsk Søndag 12. april PÅSKEDAG Kl Messe på polsk Kl Messe på engelsk Kl Messe på norsk Kl Filippinsk styremøte i peisestuen Kl Messe på vietnamesisk Kl Messe i Sandnes Kl Messe på filippinsk Kl Messe på polsk Søndag 19. april 2. søndag i påsketiden år B Johannes 20, Kl Messe på vietnamesisk Kl Messe på spansk Mandag 20.april Kl Norsk korøvelse i kapellet og kirken Tirsdag 21.april Kl Caritas åpent hus i menighetssalen Onsdag 22. april Kl Konfirmantkatekese Kl Troskurs 2 Torsdag 23. april Kl Konfirmantkatekese Kl Foreldremøte 1.kommunion i menighetssalen Lørdag 25. april Kl Katekese gr. 1 Kl Ungdomskafé i peisestuen Mandag 13. april 2. PÅSKEDAG Matteus 28, 8-15 Kl Messe i Egersund Kl Messe på norsk Kl Messe på Jørpeland Kl Messe på polsk Tirsdag 14. april Kl Lærermøte Onsdag 15. april Kl Konfirmantkatekese 10. klasse Kl Troskurs 1 Torsdag 16. april Kl Konfirmantkatekese 10. klasse Fredag 17. april Kl Vietnamesisk lederkurs i menighetssalen Lørdag 18. april Kl Katekese gr. 2 Kl Vietnamesisk lederkurs i menighetssalen Søndag 26. april 3. søndag i påsketiden Lukas 24, Kl Messe på filippinsk Kl Ungdomslag i peisestuen Tirsdag 28. april Kl Eldretreff i menighetssalen Onsdag 29. april Kl Generalprøve konfirmantene i St. Petri kirke Torsdag 30. april Kl Menighetsrådsmøte Lørdag 2. mai Kl Ferming v/biskop Bernt i St. Petri kirke Kl Messe i Egersund Søndag 3. mai KALLSSØNDAG 4. søndag i påsketiden Johannes 10, Kollekt til utdannelse av prester i OKB 13

14 Hva skjer i St. Svithun? Søndag 3. mai Kl Caritasmøte i biblioteket Kl Messe på tamil Mandag 4. mai Kl Norsk korøvelse i kapellet og kirken Tirsdag 5. mai Kl Caritas åpenthus i menighetssalen Onsdag 6. mai Kl Konfirmantundervisning 9. klasse Kl Filppinsk styremøte i peisestuen Torsdag 7. mai Kl Konfirmantundervisning 9. klasse Lørdag 9. mai Kl Katekese gr. 2 Kl Messe på Jørpeland Søndag 10. mai 5. søndag i påsketiden år B. Johannes 15, 1-8 Kl Engelsk messe med førstekommunion Kl Messe på spansk Tirsdag 12.mai Kl Lærermøte Søndag 17.mai 6. søndag i påsketiden år B. Johannes 15, 9-17 Kl Messe på vietnamesisk Mandag 18.mai Kl Norsk korøvelse i kappellen og kirken Tirsdag 19. mai Kl Caritas åpent hus i menighetssalen Torsdag 21.mai KRISTI HIMMELFARTS DAG Markus 16, Søndag 24.mai 7. søndag i påsketiden år B. Johannes 17, 11b-19 Mandag 25. mai Kl Norsk korøvelse i kapellet og kirken Onsdag 27. mai Kl Ungdomslaget i peisestuen Torsdag 28. mai Kl General prøve første kommunion Kl Menighetsrådsmøte Fredag 29. mai Kl General prøve første kommunion Lørdag 30. mai Kl Førstekommunionsmesse på norsk Kl Førstekommunionsmesse på norsk Søndag 31. mai PINSEDAG År B Johannes 15, 26-27; 16,12-15 Tirsdag 2. juni Kl Caritas åpent hus i menighetssalen Onsdag 3. juni Kl Filppinsk styremøte i peisestuen Lørdag 06. juni Kl Messe i Egersund Søndag 7. juni DEN HELLIGE TREENIGHET Ekstrakollekt til byggefondet År B Matteus 28, Kl Messe på tamil Onsdag 10.juni Kl Ungdomslaget i peisestuen Fredag 12. juni Kl Lærernes avslutningsfest Lørdag 13. juni Kl Messe på Jørpeland Søndag 14. juni FESTEN FOR KRISTI LEGEME OG BLOD År B Markus 14, Kl Messe på spansk 14

15 Tjenester i høymessene Dato Lektor Komm.utdeler 5. april A. Alfsen S. Gardstøl 9. april L.A. Waraas R. Narum 10. april J. Marszalek T. Lenartowicz 11. april M. Berntsen J. Jørgensen 12. april T. Bourec H.Bærheim 13. apr. A. Alfsen M. Berntsen 19. apr. L.A. Waraas S. Gardstøl 26. apr. J. Marszalek R. Narum 3. mai M. Berntsen T. Lenartowicz 10. mai T. Bourec J. Jørgensen 17. mai A. Alfsen H. Bærheim 21. mai L.A. Waraas M. Berntsen 24. mai J. Marszalek S. Gardstøl KATOLSK FORUM Søndag 26. april kl Det samiske urfolks kultur og religiøsitet ved magister i religionshistorie May-Lisbeth Myhrhaug. Foredragene holdes i St. Svithun Katolske Kirkes menighetssal. Det blir anledning til spørsmål og samtale etter foredragene. Inngangspenger kr. 80,-/40,- Vel møtt! KOM OG BLI MED I KAT.UNGENE Hver onsdag formiddag kl. 10 er det treff for førskolebarn med foreldre i peisestuen. Vi synger og leker og lager ting som passer til årstiden og kirkeåret. Vi ønsker flere barn og voksne velkommen til formiddagstreff. Onsdager kl i peisestuen. Kontaktperson Elin Ekroll, tlf , mobil Døpte Vi gratulerer med dåpen: 10. januar: Erik Kristian Torkildsen. 24. januar: Elena Hoang Tran Nguyen 25. januar: Thomas Kalinowski 31. januar: Marc Svein Ramos 1. februar: Christian Haver 7. februar: Bianca Jane Nygård Døde Vår dypeste medfølelse går til familien og pårørende av : Peter Solvang som døde 15. mars. R.I.P. Aktivt ungdomslag Ungdomslaget møttes onsdager 11. mars i peisestuen klokken halv syv. På programmet sto dramakonkurranse og X-box spilling. Det var nærmere tyve stykker på denne kvelden, noe som kan tyde på at å flytte ungdomslaget fra søndag til onsdag kan bli en permanent løsning. På programmet fremover står det bla. talentshow, pokerturnering og LAN-natt. Ungdomslaget møtes annenhver onsdag i peisestuen, og neste samling blir onsdag 15. april klokken Anonyme Alkoholikere har møter i peisestuen, Løkkeveien 1. Alpha International Group har møter på engelsk hver fredag kl Norsktalende er også velkomne. Kontaktperson treffes på tlf WIARA NADZIEJA MILOSC møter hver lørdag kl , før messen på polsk. Kontaktperson på tlf eller

16 ST. SVITHUNS KATOLSKE MENIGHET ST. SVITHUNS GATE 8, 4005 STAVANGER. BANKKONTO: TLF , FAKS , E-post: HENVENDELSE TIL KONTORET : MANDAG - FREDAG KL PRESTENE TREFFES UTENOM KONTORTIDEN I FORBINDELSE MED HVERDAGS- MESSENE KL Web-side: MENIGHETENS PRESTER Rolf K. Pahle Bowitz, sogneprest Tlf Mobil Oddvar Moi, kapellan Tlf Mobil Zygmunt Majcher OFM, kapellan Tlf Mobil ØVRIGE PRESTER Simon Vo Hoang Phuong Linh Tlf GJESTEPRESTER For de spansktalende: Arne Marco Kirsebom Tlf For tamiler: Jagath P. Gunapala Tlf For vietnamesisktalende: Louis Tien Tlf SEKRETÆR Sandra Quezada Stella Skjold (vikar i februar) UNDERVISNINGSKOORDINATOR Elin Ekroll ORGANIST Zbigniew Slaby VAKTMESTER Lieu Van Nguyen KIRKELIGE ASSISTENTER Hans B. Bærheim Le van Lai MENIGHETSRÅD Rolf K.P.Bowitz, formann Øystein Jensen, leder Tlf Thuy Van Bui, nestleder Tlf Claus Clausen, sekretær Tlf Oddvar Moi Sigrid Gundersen Tlf Olaug M. Johannessen Tlf Kazimierz Rochowicz Tlf Rune Norheim Tlf Vararepresentanter: Oddvin Mørch Rogstad Tlf Tor Arne Sajets Tlf OKBS PASTORALRÅD Isabel V. Stangeland, representant Thomasz Lenartowicz, vararepr. FINANSRÅD Åse Liseth Ormøy Tlf Kåre Bremnes Sverre Gardstøl KOORDINATOR FOR BARNE- OG UNGDOMSARBEID Elin Ekroll Monica Ramse (vara) 16 LITURGIUTVALG Le Van Lai Hans Bærheim Robbert Huster Astrid Husebø Zbigniew Slaby Elisabeth Maine Rolf Bowitz Oddvar Moi UNDERVISNINGSUTVALG Elin Ekroll Anne Marie Tran Oddvar Moi KANNIKGT. 9 AS Mainolf Ramse, leder Tlf Marianne Fredagsvik Mauritz Rossavik Steinar Mæland Kristoffer Kommedal Rolf Bowitz Vararepr.: Henning Narum KATOLSK FORUM Anne Marie Gjølme, leder Tlf Grete James Anita Halsøy Rune Norheim. CARITAS STAVANGER Isabel Stangeland, leder Torbjørg Svela, sekretær Tomas Spinola, sekretær Øystein Jensen Olaug Johannessen

17 Ny filippinsk prest Oslo Katolske Bispedømme har plassert en ny prest i Stavanger. Det er fr. Alan Nelson Navales, som skal ha ansvaret for sjelesorgen blant katolikkene av filippinsk opprinnelse i St. Svithuns menighet. Fr. Navales skal også betjene filippinere i menighetene omkring St. Svithun. Fr. Navales er født Hinunangan, Sothern Leyte i Filippinene 7. juni Han ble presteviet 29. september 1997, og har tidligere vært medlem av misjonsorganisasjonen Mission Society of the Philippines (MSP). Han er nå inkardinert ( tilhører ) bispedømmet Maasin. Han kom til Stavanger 29. mars, og feiret samme dag sin første messe på filippinsk sammen med Fr. Amando Alfaro og Fr. Redentor M. Molina. De siste to bor i Oslo og dekker de øvrige deler av vårt bispedømme når det gjelder sjelesorg blant filippinske katolikker. Menighetsblad for St. Svithuns katolske menighet, St. Svithuns gate 8, 4005 Stavanger. Tlf Ansv. redaktør: Sogneprest Rolf Bowitz Red. sekr.: Kari Berle, Kong Oscars gt 90A, 5018 Bergen. Tlf Bladet sendes alle medlemmer i St. Svithuns menighet. Ca fem utgaver årlig. ST. SVITHUN Grafisk design og produksjon: Redaksjonen v/ Kari Berle Bildebehandling og trykking: Omega Trykk as Opplag: ca Ettertrykk tillatt ved kildeangivelse. Redaksjonen av dette nummer ble avsluttet tirsdag 24. mars. Frist for innlegg i nr. 3: Onsdag 27. mai. Kommer i postkassen ca. lørdag 13. juni. Husk å melde flytting til menighetens kontor! St. Svithuns kirke, St. Svithuns gate 8, 4005 Stavanger. Tlf:

18 SVARKUPONG: fast AvtaleGiro betalingsoppdrag Vennligst skriv tydelig! Navn:... Adresse:... Postnr.:... Poststed:... Kredit konto: JA, jeg ønsker å betale min faste givertjeneste til Byggefond i St. Svithun menighet. AvtaleGiro tilsendte giroblanketter (kryss av) og gi kr.: hver måned de mnd. jeg har krysset av: Jan. Feb. Mars April Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Des. Trekkdato mellom 15. og 25.: Dersom ingen dato fylles ut trekkes beløpet den 20. Vi har ikke mulighet til å trekke AvtaleGiro utenom perioden Maksimumsbeløp pr. trekk kr.: Maksimumsbeløp kan oppgis for å sikre mot feil. Det kan settes til det samme som du vil gi. Dersom du senere ønsker å øke beløpet må nytt skjema fylles ut. Jeg ønsker at gavene skal godskrives:. Belast mitt kontonummer: Bankens navn: KID-nr:...(fylles ut av OKB) Jeg ønsker fradrag på skatten: Mitt fødsels-/organisasjonsnr. er (11/9) sifre: Jeg vil ikke ha melding hver gang, men bare en årsoppgave etter årets utløp. Jeg vil ha melding hver gang før beløpet trekkes Jeg er kjent med og aksepterer avtalevilkår for AvtaleGiro. Sted/dato: Underskrift: e bi Sendes: Oslo katolske bispedømme, Akersvn. 5, 0177 Oslo

19 Støtt menighetens byggeprosjekt! St. Svithuns kirke er altfor liten i forhold til det store antall besøkende kirken har. Med den store tilstrømmingen av arbeidssøkende, flyktninger, og andre, samt det store fødselsoverskuddet menigheten opplever for tiden, er en utvidelse helt nødvendig. Menighetsrådet har derfor vedtatt å planlegge en utvidelse som innebærer dobbelt så mange sitteplasser. Planene for kirkeutvidelse er nå kommet så langt at vi har et byggeprosjekt som kan realiseres innenfor en kostnadsramme på ca. 15 millioner kroner. Menighetsrådet ber derfor alle om å støtte byggeprosjektet med generøse gaver slik at vi blir istand til å virkeliggjøre planene. Da vil vi få en flott og hensiktsmessig kirke som kan fungere i mange år fremover. Menighetsrådet takker på forhånd alle glade givere.

20 B-blad Returadresse: St. Svithuns katolske kirke St Svithuns gate Stavanger Fasteaksjonshelg for 9. og 10. klasse i mars Denne helgen var det stor samling for hele niendeklasse og deler av tiende klasse i kirken. De var samlet for å lære om Caritas fasteaksjonen som i år støtter miljøtiltak i bla. Honduras og Zambia. I tillegg var det stort fokus på sosialisering og det å bli kjent med nye ungdommer i kullet. Niendeklasse overnattet i peisestuen og i kjelleren i St. Olavsgt 25, og selvom det ble lite søvn på mange var nok de fleste fornøyde med helgen og syntes det hadde vært kjekt. Rune Albertino Stensaker spiller Guitarhero på X-boks i peisestuen lenge etter sengetid. Selv tøffe gutter trenger pute når de ser skrekkfilmen The Decent: Fremst f.v.: John Tam Minh Ta (med pute), John Mikael Lode og Rune Albertino.

Nr 4 september oktober november 2009 P. Oddvar flytter til St. Hallvard menighet.

Nr 4 september oktober november 2009 P. Oddvar flytter til St. Hallvard menighet. ST. SVITHUN Nr 4 september oktober november 2009 P. Oddvar flytter til St. Hallvard menighet. P. Marcello feirer spansk Messe i St. Svithun Våre gjesteprester: P. Marcello fra Argentina Tillit til Kirken

Detaljer

Nr 1 februar mars 2009 Ungdommens adventsaksjon ga 8.000 kroner til Caritas

Nr 1 februar mars 2009 Ungdommens adventsaksjon ga 8.000 kroner til Caritas ST. SVITHUN Nr 1 februar mars 2009 Ungdommens adventsaksjon ga 8.000 kroner til Caritas Noen av fjorårets konfirmanter i St Petri kirke. 16 eller 15 år? I den senere tiden er spørsmålet om senkning av

Detaljer

Nr 3 juni juli august 2010 Førstekommunion

Nr 3 juni juli august 2010 Førstekommunion ST. SVITHUN Nr 3 juni juli august 2010 Førstekommunion Thomas passer på under årets konfirmasjon. Ungdomsarbeidet med mange planer Sogneprest p. Rolf Bowitz og menighetsrådet har sett behovet for en ungdomsarbeider

Detaljer

ST. SVITHUN. Nr 1-2 våren 2011

ST. SVITHUN. Nr 1-2 våren 2011 ST. SVITHUN Nr 1-2 våren 2011 Nybygget skrider stadig fremover. Vi er nå kommet i orden i den gamle kjelleren, der blant annet ministrantene har fått flotte lokaler. Vi er iferd med å innrede lokalene

Detaljer

Nr 4 september oktober november 2008 P. Phu gir p. Rolf første velsignelse

Nr 4 september oktober november 2008 P. Phu gir p. Rolf første velsignelse ST. SVITHUN Nr 4 september oktober november 2008 P. Phu gir p. Rolf første velsignelse Fr. Mel reiser fra Stavanger Fr. Mel forlater Stavanger. Han skal til Roma for å studere, og blir sikkert værende

Detaljer

Nr 5 desember 2007 januar februar 2008 Nhu Phung og Kelvin på høstens flerkulturelle fest

Nr 5 desember 2007 januar februar 2008 Nhu Phung og Kelvin på høstens flerkulturelle fest ST. SVITHUN Nr 5 desember 2007 januar februar 2008 Nhu Phung og Kelvin på høstens flerkulturelle fest Vi gir ikke opp! Det er blitt kjent at Stavanger kommune har sagt et foreløpig nei til våre byggeplaner.

Detaljer

Nr 1 februar mars 2010 Glade gutter etter julemessen på Sandnes

Nr 1 februar mars 2010 Glade gutter etter julemessen på Sandnes ST. SVITHUN Nr 1 februar mars 2010 Glade gutter etter julemessen på Sandnes Fra Khiems diakonvielse i St.Olavs Domkirke 2. januar 2010. Tre nye prester i bispedømmet. I år vil Oslo Katolske bispedømme

Detaljer

Nr 4 september oktober november 2007 Fra Festen for Kristi Legeme og Blod

Nr 4 september oktober november 2007 Fra Festen for Kristi Legeme og Blod ST. SVITHUN Nr 4 september oktober november 2007 Fra Festen for Kristi Legeme og Blod Utvidelsen av kirken Utvidelsen av kirken er nå kommet så langt at planene er sendt som søknad til Stavanger kommune.

Detaljer

Engelsk førstekommunion i Johanneskirken 30/4. Kirken vaskes før påske.

Engelsk førstekommunion i Johanneskirken 30/4. Kirken vaskes før påske. Førstekommunion Engelsk førstekommunion i Johanneskirken 30/4. Kirken vaskes før påske. 2 ST. SVITHUNS MENIGHETSBLAD St. Svithuns gt. 8, 4005 Stavanger hans.k.jakobsen@ avinor.no INNHOLD NR 3-2011 Engelsk

Detaljer

Nr 1 februar mars 2008 Kelly, engel på juletrefesten søndag 6. januar

Nr 1 februar mars 2008 Kelly, engel på juletrefesten søndag 6. januar ST. SVITHUN Nr 1 februar mars 2008 Kelly, engel på juletrefesten søndag 6. januar Ungdomskafeen (over) koser seg på bowlingtur i september. Ungdomslaget (til venstre) samles i peisestuen i Løkkeveien 1

Detaljer

Nr 5 desember 2009 januar 2010

Nr 5 desember 2009 januar 2010 ST. SVITHUN Nr 5 desember 2009 januar 2010 Flerkulturell fest 2009 P. Oddvar flytter til St. Hallvard menighet. Vår nye diakon Per Einar Odden: Diakon Per Einar Odden leser evangeliet i Høymessen. St.

Detaljer

Nr 3 juni juli august 2008 Glorija og Danijel, opprinnelig fra Kroatia, har nettopp mottatt kommunion for første gang

Nr 3 juni juli august 2008 Glorija og Danijel, opprinnelig fra Kroatia, har nettopp mottatt kommunion for første gang ST. SVITHUN Nr 3 juni juli august 2008 Glorija og Danijel, opprinnelig fra Kroatia, har nettopp mottatt kommunion for første gang - Må bli en positiv del av menigheten - Den polske gruppe i St. Svithuns

Detaljer

ST. SVITHUN. Nr 5 desember 2010 januar 2011

ST. SVITHUN. Nr 5 desember 2010 januar 2011 ST. SVITHUN Nr 5 desember 2010 januar 2011 2 Nybygget tar form Endelig kan vi se at kirkeutvidelsen tar form. Etter sprengningsog gravearbeidene er forskaling og støping av grunnmur og kjellergulv kommet

Detaljer

ST. SVITHUN. Nr 3 juni juli august 2007. Støtt menighetens byggeprosjekt! Side 2 og 13

ST. SVITHUN. Nr 3 juni juli august 2007. Støtt menighetens byggeprosjekt! Side 2 og 13 ST. SVITHUN Nr 3 juni juli august 2007 Støtt menighetens byggeprosjekt! Side 2 og 13 ST. SVITHUNS MENIGHETSBLAD St. Svithuns gt. 8, 4005 Stavanger kariberl@online.no INNHOLD NR 3 2007 Flerkulturell fest

Detaljer

Nr 5 desember 2011 januar februar 2012 Ungdommens Adventsaksjon

Nr 5 desember 2011 januar februar 2012 Ungdommens Adventsaksjon ST. SVITHUN Nr 5 desember 2011 januar februar 2012 Ungdommens Adventsaksjon Byggeprosess er tålmodighetsarbeid Den katolske kirke eier etter hvert flere eiendommer i Kannik, sentrum av Stavanger. Menigheten

Detaljer

ST. SVITHUN. Nr 1 februar mars april 2004 AV INNHOLDET: Menighetsblad for St. Svithuns katolske kirke, Stavanger.

ST. SVITHUN. Nr 1 februar mars april 2004 AV INNHOLDET: Menighetsblad for St. Svithuns katolske kirke, Stavanger. Nr 1 februar mars april 2004 ST. SVITHUN Menighetsblad for St. Svithuns katolske kirke, Stavanger AV INNHOLDET: Julebilder Side 2 Mot lysere tider Side 3 Ny tamilsk sjelesørger Side 8 Om undervisningen

Detaljer

ST. SVITHUN. Fiolin på FN-dagen. Nr 5 desember 2004 januar februar 2005 AV INNHOLDET:

ST. SVITHUN. Fiolin på FN-dagen. Nr 5 desember 2004 januar februar 2005 AV INNHOLDET: Nr 5 desember 2004 januar februar 2005 ST. SVITHUN Menighetsblad for St. Svithuns katolske kirke, Stavanger AV INNHOLDET: Hva er Ungdomskafeen? Side 2 Jul betyr forventning og glede Side 3 Evangelieforklaringen

Detaljer

ST. SVITHUN. Nr 2 april mai juni 2004 AV INNHOLDET: Menighetsblad for St. Svithuns katolske kirke, Stavanger. Påskens messer Side 2

ST. SVITHUN. Nr 2 april mai juni 2004 AV INNHOLDET: Menighetsblad for St. Svithuns katolske kirke, Stavanger. Påskens messer Side 2 Nr 2 april mai juni 2004 ST. SVITHUN Menighetsblad for St. Svithuns katolske kirke, Stavanger AV INNHOLDET: Påskens messer Side 2 Den viktigste kristne høytiden Side 3 Ragnar mottar kandidaturet Side 7

Detaljer

Nr 1 februar mars april 2003 ST. SVITHUN

Nr 1 februar mars april 2003 ST. SVITHUN Nr 1 februar mars april 2003 ST. SVITHUN Menighetsblad for St. Svithuns katolske kirke, Stavanger AV INNHOLDET: Familietreff og familiehelg Side 2 Vekst i 2002 Side 3 Caritas er i gang Side 7 Regnskap

Detaljer

Nr 1 februar mars april 2005 ST. SVITHUN. Menighetsblad for St. Svithuns katolske kirke, Stavanger

Nr 1 februar mars april 2005 ST. SVITHUN. Menighetsblad for St. Svithuns katolske kirke, Stavanger Nr 1 februar mars april 2005 ST. SVITHUN Menighetsblad for St. Svithuns katolske kirke, Stavanger Giverglede ga titusener Vel 31.000 kroner samlet ungdommene inn gjennom adventsaksjonen i desember. De

Detaljer

ST. SVITHUN. Ny prest. Nr 3 juni juli august 2004 AV INNHOLDET: Menighetsblad for St. Svithuns katolske kirke, Stavanger. Fra Påsken 2004 Side 2

ST. SVITHUN. Ny prest. Nr 3 juni juli august 2004 AV INNHOLDET: Menighetsblad for St. Svithuns katolske kirke, Stavanger. Fra Påsken 2004 Side 2 Nr 3 juni juli august 2004 ST. SVITHUN Menighetsblad for St. Svithuns katolske kirke, Stavanger AV INNHOLDET: Fra Påsken 2004 Side 2 Den Hellige Ånd Side 3 Bønn og retrett Side 6 Vi trenger ditt personnummer

Detaljer

ST. SVITHUN. Nr 4 september oktober november 2003 AV INNHOLDET: Menighetsblad for St. Svithuns katolske kirke, Stavanger.

ST. SVITHUN. Nr 4 september oktober november 2003 AV INNHOLDET: Menighetsblad for St. Svithuns katolske kirke, Stavanger. Nr 4 september oktober november 2003 ST. SVITHUN Menighetsblad for St. Svithuns katolske kirke, Stavanger AV INNHOLDET: Kursstart Side 2 Bruk stemmeretten! Side 3 Kandidatene presenteres Side 8 Stemmeseddel

Detaljer

ST. SVITHUN. Nr 3 juni juli august 2005

ST. SVITHUN. Nr 3 juni juli august 2005 Nr 3 juni juli august 2005 ST. SVITHUN Menighetsblad for St. Svithuns katolske kirke, Stavanger Gjør våre hjerter brennende når du taler, slik disiplene opplevde da de møtte Jesus på veien til Emmaus og

Detaljer

ST. SVITHUN. Ungdom i Taizé. Nr 4 august - november 2004. Velkommen til nytt semester AV INNHOLDET:

ST. SVITHUN. Ungdom i Taizé. Nr 4 august - november 2004. Velkommen til nytt semester AV INNHOLDET: Nr 4 august - november 2004 ST. SVITHUN Menighetsblad for St. Svithuns katolske kirke, Stavanger AV INNHOLDET: Velkommen til nytt semester Side 3 Oktoberretrett på Alsnes Side 7 Katolsk Forum Side 8 Katekesestart

Detaljer

ST.SVITHUN. menighets blad N05

ST.SVITHUN. menighets blad N05 ST.SVITHUN menighets blad N05 Desember 2011 / Januar - Februar 2012 POLSK 1. KOMMUNION. JOHANNESKIRKEN 20.05.2012. NORSK 1. KOMMUNION. ST.PETRI KIRKEN 26.05.2012. INNHOLD - December 2012 & Januar / Februar

Detaljer

menighetsbrev for katolikker på Nedre Romerike Årgang 56 nr. 2 mai 09 august 09

menighetsbrev for katolikker på Nedre Romerike Årgang 56 nr. 2 mai 09 august 09 menighetsbrev for katolikker på Nedre Romerike Årgang 56 nr. 2 mai 09 august 09 I dette nummeret: Fra festmessen på dagen for den hellige Magnus, 19. april Les mer i dette bladet og på http://lillestrom.katolsk.no

Detaljer

menighetsbrev for katolikker på Nedre Romerike Årgang 55 nr. 4 november 08 februar 09

menighetsbrev for katolikker på Nedre Romerike Årgang 55 nr. 4 november 08 februar 09 menighetsbrev for katolikker på Nedre Romerike Årgang 55 nr. 4 november 08 februar 09 I dette nummeret: Fra grunnsteinsnedleggelsen i Mariahagen. Les mer på http://lillestrom.katolsk.no Gud skammer seg

Detaljer

menighetsbrev for katolikker på Romerike og i Glåmdalen Årgang 54 nr. 1 februar 07 mai 07

menighetsbrev for katolikker på Romerike og i Glåmdalen Årgang 54 nr. 1 februar 07 mai 07 menighetsbrev for katolikker på Romerike og i Glåmdalen Årgang 54 nr. 1 februar 07 mai 07 I dette nummer: Fastetiden og påske s. 3-7 Kalender s. 8-9 Gratulerer s. 10 Jule-arrangementer s. 12 Synnøve til

Detaljer

menighetsbrev for katolikker på Nedre Romerike Årgang 57 nr. 2 mai 2010 august 2010

menighetsbrev for katolikker på Nedre Romerike Årgang 57 nr. 2 mai 2010 august 2010 menighetsbrev for katolikker på Nedre Romerike Årgang 57 nr. 2 mai 2010 august 2010 I dette nummeret: Konfirmantleir på Mariaholm. Gruppen samles før messen i kapellet Les mer på side 7 f. Biskopens brev

Detaljer

menighetsbrev for katolikker på Nedre Romerike Årgang 55 nr. 2 mai 08 august 08

menighetsbrev for katolikker på Nedre Romerike Årgang 55 nr. 2 mai 08 august 08 menighetsbrev for katolikker på Nedre Romerike Årgang 55 nr. 2 mai 08 august 08 I dette nummeret: Konfirmanter i konsentrert samarbeid. Fra konfirmantleiren 29.2. 2.3. Les mer på menighetens nettside:

Detaljer